Stichting Vrienden van Hospice De Patio Gevestigd te Dordrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Vrienden van Hospice De Patio Gevestigd te Dordrecht"

Transcriptie

1 Bestuursverslag 2005 Begroting en Visie 2006 Betreft Stichting Vrienden van Hospice De Patio Gevestigd te Dordrecht Van Bestuursverslag 2005 Begroting en Visie 2006, versie 1.0 d.d. 29 juni 2006

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding...1 Historie...1 Wensen van de bewoners en vrijwilligers...1 Financiële doelstellingen Stichting...2 Activiteiten...2 Fondsenwerving...2 Sponsoring...2 Donateurs/giften...2 Serviceclubs...2 Acties...2 Verantwoordelijkheid...2 Achtergrond Stichting Vrienden van Hospice De Patio...3 Stichting Het Spectrum...3 Het Bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio...3 Het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio Wie is wie-...3 Missie en Visie Stichting Vrienden van Hospice De Patio...4 Comité van Aanbeveling...4 CBF...4 Financiële aanpak En verder...6 II. Bestuur en vaststelling jaarrekening...7 Bestuursverslag 2005 Begroting en Visie 2006, versie 1.0 d.d. 29 juni 2006

3 Inleiding Historie In 1999 is het plan ontstaan om in Dordrecht een hospice te realiseren. Een klankbordgroep van medewerkers vanuit het Albert Schweitzerziekenhuis, de thuiszorg, de huisartsen en de verpleeghuizen concludeerden dat er behoefte was aan een hospice, een sfeervolle plaats waar mensen hun laatste levensfase kunnen doorbrengen als dat thuis of in het ziekenhuis niet kan. In februari 2001 opende Hospice De Patio in een vrijgekomen vleugel van verzorgingshuis Thureborgh in Dordrecht. Er is plaats voor zes bewoners, er is een huiskamer, een familiekamer en er is een logeermogelijkheid voor familieleden. Vanuit Stichting Het Spectrum wordt de huisvesting en professionele coördinatie ingezet. Tevens vindt vanuit de hospice de coördinatie plaats van de VPTZ, de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. De medewerkers van de VPTZ bieden ondersteuning aan mensen die wel thuis kunnen overlijden en geven wat verlichting aan de huisgenoten. De exploitatie van Hospice De Patio wordt deels betaald uit Thureborgh-budget, maar door de specifieke kenmerken van een hospice is er een structureel geldtekort. In een verzorgingshuis wonen mensen langdurig en vrij zelfstandig in een eigen ingerichte woning, in de hospice komen mensen kortere tijd en is veel ondersteuning nodig van vrijwilligers. Om de druk op deze vrijwilligers niet te groot te maken zijn er relatief veel vrijwilligers actief, die bewust in beperkte mate korte diensten draaien, om de soms intensieve terminale zorg niet te zwaar te maken. Het coördineren, scholen en het ondersteunen van de vrijwilligers vraagt om extra (financiële) middelen. Daarnaast is het belangrijk om mensen die in hun laatste levensfase verkeren extra comfort te bieden door middel van bijvoorbeeld speciale stoelen, televisie op de kamer, extra faciliteiten voor familie om met elkaar te overleggen en/of te overnachten, het inrichten en onderhouden van de patiotuin, het bijhouden van de gezamenlijke huiskamer en het beschikbaar stellen van vers fruit en bloemen. Om hiervoor voldoende en structurele middelen te verkrijgen is de Stichting Vrienden van Hospice De Patio in 2002 opgericht. Ieder jaar worden wensen vanuit de organisatie geïnventariseerd, die niet vanuit het Thureborgh-budget kunnen worden betaald. Ook worden de wensen bij de vrijwilligers geïnventariseerd. Op basis van het beschikbare geld van de Stichting Vrienden van Hospice De Patio (Stichting Vrienden van) worden geld en middelen beschikbaar gesteld. Wensen van de bewoners en vrijwilligers (zowel binnen de hospice als de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Thuiszorg -VPTZ) Ieder halfjaar vindt een inventarisatie plaats onder de bewoners, de vrijwilligers en medewerkers van Roparun VTZ Hospice De Patio (Hospice De Patio) om vast te stellen waar de meest dringende behoefte aan is. Aan de hand van onderstaande ideeën heeft de Stichting Vrienden van haar doelstellingen voor bepaald. Wensenlijst voor gegeven door Hospice De Patio, i.c. bewoners, bezoekers, vrijwilligers, coördinatoren: Gerealiseerd: Lezing van Manu Keirse; wekelijks fruit; laptop voor voordrachten; familiekamer inrichten; vrijwilligerskamer inrichten verdere scholing van de vrijwilligers; ADSL voor de coördinatoren; nieuw bestek; uitnodigingskaarten voor herdenkingsdienst; inrichten kantoor coördinatoren; training communicatie voor alle vrijwilligers. Nog niet gerealiseerd: verlenging van bedden; PR voor de hospice en voor de VPTZ, naamsbekendheid behoeft aandacht; verder scholing van de vrijwilligers (o.a. cursus deskundigheidsbevordering); nieuwe eettafelset in de huiskamer, nieuwe lezingen; ADSL voor de bewoner(kamer)s. 1

4 Financiële doelstellingen Stichting Activiteiten Er zijn verschillende manieren om extra financiële middelen te verwerven. Het is belangrijk om bij iedere vorm van verwerving de juiste terminologie te hanteren: Fondsenwerving Wensen waarvoor specifieke fondsen geld en/of middelen beschikbaar stellen kunnen worden ingediend bij de betreffende fondsen. Een overzicht van de meeste fondsen is te vinden op de Fondsenwerf-CD. Daar is ook de aanvraagprocedure te vinden. Als er wensen zijn waarvan verwacht wordt dat die betaald kunnen worden door één of meerdere fondsen wordt aan het bestuurslid sponsoring/fondsenwerving gevraagd dit te onderzoeken en een aanvraag namens het bestuur te doen. Het bestuur is de formele aanvrager. Sponsoring Sponsoring gaat om het principe van betrokkenheid kweken bij bedrijven, instellingen en particulieren, waarmee er bij die ander de behoefte ontstaat om iets voor De Patio (al dan niet via de Stichting Vrienden van) te betekenen. Dat betekent een zorgvuldig zorgen voor de sponsor en het realiseren van een tegenprestatie voor die sponsor. Die tegenprestatie moet in relatie staan tot de grootte van de bijdrage en passen binnen de doelstelling en werkwijze van (Stichting Vrienden van) de hospice. Sponsoring wordt begeleid door het bestuurslid sponsoring en fondsenwerving en afspraken met sponsors worden schriftelijk vastgelegd. Het bestuur van de Stichting Vrienden van sluit formeel sponsorovereenkomsten. Donateurs/giften Giften zijn eenmalige bijdragen in geld of goederen, donateurs zijn mensen die dit structureel doen. Via folders en de website wordt bekendheid gegeven aan de mogelijkheid om een gift te doen of donateur te worden. Bij giften van bedrijven moeten bekeken worden of er de mogelijkheid is om deze om te zetten in sponsoring. Er wordt binnen de hospice op een tactvolle manier bekendheid gegeven aan deze mogelijkheid. Daarbuiten wordt dit gedaan door het verspreiden van folders en informatie via de website. Serviceclubs Serviceclubs geven soms een gift of willen wensen realiseren via zelfwerkzaamheid. Vanuit het bestuur is dan één bestuurslid van Stichting Vrienden van contactpersoon die bewaakt dat de contacten goed worden onderhouden en er een goed afstemming blijft tussen vraag en aanbod. Acties Het bestuur van de Stichting Vrienden van kan allerlei vormen van acties ontwikkelen die geld of middelen genereren. Acties moeten geld of middelen opleveren maar hebben ook tot doel bekendheid te geven aan de (Stichting Vrienden van) Hospice De Patio. Er wordt gewerkt met een begroting vooraf, waarvoor de Stichting Vrienden van investeergeld beschikbaar kan stellen dat later weer van de opbrengst kan worden afgetrokken. Verantwoordelijkheid Bij alle bovenstaande manieren om extra middelen te verwerven heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van een initiërende, bewakende en voorwaardescheppende taak. 2

5 Achtergrond Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Het Spectrum Op 31 december 1999 zijn de Stichting Bejaardentehuis Thureborgh, Stichting Vreedonk voor Bejaardenhuisvesting op Protestants-Christelijke grondslag en Stichting Rooms Katholiek Verpleeghuis (allen uit Dordrecht) een juridische fusie aangegaan en werd hiermee de Stichting Het Spectrum opgericht. Deze stichting heeft ten doel: het bieden van verzorging en/of verpleging en/of behandeling en/of begeleiding en/of huisvesting aan hen die daarom vragen, in de locaties Thureborgh en Vreedonk geldt dit bejaarden; het geven van voorlichting en advies, ten behoeve van personen die volgens de gangbare opvattingen en binnen gestelde regelgeving een uit dit artikel af te leiden vorm van zorg, hulp, ondersteuning of huisvesting behoeven; het verrichten van alles wat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings in verband kan staan, een en ander in de meest ruime zin genomen. Hospice De Patio valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Het Spectrum. Het Bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio Het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio bestaat uit de volgende personen: Peter Klaassen voorzitter, Henriette van der Kleij secretaris, Myriam Ligtenberg penningmeester tot 1 maart 2005, vanaf 1 juni 2005 Yvonne van der Meide, Hans van Amstel hoofd donaties, Geer Meershoek algemeen lid en Chrisje Noordzij coördinator van de Hospice De Patio. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester. De secretaris heeft in de periode 1 maart t/m 1 juni 2005 een deel van de werkzaamheden van de penningmeester overgenomen, waarbij de administratie is uitbesteed aan het SSKW. Een nieuw bestuurslid is toegevoegd, die een aantal taken van de huidige leden heeft overgenomen, zodat de werkdruk op de individuele leden wat kan worden verlicht. Het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio Wie is wie- Peter Klaassen (1953) Voorzitter Afgestudeerd aan de HTS te Rotterdam. Werkzaam bij diverse ondernemingen in commerciële functies. Betrokken bij de reorganisatie van PTT Telecom. Directie-functie bij CMG. Sinds 1999 zelfstandige ondernemer in interim en projectmanagement. Medeeigenaar van onderneming op het gebied van bedrijfsmakelaardij, advies en projectontwikkeling voor horeca en recreatie. Henriette van der Kleij (1957) Secretaris Opleiding: Avond-Havo, Heao-BI, div. Automatiseringscursussen, NLP, managementcursussen. Werkervaring: Directie-secretaresse/Management assistant. 13 jaar een eigen bedrijf op het gebied van kantoorautomatisering en organisatie / coördinatie grote projecten. Sinds enige jaren met sabbatical. Myriam Ligtenberg (1965) Penningmeester tot 1 maart 2005 Vanaf 1 juni 2005 Yvonne van der Meide (1950) penningmeester vanaf 1 juni 2005 Opleiding: MULO aangevuld met diverse managementcursussen, cursus organisatiekunde en cursus logistiek in de grafische industrie. HBO werk- en denkniveau. Werkervaring: diverse kantoorfuncties bij GAK en uitgeverij. Diverse managementfuncties bij Wegener o.a. hoofd bedrijfsbureau en bedrijfsleider bij Sijthoff Pers. Vanaf 1 januari 1999 zelfstandig ondernemer in interim management en projectmanagement functies. Diverse opdrachten o.a. bij uitgeverijen en een automatiseringsbedrijf gespecialiseerd in advertentiesystemen. 3

6 Chrisje Noordzij (1953) algemeen lid, Coördinator Hospice Opleiding: M.M.S. + diploma, Ziekenverpleging A + diploma, H.B.O.V. + diploma Werkervaring: verpleegk. op verloskundige unit Havenziekenhuis, Adjunct-leidsterdocente kraamcentrum Oosterhout, Wijkverpleegkundige bij Mark en Maas Oosterhout, Verpleegkundige kraamafdeling Baronieziekenhuis. Vrijwilligerswerk: Bestuurslid Stichting Vrijwillige Thuiszorg Oosterhout, Secretaris kerkbestuur. Hans van Amstel (1956) lid, belast met fondsenwerving Opleiding: MBO gehandicaptenzorg, HBO-modules Werkervaring: Dixons ( ), Dagbladunie ( ), Gehandicaptenzorg (bijna 10 jaar uitvoerend Huize Rozenhof Dordrecht ( ) en12 jaar locatiehoofd Gemiva- SVG Groep ( ), stafmedewerker zorgbemiddeling, PR& Voorlichting Gemiva- SVG Groep (2002-heden), tevens projectleider sponsoringimplementatie bij Gemiva-SVG Groep ( ) en stichting Maashorst (2002-heden). Tevens personeelstrainer Gemiva-SVG Groep (2000-heden). Geer Meershoek (1942) lid, belast met algemene zaken Opleiding: MULO, management-opleidingen en interne opleidingen Wegener. Werkervaring: Brinkmann & Niemeyer administratief en commercieel medewerker, De Havenloods Hoofd binnendienst en Hoofd automatisering, Wegener Projectleider automatisering, Utrechts Nieuwsblad Hoofd Multifunctionele Orderverwerking, Wegener Projectleider Nationale orderverwerking dagbladen Missie en Visie Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio verwerft middelen om een bijdrage te leveren ter ondersteuning van de activiteiten van Hospice De Patio, die niet door de reguliere budgetten gedekt worden. Onze visie is: Het ontwikkelen van die activiteiten die ertoe bijdragen dat de totale kwaliteit van zorg het beste is wat geboden kan worden met behulp van vrijwilligers. Comité van Aanbeveling Om extra bekendheid te geven aan onze geldwerving, is door het bestuur besloten een Comité van Aanbeveling op te richten. De leden van dit Comité bestaat uit, met name, bekende Dordtenaren, zoals Burgemeester R.J.G. Bandell, Notaris D.J.M. Haase (AKD), dominee M. den Dekker, deken B.J. Halma o.carm., drs. C.G. Glerum (directeur Opmaat), de heer Th. Okkerse (beeldend kunstenaar-ontwerper). Aan hen is gevraagd of zij de doelstelling van onze stichting steunen, door plaats te nemen in het Comité van Aanbeveling en zo hun naam aan onze stichting willen verbinden. CBF Het bestuur van de Stichting heeft in 2002 een bewijs van geen bezwaar aangevraagd bij het Centraal Bureau voor Fondsenwerving. In november 2004 is dit bewijs toegekend. Op deze wijze wil de Stichting aan donateurs en donateurs duidelijk maken dat de schaarse middelen maximaal worden ingezet voor de bewoners en vrijwilligers. 4

7 Financiële aanpak Fondsenwerving Werkelijk in Begroot in Baten uit eigen fondsenwerving: Collecten (kerk) Donaties Giften en schenkingen Overige baten Subtotaal Kosten eigen fondsenwerving: (In)direkte wervingskosten Uitvoeringskosten Subtotaal Subtotaal in % van baten 3% 11% 23% 7% Netto baten eigen fondsenwerving: Resultaat verkopen artikelen: Netto-omzet Kostprijs Overige baten en lasten Totaal eigen fondsenwerving Subsidies overheden en anderen Totaal beschikbaar voor doelstelling Bestedingen Voorlichting: Eigen activiteiten Uitvoeringskosten Subtotaal Structurele hulp: Eigen projecten Uitvoeringskosten Subtotaal Totaal besteed aan doelstelling: Overschot/tekort: Toelichting substantiële uitgaven 2006: 3000 euro t.b.v. symposium 5 jaar De Hospice euro t.b.v. training vrijwilligers 5

8 En verder... Wordt meer aandacht besteed aan training en opleidingen van vrijwilligers. Dit komt bewoners en vrijwilligers ten goede. In 2005 hebben alle vrijwilligers een training gehad door het SBI op het gebied van communicatie. In 2006 wordt de training uitgebreid met een vervolg op deze cursus: inpassen in praktijksituaties, zelfreflectie, respect en attitude. Worden meer vrijwilligers ingeschakeld (op vrijwillige basis) om zitting te nemen in verschillende werkgroepen wat de leefomstandigheden van de bewoners moet verbeteren bv, tuinwerkgroep, kunstwerkgroep, symposiumgroep. We blijven voorlichting geven aan de leden van service-clubs zoals Rotary en Soroptimisten e.d. (tweemaal heeft dat tot een substantiële donatie geleid). Is er onderzoek gedaan naar de teruglopende bedbezetting in de zomermaanden van 2004 Wordt er meer aandacht gegeven aan de naamsbekendheid van Hospice De Patio. Voor akkoord getekend tijdens de bestuursvergadering op 29 juni 2006 Naam Akkoord: Peter Klaassen Henriette van der Kleij Yvonne van der Meide Hans van Amstel Chrisje Noordzij Geer Meershoek 6

9 II. Bestuur en vaststelling jaarrekening De Stichting Vrienden van Hospice De Patio is statutair gevestigd te Dordrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder nummer Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice De Patio bestaat ultimo 2005 uit de volgende personen: De heer P. Klaassen Mevrouw Y.L.I. van der Meide-Vrolijk Mevrouw H. van der Kleij De heer J.A.H.J. van Amstel Mevrouw C.L.A. Noordzij-van Beers Mevrouw G.M.Meershoek-Jansen Voorzitter Penningmeester Secretaris Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De jaarrekening 2005 is door het bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 29 juni 2006 De heer P. Klaassen Voorzitter Mevrouw Y.L.I. van der Meide-Vrolijk Penningmeester Mevrouw H. van der Kleij Secretaris De heer J.A.H.J. van Amstel Mevrouw C.L.A. Noordzij-van Beers Mevrouw G.M. Meershoek-Jansen 7

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2006 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie en doelstelling... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Toetsingscriteria... 4 1.4 Middelen... 5 2. Organisatie...

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes Beleidsplan Stichting Alpe d HuZes Opgesteld op: 10 junir 2014 Kenmerk: Beleidsplan-2014V02 Stichting Alpe d HuZes p/a Fazantstraat 33 4105 WL CULEMBORG www.opgevenisgeenoptie.nl Pagina 2 Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE MARTINUS

STICHTING HOSPICE MARTINUS STICHTING HOSPICE MARTINUS Er zijn, verlicht JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER... 9 RESULTATENREKENING... 10 KASSTROOMOVERZICHT... 11 TOELICHTING OP

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017. Iselle van Ruijven

Beleidsplan 2015-2017. Iselle van Ruijven Beleidsplan 2015-2017 Iselle van Ruijven Inhoudsopgave 1. Visie & Missie ZZF... 2 1.1 Visie... 2 1.2 Missie... 2 2. Doelstellingen 2015... 2 3. Positionering... 3 3.1 Kernwaarden... 3 3.2 USP s... 3 4.

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie