Studiegids Master Leren en Innoveren. Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2014-2015. Master Leren en Innoveren. Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool"

Transcriptie

1 Studiegids Master Leren en Innoveren Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool

2 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Hoofdstuk 1 Professional Master Leren en Innoveren (MLI) Aanleiding Beroepsprofiel en arbeidsmarkt Onderwijsvisie en didactiek Opbouw curriculum en competenties Toelating Intakeprocedure Instroommomenten Diplomering 6 Hoofdstuk 2 Het programma Kenmerken van het onderwijsprogramma Onderzoeks-innovatie opdracht Leercommunities Onderzoeksbegeleiding intern en extern Go-no go onderzoeksvoorstel Onderzoek uitvoering en waardering De thema s, het studium en de leercommunities Begeleiding en beoordeling Summer Course en Winter Course 9 Hoofdstuk 3 Organisatie en uitvoering Master opleidingsmanager en Master director Studentzaken en administratie Locatie Planning en roosters Docenten en Management Studiekosten, literatuur en randvoorwaarden Apparatuur en programma s Kwaliteitszorg en medezeggenschap In- en uitschrijving 12 Hoodstuk 4 Informatie en communicatie Website, intranet en elektronische leeromgeving Blackboard Contacten binnen de master-groep: Outlook en Knowledge Forum Studievoortgangsregistratie in Alluris 13

3 Hoofdstuk 5 Praktische zaken Voorzieningen Bibliotheek Regeling voor gebruik van ruimten en materialen Surfspot en netwerkopslag Arbo en bedrijfshulpverlening Bereikbaarheid 15 Bijlage 1 Curriculum 2 jarige Masteropleiding Leren en Innoveren... 1

4 Inleiding Net zoals je eten en drinken nodig hebt om je fysiek goed te voelen, heb je leren en ontwikkelen nodig om je psychisch wel te bevinden. Leren en ontwikkelen zijn kernprocessen in ons leven. Ze geven ons de mogelijkheid om te gaan met steeds nieuwe uitdagingen (Ruijters, ). In deze studiegids is inhoudelijke en praktische informatie opgenomen voor de Masteropleiding Leren en Innoveren Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool. Deze deeltijdopleiding tot Master of Education (MEd) duurt twee jaar en is bedoeld voor docenten in het beroepsonderwijs en voor professionals in het bedrijfsleven, die ambitie en potentie hebben om het leren in de organisatie en het leren van personen naar een hoger plan te tillen en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van de onderwijs/opleidingspraktijk in en buiten school en bedrijf. Deze gids bevat informatie over zaken die van belang zijn voor de inhoud, organisatie en vormgeving van de opleiding. Aanvullende informatie over de opleiding is beschikbaar via https://intranet.stoasvilentum.nl en via de Blackboard cursus masteropleiding. Drs. Hanneke de Laat Opleidingsmanager Master Leren en Innoveren Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool 1 Ruijters, M. (2011). Leren en ontwikkelen van mens en organisatie. Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector ecologie van het leren aan Stoas Hogeschool op 21 maart Wageningen: Stoas Hogeschool. 1

5 Hoofdstuk 1 Professional Master Leren en Innoveren (MLI) 1.1 Aanleiding Een permanente stroom van onderwijskundige innovaties vraagt om experts die innovaties evidence informed (Pollard, ) kunnen leiden en begeleiden. In het beroepsonderwijs en bedrijfsleven blijkt veel behoefte te zijn aan een professionaliseringstraject op masterniveau voor professionals gericht op de rolontwikkeling van de onderzoekende innovator van leren. De Masteropleiding Leren en Innoveren (MLI) komt aan deze behoefte tegemoet. Het doel van de MLI is om professionals gericht op leren/ontwikkelen (zoals docenten, teamleiders, adviseurs personeel & organisatie, managers) op te leiden om de rol van onderzoekende innovator van leren goed te kunnen vervullen. Hierbij gaat het om innovaties gericht op leren, instructie, training en human development. De afgestudeerde master heeft een leidende rol bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van onderwijsvernieuwingen op basis van evidence informed practice/innovation 3. Hierdoor draagt de afgestudeerde master niet alleen bij aan de ontwikkeling van de individuele docent/kennismanager, maar aan de ontwikkeling van de gehele organisatie waar de docent/kennismanager werkzaam is. 1.2 Beroepsprofiel en arbeidsmarkt Gedurende de opleiding ontwikkelen masterstudenten hun competenties op het niveau van ontwikkelingsgericht en methodisch innoveren, evidence informed onderzoek, het begeleiden van collega s en het creatief ontwikkelen van onderwijsconcepten en materialen. De student is de spin in het web tussen management, teams, klanten en de wetenschap. Hij is in staat wetenschappelijke kennis en een hoog vaardigheidsniveau in te zetten in professionele ontwikkelingsprocessen in de eigen werkcontext. Dit beroepsprofiel komt tegemoet aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals de wens de organisatie meer te laten aansluiten bij kenmerken en mogelijkheden van lerende in hun omgeving en bij de wensen van het beroepenveld maar vooral ook leaders te hebben in innovatie processen die op basis van hun kennis en kunde als innovator en onderzoeker hierin autoriteit van hun collega s verwerven. 1.3 Onderwijsvisie en didactiek Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool 4 hanteert kenniscreërende en een constructivistische visie op leren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de student productief en constructief om leert gaan met kennis, zodat de student kenniscompetent is en kennis nut oplevert voor de student zelf en voor zijn omgeving. De student construeert, in interactie met anderen (soms direct maar altijd gemedieerd door taal en cultuur), kennis over de werkelijkheid. Leren is daarmee een kenniscreërend, actief, constructief, diagnostisch, sociaal en een in de situatie (cultureel) ingebed proces. Het leren in de beroepspraktijk neemt daarbij een belangrijke plaats in. Het innovatieproject waarbinnen de student een onderzoek uitvoert, is in dit leren een bij uitstek kenniscreërend proces. Leren is daarin zowel een actieve individuele als ook een collectieve activiteit die tot betekenis leidt. Kenniscreatie is meer dan weten en geloven in een feit of theorie, het is veel meer een 2 Pollard, A. (2005). Reflective teaching. London, Contiunuum. 3 Evidence informed practice /innovation = het handelen in de praktijk is gebaseerd op, of laat zich voeden in de beslissingen die genomen worden door onderzoek of met inzichten uit onderzoek. 4 Hierna genoemd Stoas. 2

6 ontwerpmodus waarin inzicht gecreëerd wordt. Dit resulteert in nieuwe concepten voor de student zelf, waarop anderen kunnen voortbouwen. Ook de student bouwt hier weer op voort en kan daardoor samen met anderen tot veranderde of nieuwe collectieve kennis en inzichten komen. Deze manier van leren ontstijgt het kennen van feiten ( weten dat ) of vaardig procedures uitvoeren ( weten hoe ) en leidt tot kenniscompetente mensen. Dit is wat verwacht mag worden op masterniveau. De gehanteerde opleidingsdidactiek van de Master Leren en Innoveren steunt op vier belangrijke pijlers waarin de bovenstaande visie tot zijn recht komt: 1. Een authentiek probleem in het werkveld is het startpunt voor het leren van de student; 2. In zijn ontwikkeling werkt de student aan een integratie van drie verschillende kennismodi: wereld 3-kennis (algemeen wetenschappelijke, theoretische kennis), wereld 2-kennis (eigen opvattingen die het handelen sturen) en wereld 1-kennis (eigen ervaringskennis en werkveldkennis). 3. Motor van het leren is de motivatie om zich te willen professionaliseren in de rol van de onderzoekende innovator, waarin het gaat om zowel het doen van onderzoek als het aansturen en begeleiden van innovaties binnen concrete praktijksituaties. 4. Kenniscreatie wordt gefaciliteerd door communities (communities of practice en communities of learning (c.q. kenniscreatie)), waarin medestudenten en docenten, maar ook externe deskundigen deelnemen. Niet de monoloog of de dialoog, maar het kennis creëren met anderen en het samen bouwen aan de collectieve inzichten (conceptual artefacts) is een belangrijk leerelement en competentie van de onderzoekende innovator. In de MLI richt het onderwijs zich op de professionalisering c.q. competentieontwikkeling van studenten gerelateerd aan de innovatie van de praktijk van de studenten. De student zal op wetenschappelijke wijze verkregen kennis verbinden met zijn ervaringskennis en werkveldkennis in de praktijk, waardoor hij zijn eigen kennisideeën (theorieën) ontwikkelt. Hij doet dit door de theoretische kennisbasis uit te proberen in de context van het probleem of de innovatie waaraan hij werkt. Door vanuit de probleemcontext de wetenschap te bevragen leert hij wat deze kennis voor hem en zijn praktijk betekent. Door te onderzoeken wat een kennisidee of theorie wel of niet doet in de betreffende probleemcontext leert hij beargumenteren welke kennisinzichten relevant zijn en welke kennisinzichten toekomst hebben. 1.4 Opbouw curriculum en competenties Het studiejaar is het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende jaar. Het onderwijsprogramma bestaat uit zeven thema s met parallel daaraan een doorlopende onderzoekslijn en ontwikkeling van de rol als onderzoekende innovator die resulteert in het masterexamen en de ontwikkelde rol als onderzoekende innovator. 3

7 De eindkwalificaties en daaraan gekoppelde competenties van de opleiding zijn vertaald in zeven thema's waaruit het curriculum is opgebouwd (zie afbeelding 1). 1. Thema innoveren in teams 2. Thema leren 3. Thema ontwerpen voor leren 4. Thema comuniceren binnen innovaties 5. Thema omgeving, ecologie van innoveren 6. Thema organiseren, methoden en technieken 7. Thema onderzoek en innovatie De studenten vormen tijdens de lesperioden inhoudelijke leergemeenschappen. Inhoudelijke vragen gerelateerd aan de competenties worden hierin vanuit het onderzoek van elke student ingebracht. Persoonlijke en collectieve inzichten die ontstaan in deze leergemeenschappen worden weer ingebracht in het onderzoek van de student. Elke periode wordt afgesloten met een studium, georganiseerd door masterstudenten. In het studium wordt gewerkt aan de collectieve kennisinzichten uit de leergemeenschap, interactief met authentieke acteurs, via masterclasses of virtuele conferenties (met buitenlandse personen bijvoorbeeld). Tijdens de opleiding voert de student een eigen onderzoek uit. De kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze stadia van onderzoek wordt aangeboden in de vorm van persoonlijke onderzoeksbegeleiding en leeractiviteiten binnen het thema organiseren, methoden en technieken. De competenties die de studenten ontwikkelen tijdens het opleidingstraject, zijn vastgesteld op basis van onderzoek en in overleg met het beroepenveld. De competenties voldoen tevens aan het Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL)-kader en de Dublin descriptoren. In tabel 1 zijn de opeenvolgende programmathema s genoemd met verwijzing naar de competenties van de MLI. Meer informatie over de competenties, de indicatoren voor die competenties, het bijbehorende onderwijsaanbod, studentactiviteiten, begeleiding en assessment is opgenomen in de bij de competenties behorende themabeschrijvingen. Deze zijn beschikbaar in Blackboard en worden bij start van ieder thema uitgereikt. Tabel 1: overzicht curriculum Master Leren en Innoveren Stoas Thema's EC Jaar Beoordeling/Assessment 1. Thema innoveren in teams 5 1 Themaproduct beoordeeld door opleidingsdocenten 2. Thema leren 5 1 Themaproduct beoordeeld door opleidingsdocenten 3. Thema ontwerpen voor leren 4. Thema communiceren binnen innovaties 5. Thema omgeving, ecologie van innoveren 5 1 Themaproduct beoordeeld door opleidingsdocenten 5 2 Themaproduct beoordeeld door opleidingsdocenten 5 2 Themaproduct beoordeeld door opleidingsdocenten 6. Thema organiseren, 5 1 Themaproduct: onderzoeksopzet beoordeeld door commissie met twee externe 4

8 methoden en technieken 7. Thema onderzoek en innovatie beoordelaars (wetenschapper en opdrachtgever) en een interne beoordelaar (opleidingsdocent) (go/no-go) 5 1 Assessment 1 ( baseline-assessment) beoordeeld door studiecoach (onderzoek-innovatieportfolio) 5 1 Assessment 2 beoordeeld door een opleidingsdocent (onderzoek-innovatieportfolio) 5 2 Assessment 3 beoordeeld door een opleidingsdocent (onderzoek-innovatieportfolio) 5 2 Assessment 4 = onderdeel masterexamen, beoordeling zie bij masterthesis (onderzoek-innovatieportfolio) 10 2 Masterthesis beoordeeld door de afstudeercommissie met twee externe beoordelaars (wetenschapper en opdrachtgever) en een interne beoordelaar (opleidingsdocent, niet de studiecoach) = onderdeel masterexamen Totaal Toelating Om voor toelating in aanmerking te komen, dient de student minimaal twee jaar relevante praktijkervaring te hebben en in het bezit te zijn van een hbo-bachelordiploma. Kandidaten zijn bij voorkeur werkzaam als professionals gericht op leren/ontwikkelen (zoals docenten, teamleiders, adviseurs personeel & organisatie, managers) in het beroepsonderwijs of bedrijfsleven en werken in een innovatieve context waaraan zij de onderzoek-innovatieopdracht t.b.v. het thesisonderzoek kunnen verbinden. Studenten gaan zelf op zoek naar een innovatieopdracht, die door de toelatingscommissie tijdens de intake wordt beoordeeld op geschiktheid. Een competent (senior) persoon in de omgeving van de student fungeert gedurende het opleidingstraject als opdrachtgever en/of werkplekbegeleider voor dit onderzoek. Alvorens de student start met de master wordt er een intentieverklaring getekend door de opdrachtgever en de student. Een goede beheersing van de Engelse taal en een goede internetvoorziening zijn essentieel voor het succesvol afronden van de opleiding. Om de opleiding succesvol te kunnen doorlopen, moet de student minimaal 17,5 uur per week kunnen reserveren voor studieactiviteiten. 1.6 Intakeprocedure Het gesprek heeft o.a. betrekking op de motivatie van de student, condities voor het leren, het inzicht in het eigen leervermogen en leerwensen, abstractievermogen en mogelijkheden voor onderzoek en begeleiding op de eigen werkplek. De student verzamelt ter voorbereiding op het gesprek in een portfolio materialen ter ondersteuning van zijn aanmelding. Het intakegesprek dient 5

9 niet alleen als toelatingsmethodiek, maar is bij gebleken toelaatbaarheid tevens het vertrekpunt voor het leertraject van de student. 1.7 Instroommomenten Het studiejaar loopt van augustus tot augustus. Per nieuwe studiejaar starten we met een nieuwe groep. De planning van de themablokken is te vinden in bijlage Diplomering Na het behalen van alle credits (60) voor de Masteropleiding ontvangt de student het getuigschrift Master of Educuation for Professional Learning and Development (MEd). Meer informatie over procedure rondom afstuderen is beschikbaar op Blackboard. Hoofdstuk 2 Het programma 2.1 Kenmerken van het onderwijsprogramma Het programma van de MLI kan in 2 jaar worden afgerond. De normstudielast voor het programma is 17,5 uur per week. Daarbij is uitgegaan van 46 werkweken per jaar en deelname aan de Summer Course en Winter Course, die beide max. een week duren. In totaal omvat het programma 60 credits. De gemiddelde studielast is opgenomen in tabel 2. Tabel 2: overzicht programma in uren en credits Bijeenkomsten, Werkplekactiviteiten, workshops, gesprek experts, colleges, peerbegeleiding studium Thema Innoveren in teams Thema leren Thema Ontwerpen voor leren Thema Communiceren binnen innovaties Thema omgeving, ecologie van innoveren Thema organiseren, methoden, technieken Literatuur en zelfstudie, COL Literatuur en zelfstudie: 40 COL: Literatuur: 40 Overig en zelfstudie: Literatuur en zelfstudie: 40 COL: Literatuur en zelfstudie: 40 COL: Literatuur en zelfstudie: 40 COL: Literatuur en zelfstudie: 40 COL: 30 COP Totaal uren Thema Literatuur en Credits 6

10 onderzoek en innovatie zelfstudie: 110 COL: 30 Rol ontwikkeling onderzoekende innovator Literatuur en zelfstudie: 40 COL: 30 Totaal 350 uur 540 uur 630 uur 160 uur 2.2 Onderzoeks-innovatie ambitie uur 60 credits De onderzoeks-innovatie ambitie vormt de spil van de opleiding. Deze leeractiviteit voltrekt zich gedurende de volledige twee jaar van het mastertraject. De werkplek of externe opdrachtgever levert een relevant probleem of innovatietraject aan ten behoeve van onderzoek voor de student en levert tevens de condities waarin de student in zijn rol van onderzoekende innovator van leren onderzoek kan uitvoeren en eventuele oplossingen kan implementeren. De MLI faciliteert de student met het opbouwen van de benodigde kennis en vaardigheden en begeleiding voor het uitvoeren van onderzoek gedurende de opleiding. De onderzoeks-innovatie ambitie heeft betrekking op kwaliteit en effectiviteit van het bestaande onderwijs en onderwijsontwikkelingen binnen de context van een innovatietraject of -project. De student heeft de taak de onderwijsinnovatieactiviteit(en) op de werkplek te ondersteunen door degelijke analyse en opbrengsten van het proces op basis van onderzoek. Op deze wijze leert hij onderzoeksresultaten te gebruiken voor sturing, begeleiding en eventuele opschaling van onderwijsverbeteringen. Onderzoek hoeft niet per definitie verklarend, bewijs, voorspellende inzichten op te leveren (evidenced informed), ook het beter inzicht en begrijpen van de relaties in de activiteit in samenhang met betrokken actoren, het fenomeen, problematiek, object van onderzoek kan een als opbrengst worden gezien (explorerend en hermeneutisch onderzoek). Ook kan het actieonderzoek betreffen. De student werkt binnen de onderzoeks-innovatie opdracht op natuurlijke wijze in de beroepscontext aan de ontwikkeling van zijn competenties op masterniveau. 2.3 Leercommunities Ondersteuning van het leerproces vindt o.a. plaats vanuit het thema-aanbod per blok. Bovendien zullen studenten op basis van specifieke taken of aandachtsvelden binnen hun eigen opdracht communities of practice (COP) vormen. Binnen deze kleine communities wisselen de studenten praktische ervaringen uit, delen ze dilemma s, brengen ze kennis in en bouwen ze voort op elkaars inzichten en dragen uiteindelijk bij aan de collectieve kennisontwikkeling van de community. De COP wordt beschouwd als een kennis creërend, peer-coachend team, waarbinnen ook alumni actief kunnen zijn. 2.4 Onderzoeksbegeleiding intern en extern De student krijgt een vaste studiecoach die hem in de voortgang van zijn onderzoek begeleidt bij de onderzoeksfasen: probleemoriëntatie, probleemanalyse, literatuurstudie, hypothesevorming, opzetten van onderzoeksontwerp, uitvoering, dataverwerking, interpretatie van data en conclusies en schrijven van de thesis. De student krijgt bovendien een strippenkaart om externe expertbegeleiding in te zetten waar het gaat om specifieke expertise op het gebied van onderzoek. Dit betreft ook inhoudelijke domein expertise zoals (extra) gastdocenten/experts al of niet voor de hele groep of meerdere studenten tegelijk. 7

11 Op de werkplek wordt de student begeleid door zijn opdrachtgever, een senior mentor die de coaching op zich neemt m.b.t. de projectfasering. Regelmatig overleg met de opdrachtgever over de voortgang, richting die het project neemt, tussenproducten, planning en volgende te activeren fasen in het project is absoluut noodzakelijk. 2.5 Go-no go onderzoeksvoorstel Gedurende het eerste opleidingsjaar schrijft de student een onderzoeksvoorstel waarin voorbereidende activiteiten voor het onderzoek en het onderzoeksdesign (probleemstelling, vraagstelling, operationalisering, onderzoeksopzet) zijn beschreven. Een commissie, bestaande uit een opleidingsdocent, een externe wetenschapper en de opdrachtgever beoordeelt of het onderzoeksplan uitvoeringswaardig is (go of no/go). De student krijgt uitgebreide feedback en feedforward van alle commissieleden, wat verwerkt wordt in een rapportage. 2.6 Onderzoek uitvoering en waardering Gedurende de voorbereiding (eerste jaar) en uitvoering (tweede jaar) van de onderzoeksinnovatie-opdracht wordt de student begeleid door zijn studiecoach en een begeleider in de werksituatie. De opdracht mondt uit in het ter verdediging aanbieden van de masterthesis. De thesis wordt beoordeeld op - onderzoekstechnische kwaliteit - interpretatie van data - coherentie van de conclusies - innovatief karakter, relevantie en impact voor de praktijk - kennis creërend gehalte, bijdrage aan theorievorming - leesbaarheid Een toetsingscommissie van minimaal twee personen beslist of de thesis voor verdediging in aanmerking komt. De student verdedigt gedurende 45 minuten zijn thesis ten overstaan van de afstudeercommissie. In deze commissie hebben een wetenschappelijk onderzoeker, opdrachtgever en opleidingsdocent zitting. Na beraad adviseert de afstudeercommissie de examencommissie over het verlenen van de mastergraad, waaraan de lofprijzing met genoegen of cum laude kan worden toegevoegd. Procedurele informatie over de toekenning van de mastergraad is opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (zie Stoas Hogeschool Intranet). 2.7 De thema s, het studium en de leercommunities De thema s die in het onderwijsaanbod voorkomen, zijn afgeleid van de competenties die de masterstudent ontwikkelt gedurende de opleiding. Binnen het tijdbestek van ieder thema ontwikkelt de student zich van bachelor- naar masterniveau om uiteindelijk bij de verdediging tijdens het masterexamen een volwaardig masterniveau te laten zien. Een gedetailleerde inhoud van ieder thema is opgenomen in de themahandleidingen. Daarin wordt voor ieder thema een situatieschets gegeven en wordt vermeld welke indicatoren gelden voor het gewenste niveau van kennis en inzicht, toepassing van verworven kennis en inzicht, oordeelvorming, communicatie en leervaardigheden. Er is ook aangegeven hoe feedback en assessment plaatsvinden, hoe het onderwijsprogramma eruit ziet en welke literatuur gebruikt wordt. Binnen de thema s vinden diverse leeractiviteiten plaats: de student volgt het groepsprogramma, doet aan kenniscreatie via het programma Knowledge Forum, geeft en 8

12 ontvangt feedback van medestudenten en wordt begeleid door zijn vaste studiecoach. Bovendien organiseert hij met zijn leergroep een (themagebonden) studium maand, waarin hij zich tot op masterniveau verdiept of gerichte thema gerelateerde vragen, uitmondend in een Studiumdag, waarin producten worden gepresenteerd die op basis van opgedane kennis en inzicht zijn ontstaan. De student bouwt per thema aan een portfolio op basis waarvan 5 credits worden toegekend bij voldoende prestaties waaruit de ontwikkeling naar masterniveau blijkt. 2.8 Begeleiding en beoordeling Tijdens de opleiding krijgen studenten regelmatig een waardering van medestudenten (peerfeedback in de COP), themadocent (via bijdragen in Knowledge Forum), studiecoach (onderzoeksbegeleiding). Deze waardering ondersteunt het proces van professionele ontwikkeling, maar speelt ook een belangrijke rol in de toekenning van studiepunten. Uitgangspunten van het toetsbeleid zijn beschreven in de informatiegids Waarderen en toekennen studiepunten., beschikbaar in de cursus Blackboard. 2.9 Summer Course en Winter Course Gedurende de opleiding gaan studenten tweemaal gezamenlijk op pad om zich te verdiepen in aspecten van leren en innoveren en onderzoek die thema overstijgend zijn. De Summer Course behelst een programma tijdens de opstart van de opleiding. Masterstudenten verdiepen zich in de wereld van onderwijs en onderzoek en de Knowledge Building (kenniscreatie) benadering. Zij zullen in de gelegenheid zijn presentaties, posters, demonstraties, kennisbijeenkomsten bij te wonen en in gesprek te gaan met onderzoekers en ontwikkelaars van over de gehele wereld. Op die manier maken zij kennis met de internationale knowledge building community. Studenten nemen deel aan het reguliere programma van een conferentie en wonen extra meetings specifiek voor de mastergroep bij. Het doel daarvan is kennis maken met de theorie en inhouden achter het gedachtegoed van Knowlegde Building en in gesprek gaan met de grondleggers prof. dr. Marlene Scardamalia en prof. dr. Carl Bereiter. Gastdocenten prof. dr. Kate Bielaczyc (Unversity of Singapore) en prof dr. Jan van Aalst (Faculty of Education, The University of Hong Kong) zullen indien mogelijk gastcolleges of workshops verzorgen op het gebied van learning communities en knowledge building in teacher education. De Winter Course project- and researchweek is een week waarin intensief gewerkt wordt aan specifieke onderzoeksvaardigheden in relatie tot de onderzoek-innovatie opdracht. De Winter Course is gepland in januari in het eerste leerjaar. Beoogde resultaten zijn: 1) Gericht kunnen werken met zoeksystemen en databases voor literatuur op gebied van onderwijs en onderzoek gekoppeld aan eigen onderzoek-innovatie-opdracht. 2) Refereren en zakelijk schrijven volgens APA stijl. 3) Bepalen van onderzoeksdoel en onderzoeksvraag (richtfase). 4) Het opstellen van een theoretisch kader volgens APA normen (richtfase). 5) Feedback-en feedforward op het eerste concept van het onderzoeksvoorstel aan het einde vnan de wintercourse door een review uitgevoerd door expert op gebied van onderzoek (intern en extern) en alumni. 9

13 Hoofdstuk 3 Organisatie en uitvoering 3.1 Master opleidingsmanager en Master director Naast de organisatorische en operationele wel en wee van de opleiding is de master opleidingsmanager aanspreekpunt voor de studenten waar het gaat om programma coördinatiezaken. In geval van klachten of het niet eens zijn met uitslag van examenonderdelen, kan de masterstudent een klacht neerleggen bij de commissie van beroep en commissie van bezwaar. Meer informatie hierover is terug te lezen in de Onderwijs-en examenregeling van de masteropleiding. Deze wordt bij de start van de opleiding uitgereikt en is digitaal beschikbaar op Intranet van Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool. 3.2 Studentzaken en administratie Contactgegevens: Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool Mansholtlaan 18, 6708 PA Wageningen Contactpersoon: Mevr. Marieke van Voorthuizen-Lokhorst Locatie Stoas heeft Wageningen als opleidingslocatie waar het themaonderwijs en overige groepsactiviteiten worden georganiseerd. Afspraken tussen studenten onderling en tussen individuele studenten en begeleiders of experts worden in onderling overleg gemaakt, bij voorkeur op de opleidingslocatie, maar ook via sociale media. 3.4 Planning en roosters De jaarplanning van het tweejarig opleidingstraject is opgenomen in bijlage 1. In dit overzicht is de samenhang van langlopende en bloksgewijze onderwijsactiviteiten van de studentengroep weergegeven. De deelnemers ontvangen uiterlijk twee weken voor de start van een nieuw thema schriftelijke informatie over het programma en de daarvoor noodzakelijke voorbereiding. Bovendien wordt voorafgaand aan ieder thema een kick-off meeting georganiseerd waarin inhoudelijke informatie wordt verstrekt ter voorbereiding van de activiteiten. Per thema wordt gewerkt met een terugkerend viermaandelijks programma. In dit programma zijn groepsbijeenkomsten gepland in de eerste, tweede en derde maand op vrijdag ( ) en zaterdagochtend ( ). In dit programma is tevens ruimte voor individuele afspraken: elke vrijdag van tot De vierde maand betreft de verdiepende studiummaand uitmondend in een studiumdag. De verdiepende activiteiten in de studiummaand en de delen met... -activiteiten op de studiumdag worden door studenten zelf per thema georganiseerd. 10

14 De data van planning van bijeenkomsten zijn terug te lezen in het jaarrooster behorende bij het opleidingsjaar waarin de masterstudent zich bevind. Deze informatie is beschikbaar in de blackboardcursus Master Leren en Innoveren. De studenten nemen het initiatief voor het maken van afspraken met hun studiecoach. Meer informatie over de gang van zaken rondom assessment en beoordeling is terug te lezen in het document Waarderen en toekennen studiepunten. Deze informatie is beschikbaar in een cursus Blackboard Master Leren en Innoveren. 3.5 Docenten en Management Voor de organisatie en uitvoering van de opleiding wordt beroep gedaan op een groot aantal interne en externe experts. Contactgegevens van betrokkenen: Master director Dr. Frank de Jong Master Drs. Hanneke opleidingsmanager de Laat Opleidingsdocent Drs. Hennie van Heijst Opleidingsdocent Drs. Tom van Oeffelt Opleidingsdocent Drs. Lia Spreeuwenberg Opleidingsdocent Drs. Joan van den Ende Opleidingsdocent Dr. Niek van den Berg Opleidingsdocent Drs. Ard Sonneveld Opleidingsdocent Dr. Ilya ZItter Opleidingsdocent Opleidingsdocent Dr. Jantine van Beek Drs. Niek van Benthum 3.6 Studiekosten, literatuur en randvoorwaarden De studiekosten voor de opleiding bestaan uit: - Collegegeld per studiejaar (wordt jaarlijks door ministerie OC&W vastgesteld) - Studiematerialen (boeken, artikelen etc.) jaar ,00 en jaar 2 600,00 - Summer Course (éénmalig gedurende opleiding) max. 1000,00 Indien werkzaam als docent in het beroepsonderwijs is het mogelijk om subsidiebeurs aan te vragen Erasmus+ regeling - Studentbijdrage 1 e jaars (diner, lunch tijdens bijeenkomsten) 200,00 p.j. Studenten dienen ervoor te zorgen dat zij de beschikking hebben over minimaal de verplichte literatuur van de verschillende thema s, welke de student zelf moet aanschaffen (digitaal, nieuw, 2 e hands). 11

15 3.7 Apparatuur en programma s Studenten dienen in het bezit te zijn van een laptop met office-programma s en software t.b.v. onderzoek (SPSS) en communicatie (o.a. Skype) en (draadloze) internetverbinding is een vereiste om onderzoeks- en communicatieactiviteiten efficiënt te laten plaatsvinden. Ook apparatuur zoals een digitale camera, hoofdtelefoon en apparatuur voor audio-opname zijn bijzonder handig om informatie te registreren en te verwerken. Tevens dienen zij lid te worden van een Universiteitsbibliotheek in den landen waar voldoende toegang is tot wetenschappelijke publicaties in het domein van de onderwijswetenschappen, innovatie- en veranderkunde. 3.8 Kwaliteitszorg en medezeggenschap De werkwijze rondom kwaliteitszorg is beschreven in het handboek Kwaliteitszorg masteropleiding Leren en Innoveren. Het kwaliteitszorgteam van Stoas is verantwoordelijk voor het uitvoeren van studenttevredenheidsonderzoeken. Bovendien zijn vertegenwoordigers uit het werkveld lid van de Raad van Advies van de MLI. Deze leden worden ingezet in begeleiding van het onderzoek en bij het master-examen. Studenten kunnen zich verkiesbaar stellen voor de studentgeleding van de Medezeggenschapsraad van Stoas en voor de opleidingscommissie. 3.9 In- en uitschrijving Aanmelding vindt plaats via Indien het advies van de toelatingscommissie, naar aanleiding van de intake, positief is wordt de student toegelaten. Ook adreswijziging of uitschrijving moeten aan Studielink worden doorgegeven. Indien een student zich wil uitschrijven, dan kan via de opleidingsmanager van de MLI een aanvraag voor uitschrijving gedaan worden. Een exitgesprek met de studiecoach is onderdeel van de procedure. Verder dient een student zich uit te schrijven via Voor meer informatie hierover kan contact worden gelegd met de opleidingsmanager van de MLI. 12

16 Hoodstuk 4 Informatie en communicatie 4.1 Website, intranet en elektronische leeromgeving Stoas intranet geeft informatie over alle opleidingen en diensten van Stoas. Nieuwsberichten over zaken die de hogeschool aangaan worden via intranet bekend gemaakt. Bij aanvang van de opleiding ontvangen studenten een account voor het Stoas-netwerk, te vinden op het intranet (www.stoashogeschool.nl). Met hun persoonlijke inloggegevens kunnen studenten via het intranet o.a. Knowledge Forum (KF), Blackboard (BB), Outlook. Het Stoas adres wordt gebruikt om te communiceren over praktische zaken gedurende de opleiding. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de check van hun om op de hoogte te blijven van de laatste mededelingen. Er is een mogelijkheid om de Stoas te koppelen aan een persoonlijke adres. Deze informatie wordt uitgereikt tijdens een lesbijeenkomst. 4.2 Blackboard De masteropleiding Leren en Innoveren maakt gebruik van de cursus Master leren en innoveren in Blackboard om opleidingsdocumenten te publiceren. Hier worden alle relevante opleidingsdocumenten geplaatst, zoals het opleidingsprogramma, themabeschrijvingen en specifieke informatie over bijvoorbeeld begeleiding en beoordelen. Informatie die betrekking heeft op de gehele hogeschool, zoals regelingen voor gebruik van apparatuur en lijsten van medewerkers, is beschikbaar via intranet. 4.3 Contacten binnen de mastergroep: Outlook en Knowledge Forum Personeel van de hogeschool en studenten kunnen elkaar bereiken via het programma Outlook. In dit programma is het mogelijk groepen of individuen te adresseren. Het programma Knowledge forum wordt gebruikt voor inhoudelijke kenniscreatie in de COP en ook de inhoudelijke begeleiding. De kenniscreatie op KF wordt ondersteund met Face-to-Face (F2F) kenniscreatiegesprekken tijdens de maandelijkse bijeenkomsten. Masterstudenten hebben de mogelijkheid om buiten de maandelijks bijeenkomsten te overleggen met medestudenten. Hiervoor kunnen werkruimtes in het Stoas schoolgebouw gereserveerd worden via outlook. 4.4 Studievoortgangsregistratie in Alluris Inzage van de registratie van studievoortgang in het programma Alluris is mogelijk via intranet met de persoonlijke inloggegevens. 13

17 Hoofdstuk 5 Praktische zaken 5.1 Voorzieningen Op de opleidingslocatie in Wageningen zijn o.a. de volgende ruimten en voorzieningen aanwezig: theorielokalen, vergaderruimten, presentatieruimte en een Open Leer Centrum. Tijdens de onderwijsdagen zijn voor de mastergroep de voor de groepsactiviteiten noodzakelijke voorzieningen gereserveerd. 5.2 Bibliotheek Via de zoeksystemen van de bibliotheken kunnen studenten online teksten downloaden of aanvragen en boeken lenen. Met name om ook op het gebied van wetenschappelijke (onderwijskundige) literatuur gebruik te kunnen maken van de meest actuele (internationale) bronnen, dient iedere student in overleg een lidmaatschap bij één van de universitaire bibliotheken te nemen (bijvoorbeeld bij de Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente of Wageningen Universiteit). Een indicatie voor de kosten hiervan is een bedrag van 15 tot 50 euro, afhankelijk van de geleverde faciliteiten. 5.3 Regeling voor gebruik van ruimten en materialen De gebouwen zijn op werkdagen geopend van tot uur. Op dinsdag, woensdag- en donderdagavond geldt tevens een avondopenstelling van tot uur. Voor het geval studenten buiten de onderwijsblokken tijd willen doorbrengen op de locaties gelden de regels voor gebruik van het gebouw en faciliteiten zoals vermeld in de infogidsen van de locatie. Inzage in die gidsen is mogelijk via Intranet. 5.4 Surfspot en netwerkopslag Naast de website heeft de school een intranet (https://intranet.stoasvilentum.nl) op de login pagina tref je een aantal koppelingen naar programma s die in je studietijd van belang kunnen zijn. De belangrijkste naast de intranet login is de koppeling naar het schoolnetwerk waar eigen netwerkschrijfruimte beschikbaar wordt gesteld. Een andere aardige koppeling is de link naar de online winkel van SURF, Surfspot. Hier is goedkope legale software en andere ict-producten verkrijgbaar. 5.5 Arbo en bedrijfshulpverlening Studenten en personeel genieten dezelfde bescherming vanuit de arbeidsomstandighedenwet. Het aanspreekpunt m.b.t. ARBO-zaken binnen de directie is Madelon de Beus. Op de opleidingslocatie is een team van bedrijfshulpverleners actief die in voorkomende gevallen een drietal taken hebben: het verrichten van levensreddende handelingen bij incidenten, het blussen van beginnende kleine branden en het coördineren van ontruimingen van het gebouw. De BHV-ers zijn tijdens calamiteiten herkenbaar aan hun gekleurde helm. Tijdens alarm zijn studenten en personeel verplicht aanwijzingen van de BHV-ers op te volgen en te letten op de vluchtroutes die in het gebouw zijn aangegeven. Meer informatie over de procedure bij calamiteiten is te vinden in de infogidsen van de opleidingslocatie. 14

18 5.6 Bereikbaarheid Adresgegevens opleidingslocatie: Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool Mansholtlaan PA Wageningen Routebeschrijving openbaar vervoer en per auto is te vinden op de website 15

19 Bijlage 1 Curriculum 2 jarige Masteropleiding Leren en Innoveren; opzet thema 1

20 Thema Tijdlijn Competentielijn Master - CoP Maand 2 Maand 1 Maand 3 Thema Maand 4 Studiummaand Studiumdag Master Leren en Innoveren - Community of Practice. Kenniscreatie onderzoek + onderzoeksbegeleiding input M&T - O&I Methoden & Technieken, Organiseren & Innoveren input Learning Community Thema - niveau Persoonlijke en collectieve kennisverdieping alle studenten Publiceerbare inzichten Inzichten relevant voor eigen onderzoekthematiek Inhoudelijke voorbereiding studium Virtueel en face to face Werken aan kennis & inzichten: Aanbrengen van kennisbasis: Colleges Aan de competentie gerelateerde thema-onderwerpen & opdrachten Niveau assessment Actuele wetenschappelijke literatuur (artikelen, authentieke publicaties) Gastdocenten Masterclasses Open space Georganiseerd Masterclasses door de Workshops voor het veld studenten Werkt dit bij mijn opdracht? Discussiepanel Competentieontwikkeling: Theorie en lopend onderzoek met kennis Virtuele conferenties met auteurs publiek gaan Bezoek conferenties Bachelor Master 2 feedback & feedforward

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd. Amsterdam Den Haag

Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd. Amsterdam Den Haag Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd Amsterdam Den Haag Onderwijs & Innovatie Masteropleiding Leren en Innoveren Het onderwijs is voortdurend in beweging. De ontwikkeling van talenten van kinderen

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Volg de Master Leren en Innoveren

Volg de Master Leren en Innoveren Starten met onderwijsvernieuwing? Volg de Master Leren en Innoveren Utrecht 2011-2012, 3e leergang Vind jij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs belangrijk en wil jij daarin een voortrekkersrol

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Werkplekleren Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Doel van deze brochure U bent benaderd door een student van Aeres Hogeschool Wageningen (voorheen Stoas

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

donderdag 27 augustus en vrijdag 28 augustus.

donderdag 27 augustus en vrijdag 28 augustus. Beste student, Graag wil ik je informeren over de start van de masteropleiding Leren en Innoveren 2014-2015. Het kan zijn dat je al toegelaten bent (toelatingsbrief ontvangen) of nog in afwachting bent

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Onderwi Leren en Levensb

Onderwi Leren en Levensb Onderwi Leren en Levensb Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd Amsterdam Den Haag Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing Masteropleiding Leren en Innoveren Het onderwijs is altijd in beweging. Kinderen

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master het zorgonderwijs Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het zorgonderwijs? Of ben je werkzaam in de zorg en wil je toekomstige zorgprofessionals

Nadere informatie

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Heerlen, 11 oktober 2011, Hogeschool Zuyd, Heerlen Dr. Bert Hoogveld, Open Universiteit, CELSTEC Drs. Diny Ebrecht, Open Universitieit, CELSTEC. Visionen für

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO)

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) 1. Algemeen 1.1. In vogelvlucht De basisopleiding tot jonge kind specialist is een praktijkgerichte opleiding met gefundeerde theoretische onderbouwing. In deze

Nadere informatie

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Heerlen, 18 oktober 2011, Hogeschool Zuyd, Heerlen Dr. Bert Hoogveld, Open Universiteit, CELSTEC Drs. Diny Ebrecht, Open Universitieit, CELSTEC. Visionen für

Nadere informatie

e - V a a r d i G t r a i n e n e n c o a c h e n o n l i n e t r a i n e n o p l e i d e n c o a c h e n o r G a n i S a t i e a d V i e S

e - V a a r d i G t r a i n e n e n c o a c h e n o n l i n e t r a i n e n o p l e i d e n c o a c h e n o r G a n i S a t i e a d V i e S E - v a a r d i g T r a i n e n e n C o a c h e n o n l i n e trainen opleiden coachen ORGANISATIEADVIES E-leren, e-coachen, online trainen, leren via social media, wiki s en e-modules Als trainen of coachen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Helmond, 16 juni 2016 Puck Lamers Master Onderwijswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen drs. Monique van der Heijden dr. Jeannette Geldens Kempelonderzoekscentrum

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn CROHO- 40120 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: instituut Zorg en Welzijn Versie: Definitief

Nadere informatie

POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST

POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST INLEIDING Bij de ontwikkeling van een post-hbo basisopleiding tot Gedragsspecialist heeft aantal factoren een rol gespeeld. Bijvoorbeeld de verwachting dat het onderwijsveld

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

Welkom. TOP-leren. Programma. Wat is Blended learning. Waarom blended learning. Onderdelen blended learning. Mixen (70-20-10) Ontwerpstappen

Welkom. TOP-leren. Programma. Wat is Blended learning. Waarom blended learning. Onderdelen blended learning. Mixen (70-20-10) Ontwerpstappen Mareen van Londen van de Beek Opleidingskundige & e-learningadviseur www.kies-advies.nl Welkom Mareen van Londen Opleidingskundige & (e)learning adviseur Blended learning design Interne adviseur Externe

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Bachelor Built Environment

Bachelor Built Environment Bachelor Built Environment Soll en Ist Soll: Commissie van Pernis (2011)!! Herijken beroepsprofiel!! Verandering als constante!! Integrale benadering, andere competenties Ist: Instituut Gebouwde omgeving

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

Toelating Master Design!

Toelating Master Design! Toelating Master Design Minimale toelatingseisen voor professionals met een beroepspraktijk (minimaal drie jaar werkzaam in de praktijk) minimaal een HBO diploma (BSc, BDes, BFA, BEng) in een ontwerp of

Nadere informatie

Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam

Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam Post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma Schoolleider Primair Onderwijs op niveau basisbekwaam. Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Intercultureel vakmanschap in de stage

Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking C Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking voor hsao-opleidingen en stageverlenende instellingen in de jeugdzorg HBO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

BELEID, COMMUNICATIE EN ORGANISATIE PROF. DR. BIANCA BEERSMA DRS. THERESE ONDERDENWIJNGAARD

BELEID, COMMUNICATIE EN ORGANISATIE PROF. DR. BIANCA BEERSMA DRS. THERESE ONDERDENWIJNGAARD BELEID, COMMUNICATIE EN ORGANISATIE PROF. DR. BIANCA BEERSMA DRS. THERESE ONDERDENWIJNGAARD DEZE PRESENTATIE Een sociaal-wetenschappelijke benadering van organisaties Inhoud van de studie Opbouw van de

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Heerlen, 4 oktober 2011, Hogeschool Zuyd, Heerlen Dr. Bert Hoogveld, Open Universiteit, CELSTEC Drs. Diny Ebrecht, Open Universitieit, CELSTEC. Visionen für

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk)

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Christine Prast, onderwijskundige Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Vooraf Onderwijskundig kader waarbinnen herontwerp plaatsvond Uitgangspunt bij het hier

Nadere informatie

Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel

Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Unieke serie Workshops Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Met de ontwerper van het Wiel dr. Corry Ehlen en trainer/coach Mirjam van Zweeden Succesvol innoveren! Een hele uitdaging! In de praktijk

Nadere informatie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie PROFESSIONAL LEARNINg DEvELOPMENT MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie AMBITIE, ACTIE EN RESULTAAT IN INNOvATIE De Universiteit

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

ROOSTER MLI 2012-2013

ROOSTER MLI 2012-2013 ROOSTER MLI 2012-2013 Dit is het rooster voor MLI 2012-2013. Periode 1, 2 en 3 betreft het eerste jaar (cohort 2012) met lesdagen op donderdag. Periode 4 en 5 betreft het tweede jaar (cohort 2011) met

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Introductie Virtual Action Learning. Claudia Wrede 24 maart 2015

Introductie Virtual Action Learning. Claudia Wrede 24 maart 2015 Introductie Virtual Action Learning Claudia Wrede 24 maart 2015 Deelnemers 1. Wytze Koopal 2. Marije Hahnen-Florijn 3. Cornelise Vreman - de Olde 4. Frank van den Berg 5. Marie-Jose Verkroost 6. Karen

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Veloncongres 2015 & Over het programma Promotiebeurs - doel Initiator Ministerie van OCW Loopt sinds 2011, inmiddels structureel

Nadere informatie

Scenario: Standaardmodule met schriftelijk tentamen, docent geen ICT-ervaring.

Scenario: Standaardmodule met schriftelijk tentamen, docent geen ICT-ervaring. 1 Pieter Swager lectoraat elearning Scenario: Standaardmodule met schriftelijk tentamen, docent geen ICT-ervaring. Voorbeeld scenario moduletype docent-colleges-tentamen (blauwdruk van een leerpraktijk)

Nadere informatie

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool Ellen Simons en Rien Brouwers Leer- en Innovatiecentrum Inhoud Context Onderwijsvisie van Avans Van mediatheek naar Leercentrum

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 Agenda 23 april 2013: Informatiebijeenkomst Tweedegraads PLUS Op dinsdag 23 april 2013 is er van 15.30 17.30 uur een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerde docenten. Locatie:

Nadere informatie

Nieuw! : Kies je eigen programma

Nieuw! : Kies je eigen programma Informatiebijeenkomst 2015 Lucas Onderwijs Master Sen opleiding Nieuw! : Kies je eigen programma Lucas Onderwijs & het Seminarium voor Orthopedagiek regio Zuidwest-Nederland Seminarium: Innovatief opleiden!

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Versie 1 voor het studiejaar 2007-2008, januari 2008. Bij dit beoordelingskader hoort een drietal beoordelingsformulieren: Formulier A. Eindbeoordeling

Nadere informatie

Verpleegkundig specialist (MANP)

Verpleegkundig specialist (MANP) Verpleegkundig specialist (MANP) Naam van de opleiding en opleidingsinstituut Door welk orgaan wordt deze opleiding erkend? Master Advanced Nursing Practice GSW, Inholland, Amsterdam NVAO = Nederlands/Vlaams

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding 1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding De afsluitende bijeenkomst van het Leonardo-project Key to Mobility vond plaats in september 2011. Het resultaat van het project was een trainingscursus

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie

Nadere informatie

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Specialisatie Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Graad

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Vragen pas gepromoveerde

Vragen pas gepromoveerde Vragen pas gepromoveerde dr. Maaike Vervoort Titel proefschrift: Kijk op de praktijk: rich media-cases in de lerarenopleiding Datum verdediging: 6 september 2013 Universiteit: Universiteit Twente * Kun

Nadere informatie

Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving

Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving Kempelonderzoekscentrum Jeannette Geldens, lector Monique van der Heijden, promovenda-docentonderzoeker Herman L. Popeijus, erelector Doelen en

Nadere informatie

Challenge Program Voltijdopleiding met een plus. Leraar basisonderwijs in drie jaar

Challenge Program Voltijdopleiding met een plus. Leraar basisonderwijs in drie jaar Challenge Program Voltijdopleiding met een plus Leraar basisonderwijs in drie jaar Ben je nieuwsgierig naar wat achter de horizon ligt? Durf je onbetreden wegen in te slaan? Zie je een probleem als een

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) biedt een vierjarige promotieopleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 6. Het Pre-masterprogramma 7. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 6. Het Pre-masterprogramma 7. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 6 Het Pre-masterprogramma 7 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3 Assessmentprocedure EVC procedure Master opleiding Archeologie 1 Versiebeheer Titel Assessmentprocedure Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december 2009 MH/CNe 2 22 januari 2010 MH/CNe 3 04 februari 2010

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool. Leren en Innoveren. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool. Leren en Innoveren. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool Leren en Innoveren Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 4 juli 2013 2/63 NQA Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool: UOB Leren en Innoveren

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie