ALGEMEEN BOUWPLAATSREGLEMENT (Procedure werken met derden)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN BOUWPLAATSREGLEMENT (Procedure werken met derden)"

Transcriptie

1 ALGEMEEN BOUWPLAATSREGLEMENT (Procedure werken met derden)

2 Bouwplaatsreglement 1. Inleiding 1.1 Dit reglement, evenals de daaruit volgende verplichtingen, heeft tot doel de coördinatie van veiligheid, gezondheid en milieu op de bouwplaats te optimaliseren. Indien werknemers van verschillende ondernemingen betrokken zijn, moeten de werkgevers samenwerken om tot een goede uitvoering van de maatregelen inzake veiligheid te komen en elkaar wederzijds, alsmede hun werknemers en vertegenwoordigers, op de hoogte te stellen van de mogelijke risico s. We verwijzen hier naar de wetgeving omtrent werken met derden. 1.2 Dit reglement doet geen afbreuk aan de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming ARAB, de Codex over het Welzijn op het werk, het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties AREI, de Collectieve Arbeidsovereenkomsten, de bepalingen van Vlarem I en II m.b.t. de milieuvergunningen en de bijzondere bepalingen opgelegd door de bouwheer. 1.3 Elke onderneming die op de bouwplaats werken uitvoert en/of laat uitvoeren, iedere persoon die op de bouwplaats aanwezig is, moet dit werfreglement strikt naleven en verbindt zich tot naleving van de verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan de inrichting van de opdrachtgever en die op hem van toepassing zijn. Gabecon eigent zich, zoals wettelijk voorzien, het recht toe om zelf de nodige maatregelen te treffen, indien de betrokken onderneming nalatig is geweest. Alle hierdoor ontstane kosten kunnen op de betrokken onderneming verhaald worden. Elke onderneming staat zelf in voor het informeren van zijn personeel, leveranciers, onderaannemers en bezoekers wat de geldende veiligheidsvoorschriften betreft, tevens staat zij in voor het toezicht op de naleving van dit reglement. 1.4 Elke onderneming aan wie een werk werd toegewezen is verplicht het door ons opgesteld Veiligheids- en gezondheidsplan in te vullen voor de werken die zij uitvoert alsook alle relevante documenten (beschrijving + specifieke risicoanalyse van de uit te voeren werken, ) aan Gabecon en de veiligheidscoördinator te bezorgen. De intentieverklaring en de bijhorende specifieke risicoanalyse van de uit te voeren werken moet, vooraleer de werken starten, volledig beschikbaar zijn bij Gabecon Bij het ontbreken van deze documenten kunnen de werken niet opgestart worden en kunnen er geen kosten, van welke aard ook, aangerekend worden ten laste van Gabecon wegens het niet kunnen opstarten van de werf. Het Veiligheids- en gezondheidsplan moet vooraleer de werken te starten ondertekend worden in de veiligheidsmap die zich in de werfkeet bevindt. 1.5 De onderneming die buiten de normale werkuren wenst te werken moet hiervoor een toelating hebben van de werfleiding. Geen enkele persoon vreemd aan de bouwheer, bouwdirectie of de betrokken onderneming mag de bouwplaats betreden zonder zich eerst bij de werfleider aan te melden, of zich door een afgevaardigde van een betrokken partij te laten vergezellen. Pagina 2 van 10

3 Bezoekers zijn eveneens altijd verplicht veiligheidsschoenen en een veiligheidshelm te dragen. Indien er op de bouwwerf bijkomende eisen zijn (dragen van veiligheidsbril, fluohesje, ) dienen de bezoekers zich hier ook naar te schikken. 1.6 Elk arbeidsongeval, hoe onbeduidend ook, moet onmiddellijk aan de werfleider en de veiligheidscoördinator gemeld worden. Van elk arbeidsongeval moet een verslag opgesteld worden. Een afschrift van dit verslag moet dezelfde dag aan de werfleider en de veiligheidscoördinator overhandigd worden. Na elk ernstig arbeidsongeval met een werknemer op de arbeidsplaats moeten de bij het ongeval betrokken werkgever(s), zelfstandigen, uitzendbureaus, samen er voor zorgen dat het ongeval onmiddellijk door één of meer bevoegde preventiediensten onderzocht wordt, minstens een preventieadviseur niveau II. Binnen de 10 dagen volgend op het ongeval wordt een kopie van het omstandig verslag aan alle hierboven bedoelde betrokken personen bezorgd alsook een kopie aan de preventieadviseur van Gabecon en de veiligheidscoördinator. Er worden praktische afspraken gemaakt betreffende deze samenwerking van de bevoegde preventiediensten die de mogelijke ernstige ongevallen zullen onderzoeken en de regeling van de eventuele kosten die uit deze onderzoeken kunnen voortvloeien. Indien er door de betrokken aannemer zelf geen initiatief genomen wordt, zal de bevoegde preventiedienst van Gabecon het ernstig arbeidsongeval onderzoeken en zullen alle gemaakte kosten verhaald worden op de werkgever(s) van het slachtoffer(s). 1.7 Ondernemingen en/of personen die het bouwplaatsreglement niet naleven en/of zich niet kunnen identificeren, kunnen, tijdelijk of definitief, van de werf gezonden worden. De ploegbaas, werfleider, projectleider en/of preventieadviseur van Gabecon hebben deze bevoegdheid. 1.8 De werfleider heeft steeds het recht de werkzaamheden te controleren, het gebruik van naar hun mening onveilig bevonden materie, werktuigen en/of werkmethodes te verbieden, en de werken te laten stoppen indien zij van mening zijn dat het werk zelf of de manier van uitvoeren te risicovol is. 1.9 Elke onderneming is in het bezit van een specifieke risicoanalyse voor de hem toevertrouwde werkzaamheden. Deze wordt steeds, voor aanvang der werken aan Gabecon overhandigd, via elektronische weg en dit zonder enige meerkost. 2. Coördinatie VGM 2.1 De werfleider heeft de leiding over de coördinatie van veiligheid, gezondheid en milieu voor het geheel van de werken. Overeenkomsten tussen verschillende werkgevers op de bouwplaats dienen steeds door hem goedgekeurd te worden. 2.2 Taken van coördinator/werfverantwoordelijke: De coördinatie verzekeren van de door de onderneming getroffen preventie en veiligheidsmaatregelen. De preventiemaatregelen bestuderen en onderzoeken om de veiligheid, de gezondheid en de hygiëne van de werknemers op de bouwplaats te verzekeren. Elk ongeval onderzoeken en melden aan onze werfleider. Pagina 3 van 10

4 3. Bouwplaatsinrichting 3.1 Toegang bouwplaats : Het betreden en het verlaten van de bouwplaats gebeurt uitsluitend via de daartoe voorziene toegangs- en uitgangsweg(en). Het personeel van een onderneming is enkel toegelaten op de plaatsen waar de betrokken onderneming werken uitvoert. Elke onderneming moet dagelijks meedelen aan de werfleider met hoeveel personeel zij aanwezig is op de bouwplaats. De werfleider regelt de volledige bouwplaatssignalisatie. Op de bouwplaats geldt principieel het algemeen verkeersreglement. Elke afwijking dient op voorhand besproken en goedgekeurd te worden door onze werfleider in samenspraak met de veiligheidscoördinator. 3.2 Gezondheidsinrichtingen : Het opstellen van werfburelen, refters, kleedkamers, sanitaire installatie, opslagplaatsen, afvalcontainers,... mag enkel in overleg met de werfleider en veiligheidscoördinator gebeuren. Elke werkgever is verplicht om de wettelijke voorziene gezondheidsinrichtingen ter beschikking te stellen van zijn werknemers (KB 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden). Maaltijden mogen enkel in de daarvoor voorziene ruimtes genuttigd worden. Het gebruik van de installaties van de algemene aannemer is in principe verboden voor derden, tenzij anders werd overeengekomen. 3.3 E.H.B.O. : Elke onderneming zorgt voor een EHBO-uitrusting, bestaande uit minimum één verbanddoos met de wettelijke inhoud in functie van het aantal werknemers en in overleg met hun arbeidsgeneesheer. Tevens zorgt elke onderneming dat er minstens één gebrevetteerde hulpverlener op de werf aanwezig is. Bij Gabecon zijn alle ploegbazen gebrevetteerde hulpverlener. 3.4 Orde en netheid : Elke onderneming neemt de nodige maatregelen om zijn eigen installaties, of de installaties die door zijn werknemers gebruikt worden, dagelijks te reinigen. Elke onderneming is ertoe gehouden, op zijn kosten, de zones waar de werken uitgevoerd worden ordelijk te houden, en in het bijzonder, het gebruikte materiaal/materieel terug in het magazijn en/of op voorziene opslagplaatsen te zetten. Elke onderneming zal tevens op zijn kosten zijn eigen afval opruimen. De toegangen en doorgangen (trappen, ladders, nooduitgangen, evacuatiewegen,...) steeds vrij te houden. Indien er werken moeten uitgevoerd worden die doorgangen tijdelijk onbruikbaar maken, dient men hiervoor toelating te vragen aan de werfleider, voor aanvang der werken. Elke onderneming zorgt ervoor dat de etensresten en dergelijke huishoudelijke afval, afkomstig van zijn werknemers, verzameld wordt in de door de gemeente verkochte vuilzakken. Tevens dient hij ervoor te zorgen dat deze zakken op het juiste tijdstip en de plaats, meegedeeld door de werfleider gebracht worden voor ophaling door de gemeente. Pagina 4 van 10

5 3.5 Elektrische werfinstallatie : Verdeelkasten worden conform met de wetgeving opgesteld en onderhouden. Voor indienstname dienen zij gekeurd door een erkend organisme. De verdeelborden moeten steeds gesloten blijven. Het aansluiten mag enkel met aangepaste stekkers gebeuren. Geen enkele aanpassing of verandering mag uitgevoerd worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de werfleider. Elk defect moet onmiddellijk gemeld worden aan de werfleider. Elke onderneming is verantwoordelijk voor zijn eigen elektrisch materieel. Alleen materieel conform met het A.R.E.I. (min. Beschermingsfactor IP44), mag op de bouwplaats aanwezig zijn en aangesloten worden op de daartoe voorziene verdeelborden. Kabels moeten steeds zodanig opgehangen, afgeschermd, neergelegd en/of aangeduid worden dat ze geen gevaar kunnen betekenen voor de andere werknemers en om beschadiging te voorkomen. Elke onderneming is verplicht de ter beschikking gestelde installatie tegen beschadiging te beschermen. 3.6 Gebruik van materieel en/of installaties van Gabecon: Indien contractueel of met de werfleiding het gebruik van bepaald materieel (vb. werfzagen,...) of installaties (vb. sanitair, elektriciteit, werfketen, telefoon,...) van de nv Gabecon door derden werd toegestaan, dient de gebruiker dit te doen volgens de richtlijnen van dit werfreglement en van de werfleiding van Gabecon. Door het gebruik op zich bevestigt de gebruiker de nodige kennis, bekwaamheid en informatie te bezitten om zijn werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Beschadigingen aan en/of bevuiling van de installaties en/of het materieel van Gabecon door derden zullen op kosten van deze laatste worden hersteld. Gabecon heeft steeds het recht het gebruik van materieel en/of installaties op te schorten wanneer de onderneming de spelregels niet correct volgt en dit zonder enige financiële compensatie ten voordele van de betrokken onderneming. 4. Collectieve beschermingsmiddelen 4.1 Het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen zoals leuningen, veiligheidsnetten, afbakening van putten en vloeropeningen, afscherming van machines, is verplicht, en primeert in alle gevallen boven het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 4.2 Elke onderneming staat in voor het, onderhouden en keuren van de voor haar werken noodzakelijke collectieve beschermingsmiddelen. De aangebrachte collectieve beschermingsmiddelen mogen pas verwijderd worden nadat een vervangend beschermingsmiddel werd geplaatst, en na de besprekingen met de werfleider. De onderneming die de collectieve beschermingsmiddelen wegneemt om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, moet deze voorzieningen achteraf zo snel mogelijk terugplaatsen en ondertussen de nodige preventieve maatregelen nemen om zijn eigen werknemers en eventuele derden te beschermen (PBM s, ) Pagina 5 van 10

6 4.3 Bij de technische onmogelijkheid om collectieve beschermingsmiddelen te voorzien, zorgt elke onderneming er zelf voor dat zijn werknemers/onderaannemers vervangend persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsharnassen, antivalapparaten, enz... ter beschikking hebben. De geldige keuringsverslagen van deze harnassen, levenslijnen, antivalapparaten zijn op de werf aanwezig. 4.4 Elke op de bouwplaats vastgestelde gevaarlijke toestand dient onmiddellijk gemeld aan de werfleider. 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen 5.1 Elke onderneming moet op eigen kosten, instaan voor de levering, het onderhoud en de zo nodige vervanging van de voorgeschreven P.B.M. van haar personeel. Zij dient er ook voor te zorgen dat de werknemers de juiste instructies ontvangen hebben betreffende het gebruik van deze P.B.M s en er op toe zien dat deze middelen goed gebruikt worden. 5.2 Het dragen van P.B.M. is wettelijk verplicht op de bouwplaats, hieronder wordt onder meer verstaan : - werkkledij (geen shorts of bloot bovenlijf!!) - veiligheidshelm - veiligheidshandschoenen (bij slijp-, las- en snijwerken ) - veiligheidsschoenen (laarzen) met stalen tip en zool - veiligheidsbril (bij las-, slijp-, afbraakwerken, of indien de klant dit algemeen op de site voorschrijft) - harnas met vallijn en valdemper bij gebruik van hoogwerker - stofmaskers van het type P3 bij boren, slijpen, zagen, in alle bouwmaterialen ivm kwartsstof. Nog beter is stofafzuiging aan de bron: natslijpen of stofzuiger met afzuigkap op de machines. 6. Hefwerktuigen 6.1 Alle hefwerktuigen en heftoebehoren die op de bouwplaats binnengebracht en gebruikt worden moeten voorzien zijn van een indienststellingsverslag en een geldig periodiek keuringsattest volgens artikels 280 en 281 van het A.R.A.B. 6.2 Indien geen geldige keuringsattesten kunnen voorgelegd worden van een hefwerktuig of toebehoren is het gebruik ervan verboden. 6.3 Montagekranen, torenkranen, e.d. waarvoor geen geldige keuringsverslagen kunnen voorgelegd worden, zullen niet toegelaten worden op de bouwplaats. 6.4 Als de mogelijkheid bestaat dat het werkbereik van verschillende kranen elkaar overlapt, dienden volgende stappen ondernomen te worden: Nagaan of deze situatie niet vermeden kan worden (één kraan verplaatsen, gieklengte inkorten, ) Inplantingsplan van de beide kranen met de draaicirkels, haakhoogtes, hoogtes onderkant en bovenkant van de giek Kraanprotocol dient opgemaakt te worden Elke morgen, voor aanvang der werken is er een overlegmoment met de torenkraanoperatoren en de werfleider om het werkverloop zodanig vast te leggen dat het werken in de gevarenzone, tot een absoluut minimum beperkt De torenkraanoperatoren dienen continu in verbinding te staan met walkietalkies Pagina 6 van 10

7 Zwenkbegrenzer(s) zijn een bijkomende beveiliging om de aandacht van de torenkraanoperatoren te verscherpen in de gevarenzone. 6.5 De persoon die een hefwerktuig bedient, dient te beschikken over een geldig bekwaamheidsattest alsook een geldige medische keuring (veiligheidsfunctie). 6.6 Indien u van de torenkranen van Gabecon gebruik wenst te maken, wordt dit min. 3 dagen op voorhand schriftelijk bij de werfleider aangevraagd. Bij deze aanvraag voegt u tevens het geldig bekwaamheidsattest en geneeskundig onderzoek van uw kraanbedienaar dat aantoont dat hij geschikt is om deze veiligheidsfunctie uit te voeren. Indien uw kraanbedienaar niet over een bekwaamheidsattest beschikt of geen geldige medische keuring heeft, is het verboden gebruikt te maken van de torenkranen van Gabecon. 7. Grondverzetmachines 7.1 De originele beveiligingen op de grondverzetmachines mogen nooit verwijderd of uitgeschakeld worden. 7.2 Alle machines (o.a. graafmachines) die zelfs bij uitzondering, ook gebruikt worden om lasten te heffen dienen als heftoestel gekeurd te worden door een erkend organisme. 7.3 De persoon die een grondverzetmachine bedient, dient te beschikken over een geldig bekwaamheidsattest alsook een geldige medische keuring. 8. Gevaarlijke producten 8.1 Producten die niet voorzien zijn van de wettelijke etikettering zijn niet toegelaten op de bouwplaats. 8.2 Lees steeds de informatie op het etiket en volg deze strikt op. Bij twijfel altijd eerst extra instructies en/of uitleg vragen. 8.3 Het gebruik van gevaarlijke producten, brandbare of toxische, moeten altijd duidelijk in het Veiligheids- en gezondheidsplan beschreven staan. 8.4 De hoeveelheid gevaarlijke producten aanwezig op de werkpost zal ten allen tijde zo klein mogelijk gehouden worden. 8.5 De opslag van gevaarlijke producten gebeurt steeds in overleg met de werfleider. 8.6 De opslag van gevaarlijke producten gebeurt steeds volgens de regels in Vlarem (oa. inkuiping, afstandsregels, ) Pagina 7 van 10

8 9. Gebruik van stellingen/steigers 9.1 Stellingen en steigers dienen steeds te beantwoorden aan de geldende veiligheidseisen: voorzien van nauw aansluitende plint van minstens 15 cm hoog, een knieleuning tussen de 40 en 50 cm en een handleuning tussen de 1M en 1M Enkel bevoegde en daartoe opgeleide personen monteren, demonteren of bouwen stellingen/steigers om. Stellingen en steigers dienen opgebouwd te worden door bevoegde personen die kennis ter zaken hebben. 9.3 Technische vereisten met betrekking tot de stabiliteit, toegankelijkheid en veiligheid van steigers: ze worden zodanig opgebouwd dat geen enkel onderdeel, tijdens het gebruik van de steiger, ten opzichte van het geheel kan bewegen; ze worden zodanig opgebouwd dat zij de lasten waaraan ze worden blootgesteld kunnen dragen en ze kunnen weerstaan aan de belasting die voortvloeit uit atmosferische omstandigheden, inzonderheid de invloed van de wind; ze moeten verankerd of bevestigd zijn aan een punt dat voldoende weerstand biedt of beschermd zijn tegen elk risico van wegglijden of omvallen of door elk ander middel met een gelijkwaardige doeltreffendheid; het draagvlak moet voldoende stevig zijn om elke vervorming van de ondersteunende delen te voorkomen; tussen de randen van de vloeren en het bouwwerk waartegen de steiger is geplaatst, mogen geen gevaarlijke openingen voorkomen; tussen de verschillende vloeren van de steiger worden er veilige toegangswegen voorzien die in voldoende aantal aanwezig zijn; tijdens de montage, de demontage, de ombouw en het gebruik van de steiger wordt er een aangepaste bescherming tegen het risico van vallen en tegen het risico van vallende voorwerpen aangebracht op elk niveau van de steiger. 9.4 Elke stelling/steiger dient voorzien te zijn van een geldige scafftag, met vermelding van naam van de keurder, datum van de keuring en de handtekening. Bij elke ombouw van een steiger dient een nieuwe keuring en bijhorende scafftag voorzien te worden. 9.5 Eventueel kan, mits vergoeding en overname, gebruik gemaakt worden van de stelling/steiger van Gabecon. Overleg met de werf- en projectleider omtrent de mogelijkheden en de kostprijs. 10. Sancties: 10.1 Wettelijk heeft Gabecon het recht en de plicht om onveilige ondernemingen te weren. Concreet houdt dit in dat Gabecon periodiek de diverse ondernemingen die voor Gabecon werken, evalueert op verschillende aspecten waarvan veiligheid er één van is Om een veilige werf te kunnen garanderen wordt van elke aanwezige op de werf, dus ook van uw mensen, hun medewerking gevraagd. Bij het niet volgen van de opgelegde spelregels zijn wij wettelijk verplicht om onmiddellijk in te grijpen. Omdat wij het niet continu kunnen/willen blijven mondeling herhalen, werd onderstaand sanctioneringsbeleid opgesteld: Pagina 8 van 10

9 elke eerste (nieuwe) opmerking wordt mondeling aan de betrokken werknemer en zijn verantwoordelijke overgemaakt tweede keer dezelfde opmerking gebeurt schriftelijk (via ) naar de betrokken onderneming derde keer dezelfde opmerking is een boete van 100 euro per werknemer per inbreuk en de betrokken werknemer wordt onmiddellijk en definitief van de werf gestuurd. Dit wordt onmiddellijk van de factuur in mindering gebracht. Concrete aandachtspunten zijn onder meer (niet limitatieve lijst): het wegnemen van collectieve beschermingsmiddelen (zoals leuningen, deksels op putten, ) en deze niet onmiddellijk terugplaatsen het niet dragen/gebruiken van de persoonlijke beschermingsmiddelen (werkkledij, helm, veiligheidsschoenen en afhankelijk van de uit te voeren werken veiligheidsharnas, veiligheidsbril, handschoenen, stofmasker, ) gevaarlijke openingen creëren zonder deze af te schermen niet conforme machines/installaties/mobiele arbeidsmiddelen/stellingen gebruiken orde en netheid en het dagelijks verwijderen van afval het instandhouden van de werfomheining en afsluiten van de werf indien jullie als laatsten de werf verlaten het proper houden van de openbare weg bij grondwerkzaamheden het niet afbakenen van gevarenzones tijdens jullie werkzaamheden Er kunnen geen kosten in rekening gebracht worden ten laste van Gabecon indien één of meerdere werknemers van uw onderneming definitief van de werf gestuurd wordt. Tevens kan dit niet als argument gebruikt worden wanneer jullie de contractuele levertermijn niet kunnen halen. EEN VEILIGE EN GEZONDE WERF, DAAR WERKEN WE SAMEN AAN! Preventieadviseur Gabecon : Olivier Ramont Tel: 0478/ of mail Directie : GABECON NV Gedelegeerd Bestuurder M.G.I. BVBA Vaste vertegenwoordiger Marc Goemaere Pagina 9 van 10

10 Intentieverklaring Firma: Adres: BTW nr.:.. Tel.:.. Mail:.... Ondernemingshoofd: Projectverantwoordelijke: Preventieadviseur niveau Veiligheidsverantwoordelijke continu aanwezig op de werf: Naam Ondergetekenden verklaren het bouwplaatsreglement van Gabecon te hebben ontvangen en begrepen alsook met de inhoud volledig akkoord te gaan. Ondergetekenden verbinden er zich toe alle vermelde verplichtingen aan hun personeel, onderaannemers of elkeen die behulpzaam is bij de uitvoering van de werken, op te leggen en al het nodige te doen opdat zij ze ook zouden naleven. Voor aanvang der werken dient u de specifieke risicoanalyse en de toolbox (te vinden op onze website links op de tab downloads klikken en de juiste toolbox openen: kijk of er een specifieke toolbox voor die werf opgemaakt werd, zo niet neem je de algemene: spelregels op de werven van Gabecon) door alle werknemers die op de werf komen te overlopen, te laten ondertekenen en terug te mailen naar Beschikt U over een VCA-attest? Ja / Nee (indien ja, kopie toevoegen) Frequentiegraad Ernstgraad Voor akkoord, Voor akkoord, Projectverantwoordelijke Naam: Datum: Ondernemingshoofd Naam: Datum: Indien u dit bouwplaatsreglement niet binnen de 5 dagen na ontvangst ondertekend terugbezorgt aan Gabecon of de werken aanvangt, gaat u akkoord met de inhoud en de toepassing van dit bouwplaatsreglement. Pagina 10 van 10

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

Bouwplaatsreglement. Definities:

Bouwplaatsreglement. Definities: Bouwplaatsreglement Definities: - Dossier veiligheid en De synthese van alle documenten in verband met veiligheid en gezondheid: gezondheid, door alle tussenkomende partijen samengebracht: opdrachtgever,

Nadere informatie

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

Informatiefiche. Verantwoordelijkheid van de werkgever als gebruiker van een steiger

Informatiefiche. Verantwoordelijkheid van de werkgever als gebruiker van een steiger Informatiefiche Verantwoordelijkheid van de werkgever als gebruiker van een steiger Deze fiche geeft een overzicht van de taken die voortvloeien uit de welzijnsreglementering en de wettelijke contractvormen

Nadere informatie

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7)

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Onderwerp Algemene veiligheidsvoorschriften. Het gebruik van de rolsteiger

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IV.- Arbeidsmiddelen. Titel 5. Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

Codex over het welzijn op het werk. Boek IV.- Arbeidsmiddelen. Titel 5. Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte Codex over het welzijn op het werk Boek IV.- Arbeidsmiddelen Titel 5. Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte Omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2009/104/EG van het Europees Parlement

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Bij het uitvoeren van werken op hoogte moet men steeds rekening houden met het valgevaar. Geïntegreerde veiligheid,

Nadere informatie

Algemeen veiligheidsreglement voor aannemers bij de uitvoering van werken in opdracht van NV Elia

Algemeen veiligheidsreglement voor aannemers bij de uitvoering van werken in opdracht van NV Elia NV ELIA Algemeen veiligheidsreglement voor aannemers bij de uitvoering van werken in opdracht van NV Elia Juli 2001 2/18 Algemeen veiligheidsreglement voor aannemers bij de uitvoering van werken in opdracht

Nadere informatie

1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu:

1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu: 1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu: De veiligheidscoördinator heeft op de werf de leiding over de coördinatie van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu voor het geheel van de werkzaamheden.

Nadere informatie

Veilig werken & doen veilig werken

Veilig werken & doen veilig werken Veilig werken & doen veilig werken Inhoud Wettelijke aspecten dhr. Tom Vermeersch, R.D. TWW Oost-Vlaanderen: Veiligheids- en gezondheidsplan (veiligheidscoördinatie) Contract hoofdaannemer/onderaannemer/nevenaannemers,.

Nadere informatie

Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB

Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB Bijlage A Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB INVUL FORMULIER VERPLICHT BIJ TE VOEGEN BIJ OFFERTE Art. 30 : De opdrachtgever neemt de nodige maatregelen opdat het veiligheids- en

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

Onderafdeling I. Toepassingsgebied en algemene beginselen

Onderafdeling I. Toepassingsgebied en algemene beginselen Koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (B.S. 15.9.2005; errata: B.S. 22.8.2006) Onderafdeling I. Toepassingsgebied en

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN MILIEUEISEN BIJ DE BESTELBON.

VEILIGHEIDS- EN MILIEUEISEN BIJ DE BESTELBON. 1 VEILIGHEIDS- EN MILIEUEISEN BIJ DE BESTELBON. IDENTIFICATIE VAN DE BESTELLING. Besteller :... Bijlage aan de bestelbon :... Leverancier :...... Bestelobject :...... Dit document vormt één geheel met

Nadere informatie

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Wettelijk kader 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Fg 60 50 40 30 20 bouw slopen 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen Bouw: nace-codes 41,42,&

Nadere informatie

Volledige golfterrein (huidig 9-holes)

Volledige golfterrein (huidig 9-holes) Informatie-uitwisseling met contractor (aannemer) m.b.t. Welzijn, Milieu en Duurzaamheid Inrichting/locatie: Golf Puyenbroeck Opdrachtgever Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Doel van de informatie-uitwisseling:

Nadere informatie

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 Intern transport Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 MiVeDi bvba Ignaas Crombez Preventiedeskundige - milieucoördinator Tel 32-50-816244 - Fax 32-50-816312 Email ignaas.crombez@mivedi.be inhoud Intern verkeer

Nadere informatie

7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving

7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 7.1 Toelichting bij de specifieke uitvoeringsmethode Enkele concrete en aandachtspunten mbt specifieke veiligheidsmaatregelen en uitvoeringswijzen

Nadere informatie

6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving

6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat verplicht te gebruiken invuldocumenten (zie volgende blz.). Enkel deze documenten mogen gebruikt worden

Nadere informatie

De registratie moet gebeuren vóór de betrokken persoon aan het werk gaat en moet dagelijks gebeuren.

De registratie moet gebeuren vóór de betrokken persoon aan het werk gaat en moet dagelijks gebeuren. Checkin@work: de hoofdlijnen Vanaf 1 oktober 2014 moet voor elke werf met een totale waarde van meer dan 800.000 niet alleen een aangifte van werken gebeuren (de vroegere werfmelding), maar moet ook elke

Nadere informatie

Elektrische installaties - Vragen

Elektrische installaties - Vragen PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen 8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen (voor het gemak, een machine = een installatie, machine of gemechaniseerd werktuigen, zoals bedoeld in het artikel 8.1 van het KB

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Minimale voorschriften voor de oude installaties Sinds

Nadere informatie

RICHTLIJNEN: WERKEN MET DERDEN 1. VOORWOORD 2. BASISPRINCIPES EN WETGEVING: Versie feb 2016 1/7

RICHTLIJNEN: WERKEN MET DERDEN 1. VOORWOORD 2. BASISPRINCIPES EN WETGEVING: Versie feb 2016 1/7 1. VOORWOORD Dit document geeft een overzicht van enkele basisprincipes en regels die van toepassing zijn voor derden die werken uitvoeren in de vestigingen van Heli nv. Elke aannemer van buitenaf die

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen IDENTIFICATIE AANVRAGER In geval van natuurlijke persoon: Naam:... Voornaam:... Adres:... Postcode:...Gemeente:... Btw-nummer:... Telefoon/gsm:...

Nadere informatie

Werken met derden - Wettelijk Kader

Werken met derden - Wettelijk Kader Programma Werken met derden - Wettelijk Kader Wet welzijn: hoofdstuk 4 afdeling 1 [HOOFDSTUK IV. - Bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten

Nadere informatie

PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding

PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding 27-10-2015 Gemeenschappelijke preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 3 2. Doel 3 3. Wetgeving 3 4. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

Werken met hoogwerker en vorkheftruck. Maandthema maart 2014

Werken met hoogwerker en vorkheftruck. Maandthema maart 2014 Werken met hoogwerker en vorkheftruck Maandthema maart 2014 Werken met hoogwerker en vorkheftruck is een risicotaak Doordat je anderen in gevaar kan brengen is deze taak een veiligheidsfunctie en zijn

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT

ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT Maatschappelijke zetel: p/a CEI De Meyer nv, Antoon Van Osslaan 1, bus 2, B 1120 BRUSSEL 1 WERF SCHUMAN JOSAPHAT Renovatie en aanpassing van het

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG Veiligheidscoördinatie Vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van werken op een bouwplaats twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

Preventietoolbox Onthaal van aannemers Werken met Derden Tijdelijke & Mobiele Bouwplaats

Preventietoolbox Onthaal van aannemers Werken met Derden Tijdelijke & Mobiele Bouwplaats Welkom op de werf :... Werfleider :... tel.... Veiligheid op deze werf is van groot belang. Daarom een opsomming van enkele veiligheidsregels welke gelden op deze werf. Voor een volledige beschrijving

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen 1.1. de partijen 1.1.1.overzicht In het KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN worden verschillende tussenkomende partijen vernoemd. Aan elk van deze partijen worden taken en

Nadere informatie

Werken op hoogte. Ladders en steigers

Werken op hoogte. Ladders en steigers Werken op hoogte Ladders en steigers 1 Wetgeving Wetvan 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (welzijnswet) Hoofdstuk V bijzondere bepalingen bepalingen

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS

SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP-17-01 PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer)

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer) 10. 3. INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER Ik (aannemer) Verklaar hiermede dat ik kennis genomen heb van en akkoord ben met de veiligheidsvoorschriften van de opdrachtgever, opgenomen in het bestek, de

Nadere informatie

Veiligheidsvoorschriften voor contractanten

Veiligheidsvoorschriften voor contractanten AMDSBNL_BP_HS_I_047.0 Veiligheidsschriften Veiligheidsschriften Inhoudsopgave 1. DOEL...3 2. BELEIDSVERKLARING....3 3. ALGEMENE VERPLICHTINGEN...3 4. VERBODEN OP ONZE TERREINEN...4 5. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN...5

Nadere informatie

1 Inleiding. Infofiche J010 04/2017. Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon 1/5

1 Inleiding. Infofiche J010 04/2017. Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon 1/5 Infofiche J010 04/2017 Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon 1 Inleiding Deze fiche is bedoeld om de (wettelijke) taken van zowel de bevoegde persoon die wordt aangewezen door de werkgever die de

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 21.12.2012) Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Nadere informatie

Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken

Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken Dirk Gyzels Solvic N.V. VIBNA Werkgroep Veiligheidsbeheer Situering Responsible Care programma Essenscia leden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Bijlage Safety Flash - 2017 / 03 VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Ik zorg ervoor dat mijn werkpost proper en ordelijk is. Ik zet alles na gebruik terug op zijn plaats. Ik hou alle doorgangen vrij en ik

Nadere informatie

Ilonka Sommen Groep IDEWE

Ilonka Sommen Groep IDEWE Het KB COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN Ilonka Sommen Groep IDEWE Informatie? Mevr. Sommen Ilonka Disciplineverantwoordelijke Arbeidsveiligheid www.idewe.be Tel: +32 (0)14 400 220 Ilonka.sommen@idewe.be

Nadere informatie

Deel F: Indeling offertedossier

Deel F: Indeling offertedossier Deel F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier - ingeval van tijdelijke handelsvennootschap: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. In deze fiche vind je de een aantal algemene preventiemaatregelen en een veiligheidsmaatregelen verbonden aan specifieke arbeidsmiddelen voor

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico.

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. 5-12-2014 Preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 3 2. Doel 3 3. Wetgeving

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

Veiligheidsadvies. Veiligheidsmateriaal. Opleidingen

Veiligheidsadvies. Veiligheidsmateriaal. Opleidingen Veiligheidsmateriaal Opleidingen To B-seen bvba - www.tob-seen.be - info@tob-seen.be - 0472/81.31.21 Wetgeving KB 25 januari 2001 op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen Voor de bouwwerken moeten zogenaamde

Nadere informatie

Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten

Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten A. SOCIALE DOCUMENTEN e documenten of aanbevolen op werf Digitale vorm Arbeidsreglement Art. 15 Wet 8/04/1965 tot instelling van de arbeidsreglementen voor

Nadere informatie

Veiligheid- en gezondheidsplan fase ontwerp

Veiligheid- en gezondheidsplan fase ontwerp Veiligheidscoördinatie - energierapportering blowerdoor & thermografie EPB verslaggeving AMIB b.v.b.a. Handelsregister Gent: 173.786 BTW n BE 453.010.784 Rekeningnummer: BE 48 850-8173734-27 Veiligheid-

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 2. Elektrische installaties Hoofdstuk I.- Toepassingsgebied en definities Art. III.2-1.- Deze titel is van toepassing op de elektrische

Nadere informatie

Overeenkomst met derden

Overeenkomst met derden Sectie : Veiligheid Pagina : 1 / 11 Overeenkomst met derden Deze overeenkomst is van toepassing op alle externe ondernemingen en/of zelfstandigen, hierna genoemd derden, welke prestaties leveren of werken

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016

TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016 Titel: Van : Aan: Werf : Gegeven door: Datum: ASB A Extra toolboxmeeting ABMS ProFix TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016 Werfnr.: Aanwezigen :

Nadere informatie

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005)

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) Oktober 2012 Periodieke informatie van de preventiedienst InfoRisk PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat zijn/haar

Nadere informatie

1 De organisatie van het beleid met betrekking tot de BVH

1 De organisatie van het beleid met betrekking tot de BVH ERKENNINGSVOORWAARDE BEWOONHAARHEID VEILIGHEID HYGIËNE CONTROLELIJST VLAAMSE ONDERWIJSINSPECTIE Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15-1210 Brussel 02 553 88 50 www.onderwijsinspectie.be 1 De

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG KONINKLIJK BESLUIT VAN 31 AUGUSTUS 2005 BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN ARBEIDSMIDDELEN VOOR TIJDELIJKE WERKZAAMHEDEN OP HOOGTE. (B.S. 15.09.2005

Nadere informatie

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Versie goedgekeurd op Comité PBW dd. 1 GLOBAAL PREVENTIEPLAN - 2017 JAARLIJKS

Nadere informatie

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005)

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat de Interne of Externe dienst voor Preventie op het Werk elk ernstig arbeidsongeval onmiddellijk onderzoekt en een

Nadere informatie

Documentnr.: WMD002 Versie: 2.4 Versiedatum: 2015

Documentnr.: WMD002 Versie: 2.4 Versiedatum: 2015 BIJKOMENDE OVEREENKOMST voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van en voor rekening van Stad Roeselare. Bijlage met de informatie van de werkgever. In het kader van de Afdeling I, Werkzaamheden

Nadere informatie

PROCEDURE WERKEN MET DERDEN IN TRANSFO TE ZWEVEGEM

PROCEDURE WERKEN MET DERDEN IN TRANSFO TE ZWEVEGEM PROCEDURE WERKEN MET DERDEN IN TRANSFO TE ZWEVEGEM Opgesteld in het kader van de Wet Welzijn op het Werk van 4 augustus 1996 Giovanni Amelinck Pagina 1 Procedure werken met derden VOORWOORD De procedure

Nadere informatie

!!!!!! Het veiligheid+ en gezondheidsplan

!!!!!! Het veiligheid+ en gezondheidsplan Pagina1 Het veiligheid+ en gezondheidsplan ConformhetKB25/01/2001 Dewetophetwelzijn04/08/1996 endeeuropeserichtlijn92/57eeg Dit Veiligheid/ en Gezondheids Plan werd opgesteld door TELENET N.V., dat er

Nadere informatie

Slotconferentie Contracteranto

Slotconferentie Contracteranto Slotconferentie Contracteranto Getuigenissen uit de bouwsector Christian Depue Vaststellingen p. 2 Vaststellingen Communicatie Bouwvakkers op een werf zijn vaak van verschillende afkomst en er worden veel

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

DEEL F: Indeling offertedossier

DEEL F: Indeling offertedossier DEEL F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier ingeval van tijdelijke vereniging: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de tijdelijke

Nadere informatie

Stellingvergunning. BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4. Stellingvergunning (S-vergunning)

Stellingvergunning. BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4. Stellingvergunning (S-vergunning) Documenten KWM - Stellingvergunning (S-vergunning) (revisie 5, 30/04/2009 09:40:01) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel:

Nadere informatie

WERKEN MET DERDEN. WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1. ir.ph.durand

WERKEN MET DERDEN. WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1. ir.ph.durand WERKEN MET DERDEN WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1 ir.ph.durand philippe.durand@werk.belgie.be 1 Historiek -> Kaderrichtlijn 89/391/EG - 12/06/89 Veiligheid en gezondheid op het werk -> Op

Nadere informatie

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN Art. 1. - Dit reglement regelt de verhuur van de volgende lokalen van Theater Krakeel Toneelzaal Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge Foyer Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsrisico s in de garage- en carrosseriesector

Veiligheids- en gezondheidsrisico s in de garage- en carrosseriesector Veiligheids- en gezondheidsrisico s in de garage- en carrosseriesector Educam Lokeren 16-17/11/2011 Ing. L. GUILLEMYN Toezicht op het Welzijn op het Werk Waarom deze opleiding? Campagnes door TWW in de

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

MEDEDELING 2013-04. Voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaatsen

MEDEDELING 2013-04. Voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaatsen MEDEDELING 2013-04 10/07/2013 Voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaatsen Deze Mededeling vervangt Mededeling 2009-04 over oude elektrische installaties Nieuwe elektrische

Nadere informatie

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de Gemeentelijke sporthal: Poletsestraat 59 9690 Kluisbergen Artikel 2 De infrastructuur

Nadere informatie

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Risico s bij bekistingswerken Vallen van hoogte; Val van voorwerpen; Gebruik van hijswerktuigen Rugbelasting (moeilijke werkhouding); Gebruik van draagbare machines;

Nadere informatie

Volledig volgens het KB 31-08-2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.

Volledig volgens het KB 31-08-2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Werken op hoogte Volledig volgens het KB 31-08-2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Risicionalyse uit te voeren Ladders: nieuwe ladders volgens NBN

Nadere informatie

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12. Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.2012 G.Laridaen PAC Zuid Gent 28.03.2014 1 Elektrische installaties

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 6 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

Samenwerken met onderaannemers. ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen

Samenwerken met onderaannemers. ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen Samenwerken met onderaannemers ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen Hoofdstuk IV, Afdeling 1: werken met derden Hoofdstuk V: tijdelijke of mobiele bouwplaatsen KB tijdelijke of

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSKEURING

ELEKTRICITEITSKEURING ELEKTRICITEITSKEURING 1. Wat is een elektriciteitskeuring? Residentiële elektrische installaties dienen regelmatig te worden gekeurd, waarbij wordt gecontroleerd of aan de regels, opgelegd door het AREI,

Nadere informatie

Veilig omgaan met asbest

Veilig omgaan met asbest Nieuwsbrief 63 Herfst deel 2 2012 Veilig omgaan met asbest Wetgeving Zoals beschreven in het eerste deel van deze nieuwsbrief is de wetgeving omtrent asbest complex en uitgebreid. Ondermeer volgende besluiten

Nadere informatie

1 Orde, zorg en netheid

1 Orde, zorg en netheid LR 8.4: Je past de kwaliteisnormen en - afspraken van het bedrijf toe op de bouwplaats en organiseert de uitvoering van controleproeven op uitgevoerde werken. 1 Orde, zorg en netheid Orde, zorg en netheid

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN Artikel 1 In de Kunstacademie Ter Beuken, gelegen te 9160 Lokeren Groendreef 8, worden volgende ruimten ter beschikking gesteld voor gebruik:

Nadere informatie

INEOS ChlorVinyls Tessenderlo site Algemene veiligheidsvoorschriften. Veiligheid voor iedereen, DOOR IEDEREEN

INEOS ChlorVinyls Tessenderlo site Algemene veiligheidsvoorschriften. Veiligheid voor iedereen, DOOR IEDEREEN INEOS ChlorVinyls Tessenderlo site Algemene veiligheidsvoorschriften DAGELIJKSE OPVOLGING Veilig werken is de voorwaarde om op de site Tessenderlo te MOGEN werken. VEILIGHEID IS EEN MUST VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Dossier nr. Renovatie inkomhal Colomba Kortenberg

Dossier nr. Renovatie inkomhal Colomba Kortenberg KOSTPRIJS PREVENTIEMAATREGELEN en MIDDELEN Dossier nr. 314.332 datum 20.10.2015 Renovatie inkomhal Colomba Kortenberg Omschrijving der werken en leveringen Bestekpost Gedeeltelijke totalen excl. BTW 1

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 2 : WERFINRICHTING. pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 2 : WERFINRICHTING. pagina 1 DEEL B - HOOFDSTUK 2 : INRICHTING. OPZOEKEN VAN DE ONDER- GRONDSE LEIDIN 60: warmte - koude : - gasontploffing Vaststellen van de juiste ligging 6 70: blootstelling aan elektrische stroom: 6 8: giftige

Nadere informatie