Algemeen veiligheidsreglement voor aannemers bij de uitvoering van werken in opdracht van NV Elia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen veiligheidsreglement voor aannemers bij de uitvoering van werken in opdracht van NV Elia"

Transcriptie

1 NV ELIA Algemeen veiligheidsreglement voor aannemers bij de uitvoering van werken in opdracht van NV Elia Juli 2001

2 2/18 Algemeen veiligheidsreglement voor aannemers bij de uitvoering van werken in opdracht van NV Elia INHOUDSTAFEL 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van het reglement 1.2. Veiligheidsvoorschriften 1.3. Verantwoordelijkheid van de aannemer 1.4.Wet van 4 augustus Art. 9.2.b: Maatregelen die kunnen worden genomen door NV Elia 2. Veiligheidsvoorschriften en de organisatie van de uit te voeren werken 2.1. Informatieplicht 2.2. Coördinatie van de werkzaamheden 2.3. Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (K.B. 25/01/2001) 3. De door de aannemer te volgen voorschriften voor uitrustingen en producten : arbeidsmiddelen (AM), collectieve (CBM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), gevaarlijke producten en preparaten AM, CBM en PBM van de aannemer op de werf gebruikt door hemzelf of zijn personeel 3.2. Aanwending van gevaarlijke stoffen en preparaten 3.3. Gebruik van het materiaal van de aannemer door het personeel van Elia of van een derde 4. Materieel van Elia gebruikt door de aannemers 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen 6. Collectieve beschermingsmiddelen 7. Hygiëne 8. Milieuvoorschriften 9. Melding van ongevallen en/of incidenten - Praktische richtlijnen bij een arbeidsongeval 10. Noodsituaties op de terreinen van Elia 11. Specifieke gevaarssymbolen en andere informatieborden 12. Procedure bij noodsituaties 13. Verdere concrete gegevens

3 1. ALGEMENE BEPALINGEN 3/ Doel van het reglement De onderstaande maatregelen hebben betrekking op werken die uitgevoerd worden op aanvraag of voor rekening van NV Elia (hierna Elia ) in eigen naam of voor derden. De aannemer zal werken uitvoeren : - aan de installaties van Elia of van derden waarvan bepaalde gedeelten nog onder spanning kunnen zijn; - aan of in de omgeving van gas-, water- of elektriciteitsleidingen. Afhankelijk van de plaats en de aard van de werken moet rekening worden gehouden met specifieke risico's, o.a. : - elektrocutie, elektrisering, brandwonden met boog of kortsluiting, inductie (hoogspanningslijnen, bliksem), enz. De specifieke risico's eigen aan bepaalde werken evenals de te nemen beschermings- en preventiemaatregelen zijn vervat in de veiligheidsvoorschriften zoals opgesomd in het punt 1.2. Bovendien kunnen verschillende aannemers tegelijkertijd werken uitvoeren aan de elektrische installaties en komt het voor dat de aannemers gelijktijdig of elkaar opvolgend werken in de onmiddellijke nabijheid van Elia-personeel of samen met dit personeel. Dit document heeft ook tot doel de veiligheidsvoorschriften nader te omschrijven voor de aannemer. Het moet hem toelaten zijn werknemers, werknemers van eventuele onderaannemers en zelfstandigen de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de risico's en de maatregelen die inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van toepassing zijn in de inrichting van de opdrachtgever. Het is aan de aannemer om deze passende informatie aan zijn werknemers en eventuele onderaannemers en zelfstandigen te geven zodat alle werkzaamheden in opdracht van Elia, door aannemers, onderaannemers en de respectievelijke werknemers evenals door zelfstandigen, in veilige omstandigheden kunnen verlopen. Het naleven van deze veiligheidsregels is een essentiële voorwaarde waaronder de aannemingsopdracht mag uitgevoerd worden. Onderhavig veiligheidsreglement vult de vereisten aan, omschreven in de desbetreffende lastenkohiers en/of aannemingsopdrachten.

4 1.2. Veiligheidsvoorschriften 4/18 De aannemer moet ondermeer de volgende bepalingen en voorschriften stipt naleven : - alle wettelijke bepalingen of reglementen i.v.m. veiligheid en in het bijzonder : * de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; * het K.B. van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; * het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. * het ARAB (1), het AREI (2) en de Codex (3) ; - de algemene veiligheidsvoorschriften vervat in dit document; - de specifieke veiligheidsvoorschriften van toepassing bij Elia naar aanleiding van de uitvoering door een aannemer van bepaalde werken of het gebruik van specifieke werktuigen; Dit kunnen o.a. zijn: de Algemene en Bijzondere veiligheidsinstructies bij werken in hoogspanningsposten en onderstations (afgekort respectievelijk AVIP en BVIP), de Algemene en Bijzondere veiligheidsinstructie bij werken aan hoogspanningslijnen (afgekort respectievelijk AVIL en BVIL) en de Algemene en Bijzondere veiligheidsinstructies bij werken aan hoogspanningskabels (afgekort respectievelijk AVIK en BVIK). - de specifieke veiligheidsvoorschriften van toepassing op de plaats van uitvoering van de werken. De aannemer erkent kennis te hebben genomen van de bepalingen en veiligheidsvoorschriften vervat in dit Algemeen Veiligheidsreglement en verklaart zich volledig akkoord met de inhoud van deze bepalingen. Vooraleer de werken aan te vatten, wordt de aannemer geacht : - kennis te hebben genomen van de van Elia verkregen informatie en zich op een dusdanige wijze deze informatie i.v.m. de risico's voor de veiligheid en de gezondheid, de beschermings- en preventiemaatregelen evenals de maatregelen m.b.t. de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van de werknemers te hebben eigen gemaakt, eventueel door ter plaatse een onderzoek uit te voeren naar de werkomstandigheden en veiligheidsrisico's; (1) ARAB = Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (2) AREI = Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties (3) Codex = Codex over het Welzijn op het werk

5 5/18 - de preventiemaatregelen die genomen moeten worden op basis van de uitgevoerde risicoanalyse, op te nemen in een preventieplan dat aan Elia meegedeeld wordt; - de van Elia verkregen informatie en passende instructies te hebben meegedeeld aan zijn werknemers en eventuele onderaannemers of zelfstandigen waarop de aannemer beroep doet; Voor werken in hoogspanningsposten en onderstation, aan hoogspanningslijnen en kabels zal Elia een kenniscontrole organiseren bij iedereen die in voornoemde installaties werkzaamheden dient uit te voeren. Elkeen die slaagt in deze kenniscontrole ontvangt daarvan een bewijs met beperkte geldigheid. Dit persoonlijk bewijs dient hij op eenvoudige vraag steeds te kunnen voorleggen aan een vertegenwoordiger Elia bij werken in opdracht van Elia. In principe zullen deze testen georganiseerd worden vooraleer de werken aanvangen. Bij werken van zeer korte duur is het mogelijk dat de kenniscontrole plaats vind de dag van de werken zelf maar steeds voor de aanvang der werken. - een schriftelijke verklaring, gevraagd door Elia, te hebben ondertekend en teruggezonden, zo ook de schriftelijke verklaringen van eventuele onderaannemers en zelfstandigen Verantwoordelijkheid van de aannemer De aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de werken die hem worden toevertrouwd. Hij moet daartoe alle maatregelen nemen. De aannemer verbindt er zich toe alle verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan de inrichting waarin zijn werknemers de werkzaamheden komen uitvoeren, na te leven. De aannemer bevestigt dat zijn werknemers voor de door hen uit te voeren taken voldoende opgeleid zijn en dat zij beschikken over de aangepaste arbeidsmiddelen (AM (4) ) de collectieve (CBM (5) ) en persoonlijke (PBM (6) ) beschermingsmiddelen, en dat zij deze ook gebruiken. De aannemer is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn personeel en onderaannemers of eventuele zelfstandigen. Hij zal Elia vrijwaren voor alle vorderingen van derden dienaangaande. Tot dekking van de aansprakelijkheid zal de aannemer de nodige verzekeringen onderschrijven De aannemer zal Elia onmiddellijk op de hoogte stellen van elke omstandigheid die hem in de onmogelijkheid zou stellen om zijn werkzaamheden onder veilige omstandigheden uit te voeren in overeenstemming met de betreffende voorschriften. Deze informatie zal binnen de 24 uur schriftelijk worden bevestigd. (4) AM = arbeidsmiddelen : machines, toestellen, gereedschap, installaties (5) CBM = collectieve beschermingsmiddelen : leuning,... (6) PBM = persoonlijke beschermingsmiddelen : handschoenen, helm,...

6 Eventueel toezicht door een aangestelde van Elia beperkt zich in principe tot de kwantiteit en de kwaliteit van de werkuitvoering en brengt geen enkele overdracht van bevoegdheid, of verantwoordelijkheid met zich mee. Nochtans heeft Elia in het belang van de veiligheid van haar eigen werknemers steeds het recht de werkzaamheden te controleren, het gebruik van onveilig materieel, werktuigen en/of werkmethodes te verbieden en de werken te stoppen totdat de oorzaak is weggenomen, indien naar haar mening het werk dat gedaan wordt of de manier waarop het gedaan wordt onveilig, ongezond of milieuonvriendelijk is. De aannemer, zijn aangestelden of onderaannemers hebben geen recht op een vergoeding, voor zover zij voor het ontstaan van de onveilige toestand verantwoordelijk zijn De personen die zich niet houden aan al deze bepalingen kunnen van de werf verwijderd worden. De aannemer is ertoe gehouden onmiddellijk ieder personeelslid te vervangen waarvan Elia meent dat deze de goede uitvoering van de werken in het gedrang brengt door hetzij zijn ongeschiktheid, hetzij zijn slechte wil of zijn kennelijk wangedrag Het veiligheidsreglement, het recht op controles dat hierin is vastgelegd, het recht om de werkzaamheden te onderbreken, doen geen afbreuk aan de specifieke verantwoordelijkheid van de aannemer. De richtlijnen en raadgevingen die Elia aan de aannemer verstrekt over de toepassing van de diverse voorschriften kunnen de aannemers in generlei mate ontheffen van hun uitsluitende verantwoordelijkheid. De aannemer ontzegt zich in dat opzicht elk recht om enig verhaal tegen Elia te doen gelden of om de vennootschap omwille daarvan medeverantwoordelijk te stellen. 6/ Art. 9.2.b van de wet van 4 augustus 1996 : Maatregelen die kunnen worden genomen door Elia De aannemer is ertoe gehouden de verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan de inrichting waarin de werknemers de werkzaamheden komen uitvoeren, na te leven. Deze verplichtingen zijn opgenomen in dit Algemeen Veiligheidsreglement en in de specifieke veiligheidsvoorschriften zoals bepaald in artikel 1.2. van dit reglement. Indien de aannemer deze verplichtingen niet naleeft, kan Elia, zonder de aannemer in gebreke te stellen, alle maatregelen treffen op kosten van de aannemer. 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN DE ORGANISATIE VAN DE UIT TE VOEREN WERKEN 2.1. Informatieplicht De aannemer dient zich, indien nodig, vooraleer de werkzaamheden aan te vatten, ter plaatse te begeven om zich in het algemeen voldoende op de hoogte te stellen van de specifieke werkomstandigheden en risico's eigen aan de uit te voeren werken, van de beschermings- en preventiemaatregelen en in het bijzonder van de specifieke gevaren van de elektrische installaties, de gebruikte informatie-, verwittigings-, gebods- en verbodstekens of borden, enz. Bijkomende informatie kan altijd verkregen worden van de verantwoordelijke, aangeduid door Elia.

7 7/18 Deze bijzondere informatie zal de aannemer, samen met de veiligheidsonderrichtingen bedoeld in 1.2. verkregen van Elia, doorgeven aan zijn personeel en zijn onderaannemers. Ingeval de activiteiten van de aannemer specifieke risico's bevatten, moet de aannemer deze meedelen aan Elia en, indien nodig, aan andere aanwezige aannemers, om hen toe te laten de nodige maatregelen te nemen ter bescherming van hun personeelsleden. Dit geldt ook in het geval er specifieke risico s verbonden zijn aan de door de aannemer gebruikte materialen, machines en materieel. De aannemer dient zijn getroffen veiligheidsmaatregelen, via zijn preventieplan Veiligheid, mee te delen aan Elia Een werfdagboek met genummerde bladzijden, bijgehouden door de aannemer of zijn aangestelde, dient zich op de werf te bevinden als dit in de bestelbon vermeld wordt Coördinatie van de werkzaamheden De aannemer en Elia dienen samen te werken bij de uitvoering van de maatregelen inzake veiligheid, hygiëne en gezondheid en hun optreden te coördineren. Ingeval op de werf gelijktijdig personeel van Elia en de aannemer tewerkgesteld wordt, dienen de te treffen veiligheidsvoorzorgen te worden bepaald in overleg met de verantwoordelijke van Elia en overeenkomstig de bij NV Elia geldende veiligheidsvoorschriften Elia zal het optreden van de externe ondernemingen coördineren en de samenwerking tussen deze ondernemingen en Elia verzekeren. De aannemer verbindt zich ertoe samen te werken met Elia en de andere aannemers voor het nemen van de maatregelen i.v.m. het welzijn van het personeel tijdens de uitvoering van het werk Een of meerdere coördinatievergaderingen zullen op initiatief van Elia georganiseerd worden om zo een goede coördinatie van de veiligheidsmaatregelen te waarborgen. Elke partij kan zich laten bijstaan door een expert. Deze vergaderingen zullen regelmatig gehouden worden; de eerste zal op de site plaatsvinden voor het starten van de werken. Van deze vergaderingen wordt een verslag opgemaakt dat door beide partijen wordt goedgekeurd en ondertekend Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (K.B ) - Bij werken waarbij dit K.B. van toepassing is dienen de aannemers, evenals de onderaannemers en zelfstandigen waarop de aannemer beroep doet, buiten de richtlijnen die opgenomen zijn in dit document, de specifieke verplichtingen te volgen vermeld in het K.B. van , te weten : - toepassen algemene preventieprincipes (art. 50 en voorschriften bijlage III) - samenwerking en communicatie met alle tussenkomende partijen op de bouwplaats, inzake preventie en bescherming (art. 51) - naleven van de gekregen instructies (art. 52) - gebruik van geschikte arbeidsmiddelen (art. 53) - gebruik van geschikte PBM (art. 53) - kennisgeving aan technische inspectie van de arbeidsongevallen, binnen de

8 voorziene termijnen (art. 54) 8/18 - Indien een aannemer beroep doet op onderaannemers of eventuele zelfstandigen, dient hij Elia hiervan op de hoogte te stellen. - Indien een veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld voor de bouwplaats, dient de aannemer (eventuele onderaannemers of zelfstandigen) dit, evenals de richtlijnen van de veiligheids-coördinator, op te volgen. 3. DOOR DE AANNEMER TE VOLGEN VOORSCHRIFTEN VOOR UITRUSTINGEN EN PRODUCTEN : ARBEIDSMIDDELEN (AM), COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN (CBM), PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM), GEVAARLIJKE PRODUCTEN EN PREPARATEN AM, CBM en PBM van de aannemer op de werf gebruikt door hemzelf of zijn personeel (inclusief van de onderaannemers en zelfstandigen waarop de aannemer beroep doet) De aannemer en zijn personeel gebruiken enkel de AM, CBM en PBM die, rekening houdend met de omstandigheden en risico's verbonden aan de omgeving waar de werken worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld kortsluiting, water, schokken, warmte, koude, stof, ontplofbare atmosfeer) beantwoorden aan de veiligheidsvereisten van de uit te voeren werken. Deze arbeidsmiddelen zijn aangepast aan de gebruikers, zijn goed onderhouden en verkeren in goede staat. De afgeleverde keuringsattesten of controlebewijzen dienen zich steeds bij het betreffende materieel te bevinden zodat zij op ieder ogenblik ter beschikking zijn van Elia, het erkend organisme of de met het toezicht belaste ambtenaar. De machines, gemechaniseerde werktuigen en toestellen die een keuringsattest vereisen, zijn ondermeer : kranen, takels, aanslagmaterieel, hefwerktuigen, posten voor elektrisch booglassen, installaties voor autogeenlassen, noodaggregaten, gasontspanners, stellingen, ladders, hijswerktuigen met een mobiel platform, Alle toestellen en werktuigen die toegelaten zijn op de werf, moeten duidelijk gemerkt zijn om bovenvermelde controle mogelijk te maken Alle personen onderworpen aan een veiligheidsfunctie (bestuurders en bedieners van kranen, van voertuigen, van hefwerktuigen, enz...) zoals beschreven in het ARAB (art ) moeten in het bezit zijn van een geldige medische geschiktheidsverklaring, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer. De machines, toestellen (o.a. hijswerktuigen met een mobiel platform) en voertuigen mogen enkel bediend worden door deze bevoegde personen Personen mogen enkel vervoerd worden d.m.v. hefwerktuigen indien deze laatste overeenstemmen met de bepalingen in het ARAB terzake (artikel 268 e.v.) en het K.B. van betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen.

9 9/ De organisatie van de werf, met inbegrip van het plaatsen van het materieel en de machines, mag de exploitatie van de site niet hinderen. Het opstellen van de werktuigen zoals stellingen, ladders, machines, e.d., moet zodanig gebeuren dat de installaties, werktuigen, materieel en materiaal van Elia steeds bereikbaar zijn. De kranen en stellingen die de aannemer opstelt, moeten overeenkomstig de ARAB-voorschriften worden gebouwd. Deze dienen gekeurd te worden door een bevoegd persoon, overeenkomstig art. 456 van het ARAB. De hefwerktuigen dienen opgesteld en gebruikt te worden overeenkomstig de artikelen 267 e.v. van het ARAB evenals het K.B. van betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten. Het keuringsrapport dient zich steeds op de werf te bevinden Het opslaan van materieel mag enkel op die plaatsen, aangewezen door een verantwoordelijke aangesteld door Elia Onafgezien van de wettelijk voorziene inspecties, kan Elia steeds een nazicht bevelen van het materieel dat op het gebied van de kwaliteit of de veiligheid niet zou voldoen, of deze zelf controleren. Na inspectie zal het eventueel afgekeurde materieel, op kosten van de eigenaar, van de bouwplaats moeten verwijderd worden Enkel de voertuigen die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werken of het vervoeren van personeel of het aan- en/of wegvoeren van materialen of uitrustingen, worden tot de Eliawerf toegelaten en dit alleen gedurende de periode die voor het werk of voor het aan- en/of wegvoeren strikt noodzakelijk is. De Belgische wegcode is van toepassing alsook de voorrangs-, verbods- en gebodstekens. De aannemer is verplicht alle nuttige schikkingen te treffen om te voorkomen dat zijn voertuigen of de voertuigen door hem gebruikt, het wegdek zouden beschadigen. Al wie dergelijke beschadigingen veroorzaakt, zal de herstellingskosten moeten dragen. De toegangswegen tot de sites van Elia dienen steeds vrij te blijven, zowel voor het in- en uitrijdend personeel, de bezoekers en de hulpdiensten (vb. brandweer). Het openen van de deuren beperkt zich tot de tijd die nodig is om binnen en buiten te gaan Aanwending van gevaarlijke stoffen en preparaten Ingeval de werkzaamheden de aanwending van gevaarlijke stoffen en/of preparaten vergen, dient de aannemer de bepalingen van artikel 723 bis 1 tot en met 723 quater 14 van het ARAB strikt na te leven.

10 10/18 Hierbij moet gelet worden op de keuze van bijzonder solide en geschikte recipiënten, op de duidelijke etikettering ervan en de wijze waarop deze opgeslagen worden. Een behoorlijke etikettering moet elke persoon aanwezig op de werf toelaten, zeer snel het product te identificeren, de risico's te leren kennen en de verplichte of aanbevolen preventieve maatregelen te nemen. Enkel de hoeveelheden die strikt noodzakelijk zijn op de werf of voor een bepaalde tijd noodzakelijk zijn, mogen opgeslagen worden op het terrein. De aannemer moet vóór het gebruik een lijst bezorgen van de producten die op de werf worden gebruikt alsook de veiligheids- en gezondheidskaarten die vereist zijn volgens artikel 723 bis 21 en bijlage VI Gebruik van het materiaal van de aannemer door het personeel Elia of van een derde Werktuigen of beschermingsmiddelen die door de aannemer worden binnengebracht, die een keuringsattest vereisen (zie opsomming in ) en ook door Elia -personeel of door een derde kunnen worden gebruikt, moeten : - vergezeld zijn van het laatste keuringsattest en aangepaste voorschriften inzake gebruik in de taal van de gebruiker; - in goede staat zijn. De IDPB 7 of de verantwoordelijke van de opdrachtgevende dienst van Elia kan ten alle tijde deze documenten onderzoeken en/of dit materieel zelf keuren of laten keuren. Indien de veiligheid van de werktuigen ontoereikend is, kan Elia de buitengebruikstelling en verwijdering van de werf bevelen. 4. MATERIEEL VAN Elia GEBRUIKT DOOR DE AANNEMERS De werktuigen en beschermingsmiddelen van Elia, mogen slechts gebruikt worden met toestemming van de verantwoordelijken van de verschillende diensten en na ontvangst van de passende schriftelijke gebruiksinstructies. De gebruiker is ertoe gehouden zich vooraf te vergewissen van hun goede staat en goede werking. Het gebruik ervan gebeurt ook op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Gedurende de volledige gebruiksduur wordt hem het toezicht op het materieel in de zin van art al. 1 B.W., toevertrouwd. Hij moet het teruggeven na gebruik of na beëindiging van de werken (ingeval ze voor de hele duurtijd van het contract worden ontleend) en in dezelfde staat als bij de ontvangst. Materieel dat bij het einde van de werken niet ingeleverd wordt of beschadigd is, zal op kosten van de aannemer vervangen of hersteld worden. Elia behoudt zich het recht voor door de aannemer een document te laten ondertekenen bij de ontvangst van het geleende materieel. 7 IDPB = Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk

11 11/18 5. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 5.1. De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten beantwoorden aan de vereisten bepaald in het KB van , en Codex titel VII hoofdstuk II Op plaatsen waar werknemers kunnen blootgesteld worden aan vallende voorwerpen en indien er werken op verschillende niveaus uitgevoerd worden, is het dragen van een veiligheidshelm en van veiligheidsschoenen verplicht De aannemer geeft aan zijn personeel de nodige werkkledij en beschermingsmiddelen - zoals ondermeer veiligheidshelm en -schoenen, handschoenen, brillen, gelaatsschermen en lasschermen. Hij zorgt ervoor dat zijn uitvoerders de verstrekte werkkledij en beschermingsuitrustingen dragen en van het gebruik op de hoogte zijn Voor werkzaamheden op en langs de openbare weg, dient kleding met signaalfunctie gedragen te worden (Codex titel VII hoofdstuk II bijlage II) De plaatselijke voorschriften die specifiek van toepassing zijn, gelden evenzeer voor de aannemers, hun uitvoerders als hun onderaannemers. Zo moet de aannemer, indien noodzakelijk, zorgen voor oog- en oorbescherming en voor een stofmasker Elia zal geen enkele PBM geven of uitlenen aan de aannemers, tenzij anders overeengekomen. 6. COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN Het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (CBM) zoals leuningen, veiligheidsnetten, stutten van sleuven en putten, afbakening van putten en vloeropeningen, afscherming van werktuigmachines is daar waar het noodzakelijk is voor de veiligheid van de personen aanwezig op de werf, verplicht. Indien het technisch gezien onmogelijk is CBM te voorzien, moeten de aannemers voor de vervangende PBM (zoals veiligheidsharnas of -gordels) zorgen. De afbakening die door Elia of onder haar leiding werd geplaatst, mag niet gewijzigd noch doorbroken worden. Wanneer werken worden uitgevoerd die voor andere mensen een gevaar inhouden of hinderlijk zijn, o.a. het maken van uitgravingen, werken boven doorgangswegen, uitvoeren van laswerken, het creëren van obstakels, moet de aannemer de nodige signalisatie en versperringen aanbrengen. 7. HYGIËNE 7.1. Het is verboden de sanitaire installaties en vestiaires van Elia te gebruiken, tenzij deze laatste ze uitdrukkelijk ter beschikking heeft gesteld. Bij het gebruik ervan dienen de elementaire regels van de hygiëne te worden nageleefd.

12 12/18 De aannemers die de toestemming hebben gekregen om een werfwagen en/of loods op de Elia -terreinen op te stellen, zijn verplicht de nodige sanitaire installaties voor hun personeel te voorzien. Deze installaties moeten proper worden gehouden. De opstelling en inrichting van deze wagens en loodsen dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften in bijlage De aannemer is verplicht om de orde en de zindelijkheid op de werf te handhaven In de gebouwen die eigendom zijn van Elia mogen geen maaltijden worden genuttigd, tenzij in de plaatsen daarvoor specifiek bestemd zijn en na voorafgaandelijke goedkeuring De aannemer en zijn personeel mogen geen alcoholische dranken, drugs en andere verdovende middelen meebrengen. De toegang tot de werven is verboden voor iedere persoon die kennelijk onder invloed is Het eventuele vuur- en rookverbod dient te worden in acht genomen. 8. MILIEUVOORSCHRIFTEN 8.1. Alle reglementeringen inzake milieuwetgeving dienen strikt nageleefd te worden. De aannemer zorgt voor regelmatige legale afvoer van eigen afvalstoffen afkomstig van materialen en producten die hem toebehoren, of tijdens de uitvoering van de werken werden geproduceerd (vb. afvaloliën). Hij doet daartoe, indien nodig, beroep op erkende ophaaldiensten en zal aan Elia de nodige attesten bezorgen van ophaling en verwerking van dit afval. Al het vuil, afval of afbraakmateriaal dient hij onmiddellijk van de terreinen te verwijderen of naar de daartoe bestemde plaatsen te brengen. Zoniet zal Elia voor rekening van de aannemer het afval laten verwijderen. De aannemer staat ook in voor de regelmatige ontruiming en het vervoer van overtollige materialen voortkomend van zijn werken Bij het eindigen van de dagtaak zullen alle machines en toestellen van de aannemers tegen misbruik beveiligd worden. Losliggende stukken zullen van de arbeidsplaats worden verwijderd, ofwel stevig worden bevestigd. Alleszins zal de aannemer de nodige voorzorgen nemen opdat bij slechte atmosferische omstandigheden, zoals o.a. storm, hieruit geen gevaarlijke toestanden kunnen voortvloeien. 9. MELDING VAN ONGEVALLEN - PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ ARBEIDSONGEVALLEN 9.1. Elk ongeval dat de aannemer of zijn werknemer of onderaannemer overkomt, dient onmiddellijk gemeld te worden aan de persoon die toezicht houdt ter plaatse of de verantwoordelijke van de werf van Elia en schriftelijk bevestigd te worden aan de

13 betrokken afdeling van de IDPB van Elia. 13/ In overeenstemming met de wettelijke voorgeschreven reglementeringen beschikt de aannemer over de passende uitrustingen en over voldoende opgeleide personen om de licht gekwetsten te verzorgen en eerste hulp bij ongevallen te verstrekken. Elia zal de nodige informatie verstrekken over de te nemen maatregelen inzake eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers. De aannemer zal deze informatie aan zijn werknemers en aan zijn eventuele onderaannemers en zelfstandigen meedelen Iedere aannemer is verantwoordelijk voor de evacuatie van zijn gekwetsten Ingeval bij de uitvoering van de toevertrouwde werken schade wordt aangericht aan de installatie van Elia moet de opdrachtgevende dienst van Elia onmiddellijk verwittigd worden. 10. NOODSITUATIES Ingeval van brand, ongeval of andere noodtoestanden moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de verantwoordelijke van de Elia-werf. Hiervoor zal de procedure, beschreven in 12, gevolgd worden Bij elk alarm, gegeven door middel van sirenes, is het personeel van de aannemer verplicht de plaatselijke instructies te volgen. De betekenis van de verschillende signalen is uitgelegd in de specifieke toepassingsvoorschriften op de plaats van het werk Elia zal aan de aannemer de maatregelen met betrekking tot brandbestrijding of andere noodsituaties in haar inrichtingen meedelen. 11. SPECIFIEKE GEVAARSYMBOLEN EN ANDERE INFORMATIEBORDEN De betrokken maatregelen moeten voor elke werf door de betrokken Elia-entiteit worden bepaald. 12. PROCEDURE BIJ NOODSITUATIES De betrokken maatregelen moeten voor elke werf door de betrokken Elia-entiteit worden bepaald. 13. VERDERE CONCRETE GEGEVENS De betrokken maatregelen moeten voor elke werf door de betrokken Elia-entiteit worden bepaald.

14 Ontwerp van document 1 14/18 Brief aan de aannemer te versturen voor de uitvoering van alle werken aan installaties van NV Elia In bijlage vindt u het Algemeen Veiligheidsreglement voor de aannemers bij de uitvoering van werken in installaties beheerd door NV Elia. Dit document maakt integraal deel uit van iedere bestelling (huidige en toekomstige). We wensen u er attent op te maken dat overeenkomstig art. 8 van de wet op het Welzijn d.d (1), u als werkgever aan uw werknemers, die werken uitvoeren in het kader van Eliaopdrachten alsook aan uw onderaannemers (inclusief zelfstandigen), de verkregen informatie en passende instructies in verband met ondermeer de risico's voor de veiligheid en de gezondheid moet doorgeven. Wij wijzen u er ook op dat u overeenkomstig het "Algemeen Veiligheidsreglement" de algemene veiligheidsvoorschriften aan uw eventuele onderaannemers moet opleggen. We verzoeken u dan ook de informatie met betrekking tot de risico's en maatregelen inzake het welzijn van de werknemers alsook de passende instructies aan uw onderaannemers (inclusief zelfstandigen) te bezorgen. Voor de aannemer Ter bevestiging vragen we U vooraleer met de werken te starten het document in bijlage getiteld "Schriftelijke verklaring van de aannemer" voor akkoord ondertekend terug te sturen. Voor de onderaannemers en/of zelfstandigen waarop de aannemer beroep doet tijdens deze werken : Vooraleer de werken te starten, dienen de onderaannemers en/of zelfstandigen het document "Schriftelijke verklaring van de onderaannemer/zelfstandige " voor akkoord ondertekend, terug te sturen. (1) Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

15 Ontwerp van document n 2a 15/18 Schriftelijke verklaring van de aannemer Ik ondergetekende (1), gevolmachtigde van... (2), verklaar de documenten en instructies van NV Elia inzake de veiligheid en de gezondheid zoals hoofdzakelijk vervat in het Algemeen Veiligheidsreglement en Algemene en Bijzondere veiligheidsinstructie te hebben ontvangen en gelezen. De informatie erin vervat en de passende instructies in verband met onder meer risico's voor de veiligheid en de gezondheid heb ik doorgegeven aan mijn werknemers die werken zullen uitvoeren in het kader van de opdrachten NV Elia. De informatie evenals de passende instructies heb ik eveneens aan mijn onderaannemer(s)... (na(a)m(en) van de onderaannemer(s) - inclusief zelfstandigen invullen) bezorgd. Ik bevestig uitgerust te zijn met het nodige materieel in overeenstemming met de terzake bestaande wetgeving en de bepalingen van het Algemeen Veiligheidsreglement en over geschikt en lichamelijk bekwaam personeel te beschikken om de door NV Elia gevraagde werkzaamheden uit te voeren. Ik verbind er mij toe alle verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan de inrichting waarin mijn werknemers de werkzaamheden komen uitvoeren, na te leven. De verantwoordelijke(n) voor de veiligheid voor het uit te voeren werk is (zijn) de (1)... die te bereiken is (zijn) op het volgende nummer... /.. Ingeval van wijzigingen verbind ik er mij toe dit onmiddellijk mee te delen. De aannemer, Datum : Handtekening (3) (1) Aan te vullen met naam en voornaam (2) Ingeval het een rechtspersoon betreft, in te vullen met de naam van de onderneming en het adres van de maatschappelijke zetel. (3) Voorafgegaan door de woorden "gelezen en goedgekeurd".

16 Ontwerp van document n 2b 16/18 Schriftelijke verklaring van de onderaannemer Ik ondergetekende (1), gevolmachtigde van (2), verklaar de documenten en instructies van NV Elia inzake de veiligheid en gezondheid zoals hoofdzakelijk vervat in het Algemeen Veiligheidsreglement en de Algemene en Bijzondere veiligheidsinstructies te hebben ontvangen en gelezen. De informatie erin vervat en de passende instructies in verband met onder meer risico's voor de veiligheid en de gezondheid heb ik doorgegeven aan mijn werknemers die werken zullen uitvoeren in het kader van de NV Elia opdrachten verleend aan de aannemer.(naam hoofdaannemer), alsook aan mijn eventuele onderaannemers. Ik bevestig uitgerust te zijn met het nodige materieel in overeenstemming met de terzake bestaande wetgeving en de bepalingen van het Algemeen Veiligheidsreglement en over geschikt en lichamelijk bekwaam personeel te beschikken om de door de aannemer gevraagde werkzaamheden uit te voeren. De aannemer, Datum : Handtekening (3) (1) Aan te vullen met naam en voornaam (2) Ingeval het een rechtspersoon betreft, in te vullen met de naam van de onderneming en het adres van de maatschappelijke zetel. (3) Voorafgegaan door de woorden "gelezen en goedgekeurd".

17 Ontwerp van document n 2c 17/18 Schriftelijke verklaring van de zelfstandige Ik ondergetekende (1), verklaar de documenten en instructies van NV Elia inzake de veiligheid zoals hoofdzakelijk vervat in het Algemeen Veiligheidsreglement en de Algemene en Bijzondere veiligheidsinstructies te hebben ontvangen en gelezen. De informatie erin vervat en de passende instructies in verband met ondermeer risico's voor de veiligheid en de gezondheid heb ik doorgegeven aan mijn eventuele onderaannemers die werken zullen uitvoeren in het kader van de opdrachten NV Elia. Ik bevestig uitgerust te zijn met het nodige materiaal in overeenstemming met de terzake bestaande wetgeving en de bepalingen van het Algemeen Veiligheidsreglement en geschikt te zijn om de gevraagde werkzaamheden uit te voeren. De aannemer, Handtekening (2) (1) Aan te vullen met naam en voornaam (2) Voorafgegaan door de woorden "gelezen en goedgekeurd".

18 Ontwerp van overeenkomst 18/18 Ter beschikking stellen van arbeidsmiddelen (AM) door NV Elia aan de aannemer. " NV Elia stelt aan.. (naam) van de onderneming.. (naam vennootschap), hierna de aannemer genoemd, (een) hieronder beschreven arbeidsmiddel(en) ter beschikking van.. tot.. en dit overeenkomstig de (hierna vermelde) voorwaarden. 1. De aannemer zal de arbeidsmiddelen gebruiken zoals een goede huisvader, d.w.z. met de nodige vakkundigheid en voorzichtigheid, en zal zich houden aan de bestaande gebruiksaanwijzingen waarvan hij kennis kan nemen. 2. De aannemer verzekert er zich van dat de verantwoordelijken van NV Elia hem de informatie en instructies (1) inzake de specifieke kenmerken van de arbeidsmiddelen in kwestie hebben bezorgd. 3. De aannemer verbindt zich ertoe de informatie en de passende instructies voorafgaandelijk aan het gebruik door te geven aan zijn werknemers en aan zijn onderaannemers. 4. De aannemer zal bij de ontvangst van de arbeidsmiddelen zich vergewissen van de goede staat en werking ervan. 5. Het gebruik van de ontvangen arbeidsmiddelen gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de aannemer, die gedurende de volledige duur van het gebruik de arbeidsmiddelen onder zijn toezicht heeft. 6. De gebruikers van de ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen zullen geschikt en lichamelijk bekwaam zijn om deze arbeidsmiddelen te gebruiken. 7. De arbeidsmiddelen mogen door de aannemer niet aan derden verhuurd of uitgeleend worden. 8. NV Elia kan ten allen tijde de ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen terugeisen. 9. De arbeidsmiddelen dienen teruggegeven te worden in dezelfde staat als ze ontvangen werden. Arbeidsmiddelen die verloren gegaan of beschadigd zijn, zullen op eigen kosten van de aannemer vervangen of hersteld worden. Voor akkoord, Datum : Voor NV Elia De aannemer (1) Deze informatie en instructies zullen desgevallend aan het document in bijlage worden gevoegd.

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Bouwplaatsreglement. Definities:

Bouwplaatsreglement. Definities: Bouwplaatsreglement Definities: - Dossier veiligheid en De synthese van alle documenten in verband met veiligheid en gezondheid: gezondheid, door alle tussenkomende partijen samengebracht: opdrachtgever,

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN - Gegevens organisatie/ bedrijf..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer:.. Hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Volledige golfterrein (huidig 9-holes)

Volledige golfterrein (huidig 9-holes) Informatie-uitwisseling met contractor (aannemer) m.b.t. Welzijn, Milieu en Duurzaamheid Inrichting/locatie: Golf Puyenbroeck Opdrachtgever Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Doel van de informatie-uitwisseling:

Nadere informatie

Veilig werken & doen veilig werken

Veilig werken & doen veilig werken Veilig werken & doen veilig werken Inhoud Wettelijke aspecten dhr. Tom Vermeersch, R.D. TWW Oost-Vlaanderen: Veiligheids- en gezondheidsplan (veiligheidscoördinatie) Contract hoofdaannemer/onderaannemer/nevenaannemers,.

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7)

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Onderwerp Algemene veiligheidsvoorschriften. Het gebruik van de rolsteiger

Nadere informatie

Werken met derden - Wettelijk Kader

Werken met derden - Wettelijk Kader Programma Werken met derden - Wettelijk Kader Wet welzijn: hoofdstuk 4 afdeling 1 [HOOFDSTUK IV. - Bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten

Nadere informatie

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Wettelijk kader 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Fg 60 50 40 30 20 bouw slopen 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen Bouw: nace-codes 41,42,&

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12. Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.2012 G.Laridaen PAC Zuid Gent 28.03.2014 1 Elektrische installaties

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Ir. Werner Keppens Directie TWW Antwerpen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Werner.keppens@werk.belgie.be 03/2327905 30/01/2014 Open Forum

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd, Tussen: Identificatie opdrachtgever: BOFAS vzw Straat + nummer: Jules Bordetlaan 166 b1 Gemeente: 1140 Brussel Vertegenwoordigd : Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Nadere informatie

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven ADVIESVERSLAG BRANDWEER BIJ VOORONDERZOEK/BOUWAANVRAAG VOOR AARDGASVERVOERLEIDING uw kenmerk ons kenmerk datum dienst ambtenaar telefoon I. Inleiding: 1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2.

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

WERKEN MET DERDEN. WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1. ir.ph.durand

WERKEN MET DERDEN. WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1. ir.ph.durand WERKEN MET DERDEN WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1 ir.ph.durand philippe.durand@werk.belgie.be 1 Historiek -> Kaderrichtlijn 89/391/EG - 12/06/89 Veiligheid en gezondheid op het werk -> Op

Nadere informatie

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen 8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen (voor het gemak, een machine = een installatie, machine of gemechaniseerd werktuigen, zoals bedoeld in het artikel 8.1 van het KB

Nadere informatie

8.1.1 Arbeidsmiddelen (K.B. 12/08/93, B.S. 28/09/93) - synthese

8.1.1 Arbeidsmiddelen (K.B. 12/08/93, B.S. 28/09/93) - synthese 8.1.1 Arbeidsmiddelen (K.B. 12/08/93, B.S. 28/09/93) - synthese Toepassingsgebied (art. 1) Op de werkgevers en werknemers en op de daarmee gelijkgestelde personen. Definitie van arbeidsmiddelen (art. 2.1)

Nadere informatie

TC01_INK_LV01_CONDITIONSSPECIAL_LEFT NL

TC01_INK_LV01_CONDITIONSSPECIAL_LEFT NL NEU7 SO10 TEXTS Special Conditions LV01-1 - TC01_INK_LV01_CONDITIONSSPECIAL_LEFT NL DE BIJZONDERE AANKOOPVOORWAARDEN VAN VYNOVA Tessenderlo NV 1. Definities Aankoper: VYNOVA Tessenderlo NV met maatschappelijke

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST

STAGEOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KU Leuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven STAGEOVEREENKOMST 2016-2017 Preservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding Gegevens

Nadere informatie

Samenwerken met onderaannemers. ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen

Samenwerken met onderaannemers. ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen Samenwerken met onderaannemers ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen Hoofdstuk IV, Afdeling 1: werken met derden Hoofdstuk V: tijdelijke of mobiele bouwplaatsen KB tijdelijke of

Nadere informatie

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Versie goedgekeurd op Comité PBW dd. 1 GLOBAAL PREVENTIEPLAN - 2017 JAARLIJKS

Nadere informatie

Vreemde talen op de bouwplaats

Vreemde talen op de bouwplaats . 09/10/2012 ir. Tom Vermeersch FOD WASO, TWW RD Oost-Vlaanderen Vaststellingen tijdens inspectiebezoeken i.v.m. buitenlandse bouwvakkers: Objectief: Gebrekkige talenkennis Tekort aan veiligheids-en gezondheidsopleiding

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Bij het uitvoeren van werken op hoogte moet men steeds rekening houden met het valgevaar. Geïntegreerde veiligheid,

Nadere informatie

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Met betrekking tot de vraag over valkeuringsmiddelen in de Vraagbaak is onderstaande wetgeving relevant: Artikel 7.4a. Keuringen 1.Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen IDENTIFICATIE AANVRAGER In geval van natuurlijke persoon: Naam:... Voornaam:... Adres:... Postcode:...Gemeente:... Btw-nummer:... Telefoon/gsm:...

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 21.12.2012) Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN

OVEREENKOMST VOOR DE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN OVEREENKOMST VOOR DE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN - Gegevens organisatie/ bedrijf Naam:..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer: Hierbij vertegenwoordigd door:... Functie vertegenwoordiger:.....

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN ARAD 06 Deel V Titel II Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen Hoofdstuk II Wegvoertuigen in beweging 1. ALGEMEEN 935 1) De bestuurders moeten

Nadere informatie

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5 Infofiche Nr. 3015 09/2017 Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1 Beschrijving Er moeten sociale voorzieningen (kleedkamers, refters, wastafels, toiletten, rustlokalen,...)

Nadere informatie

Collectieve valbeschermingsmiddelen

Collectieve valbeschermingsmiddelen Collectieve valbeschermingsmiddelen Regelgeving m.b.t. valbescherming - Vanaf welke hoogte? - Hiërarchie - Collectieve beschermingsmiddelen - Persoonlijke beschermingsmiddelen 2 Regelgeving CBM Toepassingsgebied

Nadere informatie

PROCEDURE WERKEN MET DERDEN IN TRANSFO TE ZWEVEGEM

PROCEDURE WERKEN MET DERDEN IN TRANSFO TE ZWEVEGEM PROCEDURE WERKEN MET DERDEN IN TRANSFO TE ZWEVEGEM Opgesteld in het kader van de Wet Welzijn op het Werk van 4 augustus 1996 Giovanni Amelinck Pagina 1 Procedure werken met derden VOORWOORD De procedure

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN MILIEUEISEN BIJ DE BESTELBON.

VEILIGHEIDS- EN MILIEUEISEN BIJ DE BESTELBON. 1 VEILIGHEIDS- EN MILIEUEISEN BIJ DE BESTELBON. IDENTIFICATIE VAN DE BESTELLING. Besteller :... Bijlage aan de bestelbon :... Leverancier :...... Bestelobject :...... Dit document vormt één geheel met

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN VOOR PERSONEEL VAN EXTERNE FIRMA S WERKZAAM OP HET TERREIN VAN HET IRMM IN GEEL

VOORSCHRIFTEN VOOR PERSONEEL VAN EXTERNE FIRMA S WERKZAAM OP HET TERREIN VAN HET IRMM IN GEEL EUROPEAN COMMISSION JOINT RESEARCH CENTRE Institute for Reference Materials and Measurements Safety, Health, Environment and Security sector VOORSCHRIFTEN VOOR PERSONEEL VAN EXTERNE FIRMA S WERKZAAM OP

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart

Nadere informatie

De aannemer kan een attest VCA of Be Sacc voorleggen. In elk geval dient de aannemer zich minstens te houden aan volgende vereisten:

De aannemer kan een attest VCA of Be Sacc voorleggen. In elk geval dient de aannemer zich minstens te houden aan volgende vereisten: 1 III. Technische bepalingen Artikel 1 : Veiligheids- en welzijnsmaatregelen 1.1. Algemene werfinrichting en veiligheidseisen De aannemer voorziet alle nodige werken voor de veilige inrichting van de werf

Nadere informatie

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen 1.1. de partijen 1.1.1.overzicht In het KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN worden verschillende tussenkomende partijen vernoemd. Aan elk van deze partijen worden taken en

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 2. Elektrische installaties Hoofdstuk I.- Toepassingsgebied en definities Art. III.2-1.- Deze titel is van toepassing op de elektrische

Nadere informatie

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5 Infofiche Nr. 3015 12/2017 Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1 Beschrijving Er moeten sociale voorzieningen (kleedkamers, refters, wastafels, toiletten, rustlokalen,...)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur Atrium

Algemene voorwaarden verhuur Atrium Algemene voorwaarden verhuur Atrium Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden, en in de overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder: 1.1 Ter beschikking steller: Havenbedrijf

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer)

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer) 10. 3. INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER Ik (aannemer) Verklaar hiermede dat ik kennis genomen heb van en akkoord ben met de veiligheidsvoorschriften van de opdrachtgever, opgenomen in het bestek, de

Nadere informatie

Bijlage: Modaliteiten van aanbod opleidingen voor Lokale Besturen

Bijlage: Modaliteiten van aanbod opleidingen voor Lokale Besturen Bijlage: Modaliteiten van aanbod opleidingen voor Lokale Besturen Dit aanbod van de energiediensten voor lokale besturen wordt geformuleerd door de DNB aan het Lokaal Bestuur en betreft het leveren van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 20 van 28 januari 1999 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging

Nadere informatie

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014)

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014) Aanvraagformulier voor tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor de kosten voor diensten voor twee of meerdere artsen die deel uitmaken van een groepering Dit formulier moet opgestuurd worden naar het

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 #vvsgbwcongres Welk beleid inzake welzijn op het werk? Koen Scheppers #vvsgbwcongres Het welzijnsbeleid en de rol van de hiërarchische

Nadere informatie

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27 Onderwerp Persoonsgebonden documenten Blootstelling- en ontsmettingstabel per individuele blootgesteld aan ioniserende straling Verantwoordelijk voor bewaring Bewaartermijn W* Reglementering (C: Codex

Nadere informatie

ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS

ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS Nadine Gilis juriste FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Directie humanisering van de arbeid Afdeling normen Doelstelling De mogelijkheden van

Nadere informatie

ALGEMEEN BOUWPLAATSREGLEMENT (Procedure werken met derden)

ALGEMEEN BOUWPLAATSREGLEMENT (Procedure werken met derden) ALGEMEEN BOUWPLAATSREGLEMENT (Procedure werken met derden) Bouwplaatsreglement 1. Inleiding 1.1 Dit reglement, evenals de daaruit volgende verplichtingen, heeft tot doel de coördinatie van veiligheid,

Nadere informatie

RICHTLIJNEN: WERKEN MET DERDEN 1. VOORWOORD 2. BASISPRINCIPES EN WETGEVING: Versie feb 2016 1/7

RICHTLIJNEN: WERKEN MET DERDEN 1. VOORWOORD 2. BASISPRINCIPES EN WETGEVING: Versie feb 2016 1/7 1. VOORWOORD Dit document geeft een overzicht van enkele basisprincipes en regels die van toepassing zijn voor derden die werken uitvoeren in de vestigingen van Heli nv. Elke aannemer van buitenaf die

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID. 3 MEI Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID. 3 MEI Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID 3 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen Bijlage IV Minimumvoorschriften bedoeld in artikel 53, 4, tweede lid 1. Voorafgaande

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

Deel F: Indeling offertedossier

Deel F: Indeling offertedossier Deel F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier - ingeval van tijdelijke handelsvennootschap: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de

Nadere informatie

Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving.

Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving. Eerste hulp Met de publicatie van het KB van 15.12.10 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan de werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, in het BS van 28.12.10,

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS

SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP-17-01 PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001

Nadere informatie

4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten. Belgisch Staatsblad 04 juni 1999

4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten. Belgisch Staatsblad 04 juni 1999 4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten. Belgisch Staatsblad 04 juni 1999 Gewijzigd door : KB van 28/08/02 - BS van 18/09/02 ALBERT

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Slotconferentie Contracteranto

Slotconferentie Contracteranto Slotconferentie Contracteranto Getuigenissen uit de bouwsector Christian Depue Vaststellingen p. 2 Vaststellingen Communicatie Bouwvakkers op een werf zijn vaak van verschillende afkomst en er worden veel

Nadere informatie

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG Veiligheidscoördinatie Vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van werken op een bouwplaats twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten

Nadere informatie

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector Wettelijke verplichtingen inzake het onthaal van uitzendkrachten De organisatie van het onthaal van uitzendkrachten wordt wettelijk geregeld door de CAO nr. 22 betreffende het onthaal en de aanpassing

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

1 Inleiding. Infofiche J010 04/2017. Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon 1/5

1 Inleiding. Infofiche J010 04/2017. Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon 1/5 Infofiche J010 04/2017 Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon 1 Inleiding Deze fiche is bedoeld om de (wettelijke) taken van zowel de bevoegde persoon die wordt aangewezen door de werkgever die de

Nadere informatie

Veiligheid- en gezondheidsplan fase ontwerp

Veiligheid- en gezondheidsplan fase ontwerp Veiligheidscoördinatie - energierapportering blowerdoor & thermografie EPB verslaggeving AMIB b.v.b.a. Handelsregister Gent: 173.786 BTW n BE 453.010.784 Rekeningnummer: BE 48 850-8173734-27 Veiligheid-

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING (ARAB)

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING (ARAB) ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING (ARAB) Het ARAB wordt op termijn vervangen door de codex over het welzijn op het werk. Het ARAB wordt langzaam maar zeker uitgehold, zodat uiteindelijk enkel

Nadere informatie

Overeenkomst met derden

Overeenkomst met derden Sectie : Veiligheid Pagina : 1 / 11 Overeenkomst met derden Deze overeenkomst is van toepassing op alle externe ondernemingen en/of zelfstandigen, hierna genoemd derden, welke prestaties leveren of werken

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING Tussen de ondergetekenden, enerzijds de heer / mevrouw.. wonende te of de maatschappij... met maatschappelijke zetel te hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te,

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te, De ondergetekenden: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur 1, wonende te,, verder te noemen de Kunstenaar ; en 2 (naam en rechtsvorm) gevestigd te (adres zetel) ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Veiligheidscoördinatoren Coordinateurs de Sécurité. Gewijzigd door : KB van 18 januari 2006 BS van 31 januari 2006

Veiligheidscoördinatoren Coordinateurs de Sécurité. Gewijzigd door : KB van 18 januari 2006 BS van 31 januari 2006 21 SEPTEMBER 1988. - Koninklijk besluit betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige

Nadere informatie

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005)

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat de Interne of Externe dienst voor Preventie op het Werk elk ernstig arbeidsongeval onmiddellijk onderzoekt en een

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

Stellingvergunning. BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4. Stellingvergunning (S-vergunning)

Stellingvergunning. BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4. Stellingvergunning (S-vergunning) Documenten KWM - Stellingvergunning (S-vergunning) (revisie 5, 30/04/2009 09:40:01) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel:

Nadere informatie