INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN..."

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... xxiii HOOFDSTUK 1. INLEIDING Nederlandse gedetineerden in het buitenland Buitenlandse gedetineerden in Nederland Internationale geldigheid van strafvonnissen Overname en overdracht van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen De verhouding tussen verdragen en de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen Inhoud van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen Het toepassingsgebied van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen Goede rechtsbedeling De doeleinden van de overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen Rechtshandhaving Kwaliteitsverbetering Humanitaire overwegingen Resocialisatie Non discriminatie Doelmatigheid Verbeteren van de relaties met andere staten De tenuitvoerlegging van strafrechterlijke straffen Probleemstelling en afbakening van het onderzoek Onderzoeksmethode en onderzochte landen Terminologie Opbouw van het boek...27 HOOFDSTUK 2. DE TENUITVOERLEGGING VAN BUITENLANDSE STRAFVONNISSEN IN NEDERLAND Inleiding Tenuitvoerlegging van buitenlandse veroordelingen tot vrijheidsstraffen Voorwaarden ten aanzien van de wijze van tenuitvoerlegging: exequaturprocedure of procedure van onmiddellijke tenuitvoerlegging...30 vii

2 Internationale instrumenten a. Het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in strafzaken van 26 september b. Het Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen van 28 mei c. Het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen van 21 maart d. Het Verdrag tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen inzake de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen van 13 november e. Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela van oktober f. Het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake de overbrenging van gevonniste personen van 30 november Uitgangspunten wetgever Exequaturprocedure a. Bevoegde exequaturrechter b. Fasen in de exequaturprocedure (i) Onderzoek naar de toelaatbaarheid van de tenuitvoerlegging van een buitenlands strafvonnis De verdragseis Voorwaarde van dubbele strafbaarheid Voorwaarde met betrekking tot de nationaliteit en een vaste woon- of verblijfplaats.. 62 Het verval van het recht tot uitvoering van de sanctie Vervolgingsbeletselen Een vervolging of gewijsde ter zake van dezelfde feiten Openbare orde Specifieke verdragsvoorwaarden viii

3 (ii) Omzetting van de bij het buitenlandse strafvonnis opgelegde straf in een Nederlandse straf...82 Nederlandse straftoemetingsmaatstaven als uitgangspunt...88 Buitenlandse straftoemetingsmaatstaven als uitgangspunt...89 De gulden middenweg...91 Andere omstandigheden/factoren die een rol kunnen spelen bij de omzetting van de buitenlandse straf in een Nederlandse. 93 Eigen risico van de dader...94 Buitenlandse detentieomstandigheden...96 Nederlandse detentieomstandigheden 97 Plegen van strafbare feiten uit winstbejag...97 Strafreductie...98 Rol van de veroordeelde...98 Strafrechtelijk verleden...99 Persoonlijke omstandigheden veroordeelde Vervroegde invrijheidstelling Tijdsverloop voor overbrenging naar Nederland Reeds ondergane vrijheidsbeneming 102 Culturele achtergrond van de veroordeelde c. Grenzen aan de vrijheid tot straftoemeting (i) Gebondenheid aan de vastgestelde feiten 104 (ii) Geen verzwaring van de strafrechtelijke positie van de veroordeelde (iii)omzetting vrijheidsstraf in geldboete of vrijheidsbenemende maatregel met dwangverpleging (iv) Bijzondere strafmaxima ten aanzien van minderjarigen d. Rechten van de veroordeelde (i) Het recht op rechtsbijstand (ii) Het recht getuigen en deskundigen te doen oproepen ix

4 (iii)recht op kennisneming van de processtukken e. Uitspraak en motivering Procedure van onmiddellijke tenuitvoerlegging a. Rechterlijke adviesprocedure (i) Bevoegde autoriteit (ii) Reikwijdte van het advies (iii)gebondenheid Minister van Justitie aan rechterlijk advies b. Buitenlandse straf in beginsel onverkort ten uitvoer leggen (i) Gebondenheid aan het rechtskarakter en de duur van de veroordeling (ii) Uitzondering: aanpassing van de straf door middel van een rechterlijke of administratieve beschikking Invloed van de veroordeelde op de wijze van tenuitvoerlegging van veroordelingen tot vrijheidsstraffen Invloed van de staat van veroordeling op de wijze van tenuitvoerlegging van veroordelingen tot vrijheidsstraffen Voorwaarden ten aanzien van de feitelijke tenuitvoerlegging van veroordelingen tot vrijheidsstraffen Internationale instrumenten De Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen Tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen conform het Nederlandse recht a. Vervroegde invrijheidstelling (i) Toepassingsgebied (ii) Tijdstip vervroegde invrijheidstelling (iii)uit- of afstel van vervroegde invrijheidstelling (iv) Procedure tot uit- of afstel van vervroegde invrijheidstelling Vordering van het Openbaar Ministerie. 158 Behandeling door de penitentiaire kamer van het Gerechtshof Arnhem Beslissing van de penitentiaire kamer van het Gerechtshof Arnhem x

5 b. Gratie (i) Het begrip gratie (ii) Karakter en doel van de gratie (iii)toepassingsgebied (iv) Gronden waarop gratie kan worden verleend (v) Gratieprocedure Behandeling van het gratieverzoek Beslissing en bekendmaking Bezwaar of beroep (vi) Gratie onder voorwaarden Invloed van de staat van veroordeling op de feitelijke tenuitvoerlegging van veroordelingen tot vrijheidsstraffen Tenuitvoerlegging van buitenlandse veroordelingen tot geldboeten Voorwaarden ten aanzien van de wijze van tenuitvoerlegging van veroordelingen tot geldboeten Internationale instrumenten a. De Herziene Rijnvaartakte van 17 oktober b. Het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in strafzaken van 26 september c. Het Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen van 28 mei d. Het Verdrag tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen inzake de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen van 13 november e. Overeenkomst inzake samenwerking in procedures wegens inbreuken op de verkeerswetgeving en bij de tenuitvoerlegging van ter zake opgelegde geldelijke sancties van 28 april De Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen a. Tenuitvoerlegging krachtens een beslissing van de Officier van Justitie xi

6 b. Mogelijke rechterlijke tussenkomst d.m.v. bezwaarschriftprocedure c. Vervangende hechtenis Invloed van de veroordeelde op de wijze van tenuitvoerlegging van veroordelingen tot geldboeten Invloed van de staat van veroordeling op de wijze van tenuitvoerlegging van veroordelingen tot geldboeten Voorwaarden ten aanzien van de feitelijke tenuitvoerlegging van veroordelingen tot geldboeten Internationale instrumenten De Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen Tenuitvoerlegging van geldboeten conform het Nederlandse recht a. Bevoegde autoriteit en tijdstip van betaling b. Plaats van betaling c. Betaling in termijnen en uitstel van betaling d. Niet-betaling van de geldboete en haar gevolgen (i) Aanmaning (ii) Verhaal (iii)vervangende hechtenis e. Gratie van de geldboete Invloed van de staat van veroordeling op de feitelijke tenuitvoerlegging van veroordelingen tot geldboeten Tenuitvoerlegging van buitenlandse verstekvonnissen Voorwaarden ten aanzien van de wijze van tenuitvoerlegging van verstekvonnissen Internationale instrumenten a. Het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in strafzaken van 26 september Behandeling van het verzet in de verzoekende staat xii

7 Behandeling van het verzet in de aangezochte staat De veroordeelde tekent geen verzet aan b. Het Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen van 28 mei Behandeling van het verzet in de verzoekende staat Behandeling van het verzet in de aangezochte staat De veroordeelde tekent geen verzet aan De Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen a. Betekening van het buitenlandse verstekvonnis in persoon b. Verzet Verzet in de verzoekende staat (staat van veroordeling) Verzet in de aangezochte staat (staat van tenuitvoerlegging) De veroordeelde tekent geen verzet aan Invloed van de veroordeelde op de wijze van tenuitvoerlegging van verstekvonnissen Invloed van de staat van veroordeling op de wijze van tenuitvoerlegging van verstekvonnissen Voorwaarden ten aanzien van de feitelijke tenuitvoerlegging van verstekvonnissen Internationale instrumenten De Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen Tenuitvoerlegging van verstekvonnissen conform het Nederlandse recht Invloed van de staat van veroordeling op de feitelijke tenuitvoerlegging van verstekvonnissen Nieuwe ontwikkelingen binnen de Europese Unie: de Nederlandse exequaturprocedure op de helling? Het Verdrag van Amsterdam van Conclusies voorzitterschap Europese Raad Tampere Het concept van wederzijdse erkenning xiii

8 5.4. Toepassing van wederzijdse erkenning op strafrechtelijk gebied Kaderbesluit van 8 mei 2003 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties Wederzijdse erkenning van vrijheidsstraffen HOOFDSTUK 3. DE TENUITVOERLEGGING VAN NEDERLANDSE STRAFVONNISSEN IN HET BUITENLAND Inleiding De basis voor overdracht Voorwaarden voor overdracht Het belang van een goede rechtsbedeling Instemming van de veroordeelde Internationale instrumenten De Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen Geen verzwaring van de positie van de veroordeelde Specialiteitsvoorwaarde Strijd met mensenrechten Overdracht en tenuitvoerlegging van Nederlandse veroordelingen in het buitenland Overdracht en tenuitvoerlegging van Nederlandse veroordelingen tot vrijheidsstraffen Overdracht van Nederlandse veroordelingen tot vrijheidsstraffen a. Formeel verzoek tot overdracht b. Initiatiefnemende en adviserende rol van het Openbaar Ministerie c. Formele instemming van de veroordeelde d. Bezwaarschriftprocedure Tenuitvoerlegging van Nederlandse veroordelingen tot vrijheidsstraffen a. Voorwaarden ten aanzien van de wijze van tenuitvoerlegging: omzettingsprocedure of procedure van onmiddellijke tenuitvoerlegging b. Voorwaarden ten aanzien van de feitelijke tenuitvoerlegging van veroordelingen tot vrijheidsstraffen xiv

9 4.2. Overdracht en tenuitvoerlegging van Nederlandse veroordelingen tot geldboeten Overdracht van Nederlandse veroordelingen tot geldboeten Tenuitvoerlegging van Nederlandse veroordelingen tot geldboeten a. Voorwaarden ten aanzien van de wijze van tenuitvoerlegging van veroordelingen tot geldboeten b. Voorwaarden ten aanzien van de feitelijke tenuitvoerlegging van veroordelingen tot geldboeten Overdracht en tenuitvoerlegging van Nederlandse verstekvonnissen Overdracht van Nederlandse verstekvonnissen Tenuitvoerlegging van Nederlandse verstekvonnissen a. Voorwaarden ten aanzien van de wijze van tenuitvoerlegging van verstekvonnissen b. Voorwaarden ten aanzien van de feitelijke tenuitvoerlegging van verstekvonnissen HOOFDSTUK 4. DE OVERDRACHT TENUITVOERLEGGING STRAFVONNISSEN VANUIT EEN RECHTSVERGELIJKEND PERSPECTIEF DEEL I: ZWITSERLAND A. DE TENUITVOERLEGGING VAN BUITENLANDSE STRAFVONNISSEN IN ZWITSERLAND Inleiding Tenuitvoerlegging van buitenlandse veroordelingen tot vrijheidsstraffen Voorwaarden ten aanzien van de wijze van tenuitvoerlegging: omzettingsprocedure of procedure van onmiddellijke tenuitvoerlegging Internationale instrumenten a. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées van 21 maart b. Traité entre la Suisse et le Royaume de Thaïlande sur le transfèrement des délinquants van 17 november xv

10 c. Convention entre la Suisse et le Royaume du Maroc sur le transfèrement des personnes condamnées van 14 juli Loi fédérale sur l entraide internationale en matière pénale Invloed van de veroordeelde op de wijze van tenuitvoerlegging van veroordelingen tot vrijheidsstraffen Invloed van de staat van veroordeling op de wijze van tenuitvoerlegging van veroordelingen tot vrijheidsstraffen Voorwaarden ten aanzien van de feitelijke tenuitvoerlegging van veroordelingen tot vrijheidsstraffen Internationale instrumenten Loi fédérale sur l entraide internationale en matière pénale Tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen conform het Zwitserse recht a. Voorwaardelijke invrijheidstelling (i) Voorwaarden (ii) Beslissing over de voorwaardelijke invrijheidstelling (iii)proeftijd (iv) Herroeping b. Gratie Invloed van de staat van veroordeling op de feitelijke tenuitvoerlegging van veroordelingen tot vrijheidsstraffen Tenuitvoerlegging van buitenlandse veroordelingen tot geldboeten Voorwaarden ten aanzien van de wijze van tenuitvoerlegging van veroordelingen tot geldboeten Internationale instrumenten Loi fédérale sur l entraide internationale en matière pénale Invloed van de veroordeelde op de wijze van tenuitvoerlegging van veroordelingen tot geldboeten Invloed van de staat van veroordeling op de wijze van tenuitvoerlegging van veroordelingen tot geldboeten xvi

11 3.2. Voorwaarden ten aanzien van de feitelijke tenuitvoerlegging van veroordelingen tot geldboeten Internationale instrumenten Loi fédérale sur l entraide internationale en matière pénale Tenuitvoerlegging van geldboeten conform het Zwitserse recht a. Vaststelling van de op te leggen geldboete b. Bevoegde autoriteit en tijdstip van betaling c. Niet betaling van de geldboete en haar gevolgen d. Gratie van de geldboete Invloed van de staat van veroordeling op de feitelijke tenuitvoerlegging van veroordelingen tot geldboeten B. DE TENUITVOERLEGGING VAN ZWITSERSE STRAF- VONNISSEN IN HET BUITENLAND Inleiding Basis voor overdracht Voorwaarden voor overdracht Overdracht en tenuitvoerlegging van Zwitserse strafvonnissen in het buitenland Overdracht van Zwitserse strafvonnissen Tenuitvoerlegging van Zwitserse strafvonnissen Voorwaarden ten aanzien van de wijze van tenuitvoerlegging: omzettingsprocedure of procedure van onmiddellijke tenuitvoerlegging Voorwaarden ten aanzien van de feitelijke tenuitvoerlegging van Zwitserse strafvonnissen DEEL II: FRANKRIJK A. DE TENUITVOERLEGGING VAN BUITENLANDSE STRAFVONNISSEN IN FRANKRIJK Inleiding Tenuitvoerlegging van buitenlandse veroordelingen tot vrijheidsstraffen Voorwaarden ten aanzien van de wijze van tenuitvoerlegging: omzettingsprocedure of procedure van onmiddellijke tenuitvoerlegging Internationale instrumenten xvii

12 a. Accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte-d Ivoire van 24 april b. Accord de coopération en matière de justice entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République unie du Cameroun van 21 februari c. Accord entre la France et le Canada sur le transfèrement des détenus et sur la surveillance de certains condamnés van 9 februari d. Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des condamnés van 10 augustus e. Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d Amérique sur le transfèrement des condamnés détenus van 25 januari f. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées van 21 maart g. Convention sur le transfèrement des condamnés détenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti van 27 september Code de procédure pénale Invloed van de veroordeelde op de wijze van tenuitvoerlegging van veroordelingen tot vrijheidsstraffen Invloed van de staat van veroordeling op de wijze van tenuitvoerlegging van veroordelingen tot vrijheidsstraffen Voorwaarden ten aanzien van de feitelijke tenuitvoerlegging van veroordelingen tot vrijheidsstraffen Internationale instrumenten a. Convention judiciaire entre la République française et la République Togolaise van 10 juli xviii

13 b. Convention d aide mutuelle judiciaire, d exequatur des jugements et d extradition entre la République française et la République du Gabon van 23 juli c. Accord entre la France et le Canada sur le transfèrement des détenus et sur la surveillance de certains condamnés van 9 februari d. Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des condamnés van 10 augustus e. Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d Amérique sur le transfèrement des condamnés détenus van 25 januari f. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées van 21 maart g. Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande sur la coopération en matière d exécution des condamnations pénales van 26 maart h. Convention sur le transfèrement des condamnés détenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti van 27 september Code de procédure pénale Tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen conform het Franse recht a. Voorwaardelijke invrijheidstelling (i) Voorwaarden (ii) Beslissing over de voorwaardelijke invrijheidstelling (iii)proeftijd (iv) Herroeping b. Gratie xix

14 Invloed van de staat van veroordeling op de feitelijke tenuitvoerlegging van veroordelingen tot vrijheidsstraffen B. DE TENUITVOERLEGGING VAN FRANSE STRAF- VONNISSEN IN HET BUITENLAND Inleiding Basis voor overdracht Voorwaarden voor overdracht Overdracht en tenuitvoerlegging van Franse veroordelingen in het buitenland Overdracht en tenuitvoerlegging van Franse veroordelingen tot vrijheidsstraffen Overdracht van Franse veroordelingen tot vrijheidsstraffen Tenuitvoerlegging van Franse veroordelingen tot vrijheidsstraffen a. Voorwaarden ten aanzien van de wijze van tenuitvoerlegging: omzettingsprocedure of procedure van onmiddellijke tenuitvoerlegging b. Voorwaarden ten aanzien van de feitelijke tenuitvoerlegging van Franse veroordelingen tot vrijheidsstraffen DEEL III: BELGIË A. DE TENUITVOERLEGGING VAN BUITENLANDSE STRAFVONNISSEN IN BELGIË Inleiding Tenuitvoerlegging van buitenlandse veroordelingen tot vrijheidsstraffen Voorwaarden ten aanzien van de wijze van tenuitvoerlegging: omzettingsprocedure of procedure van onmiddellijke tenuitvoerlegging Internationale instrumenten a. Het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen van 21 maart b. Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen van 7 juli xx

15 Wet 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen staten van de gevonniste personen Invloed van de veroordeelde op de wijze van tenuitvoerlegging van veroordelingen tot vrijheidsstraffen Invloed van de staat van veroordeling op de wijze van tenuitvoerlegging van veroordelingen tot vrijheidsstraffen Voorwaarden ten aanzien van de feitelijke tenuitvoerlegging van veroordelingen tot vrijheidsstraffen Internationale instrumenten Wet 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen staten van de gevonniste personen Tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen conform het Belgische recht a. Voorwaardelijke invrijheidstelling (i) Voorwaarden (ii) Beslissing over de voorwaardelijke invrijheidstelling (iii) Proeftijd (iv) Herroeping b. Gratie Invloed van de staat van veroordeling op de feitelijke tenuitvoerlegging van veroordelingen tot vrijheidsstraffen B. DE TENUITVOERLEGGING VAN BELGISCHE STRAF- VONNISSEN IN HET BUITENLAND Inleiding Basis voor overdracht Voorwaarden voor overdracht Overdracht en tenuitvoerlegging van Belgische veroordelingen in het buitenland Overdracht en tenuitvoerlegging van Belgische veroordelingen tot vrijheidsstraffen Overdracht van Belgische veroordelingen tot vrijheidsstraffen xxi

16 Tenuitvoerlegging van Belgische veroordelingen tot vrijheidsstraffen a. Voorwaarden ten aanzien van de wijze van tenuitvoerlegging: omzettingsprocedure of procedure van onmiddellijke tenuitvoerlegging b. Voorwaarden ten aanzien van de feitelijke tenuitvoerlegging van Belgische veroordelingen tot vrijheidsstraffen HOOFDSTUK 5. EINDBESCHOUWINGEN SAMENVATTING SUMMARY LITERATUUR TREFWOORDENREGISTER xxii

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom INHOUD Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 14 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 15 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 400 Besluit van 4 september 2012, houdende regels ter uitvoering van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en

Nadere informatie

Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken

Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken in verdragen, resoluties, aanbevelingen, wetten, richtlijnen en circulaires 2e bijgewerkte en herziene druk verzameld en ingeleid door

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133 Inhoudstafel Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 15 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 16 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016-2017 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4 INITIATIEF van: de Sloveense, de Franse, de Tsjechische, de Zweedse, de Slowaakse, de Britse en de Duitse delegatie d.d.:

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING INHOUD Voorwoord............................................................ v Verkorte inhoudsopgave............................................... vii Lijst van verkort geciteerde werken......................................

Nadere informatie

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.232 Buitenlandse straf uitzitten in Nederland algemene informatie bronnen Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen; www.dji.nl Straf

Nadere informatie

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2006 (01.12) (OR. en) 15445/1/06 REV 1 COPEN 119 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 15115/06 COPEN 114 nr. Comv.: COM(2005) 91 def.

Nadere informatie

Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari Gert Vermeulen

Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari Gert Vermeulen Toelichting Deze uitgave bundelt de voornaamste, voor België relevante beleidsdocumenten en nationale en multilaterale regelgeving inzake internationaal en Europees strafrecht. Bijzondere aandacht is gegeven

Nadere informatie

De strafbeschikking. Ü) Kluwer a Wolters Kluwer business. M. Kessler B.F. Keulen. Deventer - 2008

De strafbeschikking. Ü) Kluwer a Wolters Kluwer business. M. Kessler B.F. Keulen. Deventer - 2008 38 De strafbeschikking M. Kessler B.F. Keulen Ü) Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf Afkortingen Verkort aangehaalde literatuur V XII! XV HOOFDSTUK 1 Inleiding 1

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 192 Wet van 17 april 1997 tot wijziging van bepalingen van verschillende wetten in verband met de erkenning van de vrijheid van levensovertuiging

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE VERSIE

GECONSOLIDEERDE VERSIE 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010

Nadere informatie

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, september 2007 (2.09) (OR. en) 2494//07 REV COPEN 23 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36/het COREPER/de Raad nr. vorig doc.: 257/07 COPEN 7 Betreft:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 204 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de lgemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding... 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF... 5

INHOUD. Inleiding... 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF... 5 INHOUD Inleiding............................................................. 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF...................................................

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 832 Vragen van het lid

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming anpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming VOORSTEL VN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 januari 2008 (06.02) (OR. en) 5213/08 ADD 1 COPEN 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 januari 2008 (06.02) (OR. en) 5213/08 ADD 1 COPEN 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 januari 2008 (06.02) (OR. en) 5213/08 ADD 1 COPEN 4 INITIATIEF - ADDENDUM van: de Sloveense, de Franse, de Tsjechische, de Zweedse, de Slowaakse, de Britse en de Duitse

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

DEEL 2 RECHTSGEVOLGEN EN FUNCTIES VAN BEZIT EN HOUDERSCHAP EN ASPECTEN DIE DAARBIJ VAN BELANG ZIJN

DEEL 2 RECHTSGEVOLGEN EN FUNCTIES VAN BEZIT EN HOUDERSCHAP EN ASPECTEN DIE DAARBIJ VAN BELANG ZIJN Voorwoord Lijst van afkortingen Lijst van verkort aangehaalde literatuur DEEL 1 BEZIT EN HOUDERSCHAP IN HET ALGEMEEN Hoofdstuk I Algemene opmerkingen 1 Inleiding 2 Terminologie Hoofdstuk II Begripsomschrijving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Van WOTS naar WETS: Overname en overdracht van strafexecutie in de Europese Unie

Van WOTS naar WETS: Overname en overdracht van strafexecutie in de Europese Unie Europees strafrecht Van WOTS naar WETS: Overname en overdracht van strafexecutie in de Europese Unie Dr. J.W. Ouwerkerk* Het wetsvoorstel wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 225 Wet van 19 juni 2013 tot wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 mei 2002 Rapportnummer: 2002/156

Rapport. Datum: 21 mei 2002 Rapportnummer: 2002/156 Rapport Datum: 21 mei 2002 Rapportnummer: 2002/156 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Minister van Justitie zijn verzoek om tenuitvoerlegging in Nederland van de door de Britse rechter aan hem opgelegde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 30 010 Gedetineerdenbegeleiding buitenland Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Vrijheid van onderwijs in vijf Europese landen

Vrijheid van onderwijs in vijf Europese landen Schoordijk Instituut Centrum voor wetgevingsvraagstukken Gert-Jan Leenknegt Vrijheid van onderwijs in vijf Europese landen Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de gemeenschappelijke rechtsbeginselen op

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord bij de eerste editie... v. Hoofdstuk 1. Inleiding tot het internationaal en Europees strafrecht... 1

INHOUD. Voorwoord bij de eerste editie... v. Hoofdstuk 1. Inleiding tot het internationaal en Europees strafrecht... 1 INHOUD Voorwoord bij de eerste editie............................................ v Hoofdstuk 1. Inleiding tot het internationaal en Europees strafrecht................... 1 1. Begripsomschrijving................................................

Nadere informatie

Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap

Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap Monografieen Nieuw BW A14 Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap Mr. A.C. van Schaick Kluwer - Deventer - 2003 Inhoud LUST VAN AFKORTINGEN XIII LUST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR XV DEEL

Nadere informatie

Het Europees Parlement is verzocht advies over het voorstel uit te brengen.

Het Europees Parlement is verzocht advies over het voorstel uit te brengen. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 april 2006 (2.04) (OR. en) PUBLIC 8426/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0805 (CNS) LIMITE COPEN 42 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper/de

Nadere informatie

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 337

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 337 II DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 337 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 337 HOOFDSTUK 2. DE STRAFFEN 338 Afdeling 1. Begrip en kenmerken 338 1. Het begrip straf 338 2. Kenmerken 339 Afdeling 2. Indeling van

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.justitie.nl

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 22 januari 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Initiatief voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 40 Wet van 20 januari 2000 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten met het oog op de opneming in het Wetboek van Strafrecht

Nadere informatie

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004.

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2004 (23.07) (OR. en) 0369//04 REV PUBLIC LIMITE DROIPEN 24 NOTA van: het voormalige Ierse voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 INLEIDING 1

Inhoudsopgave 1 INLEIDING 1 Inhoudsopgave WOORD VOORAF VAN DE REDACTIE V 1 INLEIDING 1 1.1 Drie nieuwe procedures in het schuldsaneringsrecht 1 1.2 De wettelijke schuldsaneringsregeling en de rechtersregelingen 5 1.2.1 De wettelijke

Nadere informatie

INHOUD. Afdeling I. Juridische theorievorming...9 Afdeling II. Rechtseconomie... 11 DEEL I. BEGRIPPENKADER... 21

INHOUD. Afdeling I. Juridische theorievorming...9 Afdeling II. Rechtseconomie... 11 DEEL I. BEGRIPPENKADER... 21 INHOUD Voorwoord... vii Ten geleide... xi Dankwoord...xiii Lijst van afkortingen... xxvii Inleiding...1 Hoofdstuk I. Onderzoeksvragen...5 Hoofdstuk II. Onderzoeksmethoden...9 Afdeling I. Juridische theorievorming...9

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 1

Hoofdstuk 1 Inleiding 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Introductie 1 1.2 Enkele cijfers 2 1.3 Het Haags Kinderontvoeringsverdrag in vogelvlucht 3 1.3.1 Inleiding 3 1.3.2 Definitie van internationale kinderontvoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het beroep

Nadere informatie

InhOud Voorwoord 5 Inhoud 7 Lijst van afkortingen Verkort geciteerde literatuur

InhOud Voorwoord 5 Inhoud 7 Lijst van afkortingen Verkort geciteerde literatuur Inhoud Voorwoord 5 Inhoud 7 Lijst van afkortingen 17 Verkort geciteerde literatuur 19 Behandelde prejudiciële uitspraken van het Hof van Justitie van de EG/EU 21 Hoofdstuk 1. Korte schets van de rechtsontwikkeling

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2012 2013 33 486 (R1994) Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru; s-gravenhage, 12 mei 2011 A/

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v. Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe... 1

INHOUD. Voorwoord... v. Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe... 1 INHOUD Voorwoord............................................................ v Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe............................................

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2009 2010 A 32 167 (R 1895) Verdrag inzake de overdracht van gevonniste personen en van de tenuitvoerlegging van veroordelingen opgelegd bij vonnissen tussen het Koninkrijk

Nadere informatie

Europees Aanhoudingsbevel

Europees Aanhoudingsbevel Europees Aanhoudingsbevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 00 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

thans uit anderen hoofde gedetineerd in het Huis van Bewaring [locatie] te [plaats 2],

thans uit anderen hoofde gedetineerd in het Huis van Bewaring [locatie] te [plaats 2], ECLI:NL:RBAMS:2013:3850 Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM INTERNATIONALE RECHTSHULPKAMER Parketnummer: 13/737331-13 RK nummer: 13/2646 Datum uitspraak: 28 juni 2013 UITSPRAAK op de vordering ex artikel 23

Nadere informatie

Memorie van toelichting. 1. Inleiding

Memorie van toelichting. 1. Inleiding Uitvoering van de op 28 juni 2006 te Wenen tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5462

ECLI:NL:RBAMS:2017:5462 ECLI:NL:RBAMS:2017:5462 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 01-08-2017 Datum publicatie 01-08-2017 Zaaknummer 13/751411-17 RK-nummer: 17/4077 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335 XXVI DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 335 HOOFDSTUK 2. DE STRAFFEN 336 Afdeling 1. Begrip en kenmerken 336 1. Het begrip straf 336 2. Kenmerken 337 Afdeling 2. Indeling van

Nadere informatie

Module/opleidingsonderdeel. /keuze. Module I: Thema's uit de humane wetenschappen, 12 studiepunten in totaal, eerste bachelor modeltraject

Module/opleidingsonderdeel. /keuze. Module I: Thema's uit de humane wetenschappen, 12 studiepunten in totaal, eerste bachelor modeltraject Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2015-2016 onder voorbehoud van programmawijzigingen Documentversie: 18/06/2015. Geldig vanaf 14/09/2015, onder

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 645 Wet van 22 december 2011, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars 0 Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Bibliotheek Strafrecht Larcier... Voorwoord...

Bibliotheek Strafrecht Larcier... Voorwoord... vii INHOUDSTAFEL Bibliotheek Strafrecht Larcier....................................... Voorwoord..................................................... i iii Hoofdstuk 1. Inleiding historisch overzicht.........................

Nadere informatie

B5 Volmacht. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW

B5 Volmacht. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW MONOGRAFIEËN BW B5 Volmacht Prof. mr. A.C. van Schaick Advocaat te Tilburg, hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg en raadsheer-plaatsvervanger

Nadere informatie

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG L 81/24 Publicatieblad van de Europese Unie 27.3.2009 III (Besluiten op grond van het EU-Verdrag) BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG KADERBESLUIT 2009/299/JBZ VAN DE RAAD van 26 februari

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

De Nederlandse Strafvordering

De Nederlandse Strafvordering De Nederlandse Strafvordering MrA. Minkenhof Zesde druk, herzien door Prof. mrj.m. Reijntjes met medewerking van mrm.p. Bart en mrja. W. Lensing Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 188 Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008 en het Wetboek van Strafvordering

Nadere informatie

De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie

De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie G.J.M. van den Biggelaar Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 994 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 389 Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten

Nadere informatie

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Pharma Codex Deel I vol. 2 vii Voor de bijlagen bij de omzendbrieven en de nota s, raadpleeg de website van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 486 (R1994) Goedkeuring van het op 12 mei 2011 te s-gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/441

Rapport. Datum: 12 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/441 Rapport Datum: 12 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/441 2 Klacht Op 1 september 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Schwalmstadt (Duitsland), met een klacht over een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v DEEL I. GRONDVOORWAARDEN VOOR ADOPTIE CHRISTOPH CASTELEIN...1 HOOFDSTUK 1. AFBAKENING...3 HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN...

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v DEEL I. GRONDVOORWAARDEN VOOR ADOPTIE CHRISTOPH CASTELEIN...1 HOOFDSTUK 1. AFBAKENING...3 HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN... INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v DEEL I. GRONDVOORWAARDEN VOOR ADOPTIE CHRISTOPH CASTELEIN...1 HOOFDSTUK 1. AFBAKENING...3 HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN...5 1. Structuur van de wet...5 2. Kenmerken van de adoptie...5

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 319 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 NOTA van: aan: Betreft: het Voorzitterschap het Strategisch Comité immigratie, grenzen en asiel initiatief

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1. Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel...

Inhoud. Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1. Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel... Woord vooraf...v Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1 Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel...5 I. Beslissingen die door middel van een cassatieberoep

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 384 Wet van 18 juni 2009 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband

Nadere informatie

A 94/4/9. Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/ Inzake : OPENBAAR MINISTERIE. tegen

A 94/4/9. Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/ Inzake : OPENBAAR MINISTERIE. tegen BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 94/4/9 Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/4 --------------------------- Inzake : OPENBAAR MINISTERIE tegen 1. VAN DER HAEGEN Raymond 2. ROUAEN Denise

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Uitgebreide inhoudsopgave

Uitgebreide inhoudsopgave Uitgebreide inhoudsopgave Voorwoord Afkortingen vii xxi 1 Inleiding 1 1.1 Grensoverschrijdende sfeercumulatie: een illustratie 1 1.2 Probleemstelling 5 1.3 De opzet van het onderzoek 7 1.3.1 Specialiteitsbeginsel,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:5108

ECLI:NL:RBDHA:2017:5108 ECLI:NL:RBDHA:2017:5108 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 05-04-2017 Datum publicatie 17-05-2017 Zaaknummer C/09/527263 / KG ZA 17-214 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 551 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende

Nadere informatie

Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen

Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen Documentversie: 30/05/2016 Geldig vanaf 19/09/2016, onder

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 751 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/11/2013

Datum van inontvangstneming : 08/11/2013 Datum van inontvangstneming : 08/11/2013 Vertaling C-528/13-1 Zaak C-528/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 8 oktober 2013 Verwijzende rechter: Tribunal administratif de Strasbourg

Nadere informatie

Detentie en culturele diversiteit

Detentie en culturele diversiteit Detentie en culturele diversiteit De effectuering van de rechtspositie door etnische minderheden in detentie Marieke Post Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen in samenwerking met Boom Juridische

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 5 Besluit van 14 december 2011, houdende regels inzake het uit te oefenen toezicht bij voorwaardelijke veroordeling (Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke

Nadere informatie

INHOUD. Afkortingen / XIII

INHOUD. Afkortingen / XIII INHOUD Afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Inleiding / 1 1.1 De zin van het jeugdstrafrecht / 1 1.1.1 Strafrechtelijke minderjarigheid / 1 1.1.2 Beperkte en geleidelijk toenemende strafrechtelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016)

Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016) AH 2770 2016Z09136 Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de voortgangsrapportage van de 'road map visum liberalisatie Turkije',

Nadere informatie

Misdaadvermogen en het internationaal strafrecht

Misdaadvermogen en het internationaal strafrecht Misdaadvermogen en het internationaal strafrecht De internationale samenwerking door Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba inzake de bestrijding van het witwassen en de confiscatie van wederrechtelijk

Nadere informatie

Bibliotheek Strafrecht Larcier... Hoofdstuk 1. Omschrijving van het onderwerp... 3

Bibliotheek Strafrecht Larcier... Hoofdstuk 1. Omschrijving van het onderwerp... 3 iii INHOUDSTAFEL Bibliotheek Strafrecht Larcier....................................... i ALGEMENE ORIËNTATIE Hoofdstuk 1. Omschrijving van het onderwerp........................ 3 Hoofdstuk 2. Actuele Belgische

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG 5.12.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 327/27 III (Besluiten op grond van het EU-Verdrag) BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG KADERBESLUIT 2008/909/JBZ VAN DE RAAD van 27 november

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ0417. Uitspraak. Instantie: Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak: 16-11- 2012 Datum publicatie: 04-02- 2013

ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ0417. Uitspraak. Instantie: Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak: 16-11- 2012 Datum publicatie: 04-02- 2013 ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ0417 Instantie: Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak: 16-11- 2012 Datum publicatie: 04-02- 2013 Zaaknummer: 13.706829-12 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 2

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 2 De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 23 september 2013 contactpersoon Voorlichting doorkiesnummer 06 18609322 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0444 (E) 12103/15 JUSTCIV 202 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD waarbij

Nadere informatie

De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19

De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19 INHOUD INLEIDING... 19 De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19 Inhoud... 19 Kernbibliografie... 19 Over wetten vóór 1990... 20 Over

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 175 Wet van 23 maart 2005 tot wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de betekening

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december Rapportnummer: 2013/221

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december Rapportnummer: 2013/221 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december 2013 Rapportnummer: 2013/221 2 Feiten Verzoeker komt oorspronkelijk uit Afghanistan en heeft in Nederland een

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de eginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de eginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere strafrechtelijke

Nadere informatie

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars

Nadere informatie

2. ACHTERGROND VAN DE WET VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING

2. ACHTERGROND VAN DE WET VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 2. ACHTERGROND VAN DE WET VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 2.1 Inleiding Al sinds de invoering van het Wetboek van Strafrecht in 1886 is de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling hierin opgenomen.

Nadere informatie