Het Europees Parlement is verzocht advies over het voorstel uit te brengen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Europees Parlement is verzocht advies over het voorstel uit te brengen."

Transcriptie

1 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 april 2006 (2.04) (OR. en) PUBLIC 8426/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0805 (CNS) LIMITE COPEN 42 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper/de Raad Nr. vorig doc.: 8207/06 COPEN 40 Betreft: Ontwerp-kaderbesluit inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafrechtelijke beslissingen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen worden opgelegd met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie I INLEIDING Oostenrijk, Finland en Zweden hebben op 24 januari 2005 een voorstel ingediend voor een kaderbesluit inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafrechtelijke beslissingen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen worden opgelegd met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie. Het Europees Parlement is verzocht advies over het voorstel uit te brengen. Zie 5597/05 COPEN 3 + ADD, 7307/05 COPEN 54, en PB C 50 van , blz /06 gar/yen/mv DG H 2B LIMITE NL

2 Na de behandeling in de Groep samenwerking in strafzaken op 4-5 maart heeft het Comité van artikel 36 in de vergadering van en 2 april 2006 het vraagstuk van de dubbele strafbaarheid met betrekking tot de erkenning van rechterlijke beslissingen en de tenuitvoerlegging van sancties overeenkomstig het ontwerp-kaderbesluit besproken op basis van document 8207/06. Op basis van die besprekingen legt het voorzitterschap de in punt II weergegeven voorstellen voor, zodat in de JBZ-Raad in april tot een overeenkomst over deze kwestie kan komen. Een herziene versie van het ontwerp die voortvloeit uit de besprekingen van de groep over andere onderwerpen zal in een afzonderlijk document worden verspreid. II DUBBELE STRAFBAARHEID a) Verband met het Europees aanhoudingsbevel Het voorzitterschap zal later afzonderlijke bepalingen voorstellen over de procedure die moet worden gevolgd in de gevallen die onder artikel 4, lid 6, en artikel 5, lid 3, van het kaderbesluit over het Europees aanhoudingsbevel vallen. Uitgangspunt voor deze bepalingen zal zijn dat voor dergelijke gevallen het besluit, inhoudende dat de betrokkene zijn/haar straf zal uitzitten in de tenuitvoerleggingsstaat, uit hoofde van dat kaderbesluit genomen wordt, en niet op grond van het onderhavige kaderbesluit. Het probleem van de dubbele strafbaarheid dat aan het Coreper/de Raad is voorgelegd, betreft dus niet de gevallen die onder het EAB vallen. b) Voorstellen van het voorzitterschap Het oorspronkelijke voorstel voorzag in een afwijking van de regel van dubbele strafbaarheid voor 32 strafbare feiten, naar analogie met de afwijking in eerdere instrumenten over wederzijdse erkenning. 8426/06 gar/yen/mv 2 DG H 2B LIMITE NL

3 De grote meerderheid van de delegaties is evenwel van mening dat de tenuitvoerleggingsstaat in geval van overbrenging van gevonniste personen de mogelijkheid moet hebben om de dubbele strafbaarheid toe te passen. Andere delegaties (FR/SE/BE/ES/PT/DK/COM) vonden dat de tekst een bindende afwijking van het beginsel van dubbele strafbaarheid met betrekking tot de lijst van 32 strafbare feiten moet bevatten. Op basis van de gemaakte opmerkingen, heeft het voorzitterschap de opties A en B uitgewerkt die in de bijlage staan: - In Optie A bepaalt artikel 7, lid, dat de tenuitvoerleggingsstaat, na overleg met de beslissingsstaat, kan besluiten de beslissing niet te erkennen en de sanctie niet ten uitvoer te leggen op grond van het ontbreken van de dubbele strafbaarheid. Aangezien niet-erkenning facultatief is, kunnen de lidstaten desgewenst afwijken van het beginsel van dubbele strafbaarheid, bijvoorbeeld om humanitaire redenen. De tekst tussen rechte haken in artikel 7, lid 3, maakt het mogelijk dat de lidstaten een verklaring afleggen dat zij, met betrekking tot de lijst van 32 strafbare feiten, niet zullen weigeren het vonnis te erkennen en de straf ten uitvoer te leggen wegens ontbreken van dubbele strafbaarheid. - Optie B bepaalt dat artikel 7, lid, het uitgangspunt is voor een afwijking van het beginsel van dubbele strafbaarheid voor 32 strafbare feiten, zoals in het oorspronkelijke voorstel. Krachtens artikel 7, lid 4, kunnen de lidstaten door middel van een verklaring besluiten artikel 7, lid, niet toe te passen. Indien voor optie B wordt gekozen, moet worden nagegaan of het om een volledige of beperkte ontheffing moet gaan. Als de tekst tussen rechte haken in artikel 7, lid 4, wordt opgenomen, zou dat inhouden dat een verklaring alleen om bepaalde specifieke redenen mag worden afgelegd (bv. indien de afwijking van de dubbele strafbaarheid zou indruisen tegen de fundamentele beginselen van het recht van de tenuitvoerleggingsstaat, of de situatie van de gevonniste zou kunnen verergeren). Wanneer er een verklaring is afgelegd, is weigering mogelijk op grond van het ontbreken van dubbele strafbaarheid. Weigering in het concrete geval blijft echter facultatief, en de tekst handhaaft het beginsel dat de tenuitvoerleggingsstaat overleg moet plegen met de beslissingsstaat voordat tot weigering wordt overgegaan (zie artikel 9, lid 2). Ook wordt een verklaring van de Raad voorgesteld. De verklaring kan worden aangenomen ongeacht de gekozen optie. Dit voorstel is ten dele gebaseerd op de aanpak die is gevolgd in de ontwerp-overeenkomst tussen de Europese Unie enerzijds en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen anderzijds inzake de overleveringsprocedure tussen de lidstaten van de Europese Unie en IJsland en Noorwegen. 8426/06 gar/yen/mv 3 DG H 2B LIMITE NL

4 Het voorzitterschap wijst erop dat optie A de opvatting van de meerderheid weerspiegelt. Optie B komt daarentegen tegemoet aan het standpunt van de minderheid, en zou kunnen betekenen dat een meerderheid van de lidstaten een verklaring zou moeten afleggen dat zij de afwijking van de dubbele strafbaarheid niet wensen toe te passen. Op het eerste zicht lijkt optie A de beste basis om op verder te gaan. Volgens het voorzitterschap laat optie B echter meer ruimte voor verdere besprekingen met het oog op het vinden van een compromis. Daarom moet het werk op deskundigenniveau worden voortgezet op basis van optie B, en moet daarbij worden bestudeerd of de daarin opgenomen mogelijkheid om de afwijking van de dubbele strafbaarheid niet toe te passen, onbeperkt moet zijn, dan wel enigszins ingeperkt moet worden. Het Coreper/de Raad wordt verzocht ermee in te stemmen dat de verdere besprekingen op deskundigenniveau over dubbele strafbaarheid gebaseerd worden op optie B. 8426/06 gar/yen/mv 4 DG H 2B LIMITE NL

5 BIJLAGE Voorstellen van het voorzitterschap gebaseerd op de tekst in 7724/06 COPEN 29. OPTIE A. Artikel 7 komt als volgt te luiden: "Artikel 7 Toepassingsgebied. Onverminderd lid 2 [en lid 3], kan de tenuitvoerleggingsstaat de erkenning van de beslissing en de tenuitvoerlegging van de sanctie afhankelijk stellen van de voorwaarde dat de daaraan ten grondslag liggende feiten ook volgens het recht van de tenuitvoerleggingsstaat een strafbaar feit vormen, ongeacht de bestanddelen of de omschrijving ervan. [2. Lid is niet van toepassing in gevallen als bedoeld in artikel 4, lid 6, en artikel 5, lid 3, van het kaderbesluit over het Europees aanhoudingsbevel.] [3. Elke lidstaat kan echter, bij de aanneming van het kaderbesluit of later, door middel van een aan de secretaris-generaal van de Raad ter kennis gebrachte verklaring, te kennen geven dat hij in relatie tot andere lidstaten die dezelfde verklaring hebben afgelegd, lid niet zal toepassen ten aanzien van de navolgende strafbare feiten, indien deze in de beslissingsstaat gestraft worden met een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel met een maximum van ten minste drie jaar: deelneming aan een criminele organisatie, terrorisme, mensenhandel, Het Comité van artikel 36 wordt verzocht lid 2 nog niet te bespreken. Opname daarvan in de tekst, of een andere mogelijkheid, zal worden besproken in het kader van de toekomstige voorstellen van het voorzitterschap over EAB-gevallen. Zie punt II, onder a), van de nota. 8426/06 gar/yen/mv 5

6 seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, illegale handel in wapens, munitie en explosieven, corruptie, fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen worden geschaad in de zin van de Overeenkomst van 26 juli 995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen witwassen van opbrengsten van strafbare feiten, valsemunterij, met inbegrip van namaak van de euro cybercriminaliteit, milieucriminaliteit, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en de illegale handel in bedreigde planten- en boomsoorten, hulp aan illegale binnenkomst en illegaal verblijf, moord en doodslag, zware mishandeling, illegale handel in menselijke organen en weefsels, ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling, PB C 36 van , blz /06 gar/yen/mv 6

7 racisme en vreemdelingenhaat, georganiseerde of gewapende diefstal, illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen, oplichting, racketeering en afpersing, namaak van producten en productpiraterij, vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten, vervalsing van betaalmiddelen, illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars, illegale handel in nucleaire en radioactieve stoffen, handel in gestolen voertuigen, verkrachting, brandstichting, strafbare feiten die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen kaping van vliegtuigen/schepen, sabotage.] 8426/06 gar/yen/mv 7

8 [4. Elke verklaring gedaan krachtens lid 3 kan te allen tijde worden ingetrokken. Dergelijke verklaringen en intrekkingen van verklaringen worden in het PB bekendgemaakt.]". 2. Artikel 9, lid, onder b), en artikel 9, lid 2, blijven ongewijzigd. OPTIE B. Artikel 7 komt als volgt te luiden: "Artikel 7 Toepassingsgebied. Tot erkenning van de beslissing en tenuitvoerlegging van de opgelegde sancties leiden, overeenkomstig dit kaderbesluit en zonder toetsing op dubbele strafbaarheid, de navolgende strafbare feiten, indien deze in de beslissingsstaat gestraft worden met een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel met een maximum van ten minste drie jaar, zoals omschreven in het recht van die staat: deelneming aan een criminele organisatie, terrorisme, mensenhandel, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, illegale handel in wapens, munitie en explosieven, corruptie, 8426/06 gar/yen/mv 8

9 fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen worden geschaad in de zin van de Overeenkomst van 26 juli 995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen witwassen van opbrengsten van strafbare feiten, valsemunterij, met inbegrip van namaak van de euro cybercriminaliteit, milieucriminaliteit, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en de illegale handel in bedreigde planten- en boomsoorten, hulp aan illegale binnenkomst en illegaal verblijf, moord en doodslag, zware mishandeling, illegale handel in menselijke organen en weefsels, ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling, racisme en vreemdelingenhaat, georganiseerde of gewapende diefstal, illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen, oplichting, PB C 36 van , blz /06 gar/yen/mv 9

10 racketeering en afpersing, namaak van producten en productpiraterij, vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten, vervalsing van betaalmiddelen, illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars, illegale handel in nucleaire en radioactieve stoffen, handel in gestolen voertuigen, verkrachting, brandstichting, strafbare feiten die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen kaping van vliegtuigen/schepen, sabotage. 2. De Raad kan te allen tijde, met eenparigheid van stemmen en na raadpleging van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 39, lid, van het Verdrag, besluiten categorieën van strafbare feiten aan de lijst van lid toe te voegen. De Raad overweegt in het licht van het hem overeenkomstig artikel 2, lid 4, van dit kaderbesluit voorgelegde verslag of de lijst moet worden uitgebreid of gewijzigd. 8426/06 gar/yen/mv 0

11 3. Ten aanzien van andere dan de in lid genoemde strafbare feiten kan de tenuitvoerleggingsstaat de erkenning van de beslissing en de tenuitvoerlegging van de sanctie afhankelijk stellen van de voorwaarde dat de daaraan ten grondslag liggende feiten ook volgens het recht van de tenuitvoerleggingsstaat een strafbaar feit vormen, ongeacht de bestanddelen of de omschrijving ervan. 4. Elke lidstaat kan echter, bij de aanneming van het kaderbesluit of later, door middel van een aan de secretaris-generaal van de Raad ter kennis gebrachte verklaring, te kennen geven dat hij lid niet zal toepassen [omdat toepassing zou indruisen tegen de fundamentele beginselen van zijn recht of de situatie van de gevonniste zou kunnen verergeren]. Een dergelijke verklaring kan te allen tijde worden ingetrokken. Dergelijke verklaringen of intrekkingen van verklaringen worden in het PB bekendgemaakt. [5. Dit artikel is niet van toepassing in gevallen als bedoeld in artikel 4, lid 6, en artikel 5, lid 3, van het kaderbesluit over het Europees aanhoudingsbevel.] " 2. In artikel 9, lid, onder b), wordt "in het in artikel 7, lid, bedoelde geval" vervangen door "in een geval dat verband houdt met een strafbaar feit dat onder artikel 7, lid 3, of artikel 7, lid 4, valt". 3. De verwijzing naar artikel 9, lid, onder b), in artikel 9, lid 2, wordt gehandhaafd. 4. De volgende verklaring van de Raad wordt opgenomen 2 3 "De Raad neemt er nota van dat het akkoord over artikel 7, artikel 9, lid, onder b), en artikel 9, lid 2, geen afbreuk doet aan: - de standpunten van de lidstaten ten aanzien van de oplossingen die moeten worden gevonden voor toekomstige instrumenten inzake wederzijdse erkenning in strafzaken, en - de uitlegging van de bestaande instrumenten inzake wederzijdse erkenning in strafzaken." 2 3 Het Comité van artikel 36 wordt verzocht lid 5 nog niet te bespreken. Opname daarvan in de tekst, of een andere mogelijkheid, zal worden besproken in het kader van de toekomstige voorstellen van het voorzitterschap over EAB-gevallen. Zie punt II, onder a), van de nota. Tekst gebaseerd op een verklaring vastgesteld bij de aanneming van het kaderbesluit over de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties (zie blz. 3 van 587//05 REV COPEN 23). De verklaring kan ook worden toegepast met betrekking tot OPTIE A. 8426/06 gar/yen/mv

EUROPEES ARRESTATIEBEVEL 1

EUROPEES ARRESTATIEBEVEL 1 EUROPEES ARRESTATIEBEVEL 1 Dit bevel is uitgevaardigd door een bevoegde rechterlijke autoriteit. Ik verzoek om aanhouding en overlevering van de hieronder genoemde persoon met het oog op strafvervolging

Nadere informatie

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG L 81/24 Publicatieblad van de Europese Unie 27.3.2009 III (Besluiten op grond van het EU-Verdrag) BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG KADERBESLUIT 2009/299/JBZ VAN DE RAAD van 26 februari

Nadere informatie

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM VERDRAG VAN AMSTERDAM HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN SOMMIGE BIJBEHORENDE

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 december 2003 (19.12) 16135/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0173 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 december 2003 (19.12) 16135/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0173 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 december 2003 (19.12) PUBLIC 16135/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0173 (COD) LIMITE ENV 695 MI 324 IND 184 ENER 354 ONU 84 CODEC 1822 VERSLAG van:

Nadere informatie

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0021 (E) 12052/14 JUSTCIV 206 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juni 2013 (OR. en) 9635/13 Interinstitutioneel dossier: 2012/0163 (COD) CODEC 1095 WTO 111 FDI 11 PE 218 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 30 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0407 (COD) 13538/14 DROIPEN 112 COPEN 230 CODEC 1868 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van permanente

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

Europese procedure voor geringe vorderingen

Europese procedure voor geringe vorderingen Praktische handleiding voor de toepassing van de Europese procedure voor geringe vorderingen conform Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen 12.7.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 190/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD HET EUROPEES

Nadere informatie

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1 en 12. Dutch version/version néerlandaise

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

Publicatieblad L 150. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 20 mei 2014. Uitgave in de Nederlandse taal.

Publicatieblad L 150. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 20 mei 2014. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad van de Europese Unie L 150 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 57e jaargang 20 mei 2014 Inhoud I Wetgevingshandelingen VERORDENINGEN Verordening (EU) nr. 510/2014 van het Europees Parlement

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.3.2004 SEC(2004) 379 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE COMMISSIE, HET HOF VAN JUSTITIE, DE REKENKAMER, HET

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 317 JBZ-Raad U BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november

Nadere informatie

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 17 april 2015 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 CODEC 463 EF 65 ECOFIN 235 DROIPEN 30 CRIMORG 32 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft:

Nadere informatie

Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten. Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg.

Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten. Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg. Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg Mei 2003 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemeen deel 2.1. Informatieverzoeken

Nadere informatie

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten ISSN 1680-9785 NL RAAD VA N DE EUROPESE UNIE S E C R E TA R I A AT- G E N E R A A L E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten 2 0 0 2 E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

Nadere informatie