Buitenlandse straf uitzitten in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buitenlandse straf uitzitten in Nederland"

Transcriptie

1 Regelingen en voorzieningen CODE Buitenlandse straf uitzitten in Nederland algemene informatie bronnen Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen; Straf uitzitten in Nederland? Informatieblad voor Nederlandse gevangenen in het buitenland, Dienst Justitiële Inrichtingen december 2011 Procedure Wots en Wets, Informatieblad, Dienst Justitiële Inrichtingen februari 2012 verwijzingen Buitenlandse straf overdragen aan Nederland, informatie van de Rijksoverheid Verdragensite ministerie van Buitenlandse Zaken In Nederland krijgen gedetineerden begeleiding bij hun terugkeer in de maatschappij. Dit is om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Maar als iemand in het buitenland vastzit, kan dat niet. Daarom is het soms mogelijk gevangenisstraf uit te zitten in Nederland. Dat heet strafoverdracht. WOTS De wet die strafoverdracht regelt, heet de WOTS: Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen. De WOTS geldt voor meer dan 60 landen in de wereld die het Verdrag Overbrenging Gevonniste Personen hebben getekend of waar Nederland een verdrag mee heeft. Procedure Voor strafoverdracht gelden voorwaarden waar gedetineerden aan moeten voldoen. De procedure duurt gemiddeld 6 tot 20 maanden. De afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS) van de Dienst Justitiële Inrichtingen handelt de aanvragen af. Buitenlanders in Nederlandse gevangenissen Ook niet-nederlanders die in Nederland in de gevangenis zitten, kunnen in aanmerking komen voor strafoverdracht op basis van de WOTS. Als het verzoek wordt ingewilligd, gaan deze gedetineerden terug naar hun land van herkomst. Een buitenlandse gedetineerde kan een WOTS-verzoek indienen bij de inrichting waar hij verblijft. WETS In 2012 veranderen de regels voor strafoverdracht binnen de Europese Unie. Er komt een nieuwe wet bij, de WETS: Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties. De WETS gaat naar verwachting halverwege 2012 in. Het Nederlandse parlement moet de wet nog goedkeuren. Tot die tijd geldt de WOTS. WOTS-informatielijn Heeft u vragen over strafoverdracht? Bel de WOTS-informatielijn: (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur). Meer informatie Zie de informatiebladen hierna.

2 Informatieblad voor Nederlandse gevangenen in het buitenland Straf uitzitten in Nederland? Nieuwe regels van de Europese Unie De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat mensen na hun gevangenisstraf goed terugkeren in de maatschappij. Dan is de kans kleiner dat ze opnieuw in de fout gaan. In Nederland krijgen gevangenen daarom begeleiding bij hun terugkeer in de maatschappij. Maar als je in het buitenland vastzit, kan dat niet. Daarom is het soms mogelijk gevangenisstraf uit te zitten in Nederland. Dat heet strafoverdracht (of: het overdragen van strafvonnissen). In 2012 veranderen de regels voor strafoverdracht. De nieuwe regels gelden voor Nederlanders die niet in Nederland, maar wel in een ander Europees land gevangen zitten. In dit informatieblad staan de belangrijkste oude en nieuwe regels. Strafoverdracht, hoe is dat nu geregeld? Nederland heeft met andere landen in de wereld afspraken gemaakt over het overdragen van straffen. Voor het uitvoeren van deze afspraken hebben we in Nederland de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS). Door de WOTS is het mogelijk straf uit te zitten in Nederland. De belangrijkste voorwaarden zijn: U heeft voldoende binding met Nederland. Die binding moet ook aantoonbaar zijn. U bent bijvoorbeeld Nederlander of u heeft een verblijfsvergunning voor Nederland en u woont of werkt in Nederland. Uw strafprocedure (de rechtszaak en de uitspraak) is afgerond. U kunt ook niet meer in hoger beroep gaan. U bent veroordeeld tot een gevangenisstraf. U heeft nog een straf van minstens 6 maanden op het moment dat Nederland de straf overneemt. U bent veroordeeld voor iets wat in Nederland ook strafbaar is. Het land waar u veroordeeld bent én Nederland zijn allebei akkoord met de overdracht. En ook met de manier waarop uw straf wordt voortgezet in Nederland. U dient zelf een verzoek in bij de bevoegde autoriteit van het land waar u vastzit. Hoe de overdracht precies is geregeld, hangt af van het land waar u vastzit. De procedure kan 6 tot 20 maanden duren. De WOTS blijft gelden voor landen buiten de Europese Unie waar Nederland een verdrag mee heeft. Voor de landen binnen de Europese Unie veranderen de regels in U moet daarvoor voldoen aan de voorwaarden.

3 Wat gaat er veranderen? Verandering 1 WOTS wordt WETS voor Europese Unie In 2008 hebben de landen van de Europese Unie nieuwe afspraken gemaakt over strafoverdracht. Die afspraken gaat Nederland opnemen in een nieuwe wet: de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS). De WETS is nog niet ingevoerd. Dat gebeurt waarschijnlijk in de tweede helft van Het Nederlandse parlement moet er nog mee instemmen. Verandering 2 Nieuwe regels in de WETS WOTS en WETS verschillen van elkaar. Dit zijn de belangrijkste nieuwe regels: WETS ook in het land waar u vastzit Het land waar u vastzit, moet ook een wet hebben ingevoerd met de nieuwe Europese afspraken. Als die wet er nog niet is, geldt de WOTS. Het verschilt per land wanneer die wet er komt. Vonnis: op of na 5 december 2011 De WETS geldt alleen als het vonnis op of na 5 december 2011 onherroepelijk is geworden. Onherroepelijk betekent dat de procedure is afgerond en dat hoger beroep niet meer mogelijk is. Voor alle vonnissen die vóór 5 december 2011 onherroepelijk zijn geworden, geldt de WETS dus niet (maar wel de WOTS). De buitenlandse straf wordt voortgezet, niet omgezet Bij strafoverdracht in de WETS kan Nederland de buitenlandse straf niet omzetten naar de Nederlandse strafmaat. Dus de straf die u in het buitenland krijgt opgelegd, verandert in Nederland niet. Ook al is die straf hoger dan wat in Nederland gebruikelijk is. Termijn voor behandeling aanvraag en overplaatsing Nederland en het land waar u vastzit moeten binnen 90 dagen een besluit hebben genomen over de strafoverdracht. De tijd die nodig is voor het compleet maken, invullen, toetsen en opsturen van de aanvraag zit daar niet bij in. Dus in de praktijk kan het langer duren dan 90 dagen voordat er een besluit is genomen. Als startdatum van de 90-dagentermijn geldt de dag waarop Nederland de aanvraag voor de strafoverdracht ontvangt van het land waar u vastzit. Gaat de strafoverdracht door? Dan moet het land waar u vastzit ervoor zorgen dat u binnen 30 dagen na dit besluit naar Nederland wordt overgeplaatst. Instemming van de gevangene is niet meer verplicht Meestal kan het land waar u veroordeeld bent, de strafoverdracht uitvoeren zonder uw instemming. U kunt wel uw mening geven. Maar de strafoverdracht kan ook doorgaan als u het er niet mee eens bent. Initiatief komt van het land, niet van de veroordeelde In de oude regels moest de gevangene (of zijn advocaat of familie) zelf het initiatief nemen voor strafoverdracht. In de nieuwe regels staat dat het land van veroordeling dit doet. Het land van veroordeling is niet verplicht strafoverdracht aan te vragen. U heeft er ook niet automatisch recht op. U kunt wel aangeven dat u in aanmerking wilt komen voor strafoverdracht. Dat moet u doen bij de gevangenis waar u verblijft. Soms gaat dat met een formulier. U kunt het ook laten weten via uw advocaat. Verandering 3 Een nieuwe afdeling: IOS Een verzoek voor strafoverdracht komt nu nog terecht bij de afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Vanaf 1 januari 2012 gaat een andere afdeling dit doen. Die heet: afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS). De IOS hoort bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dat is ook een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Verandering 4 Een nieuw telefoonnummer De WOTS-informatielijn is er voor gevangenen, advocaten en familieleden die vragen hebben over strafoverdracht. Vanaf 1 januari 2012 heeft de WOTS-informatielijn een nieuw telefoonnummer: (vanuit het buitenland: ). De WOTS-informatielijn is elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot uur. Meer informatie Meer informatie over WOTS en WETS staat op Ook is er het artikel Hallo WETS, dag WOTS in Gezant nummer Dat is het blad van Stichting Epafras. U kunt het vinden op Voor vragen over uw persoonlijke situatie kunt u het beste contact opnemen met uw advocaat en de gevangenis waar u verblijft. Dit informatieblad is een publicatie van: Dienst Justitiële Inrichtingen Postbus gc Den Haag Aan dit informatieblad kunnen geen rechten worden ontleend. DJI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in dit informatieblad. Dienst Justitiële Inrichtingen, december 2011

4 Procedure Wots en Wets Hoe verloopt de procedure op hoofdlijnen, als een gedetineerde in zijn thuisland zijn straf wil uitzitten? WOTS (huidige regeling) Als een gedetineerde nu in een ander land gevangen zit en hij wil zijn straf in Nederland uitzitten, dan zijn er - afhankelijk van de keuze van het land van veroordeling of de afspraken tussen Nederland en dat land - twee procedures. De eerste procedure heet de voortzettingsprocedure, de tweede heet de omzettingsprocedure. Nederland hanteert voor de strafoverdracht uit landen van de Europese Unie (EU) in principe de voortzettingsprocedure. Buiten de EU verschilt het per land welke procedure wordt gehanteerd. Voortzetting betekent dat de straf in Nederland in principe niet wordt aangepast, tenzij de duur van de straf hoger is dan het wettelijk strafmaximum voor het delict. Omzetting betekent dat de straf (let op: niet de feiten) in Nederland opnieuw wordt beoordeeld. Er volgt in Nederland dan zo snel mogelijk na de overbrenging van de gedetineerde een nieuwe rechtszitting om de strafmaat te bepalen. In beide gevallen geldt de Nederlandse VI-regeling. Een gedetineerde wil zijn buitenlandse straf in Nederland uitzitten Het begin van het proces verloopt voor beide procedures op hoofdlijnen als volgt: De gedetineerde dient een verzoek tot overdracht in bij de bevoegde autoriteit in het land waar hij veroordeeld is. De gedetineerde kan met vragen over het verzoek en welke eisen daaraan worden gesteld terecht bij de penitentiaire inrichting in het land waar hij verblijft. Vragen kunnen ook worden gesteld aan de advocaat. Als het land van veroordeling geen bezwaar heeft tegen overdracht van het vonnis, kan het Nederland vervolgens verzoeken om het vonnis over te nemen. De procedure die in het land van veroordeling moet worden doorlopen voordat het verzoek naar Nederland komt, is verschillend per land. Vaak zijn verschillende partijen betrokken bij de voorbereiding van het verzoek. Zo wordt het in een aantal landen eerst aan de rechter voorgelegd. Een overdracht van een vonnis duurt, afhankelijk van de geldende procedures, gemiddeld 6 tot 20 maanden. Het verzoek wordt door de buitenlandse autoriteiten gestuurd naar de afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS) van de Dienst Justitiële Inrichtingen, een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Vragen over de stand van zaken van het verzoek kunnen worden gesteld via de telefonische informatielijn, telefoonnummer Omdat resocialisatie het doel is van de WOTS, is het van belang dat er sprake is van binding met Nederland. Als het op basis van het vonnis of informatie verstrekt door de gedetineerde of zijn advocaat onduidelijk is of de veroordeelde voldoende binding heeft met Nederland, wordt aan de reclassering in Nederland gevraagd een onderzoek in te stellen. Voldoende binding kan bijvoorbeeld blijken uit een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, werk en familie. Dit onderzoek duurt ongeveer 6 weken. Ingeval het een veroordeelde betreft die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt maar een verblijfsvergunning voor Nederland heeft, wordt de Immigratie- en Naturalisatiedienst gevraagd te beoordelen of het buitenlandse vonnis leidt tot intrekking van de verblijfsvergunning. In geval van mogelijke intrekking van de verblijfsvergunning, wordt aangenomen dat er geen resocialisatiebelang in Nederland is. Na deze fase verschillen de processtappen voor voortzetting en omzetting van elkaar. De voortzettingsprocedure verloopt verder op hoofdlijnen als volgt: Als er sprake is van binding met Nederland en het verzoek compleet is, dan wordt advies gevraagd van het gerechtshof in Arnhem (de penitentiaire kamer). Dit duurt enkele maanden. Als het advies van het gerechtshof in Arnhem positief is, volgt een besluit van de minister van Veiligheid en Justitie dat de gedetineerde naar Nederland mag. Het land van veroordeling bevestigt de instemming of trekt het verzoek alsnog in. IOS geeft de opdracht om de gedetineerde over te brengen. Om dit te regelen is afstemming nodig met het andere land en andere organisaties binnen Nederland, om bijvoorbeeld de vlucht te regelen en begeleiding tijdens de vlucht. Het duurt ongeveer 2 maanden voordat de gedetineerde daadwerkelijk van het andere land naar Nederland wordt gebracht. In Nederland wordt de gedetineerde geplaatst in een gevangenis. De omzettingsprocedure verloopt verder op hoofdlijnen als volgt: Als er sprake is van binding met Nederland en het verzoek compleet is, dan wordt de Officier van Justitie gevraagd om een strafmaatadvies. Dat wil zeggen dat hij de feiten beoordeelt waarvoor betrokkene is veroordeeld en aangeeft wat hij in Nederland voor dat delict zou eisen. Met het strafmaatadvies wordt, in geval het een veroordeelde betreft die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt maar een verblijfsvergunning voor Nederland heeft, de Immigratie- en

5 Naturalisatiedienst gevraagd te beoordelen of het buitenlandse vonnis leidt tot intrekking van de verblijfsvergunning. In geval van mogelijke intrekking van de verblijfsvergunning wordt aangenomen dat er geen resocialisatiebelang in Nederland is. Als uit het strafmaatadvies blijkt dat er voldoende strafrestant is (minimaal 6 maanden na terugkeer), dan besluit de minister van Veiligheid en Justitie dat de gedetineerde naar Nederland mag. IOS geeft dan de opdracht om de gedetineerde over te brengen. Om dit te regelen is afstemming nodig met het andere land en andere organisaties binnen Nederland, om bijvoorbeeld de vlucht te regelen en begeleiding tijdens de vlucht. Het duurt ongeveer 2 maanden voordat de gedetineerde daadwerkelijk van het andere land naar Nederland wordt gebracht. Na ongeveer 2 maanden nadat de gedetineerde in Nederland is aangekomen, volgt de rechtszitting waarop de straf wordt bepaald die de gedetineerde nog moet uitzitten in Nederland. In Nederland wordt de gedetineerde geplaatst in een gevangenis. Terugkeergarantie Als Nederland een onderdaan overlevert aan een ander land, wordt vaak een zogenaamde terugkeergarantie afgesproken. Dat betekent dat beide landen toezeggen te zullen meewerken aan een overdracht van het vonnis. Deze procedure verloopt volgens de omzettingsprocedure. Een gedetineerde wil zijn Nederlandse straf in het buitenland uitzitten De gedetineerde dient een verzoek tot overdracht in bij de afdeling IOS van DJI. Een formulier hiervoor is beschikbaar in de gevangenis. Vragen kunnen ook worden gesteld aan de advocaat. De afdeling IOS verzamelt de benodigde stukken en vraagt aan de Officier van Justitie om advies. De Officier van Justitie houdt in zijn advies rekening met de effecten van het delict op de samenleving en eventuele slachtoffers en nabestaanden. Als het advies positief is, wordt een verzoek naar de autoriteiten in het thuisland gezonden. In het thuisland wordt een procedure gevolgd. Hierbij kunnen diverse partijen betrokken zijn en per land is het verschillend hoe lang dit duurt. Als het land instemt met de strafoverdracht en Nederland instemt (bijvoorbeeld aanpassing van de straf ), dan zal het thuisland verzocht worden het vervoer van de gedetineerde te regelen. WETS (nieuwe regeling binnen de EU) In 2008 hebben de EU-lidstaten afgesproken dat de overdracht van vonnissen sneller en eenvoudiger kan. Dit is vastgelegd in een kaderbesluit dat de lidstaten moeten omzetten in wetgeving. In Nederland wordt dit de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS). De WETS treedt in Nederland naar verwachting medio 2012 in werking, maar kan pas worden toegepast als beide landen de regeling in nationale wetgeving hebben geïmplementeerd. Bovendien geldt de WETS alleen voor vonnissen die onherroepelijk zijn geworden na 5 december Het proces bij de nieuwe regeling WETS verloopt op hoofdlijnen als volgt, en lijkt het meeste op de voortzettingsprocedure van de WOTS: Het land van veroordeling onderzoekt of een vonnis kan worden overgedragen. Als er vragen zijn over de binding van de veroordeelde, neemt zij contact op met het land van herkomst om dit te controleren. Als de binding voldoende lijkt te zijn, stuurt het land van veroordeling het vonnis en een standaard certificaat met alle benodigde informatie op naar het thuisland. Daarvoor moet het land van veroordeling wel de mening vragen van de veroordeelde. De veroordeelde hoeft echter meestal geen instemming te geven. Als het land van veroordeling niet uit zichzelf het vonnis opstuurt naar Nederland, kan de veroordeelde hierom verzoeken, maar dit geeft geen recht tot overdracht. Als het land van veroordeling niet reageert, kan de veroordeelde ook aan Nederland vragen (bij de afdeling IOS van de Dienst Justitiële Inrichtingen) om aan het andere land te vragen om de straf over te dragen. Soms zal het land van veroordeling een vonnis heel snel opsturen, soms zal het lang duren of wil het land van veroordeling de straf niet overdragen. In een vooroverleg tussen het land van veroordeling en Nederland kan, als er onduidelijkheid is of de veroordeelde genoeg binding heeft met Nederland, de reclassering in Nederland worden gevraagd een onderzoek in te stellen. Voldoende binding kan bijvoorbeeld blijken uit een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Dit onderzoek duurt ongeveer 6 weken. Als alle informatie compleet is, neemt IOS het vonnis en het certificaat in behandeling. Vanaf dat moment moet Nederland binnen 90 dagen beslissen of Nederland het vonnis erkent of niet. IOS stuurt de zaak voor een oordeel aan het gerechtshof in Arnhem. Als het gerechtshof in Arnhem een positief oordeel geeft, besluit de minister van Veiligheid en Justitie dat de gedetineerde naar Nederland mag. In geval een gedetineerde zijn buitenlandse straf uitzit in Nederland, zal het land van veroordeling het vervoer regelen. In geval een gedetineerde zijn Nederlandse straf in zijn thuisland wil uitzitten, regelt Nederland het vervoer. De nieuwe regeling stelt dat de gedetineerde binnen 30 dagen na de beslissing tot erkenning naar Nederland moet worden overgebracht. Dit is een publicatie van: Dienst Justitiële Inrichtingen Postbus gc Den Haag Deze uitgave is zuiver informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. DJI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de uitgave. Dienst Justitiële Inrichtingen, februari 2012

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 400 Besluit van 4 september 2012, houdende regels ter uitvoering van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 30 010 Gedetineerdenbegeleiding buitenland Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016)

Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016) AH 2770 2016Z09136 Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de voortgangsrapportage van de 'road map visum liberalisatie Turkije',

Nadere informatie

Gearresteerd in het buitenland

Gearresteerd in het buitenland Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.4.6 Gearresteerd in het buitenland brochure bronnen uitgave van het ministerie van Buitenlandse Zaken maart 2011; www.rijksoverheid.nl In de brochure Gearresteerd in

Nadere informatie

bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland

bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland Bureau Buitenland heeft drie hoofdtaken: Gedetineerdenbegeleiding De Buitenlandbalie Internationale samenwerking

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016-2017 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN...

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... xxiii HOOFDSTUK 1. INLEIDING...1 1. Nederlandse gedetineerden in het buitenland...1 2. Buitenlandse gedetineerden in Nederland...2 3. Internationale geldigheid van

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG !!1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 1 februari 2016 Onderwer Antwoorden Kamervragen over uitlevering

Nadere informatie

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 2

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 2 De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 23 september 2013 contactpersoon Voorlichting doorkiesnummer 06 18609322 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl

Nadere informatie

Van WOTS naar WETS: Overname en overdracht van strafexecutie in de Europese Unie

Van WOTS naar WETS: Overname en overdracht van strafexecutie in de Europese Unie Europees strafrecht Van WOTS naar WETS: Overname en overdracht van strafexecutie in de Europese Unie Dr. J.W. Ouwerkerk* Het wetsvoorstel wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en

Nadere informatie

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133 Inhoudstafel Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 15 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 16 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek

Nadere informatie

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom INHOUD Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 14 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 15 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek van

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2012 2013 33 486 (R1994) Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru; s-gravenhage, 12 mei 2011 A/

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ0417. Uitspraak. Instantie: Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak: 16-11- 2012 Datum publicatie: 04-02- 2013

ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ0417. Uitspraak. Instantie: Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak: 16-11- 2012 Datum publicatie: 04-02- 2013 ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ0417 Instantie: Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak: 16-11- 2012 Datum publicatie: 04-02- 2013 Zaaknummer: 13.706829-12 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

Memorie van toelichting. 1. Inleiding

Memorie van toelichting. 1. Inleiding Uitvoering van de op 28 juni 2006 te Wenen tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen

Nadere informatie

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004.

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2004 (23.07) (OR. en) 0369//04 REV PUBLIC LIMITE DROIPEN 24 NOTA van: het voormalige Ierse voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 742 Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette

Nadere informatie

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning Wat is gratie? Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die door de rechter is opgelegd. Kunt u wel gratie krijgen?

Nadere informatie

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2006 (01.12) (OR. en) 15445/1/06 REV 1 COPEN 119 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 15115/06 COPEN 114 nr. Comv.: COM(2005) 91 def.

Nadere informatie

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning Wat is gratie? Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die door de rechter is opgelegd. Kunt u wel gratie krijgen?

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

* Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. De veroordeling 3. Registratie 3. De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3

* Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. De veroordeling 3. Registratie 3. De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3 U BENT VEROORDEELD U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u welke verschillende soorten straffen en maatregelen er bestaan,

Nadere informatie

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, september 2007 (2.09) (OR. en) 2494//07 REV COPEN 23 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36/het COREPER/de Raad nr. vorig doc.: 257/07 COPEN 7 Betreft:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/441

Rapport. Datum: 12 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/441 Rapport Datum: 12 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/441 2 Klacht Op 1 september 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Schwalmstadt (Duitsland), met een klacht over een

Nadere informatie

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel U bent veroordeeld U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u welke verschillende soorten straffen en maatregelen er bestaan,

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 Nr. 75 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent foto s: Lieven Nollet Strafuitvoeringsrechtbanken Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Centraal Justitieel Incasso Bureau uit Leeuwarden. Datum: 18 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/308

Rapport. Rapport over een klacht over het Centraal Justitieel Incasso Bureau uit Leeuwarden. Datum: 18 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/308 Rapport Rapport over een klacht over het Centraal Justitieel Incasso Bureau uit Leeuwarden. Datum: 18 oktober 2011 Rapportnummer: 2011/308 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso

Nadere informatie

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009. De voorzitter van de commissie, De Pater-van der Meer

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009. De voorzitter van de commissie, De Pater-van der Meer 2009D21318 31 753 Rechtsbijstand VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009 De vaste commissie voor Justitie heeft enkele vragen en opmerkingen over de brief van 10 maart 2009 over

Nadere informatie

DNA-onderzoek bij veroordeelden

DNA-onderzoek bij veroordeelden Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.2.3 DNA-onderzoek bij veroordeelden algemene informatie bronnen ministerie van Veiligheid en Justitie: www.rijksoverheid.nl, januari 2011 brochure de wet DNA-onderzoek

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent foto s: Lieven Nollet tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

Als je in aanraking komt met de politie

Als je in aanraking komt met de politie Als je in aanraking komt met de politie Je bent in aanraking gekomen met de politie en dan? Je bent met de politie in aanraking geweest. Als de politie jouw strafzaak ernstig genoeg vindt, kan die dat

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving α Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

AAN DE GODEN OVERGELEVERD. Mr. J.M. Rammelt en mr. S. Bijl 1. 1. Inleiding

AAN DE GODEN OVERGELEVERD. Mr. J.M. Rammelt en mr. S. Bijl 1. 1. Inleiding AAN DE GODEN OVERGELEVERD Mr. J.M. Rammelt en mr. S. Bijl 1 1. Inleiding Sinds 12 mei 2004 is de nieuwe Overleveringswet (OLW) van kracht. 2 Inmiddels zijn vele overleveringsverzoeken de rechtbank Amsterdam

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord bij de eerste editie... v. Hoofdstuk 1. Inleiding tot het internationaal en Europees strafrecht... 1

INHOUD. Voorwoord bij de eerste editie... v. Hoofdstuk 1. Inleiding tot het internationaal en Europees strafrecht... 1 INHOUD Voorwoord bij de eerste editie............................................ v Hoofdstuk 1. Inleiding tot het internationaal en Europees strafrecht................... 1 1. Begripsomschrijving................................................

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie-

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/08/2015

Datum van inontvangstneming : 28/08/2015 Datum van inontvangstneming : 28/08/2015 Vertaling C-404/15-1 Zaak C-404/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet Bijlage 1 Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet De regeling Op grond van de regeling wordt in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet een vergunning

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Zweden Gearresteerd in... Zweden Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Datum 2 september 2013 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het gijzelen van mensen bij het niet betalen van (verkeers)boetes

Datum 2 september 2013 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het gijzelen van mensen bij het niet betalen van (verkeers)boetes 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag

De Verklaring Omtrent het Gedrag De Verklaring Omtrent het Gedrag Inhoud Deze brochure 3 In welke gevallen kan een VOG worden gevraagd? 3 Waar vraag ik een VOG aan? 4 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 4 Hoe vraag ik een VOG rechtstreeks

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

Als je een taakstraf hebt gekregen

Als je een taakstraf hebt gekregen Als je een taakstraf hebt gekregen De rol van de Raad De Raad voor de Kinderbescherming regelt je taakstraf. Als je een taakstraf opgelegd hebt gekregen krijg je een gesprek met iemand van de Raad, een

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 43 Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelende de samenwerking tussen Nederland, Aruba,

Nadere informatie

Europees Aanhoudingsbevel

Europees Aanhoudingsbevel Europees Aanhoudingsbevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 00 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 mei 2002 Rapportnummer: 2002/156

Rapport. Datum: 21 mei 2002 Rapportnummer: 2002/156 Rapport Datum: 21 mei 2002 Rapportnummer: 2002/156 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Minister van Justitie zijn verzoek om tenuitvoerlegging in Nederland van de door de Britse rechter aan hem opgelegde

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk V Ministerie van Buitenlandse Zaken Nr. 156 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 februari 1999 Rapportnummer: 1999/059

Rapport. Datum: 22 februari 1999 Rapportnummer: 1999/059 Rapport Datum: 22 februari 1999 Rapportnummer: 1999/059 2 Klacht Op 1 juli 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer E. te Zutphen, ingediend door het Buro voor Rechtshulp te Zutphen,

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 Inhoud Deze brochure 4 In welke gevallen kan ik een VOG aanvragen? 5 Waar vraag ik een VOG aan? 5 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015. ECLI:NL:RBROT:2015:7773 Instantie: Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 02-11-2015 Zaaknummer: 11/870399-12.ov Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Turkije Gearresteerd in... Turkije Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Een onderzoek naar de wijze waarop de Dienst Justis is omgegaan met een gratieverzoek.

Een onderzoek naar de wijze waarop de Dienst Justis is omgegaan met een gratieverzoek. Rapport Een onderzoek naar de wijze waarop de Dienst Justis is omgegaan met een gratieverzoek. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Dienst Justis niet gegrond. Datum: 23 juni 2016

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Is uw kind tussen de

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 44 Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, regelende de samenwerking tussen Aruba,

Nadere informatie

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat?

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Scheiding der machten De rechters zijn gescheiden www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website*. Naam Leerling:...Klas:...

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt Brussel, 23 Mei 2001 Bijna zes jaar nadat de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (de BFB-overeenkomst) werd opgesteld, werkt het ontbreken van

Nadere informatie

De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG AANTEKENEN

De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG AANTEKENEN POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

1. Het basisbedrag bedraagt 104,85 [Red: Per 1 januari 2014: 105,96]. De tekst met betrekking tot het overgangsrecht is gecorrigeerd.

1. Het basisbedrag bedraagt 104,85 [Red: Per 1 januari 2014: 105,96]. De tekst met betrekking tot het overgangsrecht is gecorrigeerd. Nr Zaakcode(s) W ijziging Versie Versie Datum oud nieuw 675 Artikel 3 Bvr Het basisbedrag is geïndexeerd en de tabel basisbedragen sinds 2000 is aangevuld. 2.03 2.04 01-01- 2014 Artikel3Bvr 676 Artikel

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het Centraal Justitieel Incassobureau. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/011

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het Centraal Justitieel Incassobureau. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/011 Rapport Rapport over een klacht betreffende het Centraal Justitieel Incassobureau. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/011 2 Klacht Verzoeker is slachtoffer geworden van verduistering en heeft

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 699 Implementatie van het kaderbesluit nr. 2005/214/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 307 (R 1842) Goedkeuring van: de op 25 juni 2003 te Washington D.C. totstandgekomen Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten; Besluit van de algemene raad van 3 november 2014 tot vaststelling van de beleidsregel inzake ontheffing kantoorhouden in één arrondissement op één locatie vanwege kantoorvestiging buiten Nederland (Beleidsregel

Nadere informatie

Het Mediation Bureau. van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO)

Het Mediation Bureau. van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) Het Mediation Bureau van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) 1 Crossborder mediation Bij internationale kinderontvoering duren de procedures vaak lang. Daarom start op 1 november

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 204 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het

Nadere informatie

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers gezocht: vrijwilligers Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie Gezocht: vrijwilligers Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij begeleiden

Nadere informatie