DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335"

Transcriptie

1 XXVI DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 335 HOOFDSTUK 2. DE STRAFFEN 336 Afdeling 1. Begrip en kenmerken Het begrip straf Kenmerken 337 Afdeling 2. Indeling van de straffen 339 Afdeling 3. Straffen toepasselijk op natuurlijke personen De hoofdstraffen 341 A. Vrijheidsstraffen Criminele straffen Correctionele straffen en politiestraffen Vrijheidsstraf en voorlopige hechtenis 343 B. De werkstraf Algemene begrippen Toepassingsgebied Toepassingsvoorwaarden Duur Bijkomende straffen en modaliteiten van veroordeling tot de werkstraf Verplichtingen van de vonnisrechter Voorlichting van de rechter 346 C. De geldboete Algemene begrippen Verhoging met opdeciemen Strafrechtelijke geldboete en de euro Vervangende gevangenisstraf Bijkomende straffen 349 A. De geldboete 349 B. De bijzondere verbeurdverklaring Algemene begrippen Verbeurdverklaring als (bijkomende) straf 350 a. De traditionele verbeurdverklaring (art. 42, 1 en 2 Sw.) 350 b. Verbeurdverklaring van vermogensvoordelen (art. 42, 3 en 43bis lid 2 Sw.) Kaalpluk via verruimde verbeurdverklaring van vermogensvoordelen (art. 43quater Sw.) Verbeurdverklaring in België van zaken buiten Belgisch grondgebied Verbeurdverklaring als beveiligingsmaatregel Bestemming van verbeurdverklaarde zaken Taak COIV 359 C. De bekendmaking van vonnissen en arresten 360 D. De afzetting 361 E. De ontzetting van de uitoefening van bepaalde burgerlijke en politieke rechten 361 F. De terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank 363 G. Andere bijkomende straffen 366 Afdeling 4. Straffen toepasselijk op rechtspersonen De hoofdstraf 367 A. Geldboete als hoofdstraf 367 B. Het omzettingssysteem 367

2 XXVII C. Schematische voorstelling art. 41bis 1 Sw. 369 D. Vervangende gevangenisstraf, eurowetgeving en opdeciemen 370 E. Het omzettingssysteem en de straftoemeting De bijkomende straffen 370 A. De bijzondere verbeurdverklaring 370 B. De ontbinding 371 C. Tijdelijk of definitief verbod om een bepaalde werkzaamheid te verrichten 371 D. Sluiting van één of meer bedrijven 371 E. Bekendmaking of verspreiding van de beslissing 372 HOOFDSTUK 3. STRAFRECHTELIJKE BEVEILIGINGS- OF BESCHERMINGSMAATREGELEN Algemeen Maatregelen bij minderjarigen Internering 373 DEEL 8. DE STRAFTOEMETING 376 HOOFDSTUK 1. SITUERING 376 HOOFDSTUK 2. STRAFTOEMETING BIJ NATUURLIJKE PERSONEN 377 Afdeling 1. Regels die (kunnen) leiden tot strafverzwaring Verzwarende omstandigheden De wettelijke herhaling 379 A. Begrip 379 B. Algemene voorwaarden voor de wettelijke herhaling 379 C. Gevallen van wettelijke herhaling Gemeenrechtelijk stelsel uit Boek I van het Strafwetboek Herhaling met specialiteitsvereiste (herhaling van hetzelfde of verwant misdrijf) Een heel bijzonder regime bij de TBS 382 D. Weerslag op de straftoemetingsproblematiek 382 Afdeling 2. Regels die (kunnen) leiden tot strafvermindering Strafverminderende verschoningsgronden 383 A. Begrip en kenmerken 383 B. Voorbeelden van strafverminderende verschoningsgronden Minderjarigheid Uitlokking of provocatie Aangifte van drugsmisdrijven 385 C. Weerslag op de straftoemetingsproblematiek Verzachtende omstandigheden 386 A. Begrip en kenmerken 386 B. De toelaatbaarheid van verzachtende omstandigheden 387 C. Weerslag op de straftoemetingsproblematiek Verzachtende omstandigheden bij misdaden Verzachtende omstandigheden bij wanbedrijven Verzachtende omstandigheden bij overtredingen De combinatie met andere straftoemetingsregels Samenloop van misdrijven 390 A. Eendaadse samenloop 390

3 XXVIII B. Voortgezet of collectief misdrijf 392 C. Meerdaadse samenloop 393 HOOFDSTUK 3. STRAFTOEMETING BIJ RECHTSPERSONEN 394 HOOFDSTUK 4. BIJZONDERE MODALITEITEN VAN STRAFTOEMETING: OPSCHORTING - UITSTEL PROBATIE 395 Afdeling 1. De Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie Eerste kennismaking 395 Afdeling 2. De opschorting van de uitspraak van de veroordeling 396 Afdeling 3. Het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen 398 Afdeling 4. Probatie-opschorting en probatieuitstel 400 Afdeling 5. Rechtspersoon en Probatiewet 403 HOOFDSTUK 5. STRAFTOEMETING BIJ OVERSCHRIJDING VAN REDELIJKE TERMIJN 405 HOOFDSTUK 6. DE ONDERLINGE COMBINATIE VAN DE WETTELIJKE REGELS INZAKE STRAFTOEMETING: EEN POGING TOT SYNTHESE 405 DEEL 9. DE UITSPRAAK 407 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEGINSELEN 407 Afdeling 1. Totstandkoming Soorten en vormvereisten Uitspraak over de strafvordering 407 A. Besluitvorming 407 B. Eenheid van de uitspraak 408 C. Beslissing 408 D. Bijzonder onderzoek naar vermogensvoordelen Uitspraak over de burgerlijke vordering 411 Afdeling 2. Voorlopige hechtenis Lot van de voorlopige hechtenis Onmiddellijke aanhouding 412 A. Voorwaarden 412 B. Rechtspleging 413 C. Invrijheidstelling 413 Afdeling 3. Motivering Aard en grondslag Algemene motiveringsplicht 415 A. Uitspraak over de grond 415 B. Uitspraak over de straftoemeting Bijzondere motiveringsplicht 417 HOOFDSTUK 2. UITVOERING 418 HOOFDSTUK 3. GEZAG VAN GEWIJSDE 418 Afdeling 1. T.a.v. de strafrechter T.a.v. de veroordeelde T.a.v. andere personen 418

4 XXIX Afdeling 2. T.a.v. de burgerlijke rechter Beslissing op strafgebied 419 A. Draagwijdte 419 B. Toepassing 420 C. Invloed van het E.V.R.M. 420 HOOFDSTUK 4. BURGERLIJKE ASPECTEN 421 DEEL 10. DE RECHTSMIDDELEN 424 HOOFDSTUK 1. HOGER BEROEP 424 Afdeling 1. Voorwaarden Beslissingen en partijen 424 A. Beslissingen 424 B. Partijen Vorm 425 A. Principaal hoger beroep 425 B. Incidenteel beroep Termijn 426 A. Beklaagde en civielrechtelijk aansprakelijke partij 426 B. Openbaar ministerie 427 C. Burgerlijke partij 427 Afdeling 2. Gevolgen Schorsende werking Devolutieve werking 429 A. Beginselen 429 B. Toepassing Beklaagde Openbaar ministerie Burgerlijke partij Civielrechtelijk aansprakelijke of tussenkomende partij Evocatie 431 Afdeling 3. Rechtspleging en uitspraak Rechtspleging Uitspraak 432 A. Ontvankelijkheid 433 B. Gegrondheid Bevestiging vonnis in eerste aanleg Vernietiging of hervorming vonnis in eerste aanleg 433 HOOFDSTUK 2. VERZET 435 Afdeling 1. Voorwaarden Beslissingen en partijen Vorm Termijn 436 A. Gewone termijn 436 B. Buitengewone termijn 436 Afdeling 2. Gevolgen Schorsende werking 437

5 XXX 2. Devolutieve werking 438 Afdeling 3. Rechtspleging en uitspraak Rechtspleging Uitspraak 439 A. Afstand 439 B. Ontvankelijkheid 439 C. Ongedaanverklaring 440 D. Gegrondheid 440 HOOFDSTUK 3. CASSATIEBEROEP 442 Afdeling 1. Voorwaarden en gevolgen Voorwaarden 442 A. Beslissingen en partijen 442 B. Vorm 442 C. Termijn Eindbeslissing Geen eindbeslissing Gevolgen 444 Afdeling 2. Rechtspleging Voorstellen van cassatiemiddelen 445 A. Verzoekschrift 445 B. Memorie 445 C. Ambtshalve middelen Verloop van de rechtspleging 446 Afdeling 3. Beslissingen Afstand Verwerping Verbreking 446 A. Met verwijzing 446 B. Zonder verwijzing 447 DEEL 11. DE TENUITVOERLEGGING VAN STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 449 HOOFDSTUK 1. BASISBEGINSELEN 449 HOOFDSTUK 2. TENUITVOERLEGGING VAN DE VRIJHEIDSSTRAF 449 Afdeling 1. Bevoegdheid 449 Afdeling 2. Rechtspositie van de gedetineerde Interne rechtspositie Externe rechtspositie 451 HOOFDSTUK 3. TENUITVOERLEGGING VAN DE WERKSTRAF 453 HOOFDSTUK 4. TENUITVOERLEGGING VAN DE GELDBOETE De invordering van de geldboete Vervangende gevangenisstraf 454 HOOFDSTUK 5. TENUITVOERLEGGING VAN DE TBS 455

6 XXXI HOOFDSTUK 6. TENUITVOERLEGGING VAN MAATREGELEN De internering Minderjarigen 458 HOOFDSTUK 7. TENUITVOERLEGGING VAN UITSTEL, OPSCHORTING EN PROBATIE Opschorting Uitstel Probatie 460 DEEL 12. TOEPASSING VAN DE STRAFWET NAAR DE PLAATS 463 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 463 HOOFDSTUK 2. OP BELGISCH GRONDGEBIED GEPLEEGDE MISDRIJVEN 464 HOOFDSTUK 3. BUITEN BELGISCH GRONDGEBIED GEPLEEGDE MISDRIJVEN 465 HOOFDSTUK 4. OP BELGISCH GRONDGEBIED GEPLEEGD? LOKALISERING VAN HET MISDRIJF MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE STRAFWET 468 DEEL 13. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE STRAFWET IN DE TIJD 470 HOOFDSTUK 1. PROBLEEMSTELLING 470 HOOFDSTUK 2. DE GELDINGSDUUR VAN STRAFWETTEN De inwerkingtreding van strafwetten Opheffing en vernietiging van strafwetten 470 HOOFDSTUK 3. CONFLICTEN VAN STRAFWETTEN IN DE TIJD: STRAFRECHTELIJK OVERGANGSRECHT 471 HOOFDSTUK 4. HERSTEL IN EER EN RECHTEN EN UITWISSING VAN DE VEROORDELING Herstel in eer en rechten Uitwissing 475 DEEL 14. BELETSELEN VOOR DE NORMALE UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING, DE BURGERLIJKE VORDERING OF DE UITVOERING VAN DE SANCTIE 477 HOOFDSTUK 1. ONVERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KONING 477 HOOFDSTUK 2. AMNESTIE (RETROACTIEVE OPHEFFING VAN DE STRAFWAARDIGHEID) 477 HOOFDSTUK 3. SCHORSING VAN DE STRAFVORDERING 478 Afdeling 1. Schorsing wegens bijzondere status van de verdachte Immuniteiten volgens nationaal publiekrecht 479 A. Parlementaire immuniteiten 479 B. Immuniteiten van federale ministers, staatssecretarissen en leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering 480

7 XXXII 2. Immuniteiten volgens internationaal publiekrecht 481 Afdeling 2. Schorsing ingevolge prejudiciële vraag of prejudicieel geschil Principe: algemene bevoegdheid van de strafrechter Uitzondering: toepassing door de strafrechter van burgerlijk bewijsrecht Prejudiciële vraagstelling en prejudicieel geschil 483 A. Prejudiciële vragen 484 B. Prejudiciële geschillen Echtheidsgeschil Laster en lasterlijke aangifte Oneerlijke handelspraktijken 485 HOOFDSTUK 4. VERVAL VAN DE STRAFVORDERING 486 Afdeling 1. Dood van de verdachte of beklaagde 487 Afdeling 2. Amnestie 487 Afdeling 3. Opheffing van de strafwet 487 Afdeling 4. De minnelijke schikking Gemeenrechtelijk regime 487 A. Beginselen 487 B. Voorwaarden M.b.t. de strafvordering M.b.t. de straf M.b.t. de schade 488 C. Modaliteiten en gevolgen Bijzondere wetgeving 490 Afdeling 5. Strafbemiddeling 490 Afdeling 6. Onmiddellijke inning van een geldsom 492 Afdeling 7. Administratieve geldboete 493 Afdeling 8. Verjaring Verjaringstermijnen en gevolgen 493 A. Draagwijdte en gevolgen 493 B. Termijnen Toepasselijke termijnen Berekening Aanvang Stuiting 497 A. Werking 497 B. Daden van stuiting Daden van onderzoek Daden van vervolging 498 C. Omvang van de stuiting Schorsing 499 A. Werking 499 B. Gronden van schorsing Traditionele wettelijke gronden Exceptie van onbevoegdheid, onontvankelijkheid of nietigheid Inleiding van de zaak voor het vonnisgerecht 501 a. Beginsel 501 b. Uitzonderingen Jurisprudentiële gronden 504

8 XXXIII Afdeling 9. Gezag van gewijsde en Ne bis in idem in de EU Draagwijdte Voorwaarden 505 A. M.b.t. de vroegere beslissing 505 B. M.b.t. de (nieuwe) vervolging 507 HOOFDSTUK 5. VERVAL VAN DE BURGERLIJKE VORDERING 508 Afdeling 1. Afstand van rechtsvordering en dading 508 Afdeling 2. Gezag van gewijsde 508 Afdeling 3. Verjaring Regeling 509 A. Oude regeling 509 B. Regeling volgens de Wet van 10 juni Toepassingsgebied 510 HOOFDSTUK 6. VERVAL VAN HET RECHT TOT UITVOERING VAN DE STRAFFEN 510 Afdeling 1. Dood natuurlijke persoon en ontbinding rechtspersoon 510 Afdeling 2. Verjaring van de straf 511 Afdeling 3. Uitvoering in het buitenland en Ne bis in idem 512 HOOFDSTUK 7. DE GENADE 513 BIJLAGE: DOCUMENTEN UIT DE PRAKTIJK

Bibliotheek Strafrecht Larcier... Voorwoord...

Bibliotheek Strafrecht Larcier... Voorwoord... vii INHOUDSTAFEL Bibliotheek Strafrecht Larcier....................................... Voorwoord..................................................... i iii Hoofdstuk 1. Inleiding historisch overzicht.........................

Nadere informatie

samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal! het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal

samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal! het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal Leg uit : het openbaar ministerie ( parket ) = hoeder van de openbare orde! 1) opsporen en onderzoeken 2) vervolgen 3) uitvoering van de straf samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal!

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING INHOUD Voorwoord............................................................ v Verkorte inhoudsopgave............................................... vii Lijst van verkort geciteerde werken......................................

Nadere informatie

SR en SPR voor bachelors

SR en SPR voor bachelors VIII INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INHOUDSOPGAVE II VIII DEEL 1. ALGEMENE ORIËNTATIE 1 HOOFDSTUK 1. WAT IS STRAFRECHT? 1 Afdeling 1. Het verschijnsel strafrecht 1 Afdeling 2. Het begrip strafrecht 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Woord vooraf. Goodshot: Business and Euro Photo Alto: Crowds by Frédéric Cirou Corbis: Crime and Justice

Woord vooraf. Goodshot: Business and Euro Photo Alto: Crowds by Frédéric Cirou Corbis: Crime and Justice U bent veroordeeld Woord vooraf U bent door de rechter veroordeeld. Afhankelijk van de aard van de feiten die u ten laste werden gelegd en de omstandigheden waarin deze werden gepleegd, kan de rechter

Nadere informatie

Deel 1. Vorderingen die ontstaan uit een misdrijf...41

Deel 1. Vorderingen die ontstaan uit een misdrijf...41 Inhoud Woord vooraf...29 Lijst van de voornaamste verkort geciteerde werken...31 Inleiding...33 1. Strafprocedure als een compromisoplossing... 33 2. Bronnen... 34 Deel 1. Vorderingen die ontstaan uit

Nadere informatie

Deel 1. Vorderingen die ontstaan uit een misdrijf...37

Deel 1. Vorderingen die ontstaan uit een misdrijf...37 Inhoud Woord vooraf...27 Lijst van de voornaamste verkort geciteerde werken...29 Inleiding...31 1. Strafprocedure als een compromisoplossing... 31 2. Bronnen... 32 Deel 1. Vorderingen die ontstaan uit

Nadere informatie

De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19

De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19 INHOUD INLEIDING... 19 De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19 Inhoud... 19 Kernbibliografie... 19 Over wetten vóór 1990... 20 Over

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1. Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel...

Inhoud. Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1. Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel... Woord vooraf...v Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1 Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel...5 I. Beslissingen die door middel van een cassatieberoep

Nadere informatie

Algemene inhoud. HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3. HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5

Algemene inhoud. HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3. HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium Ten geleide Voorwoord Algemene bibliografie V VII IX XI DEEL I Inleiding HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3 HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5 1. Eerste fase: voor

Nadere informatie

Misdaad Wanbedrijf Overtreding

Misdaad Wanbedrijf Overtreding Materieel strafrecht praktische oefeningen : Kort schema : Bert Buysse Om tot een correcte beschrijving en analyse te komen van een casus in het materieel strafrecht moeten we een aantal stappen doorlopen,

Nadere informatie

Rolnummer 3681. Arrest nr. 197/2005 van 21 december 2005 A R R E S T

Rolnummer 3681. Arrest nr. 197/2005 van 21 december 2005 A R R E S T Rolnummer 3681 Arrest nr. 197/2005 van 21 december 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 9 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen

Nadere informatie

INHOUDSOVERZICHT TEN GELEIDE 11

INHOUDSOVERZICHT TEN GELEIDE 11 SOVERZICHT TEN GELEIDE 11 DEEL 1 BESPREKING VAN DE NIEUWE EN BESTAANDE WETGEVING 15 1. De drugwetgeving 15 1.1. Overzicht van de drugwetgeving 15 1.1.1. Wet 24 februari 1921 15 1.1.2. De uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. U bent veroordeeld

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. U bent veroordeeld Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk U bent veroordeeld U BENT STRAFRECHTELIJK VEROORDEELD De rechter heeft zich over uw zaak uitgesproken

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

Gerechtelijk Privaatrecht

Gerechtelijk Privaatrecht Marc Castermans Gerechtelijk Privaatrecht algemene beginselen, bevoegdheid en burgerlijke rechtspleging ACADEMU PRESS INHOUD Inhoud BOEKDKEL I: AEGEMENE BECINSEEEN 1 1. Toepassingsgebied van het Gerechtelijk

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

BOEK 1. - DE MISDRIJVEN EN DE BESTRAFFING IN HET ALGEMEEN.

BOEK 1. - DE MISDRIJVEN EN DE BESTRAFFING IN HET ALGEMEEN. 8 JUNI 1867. - STRAFWETBOEK. BOEK 1. - DE MISDRIJVEN EN DE BESTRAFFING IN HET ALGEMEEN. HOOFDSTUK I. - MISDRIJVEN. Artikel 1. Het misdrijf, naar de wetten strafbaar met een criminele straf, is een misdaad.

Nadere informatie

Beknopte Inhoudstafel

Beknopte Inhoudstafel Beknopte Inhoudstafel Boek 1...1 Titel 1 Algemene Inleiding...3 Titel 2 Materieel Strafrecht...73 Deel I De strafwet...75 Deel II Het misdrijf...177 Deel III De strafrechtelijke verantwoordelijkheid...289

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. III. Drugwet: 24 februari 1921 A. Inleiding 28 1. Algemeen... 28 2. Afbakening... 30 B. Wat is strafbaar?... 30 1. Algemeen...

INHOUDSOPGAVE. III. Drugwet: 24 februari 1921 A. Inleiding 28 1. Algemeen... 28 2. Afbakening... 30 B. Wat is strafbaar?... 30 1. Algemeen... INHOUDSOPGAVE I. Beleid A. Situering van het drugbeleid...1 B. De parlementaire werkgroep Drugs...2 C. De Federale Beleidsnota Drugs...4 D. Invloed van de wetswijziging in 2003...5 E. De richtlijn van

Nadere informatie

1. De rechten van de verdediging in strafzaken

1. De rechten van de verdediging in strafzaken 1. De rechten van de verdediging in strafzaken 1.1 Recht op de behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn Op grond van het EVRM heeft eenieder recht op de behandeling van zijn zaak binnen een

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding... 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF... 5

INHOUD. Inleiding... 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF... 5 INHOUD Inleiding............................................................. 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF...................................................

Nadere informatie

INLEIDING TOT HET FISCAAL STRAFRECHT

INLEIDING TOT HET FISCAAL STRAFRECHT INLEIDING TOT HET FISCAAL STRAFRECHT M R. F R A N K VA N D E W A L L E A D V O C A A T B A L I E A N T W E R P E N A D VOCAAT- VENNOOT A N T A X IUS A D VOCATEN CVBA INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 2. Algemene

Nadere informatie

Algemene beginselen. Afdeling 1. De straffen

Algemene beginselen. Afdeling 1. De straffen 8 Deel I Strafrecht H o o f d s t u k 1 Algemene beginselen 1. Sinds 1981 zijn de bepalingen inzake de strafrechtelijke sancties in alle fiscale wetboeken gelijkluidend. Alle fiscale wetboeken bevatten

Nadere informatie

Rolnummer 5762. Arrest nr. 185/2014 van 18 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5762. Arrest nr. 185/2014 van 18 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5762 Arrest nr. 185/2014 van 18 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek, in samenhang gelezen met artikel 25 van het Strafwetboek,

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v. Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe... 1

INHOUD. Voorwoord... v. Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe... 1 INHOUD Voorwoord............................................................ v Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe............................................

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. (Pagina s 875 tot 1066) van de politierechter. Gemeenrechtelijk

INHOUDSOPGAVE. (Pagina s 875 tot 1066) van de politierechter. Gemeenrechtelijk INHOUDSOPGAVE (Pagina s 875 tot 1066) Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. Daad. Fout. Gebrek van de zaak. Aansprakelijkheid van de bewaarder. Weerlegging vermoeden van fout. Voorwaarde. 1010 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied van het Gerechtelijk Wetboek 3

INHOUD. Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied van het Gerechtelijk Wetboek 3 INHOUD BOEKDEEL 1: Algemene beginselen 1 Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied van het Gerechtelijk Wetboek 3 Afdeling 1: Algemeen 3 Afdeling 2: artikel 2 Ger.Wb. en straf-, tuchtprocedures en het administratief

Nadere informatie

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Frank Hutsebaut Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) KULeuven 1. Ter inleiding: enkele algemene noties 2. De bevoegdheid

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 SEPTEMBER 2007 P.07.0501.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.07.0501.N R. A. M., beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Max Van Battel, advocaat bij de balie te Mechelen, tegen M. E. R., burgerlijke

Nadere informatie

Hof van Cassatie LIBERCAS 8-2015

Hof van Cassatie LIBERCAS 8-2015 Hof van Cassatie LIBERCAS 8-2015 AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST DAAD Daad - Misdrijf - Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter - Door een misdrijf veroorzaakte schade - Verzekeringsinstelling

Nadere informatie

Berechting. A.Th.J. Eggen

Berechting. A.Th.J. Eggen 6 Berechting A.Th.J. Eggen Jaarlijks behandelt de rechter in eerste aanleg circa 130.000 strafzaken tegen verdachten van misdrijven. Ruim 80% van de zaken wordt afgedaan door de politierechter. Het aandeel

Nadere informatie

POLITIEPOCKET STRAFWETBOEK. Christian De Valkeneer Procureur-generaal te Luik Professor aan de UCL

POLITIEPOCKET STRAFWETBOEK. Christian De Valkeneer Procureur-generaal te Luik Professor aan de UCL POLITIEPOCKET STRAFWETBOEK Christian De Valkeneer Procureur-generaal te Luik Professor aan de UCL 3de editie Officieuze coördinatie tot 15 januari 2015 Uitgeverij Politeia nv Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Nadere informatie

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Mr. J. Kronenberg Mr. B. de Wilde Vijfde druk Kluwer a Kluwer business Deventer - 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17

Nadere informatie

E-BOX WOONPLAATSKEUZE ADVOCAAT. Potpourri I - Dirk Scheers & Pierre Thiriar 1. POTPOURRI I Gerechtelijk recht

E-BOX WOONPLAATSKEUZE ADVOCAAT. Potpourri I - Dirk Scheers & Pierre Thiriar 1. POTPOURRI I Gerechtelijk recht POTPOURRI I Gerechtelijk recht Dirk Scheers vrederechter achtste kanton Antwerpen lector Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Pierre Thiriar raadsheer hof van beroep Antwerpen vrijwillig wetenschappelijk

Nadere informatie

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW Kris Heyrman TITEL VAN DE CONFERENTIE Advocaat-vennoot Dubois, Verlinden, Wauman Berkenlaan 45, 2610 Antwerpen Voornaam & Naam van de spreker tel:03.287.06.66

Nadere informatie

Inhoud. en methodologie...1

Inhoud. en methodologie...1 Woord vooraf...v Inleiding. Probleemstelling, onderzoeksvragen en methodologie...1 Hoofdstuk 1. Probleemstelling en begripsafbakening...3 Afdeling 1. Algemene probleemstelling...3 Afdeling 2. Begripsafbakening...6

Nadere informatie

Rolnummer 5840. Arrest nr. 85/2014 van 22 mei 2014 A R R E S T

Rolnummer 5840. Arrest nr. 85/2014 van 22 mei 2014 A R R E S T Rolnummer 5840 Arrest nr. 85/2014 van 22 mei 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 73sexies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, gesteld door het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 472841 fax :(597)475266 e-mail : secretariaat@oresident.nov.sr Aan: De Voorzitter van De Nationale Assemblee, Mw. Drs. Jennifer Simons ons kenmerk: secpres/0268/14

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN...

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... xxiii HOOFDSTUK 1. INLEIDING...1 1. Nederlandse gedetineerden in het buitenland...1 2. Buitenlandse gedetineerden in Nederland...2 3. Internationale geldigheid van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. (Pagina s 1 tot 310) naar en van het werk. Wettelijke of reglementaire. verplichtingen. Betaling van een loon. 224

INHOUDSOPGAVE. (Pagina s 1 tot 310) naar en van het werk. Wettelijke of reglementaire. verplichtingen. Betaling van een loon. 224 INHOUDSOPGAVE (Pagina s 1 tot 310) Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. Oorzaak. Algemeen. Verschillende daders. Hoofdelijkheid. Vergoeding van het slachtoffer. Bijdrage in de schuld. Vordering tot vrijwaring

Nadere informatie

2012 no. 24 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA. LANDSVERORDENING van 27 april 2012 houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba

2012 no. 24 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA. LANDSVERORDENING van 27 april 2012 houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba 2012 no. 24 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 27 april 2012 houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba Uitgegeven, 13 juni 2012 De minister van Justitie en Onderwijs,

Nadere informatie

Woord vooraf...vii. Afkortingenlijst...xxvii

Woord vooraf...vii. Afkortingenlijst...xxvii INHOUDSOPGAVE Woord vooraf...vii Afkortingenlijst...xxvii DEEL I: INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING Hoofdstuk 1: Voorwerp van de studie... 3 1. Doelstellingen... 3 2. Onderzoeksmethode... 6 2.1. Rechtsvergelijkend...

Nadere informatie

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro)

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro) Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor meerderjarigen? (max. 250 euro) 1. Wie kan inbreuken vaststellen? De vaststelling van een inbreuk op het gemeentelijk politiereglement

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT. 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER. Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde tijdstippen:

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT. 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER. Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde tijdstippen: CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT ln zake van het OPENBAAR MINISTERIE tegen: I. Not. nr. 5 beklaagden 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

Opleidingscyclus Winkelveiligheid. De weg van het juridisch dossier. 21 november 2014

Opleidingscyclus Winkelveiligheid. De weg van het juridisch dossier. 21 november 2014 Opleidingscyclus Winkelveiligheid De weg van het juridisch dossier 21 november 2014 Overzicht 1. Verloop strafrechtelijke procedure Fase 1: Strafonderzoek - A. Opsporingsonderzoek - B. Gerechtelijk onderzoek

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Inhoudstafel. Lijst figuren 13. Lijst tabellen 17. Rechtbank onder invloed 25

Inhoudstafel. Lijst figuren 13. Lijst tabellen 17. Rechtbank onder invloed 25 ASP Migranten in de balans.book Page 7 Friday, January 15, 2010 10:47 AM Inhoudstafel Inhoudstafel 7 Lijst figuren 13 Lijst tabellen 17 Rechtbank onder invloed 25 Deel I: Etnische minderheidsgroepen :

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. (Pagina s 1 tot 310) Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. Schade. Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum.

INHOUDSOPGAVE. (Pagina s 1 tot 310) Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. Schade. Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum. INHOUDSOPGAVE (Pagina s 1 tot 310) Aanranding van eerbaarheid en verkrachting. Aanranding van eerbaarheid. Bestanddelen. Aanranding onder dwang van de seksuele integriteit. Ernst van de handeling. 362

Nadere informatie

Back to Basics (Contrast Law) Beginselen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid in ondernemingscontext

Back to Basics (Contrast Law) Beginselen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid in ondernemingscontext Back to Basics (Contrast Law) Beginselen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid in Patrick Waeterinckx Advocaat balie Antwerpen Antaxius Advocaten (Off counsel) Praktijkassistent VUB en UA Docent

Nadere informatie

Strafrecht. Boek II. De misdrijven en hun bestraffing in het bijzonder... 407 Titel I. Misdaden en wanbedrijven tegen de

Strafrecht. Boek II. De misdrijven en hun bestraffing in het bijzonder... 407 Titel I. Misdaden en wanbedrijven tegen de Strafrecht Strafwetboek van 8 juni 1867....... 389 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen................ 389 Hoofdstuk I. Misdrijven............. 389 Hoofdstuk II. Straffen...............

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013 No. 2 Landsverordening van de 13 e december 2012 houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht IN NAAM VAN DE KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Sint

Nadere informatie

Hof van Cassatie LIBERCAS

Hof van Cassatie LIBERCAS Hof van Cassatie LIBERCAS 4 2012 CASSATIEBEROEP STRAFZAKEN Strafzaken Beslissingen vatbaar voor casstieberoep Strafvordering Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep Ontvankelijkheid

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent foto s: Lieven Nollet Strafuitvoeringsrechtbanken Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK Pedagogische studiedag Vrijdag 28 januari 2011 SPREKER : BART COUSSEMENT Commissaris van Politie Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) Directie Risicomanagement Voetbalcel

Nadere informatie

Voorbeeldvragen strafrecht

Voorbeeldvragen strafrecht Voorbeeldvragen strafrecht 1. Leg uit: "ius puniendi" tijdens de verlichting De Verlichting was een reactie op de excessen van het Ancien Régime zoals die zich in het strafrecht hadden gemanifesteerd.

Nadere informatie

BART SPRIET. Art. 449. }1 [Hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek

BART SPRIET. Art. 449. }1 [Hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek king in het Belgisch Staatsblad slechts geschieden zo het besluit niet door de Raad van State verbroken werd. Afdeling II Strafrechtelijke sancties Art. 449. }1 [Hij die met bedrieglijk opzet of met het

Nadere informatie

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel U bent veroordeeld U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u welke verschillende soorten straffen en maatregelen er bestaan,

Nadere informatie

Nr. 250-2.5.06 HOF VAN CASSATIE 1009

Nr. 250-2.5.06 HOF VAN CASSATIE 1009 250 Nr. 250-2.5.06 HOF VAN CASSATIE 1009 Nr. 250 2 KAMER - 2 mei 2006 STEDENBOUW SANCTIES - STRAFSANCTIE VOOR HET INSTANDHOUDEN VAN INBREUKEN - AGRARISCH GEBIED MET EEN BIJZONDERE WAARDE De wijziging van

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Beknopte inhoud... xvii BOEK I. RECHTSFENOMEEN. Hoofdstuk I. Concepten van recht... 3

INHOUD. Voorwoord... v Beknopte inhoud... xvii BOEK I. RECHTSFENOMEEN. Hoofdstuk I. Concepten van recht... 3 INHOUD Voorwoord.......................................................... v Beknopte inhoud................................................... xvii BOEK I. RECHTSFENOMEEN Hoofdstuk I. Concepten van recht.......................................

Nadere informatie

Vindplaats : AB 1991 no. GT 50 (m.v. AB 1991 no. GT 50a)

Vindplaats : AB 1991 no. GT 50 (m.v. AB 1991 no. GT 50a) Intitulé : Wetboek van Strafrecht van Aruba Citeertitel: Wetboek van Strafrecht van Aruba Vindplaats : AB 1991 no. GT 50 (m.v. AB 1991 no. GT 50a) Wijzigingen: AB 1992 no. 87; AB 1993 no. 69; AB 1995 no.

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL. 20 JUNI 2007, 51 e KAMER

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL. 20 JUNI 2007, 51 e KAMER RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL 20 JUNI 2007, 51 e KAMER Tijdens de openbare terechtzitting van 20 juni 2007 heeft de 51 e kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel rechtsprekend in correctionele

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

Wetboek van Strafrecht

Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafrecht (Tekst geldend op: 27-08-2014) Wet van 3 maart 1881 Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Nadere informatie

Rolnummer 4418. Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4418. Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T Rolnummer 4418 Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 301, 2, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 7 van

Nadere informatie

Algemeen. Specifieke bepalingen in het Strafwetboek. Strafrechtelijke bepalingen in het Wetboek Vennootschappen

Algemeen. Specifieke bepalingen in het Strafwetboek. Strafrechtelijke bepalingen in het Wetboek Vennootschappen Algemeen Misdrijf................................. 3 Rechtspersoon - strafrechtelijke verantwoordelijkheid................................. 3 Straffen - natuurlijke personen............. 3 Straffen - rechtspersonen..................

Nadere informatie

Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet

Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet Patrick ARNOU Martine DE BUSSCHER KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIÉ ' VERKORT GECITEERDE WETGEVING VERKORT GECITEERDE LITERATUUR XVII XXI DEEL I. DEFINITIE VAN

Nadere informatie

Rolnummer 4704. Arrest nr. 16/2010 van 18 februari 2010 A R R E S T

Rolnummer 4704. Arrest nr. 16/2010 van 18 februari 2010 A R R E S T Rolnummer 4704 Arrest nr. 16/2010 van 18 februari 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de

Nadere informatie

Rolnummer 5698. Arrest nr. 65/2014 van 3 april 2014 A R R E S T

Rolnummer 5698. Arrest nr. 65/2014 van 3 april 2014 A R R E S T Rolnummer 5698 Arrest nr. 65/2014 van 3 april 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 43bis van het Strafwetboek en over de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Gelijktijdige strafbaarstelling van rechtspersoon en natuurlijke persoon. Voorwaarde. Vaststelling van fout Datum 23 september 2008 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 16 SEPTEMBER 2013

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 16 SEPTEMBER 2013 N.nr : DE45.LD.5540/12/28 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 16 SEPTEMBER 2013 IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN: ( ) zonder beroep, geboren te ( ) op ( ), van Albanese nationaliteit,

Nadere informatie

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 2 APRIL 2012

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 2 APRIL 2012 DE. 43.1,4.7810/11/7 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 2 APRIL 2012 IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN: 1. K. Samet, zonder beroep, geboren te Sint-Niklaas op ( ), wonende te

Nadere informatie

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding.

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. 20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. Artikel 1. Voor de aanhouding bij op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf gelden de volgende

Nadere informatie

19 NOVEMBER 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING. BOEK II, TITEL I. (Art. 137 tot en met 216septies) en tekstbijwerking tot 30-11-2011

19 NOVEMBER 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING. BOEK II, TITEL I. (Art. 137 tot en met 216septies) en tekstbijwerking tot 30-11-2011 19 NOVEMBER 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING. BOEK II, TITEL I. (Art. 137 tot en met 216septies) en tekstbijwerking tot 30-11-2011 BOEK II. - HET GERECHT. TITEL I. - (POLITIERECHTBANKEN EN CORRECTIONELE

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------- ------

-------------------------------------------------------------------- ------ (Tekst geldend op: 15-12-2014) -------------------------------------------------------------------- ------ Wet van 3 maart 1881 Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de Een pro justitia, opgesteld door de bevoegde inspectiediensten wordt gestuurd de, de overtreder, de werkgever, en de FOD WASO, dienst administratieve

Nadere informatie

De nieuwe W.C.O. regels

De nieuwe W.C.O. regels De nieuwe W.C.O. regels Luc Sterkens 1 Agenda - Situering - Belangrijke wijzigingen - Bijkomende aansprakelijkheid voor de cijferberoeper - Bedenkingen - Vragen 2 Opmerking - Seminarie voor cijferberoepers

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba

Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen op gezag

Nadere informatie

Wetboek van Strafrecht

Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafrecht (Tekst geldend op: 28 01 2014) Wet van 3 maart 1881 Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Nadere informatie

Hof van Cassatie LIBERCAS 7-2015

Hof van Cassatie LIBERCAS 7-2015 Hof van Cassatie LIBERCAS 7-2015 AANRANDING VAN DE EERBAARHEID EN VERKRACHTING - Aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreigingen - Heimelijk filmen van een naakte persoon - Strafbaarheid Conclusie

Nadere informatie

De stedenbouwwetgeving kent drie soorten sancties,

De stedenbouwwetgeving kent drie soorten sancties, Rechtsleer Overzicht verjaring stedenbouwmisdrijven 1 en herstelmaatregelen Geert Debersaques, Staatsraad, Docent V.U.B. De stedenbouwwetgeving kent drie soorten sancties, met name correctionele straffen,

Nadere informatie

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een. In deze brochure leest u over de verschillende soorten straffen en

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een. In deze brochure leest u over de verschillende soorten straffen en U werd veroordeeld U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u over de verschillende soorten straffen en maatregelen die de rechter

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel Auteurs: T.M. Timmers (politie), M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam), A. van den Brand (OM) Status: Definitief 2015 Politie,

Nadere informatie

Datum 28 februari 2013 Onderwerp Beantwoording kamervragen over vervolgingen en veroordelingen wegens majesteitsschennis

Datum 28 februari 2013 Onderwerp Beantwoording kamervragen over vervolgingen en veroordelingen wegens majesteitsschennis 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

3. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de commissievoor afwijking bedoeld in 2, vierde lid.

3. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de commissievoor afwijking bedoeld in 2, vierde lid. 30JULI 1979. _ Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing enbetreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijkeaansprakelijkheid in dergelijke gevallen. (tekstbijwerking tot 31-12-2003.)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 239 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende

Nadere informatie

C. Niet-naleving van een beroepsverbod 1. In de fiscale wetboeken

C. Niet-naleving van een beroepsverbod 1. In de fiscale wetboeken HOOFDSTUK 2 DE MISDRIJVEN 39 C. Niet-naleving van een beroepsverbod 1. In de fiscale wetboeken a. De strafrechtelijke sanctie 1) Eigenlijk beroepsverbod Luidens artikel 455 van het WIB 1992 79 kan, wanneer

Nadere informatie

Inhoud 1. JEUGDRECHT. 11. Discussiepunten... 29. Intersentia

Inhoud 1. JEUGDRECHT. 11. Discussiepunten... 29. Intersentia 1. JEUGDRECHT DEEL I. DE HISTORISCH MAATSCHAPPELIJKE SITUERING VAN DE JEUGD- BESCHERMING............................................................ 3 1. Inleiding..................................................................

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Bibliografie 1

INHOUDSTAFEL. Bibliografie 1 Bibliografie 1 Titel I. De aangifte en haar controle De aanslag en de aanslagtermijnen 3 Hoofdstuk 1. De aangifte inzake directe belastingen en B.T.W. 5 1. Directe belastingen 5 1.1. Vormvereisten van

Nadere informatie

RECHTSBESCHERMING 1 ADMINISTRATIEVE RECHTSBESCHERMING. 1. D. A. Willig beroep. 1. D. B. Hiërarchisch beroep

RECHTSBESCHERMING 1 ADMINISTRATIEVE RECHTSBESCHERMING. 1. D. A. Willig beroep. 1. D. B. Hiërarchisch beroep RECHTSBESCHERMING Belangrijkste functie is bijgevolg een filterfunctie 1. D. SOORTEN 1 ADMINISTRATIEVE RECHTSBESCHERMING 1. ADMINISTRATIEF BEROEP 1.A. KENMERKEN - het beroep wordt ingesteld bij een orgaan

Nadere informatie

opleiding BOA Wetboek van Strafrecht

opleiding BOA Wetboek van Strafrecht Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd in de eindtermen, versie juni 2005. Eerste Boek. Algemene bepalingen Titel I. Omvang van de werking van de strafwet Artikel 1 1. Geen feit is strafbaar

Nadere informatie

Deel 1. Strafwetboek. Strafwetboek van 8 juni 1867... 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen... 3

Deel 1. Strafwetboek. Strafwetboek van 8 juni 1867... 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen... 3 Deel 1. Strafwetboek Strafwetboek van 8 juni 1867.............. 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen............................. 3 Hoofdstuk I. Misdrijven...................... 3

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD BIJ DE DERDE EDITIE

INHOUD VOORWOORD BIJ DE DERDE EDITIE INHOUD VOORWOORD BIJ DE DERDE EDITIE................................. v AFKORTINGEN.................................................... xix DEEL I STROMINGEN IN HET JEUGDRECHT................................

Nadere informatie

De in document 6249/02 DROIPEN 9 CORDROGUE 19 vermelde algemene of parlementaire voorbehouden van de delegaties worden gehandhaafd.

De in document 6249/02 DROIPEN 9 CORDROGUE 19 vermelde algemene of parlementaire voorbehouden van de delegaties worden gehandhaafd. eil UE PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 4 april 2002 (10.04) (OR. en,fr) 7564/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0114 (C S) LIMITE DROIPE 20 CORDROGUE 32 RESULTAAT BESPREKI GE van: de Groep materieel

Nadere informatie