DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335"

Transcriptie

1 XXVI DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 335 HOOFDSTUK 2. DE STRAFFEN 336 Afdeling 1. Begrip en kenmerken Het begrip straf Kenmerken 337 Afdeling 2. Indeling van de straffen 339 Afdeling 3. Straffen toepasselijk op natuurlijke personen De hoofdstraffen 341 A. Vrijheidsstraffen Criminele straffen Correctionele straffen en politiestraffen Vrijheidsstraf en voorlopige hechtenis 343 B. De werkstraf Algemene begrippen Toepassingsgebied Toepassingsvoorwaarden Duur Bijkomende straffen en modaliteiten van veroordeling tot de werkstraf Verplichtingen van de vonnisrechter Voorlichting van de rechter 346 C. De geldboete Algemene begrippen Verhoging met opdeciemen Strafrechtelijke geldboete en de euro Vervangende gevangenisstraf Bijkomende straffen 349 A. De geldboete 349 B. De bijzondere verbeurdverklaring Algemene begrippen Verbeurdverklaring als (bijkomende) straf 350 a. De traditionele verbeurdverklaring (art. 42, 1 en 2 Sw.) 350 b. Verbeurdverklaring van vermogensvoordelen (art. 42, 3 en 43bis lid 2 Sw.) Kaalpluk via verruimde verbeurdverklaring van vermogensvoordelen (art. 43quater Sw.) Verbeurdverklaring in België van zaken buiten Belgisch grondgebied Verbeurdverklaring als beveiligingsmaatregel Bestemming van verbeurdverklaarde zaken Taak COIV 359 C. De bekendmaking van vonnissen en arresten 360 D. De afzetting 361 E. De ontzetting van de uitoefening van bepaalde burgerlijke en politieke rechten 361 F. De terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank 363 G. Andere bijkomende straffen 366 Afdeling 4. Straffen toepasselijk op rechtspersonen De hoofdstraf 367 A. Geldboete als hoofdstraf 367 B. Het omzettingssysteem 367

2 XXVII C. Schematische voorstelling art. 41bis 1 Sw. 369 D. Vervangende gevangenisstraf, eurowetgeving en opdeciemen 370 E. Het omzettingssysteem en de straftoemeting De bijkomende straffen 370 A. De bijzondere verbeurdverklaring 370 B. De ontbinding 371 C. Tijdelijk of definitief verbod om een bepaalde werkzaamheid te verrichten 371 D. Sluiting van één of meer bedrijven 371 E. Bekendmaking of verspreiding van de beslissing 372 HOOFDSTUK 3. STRAFRECHTELIJKE BEVEILIGINGS- OF BESCHERMINGSMAATREGELEN Algemeen Maatregelen bij minderjarigen Internering 373 DEEL 8. DE STRAFTOEMETING 376 HOOFDSTUK 1. SITUERING 376 HOOFDSTUK 2. STRAFTOEMETING BIJ NATUURLIJKE PERSONEN 377 Afdeling 1. Regels die (kunnen) leiden tot strafverzwaring Verzwarende omstandigheden De wettelijke herhaling 379 A. Begrip 379 B. Algemene voorwaarden voor de wettelijke herhaling 379 C. Gevallen van wettelijke herhaling Gemeenrechtelijk stelsel uit Boek I van het Strafwetboek Herhaling met specialiteitsvereiste (herhaling van hetzelfde of verwant misdrijf) Een heel bijzonder regime bij de TBS 382 D. Weerslag op de straftoemetingsproblematiek 382 Afdeling 2. Regels die (kunnen) leiden tot strafvermindering Strafverminderende verschoningsgronden 383 A. Begrip en kenmerken 383 B. Voorbeelden van strafverminderende verschoningsgronden Minderjarigheid Uitlokking of provocatie Aangifte van drugsmisdrijven 385 C. Weerslag op de straftoemetingsproblematiek Verzachtende omstandigheden 386 A. Begrip en kenmerken 386 B. De toelaatbaarheid van verzachtende omstandigheden 387 C. Weerslag op de straftoemetingsproblematiek Verzachtende omstandigheden bij misdaden Verzachtende omstandigheden bij wanbedrijven Verzachtende omstandigheden bij overtredingen De combinatie met andere straftoemetingsregels Samenloop van misdrijven 390 A. Eendaadse samenloop 390

3 XXVIII B. Voortgezet of collectief misdrijf 392 C. Meerdaadse samenloop 393 HOOFDSTUK 3. STRAFTOEMETING BIJ RECHTSPERSONEN 394 HOOFDSTUK 4. BIJZONDERE MODALITEITEN VAN STRAFTOEMETING: OPSCHORTING - UITSTEL PROBATIE 395 Afdeling 1. De Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie Eerste kennismaking 395 Afdeling 2. De opschorting van de uitspraak van de veroordeling 396 Afdeling 3. Het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen 398 Afdeling 4. Probatie-opschorting en probatieuitstel 400 Afdeling 5. Rechtspersoon en Probatiewet 403 HOOFDSTUK 5. STRAFTOEMETING BIJ OVERSCHRIJDING VAN REDELIJKE TERMIJN 405 HOOFDSTUK 6. DE ONDERLINGE COMBINATIE VAN DE WETTELIJKE REGELS INZAKE STRAFTOEMETING: EEN POGING TOT SYNTHESE 405 DEEL 9. DE UITSPRAAK 407 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEGINSELEN 407 Afdeling 1. Totstandkoming Soorten en vormvereisten Uitspraak over de strafvordering 407 A. Besluitvorming 407 B. Eenheid van de uitspraak 408 C. Beslissing 408 D. Bijzonder onderzoek naar vermogensvoordelen Uitspraak over de burgerlijke vordering 411 Afdeling 2. Voorlopige hechtenis Lot van de voorlopige hechtenis Onmiddellijke aanhouding 412 A. Voorwaarden 412 B. Rechtspleging 413 C. Invrijheidstelling 413 Afdeling 3. Motivering Aard en grondslag Algemene motiveringsplicht 415 A. Uitspraak over de grond 415 B. Uitspraak over de straftoemeting Bijzondere motiveringsplicht 417 HOOFDSTUK 2. UITVOERING 418 HOOFDSTUK 3. GEZAG VAN GEWIJSDE 418 Afdeling 1. T.a.v. de strafrechter T.a.v. de veroordeelde T.a.v. andere personen 418

4 XXIX Afdeling 2. T.a.v. de burgerlijke rechter Beslissing op strafgebied 419 A. Draagwijdte 419 B. Toepassing 420 C. Invloed van het E.V.R.M. 420 HOOFDSTUK 4. BURGERLIJKE ASPECTEN 421 DEEL 10. DE RECHTSMIDDELEN 424 HOOFDSTUK 1. HOGER BEROEP 424 Afdeling 1. Voorwaarden Beslissingen en partijen 424 A. Beslissingen 424 B. Partijen Vorm 425 A. Principaal hoger beroep 425 B. Incidenteel beroep Termijn 426 A. Beklaagde en civielrechtelijk aansprakelijke partij 426 B. Openbaar ministerie 427 C. Burgerlijke partij 427 Afdeling 2. Gevolgen Schorsende werking Devolutieve werking 429 A. Beginselen 429 B. Toepassing Beklaagde Openbaar ministerie Burgerlijke partij Civielrechtelijk aansprakelijke of tussenkomende partij Evocatie 431 Afdeling 3. Rechtspleging en uitspraak Rechtspleging Uitspraak 432 A. Ontvankelijkheid 433 B. Gegrondheid Bevestiging vonnis in eerste aanleg Vernietiging of hervorming vonnis in eerste aanleg 433 HOOFDSTUK 2. VERZET 435 Afdeling 1. Voorwaarden Beslissingen en partijen Vorm Termijn 436 A. Gewone termijn 436 B. Buitengewone termijn 436 Afdeling 2. Gevolgen Schorsende werking 437

5 XXX 2. Devolutieve werking 438 Afdeling 3. Rechtspleging en uitspraak Rechtspleging Uitspraak 439 A. Afstand 439 B. Ontvankelijkheid 439 C. Ongedaanverklaring 440 D. Gegrondheid 440 HOOFDSTUK 3. CASSATIEBEROEP 442 Afdeling 1. Voorwaarden en gevolgen Voorwaarden 442 A. Beslissingen en partijen 442 B. Vorm 442 C. Termijn Eindbeslissing Geen eindbeslissing Gevolgen 444 Afdeling 2. Rechtspleging Voorstellen van cassatiemiddelen 445 A. Verzoekschrift 445 B. Memorie 445 C. Ambtshalve middelen Verloop van de rechtspleging 446 Afdeling 3. Beslissingen Afstand Verwerping Verbreking 446 A. Met verwijzing 446 B. Zonder verwijzing 447 DEEL 11. DE TENUITVOERLEGGING VAN STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 449 HOOFDSTUK 1. BASISBEGINSELEN 449 HOOFDSTUK 2. TENUITVOERLEGGING VAN DE VRIJHEIDSSTRAF 449 Afdeling 1. Bevoegdheid 449 Afdeling 2. Rechtspositie van de gedetineerde Interne rechtspositie Externe rechtspositie 451 HOOFDSTUK 3. TENUITVOERLEGGING VAN DE WERKSTRAF 453 HOOFDSTUK 4. TENUITVOERLEGGING VAN DE GELDBOETE De invordering van de geldboete Vervangende gevangenisstraf 454 HOOFDSTUK 5. TENUITVOERLEGGING VAN DE TBS 455

6 XXXI HOOFDSTUK 6. TENUITVOERLEGGING VAN MAATREGELEN De internering Minderjarigen 458 HOOFDSTUK 7. TENUITVOERLEGGING VAN UITSTEL, OPSCHORTING EN PROBATIE Opschorting Uitstel Probatie 460 DEEL 12. TOEPASSING VAN DE STRAFWET NAAR DE PLAATS 463 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 463 HOOFDSTUK 2. OP BELGISCH GRONDGEBIED GEPLEEGDE MISDRIJVEN 464 HOOFDSTUK 3. BUITEN BELGISCH GRONDGEBIED GEPLEEGDE MISDRIJVEN 465 HOOFDSTUK 4. OP BELGISCH GRONDGEBIED GEPLEEGD? LOKALISERING VAN HET MISDRIJF MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE STRAFWET 468 DEEL 13. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE STRAFWET IN DE TIJD 470 HOOFDSTUK 1. PROBLEEMSTELLING 470 HOOFDSTUK 2. DE GELDINGSDUUR VAN STRAFWETTEN De inwerkingtreding van strafwetten Opheffing en vernietiging van strafwetten 470 HOOFDSTUK 3. CONFLICTEN VAN STRAFWETTEN IN DE TIJD: STRAFRECHTELIJK OVERGANGSRECHT 471 HOOFDSTUK 4. HERSTEL IN EER EN RECHTEN EN UITWISSING VAN DE VEROORDELING Herstel in eer en rechten Uitwissing 475 DEEL 14. BELETSELEN VOOR DE NORMALE UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING, DE BURGERLIJKE VORDERING OF DE UITVOERING VAN DE SANCTIE 477 HOOFDSTUK 1. ONVERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KONING 477 HOOFDSTUK 2. AMNESTIE (RETROACTIEVE OPHEFFING VAN DE STRAFWAARDIGHEID) 477 HOOFDSTUK 3. SCHORSING VAN DE STRAFVORDERING 478 Afdeling 1. Schorsing wegens bijzondere status van de verdachte Immuniteiten volgens nationaal publiekrecht 479 A. Parlementaire immuniteiten 479 B. Immuniteiten van federale ministers, staatssecretarissen en leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering 480

7 XXXII 2. Immuniteiten volgens internationaal publiekrecht 481 Afdeling 2. Schorsing ingevolge prejudiciële vraag of prejudicieel geschil Principe: algemene bevoegdheid van de strafrechter Uitzondering: toepassing door de strafrechter van burgerlijk bewijsrecht Prejudiciële vraagstelling en prejudicieel geschil 483 A. Prejudiciële vragen 484 B. Prejudiciële geschillen Echtheidsgeschil Laster en lasterlijke aangifte Oneerlijke handelspraktijken 485 HOOFDSTUK 4. VERVAL VAN DE STRAFVORDERING 486 Afdeling 1. Dood van de verdachte of beklaagde 487 Afdeling 2. Amnestie 487 Afdeling 3. Opheffing van de strafwet 487 Afdeling 4. De minnelijke schikking Gemeenrechtelijk regime 487 A. Beginselen 487 B. Voorwaarden M.b.t. de strafvordering M.b.t. de straf M.b.t. de schade 488 C. Modaliteiten en gevolgen Bijzondere wetgeving 490 Afdeling 5. Strafbemiddeling 490 Afdeling 6. Onmiddellijke inning van een geldsom 492 Afdeling 7. Administratieve geldboete 493 Afdeling 8. Verjaring Verjaringstermijnen en gevolgen 493 A. Draagwijdte en gevolgen 493 B. Termijnen Toepasselijke termijnen Berekening Aanvang Stuiting 497 A. Werking 497 B. Daden van stuiting Daden van onderzoek Daden van vervolging 498 C. Omvang van de stuiting Schorsing 499 A. Werking 499 B. Gronden van schorsing Traditionele wettelijke gronden Exceptie van onbevoegdheid, onontvankelijkheid of nietigheid Inleiding van de zaak voor het vonnisgerecht 501 a. Beginsel 501 b. Uitzonderingen Jurisprudentiële gronden 504

8 XXXIII Afdeling 9. Gezag van gewijsde en Ne bis in idem in de EU Draagwijdte Voorwaarden 505 A. M.b.t. de vroegere beslissing 505 B. M.b.t. de (nieuwe) vervolging 507 HOOFDSTUK 5. VERVAL VAN DE BURGERLIJKE VORDERING 508 Afdeling 1. Afstand van rechtsvordering en dading 508 Afdeling 2. Gezag van gewijsde 508 Afdeling 3. Verjaring Regeling 509 A. Oude regeling 509 B. Regeling volgens de Wet van 10 juni Toepassingsgebied 510 HOOFDSTUK 6. VERVAL VAN HET RECHT TOT UITVOERING VAN DE STRAFFEN 510 Afdeling 1. Dood natuurlijke persoon en ontbinding rechtspersoon 510 Afdeling 2. Verjaring van de straf 511 Afdeling 3. Uitvoering in het buitenland en Ne bis in idem 512 HOOFDSTUK 7. DE GENADE 513 BIJLAGE: DOCUMENTEN UIT DE PRAKTIJK

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 337

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 337 II DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 337 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 337 HOOFDSTUK 2. DE STRAFFEN 338 Afdeling 1. Begrip en kenmerken 338 1. Het begrip straf 338 2. Kenmerken 339 Afdeling 2. Indeling van

Nadere informatie

duur_strafproces.book Page vi Wednesday, January 11, :32 PM

duur_strafproces.book Page vi Wednesday, January 11, :32 PM duur_strafproces.book Page vi Wednesday, January 11, 2006 4:32 PM duur_strafproces.book Page vii Wednesday, January 11, 2006 4:32 PM vii Voorwoord................................................i Dankwoord..............................................

Nadere informatie

Bibliotheek Strafrecht Larcier... Voorwoord...

Bibliotheek Strafrecht Larcier... Voorwoord... vii INHOUDSTAFEL Bibliotheek Strafrecht Larcier....................................... Voorwoord..................................................... i iii Hoofdstuk 1. Inleiding historisch overzicht.........................

Nadere informatie

ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN. Raoul DECLERCQ

ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN. Raoul DECLERCQ ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN Raoul DECLERCQ Emeritus Advocaat-Generaal in het Hof van Cassatie Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de K.U. Leuven 1993 story sdentia E. Story-Scientia

Nadere informatie

DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING VOOR RECHTSPRACTICI. Onder redactie van Frank Verbruggen en Raf Verstraeten

DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING VOOR RECHTSPRACTICI. Onder redactie van Frank Verbruggen en Raf Verstraeten DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING VOOR RECHTSPRACTICI Onder redactie van Frank Verbruggen en Raf Verstraeten Universitaire Pers Leuven 2005 Inhoudsopgave 7 TER INLEIDING 13 Raf Verstraeten VERJARING:

Nadere informatie

Inhoudstafel. 2. De impact van Potpourri II op het materieel strafrecht : een evaluatie in het licht van het voorontwerp van Strafwetboek...

Inhoudstafel. 2. De impact van Potpourri II op het materieel strafrecht : een evaluatie in het licht van het voorontwerp van Strafwetboek... I Inhoudstafel 1. Potpourri en de burgerlijke rechtspleging... 1 Piet Taelman I. Inleiding... 1 II. VAJA en enkele andere aspecten van de informatisering van justitie.. 2 III. Gezag van gewijsde... 7 IV.

Nadere informatie

Raf Verstraeten HANDBOEK STRAFVORDERING. 2de bijgewerkte druk Wetgeving bijgehouden tot 22 juli MAKLU Uitgevers Antwerpen - Apeldoorn

Raf Verstraeten HANDBOEK STRAFVORDERING. 2de bijgewerkte druk Wetgeving bijgehouden tot 22 juli MAKLU Uitgevers Antwerpen - Apeldoorn Raf Verstraeten HANDBOEK STRAFVORDERING 2de bijgewerkte druk Wetgeving bijgehouden tot 22 juli 1994 MAKLU Uitgevers Antwerpen - Apeldoorn INHOUD INLEIDING 31 1. Strafvordering als een compromisoplossing

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING INHOUD Voorwoord............................................................ v Verkorte inhoudsopgave............................................... vii Lijst van verkort geciteerde werken......................................

Nadere informatie

samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal! het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal

samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal! het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal Leg uit : het openbaar ministerie ( parket ) = hoeder van de openbare orde! 1) opsporen en onderzoeken 2) vervolgen 3) uitvoering van de straf samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal!

Nadere informatie

De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19

De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19 INHOUD INLEIDING... 19 De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19 Inhoud... 19 Kernbibliografie... 19 Over wetten vóór 1990... 20 Over

Nadere informatie

Deel 1. Vorderingen die ontstaan uit een misdrijf...41

Deel 1. Vorderingen die ontstaan uit een misdrijf...41 Inhoud Woord vooraf...29 Lijst van de voornaamste verkort geciteerde werken...31 Inleiding...33 1. Strafprocedure als een compromisoplossing... 33 2. Bronnen... 34 Deel 1. Vorderingen die ontstaan uit

Nadere informatie

SR en SPR voor bachelors

SR en SPR voor bachelors VIII INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INHOUDSOPGAVE II VIII DEEL 1. ALGEMENE ORIËNTATIE 1 HOOFDSTUK 1. WAT IS STRAFRECHT? 1 Afdeling 1. Het verschijnsel strafrecht 1 Afdeling 2. Het begrip strafrecht 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Deel 1. Vorderingen die ontstaan uit een misdrijf...37

Deel 1. Vorderingen die ontstaan uit een misdrijf...37 Inhoud Woord vooraf...27 Lijst van de voornaamste verkort geciteerde werken...29 Inleiding...31 1. Strafprocedure als een compromisoplossing... 31 2. Bronnen... 32 Deel 1. Vorderingen die ontstaan uit

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1. Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel...

Inhoud. Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1. Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel... Woord vooraf...v Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1 Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel...5 I. Beslissingen die door middel van een cassatieberoep

Nadere informatie

Woord vooraf. Goodshot: Business and Euro Photo Alto: Crowds by Frédéric Cirou Corbis: Crime and Justice

Woord vooraf. Goodshot: Business and Euro Photo Alto: Crowds by Frédéric Cirou Corbis: Crime and Justice U bent veroordeeld Woord vooraf U bent door de rechter veroordeeld. Afhankelijk van de aard van de feiten die u ten laste werden gelegd en de omstandigheden waarin deze werden gepleegd, kan de rechter

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2016 P.16.1103.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.1103.N PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE, verzoeker tot vernietiging van een vonnis, eiser, inzake van M V, beklaagde.

Nadere informatie

SR en SPR voor bachelors. HOOFDSTUK 1. WAT IS STRAFRECHT? 1 Afdeling 1. Het verschijnsel strafrecht 1 Afdeling 2. Het begrip strafrecht 2

SR en SPR voor bachelors. HOOFDSTUK 1. WAT IS STRAFRECHT? 1 Afdeling 1. Het verschijnsel strafrecht 1 Afdeling 2. Het begrip strafrecht 2 XIV INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INHOUDSOPGAVE II VIII DEEL 1. ALGEMENE ORIËNTATIE 1 HOOFDSTUK 1. WAT IS STRAFRECHT? 1 Afdeling 1. Het verschijnsel strafrecht 1 Afdeling 2. Het begrip strafrecht 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Algemene inhoud. HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3. HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5

Algemene inhoud. HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3. HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium Ten geleide Voorwoord Algemene bibliografie V VII IX XI DEEL I Inleiding HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3 HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5 1. Eerste fase: voor

Nadere informatie

Inhoud. Ten geleide. Avant propos. Woord vooraf. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie

Inhoud. Ten geleide. Avant propos. Woord vooraf. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie Inhoud Inhoud Ten geleide Avant propos Woord vooraf Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie 1 Intitiele opdracht 1.1 haalbaarheidscriteria 1.2 Definitie van het begrip integrale veiligheidszorg

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017 HA56.L2.3542-14 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN BEKLAAGDE A. A., geboren te Beringen op ( ), wonende te ( ), Belg. In persoon.

Nadere informatie

Misdaad Wanbedrijf Overtreding

Misdaad Wanbedrijf Overtreding Materieel strafrecht praktische oefeningen : Kort schema : Bert Buysse Om tot een correcte beschrijving en analyse te komen van een casus in het materieel strafrecht moeten we een aantal stappen doorlopen,

Nadere informatie

INHOUDSOVERZICHT TEN GELEIDE 11

INHOUDSOVERZICHT TEN GELEIDE 11 SOVERZICHT TEN GELEIDE 11 DEEL 1 BESPREKING VAN DE NIEUWE EN BESTAANDE WETGEVING 15 1. De drugwetgeving 15 1.1. Overzicht van de drugwetgeving 15 1.1.1. Wet 24 februari 1921 15 1.1.2. De uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 APRIL 2016 P.16.0207.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0207.N PROCUREUR DES KONINGS bij de rechtbank van eerste aanleg West- Vlaanderen, afdeling Veurne, eiser, tegen J Y, beklaagde, verweerder.

Nadere informatie

Rolnummer 3681. Arrest nr. 197/2005 van 21 december 2005 A R R E S T

Rolnummer 3681. Arrest nr. 197/2005 van 21 december 2005 A R R E S T Rolnummer 3681 Arrest nr. 197/2005 van 21 december 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 9 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen

Nadere informatie

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. U bent veroordeeld

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. U bent veroordeeld Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk U bent veroordeeld U BENT STRAFRECHTELIJK VEROORDEELD De rechter heeft zich over uw zaak uitgesproken

Nadere informatie

POTPOURRI II. Strafrecht en strafprocesrecht. Tom De Meester (ed.) Len Augustyns Kris Beirnaert Pieter Tersago. Antwerpen Cambridge

POTPOURRI II. Strafrecht en strafprocesrecht. Tom De Meester (ed.) Len Augustyns Kris Beirnaert Pieter Tersago. Antwerpen Cambridge POTPOURRI II Strafrecht en strafprocesrecht Tom De Meester (ed.) Len Augustyns Kris Beirnaert Pieter Tersago Antwerpen Cambridge Potpourri II Strafrecht en strafprocesrecht Tom De Meester (ed.), Len Augustyns,

Nadere informatie

Woord vooraf Hoofdstuk I. Sociaalrechtelijke misdrijven en hun strafbaarstelling

Woord vooraf Hoofdstuk I. Sociaalrechtelijke misdrijven en hun strafbaarstelling Inhoud Woord vooraf 13 Hoofdstuk I. Sociaalrechtelijke misdrijven en hun strafbaarstelling 15 Prof. dr. Wilfried Ra u w s 15 Afd. 1. Inleiding 15 Afd. 2. Gemeenrechtelijke misdrijven 15 1. Valsheid in

Nadere informatie

Gerechtelijk Privaatrecht

Gerechtelijk Privaatrecht Marc Castermans Gerechtelijk Privaatrecht algemene beginselen, bevoegdheid en burgerlijke rechtspleging ACADEMU PRESS INHOUD Inhoud BOEKDKEL I: AEGEMENE BECINSEEEN 1 1. Toepassingsgebied van het Gerechtelijk

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding 3

Inleiding. Inleiding 3 Inleiding U wordt geraadpleegd door een vader wiens kind werd betrapt op het verhandelen van drugs en werd voorgeleid voor de procureur. De vader kreeg de boodschap dat het parket de aanhouding van zijn

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 SEPTEMBER 2016 P.16.0556.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0556.N P J G V, beklaagde, eiseres, met als raadsman mr. Laurens Van Puyenbroeck, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Rechtsmachtrecht Misdrijven op Belgisch grondgebied gepleegd Misdrijven buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd Territorialiteitsbeginsel

Nadere informatie

[Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht]

[Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht] Toekomstig recht [Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht] Ingevoegd bij W. 2014.02.07, art. 6; Inwerkingtreding: onbepaald Noot: de wetgever voegt een Afdeling Vter in voor Afdeling Vbis en

Nadere informatie

De wet Potpourri II: wijzigingen in het straf(proces)recht

De wet Potpourri II: wijzigingen in het straf(proces)recht De wet Potpourri II: wijzigingen in het straf(proces)recht Op 28 januari 2016 werd de tweede zogenaamde potpourriwet gestemd in de plenaire zitting van het Parlement. De Wet Potpourri II beoogt voornamelijk

Nadere informatie

Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014

Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014 Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014 Wie onderzoekt? Openbaar ministerie: substituten van de procureur des Konings Rechterlijke macht: Onderzoeksrechters

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 NOVEMBER 2013 P.13.1178.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1178.F K. A., Mrs. Antoine Leroy en Martin François, advocaten bij de balie te Brussel, tegen C. W. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 MAART 2015 P.14.0392.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0392.N 1. M L E V U, beklaagde, 2. H R G V B, beklaagde, eisers, met als raadsman mr. Jaak Haentjens, advocaat bij de balie te Dendermonde.

Nadere informatie

Inleiding. Probleem = gerecht draait niet goed Oplossing = Potpourri II. Doel? Apparaat beter laten draaien Efficiënter optreden Sneller werken

Inleiding. Probleem = gerecht draait niet goed Oplossing = Potpourri II. Doel? Apparaat beter laten draaien Efficiënter optreden Sneller werken Wet Potpourri II FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Probleem = gerecht draait niet goed Oplossing

Nadere informatie

1. De rechten van de verdediging in strafzaken

1. De rechten van de verdediging in strafzaken 1. De rechten van de verdediging in strafzaken 1.1 Recht op de behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn Op grond van het EVRM heeft eenieder recht op de behandeling van zijn zaak binnen een

Nadere informatie

TOELICHTING ADDENDUM. Intussen verschenen evenwel:

TOELICHTING ADDENDUM. Intussen verschenen evenwel: TOELICHTING ADDENDUM In het Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht (2015) werd de wetgeving nagekeken tot en met het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2015. Intussen verschenen evenwel: - de

Nadere informatie

Beknopte Inhoudstafel

Beknopte Inhoudstafel Beknopte Inhoudstafel Boek 1...1 Titel 1 Algemene Inleiding...3 Titel 2 Materieel Strafrecht...73 Deel I De strafwet...75 Deel II Het misdrijf...177 Deel III De strafrechtelijke verantwoordelijkheid...289

Nadere informatie

Hoe smaakt de potpourri (wet) voor het slachtoffer?

Hoe smaakt de potpourri (wet) voor het slachtoffer? Hoe smaakt de potpourri (wet) voor het slachtoffer? Prof. dr. Joachim Meese professor straf(proces)recht advocaat-vennoot Van Steenbrugge Advocaten Centrale vraag van de workshop Wat zijn de implicaties

Nadere informatie

BOEK 1. - DE MISDRIJVEN EN DE BESTRAFFING IN HET ALGEMEEN.

BOEK 1. - DE MISDRIJVEN EN DE BESTRAFFING IN HET ALGEMEEN. 8 JUNI 1867. - STRAFWETBOEK. BOEK 1. - DE MISDRIJVEN EN DE BESTRAFFING IN HET ALGEMEEN. HOOFDSTUK I. - MISDRIJVEN. Artikel 1. Het misdrijf, naar de wetten strafbaar met een criminele straf, is een misdaad.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 AUGUSTUS 2015 P.15.1158.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.1158.N Y M, verzoekster tot voorlopige invrijheidstelling, gedetineerd, eiseres, met als raadsman mr. Joris Van Cauter, advocaat

Nadere informatie

INLEIDING TOT HET FISCAAL STRAFRECHT

INLEIDING TOT HET FISCAAL STRAFRECHT INLEIDING TOT HET FISCAAL STRAFRECHT M R. F R A N K VA N D E W A L L E A D V O C A A T B A L I E A N T W E R P E N A D VOCAAT- VENNOOT A N T A X IUS A D VOCATEN CVBA INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 2. Algemene

Nadere informatie

VOORWOORD 3 INLEIDING 4

VOORWOORD 3 INLEIDING 4 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 INLEIDING 4 INHOUDSTAFEL 5 TREFWOORDENLIJST 13 KAART HOVEN VAN BEROEP 16 Kaart Hof van Beroep Antwerpen 17 Kaart Hof van Beroep Brussel 18 Kaart Hof van Beroep Gent 19 Kaart Hof

Nadere informatie

Toepassing CJCS CG Gebruikersgids

Toepassing CJCS CG Gebruikersgids Toepassing CJCS CG Gebruikersgids Deze gebruikersgids is bestemd voor alle gemeentelijke ambtenaren verantwoordelijk voor het gemeentelijk strafregister. In dit document wordt uitgelegd welke procedure

Nadere informatie

Elektronisch toezicht

Elektronisch toezicht Hoofdstuk 2 Maatregelen en toepassingsvoorwaarden 127 AFDELING 4 Elektronisch toezicht 1. Definiëring, situering in het straffenarsenaal en doelstelling 273. Het elektronisch toezicht is reeds geruime

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. III. Drugwet: 24 februari 1921 A. Inleiding 28 1. Algemeen... 28 2. Afbakening... 30 B. Wat is strafbaar?... 30 1. Algemeen...

INHOUDSOPGAVE. III. Drugwet: 24 februari 1921 A. Inleiding 28 1. Algemeen... 28 2. Afbakening... 30 B. Wat is strafbaar?... 30 1. Algemeen... INHOUDSOPGAVE I. Beleid A. Situering van het drugbeleid...1 B. De parlementaire werkgroep Drugs...2 C. De Federale Beleidsnota Drugs...4 D. Invloed van de wetswijziging in 2003...5 E. De richtlijn van

Nadere informatie

Deze artikelen regelen de verplichting tot het verstrekken van informatie en het recht van toegang tot de beroepslokalen. 121

Deze artikelen regelen de verplichting tot het verstrekken van informatie en het recht van toegang tot de beroepslokalen. 121 Hoofdstuk 2 De misdrijven 63 152. In het fiscaal strafonderzoek gelden de gebruikelijke regels van het strafprocesrecht. De fiscus en het strafrechtelijk opsporingsapparaat opereren apart en zoals hierna

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 APRIL 2016 P.16.0132.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0132.N C B, beklaagde, geïnterneerd, eiser, met als raadsman mr. Peter Verpoorten, advocaat bij de balie te Turnhout. tegen 1. INTERGEM

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 I. DRUGWET: 24 FEBRUARI II. DRUGS IN HET VERKEER 86. C. Verzwarende omstandigheden 43

Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 I. DRUGWET: 24 FEBRUARI II. DRUGS IN HET VERKEER 86. C. Verzwarende omstandigheden 43 Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 A. Drugs: vriend of vijand van alle tijden? 1 1. Inleiding 1 2. De psychoactieve stoffen van alle tijden: de klassieke drugs 4 3. De nieuwe psychoactieve

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding... 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF... 5

INHOUD. Inleiding... 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF... 5 INHOUD Inleiding............................................................. 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF...................................................

Nadere informatie

Algemene beginselen. Afdeling 1. De straffen

Algemene beginselen. Afdeling 1. De straffen 8 Deel I Strafrecht H o o f d s t u k 1 Algemene beginselen 1. Sinds 1981 zijn de bepalingen inzake de strafrechtelijke sancties in alle fiscale wetboeken gelijkluidend. Alle fiscale wetboeken bevatten

Nadere informatie

WONINGKWALITEITSBEWAKING IN HET VLAAMSE GEWEST

WONINGKWALITEITSBEWAKING IN HET VLAAMSE GEWEST WONINGKWALITEITSBEWAKING IN HET VLAAMSE GEWEST ISBN 978 90 4651 951 6 D 2008 2664 421 BP/R_P-BI8054 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon:

Nadere informatie

Rolnummer 5762. Arrest nr. 185/2014 van 18 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5762. Arrest nr. 185/2014 van 18 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5762 Arrest nr. 185/2014 van 18 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek, in samenhang gelezen met artikel 25 van het Strafwetboek,

Nadere informatie

Berechting. Z.C. Driessen en R.F. Meijer

Berechting. Z.C. Driessen en R.F. Meijer 6 Berechting Z.C. Driessen en R.F. Meijer In 2015 deed de rechter 102.000 misdrijfzaken af, 20% minder dan in 2007 en 5% meer dan in 2014. Vermogensmisdrijven en gewelds- en seksuele misdrijven vormden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. (Pagina s 875 tot 1066) van de politierechter. Gemeenrechtelijk

INHOUDSOPGAVE. (Pagina s 875 tot 1066) van de politierechter. Gemeenrechtelijk INHOUDSOPGAVE (Pagina s 875 tot 1066) Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. Daad. Fout. Gebrek van de zaak. Aansprakelijkheid van de bewaarder. Weerlegging vermoeden van fout. Voorwaarde. 1010 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Strafrecht. Titel 1: Algemene inleiding. Hoofdstuk 1. Definitie Hoofdstuk 2. Historisch overzicht. 1. Archaïsche stelsels. 2.

Strafrecht. Titel 1: Algemene inleiding. Hoofdstuk 1. Definitie Hoofdstuk 2. Historisch overzicht. 1. Archaïsche stelsels. 2. Strafrecht Titel 1: Algemene inleiding Hoofdstuk 1. Definitie Hoofdstuk 2. Historisch overzicht 1. Archaïsche stelsels 2. De middeleeuwen A. Het oudgermaanse strafproces B. Het inquisitoire strafproces

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v. Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe... 1

INHOUD. Voorwoord... v. Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe... 1 INHOUD Voorwoord............................................................ v Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe............................................

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied van het Gerechtelijk Wetboek 3

INHOUD. Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied van het Gerechtelijk Wetboek 3 INHOUD BOEKDEEL 1: Algemene beginselen 1 Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied van het Gerechtelijk Wetboek 3 Afdeling 1: Algemeen 3 Afdeling 2: artikel 2 Ger.Wb. en straf-, tuchtprocedures en het administratief

Nadere informatie

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 6 NOVEMBER 2015

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 6 NOVEMBER 2015 Notitie nummer: AN43.99.246-14 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 6 NOVEMBER 2015 - ZAAK I- in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: en waarbij zich heeft aangesloten als burgerlijke partij: P.

Nadere informatie

INHOUDSOVERZICHT INLEIDING 5 VOORWOORD BIJ DE EDITIE OVER DE AUTEURS 11 OVERZICHT MODELDOCUMENTEN 24 AFKORTINGEN 25

INHOUDSOVERZICHT INLEIDING 5 VOORWOORD BIJ DE EDITIE OVER DE AUTEURS 11 OVERZICHT MODELDOCUMENTEN 24 AFKORTINGEN 25 INHOUD INHOUDSOVERZICHT INLEIDING 5 VOORWOORD BIJ DE EDITIE 2012 9 OVER DE AUTEURS 11 OVERZICHT MODELDOCUMENTEN 24 AFKORTINGEN 25 HOOFDSTUK 1 BOUWMISDRIJVEN 29 1. Inbreuk op de vergunningsplicht of -voorwaarden

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2016 P.16.1066.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.1066.N I A A, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Louis De Groote, advocaat bij de balie te Gent. II J-C P D, beklaagde, eiser,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 JUNI 2015 P.15.0641.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0641.N S. B., beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Fouad Marchouh, advocaat bij de balie te Tongeren. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 SEPTEMBER 2007 P.07.0501.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.07.0501.N R. A. M., beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Max Van Battel, advocaat bij de balie te Mechelen, tegen M. E. R., burgerlijke

Nadere informatie

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Frank Hutsebaut Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) KULeuven 1. Ter inleiding: enkele algemene noties 2. De bevoegdheid

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

Hof van Cassatie LIBERCAS 8-2015

Hof van Cassatie LIBERCAS 8-2015 Hof van Cassatie LIBERCAS 8-2015 AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST DAAD Daad - Misdrijf - Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter - Door een misdrijf veroorzaakte schade - Verzekeringsinstelling

Nadere informatie

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Mr. J. Kronenberg Mr. B. de Wilde Vijfde druk Kluwer a Kluwer business Deventer - 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17

Nadere informatie

De wet op de marktpraktijken. Procedure en sancties. TALLON Advocaat. larcier

De wet op de marktpraktijken. Procedure en sancties. TALLON Advocaat. larcier De wet op de marktpraktijken Procedure en sancties TALLON Advocaat larcier VII De Bibliotheek Handelsrecht Voorwoord bij de Reeks Mededinging, Handelspraktijken en Intellectuele Rechten Voor- en DEEL I.

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 Not.nr. : GE45.FJ.4277/14-Sw4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Stéphane Michel Christian W., zonder beroep, geboren te Boussu op (

Nadere informatie

Woord vooraf...vii. Afkortingenlijst...xxvii

Woord vooraf...vii. Afkortingenlijst...xxvii INHOUDSOPGAVE Woord vooraf...vii Afkortingenlijst...xxvii DEEL I: INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING Hoofdstuk 1: Voorwerp van de studie... 3 1. Doelstellingen... 3 2. Onderzoeksmethode... 6 2.1. Rechtsvergelijkend...

Nadere informatie

E-BOX WOONPLAATSKEUZE ADVOCAAT. Potpourri I - Dirk Scheers & Pierre Thiriar 1. POTPOURRI I Gerechtelijk recht

E-BOX WOONPLAATSKEUZE ADVOCAAT. Potpourri I - Dirk Scheers & Pierre Thiriar 1. POTPOURRI I Gerechtelijk recht POTPOURRI I Gerechtelijk recht Dirk Scheers vrederechter achtste kanton Antwerpen lector Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Pierre Thiriar raadsheer hof van beroep Antwerpen vrijwillig wetenschappelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. xiii. Lijst van afkortingen. Verkort aangehaalde werken

Inhoudsopgave. Voorwoord. xiii. Lijst van afkortingen. Verkort aangehaalde werken Voorwoord Lijst van afkortingen Verkort aangehaalde werken v xiii xv 1 Inleiding 1 1.1 De Nederlandse strafwetgeving 1 1.2 Ongeschreven recht, verdragsrecht, supranationaal recht 3 1.3 Het Wetboek van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 DECEMBER 2015 P.15.0399.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest P.15.0399.N K A V, beklaagde, eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,

Nadere informatie

Stedenbouwhandhaving: instrumentarium

Stedenbouwhandhaving: instrumentarium Stedenbouwhandhaving: instrumentarium Robin SLABBNCK Advocaat LDR LDR opleidingen, 1 december 2016 Stedenbouwhandhaving: nieuw handhavingsmodel Uitbouw pijler bestuurlijke handhaving RO (DABM als inspiratiebron

Nadere informatie

BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister.

BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister. ADVIES Nr 27 / 1998 van 25 september 1998 O. Ref. : 10 / A / 1998 / 023 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister. De

Nadere informatie

Berechting. A.Th.J. Eggen

Berechting. A.Th.J. Eggen 6 Berechting A.Th.J. Eggen Jaarlijks behandelt de rechter in eerste aanleg circa 130.000 strafzaken tegen verdachten van misdrijven. Ruim 80% van de zaken wordt afgedaan door de politierechter. Het aandeel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 NOVEMBER 2015 P.15.0890.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0890.N I W J J H, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Michael Verstraeten, advocaat bij de balie te Gent, tegen Michiel VERRAES,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 13. Aanbevolen literatuur 15. Afkortingenlijst 17. Hoofdstuk 1 Inleiding 19

Inhoudsopgave. Voorwoord 13. Aanbevolen literatuur 15. Afkortingenlijst 17. Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 1.1 Eerste kennismaking 19 1.2 Plaats van het strafrecht 19 1.3 Doelen van straffen 22 1.4 Materieel strafrecht,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Inhoudstafel COMMENTAAR. Inleiding Doelstellingen, krachtlijnen en gevolgen van de wet 13

Inhoudstafel COMMENTAAR. Inleiding Doelstellingen, krachtlijnen en gevolgen van de wet 13 Inhoudstafel COMMENTAAR Inleiding Doelstellingen, krachtlijnen en gevolgen van de wet 13 Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied 23 1.1. Algemeen 23 1.2. Wie is privé-detective? 23 1.2.1. Een natuurlijk persoon

Nadere informatie

Inhoud. en methodologie...1

Inhoud. en methodologie...1 Woord vooraf...v Inleiding. Probleemstelling, onderzoeksvragen en methodologie...1 Hoofdstuk 1. Probleemstelling en begripsafbakening...3 Afdeling 1. Algemene probleemstelling...3 Afdeling 2. Begripsafbakening...6

Nadere informatie

POLITIEPOCKET STRAFWETBOEK. Christian De Valkeneer Procureur-generaal te Luik Professor aan de UCL

POLITIEPOCKET STRAFWETBOEK. Christian De Valkeneer Procureur-generaal te Luik Professor aan de UCL POLITIEPOCKET STRAFWETBOEK Christian De Valkeneer Procureur-generaal te Luik Professor aan de UCL 3de editie Officieuze coördinatie tot 15 januari 2015 Uitgeverij Politeia nv Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Nadere informatie

NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL, STRAFZAKEN, 3 MAART 2014, 60 ste KAMER

NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL, STRAFZAKEN, 3 MAART 2014, 60 ste KAMER NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL, STRAFZAKEN, 3 MAART 2014, 60 ste KAMER INZAKE VAN: DE PROCUREUR DES KONINGS, in naam van zijn ambt, EN Het FEDERAAL CENTRUM VOOR DE ANALYSE VAN MIGRATIESTROMEN,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 APRIL 2017 P.17.0087.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.17.0087.N R J L M, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Elisabeth De Smedt, advocaat bij de balie te Dendermonde. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2010 P.10.0213.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.0213.N G. R. burgerlijke partij, eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen T.

Nadere informatie

Berechting. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen

Berechting. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 6 Berechting M. Brouwers en A.Th.J. Eggen In 2010 deed de rechter 106.000 strafzaken tegen verdachten van misdrijven af. Dat is 16% minder dan in het voorgaande jaar. In bijna drie kwart van de behandelde

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

INHOUD. 103 Fiscale fraude / Ten geleide / 1

INHOUD. 103 Fiscale fraude / Ten geleide / 1 INHOUD 103 Fiscale fraude /1 103.0 Ten geleide / 1 103.1 Inleiding / 17 103.1.1 Wat is belastingfraude? / 17 103.1.2 Hoe treedt belastingfraude aan het licht? / 17 103.1.3 Wettelijk kader / 17 103.1.3.a

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016 LE43.LC.22655-14 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016 OPENBAAR MINISTERIE Vertegenwoordigd door substituut procureur des Konings L. D. H.. BURGERLIJKE PARTIJ P. S., wonende te 3000

Nadere informatie

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW Kris Heyrman TITEL VAN DE CONFERENTIE Advocaat-vennoot Dubois, Verlinden, Wauman Berkenlaan 45, 2610 Antwerpen Voornaam & Naam van de spreker tel:03.287.06.66

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. (Pagina s 837 tot 1146) medische hulp. Verhoor. Gevolg. I, 911. Overleg met en bijstand van een advocaat. Verhoor. Begrip.

INHOUDSOPGAVE. (Pagina s 837 tot 1146) medische hulp. Verhoor. Gevolg. I, 911. Overleg met en bijstand van een advocaat. Verhoor. Begrip. INHOUDSOPGAVE (Pagina s 837 tot 1146) Bijzondere aansprakelijkheid. Burenhinder. Begrip. Gevolg. Herstel. Grenzen. I, 1008 Bijzondere aansprakelijkheid. Burenhinder. Begrip. Gevolg. Herstel. I, 1008 Daad.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Misdrijf. Toerekenbaarheid. Rechtspersonen. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Datum 20 december 2005 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

2012 no. 24 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA. LANDSVERORDENING van 27 april 2012 houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba

2012 no. 24 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA. LANDSVERORDENING van 27 april 2012 houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba 2012 no. 24 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 27 april 2012 houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba Uitgegeven, 13 juni 2012 De minister van Justitie en Onderwijs,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 OKTOBER 2008 P.08.0706.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.08.0706.N I H T V, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Hans Rieder, advocaat bij de balie te Gent, ter rechtszitting bijgestaan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 914 Initiatiefnota van het lid Helder tot wijziging van de samenloopregeling in het Wetboek van Strafrecht Nr. 2 INITIATIEFNOTA 1. Inleiding

Nadere informatie