SWA. sociale wetgeving actueel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be"

Transcriptie

1 SWA sociale wetgeving actueel

2

3 SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1

4

5 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer genoeg niet aan. Op het ogenblik dat u dit boekje ter hand neemt, is de kans niet onbestaande dat er hier en daar al een kleine wijziging is gebeurd. Wij volgen dit nauwgezet op. Er komt geregeld een update van SWA. Mocht u in tussentijd vaststellen dat er iets niet klopt, dan kan u dit steeds laten weten aan Deze informatie hebben wij uiteraard niet zelf uitgevonden; vandaar dat wij dit boekje verspreiden onder een Creative Commons License. Dit laat u toe informatie te kopiëren, te verspreiden en om afgeleid materiaal te maken, zolang Jobcentrum vermeld wordt als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden wordt verspreid. Versie 04/2013 2

6

7 INHOUD 1. RSZ RVA UITKERING Algemene informatie Beroepsinschakelingstijd Beroepinschakelingstijd en arbeid als loontrekkende Beroepsinschakelingstijd en opleiding Inschakelingsuitkering... 9 Verloop opvolgingsprocedure Werkloosheidsuitkering Recht op een werkloosheidsuitkering Aanvraag erkenning 33% arbeidsongeschiktheid bij RVA Inkomensgarantie-uitkering Behoud van rechten Formaliteiten Tewerkstellingsbevorderende maatregelen RVA in opleiding Aandachtspunten Ziekenfonds Kinderbijslag Hervorming van de werkloosheidsverzekering ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING Algemene informatie Rechthebbenden Rechthebbende op uitbetaling geneeskundige zorgen Rechthebbende op uitkering wegens arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschikt Voor arbeiders Voor bedienden Voor de werkzoekende Aangifte Bedragen Gezinssituatie Het primaire tijdvak = 1ste jaar Het invaliditeitstijdvak = na het 1ste jaar Progressieve tewerkstelling Maatregel

8 Voordelen werknemer Voordelen werkgever Procedure Financieel Herval Herscholing Maatregel Voordelen werknemer Voordelen werkgever Procedure Financieel RIZIV in opleiding INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN/OF INTEGRATIETEGEMOETKOMING Algemene informatie IVT en/of IT Bedragen IVT/IT in opleiding KINDERBIJSLAG WERKNEMERS Algemene informatie Kinderbijslagfondsen Partijen Het rechtgevend kind De bijslagtrekkende De rechthebbende Bedragen en berekeningswijze Gewone kinderbijslag/basiskinderbijslag Toeslagen Verhoogde kinderbijslag (sociale toeslag) en werken Verhoogde kinderbijslag (tot 21 jaar) en beroepsinschakelings-uitkering FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Algemene informatie Het begrip arbeidsongeval Het begrip arbeidswegongeval Aangifte Procedure bij aanvaarding arbeidsongeval Vergoedingen Soorten vergoedingen

9 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid Blijvende arbeidsongeschiktheid Dodelijke arbeidsongevallen Arbeidsongeval en werken Arbeidsongeval en ziekte FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN Algemene informatie Het begrip beroepsziekte Verzekerden Aanvraag De beslissing Berekening vergoeding In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid In geval van overlijden Beroepsziekte en werken Beroepsziekte en ziekte MEDISCHE OVERMACHT Ontslag wegens medische overmacht op vraag van de werknemer Re-integratie LOONGID(T)S Begrippen Voltijds / deeltijds werken OMNIO-statuut Maximumfactuur Handleiding en simulatietool Oefeningen op Loongid(t)s

10

11 1. RSZ 1 - IVT/IT - OCMW 6

12 2. RVA UITKERING 2.1. Algemene informatie RVA Keizerslaan Brussel tel fax RVA= Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening. De RVA is een openbare instelling opgericht door de overheid om de werkloosheidsverzekering in België te organiseren. De RVA zorgt ervoor dat personen iedere maand een soort vervangingsinkomen krijgen. Naast die vergoedingsopdracht voert de RVA ook andere opdrachten uit: loopbaanonderbreking en tijdskrediet, activeringsmaatregelen, dienstencheques, fraudebestrijding, opvolging van werklozen, RVA bepaalt wie recht heeft op een werkloosheidsuitkering. Deze wordt uitbetaald via de hulpkas of een vakbond. De toegangsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om toegelaten te worden tot het stelsel van de werkloosheid. De werkloze kan op drie manieren worden toegelaten tot het stelsel van de werkloosheid: - ofwel op basis van arbeid in loondienst; - ofwel op basis van studies; - ofwel omdat men reeds werkloosheidsuitkeringen heeft ontvangen in het verleden. Deze voorwaarden worden verder meer uitgebreid besproken. Verplichtingen tijdens werkloosheid: - ingeschreven zijn als werkzoekende - in bezit van een controlekaart : men moet in het bezit zijn van een controlekaart C3A, C3C of C3D. Op de controlekaart moet men het vakje zwart maken alvorens het werk aan te vatten. Het niet naleven van die verplichtingen kan leiden tot zware sancties. Op het einde van de maand moet men deze kaart indienen bij de uitbetalingsinstelling. - werkloos geworden zijn onafhankelijk van eigen wil - zonder arbeid en zonder loon = geen vergoeding tijdens opzeggingsperiode, vakantiegeld, 7

13 - beschikbaar voor arbeidsmarkt (tenzij vrijstelling) = arbeidsgeschikt zijn: De werknemer die arbeidsongeschikt is (meer dan 66% ongeschiktheid) kan geen werkloosheidsuitkeringen genieten. In geval van ziekte zal die vergoed worden door een ziekenfonds. - in België verblijven 2.2. Beroepsinschakelingstijd Wie zijn studies pas beëindigd heeft en geen werk vindt, moet een beroepsinschakelingstijd doorlopen voor men recht heeft op een inschakelingsuitkering. De beroepsinschakelingstijd bedraagt 310 dagen en de inschakelingsuitkering moet aangevraagd worden voor de leeftijd van 30 jaar. Er zijn een aantal uitzonderingen voorzien op deze leeftijdsmaatregel. Om de beroepsinschakelingstijd te laten starten moet men zich inschrijven bij VDAB als ik ben werkloos (in beroepsinschakelingstijd / in wachttijd). De beroepsinschakelingstijd start op 01 augustus zelfs als je je vroeger inschrijft als werkzoekende Beroepinschakelingstijd en arbeid als loontrekkende De beroepsinschakelingstijd loopt door als men werkt als loontrekkende. Wie langer dan 28 dagen gewerkt heeft moet zich daarna opnieuw inschrijven bij VDAB als de job ten einde loopt. Anders loopt de beroepsinschakelingstijd niet door. Als je deeltijds werkt loopt de beroepsinschakelingstijd maar gedeeltelijk. Enkel de dagen waarop je werkt tellen mee als beroepsinschakelingstijd. Wil je de beroepsinschakelingstijd volledig laten lopen, dan moet je je inschrijven bij VDAB als deeltijds werkzoekende. Je kan dit ten vroegste doen op 1 augustus van het jaar waarin je je studies beëindigde Beroepsinschakelingstijd en opleiding De inschakelingstijd loopt door als men een opleiding volgt erkend door VDAB. Volgt men een opleiding die niet erkend is door VDAB, dan loopt de beroepsinschakelingstijd niet door tenzij RVA een vrijstelling toekent. Volgt men een studie hoger onderwijs, dan loopt de beroepsinschakelingstijd niet door. Uitzondering: studie die leidt naar een knelpuntenberoep. 8

14 2.3. Inschakelingsuitkering Een uitkering krijgt men op basis van studies als de beroepsinschakelingstijd doorlopen werd. Er zijn 4 voorwaarden: - de studies of leertijd beëindigd hebben (men moet niet noodzakelijk geslaagd zijn) - geen studies volgen met een volledig leerplan - jonger zijn dan 30 jaar - ingeschreven zijn bij VDAB als schoolverlater in beroepsinschakelingstijd en de beroepsinschakelingstijd doorlopen hebben Het bedrag van de inschakelingsuitkering is afhankelijk van de leeftijd en gezinssituatie. De inschakelingsuitkering wordt toegekend voor een periode van maximum 36 maanden, verlengbaar onder bepaalde voorwaarden. De berekening van dit krediet van 36 maanden start vanaf 1 januari 2012 (maw, de met wachtuitkeringen vergoede werkloosheidsperiodes gelegen voor 1 januari 2012 worden geneutraliseerd voor de berekening van het krediet). Om de inschakelingsuitkeringen te kunnen behouden moet men gedurende de ganse duur van zijn werkloosheid voldoen aan een aantal voorwaarden, onder meer onvrijwillig werkloos zijn. Dit betekent dat men geen passende betrekking die wordt aangeboden mag weigeren noch mag weigeren een opleiding te volgen die wordt voorgesteld. De werkzoekende moet eveneens beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dat betekent dat men : - actief moet meewerken aan de acties die VDAB voorstelt (begeleiding, opleiding, werkervaringsacties) - zelf actief naar werk moet zoeken (vacatures raadplegen, spontaan solliciteren, inschrijven bij interim- of selectiekantoren). Er wordt een meer intensieve procedure van activering van zoekgedrag ingesteld voor de werkzoekende die een inschakelingsuitkering ontvangt. Dit om een snellere inschakeling op de arbeidsmarkt te bevorderen. De werkzoekende zal regelmatig moeten bewijzen dat hij actief naar werk zoekt. Deze inzet zal 6-maandelijks door de RVA geëvalueerd worden. De eerste evaluaties zullen vanaf februari 2013 gebeuren. 9

15 Verloop opvolgingsprocedure - schriftelijke vraag naar informatie over de inspanningen die werden geleverd deze vraag wordt opgestuurd van zodra men sedert tenminste 6 maanden inschakelingsuitkeringen ontvangt of een inkomensgarantie-uitkering die berekend is op basis van een inschakelingsuitkering. Het formulier moet ingevuld en teruggestuurd worden. Is de evaluatie positief, dan behoudt men het recht op inschakelingsuitkeringen en vindt er 6 maanden later een nieuwe evaluatie plaats volgens dezelfde procedure. Bij een negatieve evaluatie wordt men opgeroepen voor een gesprek met een facilitator met het oog op een definitieve evaluatie van de inspanningen die werden geleverd. Bij een positieve, definitieve evaluatie behoudt men het recht op inschakelingsuitkeringen en vindt 6 maanden later een nieuwe evaluatie plaats (schriftelijke vraag naar informatie). Is de definitieve evaluatie negatief wordt het recht op inschakelingsuitkeringen gedurende 6 maanden geschorst. Na deze 6 maanden kan een evaluatie aangevraagd worden van de inspanningen die werden geleverd sinds de negatieve evaluatie. Bij een positieve evaluatie wordt het recht op inschakelingsuitkeringen opnieuw geopend. Is de evaluatie negatief, dan wordt de uitsluiting voor minstens 6 maanden verlengd tot aan een eventuele positieve evaluatie van de inspanningen. Wanneer het krediet van 36 maanden is uitgeput kan men gedurende een bijkomende periode van 6 maanden verder inschakelingsuitkeringen genieten. Op datum van de nieuwe uitkeringsaanvraag moet men tegelijk aan volgende voorwaarden voldoen : - nog steeds voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het recht op de inschakelingsuitkeringen arbeidsdagen bewijzen tijdens de periode van 24 maanden die voorafgaat aan de uitkeringsaanvraag geen gelijkgestelde dagen : vergoede dagen volledige werkloosheid alsook vergoede ziekte- en invaliditeitsdagen 10

16 2.4. Werkloosheidsuitkering Recht op een werkloosheidsuitkering A. Recht op basis van studies - Studies met volledig leerplan van de hogere secundaire cyclus of het derde jaar van het secundair technisch, kunst- of beroepsonderwijs, in een onderwijsinstelling, opgericht, gesubsidieerd of erkend door een Gemeenschap. Het zijn dus de secundaire studies die het recht op de inschakelingsuitkeringen openen. - Indien de voornoemde studies niet werden voleindigd, kan men toch toegelaten worden tot het recht op inschakelingsuitkeringen, indien men een diploma of getuigschrift van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs of tweede of derde graad van het secundair technisch, kunst- of beroepsonderwijs heeft behaald voor een bevoegde examencommissie van een Gemeenschap. Hetzelfde geldt indien men na 1 januari 2003, dergelijk diploma of getuigschrift heeft behaald in een onderwijsinstelling voor sociale promotie of in het tweedekansonderwijs. - Men wordt eveneens toegelaten tot het recht op inschakelingsuitkeringen, indien men geslaagd is in een toelatingsproef die toegang geeft tot het hoger onderwijs of indien men studies gevolgd heeft in het hoger onderwijs (zelfs als men die niet voltooid heeft), echter op voorwaarde dat men voorafgaandelijk minstens 6 jaar heeft gestudeerd (ongeacht het niveau) in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door een Gemeenschap. - Het buitengewoon onderwijs opent eveneens onder bepaalde voorwaarden het recht op inschakelingsuitkeringen. Hetzelfde geldt voor het deeltijds onderwijs. B. Recht op basis van een tewerkstelling Men heeft recht op een werkloosheidsuitkering indien men een aantal arbeidsdagen in loondienst kan bewijzen gedurende een bepaalde referteperiode onmiddellijk voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag. Deze referteperiode werd verlengd sinds november 2012 zodat het makkelijker wordt om aan de voorwaarden te voldoen. Indien men voltijds tewerkgesteld is gedurende een maand, dan worden er door de RVA 26 arbeidsdagen aangerekend voor deze maand. Arbeid in wedertewerkstellingsprogramma s (DAC, GECO, SINE, WEP+) telt vanaf november 2012 ook mee. Voor de periodes van deeltijdse arbeid, is het aantal in aanmerking genomen arbeidsdagen gelijk aan het aantal arbeidsuren verricht tijdens de tewerkstelling, vermenigvuldigd met 6, en gedeeld door het gemiddeld wekelijks aantal arbeidsuren voor een voltijdse tewerkstelling in dezelfde functie. Ook korte tewerkstellingen worden proportioneel gerekend. 11

17 Voorbeeld: Een werknemer verricht arbeidsprestaties van 3 juli 2009 tot 25 augustus 2009, ten belope van 19 uren per week, hetzij een totaal van 8 weken x 19 uren = 152 arbeidsuren. De voltijdse uurregeling voor deze tewerkstelling bedraagt 38 uren. Voor deze tewerkstellingsperiode zal de RVA (152 x 6) : 38 = 24 dagen in aanmerking nemen. Leeftijd Jonger dan 36 jaar Te bewijzen minimum aantal arbeidsdagen in loondienst en referteperiode dagen gedurende 21 maanden voorafgaand aan uw aanvraag; Van 36 tot 49 jaar Vanaf 50 jaar dagen gedurende 33 maanden voorafgaand aan uw aanvraag dagen gedurende 42 maanden voorafgaand aan uw aanvraag Voorbeelden - José is 34 jaar en was tewerkgesteld van 12/2010 tot 09/2011 als arbeider - voltijds. Daarnaast was hij ook voltijds in dienst van 05/2012 tot 02/2013. Indien hij nu (01/03/2013) pas een aanvraag loopt zijn referteperiode van 21 maanden van 06/2011 tot 02/2013. Hij heeft in die referteperiode 13 maanden gewerkt à 26 dagen = 338 dagen waarbij hij dus recht opent op werkloosheidsuitkering daar hij 312 dagen moet bewijzen. - André is 41 jaar en was tewerkgesteld van 02/2011 tot heden als bediende, in een werkregime van 27 uren/week. Indien hij nu (01/03/2013) zijn aanvraag doet in kader van werkeloosheid loopt zijn referteperiode van 33 maanden van 06/2010 tot 02/2013. Hij heeft in die referteperiode 25 maanden of 108 weken (24x4,33) gewerkt à 27 uren, omgerekend naar een voltijdse = (108X27X6) / 38 = 460 voltijdse arbeidsdagen waarbij hij dus geen rechten opent op volledige werkeloosheid daar hij 468 dagen moet bewijzen. 12

18 Aanvraag erkenning 33% arbeidsongeschiktheid bij RVA Wie een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 33 % aantoont of een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van ten minste 33% voor een periode van 2 jaar aantoont, kan een fixatie krijgen van zijn werkloosheidsuitkering. De degressiviteit van de werkloosheidsuitkering geldt niet of stopt. Er kan ook een vrijstelling van beschikbaarheid na een PWA-tewerkstelling aangevraagd worden (voor een periode van 6 maanden). De activeringsprocedure van het zoekgedrag naar werk is wel van toepassing. Procedure 1. De werkloze vult het formulier C47, in en stuurt dit samen met een doktersattest (verklaring van 33% AO moet letterlijk vermeld staan) via de uitbetalingsinstelling naar de RVA. 2. De RVA nodigt de werkloze uit voor een medische controle bij een door hen aangestelde arts. Bij het doktersbezoek brengt de werkloze zoveel mogelijk documenten en foto s mee die zijn aandoening verduidelijken. 3. De erkenning kan voor onbepaalde duur of bepaalde duur (2 jaar) toegekend worden Inkomensgarantie-uitkering 2 Indien men als werkloze het werk deeltijds hervat, kan men onder bepaalde voorwaarden bovenop het loon een uitkering ontvangen van de RVA. Deze uitkering, inkomensgarantieuitkering (IGU) genoemd, beoogt een globaal inkomen te garanderen (loon + uitkering) dat: - minstens gelijk is aan de werkloosheidsuitkering indien de deeltijdse betrekking maximum 1/3 van een voltijdse betrekking bedraagt; - hoger is dan de werkloosheidsuitkering indien de deeltijdse betrekking 1/3 van een voltijdse betrekking overschrijdt. Voorwaarden - voldoen aan de voorwaarden om deeltijds werknemer met behoud van rechten te zijn (deeltijds werken / arbeidsregeling die minstens gelijk is aan 1/3 / voltijds toelaatbaar en vergoedbaar zijn / aanvraag indienen); - recht hebben op een brutomaandloon lager dan 1.559,38 euro indien u ten minste 21 jaar oud bent en lager dan 1.231,49 euro indien u jonger bent dan 21 jaar; - tewerkgesteld zijn in een arbeidsregime waarvan de gemiddelde wekelijkse duur niet hoger ligt dan 4/5 van een voltijdse betrekking; 13

19 - bij uw werkgever een aanvraag ingediend hebben om een voltijdse betrekking te bekomen die in de onderneming vrij zou komen; - ingeschreven blijven als voltijds werkzoekende en beschikbaar zijn voor een voltijdse betrekking op de arbeidsmarkt. U mag geen recht meer hebben op een loon ten laste van uw vorige werkgever (wanneer de deeltijdse betrekking aanvangt tijdens een opzeggingsperiode of tijdens een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding) Behoud van rechten Na een deeltijdse tewerkstelling heeft men opnieuw recht op volledige uitkeringen die, in principe, berekend worden op een voltijds loon. Op de website van de RVA is een simulatieprogramma te vinden : Formaliteiten A. Bij de aanvang van de deeltijdse betrekking Men moet bij de uitbetalingsinstelling - behoud van rechten en de inkomensgarantie-uitkering aanvragen door middel van het formulier C131A werknemer 3 waarvan deel A en B werd ingevuld door werknemer en het door de werkgever ingevulde formulier C131A werkgever, indien deze laatste geen gebruik maakt van de elektronische Aangifte van de aanvang van deeltijdse arbeid met behoud van rechten. Deze aanvraag moet op het werkloosheidsbureau aankomen binnen een termijn van twee maanden die aanvangt de dag nadat de betrekking begint. - een specifieke controlekaart C3 deeltijds aanvragen. U moet deze kaart laten valideren bij uw gemeentebestuur en ze invullen zoals vermeld op dit formulier - men moet zich aanmelden bij de VDAB B. Op het einde van de maand Op het einde van elke maand moet u het gevalideerde en correct ingevulde formulier C3 deeltijds overhandigen aan uw uitbetalingsinstelling. Indien uw werkgever geen gebruik maakt van de elektronische aangifte Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering, moet u eveneens een formulier C131B overhandigen, ingevuld door uw werkgever (dit formulier of deze elektronische aangifte maakt het mogelijk het bedrag van de inkomensgarantie-uitkering van deze maand te berekenen). 14

20 Tewerkstellingsbevorderende maatregelen De RVA kent eveneens de startbanenkaart, activakaart, activa start, toe. Daarenboven komt de RVA ook tussen in het attesteren van een SINE en een WEP+ attest RVA in opleiding Bij een voltijdse beroepsopleiding is een tijdelijke fixatie van de werkloosheidsuitkering mogelijk (men blijft in dezelfde fase, zelfs al is die verlopen). Wanneer men terug volledig werkloos wordt zal men dan wel in een lagere fase terechtkomen. Wanneer de beroepsopleiding minstens 3 maanden duurt mag de periode verlengd worden. De verlenging wordt doorgevoerd in volle maanden Aandachtspunten Ziekenfonds Zolang de beroepsinschakelingstijd duurt en men ingeschreven is bij VDAB blijft men via de ouders verzekerd bij het ziekenfonds. Heb je werk gevonden, is je beroepsinschakelingstijd voorbij of ben je 25 geworden? Dan moet je je persoonlijk aansluiten bij een ziekenfonds Kinderbijslag Zolang de beroepsinschakelingstijd duurt, men ingeschreven is bij VDAB en jonger dan 25 jaar, wordt de kinderbijslag verder uitbetaald. Als men tijdens de beroepsinschakelingstijd werkt en het inkomen is hoger dan bruto per maand (onderworpen aan de index), vervalt het recht op kinderbijslag. Wie ouder is dan 25 jaar heeft geen recht meer op kinderbijslag. Meer info op 15

21 2.7. Hervorming van de werkloosheidsverzekering 4 Belangrijke wijzigingen: - versoepelen van de toegangsvoorwaarden tot het recht op werkloosheidsuitkering en van de voorwaarden om, na werkhervatting, opnieuw hogere uitkeringen te ontvangen - verhogen van het uitkeringsbedrag bij de aanvang van de werkloosheid - uitbreiden en verscherpen van de regels van de geleidelijke vermindering van het uitkeringsbedrag (degressiviteit) in functie van werkloosheidsduur en beroepsverleden De hervorming is van toepassing indien men samenwonend is (categorie B) vanaf vroegste 1 november 2012 (afhankelijk van beroepsverleden en werkloosheidsduur). Indien men samenwonend is en er is slechts 1 inkomen (categorie A) of men woont alleen (categorie N) dan zal de vermindering ten vroegste plaatsvinden vanaf 1 maart 2013 (afhankelijk van het beroepsverleden). De hervorming kan eventueel later invloed hebben indien men zich in een van de volgende situaties bevindt: - 1 e jaar werkloosheid - deeltijds werken en inkomensgarantie uitkering ontvangen Voor meer uitgebreide informatie verwijzen we naar bijlage werkloosheidsstelsel_

22 3. ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING 3.1. Algemene informatie RIZIV Tervurenlaan BRUSSEL tel. 02/ fax.02/ Rechthebbenden Rechthebbende op uitbetaling geneeskundige zorgen Om aanspraak te maken op terugbetaling geneeskundige zorgen moet men ofwel als gerechtigde ofwel als persoon ten laste bij een ziekenfonds ingeschreven zijn. Gerechtigde = iemand die op basis van eigen prestaties recht heeft op terugbetaling. Gedetailleerde opsomming te vinden op Persoon ten laste = Persoon die, door de band die hij heeft met een gerechtigde, onrechtstreeks geneeskundige verstrekkingen geniet (bijv. : echtgenote die niet werkt, kind...). Gedetailleerde opsomming te vinden op Rechthebbende op uitkering wegens arbeidsongeschiktheid De rechthebbende moet altijd zelf gerechtigde zijn. Als loontrekkende moet u aan een aantal voorwaarden voldoen voordat u een uitkering voor arbeidsongeschiktheid kunt ontvangen: - Aansluiting bij een ziekenfonds als gerechtigde of als persoon ten laste. - Een wachttijd doorlopen bij niet naleving van de plicht tot persoonlijke bijdragen. In theorie bestaat er geen wachttijd. Zodra men geboren wordt, wordt men in principe als persoon ten laste ingeschreven. - Moet u toch een wachttijd doorlopen dan moet u in een refertetijdvak dat aan de arbeidsongeschiktheid voorafgaat een minimum arbeidsvolume (of hiermee gelijkgesteld volume) aantonen. U moet 120 arbeidsdagen of 400 arbeidsuren in 6 maanden bewijzen. Deze twee voorwaarden dienen tegelijkertijd vervuld te zijn. Er zijn verkorte wachttijden of vrijstelling van wachttijd mogelijk. - Er mag geen onderbreking zijn van meer dan dertig dagen tussen de begindatum van uw arbeidsongeschiktheid en uw laatst gewerkte (of ermee gelijkgestelde) dag. - Sociale zekerheidsbijdragen betalen bij het ziekenfonds. 17

23 3.3. Arbeidsongeschikt Bij een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte van een werknemer uit de privésector wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst. Toch behoudt de werknemer gedurende een bepaalde periode het recht op loon. Dit loon wordt betaald door de werkgever en noemt het gewaarborgd inkomen 5. Bij een arbeidsongeschiktheid wegens ongeval = zie Hoofdstuk 6: Fonds voor Arbeidsongevallen Voor arbeiders - Anciënniteitsvoorwaarde: 1 maand - Indien arbeider ziek wordt gedurende de arbeidsdag = gewaarborgd dagloon. - De werknemer heeft recht op het behoud van zijn normaal loon gedurende 7 dagen (gewaarborgd weekloon). - Gedurende de 7 dagen na het gewaarborgd weekloon heeft de werknemer ten laste van zijn werkgever recht op 60% van zijn brutoloon, begrensd tot de ziekenfondsuitkeringen. - Gedurende de 23 dagen na de periode van het gewaarborgd weekloon heeft de werknemer recht op een vergoeding die het gewaarborgd maandloon wordt genoemd. Deze vergoeding vult het loon van de tweede week of de ziekenfondsvergoeding aan om aan de werknemer het equivalent van zijn nettoloon gedurende één maand te waarborgen. - Carensdag: Indien de arbeidsongeschiktheid minder dan 14 dagen duurt, is de eerste werkdag van de arbeidsongeschiktheid een carensdag. Dit betekent dat hij niet betaald wordt door de werkgever. Hij zal evenmin door het ziekenfonds gedekt zijn. (Dit kan anders bepaald zijn door het Paritair Comité.) - Wanneer een nieuwe arbeidsongeschiktheid voorkomt binnen de eerste 14 dagen volgend op het einde van de eerste arbeidsongeschiktheidsperiode: geen gewaarborgd loon, tenzij men kan aantonen dat het aan andere ziekte of ongeval is. Als de werknemer echter tijdens de eerste periode zijn rechten op het gewaarborgd loon niet heeft uitgeput, heeft hij recht op de betaling van het resterend gedeelte. 18

24 Voor bedienden - Geen anciënniteitsvoorwaarde - Gewaarborgd loon voor 30 dagen = doorbetaling van het loon. - Indien bediende ziek wordt gedurende de arbeidsdag = gewaarborgd dagloon. - Geen carensdag - Bij arbeidsongeschiktheid tijdens proefperiode telt de regeling van een arbeider. De arbeidsovereenkomstenwet voorziet drie verplichtingen ten laste van de werknemer: - De werknemer moet onmiddellijk de werkgever verwittigen van de ongeschiktheid. - De werknemer moet een geneeskundig getuigschrift aan de werkgever bezorgen zoals voorzien in het arbeidsreglement of CAO of op vraag van de werkgever. - Indien de werkgever dit vraagt moet de werknemer zich onderwerpen aan de controle uitgevoerd door een geneesheer (niet: preventieadviseur of arbeidsgeneesheer). De controlegeneesheer gaat na of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is Voor de werkzoekende Werklozen die arbeidsongeschikt worden, brengen de adviserend geneesheer van het ziekenfonds waarbij men is aangesloten op de hoogte binnen de 48 uren Aangifte Om aanspraak te maken op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid moet men in de eerste instantie aangifte doen bij de adviserend geneesheer. Dit gebeurt via een speciaal formulier nl. Vertrouwelijk (getuigschrift van arbeidsongeschiktheid) 6. De behandelende arts dient dit in te vullen. Men moet dit per post opsturen of afgeven aan de adviserende geneesheer binnen de 48 uur na de aanvang van arbeidsongeschiktheid. Sommige werknemers hebben een langere aangiftetermijn omdat er gewaarborgd loon door de werkgever betaald wordt. De volgende algemene principes worden toegepast: - 48 uren bij volledig werklozen, vissers, huisarbeiders, interimwerkers, onthaalouders, - 14 kalenderdagen: arbeiders onder contract (uitzondering: arbeiders die economisch, technisch of werkloos zijn wegens slecht weer) - 28 dagen: bedienden onder contract Bij laattijdige aangifte ontvangt men slechts 90% van zijn uitkering. 19

25 Na opsturen van het formulier Vertrouwelijk ontvangt de werknemer/werkzoekende een inlichtingenblad en een bewijs van werkhervatting. Het inlichtingenblad dient ingevuld te worden door betrokkene, werkgever en/of vakvereniging en teruggestuurd te worden naar de bevoegde uitbetalingsinstelling. Zodra men het werk of de werkloosheid hervat, moet men het bewijs van werkhervatting 7 ingevuld door de werkgever of vakvereniging terugsturen. Ook bij een arbeidsongeval is het aan te raden om een aangifte te doen (zie Hoofdstuk 6: Fonds voor Arbeidsongevallen). Als loontrekkende kan men slechts arbeidsongeschikt erkend worden als men + 66 % arbeidsongeschikt erkend is Bedragen 8 De uitkering is afhankelijk van de gezinssituatie, de gewerkte periodes, het loon en de duur van de arbeidsongeschiktheid. Na 30 dagen neemt het ziekenfonds de vergoedingen volledig op zich. Er zijn twee periodes van vergoedingen: - begin van ziekteperiode = primaire arbeidsongeschiktheid - meer dan 1 jaar ziek = invaliditeit Rechthebbenden kiezen een verzekeringsinstelling (=ziekenfonds, mutualiteit). De verzekeringsinstellingen betalen met controle door het RIZIV de uitkeringen uit Gezinssituatie 9 Gerechtigde met gezinslast - samenwonen met een persoon die ten laste kan beschouwd worden Deze persoon is: o o o uw echtgenote of feitelijke levenspartner; uw kind; een bloed- of aanverwant tot de derde graad; OF u bent alleenstaande die onderhoudsgeld betaalt van minimum 111,45. - de samenwonende persoon heeft een lager inkomen dan 914,67 Let wel : als u samenwoont met uw echtgenote of feitelijke levenspartner, kan enkel deze persoon de gezinslast doen ontstaan. Met de andere personen in het gezin (bvb kinderen) wordt geen rekening gehouden. Gerechtigde zonder gezinslast alleenstaande - je woont alleen of samen met een persoon die over geen enkel inkomen beschikt en niet ten laste is, - je woont samen met een persoon die in principe ten laste kan zijn en die een inkomen heeft tussen 914,67 en 1 472,40. Dit inkomen bestaat o o ofwel enkel uit een beroepsinkomen, ofwel gedeeltelijk uit beroeps-& gedeeltelijk uit vervangingsinkomen. 20

26 Gerechtigde zonder gezinslast samenwonende Je behoort niet tot de vorige twee situaties Het primaire tijdvak = 1ste jaar Werklozen Van de 1 ste tot de 6 de maand arbeidsongeschiktheid Vanaf de 1 ste dag van de 7 de maand arbeidsongeschiktheid Zelfde bedrag als werkloosheidsuitkering 60% van het brutoloon Als werkloze wordt de ziekte-uitkering volgens dezelfde percentages berekend op het brutoloon dat als basis heeft gediend voor de berekening van de werkloosheidsuitkering. Eventueel: toekenning minimum Werkenden Alleenstaande of samenwonende gelijkgesteld als alleenstaande Gezinshoofd = gerechtigde met gezinslast 60% van het brutoloon Samenwonende Vanaf 7 de maand! Telling gebeurt vanaf 1ste dag arbeidsongeschiktheid, indien gewaarborgd loon betaalt mutualiteit niet.! Zaterdag is een vergoedbare dag. 21

27 Het invaliditeitstijdvak = na het 1ste jaar Het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid is enkel de medisch adviseur verantwoordelijk voor de erkenning van arbeidsongeschiktheid en dit op basis van het beroep en de medische antecedenten van de patiënt. Bij invaliditeit kijkt men ook naar de scholingsgraad, leeftijd en dergelijke van de patiënt De erkenning van arbeidsongeschiktheid dient altijd bevestigd te worden door de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het RIZIV. Alleenwonende Gezinshoofd = gerechtigde met gezinslast Samenwonende 55% van het brutoloon 65% van het brutoloon 40% van het brutoloon Opmerkingen : Het bedrag van de ziekte-uitkering is gekoppeld aan de index. De ziekte-uitkeringen worden uitbetaald door het ziekenfonds. Er gelden maximumbedragen voor iedereen die recht heeft op een ziekteuitkering. Voor meer info zie Vanaf de zevende maand van de arbeidsongeschiktheid is een minimumuitkering gegarandeerd : regelmatige werknemer(*) niet-regelmatige werknemer alleenwonende gezinshoofd samenwonende alleenwonende gezinshoofd samenwonende 42,67 euro/dag 53,32 euro/dag 36,59 euro/dag 30,82 euro/dag 41,09 euro/dag 300,82 euro/dag (*) Als regelmatige werknemer moet men aan de volgende voorwaarden voldoen: - Minimaal 21 jaar oud zijn of betaald worden als invalide met gezinslast - Minstens 6 maanden ingeschreven zijn als loontrekkende - Een minimumloon bewijzen in een referteperiode - In dezelfde referteperiode minimaal ¾ de van het aantal mogelijk arbeidsdagen bewijzen. Voor een volledig jaar is dit 234 dagen of 1456 arbeidsuren. - Minstens 120 effectieve arbeidsdagen in uw beroepsloopbaan kunnen bewijzen, een werkloosheidsdag of ziektedagen tellen hier niet mee. - Tussen de laatste arbeidsdag en de begindatum arbeidsongeschiktheid geen 30 dagen onderbreking hebben. 22

28 3.5. Progressieve tewerkstelling Maatregel Personen die een uitkering ontvangen van het RIZIV kunnen in aanmerking komen voor progressieve tewerkstelling 10. Deze tewerkstelling is gericht op een geleidelijke werkhervatting, voor personen die een ziekte-uitkering ontvangen. Men kan deeltijds de arbeid hervatten. Dit kan zowel bij de huidige werkgever als bij een nieuwe werkgever (in het laatste geval wordt wel aanbevolen de huidige arbeidsovereenkomst te verbreken). De werkgever is niet verplicht om op een vraag naar progressieve tewerkstelling in te gaan Voordelen werknemer Werknemer blijft in contact met de werkgever, het bedrijf en de collega s. De overgang van arbeidsongeschiktheid naar arbeidsgeschiktheid kan geleidelijk verlopen. De werknemer blijft arbeidsongeschikt, hij behoudt het recht op (een gedeelte van) zijn uitkering van het RIZIV, dit gedeelte hangt af van het gepresteerde werkvolume. Er is een weg terug: indien de progressieve tewerkstelling niet lukt valt de werknemer terug op zijn vroegere ziekte-uitkering (de uitkering wordt dus niet berekend op de eventueel nieuwe wedde) Voordelen werkgever De werknemer met zijn specifieke ervaring en competenties blijft actief in het bedrijf. De werknemer blijft erkend als arbeidsongeschikt, waardoor bij herval de werkgever niet altijd verplicht is het gewaarborgd loon uit te betalen. Zie schema gewaarborgd loon Procedure De adviserend geneesheer moet voorafgaande toestemming verlenen voor progressieve tewerkstelling en bepaalt de aard, het volume en de duur van de activiteit die hernomen wordt. Men stuurt dus een schriftelijke voorafgaande aanvraag 11 met vermelding van welk werk, welk volume en welk uurrooster. Opdat het ziekenfonds het verschuldigde daguitkeringsbedrag voor de arbeidsongeschiktheid kan berekenen, moet de werkgever, elke maand een formulier verklaring van inkomen uit een met de gezondheidstoestand verenigbare activiteit 12 invullen. De werkgever geeft het brutoloon voor de referentieperiode aan, verminderd met de sociale zekerheidsbijdrage ten laste van de werknemer (= bruto belastbaar). De progressieve tewerkstelling kan blijven duren zolang adviserend geneesheer en werkgever akkoord gaan met progressieve tewerkstelling. 23

29 Financieel Men krijgt loon in functie van de arbeidsovereenkomst + opleg RIZIV. Bij de berekening van de uitkeringen bij toegelaten activiteit wordt het belastbaar loon eerst omgerekend naar een dagloon, door het belastbaar loon van de voorbije maand te delen door 26. Vervolgens wordt berekend welk gedeelte van dit dagloon in aanmerking moet worden genomen om in mindering gebracht te worden van de normale ziekte-uitkering. Dit gebeurt via een schijvensysteem. De uitbetaling van de uitkeringen gebeurt vervolgens in een 6-dagenweek (ongeacht het werkelijke arbeidsregime). Pas op! Belastingen Op een ziekte-uitkering worden geen of weinig voorheffingen ingehouden. Hou er rekening mee dat deze bij afrekening van je belastingen zullen verrekend worden. Het berekende dagloon: is max. 15,6068 is min. 15,6068 en max. 24,9709 is min. 24,9709 en max. 34,335 Volgend bedrag komt in mindering van uw dagbedrag aan ziekte-uitkeringen Geen vermindering van uw ziekte-uitkering 20% van het verschil tussen het dagloon en 15, % van het verschil tussen het dagloon en 24,9709 is meer dan 34,335 75% van het verschil tussen het dagloon en 34, Herval Wanneer men na een periode van arbeidsongeschiktheid een nieuwe tewerkstelling start, maar niet progressief: - Personen in primaire arbeidsongeschiktheid: indien het in de eerste 2 weken niet lukt, krijgt cliënt zijn RIZIV uitkering van voor zijn tewerkstelling. De ziekte wordt dan gezien als herval. - Personen op invaliditeit: indien het in de eerste 3 maanden niet lukt, krijgt cliënt zijn RIZIV uitkering van voor zijn tewerkstelling. De ziekte wordt dan gezien als herval. Indien de 2 weken of 3 maanden verstreken zijn wordt bij ziekte de ziekte-uitkering berekend op het nieuwe loon en start men terug de primaire arbeidsongeschiktheid. 24

30 3.7. Herscholing Maatregel Herscholing binnen het RIZIV statuut = arbeidsongeschikte personen kunnen in kader van deze maatregel herschoold worden waarbij de kosten ten laste worden genomen van het RIZIV Voordelen werknemer De kosten van het opleidingsprogramma vallen ten laste van RIZIV. Gedurende het ganse opleidingstraject geldt er een wettelijk vermoeden van arbeidsongeschiktheid, heel die tijd behoudt de arbeidsongeschikte persoon het recht op uitkering. Na deze herscholingsperiode kan de adviserend geneesheer soms akkoord gaan met progressieve tewerkstelling Voordelen werkgever Gemotiveerde mensen. Indien de werknemer een stage uitvoert bij een werkgever zal deze laatste over een ruime proefperiode beschikken om motivatie en vaardigheden te evalueren. Eventueel nog na stage: progressieve tewerkstelling Procedure Aanvraag richten tot adviserend geneesheer van mutualiteit. De aanvraag wordt met het advies van de adviserend geneesheer via de Landsbond van de mutualiteit overgemaakt aan het college van geneesheren van het RIZIV. Het college beslist of de herscholing al dan niet ten laste wordt genomen. Beslissing van het College wordt aan de mutualiteit en aan betrokkene doorgestuurd Financieel Gedurende periode van herscholing ontvangt betrokkene RIZIV uitkering. Na het einde van de herscholing blijft het recht behouden op een RIZIV uitkering zolang geen einde gesteld wordt aan de erkenning door de adviserend geneesheer of het RIZIV. Op dat moment wordt rekening gehouden met de nieuwe beroepsvaardigheid RIZIV in opleiding Een RIZIV-gerechtigde moet elke activiteit ten aanzien van werk of opleiding aanvragen/melden aan zijn medisch adviseur. De RIZIV-uitkering blijft lopen tijdens de opleiding. Indien de RIZIV-gerechtigde start met een IBO of GIBO wordt ook de productiviteitspremie gecumuleerd met de huidige RIZIV-uitkering. 25

31 4. INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN/OF INTEGRATIETEGEMOETKOMING Algemene informatie Directie generaal Personen met een handicap Administratief centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50,bus Brussel Een berekening maken van IVT / IT kan via de website doorklikken naar tegemoetkomingen bedragen simulatie (http://www.handicap.fgov.be/nl/tegemoetkomingen/bedragen) of via de website van de werkbank: omingen/tabid/210/default.aspx Contactpersoon: Nancy Lootens, 4.2. IVT en/of IT Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) krijg je als je wegens je handicap niet in staat bent om meer te verdienen dan 1/3 de van wat een persoon zonder handicap verdient in het normale arbeidscircuit. De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend in functie van het resultaat van een onderzoek naar het inkomen. Het zijn de inkomsten die in aanmerking genomen worden voor de aanslag van de personenbelasting waarmee men rekening houdt. Een integratietegemoetkoming (IT) kan je krijgen als je ten gevolge van je handicap en de vermindering van zelfredzaamheid bijkomende kosten hebt om je in het maatschappelijk leven in te passen. Dit wordt bepaald aan de hand van een puntensysteem dat wordt ingevuld door de arts. Indien je minder dan zeven punten hebt, heb je geen recht op de tegemoetkoming. Voor de berekening van de graad van zelfredzaamheid wordt rekening gehouden met volgende factoren 1. de mogelijkheid zich te verplaatsen 2. de mogelijkheid om zijn voeding te nuttigen of te bereiden 3. de mogelijkheid om voor zijn persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kleden 4. de mogelijkheid om de woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten 26

32 5. de mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en het gevaar te kunnen vermijden 6. de mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact De geneesheer zal voor elke functie onderzoeken welke moeilijkheden betrokken persoon ondervindt en kan 4 mogelijke antwoorden geven op elk item 0 punten : geen moeilijkheden, geen bijzondere inspanning of geen bijzondere hulpmiddelen 1 punt : beperkte moeilijkheden, beperkte bijkomende inspanning of beperkt beroep op bijzondere hulpmiddelen 2 punten : grote moeilijkheden, grote bijkomende inspanningen of uitgebreid beroep op bijzondere hulpmiddelen 3 punten : onmogelijk zonder hulp van derden, zonder opvang in een aangepaste voorziening of zonder aangepaste omgeving Er gebeurt een optelling van de punten en de gehandicapte wordt ondergebracht in één van de 5 categorieën. Aanvraag IVT en IT: Gemeentehuis Administratief onderzoek Medisch onderzoek Beslissing aanvraag via e-governement medische documenten worden meegegeven alles opsturen naar FOD binnen de maand start binnen de FOD oproeping op consult eventueel met vertrouwenspersoon medische beslissing na 3 maanden binnen de 6 maanden betaling binnen de 1 ste maand na beslissing Om deze tegemoetkomingen te kunnen krijgen moet je een aanvraag indienen bij de sociale dienst van de gemeente waar je ingeschreven bent. Een aanvraag indienen kan vanaf 20 jaar. Het recht op uitkeringen krijg je pas vanaf 21 jaar (voor personen <21 jaar is er verhoogde kinderbijslag). De aanvraag moet gebeuren voor je 65 jaar bent. De tegemoetkoming wordt verhoogd of verlaagd naargelang - je eigen inkomen - het inkomen van je partner - je vervangingsinkomen Alle wijzigingen (samenstelling gezin/huishouden, inkomsten) meld je binnen de drie maanden na de verandering van de feiten bij Ministerie van Sociale Zekerheid. Bij tewerkstelling kunnen er dus gevolgen zijn voor het ontvangen van deze uitkeringen. Beide tegemoetkomingen zijn cumuleerbaar en worden afzonderlijk geëvalueerd. 27

33 4.3. Bedragen 15 Bedragen: zie bijlage overzicht_it_ivt Opmerkingen - Indien iemand zijn IVT en IT verliest, kan hij /zij ook zijn fiscale of sociale voordelen verliezen. Er zijn immers voordelen die afhangen van de betaling van een tegemoetkoming. Andere zoals het fiscaal voordeel worden toegekend op basis van de graad van handicap. - Iemand die zijn IVT en IT verliest, zal opnieuw een administratieve fase doorlopen indien hij ooit zijn werk verliest. Er is geen automatisch recht op deze tegemoetkomingen. Dergelijke dossiers worden wel met voorrang behandeld. Op 13 september 2010 heeft de DG (Directie-generaal) Personen met een handicap van de FOD (Federale Overheidsdienst) Sociale Zekerheid een nieuwe informaticaapplicatie bestemd voor personen met een handicap ingehuldigd: Handiweb. Met deze applicatie kunnen ze hun dossier raadplegen wanneer ze dat willen, gewoon met hun elektronische identiteitskaart, een kaartlezer en een internetverbinding. In enkele muisklikken zullen personen met een handicap en/of hun bemiddelaars op Handiweb het volgende kunnen nagaan: welke van hun aanvragen nog onderzocht worden en hoe ver het ermee staat, of er nog een in te vullen en/of terug te sturen document of formulier ontbreekt; wat de historiek is van de beslissingen die hun medegedeeld werden; het bedrag van de tegemoetkoming die hun werd of zal uitbetaald worden, en de uitbetalingsdata; de graad van hun handicap erkend door de geneesheer, met het aantal punten toegekend in functie van het verlies van hun zelfredzaamheid; wat ze moeten doen wanneer hun situatie verandert; wat ze eventueel nog kunnen aanvragen, en hoe? Indien personen met een handicap zich willen laten bijstaan door een persoon naar keuze (de gevolmachtigde) moeten ze een specifieke aanvraag indienen bij de DG Personen met een handicap door middel van een formulier (de volmacht) IVT/IT in opleiding Bij de berekening van IT of IVT wordt rekening gehouden met het belastbaar inkomen. Wanneer men een voltijdse beroepsopleiding volgt erkend door VDAB zal dit geen invloed hebben op de tegemoetkoming. Wanneer men in een gespecialiseerde individuele beroepsopleiding (GIBO) stapt moet men dit doorgeven. 28

34 5. KINDERBIJSLAG WERKNEMERS Algemene informatie RKW Provinciaal Bureau van West-Vlaanderen Hertogenstraat ST. ANDRIES Elke werkgever die personeel in dienst neemt is verplicht zich aan te sluiten bij een kinderbijslagfonds. Elke werknemer moet de geboortepremies en kinderbijslagen aanvragen bij het fonds waarbij de werkgever aangesloten is Kinderbijslagfondsen Een kinderbijslagfonds is de instelling die belast is met onderzoek van het recht op kinderbijslag en de uitkering van kinderbijslag. Samen met de RKW bestaan er nog bijzondere kinderbijslagfondsen en vrije kinderbijslagfondsen. De bijzondere kinderbijslagfondsen zijn de fondsen die opgericht worden voor bepaalde sectoren van het bedrijfsleven, zij staan onder toezicht van het RKW. Het gaat om openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid die paritair beheerd worden. Momenteel zijn er twee : één voor het havenbedrijf en één voor de binnenscheepvaart. Vrije kinderbijslagfondsen zijn private instellingen die de vorm van een VZW moeten hebben. Zij staan eveneens onder toezicht van het RKW. De enige taak bestaat uit het uitkeren van kinderbijslag. Momenteel zijn er 23 vrije kinderbijslagfondsen Partijen Het rechtgevend kind Het rechtgevend kind is het kind voor wie de kinderbijslag wordt betaald De bijslagtrekkende De bijslagtrekkende is degene aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald. De kinderbijslag wordt betaald aan de persoon die het kind opvoedt. De kinderbijslag en het kraamgeld worden uitgekeerd aan de moeder. Als de moeder het kind niet werkelijk opvoedt, wordt de kinderbijslag betaald aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die instaat voor de opvoeding van het kind. 29

35 In geval van co-ouderschap wordt de kinderbijslag aan de moeder uitbetaald tenzij het kind bij vader is gedomicilieerd en vader uitdrukkelijk de vraag heeft gesteld naar kinderbijslag. Evenwel kan de bijslagtrekkende een instelling zijn De rechthebbende De rechthebbende is de werknemer of gewezen werknemer die het recht op kinderbijslag doet ontstaan. Het is het kinderbijslagfonds waarbij zijn werkgever is aangesloten dat zal instaan voor de toekenning van de kinderbijslag voor de kinderen voor wie hij recht opent. Onder bepaalde voorwaarden kan een persoon de hoedanigheid van rechthebbende op kinderbijslag verkrijgen, daarnaast moet er een band van verwantschap zijn met de kinderen Bedragen en berekeningswijze Gewone kinderbijslag/basiskinderbijslag 1ste kind 2de kind 3de en al de volgende kinderen Wees 18 90,28 euro 167,05 euro 249,41 euro 346,82 euro Opmerkingen - Ook kinderen die in een instelling geplaatst zijn en die kinderbijslag genieten in kader van een ander stelsel tellen mee voor de rangorde. - Rang van het rechtgevend kind = de plaats die het kind inneemt t.o.v. de andere rechtgevende kinderen op basis van leeftijd. Het oudste kind wordt de 1 ste rang toegekend. - De wees met recht op verhoogde wezenbijslag, telt niet mee voor de rangbepaling van de andere rechtgevende kinderen in het gezin. - Wanneer een kind het recht op kinderbijslag verliest (begint bijvoorbeeld te werken) schuiven de andere kinderbijslaggerechtigde kinderen in het gezin in rang op. Een tweede kind wordt dan eerste kind, een derde kind wordt tweede kind, enz. Het hoogste bedrag valt m.a.w. weg. - Kinderbijslag kan maximaal uitbetaald worden tot de leeftijd van 25 jaar. 30

36 Toeslagen A. Toeslag voor langdurig werklozen / gepensioneerden / invalide werknemers (sociale toeslag) Verhoogde kinderbijslag voor kinderen van gepensioneerden en werklozen (langer dan 6 maanden): 1ste kind 2de kind 3de en al de volgende kinderen 45,96 euro 28,49 euro 5,00 euro vanaf 3 de kind in eenoudergezin 22,97 euro Verhoogde kinderbijslag voor kinderen van invalide werknemers: 1ste kind 2de kind 3de en al de volgende kinderen 98,88 euro 28,49 euro 5,00 euro vanaf 3 de kind in eenoudergezin 22,97 euro Om van de verhoogde schaal te genieten, moeten enkele voorwaarden inzake kinderlast, gezinsinkomen en beroepsactiviteit vervuld worden. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, wordt de kinderbijslag aan de gewone schaal uitbetaald. Onder bepaalde voorwaarden, kan de verhoogde schaal verder betaald worden in geval van werkhervatting door ex-invaliden, ex-werklozen of ex-rechthebbenden op de gewaarborgde gezinsbijslag. Meer info op B. Toeslag voor kinderen met een handicap (< dan 21 jaar) Oud systeem (per betrokken kind) Bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap (ongeschiktheid van minstens 66 %) jonger dan 21 jaar en uiterlijk geboren op 1 januari Het bedrag is afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid. categorie 0 tot 3 punten 406,16 euro categorie 4 tot 6 punten 444,59 euro categorie 7 tot 9 punten 475,27 euro 31

37 Nieuw systeem (per betrokken kind) Toeslag voor kinderen met een aandoening. Bedrag is afhankelijk van de ernst van de gevolgen van de aandoening. Sinds 1 mei 2009 is dit systeem ook van toepassing op de kinderen geboren vóór 1 januari minder dan 6 punten in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler 6-8 punten in totaal waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler 6-8 punten in totaal waarvan ten minste 4 voor de eerste pijler 9-11 punten in totaal waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler 9-11 punten in totaal waarvan ten minste 4 voor de eerste pijler 79,17 euro 105,44 euro 406,16 euro 246,05 euro 406,16 euro punten in totaal 406,16 euro punten in totaal 461,83 euro punten in totaal 494,81 euro +20 punten in totaal over de drie pijlers 527,80 euro C. Leeftijdsbijslag EERSTE KIND VAN DE GEWONE SCHAAL (dat geen supplement voor eenoudergezinnen of sociale toeslag ontvangt en dat niet door een aandoening getroffen is) Kind geboren na 31 december Vanaf 6 jaar tot en met 11 jaar 15,73 - Vanaf 12 jaar tot en met 17 jaar 23,95 - Vanaf 18 jaar (voor de eerste maal van toepassing vanaf 1/01/2009) 27,60 Uitzonderingen: Voor kinderen geboren vanaf 1 januari 1991 die het oudste kind met recht op kinderbijslag worden omdat een ouder kind stopt met studeren of het gezin verlaat, vanaf 6 jaar en zolang ze in het gezin blijven. 31,36 32

38 Voor kinderen geboren tussen 1 januari 1985 en 31 december 1990, vanaf 18 jaar. 33,69 ANDERE KINDEREN (alle kinderen die een supplement voor éénoudergezinnen of een sociale toeslag ontvangen en alle kinderen met een aandoening) Kind van 6 tot en met 11 jaar 31,36 Kind van 12 tot en met 17 jaar 47,92 Kind van 18 tot en met 24 jaar 60,93 Let op: leeftijdsbijslagen mogen niet opgeteld worden bij verandering van leeftijdscategorie. Het nieuwe bedrag vervangt dus steeds het vorige. D. Toeslag voor eenoudergezinnen 1 ste kind: 45,96 2 de kind: 28,49 3 de kind en elk der volgende: 22,97 Het supplement wordt toegekend als de beroeps- of vervangingsinkomsten van het eenoudergezin dat de gewone bijslag geniet een grensbedrag niet overschrijdt. E. Jaarlijkse bijslag (schoolpremie) Kind van 0 tot en met 5 jaar : 27,60 Kind van 6 tot en met 11 jaar: 58,59 Kind van 12 tot en met 17 jaar: 82,02 Kind van 18 tot en met 24 jaar : 110, Verhoogde kinderbijslag (sociale toeslag) en werken Bij tewerkstelling kan men verhoogde kinderbijslag in kader van zijn inkomenssituatie verliezen. 19 Indien men tewerkgesteld is in een beschutte werkplaats kan men de verhoogde kinderbijslag tot 21 jaar wel cumuleren. Wezenuitkering verliest men steeds bij een tewerkstelling. De sociale toeslag voor langdurige werklozen of arbeidsongeschikten kan nog verder uitbetaald worden gedurende 2 jaar of 8 kwartalen indien de inkomsten uit de tewerkstelling en/of sociale uitkering het grensbedrag niet overschrijden. 33

39 Voorbeelden: - situatie 1: cliënt gaat voltijds werken en zijn inkomen overschrijdt de inkomensgrenzen = verlies van sociale toeslag - situatie 2: cliënt gaat voltijds werken en zijn inkomen overschrijdt de inkomensgrenzen niet = behoud van sociale toeslag voor 2 jaar of maximum 8 kwartalen. - situatie 3: cliënt gaat deeltijds werken met opleg van RVA (inkomensgarantieuitkering) = behoud van sociale toeslag dit onbeperkt in tijd - situatie 4: cliënt gaat deeltijds werken en krijgt geen opleg van RVA (inkomensgarantieuitkering) en overschrijdt de inkomensgrenzen niet met zijn gezinsinkomen = behoud van sociale toeslag voor 2 jaar of maximum 8 kwartalen. - situatie 5: cliënt gaat deeltijds werken en krijgt geen opleg van RVA (inkomensgarantieuitkering) en overschrijdt de inkomensgrenzen met zijn gezinsinkomen = verlies van sociale toeslag Verhoogde kinderbijslag (tot 21 jaar) en beroepsinschakelings-uitkering Een inschrijving als werkzoekende leidt niet tot een nieuwe evaluatie van de handicap of de aandoening. Een kind dat werkt kan nog recht geven op een toeslag (op basis van beperking) indien hij/zij van 1 september van het jaar waarin de jongere 18 wordt tot de maand waarin hij 21 wordt, als hij: - werkt in een beschutte werkplaats, al dan niet met een leercontract - werkt met een erkend leercontract en een inkomen heeft dat lager is dan 509,87 bruto per maand - werkt als jobstudent, maximum 50 dagen per jaar - werkt met een IBO-contract - een sociale uitkering ontvangt na één van die activiteiten of een inschakelingsuitkering ontvangt. De toeslag valt weg als het kind: - werkt met een gewoon arbeidscontract - werkt als zelfstandige - een sociale uitkering ontvangt na één van die activiteiten. Als de jongere werk doet dat geen recht geeft op de toeslag, maar de handicap of aandoening wel erkend blijft, dan kan hij nog de gewone kinderbijslag krijgen tot 21 jaar. 34

40 6. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 6.1. Algemene informatie Fonds voor Arbeidsongevallen Troonstraat BRUSSEL Tel Fax Elke werkgever is verplicht een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan bij een verzekeringsonderneming. Deze polis arbeidsongevallen dekt de arbeidsongevallen overkomen aan alle werknemers in dienst van een werkgever en voor alle werkzaamheden waarvoor zij door die werkgever zijn tewerkgesteld. De werkgever die niet verzekerd is of wiens polis geschorst is en toch personeel tewerkstelt, wordt ambtshalve aangesloten bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. Ook de werklozen en de fysisch gehandicapte personen, die een opleiding volgen, evenals de leerjongens en -meisjes en de stagiairs, zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen Het begrip arbeidsongeval Een arbeidsongeval is een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt, waarvan de oorzaak buiten het organisme van de getroffene ligt en die zich voordoet tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Vijf criteria zijn bepalend voor het onderscheid tussen een arbeidsongeval en elk ander voorval: - het plotseling karakter: dit criterium is van essentieel belang om te kunnen spreken van een ongeval en maakt het onderscheid tussen een ongeval en ziekte. Het omvat een in tijd en ruimte lokaliseerbare gebeurtenis die bovendien slechts een korte tijdspanne in beslag neemt. - er moet sprake zijn van een letsel, van welke aard dan ook, lichamelijk (wonde, breuk ) of geestelijk (psychisch). Het bewijs van het bestaan van een letsel wordt meestal geleverd via een medisch attest. - het ongeval moet zich hebben voorgedaan tijdens de werktijd, tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dit omvat elke plaats en elk tijdstip waar de werknemer zich ter uitvoering de overeenkomst onder het toezicht van de werkgever bevindt. - een uitwendige oorzaak : de oorzaak of één van de oorzaken moet buiten het organisme van getroffene liggen. Getroffene moet dit niet bewijzen, er is een wettelijk vermoeden. - door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst: het ongeval is het gevolg van een risico waaraan de werknemer is blootgesteld ingevolge zijn beroepsarbeid of ingevolgde het milieu en de omgeving waarin hij is tewerkgesteld. Ook hier is er een wettelijk vermoeden. 35

41 Voorbeeld: Na een weddenschap waarbij een werknemer werd uitgedaagd om door het raam te springen, sprong de betrokken werknemer tijdens de lunchpauze vanuit het raam van de bedrijfskantine naar beneden en brak zijn hiel Het begrip arbeidswegongeval Onder arbeidswegongeval wordt verstaan: een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel verzoorzaakt waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme van de getroffene ligt en dat zich bovendien voordoet op de weg van en naar het werk. Onder de weg naar en van het werk wordt verstaan het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd 20. Vier criteria zijn hier bepalend: - het plotseling karakter: dit criterium is van essentieel belang om te kunnen spreken van een ongeval, en maakt het onderscheid uit tussen een ongeval en ziekte; het omvat een in tijd en ruimte lokaliseerbare gebeurtenis die bovendien slechts een korte tijdspanne in beslag neemt - er moet sprake zijn van een letsel, van welke aard dan ook, lichamelijk (wonde, breuk ) of geestelijk (psychisch). Het bewijs van het bestaan van een lestsel wordt meestal geleverd via een medisch attest - het ongeval moet zich hebben voorgedaan op de weg of naar of van het werk, het begrip weg naar en van het werk wordt omgeschreven als het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd - een uitwendige oorzaak : de oorzaak of één van de oorzaken moet buiten het organisme van getroffene liggen. Getroffene moet dit niet bewijzen, er is een wettelijk vermoeden Voorbeeld: De kreet van het kind zorgde ervoor dat werknemer een verstuiking opliep bij het uitstappen uit de autobus op weg naar het werk. 36

42 6.4. Aangifte Om aanspraak te kunnen maken op alle uitkeringen waarop een arbeidsongeval recht geeft, moet het dossier met inachtneming van de geldende voorschriften worden samengesteld. - een ongevalsaangifte: de getroffene moet het ongeval zo spoedig mogelijk melden aan zijn werkgever, die het ongeval aangeeft door middel van een door de verzekeraar verstrekt aangifteformulier 21 Zelfs in geval van twijfel over de erkenning van het ongeval is de werkgever toch verplicht een aangifte naar de verzekeraar te versturen. De ongevalsaangifte kan door middel van een aangifte op papier of door middel van elektronische aangifte. De werkgever moet de aangifte versturen binnen de 10 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van het ongeval. - medisch attest : de getroffene dient een geneesheer van zijn keuze te raadplegen om een medisch attest te laten opstellen; - (eventueel) opgave van de brutobezoldigingen tijdens het jaar dat ongeval voorafgaat : de werkgever stelt een staat op van het brutoloon dat het slachtoffer het vorige jaar heeft verdiend. Tot slot is het raadzaam ook aangifte te doen bij het ziekenfonds, net als bij ziekte. Na ontvangst van ongevalaangifte kan de verzekeraar 3 mogelijke standpunten innemen: 1. Verzekeraar aanvaardt arbeidsongeval 2. Verzekeraar roept twijfel in waardoor bijkomende onderzoeken nodig zijn 3. Verzekeraar erkent ongeval niet als arbeidsongeval 6.5. Procedure bij aanvaarding arbeidsongeval Zie schematische voorstelling 22 in bijlage. Indien het arbeidsongeval wordt aanvaard en men wordt door de verzekeraar vergoed, zal op een bepaald moment de verzekeraar de toestand willen consolideren. Hij stelt dan vast dat de letsels niet meer evolueren. Bij de consolidatie gaat de verzekeraar na of de geschiktheid om door arbeid een inkomen te verwerven gedeeltelijk of volledig verloren bent (= blijvende arbeidsongeschiktheid). Om het verlies of de vermindering van het economisch potentieel te bepalen wordt rekening gehouden met - de leeftijd, - de vakkundigheid - het aanpassingsvermogen - de mogelijkheid tot omscholing - de concurrentiebekwaamheid van de getroffene op de arbeidsmarkt. Men zal niet alleen kijken in functie van het eigen beroep maar ook in functie van de voor de gestroffene op de algemene arbeidsmarkt openblijvende beroepen. 37

43 Indien de verzekeraar meent dat je blijvend ongeschikt bent, dan doet hij een voorstel voor de regeling van het ongeval. Dat voorstel bevat volgende elementen: - de beschrijving van de letsels; - de graad van blijvende ongeschiktheid (het percentage arbeidsongeschiktheid); - de consolidatiedatum (de datum waarop uw letsels niet meer evolueren); - het basisloon (het loon dat verdiend werd tijdens het jaar dat aan het ongeval voorafgaat). Bij aanvaarding van dit dossier wordt het dossier overgemaakt aan het Fonds voor Arbeidsongevallen. Vervolgens onderzoekt het Fonds of de arbeidsongevallenwet correct werd toegepast. Dit is de bekrachtigingsprocedure. Het Fonds voor Arbeidsongevallen bekrachtigt de overeenkomst. Daartoe beschikt het over een termijn van drie maanden. Het Fonds bezorgt de arbeidsongeschikte en de verzekeraar een kopie van de beslissing. Weigert het FAO de bekrachtiging, of gaat arbeidsongeschikte niet akkoord met het voorstel van de verzekeraar, dan kan de verzekeraar of arbeidsongeschikte de zaak aanhangig maken bij de arbeidsrechtbank. De arbeidsrechtbank zal uw arbeidsongeval bij vonnis regelen, eventueel na een medische expertise. Om na te gaan hoever een procedure reeds staat en welk bedrag de getroffene ontvangt kan men steeds contact opnemen met het Fonds voor Arbeidsongevallen er zijn specifieke zitdagen. 38

44 6.6. Vergoedingen Soorten vergoedingen De arbeidsongevallen verzekering vergoedt de geneeskundige verzorging, het inkomensverlies en bij een dodelijk ongeval ook de begrafeniskosten. Hij vergoedt geen stoffelijke of morele schade. Die kan enkel verhaald worden op een aansprakelijke derde, als die er is. Een overzicht van de vergoedingen: - Vergoedingen voor de volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Kosten voor geneeskundige verzorging - Terugbetaling van uw verplaatsingskosten als u zich moet laten onderzoeken, verzorgen of behandelen ingevolge uw arbeidsongeval of als u zich op vraag van het Fonds, de verzekeringsonderneming of de arbeidsrechtbank moet verplaatsen. - Het inkomensverlies Tijdelijke arbeidsongeschiktheid Bij tijdelijke ongeschiktheid bestaat de mogelijkheid om arbeid te verrichten waarbij de werknemer erkent blijft als arbeidsongeschikt, men behoudt het volledig loon (deel van de werkgever en deel van de arbeidsongevallenverzekering). Volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid = indien de getroffene ingevolge het overkomen ongeval niet meer in staat is het beroep uit te oefenen dat hij vervulde op het ogenblik van het ongeval. U hebt dan recht op een vergoeding: - Op de dag van het ongeval hebt u recht op een vergoeding voor het loonverlies. U ontvangt met andere woorden een loon voor de verloren uren als gevolg van het ongeval. - Vanaf de dag na het ongeval hebt u recht op een dagvergoeding. U ontvangt een dagvergoeding voor elke dag van arbeidsongeschiktheid, ook voor de weekends. Gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid = indien de getroffenen naar medische maatstaven verondersteld wordt het beroep dat hij uitoefende op het ogenblik van het ongeval te kunnen hervatten zonder daarom volledig arbeidsongeschikt te zijn, of indien de getroffene weder tewerkgesteld kan worden, eventueel minder uren per dag of week of eventueel in een voorlopig beroep dat hem gepast kan worden opgedragen door dezelfde werkgever. Als u opnieuw gaat werken, bedraagt uw vergoeding het verschil tussen uw loon vóór het ongeval en het loon na het ongeval. 39

45 Blijvende arbeidsongeschiktheid Als het slachtoffer na het arbeidsongeval niet meer kan werken, wordt hij beschouwd als blijvend arbeidsongeschikt. Men is volledig blijvend ongeschikt wanneer er geen mogelijkheid meer is om door het werk een regelmatig inkomen te verwerven. Men is gedeeltelijk blijvend ongeschikt wanneer er, ondanks de letsels, nog een bepaald concurrentie bestaat op de arbeidsmarkt. De raadsgeneesheer houdt hij niet alleen rekening met uw letsels, maar ook met uw leeftijd, uw beroepskwalificatie, uw aanpassingsvermogen en uw mogelijkheden op het gebied van herscholing. Hij schat met andere woorden uw verlies aan concurrentievermogen op de algemene arbeidsmarkt in. Bij volledig blijvend ongeschiktheid (na consolidatie) kan men een vaste uitkering ontvangen via het Fonds voor Arbeidsongevallen (percentage dat maandelijks/jaarlijks of éénmalig wordt uitbetaald). Deze uitkering kan men bij tewerkstelling niet verliezen en dus cumuleren met het loon. U wordt uitsluitend vergoed voor de aantasting van uw verdienvermogen. Morele schade wordt niet vergoed. Indien de letsels of gevolgen van het ongeval zo ernstig zijn dat de getroffene aangewezen is op hulp of bijstand bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten, kan hem een vergoeding voor hulp van een derde persoon worden toegekend Dodelijke arbeidsongevallen Er is niet enkel sprake van een dodelijk arbeidsongeval indien het slachtoffer onmiddellijk sterft ingevolge het ongeval, doch eveneens wanneer het slachtoffer later overlijdt aan de gevolgen van het ongeval of als de letsels op enigerlei wijze de dood hebben bespoedigd. Hierbij zijn er 5 categorieën van rechthebbenden - de overlevende echtgenot(e) - de kinderen - de ascendenten - de kleinkinderen - de broers en zussen In geval van dodelijk arbeidsongeval heeft de rechthebbende onder bepaalde voorwaarden recht op: - een tijdelijke rente of lijfrente - de terugbetaling van de begrafeniskosten - de terugbetaling van de kosten voor de overbrenging van het lichaam naar de plaats waar u uw getroffen familielid wenst te begraven 40

46 6.8. Arbeidsongeval en werken De tijdelijke arbeidsongeschikte werknemer die arbeid hervat kan uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid genieten. De vergoedingen van het Fonds voor Arbeidsongevallen kunnen gecumuleerd worden met een inkomen uit arbeid Arbeidsongeval en ziekte Indien men ziek is, moet men de overstap maken naar de mutualiteit. De mutualiteit zal de uitkering van het Fonds voor Arbeidsongevallen verrekenen met de mutualiteitsuitkering indien de arbeidsongeschiktheid nog te maken heeft met het arbeidsongeval. Heeft de arbeidsongeschiktheid niets te maken met het arbeidsongeval, dan kan men de uitkering van de mutualiteit cumuleren met de uitkering van het FAO. 41

47 7. FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN 7.1. Algemene informatie Fonds voor Beroepsziekten Sterrekundelaan BRUSSEL Tel Het begrip beroepsziekte Niet iedere tijdens het werk opgelopen ziekte wordt als beroepsziekte beschouwd. Om als dusdanig in aanmerking te komen, dient de ziekte veroorzaakt te zijn door uw werk. In België bestaat een officiële lijst 23 der erkende beroepsziekten, die aanleiding geven tot schadeloosstelling. Van de op deze lijst voorkomende ziekten wordt verondersteld dat zij door het beroep werden veroorzaakt. De lijst der erkende beroepsziekten wordt vastgelegd bij koninklijk besluit. Het is nochtans niet uitgesloten, dat een ziekte, die niet op de lijst der erkende beroepsziekten voorkomt, toch haar oorzaak vindt in het beroep, dat de werknemer uitoefent. Men moet hier het bewijs leveren dat de ziekte door het beroep werd veroorzaakt. Dit is niet eenvoudig, want de wet schrijft een "determinerende en rechtstreekse" band voor tussen het beroep en de ziekte Verzekerden Iedere persoon, die in de hoedanigheid van werknemer is tewerkgesteld - met het arbeidscontract als bewijs is verzekerd tegen de gevolgen van een beroepsziekte. Zijn eveneens verzekerd: de werklozen en de fysisch gehandicapte personen, die een opleiding volgen, evenals de leerjongens en -meisjes en de stagiairs, zelfs indien deze laatste geen salaris opstrijken. De leerlingen en studenten, die tijdens hun opleiding blootstaan aan het risico van een dergelijke ziekte en die tevens door de aard van deze opleiding aan risico's zijn blootgesteld, kunnen ook van de voordelen van de verzekering tegen beroepsziekten genieten Aanvraag Het is het Fonds voor de Beroepsziekten dat gelast is met de vergoeding van de schade die afkomstig is van de beroepsziekten. Het is bij deze instelling dat de aanvraag moet ingediend worden: het Fonds zal het dossier onderzoeken. 42

48 Een aanvraag tot schadeloosstelling van een beroepsziekte moet worden ingediend met behulp van de specifiek door de reglementering voorziene formulieren. Deze formulieren zijn beschikbaar bij het Fonds voor de Beroepsziekten. Om een aanvraag tot schadeloosstelling bij het Fonds in te dienen moet men een aanvraagformulier 501N 24 en 503N 25 gebruiken. Na de aanvraag gebeurt een medisch onderzoek en een administratief onderzoek. Op basis hiervan wordt een beslissing genomen. Meestal worden de onderzoeken evenwel gelijktijdig opgestart. 1. administratieve controle: kijken of er gegevens ontbreken 2. Een arts bekijkt de formulieren en eventuele medische bewijsstukken. Soms vraagt de arts bijkomende medische stukken op. Vaak zal het slachtoffer een medisch onderzoek moeten ondergaan op het FBZ (oproep per brief). De werknemer heeft recht op vergoeding voor de verplaatsingskosten en het loonverlies als gevolg van dit onderzoek. De huisarts of iedere andere geneesheer mag met toestemming van betrokkene van onze directeurgeneesheer de uitslagen en inlichtingen in verband met het onderzoek ontvangen. 3. Ingenieurs onderzoeken of het slachtoffer is blootgesteld aan een beroepsrisico om een dergelijke ziekte te krijgen. Soms helpt ons laboratorium hierbij en/of doen ze bepaalde biomedische analyses. 4. Op basis van deze informatie (administratieve gegevens, medisch onderzoek en blootstellingsonderzoek) nemen ze een beslissing. Een gemotiveerde beslissing wordt per aangetekende brief verstuurd. Indien de beslissing positief is, wordt ook het bedrag van de vergoeding in de brief vermeld. 5. Ze betalen een vergoeding aan het slachtoffer indien het om een positieve beslissing gaat. Als het slachtoffer bij een provincie of gemeente werkt, dan betaalt zijn werkgever de vergoeding (maar krijgt de gemeente of provincie dit bedrag terugbetaald door het FBZ). 6. Indien het slachtoffer niet akkoord is met deze beslissing, kan hij hiertegen beroep aantekenen bij een Arbeidsrechtbank De beslissing Eenmaal het onderzoek van de aanvraag beëindigd is, ontvangt betrokkene de beslissing volgens aangetekend schrijven. Een afschrift van deze beslissing wordt tezelfdertijd toegezonden aan het ziekenfonds. In deze beslissing wordt de reden medegedeeld, waarom de ziekte al dan niet als beroepsziekte werd erkend. Indien zij werd erkend, dan wordt men eveneens op de hoogte gebracht van de vergoedingen die de betrokkene zal opstrijken. 43

49 Indien de beslissing wordt betwist, dan moet betrokkene verhaal indienen bij de arbeidsrechtbank in het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats. Dit beroep moet in de loop van het jaar volgend op de datum, waarop de beslissing werd medegedeeld, worden ingediend onder de vorm van een dagvaarding met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. Men kan een uitkering ontvangen van het fonds voor beroepsziekten. Deze uitkering kan men bij tewerkstelling niet verliezen. Indien men ziek is, moet men de overstap maken naar de mutualiteit. De mutualiteit zal de uitkering van het Fonds voor Beroepsziekten verrekenen met de mutualiteitsuitkering indien de arbeidsongeschiktheid nog te maken heeft met de beroepsziekte Berekening vergoeding De vergoedingen voor blijvende of tijdelijke arbeidsongeschiktheid worden maandelijks uitbetaald (uitgezonderd achterstallen). De betaling gebeurt gewoonlijk op het einde van de maand. In principe volgt een eerste maandelijkse uitbetaling vrij snel nadat een (positieve) beslissing is genomen. Vaak heeft het slachtoffer ook recht op de betaling van achterstallige bedragen omdat de vergoeding wordt toegekend vanaf een datum voorafgaand aan het indienen van de aanvraag. Deze achterstallige bedragen zijn in de eerste plaats bestemd voor de terugbetaling aan andere instellingen (zoals het ziekenfonds) die in afwachting van de beslissing van het FBZ voorschotten hebben uitbetaald aan het slachtoffer. Een blijvende arbeidsongeschiktheid kan volgen op een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Als de arbeidsongeschiktheid blijvend is en het arbeidsongeschiktheidspercentage is minder dan 5%, dan wordt de vergoeding verminderd met 50%. Als het gaat om een arbeidsongeschiktheidspercentage van 5% tot 9% dan wordt de vergoeding verminderd met 25 %. De graad van arbeidsongeschiktheid kan herzien worden. De berekening van een vergoeding is geen eenvoudige opdracht. Ze is bijvoorbeeld afhankelijk van het feit of de arbeidsongeschiktheid tijdelijk of blijvend is, maar ook of ze volledig of slechts gedeeltelijk is. Alle vergoedingen worden geïndexeerd. Bij een aantal vergoedingen wordt rekening gehouden met het basisloon In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid Een vergoeding voor een tijdelijke arbeidsongeschiktheid is begrensd in de tijd. Dit betekent dat een slachtoffer nog kan herstellen en zijn werk kan hervatten. Bijgevolg heeft hij na een bepaalde periode geen recht meer op de vergoeding. Wie volledig tijdelijk arbeidsongeschikt is (100%) en dus niet meer kan werken, heeft recht op een vergoeding voor een volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Het slachtoffer ontvangt dan een dagelijkse vergoeding, berekend op 90% van zijn basisloon. 44

50 Wie gedeeltelijk tijdelijk arbeidsongeschikt is (minder dan 100%) en dus nog kan werken, ontvangt een vergoeding die het eventueel geleden loonverlies moet compenseren. Men heeft alleen recht op deze vergoeding als voldaan is aan de volgende twee voorwaarden: - De periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid duurt ten minste 15 dagen. - De aanvraag werd ingediend tijdens de periode waarin de symptomen van de beroepsziekte aanwezig waren In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid Ziekten waarvan kan worden aangenomen dat zij een permanent karakter hebben, kunnen iemand blijvend arbeidsongeschikt maken. Slachtoffers die blijvend arbeidsongeschiktheid zijn, hebben het recht op een schadevergoeding in functie van de graad van hun arbeidsongeschiktheid. Het bedrag van de vergoeding wordt berekend op basis van het basisloon en de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid. Die graad wordt uitgedrukt in een percentage van 1 tot 100%. Een blijvende arbeidsongeschiktheid van 100% wil zeggen dat de beroepsziekte het slachtoffer verhindert nog te werken. Hoe lager dit percentage, hoe minder beperkingen er zijn om te gaan werken. Hoe hoger het percentage van arbeidsongeschiktheid, hoe hoger de vergoeding. Het recht op een vergoeding gaat in vanaf de datum dat de arbeidsongeschiktheid is begonnen, maar nooit vroeger dan 120 dagen vóór de datum van het indienen van de aanvraag bij het FBZ. De vergoeding wordt verminderd met 50% bij een ongeschiktheidspercentage beneden de 5% en met 25% bij een ongeschiktheid van 5 tot 9%. De graad van arbeidsongeschiktheid kan herzien worden. Opmerking: Vergoedingen voor beroepsziekten worden berekend door het basisjaarloon, dat is het loon verdiend tijdens het jaar dat het begin van de arbeidsongeschiktheid voorafgaat, te vermenigvuldigen met de graad van arbeidsongeschiktheid. Tijdelijk (min 15 dagen) Blijvend Gedeeltelijk (0-99%) Volledig (100%) Vergoeding voor het loonverlies Een percentage van het basisloon berekend op basis van de graad van arbeidsongeschiktheid en in functie van de verminderde kansen op de arbeidsmarkt. 90% van het basisloon 100% van het basisloon 45

51 7.7. In geval van overlijden In geval van overlijden wegens de beroepsziekte heeft de overlevende echtgenoot en de wezen recht op een jaarlijkse vergoeding. Er is een terugbetaling van de begrafeniskosten en de kosten voor het overbrengen van de overledene naar de begraafplaats Beroepsziekte en werken De vergoedingen van het Fonds voor Arbeidsongevallen kunnen gecumuleerd worden met een inkomen uit arbeid Beroepsziekte en ziekte Indien men ziek is, moet men de overstap maken naar de mutualiteit. De mutualiteit zal de uitkering van het Fonds voor Beroepsziekten verrekenen met de mutualiteitsuitkering indien de arbeidsongeschiktheid nog te maken heeft met de beroepsziekte. Heeft de arbeidsongeschiktheid niets te maken met de beroepsziekte, dan kan men de uitkering van de mutualiteit cumuleren met de uitkering van het FBZ. 46

52 8. MEDISCHE OVERMACHT Overmacht beëindigt de arbeidsovereenkomst wanneer deze situatie permanent is en daardoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst definitief onmogelijk maakt. De overmacht dient te worden beoordeeld rekening houdende met de door de werknemer uitgeoefende functie die tussen werkgever en werknemen werd overeengekomen. De overmacht moet worden ingeroepen door een van de partijen.!! Voor overgegaan wordt tot ontslag medische overmacht pleiten we ervoor om eerst een gesprek te hebben met de werkgever om andere opties te overlopen Ontslag wegens medische overmacht op vraag van de werknemer Procedure Stap 1 Stap 2 het bewijs van definitieve arbeidsongeschiktheid kan worden opgemaakt door een behandelende geneesheer (huisarts of specialist) van de werknemer die de werknemer definitief ongeschikt verklaart om het overeengekomen werk uit te voeren. Het medisch attest moet de vermelding voorgoed of definitief vermelden. - Optie 1: werknemer geeft het attest af aan zijn werkgever (zonder voorafgaand onderzoek bij de arbeidsgeneesheer). Dit is een wettelijke manier maar niet aan te raden omdat men dan wordt opgeroepen door de controle arts van de RVA indien men uitkeringsgerechtigd werkzoekend wordt. De medische overmacht kan dan in twijfel getrokken worden. - Optie 2: controle onderzoek bij de arbeidsgeneesheer de aanvraag gebeurt via de werkgever. De werknemer bezorgt de arbeidsgeneesheer het attest van definitieve arbeidsongeschiktheid met de nodige medische verslagen. Hij zal de definitieve ongeschiktheid onderzoeken en al dan niet goedkeuren. Stap 3 de werknemer ontvangt zijn C4 van de werkgever - Situatie 1: de ontslagen werknemer ontvangt verder zijn ziekte uitkering. Na de ziekteperiode via de hulpkas of vakbond werkloosheidsuitkering aanvragen. - Situatie 2: de ontslagen werknemer wordt uitkeringsgerechtigd werkloos. Op basis van de C4 kan via de vakbond of hulpkas een werkloosheidsuitkering aangevraagd worden. 47

53 Opmerking - Op de C4 wordt het woord beëindiging beter niet gebruikt. De meest aangepaste formulering is einde van de overeenkomst wegens overmacht. - Bij ontslag wegens medische overmacht is een werkgever uit de privé sector vrijgesteld van zijn verplichting tot het aanbieden van outplacementbegeleiding voor werknemers die ouder zijn dan 45 jaar. - De werkgever is vrijgesteld van een verbrekingsvergoeding Re-integratie Procedure Stap 1 Stap 2 Stap 3 het bewijs van definitieve arbeidsongeschiktheid kan worden opgemaakt door een behandelende geneesheer (huisarts of specialist) van de werknemer die de werknemer definitief ongeschikt verklaart om het overeengekomen werk uit te voeren. Het medisch attest moet de vermelding voorgoed of definitief vermelden. de werknemer geniet het recht van een procedure voor re-integratie. De aanvraag gebeurt bij aangetekend schrijven aan de werkgever vergezeld van een medisch attest van de behandelend geneesheer. indien de werkgever een aanvraag tot re-integratie ontvangt wordt er een afspraak vastgelegd met de arbeidsgeneesheer. Beslissing arbeidsgeneesheer: - de werknemer is voldoende geschikt om het overeengekomen werk uit te voeren - de werknemer kan het overeengekomen werk uitoefenen mits enkele aanpassingen die vermeld worden - de werknemer is voldoende geschikt om een andere functie uit te oefenen, eventueel mits uitvoering van de nodige aanpassingen en onder bepaalde voorwaarden - de werknemer is definitief arbeidsongeschikt De werkgever kan oordelen dat het niet mogelijk is om de werknemer aangepast of ander werk te geven maw hij is niet verplicht om een positief gevolg te geven aan het oordeel van de arbeidsgeneesheer. Dit heeft tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens medische overmacht. 48

54 9. LOONGID(T)S 9.1. Begrippen Voltijds / deeltijds werken De arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid moet voor iedere werknemer afzonderlijk schriftelijk worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen. De wekelijkse arbeidsduur van een deeltijdse werknemer moet minimum 1/3 de bedragen van de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer die in de onderneming tot dezelfde categorie behoort. Zo moet de deeltijdse werknemer in een onderneming waar de voltijdse werknemers 38 uur per week werken minimum 12 uur en 40 minuten werken. De drie-uren regel: elke werkperiode van de werknemer mag niet korter zijn dan 3 uren. Een werkperiode is niet synoniem aan een dagprestatie. Een werknemer die bijvoorbeeld s morgens en s avonds moet werken, moet zowel s morgens als s avonds drie uren werken (uitz. wel volgens bepaalde PC). Deeltijdse werknemers hebben dezelfde rechten als voltijdse werknemers maar in verhouding tot hun prestaties. Dit telt evenzeer bij de bepaling van de vakantierechten OMNIO-statuut Personen met een laag gezinsinkomen kunnen het Omnio-statuut krijgen. Hierdoor hebben ze onder meer recht op een hogere terugbetaling van hun ziektekosten (raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, ). Het voordeel is een verhoogde terugbetaling. Al wie een laag inkomen heeft komt in aanmerking voor het Omnio-statuut. Concreet moet het bruto belastbare gezinsinkomen lager zijn dan een grensbedrag. U kunt het Omnio-statuut aanvragen bij de plaatselijke afdeling van uw ziekenfonds. U ontvangt een verklaring op erewoord, die u zelf en alle leden van uw gezin moeten invullen. Bij deze verklaring voegt u de bewijsstukken over uw inkomsten. Dat betekent het meest recente aanslagbiljet dat u bezit. Hierbij voegt u ook de bewijzen met betrekking tot de inkomsten van uw gezin in het jaar vóór de aanvraag; onder andere: - de loonfiches - het attest van de instelling die de werkloosheidsuitkering betaalt - het attest van de pensioenen - het attest van de uitkeringen - het kadastraal inkomen

55 Bij gebrek daaraan moeten de stukken betrekking hebben op het maandelijks bedrag van de inkomsten van alle gezinsleden tijdens de laatste 6 maanden van het jaar vóór de aanvraag. Als men moeilijkheden ondervindt bij het invullen van de verklaring op erewoord, kan men zich wenden tot het ziekenfonds voor hulp. Zodra alle documenten zijn overgemaakt, wordt uw dossier onderzocht om na te gaan of men voldoet aan de vereiste voorwaarden om dit nieuwe statuut te genieten. Het recht op het Omnio-statuut wordt geopend op de 1e dag van het trimester waarin de verklaring op eer wordt ingediend, en dit tot 31 december van het jaar dat volgt op dat van deze indiening. De datum van indiening van de erewoordverklaring is die waarop de volledig ingevulde verklaring aan het ziekenfonds wordt teruggeven. Ze is volledig wanneer ze vergezeld is van alle bewijsdocumenten die aan de verzekerden worden gevraagd in de toelichtingen die op de erewoordverklaring voorkomen. Als het onderzoek van uw dossier gunstig blijkt, nodigt uw gewestelijke dienst u uit om uw SIS-kaart bij te werken. Nuttige link: Maximumfactuur De maximumfactuur biedt elk gezin de garantie dat het, over de periode van een jaar, nooit meer dan een bepaald bedrag dat wordt vastgesteld naargelang van de inkomsten zal uitgeven voor de noodzakelijke medische onkosten. De MAF heeft tot doel een snellere bescherming te bieden en de financiële toegankelijkheid van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging te verbeteren door de kosten voor geneeskundige verzorging te beperken tot een welbepaald maximumbedrag, dat varieert naargelang van het gezinsinkomen of van de sociale categorie. Het voordeel is een volledige terugbetaling van de uitgaven voor geneeskundige verzorging indien een bepaald grensbedrag werd overschreden Er zijn drie types van maximumfactuur: A. De sociale MAF wordt vastgesteld op basis van de sociale categorie waarin de rechthebbenden zich bevinden. De leden van het gezin genieten de sociale MAF als dit gezin ten minste één rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming telt, wat blijkt uit een daadwerkelijke controle van de inkomsten. Ze genieten die MAF zodra het gehele gezin 450 EUR aan remgeld heeft betaald. B. De inkomens-maf wordt vastgesteld op basis van het gezinsinkomen. Het remgeld boven een bepaald plafond wordt volledig terugbetaald. Dat plafond hangt af van het netto belastbaar gezinsinkomen: hoe hoger het inkomen, hoe hoger het plafond. C. Jonger dan 19 jaar: Voor kinderen jonger dan 19 jaar is er een extra bescherming. Het maximumbedrag is in principe altijd 650 EUR, ongeacht het gezinsinkomen. Het gaat hier om een individueel recht. Wanneer het kind in de 2 voorafgaande kalenderjaren individueel telkens 450 remgeld heeft gedragen, wordt het maximumbedrag vanaf 1 januari 2009, op 550 EUR gebracht. Nuttige links: 50

56 9.2. Handleiding en simulatietool Zie bijlage Handleiding Loongid(t)s 9.3. Oefeningen op Loongid(t)s - Sylvia ontvangt een uitkering van de mutualiteit (primaire arbeidsongeschiktheid). Ze heeft een vijftal jaar geleden een arbeidsongeval gehad en ontvangt ook een kleine uitkering van het Fonds voor Arbeidsongevallen. De procedure is reeds geconsolideerd. Sylvia wenst terug actief stappen te zetten naar werk. Welke gevolgen heeft inkomen uit werk voor Sylvia? - Michiel krijgt een RVA-uitkering. Hij ontvangt ook een integratietegemoetkoming. Michiel wil de stap zetten naar voltijds werk. - Sam komt samen met zijn moeder op gesprek bij Jobcentrum. De arbeidsbegeleidster komt te weten dat mama verhoogde kinderbijslag krijgt voor Sam. Sam zit in zijn beroepsinschakelingstijd, hij zou via interim kunnen opstarten als deeltijdse productiearbeider. - Anja ontvangt een RVA-uitkering. Tijdens de uitoefening van haar vorige beroep kwam ze in aanraking met een giftige stof, ze kreeg hierdoor een longaandoening. Anja krijgt een uitkering van het Fonds voor Beroepsziekten. Ze wenst opnieuw stappen te zetten naar werk, weliswaar in een ander jobprofiel. Welke gevolgen zal inkomen uit werk hebben voor Anja? Na enkele opleidingen op de werkvloer is gebleken dat werken voor Anja voorlopig niet haalbaar is. Haar gezondheid is nog te zwak. Er wordt overwogen om via doktersadvies over te gaan van RVA naar RIZIV. Welke gevolgen kan dit hebben voor het inkomen van Anja? 51

57 Bijlages en verwijzingen 1 Bijlage Schema RSZ 2 Informatie van 3 Bijlage Formulier aanvraag behoud van rechten en IGU 4 Bijlage Hervorming van het werkloosheidsstelsel Bijlage Schema gewaarborgd loon 6 Bijlage Formulier Vertrouwelijk 7 Bijlage Formulier Werkhervatting 8 Bedragen op 1/01/ Informatie van 10 Jobcentrum vzw, Syllabus Sociale Wetgeving, 2005, p Bijlage Aanvraag toegestane activiteit adviserend geneesheer 12 Bijlage Verklaring van inkomen uit een aan de gezondheidstoestand aangepaste activiteit 13 Prevent, INTRO DM, Opleiding Disability Case Manager, Jobcentrum vzw, Syllabus sociale wetgeving, 2005, p Bijlage Bedragen IVT en IT 16 Syntra West, Kinderbijslag, Syllabus Syntra West Bedragen sinds 1/12/2012 te vinden op 18 Het weeskind waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een huishouden heeft gevormd, geniet de gewone kinderbijslag. 19 Jobcentrum vzw, syllabus sociale wetgeving Informatie van 21 Bijlage Formulier aangifte arbeidsongeval Ethias 22 Bijlage Schematische voorstelling van de regeling van een arbeidsongeval 23 Informatie van 24 Bijlage Formulier 501N Aanvraagformulier voor een beroepsziekte 25 Bijlage Formulier 503N Medisch getuigschrift voor een beroepsziekte 52

58

59 Aanvraag van het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten, met of zonder de inkomensgarantieuitkering Waarom deze aanvraag? Wanneer u een deeltijdse tewerkstelling of een deeltijdse lesopdracht start, kan u met dit formulier het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten aanvragen, met of zonder de inkomensgarantie-uitkering (IGU). De deeltijdse werknemer met behoud van rechten behoudt na zijn deeltijdse arbeidsovereenkomst het recht op volledige uitkeringen berekend op een voltijds loon. Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de deeltijdse werknemer tijdens de deeltijdse tewerkstelling ook recht hebben op een maandelijkse toeslag, de inkomensgarantie-uitkering. Indien u de inkomensgarantie-uitkering aanvraagt, moet u ingeschreven zijn als werkzoekende. In dat geval moet de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling in DEEL II van dit formulier uw inschrijving voor een voltijdse betrekking attesteren. Naast het FORMULIER C131A-WERKNEMER dat u invult, vult uw werkgever ofwel het FORMULIER C131A-WERKGEVER in (of het FORMULIER C131A-ONDERWIJS- WERKGEVER), ofwel doet hij een elektronische aangifte (aangifte sociaal risico scenario 3). De aanvraag moet op het werkloosheidsbureau toekomen binnen de 2 maanden volgend op de begindatum van de deeltijdse tewerkstelling. Wanneer u uw aanvraag buiten deze termijn indient, kunt u geregulariseerd worden als deeltijdse werknemer met behoud van rechten indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Verandert u van werkgever, dan moet u een nieuwe aanvraag indienen bij uw uitbetalingsinstelling om uw statuut te behouden. Wettelijke basis: art. 131bis, 138 KB art. 87 MB van Hebt u bijkomende informatie nodig? Indien u meer inlichtingen wenst: - neem contact op met uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW); - lees de infobladen over het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten en de inkomensgarantie-uitkering. Deze infobladen zijn beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling of het werkloosheidsbureau of kunnen worden gedownload van de website rubriek deeltijdse arbeid. Wat moet u doen met dit formulier? - U vult DEEL I in. In de linkerkolom vindt u informatie die u zal helpen bij het invullen van dit formulier. - Indien u in DEEL I de inkomensgarantie-uitkering hebt gevraagd en aangekruist hebt dat u niet bent vrijgesteld van de inschrijving als werkzoekende, vraagt u aan de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling DEEL II in te vullen wanneer u zich bij deze dienst aanbiedt om aangifte te doen van uw deeltijdse tewerkstelling en u in te schrijven voor een voltijdse betrekking. Vergeet niet uw INSZ-nummer (rijksregisternummer) te vermelden op elke bladzijde. FORMULIER C131A-WERKNEMER Deze pagina is voor u bestemd, voeg ze niet bij uw aanvraag

60 Wat moet u doen met het ingevulde formulier? En verder? U bezorgt het FORMULIER C131A-WERKNEMER zo vlug mogelijk aan uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW) samen met het FORMULIER C131A-WERKGEVER dat uw werkgever invulde. Heeft uw werkgever het papieren FORMULIER C131A-WERKGEVER niet gebruikt, maar de gegevens elektronisch doorgestuurd, dan moet u enkel het FORMULIER C131A-WERKNEMER indienen. Uw uitbetalingsinstelling bezorgt het formulier aan de RVA en zal u verder op de hoogte houden van de behandeling van uw aanvraag.

61 DE WERKNEMER DIE HET STATUUT VAN DEELTIJDSE WERKNEMER WIL AANVRAGEN, MOET DIT FORMULIER ONMIDDELLIJK NA DE START VAN ZIJN DEELTIJDSE TEWERKSTELLING INDIENEN BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING Werkloosheidsbewijs voor de inactiviteitsuren Art. 131bis en art. 138 KB In te vullen door de uitbetalingsinstelling 1 ste aanvraag RU VW / / TW / / datumstempel uitbetalingsinstelling DEEL I: in te vullen door de werkloze Uw identiteit Voornaam en naam Straat en nr. Postcode en gemeente Uw INSZ-nummer staat op de keerzijde van uw identiteitskaart of in de rechterbovenhoek van uw SIS-kaart. De gegevens telefoon en zijn facultatief Rijksregisternr. (INSZ) / - Telefoon Uw aanvraag U moet uw aanvraag indienen binnen de 2 maanden na het begin van uw deeltijdse tewerkstelling. In geval van laattijdige indiening, dan contacteer uw uitbetalingsinstelling om te vragen of u aan de regularisatievoorwaarden voldoet. Om recht te hebben op de inkomensgarantieuitkering (IGU) moet u bij uw werkgever beschikbaar zijn voor meer uren en voor een voltijds uurrooster. U kunt vrijgesteld worden van inschrijving als werkzoekende bijvoorbeeld als oudere werkloze of voor het volgen van studies, Meer info op Indien u enkel het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten bezit en de inkomensgarantie-uitkering niet ontvangt, moet u tijdens uw deeltijdse tewerkstelling niet ingeschreven zijn als werkzoekende en niet beschikbaar zijn voor een voltijdse betrekking. Ik werk deeltijds vanaf / / en vanaf / / : vraag ik de inkomensgarantie-uitkering voor de uren waarop ik niet werk. Bent u vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende? ja neen. Vraag aan de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB of ACTIRIS) om DEEL II in te vullen. vraag ik enkel het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten (en niet de inkomensgarantie-uitkering). Handtekening Uw verklaringen worden bewaard in informaticabestanden. Meer informatie over de bescherming van deze gegevens vindt u in de brochure over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikbaar bij de RVA. Meer info op Ik bevestig op mijn eer dat deze aangifte echt en volledig is. Ik heb mijn INSZ eveneens bovenaan blz. 2 vermeld. Datum: / / Handtekening werknemer /2 FORMULIER C131A-WERKNEMER

62 Rijksregisternummer (INSZ) / - DEEL II: in te vullen door de VDAB, ACTIRIS, FOREM of ADG, indien u in DEEL I de inkomensgarantie-uitkering hebt gevraagd en hebt aangekruist dat u niet bent vrijgesteld van de inschrijving als werkzoekende. Handtekening Ondergetekende verklaart dat de voornoemde werknemer aangifte heeft gedaan van de deeltijdse tewerkstelling op / / en ingeschreven blijft of ingeschreven wordt als werkzoekende voor een voltijdse betrekking. Datum: / / Handtekening arbeidsbemiddelaar Stempel 2/2 FORMULIER C131A-WERKNEMER

63 HERVORMING VAN DE WERKLOOSHEIDSVERZEKERING VANAF NOVEMBER ) HOE LANG MOET IK GEWERKT HEBBEN OM RECHT TE HEBBEN OP UITKERINGEN? Mijn leeftijd Hoe lang duurt de referteperiode Hoeveel arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen <36 jaar 21 maanden 12 maanden (312 dagen) 36 jaar < 50 jaar 33 maanden 18 maanden (468 dagen) >50 jaar 42 maanden 24 aanden (624 dagen) 2) HOEVEEL BEDRAAGT MIJN UITKERING? Categorie A Categorie N Categorie B Categorie B bevoorrecht U woont samen, uw uitkering is het enige inkomen U woont alleen U woont samen, in het gezin zijn er nog andere inkomsten U woont samen met een partner die een lage uitkering ontvangt, er zijn in de beschouwde maand volgens het formulier C105 dat u voegt bij uw controlekaart, geen andere beroeps- of vervangingsinkomens 3) HOE EVOLUEERT MIJN UITKERINGSBEDRAG? In deze situatie blijft je bedrag gefixeerd in 2A: - 55 plusser - 33% AO definitief - Lang beroepsverleden Bedrag uit het vorig vak, telkens verminderd met 1/5 e van het verschil tussen dat vak en het forfait

64 Fase 11 3 mnd Fase 12 3 mnd Fase 13 6 mnd 2A 2B 2 mnd + Max 10 mnd 21 Max 6 m 22 Max 6 m 23 65% van uw loon, begrensd tot de hoogste loongrens van 2370,76 60% van uw loon, begrensd tot de hoogste loongrens van 2370,76 60% van uw loon, begrensd tot de intermediaire brutoloongrens van 2209,59 Cat A: 60% Cat N: 55% Cat B: 40% van de basisloongrens Max 6 m 24 Max 6 m FORFAIT + anciënniteitstoeslag vanaf 55 jaar indien u 20 jaar beroepsverleden hebt

65 4) WELK IS HET MAXIMUM EN HET MINIMUMUITKERINGSBEDRAG? A. EERSTE VERGOEDINGSPERIODE Fase 11 Fase 12 Fase 13 Cat A Max 1541, , ,74 Min 1090, , ,70 Cat N Max 1541, , ,74 Min 916,24 916,24 916,24 Cat B (al of niet bevoorrecht) Max 1541, , ,74 Min 686,92 686,92 686,92 B. NA DE EERSTE VERGOEDINGSPERIODE 2A en 2B FORFAIT Cat A Cat N Cat B Max 1238, , , , ,34 Min 1090, , , , ,70 Max 1110, , ,98 994,24 955,24 Min 916,24 916,24 916,24 916,24 916,24 Max 826,02 757,64 689,26 620,62 552,24 Min 686,92 646,36 605,80 564,98 524, ,70 916,24 483,86 Cat B bevoorrecht Max 826,02 757,64 689,26 Min 686,92 646,36 635,44 635,44 635,44 635,44 C. HOE LANG DUURT DE TWEEDE VERGOEDINGSPERIODE? Na het vast gedeelte van twee maanden (fase 2A) volgen de maanden toevoeging ingevolge beroepsverleden. Het aantal toegevoegde maanden is afhankelijk van uw beroepsverleden. Per jaar beroepsverleden krijgt u een schijf van 2 maanden. Na de eerste tien maanden toevoeging daalt het bedrag van de uitkering om de zes maanden. Hebt u minder dan 6 jaar beroepsverleden, dan gaat u van fase 2B onmiddellijk over naar het forfaitbedrag.

66 Hebt u voltijds gewerkt als loontrekkende, dan telt één jaar arbeid voor één jaar beroepsverleden. Bij korte tewerkstellingen en deeltijdse arbeid worden de jaren proportioneel berekend. Voorbeeld 1: U hebt 6 jaar beroepsverleden. U ontvangt na verloop van het vaste gedeelte van 2 maanden, 12 maanden (6x2 maanden) toevoeging: 10 maanden fase 2B en 2 maanden fase 21. Daarna ontvangt u het forfaitbedrag. Voorbeeld 2: U hebt 15 jaar beroepsverleden. U ontvangt na verloop van het vaste gedeelte van 2 maanden, 30 maanden (15x2 maanden) toevoeging: 10 maanden fase 2B, 6 maanden fase 21, 6 maanden fase 22, 6 maanden fase 23 en 2 maanden fase 24. Daarna ontvangt u het forfaitbedrag. D. WAT GEBEURT ER MET DEZE FASES WANNEER IK TERUG GA WERKEN? Als u voltijds of deeltijds (zonder IGU) werkt of een beroepsopleiding volgt gedurende minstens 3 maanden, dan worden de einddata van de lopende en van de toekomstige fases opgeschoven. Dat gebeurt onder meer ook als u werkt als zelfstandige gedurende minstens 6 maanden. Voorbeeld 3: U heeft zes jaar beroepsverleden en ontvangt na verloop van het vaste gedeelte van 2 maanden, 12 maanden toevoeging: 10 maanden fase 2B en 2 maanden fase 21. Daarna ontvangt u het forfaitbedrag? Werkt u de aanvang van de fase 2b gedurende 4,5 maanden, dan zullen de aanvangsdatum van de fase 21 en van de forfait 4 maanden worden opgeschoven. E. IN WELKE GEVALLEN WORDT MIJN UITKERINGSBEDRAG GEFIXEERD? Uw uitkering wordt tijdelijk gefixeerd in de eerste of tweede vergoedingsperiode wanneer u een voltijdse beroepsopleiding volgt. U zal tijdens de volledige duur van de beroepsopleiding hetzelfde bedrag ontvangen als het bedrag dat gold de eerste dag van de opleiding. Uw uitkering wordt blijven gefixeerd in de tweede vergoedingsperiode vanaf het tijdstip waarop u: - Na oktober 2012, de leeftijd van 55 jaar bereikt - Ofwel 33% blijvend verminderde AO hebt - Ofwel een voldoende lang beroepsverleden toont

67 F. WELK UITKERINGSBEDRAG GELDT VOOR HET BEREKENEN VAN DE IGU WANNEER IK DEELTIJDS WERK? De IGU wordt berekend door vergelijking van uw deeltijds loon met de uitkering waarop u theoretisch recht heeft indien u werkloos bent en die dus een dalend verloop kent, voor zover de uitkering niet wordt gefixeerd. Uitzondering categorie A of N Is de theoretische uitkering een uitkering van de fases 21,22,23 of 24 of een forfaituitkering, dan is de referte-uitkering gelijk aan het bedrag van fase 2A. Voorbeeld 4: U start een deeltijdse tewerkstelling bij de aanvang van de fase 22. De IGU wordt berekend alsof u een uitkering 2A ontving. Dit blijft zo gedurende de volledige duur van de TW (voor zover uw gezinssituatie niet wijzigt). Uitzondering categorie B Is de theoretische uitkering een uitkering van de fases 21,22,23 of 24, dan is de referte-uitkering gelijk aan het bedrag van fase 2A. Voorbeeld 5: U start een deeltijdse tewerkstelling bij de aanvang van de fase 22. De IGU wordt berekend alsof u een uitkering 2A ontving. Vanaf het tijdstip waarop u als volledig werkloze het forfaitbedrag zou ontvangen, wordt de IGU echter berekend op dit forfaitbedrag. Dit kan er toe leiden dat u geen IGU meer ontvangt.

68 HUIDIGE WG ZIEK Progressieve TW ZIEK 10 dagen Vandemaele voltijds contract nog 20 dagen gewaarborgd loon BEDIENDE nog 4 dagen gewaarborgd loon ARBEIDER ZIEK Progressieve TW ZIEK 2 maanden Vandemaele gewaarborgd loon geen gewaarborgd loon meer (is uitgeput) voltijds contract betalen

69 NIEUWE WG Progressieve TW ZIEK Progressieve TW ZIEK 10 dagen < 14 dagen Nieuwe WG gewaarborgd loon betalen tot het saldo van 30 dagen is opgebruikt Progressieve TW ZIEK Progressieve TW ZIEK 10 dagen > 14 dagen Nieuwe WG gewaarborgd loon betalen terug beginnen tellen vanaf dag 1 eerste dagen ziekte tellen niet meer mee Progressieve TW ZIEK Progressieve TW ZIEK 2 maanden > 14 dagen Nieuwe WG geen gewaarborgd loon betalen het saldo van 30 dagen is reeds opgebruikt tijdens de eerste ziekteperiode

70 GETUIGSCHRIFT VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Arbeider - Bediende - Mijnwerker (3) Man - vrouw (3) INSCHR. NR. GEBOORTEDATUM: MAATSCH. In te vullen door de gerechtigde In te vullen door de behandelend geneesheer * Vul onderstaande gegevens in of kleef uw gele klever Naam en voornaam: Hoofdverblijfplaats (*) (1): Adres waar de gerechtigde zich ter beschikking van de controle houdt (1): Als u volledig werkloos bent, opgegeven vanaf welke datum: - - De ondergetekende, doctor in de geneeskunde, verklaart verzorging te verlenen aan: en hem (haar) arbeidsongeschikt te hebben bevonden vanaf: wegens ( symptomen en eventueel diagnose) (2): De betrokkene is in staat - is niet in staat (3) zich te verplaatsen. De betrokkene is ter verpleging opgenomen (3) in sedert Reden en vermoedelijke duur van de opneming Indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van de zwangerschap, de vermoedelijke bevallingsdatum vermelden Mijn collega, adviserend geneesheer, gelieve mij zijn beslissing omtrent bovengenoemde zieke mee te delen, ingeval hij niet akkoord mocht gaan. JA - NEEN (3) Identificatie van de geneesheer (4) Te (datum) Handtekening van de behandelend geneesheer AANVANG ARBEIDSONGESCHIKTHEID ONTVANGSTDATUM OPROEPINGSTERMIJN UUR PLAATS Vak bestemd voor de adviserend geneesheer BIJZONDERHEDEN DIVERSE JAARLIJKS VOLGNR. of DOSSIER NR. Datum en handtekening van de adviserend geneesheer Bezoek aan huis door: adv. geneesheer - geneesch.-insp. - verpleegster (3) Toepassing van art ,2,3 en 134 ( gec. Wet van 14 juli 1994) (3) (1) De gerechtigde moet aan de adviserend geneesheer elke wijziging met betrekking tot zijn verblijfplaats meedelen. (2) De oorzaak van de arbeidsongeschiktheid opgeven door o.m. te vermelden of het gaat om een ongeval of traumatisme en voldoende gegevens meedelen om de adviserend geneesheer in staat te stellen de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid te bepalen. (3) Het onnodige schrappen. (4) Inschrijvingsnummer toegekend door het RIZIV. UITK-31101N-01/01/2006

71 Tips voor het gebruik van dit formulier Laat het formulier Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen door je arts. Alle rubrieken moeten ingevuld zijn voor een geldige aangifte van arbeidsongeschiktheid. Stuur het ingevulde getuigschrift via De Post naar CM. Probeer het steeds zelf op de post te doen. De poststempel geldt als bewijs van verzending en van datum van ontvangst. Deponeer het ingevulde getuigschrift nooit in een CM-brievenbus en ook nooit in een omslag bestemd voor CM-direct. Verzend het ingevulde getuigschrift steeds tijdig. Het moet binnen onderstaande termijn worden bezorgd aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Eén gouden raad bij twijfel: doe steeds aangifte binnen de twee kalenderdagen. Bedienden 28 kalenderdagen Arbeiders 14 kalenderdagen Werklozen en andere personen die niet (meer) werken bij de aanvang van de arbeidsongeschiktheid (bv. interimarissen van wie het contract afloopt) 48 uur Onthaalouders die kinderopvang doen voor een overkoepelende organisatie zoals Kind & Gezin of een OCMW 48 uur Na ontslag uit het ziekenhuis 48 uur Bij hervallen na werkhervatting 48 uur Goed om te weten Geef je je arbeidsongeschiktheid te laat aan, dan verlies je 10 % van de ziekte-uitkering waarop je recht hebt tot en met de datum van ontvangst (poststempel) van het ingevulde getuigschrift. De behandeling van je dossier kan ook pas worden aangevat na ontvangst van het ingevulde getuigschrift. Het is dus in jouw belang dat wij het zo snel mogelijk ontvangen. De adviserend geneesheer beoordeelt je arbeidsongeschiktheid en deelt zijn beslissing schriftelijk aan jou mee. Begin nooit een deeltijdse beroepsactiviteit of andere activiteit tijdens je arbeidsongeschiktheid, zonder voorafgaandelijke toelating van de adviserend geneesheer. Voor zelfstandigen is er een specifieke 'verklaring van arbeidsongeschiktheid'.

72 Bijlage VIII BEWIJS VAN ARBEIDSHERVATTING OF VAN WERKLOOSHEID Af te geven of terug te zenden aan uw verzekeringsinstelling binnen de 8 dagen na het einde van de arbeidsongeschiktheid, van het tijdvak van moederschapsbescherming, vaderschapsverlof (omzetting van de moederschapsrust) en adoptieverlof. In te vullen door de gerechtigde of door de verzekeringsinstelling Betreft: Naam, voornaam : Adres :. Postcode gemeente:.. Inschrijvingsnummer bij de VI:.. I.N.S.Z.-nummer: In te vullen door de werkgever of de uitbetalingsinstelling van de werkloosheidsuitkeringen Ik ondergetekende, verklaar dat de betrokkene wegens ziekte- moederschapsbescherming vaderschapsverlof - adoptieverlof (1) de arbeid de werkloosheid (1) heeft onderbroken op en deze hervat heeft op.. Voor echt verklaard, Datum :. Identificatie van de werkgever of van de uitbetalingsinstelling van de werkloosheidsuitkeringen... (1) Het onnodige schrappen

73 Aanvraag tot het verkrijgen van een toelating om tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid een activiteit aan te vatten Aanvrager Naam:... Voornaam:... Straat:... Nr.:... Bus:... Index:... Postcode:... Gemeente:... Tel.:... Gsm:... adres:... Lid- of rijksregisternummer: - Op de begindatum van mijn arbeidsongeschiktheid was ik: Loontrekkende Ik werkte. uren per week. Werkloos Zelfstandige Vanaf wens ik de volgende activiteiten uit te oefenen tijdens mijn arbeidsongeschiktheid: Arbeider Bediende Zelfstandige Andere activiteit* Arbeider Bediende Zelfstandige Andere activiteit* Een gedeelte van mijn zelfstandige activiteiten weer opnemen. Een andere zelfstandige activiteit Een loontrekkende activiteit Andere activiteit* Meewerkende echtgeno(o)t(e) Een gedeelte van mijn zelfstandige activiteiten weer opnemen. Een andere zelfstandige activiteit Een loontrekkende activiteit Andere activiteit* *Specifieer activiteit (bv.: verbouwing eigen woning, volgen cursus, gemeenteraadslid, OCMW-raadslid):... Korte beschrijving van de gewenste activiteiten: Gegevens werkgever, bestuur of instelling (in geval van hervatting van een zelfstandige activiteit dienen de gegevens van de eigen firma ingevuld te worden) Naam:... Contactpersoon:... Straat:... Nr.:... Bus:... Index:... Postcode:... Gemeente:... Tel.:... Gsm:... adres:... RSZ-nummer: - Ondernemingsnummer: -

74 Voorstel uurrooster gewenste activiteit Ik vraag te werken volgens een vast uurrooster zoals aangegeven in de onderstaande tabel. Aantal uren per week.. verdeeld als volgt: Dag van de week Uurregeling per dag Totaal aantal uren per dag Maandag van tot en van tot Dinsdag van tot en van tot Woensdag van tot en van tot Donderdag van tot en van tot Vrijdag van tot en van tot Zaterdag van tot en van tot Zondag van tot en van tot Elke tewerkstelling buiten de hierboven aangegeven uren zal beschouwd Totaal: worden als een niet-toegelaten werkhervatting en kan een terugvordering... van ziekte-uitkeringen tot gevolg hebben. (aantal uren per week) Ik vraag te werken volgens een variabel uurrooster waarbij het maximale aantal uren tewerkstelling per week. uur bedraagt. Het uurrooster ligt ter inzage bij mijn werkgever. Bezoldiging Het betreft een bezoldigde activiteit. Het betreft een onbezoldigde activiteit. Het betreft een activiteit waarvoor enkel een onkostenvergoeding is voorzien. Het indienen van deze aanvraag houdt niet in dat de toelating verkregen is. De activiteit mag niet worden aangevat zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de adviserend geneesheer. Handtekening aanvrager: Datum: Plak hier een klever van je ziekenfonds. Akkoord werkgever Ik ben akkoord met de hierboven gevraagde werkafspraken. Als er gewerkt zal worden met een variabel uurrooster zal dat uurrooster ter beschikking liggen op het volgende adres: Handtekening werkgever of gevolmachtigde... Stempel onderneming

75 VERKLARING VAN INKOMEN UIT EEN AAN DE GEZONDHEIDSTOESTAND AANGEPASTE ACTIVITEIT DIT DOKUMENT LATEN INVULLEN EN ZO SNEL MOGELIJK TERUGBEZORGEN AAN UW ZIEKENFONDS OF EEN GEWESTELIJK BUREAU VAN DE H.Z.I.V. De ondergetekende, werkgever Naam of benaming van de werkgever of de onderneming:.. Adres:.. Postcode gemeente: Inschrijvingsnummer bij de RSZ of RSZPPO of uniek ondernemingsnummer Verklaart dat : Naam en voornaam van de werknemer:. INSZ-nummer: Arbeider/bediende (schrappen wat niet past) bij hem deeltijds tewerkgesteld was gedurende de hierna gedefinieerde referteperiode, dit in overeenstemming met de toestemming van de adviserend geneesheer om een activiteit te hervatten, verenigbaar met zijn gezondheidstoestand. Referteperiode (1) : begindatum : - - einddatum : - - Bedrag van het loon voor de referteperiode De werknemer ontving voor voormelde periode een brutoloon verminderd met de socialezekerheidsbijdragen ten laste van de werknemer (2) : Vakantie genomen tijdens de referteperiode (3) - aantal uren vakantie (4):, - gemiddeld aantal uren per week van de werknemer (Q) (5) :, Tijdelijke werkloosheid tijdens de referteperiode De werknemer is tijdelijk werkloos geweest tijdens de referteperiode. Arbeidsongeval of beroepsziekte tijdens de referteperiode De werknemer werd gedurende de aangepaste arbeid het slachtoffer van een arbeidsongeval of een beroepsziekte waarvoor hij in aanmerking kan komen voor een vergoeding betaald door de verzekeringsonderneming of het Fonds voor beroepsziekten Opgemaakt te., op Handtekening

76 Instructies bij het invullen van het formulier (1) De referteperiode valt altijd samen met de kalendermaand tenzij de toegelaten activiteit begint of eindigt in de loop van die maand (afloop van de periode gedekt door de toelating van de adviserend geneesheer, normale werkhervatting); in dit geval valt de begin- of einddatum van de referteperiode samen met de eerste of de laatste dag van uitoefening van de toegelaten activiteit. (2) Onder beroepsinkomen moet niet alleen het eigenlijke loon worden verstaan, maar eveneens alle andere inkomsten die voortvloeien uit de toegelaten activiteit, zoals de verbrekingsvergoeding, het gewaarborgd loon, De inkomsten worden bedoeld met de looncodes 1,2 (met uitzondering van de jaarlijkse voordelen), 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 30, 31 en 51 van de bijlage 7 van de DMFA (codificatie bezoldigingen) bedoeld hieronder en voor de werknemers tewerkgesteld in de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, met de inkomsten begrepen in de bijlage 32 (codificatie bezoldigingen PPO) die overeenstemmen met voornoemde codes van de DMFA (een concordantietabel vindt U in bijlage 32, gepubliceerd op de portaalsite van de sociale zekerheid (www.sociale-zekerheid.be). Belangrijke opmerking: het vakantiegeld (bedrag dat overeenstemt met de normale bezoldiging) aan de bedienden betaald voor de dagen aanvullende vakantie aan het begin of bij de hervatting van een activiteit, bedoeld in artikel 17bis van de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971, moet niet in aanmerking worden genomen. (3) Onder vakantie dient te worden verstaan: - De wettelijke vakantie, m.n. de jaarlijkse vakantie bedoeld in de gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers. - De vakantie krachtens een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld in artikel 6 van de gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers; het betreft de vakantie die niet betaald worden door de werkgever, m.n deze toegekend in de textielsector, de vlassector en de diamantsector. - De bijkomende vakantie, m.n. de jaarlijkse vakantie andere dan de wettelijke vakantie en de vakantie krachtens een algemeen verbindend verklaarde C.A.O. tijdens welke de werknemer zijn loon behoudt; - De jeugdvakantie bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers; - De seniorvakantie bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers. Men moet de vakantie opgeven die de werknemer genomen heeft gedurende het refertetijdvak. Belangrijke opmerking: de uren aanvullende vakantie aan het begin of bij de hervatting van een activiteit, bedoeld in artikel 17bis van de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971, moeten niet in aanmerking worden genomen. (4) De minuten moeten in decimalen worden uitgedrukt (bijv. 7 u 40 min. wordt 7,66). (5) Het gaat om het gemiddeld aantal uren per week tijdens welke de werknemer geacht wordt arbeid te verrichten in het kader van het toegelaten activiteit, waarbij abstractie wordt gemaakt van eventuele schorsingen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De minuten moeten in decimalen worden uitgedrukt.

77 Bijlage 7: Codificatie van bezoldigingen (sector RSZ) Code Omschrijving 1 Alle bedragen die steeds als loon worden beschouwd, met uitzondering van de vergoedingen die onder een andere code worden vermeld. 2 Premies en gelijkaardige voordelen die worden toegekend onafhankelijk van het aantal effectief gewerkte dagen in het aangiftekwartaal. 3 Vergoedingen betaald aan de werknemer in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst die worden uitgedrukt in arbeidstijd. 4 Vergoedingen betaald aan de werknemer in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst die niet worden uitgedrukt in arbeidstijd. 5 Premies die de werknemer ontvangt omdat hij, in het raam van maatregelen tot herverdeling van de arbeid, zijn arbeidsprestaties heeft beperkt. 6 Vergoedingen voor uren die geen arbeidstijd zijn in de zin van de arbeidswet van 16 maart 1971, toegekend ingevolge een CAO gesloten in de schoot van een paritair orgaan vóór 1 januari 1994 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit. 8 Supplement voor tewerkstelling van een gelegenheidswerknemer uit de Horeca op een zaterdag, een dag voor een feestdag, een zondag of een feestdag. 9 Vergoedingen betaald aan de statutaire ambtenaar in geval van beëindiging van de arbeidsrelatie, die worden uitgedrukt in arbeidstijd. 10 Persoonlijk gebruik van bedrijfswagen in het kader van woon- werkverkeer en in vrije tijd. 12 Gedeelte van het enkel vakantiegeld dat overeenstemt met het normale loon voor de vakantiedagen en dat vervroegd werd uitbetaald door de vorige werkgever (niet onderhevig aan bijdragen) 30 Gewaarborgd loon tweede week 31 Vergoeding CAO 12bis/13bis 51 Vergoeding betaald aan een vastbenoemd personeelslid dat volledig afwezig is in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd

78 INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING DECEMBER 2012 verdienvermogen beperkt tot 1/3 of minder Categorie C kind ten laste ,84 euro / jaar huishouden vormen met 1 068,99 euro / maand vroeger vooral gehuwden Categorie B geen huishouden vormen met een andere persoon 9 620,88 euro / jaar vroeger vooral alleenstaanden 801,74euro / maand sedert ten minste 3 maanden dag en nacht in een instelling verblijven en zelf geen C hebben Categorie A niet behoren tot categorie B en C 6 413,92 euro / jaar vroeger vooral inwonenden 534,49 euro / maand INTEGRATIETEGEMOETKOMING DECEMBER 2012 gebrek aan of vermindering van de zelfredzaamheid in de maatschappij (verplaatsingen, persoonlijke hygiëne, bewust van gevaar, voeding, onderhoud woonst, sociale contacten) Categorie punten 1 148,76 euro / jaar 95,73 euro / maand Categorie punten 3914,52 euro / jaar 326,21 euro / maand Categorie punten 6254,92 euro / jaar 521,24 euro / maand Categorie punten 9112,63 euro / jaar 759,39 euro / maand Categorie punten 10337,70 euro / jaar 861,48 euro / maand

79 IVT Het bedrag van de tegemoetkomingen wordt verminderd met: - het bedrag van uw inkomsten - en deze van uw partner dat een bepaalde grens overschrijdt. De grenzen variëren afhankelijk van de tegemoetkoming, de aard van de inkomsten en de persoon die de inkomsten ontvangt. De grenzen zijn: -Voor de eigen inkomsten uit arbeid : voor een inkomen tussen 0 en 4 686,56 euro / jaar 50% op de eerste schijf = het bedrag IVT wordt dus verminderd met 50% van (4 686,56 belastbaar inkomen) voor een inkomen tussen 4 686,56 en 7 029,83 euro/jaar 50% op de eerste schijf en 75% op de tweede schijf = het bedrag IVT wordt dus verminderd met 50% van 4 686,56 = 2 343, % van (7 029,83 belastbaar inkomen) voor een inkomen van meer dan 7 029,83 euro/jaar 50% op de eerste schijf, 75% op de tweede schijf en 100% op de laatste schijf = het bedrag IVT wordt dus verminderd met 50% van 4 686,56 = 2 343, % van 2297,29 = 1722, % van (belastbaar inkomen 7 029,83) - Voor de inkomsten van de partner: 3206,96 euro/ jaar = het bedrag van IVT wordt dus verminderd met (inkomen van de partner 3206,96/jaar) - Voor de andere inkomsten : 659,75 euro/jaar = het bedrag van IVT wordt dus verminderd met (vervangingsinkomen 659,75 euro/jaar)

80 IT Het bedrag van de tegemoetkomingen wordt verminderd met: - het bedrag van uw inkomsten - en deze van uw partner dat een bepaalde grens overschrijdt. De grenzen variëren afhankelijk van de tegemoetkoming, de aard van de inkomsten en de persoon die de inkomsten ontvangt. Bij IT is er een categorievrijstelling die verbonden is met de categorie van IVT. Voor categorie A : 5 919,09 voor cateogrie B : 8 878,64 voor cateogrie C : ,18 Dit wil zeggen indien het inkomen uit arbeid, de inkomsten van de partner en het vervangingsinkomen niet boven deze grenzen zit er sowieso geen aftrek van IT zal zijn. 1. voor de inkomsten uit arbeid De eerste ,27 euro worden vrijgesteld, alsook de helft van het gedeelte dat meer bedraagt dat dit bedrag = het bedrag IT wordt dus verminderd met de helft van het bedrag dat meer bedraagt dan deze grens 2. voor de inkomsten van uw partner De eerste ,27 euro worden vrijgesteld, alsook de helft van het gedeelte dat meer bedraag dat dit bedrag = het bedrag IT wordt dus verminderd met de helft van het bedrag dat meer bedraagt dan deze grens 3. voor de vervangingsinkomsten (werkloosheid; uitkeringen van de ziekenkas, pensioen, ) als uw inkomsten uit arbeid minder bedragen dan ,53 euro dan wordt 3 082,31 euro vrijgesteld = het bedrag IT wordt dus verminderd met (vervangingsinkomen ,31 euro) als de inkomsten uit arbeid hoger zijn dan ,53 euro dan wordt het gedeelte dat niet meer bedraagt dan het verschil tussen 3 082,31 euro en het gedeelte van de genoten arbeidsvrijstelling dat meer bedraagt dan ,53 euro

81 Verzekeringsonderneming Nummer verzekeringspolis: Bijkomende onderverdeling van het polisnummer: Tariefcode van de getroffene (zie verzekeringspolis): Stuur dit formulier, binnen de 8 dagen na het ongeval 1 naar de verzekeraar, samen met het medisch attest van eerste verzorging is (art. 62 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en het KB van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval) Hoe en wanneer u de inspecteur bevoegd inzake de arbeidsveiligheid van het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op de hoogte moet brengen van een ernstig ongeval, vindt u in de artikelen 26 en 27 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. WERKGEVER 1 Ondernemingsnummer: RSZ-nummer: Naam+voornaam of handelsnaam:. 3 Straat, nummer, bus:..... Postcode: Gemeente:.. 4 Activiteit van de onderneming:.. Nace-Bel-code: 5 Telefoonnummer van de contactpersoon: 6 Rekeningnummer bij een financiële instelling: - - GETROFFENE 7 INSZ (identificatienummer sociale zekerheid) : Naam : Voornaam:.. 9 Geboorteplaats: Geboortedatum: Geslacht: man vrouw Nationaliteit:. 12 Hoofdverblijfplaats Straat, nummer, bus:..... Postcode: Gemeente:. Land:.. Correspondentieadres (te vermelden indien verschillend van adres hoofdverblijfplaats) Straat, nummer, bus:..... Postcode: Gemeente:. Land:.. Telefoonnummer: 13 Taal van de correspondentie met de getroffene: Nederlands Frans Duits 14 Verwantschap met de werkgever: geen verwantschap eerste graad (ouders en kinderen) andere (vb. oom, grootouders) 15 Ziekenfonds Code of naam :..... Straat, nummer, bus: Postcode: Gemeente:... Aansluitingsnummer: 16 Rekeningnummer bij een financiële instelling: Dimona-nummer van de tewerkstelling: 18 Datum van indiensttreding: Is de einddatum van de arbeidsovereenkomst gekend? : ja neen Zo ja, datum einde arbeidsovereenkomst Gewoon beroep in de onderneming:.. ISCO-code: 21 Normale werkplaats postcode: gemeente:.... land:. 22 Atelier, werf, sectie, dienst, departement of afdeling waar de getroffene gewoonlijk zijn beroep uitoefent:.. 23 Werkte de getroffene in het kader van een onderaanneming? ja neen 24 Is de getroffene een uitzendkracht? ja neen Zo ja, bedrijfsnummer van de gebruikende onderneming: RSZ-nummer van de gebruikende onderneming: - - activiteit van de gebruikende onderneming:... Nace-Bel-code: AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Ongevallensteekkaart: jaar nr... Nummer ongeval bij de verzekeraar: ASR-nummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ONGEVAL 25 Dag van het ongeval:.... datum: uur: 26 Datum van kennisgeving aan de werkgever: - - uur: 27 Aard van het ongeval: arbeidsongeval ongeval op de weg naar of van het werk 28 Werktijdregeling van de getroffene op de dag van het ongeval: van u. tot u. en van u. tot u.. 29 Plaats van het ongeval postcode: gemeente: land:. 30 Waar (omgeving of soort plaats) bevond de getroffene zich toen het ongeval zich voordeed (bijvoorbeeld: onderhoudsruimte; bouwplaats van een tunnel; locatie voor veeteelt; kantoor; school; warenhuis; ziekenhuis; parkeerplaats; sporthal; op het dak van een hotel; particuliere woning; riool; tuin; autoweg; aan boord van een aangemeerd schip; onder water; enz.)? Bepaal de algemene activiteit (soort werk) of de taak (in de ruime zin) die de getroffene aan het verrichten was toen het ongeval zich voordeed (bijvoorbeeld: verwerking van producten, opslag, grondverzet, nieuwbouw of sloop van een bouwwerk, werk in de landbouw of bosbouw, werk met levende dieren, verzorging, bijstand aan een persoon of aan personen, opleiding, kantoorwerk, inkoop, verkoop, kunst, of de nevenactiviteiten van deze verschillende werkzaamheden, zoals installatie, losmaken, onderhoud, reparatie, schoonmaken, enz.) Bepaal de specifieke activiteit die de getroffene aan het verrichten was toen het ongeval zich voordeed (bijvoorbeeld: vullen van de machine, werken met handgereedschap, besturen van een transportmiddel, grijpen, optillen, een voorwerp rollen, een last dragen, een doos sluiten, een ladder opgaan, lopen, gaan zitten, enz.) EN de daarbij betrokken voorwerpen (bijvoorbeeld: gereedschap, machine, uitrusting, materialen, voorwerpen, instrumenten, stoffen, enz.) Oefende de getroffene op het ogenblik van het ongeval een bezigheid uit in het kader van zijn gewone beroep? ja neen Zo neen, welke bezigheid oefende hij uit?.. 34 Welke gebeurtenissen die afwijken van de normale gang van het werk, hebben tot het ongeval geleid? (bijvoorbeeld: elektrische storing; explosie; vuur; overlopen, kantelen, lekken, gasvorming, barsten, vallen of instorten van voorwerp; abnormaal starten of functioneren van een machine; verlies van controle over een transportmiddel of voorwerp; uitglijden of val van persoon; ongepaste handeling; verkeerde bewegingen; verrassing; schrik; geweldpleging; aangevallen worden; enz.). Vermeld alle gebeurtenissen EN de voorwerpen die daarbij een rol hebben gespeeld (bijvoorbeeld: gereedschap, machine, uitrusting, materialen, voorwerpen, instrumenten, stoffen, enz.) Laatst afwijkende gebeurtenis die tot het ongeval heeft geleid (1) :..... Code (1) : 36 Voorwerp betrokken bij deze gebeurtenis (1) :. Code (1) :. 37 Werd er een proces-verbaal opgesteld? ja neen weet niet Zo ja, proces-verbaal met identificatienummer opgesteld te... op - - door 38 Kan een derde aansprakelijk gesteld worden voor het ongeval?: ja neen weet niet Zo ja, naam en adres:.. naam en adres van de verzekeraar:..polisnummer.. 39 Waren er getuigen aanwezig?: ja neen weet niet Zo ja: Naam - Straat, nr., bus - Postcode - Gemeente - Land Soort (2)

82 LETSEL 40 Hoe is de getroffene (fysiek of psychisch) gewond geraakt? Beschrijf in dalende volgorde van belangrijkheid alle verschillende contacten die de verwondingen hebben veroorzaakt (bijvoorbeeld: contact met elektrische stroom; een warmtebron of gevaarlijke stoffen; verdrinking; bedolven worden; door iets ingesloten worden (gas, vloeistof, vaste materie); verplettering tegen een voorwerp of stoot door een voorwerp; botsing; contact met snijdende of puntige voorwerpen; beknelling of verplettering in, onder of tussen iets; problemen met het bewegingsapparaat; psychische shock; verwonding door dier of mens; enz.) EN de daarbij betrokken voorwerpen (bijvoorbeeld: gereedschap, machine, uitrusting, materialen, voorwerpen, instrumenten, stoffen, enz.) Soort letsel (1) : Code (1) : 42 Verwond deel van het lichaam (1)..... Code (1) : VERZORGING 43 Werden medische zorgen verstrekt bij de werkgever? ja neen Zo ja, datum: - - uur: min.: Hoedanigheid van de verstrekker:.. Omschrijving van de verstrekte zorgen:. 44 Werden medische zorgen verstrekt door een externe geneesheer? ja neen weet niet Zo ja, datum: - - uur: min.: Identificatienummer bij het RIZIV van de externe geneesheer (3) : - - Naam en voornaam van de externe geneesheer:... Straat, nummer, bus:.... Postcode: Gemeente: Werden medische zorgen verstrekt in een ziekenhuis? ja neen weet niet Zo ja, datum: - - uur: min.: Identificatienummer bij het RIZIV van het ziekenhuis (3) : Benaming van het ziekenhuis:. Straat, nummer, bus: Postcode: Gemeente:..... GEVOLGEN 46 Gevolgen van het ongeval: geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid en geen prothesen te voorzien geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid, wel prothesen te voorzien tijdelijke arbeidsongeschiktheid bestendige arbeidsongeschiktheid te voorzien overlijden, datum van overlijden: Stopzetting van de beroepsactiviteit datum - - uur: min.: 48 Waarschijnlijke duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid:. dagen PREVENTIE 49 Is er een beheer met preventiedepartementen? ja neen Zo ja, nummer van het preventiedepartement waarvan de getroffene afhangt: 50 Getroffen preventiemaatregelen om de herhaling van een dergelijk ongeval te vermijden:.. Code (1) :.. Code (1) : 51 Bedrijfseigen risicocodes: 52 Aantal arbeiders en bedienden tewerkgesteld in de onderneming op het einde van het trimester vóór het ongeval: Arbeiders : Bedienden : 53 Aantal arbeidsdagen gepresteerd vanaf het begin van het jaar tot het einde van het trimester vóór het ongeval door de arbeiders: arbeidsdagen; door de bedienden : arbeidsdagen. 54 Anciënniteit in de beroepscategorie:. in de onderneming:. in het gewone beroep:.. in de uitbatingszetel:.. VERGOEDING 55 Is de getroffene aangesloten bij de RSZ? ja neen Zo neen, geef de reden: 56 Werknemerscode van de sociale verzekering: Indien niet gekend, vermeld de beroepscategorie: arbeider bediende dienstbode leerling met leercontract andere (te bepalen):.. 57 Betreft het een tewerkstelling van een leerling in opleiding tot ondernemingshoofd? ja (ga naar vraag 69) neen 58 Paritair comité - Benaming:.... Nummer: 59 Type van arbeidsovereenkomst: voltijds deeltijds 60 Aantal dagen per week van het arbeidsstelstel: dagen en honderdsten 61 Gemiddeld aantal uren per week van de getroffene: uren en honderdsten 62 Gemiddeld aantal uren per week van de maatpersoon: uren en honderdsten 63 Is de getroffene een gepensioneerde die een beroepsactiviteit blijft uitoefenen? ja neen 64 Bezoldigingswijze: vaste bezoldiging (ga verder met vraag 65) per stuk, per taak of per opdracht (ga naar vraag 67) tegen commissie (volledig of gedeeltelijk) (ga naar vraag 67) 65 Basisbedrag van de bezoldiging: - tijdseenheid: uur dag week maand kwartaal jaar - In geval van een variabel loon, cyclus die overeenstemt met de aangegeven tijdseenheid: - totaal van de bezoldigingen en de voordelen onderworpen aan de RSZ zonder overuren, bijkomend vakantiegeld en eindejaarspremie. (Het vermelde bedrag moet overeenstemmen met de tijdseenheid of met de tijdseenheid en de cyclus) :, 66 Eindejaarspremie? ja neen Zo ja, deze bedraagt:, % van het jaarloon forfaitair bedrag van, het loon voor uren 67 Andere voordelen niet geviseerd in een andere rubriek:, (uitgedrukt op jaarbasis) Aard van de voordelen:.. 68 Is de getroffene van functie veranderd tijdens het jaar dat voorafgaat aan het arbeidsongeval? ja neen Zo ja, datum laatste functie wijziging: Aantal verloren arbeidsuren op de dag van het ongeval:, Loonverlies voor de verloren arbeidsuren:, Aangever (naam en hoedanigheid): Datum - - Handtekening: Naam van de preventieadviseur:. Datum - - Handtekening: (1) zie Bijlage IV van hoofdstuk I, titel II uit de Codex Welzijn (KB 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk) (2) noteer R voor een rechtstreekse getuige, O voor een onrechtstreekse getuige (3) in te vullen indien gekend

83

84 501 N Fonds voor de beroepsziekten Sterrenkundelaan Brussel Tel. 02/ (voorbehouden aan de administratie) Aanvraagformulier schadeloosstelling voor een beroepsziekte Beroepsziektewetgeving voor de privésector 1. Identiteit van de aanvrager Inschrijvingsnummer Sociale Zekerheid Naam Voornaam Geboortedatum Straat, nummer en bus Postcode en gemeente Telefoon / GSM Rekeningnummer - - / / - - Taalkeuze Nederlands Frans Duits < zie bovenaan sis-kaart < voor vrouwen: meisjesnaam < officiële voornaam < dag/maand/jaar < bereikbaar tussen 9 en 17 uur < kruis aan wat past 2. Vorming < Kruis uw hoogst behaalde diploma aan en vermeld in welk jaar u dit diploma behaalde. Geen lager onderwijs beëindigd Lager onderwijs beëindigd in het jaar Lager middelbaar onderwijs beëindigd in het jaar Hoger middelbaar onderwijs beëindigd in het jaar Hoger niet-universitair of universitair onderwijs beëindigd in het jaar 3. Beroepsloopbaan < Indien u een herziening van een blijvende arbeidsongeschiktheid aanvraagt, moet u dit deel niet invullen. < Indien u te weinig plaats heeft om te schrijven, voegt u een blad toe. < Aard van het werk: omschrijf zeer nauwkeurig wat u werkelijk deed (vb: besturen van een vrachtwagen van 20 ton en dus niet arbeider of bediende ). A. Uw huidige (of laatste) werkgever in België Periode van tewerkstelling Begindatum Einddatum Naam en adres werkgever Aard van het werk 01/05/2006

85 B. Volledige beroepsloopbaan in het buitenland Heeft u in het buitenland gewerkt? Ja Nee Periode van tewerkstelling Begindatum Einddatum Naam en adres (+land) werkgever Aard van het werk C. Werkgever(s) waarbij u uw beroepsziekte vermoedelijk heeft opgelopen Periode van tewerkstelling Begindatum Einddatum Naam en adres werkgever Aard van het werk 4. Uw ziekenfonds < U mag hier een kleefbriefje plakken of de naam van uw ziekenfonds aankruisen. 1. Christelijke Mutualiteiten 4. Liberale Mutualiteiten 2. Neutrale Ziekenfondsen 5. Onafhankelijke Ziekenfondsen 3. Socialistische Mutualiteiten 6. Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Andere: 5. Sociale toestand Krijgt u een Belgisch of buitenlands rust- of overlevingspensioen? Ja Nee < Indien u een aanvraag heeft ingediend, mag u ook de toekomstige ingangsdatum en instelling invullen. Zo ja, sedert wanneer? / / Van welke instelling? Rijksdienst voor Pensioenen Andere : Krijgt u een uitkering wegens beroepsziekte van een buitenlandse instelling? Ja Nee Zo ja, sedert wanneer? / / Ik verzoek om schadeloosstelling wegens beroepsziekte en bevestig dat bovenstaande verklaring oprecht en volledig is ingevuld. Datum: / / Handtekening: Stuur dit formulier samen met het medisch getuigschrift 503 N terug naar het Fonds voor de beroepsziekten - Sterrenkundelaan Brussel Bovenstaande gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens worden verzameld met het oog op de toepassing van de socialezekerheidswetgeving. Indien u wenst uw persoonsgegevens in te kijken of te verbeteren, kunt u dat schriftelijk vragen aan het Fonds voor de beroepsziekten. 01/05/2006

86 503 N Fonds voor de beroepsziekten Sterrenkundelaan Brussel Tel. 02/ (voorbehouden aan de administratie) Medisch getuigschrift schadeloosstelling voor een beroepsziekte Beroepsziektewetgeving voor de privésector - in te vullen door de arts - 1. Identiteit van de patiënt Inschrijvingsnummer Sociale Zekerheid Naam Voornaam Geboortedatum - - / / < zie bovenaan sis-kaart < voor vrouwen: meisjesnaam < officiële voornaam < dag/maand/jaar 2. Aandoening van de patiënt < Opgelet: één medisch getuigschrift 503 N per aandoening! < Vul altijd de precieze diagnose in. Bij de overige vragen mag u verwijzen naar bijgevoegde medische verslagen. < Indien het een herzieningsaanvraag betreft, dan vermeldt u de diagnose en de nieuwe gegevens die een verergering aantonen (anamnese, klinisch onderzoek,...). Diagnose (met de lokalisatie indien nodig) Hoe is de ziekte ontstaan (chronologisch)? Huidige klachten Bevindingen bij klinisch onderzoek Ingestelde behandelingen Recente ziekenhuisopnames (vermeld de data) 3. Beroepsactiviteit van de patiënt < Indien het om een herziening van een blijvende arbeidsongeschiktheid gaat, moet u dit deel niet invullen. Activiteit of agens dat de beroepsziekte vermoedelijk heeft veroorzaakt Bent u van mening dat de ziekte voorkomt in de Belgische beroepsziektelijst (zie bijlage)? Ja Nee Geen idee Indien ja, onder welke code?... 01/05/2006

87 4. Medische documenten < Kruis alle documenten aan die u toevoegt. De code van geneeskundige plichtenleer staat u toe medische documenten af te leveren in uitvoering van de wettelijke voorschriften met betrekking tot de beroepsziekten. < De toe te voegen documenten zijn vereist om het onderzoek van de aanvraag op te starten. Als ook de overige documenten ( indien beschikbaar ) zijn bijgevoegd, volgt er sneller een beslissing. < Voor herzieningsaanvragen voegt u enkel de medische documenten toe die de verergering aantonen. < Medische beelden die digitaal tot stand zijn gekomen (CT, MRI, CR) moeten op elektronische drager (cd-rom) ter beschikking worden gesteld (formaat dicom). Aandoening Toe te voegen documenten Indien beschikbaar Asbestose, pleurale aandoeningen door asbest Mesothelioom door asbest Longkanker Andere tumoren Pneumoconiose Astma CT-scan van de thorax (beelden en protocol) Longfunctieonderzoek (tracés en protocol) Verslag van de specialist Verslag van de specialist Verslag van de specialist Anatomopathologisch verslag Standaard RX of CT-scan van de thorax (beelden en protocol) Longfunctieonderzoek (tracés en protocol) Verslag van de longarts Longfunctieonderzoek (tracés en protocol) Verslag van de longarts Anatomopathologisch verslag Weefselcoupes (hemaluin-eosine) Minstens één weefselblok CT-scan Anatomopathologisch verslag CT-scan van de thorax Mineralogische analyse van longweefsel of broncho-alveolair lavagevocht (indien blootstelling aan asbest) Verslag van de longarts CT-scan van de thorax Resultaat van pricktesten en bloedonderzoeken (o.a. RAST) Resultaat van aspecifieke bronchiale provocatietest of peakflowmetingen Infectieuze hepatitis Allergische huidziekte Intoxicatie Organisch psychosyndroom door solventen Laboratoriumresultaten (serologie en enzymen) Lokalisatie en beschrijving van de huidletsels Resultaten van biologische en toxicologische onderzoeken Verslag van de neuroloog of neuropsychiater Gehoorverlies door lawaai Volledig toonaudiogram van beide oren Been- en gewrichtsaandoening van de bovenste ledematen Ischias, cauda-equina-syndroom of lumbaal spinale-stenose-syndroom ten gevolge van degeneratieve discushernia of voortijdige spondylose/artrose L4-L5/L5-S1 Tendinitis Aantasting van de zenuwfunctie door druk (o.a. carpale tunnel syndroom) Standaardradiografieën van de aangetaste gewrichten of van de betrokken anatomische streek (beelden en protocol) EMG en geleidingssnelheden (tracés, waarden en protocol: eventueel ook postoperatief) CT-scan of MRI (beelden en protocol: eventueel ook postoperatief) Nauwkeurige en volledige beschrijving van de ziektegeschiedenis, de klachten en de klinische tekens die de diagnose staven EMG en geleidingssnelheden (tracés, waarden en protocol: eventueel ook postoperatief) Verslag van de specialist Resultaat van PCR Verslag van de huidarts Resultaat van de huidtesten Resultaat van bloedonderzoeken (o.a. RAST) Verslag van de specialist Verslag van de specialist inwendige ziekten Verslag van neus-, keel- en oorspecialist CT-scan, MRI (beelden en protocol) Verslag van de specialist RX lumbale wervelzuil: face, profiel, ¾ en bekkenopname (beelden en protocol) Operatieverslag Echografieën (beelden en protocol: eventueel ook postoperatief) Operatieverslag en anatomopathologisch verslag Verslag van de specialist Operatieverslag 01/05/2006

88 5. Gevolgen van de aandoening Is uw patiënt momenteel arbeidsongeschikt wegens deze aandoening? Is uw patiënt tijdens de laatste 12 maanden arbeidsongeschikt geweest als gevolg van deze aandoening? Heeft uw patiënt bijzondere behandelingen, hulpmiddelen, prothesen of orthesen nodig wegens zijn aandoening? Denkt u dat uw patiënt geregeld hulp nodig heeft van een andere persoon bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten? Ja Nee Indien ja, begindatum: / / vermoedelijke einddatum: / / Ja Nee Geen idee Indien ja, van / / tot / / van / / tot / / Ja Nee Indien ja, welke? Ja Nee Indien ja, vul het formulier hulp van een andere persoon (505 N) in. 6. Verwijdering uit het beroepsrisico < Dit deel enkel invullen indien u van oordeel bent dat de betrokkene omwille van preventieve redenen uit het beroepsrisico moet verwijderd worden. Voeg eventueel documenten toe die de nood aan verwijdering aantonen. Naam en adres van de dienst voor preventie en bescherming op het werk Medische redenen waarom de verwijdering noodzakelijk is Wijze waarop de verwijdering gebeurde of zal gebeuren Door verandering van arbeidspost vanaf / / Aard van de nieuwe arbeidspost: Door werkstopzetting Laatste effectieve werkdag: / / Aanvangsdatum van de verwijdering: / / Voorgestelde duur Tot / / of blijvend 7. Identiteit van de arts Naam Adres Telefoon Fax Stempel Ik bevestig dat ik dit getuigschrift oprecht en volledig heb ingevuld. Ik ben bereid aanvullende gegevens betreffende deze aanvraag te verstrekken aan de artsen van het Fonds. Datum: / / Handtekening:... Stuur dit medisch getuigschrift samen met het aanvraagformulier 501 N terug naar het Fonds voor de beroepsziekten - Sterrenkundelaan Brussel 01/05/2006

89 Bijlage: lijst van de beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling 1.1 Beroepsziekten veroorzaakt door de volgende chemische agentia Asbestose Arsenicum of verbindingen Pneumoconiosen veroorzaakt door stof van silicaten Beryllium of verbindingen Aandoeningen van de bronchiën en de longen veroorzaakt door stof of Koolmonoxyde rook van aluminium of verbindingen Koolstofoxychloride Aandoeningen van de bronchiën veroorzaakt door stof van harde Cyaanwaterstofzuur metalen Cyaniden Aandoeningen van de bronchiën en de longen veroorzaakt door stof van Cyanogeenverbindingen Thomasslakken Isocyanaten Allergische ademhalingsstoornissen in het arbeidsmilieu veroorzaakt Cadmium of verbindingen door de houtsoorten teak en kamballa Chroom of verbindingen Farinosis Kwik of verbindingen Allergische ademhalingsstoornissen in het arbeidsmilieu veroorzaakt Mangaan of verbindingen door hout Salpeterzuur Allergische ademhalingsstoornissen in het arbeidsmilieu veroorzaakt Stikstofoxyden door antibiotica Ammoniak Allergische ademhalingsstoornissen in het arbeidsmilieu veroorzaakt Nikkel of verbindingen door proteolytische enzymen Fosfor of verbindingen Extrinsieke allergische alveolitis Lood of verbindingen Siderose Zwaveloxyden Astma op basis van specifieke overgevoeligheid, veroorzaakt door Zwavelzuur stoffen die niet onder andere rubrieken zijn opgenomen Zwavelwaterstof Metaalkoorts veroorzaakt door inademing van rook van metaaloxyden Zwavelkoolstof die niet voorkomen onder andere posten Thallium of verbindingen Kankerachtige aandoeningen van de bovenste luchtwegen veroorzaakt Vanadium of verbindingen door houtstof Chloor, Longziekten veroorzaakt door het inademen van stof van katoen, vlas, zijn anorganische verbindingen hennep, jute, sisal en bagasse Broom, Mesothelioom veroorzaakt door asbest zijn anorganische verbindingen Longkanker veroorzaakt door asbest Iodium, Larynxkanker veroorzaakt door asbest zijn anorganische verbindingen Infectieziekten en door parasieten verwekte ziekten welke verband Fluor of verbindingen houden met de uitoefening van bepaalde beroepen Alifatische of alicyclische koolwaterstoffen die bestanddelen zijn van Wormziekten veroorzaakt door: petroleumether en benzine (petroleumether en benzine zijn vloeibare Ankylostoma duodenale of Necator americanus petroleumdistillaten waarvan het kookpunt de 200 graden Celsius niet te Anguillula intestinalis (Strongyloides stercoralis) boven gaat) Tropische beroepsziekten: Halogeenderivaten van alifatische of alicyclische koolwaterstoffen Malaria Alcoholen, Amoebendysenterie hun halogeenderivaten Slaapziekte Glycolen, Knokkelkoorts (Dengue) hun halogeenderivaten Pappatacikoorts Ethers, Maltakoorts hun halogeenderivaten Febris Recurrens Ketonen, Gele koorts hun halogeenderivaten Pest Organische esters, Leishmaniose hun halogeenderivaten Framboesia Organofosforzure esters Lepra Organische zuren Vlektyphus Aldehyden, Andere Rickettsiosen met inbegrip van de amidische derivaten Bilharziose Methanal (formaldehyde) Shigellose Alifatische nitroderivaten Filariose Salpeterzuur esters Infectieziekten of door parasieten veroorzaakte ziekten die op de mens Benzeen of worden overgezet door dieren of dierlijke overblijfselen zijn homologen (de homologen van benzeen worden bepaald door de Tetanus formule: CnH2n-6) Hepatitis A van het personeel blootgesteld aan contact met afvalwater Naftalenen of dat door faecaliën bezoedeld is hun homologen ( de naftaleenhomologen worden bepaald door de formule: CnH2n-12) Tuberculose bij leden van het personeel werkzaam op het gebied van de preventieve gezondheidszorg, geneeskundige verzorging, verpleging aan Andere gecondenseerde polycyclische aromatische koolwaterstoffen huis, wetenschappelijk onderzoek en andere professionele activiteiten in Halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico bestaat Fenolen of homologen of hun halogeenderivaten Thiofenolen of homologen of hun halogeenderivaten Naftolen of homologen of hun halogeenderivaten Halogeenderivaten van alkylaryloxyden Halogeenderivaten van alkylarylsulfiden Benzochinon Aromatische aminen of aromatische hydrazinen of Virale hepatitis bij leden van het personeel werkzaam op het gebied van de preventieve gezondheidszorg, geneeskundige verzorging, verpleging aan huis, wetenschappelijk onderzoek en andere professionele activiteiten in verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico bestaat Andere infectieziekten bij de leden van het personeel dat werkzaam is op het gebied van de preventieve gezondheidszorg, geneeskundige verzorging, verpleging aan huis of laboratoriumwerk en andere professionele activiteiten in verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico bestaat hun halogeen, fenol-, nitro-, nitroso- of sulfonderivaten 1.6 Door fysische agentia veroorzaakte beroepsziekten Nitroderivaten van aromatische koolwaterstoffen Ziekten veroorzaakt door ioniserende stralingen Nitroderivaten van fenolen of hun homologen Staar veroorzaakt door warmtestralen Zink en verbindingen Hypoacousie of doofheid ten gevolge van het lawaai Platina en verbindingen Alifatische koolwaterstoffen niet bedoeld onder Alifatische aminen Vinylbenzeen (styreen) Terpenen Kobalt of verbindingen van kobalt 1.2 Beroepshuidziekten veroorzaakt door stoffen en agentia die niet onder andere posten zijn opgenomen Aandoeningen ten gevolge van compressie of decompressie van de omringende atmosfeer Been- en gewrichtsaandoeningen van de bovenste ledematen veroorzaakt door mechanische trillingen Angioneurotische aandoeningen van de bovenste ledematen veroorzaakt door mechanische trillingen Geobjectiveerd mono- of polyradiculair syndroom in de vorm van ischias, cauda-equina-syndroom of lumbaal spinale- stenose-syndroom. (onvolledige omschrijving) Huidaandoeningen en huidkanker veroorzaakt door: Roet Aandoeningen van de periarticulaire slijmbeurzen als gevolg van druk, Teer onderhuidse cellulitis Bitumen Aandoeningen door overmatige inspanning van peesscheden, van het Pek weefsel van peesscheden en van inplantingen van spieren en pezen bij Anthraceen of verbindingen de schouwspelartiesten Minerale oliën Afscheuring door overmatige inspanning van doornvormige Ruwe paraffine of de verbindingen van de paraffine beenuitsteeksels Carbazol of verbindingen Aantasting van de zenuwfunctie door druk Bijprodukten van de steenkooldistillatie Mijnwerkersnystagmus Huidaandoeningen in het arbeidsmilieu veroorzaakt door stoffen welke Beroepsziekten die niet in een andere categorie kunnen worden 1.7 niet onder andere posten werden opgenomen ondergebracht 1.3 Beroepsziekten welke zijn ontstaan door het inademen van stoffen Allergische aandoeningen veroorzaakt door natuurlijke latex na ten en agentia welke niet onder andere posten zijn opgenomen minste één maand blootstelling aan het beroepsrisico Pneumoconiosen: Hemolytisch syndroom veroorzaakt door antimoontrihydride Silicose Organisch psychosyndroom veroorzaakt door organische oplosmiddelen Silicose met longtuberculose Acute encephalopathie veroorzaakt door boorhydriden Grafitose Stibiose Goedaardige aandoeningen van het borstvlies en het pericard veroorzaakt door asbest (februari 2005)

90

91 SWA Tewerkstellingsmaatregelen voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1

92

93 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Cliëntgebonden Activa / werkkaart Startbaan Activa start Tewerkstellingspremie Werkhervattingtoeslag voor 55-plussers Vlaamse ondersteuningspremie = VOP GIBO- gespecialiseerde individuele beroepsopleiding in de onderneming Bedrijfs- of organisatiegebonden Doorstromingsprogramma (DSP) premie betreffende werkervaring WEP Invoegbedrijf Sociale inschakelingseconomie SINE Gesubsidieerde contractuelen Gesco s of Geco s Tewerkstelling in beschutte werkplaats Tewerkstelling in sociale werkplaats Oefeningen op tewerkstellingsmaatregelen Bjorn Mesenis Guido Ghekiere Myriam Blaton Magda Vandaele Handleiding loonkostsimulatie Oefeningen op loonkostsimulatie

94

95 1. Cliëntgebonden 1.1. Activa / werkkaart Doelstelling: tewerkstelling van langdurige werkzoekende bevorderen door middel van een doelgroepvermindering (vermindering van RSZ-werkgeversbijdrage) en een eventuele werkuitkering Voorwaarden Voordelen Aanvraagprocedure werkgever: privé-sector en contractuele werknemers bij overheid/ provincies/ gemeenten/ocmw s werknemer : ingeschreven zijn als niet werkende werkzoekende of gelijkgesteld zijn gedurende een periode binnen een referteperiode werkgever: kan genieten van een RSZ-vermindering (doelgroepvermindering) en eventueel een werkuitkering De doelgroepvermindering kan slechts toegekend worden indien de driemaandelijkse tewerkstellingsbreuk ten minste 27,5% bereikt van een voltijdse tewerkstelling. Doelgroepvermindering: vermelden op de kwartaalaangifte aan de RSZ dat de werknemer in kwestie recht heeft op een doelgroepvermindering. De RVA heeft de nodige gegevens betreffende de werknemer aan de RSZ overgemaakt zodat deze kan nagaan of de werkgever recht heeft op de doelgroepvermindering. zie schema_activa Gelijkgestelde periodes (volledige lijst : zie - periodes van tewerkstelling in een doorstromingsprogramma - periodes van genot van het leefloon - periodes van tewerkstelling in toepassing van art periodes vergoed door de ziekte- Het bedrag van de doelgroepvermindering kan 1000 of 400 zijn en wordt toegekend voor een aantal kwartalen. Bedrag en de duur van de doelgroepvermindering is afhankelijk van leeftijd duur van inschrijving als niet-werkend werkzoekende (pas op: gelijkgestelde De werkkaart kan aangevraagd worden bij de RVA via het formulier C63 of elektronisch via de website van sociale zekerheid. De aanvraag moet binnen 30 dagen volgend op de indiensttreding toekomen bij de RVA. 3

96 en invaliditeitsverzekering (inclusief moederschapverzekering) gesitueerd in een periode van inschrijving als werkzoekende of in een periode van vergoede volledige werkloosheid - periodes van gevangenzetting gesitueerd in een periode van inschrijving als werkzoekende of in een periode van vergoede volledige werkloosheid - periodes van deeltijds onderwijs in het kader van de deeltijdse leerplicht - periodes van inschrijving als mindervalide bij het "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", (geldt niet meer sinds 01/09/2011) - periodes van tewerkstelling als moeilijk te plaatsen werkzoekende in de sociale inschakelingseconomie (SINE) - periodes gedekt door een tewerkstelling winwin enkel indien er maximaal drie maanden liggen tussen het einde van die tewerkstelling en op het ogenblik van de aanvraag om de werkkaart bij RVA periodes) statuut als UVW scholing (leerplichtig/studies) verminderde arbeidsgeschiktheid Verminderd arbeidsgeschikt : Een persoon met een verminderde arbeidsgeschiktheid is: - ofwel een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze met een definitieve arbeidsongeschiktheid van minstens 33% - ofwel een niet werkende werkzoekende die voldoet aan de medische voorwaarden om recht te hebben op een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming in het kader van de gehandicaptenwetgeving - ofwel een niet werkende werkzoekende die als doelgroepwerknemer tewerkgesteld was bij beschutte werkplaats of een sociale werkplaats - ofwel een niet werkende werkzoekende gehandicapte die het recht op verhoogde kinderbijslag opent op basis van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66% - ofwel een niet werkende werkzoekende die in het bezit is van een attest afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen De werknemer moet de werkuitkering aanvragen door een kopie van de arbeidsovereenkomst en de bijlage arbeidsovereenkomst ACTIVA in te dienen bij de uitbetalingsinstelling. Maandelijkse betaling van de werkuitkering: werkgever bezorgt de werknemer maandelijks het formulier C78 ACTIVA dit formulier moet ingediend worden bij de uitbetalingsinstelling. 4

97 Indien men uitkeringsgerechtigde werkloze is, kan de werkgever ook genieten van een werkuitkering. De werkuitkering omvat een deel van het nettoloon dat door de RVA aan de werknemer wordt betaald via de uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW). Het bedrag van de werkuitkering is 500 en wordt toegekend gedurende een aantal kalendermaanden. Wanneer men geen volledige maand werkt of men werkt niet voltijds, dan wordt dit bedrag geproportioneerd in functie van het aantal uren waarvoor een loon is betaald. De rest van het nettoloon wordt door de werkgever betaald. De werkuitkering kan slechts toegekend worden indien de werknemer in dienst genomen is met een schriftelijk contract dat een wekelijks minimum 1/3-uurrooster voorziet. 5

98 1.2. Startbaan Doelstelling : tewerkstelling van jonge (laaggeschoolde) schoolverlaters bevorderen door middel van een doelgroepvermindering (vermindering RSZ werkgeversbijdrage) Voorwaarden Voordelen Aanvraagprocedure werkgever: De maatregel geldt zowel voor werkgevers uit de openbare of private sector. De startbaanverplichting is de verplichting die werkgevers (met een aantal werknemers in dienst 1 ) hebben om een bepaald aantal jongeren 2 (jonger dan 26 jaar) in dienst te hebben. werknemer: - jonger dan 26 jaar - laaggeschoold werkgever: kan genieten van een RSZ-vermindering (doelgroepvermindering) en eventueel een werkuitkering De doelgroepvermindering het bedrag van de doelgroepvermindering kan 1500, 1000 of 400 zijn en wordt toegekend voor een aantal kwartalen. Het aantal kwartalen dat werknemer het recht op deze vermindering opent varieert naargelang de situatie. 1. werknemer is laaggeschoold = geen diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs 2. werknemer is erg laaggeschoold = geen getuigschrift van tweede graad secundair onderwijs of getuigschrift deeltijds onderwijs/buso (incl specialisatiejaar) 3. werknemer is middengeschoold = Een werknemer of werkgever kan een startbanenkaart aanvragen bij de RVA. Men kan het formulier C63 gebruiken of de werkkaart kan ook elektronisch aangevraagd worden. Doelgroepvermindering: vermelden op de kwartaalaangifte aan de RSZ dat de werknemer in kwestie recht heeft op een doelgroepvermindering 1 50 vte s 2 in private sector: 3% en in non-profit of publieke sector: 1;5% 6

99 hoogstens diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs (incl getuigschrift 7 e jaar BSO en getuigschrift buso ov 4) bijkomende voorwaarde: in maand van indiensttreding en 9 maanden die daaraan voorafgaan minimum 156 dagen ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende geldt niet voor personen met een handicap 4. werknemer is laaggeschoold en van buitenlandse afkomst (geen bezit van nationaliteit van een lidstaat van de Europese unie) 5. werknemer is laaggeschoold en heeft een handicap (ingeschreven bij VFSIPH) In het geval van 1: werkgever heeft recht op een doelgroepvermindering van 1500 voor het kwartaal van indiensttreding en de 7 daarop volgende kwartalen. Daarna recht op een vermindering van 400 vanaf kwartaal 9 tot 12 In het geval van 2-4-5: werkgever heeft recht op een doelgroepvermindering van 1500 voor het kwartaal van indiensttreding en de 11 daarop volgende kwartalen. Daarna recht op een vermindering van 400 vanaf kwartaal 13 tot 16 In het geval van 3: werkgever heeft recht op een doelgroepvermindering van 1000 voor het kwartaal van indiensttreding en de 4 7

100 daarop volgende kwartalen. Daarna recht op een vermindering van 400 vanaf kwartaal 5 tot 12 opmerkingen: - de totale vermindering kan nooit meer bedragen dan de werkgeversbijdragen die voor u verschuldigd zijn. - de bedragen van 1500, 1000 en 400 zijn van toepassing wanneer de jongere gedurende een volledig kwartaal voltijds is tewerkgesteld. Indien de werknemer niet gedurende een volledig kwartaal is tewerkgesteld of werkt hij slechts deeltijds, dan wordt het bedrag proportioneel verminderd. - de doelgroepvermindering is niet meer van toepassing na het kwartaal waarin de jongere 26 jaar is geworden 8

101 1.3. Activa start Doelstelling : tewerkstelling van jonge (laaggeschoolde) schoolverlaters bevorderen activering werkloosheidsuitkeringen in het kader van startbanen dit komt bovenop de startbanenkaart Voorwaarden Voordelen Aanvraagprocedure werkgever: geen werknemer: - ingeschreven zijn als werkzoekende - jonger dan 26 jaar - niet meer leerplichtig zijn en geen dagonderwijs meer volgen - 21 maanden na einde studies de tewerkstelling aanvatten - de laatste 12 maanden niet van een activeringsvoordeel hebben genoten (= loonsubsidie) in het kader van een tewerkstelling met ACTIVA, doorstromingsprogramma of SINE. - een voltijds contract voor minimum 6 maanden tekenen - behoren tot één van volgende categorieën: 1. werknemer is een erg laaggeschoold = geen getuigschrift van tweede graad secundair onderwijs of getuigschrift deeltijds onderwijs/buso (incl specialisatiejaar) 2. werknemer is laaggeschoold en van buitenlandse afkomst. 3. werknemer is laaggeschoold en gehandicapt. werkgever: De werkzoekende ontvangt een geactiveerde werkloosheidsuitkering, werkuitkering genaamd. De werkuitkering bedraagt per maand: 350 van kalendermaand 1 tot 6. De werkgever zal de werkuitkering in mindering brengen van het te betalen nettoloon en betaalt het saldo. De uitbetalingsinstelling (UI) (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen - HVW) betaalt de werkuitkering. De werknemer moet de werkuitkering aanvragen door de arbeidsovereenkomst en de bijlage arbeidsovereenkomst ACTIVA in te dienen bij de uitbetalingsinstelling. Bepaling rond de regeling Activa Start moeten opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst deze zijn ook opgenomen in de bijlage arbeidsovereenkomst Activa Start die terug te vinden is op de website van de RVA. Deze bijlage kan bij de arbeidsovereenkomst gevoegd worden. Formulier C 78: moet maandelijks ingevuld worden door de werkgever de werknemer moet dit indienen bij zijn uitbetalingsinstelling om de uitkering te ontvangen. 9

102 1.4. Tewerkstellingspremie 50+ Doelstelling: tegemoetkoming van de VDAB bij indienstname 50 plussers Niet combineerbaar met activa! Voorwaarden Voordelen Aanvraagprocedure werkgever : - Het betreft een privéonderneming. - De onderneming heeft een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest of verbindt er zich toe een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest te vestigen binnen de vijf kwartalen vanaf de aanwerving die plaats vond in het kader van deze maatregel. werknemer : - 50 jaar of ouder. - de dag voor de indiensttreding ingeschreven zijn bij VDAB als niet werkend werkzoekende - in dienst worden genomen met een contract onbepaalde duur - in de zes maanden voorafgaand aan de indiensttreding is de werknemer slechts beperkte tijd in dienst geweest loonkost van de voorafgaande tewerkstelling moet kleiner zijn dan tewerkgesteld worden minstens zolang men een premie krijgt Men ontvangt gedurende 4 of 8 kwartalen een premie. De hoogte en de duur van de premie wordt bepaald op basis van: - leeftijd van de werknemer op het moment van indienstname - duur werkloosheid bij indienstname - referteloon (brutoloon + werkgeversbijdragen vermindering werkgeversbijdragen) is per kwartaal begrensd (tot 6 keer het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen momenteel ) Leeftijd duur werkloosheid Hoogste premie Maximum premie 2.703,28 Duur premie Tussen 50 en 55 jaar minder dan 1 jaar werkloos 30% van referteloon 4 kwartalen Via Mijn VDAB op de VDAB-website vult de werkgever het aanvraagformulier tot het bekomen van een tewerkstellingspremie in. De tewerkstellingspremie moet binnen de drie maanden na de aanwerving aangevraagd worden. De VDAB keurt de aanvraag goed of af. Bij goedkeuring zal de VDAB per kwartaal de verschuldigde premie storten. 10

103 Leeftijd duur werkloosheid Hoogste premie Tussen 50 en 55 jaar tussen 1 en 2 jaar werkloos 50% van referteloon Maximum premie 4.505,46 Duur premie 4 kwartalen Leeftijd duur werkloosheid Hoogste premie Ouder dan 55 jaar minder dan 2 jaar werkloos 50% van referteloon Maximum premie 4.505,46 Duur premie 4 kwartalen Leeftijd duur werkloosheid Hoogste premie Ouder dan 50 jaar meer dan 2 jaar 50% van referteloon Maximum premie 4.505,46 Duur premie 8 kwartalen De premie wordt enkel betaald voor periodes waarin een effectief loon wordt uitgekeerd aan de 50-plusser (niet tijdens langdurige ziekte, loopbaanonderbreking, ). 11

104 1.5. Werkhervattingtoeslag voor 55-plussers Doelstelling: tegemoetkoming voor de werknemer ( 55-plusser) die het werk hervat Voorwaarden Voordelen Aanvraagprocedure Werkgever : Er zijn geen voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen. Werknemer : - minstens 55 jaar oud - minstens 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende - onvrijwillig werkloos zijn - geen aanvullende vergoeding genieten of genoten hebben in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) - in de 6 maanden voorafgaand aan de werkhervatting niet in dienst zijn geweest van dezelfde werkgever - de toeslag wordt toegekend ongeacht het uurrooster, bedrag van het loon of type van het contract Werkgever: Er zijn geen voordelen voor de werkgever. Werknemer: maandelijkse toeslag van 197,93 indien toekenning voor onbepaalde duur. De toeslag wordt toegekend voor een periode van 12 maanden, deze is telkens verlengbaar met 12 maanden zolang de werkhervatting duurt. Wanneer niet voldaan is aan de voorwaarde van 20 jaar beroepsverleden, dan kent het bedrag van de toeslag een degressief verloop en wordt de toeslag voor ten hoogste 3 jaar toegekend (1 e jaar: 197,93-2 e jaar: 131,95-3 e jaar: 65,98 ). Dit bedrag is cumuleerbaar met het loon. De werkhervattingstoeslag mag niet gecumuleerd worden met: - werkloosheidsuitkering als volledig werkloze - ziekte-uitkeringen - inkomensgarantie-uitkering van een deeltijds werknemer met behoud van rechten (de inkomensgarantie-uitkering die door de ziekteverzekering wordt De werknemer moet zich bij zijn uitbetalingsinstelling aanmelden en er een aanvraag om een werkhervattingstoeslag indienen. De aanvraag gebeurt met een formulier C129bis. De uitbetalingsinstelling stuurt de aanvraag door naar de RVA. De RVA zal de toeslag tijdens de tewerkstelling toekennen voor een periode van 12 maanden die hernieuwbaar is. De werknemer moet zijn toestand bevestigen bij zijn uitbetalingsinstelling in de loop van de 11 e maand van de werkhervatting. Wanneer de werkhervatting afloopt moet men hiervan aangifte doen bij de uitbetalingsinstelling. 12

105 toegekend aan de deeltijds werknemer die ongeschikt wordt mag ook niet gecumuleerd worden) - onderbrekingsuitkeringen (in het kader van loopbaanonderbreking of tijdskrediet). 13

106 1.6. Vlaamse ondersteuningspremie = VOP Doelstelling : tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap stimuleren Werkgever: Voorwaarden Voordelen Aanvraagprocedure De werkgever behoort tot één van de volgende categorieën van werkgevers: o o o privé sector provincies, gemeenten, OCMW s (vast contract of benoeming na 01 juli 2008) onderwijsinstellingen De werkgever stelt een persoon met een handicap tewerk die recht geeft op tewerkstellingsondersteunende maatregelen. De werkgever ontvangt een % van het referteloon overeenkomstig onderstaande tabel. Het referteloon bestaat uit het loon + alle verplichte werkgeverbijdragen de verminderingen van de werkgeversbijdragen. Periode Kwartaal van aanwerving + 4 volgende (1-5) Voordeel 40% referteloon Kwartaal % referteloon Kwartaal % referteloon Om na te gaan of werknemer in aanmerking komt voor de VOP = zie on-line dossier bij VDAB. Premie aanvragen: - online het formulier aanvraag Vlaamse ondersteuningspremie invullen printen en tekenen - aanvraagformulier versturen naar dienst arbeidshandicapspecialisatie - bij een goedkeuring van de aanvraag gebeurt de uitbetaling automatisch De werkgever mag geen werknemers ontslaan met de bedoeling deze te laten vervangen door werknemers die in aanmerking komen voor deze loonsubsidie en mag ook geen persoon met een handicap ontslaan met de bedoeling deze weer aan te werven met de loonsubsidie. Op gemotiveerde aanvraag van de werkgever kan de VDAB een verhoging toestaan tot max. 60% van het referteloon gedurende maximaal 5 jaar. Nadien kan nog een verlenging aangevraagd worden voor 5 jaar. 14

107 Werknemer: Heeft recht op een VOP. De VDAB bepaalt of de werknemer of werkzoekende recht heeft op de Vlaamse ondersteuningspremie(*). Voordeel voor uitzendkantoren: Periode Kwartaal van aanwerving + 4 volgende (1-5) Kwartaal 6- einde tewerkstelling Voordeel 40% referteloon 20% referteloon Bij uitzendarbeid wordt de helft van het bedrag van de VOP door het uitzendkantoor overgemaakt aan de werkgever. Ook zelfstandigen kunnen beroep doen op het systeem van de loonkostsubsidie. Premie aanvragen: - online het formulier aanvraag Vlaamse ondersteuningspremie interimaris invullen printen en tekenen - aanvraagformulier versturen naar dienst arbeidshandicapspecialisatie - bij een goedkeuring van de aanvraag gebeurt de uitbetaling automatisch (*) Om recht te hebben op de VOP moet de werknemer of werkzoekende beantwoorden aan één van de volgende profielen: recht hebben op een loonkostsubsidie vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH); vanuit het VAPH het recht hebben op beschermd, begeleid of zelfstandig wonen; onderwijsvorm OV3 of OV4 gevolgd hebben en niet verder gestudeerd hebben; in het secundair onderwijs ION (inclusief onderwijs) type 2 of GON (geïntegreerd onderwijs) type 4 of type 6 gevolgd hebben volgens de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning hebben van: o minimum 4 punten bij een auditieve handicap o minimum 7 punten bij een verstandelijke, psychische of fysieke handicap o minimum 9 punten bij een visuele handicap recht hebben op bijkomende kinderbijslag; een problematiek hebben die toegang geeft tot deze tegemoetkoming. De problematiek moet gediagnosticeerd zijn door een arts ook de prognose moet vermeld worden het recht gekregen hebben van VDAB op grond van een multi-elementenadvies. Indien de werknemer of werkzoekende niet tot de eerste 7 profielen behoort en toch van mening bent dat men gelet op uw arbeidshandicap recht heeft op een ondersteuning bij tewerkstelling, kan werknemer dus altijd contact opnemen met de VDAB, die dit verder zal onderzoeken. 15

108 1.7. GIBOgespecialiseerde individuele beroepsopleiding in de onderneming Doelstelling: on the job training in een bedrijf voor personen met een indicatie AH (arbeidshandicap) onder begeleiding van GOB (centrum voor gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling) Voorwaarden Voordelen Aanvraagprocedure werkgever: - Bij alle werkgevers kan een GIBO gevolgd worden. - Na de GIBO is de werkgever verplicht de werknemer in dienst te nemen met een contract van onbepaalde duur. - Minimum duur: 1 maand maximum duur: 12 maanden werknemer: - Alle werkzoekenden met AH die worden begeleiding door een GOB. - Voor de start van een GIBO mag men maximaal 14 dagen via interim tewerkgesteld zijn geweest in het bedrijf! Een GIBO minder dan deeltijds kan. werkgever: Bij een IBO betaalt de werkgever tijdens de opleiding een premie aan de VDAB die gelijk is aan het verschil tussen het normale loon voor de functie waarvoor de opleiding gegeven wordt, en het gemiddelde werkloosheidsbedrag. Bij een GIBO wordt deze premie ten laste genomen van VDAB. werknemer: - de werkzoekende ontvangt tijdens de opleiding zijn vervangingsinkomen en daarnaast een premie van VDAB. Beide samen benaderen het loon van de functie waarvoor men wordt opgeleid. - indien men geen vervangingsinkomen geniet, betaalt de RVA in de meeste gevallen een vervangende premie (de opleidingsuitkering). In uitzonderlijke gevallen, wanneer men geen vervangingsinkomen heeft en geen recht heeft op de De IBO consulenten van de VDAB zorgen voor de nodige administratie in samenspraak met GOB-begeleider. De werkgever stelt een opleidingsprogramma op samen met begeleider en cliënt ikv de aanvraag tot start GIBO. Het GOB zorgt voor de verdere coaching op de werkvloer.! Wanneer iemand na een GIBO wordt aangeworven en de werkgever maakt gebruik van de Vlaamse ondersteuningspremie, dan wordt de duur van de GIBO in mindering gebracht van de duurtijd van de VOP. 16

109 opleidingsuitkering, betaalt de VDAB een bijkomende compensatievergoeding. - men ontvangt geen compensatievergoeding wanneer men -45 jaar is, hooggeschoold en nog geen zes maanden ingeschreven als niet werkende werkzoekende. - de werkzoekende ontvangt tijdens de opleiding van de werkgever ook de wettelijk verplichte verplaatsingsonkosten. - de werkzoekende is door werkgever ook verzekerd tegen arbeidsongevallen. - na een geslaagde opleiding moet de werkgever een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur geven. Andere tewerkstellingsbevorderende maatregelen voor personen met arbeidshandicap zie - Bijstand van een doventolk : Ben je doof of slechthorend, dan kan je gratis beroep doen op een tolk als je op zoek bent naar werk of om je werk beter uit te voeren. VDAB betaalt de kosten. - Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen : VDAB betaalt het arbeidsgereedschap en de kleding die je nodig hebt om je werk goed uit te voeren. Je wordt eigenaar van dit materiaal. Verder vergoedt VDAB je werkgever als hij aanpassingen moet doen aan je arbeidspost (= alles in het bedrijf dat niet verplaatst kan worden - Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten : VDAB betaalt je kosten als je een begeleider of aangepast vervoer nodig hebt om naar je werk te kunnen. 17

110 2. Bedrijfs- of organisatiegebonden 2.1. Doorstromingsprogramma (DSP) premie betreffende werkervaring WEP+ De werkgever werft een langdurig werkzoekende aan met de bedoeling hem werkervaring op te doen laten doen zodat hij zijn positie op de arbeidsmarkt verbetert en eventueel kan doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Bovendien biedt de tewerkstelling een antwoord op bepaalde maatschappelijke behoeften. Werkgever: Voorwaarden Voordelen Aanvraagprocedure - Vzw of niet-commerciële vereniging - OCMW - Provincies - Het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap - Instellingen of verenigingen van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap, door de Vlaamse Gemeenschap opgerichte, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstellingen - werkgever van de openbare sector - VZW of niet-commerciële vereniging - erkende sociale huisvestigingsmaatschappijen - kerkfabrieken - meer op én die bovendien een doorstromings- Werkgever: De werkgever is geen leerwerkbedrijf. 1. De WG ontvangt een loonpremie van het subsidie-agentschap voor de werknemers. Het is mogelijk dat de werknemer recht heeft op een integratie-uitkering of op verlaagd leefloon. De loonpremies worden dan verminderd met het bedrag van de integratie-uitkering of verlaagd leefloon. Een deel van het nettoloon wordt betaald door de RVA, onder de vorm van een integratie-uitkering; deze wordt door de RVA/OCMW aan de werknemer gestort. In andere gevallen heeft de WN geen recht op een integratie-uitkering of verlaagd Een werkervaringsproject wordt goedgekeurd voor 4 jaar. Er is een hernieuwing mogelijk van 4 jaar. Om na te gaan of werkzoekende in aanmerking komt kan je contact opnemen met RVA. 1. De werkgever sluit een samenwerkingsovereenkomst met een leerwerkbedrijf. 2. Werknemer moet in het bezit zijn van een attest C63.3DSP op te vragen bij RVA. 3. Werknemer sluit een arbeidsovereenkomst met de werkgever. De werkgever kan daarvoor een model (C201.3) 18

111 programma opricht. Werknemer: Op de dag van indiensttreding: - zonder onderbreking 24 maanden werkeloosheidsuitkering genieten - zonder onderbreking 12 maanden leefloon genieten en ingeschreven zijn als werkzoekende - zonder onderbreking 12 maanden gerechtigd zijn op financiële maatschappelijke hulp en ingeschreven zijn als werkzoekende - meer op Pas op : bepaalde periodes worden gelijkgesteld om die maanden in te vullen leefloon. De werkgever ontvangt van het subsidie-agentschap de volledige loonpremie. 2. De werkgever komt in aanmerking voor een omkaderingspremie. De werkgever moet deze tegemoetkoming aanwenden om de werknemers de nodige begeleiding en opleiding te geven. 3. De werkgever komt in aanmerking voor RSZ-vermindering. Er is een vermindering van 400 à 1000 voor een bepaalde duur, dit afhankelijk van de leeftijd/scholing en duur van inactiviteit van de cliënte. Opmerking! Indien de werknemer niet voltijds is aangeworven, worden deze bedragen proportioneel berekend op basis van de prestatiebreuk. Werknemer: - krijgt een arbeidsovereenkomst voor 12 maanden, die verlengd kan worden tot 18 maanden - krijgt begeleiding en opleiding van de werkgever en het leerwerkbedrijf - volgt tijdens de gewone arbeidsuren gebruiken dat de RVA hem ter beschikking stelt. 3. Werknemer dient een uitkeringsaanvraag in bij de uitbetalingsinstelling/ocmw. 4. De werkgever zal maandelijks een ingevuld formulier C78.3 bezorgen aan de werknemer dat hij/zij moet indienen bij de UI/OCMW. De UI of OCMW betaalt dan op basis van het papieren formulier of de elektronische aangifte de maandelijkse integratie-uitkering of het verlaagd leefloon uit. Mag niet gecombineerd worden met een andere premie indien dit niet leidt tot overfinanciering. Wordt wel gecombineerd met: - RSZ-vermindering op basis van Activa s - RSZ-vermindering op basis van gesco-reglementering 19

112 begeleidings- en opvolgingsgesprekken bij een leerwerkbedrijf en volgt een sollicitatietraining en begeleiding bij een leerwerkbedrijf - in geval werknemer ontslag neemt, is een verkorte opzegperiode van 7 kalenderdagen. Dit geldt enkel indien werknemer wilt overstappen naar een andere job. 20

113 2.2. Invoegbedrijf Voorwaarden Voordelen Aanvraagprocedure Werkgever: - de plaats van tewerkstelling is gevestigd op het grondgebied van het Vlaamse Gewest; - de onderneming voldoet aan de criteria rond financiële rentabiliteit; - de onderneming besteedt voldoende tijd en middelen aan de begeleiding en opleiding van de werknemers; - de onderneming past de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen toe - de onderneming is bereid de inspraak van de werknemers in de onderneming te bevorderen. Zij doet dit door de bestaande overlegorganen te respecteren. Indien een overlegorgaan ontbreekt, neemt zij het initiatief om de inspraak van werknemers te bevorderen. - de tewerkstelling via het invoegbedrijf is bijkomend in verhouding tot het aantal eigen personeelsleden. Werkgever: 1. De werkgever ontvangt een loonpremie van het subsidieagentschap per VTE werknemer. De refertebedragen vindt men terug op de website 2. De werkgever kan in aanmerking komen voor de SINE-maatregel. De werkgever komt in aanmerking indien hij over een "attest sociale herinschakelingseconomie" beschikt. Hij dient dit attest aan te vragen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 3. De werkgever heeft recht op ondersteuning door een startcentrum voor de sociale economie. Lijst van erkende startcentra op de website van Vlaanderen, onder de rubriek 'Tewerkstelling en Sociale Economie'. 4. De werkgever heeft recht op ondersteuning door een adviesbureau in de sociale economie. Werkgever: 1. De werkgever maakt gebruik van het aanvraagformulier "Aanvraag tot erkenning als invoegbedrijf", download via De werkgever stuurt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de vereiste documenten, naar: Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, Afdeling Tewerkstelling en Sociale Economie (Invoegbedrijven). 2. Het subsidieagentschap stuurt de aanvraag van de werkgever voor advies naar het bevoegde Regionaal Economisch Sociaal Overlegcomité (RESOC) en naar het doorlichtingsteam. Deze adviezen worden nadien voorgelegd aan de Adviescommissie Sociale Economie. 21

114 Werknemer: - hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs bij wie het stappenplan naar werk van de VDAB uitwijst dat hij niet dadelijk te plaatsen is op de gewone arbeidsmarkt. Bovendien beantwoordt deze persoon op de dag voor zijn aanwerving aan een van volgende kenmerken: - jonger dan 50 jaar en minstens twaalf maanden inactief; - 50 jaar of ouder en minstens zes maanden inactief; - minstens zes maanden gerechtigd op leefloon of op financiële maatschappelijke hulp; - persoon die minstens zes maanden inactief is en behoort tot de doelgroep van de arbeidsgehandicapten - deeltijds werkzoekende leerling van het deeltijds BSO Voor de bepaling van de periode van inactiviteit zijn er een aantal gelijkstellingen, te vinden op 5. De werkgever kan beroep doen op het Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie. Dit fonds kan aan de werkgever risicokapitaal ter beschikking stellen. Werknemer: - krijgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur - krijgt begeleiding en opleiding tijdens de tewerkstelling - bij ontslag neemt is er een verkorte opzegperiode van 7 kalenderdagen. Dit geldt enkel wanneer werknemer wilt overstappen naar een andere job. 3. De werkgever wordt erkend als invoegbedrijf voor 8 jaar indien hij een commercieel bedrijf is. Hij wordt erkend als invoegbedrijf voor 10 jaar indien hij een dienstenchequebedrijf is. Werknemer: Aanvraag tot tegemoetkomingen gebeurt via de werkgever. Deze maatregel wordt gecombineerd met RSZ-vrijstelling, Activa en VOP. 22

115 2.3. Sociale inschakelingseconomie SINE Werkgever: Voorwaarden Voordelen Aanvraagprocedure De werkgever moet in het bezit zijn van een attest waaruit blijkt dat hij een SINEwerkgever is.!!! Voor heel wat werknemers in sociale of beschutte werkplaats wordt dergelijk attest opgevraagd. Werknemer: - is niet in het bezit van een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs - uitkeringsgerechtigde volledig werkloze (of gelijkgesteld) - langdurig werkloos zijn: o jonger dan 45 jaar: ten minste 312 dagen werkloosheidsuitkering of wachtuitkering genoten hebben (of gelijkgestelde situatie) in de laatste 18 maanden o jonger dan 45 jaar: ten minste 624 dagen werkloosheidsuitkering of wachtuitkering genoten hebben (of gelijkgestelde situatie) in de laatste 36 maanden Werkgever: heeft recht op een vermindering van de RSZ-bijdragen Deze vermindering bedraagt 1000 per kwartaal indien de werknemer gedurende dat volledige kwartaal voltijds presteert. Periode van toekenning afhankelijk van werknemer. Werknemer: krijgt in bepaalde gevallen een geactiveerde werkloosheidsuitkering (=herinschakelingsuitkering). De herinschakelingsuitkering is een uitkering van 500 voor een aantal kwartalen afhankelijk van de werknemer. Opgelet: de RVA kent u het bedrag van 500 toe indien men voltijds werkt. Werkt men niet voltijds, dan wordt 500 vermenigvuldigd met de contractuele tewerkstellingsbreuk en vervolgens met 1,5. Het resultaat kan 500 niet overschrijden. Om na te gaan of werkzoekende in aanmerking komt kan je contact opnemen met RVA. 1. De werkgever vraagt een attest aan bij de Directeur-generaal van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid. 2. De werknemer moet in het bezit zijn van een attest C63 SINE op te vragen bij RVA. 3. De werkgever sluit een arbeidsovereenkomst met de werknemer. Die arbeidsovereenkomst moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten. De werkgever kan daarvoor een model gebruiken dat de RVA ter beschikking stelt. 4. De werknemer dient een uitkeringsaanvraag in bij de uitbetalingsinstelling. 23

116 o ouder dan 45 jaar: ten minste 156 dagen werkloosheidsuitkering of wachtuitkering genoten hebben (of gelijkgestelde situatie) in de laatste 9 maanden De werkgever zal de herinschakelingsuitkering in mindering brengen van het te betalen nettoloon en betaalt aan de werknemer het saldo. Uw uitbetalingsinstelling betaalt aan de werknemer de herinschakelingsuitkering. 5. De werkgever zal maandelijks een ingevuld formulier C78.3 bezorgen aan de werknemer dat hij/zij moet indienen bij de uitbetalingsinstelling. De UI betaalt u dan op basis van het papieren formulier of de elektronische aangifte de maandelijkse integratie-uitkering uit. Mag niet gecombineerd worden met: - aanwerving van de eerste 3 WN s - activa - doorstromingsprogramma van RVA Deze maatregel wordt wel gecombineerd met: - structurele vermindering van de RSZ-bijdragen - dienstencheques 24

117 2.4. Gesubsidieerde contractuelen Gesco s of Geco s In het verleden konden organisaties een ge(s)co-toekenning krijgen. Nieuwe aanvragen zijn niet meer mogelijk. Heeft uw organisatie een toekenning, dan kan ze verder ge(s)co s tewerkstellen en ze vervangen bij uitdiensttreding. Voorwaarden Voordelen Aanvraagprocedure Werkgever: - OCMW s of vereniging van OCMW - intercommunales - gemeenten, autonome gemeentebedrijven - provincies, autonome provinciebedrijven - Vzw s waarbij het plaatselijk bestuur een overwegende rol speelt in de oprichting of de leiding ervan - een administratie of dienst van de federale overheid - een openbare instelling die daarvan afhangt - een administratie of dienst van de Gemeenschappen of Gewesten - een openbare instelling die daarvan afhangt - een VZW die een sociaal, humanitair of cultureel doel nastreeft - een gemeentebestuur of vereniging van gemeenten - lokale politiezone Ziekenhuizen, openbare kredietinstellingen en bepaalde VZW's komen niet in aanmerking. Dat zijn de VZW's waarin de plaatselijke overheid een overwegende rol speelt. Werkgever: De werkgever krijgt voor elke GECO een sterke vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid. Bij bepaalde werkgevers kan er een premie van de gewestelijke overheid bijkomen. Bepaalde werkgevers kunnen een loonpremie van het subsidieagentschap ontvangen en komen in aanmerking voor een omkaderingspremie Werknemer: - krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur - mag afwezig zijn met behoud van loon om in te gaan op een werkaanbieding (=sollicitatieverlof) - bij ontslag neemt is een verkorte opzegperiode van 7 kalenderdagen van toepassing. Dit geldt enkel indien Werkgever: Er zijn geen speciale formaliteiten. Indien de werkgever voor de vermindering in aanmerking komt mag hij ze toepassen op de RSZaangifte. De werkgever doet een aanvraag tot aanwerving van een gesubsidieerde contractueel bij de bevoegde gewestelijke administratie of bij de gewestelijke Minister van werkgelegenheid. Na de goedkeuring van de aanvraag stelt de werkgever de vacante betrekking via de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling open. De ge(s)co-werknemer die uit dienst gaat, dient binnen de 3 maanden vervangen te worden. 25

118 Werknemer: Een volledige lijst van alle werkzoekenden die in aanmerking komen vind je op Op de dag voor indiensttreding: - uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn gedurende ten minste 6 maanden binnen de laatste 12 maanden voor de indiensttreding - ingeschreven zijn bij de VDAB als nietwerkende-werkzoekende ten minste 6 maanden voor de indiensttreding - ingeschreven zijn bij de VDAB als nietwerkende-werkzoekende en ofwel tewerkgesteld worden in een knelpuntberoep ofwel behoren tot de kansengroepen - OCMW-steun (leefloon of financiële maatschappelijke hulp) genieten - tewerkgesteld zijn in een tewerkstellingsprogramma (DAC, gesco, doelgroepwerknemer sociale werkplaats, wepplus) - Een overzicht van gelijkgestelde periodes vindt u terug op de website van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie onder de rubriek 'Tewerkstelling en Sociale Economie'. werknemer wilt overstappen naar een andere job. - dient voorrang te krijgen indien de werkgever een vacante reguliere betrekking wil laten invullen. Het dient wel om een overeenstemmende functie te gaan. Deze maatregel wordt niet gecombineerd met Activa wel met VOP. 26

119 2.5. Tewerkstelling in beschutte werkplaats Werkgever: Voorwaarden Voordelen Aanvraagprocedure Enkel specifiek hiertoe opgerichte vzw's kunnen als beschutte werkplaats erkend worden. De werkgever moet voor de doelgroepwerknemers arbeid op maat voorzien. Daarnaast dient hij begeleiding en omkadering te verzekeren en inspanningen te leveren voor hun doorstroming. Mariasteen te Gits, De Waak in Kuurne, Westlandia in Ieper, t Veer in Menen, Interwest Veurne, interwest Diksmuide, de Oesterbank in Oostende, Arcotec te Brugge, Optima-t in Torhout Werknemer: Is een persoon met een handicap die ingeschreven is bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het integratieprotocol voorziet een voorlopige of definitieve tewerkstelling in een beschutte werkplaats. Werkgever: 1. De werkgever ontvangt een loonsubsidie van het subsidieagentschap. Indien de werkgever een 'zwakke werknemers' tewerkstelt ontvangt hij hier bovenop een aanvullende loonsubsidie. 2. De werkgever ontvangt een omkaderingspremie van het subsidieagentschap voor het personeel dat werknemers begeleidt en opleidt. Het bedrag van deze subsidie hangt af van het aantal tewerkgestelde werknemers in de beschutte werkplaats. Er worden leiders, assistent-leiders, monitoren, bedienden en maatschappelijke assistenten gesubsidieerd. 3. De werkgever heeft recht op management-ondersteuning. De werkgever krijgt voor deze ondersteuning een vast bedrag per werknemer en per omkaderingspersoneelslid. 4. De werkgever heeft recht op ondersteuning door een adviesbureau. De regelgeving hieromtrent wordt momenteel Om na te gaan of werknemer in aanmerking komt voor een tewerkstelling in BW = zie on-line dossier bij VDAB. Werkgever: 1. De werkgever doet aanvraag naar Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Afdeling Tewerkstelling en Sociale Economie (Beschutte Werkplaatsen). 2. De Vlaamse minister bevoegd voor sociale economie neemt een beslissing op basis van dit advies. 3. De werkgever wordt erkend voor de duur van 6 jaar. Nadien is een verlenging van de erkenning mogelijk. De aanvraagprocedure verloopt via de werkgever. 27

120 Sommige BW s staan ook open voor - moeilijk te plaatsen werklozen - progressieve tewerkstelling - mensen met SINE-attest of activakaart gewijzigd. Van zodra deze nieuwe regelgeving klaar is, krijgt de werkgever hier meer informatie over. 5. De werkgever kan aanspraak maken op investeringssubsidies voor onroerende goederen. Het bedrag van deze subsidie is afhankelijk van de aard van de geplande werkzaamheden en van het aantal personen met een handicap dat de werkgever tewerkstelt. Werkgever: - krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur - krijgt begeleiding en opleiding tijdens de tewerkstelling. Werknemer doet ook werkervaring op die de sociale en professionele integratie bevordert. 28

121 2.6. Tewerkstelling in sociale werkplaats Voorwaarden Voordelen Aanvraagprocedure Werkgever: Enkel specifiek hiertoe opgerichte vzw's kunnen als sociale werkplaats erkend worden. De werkgever moet voor de werknemers arbeid op maat voorzien. Daarnaast moet hij hen begeleiding en opleiding geven. Hij moet ook inspanningen leveren voor hun doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt. Kringloopcentra, Sowepo te Poperinge, Constructief te Kortrijk, SW Molendries te Gits, Veerkracht 4 te Menen, de Steiger te Brugge, Sociaal restaurant in Brugge, Strijkatelier Blankenberge, Sociaal atelier Knokke Heist, Tandem vzw te Waregem, Mobiel te Kortrijk, de Groene Kans te Diksmuide, de Duinenwacht te Oostende, WSW de Waak de Kuurne, Het werkspoor te Roeselare, Loca Labora te Beernem, Lochting Dedrie te Izegem Werknemer: - krijgt een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur - krijgt arbeid op maat aangeboden en wordt persoonlijk en dagelijks begeleid. - bij ontslag is een verkorte opzegperiode van 7 kalenderdagen van toepassing. Dit geldt enkel wanneer u wilt overstappen naar een andere job. Werkgever: 1. De werkgever ontvangt een loonpremie van het subsidieagentschap. 2. De werkgever ontvangt een omkaderingspremie van het subsidieagentschap voor het personeel dat werknemers begeleidt en opleidt. Per 5 voltijdse werknemers heeft de werkgever recht op een omkaderingspremie voor 1 voltijds omkaderingspersoneelslid. 1. De werkgever maakt gebruik van het aanvraagformulier "Aanvraag tot erkenning als sociale werkplaats". De werkgever stuurt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de documenten, in 1 exemplaar, naar: Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. 2. De Vlaamse minister bevoegd voor sociale economie neemt een beslissing op basis van deze adviezen. 3. Een eerste erkenning wordt toegestaan voor de duur van 4 jaar. Nadien is een hernieuwing van de erkenning mogelijk voor onbepaalde duur. De aanvraagprocedure verloopt via de werkgever. 29

122 Werknemer: Hij behoort tot de doelgroep van zeer moeilijk te plaatsen werkzoekenden. Dit zijn werkzoekenden die geen werk vinden op de gewone arbeidsmarkt. De reden daarvoor is hun persoonlijke problematiek. Zij zijn wel in staat om onder begeleiding arbeid op maat te verrichten. Werknemer voldoet tegelijkertijd aan volgende voorwaarden: 1. fysieke of psychische of sociale beperkingen en moeilijkheden hebben; 2. op de dag vóór indienstneming ingeschreven zijn bij de VDAB als nietwerkende werkzoekende; 3. een begeleidingstraject van de VDAB volgen; 4. op de dag vóór indienstneming ononderbroken gedurende een periode van minstens 5 jaar inactief zijn (=niet gewerkt in loondienst noch als zelfstandige. Zodra er een tewerkstelling gekend is bij VDAB kan de dienst tewerkstellingsmaatregelen niet attesteren ifv sociale werkplaats.) Voor de bepaling van deze periode van inactiviteit zijn er een aantal gelijkstellingen (zie website van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie onder de rubriek 'Tewerkstelling en Sociale Economie'); 3. De werkgever heeft recht op een RSZvermindering. Deze vermindering is gebaseerd op de SINE-regelgeving ofwel op de regelgeving van gesubsidieerde contractuelen. 4. De werkgever heeft recht op ondersteuning van het management. De werkgever krijgt als ondersteuning voor het management een vast bedrag per werknemer en omkaderingspersoneelslid. 5. De werkgever heeft recht op ondersteuning door een adviesbureau in de sociale economie. 6. De werkgever kan beroep doen op het Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie. Dit fonds stelt risicokapitaal ter beschikking van de werkgever. Het gaat dan om tijdelijke minderheidsparticipaties en achtergestelde financieringen. 30

123 5. geen hoger diploma, getuigschrift of brevet hebben behaald dan een diploma van lager secundair onderwijs, buitengewoon hoger secundair onderwijs of hoger secundair beroepsonderwijs; OF de werknemer is de dag vóór de indiensttreding doelgroepwerknemer in een sociale werkplaats. VDAB bepaalt of cliënt aan de voorwaarden voldoet maar vraagt hierbij aan de betrokken instanties vaak een sociaal verslag op. Nog te vinden op de site Voor elk bedrijf/elke werknemer: Structurele vermindering van de RSZ werkgeversbijdragen Werkbonus - vermindering werknemersbijdragen voor sociale zekerheid Opleidings- en inschakelingsplan Subsidiëring van diversiteitsplannen op de werkvloer Studenten - lage RSZ werkgevers- en werknemersbijdragen bij beperkte tewerkstelling Gelegenheidswerknemers land- en tuinbouw - forfait gelegenheidsarbeid Voor werkenden: Onderneming in herstructurering - zes maanden loon voor ontslagen werknemer Steun aan KMO's - vrijstelling voor bijkomend personeel met een laag loon Betaald educatief verlof Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek - vermindering RSZ werkgeversbijdragen Ervaringsfonds - premie voor aanpassing arbeidscontext oudere werknemer 31

124 Jeugdvakantie; Seniorvakantie Onderneming in herstructurering - terugbetaling outplacementkosten 32

125 3. Oefeningen op tewerkstellingsmaatregelen 3.1. Bjorn Mesenis 04/12/ jaar inschakelingsuitkering auditieve beperking heeft zijn BuSO-opleiding afgewerkt volgde een ABO-jaar bij een werkgever kreeg aansluitend begeleiding door Jobcentrum gedurende een 6 maanden durende GIBO bij dezelfde werkgever (PC ) deeltijds. De werkgever neemt hem in dienst met een contract onbepaalde duur voor 19 uren (functie: algemene hulp in een drukkerij). o TBM? 3.2. Guido Ghekiere 10/06/ jaar krijgt IVT en RVA-uitkering fysische problematiek (rug en heup) opleiding beroeps met 7 de specialisatiejaar inactief sedert 23 juni 2008 vacature gerichte opleiding op de werkvloer voor 6 maanden werkgever (PC118.09) wenst hem in dienst te nemen na deze opleidingsperiode met een contract van 3 maanden met kans op verlenging (functie: technieker in een groenten-verwerkend bedrijf). o TBM? 3.3. Myriam Blaton 05/03/ jaar RVA-uitkering fysieke problematiek (voet) naar school geweest tot 17 jaar diverse interimjobs gedaan in diverse sectoren ingeschreven als werkzoekende sedert 06/02/2012. Wegens voetproblematiek aangewezen op zittend werk volgde opleiding via VDAB (adm. Medewerker) voor 6 maanden werkgever (PC 220) wenst haar voltijds in dienst te nemen na 1 maand opleiding op de werkvloer contract onbepaalde duur (functie: administratief medewerker). 33

126 o TBM? 3.4. Magda Vandaele 29/06/ jaar RIZIV-statuut psychische problematiek erkenning door VAPH sedert 01/04/2002 hoger geschoold richting boekhoudkundig medewerkster na de oriënterende module Op Stap (8 weken) start ze met een contract progressieve tewerkstelling bij een werkgever (PC 220) voor 19 uren (functie: administratief bediende). o TBM? 4. Handleiding loonkostsimulatie Zie bijlage 5. Oefeningen op loonkostsimulatie Maak op basis van de gegevens van Sodiro een loonkostsimulatie op voor Bjorn. Maak dit op met zowel de activakaart C38 + VOP en met een startbanenkaart + VOP. Bekijk wat voor de werkgever het voordeligst is. Maak op basis van de gegevens van Sodiro een loonkostsimulatie op voor Guido. De werknemer komt in aanmerking voor een activakaart C34 en VOP. Maak op basis van de gegevens van Sodiro een loonkostsimulatie op voor Myriam. Werkneemster komt in aanmerking voor activakaart C20 + VOP + startbaankaart. Maak op basis van de gegevens van Sodiro een loonkostsimulatie op voor Magda. Werkneemster komt in aanmerking voor een activakaart C7 + VOP. 34

127 De Loongid(t)s en de loonkostsimulatie werden ontwikkeld met middelen van het Europees Sociaal Fonds. Beide tools zijn gratis te downloaden op onze website.

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze

Nadere informatie

focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering

focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering Om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen (de toelaatbaarheidsvoorwaarden). Die voorwaarden verschillen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering

focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering Om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen (de toelaatbaarheidsvoorwaarden). Die voorwaarden verschillen

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

FOCUS op. de toelating tot de werkloosheidsverzekering

FOCUS op. de toelating tot de werkloosheidsverzekering FOCUS op de toelating tot de werkloosheidsverzekering Om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen (de toelaatbaarheidsvoorwaarden). Die voorwaarden verschillen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2015 Aanpassing: Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale

Nadere informatie

School gedaan? Wat nu?

School gedaan? Wat nu? School gedaan? Wat nu? ACLVB Jongeren Eindelijk! Je verlaat de schoolbanken en je besluit om op zoek te gaan naar werk. Maar wat moet je nu allemaal in orde brengen? Wat is de eerste stap? Het allerbelangrijkste

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Voor de kinderbijslagbedragen is de spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing vanaf 01/06/2016. De grensbedragen voor de bestaansmiddelen zijn aangepast vanaf 01/06/2017

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) C131A WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) C131A WAT MOET U DOEN? UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) informatiedocument Versie 3.1 01.10.2015 C131A Dit informatiedocument biedt

Nadere informatie

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden Toekenning van een sociale toeslag na het

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Waarover gaat dit infoblad? Indien u als werkloze het werk deeltijds hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden boven op uw loon een

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

FOCUS op. werknemers met behoud van rechten

FOCUS op. werknemers met behoud van rechten FOCUS op de inkomensgarantieuitkering voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten Werklozen die het werk deeltijds hervatten, krijgen onder bepaalde voorwaarden, boven op het deeltijdse nettoloon,

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Dit informatiedocument is bestemd voor: - de werknemers die na 31 december

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg RVA In het najaar 2013 stond een infosessie met de RVA gepland. Deze kon jammer genoeg door dienstnoodwendbaarheden niet doorgaan. Daarom ging het Steunpunt op een andere manier op zoek naar info. Alle

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Dit informatiedocument is gericht tot de werknemers die ontslagen zijn in het kader van de oude brugpensioenregeling,

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) - UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) - UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) - UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Dit informatiedocument is bedoeld voor de werknemers die werden ontslagen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

focus op werknemers met behoud van rechten

focus op werknemers met behoud van rechten focus op de inkomensgarantieuitkering voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten Werklozen die het werk deeltijds hervatten, krijgen onder bepaalde voorwaarden, boven op het deeltijdse nettoloon,

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN? ITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (stock - algemene stelsel) informatiedocument Versie 1 01.10.2016 C3 SWT ITTREKSELS IT W RECHTEN EN PLICHTEN Dit informatiedocument is

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Hervorming werkloosheidsreglementering 1 november 2012

Hervorming werkloosheidsreglementering 1 november 2012 Hervorming werkloosheidsreglementering 1 november 2012 Op 1 november 2012 treedt de hervorming van de werkloosheidsreglementering in werking. Deze hervorming beoogt de huidige degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (INSTROMERS) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (INSTROMERS) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN? UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (INSTROMERS) informatiedocument Versie 1 01.10.2017 C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Dit informatiedocument is bestemd

Nadere informatie

U werd niet vóór 30/09/2017 aangeworven en u bent in het bezit van een Activakaart die op deze datum nog geldig is?

U werd niet vóór 30/09/2017 aangeworven en u bent in het bezit van een Activakaart die op deze datum nog geldig is? activa.brussels Waarover gaat het? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de toegangsvoorwaarden van het Activa-plan vereenvoudigd om de Brusselse werkzoekenden nog meer kansen te bieden. U wilt opnieuw

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden Wij zijn echt met je gezondheid bezig Invaliden Je bent langer dan 1 jaar ziek. Waarschijnlijk zit je met heel wat vragen omtrent je rechten en plichten als invalide. In de volgende uiteenzetting trachten

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Voorafgaande opmerking: Het brugpensioen verandert van naam vanaf 01.01.2012.

Nadere informatie

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Toeslag op de kinderbijslag

Toeslag op de kinderbijslag Toeslag op de kinderbijslag De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking

Nadere informatie

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met uw uitbetalingsinstelling de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN? UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (stock - algemene stelsel) informatiedocument Versie 1 01.01.2016 C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Voorafgaande opmerking:

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 920,25

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

ZiekteUitkeringenType PrimaireArbeidsongeschiktheid(Werknemer) Invaliditeit(Werknemer) NietVergoedePeriode(Zelfstandige) VergoedePeriode(Zelfstandige) Na1JaarPrimaireOngeschiktheid(Zelfstandige) ZiekteKrediet(Ambtenaar)

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt.

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt. Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, 8200 BRUGGE Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be (B{DjQ{GsNbA Jj) BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Wat regelt de werknemer? 2 Wat regelt u? 3 Hoe regelt u dit? 3 Wat regelt u nog

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (stock - erkenning) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (stock - erkenning) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (stock - erkenning) informatiedocument Versie 1 01.01.2016 C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Dit informatiedocument

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.12.2009 uw ref. contact Hugo Bogaert adviseur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Artikel

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters

P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters vanaf de inschrijving als werkzoekende contact telefoon e-mail fax dossiernummer 1 Naam en voornaam van de jongere... Geboortedatum... 2 Is de jongere

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Mevrouw, mijnheer, Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze

Nadere informatie

Bedragen kinderbijslag

Bedragen kinderbijslag Bedragen kinderbijslag 1/06/2016 KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.247,58 938,66 1.247,58

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Vooraf In deze groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale Wetgeving:

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon:

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Beste Met

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3 II. DEFINITIES A. Definities in het kader van de wetgevingen betreffende de sociale integratie van personen met een handicap en hun inschakeling in het arbeidsproces 1. Wet van 16 april 1963 betreffende

Nadere informatie

10. Werkloosheidsuitkeringen

10. Werkloosheidsuitkeringen 10. Werkloosheidsuitkeringen De werkloosheidsuitkeringen worden berekend in verhouding tot uw brutoloon met een begrenzing van 1 676,07 per maand. Als u 2 230 verdient, worden uw uitkeringen dus berekend

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Werkloosheid. 1. Wat zijn de voorwaarden om een inschakelingsuitkering te ontvangen?

Werkloosheid. 1. Wat zijn de voorwaarden om een inschakelingsuitkering te ontvangen? Werkloosheid De werkloosheidsverzekering is een erg complexe tak van de sociale zekerheid voor werknemers, waarvan de reglementen aan uiteenlopende interpretaties en frequente veranderingen onderhevig

Nadere informatie