Inkoopbeleid FARMACIE 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopbeleid FARMACIE 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016"

Transcriptie

1 Inkoopbeleid FARMACIE 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

2 Inhoud Vooraf 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ 3 2. Kwaliteitsbeleid 4 3. Inkoopwijze en procedure Betrekken van verzekerden 8 2

3 Vooraf Voor u liggen de belangrijkste kaders voor het inkoopbeleid 2016, zodat u als zorgaanbieder kennis kunt nemen van ons inkoopbeleid op hoofdlijnen. Uiterlijk 1 juli publiceren wij ons volledige inkoopbeleid, inclusief de standaard zorgovereenkomst. De algemene inkoopvoorwaarden zijn reeds gepubliceerd op onze website. 1. Missie en visie Multizorg VRZ 1.1. Visie Multizorg VRZ Kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven: dat is de missie van de zorgverzekeraars die aangesloten zijn bij Multizorg VRZ. De ingekochte zorg moet klantgericht zijn, dit wil zeggen deze moet bijdragen aan de belangen en de tevredenheid van onze verzekerden. Wij zijn relatiegericht, waarmee we bedoelen dat we vanuit een goede relatie en dialoog met onze zorgaanbieders onze doelen willen bereiken. Multizorg VRZ is een inkooporganisatie die de zorginkoop voor de zorgverzekeraars ONVZ en a.s.r. organiseert. Op een aantal dossiers nemen ook de zorgverzekeraars Eno en Zorg en Zekerheid deel. Door slim samen te werken met deze zorgverzekeraars tracht Multizorg VRZ de zorginkoop zo efficiënt mogelijk voor u als zorgaanbieder te organiseren. Het overzicht op onze website geeft in één oogopslag per dossier weer voor welke zorgverzekeraars Multizorg VRZ inkoopt. De bij Multizorg VRZ deelnemende zorgverzekeraars a.s.r. en ONVZ kenmerken zich als zelfstandige en landelijke kwaliteitsspeler met excellente producten en diensten en hoogwaardige dienstverlening. Zij hechten grote waarde aan de keuzevrijheid van verzekerden. Multizorg VRZ heeft de ambitie om op professionele wijze de landelijke zorginkoop te realiseren. Wij onderscheiden ons in onze dienstverlening naar zorgaanbieders. Onze bereikbaarheid is groot en wij zetten maximaal in onze inkoopprocessen voor u als zorgaanbieder zo efficiënt mogelijk te organiseren. Daarnaast hechten wij, mede gezien de signatuur van de deelnemende zorgverzekeraars, aan een goede relatie met de zorgaanbieders. Multizorg VRZ wil in 2016 het in 2015 ingezette inkoopbeleid consolideren en toewerken naar inkoop op basis van kwaliteit en transparantie Inkoopbeleid 2016 Farmacie Als zorginkooporganisatie hebben wij een verantwoordelijkheid voor het sturen op kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg. Immers door de vergrijzing en technologische ontwikkelingen zal de zorgvraag alsmaar blijven stijgen. Om de Nederlandse gezondheidszorg toekomstbestendig te houden is de betaalbaarheid van zorg van groot belang. Vandaar dat we bij de zorginkoop naast kwaliteit en toegankelijkheid ook kijken naar de betaalbaarheid van zorg. Bij het opstellen van ons inkoopbeleid en zorgovereenkomsten houden wij rekening met de wet en regelgeving, marktomstandigheden, financiële consequenties voor onze verzekerden als ook de inspanning die de zorgaanbieder levert. De deelnemende zorgverzekeraars van Multizorg VRZ hechten veel waarde aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige farmaceutische zorg aan de verzekerden. Van u, de zorgaanbieder, hebben wij deze mening ook vernomen. Wij zijn van mening dat wij door middel van een tariefdifferentiatie u stimuleren om te (blijven) werken aan kwaliteitsontwikkeling. Multizorg 3

4 VRZ vindt het belangrijk om voeling te houden met het veld en de ontwikkelingen, daarom willen wij in diverse vormen samenwerken en best practices delen met apotheekhoudenden (apotheken en apotheekketens). Het farmacie beleid 2016 geldt voor de zorgverzekeraars ONVZ, a.s.r. en ENO buitengebied. ENO hanteert voor de apotheekhoudenden in haar kerngebied een ander inkoopbeleid. Hiervoor verwijzen wij u naar Deze apotheekhoudenden ontvangen twee overeenkomsten; één van Multizorg VRZ voor de zorgverzekeraars ONVZ en a.s.r. en één vanuit ENO. 2.Kwaliteitsbeleid Farmacie 2.1 Algemeen Transparantie in kwaliteit Als kader hanteren wij wat door de Zorgverzekeringswet (Zvw) als verzekerde zorg wordt aangemerkt en wat door het Zorginstituut Nederland wordt geduid als conform laatste stand van wetenschap en praktijk. Bij het bepalen van de kwaliteitsindicatoren is een belangrijke rol weggelegd voor de beroepsgroep. Zij hebben als professionals inzicht in welke indicatoren kwaliteit inzichtelijk kunnen maken. Zorgaanbieders voldoen aan de minimum kwaliteitsnormen van zorg o.b.v. indicatoren en normen van de beroepsverenigingen. Zorgverzekeraars spannen zich ook in om bij te dragen aan inzicht in kwaliteit, onder andere via het gezamenlijke Programma Kwaliteit van de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. Kwaliteit moet volgens ons in ieder geval leiden tot een hogere mate van effectiviteit. De door de beroepsgroep gekozen indicatoren moeten dit minimaal inzichtelijk maken, liefst met uitkomst-indicatoren. Spiegelinformatie vanuit de zorgverzekeraars kan zorgaanbieders inzicht geven in hun eigen handelen. Vanuit wederzijds vertrouwen en dialoog. Daarmee kan dit tot verbetering van de kwaliteit van zorg leiden Specifiek - Farmacie In 2016 staat het belonen van de geleverde kwaliteit aan onze verzekerden centraal. Op basis van de uitkomst op kwaliteitscriteria wordt bepaald welk aanbod u krijgt. Multizorg VRZ sluit hierbij aan bij de door het veld geaccepteerde kwaliteitsindicatoren: het KNMP kwaliteitsprofiel, de LHV norm, de Landelijke kwaliteitsindicatoren, de CQI en gebruik van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB s) (vanuit de G-standaard en aanvullende MFB s). Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beschikbare gegevens uit openbare databronnen. De ontbrekende informatie wordt via een vragenlijst, aangeboden via het Vecozo Zorginkoopportaal, opgevraagd. De Multizorg VRZ kwaliteitscriteria zijn specifiek afgestemd op de openbare apotheek, de apotheekhoudende huisarts en de poliklinische apotheek. Zorgprojecten Multizorg VRZ wil bijdragen aan verbetering van doelmatigheid, kwaliteit, veiligheid en patiëntgerichtheid. Zorgprojecten die hieraan voldoen kunnen in aanmerking komen voor een additionele vergoeding. Via een projectplan wordt beoordeeld of het zorgproject voldoet aan de volgende randvoorwaarden. Het zorgproject dient een positieve business case te hebben binnen 1ste en/of 2de lijnszorg; Het idee dient uitvoerbaar te zijn; Het onderwerp past bij het maatschappelijk profiel van de zorgverzekeraars; de verbetering in de zorg dient zichtbaar en voelbaar te zijn voor de verzekerden; Het dient een bijdrage te leveren aan de verbetering van de farmaceutische patiëntenzorg. 4

5 Het onderwerp dient minimaal verzekerden van de bij Multizorg VRZ deelnemende zorgverzekeraars te bereiken. Apotheken die voldoen aan de gestelde criteria kunnen het projectplan uiterlijk vóór 1 augustus 2015 mailen naar Alleen projectplannen die minimaal voldoen aan de onderstaande punten worden in behandeling genomen. Het projectplan bevat minimaal: aanleiding en doelstelling (SMART geformuleerd); duur van het project; uitvoering, de wijze van implementatie en borging in de organisatie; een kosten/baten analyse met daarin opgenomen het aantal te bereiken Multizorg VRZ verzekerden; wijze en frequentie van terugkoppeling en rapportagevorm. 3.Inkoopwijze en procedure Wijze van contractering Farmaceutische zorg In vergelijking met voorgaande jaren biedt Multizorg VRZ voor het leveren van farmaceutische zorg wederom een standaard- of een maatwerkovereenkomst aan. Vanaf augustus starten de gesprekken over de voortzetting van de maatwerkovereenkomst met de ketens en zorgmakelaars. Multizorg VRZ gaat de gesprekken aan met de partijen waarmee in 2015 een maatwerkovereenkomst is overeengekomen. De gesprekken worden gevoerd met de potentiële deelnemers die door de gesprekspartners worden aangeleverd. In de vragenlijst vanuit het Zorginkoopportaal van VECOZO wordt u, als zorgaanbieder, gevraagd door welke partij u zich laat vertegenwoordigen. Het is niet meer mogelijk om na de overeenstemming tussen Multizorg VRZ en de onderhandelingspartij te wijzigen van keten of zorgmakelaar. De apotheekhoudenden die zich niet laten vertegenwoordigen via een onderhandelingspartij ontvangen via het Zorginkoopportaal van VECOZO een aanbod. Farmaceutische spoedzorg Apotheekhoudenden die farmaceutische spoedzorg leveren worden, evenals voorgaande jaren via het representatiemodel gecontracteerd. De twee grootste zorgverzekeraars zijn gemandateerd om namens alle zorgverzekeraars in Nederland de gesprekken te voeren, met als resultante dat de uitkomsten door alle zorgverzekeraars in Nederland worden overgenomen. Voor de inkoop van farmaceutische spoedzorg maken de zorgverzekeraars gebruik van adherentiegebieden in Nederland. Het [schema] geeft weer wie de representeerde zorgverzekeraars per adherentiegebied zijn. Woord schema linken met onderstaand tabel. Regio 1 ste en 2 de representeerde zorgverzekeraar Groningen Menzis De Friesland zorgverzekeraar Friesland De Friesland zorgverzekeraar Menzis Drenthe Achmea Menzis Twente Menzis ENO Salland ENO Achmea 5

6 Kop Overijssel en Noord-oost Achmea Menzis Polder Apeldoorn/Zutphen/de Achmea Menzis Achterhoek Arnhem en de Betuwe Menzis VGZ Veluwe Achmea Menzis Nijmegen CZ VGZ Utrecht Achmea ONVZ Noord Holland en Flevoland Achmea VGZ Leiden en omgeving Zorg & Zekerheid Achmea Den Haag/Zoetermeer CZ Menzis Gouda/Gorinchem/Dordrecht VGZ Achmea Westland/Delft DSW Achmea Rotterdam Achmea DSW Zeeland en Zuidhollandse CZ VGZ eilanden Noord Brabant CZ VGZ Limburg CZ VGZ Multizorg VRZ heeft de ambitie om op professionele wijze de landelijke zorginkoop te realiseren. Wij onderscheiden in onze dienstverlening naar zorgaanbieders. Onze bereikbaarheid is groot en wij zetten ons maximaal in onze inkoopprocessen voor u zo efficiënt mogelijk te organiseren. Zo zullen wij het komende jaar starten met digitaal contracteren. Multizorg VRZ streeft een brede contractering na. Indien voldaan wordt aan onderstaande eisen ontvangen apotheekhoudenden automatisch een zorgovereenkomst: De apotheekhoudende declareert elektronisch; De apotheekhoudende is gevestigd in Nederland; De afgelopen twee jaar heeft de apotheekhoudende geen contractaanbod vanuit Multizorg VRZ afgeslagen. Apotheekhoudenden die de afgelopen twee jaar geen contractaanbod hebben gehad en alsnog een overeenkomst wensen, kunnen contact opnemen met Multizorg VRZ indien de wordt voldaan aan de eerste twee eisen Vecozo inkoopportaal Vanaf 15 juni staat in het Zorginkoopportaal van VECOZO een vragenlijst voor u klaar. Uw ingevulde vragenlijst maken wij compleet met de door ons verzamelde gegevens over de gestelde kwaliteitscriteria. Deze uitkomst bepaalt welke contractvorm en bijpassend tarief u krijgt aangeboden. De zorgovereenkomsten worden door Multizorg VRZ in het derde kwartaal van 2015 ter ondertekening aangeboden. Dit gebeurt digitaal via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Zorgt u ervoor dat u uw toegang tot het Zorginkoopportaal van VECOZO tijdig geregeld heeft. Om toegang te verkrijgen tot de Contracteermodule van het Zorginkoopportaal wordt bij de Kamer van Koophandel (KvK) gecontroleerd of u tekenbevoegd bent. Zorgt u er dus voor dat de gegevens van de tekenbevoegde, zoals vastgelegd in het Handelsregister van de KvK, actueel zijn. Alle informatie over hoe u zich bij VECOZO voor het Zorginkoopportaal kunt aansluiten, welke modules voor u relevant zijn en antwoorden op technische vragen kunt u vinden via 6

7 Daarnaast is het wenselijk dat uw AGB-gegevens in het AGB-register altijd up to date en kloppend zijn. Dit geldt voor zowel Zorgverlenergegevens, Vestigingen, Ondernemingsgegevens als Correspondentiegegevens. Meer informatie over het wijzigen van uw AGB-gegevens is te vinden via Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders Voor de verzekerden is het van groot belang om tijdig inzichtelijk te hebben welke zorgaanbieders voor 2016 gecontracteerd zijn. Op basis van deze informatie moeten zij immers de mogelijkheid hebben om te kunnen wisselen van zorgverzekeraar. Wij willen graag aan deze eis voldoen en streven er naar om het contracteerproces tijdig af te ronden. Vanaf 19 november zullen onze zorgverzekeraars, met mogelijk als uitzondering restitutieverzekeraar ONVZ, het gecontacteerde aanbod publiceren via de eigen website. Wij maken dit graag voor de verzekerde transparant. Immers, bij het bepalen van een keuze voor een zorgverzekeraar is het van belang te weten bij welke zorgaanbieders mensen terecht kunnen Mijlpalenplanning inkoopproces De zorgovereenkomsten worden door Multizorg VRZ in het derde kwartaal van 2015 ter ondertekening aangeboden via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Over de exacte aanleverdatum en uiterste reactiedatum wordt u tijdig geïnformeerd. Onze planning voor het komend inkoopjaar ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: Inkoopprocedure farmaceutische zorg Periode Inkoopactiviteit 15 juni 1 augustus Vragenlijst via VECOZO Zorginkoopportaal 3 de kwartaal Contractaanbod via VECOZO Zorginkoopportaal 19 november Publicatie gecontracteerd aanbod via website van de bij Multizorg VRZ deelnemende zorgverzekeraars 3.5. Bereikbaarheid Multizorg VRZ onderscheidt zich door de processen zo optimaal voor u in te richten. Hiervoor is een goede bereikbaarheid van onze organisatie van groot belang. Bij Multizorg VRZ hoeft u niet lang te wachten op een antwoord op een vraag. Wij werken continu aan een goede bereikbaarheid. Multizorg VRZ is bereikbaar via: Telefonische bereikbaar op werkdagen van 8:30-17:00 uur via Vragen per kan u stellen aan: Uw vragen trachten wij te beantwoorden binnen 3 werkdagen. Indien wij deze termijn niet halen stellen wij u hiervan op de hoogte en geven duidelijk aan wanneer u wel antwoord zal krijgen 3.6. Materiële controles In de Algemene Inkoopvoorwaarden zijn voorwaarden opgenomen met betrekking tot (materiële) controles. Voor bepaalde behandelingen van aandoeningen worden in de zorgovereenkomst aanvullende bepalingen opgenomen over gepast gebruik en doelmatigheid. Dit zijn dan ook onderdelen waar de controles onder andere op gericht zullen zijn. Controles worden door de zorgverzekeraars gedaan. De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn terug te vinden op de website 7

8 4. Betrekken van verzekerden bij zorginkoopbeleid Onze zorgverzekeraars vinden de input van onze verzekerden bij de totstandkoming van het inkoopbeleid van groot belang. Er worden op structurele basis klantenpanels en tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Het gaat hierbij om de informatie van alle verzekerden, dus zowel de verzekerden die u als zorgaanbieder in uw dagelijkse praktijk tegenkomt als ook de verzekerde die geen of nauwelijks zorg gebruikt. Bij de totstandkoming van het inkoopbeleid wordt deze informatie uitgebreid meegenomen en houden wij in onze inkoop rekening met verschillende kenmerken van de verzekerden waarvoor wij de zorg inkopen. 8

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Farmaceutische zorg 2017 Apotheekhoudenden

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Farmaceutische zorg 2017 Apotheekhoudenden a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Farmaceutische zorg 2017 Apotheekhoudenden Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 inkoopbeleid...

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 4 3. Inkoopwijze

Nadere informatie

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Trombosediensten Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg

Nadere informatie

Inkoopbeleid geboortezorg 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid geboortezorg 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid geboortezorg 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud 1. Missie, visie en strategie Multizorg VRZ... 3 2. Inkoopbeleid geboortezorg 2016... 4 3.

Nadere informatie

Inkoopbeleid geboortezorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid geboortezorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid geboortezorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid geboortezorg

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2020

Zorginkoopbeleid 2020 Zorginkoopbeleid 2020 Farmacie ONVZ Versie 29 maart 2019 leid 2018 Zorginkoopbeleid Farmacie ONVZ 2020 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Zorgverzekeraar... 3 2.2 Zorg... 3 2.3 Minimumeisen...

Nadere informatie

Inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ...

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2019

Zorginkoopbeleid 2019 Zorginkoopbeleid 2019 Farmacie ONVZ Samengesteld op 29 maart 2018 leid 2018 Zorginkoopbeleid Farmacie ONVZ 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Zorgverzekeraar... 3 2.2 Zorg... 3 2.3 Minimumeisen...

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 4 3. Inkoopwijze en

Nadere informatie

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Radiotherapeutische centra

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Radiotherapeutische centra Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Radiotherapeutische centra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2017Farmacie Eno Zorgverzekeraar Farmacie 2017 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid farmacie 2016-2018 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2017Farmacie Eno Zorgverzekeraar 2 Farmacie 2017 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid farmacie 2016-2018 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening

Nadere informatie

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Dialysecentra

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Dialysecentra Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Dialysecentra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg

Nadere informatie

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Revalidatie instellingen (niet zijnde zbc)

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Revalidatie instellingen (niet zijnde zbc) Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Revalidatie instellingen (niet zijnde zbc) Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf...

Nadere informatie

Inkoopbeleid Hulpmiddelen 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Hulpmiddelen 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Hulpmiddelen 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 4 2. Beleid voor kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 5 3. Inkoopwijze en

Nadere informatie

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Ziekenhuizen

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Ziekenhuizen Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Ziekenhuizen Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ...

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse ZBC s

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse ZBC s Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse ZBC s Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ...

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2019

Zorginkoopbeleid 2019 Zorginkoopbeleid 2019 Farmaceutische zorg Samengesteld op 30 maart 2018 Zorginkoopbeleid Farmaceutische zorg 2019 VRZ Zorginkoop Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inkoop VRZ Zorginkoop 2019... 3 2.1 Contracteren

Nadere informatie

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie... 4 2. Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2020

Zorginkoopbeleid 2020 Zorginkoopbeleid 2020 Trombosediensten Samengesteld op 21 maart 2019 Zorginkoopbeleid 2020 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Aanvulling op Zorginkoopbeleid 2019

Aanvulling op Zorginkoopbeleid 2019 Aanvulling op Zorginkoopbeleid 2019 Farmaceutische zorg 30 juni 2018 Aanvulling op zorginkoopbeleid Farmaceutische zorg 2019 VRZ Zorginkoop Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inkoop VRZ Zorginkoop 2019... 3 3.

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2018Trombosediensten. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2018Trombosediensten. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2018Trombosediensten Eno Zorgverzekeraar Trombosediensten 2018 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Inkoopbeleid 6 2.1 VRZ Zorgverzekeraars 6 2.2 Visie op de zorg 6 2.3 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2020

Zorginkoopbeleid 2020 Zorginkoopbeleid 2020 Eerstelijns diagnostische centra Samengesteld op 21 maart 2019 Zorginkoopbeleid 2020 Eerstelijns Diagnostische Centra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2020

Zorginkoopbeleid 2020 Zorginkoopbeleid 2020 Farmaceutische zorg Samengesteld op 21 maart 2019 Zorginkoopbeleid landelijke Farmaceutische zorg 2020 VRZ Zorginkoop Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Regionaal en landelijk...

Nadere informatie

Inkoopbeleid Farmaceutische Zorg 2019

Inkoopbeleid Farmaceutische Zorg 2019 Inkoopbeleid Farmaceutische Zorg 2019 1 Inleiding Caresq verzorgt voor 2019, onder UZOVI-code 3354, de inkoop voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2019

Zorginkoopbeleid 2019 Zorginkoopbeleid 2019 Dialysecentra Samengesteld op 22 maart 2018 Zorginkoopbeleid 2019 Dialysecentra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel volume...

Nadere informatie

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Geriatrische Revalidatie Zorg Instellingen

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Geriatrische Revalidatie Zorg Instellingen Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Geriatrische Revalidatie Zorg Instellingen Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie

Nadere informatie

Inkoopbeleid Farmaceutische Zorg en verbruikersartikelen (DISV) 2020

Inkoopbeleid Farmaceutische Zorg en verbruikersartikelen (DISV) 2020 Inkoopbeleid Farmaceutische Zorg en verbruikersartikelen (DISV) 2020 Inkoopbeleid Farmaceutische Zorg en verbruikersartikelen (DISV) 2020 1 Inleiding Caresq verzorgt voor 2020 de inkoop voor de zorgverzekeraars

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie... 4 2.

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid...

Nadere informatie

Fysiotherapeutische zorg ONVZ

Fysiotherapeutische zorg ONVZ Fysiotherapeutische zorg ONVZ 19 maart 2019 1 Zorginkoopbeleid 2020 Fysiotherapeutische zorg ONVZ Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Zorgverzekeraar... 4 2.2 De zorg... 4 2.3 Voorwaarden...

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC s)

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC s) a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC s) Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf...

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Paramedie Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Paramedie Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Minimumeisen... 2 2.1.1 Generieke minimumeisen voor alle paramedische

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2017Paramedische Zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2017Paramedische Zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2017Paramedische Zorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid Paramedische Zorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlenin 6

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2019

Zorginkoopbeleid 2019 Zorginkoopbeleid 2019 Fysiotherapeutische zorg ONVZ Samengesteld op 29 juni 2018 1 Zorginkoopbeleid 2019 Fysiotherapie ONVZ Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Zorgverzekeraar... 4 2.2 De zorg...

Nadere informatie

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Extramurale zorg Zintuiglijk gehandicapten 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Extramurale zorg Zintuiglijk gehandicapten 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Multizorg VRZ Inkoopbeleid Extramurale zorg Zintuiglijk gehandicapten 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg 2019

Inkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg 2019 Inkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg 2019 1 Inleiding Caresq verzorgt voor 2019, onder UZOVI-code 3354, de inkoop voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 4 2. Kwaliteitsbeleid GGZ...

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Dialysecentra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Dialysecentra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel volume...

Nadere informatie

Inkoopbeleid Hulpmiddelen 2020

Inkoopbeleid Hulpmiddelen 2020 Inkoopbeleid Hulpmiddelen 2020 1 Inleiding Caresq verzorgt voor 2020 de inkoop voor de zorgverzekeraars iptiq en EUCARE: Zorgverzekeraar Labels Verwerking door UZOVI-code iptiq Promovendum National Academic

Nadere informatie

Eno. Aanvulling Zorginkoopbeleid 2019 Farmacie

Eno. Aanvulling Zorginkoopbeleid 2019 Farmacie Eno Aanvulling Zorginkoopbeleid 2019 Farmacie Eno Zorgverzekeraar Juli 2018 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Eno zorginkoop 2019... 4 3 Procedure en planning zorginkoop... 5 2 1 Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf 2018

Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf 2018 Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg 2020

Inkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg 2020 Inkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg 2020 1 Inleiding Caresq verzorgt voor 2020 de inkoop voor de zorgverzekeraars iptiq en EUCARE: Zorgverzekeraar Labels Verwerking door UZOVI-code iptiq Promovendum

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2018Paramedische Zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2018Paramedische Zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2018Paramedische Zorg Eno Zorgverzekeraar Paramedische Zorg 2018 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 6 2.1 Visie op de zorg en kwaliteit 6 2.2 Innovatief

Nadere informatie

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq

Nadere informatie

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2019

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2019 Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2019 1 Inleiding Caresq verzorgt voor 2019, onder UZOVI-code 3354, de inkoop voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Extramurale zorg Hulpmiddelen 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Extramurale zorg Hulpmiddelen 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Extramurale zorg Hulpmiddelen 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 1. Inhoudsopgave 3. Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Huisartsenzorg Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Huisartsenzorg Deel I - Algemeen Versie:13 april 2017 Inkoopbeleid 2018 Huisartsenzorg Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig zorg in gaan

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Extramuraal Farmaceutische zorg Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Extramuraal Farmaceutische zorg Deel I - Algemeen Versie: 13 april 2017 Inkoopbeleid 2018 Extramuraal Farmaceutische zorg Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Zelfstandige behandelcentra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Zelfstandige behandelcentra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2019

Zorginkoopbeleid 2019 Zorginkoopbeleid 2019 Audiologische centra Samengesteld op 22 maart 2018 Zorginkoopbeleid 2019 Audiologische Centra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 GGZ-vrijgevestigden Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 GGZ-vrijgevestigden Deel I - Algemeen Versie: 13 april 2017 Inkoopbeleid 2018 GGZ-vrijgevestigden Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig zorg

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op

Nadere informatie

Inkoopbeleid Categorale instellingen 2020

Inkoopbeleid Categorale instellingen 2020 Inkoopbeleid Categorale instellingen 2020 1 Inleiding Caresq verzorgt voor 2020 de inkoop voor de zorgverzekeraars iptiq en EUCARE : Zorgverzekeraar Labels Verwerking door UZOVI-code iptiq Promovendum

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ziekenhuizen 2020

Inkoopbeleid Ziekenhuizen 2020 Inkoopbeleid Ziekenhuizen 2020 1 Inleiding Caresq verzorgt voor 2020 de inkoop voor de zorgverzekeraars iptiq en EUCARE: Zorgverzekeraar Labels Verwerking door UZOVI-code iptiq Promovendum National Academic

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2018Dialysecentra. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2018Dialysecentra. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2018Dialysecentra Eno Zorgverzekeraar Dialysecentra 2018 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Inkoopbeleid 6 2.1 VRZ zorgverzekeraars 6 2.2 Visie op de zorg 6 2.3 Eisen aan zorgaanbieders en

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Samengesteld op 30 maart 2017 Algemeen Zorginkoopbeleid 2018 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Kernwaarden VRZ Zorginkoop... 2 3. Algemene uitgangspunten en speerpunten zorginkoopbeleid

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Plan op 2017 2017 Eno Zorgverzekeraar 2 Hulpmiddelenzorg 2017 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid hulpmiddelenzorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Plan op 2017 2017 Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid hulpmiddelenzorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening 7 2.3

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Medisch Specialistische Zorg Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Medisch Specialistische Zorg Deel I - Algemeen Inkoopbeleid 2018 Medisch Specialistische Zorg Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig zorg in gaan kopen.

Nadere informatie

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Ziekenhuizen

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Ziekenhuizen Multizorg VRZ Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Ziekenhuizen Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Medisch specialistische revalidatiezorg Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Medisch specialistische revalidatiezorg Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Revalidatie Centra

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Revalidatie Centra a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Revalidatie Centra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid...

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Dialysecentra

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Dialysecentra a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Dialysecentra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1

Nadere informatie

Farmacie - DSW Zorgverzekeraar. Zoeken... Farmacie

Farmacie - DSW Zorgverzekeraar. Zoeken... Farmacie Farmacie Zoeken... DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor extramurale

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Versie Juli Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Inkoopbeleid Verpleging & Verzorging 2019

Inkoopbeleid Verpleging & Verzorging 2019 Inkoopbeleid Verpleging & Verzorging 2019 1 Inleiding Caresq verzorgt voor 2019, onder UZOVI-code 3354, de inkoop voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geboortezorg 2018

Inkoopbeleid Geboortezorg 2018 Inkoopbeleid Geboortezorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op als

Nadere informatie

Inkoopbeleid Hulpmiddelen 2016 Multizorg VRZ

Inkoopbeleid Hulpmiddelen 2016 Multizorg VRZ Inkoopbeleid Hulpmiddelen 2016 Multizorg VRZ Aanvulling op het per 1 april gepubliceerde inkoopbeleid Hulpmiddelen 2016. Publicatie 4 september 2015 Pagina 1 van 7 Inhoud Vooraf... 3 Inkoopbeleid Hulpmiddelen

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Audiologische Centra

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Audiologische Centra a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Audiologische Centra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Geriatrische revalidatiezorg Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Geriatrische revalidatiezorg Deel I - Algemeen Versie: 13 april 2017 Inkoopbeleid 2018 Geriatrische revalidatiezorg Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2017Geboortezorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid geboortezorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening 6 2.3 Inkoop

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Paramedie (Ergotherapie) Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Paramedie (Ergotherapie) Deel I - Algemeen Versie: 13 april 2017 Inkoopbeleid 2018 Paramedie (Ergotherapie) Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Geboortezorg Samengesteld op 1 juli 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Geboortezorg Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Minimumeisen... 2 2.2 Toeleiding kraamzorg... 4 2.3 Integrale

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Ziekenhuizen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Ziekenhuizen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel volume...

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Samengesteld op 30 maart Hulpmiddelen

Zorginkoopbeleid Samengesteld op 30 maart Hulpmiddelen Zorginkoopbeleid 2017 Samengesteld op 30 maart 2016 Hulpmiddelen Wat vindt u in het zorginkoopbeleid Hulpmiddelen 2017? 1 Zorginkoopbeleid... 2 1.1 Kwaliteitsbeleid... 2 1.2 Minimumeisen... 2 1.3 Innovatief

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2019

Zorginkoopbeleid 2019 Zorginkoopbeleid 2019 Geriatrische Revalidatiezorg Samengesteld op 22 maart 2018 Zorginkoopbeleid 2019 VRZ Zorgverzekeraars Geriatrische Revalidatiezorg Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Inkoop

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Eerstelijns 2018Diagnostische Centra. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Eerstelijns 2018Diagnostische Centra. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Eerstelijns 2018Diagnostische Centra Eno Zorgverzekeraar Eerstelijns Diagnostische Centra 2018 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Inkoopbeleid 6 2.1 VRZ zorgverzekeraars 6 2.2 Visie op de zorg

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Geboorte zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Versie Juli

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Geboorte zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Versie Juli a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Geboorte zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Versie Juli Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie Alexander Bybau 17 mei 2016 Agenda Zilveren Kruis, even voorstellen Visie en ambitie

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2020

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2020 Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2020 1 Inleiding Caresq verzorgt voor 2020 de inkoop voor de zorgverzekeraars iptiq en EUCARE: Zorgverzekeraar Labels Verwerking door UZOVI-code iptiq Promovendum National

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Farmacie Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Farmacie Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Contractjaar 2018 als transitiejaar... 2 1.2 Het inkoopkader VRZ 2018 voor apotheekketens

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2017. Samengesteld op 30 maart 2016. Medisch specialistische zorg

Zorginkoopbeleid 2017. Samengesteld op 30 maart 2016. Medisch specialistische zorg Zorginkoopbeleid 2017 Samengesteld op 30 maart 2016 Medisch specialistische zorg Wat vindt u in het zorginkoopbeleid Medisch specialistische zorg 2017? 1 Zorginkoopbeleid... 2 1.1 Kwaliteitsbeleid... 2

Nadere informatie

Q1 Met welke zorgverzekeraars bent u een overeenkomst farmaceutische zorg aangegaan voor 2015 of is deze verlengd?

Q1 Met welke zorgverzekeraars bent u een overeenkomst farmaceutische zorg aangegaan voor 2015 of is deze verlengd? Q1 Met welke zorgverzekeraars bent u een overeenkomst farmaceutische zorg aangegaan voor 2015 of is deze verlengd? Beantwoord: 118 Overgeslagen: 0 CZ Menzis DSW Multizorg Zekerheid De Friesland Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Diabetestestmateriaal. Datum: 1 april 2017 Versie : 1.0

Inkoopbeleid 2018 Diabetestestmateriaal. Datum: 1 april 2017 Versie : 1.0 Inkoopbeleid 2018 Diabetestestmateriaal Datum: 1 april 2017 Versie : 1.0 Wat leest u in dit inkoopdocument? 1. Wat willen we bereiken en wat betekent dit voor u? pagina 2 2. Wie kunnen een overeenkomst

Nadere informatie

Hoe moet ik in 2019 de Patient Reported Experience Measures (Prem) uitzetten volgens de overeenkomsten zorgverzekeraars?

Hoe moet ik in 2019 de Patient Reported Experience Measures (Prem) uitzetten volgens de overeenkomsten zorgverzekeraars? Hoe moet ik in 2019 de Patient Reported Experience Measures (Prem) uitzetten volgens de overeenkomsten zorgverzekeraars? In het inkoopbeleid 2019 van verschillende zorgverzekeraars staat dat zodra de Prem

Nadere informatie

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen Vanaf 2018 heeft Menzis in samenspraak met een vertegenwoordiging

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2019

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2019 Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2019 1 Inleiding Caresq verzorgt voor 2019, onder UZOVI-code 3354, de inkoop voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op

Nadere informatie

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Geboortezorg Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Geboortezorg Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Multizorg VRZ Inkoopbeleid Geboortezorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie... 3 2. Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a.

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. 1 Er heeft een vertaalslag plaats gevonden van dit Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 naar de Zorgovereenkomst Kraamzorg 2016. Rechten kunnen uitsluitend

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2016 Trombosediensten Multizorg VRZ. Aanvulling op het per 1 april gepubliceerde inkoopbeleid Trombosediensten 2016

Inkoopbeleid 2016 Trombosediensten Multizorg VRZ. Aanvulling op het per 1 april gepubliceerde inkoopbeleid Trombosediensten 2016 Inkoopbeleid 2016 Trombosediensten Multizorg VRZ Aanvulling op het per 1 april gepubliceerde inkoopbeleid Trombosediensten 2016 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Algemene uitgangspunten zorginkoop... 4 1.1. Inkoopdomein...

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2017 Eerstelijnsverblijf

Inkoopbeleid 2017 Eerstelijnsverblijf Inkoopbeleid 2017 Eerstelijnsverblijf Eno Zorgverzekeraar Inkoopbeleid 2017 Eerstelijnsverblijf Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid Eerstelijnsverblijf 2017 6 2.1 Inkoopdomein 6 2.2 Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Huisartsenzorg en 2018Multidisciplinaire zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Huisartsenzorg en 2018Multidisciplinaire zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en 2018Multidisciplinaire zorg Eno Zorgverzekeraar Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2018 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid huisartsenzorg en multidisciplinaire

Nadere informatie