BESTEK BETREFFENDE DE VERTALING VAN DE PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR DUURZAAM BOUWEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK BETREFFENDE DE VERTALING VAN DE PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR DUURZAAM BOUWEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG"

Transcriptie

1 Mai de 28 BESTEK BETREFFENDE DE VERTALING VAN DE PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR DUURZAAM BOUWEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN AANBESTEDENDE OVERHEID BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER (BIM) BETREFT: VERTAALPRESTATIES EN -DIENSTEN VOOR NEDERLANDSE EN FRANSE TEKSTEN 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 1

2 Mai de 28 Inhoudsopgave BESTEK BETREFFENDE DE VERTALING VAN DE PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR DUURZAAM BOUWEN...1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG...1 AANBESTEDENDE OVERHEID...1 Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)...1 Informatie...4 Toepasselijke reglementering...4 Afwijkingen...5 SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE AANBESTEDING...5 Eerste deel : Reglementaire bepalingen...6 Artikel 4 Aanbestedende overheid...6 Artikel 5 Voorwerp van de opdracht...6 Artikelen 13 tot 17 Wijze van gunning van de opdracht...6 Artikel 78 Overenigbaarheden, toepasselijk recht en geschillen...8 Artikel 86 Wijze van prijsbepaling...9 Artikel 88, 2 Prijsonderzoek...9 Artikel 89 Opstelling van de offerte...9 Artikel 90, 2 Bij de offerte te voegen documenten...9 Artikel 90, 2 Bij de offerte te voegen documenten Artikel 93 Tijdelijke vereniging Artikel 100, 1 Prijsopgave Artikel 102 Gebruik van de talen Artikel 104 Indienen van de offertes Artikel 106 Opening van de offertes Art Varianten op de aanbesteding Artikel 116 Geldigheidstermijn van de offertes Tweede deel Administratieve contractuele bepalingen Algemeen Artikel 2 Uitvoeringstermijn Artikel 4, 2 Betalingen Art Voorschotten Artikel 1 CGC Leidende ambtenaar Artikel 13 CGC Prijsherziening Artikel 14, 1, leden 2 en 3 CGC Intellectuele eigendomsrechten Aankoopprijs en vergoedingen Artikel 14, 2 en 3 CGC Intellectuele eigendomsrechten Gebruik van de resultaten Artikel 15, 2 AA Betaling van de diensten Artikel 67 AA Elementen die in de prijzen zijn begrepen Artikel 69, 1 CGC Schadevergoeding voor vermindering van de prestaties Artikel 69, 2 CGC Gedeeltelijke bestellingen /techn/CHN/traduction_Guide Page 2

3 Mai de 28 Artikel 69, 4 CGC Aanvang van de uitvoering DEEL DRIE: TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 2 - Voorwerp van de opdracht Context Bron- en doeltalen Inhoud van de opdracht Voorwaarden omtrent de vertalers Lacunes en twijfelgevallen in de vertalingen Presentatie van de vertalingen Wijze van toesturen Planning Bijlage /techn/CHN/traduction_Guide Page 3

4 Mai de 28 INFORMATIE Nadere informatie over onderhavig bestek kan worden verkregen op het volgende adres: naam: Caroline Henrotay adres: Leefmilieu Brussel, Gulledelle 100, 1200 Brussel telefoon: 02/ OPMERKING Op initiatief van de inschrijvers kan de aanbestedende overheid bijkomende inlichtingen geven met het loutere doel de aard van de opdracht toe te lichten. Verzoeken voor bijkomende inlichtingen stuurt men met de post naar het adres onder het bovenstaande punt "Inlichtingen" of per naar Er wordt geen telefonische informatie gegeven. Vragen voor bijkomende inlichtingen die minder dan vijf werkdagen voor de afsluiting van het indienen van de offertes werden ontvangen krijgen geen antwoord. Op eigen initiatief kan de aanbestedende overheid de geïnteresseerden op de hoogte brengen van fouten, onnauwkeurigheden, lacunes of andere materiële onvolkomenheden in de documenten voor de oproep tot mededinging. Desgevallend worden de bijkomende inlichtingen en de voormelde informatie op dezelfde datum aan alle inschrijvers tegelijk meegedeeld. TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING Tenzij hiervan wordt afgeweken in dit bestek, is de volgende wetgeving van toepassing: 1. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, evenals de latere wijzigingen ervan. 2. Het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, evenals de latere wijzigingen ervan. 3. Het Koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met inbegrip van de bijlage bij dit Besluit die de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessie voor openbare werken vormt, evenals de latere wijzigingen ervan. 4. Alle wijzigingen van de wet en van de besluiten die hierboven worden vermeld en die van kracht zijn op de dag van opening van de offertes. 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 4

5 Mai de 28 AFWIJKINGEN Dit bestek wijkt af van de volgende bepalingen van het algemeen bestek: - De artikelen 5, 6, 7, 8 en 9 betreffende de borg: er wordt voor deze opdracht geen enkele borg gevraagd, aangezien het gaat om intellectuele prestaties die worden gecontroleerd naarmate ze worden uitgevoerd en waarvoor de aanbestedende overheid zich het recht voorbehoudt de betaling te weigeren van elke factuur die door de opdrachtnemer wordt voorgelegd bij niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen. - artikel 14 met betrekking tot het intellectuele eigendomsrecht SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE AANBESTEDING Bestellingsopdracht a) Door het sluiten van de opdracht op grond van het onderhavige bestek verwerft de leverancier geen enkel exclusiviteitsrecht. Tijdens de geldigheidsperiode van het contract kan de Aanbestedende Overheid andere leveranciers of haar eigen diensten inschakelen om prestaties te laten uitvoeren die identiek of gelijksoortig zijn aan hetgeen in het onderhavige bestek beschreven wordt. In dit opzicht kan de leverancier geen enkel recht op vergoeding doen gelden. b) Omvang van de opdracht De onderhavige opdracht maakt het voorwerp uit van meerdere bestellingen, die door de Aanbestedende Overheid worden afgeleverd naargelang de behoeften en volgens de bepalingen van dit bestek. Elke bestelbrief bepaalt de levering uit te voeren volgens de voorschriften van het bestek. Door de goedkeuring van de offerte verbindt de aanbestedende overheid zich tot de uitvoering van de bestellingen, voor een totaalbedrag van hoogstens , incl. btw. De eenheidsprijzen blijven onveranderd gedurende de uitvoeringstermijn van de binnen de geldigheidsduur van de opdracht afgeleverde dienstbevelen, ongeacht de werkelijke hoeveelheden. c) In het raam van de onderhavige opdracht wordt elke bestelling aanzien als een afzonderlijke opdracht, onafhankelijk van de uitvoering van de andere bestellingen. Alle bepalingen van het K.B. van , met inbegrip van de algemene aannemingsvoorwaarden, in het bijzonder zijn art. 11, en van het onderhavige bestek zijn van toepassing voor elke afzonderlijke bestelling, met uitzondering van : de artikelen 5, 6, 7, 9 borgtocht ; van de algemene aannemingsvoorwaarden betreffende de artikel 21 van de algemene aannemingsvoorwaarden betreffende de verbreking. 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 5

6 Mai de 28 EERSTE DEEL : REGLEMENTAIRE BEPALINGEN Artikel 4 Aanbestedende overheid Naam van de aanbestedende overheid: Brussels Instituut voor Milieubeheer Adres: Gulledelle Brussel Artikel 5 Voorwerp van de opdracht Het gaat om een dienstenopdracht voor de vertaling en de revisie van vertaalde teksten: 1. van het Frans naar het Nederlands, 2. van het Nederlands naar het Frans, en dit voor een bedrag dat geschat wordt op maximum alle taksen inbegrepen. De opdracht heeft betrekking op diensten uit categorie 27 van bijlage 2 van de wet van 24 december 1993 : - CPC-code : CPV-code : De te leveren diensten en de uitvoeringstermijnen worden beschreven in het tweede deel van dit bijzonder bestek. Artikelen 13 tot 17 Wijze van gunning van de opdracht Overeenkomstig artikel 16 van de wet van 24 december 1993 wordt de overeenkomst voor deze opdracht afgesloten na afloop van een algemene offerteaanvraag. Zonder afbreuk te doen aan het punt betreffende de varianten, zal de keuze voor de interessantste regelmatige offerte worden gemaakt op basis van de volgende gunningscriteria, vermeld in volgorde van afnemende belang: 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 6

7 Mai de 28 Gunningscriteria 1. De kwaliteit en de relevantie van de bezorgde vertalingen Geëvalueerd op basis van de technische en literaire kwaliteiten van de vertalingen van de teksten op het einde van dit document (blz. 23 tot 26). 1. van het Frans naar het Nederlands (2 teksten), 2. van het Nederlands naar het Frans (2 teksten), De berekening van de kwaliteit gebeurt aan de hand van de volgens de bovenstaande punten gewogen som van de behaalde cijfers voor de vertaling van elke tekst uit het testbestek. Op straffe van nietigverklaring van de offerte dienen alle teksten van de technische bijlage van het testbestek vertaald te worden. 1. De prijs De prijs wordt geraamd op basis van de voorgestelde prijs voor 25 lettertekens (zonder spaties). De prijs is een vaste prijs, ongeacht het per aanvraag te vertalen volume. Weging 50 punten 25 punten 25 punten 30 punten Om het technische niveau van de te vertalen documenten in te schatten wordt een te vertalen typedocument bijgevoegd. Het aantal lettertekens (spaties niet inbegrepen) van elk document wordt automatisch aangerekend. Met toepassing van de regel van 3 wordt dan de vertaalprijs van de voornoemde documenten bepaald. Als de prijs per vertaaltaal verschilt, namelijk 1. van het Frans naar het Nederlands, 2. van het Nederlands naar het Frans, dan dient men dit te vermelden. 3. De reactiesnelheid en de middelen die worden aangewend om de voor de opdracht aangekondigde termijnen na te leven Komen hiervoor in aanmerking: - de aangewende middelen om de reactiviteit en de termijnen te doen naleven, - het aantal personen in het team en de gelijkaardige ervaring die ze hebben opgebouwd. 20 punten De inschrijver verbindt er zich toe de aangekondigde termijnen na te leven. 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 7

8 Mai de 28 Artikel 78 Overenigbaarheden, toepasselijk recht en geschillen Voor alles wat betrekking heeft op onderhavig contract is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van onderhavig contract en van de contracten die ermee samenhangen, zullen worden geregeld door de rechtbanken van het arrondissement van de opdrachtgever. Art. 68 tot 74 - Voorwaarden en documenten voor kwalitatieve selectie De inschrijver voldoet aan de voorwaarden voor kwalitatieve selectie, waarvan getuige de volgende bij de offerte gevoegde documenten: Uitsluitingsgronden Door op deze opdracht in te schrijven verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een uitsluitingssituatie bevindt, zoals bepaald onder artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari De aanbestedende overheid beperkt zich tot het controleren van het statuut van enkel de inschrijver met de minst dure of meest interessante regelmatige offerte. Daartoe vraagt ze de inschrijver in kwestie om binnen de gevraagde termijn en op de zo snelst mogelijke manier de informatie of de documenten te bezorgen waarmee ze zijn persoonlijke situatie kan nagaan. Financiële en economische capaciteit 1) Gepaste bankverklaringen of het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's 2) De aanbestedende overheid raadpleegt de jaarrekeningen van de inschrijver rechtstreeks via de Digiflow-applicatie. Ze moeten derhalve niet meer bij de offerte worden gevoegd. 3) Verklaring betreffende de algemene omzet en de omzet van de diensten over de afgelopen drie boekjaren waarop de opdracht betrekking heeft Technische bekwaamheid De bekwaamheid van de dienstverlener kan worden beoordeeld aan de hand van met name zijn vakkundigheid, doeltreffendheid, ervaring en betrouwbaarheid. De inschrijver dient aan te tonen dat hij beschikt over de vereiste vaardigheden en een afdoende ervaring in gelijkaardige activiteiten, voornamelijk gesitueerd rond de volgende aspecten: grondige kennis van de technische, milieu-/energie- en financiële termen in verband met duurzaam bouwen een coördinatie van het vertaalwerk zodat er uniformiteit en homogeniteit in de vertalingen zit Het bewijs van de kennis en de afdoende ervaring dient men te leveren aan de hand van de volgende informatie en documenten: 1) studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of van het ondernemingskader en in het bijzonder van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de diensten; 2) lijst van de belangrijkste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met opgave van het bedrag, de datum en hun openbare of privéafnemers; 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 8

9 Mai de 28 3) verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren; 4) beschrijving van de maatregelen die door de dienstverlener genomen werden om de kwaliteit te verzekeren, en van de studie- en onderzoeksmiddelen van zijn onderneming; 5) aanduiding van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener eventueel van zin is uit te besteden. Artikel 86 Wijze van prijsbepaling 1 Wat de prijsbepaling betreft, moet dit contract worden beschouwd als een gemengde opdracht. Artikel 88, 2 Prijsonderzoek Voorafgaand aan de gunning van de opdracht moeten de dienstverleners bij het Bestuur alle nodige inlichtingen verstrekken om het onderzoek van de aangeboden prijzen mogelijk te maken. Het prijsonderzoek kan alle verificaties van de boekhoudkundige stukken omvatten, evenals alle controles ter plaatse door de hiervoor aangestelde ambtenaren van de Aanbestedende overheid. Artikel 89 Opstelling van de offerte De inschrijver moet zijn offerte indienen op de offerteformulieren en de inventaris die bij dit bestek zijn gevoegd. Indien de inschrijver zijn offerte indient op andere documenten dan het voorziene formulier, moet hij eenvoudigweg verklaren op elk van deze documenten dat het document overeenkomt met het in het bijzonder bestek voorziene model. In dat geval gebruikt hij in het briefhoofd van zijn document de volgende formule: Ondergetekende..., verklaart nagegaan te hebben of de inhoud volledig conform de bepalingen van het door de aanbestedende overheid verstrekte offerteformulier is en neemt er de volledige verantwoordelijkheid voor op. Het inschrijvingsformulier moet zorgvuldig en volledig worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigde. Alle schrappingen, bovengeschreven tekst en bijkomende of wijzigende vermeldingen, zowel in de inschrijving als in de bijlagen bij de inschrijving, die de essentiële voorwaarden van het contract - zoals prijzen, termijnen, technische voorwaarden zouden kunnen beïnvloeden, moeten eveneens worden ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigde. Artikel 90, 2 Bij de offerte te voegen documenten Naast de bescheiden voor de kwalitatieve selectie die vereist zijn op basis van de artikelen 68 tot 74 die voorafgaan, dient de inschrijver het volgende bij zijn offerte te voegen: (in volgorde) : 1 Doorhalen wat niet van toepassing is 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 9

10 Mai de 28 indien nodig, een nota waarin de dienstverlener verklaart bij de opstelling van zijn offerte rekening te hebben gehouden met de eventuele corrigerende adviezen met vermelding van de nummers en omschrijvingen; het inschrijvingsformulier, volgens de regels ingevuld, gedateerd en ondertekend, en aangevuld met de inventaris die erop betrekking heeft; een bewijs van de handelingsbekwaamheid van de ondertekenaar(s) van de offerte. de vertalingen van de teksten die als test zijn gevraagd, zoals voorzien in de technische bepalingen van de Testbundel die zich als bijlage bij dit document bevindt. Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet de offerte vergezeld zijn van alle vertalingen zoals voorzien in de technische bijlagen. Een kopie van het hele inschrijvingsdossier moet worden verschaft in een leesbaar digitaal formaat (Word, Excel, pdf, ), op cd of dvd. De inschrijver is verantwoordelijk voor de perfecte overeenstemming tussen het originele dossier en de kopie(ën); Alle bewijsstukken en nota s die verplicht bij deze offerte moeten worden gevoegd, moeten door de dienstverlener ondertekend en van een datum voorzien zijn en de volgende vermelding dragen: Opgesteld door ondergetekende bij wijze van bijlage bij de inschrijving in het kader van onderhavige opdracht. Daarnaast wordt de dienstverleners gevraagd om een duidelijke scheiding te voorzien (met behulp van gekleurde kartonnen tabbladen) tussen de bijgevoegde documenten, zodat het dossier gemakkelijker geraadpleegd kan worden. Wat de bijlagen betreft, geniet kwaliteit in het algemeen de voorkeur boven kwantiteit. Artikel 90, 2 Bij de offerte te voegen documenten Naast de bescheiden voor de kwalitatieve selectie die vereist zijn op basis van de artikelen 68 tot 74 die voorafgaan, dient de inschrijver het volgende bij zijn offerte te voegen: (in volgorde) : indien nodig, een nota waarin de dienstverlener verklaart bij de opstelling van zijn offerte rekening te hebben gehouden met de eventuele corrigerende adviezen met vermelding van de nummers en omschrijvingen; het naar behoren ingevulde, gedateerde en ondertekende inschrijvingsformulier, samen met de bijbehorende inventaris en een digitale kopie, met name op cd of ulb-stick; ingeval een tijdelijke vereniging of groepering zonder rechtspersoonlijkheid, de solidaire verbintenis van de natuurlijke of rechtspersonen alsook de aanwijzing van de persoon die de vereniging vertegenwoordigt bij de aanbestedende overheid (zie bijlage); afschrift van de authentieke of onderhandse akte waarin overeenkomstig artikel 94 van het KB van 8/01/1996 toelating gegeven wordt voor de ondertekening van de offerte en/of de vertegenwoordiging van de inschrijver of, bij ontstentenis, de vermelding van het nummer van de bijlagen van Belgisch Staatsblad met de publicatie van deze bevoegdhe(i)d(en). de vertalingen van de teksten die als test zijn gevraagd, zoals voorzien in de technische bepalingen van de Testbundel die zich als bijlage bij dit document bevindt. Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet de offerte vergezeld zijn van alle vertalingen zoals voorzien in de technische bijlagen. Een kopie van het hele inschrijvingsdossier moet worden verschaft in een leesbaar digitaal formaat (Word, Excel, pdf, ), op cd of dvd. De inschrijver is verantwoordelijk voor de perfecte overeenstemming tussen het originele dossier en de kopie(ën); 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 10

11 Mai de 28 Alle bewijsstukken en nota s die verplicht bij deze offerte moeten worden gevoegd, moeten door de dienstverlener ondertekend en van een datum voorzien zijn en de volgende vermelding dragen: Opgesteld door ondergetekende bij wijze van bijlage bij de inschrijving in het kader van onderhavige opdracht. De dienstverlener wordt eveneens verzocht: de offerte en de bijlagen op aanschouwelijke manier te ordenen door tussen de bijgevoegde documenten tussenbladen te gebruiken (met gekleurde kartonnen tabs), voor een eenvoudigere raadpleging van het dossier; een elektronische versie van de offerte per te sturen naar uiterlijk op de laatste dag voor de overhandiging van de offerte. De inschrijver zorgt ervoor dat het originele dossier op papier en het elektronische afschrift ervan perfect overeenstemmen. Artikel 93 Tijdelijke vereniging In het geval van een tijdelijke vereniging van dienstverleners moet het gezelschap van dienstverleners het bewijs leveren dat het niet valt onder toepassing van een van de uitsluitingsclausules die worden bedoeld in de artikelen 69 en 69bis hierboven. Artikel 100, 1 Prijsopgave De dienstverlener drukt zijn prijzen uit in euro. De eenheidsprijzen in euro mogen worden uitgedrukt tot vier cijfers na de komma, maar het totaal wordt afgerond op twee cijfers. De belasting op de toegevoegde waarde wordt vermeld in een aparte post van de inventaris om bij de prijs van de offerte te worden gevoegd. Het totale bedrag van de offerte en de eenheidsprijzen worden voluit geschreven. Hetzelfde geldt voor het totale bedrag van elke post van de inventaris. Artikel 102 Gebruik van de talen Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van dit artikel, zal de offerte worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. Artikel 104 Indienen van de offertes De offertes onder gesloten omslag worden per post, als gewoon of aangetekend stuk, of per bode overgemaakt aan de aanbestedende overheid, Leefmilieu Brussel - BIM, ter attentie van mevrouw Caroline Henrotay, directie Energie, departement Technieken en opleidingen duurzame gebouwen, vóór de datum voor de Opening van de offertes waarin voorzien onder artikel 106. Worden ze al niet per post verstuurd, dan dienen ze voor 10 september om 11 uur ingediend te worden bij het onthaal van het hoofdgebouw van het BIM, gelegen in Gulledelle 100, 1200 Sint- Lambrechts-Woluwe. Offertes die na het begin van de zitting voor de opening van de offertes toekomen, worden geweigerd. Offertes die te laat toekomen worden echter toch in aanmerking genomen voor zover: 1 de aanbestedende overheid aan de dienstverlener nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing, 2 en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóó r de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven. 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 11

12 Mai de 28 Artikel 106 Opening van de offertes De opening van de offertes vindt plaats op 10 september, om 11 uur en wordt door Caroline Henrotay of haar vertegenwoordiger voorgezeten, op het volgende adres: Gulledelle 98 (2 e verdieping, zaal 212), 1200 Brussel. Art Varianten op de aanbesteding De varianten zijn verboden. Artikel 116 Geldigheidstermijn van de offertes De termijn gedurende dewelke de inschrijver gebonden blijft door zijn offerte, bedraagt voor deze dienstenopdracht 120 kalenderdagen. TWEEDE DEEL ADMINISTRATIEVE CONTRACTUELE BEPALINGEN Algemeen Dit tweede deel beschrijft de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, zijn het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en de latere wijzigingen ervan tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlagen van dit koninklijk besluit. De numering van de onderstaande artikels gaan uit van het hierboven vermelde koninklijk besluit. Artikel 2 Uitvoeringstermijn De opdracht gaat de dag na de ontvangst van het order voor aanvang van de diensten in, voor een maximumduur van vierentwintig maanden. Artikel 4, 2 Betalingen De prijs van de opdracht wordt betaald met betalingen in mindering naargelang de uitvoering vordert. Art Voorschotten Er wordt de Dienstverlener geen enkel voorschot toegestaan. De numering van de onderstaande artikels gaan uit van de bijlagen van het hierboven vermelde koninklijk besluit. Artikel 1 CGC Leidende ambtenaar De leidende ambtenaar wordt aangesteld bij de kennisgeving van de goedkeuring van de offerte. 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 12

13 Mai de 28 Artikel 13 CGC Prijsherziening De prijsherziening is niet van toepassing op deze opdracht. Artikel 14, 1, leden 2 en 3 CGC Intellectuele eigendomsrechten Aankoopprijs en vergoedingen De dienstverlener kan geenszins aanspraak maken op een bijzondere bezoldiging, vergoeding of schadevergoeding door het gebruik van octrooien, licenties, copyrights, enz, bij de uitvoering van onderhavige aanneming aangezien men veronderstelt dat hij bij het opmaken van zijn offerte rekening gehouden heeft met de lasten die uit het gebruik ervan voortvloeien. Er wordt daarenboven gepreciseerd dat de Bouwheer in generlei geval zal kunnen worden gedwongen wat dan ook te betalen aan een of andere derde die houder (en/of exploitant) is van een octrooi, van een licentie, enz, aangewend voor de uitvoering van onderhavige opdracht, aangezien in alle gevallen de leveringen en werken (forfaitaire eenheidsprijzen en/of vaste prijzen per post), evenals de uitvoeringsprocédés van de dienstverlener uitsluitend ten laste van deze laatste vallen en zulks zelfs indien uit de voorschriften toepasselijk op onderhavige opdracht slechts onrechtstreeks blijkt dat er een octrooi, een licentie, enz., vereist is voor een conforme uitvoering van leveringen, werken enz. welke door onderhavig bijzonder bestek worden geregeld. Kortom alle octrooirechten, licentierechten, royalty's, fees, auteursrechten enz. vallen ten laste van de dienstverlener die aansprakelijk blijft voor alle eisen die hieromtrent zouden kunnen ontstaan. Bijgevolg, indien een derde de Aanbestedende Overheid voor het gerecht zou dagen voor miskenning van één van deze rechten, verbindt de dienstverlener zich ertoe op eenvoudig verzoek van de Aanbestedende Overheid in de procedure tussen te komen. Artikel 14, 2 en 3 CGC Intellectuele eigendomsrechten Gebruik van de resultaten De eigendomsrechten, verbonden aan de auteursrechten en elk recht betreffende de documenten geleverd door de inschrijver, uitgezonderd de elementen waarop reeds een auteurs- of ander recht bestaat, behoren exclusief toe aan het Instituut. Het Instituut kan zijn rechten geheel of gedeeltelijk afstaan aan derden. De inschrijver dient alle elementen te vermelden waarop reeds een auteurs- of ander recht bestaat. Hij garandeert bij deze dat hij van de eigenaar(s) van bovengenoemde rechten of van hun wettelijke vertegenwoordigers de toestemming heeft verkregen om de vermelde elementen te gebruiken. Elke betaling waartoe de inschrijver eventueel verplicht is omwille van deze toestemming, is volledig voor zijn rekening. Uitgezonderd de elementen als bedoeld in de vorige alinea, garandeert de inschrijver door de indiening van zijn offerte dat hij het recht heeft om de auteurs- en andere eigendomsrechten af te staan betreffende de documenten of andere elementen die hij levert. Artikel 15, 2 AA Betaling van de diensten De betalingen gebeuren binnen een termijn van 50 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van oplevering van de volgens de regels opgestelde verklaring van schuldvordering. Artikel 67 AA Elementen die in de prijzen zijn begrepen De dienstverlener wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. In de prijzen zijn inzonderheid ingerekend : 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 13

14 Mai de 28 1 de administratie -en secretariaatskosten; 2 de kosten voor verplaatsing, transport via expre ssdienst en verzekering ; 3 de kosten van de dragers papier, cd, dvd, enz. 4 de kosten voor de documentatie die betreffende d e diensten en eventueel door de aanbestedende overheid wordt geëist; 5 de levering van documenten of van stukken die ge paard gaan met de uitvoering van de diensten; Alle kosten en heffingen, met uitzondering van de btw. Artikel 69, 1 CGC Schadevergoeding voor vermindering van de prestaties Indien het Bestuur de in het kader van de opdracht te leveren voorziene en toegekende vaste prestaties of minimumprestaties zonder motief vermindert, heeft de dienstverlener recht op een schadevergoeding van 10 % van de honoraria die betrekking hebben op het resterende deel van de oorspronkelijke opdracht. Artikel 69, 2 CGC Gedeeltelijke bestellingen Indien het bijzonder bestek voor alle of een deel van de te verlenen diensten een of meer gedeeltelijke bestellingen voorziet, is de uitvoering van de opdracht ondergeschikt aan de kennisgeving van elk van deze bestellingen. Artikel 69, 4 CGC Aanvang van de uitvoering De uitvoeringstermijn wordt vastgelegd in het aanvangsbevel dat het Bestuur overhandigt aan de dienstverlener. 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 14

15 Mai de 28 DEEL DRIE: TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 2 - Voorwerp van de opdracht Context De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft duurzaam bouwen als een van zijn prioriteiten laten noteren, met name door het promoten van hoge energie- en milieuprestaties in privégebouwen en gebouwen onder overheidsbeheer. Na bij bouwprofessionelen de nood te hebben vastgesteld aan informatie over duurzaam bouwen die objectief, onafhankelijk, gevalideerd, praktisch en begrijpelijk is en die ook het volledige bouwproject in aanmerking neemt, met inbegrip van de economische aspecten, kwam er een praktische technische handleiding tot stand die een conceptuele hulp moet bieden voor het duurzaam bouwen en renoveren van gebouwen in Brussel. Om het kwaliteitsniveau van dit instrument aan te houden en te blijven ingaan op de aanvankelijke vraag van de professionelen uit de sector werd de gids inhoudelijk (uitdieping), structureel en naar vorm (revisie) verbeterd. De herwerkte handleiding bevat aanbevelingen in de vorm van fiches / katernen. Sommige fiches van de handleiding werden opgesteld in het Frans, andere in het Nederlands. Tot nog toe bestaat er echter geen enkele in beide officiële bestuurstalen van het Gewest. Het voorwerp van deze opdracht is de vertaling van Franstalige fiches naar het Nederlands en de vertaling van Nederlandstalige fiches naar het Frans. Momenteel is de redactie van de geherstructureerde en uitgediepte handleiding aan de gang. Het is dan ook moeilijk om te oordelen over de verhouding van de vertalingen naar het Frans en die naar het Nederlands. De aanbestedende overheid stelt een glossarium van de hand van het studiebureau dat zich bekommert om de uitdieping van de handleiding ter beschikking. Dit glossarium zal worden aangevuld door de dienstverlener die instaat voor de vertaling. Bij wijze van voorbeeld wordt bijgaand een fiche van de handleiding gevoegd («Réaliser des toitures vertes»). Aangezien het een uitdieping betreft, komen er stukken met aanbevelingen in voor. Deze staan in het grijs en hoeven niet vertaald te worden. De aanbevelingen beslaan over het algemeen tussen 10 en 45 bladzijden. Bron- en doeltalen Zoals hierboven vermeld betreft de opdracht dus enkel vertaaldiensten voor documenten: 1. vertaling van het Frans naar het Nederlands; 2. vertaling van het Nederlands naar het Frans. Inhoud van de opdracht De opdracht van de dienstverlener omvat: 1. de vertaling van teksten van verscheidene aard vanuit en naar de bovenvermelde bron- en doeltalen, in overeenstemming met de goede praktijken van het beroep en de maximale kwaliteitseisen, namelijk: 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 15

16 Mai de 28 - de juiste vertaling van de termen en de weergave van de ideeën - de leesbaarheid, ofwel de betekenisweergave in een vlotte en samenhangende vorm - de stijlregels in de doeltalen in acht nemen - zonder uitzondering de grammatica en de grammaticaregels van de doeltaal naleven - een onberispelijke spelling in de doeltaal - homogeniteit in de gebruikte termen - de vertaling door een deskundig persoon, niet de vertaler zelf, laten nalezen. 2. aanvulling en perfectionering van het glossarium dat de aanbestedende overheid bezorgen zal (zodat de vertaalde teksten gebruik maken van dezelfde woorden). 3. het nalezen, het naverzorgen en de eventuele vergelijking van reeds vertaalde teksten, om de juistheid en de conformiteit ervan na te gaan. Voorwaarden omtrent de vertalers De vertalingen moeten worden uitgevoerd door vertalers die enkel naar hun moedertaal vertalen. Elke tekst moet, met het oog op de stilistische en lexicografische eenvormigheid, worden toevertrouwd aan één vertaler. Lacunes en twijfelgevallen in de vertalingen De dienstverlener moet de twijfelgevallen in de vertalingen aanduiden via een nota van de vertaler, maar enkel na zelf zoveel mogelijk opzoekwerk te hebben verricht (onder meer via de website van het BIM en andere milieuwebsites in de doeltaal, via raadpleging van technische, wetenschappelijke of vulgariserende literatuur over het onderwerp, via het gebruik van digitale of papieren lexicons, het raadplegen van wetteksten die van toepassing zijn, enz.). Bovendien krijgt de dienstverlener een kort technisch glossarium van de expert die zich om de uitdieping van de handleiding bekommert (Ceraa). Dit glossarium wordt systematisch gebruikt en indien nodig door het vertaalbureau aangevuld. Presentatie van de vertalingen De dienstverlener bezorgt de vertalingen in een informaticaversie, in formaten die compatibel zijn met het MS WORD-softwareprogramma waar het Instituut over beschikt. Hij eerbiedigt eveneens de aanvankelijke lay-out. Het betreft de docx-versies van na Wijze van toesturen Omwille van de snelheid en doeltreffendheid moet de dienstverlener altijd de voorkeur geven aan de overzending van de vertaalde documenten via , behalve bij geldige technische redenen (zoals te omvangrijke bestanden in dat geval mag gebruik worden gemaakt van een cd-rom of elke andere drager die op voorhand tussen de betrokken partijen moet worden overeengekomen en die leesbaar is met de informaticamiddelen waarover het Instituut beschikt of zal beschikken). Dit veronderstelt dat de dienstverlener over voldoende performante middelen voor digitale overzending beschikt. De kosten voor de elektronische drager of het papier zijn in de forfaitaire vertaalprijs inbegrepen. 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 16

17 Mai de 28 Planning en leveringstermijn Het werk wordt in 2 fasen opgedeeld. Voor elke fase worden de documenten, die in pakketjes aanbevelingen gestuurd worden, vertaald binnen een termijn van 2 weken na de verzending. In zijn offerte geeft de inschrijver de eventueel kortere termijn op waartoe hij zich verbindt. Elk pakket bevat 8 tot 10 aanbevelingen en heeft een volume van 100 tot 250 bladzijden. Een voorbeeld van een aanbeveling werd bijgevoegd. Deze eerste werkfase omvat de vertaling van verschillende aanbevelingenpakketjes (6 tot 8 pakketten). De aanvang van de opdracht en de eerste fase is gepland voor half october Tijdens de eerste fase krijgt de opdrachtnemer dan ongeveer 69 Word-documenten, vergelijkbaar met het bijgevoegde document, om te vertalen. Het aantal bladzijden van de documenten kan variëren van 10 tot 40 bladzijden. Het einde van de vertaling in deze eerste fase is gepland tegen 15 januari In functie van de omvang van de eerste fase en van het resterende budget overweegt de aanbestedende overheid een tweede fase, vanaf januari In functie van de noden van de aanbestedende overheid zullen er de dienstverlener ook meer eenmalige vertalingen of vertalingen in pakketjes (ingevolge een aanvulling, een uitwerking of een actualisering van de aanbevelingen) toevertrouwd worden. Het is mogelijk dat de vertalingen voor deze tweede fase niet gebeuren op basis van een MS WORD-bestand, maar langs een invoerinterface van een webgebaseerd softwareprogramma. De uitgediepte, geherstructureerde en vertaalde inhoud van de handleiding voor duurzaam bouwen wordt immers begin 2013 in een dynamische webtool ingevoerd. In functie van de noden van de aanbestedende overheid plaatst Leefmilieu Brussel afzonderlijke bestellingen voor de diensten waaruit deze opdracht bestaat. 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 17

18 Mai de 28 INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijzonder Bestek nr. TRAD02 Betreffende: Perceel nr door de inschrijver in te vullen IDENTITEIT NATUURLIJK PERSOON NAAM VOORNAAM ADRES BEROEP HOEDANIGHEID NATIONALITEIT RECHTSPERSOON FIRMANAAM RECHTSVORM HOOFDZETEL NATIONALITEIT IDENTITEIT INSCHRIJVER HOEDANIGHEID INSCHRIJVER 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 18

19 Mai de 28 FINANCIËN BANK NR. BANKREKENING ADRES ZETEL B.T.W. B.T.W.-NR. ERKENNING/ REGISTRATIE LIJST VAN DE ERKENDE AANNEMERS INSCHRIJVINGSNUMMER CATEGORIE SUBCATEGORIE REGISTRATIE REGISTRATIENUMMER PERSONEEL R.S.Z. REGISTRATIENR. R.S.Z.-ATTEST (als bijlage toevoegen) NATIONALITEIT EN IDENTITEIT* ONDERAANNEMERS IDENTITEIT* NAAM OF FIRMANAAM ADRES NATIONALITEIT MARKTAANDEEL* BEDRAG 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 19

20 Mai de 28 LEVERANCIERS IDENTITEIT* ADRES* PRODUCTEN BUITEN EU* KENMERKEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VOORWERP GUNNINGSPROCEDURE VOORGESTELDE PRIJS (excl. B.T.W.) (per perceel) UITVOERING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT TAALKEUZE NEDERLANDS/FRANS CONTACTPERSOON ADRES TELEFOON * De lijst als bijlage toevoegen Voor de producten van buiten de EU, moeten het land van herkomst, het bedrag per land (excl. douanerechten) of de waarde van de stoffen worden vermeld. 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 20

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

BESTEK VIA ONDERHANDELDE PROCEDURE (MET BEKENDMAKING) AANBESTEDENDE OVERHEID BIM (BRUGEL)

BESTEK VIA ONDERHANDELDE PROCEDURE (MET BEKENDMAKING) AANBESTEDENDE OVERHEID BIM (BRUGEL) 1 BESTEK VIA ONDERHANDELDE PROCEDURE (MET BEKENDMAKING) ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN AANBESTEDENDE OVERHEID BIM

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg INSCHRIJVINGSBILJET * Projectnr./lot:.595 * Naam van het project: Opvang DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg * Aanbestedingsdatum: XX-XX-XXXX A. IDENTITEIT EN VERBINDING.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Het leveren van een onderhoudsplan voor CAD software, voor de periode 01/01/2017-31/12/2019 RC1600314 1. Algemene verbintenis

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr. 2016-016 OPEN OFFERTEAANVRAAG BETREFFENDE ONTWERP - UITVOERING VAN WERKEN VAN EEN ONROEREND GEHEEL

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER RC1600219_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het uitvoeren van huishoudelijke aftakkingen in de sectoren Noord, West en

Nadere informatie

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Grasmarkt 61 B-1000 Brussel T +32 2 504 03 00 F +32 2 504 03 66 info@toerismevlaanderen.be www.toerismevlaanderen.be BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Raamovereenkomst voor diensten voor de vertegenwoordiging

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING INSCHRIJVINGSFORMULIER BOUWEN OPVANGTEHUIS VOOR VROUWEN OPDRACHTGEVER : CAW Ctraal West Vlaander Nijverheidsstraat 11, 8800 Roeselare UITVOERING DER WERKEN : Brugseweg 67a - 8900 Ieper OPENBARE AANBESTEDING

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Levering, huur en onderhoud van 8 grootformaat kleurenplotters RC1600324 1. Algemene verbintenis Optie 1: in geval

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ Onderwerp: onderhoud van de werkkledij en het linnen van de Elishout-Coovi-campus, E. Gryzonlaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht), gedurende

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres):

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): OFFERTEFORMULIER Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: wetenschappelijke ondersteuning voor het verwerken en analyseren van de verzamelde data die de Vlaamse erkende woonzorgcentra halfjaarlijks aan

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam):

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam): BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 0841_A1.C1 Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Internaat

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Yasmine Ghafir+32 (0)2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017

Nadere informatie

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BRUIKLEEN EN OMNIUMONDERHOUD VOOR KOFFIEAUTOMATEN EN LEVEREN VAN VRIESDROOGKOFFIE EN TOEBEHOREN Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Yasmine Ghafir+32 (0)2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

BESTEK E10-191BETREFFENDE DESKUNDIGEN OP HET VLAK VAN PREMIES VOOR DE AANBESTEDENDE OVERHEID BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER

BESTEK E10-191BETREFFENDE DESKUNDIGEN OP HET VLAK VAN PREMIES VOOR DE AANBESTEDENDE OVERHEID BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER 1/35 BESTEK BETREFFENDE DESKUNDIGEN OP HET VLAK VAN PREMIES VOOR DE PROFESSIONELE SECTOREN (INDIVIDUELE & COLLECTIEVE HUISVESTING, TERTIAIRE, INDUSTRIËLE SECTOR) EN TECHNISCHE & WETENSCHAPPELIJKE BIJSTAND

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID BRUGEL

AANBESTEDENDE OVERHEID BRUGEL 1 BESTEK BETREFFENDE HET BOEKHOUDKUNDIG BEHEER VAN BRUGEL GUNNINGSWIJZE: ALGEMENE AANBESTEDING ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie