BESTEK BETREFFENDE DE VERTALING VAN DE PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR DUURZAAM BOUWEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK BETREFFENDE DE VERTALING VAN DE PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR DUURZAAM BOUWEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG"

Transcriptie

1 Mai de 28 BESTEK BETREFFENDE DE VERTALING VAN DE PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR DUURZAAM BOUWEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN AANBESTEDENDE OVERHEID BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER (BIM) BETREFT: VERTAALPRESTATIES EN -DIENSTEN VOOR NEDERLANDSE EN FRANSE TEKSTEN 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 1

2 Mai de 28 Inhoudsopgave BESTEK BETREFFENDE DE VERTALING VAN DE PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR DUURZAAM BOUWEN...1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG...1 AANBESTEDENDE OVERHEID...1 Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)...1 Informatie...4 Toepasselijke reglementering...4 Afwijkingen...5 SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE AANBESTEDING...5 Eerste deel : Reglementaire bepalingen...6 Artikel 4 Aanbestedende overheid...6 Artikel 5 Voorwerp van de opdracht...6 Artikelen 13 tot 17 Wijze van gunning van de opdracht...6 Artikel 78 Overenigbaarheden, toepasselijk recht en geschillen...8 Artikel 86 Wijze van prijsbepaling...9 Artikel 88, 2 Prijsonderzoek...9 Artikel 89 Opstelling van de offerte...9 Artikel 90, 2 Bij de offerte te voegen documenten...9 Artikel 90, 2 Bij de offerte te voegen documenten Artikel 93 Tijdelijke vereniging Artikel 100, 1 Prijsopgave Artikel 102 Gebruik van de talen Artikel 104 Indienen van de offertes Artikel 106 Opening van de offertes Art Varianten op de aanbesteding Artikel 116 Geldigheidstermijn van de offertes Tweede deel Administratieve contractuele bepalingen Algemeen Artikel 2 Uitvoeringstermijn Artikel 4, 2 Betalingen Art Voorschotten Artikel 1 CGC Leidende ambtenaar Artikel 13 CGC Prijsherziening Artikel 14, 1, leden 2 en 3 CGC Intellectuele eigendomsrechten Aankoopprijs en vergoedingen Artikel 14, 2 en 3 CGC Intellectuele eigendomsrechten Gebruik van de resultaten Artikel 15, 2 AA Betaling van de diensten Artikel 67 AA Elementen die in de prijzen zijn begrepen Artikel 69, 1 CGC Schadevergoeding voor vermindering van de prestaties Artikel 69, 2 CGC Gedeeltelijke bestellingen /techn/CHN/traduction_Guide Page 2

3 Mai de 28 Artikel 69, 4 CGC Aanvang van de uitvoering DEEL DRIE: TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 2 - Voorwerp van de opdracht Context Bron- en doeltalen Inhoud van de opdracht Voorwaarden omtrent de vertalers Lacunes en twijfelgevallen in de vertalingen Presentatie van de vertalingen Wijze van toesturen Planning Bijlage /techn/CHN/traduction_Guide Page 3

4 Mai de 28 INFORMATIE Nadere informatie over onderhavig bestek kan worden verkregen op het volgende adres: naam: Caroline Henrotay adres: Leefmilieu Brussel, Gulledelle 100, 1200 Brussel telefoon: 02/ OPMERKING Op initiatief van de inschrijvers kan de aanbestedende overheid bijkomende inlichtingen geven met het loutere doel de aard van de opdracht toe te lichten. Verzoeken voor bijkomende inlichtingen stuurt men met de post naar het adres onder het bovenstaande punt "Inlichtingen" of per naar Er wordt geen telefonische informatie gegeven. Vragen voor bijkomende inlichtingen die minder dan vijf werkdagen voor de afsluiting van het indienen van de offertes werden ontvangen krijgen geen antwoord. Op eigen initiatief kan de aanbestedende overheid de geïnteresseerden op de hoogte brengen van fouten, onnauwkeurigheden, lacunes of andere materiële onvolkomenheden in de documenten voor de oproep tot mededinging. Desgevallend worden de bijkomende inlichtingen en de voormelde informatie op dezelfde datum aan alle inschrijvers tegelijk meegedeeld. TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING Tenzij hiervan wordt afgeweken in dit bestek, is de volgende wetgeving van toepassing: 1. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, evenals de latere wijzigingen ervan. 2. Het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, evenals de latere wijzigingen ervan. 3. Het Koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met inbegrip van de bijlage bij dit Besluit die de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessie voor openbare werken vormt, evenals de latere wijzigingen ervan. 4. Alle wijzigingen van de wet en van de besluiten die hierboven worden vermeld en die van kracht zijn op de dag van opening van de offertes. 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 4

5 Mai de 28 AFWIJKINGEN Dit bestek wijkt af van de volgende bepalingen van het algemeen bestek: - De artikelen 5, 6, 7, 8 en 9 betreffende de borg: er wordt voor deze opdracht geen enkele borg gevraagd, aangezien het gaat om intellectuele prestaties die worden gecontroleerd naarmate ze worden uitgevoerd en waarvoor de aanbestedende overheid zich het recht voorbehoudt de betaling te weigeren van elke factuur die door de opdrachtnemer wordt voorgelegd bij niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen. - artikel 14 met betrekking tot het intellectuele eigendomsrecht SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE AANBESTEDING Bestellingsopdracht a) Door het sluiten van de opdracht op grond van het onderhavige bestek verwerft de leverancier geen enkel exclusiviteitsrecht. Tijdens de geldigheidsperiode van het contract kan de Aanbestedende Overheid andere leveranciers of haar eigen diensten inschakelen om prestaties te laten uitvoeren die identiek of gelijksoortig zijn aan hetgeen in het onderhavige bestek beschreven wordt. In dit opzicht kan de leverancier geen enkel recht op vergoeding doen gelden. b) Omvang van de opdracht De onderhavige opdracht maakt het voorwerp uit van meerdere bestellingen, die door de Aanbestedende Overheid worden afgeleverd naargelang de behoeften en volgens de bepalingen van dit bestek. Elke bestelbrief bepaalt de levering uit te voeren volgens de voorschriften van het bestek. Door de goedkeuring van de offerte verbindt de aanbestedende overheid zich tot de uitvoering van de bestellingen, voor een totaalbedrag van hoogstens , incl. btw. De eenheidsprijzen blijven onveranderd gedurende de uitvoeringstermijn van de binnen de geldigheidsduur van de opdracht afgeleverde dienstbevelen, ongeacht de werkelijke hoeveelheden. c) In het raam van de onderhavige opdracht wordt elke bestelling aanzien als een afzonderlijke opdracht, onafhankelijk van de uitvoering van de andere bestellingen. Alle bepalingen van het K.B. van , met inbegrip van de algemene aannemingsvoorwaarden, in het bijzonder zijn art. 11, en van het onderhavige bestek zijn van toepassing voor elke afzonderlijke bestelling, met uitzondering van : de artikelen 5, 6, 7, 9 borgtocht ; van de algemene aannemingsvoorwaarden betreffende de artikel 21 van de algemene aannemingsvoorwaarden betreffende de verbreking. 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 5

6 Mai de 28 EERSTE DEEL : REGLEMENTAIRE BEPALINGEN Artikel 4 Aanbestedende overheid Naam van de aanbestedende overheid: Brussels Instituut voor Milieubeheer Adres: Gulledelle Brussel Artikel 5 Voorwerp van de opdracht Het gaat om een dienstenopdracht voor de vertaling en de revisie van vertaalde teksten: 1. van het Frans naar het Nederlands, 2. van het Nederlands naar het Frans, en dit voor een bedrag dat geschat wordt op maximum alle taksen inbegrepen. De opdracht heeft betrekking op diensten uit categorie 27 van bijlage 2 van de wet van 24 december 1993 : - CPC-code : CPV-code : De te leveren diensten en de uitvoeringstermijnen worden beschreven in het tweede deel van dit bijzonder bestek. Artikelen 13 tot 17 Wijze van gunning van de opdracht Overeenkomstig artikel 16 van de wet van 24 december 1993 wordt de overeenkomst voor deze opdracht afgesloten na afloop van een algemene offerteaanvraag. Zonder afbreuk te doen aan het punt betreffende de varianten, zal de keuze voor de interessantste regelmatige offerte worden gemaakt op basis van de volgende gunningscriteria, vermeld in volgorde van afnemende belang: 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 6

7 Mai de 28 Gunningscriteria 1. De kwaliteit en de relevantie van de bezorgde vertalingen Geëvalueerd op basis van de technische en literaire kwaliteiten van de vertalingen van de teksten op het einde van dit document (blz. 23 tot 26). 1. van het Frans naar het Nederlands (2 teksten), 2. van het Nederlands naar het Frans (2 teksten), De berekening van de kwaliteit gebeurt aan de hand van de volgens de bovenstaande punten gewogen som van de behaalde cijfers voor de vertaling van elke tekst uit het testbestek. Op straffe van nietigverklaring van de offerte dienen alle teksten van de technische bijlage van het testbestek vertaald te worden. 1. De prijs De prijs wordt geraamd op basis van de voorgestelde prijs voor 25 lettertekens (zonder spaties). De prijs is een vaste prijs, ongeacht het per aanvraag te vertalen volume. Weging 50 punten 25 punten 25 punten 30 punten Om het technische niveau van de te vertalen documenten in te schatten wordt een te vertalen typedocument bijgevoegd. Het aantal lettertekens (spaties niet inbegrepen) van elk document wordt automatisch aangerekend. Met toepassing van de regel van 3 wordt dan de vertaalprijs van de voornoemde documenten bepaald. Als de prijs per vertaaltaal verschilt, namelijk 1. van het Frans naar het Nederlands, 2. van het Nederlands naar het Frans, dan dient men dit te vermelden. 3. De reactiesnelheid en de middelen die worden aangewend om de voor de opdracht aangekondigde termijnen na te leven Komen hiervoor in aanmerking: - de aangewende middelen om de reactiviteit en de termijnen te doen naleven, - het aantal personen in het team en de gelijkaardige ervaring die ze hebben opgebouwd. 20 punten De inschrijver verbindt er zich toe de aangekondigde termijnen na te leven. 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 7

8 Mai de 28 Artikel 78 Overenigbaarheden, toepasselijk recht en geschillen Voor alles wat betrekking heeft op onderhavig contract is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van onderhavig contract en van de contracten die ermee samenhangen, zullen worden geregeld door de rechtbanken van het arrondissement van de opdrachtgever. Art. 68 tot 74 - Voorwaarden en documenten voor kwalitatieve selectie De inschrijver voldoet aan de voorwaarden voor kwalitatieve selectie, waarvan getuige de volgende bij de offerte gevoegde documenten: Uitsluitingsgronden Door op deze opdracht in te schrijven verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een uitsluitingssituatie bevindt, zoals bepaald onder artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari De aanbestedende overheid beperkt zich tot het controleren van het statuut van enkel de inschrijver met de minst dure of meest interessante regelmatige offerte. Daartoe vraagt ze de inschrijver in kwestie om binnen de gevraagde termijn en op de zo snelst mogelijke manier de informatie of de documenten te bezorgen waarmee ze zijn persoonlijke situatie kan nagaan. Financiële en economische capaciteit 1) Gepaste bankverklaringen of het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's 2) De aanbestedende overheid raadpleegt de jaarrekeningen van de inschrijver rechtstreeks via de Digiflow-applicatie. Ze moeten derhalve niet meer bij de offerte worden gevoegd. 3) Verklaring betreffende de algemene omzet en de omzet van de diensten over de afgelopen drie boekjaren waarop de opdracht betrekking heeft Technische bekwaamheid De bekwaamheid van de dienstverlener kan worden beoordeeld aan de hand van met name zijn vakkundigheid, doeltreffendheid, ervaring en betrouwbaarheid. De inschrijver dient aan te tonen dat hij beschikt over de vereiste vaardigheden en een afdoende ervaring in gelijkaardige activiteiten, voornamelijk gesitueerd rond de volgende aspecten: grondige kennis van de technische, milieu-/energie- en financiële termen in verband met duurzaam bouwen een coördinatie van het vertaalwerk zodat er uniformiteit en homogeniteit in de vertalingen zit Het bewijs van de kennis en de afdoende ervaring dient men te leveren aan de hand van de volgende informatie en documenten: 1) studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of van het ondernemingskader en in het bijzonder van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de diensten; 2) lijst van de belangrijkste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met opgave van het bedrag, de datum en hun openbare of privéafnemers; 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 8

9 Mai de 28 3) verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren; 4) beschrijving van de maatregelen die door de dienstverlener genomen werden om de kwaliteit te verzekeren, en van de studie- en onderzoeksmiddelen van zijn onderneming; 5) aanduiding van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener eventueel van zin is uit te besteden. Artikel 86 Wijze van prijsbepaling 1 Wat de prijsbepaling betreft, moet dit contract worden beschouwd als een gemengde opdracht. Artikel 88, 2 Prijsonderzoek Voorafgaand aan de gunning van de opdracht moeten de dienstverleners bij het Bestuur alle nodige inlichtingen verstrekken om het onderzoek van de aangeboden prijzen mogelijk te maken. Het prijsonderzoek kan alle verificaties van de boekhoudkundige stukken omvatten, evenals alle controles ter plaatse door de hiervoor aangestelde ambtenaren van de Aanbestedende overheid. Artikel 89 Opstelling van de offerte De inschrijver moet zijn offerte indienen op de offerteformulieren en de inventaris die bij dit bestek zijn gevoegd. Indien de inschrijver zijn offerte indient op andere documenten dan het voorziene formulier, moet hij eenvoudigweg verklaren op elk van deze documenten dat het document overeenkomt met het in het bijzonder bestek voorziene model. In dat geval gebruikt hij in het briefhoofd van zijn document de volgende formule: Ondergetekende..., verklaart nagegaan te hebben of de inhoud volledig conform de bepalingen van het door de aanbestedende overheid verstrekte offerteformulier is en neemt er de volledige verantwoordelijkheid voor op. Het inschrijvingsformulier moet zorgvuldig en volledig worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigde. Alle schrappingen, bovengeschreven tekst en bijkomende of wijzigende vermeldingen, zowel in de inschrijving als in de bijlagen bij de inschrijving, die de essentiële voorwaarden van het contract - zoals prijzen, termijnen, technische voorwaarden zouden kunnen beïnvloeden, moeten eveneens worden ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigde. Artikel 90, 2 Bij de offerte te voegen documenten Naast de bescheiden voor de kwalitatieve selectie die vereist zijn op basis van de artikelen 68 tot 74 die voorafgaan, dient de inschrijver het volgende bij zijn offerte te voegen: (in volgorde) : 1 Doorhalen wat niet van toepassing is 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 9

10 Mai de 28 indien nodig, een nota waarin de dienstverlener verklaart bij de opstelling van zijn offerte rekening te hebben gehouden met de eventuele corrigerende adviezen met vermelding van de nummers en omschrijvingen; het inschrijvingsformulier, volgens de regels ingevuld, gedateerd en ondertekend, en aangevuld met de inventaris die erop betrekking heeft; een bewijs van de handelingsbekwaamheid van de ondertekenaar(s) van de offerte. de vertalingen van de teksten die als test zijn gevraagd, zoals voorzien in de technische bepalingen van de Testbundel die zich als bijlage bij dit document bevindt. Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet de offerte vergezeld zijn van alle vertalingen zoals voorzien in de technische bijlagen. Een kopie van het hele inschrijvingsdossier moet worden verschaft in een leesbaar digitaal formaat (Word, Excel, pdf, ), op cd of dvd. De inschrijver is verantwoordelijk voor de perfecte overeenstemming tussen het originele dossier en de kopie(ën); Alle bewijsstukken en nota s die verplicht bij deze offerte moeten worden gevoegd, moeten door de dienstverlener ondertekend en van een datum voorzien zijn en de volgende vermelding dragen: Opgesteld door ondergetekende bij wijze van bijlage bij de inschrijving in het kader van onderhavige opdracht. Daarnaast wordt de dienstverleners gevraagd om een duidelijke scheiding te voorzien (met behulp van gekleurde kartonnen tabbladen) tussen de bijgevoegde documenten, zodat het dossier gemakkelijker geraadpleegd kan worden. Wat de bijlagen betreft, geniet kwaliteit in het algemeen de voorkeur boven kwantiteit. Artikel 90, 2 Bij de offerte te voegen documenten Naast de bescheiden voor de kwalitatieve selectie die vereist zijn op basis van de artikelen 68 tot 74 die voorafgaan, dient de inschrijver het volgende bij zijn offerte te voegen: (in volgorde) : indien nodig, een nota waarin de dienstverlener verklaart bij de opstelling van zijn offerte rekening te hebben gehouden met de eventuele corrigerende adviezen met vermelding van de nummers en omschrijvingen; het naar behoren ingevulde, gedateerde en ondertekende inschrijvingsformulier, samen met de bijbehorende inventaris en een digitale kopie, met name op cd of ulb-stick; ingeval een tijdelijke vereniging of groepering zonder rechtspersoonlijkheid, de solidaire verbintenis van de natuurlijke of rechtspersonen alsook de aanwijzing van de persoon die de vereniging vertegenwoordigt bij de aanbestedende overheid (zie bijlage); afschrift van de authentieke of onderhandse akte waarin overeenkomstig artikel 94 van het KB van 8/01/1996 toelating gegeven wordt voor de ondertekening van de offerte en/of de vertegenwoordiging van de inschrijver of, bij ontstentenis, de vermelding van het nummer van de bijlagen van Belgisch Staatsblad met de publicatie van deze bevoegdhe(i)d(en). de vertalingen van de teksten die als test zijn gevraagd, zoals voorzien in de technische bepalingen van de Testbundel die zich als bijlage bij dit document bevindt. Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet de offerte vergezeld zijn van alle vertalingen zoals voorzien in de technische bijlagen. Een kopie van het hele inschrijvingsdossier moet worden verschaft in een leesbaar digitaal formaat (Word, Excel, pdf, ), op cd of dvd. De inschrijver is verantwoordelijk voor de perfecte overeenstemming tussen het originele dossier en de kopie(ën); 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 10

11 Mai de 28 Alle bewijsstukken en nota s die verplicht bij deze offerte moeten worden gevoegd, moeten door de dienstverlener ondertekend en van een datum voorzien zijn en de volgende vermelding dragen: Opgesteld door ondergetekende bij wijze van bijlage bij de inschrijving in het kader van onderhavige opdracht. De dienstverlener wordt eveneens verzocht: de offerte en de bijlagen op aanschouwelijke manier te ordenen door tussen de bijgevoegde documenten tussenbladen te gebruiken (met gekleurde kartonnen tabs), voor een eenvoudigere raadpleging van het dossier; een elektronische versie van de offerte per te sturen naar uiterlijk op de laatste dag voor de overhandiging van de offerte. De inschrijver zorgt ervoor dat het originele dossier op papier en het elektronische afschrift ervan perfect overeenstemmen. Artikel 93 Tijdelijke vereniging In het geval van een tijdelijke vereniging van dienstverleners moet het gezelschap van dienstverleners het bewijs leveren dat het niet valt onder toepassing van een van de uitsluitingsclausules die worden bedoeld in de artikelen 69 en 69bis hierboven. Artikel 100, 1 Prijsopgave De dienstverlener drukt zijn prijzen uit in euro. De eenheidsprijzen in euro mogen worden uitgedrukt tot vier cijfers na de komma, maar het totaal wordt afgerond op twee cijfers. De belasting op de toegevoegde waarde wordt vermeld in een aparte post van de inventaris om bij de prijs van de offerte te worden gevoegd. Het totale bedrag van de offerte en de eenheidsprijzen worden voluit geschreven. Hetzelfde geldt voor het totale bedrag van elke post van de inventaris. Artikel 102 Gebruik van de talen Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van dit artikel, zal de offerte worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. Artikel 104 Indienen van de offertes De offertes onder gesloten omslag worden per post, als gewoon of aangetekend stuk, of per bode overgemaakt aan de aanbestedende overheid, Leefmilieu Brussel - BIM, ter attentie van mevrouw Caroline Henrotay, directie Energie, departement Technieken en opleidingen duurzame gebouwen, vóór de datum voor de Opening van de offertes waarin voorzien onder artikel 106. Worden ze al niet per post verstuurd, dan dienen ze voor 10 september om 11 uur ingediend te worden bij het onthaal van het hoofdgebouw van het BIM, gelegen in Gulledelle 100, 1200 Sint- Lambrechts-Woluwe. Offertes die na het begin van de zitting voor de opening van de offertes toekomen, worden geweigerd. Offertes die te laat toekomen worden echter toch in aanmerking genomen voor zover: 1 de aanbestedende overheid aan de dienstverlener nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing, 2 en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóó r de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven. 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 11

12 Mai de 28 Artikel 106 Opening van de offertes De opening van de offertes vindt plaats op 10 september, om 11 uur en wordt door Caroline Henrotay of haar vertegenwoordiger voorgezeten, op het volgende adres: Gulledelle 98 (2 e verdieping, zaal 212), 1200 Brussel. Art Varianten op de aanbesteding De varianten zijn verboden. Artikel 116 Geldigheidstermijn van de offertes De termijn gedurende dewelke de inschrijver gebonden blijft door zijn offerte, bedraagt voor deze dienstenopdracht 120 kalenderdagen. TWEEDE DEEL ADMINISTRATIEVE CONTRACTUELE BEPALINGEN Algemeen Dit tweede deel beschrijft de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, zijn het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en de latere wijzigingen ervan tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlagen van dit koninklijk besluit. De numering van de onderstaande artikels gaan uit van het hierboven vermelde koninklijk besluit. Artikel 2 Uitvoeringstermijn De opdracht gaat de dag na de ontvangst van het order voor aanvang van de diensten in, voor een maximumduur van vierentwintig maanden. Artikel 4, 2 Betalingen De prijs van de opdracht wordt betaald met betalingen in mindering naargelang de uitvoering vordert. Art Voorschotten Er wordt de Dienstverlener geen enkel voorschot toegestaan. De numering van de onderstaande artikels gaan uit van de bijlagen van het hierboven vermelde koninklijk besluit. Artikel 1 CGC Leidende ambtenaar De leidende ambtenaar wordt aangesteld bij de kennisgeving van de goedkeuring van de offerte. 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 12

13 Mai de 28 Artikel 13 CGC Prijsherziening De prijsherziening is niet van toepassing op deze opdracht. Artikel 14, 1, leden 2 en 3 CGC Intellectuele eigendomsrechten Aankoopprijs en vergoedingen De dienstverlener kan geenszins aanspraak maken op een bijzondere bezoldiging, vergoeding of schadevergoeding door het gebruik van octrooien, licenties, copyrights, enz, bij de uitvoering van onderhavige aanneming aangezien men veronderstelt dat hij bij het opmaken van zijn offerte rekening gehouden heeft met de lasten die uit het gebruik ervan voortvloeien. Er wordt daarenboven gepreciseerd dat de Bouwheer in generlei geval zal kunnen worden gedwongen wat dan ook te betalen aan een of andere derde die houder (en/of exploitant) is van een octrooi, van een licentie, enz, aangewend voor de uitvoering van onderhavige opdracht, aangezien in alle gevallen de leveringen en werken (forfaitaire eenheidsprijzen en/of vaste prijzen per post), evenals de uitvoeringsprocédés van de dienstverlener uitsluitend ten laste van deze laatste vallen en zulks zelfs indien uit de voorschriften toepasselijk op onderhavige opdracht slechts onrechtstreeks blijkt dat er een octrooi, een licentie, enz., vereist is voor een conforme uitvoering van leveringen, werken enz. welke door onderhavig bijzonder bestek worden geregeld. Kortom alle octrooirechten, licentierechten, royalty's, fees, auteursrechten enz. vallen ten laste van de dienstverlener die aansprakelijk blijft voor alle eisen die hieromtrent zouden kunnen ontstaan. Bijgevolg, indien een derde de Aanbestedende Overheid voor het gerecht zou dagen voor miskenning van één van deze rechten, verbindt de dienstverlener zich ertoe op eenvoudig verzoek van de Aanbestedende Overheid in de procedure tussen te komen. Artikel 14, 2 en 3 CGC Intellectuele eigendomsrechten Gebruik van de resultaten De eigendomsrechten, verbonden aan de auteursrechten en elk recht betreffende de documenten geleverd door de inschrijver, uitgezonderd de elementen waarop reeds een auteurs- of ander recht bestaat, behoren exclusief toe aan het Instituut. Het Instituut kan zijn rechten geheel of gedeeltelijk afstaan aan derden. De inschrijver dient alle elementen te vermelden waarop reeds een auteurs- of ander recht bestaat. Hij garandeert bij deze dat hij van de eigenaar(s) van bovengenoemde rechten of van hun wettelijke vertegenwoordigers de toestemming heeft verkregen om de vermelde elementen te gebruiken. Elke betaling waartoe de inschrijver eventueel verplicht is omwille van deze toestemming, is volledig voor zijn rekening. Uitgezonderd de elementen als bedoeld in de vorige alinea, garandeert de inschrijver door de indiening van zijn offerte dat hij het recht heeft om de auteurs- en andere eigendomsrechten af te staan betreffende de documenten of andere elementen die hij levert. Artikel 15, 2 AA Betaling van de diensten De betalingen gebeuren binnen een termijn van 50 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van oplevering van de volgens de regels opgestelde verklaring van schuldvordering. Artikel 67 AA Elementen die in de prijzen zijn begrepen De dienstverlener wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. In de prijzen zijn inzonderheid ingerekend : 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 13

14 Mai de 28 1 de administratie -en secretariaatskosten; 2 de kosten voor verplaatsing, transport via expre ssdienst en verzekering ; 3 de kosten van de dragers papier, cd, dvd, enz. 4 de kosten voor de documentatie die betreffende d e diensten en eventueel door de aanbestedende overheid wordt geëist; 5 de levering van documenten of van stukken die ge paard gaan met de uitvoering van de diensten; Alle kosten en heffingen, met uitzondering van de btw. Artikel 69, 1 CGC Schadevergoeding voor vermindering van de prestaties Indien het Bestuur de in het kader van de opdracht te leveren voorziene en toegekende vaste prestaties of minimumprestaties zonder motief vermindert, heeft de dienstverlener recht op een schadevergoeding van 10 % van de honoraria die betrekking hebben op het resterende deel van de oorspronkelijke opdracht. Artikel 69, 2 CGC Gedeeltelijke bestellingen Indien het bijzonder bestek voor alle of een deel van de te verlenen diensten een of meer gedeeltelijke bestellingen voorziet, is de uitvoering van de opdracht ondergeschikt aan de kennisgeving van elk van deze bestellingen. Artikel 69, 4 CGC Aanvang van de uitvoering De uitvoeringstermijn wordt vastgelegd in het aanvangsbevel dat het Bestuur overhandigt aan de dienstverlener. 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 14

15 Mai de 28 DEEL DRIE: TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 2 - Voorwerp van de opdracht Context De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft duurzaam bouwen als een van zijn prioriteiten laten noteren, met name door het promoten van hoge energie- en milieuprestaties in privégebouwen en gebouwen onder overheidsbeheer. Na bij bouwprofessionelen de nood te hebben vastgesteld aan informatie over duurzaam bouwen die objectief, onafhankelijk, gevalideerd, praktisch en begrijpelijk is en die ook het volledige bouwproject in aanmerking neemt, met inbegrip van de economische aspecten, kwam er een praktische technische handleiding tot stand die een conceptuele hulp moet bieden voor het duurzaam bouwen en renoveren van gebouwen in Brussel. Om het kwaliteitsniveau van dit instrument aan te houden en te blijven ingaan op de aanvankelijke vraag van de professionelen uit de sector werd de gids inhoudelijk (uitdieping), structureel en naar vorm (revisie) verbeterd. De herwerkte handleiding bevat aanbevelingen in de vorm van fiches / katernen. Sommige fiches van de handleiding werden opgesteld in het Frans, andere in het Nederlands. Tot nog toe bestaat er echter geen enkele in beide officiële bestuurstalen van het Gewest. Het voorwerp van deze opdracht is de vertaling van Franstalige fiches naar het Nederlands en de vertaling van Nederlandstalige fiches naar het Frans. Momenteel is de redactie van de geherstructureerde en uitgediepte handleiding aan de gang. Het is dan ook moeilijk om te oordelen over de verhouding van de vertalingen naar het Frans en die naar het Nederlands. De aanbestedende overheid stelt een glossarium van de hand van het studiebureau dat zich bekommert om de uitdieping van de handleiding ter beschikking. Dit glossarium zal worden aangevuld door de dienstverlener die instaat voor de vertaling. Bij wijze van voorbeeld wordt bijgaand een fiche van de handleiding gevoegd («Réaliser des toitures vertes»). Aangezien het een uitdieping betreft, komen er stukken met aanbevelingen in voor. Deze staan in het grijs en hoeven niet vertaald te worden. De aanbevelingen beslaan over het algemeen tussen 10 en 45 bladzijden. Bron- en doeltalen Zoals hierboven vermeld betreft de opdracht dus enkel vertaaldiensten voor documenten: 1. vertaling van het Frans naar het Nederlands; 2. vertaling van het Nederlands naar het Frans. Inhoud van de opdracht De opdracht van de dienstverlener omvat: 1. de vertaling van teksten van verscheidene aard vanuit en naar de bovenvermelde bron- en doeltalen, in overeenstemming met de goede praktijken van het beroep en de maximale kwaliteitseisen, namelijk: 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 15

16 Mai de 28 - de juiste vertaling van de termen en de weergave van de ideeën - de leesbaarheid, ofwel de betekenisweergave in een vlotte en samenhangende vorm - de stijlregels in de doeltalen in acht nemen - zonder uitzondering de grammatica en de grammaticaregels van de doeltaal naleven - een onberispelijke spelling in de doeltaal - homogeniteit in de gebruikte termen - de vertaling door een deskundig persoon, niet de vertaler zelf, laten nalezen. 2. aanvulling en perfectionering van het glossarium dat de aanbestedende overheid bezorgen zal (zodat de vertaalde teksten gebruik maken van dezelfde woorden). 3. het nalezen, het naverzorgen en de eventuele vergelijking van reeds vertaalde teksten, om de juistheid en de conformiteit ervan na te gaan. Voorwaarden omtrent de vertalers De vertalingen moeten worden uitgevoerd door vertalers die enkel naar hun moedertaal vertalen. Elke tekst moet, met het oog op de stilistische en lexicografische eenvormigheid, worden toevertrouwd aan één vertaler. Lacunes en twijfelgevallen in de vertalingen De dienstverlener moet de twijfelgevallen in de vertalingen aanduiden via een nota van de vertaler, maar enkel na zelf zoveel mogelijk opzoekwerk te hebben verricht (onder meer via de website van het BIM en andere milieuwebsites in de doeltaal, via raadpleging van technische, wetenschappelijke of vulgariserende literatuur over het onderwerp, via het gebruik van digitale of papieren lexicons, het raadplegen van wetteksten die van toepassing zijn, enz.). Bovendien krijgt de dienstverlener een kort technisch glossarium van de expert die zich om de uitdieping van de handleiding bekommert (Ceraa). Dit glossarium wordt systematisch gebruikt en indien nodig door het vertaalbureau aangevuld. Presentatie van de vertalingen De dienstverlener bezorgt de vertalingen in een informaticaversie, in formaten die compatibel zijn met het MS WORD-softwareprogramma waar het Instituut over beschikt. Hij eerbiedigt eveneens de aanvankelijke lay-out. Het betreft de docx-versies van na Wijze van toesturen Omwille van de snelheid en doeltreffendheid moet de dienstverlener altijd de voorkeur geven aan de overzending van de vertaalde documenten via , behalve bij geldige technische redenen (zoals te omvangrijke bestanden in dat geval mag gebruik worden gemaakt van een cd-rom of elke andere drager die op voorhand tussen de betrokken partijen moet worden overeengekomen en die leesbaar is met de informaticamiddelen waarover het Instituut beschikt of zal beschikken). Dit veronderstelt dat de dienstverlener over voldoende performante middelen voor digitale overzending beschikt. De kosten voor de elektronische drager of het papier zijn in de forfaitaire vertaalprijs inbegrepen. 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 16

17 Mai de 28 Planning en leveringstermijn Het werk wordt in 2 fasen opgedeeld. Voor elke fase worden de documenten, die in pakketjes aanbevelingen gestuurd worden, vertaald binnen een termijn van 2 weken na de verzending. In zijn offerte geeft de inschrijver de eventueel kortere termijn op waartoe hij zich verbindt. Elk pakket bevat 8 tot 10 aanbevelingen en heeft een volume van 100 tot 250 bladzijden. Een voorbeeld van een aanbeveling werd bijgevoegd. Deze eerste werkfase omvat de vertaling van verschillende aanbevelingenpakketjes (6 tot 8 pakketten). De aanvang van de opdracht en de eerste fase is gepland voor half october Tijdens de eerste fase krijgt de opdrachtnemer dan ongeveer 69 Word-documenten, vergelijkbaar met het bijgevoegde document, om te vertalen. Het aantal bladzijden van de documenten kan variëren van 10 tot 40 bladzijden. Het einde van de vertaling in deze eerste fase is gepland tegen 15 januari In functie van de omvang van de eerste fase en van het resterende budget overweegt de aanbestedende overheid een tweede fase, vanaf januari In functie van de noden van de aanbestedende overheid zullen er de dienstverlener ook meer eenmalige vertalingen of vertalingen in pakketjes (ingevolge een aanvulling, een uitwerking of een actualisering van de aanbevelingen) toevertrouwd worden. Het is mogelijk dat de vertalingen voor deze tweede fase niet gebeuren op basis van een MS WORD-bestand, maar langs een invoerinterface van een webgebaseerd softwareprogramma. De uitgediepte, geherstructureerde en vertaalde inhoud van de handleiding voor duurzaam bouwen wordt immers begin 2013 in een dynamische webtool ingevoerd. In functie van de noden van de aanbestedende overheid plaatst Leefmilieu Brussel afzonderlijke bestellingen voor de diensten waaruit deze opdracht bestaat. 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 17

18 Mai de 28 INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijzonder Bestek nr. TRAD02 Betreffende: Perceel nr door de inschrijver in te vullen IDENTITEIT NATUURLIJK PERSOON NAAM VOORNAAM ADRES BEROEP HOEDANIGHEID NATIONALITEIT RECHTSPERSOON FIRMANAAM RECHTSVORM HOOFDZETEL NATIONALITEIT IDENTITEIT INSCHRIJVER HOEDANIGHEID INSCHRIJVER 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 18

19 Mai de 28 FINANCIËN BANK NR. BANKREKENING ADRES ZETEL B.T.W. B.T.W.-NR. ERKENNING/ REGISTRATIE LIJST VAN DE ERKENDE AANNEMERS INSCHRIJVINGSNUMMER CATEGORIE SUBCATEGORIE REGISTRATIE REGISTRATIENUMMER PERSONEEL R.S.Z. REGISTRATIENR. R.S.Z.-ATTEST (als bijlage toevoegen) NATIONALITEIT EN IDENTITEIT* ONDERAANNEMERS IDENTITEIT* NAAM OF FIRMANAAM ADRES NATIONALITEIT MARKTAANDEEL* BEDRAG 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 19

20 Mai de 28 LEVERANCIERS IDENTITEIT* ADRES* PRODUCTEN BUITEN EU* KENMERKEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VOORWERP GUNNINGSPROCEDURE VOORGESTELDE PRIJS (excl. B.T.W.) (per perceel) UITVOERING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT TAALKEUZE NEDERLANDS/FRANS CONTACTPERSOON ADRES TELEFOON * De lijst als bijlage toevoegen Voor de producten van buiten de EU, moeten het land van herkomst, het bedrag per land (excl. douanerechten) of de waarde van de stoffen worden vermeld. 2012/techn/CHN/traduction_Guide Page 20

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62

Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 4/5/2015 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie