Opleiding tot gecertificeerd jobcoach op HBO-niveau

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding tot gecertificeerd jobcoach op HBO-niveau"

Transcriptie

1 Opleiding tot gecertificeerd jobcoach op HBO-niveau De Jobcoach opleiding van Elan Training is de beroepsopleiding bij uitstek. Wij zijn op ons vakgebied inmiddels een grote en zeer succesvolle aanbieder. Succes komt niet uit de lucht vallen. Hieraan is met hart en ziel gewerkt door een team van zeer ervaren en betrokken professionals die allen hun wortels in het werkveld hebben. Ruim 1500 gecertificeerde Jobcoaches Al ruim 1500 gecertificeerde Jobcoaches en tal bedrijven en instellingen gingen u voor! Sinds 2009 biedt Elan Training de vernieuwde professionele beroepsopleiding tot Jobcoach aan. Met deze intensieve opleiding brengt u uw attitude, kennis en vaardigheden op het juiste niveau. U sluit de opleiding af met een erkend certificaat op HBO niveau. Erkende Beroepsopleiding op HBO niveau De Jobcoach opleiding is een opleiding die wordt aangeboden op een door het ministerie van onderwijs erkend HBO niveau. De opzet, didactische opbouw en opleidingsblokken zijn effectief op elkaar afgestemd. Service, ondersteuning en consult krijgen tijdens, maar ook na de opleiding, extra aandacht. De opleiding van Elan Training tot gecertificeerd Jobcoach is op alle criteria ruimschoots goedgekeurd door de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland en door het UWV.

2 Jobcoaching: brug naar een baan Jobcoaching is een effectieve manier om mensen aan het werk te helpen en aan het werk te houden. Er is dan ook steeds meer vraag naar goede Jobcoaches. Door de opleiding ontwikkelt u zich tot een allround jobcoachprofessional, die cliënten vraaggestuurd begeleidt en ondersteunt en wet- en regelgeving op maat toepast. Supported Employment Elan Training hanteert de Supported Employment methodiek als basis voor Jobcoaching. Deze methodiek is uitermate geschikt om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt op een gestructureerde manier te ondersteunen bij het vinden èn behouden van werk. Supported Employment gaat niet uit van de beperkingen van een cliënt, maar laat hem of haar zelf de regie nemen en in actie komen. De Jobcoach ondersteunt, maar neemt niet alle verantwoordelijkheden over. Supported Employment maakt de kracht in de mensen zelf los en doet hen recht. De Jobcoach beschikt over een toolbox met coaching-, en ondersteuningsmogelijkheden, heeft een gedegen kennis van wet- en regelgeving, maar leert ook de juiste grondhouding en vaardigheden aan, zoals zelfkennis en inzicht in eigen handelen, improvisatievermogen en volharding. Voor wie is de jobcoach opleiding bedoeld? U bent werkzaam in reïntegratie of sociale dienstverlening U bent jobcoach of trajectbegeleider bij een SW-bedrijf U wilt zich verder ontwikkelen tot professioneel Jobcoach op HBO niveau U wilt zich (om)scholen tot Jobcoach U bent klantmanager bij een gemeente U bent werkzaam als jobcoach - arbeidsdeskundige U wilt u verder bekwamen als stagedocent uit het speciaal onderwijs U wilt het vak van Jobcoach leren Grondhouding en vaardigheden Voor het werk van een Jobcoach zijn zelfinzicht en voortdurende zelfreflectie onontbeerlijk. De eerste fase van de training richt zich op de attitude (grondhouding), sociale en communicatieve vaardigheden. De eigen ervaringen van de deelnemer bepalen de individuele leerdoelen en thema s. Opdrachten worden zorgvuldig door de trainers uitgekozen en aangepast aan het niveau van de groep. Het tweede deel van de training richt zich meer op het profiel, de beroepshouding en de benodigde basisvaardigheden van de Jobcoach. De persoonlijke leerervaringen van het eerste deel van de training worden vertaald naar de alledaagse praktijk. Elan Training leidt jobcoaches op voor: re-integratiebedrijven gemeenten leer- en werkbedrijven SW-bedrijven reclasseringsinstellingen scholen voor speciaal onderwijs TBS klinieken forensische psychiatrie zorginstellingen jeugdhulpverlening

3 Welke onderwerpen komen tijdens de jobcoach opleiding aan de orde? Het profiel van Jobcoach: eigen attitude onder de loep De deelnemers aan de opleiding nemen zichzelf kritisch onder de loep. De uitkomst van dit zelf onderzoek wordt onder meer naast het profiel van een Jobcoach gelegd. Aan de hand daarvan kan ieder voor zichzelf bepalen waar hij aan werken wil. Deze leerpunten worden door de verdere training heen meegenomen en omgezet in huiswerkopdrachten. Contact en communicatie Contact en communicatie vormen het basisgereedschap van de Jobcoach. Om dit gereedschap goed te kunnen gebruiken is inzicht vereist in de verschillende manieren waarop mensen met elkaar omgaan en de wijze waarop zij elkaar tijdens een dergelijk proces beïnvloeden. De training gaat hier op in aan de hand van de zogenaamde relatieroos van Cuvelier en deze loopt als een rode draad door de hele training heen. Gesprekstechnieken en aandacht voor bijzondere doelgroepen Een Jobcoach voert o.a. gesprekken met de werknemers, werkgevers, instanties, collega s en vaak ook met familie van de cliënt. Ieder gesprek heeft een ander doel, vereist een andere aanpak. Op verschillende momenten in de training wordt geoefend met gesprekstechnieken zoals: Psychische klachten, functiestoornissen en re-integratie Hantering en omgang Het geven en ontvangen van feedback Het belangrijkste instrument van mensen( zowel cliënten als derden) om mensen bij te sturen en/of te bevestigen is de feedbackregel, waarmee uitgebreid geoefend wordt. Het voeren van coachingsgesprekken Aan de hand van het competentiemodel van Hersey en Blanchard wordt gekeken naar te hanteren gespreksstijlen in de coachingsgesprekken, passend bij het competentieniveau van de deelnemer en rekening houdend met de te vervullen taak. Conflicthantering Het is van wezenlijk belang dat de Jobcoach conflicten in een vroeg stadium herkent en mogelijk voorkomt. Een Jobcoach laveert immers in het spanningsveld tussen de werknemer en de werkgever, collega s en thuisfront. In een dergelijk spanningsveld kunnen gemakkelijk conflicten ontstaan. In dit onderdeel van de training komen vragen aan de orde als: wanneer spreken we van een conflict en wat is de functie daarvan? Welke typen conflicten zijn te onderscheiden en hoe analyseer je deze? Hoe ga je er mee om en welke vaardigheid past daarbij? Onderhandelen / acquisitie Door goed te onderhandelen kan de Jobcoach bijdragen aan de acceptatie en integratie van de cliënt op de werkvloer. Bijvoorbeeld het onderhandelen met de werkgever is soms een hele klus! Supported Employment De deelnemers maken kennis met Supported Employment. Deze succesvolle methodiek is ontwikkeld om de integratie van moeilijk plaatsbare mensen op de arbeidsmarkt te bevorderen. Jobcoaching is een van de bouwstenen van Supported Employment.Naast Job Coaching werkt Supported

4 Employment o.a. met assessment, jobfinding, jobanalyse, jobmatching, job carving, coachingsplan en ongoing support. Begrippen die staan voor een aanpak waarmee elke Jobcoach in de praktijk werkt. Bedrijfscultuur en bedrijfsstructuur Een Jobcoach weet de weg op de werkvloer. Dat heeft hij nodig om de belangen van de cliënt te kunnen behartigen. Kennis van bedrijfscultuur en structuur vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de training. Zelfmanagement en persoonlijke effectiviteit Een Jobcoach heeft een solistische functie. Hij moet zelf zijn tijd indelen (timemanagement), prioriteiten stellen en zichzelf in iedere situatie weer op scherp stellen in steeds wisselende werk- en praktijksituaties! Afwisseling tijdens de modules In de jobcoach opleiding staat ervaringsleren centraal. Praktische oefeningen worden afgewisseld met theoretische concepten, reflectiemomenten, uitwisseling en oefenopdrachten. Tussen de modules door krijgt u huiswerk en studieopdrachten. Via e-learning maakt u zich de theoretische concepten verder eigen en vertaalt u die naar uw eigen situatie. Hoe is de jobcoach opleiding praktisch opgebouwd? Tijdspad: De duur van de opleiding is 6 tot 7 maanden. De opleiding beslaat in zijn geheel 27 dagdelen. De opleiding tot Jobcoach is verdeeld in 5 modules. 2 modules van drie aaneengesloten dagen (2 keer 8 dagdelen) 1 module van twee aaneengesloten dagen (5 dagdelen) 1 module van 2 dagen (4 dagdelen) 1 module van 2 dagdelen (certificering) Tijdens de meerdaagse modules wordt er ook s avonds gewerkt, de laatste dag eindigt dan wel rond uur. Accommodatie en verzorging De opleiding wordt gegeven in De Geershof, ons trainingscentrum in Ulvenhout. Bij de meerdaagse modules zijn de overnachtingen in de Geershof inbegrepen. Ook wordt er gezorgd voor ontbijt, lunch en diner. Meer informatie over de unieke leeromgeving van Elan Training vindt u op de eigen website van De Geershof:

5 Jobcoach opleiding: globale indeling van de modules Module 1 3 dagen (8 dagdelen) De opleiding start met een intensief programma waaronder enkele praktische buitenoefeningen waarbij de eigen attitude als Jobcoach centraal staat. De leergroep doorloopt de fasen van de leercyclus van Kolb die uitmondt in het experimenteren met nieuw gedrag en vaardigheden. Deze cyclus staat in de verdere training model voor het creëren van leerkansen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Via ervaringsleren staan deelnemers stil bij eigen inzichten en handelen. Gezamenlijke reflectie leidt tot het herzien van de begeleiderrol van coachen en individueel begeleiden. Uitgangspunten hierbij zijn: Dat we geloven in de mogelijkheden van de werknemer en ons niet a priori bezig houden met zijn beperkingen. Onvoorwaardelijke acceptatie van de (aspirant) werknemer Dat we creatief om kunnen gaan met beperkingen en dat dit onze werknemers niet anders maakt, alleen boeiender. Werknemers expertise opbouwen door eigen ervaring. Dat wij als begeleiders deze zelfstandigheid kunnen stimuleren door actieve experimenten waarbij wij de verantwoordelijkheid van de deelnemer niet uit handen nemen. Dat onze experimenten uitdagend zijn en leiden tot revitalisatie. Dat de werknemer zijn potentie maximaliseert. Thema s die o.a. in module 1 aan de orde komen: Attitude positionering jobcoach (Leary/Cuvelier)- profiel en competenties v/d Jobcoach Contact communicatie bejegening Waarneming en interpretatie Creativiteit (out of the box) flexibiliteit ondernemingslust (flair!) Actie reflectie actie Feedback geven en ontvangen Persoonlijke leerdoelen (leren door doelen te stellen) Presentietheorie van Baart Huiswerkopdrachten en wijze van studeren Module 2 3 dagen (8 dagdelen) Supported employment: Jobcoachprotocollen, jobcoachplan, jobcoachaanvragen, werkgeversbenadering en acquisitie Assessment: Uitleg, ervaringen werkveld, coachingstechnieken en verbeterplan leerdoelen en actie/trajectplan met klanten/clienten. Functieanalyse - Jobmatching jobcarving Wet en regelgeving: Globaal overzicht van het geheel van de sociale zekerheid: wetten en regelingen op het gebied van arbeidsongeschiktheid, arbeid en werkloosheid, reïntegratie, sociale -en gehandicapten voorzieningen. Wie zijn de uitvoerders van de sociale zekerheid: UWV, Gemeenten, centra voor werk en inkomen. Wat is de rol van de werkgevers en werknemersorganisaties, sociale dienst, CWI, ziektekostenverzekeraars en indicatieorganen.

6 Korte schets van de ontwikkelingen op het gebied van de reïntegratie markt. Arbeidsmarkt overheidsbeleid Werken naar Vermogen ( WNV) en rol gemeenten Uitgangspunten, voorwaarden en relevante artikelen; uitvoerder, praktijkvoorbeelden van de: ziektewet; wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte; wet Poortwachter, wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; idem voor jonggehandicapten; Wet Werk en Bijstand; Wet Sociale Werkvoorziening; wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkeloze werknemers, idem voor gewezen zelfstandigen; werkeloosheidswet. Wajong, oud en nieuw. Materiaal: er is een aparte reader gemaakt waarin een overzicht wordt gegeven van relevante wetgeving, een korte schets per wet, achtergrondmateriaal en een lijst met aanbevolen literatuur Jobfinding analyse jobmatching trajectplan: Ervaringen en voorgang uit eigen praktijk, coachingstechnieken (coaching on the job) en verbeterplan. Bedrijfscultuur en structuur marketingplan, werkgeversbenadering (live) en acquisitie. Rollenspel Voortgang coachingstechnieken versus praktische huiswerkopdracht Module 3 2 dagen (5 dagdelen) Psychische beperkingen en funktiestoornissen: Omgang en hantering Voortgang toepassing SE: (supported employment) Oplossingsgericht werken: Casuïstiek van deelnemers/studenten consultgroepen netwerken moderne media Coaching: Ervaringen werkveld, coachingstechnieken en verbeterplan Werken met groepen versus individuele benadering: Wanneer effectief en hoe Presentatie(s): - PPT coaching - huiswerkopdrachten bespreken - persoonlijke voortgang opleiding en resultaat - implementatie - literatuur bespreken - actuele vragen van studenten/deelnemers - ondersteuning opleiders - veel oefenen Module 4 2 dagen (4 dagdelen) Belbin en Pelikaan test Ongoing support: Ervaringen eigen werkveld, voortgang coachingstechnieken Coachingsstijlen: Begeleidingstechnieken aan de hand van casuïstiek Veranderingsmanagement: Cirkel van invloed. Rol van de jobcoach in de organisatieorganisatie

7 Module 5 2 dagdelen Resultdag: Presentaties eindwerkstukken en certificering Vooropleiding / Kosten / Inschrijving Vooropleiding Voor de toelating worden vooropleiding, relevant werkveld en motivatie beoordeeld De vooropleiding moet zijn: MBO-niveau 3/4, HAVO of 21+ toets - EVC Boven de 21 jaar: een voldoende voor de 21 + toets die men aflegt Indien gewenst/noodzakelijk gratis kennismaking / intakegesprek Kosten De prijs voor de reguliere opleiding tot Jobcoach is 3.875, per deelnemer. Dat is inclusief training- en studiematerialen, verblijfskosten en maaltijden. Deelnemers die ook het HBO certificaat willen behalen betalen 300, extra. Er wordt geen BTW in rekening gebracht. Inschrijving U kunt zich inschrijven voor de reguliere opleiding, maar in-company trajecten op maat zijn zeker ook mogelijk. U kunt het inschrijfformulier via de website downloaden (www.elan-training.nl) U kunt ons bellen, of via de contactpagina van onze website contact opnemen als u nog vragen heeft. Contact: Stichting Elan Training Geersbroekseweg RE Ulvenhout (Breda) tel fax

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Oka Storms MOVISIE o.storms@movisie.nl 030 789 2168 Oka Storms is

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP

Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP Programma 2009-2010 WELKOM BIJ IVP TRAININGEN sopgave Introductie Over IVP 25 Jaar de expert bij schokkende gebeurtenissen 4 Het IVP

Nadere informatie