JUNI Onderwerp: Prins Mauritssingel, Laauwikstraat en omgeving; fietstunnel. Kenmerk: Nijmegen,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JUNI Onderwerp: Prins Mauritssingel, Laauwikstraat en omgeving; fietstunnel. Kenmerk: Nijmegen,"

Transcriptie

1 Verkeersbesluit Onderwerp: Prins Mauritssingel, Laauwikstraat en omgeving; fietstunnel Kenmerk: Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; JUNI 2015 Overwegende, dat knooppunt Lent een belangrijk stedelijk knooppunt in Nijmegen is waar veel verkeersstromen samen komen; dat gelet op de doorstroming van het verkeer niet alle verkeersstromen bij knooppunt Lent de Prins Mauritssingel gelijkvloers kunnen oversteken; dat er met het oog hierop in het verlengde van de Laauwikstraat een tunnel onder de Prins Mauritssingel wordt aangelegd bestemd voor langzaam verkeer; dat daarmee de gelijkvloerse oversteek voor langzaam verkeer ter plaatse van het Witte Huis komt te vervallen; dat er met de aanleg van de fietstunnel een veilige en vlotte verbinding voor langzaam verkeer tot stand komt tussen het gedeelte van Lent aan de oostzijde en aan de westzijde van de Prins Mauritssingel; dat door gebruik te maken van een tunnel directe conflictsituaties tussen verkeersstromen achterwege blijven en in de straten waar de tunnel op uitkomt een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt; dat via deze ondergrondse verbinding door langzaam verkeer kan worden overgestoken van de ene naar de andere zijde zonder dat dit van invloed is op de doorstroming op de Prins Mauritssingel; dat de tunnel voorziet in een fietspad van 3 meter breed en een voetpad met een breedte van 2 meter, er brede trappen worden aangelegd en er voor zoveel mogelijk daglichttoetreding wordt gezorgd; dat er alternatieven zijn onderzocht, maar is vastgesteld dat een tunnel op deze locatie gelet op aspecten als hellingshoek, inpassing in de omgeving en windhinder als verbinding van de ene kant naar de andere kant van de Prins Mauritssingel de meest optimale oplossing vormt; dat in combinatie met de aanleg van de tunnel andere (infrastructurele) aanpassingen plaatsvinden in de verkeerssituatie rond knooppunt Lent;

2 Verkeersbesluit dat het gelet op de voortgang van de werkzaamheden gewenst is het nieuwe verkeersregime in het gebied rond de fietstunnel vast te stellen; dat er onder meer een rotonde wordt aangewezen, evenals voetgangersoversteekplaatsen, bushaltes, busparkeerplaatsen en een gehandicaptenparkeerplaats; dat er voorts op weggedeeltes een 30 km/uur zone wordt aangewezen, de voorrangssituatie wordt aangepast, er stukjes fiets/bromfietspad worden aangewezen en tevens een geslotenverklaring voor (brom)fietsers, een stukje eenrichtingsverkeer en het instellen van een verplichte rijrichting voor voertuigen langer dan 10 meter; dat met bovengenoemde maatregelen wordt beoogd bij te dragen aan een veilige verkeerssituatie en een vlotte doorstroming van verkeer in het gebied rond de fietstunnel in Lent; dat voorts door het aanwijzen van bushaltes aan beide zijden van Prins Mauritssingel het omliggende gebied wordt ontsloten voor het openbaar vervoer; dat de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren en om weggebruikers en passagiers te beschermen; dat er voor buurtbewoners een informatieavond is georganiseerd met uitleg over de plannen, de uit te voeren werkzaamheden en de daarmee samenhangende verkeersmaatregelen; dat er bovendien via nieuwsbrieven, huis-aan-huisblad De Brug en online via website en twitter informatie over de plannen is/wordt gegeven; dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven; dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid; dat gelet op het Mandaat-, Volmacht-en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen (nr. 2015/012), waarin voor wat betreft afdeling mobiliteit onder volgnr. 47 voor tijdelijke en definitieve verkeersbesluiten op basis van de Wegenverkeerswet 1994 onder voorwaarden mandaat is verleend aan het afdelingshoofd (MBOO) en het bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement (MB20); gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; besluiten: door plaatsing van borden D1 als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) een rotonde aan te wijzen ten oosten van de Prins Mauritssingel op het punt waar de verbinding via de fietstunnel aansluit op de Laauwikstraat; door plaatsing van borden B6 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden de voorrang op deze rotonde zodanig te regelen dat verkeer dat de rotonde nadert voorrang dient te verlenen aan verkeer dat zich op de rotonde bevindt;

3 Verkeersbesluit III. IV. door het aanbrengen van haaientanden aan te duiden dat afslaand verkeer op de rotonde voorrang dient te verlenen aan fietsers die zich op de rotonde bevinden; door het plaatsen van borden L2 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van zebramarkering voetgangersoversteekplaatsen aan te wijzen: a. ter hoogte van de westelijke aansluiting Laauwikstraat-rotonde ten oosten van Prins Mauritssingel b. ter hoogte van de oostelijke aansluiting Laauwikstraat-rotonde ten oosten van Prins Mauritssingel; V. door plaatsing van borden G12a als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 de verbinding via de tunnel onder de Prins Mauritssingel vanaf station Lent tot de rotonde Laauwikstraat ten oosten van de Prins Mauritssingel aan te wijzen als fiets/bromfietspad; VI. VII. via inritconstructies aan beide zijden van het fiets/bromfietspad richting fietstunnel en v.v. aan te duiden dat op de aansluiting van de weg tussen parkeerterrein station Lent en terrein Van der valk op dit fiets/bromfietspad weggebruikers op het fiets/bromfietspad voor gelaten moeten worden; door het verwijderen van borden G12a als bedoeld in bijlage 1 van het RW 1990 het fiets/bromfietspad van station Lent tot aan de voormalige gelijkvloerse oversteek Prins Mauritssingel op te heffen; VIII. door plaatsing van borden Al (30) zone als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 een maximumsnelheid in te stellen van 30 km/uur: a. op het weggedeelte van de Laauwikstraat direct ten westen van rotonde Laauwikstraat (ten oosten Prins Mauritssingel) tot aan bestaande 30 km/uur zone in de Laauwikstraat b. op de parallelweg Laauwikstraat vanaf het doorsteekje Laauwikstraat-parallelweg direct ten oosten van de Prins Mauritssingel c. op de Pastoor van Laakstraat; vanaf het punt ter hoogte van de fietstunnel in noordelijke richting IX. door het verwijderen van borden B6 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden de voorrangssituatie op de aansluiting Laauwikstraat-Lentse Schoolstraat op te heffen; X. door plaatsing van borden L3 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 een bushalte aan te wijzen aan beide zijden van de lijn busstrook langs de Prins Mauritssingel aan de noordzijde van de fietstunnel ter hoogte van de (bouw)locatie van Hotel Van der Valk XI. XII. door plaatsing van borden G12a als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 het gedeelte van de Pastoor van Laakstraat ter hoogte van de fietstunnel aan te wijzen als fiets/bromfietspad; door plaatsing van bord D4 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV met onderbord "alleen voertuigen langer dan 10 meter" voertuigen langer dan 10 meter bij het doorsteekje naar de parallelweg Laauwikstraat direct ten oosten van de Prins Mauritssingel te gebieden recht door te rijden; XIII. door plaatsing van borden 02 en C3 als bedoeld in bijlage 1 van het RW 1990 eenrichtingsverkeer in te stellen in het doorsteekje Laauwikstraat-parallelweg Laauwikstraat zodanig dat de toegestane rijrichting Laauwikstraat-parallelweg Laauwikstraat is;

4 Verkeersbesluit XIV. XV. XVI. door plaatsing van borden 015 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 het weggedeelte van Station Lent naar de aansluiting Prins Mauritssingel gesloten te verklaren voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen; door het plaatsen van borden E8b als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 een parkeerplaats voor bussen aan te wijzen op de strook aan de noordzijde van het gedeelte van de Laauwikstraat tussen de Prins Mauritssingel en rotonde Laauwikstraat; door plaatsing van bord E6 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen aan de noordzijde van parallelweg Laauwikstraat naast de aansluiting van de parallelweg op rotonde Laauwikstraat; Een en ander zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening d.d nr IN-U0-221-A Namens burgemeester en wethouders van Gemeente Nijmegen, WAtkA-A E. Maessen, Bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement

5 Organisatieonderdeel Oost Nederland DROS Infrastructuur - Verkeer Behandeld door J.Sengers Functie Verkeersadviseur Bezoekadres Van Heemstraweg 3a 6644 KE Ewijk Postadres Postbus HL Nijmegen Telefoon John.Sengers@politie.n1 LITI E Retouradres: Politie, p/a Postbus 9109, 6500 HL Nijmegen Ons kenmerk Uw kenmerk Datum Bijlage(n) Pagina (Concept) verkeersbesluit Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen Onderwerp Verkeersmaatregelen Lent omgeving fietstunnel Ter advisering heb ik, gelet op artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), daartoe gemachtigd namens de korpschef, van u een (concept) verkeersbesluit ontvangen betreffende te nemen verkeersmaatregelen. Het voornemen betreft: door plaatsing van borden D1 als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RW 1990) een rotonde aan te wijzen ten oosten van de Prins Mauritssingel op het punt waar de verbinding via de fietstunnel aansluit op de Laauwikstraat; door plaatsing van borden B6 als bedoeld in bijlage 1 van het RW 1990 en haaientanden de voorrang op deze rotonde zodanig te regelen dat verkeer dat de rotonde nadert voorrang dient te verlenen aan verkeer dat zich op de rotonde bevindt; III. IV. door het aanbrengen van haaientanden aan te duiden dat afslaand verkeer op de rotonde voorrang dient te verlenen aan fietsers die zich op de rotonde bevinden; door het plaatsen van borden L2 als bedoeld in bijlage 1 van het RW 1990 en het aanbrengen van zebramarkering voetgangersoversteekplaatsen aan te wijzen: a. ter hoogte van de westelijke aansluiting Laauwikstraat-rotonde ten oosten van Prins Mauritssingel b. ter hoogte van de oostelijke aansluiting Laauwikstraat-rotonde ten oosten van Prins Mauritssingel; V. door plaatsing van borden G12a als bedoeld in bijlage 1 van het RW 1990 de verbinding via de tunnel onder de Prins Mauritssingel vanaf station Lent tot de rotonde Laauwikstraat ten oosten van de Prins Mauritssingel aan te wijzen als fiets/bromfietspad; Vl. via inritconstructies aan beide zijden van het fiets/bromfietspad richting fietstunnel en v.v. aan te duiden dat op de aansluiting van de weg tussen parkeerterrein station Lent en terrein Van der valk op dit fiets/bromfietspad weggebruikers op het fiets/bromfietspad voor gelaten moeten worden; VII. door het verwijderen van borden G12a als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 het fiets/bromfietspad van station Lent tot aan de voormalige gelijkvloerse oversteek Prins Mauritssingel op te heffen;

6 VIII. door plaatsing van borden Al (30) zone als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 een maximumsnelheid in te stellen van 30 km/uur: a. op het weggedeelte van de Laauwikstraat direct ten westen van rotonde Laauwikstraat (ten oosten Prins Mauritssingel) tot aan bestaande 30 km/uur zone in de Laauwikstraat b. op de parallelweg Laauwikstraat vanaf het doorsteekje Laauwikstraat-parallelweg direct ten oosten van de Prins Mauritssingel c. op de Pastoor van Laakstraat; vanaf het punt ter hoogte van de fietstunnel in noordelijke richting IX. door het verwijderen van borden B6 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden de voorrangssituatie op de aansluiting Laauwikstraat-Lentse Schoolstraat op te heffen; X. door plaatsing van borden L3 als bedoeld in bijlage 1 van het RW 1990 een bushalte aan te wijzen aan beide zijden van de lijnbusstrook langs de Prins Mauritssingel aan de noordzijde van de fietstunnel ter hoogte van de (bouw)locatie van Hotel Van der Valk Xl. XII. door plaatsing van borden G12a als bedoeld in bijlage 1 van het RW 1990 het gedeelte van de Pastoor van Laakstraat ter hoogte van de fietstunnel aan te wijzen als fiets/bromfietspad; door plaatsing van bord D4 als bedoeld in bijlage 1 van het RW met onderbord "alleen voertuigen langer dan 10 meter" voertuigen langer dan 10 meter bij het doorsteekje naar de parallelweg Laauwikstraat direct ten oosten van de Prins Mauritssingel te gebieden recht door te rijden; XIII. door plaatsing van borden C2 en C3 als bedoeld in bijlage 1 van het RW 1990 eenrichtingsverkeer in te stellen in het doorsteekje Laauwikstraat-parallelweg Laauwikstraat zodanig dat de toegestane rijrichting Laauwikstraat-parallelweg Laauwikstraat is; XIV. XV. XVI. door plaatsing van borden C15 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 het weggedeelte van Station Lent naar de aansluiting Prins Mauritssingel gesloten te verklaren voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen; door het plaatsen van borden E8b als bedoeld in bijlage 1 van het RW 1990 een parkeerplaats voor bussen aan te wijzen op de strook aan de noordzijde van het gedeelte van de Laauwikstraat tussen de Prins Mauritssingel en rotonde Laauwikstraat; door plaatsing van bord E6 als bedoeld in bijlage 1 van het RW 1990 een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen aan de noordzijde van parallelweg Laauwikstraat naast de aansluiting van de parallelweg op rotonde Laauwikstraat; Een en ander zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening d.d nr IN-U0-221-A Ten aanzien van de snelheidsbeperking 30 km/uur (punt VIII) het volgende: De in te stellen maximum snelheid dient in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter plaatse. Dit betekent dat waar nodig de omstandigheden op zodanige manier zijn aangepast dat de beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en inrichting van de betrokken weg en van zijn omgeving. Pagina 2 van 7

7 Indien de werkzaamheden en de maatregelen worden uitgevoerd op de in het BABW voorgeschreven wijze, zijn er voor de politie, in verband met de juridische handhaafbaarheid, geen bezwaren. J.Sengers. Verkeersadviseur. «waakzaam en dienstbaar» Pagina 3 van 7

8 Staatscourant 8 juni 2015 Verkeersmaatregelen Namens burgemeester en wethouders van gemeente Nijmegen wordt het volgende verkeersbesluit bekend gemaakt Prins Mauritssingel, Laauwikstraat en omgeving; fietstunnel (besluit 1 juni 2015; kenmerk ) Met de aanleg van een fietstunnel in Lent wordt beoogd een veilige en vlotte verbinding voor langzaam verkeer tussen de oostzijde en aan de westzijde van de Prins Mauritssingel te realiseren. In verband met de aanleg van de tunnel is het gewenst om in het gebied waar deze zich bevindt het nieuwe verkeersregime vast te stellen. Hiertoe worden de volgende verkeersmaatregelen getroffen: Aanwijzing van een rotonde ten oosten van de Prins Mauritssingel op het punt waar de verbinding via de fietstunnel aansluit op de Laauwikstraat; Regeling van de voorrang op deze rotonde zodanig dat verkeer dat de rotonde nadert voorrang dient te verlenen aan verkeer dat zich op de rotonde bevindt; III. IV. Regeling van de voorrang op deze rotonde zodanig dat afslaand verkeer op de rotonde voorrang dient te verlenen aan fietsers die zich op de rotonde bevinden; Aanwijzing van voetgangersoversteekplaatsen: a. ter hoogte van de westelijke aansluiting Laauwikstraat-rotonde ten oosten van Prins Mauritssingel b. ter hoogte van de oostelijke aansluiting Laauwikstraat-rotonde ten oosten van Prins Mauritssingel; V. Aanwijzing als fiets/bromfietspad van de verbinding via de tunnel onder de Prins Mauritssingel vanaf station Lent tot de rotonde Laauwikstraat ten oosten van de Prins Mauritssingel; VI. VII. Regeling via inritconstructies aan beide zijden van het fiets/bromfietspad richting fietstunnel en v.v. dat op de aansluiting van de weg tussen parkeerterrein station Lent en terrein Van der valk op dit fiets/bromfietspad weggebruikers op het fiets/bromfietspad voor gelaten moeten worden; Opheffing van het fiets/bromfietspad van station Lent tot aan de voormalige gelijkvloerse oversteek Prins Mauritssingel; VIII. Aanwijzing 30 km/uur zone: a. op het weggedeelte van de Laauwikstraat direct ten westen van rotonde Laauwikstraat (ten oosten Prins Mauritssingel) tot aan bestaande 30 km/uur zone in de Laauwikstraat b. op de parallelweg Laauwikstraat vanaf het doorsteekje Laauwikstraat-parallelweg direct ten oosten van de Prins Mauritssingel c. op de Pastoor van Laakstraat; vanaf het punt ter hoogte van de fietstunnel in noordelijke richting IX. Opheffing voorrangssituatie op de aansluiting Laauwikstraat-Lentse Schoolstraat; X. Aanwijzing bushalte aan beide zijden van de lijnbusstrook langs de Prins Mauritssingel aan de noordzijde van de fietstunnel ter hoogte van de (bouw)locatie van Hotel Van der Valk

9 Xl. XII. XIII. XIV. XV. XVI. Aanwijzing als fiets/bromfietspad van het gedeelte van de Pastoor van Laakstraat ter hoogte van de fietstunnel; Voertuigen langer dan 10 meter bij het doorsteekje naar de parallelweg Laauwikstraat direct ten oosten van de Prins Mauritssingel te gebieden recht door te rijden; Instelling eenrichtingsverkeer in het doorsteekje Laauwikstraat-parallelweg Laauwikstraat zodanig dat de toegestane rijrichting Laauwikstraat-parallelwegLaauwikstraat is; Geslotenverklaring weggedeelte van Station Lent naar de aansluiting Prins Mauritssingel voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen; Aanwijzing parkeerplaats voor bussen op de strook aan de noordzijde van het gedeelte van de Laauwikstraat tussen de Prins Mauritssingel en rotonde Laauwikstraat; Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats aan de noordzijde van parallelweg Laauwikstraat naast de aansluiting van de parallelweg op rotonde Laauwikstraat; Een en ander zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening d.d nr IN-U0-221-A Bovengenoemd besluit met bijbehorende situatietekening ligt gedurende zes weken na heden voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Marienburg 75 Nijmegen (maandag t/m vrijdag van uur en op donderdag van uur). Gedurende deze termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen ( Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD.

10 ij I! D!I h hl I g 1.i,ij ii hh I h i 1 tentse S,@) DIP.> \1\1111% ttttttt n2s. - _e\ - -,

26 MEI Waterstraat; voetgangersoversteekplaatsen. Onderwerp: Kenmerk: Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

26 MEI Waterstraat; voetgangersoversteekplaatsen. Onderwerp: Kenmerk: Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; Verkeersbesluit GEMEENTE Onderwerp: Waterstraat; voetgangersoversteekplaatsen Kenmerk: 15.0005348 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; 26 MEI 2015 Overwegende, dat de Waterstraat zich bevindt

Nadere informatie

Halte Goffert; tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met uitvoering werkzaamheden (fase 4) Kenmerk: Nijmegen

Halte Goffert; tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met uitvoering werkzaamheden (fase 4) Kenmerk: Nijmegen Verkeersbesluit G E M E E N T E Onderwerp Halte Goffert; tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met uitvoering werkzaamheden (fase 4) Kenmerk: 14.0011964 Nijmegen BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

Nadere informatie

Poort Neerbosch; tijdelijke afsluiting onderdoorgang IJpenbroekweg/aanwijzing bushalte

Poort Neerbosch; tijdelijke afsluiting onderdoorgang IJpenbroekweg/aanwijzing bushalte Verkeersbesluit megen Onderwerp: Poort Neerbosch; tijdelijke afsluiting onderdoorgang IJpenbroekweg/aanwijzing bushalte Kenmerk: 140014189 Nijmegen BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; 18 DEC 2014

Nadere informatie

megen Voorstadslaan - Weurtseweg; verkeersmaatregelen i.v.m. ontwikkelingen Waalfrontgebied (Havenplein) Onderwerp: Kenmerk: 16.

megen Voorstadslaan - Weurtseweg; verkeersmaatregelen i.v.m. ontwikkelingen Waalfrontgebied (Havenplein) Onderwerp: Kenmerk: 16. Verkeersbesluit GEMEENTE megen Onderwerp: Voorstadslaan Weurtseweg; verkeersmaatregelen i.v.m. ontwikkelingen Waalfrontgebied (Havenplein) Kenmerk: 6.000050 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen. Namens burgemeester en wethouders van gemeente Nijmegen wordt het volgende verkeersbesluit bekend gemaakt

Verkeersmaatregelen. Namens burgemeester en wethouders van gemeente Nijmegen wordt het volgende verkeersbesluit bekend gemaakt Verkeersmaatregelen Namens burgemeester en wethouders van gemeente Nijmegen wordt het volgende verkeersbesluit bekend gemaakt Woenderskamp; busverbinding Griftdijk Noord - Graaf Aiardsingel (besluit 2

Nadere informatie

Verkeersmaatregeien. Namens burgemeester en wethouders van gemeente Nijmegen wordt het volgende verkeersbesluit bekend gemaakt

Verkeersmaatregeien. Namens burgemeester en wethouders van gemeente Nijmegen wordt het volgende verkeersbesluit bekend gemaakt Verkeersmaatregeien Namens burgemeester en wethouders van gemeente Nijmegen wordt het volgende verkeersbesluit bekend gemaakt Dijkgraaf van Wijckweg; parkeerverbod (besiuit 19 december 2013; kenmerk 13.0015389)

Nadere informatie

Stadsbeheer Bureau Parkeren en Verkeersmanagement Zpr Nijmegen

Stadsbeheer Bureau Parkeren en Verkeersmanagement Zpr Nijmegen Zpr Nijmegen Onderwerp: Griftdijk-Terralaan-Grote Boel; rotonde Kenmerk: 18.0001486 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; 19 MAART 2018 Overwegende, dat in Nijmegen-Noord door de landelijke

Nadere informatie

Onderwerp: St. Jacobslaan; verkeersmaatregelen deel tussen Slotemaker de Bruïrieweg - Hatertseweg. Kenmerk: Nijmegen,

Onderwerp: St. Jacobslaan; verkeersmaatregelen deel tussen Slotemaker de Bruïrieweg - Hatertseweg. Kenmerk: Nijmegen, Verkeersbesluit GEMEENTE Onderwerp: St. Jacobslaan; verkeersmaatregelen deel tussen Slotemaker de Bruïrieweg - Hatertseweg. Kenmerk: 15.1890483 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; 29 JUNI

Nadere informatie

Reconstructie Quackplein; tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met uitvoering werkzaamheden

Reconstructie Quackplein; tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met uitvoering werkzaamheden wijprg Nijmegen Onderwerp: Reconstructie Quackplein; tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met uitvoering werkzaamheden Kenmerk: 18.0004901 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; 25 JUNI

Nadere informatie

verlengde Groenestraat; parkeerverbod (besluit 26 mei 2014; kenmerk )

verlengde Groenestraat; parkeerverbod (besluit 26 mei 2014; kenmerk ) Verkeersmaatregelen Namens burgemeester en wethouders van gemeente Nijmegen wordt het volgende verkeersbesluit bekend gemaakt verlengde Groenestraat; parkeerverbod (besluit 26 mei 2014; kenmerk 14.0004927)

Nadere informatie

dat hierdoor de doorgang van het verkeer wordt belemmerd en de bereikbaarheid voor hulpdiensten niet kan worden gegarandeerd;

dat hierdoor de doorgang van het verkeer wordt belemmerd en de bereikbaarheid voor hulpdiensten niet kan worden gegarandeerd; q11 Nijmegen v Onderwerp: Horstacker 14e straat; eenrichtingsverkeer/parkeerverbod Kenmerk: 18.0003235 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; 30 APR. 2018 Overwegende, dat zich in de wijk 't

Nadere informatie

van Diemerbroeckstraat - van Oldenbarneveltstraat; verkeersmaatregelen

van Diemerbroeckstraat - van Oldenbarneveltstraat; verkeersmaatregelen Verkeersbesluit Onderwerp: van Diemerbroeckstraat - van Oldenbarneveltstraat; verkeersmaatregelen Kenmerk: 15.0010668 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; 0 DEC. 2015 Overwegende, dat zich

Nadere informatie

Oranjesingel/St. Canisiussingel; vervanging verkeersregelinstallatie/aanpassing kruising

Oranjesingel/St. Canisiussingel; vervanging verkeersregelinstallatie/aanpassing kruising t)* Nijmegen Onderwerp: Oranjesingel/St. Canisiussingel; vervanging verkeersregelinstallatie/aanpassing kruising Kenmerk: 18.0001949 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; -.8 MAART 2018 Overwegende,

Nadere informatie

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20694 15 juli 2015 Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan,

Nadere informatie

Snelliusstraat; stopverbod/opheffen parkeerverbod. dat het tracé van de Snelliusstraat ligt tussen de St. Jacobslaan en de van Peltlaan;

Snelliusstraat; stopverbod/opheffen parkeerverbod. dat het tracé van de Snelliusstraat ligt tussen de St. Jacobslaan en de van Peltlaan; # 7'4 tfpr v q11 Nijmegen Onderwerp: Snelliusstraat; stopverbod/opheffen parkeerverbod Kenmerk: D180536856 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; - 6 AUG. 2018 Overwegende, dat zich in de wijk

Nadere informatie

Waalkade; tijdelijke afsluiting i.v.m. herdenking operatie Market (besiuit 11 September 2014; kenmerk )

Waalkade; tijdelijke afsluiting i.v.m. herdenking operatie Market (besiuit 11 September 2014; kenmerk ) Verkeersmaatregelen Namens burgemeester en wethouders van gemeente Nijmegen wordt het volgende verkeersbesluit bekend gemaakt Waalkade; tijdelijke afsluiting i.v.m. herdenking operatie Market (besiuit

Nadere informatie

13 JUL Onderwerp: Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark. Kenmerk: Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

13 JUL Onderwerp: Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark. Kenmerk: Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; Verkeersbesluit GEMEENTE Onderwerp: Snelfietsroute Muntmeesterlaan Muntweg Goffertpark Kenmerk: 15.7156 Nijmegen BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; 13 JUL 215 Overwegende dat gemeente Nijmegen zoals

Nadere informatie

dat de in dit besluit genoemde locatie en wegen vallende binnen de gemeente Nijmegen;

dat de in dit besluit genoemde locatie en wegen vallende binnen de gemeente Nijmegen; * Nijmegen Onderwerp: Oplaadpaal elektrische voertuigen openbare ruimte de Voorstenkamp, ter hoogte van huisnummers de Voorstenkamp 1109 en 1111 Kenmerk: D180965582 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

Nadere informatie

Begeleidingsformulier Verkeersbesluit. Datum : 11 mei 2017 Onderwerp : Graafsedwarsstraat; parkeergelegenheid i.v.m. brengen en halen bezoekers SWON

Begeleidingsformulier Verkeersbesluit. Datum : 11 mei 2017 Onderwerp : Graafsedwarsstraat; parkeergelegenheid i.v.m. brengen en halen bezoekers SWON Begeleidingsformulier Datum : 11 mei 2017 Onderwerp : Graafsedwarsstraat; parkeergelegenheid i.v.m. brengen en halen bezoekers SWON Registratienr. : 17.0004196 Steller : Marc van den Nieuwenhuizen, 9747

Nadere informatie

dat er in de omgeving van het Nachtegaalplein, onder meer aan de Oude Nonnendaalseweg woningbouw plaatsvindt;

dat er in de omgeving van het Nachtegaalplein, onder meer aan de Oude Nonnendaalseweg woningbouw plaatsvindt; tipra Nijmegen Onderwerp: Nachtegaalplein en omgeving; tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met uitvoering bouwwerkzaamheden (aanpassing maatregelen besluit 07-12-2017 nr. 17.0011040) Kenmerk: 18.0002354

Nadere informatie

Verkeersbesluit Graafseweg; verkeersmaatregelen deel Keizer Karelplein Rozenstraat/ snelfietsroute

Verkeersbesluit Graafseweg; verkeersmaatregelen deel Keizer Karelplein Rozenstraat/ snelfietsroute STAATSCOURANT 26 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 61773 oktober 2017 Verkeersbesluit Graafseweg; verkeersmaatregelen deel Keizer Karelplein Rozenstraat/ snelfietsroute

Nadere informatie

Oude Molenweg; verkeersmaatregelen (fietsstraat) dat de Oude Molenweg in Nijmegen is gelegen tussen de Rentmeesterlaan en de St.

Oude Molenweg; verkeersmaatregelen (fietsstraat) dat de Oude Molenweg in Nijmegen is gelegen tussen de Rentmeesterlaan en de St. megen Onderwerp: Oude Molenweg; verkeersmaatregelen (fietsstraat) Kenmerk: 17.0003487 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; 2 9 MEI 2017 Overwegende, dat de Oude Molenweg in Nijmegen is gelegen

Nadere informatie

Nachtegaalplein en omgeving; tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met uitvoering bouwwerkzaamheden

Nachtegaalplein en omgeving; tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met uitvoering bouwwerkzaamheden SOrA.«pr Nijmegen Onderwerp: Nachtegaalplein en omgeving; tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met uitvoering bouwwerkzaamheden Kenmerk: 17.0011040 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

Nadere informatie

GEMEENTE. Oosterhoutsedijk Waaldijk; afsluiting gemotoriseerd verkeer

GEMEENTE. Oosterhoutsedijk Waaldijk; afsluiting gemotoriseerd verkeer GEMEENTE megen Onderwerp: Oosterhoutsedijk Waaldijk; afsluiting gemotoriseerd verkeer Kenmerk: 16.0003064 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; - 4 APR. 2016 Overwegende, dat het gedeelte

Nadere informatie

Tijdelijke verkeersmaatregelen concerten Guns 'n Roses en Eminem Goffertpark 4 en 12 juli 2018

Tijdelijke verkeersmaatregelen concerten Guns 'n Roses en Eminem Goffertpark 4 en 12 juli 2018 xirix Nijmegen Onderwerp: Tijdelijke verkeersmaatregelen concerten Guns 'n Roses en Eminem Goffertpark 4 en 12 juli 2018 Kenmerk: 18.0004522 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; Nijmegen, 07 JUNI 2018

Nadere informatie

dat zich in de wijk Biezen aan de Koekoekstraat de Fenikshof bevindt;

dat zich in de wijk Biezen aan de Koekoekstraat de Fenikshof bevindt; STAATSCOURANT 19 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 70561 december 2016 Verkeersbesluit Parkeerschijfzone parkeervakken Fenikshof Nijmegen Kenmerk: 16.0011220 BURGEMEESTER

Nadere informatie

Verkeersbesluit Heyendaalseweg, Pater Eijmardweg, Lentiusstraat; verkeersmaatregelen

Verkeersbesluit Heyendaalseweg, Pater Eijmardweg, Lentiusstraat; verkeersmaatregelen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 42008 19 juli 2017 Verkeersbesluit Heyendaalseweg, Pater Eijmardweg, Lentiusstraat; verkeersmaatregelen kenmerk: 17.0005417

Nadere informatie

GEMEENTE. Station Nijmegen Heyendaal; verplaatsen afsluiting Verlengde Groenestraat (aanpassing besluit 20 juni 2014 nr. 14.

GEMEENTE. Station Nijmegen Heyendaal; verplaatsen afsluiting Verlengde Groenestraat (aanpassing besluit 20 juni 2014 nr. 14. GEMEENTE Onderwerp: Station Nijmegen Heyendaal; verplaatsen afsluiting Verlengde Groenestraat (aanpassing besluit 20 juni 2014 nr. 14.0003506) Kenmerk: 15.0009148 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN

Nadere informatie

Ijmegen 3 1 JAN Tijdelijke verkeersmaatregelen Griftdijk Noord Lent en omgeving in verband met uitvoering werkzaamiieden (splitsingspunt Lent)

Ijmegen 3 1 JAN Tijdelijke verkeersmaatregelen Griftdijk Noord Lent en omgeving in verband met uitvoering werkzaamiieden (splitsingspunt Lent) Verkeersbesluit G E M E E N T E Ijmegen Onderwerp: Tijdelijke verkeersmaatregelen Griftdijk Noord Lent en omgeving in verband met uitvoering werkzaamiieden (splitsingspunt Lent) Kenmerk: 13.0001015 Nijmegen,

Nadere informatie

Onderwerp: Giro d'italia; tijdelijke verkeersmaatregelen etappes 7 en 8 mei 2016

Onderwerp: Giro d'italia; tijdelijke verkeersmaatregelen etappes 7 en 8 mei 2016 GEMEENTE megen Onderwerp: Giro d'italia; tijdelijke verkeersmaatregelen etappes 7 en 8 mei 2016 Kenmerk: 16.0002433 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; - 5 APR. 2016 Overwegende, dat de

Nadere informatie

dat de Waalbrug een belangrijke verkeersverbinding is over rivier de Waal tussen Nijmegen en Lent;

dat de Waalbrug een belangrijke verkeersverbinding is over rivier de Waal tussen Nijmegen en Lent; Verkeersbesluit Onderwerp: Waalbrug; instelling beperking totaallast en aslast Kenmerk: 15.0008403 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; 2 a'sep. 2015 Overwegende, dat de Waalbrug een belangrijke

Nadere informatie

van Oldenbarneveltstraat, van Diemerbroeckstraat; tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met herinrichting

van Oldenbarneveltstraat, van Diemerbroeckstraat; tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met herinrichting Verkeersbesluit megen Onderwerp: van Oldenbarneveltstraat, van Diemerbroeckstraat; tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met herinrichting Kenmerk: 6.0007906 -.Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Nadere informatie

Oplaadpaal elektrische voertuigen openbare ruimte Weg door Jonkerbos, ter hoogte van huisnummer Weg door Jonkerbos 29

Oplaadpaal elektrische voertuigen openbare ruimte Weg door Jonkerbos, ter hoogte van huisnummer Weg door Jonkerbos 29 ax 4W Nijmegen Nzjmegen Onderwerp: Oplaadpaal elektrische voertuigen openbare ruimte Weg door Jonkerbos, ter hoogte van huisnummer Weg door Jonkerbos 29 Kenmerk: D180925819 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Nadere informatie

dat de Oude Groenestraat een gebiedsontsluitingsweg is met een functie voor de afwikkeling van verkeer van en naar de wijk;

dat de Oude Groenestraat een gebiedsontsluitingsweg is met een functie voor de afwikkeling van verkeer van en naar de wijk; tb* Nijmegen Onderwerp: Oude Groenestraat; fietsoversteek Kenmerk: 18.0002814 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; Nijmegen, 3 0 APR, 2018 Overwegende, dat zich in Nijmegen-Noord in de wijk Oosterhout

Nadere informatie

Staatscourant

Staatscourant Verkeersmaatregelen Staatscourant 18-02-2015 Namens burgemeester en wethouders van gemeente Nijmegen wordt het volgende verkeersbesluit bekend gemaakt Station Nijmegen Heyendaal; verplaatsing afsluiting

Nadere informatie

dat op zondag 19 maart 2017 in Nijmegen de derde editie van de Stevensloop plaatsvindt;

dat op zondag 19 maart 2017 in Nijmegen de derde editie van de Stevensloop plaatsvindt; STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10778 februari 2017 Verkeersbesluit Tijdelijke verkeersmaatregelen Stevensloop zondag 19 maart 2017 Kenmerk: 17.0001309

Nadere informatie

Kr4 tf pr Nijmegen. Laauwikstraat-Vossenpelssestraat; 30 km/uur (tijdelijk)

Kr4 tf pr Nijmegen. Laauwikstraat-Vossenpelssestraat; 30 km/uur (tijdelijk) Stadsbeheer Bureau Parkeren en Verkeersmanagement Kr4 tf pr Nijmegen Onderwerp: Laauwikstraat-Vossenpelssestraat; 30 km/uur (tijdelijk) Kenmerk: 17.0009672 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; Nijmegen,

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Onderwerp: Tijdelijke verkeersmaatregelen omgeving Goffertstadion i.v.m. Nr. 24408. augustus 2015

STAATSCOURANT. Onderwerp: Tijdelijke verkeersmaatregelen omgeving Goffertstadion i.v.m. Nr. 24408. augustus 2015 STAATSCOURANT 6 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24408 augustus 2015 Onderwerp: Tijdelijke verkeersmaatregelen omgeving Goffertstadion i.v.m. thuiswedstrijden NEC seizoen

Nadere informatie

Tijdelijke verkeersmaatregelen omgeving Goffertstadion i.v.m. thuiswedstrijden NEC seizoen

Tijdelijke verkeersmaatregelen omgeving Goffertstadion i.v.m. thuiswedstrijden NEC seizoen megen Onderwerp: Tijdelijke verkeersmaatregelen omgeving Goffertstadion i.v.m. thuiswedstrijden NEC seizoen 2017-2018 Kenmerk: 17.0007211.Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; AUG. 2017 Overwegende,

Nadere informatie

Verkeersbesluit Tijdelijke verkeersmaatregelen omgeving Goffertstadion i.v.m.thuiswedstrijden NEC seizoen

Verkeersbesluit Tijdelijke verkeersmaatregelen omgeving Goffertstadion i.v.m.thuiswedstrijden NEC seizoen STAATSCOURANT 7 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 45762 augustus 2017 Verkeersbesluit Tijdelijke verkeersmaatregelen omgeving Goffertstadion i.v.m.thuiswedstrijden NEC

Nadere informatie

Stadsbeheer Bureau Parkeren en Verkeersmanagement Nijmegen. dat de in dit besluit genoemde locatie en wegen vallende binnen de gemeente Nijmegen;

Stadsbeheer Bureau Parkeren en Verkeersmanagement Nijmegen. dat de in dit besluit genoemde locatie en wegen vallende binnen de gemeente Nijmegen; Nijmegen Onderwerp: Kenmerk: Oplaadpaal elektrische voertuigen openbare ruimte Schoolstraat, nabij aansluiting St. Stephanusstraat D181063818 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; Nijmegen, 6 DEC, 2018

Nadere informatie

dat op zondag 19 maart 2017 in Nijmegen de derde editie van de Stevensloop plaatsvindt;

dat op zondag 19 maart 2017 in Nijmegen de derde editie van de Stevensloop plaatsvindt; Stadsbeheer Bureau Parkeren en Verkeersmanagement megen Onderwerp: Tijdelijke verkeersmaatregelen Stevensloop zondag 19 maart 2017 Kenmerk: 17.0001309 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; Nijmegen,

Nadere informatie

Graafseweg; verkeersmaatregelen deel Keizer Karelplein Rozenstraat/ snelfietsroute

Graafseweg; verkeersmaatregelen deel Keizer Karelplein Rozenstraat/ snelfietsroute Stadsbeheer Bureau Parkeren en Verkeersmanagement Onderwerp: Graafseweg; verkeersmaatregelen deel Keizer Karelplein Rozenstraat/ snelfietsroute Kenmerk: 17.0007162 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding van de Waterlandseweg (N305)

Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding van de Waterlandseweg (N305) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 21882 13 april 2017 Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding

Nadere informatie

Tijdelijke verkeersmaatregelen omgeving Goffertstadion i.v.m. thuiswedstrijden NEC seizoen

Tijdelijke verkeersmaatregelen omgeving Goffertstadion i.v.m. thuiswedstrijden NEC seizoen megen Onderwerp: Tijdelijke verkeersmaatregelen omgeving Goffertstadion i.v.m. thuiswedstrijden NEC seizoen 2015-2016 Kenmerk: 15.0008119 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; Overwegende,

Nadere informatie

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47279 december 2015 Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Burgemeester

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SMALLINGERLAND

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SMALLINGERLAND Onderwerp: Verkeersbesluit voor het instellen van verplichte fietspaden langs erftoegangswegen in het buitengebied en het opheffen van de voorrangregeling bij diverse fietspaden in het buitengebied van

Nadere informatie

Begeleidingsformulier Verkeersbesluit

Begeleidingsformulier Verkeersbesluit Begeleidingsformulier Verkeersbesluit Datum : 8 oktober 2014 Onderwerp Oosterhoutsedijk; opheffing afsluiting voor gemotoriseerd verkeer Parallelweg; afsluiting gemotoriseerd verkeer Registratienr. 14.0011066

Nadere informatie

Verkeersbesluit Spoorpark/Molenwetering Amstel III. Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost

Verkeersbesluit Spoorpark/Molenwetering Amstel III. Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 37493 29 juni 2017 Verkeersbesluit Spoorpark/Molenwetering Amstel III Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 15 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 61040 november 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 1017729 Onderwerp: Aanpassingen Stationsomgeving Doetinchem Burgemeester

Nadere informatie

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren;

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren; STAATSCOURANT Nr. 33722 7 oktober 2015 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verkeersbesluit wijzigen voorrang fietsoversteek Clemensstraat Soest Kenmerk Ruimte/1345519 Burgemeester

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

Stadsbeheer Bureau Parkeren en Verkeersmanagement Zpr Nijmegen

Stadsbeheer Bureau Parkeren en Verkeersmanagement Zpr Nijmegen Zpr Nijmegen Onderwerp: Tijdelijke verkeersmaatregelen omgeving Goffertstadion i.v.m. thuiswedstrijden NEC seizoen 2018-2019 Kenmerk: D180850463 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; 13 AUG,

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21507 26 april 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 2016.12175 Onderwerp: wijzigingen rondom Bilderdijkstraat en Bezelhorstweg

Nadere informatie

dat op zondag 18 maart 2018 in Nijmegen de vierde editie van de Stevensloop plaatsvindt;

dat op zondag 18 maart 2018 in Nijmegen de vierde editie van de Stevensloop plaatsvindt; Verkeersbesluit Stadsbeheer Bureau Parkeren en Verkeersmanagement xijfext ta Nijmegen Onderwerp: Stevensloop 18 maart 2018; tijdelijke verkeersmaatregelen Kenmerk: 18.0001686 Nijmegen, BURGEMEESTER EN

Nadere informatie

dat voetbalclub NEC volgens het speelschema in het seizoen op de navolgende data een thuiswedstrijd speelt in stadion de Goffert:

dat voetbalclub NEC volgens het speelschema in het seizoen op de navolgende data een thuiswedstrijd speelt in stadion de Goffert: Onderwerp: Tijdelijke verkeersmaatregelen omgeving Goffertstadion i.v.m. thuiswedstrijden NEC seizoen 2016-2017 Kenmerk: 16.0007465 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; 1 AUG. 2016 Overwegende,

Nadere informatie

2013, nr. 39. Dat aan de noordzijde van beide rotondes een pad is aangelegd voor fietsers en bromfietsers;

2013, nr. 39. Dat aan de noordzijde van beide rotondes een pad is aangelegd voor fietsers en bromfietsers; Uitgegeven: 27 juni 2013 2013, nr. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLAN van 25 juni 2013, no. 01064688, afdeling Beheer en Onderhoud tot plaatsing van verkeerstekens

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor instellen voorrang fietsers en voetgangers op rotondes

Verkeersbesluit voor instellen voorrang fietsers en voetgangers op rotondes STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 56152 3 oktober 2018 Verkeersbesluit voor instellen voorrang fietsers en voetgangers op rotondes 1. Aanleiding In de gemeente

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kalverstraat, Hoofdstraat-Zuid, Molenstraat - Centrum (30 km zone en eenrichtingsverkeer)

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kalverstraat, Hoofdstraat-Zuid, Molenstraat - Centrum (30 km zone en eenrichtingsverkeer) STAATSCOURANT 12 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 54550 oktober 2016 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Kalverstraat, Hoofdstraat-Zuid, Molenstraat - Centrum (30 km

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT. Gedempte Zuiderdiep 98. Afdeling Stadsontwikkeling. Postbus JB Groningen. Datum Bijlage(n) 1 Kenmerk

VERKEERSBESLUIT. Gedempte Zuiderdiep 98. Afdeling Stadsontwikkeling. Postbus JB Groningen. Datum Bijlage(n) 1 Kenmerk Afdeling Stadsontwikkeling VERKEERSBESLUIT Bezoekadres Gedempte Zuiderdiep 98 Postadres Postbus 7081 9701 JB Groningen Datum 19-05-2016 Bijlage(n) 1 Kenmerk 5559632 Opsteller Luc van der Hoogen Tel. (050)

Nadere informatie

-7 NOV Verkeersregime stadsbrug De Oversteek en aansluitende infrastructuur. Kenmerk: Nijmegen,

-7 NOV Verkeersregime stadsbrug De Oversteek en aansluitende infrastructuur. Kenmerk: Nijmegen, G E M E E N T E Onderwerp: Verkeersregime stadsbrug De Oversteek en aansluitende infrastructuur Kenmerk: 13.0014096 Nijmegen, -7 NOV. 2013 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VN NIJMEGEN; Overwegende, dat er met

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1296 15 januari 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) [- BESLUIT

Nadere informatie

Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten

Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten STAATSCOURANT 10 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 65387 november 2017 Verkeersbesluit: Verkeersmaatregelen Ebbingestraten Kampen Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT 20 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49776 september 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 2016.13321 Onderwerp: Aanpassen stationsomgeving Doetinchem Burgemeester

Nadere informatie

megen Tijdelijke verkeersmaatregelen concerten Robbie Williams en Guns 'n Roses Goffertpark 4 en 12 juli 2017 Onderwerp: Kenmerk: 17.

megen Tijdelijke verkeersmaatregelen concerten Robbie Williams en Guns 'n Roses Goffertpark 4 en 12 juli 2017 Onderwerp: Kenmerk: 17. Stadsbeheer Bureau Parkeren en Verkeersmanagement GEMEENTE megen Onderwerp: Tijdelijke verkeersmaatregelen concerten Robbie Williams en Guns 'n Roses Goffertpark 4 en 12 juli 2017 Kenmerk: 17.0006098 Nijmegen,

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47219 december 2015 VERKEERSBESLUIT Nummer 15u0031264/ 2015.12819 Onderwerp: Herinrichting IJsselkade, Spinbaan, Melkweg

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 31102 8 juni 2017 Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog Zaaknr. : 651118

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals. Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ definitieve verkeersmaatregelen Ons Kenmerk 2013/ 7398

Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals. Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ definitieve verkeersmaatregelen Ons Kenmerk 2013/ 7398 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3601 8 februari 2013 Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ definitieve

Nadere informatie

Verkeersbesluit diverse wegafsluitingen ten behoeve van Serious Request 2017

Verkeersbesluit diverse wegafsluitingen ten behoeve van Serious Request 2017 STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 63341 november 2017 Verkeersbesluit diverse wegafsluitingen ten behoeve van Serious Request 2017 Nr. 2017-580305 Burgemeester

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Oude Waalsdorperweg/Van Alkemadelaan (ICC, diverse verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Oude Waalsdorperweg/Van Alkemadelaan (ICC, diverse verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT 26 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5807 februari 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Oude Waalsdorperweg/Van Alkemadelaan (ICC, diverse verkeersmaatregelen)

Nadere informatie

Verkeersbesluit instellen onverplicht fietspad Wieselseweg

Verkeersbesluit instellen onverplicht fietspad Wieselseweg STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7614 16 maart 2015 Verkeersbesluit instellen onverplicht fietspad Wieselseweg Nr. 2015-061797 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg

Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg Definitief verkeersbesluit Waarderbrug - Spaarndamseweg - Industrieweg Haarlem Nr. 2013/475521 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994),

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: bouw parkeergarage Tournooiveld (diverse tijdelijke verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: bouw parkeergarage Tournooiveld (diverse tijdelijke verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22062 23 juli 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: bouw parkeergarage Tournooiveld (diverse tijdelijke verkeersmaatregelen)

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo

Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13414 11 maart 2016 Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo Het college van

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 29885 26 mei 2017 Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving AU17.03116 college van burgemeester en wethouders van Den

Nadere informatie

Stevensloop 16 en 17 maart 2019: tijdelijke verkeersmaatregelen

Stevensloop 16 en 17 maart 2019: tijdelijke verkeersmaatregelen I Nijmegen Onderwerp: Stevensloop 16 en 17 maart 2019: tijdelijke verkeersmaatregelen Kenmerk: D190066646 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; -5 FE.1 2019 Overwegende, dat op zondag 17 maart

Nadere informatie

Verkeersbesluit herinrichting De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat tussen het Concertgebouwplein en de Amstelveenseweg te Amsterdam-Zuid.

Verkeersbesluit herinrichting De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat tussen het Concertgebouwplein en de Amstelveenseweg te Amsterdam-Zuid. STAATSCOURANT 14 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 72662 december 2017 Verkeersbesluit herinrichting De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat tussen het Concertgebouwplein

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr mei Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr mei Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 27768 17 mei 2018 VERKEERSBESLUIT Nummer besluit: 17.013 Datum besluit: 17 mei 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12119 29 april 2015 ONTWERP - VERKEERSBESLUIT Herinrichting IJsselkade, Spinbaan, Melkweg en nieuw aan te leggen parallelweg

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor instellen fietsers in de voorrang op vier oversteekplaatsen van de Zuidplaslaan

Verkeersbesluit voor instellen fietsers in de voorrang op vier oversteekplaatsen van de Zuidplaslaan STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 19351 4 april 2018 Verkeersbesluit voor instellen fietsers in de voorrang op vier oversteekplaatsen van de Zuidplaslaan

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD VERKEERSBESLUIT Datum: 6 mei 2014 Onderwerp: verkeersbesluit voor de Stationsweg. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Gemeente Katwijk, verkeersbesluit plaatsen beweegbare fysieke afsluiting en aanvullende verkeersmaatregelen Voorstraat Katwijk aan Zee

Gemeente Katwijk, verkeersbesluit plaatsen beweegbare fysieke afsluiting en aanvullende verkeersmaatregelen Voorstraat Katwijk aan Zee STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 17128 22 maart 2018 Gemeente Katwijk, verkeersbesluit plaatsen beweegbare fysieke afsluiting en aanvullende verkeersmaatregelen

Nadere informatie

Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals. Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ tijdelijke verkeersmaatregelen Ons kenmerk 2013/ 7395

Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals. Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ tijdelijke verkeersmaatregelen Ons kenmerk 2013/ 7395 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3600 8 februari 2013 Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ tijdelijke

Nadere informatie

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Oudeweg Haarlem

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Oudeweg Haarlem STAATSCOURANT 14 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46146 december 2015 Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Oudeweg Haarlem Nr. 2015/495731 Burgemeester en

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek

gemeente Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit *12int04466* 12int04466 gemeente Hilvarenbeek Verkeersbesluit Hilverstraat en Hilverhof I. Tot het instellen van eenrichtingsverkeer in zuidelijke richting in het gedeelte

Nadere informatie

N313; verkeersbesluit realiseren rotonde James Wattstraat en maatregelen rotonde Groten Bos te Lichtenvoorde in de gemeente Oost Gelre

N313; verkeersbesluit realiseren rotonde James Wattstraat en maatregelen rotonde Groten Bos te Lichtenvoorde in de gemeente Oost Gelre STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 45675 augustus 2018 N313; verkeersbesluit realiseren rotonde James Wattstraat en maatregelen rotonde Groten Bos te Lichtenvoorde

Nadere informatie

GEMEENTE. Tijdelijke verkeersmaatregelen omgeving Goffertstadion i.v.m. thuiswedstrijden NEC seizoen

GEMEENTE. Tijdelijke verkeersmaatregelen omgeving Goffertstadion i.v.m. thuiswedstrijden NEC seizoen GEMEENTE ij megen Onderwerp: Tijdelijke verkeersmaatregelen omgeving Goffertstadion i.v.m. thuiswedstrijden NEC seizoen 2015-2016 Kenmerk: 15.0008119 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Delftplein Haarlem

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Delftplein Haarlem STAATSCOURANT 26 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42393 november 2015 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Delftplein Haarlem Nr. 2015/445329 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting

Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat Bij17-289 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis;

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis; STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8328 februari 2017 Verkeersbesluit 997490-2016 Parkeerterreinen en parkeergarages Groene Hart Ziekenhuis: instellen

Nadere informatie

D Bouwen D Milieu El Verkeer Ruimtelijke Ordening o Kapvergunning D Commissie agenda en stukken o Raadsagenda en stukken

D Bouwen D Milieu El Verkeer Ruimtelijke Ordening o Kapvergunning D Commissie agenda en stukken o Raadsagenda en stukken g emeent e Ter Inzage B E. 'R GE N Limburg Rubriek D Bouwen D Milieu El Verkeer Ruimtelijke Ordening o Kapvergunning D Commissie agenda en stukken o Raadsagenda en stukken Overig D Algemene Wet Bestuursrecht

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen 023 terrein (de Entree)

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen 023 terrein (de Entree) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9350 1 april 2015 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen 023 terrein (de Entree) Nr. 2014/469792 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit

Ontwerp verkeersbesluit Ontwerp verkeersbesluit voetgangersgebieden Stadshart Bij16-464 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2426 18 januari 2016 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Gemeente Leiden, verkeersbesluit definitieve inrichting Bargelaan ter hoogte van LEVEL gebouw. Nr

STAATSCOURANT. Gemeente Leiden, verkeersbesluit definitieve inrichting Bargelaan ter hoogte van LEVEL gebouw. Nr STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23148 augustus 2014 Gemeente Leiden, verkeersbesluit definitieve inrichting Bargelaan ter hoogte van LEVEL gebouw Burgemeester

Nadere informatie

dat de wegen die hiervoor benoemd zijn wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat de wegen die hiervoor benoemd zijn wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994; STAATSCOURANT 10 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 70417 december 2018 Verkeersbesluit uitbreiding voetgangerszone Haarlem Nr. 2018/550276 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk. Nr september 2013

STAATSCOURANT. Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk. Nr september 2013 STAATSCOURANT 11 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25466 september 2013 Definitief verkeersbesluit Rondweg Reeuwijk Gelezen: -gelezen het advies aan burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit Helpman. Nr februari Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit Helpman. Nr februari Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 25 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10071 februari 2016 Verkeersbesluit Helpman Bezoekadres Gedempte Zuiderdiep 98 Postadres Postbus 7081 9701 JB Groningen

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 56393 3 oktober 2017 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Entree Oost Nr. 2017/431538 Burgemeester en wethouders van Haarlem;

Nadere informatie