C O M M I S S I E V O O R W E L S T A N D E N M O N U M E N T E N R O T T E R D A M Commissieplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C O M M I S S I E V O O R W E L S T A N D E N M O N U M E N T E N R O T T E R D A M Commissieplan"

Transcriptie

1 C O M M I S S I E V O O R W E L S T A N D E N M O N U M E N T E N R O T T E R D A M Commissieplan VERSLAG VERGADERING van de COMMISSIE VOOR WELSTAND EN MONUMENTEN bouwplannen WOENSDAG 22 juni 2011 Rotterdam INFO Coolsingel - Rotterdam AANWEZIGHEID: Commissie: Winkel (voorzitter), Hoven, Stuhlmacher, Bakker, Vanstiphout, (afwezig: Berns, Van den Born, Steenhuis) Secretariaat: Schut (commissiesecretaris), Pronk (gedeeltelijk) Adviseurs: Knibbeler (gedeeltelijk) 1 OPENING (en vaststellen van de agenda) 14:30 2 BOUWPLANNEN (zie overzicht volgende pagina) 14:30 c.a. 17:40 Openbare toetsing van plannen aan de Koepelnota Welstand Rotterdam 2.1 Boompjes 250 (1e behandeling) omschrijving: wijzigen van het gebruik Nico Brouwer, Peter Hellebrand, architecten OLO (conceptaanvraag) Nico Brouwer herinnert de commissie er aan dat de ontwikkeling van dit pand een lange geschiedenis kent. Het is in verschillende fases ingediend en nog niet zo lang geleden zijn onder het toeziend oog van het Cultuurhistorisch adviesbureau van Beek en Kooiman alle niet waardevolle delen uit het interieur verwijderd. Wat nu voorligt is het voorlopig ontwerp voor het gebouw dat in de markt wordt gezet als een kantoorgebouw voor verschillende gebruikers. Brouwer wijst er op dat het gebouw vrijwel vanaf het begin verschillende gebruikers heeft gekend, het is nooit exclusief als gebouw voor de Nederlandse Bank gebruikt. Dat verklaart ook de verschillende toegangen en de verschillende trappenhuizen die elk afzonderlijk een bepaald deel van het gebouw hebben ontsloten. Zo hadden de kelderverdiepingen, de bovenste verdieping, de eerste twee verdiepingen allen een eigen trappenhuis, waarbij ook het personeel nog een eigen intern trappenhuis had aan de westzijde. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige ontsluitingsstructuur is dat er aan de zijde van de Terwenakker een nieuwe toegang wordt gemaakt welke direct wordt verbonden met de bestaande toegang aan de Boompjes. De monumentale hoofdtrap, die toegang geeft tot de eerste verdieping, is aan deze as gesitueerd blijft dan ook in stand. De voormalige personeelstrap aan de westzijde wordt eveneens gehandhaafd maar wordt doorgetrokken naar de vijfde verdieping. In de oorspronkelijke situatie waren op de begane grond ondersteunende functies ondergebracht zoals kleedruimten, fietsenstalling en een wasserij. In de nieuwe opzet wordt dit kantoorruimte. Om deze kantoorruimte van daglicht te voorzien, en het pand te openen naar de stad, is het voorstel om in de gevel aan de Boompjes openingen aan te brengen die in maat en vormgeving zijn afgeleid van een eerder voorstel van architecten in de aanvraag voor een hotel. De bestaande gevelkozijnen zullen worden vervangen door gelijkvormige exemplaren waarin geïsoleerde beglazing kan worden aangebracht.

2 De daklaag, die oorspronkelijk was bedacht als lantaren voor de daaronder gelegen recreatiezaal, zal een verblijfsfunctie krijgen met buitenruimte. Ook de puien van deze opbouw, die grotendeels al niet meer oorspronkelijk zijn, zullen worden vervangen door exemplaren die passend zijn bij de stijl van het gebouw. Omdat de beide noodtrappenhuizen aan de oostzijde zijn verwijderd en de ruimte daarachter is bestemd als kantoorruimte, is het voorstel de raampjes die op bordeshoogte aanwezig zijn te vervangen door grotere ramen op de gebruikelijke hoogte. De huidige gaten zullen worden ingeboet met de stenen die vrijkomen bij het maken van de nieuwe gevelopeningen. De nieuwe ramen zullen op abstracte wijze worden gedetailleerd en voor in het gevelvlak worden geplaatst zodat afleesbaar blijft dat het een hedendaagse ingreep betreft. De commissie wijst er op dat het hier een gemeentelijk monument betreft, een bijzonder gebouw van architect Zwiers, dat gebouwd is in een periode van de Wederopbouw toen er nog ruimte was voor meer conventionele stijlkenmerken. Die kenmerken die ook goed aansloten bij de functie van het gebouw, zijn niet alleen terug te vinden in de niet louter functioneel vormgegeven massaopbouw en gevelordening, maar juist ook in de detaillering die zorgde voor een verfijning en lichtheid als tegenhanger van de enigszins monumentale massaopbouw. De commissie is van mening dat in het voorstel van architecten deze kenmerken en daarmee het belang van dit gebouw onvoldoende wordt onderkend. Door het aanbrengen van ramen in het basement aan de Boompjes, van de voorgestelde grootte, wordt niet alleen de betekenis van de geslotenheid van dit basement als onderdeel van de wordingsgeschiedenis van het gebouw ontkend, maar ook het rondlopende gesloten gevelvlak dat het regelmatige patroon van gelijke grote gevelopeningen van de hoofdverdiepingen omkaderd doorbroken. Destijds, bij de behandeling van de aanvraag voor de transformatie tot hotel, is de afweging gemaakt dat het restaurant op die plek een wezenlijke bijdrage zou kunnen leveren aan de openbare ruimte, bij een standaardkantoor zoals die ook op de andere verdiepingen voorkomt, ontbreekt dat argument. 2. Het verwijderen van de versprongen ramen ter plaatse van de voormalige trappenhuizen aan de Rederijstraat, en deze te vervangen door gevelopeningen met een gelijke grootte als de naastgelegen ramen, op de standaardpositie stuit op hetzelfde bezwaar. Het ontkent de betekenis van de ramen als onderdeel van de geschiedenis, maar zeker zo belangrijk, het doorbreekt de gesloten gevelvlakken op de hoeken van het als massa vormgegeven gebouw. In beide gevallen is de commissie geen principieel tegenstander van het wijzigen van de gevel, maar zowel de architectuurkenmerken als de uitdrukking van de gevel als deel van de geschiedenis moet daarbij leidend zijn. Het gebouw is een als bankgebouw vormgegeven onderdeel van de Wederopbouw van Rotterdam, dat heeft geleid tot de waardering als monument. Dat besef zou leidend moeten zijn bij de herontwikkeling tot kantoorgebouw. Wat de commissie in het voorstel dan ook mist, is een restauratievisie. Door het betrekken van een gespecialiseerd bureau is de kennis van het gebouw aanwezig, wat nu verwacht wordt is dat op basis van die kennis een visie wordt ontwikkeld. 2.2 Zalmhaven 14:50 omschrijving: wijzigen van een kantoorgebouw Dam & Partners OLO (conceptaanvraag) Diederik Dam neemt de commissie mee in de uitwerking van de transformatie van het kantoorgebouw. Afgezien van het transparant maken van de onderste verdieping, blijft de hoofdmassa in grote lijnen ongewijzigd. Bovenop het gebouw wordt een glazen opbouw toegevoegd die vrij blijft van die hoofdmassa. Ten opzichte van de vorige presentatie is dit niet veranderd maar wel in detail uitgewerkt. Voor de tweede fase wordt voorgesteld om, in overeenstemming met de welstandscriteria, het gebouw meer te verzelfstandigen ten opzichte van het bestaande kantoorgebouw door de plint hoger te maken dan die van het bestaande kantoorgebouw. Deze plint zal doorlopen tot in de Houtlaan en daar verder worden verhoogd tot een zelfstandig volume. Ook in de vormgeving zal niet worden geprobeerd om aan te sluiten op de architectuur van het Scheepvaartkwartier, maar om er een Rivierenlocatiepand aan het Willemsplein van te maken. Het parkeren zal weliswaar op maaiveld plaatsvinden, maar aan de Zalmhavenzijde worden de parkeerplaatsen omsloten door een wand die wordt bekleed met natuursteen. Op de noordwesthoek krijgt deze wand een afdekking (dak) waarop een buitenruimte met groene inrichting komt. In vormgeving sluit de wand met groene afdekking aan op de

3 inrichtingselementen die deel uitmaken van de Zalmhavenontwikkeling. De rechthoekige met natuursteen beklede bakken met beplanting uit het Zalmhavenproject zijn als stepping-stones (opmaat) voor de buitenruimte boven de entree van de parkeerplaats. Door het aanvullende materiaal en de uiteenzetting is veel van de onduidelijkheid die de commissie bij de vorige presentatie belette een uitspraak te doen, weggenomen. Op grond van het getoonde materiaal kan de commissie op hoofdlijnen instemmen met de herontwikkeling van het pand in de eerste fase. De commissie heeft voor de uitwerkingsfase de volgende opmerkingen. 1. De gevelopbouw van het huidige pand wordt gekenmerkt door doorlopende borstweringen van natuursteen en raamstroken die alternerend, ter plaatse van de draagstructuur, worden onderbroken door panelen of erkertjes. In het voorstel blijven de erkertjes gehandhaafd, maar verdwijnen de dichte delen ter plaatse van de kolommen. De commissie bepleit een terughoudender benadering voor de gevel van het bestaande pand opdat het heldere model van een afwijkend vormgegeven toevoeging aan een bestaand pand niet wordt vertroebeld. 2. In detail en vormgeving is het de commissie onvoldoende duidelijk of de glazen opbouw moet worden opgevat als een doosvormig volume of als een op afstand geplaatst glazen scherm rond een opbouw. Doordat het glasvlak over twee verdiepingen doorloopt, maar er daarboven en eronder van gescheiden wordt door een regel, mist het de abstractie van een scherm, maar wordt ook geen volume ( doos ) doordat het glas aan de onderzijde niet wordt omgezet. 3. Op grond van het fotomateriaal en de tekeningen uit de verschillende fasen is de commissie er van overtuigd geraakt dat het achterwege laten van fase II geen verslechtering oplevert ten opzichte van de huidige situatie, en mogelijk zelfs een verbetering wanneer deze plek ook als parkruimte wordt ingericht. De huidige vernauwing aan het begin van de Houtstraat is immers gebaat bij enige ruimte. In het geval dat alleen de volgende fase van het Zalmhavenproject gerealiseerd zou worden, is het voorstelbaar dat de toren zo een eigen voorgebied krijgt, als opmaat vanaf het Willemsplein. De getoonde schets van Fase II overtuigd daarentegen nog niet, te veel verknoopt, te weinig zelfstandig, te weinig een eigenstandig object dat tezamen met de overige bebouwing een ensemble vormt. 2.3 Brongras, De Piloot omschrijving: oprichten van een scholencomplex Daniel Biesheuvel, Jorissen Simonetti Architecten OMV Daniël Biesheuvel vertelt dat het plan een enorme verandering heeft doorgemaakt nadat hij in december bij de commissie is geweest. Wat gebleven is dat het een school betreft voor speciaal onderwijs en dat daarom de specifieke routing die daarbij hoort in stand is gebleven. Maar in opbouw is het geheel veranderd. In reactie op de opmerking van de commissie dat het niet passend is het gehele terrein vol te zetten, is besloten om de organisatie te veranderen van eenlaagse bebouwing met een drielaagse sportzaal naar een geheel tweelaagse bebouwing. Deze tweelaagse bebouwing is zo geordend dat er ruimte ontstaan is voor hoven die vanaf beide zijden zicht bieden tot diep in de locatie. Omdat de gymzaal niet meer uitsteekt voorbij de rooilijn loopt aan de Brongraszijde de openbare ruimte nu op vanzelfsprekende wijze door. De gevel van de gymzaal is ook niet meer zoals voorheen een gesloten gevelvlak. De verschillende volumes zijn met uitzondering van de gymzaal in één materiaal uitgevoerd. Om deze eenvoud tegenwicht te bieden worden krijgen de gevelopeningen diepe neggen waaraan een kader wordt toegevoegd dat tot aan het gevelvlak loopt. De commissie is ingenomen met de wijzigingen die het tot een plan hebben gemaakt met een helderheid en subtiliteit die beter past is in deze omgeving. De commissie heeft voor de uitwerking nog twee opmerkingen. De open hoven zijn fraai maar in deze omgeving erg kwetsbaar. Voorkomen moet worden dat de hoven naderhand worden dichtgezet op een wijze die zowel de hoven als het gehele aanzicht zouden aantasten. De commissie vraagt daarom om een ontworpen oplossing. Graag ontvangt de commissie aanvullende informatie waaruit blijkt op welke wijze de houten gevelbekleding van de hoven op een duurzaam esthetische wijze verouderd. Deze voorwaarden geeft de commissie mee bij een eventueel positief advies op de aanvraag

4 omgevingsvergunning. 2.4 Strandpost, Hoek van Holland omschrijving: oprichten van een post voor strandwachten De Vilder & Zonneveld OLO De heer Zonneveld vertelt dat de bestaande strandpost zal worden opgedoekt en dat zij als bureau de besloten prijsvraag hebben gewonen die was uitgeschreven door de Veiligheidsregio Rotterdam. Het concept is dat van één volume met een heldere hoofdvorm waarbinnen zich een vrij indeelbare ruimte bevindt. Ook belangrijk is dat het gebouw zich opent naar de omgeving waardoor zichtbaar wordt wat er zich binnen plaatsvindt. De hoofdvorm zelf is gemaakt van metalen beplating, alle toevoegingen en verbijzonderingen zijn gemaakt van hout. Als blijkt dat de strandpost uiteindelijk niet een meer naar voren geschoven positie kan krijgen, dichterbij de waterlijn, moet er een extra uitzichtpost bovenop het tonvormige volume worden toegevoegd. Aan de hand van de drie schaalniveaus waarop het ontwerp overeenkomstig de Koepelnota Welstand wordt beoordeeld, meent de commissie dat de strandpost in grootte voldoende is afgestemd op de omgeving, het ook voldoet aan het criterium dat bebouwing compact gehouden moet worden en dat de verschillende functies zichtbaar gemaakt moeten worden. Waarin het ontwerp nog tekortschiet is de vormgeving die eenvoudig gehouden moet worden. De toevoegingen zijn te groot in aantal en vooral in omvang om de heldere keuze die ten grondslag ligt aan het ontwerp, zichtbaar te houden. Kortom, de opgave is om het ontwerp te vereenvoudigen waardoor de hoofdvorm beter tot uitdrukking komt en de strandpost niet oogt als een optelsom van vormcomponenten. De commissie zou in de uitwerkingsfase bovendien overtuigd willen worden van de weerstand van de verschillende materialen tegen voortijdige veroudering in deze specifieke en agressieve klimatologische omstandigheden. Andere aspecten waar aandacht aan besteed moet worden zijn de vandalismebestendigheid van de gevelbekleding, eventuele rolluiken, de keuze van het glas, de installaties, de mogelijke afvoeren op het dak en de inrichting van de directe omgeving. 2.5 Rozenburg, Boulevard 1 16:00 omschrijving: oprichten van 2 woongebouwen Rob Kromhoff, Jorissen Simonetti Architecten, Maarssen OLO Rob Kromhoff vertelt dat het stedenbouwkundig plan en de randvoorwaarden zijn opgesteld door Urbis. Dat is vervolgens vertaald in een concept bestemmingsplan dat nu ter visie ligt. In de randvoorwaarden is uitgegaan van twee torens van 9 en 11 bouwlagen hoog; de deelgemeente heeft echter besloten geen grotere hoogte toe te staan dan lagen. Het plan is zo opgebouwd dat de beide torens bereikt worden door een gedeelde toegangsweg die leidt naar een parkeerveld onder een groen dek. Het niveau van het dek is gelijk aan het niveau van de groenzone die hier eindigt. Het programma van de vier woningen per bouwlaag is zo gemanipuleerd dat alle woningen uitzicht hebben op de Nieuwe Waterweg en zo goed mogelijk zijn georiënteerd op de zon. Om de aansluiting van het dek op de omgeving en de inrichting van het dek vorm te geven is een landschapsarchitect ingeschakeld. De beide blokken zijn verschillend maar wel familie van elkaar in vormgeving. Aan de bovenzijde van beide blokken is een van de hoekpunten wat opgetrokken om de beide blokken wat pregnanter te maken ten opzichte van de omgeving. In dit volume zijn sneden gemaakt waarin de balkons zijn opgenomen. De binnenzijde van de sneden, de voering, is wit gemaakt. De rest van de huid is voorzien van een onregelmatig raampatroon. Bij afwezigheid van gebiedsgerichte criteria hanteert de commissie de algemene criteria die elk plan beoordeeld op drie schaalniveau: inpassing in de omgeving, het object op zichzelf, het kleur- en materiaalgebruik en de detaillering. Voor wat betreft de inpassing in de omgeving meent de commissie dat het parkeerprogramma mooi is opgenomen in het landschap. Daarom stoort het dat de toegangsweg aan beide zijden is voorzien van parkeerplaatsen. Daardoor benader je het woongebouw door een haag van

5 geparkeerde auto s, en dat doet afbreuk aan de zorgvuldige inpassing van het complex. Het bouwwerk op zichzelf is zorgvuldig vormgegeven. Op het niveau van het materiaalgebruik valt nog weinig te zeggen. De commissie is benieuwd hoe de liftinstallatie op het dak is opgelost en zou graag bij de omgevingvergunningaanvraag de materialen bemonsterd krijgen. 2.6 Botlekbrug 16:20 omschrijving: oprichten van een verkeers- en spoorbrug Paul Wintermans, QWA OMV Paul Wintermans legt uit dat na de vorige bijeenkomst met de commissie er aan het ontwerp is doorgewerkt maar dat het ook nog lang niet af is omdat de techniek elke dag nog verandert. Wat bijvoorbeeld wel zichtbar veranderd is zijn de wrijfhouten die zijn aangebracht op de voeten van de hefpeilers. Deze zijn niet van hout gemaakt maar van Hexoriet, een kunststof. Door deze banen aan te brengen is er iets van een tussenschaal geïntroduceerd die de grote maat van de voeten breekt. Ook gewijzigd is dat er wat meer lucht tussen de peilers (schijven) van de aanbruggen is gekomen. Daar waar de weggedeelten uit elkaar lopen zijn de schijven afwezig. Onderzocht wordt nog of er cannelures aangebracht kunnen worden in de oppervlaktes van de schijven waardoor er minder snel graffiti op aangebracht zal worden. De lichtmasten op de aanbruggen zijn steeds ter hoogte van de peilers geplaatst, maar wel tussen de hekwerken. Omdat er op de hefdelen van de brug geen ruimte is voor lichtmasten zijn de verlichtingselementen hier direct onder de bovenliggers aangebracht. De hekwerken op de aanbruggen en het hefbare deel bestaan uit een aantal ronde horizontale buizen tussen stripstalen balusters. Aan de voetgangerszijde zijn verticale staven toegevoegd als doorvalbeveiliging. Ook aangepast is het contragewicht dat wat hoger is geworden en aan de bovenzijde aan weerszijde een inkeping heeft gekregen. Hierdoor blijft het contragewicht in neergelaten toestand boven de bovenleiding van de trein. Wat betreft de vraag van de commissie over de inpassing van het fietspad in het geval van een tweede spoorverbinding, vertelt Wintermans dat Prorail heeft verzekerd dat er de komende twintig jaar geen tweede spoorlijn nodig zal zijn. Zou die er wel komen dan zal de resterende ruimte zo worden ingericht dat voetgangers en fietsers een baan delen. Het betonwerk van de hefpeilers is gedacht als glijbekisting. Ook de architect wil er zeker van zijn dat dit tot gladde en strakke peilers kan leiden. Het dak van de peilers wordt van zink omdat deze afneembaar moeten zijn bij onderhoud. De commissie is op hoofdlijnen tevreden met de aangebrachte wijzigingen die voor de nodige verfijning hebben gezorgd. Met de Vormgevingscommissie is de commissie van mening dat een nadere bewerking van de grote schijven noodzakelijk is om graffiti tegen te gaan. De commissie betreurt het dat de rand van de aanbruggen, het toegevoegde element, niet in dezelfde lichte kleur wordt uitgevoerd als het hefgedeelte. De commissie meent dat het randelement in hoogte zal wegvallen ten opzichte van de hoge kokerliggers van de aanbruggen. Onduidelijk in materiaal, vormgeving en kleur, maar wel belangrijk is de scheiding tussen de langzaam verkeersstrook en het spoor dat daar direct naast ligt. De commissie ziet graag bevestigt, dat dit eveneens in dezelfde kleur als de hekwerken aan beide zijden wordt uitgevoerd zoals voorgeschreven in het Ambitiedocument Architectuur (RAL 7022). Vanwege de continuïteit op de A15, een belangrijk uitgangspunt van het AA, verwacht de commissie dat de lichtmasten op de aanbruggen van hetzelfde type zijn, en in dezelfde kleur worden afgewerkt (RAL 9006) zoals aangegeven in het Ambitiedocument Architectuur als alle lichtmasten op de A15. Tevens meent de commissie dat ook aandacht aan de onderzijde van het opgeheven brugdeel moet worden gegeven, omdat dit het deel dat het meest wordt bekeken, wanneer de brug openstaat. De commissie geeft een positief advies op de aanvraag omgevingsvergunning op voorwaarde dat er een kleur- en materiaalstaat wordt aangeleverd ter goedkeuring van de commissie, inclusief specificaties en referenties voor de glijbekisting opdat de nagestreefde kwaliteit kan worden gegarandeerd.

6 2.7 MaVa A15 viaduct Aveling B :40 omschrijving: aanpassen talud Dirk Lohmeier, Paul Wintermans OMV Dirk Lohmeier laat aan de hand van foto s zien dat de taluds onder de twee viaducten over de A15 ter hoogte van de Aveling momenteel een natuurlijke helling hebben. Er moet echter ruimte gewonnen worden omdat het wegenpakket wat breder zal zijn dan nu. Deze ruimte wordt gewonnen door de beide taluds steiler te maken. Dat is mogelijk door onder de viaducten grondkerende betonschorten te plaatsen die met groutankers op hun plaats worden gehouden, en naast de viaducten damwanden te slaan. De betonschorten worden afgewerkt met panelen met een basalttoeslag. Voor de damwanden worden bouwstaalmatten geplaatst die overeenkomstig het AA worden afgewerkt met natuurlijke begroeiing. Bovenop de deksloof van de damwanden komt een eenvoudig hek als valbeveiliging. De commissie constateert dat het voorstel in hoofdopzet overeenkomt met wat wordt gevraagd in het Ambitiedocument Achitectuurvisie, het toetsingskader voor de commissie. Wat nog onvoldoende duidelijk is en wat wel zo wordt gesteld in het AA, is of de roosters voor de damwanden direct geheel worden voorzien van groene opgroeiende klim- en hangplanten. Dit zal de commissie als voorwaarde, en ter goedkeuring opnemen in het positieve advies onder voorwaarde aan het bestuur. Kadastraal B 2554 Hoogvliet omschrijving: Bouwen Oudelandseviaduct de heer F. v.d. Couvering OMV Lohmeier legt uit dat het Oudelandse viaduct een van de weinige viaducten is die in zijn geheel wordt vervangen. Het is een bijzonder viaduct vanwege de gebogen vorm en het gebruik in een enkele richting. Het deel aan de zuidzijde dat aanvankelijk parallel loopt met de A15 krijgt steeds drie tussensteunpunten met daaroverheen een onderslagbalk, ter plaatse van de weg draait de richting van de tussensteunpunten. In vormgeving en afwerking wordt volledig het AA gevolgd: afgeronde kolommen, een gebogen geperforeerd scherm met daaronder een metalen kap waarin de verlichting en naamgeving is opgenomen. De commissie zou graag weten op welke wijze wordt bereikt of zoals het AA stelt wordt gestimuleerd dat de kolommen vrij blijven van graffiti. In het bijzonder in het deel dat grenst aan het Oudelandsepark is dit een punt van zorg. De commissie wijst er op dat in paragraaf 5.9 expliciet wordt vermeld dat alle metaalwerken eerst verzinkt moeten worden alvorens deze worden gemoffeld. Daaraan wordt nog niet voldaan in deze aanvraag. Niet bevredigend is het vrijwel samenvallen van het laatste steunpunt met onderslagbalk aan de zuidzijde en het eerste tussensteunpunt van de reeks die tussen de rijbanen van de A15 staan. De beide uiteinden van de onderslagbalken raken elkaar vrijwel en de kolommen komen zo dicht bij elkaar te staan dat er een weinig elegant, zwaar beeld ontstaat van twee aparte reeksen die waar ze elkaar ontmoeten vrijwel samenvallen. De gehele serie steunpunten maakt deel uit van hetzelfde Oudelandse viaduct. Daarom mag verwacht worden dat het tot één serie wordt gemaakt die op gelijkmatige wijze het viaduct ondersteunt. Op de huidige aanvraag kan de commissie geen positief advies geven. Een aangepaste aanvraag waarin wordt met interesse tegemoet gezien. 3 SLUITING 17:00

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Burg. Hoffmanplein 48b 3071 XM Rotterdam tel 010-4138480 fax 010-4130086. visie gevelbeeld Damlaan 25-43 Leidschendam

Burg. Hoffmanplein 48b 3071 XM Rotterdam tel 010-4138480 fax 010-4130086. visie gevelbeeld Damlaan 25-43 Leidschendam Burg. Hoffmanplein 48b 3071 XM Rotterdam tel 010-4138480 fax 010-4130086 visie gevelbeeld Damlaan 25-43 Leidschendam Inhoud Visie gevelbeeld Damlaan 25-43 pag. 3 Damlaan 25-43 pag. 5 Hoofdstructuur pag.

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture

welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture Inhoud A Inleiding A1 Koppeling met de Koepelnota Welstand A2 Overzicht doorlopen proces

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

architectuur toe te passen. Uitzonderingen voor bijzondere projecten in uitgekiende stedenbouwkundige concepten blijven dus mogelijk.

architectuur toe te passen. Uitzonderingen voor bijzondere projecten in uitgekiende stedenbouwkundige concepten blijven dus mogelijk. 7 De ster lat In de naoorlogse wijken is een start gemaakt met de herstructurering van de woningvoorraad. In een aantal gevallen gaat het om het vervangen van bouwmassa's door vergelijkbare massa's en

Nadere informatie

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 1 COLOFON Structuurvisie Structuurvisie 18 augustus 2009 Rotterdam Central District 110317 Geproduceerd door: Gemeente Rotterdam Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties ZORG VOOR LEEGSTAND Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties Voorwoord Zorginstellingen hebben vaak grote moeite, vooral in de grote steden, om geschikte locaties te vinden voor nieuwbouw.

Nadere informatie

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek Het belang van de geschiedenis voor hoe we nu en in de toekomst zullen leven, wordt algemeen erkend. Van die geschiedenis zijn er in onze omgeving nog tal van tastbare resten te zien en te beleven. Overal

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP KERN VAN HET ADVIES Oude gebouwen bepalen mede de schoonheid van Overijssel. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed.

Nadere informatie

HET STADHUIS IN EEN ANDER DAGLICHT

HET STADHUIS IN EEN ANDER DAGLICHT HET STADHUIS IN EEN ANDER DAGLICHT DE VERBOUWING VAN STADHUIS NAAR STADSHUIS IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE EINDHOVEN APRIL 1999 Inhoud - Inleiding: het stadhuis in een ander daglicht - De architectuur van

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit Grote gebouwen Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit 1 Aanloopproject afstuderen Het Grote Generieke Gebouw Begeleiders: ir. M. Willems prof. ir. J. Westra November 2008 Dit boekwerk

Nadere informatie

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verantwoording Titel Subtitel Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan Projectnummer 243578 Datum

Nadere informatie

Het voormalige Philips-terrein

Het voormalige Philips-terrein Het voormalige Philips-terrein Toelichting onderzoek Gemeente Doetinchem Arnhem, juli 2004 Het voormalige Philips-terrein Toelichting onderzoek Gemeente Doetinchem Concept rapport drs. Letty Meeuwssen

Nadere informatie

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 Meeroevers II/b vlek 14 Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 2 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b vlek 14 kavels aan de hoven kavels aan Langs de Erven 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b

Nadere informatie

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350 Juni 2011 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Plangebied.. 4 3. Vigerend

Nadere informatie

Plan/project-MER Afsluitdijk

Plan/project-MER Afsluitdijk Plan/project-MER Afsluitdijk Samenvatting Mei 2015 Plan/project-MER Afsluitdijk Samenvatting Mei 2015 Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoud 1 Planuitwerking Afsluitdijk: aanleiding

Nadere informatie

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND NIEUW LICHT OP LEEGSTAND ontwerpend onderzoek naar de transformatie & stedenbouwkundige potentie van (structureel) leegstaande kantoren in Nederland en België 1 16 oktober 2012 S-M-L studio voor het metropolitane

Nadere informatie

Monumenten; Inspiratiebron voor natuur? Discussienotitie (deel 1)

Monumenten; Inspiratiebron voor natuur? Discussienotitie (deel 1) Monumenten; Inspiratiebron voor natuur? Discussienotitie (deel 1) 25 februari 2014 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding en vraagstelling 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Vraagstelling 5 2. Een korte geschiedenis van het

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgav e Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Het projectgebied 5 1.3

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie