C O M M I S S I E V O O R W E L S T A N D E N M O N U M E N T E N R O T T E R D A M Commissieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C O M M I S S I E V O O R W E L S T A N D E N M O N U M E N T E N R O T T E R D A M Commissieplan"

Transcriptie

1 C O M M I S S I E V O O R W E L S T A N D E N M O N U M E N T E N R O T T E R D A M Commissieplan VERSLAG VERGADERING van de COMMISSIE VOOR WELSTAND EN MONUMENTEN bouwplannen WOENSDAG 22 juni 2011 Rotterdam INFO Coolsingel - Rotterdam AANWEZIGHEID: Commissie: Winkel (voorzitter), Hoven, Stuhlmacher, Bakker, Vanstiphout, (afwezig: Berns, Van den Born, Steenhuis) Secretariaat: Schut (commissiesecretaris), Pronk (gedeeltelijk) Adviseurs: Knibbeler (gedeeltelijk) 1 OPENING (en vaststellen van de agenda) 14:30 2 BOUWPLANNEN (zie overzicht volgende pagina) 14:30 c.a. 17:40 Openbare toetsing van plannen aan de Koepelnota Welstand Rotterdam 2.1 Boompjes 250 (1e behandeling) omschrijving: wijzigen van het gebruik Nico Brouwer, Peter Hellebrand, architecten OLO (conceptaanvraag) Nico Brouwer herinnert de commissie er aan dat de ontwikkeling van dit pand een lange geschiedenis kent. Het is in verschillende fases ingediend en nog niet zo lang geleden zijn onder het toeziend oog van het Cultuurhistorisch adviesbureau van Beek en Kooiman alle niet waardevolle delen uit het interieur verwijderd. Wat nu voorligt is het voorlopig ontwerp voor het gebouw dat in de markt wordt gezet als een kantoorgebouw voor verschillende gebruikers. Brouwer wijst er op dat het gebouw vrijwel vanaf het begin verschillende gebruikers heeft gekend, het is nooit exclusief als gebouw voor de Nederlandse Bank gebruikt. Dat verklaart ook de verschillende toegangen en de verschillende trappenhuizen die elk afzonderlijk een bepaald deel van het gebouw hebben ontsloten. Zo hadden de kelderverdiepingen, de bovenste verdieping, de eerste twee verdiepingen allen een eigen trappenhuis, waarbij ook het personeel nog een eigen intern trappenhuis had aan de westzijde. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige ontsluitingsstructuur is dat er aan de zijde van de Terwenakker een nieuwe toegang wordt gemaakt welke direct wordt verbonden met de bestaande toegang aan de Boompjes. De monumentale hoofdtrap, die toegang geeft tot de eerste verdieping, is aan deze as gesitueerd blijft dan ook in stand. De voormalige personeelstrap aan de westzijde wordt eveneens gehandhaafd maar wordt doorgetrokken naar de vijfde verdieping. In de oorspronkelijke situatie waren op de begane grond ondersteunende functies ondergebracht zoals kleedruimten, fietsenstalling en een wasserij. In de nieuwe opzet wordt dit kantoorruimte. Om deze kantoorruimte van daglicht te voorzien, en het pand te openen naar de stad, is het voorstel om in de gevel aan de Boompjes openingen aan te brengen die in maat en vormgeving zijn afgeleid van een eerder voorstel van architecten in de aanvraag voor een hotel. De bestaande gevelkozijnen zullen worden vervangen door gelijkvormige exemplaren waarin geïsoleerde beglazing kan worden aangebracht.

2 De daklaag, die oorspronkelijk was bedacht als lantaren voor de daaronder gelegen recreatiezaal, zal een verblijfsfunctie krijgen met buitenruimte. Ook de puien van deze opbouw, die grotendeels al niet meer oorspronkelijk zijn, zullen worden vervangen door exemplaren die passend zijn bij de stijl van het gebouw. Omdat de beide noodtrappenhuizen aan de oostzijde zijn verwijderd en de ruimte daarachter is bestemd als kantoorruimte, is het voorstel de raampjes die op bordeshoogte aanwezig zijn te vervangen door grotere ramen op de gebruikelijke hoogte. De huidige gaten zullen worden ingeboet met de stenen die vrijkomen bij het maken van de nieuwe gevelopeningen. De nieuwe ramen zullen op abstracte wijze worden gedetailleerd en voor in het gevelvlak worden geplaatst zodat afleesbaar blijft dat het een hedendaagse ingreep betreft. De commissie wijst er op dat het hier een gemeentelijk monument betreft, een bijzonder gebouw van architect Zwiers, dat gebouwd is in een periode van de Wederopbouw toen er nog ruimte was voor meer conventionele stijlkenmerken. Die kenmerken die ook goed aansloten bij de functie van het gebouw, zijn niet alleen terug te vinden in de niet louter functioneel vormgegeven massaopbouw en gevelordening, maar juist ook in de detaillering die zorgde voor een verfijning en lichtheid als tegenhanger van de enigszins monumentale massaopbouw. De commissie is van mening dat in het voorstel van architecten deze kenmerken en daarmee het belang van dit gebouw onvoldoende wordt onderkend. Door het aanbrengen van ramen in het basement aan de Boompjes, van de voorgestelde grootte, wordt niet alleen de betekenis van de geslotenheid van dit basement als onderdeel van de wordingsgeschiedenis van het gebouw ontkend, maar ook het rondlopende gesloten gevelvlak dat het regelmatige patroon van gelijke grote gevelopeningen van de hoofdverdiepingen omkaderd doorbroken. Destijds, bij de behandeling van de aanvraag voor de transformatie tot hotel, is de afweging gemaakt dat het restaurant op die plek een wezenlijke bijdrage zou kunnen leveren aan de openbare ruimte, bij een standaardkantoor zoals die ook op de andere verdiepingen voorkomt, ontbreekt dat argument. 2. Het verwijderen van de versprongen ramen ter plaatse van de voormalige trappenhuizen aan de Rederijstraat, en deze te vervangen door gevelopeningen met een gelijke grootte als de naastgelegen ramen, op de standaardpositie stuit op hetzelfde bezwaar. Het ontkent de betekenis van de ramen als onderdeel van de geschiedenis, maar zeker zo belangrijk, het doorbreekt de gesloten gevelvlakken op de hoeken van het als massa vormgegeven gebouw. In beide gevallen is de commissie geen principieel tegenstander van het wijzigen van de gevel, maar zowel de architectuurkenmerken als de uitdrukking van de gevel als deel van de geschiedenis moet daarbij leidend zijn. Het gebouw is een als bankgebouw vormgegeven onderdeel van de Wederopbouw van Rotterdam, dat heeft geleid tot de waardering als monument. Dat besef zou leidend moeten zijn bij de herontwikkeling tot kantoorgebouw. Wat de commissie in het voorstel dan ook mist, is een restauratievisie. Door het betrekken van een gespecialiseerd bureau is de kennis van het gebouw aanwezig, wat nu verwacht wordt is dat op basis van die kennis een visie wordt ontwikkeld. 2.2 Zalmhaven 14:50 omschrijving: wijzigen van een kantoorgebouw Dam & Partners OLO (conceptaanvraag) Diederik Dam neemt de commissie mee in de uitwerking van de transformatie van het kantoorgebouw. Afgezien van het transparant maken van de onderste verdieping, blijft de hoofdmassa in grote lijnen ongewijzigd. Bovenop het gebouw wordt een glazen opbouw toegevoegd die vrij blijft van die hoofdmassa. Ten opzichte van de vorige presentatie is dit niet veranderd maar wel in detail uitgewerkt. Voor de tweede fase wordt voorgesteld om, in overeenstemming met de welstandscriteria, het gebouw meer te verzelfstandigen ten opzichte van het bestaande kantoorgebouw door de plint hoger te maken dan die van het bestaande kantoorgebouw. Deze plint zal doorlopen tot in de Houtlaan en daar verder worden verhoogd tot een zelfstandig volume. Ook in de vormgeving zal niet worden geprobeerd om aan te sluiten op de architectuur van het Scheepvaartkwartier, maar om er een Rivierenlocatiepand aan het Willemsplein van te maken. Het parkeren zal weliswaar op maaiveld plaatsvinden, maar aan de Zalmhavenzijde worden de parkeerplaatsen omsloten door een wand die wordt bekleed met natuursteen. Op de noordwesthoek krijgt deze wand een afdekking (dak) waarop een buitenruimte met groene inrichting komt. In vormgeving sluit de wand met groene afdekking aan op de

3 inrichtingselementen die deel uitmaken van de Zalmhavenontwikkeling. De rechthoekige met natuursteen beklede bakken met beplanting uit het Zalmhavenproject zijn als stepping-stones (opmaat) voor de buitenruimte boven de entree van de parkeerplaats. Door het aanvullende materiaal en de uiteenzetting is veel van de onduidelijkheid die de commissie bij de vorige presentatie belette een uitspraak te doen, weggenomen. Op grond van het getoonde materiaal kan de commissie op hoofdlijnen instemmen met de herontwikkeling van het pand in de eerste fase. De commissie heeft voor de uitwerkingsfase de volgende opmerkingen. 1. De gevelopbouw van het huidige pand wordt gekenmerkt door doorlopende borstweringen van natuursteen en raamstroken die alternerend, ter plaatse van de draagstructuur, worden onderbroken door panelen of erkertjes. In het voorstel blijven de erkertjes gehandhaafd, maar verdwijnen de dichte delen ter plaatse van de kolommen. De commissie bepleit een terughoudender benadering voor de gevel van het bestaande pand opdat het heldere model van een afwijkend vormgegeven toevoeging aan een bestaand pand niet wordt vertroebeld. 2. In detail en vormgeving is het de commissie onvoldoende duidelijk of de glazen opbouw moet worden opgevat als een doosvormig volume of als een op afstand geplaatst glazen scherm rond een opbouw. Doordat het glasvlak over twee verdiepingen doorloopt, maar er daarboven en eronder van gescheiden wordt door een regel, mist het de abstractie van een scherm, maar wordt ook geen volume ( doos ) doordat het glas aan de onderzijde niet wordt omgezet. 3. Op grond van het fotomateriaal en de tekeningen uit de verschillende fasen is de commissie er van overtuigd geraakt dat het achterwege laten van fase II geen verslechtering oplevert ten opzichte van de huidige situatie, en mogelijk zelfs een verbetering wanneer deze plek ook als parkruimte wordt ingericht. De huidige vernauwing aan het begin van de Houtstraat is immers gebaat bij enige ruimte. In het geval dat alleen de volgende fase van het Zalmhavenproject gerealiseerd zou worden, is het voorstelbaar dat de toren zo een eigen voorgebied krijgt, als opmaat vanaf het Willemsplein. De getoonde schets van Fase II overtuigd daarentegen nog niet, te veel verknoopt, te weinig zelfstandig, te weinig een eigenstandig object dat tezamen met de overige bebouwing een ensemble vormt. 2.3 Brongras, De Piloot omschrijving: oprichten van een scholencomplex Daniel Biesheuvel, Jorissen Simonetti Architecten OMV Daniël Biesheuvel vertelt dat het plan een enorme verandering heeft doorgemaakt nadat hij in december bij de commissie is geweest. Wat gebleven is dat het een school betreft voor speciaal onderwijs en dat daarom de specifieke routing die daarbij hoort in stand is gebleven. Maar in opbouw is het geheel veranderd. In reactie op de opmerking van de commissie dat het niet passend is het gehele terrein vol te zetten, is besloten om de organisatie te veranderen van eenlaagse bebouwing met een drielaagse sportzaal naar een geheel tweelaagse bebouwing. Deze tweelaagse bebouwing is zo geordend dat er ruimte ontstaan is voor hoven die vanaf beide zijden zicht bieden tot diep in de locatie. Omdat de gymzaal niet meer uitsteekt voorbij de rooilijn loopt aan de Brongraszijde de openbare ruimte nu op vanzelfsprekende wijze door. De gevel van de gymzaal is ook niet meer zoals voorheen een gesloten gevelvlak. De verschillende volumes zijn met uitzondering van de gymzaal in één materiaal uitgevoerd. Om deze eenvoud tegenwicht te bieden worden krijgen de gevelopeningen diepe neggen waaraan een kader wordt toegevoegd dat tot aan het gevelvlak loopt. De commissie is ingenomen met de wijzigingen die het tot een plan hebben gemaakt met een helderheid en subtiliteit die beter past is in deze omgeving. De commissie heeft voor de uitwerking nog twee opmerkingen. De open hoven zijn fraai maar in deze omgeving erg kwetsbaar. Voorkomen moet worden dat de hoven naderhand worden dichtgezet op een wijze die zowel de hoven als het gehele aanzicht zouden aantasten. De commissie vraagt daarom om een ontworpen oplossing. Graag ontvangt de commissie aanvullende informatie waaruit blijkt op welke wijze de houten gevelbekleding van de hoven op een duurzaam esthetische wijze verouderd. Deze voorwaarden geeft de commissie mee bij een eventueel positief advies op de aanvraag

4 omgevingsvergunning. 2.4 Strandpost, Hoek van Holland omschrijving: oprichten van een post voor strandwachten De Vilder & Zonneveld OLO De heer Zonneveld vertelt dat de bestaande strandpost zal worden opgedoekt en dat zij als bureau de besloten prijsvraag hebben gewonen die was uitgeschreven door de Veiligheidsregio Rotterdam. Het concept is dat van één volume met een heldere hoofdvorm waarbinnen zich een vrij indeelbare ruimte bevindt. Ook belangrijk is dat het gebouw zich opent naar de omgeving waardoor zichtbaar wordt wat er zich binnen plaatsvindt. De hoofdvorm zelf is gemaakt van metalen beplating, alle toevoegingen en verbijzonderingen zijn gemaakt van hout. Als blijkt dat de strandpost uiteindelijk niet een meer naar voren geschoven positie kan krijgen, dichterbij de waterlijn, moet er een extra uitzichtpost bovenop het tonvormige volume worden toegevoegd. Aan de hand van de drie schaalniveaus waarop het ontwerp overeenkomstig de Koepelnota Welstand wordt beoordeeld, meent de commissie dat de strandpost in grootte voldoende is afgestemd op de omgeving, het ook voldoet aan het criterium dat bebouwing compact gehouden moet worden en dat de verschillende functies zichtbaar gemaakt moeten worden. Waarin het ontwerp nog tekortschiet is de vormgeving die eenvoudig gehouden moet worden. De toevoegingen zijn te groot in aantal en vooral in omvang om de heldere keuze die ten grondslag ligt aan het ontwerp, zichtbaar te houden. Kortom, de opgave is om het ontwerp te vereenvoudigen waardoor de hoofdvorm beter tot uitdrukking komt en de strandpost niet oogt als een optelsom van vormcomponenten. De commissie zou in de uitwerkingsfase bovendien overtuigd willen worden van de weerstand van de verschillende materialen tegen voortijdige veroudering in deze specifieke en agressieve klimatologische omstandigheden. Andere aspecten waar aandacht aan besteed moet worden zijn de vandalismebestendigheid van de gevelbekleding, eventuele rolluiken, de keuze van het glas, de installaties, de mogelijke afvoeren op het dak en de inrichting van de directe omgeving. 2.5 Rozenburg, Boulevard 1 16:00 omschrijving: oprichten van 2 woongebouwen Rob Kromhoff, Jorissen Simonetti Architecten, Maarssen OLO Rob Kromhoff vertelt dat het stedenbouwkundig plan en de randvoorwaarden zijn opgesteld door Urbis. Dat is vervolgens vertaald in een concept bestemmingsplan dat nu ter visie ligt. In de randvoorwaarden is uitgegaan van twee torens van 9 en 11 bouwlagen hoog; de deelgemeente heeft echter besloten geen grotere hoogte toe te staan dan lagen. Het plan is zo opgebouwd dat de beide torens bereikt worden door een gedeelde toegangsweg die leidt naar een parkeerveld onder een groen dek. Het niveau van het dek is gelijk aan het niveau van de groenzone die hier eindigt. Het programma van de vier woningen per bouwlaag is zo gemanipuleerd dat alle woningen uitzicht hebben op de Nieuwe Waterweg en zo goed mogelijk zijn georiënteerd op de zon. Om de aansluiting van het dek op de omgeving en de inrichting van het dek vorm te geven is een landschapsarchitect ingeschakeld. De beide blokken zijn verschillend maar wel familie van elkaar in vormgeving. Aan de bovenzijde van beide blokken is een van de hoekpunten wat opgetrokken om de beide blokken wat pregnanter te maken ten opzichte van de omgeving. In dit volume zijn sneden gemaakt waarin de balkons zijn opgenomen. De binnenzijde van de sneden, de voering, is wit gemaakt. De rest van de huid is voorzien van een onregelmatig raampatroon. Bij afwezigheid van gebiedsgerichte criteria hanteert de commissie de algemene criteria die elk plan beoordeeld op drie schaalniveau: inpassing in de omgeving, het object op zichzelf, het kleur- en materiaalgebruik en de detaillering. Voor wat betreft de inpassing in de omgeving meent de commissie dat het parkeerprogramma mooi is opgenomen in het landschap. Daarom stoort het dat de toegangsweg aan beide zijden is voorzien van parkeerplaatsen. Daardoor benader je het woongebouw door een haag van

5 geparkeerde auto s, en dat doet afbreuk aan de zorgvuldige inpassing van het complex. Het bouwwerk op zichzelf is zorgvuldig vormgegeven. Op het niveau van het materiaalgebruik valt nog weinig te zeggen. De commissie is benieuwd hoe de liftinstallatie op het dak is opgelost en zou graag bij de omgevingvergunningaanvraag de materialen bemonsterd krijgen. 2.6 Botlekbrug 16:20 omschrijving: oprichten van een verkeers- en spoorbrug Paul Wintermans, QWA OMV Paul Wintermans legt uit dat na de vorige bijeenkomst met de commissie er aan het ontwerp is doorgewerkt maar dat het ook nog lang niet af is omdat de techniek elke dag nog verandert. Wat bijvoorbeeld wel zichtbar veranderd is zijn de wrijfhouten die zijn aangebracht op de voeten van de hefpeilers. Deze zijn niet van hout gemaakt maar van Hexoriet, een kunststof. Door deze banen aan te brengen is er iets van een tussenschaal geïntroduceerd die de grote maat van de voeten breekt. Ook gewijzigd is dat er wat meer lucht tussen de peilers (schijven) van de aanbruggen is gekomen. Daar waar de weggedeelten uit elkaar lopen zijn de schijven afwezig. Onderzocht wordt nog of er cannelures aangebracht kunnen worden in de oppervlaktes van de schijven waardoor er minder snel graffiti op aangebracht zal worden. De lichtmasten op de aanbruggen zijn steeds ter hoogte van de peilers geplaatst, maar wel tussen de hekwerken. Omdat er op de hefdelen van de brug geen ruimte is voor lichtmasten zijn de verlichtingselementen hier direct onder de bovenliggers aangebracht. De hekwerken op de aanbruggen en het hefbare deel bestaan uit een aantal ronde horizontale buizen tussen stripstalen balusters. Aan de voetgangerszijde zijn verticale staven toegevoegd als doorvalbeveiliging. Ook aangepast is het contragewicht dat wat hoger is geworden en aan de bovenzijde aan weerszijde een inkeping heeft gekregen. Hierdoor blijft het contragewicht in neergelaten toestand boven de bovenleiding van de trein. Wat betreft de vraag van de commissie over de inpassing van het fietspad in het geval van een tweede spoorverbinding, vertelt Wintermans dat Prorail heeft verzekerd dat er de komende twintig jaar geen tweede spoorlijn nodig zal zijn. Zou die er wel komen dan zal de resterende ruimte zo worden ingericht dat voetgangers en fietsers een baan delen. Het betonwerk van de hefpeilers is gedacht als glijbekisting. Ook de architect wil er zeker van zijn dat dit tot gladde en strakke peilers kan leiden. Het dak van de peilers wordt van zink omdat deze afneembaar moeten zijn bij onderhoud. De commissie is op hoofdlijnen tevreden met de aangebrachte wijzigingen die voor de nodige verfijning hebben gezorgd. Met de Vormgevingscommissie is de commissie van mening dat een nadere bewerking van de grote schijven noodzakelijk is om graffiti tegen te gaan. De commissie betreurt het dat de rand van de aanbruggen, het toegevoegde element, niet in dezelfde lichte kleur wordt uitgevoerd als het hefgedeelte. De commissie meent dat het randelement in hoogte zal wegvallen ten opzichte van de hoge kokerliggers van de aanbruggen. Onduidelijk in materiaal, vormgeving en kleur, maar wel belangrijk is de scheiding tussen de langzaam verkeersstrook en het spoor dat daar direct naast ligt. De commissie ziet graag bevestigt, dat dit eveneens in dezelfde kleur als de hekwerken aan beide zijden wordt uitgevoerd zoals voorgeschreven in het Ambitiedocument Architectuur (RAL 7022). Vanwege de continuïteit op de A15, een belangrijk uitgangspunt van het AA, verwacht de commissie dat de lichtmasten op de aanbruggen van hetzelfde type zijn, en in dezelfde kleur worden afgewerkt (RAL 9006) zoals aangegeven in het Ambitiedocument Architectuur als alle lichtmasten op de A15. Tevens meent de commissie dat ook aandacht aan de onderzijde van het opgeheven brugdeel moet worden gegeven, omdat dit het deel dat het meest wordt bekeken, wanneer de brug openstaat. De commissie geeft een positief advies op de aanvraag omgevingsvergunning op voorwaarde dat er een kleur- en materiaalstaat wordt aangeleverd ter goedkeuring van de commissie, inclusief specificaties en referenties voor de glijbekisting opdat de nagestreefde kwaliteit kan worden gegarandeerd.

6 2.7 MaVa A15 viaduct Aveling B :40 omschrijving: aanpassen talud Dirk Lohmeier, Paul Wintermans OMV Dirk Lohmeier laat aan de hand van foto s zien dat de taluds onder de twee viaducten over de A15 ter hoogte van de Aveling momenteel een natuurlijke helling hebben. Er moet echter ruimte gewonnen worden omdat het wegenpakket wat breder zal zijn dan nu. Deze ruimte wordt gewonnen door de beide taluds steiler te maken. Dat is mogelijk door onder de viaducten grondkerende betonschorten te plaatsen die met groutankers op hun plaats worden gehouden, en naast de viaducten damwanden te slaan. De betonschorten worden afgewerkt met panelen met een basalttoeslag. Voor de damwanden worden bouwstaalmatten geplaatst die overeenkomstig het AA worden afgewerkt met natuurlijke begroeiing. Bovenop de deksloof van de damwanden komt een eenvoudig hek als valbeveiliging. De commissie constateert dat het voorstel in hoofdopzet overeenkomt met wat wordt gevraagd in het Ambitiedocument Achitectuurvisie, het toetsingskader voor de commissie. Wat nog onvoldoende duidelijk is en wat wel zo wordt gesteld in het AA, is of de roosters voor de damwanden direct geheel worden voorzien van groene opgroeiende klim- en hangplanten. Dit zal de commissie als voorwaarde, en ter goedkeuring opnemen in het positieve advies onder voorwaarde aan het bestuur. Kadastraal B 2554 Hoogvliet omschrijving: Bouwen Oudelandseviaduct de heer F. v.d. Couvering OMV Lohmeier legt uit dat het Oudelandse viaduct een van de weinige viaducten is die in zijn geheel wordt vervangen. Het is een bijzonder viaduct vanwege de gebogen vorm en het gebruik in een enkele richting. Het deel aan de zuidzijde dat aanvankelijk parallel loopt met de A15 krijgt steeds drie tussensteunpunten met daaroverheen een onderslagbalk, ter plaatse van de weg draait de richting van de tussensteunpunten. In vormgeving en afwerking wordt volledig het AA gevolgd: afgeronde kolommen, een gebogen geperforeerd scherm met daaronder een metalen kap waarin de verlichting en naamgeving is opgenomen. De commissie zou graag weten op welke wijze wordt bereikt of zoals het AA stelt wordt gestimuleerd dat de kolommen vrij blijven van graffiti. In het bijzonder in het deel dat grenst aan het Oudelandsepark is dit een punt van zorg. De commissie wijst er op dat in paragraaf 5.9 expliciet wordt vermeld dat alle metaalwerken eerst verzinkt moeten worden alvorens deze worden gemoffeld. Daaraan wordt nog niet voldaan in deze aanvraag. Niet bevredigend is het vrijwel samenvallen van het laatste steunpunt met onderslagbalk aan de zuidzijde en het eerste tussensteunpunt van de reeks die tussen de rijbanen van de A15 staan. De beide uiteinden van de onderslagbalken raken elkaar vrijwel en de kolommen komen zo dicht bij elkaar te staan dat er een weinig elegant, zwaar beeld ontstaat van twee aparte reeksen die waar ze elkaar ontmoeten vrijwel samenvallen. De gehele serie steunpunten maakt deel uit van hetzelfde Oudelandse viaduct. Daarom mag verwacht worden dat het tot één serie wordt gemaakt die op gelijkmatige wijze het viaduct ondersteunt. Op de huidige aanvraag kan de commissie geen positief advies geven. Een aangepaste aanvraag waarin wordt met interesse tegemoet gezien. 3 SLUITING 17:00

VERSLAG. VERGADERING van de COMMISSIE VOOR WELSTAND EN MONUMENTEN. bouwplannen. W O E N S D A G 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2

VERSLAG. VERGADERING van de COMMISSIE VOOR WELSTAND EN MONUMENTEN. bouwplannen. W O E N S D A G 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 VERSLAG VERGADERING van de COMMISSIE VOOR WELSTAND EN MONUMENTEN bouwplannen W O E N S D A G 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 Rotterdam INFO Coolsingel - Rotterdam AANWEZIGHEID: Commissie: Steenhuis (voorzitter),

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 3 110139 Bouwadres Rading 146 Loosdrecht Soort bouwwerk Winkel Omschrijving supermarkt Aanvrager Walmarkt vastgoed B.V. M.A. Slager Welstandsnota

Nadere informatie

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid DAKKAPELLEN Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015 Ontwerp beeldkwalititeitplan St.-Annaparochie VOGELVLUCHT Ulbe van Houtenlocatie 2 april 2015 Ulbe van Houtenstraat Schetsontwerp stedenbouwkundig plan 13 november 2014 Inleiding Dit beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost(vastgesteld) Inhoudsopgave Bijlagen bij regels Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma 5 april 2016-1/7 Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden Programma Het huis gaat bewoond worden door een gezin met jonge kinderen. Het programma

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-04-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-04-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 17 Verslag d.d. 22-04-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 130008 Bouwadres Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele woning

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 4

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 4 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 130017 Bouwadres Dennenlaan 25 te Loosdrecht Omschrijving plaatsen van een erker Aanvrager H. Bakker H.A. Arleman Welstandsnota gebied

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 18 Verslag d.d. 29-04-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

TE KOOP. Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem. Vraagprijs: k.k.

TE KOOP. Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem. Vraagprijs: k.k. TE KOOP Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem Vraagprijs: 850.000 k.k. www.reliplan.nl 2 Object Ligging - De locatie is gelegen aan de Berkenstraat 10 Haarlem. Perceel perceel 330 m² Oppervlakte

Nadere informatie

Concept d.d. 8 november 2011

Concept d.d. 8 november 2011 1 BEELDKWALITEITPLAN MAARTENSWOUDEN Aanvulling november 2011 Gemeente Drachten Werknummer: 899.301.00 November 2011 Kuipercompagnons 2 Inhoudsopgave blz. 1. INLEIDING 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Ligging

Nadere informatie

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan 1 juni 2011 Beeldkwaliteitplan Den Bergh behorende bij bestemmingsplan Den Bergh inhoudsopgave aanleiding en doel luchtfoto plangebied stedenbouwkundig plan uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13

VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13 VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13 41 Bennebroekstaat Bestaande situatie 1:200 42 Bennebroekstaat Bestaande situatie 1:200 1 43 Bennebroekstraat 44 Bennebroekstraat ALGEMEEN De school aan de Bennebroekstraat

Nadere informatie

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel :

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Donkerelaan 20 Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Naam object : Oude Dorpshuis Bouwjaar : 1929 Architect : H.W.

Nadere informatie

Kloostergang met krokodillenhuid

Kloostergang met krokodillenhuid Kloostergang met krokodillenhuid De anier -70 sociale huurappartementen Den Haag van Herk De Kleijn Schroeder & de Jong architecten bv lid N Groenhoedenveem 22 1019 L msterdam 020-4185131 www.hksj.nl info@vanherkdekleijn.nl

Nadere informatie

Burgermeester de Beaufortweg 61-63

Burgermeester de Beaufortweg 61-63 een toekomstgerichte oplossing voor de renovatie van twee kenmerkende gebouwen in Leusden Burgermeester de Beaufortweg 61-63 nieuwbouw renovatie restauratie herbestemming multifunctioneel woningbouw industrie

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

VERSLAG. VERGADERING van de COMMISSIE VOOR WELSTAND EN MONUMENTEN. bouwplannen. W O E N S D A G 1 6 j u l i

VERSLAG. VERGADERING van de COMMISSIE VOOR WELSTAND EN MONUMENTEN. bouwplannen. W O E N S D A G 1 6 j u l i v a s t g e s t e l d d. d. 2 3 j u l i 2 0 1 4 VERSLAG VERGADERING van de COMMISSIE VOOR WELSTAND EN MONUMENTEN bouwplannen W O E N S D A G 1 6 j u l i 2 0 1 4 EPII, kamer 7.22, 7e etage Galvanistraat

Nadere informatie

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam 167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m 2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam de woningbouw en het pakhuis vanaf de Oostelijke Handelskade

Nadere informatie

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010 Krullenlaan 3 Straat en huisnummer : Krullenlaan 3 Postcode en plaats : 2061 HT Bloemendaal Kadastrale aanduiding : F746 Complexonderdeel : Schapenduinen Naam object : Bouwjaar : Eind 19 de eeuw (hoofdmassa),

Nadere informatie

Gemeente. Hof van Twente. beeldkwaliteitplan stadhuis Delden

Gemeente. Hof van Twente. beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Gemeente Hof van Twente beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Rho adviseurs Oenkerk 7 juli 2014 Gemeente Hof van Twente beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Rho adviseurs Oenkerk referte: Guido van Loenen opdrachtnr.

Nadere informatie

GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND

GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND SNELTOETS- CRITERIA DAKKAPELLEN DEEL 4. VERSNELLING: DE SNELTOETS- CRITERIA 1. DAKKAPELLEN 2. DAKOPBOUWEN EN AFSCHEIDINGEN ROND DAKTERRASSEN 3. DAKRAMEN EN ANDERE

Nadere informatie

156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam

156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam 156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam, 1996 Project 156 - Abraham/Boddaert Verbouwing

Nadere informatie

Plan aanhouden. De commissie zou nog graag details zien (onder, boven en zijdetail) van de valramen en de nieuw te plaatsen glaslatten.

Plan aanhouden. De commissie zou nog graag details zien (onder, boven en zijdetail) van de valramen en de nieuw te plaatsen glaslatten. Plaats Hulst Datum 1 september 2015 Tijd 9:00 uur Locatie Multimediaruimte 1 Aanvragen omgevingsvergunning 1.1 Adres: Grote Markt 24, Hulst Omschrijving: het plaatsen van valramen en het vervangen van

Nadere informatie

Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven

Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven DIRK ROOSENBURG PUBLIEKSPRIJS 2013 herbestemming Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven In november 2012 is de gerestaureerde en herbestemde Pastoor van Arskerk in Eindhoven in gebruik genomen. Om de fraaie

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-03-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-03-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 12 Verslag d.d. 18-03-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging)

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Gemeente Emmen 21 april 2011 2 1. Inleiding Dit Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: 13:05 uur K.W. Koster (aanvrager), inzake 120060, Meidoornlaan 21 te 13:15 uur A. Bloem (architect), inzake 120057, Nieuw-sedijk

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 120008 Bouwadres Nieuw-Loosdrechtsedijk 161 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 47 Verslag d.d. 18-11-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Kozijn- of gevelwijziging

Kozijn- of gevelwijziging Kozijn- of gevelwijziging (aan bestaande woningen of woongebouwen of aan bijgebouwen bij bestaande woningen of woongebouwen) Omschrijving en uitgangspunten Van een kozijn- of gevelwijziging is sprake bij

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Typering van het monument: Voormalige boerderij met woongedeelte in een traditionele, negentiende-eeuwse bouwstijl.

Typering van het monument: Voormalige boerderij met woongedeelte in een traditionele, negentiende-eeuwse bouwstijl. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM081 Naam monument : Pand 'Peeters' Adres : Kasteelstraat 9 Postcode en plaats : 6085 BH Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 2105 Coördinaten

Nadere informatie

Belcanto. ontspannen stedelijkheid

Belcanto. ontspannen stedelijkheid Belcanto ontspannen stedelijkheid Stedenbouwkundige Uitgangspunten Fase 1 29 augustus 2012 Belcanto stedenbouwkundige uitgangspunten Rijnboutt 2 Ten behoeve van de ontwikkeling van fase 1 van Belcanto

Nadere informatie

Capgemini LRCN Utrecht

Capgemini LRCN Utrecht Capgemini LRCN Utrecht Kantoor Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Locatie aan de A2 bij Utrecht Locatie kantoorgebouw 4 Aan de oostzijde van LRCN, parallel aan de A2, is een doorlopende kantorenwand

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie

AMSTELBLOCKET TE KOOP! APPARTEMENTEN AMSTELKWARTIER

AMSTELBLOCKET TE KOOP! APPARTEMENTEN AMSTELKWARTIER AMSTELBLOCKET TE KOOP! APPARTEMENTEN AMSTELKWARTIER architect studio PROTOTYPE www.studioprototype.nl adviseur constructie constructie adviesbureau F. Wiggers adviseur installaties ABT bouwtechnisch adviesbureau

Nadere informatie

BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE

BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE Gemeente Beverwijk Rho adviseurs voor leefruimte opdrachtnr: 037500.1912500 datum: 15 juli 2016 referte: mw. I.

Nadere informatie

Gebied 12 Elst Centrum

Gebied 12 Elst Centrum Gebied 12 Elst Centrum het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 12 Elst centrum 131 Gebiedsbeschrijving Structuur Het centrum van Elst wordt gevormd door de licht gekromde

Nadere informatie

BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN

BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN Janssen de Jong Projectontwikkeling inex architecten 11.11.2013 Janssen de Jong Projectontwikkeling - inexarchitecten INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 19-08-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 19-08-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 34 Verslag d.d. 19-08-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 Landgoed Middelesch te Zuna beeldkwaliteitsparagraaf Landgoed Middelesch 4D architecten 1 beeldkwaliteitsparagraaf

Nadere informatie

Advies 1674 OW: Erveweg 26, Olst Wijhe

Advies 1674 OW: Erveweg 26, Olst Wijhe Advies 1674 OW: Erveweg 26, Olst Wijhe Datum : 3 november 2011 Kader : herbestemming VAB Fase : initiatief Opgave In het kader van een transformatie van het erf aan de Erveweg 26 in Welsum vraagt de gemeente

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 13-01-2015

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 13-01-2015 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 03-2015 Verslag d.d. 13-01-2015 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Blok 4 August Allebéplein

Blok 4 August Allebéplein Blok 4 August Allebéplein Bouwenvelop 09-10-2014 Inhoud Inleiding, toelichting Matentekening Ruimtelijke randvoorwaarden Doorsneden Toelichting De bouwenvelop is opgesteld binnen het kader van het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

Koop kantoorruimte op Reeweg Oost 123 te Dordrecht (prijs op aanvraag)

Koop kantoorruimte op Reeweg Oost 123 te Dordrecht (prijs op aanvraag) Koop kantoorruimte op Reeweg Oost 123 te Dordrecht (prijs op aanvraag) Aanbiedende partij: Waltmann Bedrijfshuisvesting Email: bedrijfshuisvesting@waltmann.com Telefoon: 078 6141030 Website: http://www.waltmann.com

Nadere informatie

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.)

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Beoordelingskader Bij de beoordeling of een bouwwerk voldoet aan redelijk eisen van welstand als bedoeld in art

Nadere informatie

Appartementengebouw Cinus

Appartementengebouw Cinus Appartementengebouw Cinus Cinus Appartementen gebouw Cinus Uit de analyse van het kruispunt (Spuikomweg - Coosje Buskenstraat - Spuistraat) blijkt dat het nu wordt gevormd door 5 koppen. Vier monolithische

Nadere informatie

Casa Confetti, De Uithof in Utrecht door Marlies Rohmer

Casa Confetti, De Uithof in Utrecht door Marlies Rohmer Langs de centrale busbaan van De Uithof in Utrecht wordt op basis van een ontwerp van Marlies Rohmer een studentencomplex van 380 zelfstandige en geclusterde kamers gebouwd. Ze zijn ondergebracht in een

Nadere informatie

3 Basisscholen Getsewoud

3 Basisscholen Getsewoud 3 Basisscholen Getsewoud Basisscholen Getsewoud 3 scholen onder 1 dak Flexibiliteit Getsewoud is een grote nieuwbouwwijk in Nieuw Vennep, een onderdeel van de gemeente Haarlemmermeer. Het scholencomplex

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld Status: Definitief Datum: 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld 2 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beeldkwaliteitsplan 3 1.3 Opbouw beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Team stedenbouw Voorontwerp 16032017 Inleiding De locaties van de scholen

Nadere informatie

Een nieuwe context voor een kerk: De Vredekerk te Bussum

Een nieuwe context voor een kerk: De Vredekerk te Bussum Een nieuwe context voor een kerk: De Vredekerk te Bussum Door Wim Westinga Opdrachtgever: Dudok Wonen Architect: Inbo Architecten BNA Woudenberg, Projectarchitect: Wim Westinga Aannemer: Slokker Bouwgroep

Nadere informatie

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen 26 januari 2015 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120026 Bouwadres Philip van Wassenaerln 5 te Nederhorst den Berg gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 525745 Smallepad 5 Schoolcomplex Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 525761, 525743 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Jan Smitzlaan

Nadere informatie

Brouwerskolkweg 2. Datum foto : 09-08-2010

Brouwerskolkweg 2. Datum foto : 09-08-2010 Brouwerskolkweg 2 Straat en huisnummer : Brouwerskolkweg 2 Postcode en plaats : 2051 ED Overveen Kadastrale aanduiding : E2236 Complexonderdeel : Gemeentewerf Naam object : Publieke Werken Bouwjaar : 1936

Nadere informatie

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam Projectnummer: 22435 Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing Omschrijving : De Eekelaar 43 appartementen met commerciële ruimten en parkeerkelder Aan de Dorpsstraat te Chaam Opdrachtgever : de Eekelaar

Nadere informatie

BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM

BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM OMSCHRIJVING PROJECT BALBOAPLEIN Met de afbraak van de Joop Westerweelschool kwam er een bouwterrein vrij van ongeveer 100 bij 50 meter, gelegen tussen het Balboaplein

Nadere informatie

Lammenschans. Bouwblok Lammenschansweg - Ananasweg

Lammenschans. Bouwblok Lammenschansweg - Ananasweg Lammenschans Bouwblok Lammenschansweg - Ananasweg Leiden - 7 januari 2015 Hoogbouwvisie Leiden Locatie Lammenschans 2 bestaand bestemmingsplan Luchtfoto Lammenschansweg Luchtfoto bron: Google-earth 3 T

Nadere informatie

Renovatie Julianabrug Alphen aan den Rijn. beelddocument

Renovatie Julianabrug Alphen aan den Rijn. beelddocument Renovatie Julianabrug Alphen aan den Rijn beelddocument door ipv Delft en Witteveen+Bos voor Gemeente Alphen aan den Rijn V1.0 15 april 2014 JULIANABRUG OMSTREEKS JAREN 60 INHOUD INLEIDING 3 BESTAANDE

Nadere informatie

Architectuur visie: Deze architectuur visie stelt zich tot doel om de kwaliteit van de bebouwing vast te leggen middels tekst en referentiebeelden.

Architectuur visie: Deze architectuur visie stelt zich tot doel om de kwaliteit van de bebouwing vast te leggen middels tekst en referentiebeelden. 1 Beeldkwaliteitplan Algemene informatie Project : Ontwikkeling bedrijventerrein Schelpenhoek te Hoorn. Betreft : Architectuur visie m.b.t. de bebouwing. Lokatie : Bedrijventerrein Schelpenhoek in de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000 straat + huisnummer : Zuiderzeestraatweg 501 postcode + plaats : 8091 CN WEZEP naam object : Liquenda kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek, sectie M, nr. 4307 bescherming : gemeentelijk monument

Nadere informatie

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de Welstandsnota gemeente 8 Loketcriteria Dit hoofdstuk behandelt gestandaardiseerde welstandscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen. Deze criteria dienen als basis voor het gemeentelijk welstandsbeleid

Nadere informatie

8. Haarstraat. 9. Nijverdalseweg. 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg

8. Haarstraat. 9. Nijverdalseweg. 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg 8. Haarstraat 9. Nijverdalseweg De Esstraat vormt de oude verbinding tussen de kern van Rijssen naar de oude Esgronden. Nabij de aansluiting van de Tabaksgaarden

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011 BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset Concept 20-10-2011 Inleiding Achtergrond / ligging Voor de beide scholen voor speciaal onderwijs de Duisterhoutschool

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Welstandscriteria parkeergarage Revius

Welstandscriteria parkeergarage Revius Welstandscriteria parkeergarage Revius dsob-roi-mr april 2016 Inleiding De bebouwing langs de zuidzijde van de Tesselschadestraat is divers voor wat betreft de grootte, hoogte en leeftijd. De gebouwen

Nadere informatie

AI14028 beeldkwaliteitsplan Warder 52 te Warder

AI14028 beeldkwaliteitsplan Warder 52 te Warder 28 oktober 2014 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan 3 4 7 8 10 11 12 Uitwerking

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Stationstraat 17. Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten : x: y:

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Stationstraat 17. Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten : x: y: Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM017 Naam monument : n.v.t. Adres : Stationstraat 17 Postcode en plaats : 6095 BR Baexem Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 6 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140034 Bouwadres Voorstraat 18 te Nederhorst den Berg Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw Omschrijving wijzigen van de voorgevel Aanvrager

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 38 Verslag d.d. 17-09-2013 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

RESTAURATIE KIEFHOEK, ROTTERDAM MATH * 1990-1995 ARCHITECTEN

RESTAURATIE KIEFHOEK, ROTTERDAM MATH * 1990-1995 ARCHITECTEN MA* TH KIEFHOEK, ROTTERDAM BLOEMHOF situatie HENDRIK IDOPLEIN De Kiefhoek in de Rotterdamse wijk Bloemhof is het laatste en tevens bekendste woningbouwproject van architect J.J.P. Oud, dat hij in dienst

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Plek voor ideeën e Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Studie Luifels Jan Evertsenstraat d.d. 21 Februari 2013

Studie Luifels Jan Evertsenstraat d.d. 21 Februari 2013 Studie Luifels Jan Evertsenstraat d.d. 21 Februari 2013 Van der Schaar Investments B.V. Ir. K.H. van der Schaar Jeroen de Vries Architecten Colofon Opdrachtgever: Van der Schaar Investments B.V. ir. K.H.

Nadere informatie

Vormgeving. 1:6 Modulair scherm. Beeïndiging modulair scherm. Modulair scherm A4ALL- beton 7 meter. Modulair scherm A4ALL- glas t.p.v.

Vormgeving. 1:6 Modulair scherm. Beeïndiging modulair scherm. Modulair scherm A4ALL- beton 7 meter. Modulair scherm A4ALL- glas t.p.v. 1:6 Modulair scherm Ten oosten van de Marathonweg (tot aan het Kethelplein) worden de door A4all geplaatste modulaire schermen deels gehandhaafd en deels verplaatst ten behoeve van de verbreding van de

Nadere informatie

VERSLAG. VERGADERING van de COMMISSIE VOOR WELSTAND EN MONUMENTEN. bouwplannen. W O E N S D A G 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3

VERSLAG. VERGADERING van de COMMISSIE VOOR WELSTAND EN MONUMENTEN. bouwplannen. W O E N S D A G 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 VERSLAG VERGADERING van de COMMISSIE VOOR WELSTAND EN MONUMENTEN bouwplannen W O E N S D A G 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 EPII, kamer 7.22, 7e etage Galvanistraat 15 - Rotterdam AANWEZIGHEID Commissie:

Nadere informatie

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM086 Naam monument : Pand 'Schlangen' Adres : Rijksweg 1 Postcode en plaats : 6085 AA Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 1993 Coördinaten

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Compendium Gemeente Brummen Engelenburgerlaan 31 Postbus 5 6970 AA Brummen Van Wanrooij Projectontwikkeling BV Broekstraat 2 5386 KD Geffen Rotij Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

BIJGEBOUW OF OVERKAPPING OP ZIJ OF ACHTER ERF

BIJGEBOUW OF OVERKAPPING OP ZIJ OF ACHTER ERF SNELTOETSCRITERIA BIJGEBOUW OF OVERKAPPING OP ZIJ OF ACHTER ERF De afstand tot de voorgevel moet ongeveer 3m zijn. Indien het zij- en/of achtererf grenst aan de weg of een openbaar pad dan dient de afstand

Nadere informatie

Ruimtelijke lichtinstallaties

Ruimtelijke lichtinstallaties Ruimtelijke lichtinstallaties Concept en Ontwerp Stadsentree Stationsstraat 30/06/2017 Het idee Ruimtelijke lichtinstallaties Met verschillende abstracte, ruimtelijke lichtinstallaties worden de stadsentrees

Nadere informatie

Typering van het monument: Karakteristiek woonhuis voorzien van een pleisterlaag op L-vormige plattegrond daterende uit circa 1910.

Typering van het monument: Karakteristiek woonhuis voorzien van een pleisterlaag op L-vormige plattegrond daterende uit circa 1910. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM052 Naam monument : n.v.t. Adres : Napoleonsweg 33 Postcode en plaats : 6081 AA Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie B nr(s) 1000 Coördinaten

Nadere informatie

Historische Winkelpuien Leiden. Analyse Steenstraat 12 te Leiden. Voorwoord

Historische Winkelpuien Leiden. Analyse Steenstraat 12 te Leiden. Voorwoord Voorwoord Analyse Steenstraat 12 te Leiden Deze bouwhistorische analyse van de winkelpui Steenstraat 12 te Leiden is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leiden, als onderdeel van de realisatie van de

Nadere informatie

hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk

hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk beeldkwaliteitplan mei 2013 nieuw erf Nieuw-Dijk colofon SAB bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T

Nadere informatie

Wal GG Eindhoven Postbus KA Eindhoven T:

Wal GG Eindhoven Postbus KA Eindhoven T: plan 1 : Boxtel datum : 11-5-2016 bouwplan : het bouwen van een woning bwt.nr. : VB2016041 GC16.00593 bouwadres : Oude Boomgaard 6 te Boxtel --- advies : Gespreksnotitie beh. : 1 In de vergadering van

Nadere informatie

Wijziging poort brandweerkazerne

Wijziging poort brandweerkazerne Wijziging poort brandweerkazerne Documentnummer Datum 347170-T01 31 augustus 2016 1 Aanleiding Op het terrein van de voormalige gemeentewerf en gasfabriek aan de Hoflaan te Vlaardingen wordt het bouwplan

Nadere informatie

HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3

HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152703 / 2051403 HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3 B O U W H I S T O R I S C H E A N A L Y S E april 2012 architektenburo

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1.

Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1. Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1. Blz.1 Er is een verzoek ingediend om op een perceel grond op de hoek van de Olieslagweg en de Hengelosestraat een bestaande vrijstaande

Nadere informatie