INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (personenauto s categorie B)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (personenauto s categorie B)"

Transcriptie

1 INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING (personenauto s categorie B) Bevat: Aanvraagformulier Procedures aanvraag Blanco formulier Geheimhouding Internet aanmeldformulier SCM, Maart 2011 versie 2011/04

2 Gouda, datum postmerk Ref. : Doc/rv Tel.: Geachte heer / mevrouw, Hierbij doen wij de voorwaarden voor erkenning van inbouwbedrijven van voertuigbeveiligingssystemen toekomen. Tevens treft u het formulier aan om deze erkenning aan te vragen. Indien u een erkenning wilt aanvragen verzoeken wij u het aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen en met de gevraagde bijlagen naar ons te retourneren. Aanvraagformulieren die onvolledig zijn ingevuld of niet zijn voorzien van de gevraagde bijlagen worden per omgaande post aan u geretourneerd. Wij wijzen u op de bepalingen betreffende de opleiding zoals gesteld in de "Regeling Erkenning Inbouwbedrijven Beveiligingssystemen in/ op Voertuigen en Werkmaterieel". Voor informatie omtrent de opleiding, kunt u contact opnemen met de importeur van het in te bouwen systeem, ATG tel of INNOVAM tel Na ontvangst van het aanvraagformulier met de bijlagen zullen wij u een factuur sturen. Na betaling van deze factuur wordt uw bedrijf, in opdracht van ons, geïnspecteerd om te controleren of uw bedrijf daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoet. Indien dit niet het geval is, dan zal de erkenning niet worden verleend. U ontvangt in dat geval uitsluitend het bedrag van de jaarlijkse bijdrage terug. Wij willen u erop wijzen dat het gebruik van de naam SCM of het op andere wijze vermelden van erkenning in advertenties, correspondentie etc. niet is toegestaan alvorens u de bevestiging van erkenning heeft ontvangen. Over de regels voor merkgebruik die van toepassing zijn wordt u gelijktijdig met de bevestiging van de erkenning, indien u daarvoor in aanmerking komt, geïnformeerd Met vriendelijke groeten, Afd. Erkenningen Versie 2011/04

3 PROCEDURE EN VOORWAARDEN AANVRAGEN SCM-ERKENNING Inbouwbedrijven personenautobeveiliging Categorie B individuele erkenning In het onderstaande document vindt u de belangrijkste informatie die nodig is om de aanvraag procedure voor de SCM-erkenning tot een goed einde te brengen. De procedures zijn opgesteld aan de hand van de Herziene Regeling Erkenning Inbouwbedrijven Beveiligingssystemen in / op Mobiele objecten, kortweg de VbV-erkenningsregeling. De inhoud van deze erkenningsregeling is opgesteld in samenwerking met vele partijen waaronder ANWB, BOVAG, RAI, Verbond van Verzekeraars, Politie, etc. In deze Regeling vindt u alle voorwaarden voor deelname aan de erkenningsregeling. De Regeling VbV kunt u opvragen via In het erkenningtraject vinden we een aantal stappen: 1. Opleiding en examens 2. Het aanvraagformulier 3. De administratieve beoordeling door SCM 4. Eventuele betaling van de jaarlijkse bijdrage 5. De audit 6. Resultaat van de audit 7. De erkenning 1. Opleiding en examens Voordat u een erkenning kunt aanvragen, dient u over de vereiste diploma s te beschikken. Welke dat zijn vindt u in de VbV-erkenningsregeling. Als u vragen heeft, raadpleeg dan de SCM. De examens kunt u afleggen bij het Branche Kwalificatie Instituut INNOVAM in Nieuwegein. U kunt zich daar ook voor de examens aanmelden. De opleiding wordt verzorgd door ATG te Dordrecht en Innovam te Nieuwegein. 2. Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier voor de groepserkenning is bijgevoegd. Groepserkenning: U bent een jaarlijkse bijdrage verschuldigd voor internetkosten, alsmede de kosten van de eerste audit. De prijzen voor de certificaten zijn hierbij hoger dan voor een individuele erkenning. Naast het compleet ingevulde aanvraagformulier dient u een aantal andere bescheiden in te leveren: Gewaarmerkt en ondertekend afschrift van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken (niet ouder dan 3 maanden). Versie 2011/04

4 Recente (niet ouder dan drie maanden) en gewaarmerkte verklaringen omtrent het gedrag (VOG), afgegeven door justitie, van alle personen die zijn betrokken bij de beveiligingswerkzaamheden (van administratief medewerker die de certificaten invult tot de technisch beheerder). U kunt het aanvraagformulier opvragen bij SCM. Getekende geheimhoudingsverklaringen van alle personen die zijn betrokken bij de beveiligingswerkzaamheden. (zie 2). Afschriften van diploma's waaruit het opleidingsniveau van de technisch beheerder blijkt, conform bijlage 2 (blz. 29) van de erkenningsregeling (kopie diploma "Inbouwspecialist Beveiligingssystemen "). Afschriften van diploma s waaruit de vakbekwaamheid van de eventuele inbouwmedewerkers blijkt, conform bijlage 2 (blz. 29) van de erkenningsregeling.. Lijst van alle bij de beveiligingswerkzaamheden betrokken personen, verdeeld in inbouwers en niet-inbouwers. Kopie van een geldig verzekeringsbewijs tegen bedrijfsaansprakelijkheid met een minimale dekking van per gebeurtenis. Het ingevulde en ondertekende Internet aanmeldformulier 3. De administratieve beoordeling door SCM Door de SCM-medewerkers wordt gecontroleerd of alles goed is ingevuld en of alle bescheiden zijn ingeleverd. Indien niet alles aanwezig is, gaan de stukken retour naar de aanvrager. 4. Betaling aanvraagkosten (incl. audit). Als alle stukken compleet zijn, wordt een factuur verzonden. Na ontvangst van de betalingen ontvangt u dan de noodzakelijke gegevens (erkenningnummer en toegangscodes voor Internet) om u aan te melden voor de audit. U wordt dan voorlopig erkend. U kunt nog geen certificaten bestellen doch wel een certificaat aaanmelden op de eerste auto waarvoor u dit wilt afgeven (zie verder bij 5). 5. Aanvragen audit Bij de audit komt een auditor namens SCM bij het inbouwbedrijf kijken of het inbouwbedrijf op technisch, organisatorisch en inbouwgebied aan de SCM-eisen kan voldoen. Op het moment van de audit dient de technisch beheerder of inbouwer aanwezig te zijn en dient een beveiligd voertuig ter beoordeling beschikbaar te zijn. Dit voertuig dient compleet te zijn ingebouwd maar nog niet voorzien van de beschermende beplating. De auditor doet een compleet verslag van bevindingen en stuurt dit door naar de SCM ter beoordeling. Nadat u van de SCM de benodigde gegevens hebt ontvangen (erkenningsnummer, codes voor aanmelden, certificaatnummer) kunt u bepalen welk object (auto) u voor de audit in aanmerking wilt laten komen. In het object dient minimaal een alarmsysteem te worden ingebouwd. U meldt het object aan volgens de procedures, minimaal 3 dagen voor de gewenste auditdatum! (dit i.v.m. de planning). 6. Resultaat van de audit Indien het resultaat van de audit positief is, zal een erkenning worden verleend indien er geen andere factoren zijn die dit kunnen verhinderen. Versie 2011/04

5 Indien het resultaat van de inspectie op het voertuig negatief is, zal het bedrijf hiervan bericht ontvangen met de mogelijkheid voor een heraudit (extra kosten voor rekening bedrijf). Indien het resultaat wederom negatief is, zal de aanvraagprocedure door SCM gestopt worden. Het bedrijf zal met hetzelfde KvK-nummer binnen zes maanden geen nieuwe aanvraag in kunnen dienen. 7. De erkenning Zodra over de aanvraag positief beslist is, wordt het bedrijf erkend. U kunt nu beginnen met het inbouwen van goedgekeurde systemen in de aangewezen categorie voertuigen met afgifte van een certificaat. Certificaten kunnen on-line besteld worden via Versie 2011/04

6 Ingekomen dd. Ingevoerd dd. Bedrijfscode Faktuur nr. Betaald dd. Naar inspectie dd. Erkend dd. *) in te vullen door SCM Erk.nr. *) In te vullen door SCM A A N V R A A G F O R M U L I E R Verzoek om inschrijving als: " Erkend inbouwbedrijf van autobeveiligingssystemen " a. Rechtsvorm van het bedrijf (eenmanszaak, BV, NV, CV, VOF) : b. Inschrijving in het handelsregister van de KvK te : Onder de naam : Onder nummer : c. Naam (namen) en voorletter(s) : Bij eenmanszaak de eigenaar : Bij rechtspersoon van de bestuurder(s) met volledige bevoegdheid : Bij VOF de vennoten : d. Aantal vestigingen met werkplaats : Versie 2011/04

7 Indien uw bedrijf over meerdere vestigingen beschikt dan dient u voor elke vestiging apart een aanvraagformulier in te sturen en bij de volgende vragen de gegevens van de betreffende vestiging in te vullen. 2. a. Naam waaronder het bedrijf of de vestiging werkzaam is: b. Adres : Postcode en plaats : c. Postbus : Postcode en plaats : d. Telefoonnummer : Faxnummer : e. Bank of gironummer : f. adres (voor nieuwsbrief): 3. a. Bovag-lid : ja / nee b. Aangesloten dealer van een automerk : ja / nee Zo ja, merk(en) : 4. De hoogte van de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering : 5. Vloeroppervlak van de werkplaats : Overdekte en afsluitbare werkplaats : ja / nee Elektronisch beveiligd bedrijfspand : ja / nee 6. Geef een korte omschrijving van de voorzieningen die u heeft getroffen om vertrouwelijke informatie op te bergen en te bewaren: versie 2011/04

8 7 a. Totaal aantal personen werkzaam in het bedrijf of de vestiging : b. Aantal personen die betrokken zijn bij de beveiligingswerkzaamheden : 8. Naam, voorletter(s) van de technisch beheerder : SCM-diploma Inbouwspecialist aanwezig : Behaald dd. : b. Naam, voorletter(s) andere inbouwers : 9. Ondergetekende verklaart met betrekking tot inschrijving als erkend inbouwbedrijf dat: a. hij het aanvraagformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld; b. hij in geval van beëindiging, doorhaling of schorsing van de inschrijving zich nimmer - op welke wijze dan ook - zal presenteren als erkend inbouwbedrijf; c. hij zich conformeert aan de besluiten van het secretariaat SCM omtrent de aanvraag tot erkenning; d. hij akkoord gaat met alle voorwaarden die verbonden zijn aan de VbV-Erkenningsregeling. e. hij zich zal houden aan de inbouwvoorschriften zoals deze door de SCM van toepassing zijn verklaard voor het betreffende soort voertuigen f. hij akkoord gaat met de op het bedrijf en de ingebouwde voertuigen uit te voeren inspecties die door de inspectie-instelling CED Automotive B.V. in opdracht van SCM worden uitgevoerd en daaraan alle medewerking zal verlenen Plaats en datum : Handtekening : Firmastempel : Voor de verdere aanmeldprocedure zie de volgende bladzijde. versie 2011/04

9 Wij verzoeken u dit ingevulde en ondertekende aanvraagformulier te sturen naar SCM certificatie, Postbus 256, 2800 AG GOUDA Na ontvangst van het aanvraagformulier met bijlagen wordt u een factuur voor het op dat moment geldend tarief toegezonden voor de audit- en erkenningskosten. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op rekening ten name van SCM certificatie, inzake de Regeling Erkenning Inbouwbedrijven Beveiligingssystemen in/ op Voertuigen en Werkmaterieel. Uw aanvraag zal eerst dan in behandeling worden genomen als het aanvraagformulier, vergezeld van alle verlangde bijlagen en de verschuldigde bijdrage door SCM certificatie zijn ontvangen. GEVRAAGDE BIJLAGEN: 1.) Gewaarmerkt afschrift van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken (niet ouder dan 3 maanden). 2.) Recente (niet ouder dan drie maanden) en gewaarmerkte verklaringen omtrent het gedrag, afgegeven door het ministerie van justitie van alle personen die zijn betrokken bij de beveiligingswerkzaamheden (van administratief medewerker die de certificaten invult tot de technisch beheerder). 3.) Getekende geheimhoudingsverklaringen van alle personen die zijn betrokken bij de beveiligingswerkzaamheden. (zie 2). 4.) Afschriften van diploma's waaruit het opleidingsniveau van de technisch beheerder blijkt, conform bijlage II (blz. 37) van de erkenningsregeling (kopie diploma Inbouwspecialist Beveiligingssystemen voor personenauto s of gelijkwaardig) 5) Afschriften van diploma s waaruit de vakbekwaamheid van de eventuele inbouwmedewerkers blijkt, conform bijlage II (blz. 37) van de erkenningsregeling.. 6) Lijst van alle bij de beveiligingswerkzaamheden betrokken personen, verdeeld in inbouwers en niet-inbouwers. 7) Kopie van een geldende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van per gebeurtenis. 8) Compleet ingevuld en ondertekend Internet aanmeldformulier. versie 2011/04

10 GEHEIMHOUDINGSVERKLARING Ondergetekende, werkzaam bij Postcode / Huisnummer: / Verklaart alle bedrijfsgegevens met een vertrouwelijk karakter, met name die welke betrekking hebben op de inbouw van beveiligingssystemen, niet zonder vooraf van de werkgever verkregen schriftelijke toestemming aan derden te openbaren op welke wijze ook, een en ander noch tijdens noch na beëindiging van het dienstverband en onverschillig welke de oorzaak van de beëindiging van het dienstverband is. Het voorafgaande is niet van toepassing op die gegevens waarvan aangenomen moet worden dat zij buiten schuld of toedoen van ondergetekende tot het publiek domein behoren of zijn gaan behoren. (Plaats) (Datum) (Handtekening) Versie 2008/04

11 AUGUSTUS 2008 AAN HET ERKENDE INBOUWBEDRIJF AAN- EN AFMELDEN SCM VIA INTERNET Voor alle inbouwbedrijven geldt de verplichting om via Internet de in te bouwen systemen bij de SCM aan en af te melden. Deze aanmelding dient plaats te vinden minimaal vóór uur, één dag vóór de inbouw. De afmelding vindt plaats binnen max. 30 dagen na de inbouw. Voor bedrijfsvoertuigen (certificaten die beginnen met het cijfer 9) geldt een periode van 60 dagen. De aanmeldingen zijn noodzakelijk om de inspecties in de werkplaats te kunnen verrichten. Als u te vaak te laat aanmeldt, kan dit schorsing van uw erkenning tot gevolg hebben. Omdat het niet altijd mogelijk is om de inbouw op tijd aan te melden mag u 1 op de 3 aanmeldingen te laat doen. AANMELDPROCEDURE Om aan te kunnen melden heeft u een Internetaccount nodig bij een provider naar keuze. U kunt gebruik maken van een gratis internetaccount of een betaald abonnement. Zodra u toegang heeft tot Internet kunt u via de website de SCM dienst bereiken. Op de home page vindt rechts u een button met de tekst SCM online. Als u op deze button klikt, komt u in het inlogscherm. Om in te kunnen loggen op de SCM server dient u eerst de toegangscodes aan te vragen. Dit kunt u doen door het aanmeldformulier uit deze set in te vullen en samen met het aanvraagformulier voor uw erkenning aan ons terug te sturen. Als u met u uw toegangscodes heeft ontvangen en u bent ingelogd, dient u als volgt te werk te gaan: Klik aan de linkerkant van het scherm op de button aanmelden inbouw beveiliging. In het volgende scherm moet u het certificaatnummer ingeven van het aan te melden certificaat. Als u op aanmelden systeem klikt, komt u in het aanmeldscherm. Vervolgens moet u het kenteken en de meldcode (laatste 4 posities van het chassisnummer) opgeven. Als het kenteken nog niet bekend is, moet u dit veld leeg laten. In het veld merkcode moet u de merkcode invoeren van het betreffende voertuigmerk. Voor een lijst van de merkcodes kunt u het handboek voertuigbeveiliging raadplegen. Versie 2008/04

12 Bij de inbouwdatum moet u de datum invullen waarop de inbouw plaats zal vinden. Het systeem controleert aan de hand van deze datum of u te laat aanmeldt. De inbouw kan maximaal 8 dagen voor de inbouw worden aangemeld. In het veld dagdeel moet u invullen in welk dagdeel de inbouw naar verwachting gereed zal zijn. In het dagdeel waarop u heeft aangemeld moet het voertuig aanwezig zijn voor een steekproef. Er zijn twee dagdelen: A: van 8.00 tot uur B: van tot uur Bij het typegoedkeurnummer/ labelnummer het betreffende nummer invullen zonder spaties of streepjes. Als u dit wel doet, krijgt u een foutmelding. De labelnummers en goedkeurnummers vindt u op de alarmcentrale op het oranje label. Als u een systeem aanmeldt met een labelnummer (altijd beginnend met de code B3,T3, en A3) moet u ook het goedkeurnummer op het originele certificaat invullen, de goedkeurnummers vindt u via de zoekfunctie in het bovenste gedeelte van het scherm. In het volgende veld dient u aan te geven of het ingebouwde systeem af-fabriek aanwezig was of dat er een after-market systeem is ingebouwd. Het systeem kent de mogelijke combinaties dus hier kunt u eigenlijk geen fouten in maken. In de onderste 3 regels kunt u aanvullende informatie opgeven. U moet hier bijvoorbeeld denken aan een afwijkend inbouwadres of een eerder vertrek van het betreffende voertuig. INDIEN EEN AANGEMELDE INBOUW ONVERHOOPT NIET DOORGAAT, KAN DIT TOT UUR OP DE DAG VAN INBOUW TELEFONISCH GEMELD WORDEN BIJ DE SCM. U MOET DIT NIET AANGEVEN IN DE VRIJE TEKSTREGELS!. Als u alle gegevens heeft ingevuld klikt u op aanmelden systeem. Na enige tijd krijgt u een nieuw scherm waarin de aanmelding wordt bevestigd. U dient vervolgens binnen 30 dagen het certificaat af te melden (voor bedrijfsvoertuigen 60 dagen). Na deze periode kunt u niet meer via de website afmelden. U dient dan de roze kopie van het certificaat op te sturen naar de SCM. De afmelding zal dan handmatig worden verwerkt. PERIODIEKE CONTROLE Indien u op de button periodieke controle klikt komt u in het gedeelte van de site waar u certificaten kunt afmelden voor de jaarlijkse controle. Het certificaat heeft een geldigheid van 12 maanden vanaf de inbouwdatum. Na deze periode moet het systeem jaarlijks gekeurd worden. Voor beveiligingssystemen met een A3 label geldt een geldigheid van 36 maanden na inbouw. Na deze periode moet het systeem jaarlijks gekeurd worden. Versie 2008/04

13 Via het gedeelte raadplegen bedrijfsprofiel in het linker menu, kunt u veel informatie vinden m.b.t. uw bedrijf. Deze informatie bestaat uit: Uw bedrijfsgegevens Overzicht van uw certificatenvoorraad Overzicht van uw inspectiehistorie Overzicht van uw openstaande nota s Overzicht van niet afgemelde certificaten Overzicht van alle door u afgegeven certificaten Overzicht van de geregistreerde inbouwmedewerkers bij uw bedrijf Een zoekfunctie in de certificaten database van de SCM Een overzicht van te keuren voertuigen Bestelfunctie Via de website kunt u de SCM certificaten bestellen die zijn toegestaan voor uw erkenningsvorm. Indien u nog openstaande nota s heeft, of wanneer u teveel certificaten in voorraad heeft, kunt u niet meer bestellen. Versie 2008/04

14 Individueel Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging t.a.v. afd. erkenningen Postbus AJ Capelle a/d IJssel Aanmeldingsformulier dienst SCM via Internet Ja, ik wil graag gebruik maken van de dienst SCM dienst worden éénmaal per jaar afgerekend via via Internet. De kosten voor het gebruik van de automatische incasso of via een factuur. Technisch beheerder SCM voorletters achternaam m/v Bedrijfsgegevens bedrijfsnaam straatnaam nummer postcode plaats erkenningnummer postbus postcode plaats telefoonnummer faxnummer adres K.v.K. nr. K.v.K. plaats K.v.K. datum plaats datum handtekening Aanmeldingsformulier Dienst SCM via Internet 2002 SCM Certificatie Versie 2011/04

15 LIJST VEREISTE GEREEDSCHAPPEN VOOR ERKEND INBOUWBEDRIJF VAN AUTOBEVEILIGINGSSYSTEMEN SCM Certificatie Groningenweg PV Gouda Postbus AD Gouda T +31 (0) F +31 (0) R026 Lijst gereedschappen versie 2.1 Pagina 1 van 4 Februari 2011 Beheerder: Certificatiemanager

16 Vereiste gereedschappen voor een SCM-erkend inbouwbedrijf. Verbindingsmaterialen en gereedschappen Om een goede werking van de SCM goedgekeurde beveiligingsystemen op langere termijn zeker te stellen, heeft de SCM een aantal strenge eisen gesteld aan de te maken verbindingen. Alle hieronder genoemde verbindingsmaterialen zijn vrij in de handel verkrijgbaar. Welke verbindingen zijn toegestaan?. Ongeisoleerde kabelschoenen en bijbehorende isolatiehulzen, aangezet met een momenttang De hulzen van deze stekkers zijn leverbaar in 1,2,3,4,6 en 8 voudige uitvoering. De 1 en 2 voudige uitvoering zijn verplicht voor de SCM erkenning. Geïsoleerde kabelschoenen (niet voor motorfietsen) De bekende rode, blauwe en gele stekkers. In doosjes per soort of in fraaie garageassortimenten te bestellen bij iedere goede grossier in automaterialen. De bekende merken voldoen aan alle kwaliteitseisen en DIN normen en hebben een juiste maatvoering. Let op! Er zijn ook geïsoleerde kabelschoenen in de handel verkrijgbaar met een enkelvoudige trekontlasting. Deze zijn niet toegestaan!. Raadpleeg eerst de leverancier alvorens tot bestelling over te gaan. R026 Lijst gereedschappen versie 2.1 Pagina 2 van 4 Februari 2011 Beheerder: Certificatiemanager

17 Soldeerverbindingen Deze moeten worden gemaakt met een goede kwaliteit harskernsoldeer. Het gebruik van een vloeimiddel in combinatie met soldeertin is niet toegestaan omdat dit kortsluiting kan veroorzaken wegens geleiding van het vloeimiddel. Thermoseals en soldeerverbinders Deze twee technieken zijn gebaseerd op het verwarmen en krimpen van een huls. Thermoseal In het geval van een thermoseal krimpen we eerst het pijpje met een momenttang aan de draden en sluiten daarna de verbinding hermetisch af door deze met de gasverwarmer te verwarmen. Hierdoor krimpt de huls tot een lucht en waterdichte verbinding. De soldeerverbinder Dit is een combinatie van een transparante huls met daarin een ring soldeer met een zeer laag smeltpunt. Als de draden in de verbinder zijn gestoken dan wordt deze met een gasverwarmer verhit. De soldeerring smelt en zal samenvloeien met de koperdraden waarbij de huls de verbinding dichtkrimpt. Voorbeeld van een soldeerverbinder: Soldeerverbinders en thermoseals zijn uitermate geschikt om probleemverbindingen te maken. Denk hierbij in het bijzonder aan motoronderbrekingen onder de motorkap, nabij relaisvoeten buiten, aansluiten van het alarm aan originele bedrading onder de motorkap en verder alle plaatsen waar de inwerking van vocht een nadelige uitwerking kan hebben. R026 Lijst gereedschappen versie 2.1 Pagina 3 van 4 Februari 2011 Beheerder: Certificatiemanager

18 Isolatiemiddelen Zelfvulcaniserend tape Zelfvulcaniserende tape is leverbaar in verschillende uitvoeringen. De tape moet worden uitgerekt en vervolgens strak om de te isoleren draden worden gewikkeld. De tape vormt zo een hoogwaardig isolerende en waterdichte ommanteling. Krimpkous Krimpkous is er in verschillende maatvoeringen, afhankelijk van de te gebruiken draaddiameter. Na het solderen kan de kous over de soldeerverbinding geschoven worden en vervolgens moet de kous worden verwarmd met een gasverwarmer. De kous krimpt dan om de verbinding heen en vormt zo een waterdichte verbinding met trekontlasting. Gereedschaplijst - assortiment ongeïsoleerde kabelschoenen en isolatiehulzen. - assortiment geïsoleerde kabelschoenen met trekontlasting - 1 rol zelfvulkaniserend tape (bijv. Nito of Kent) - 1 set handgereedschap - 1 instelbare striptang - 1 momenttang voor ongeïsoleerde kabelschoenen - 1 momenttang voor geïsoleerde kabelschoenen * - 1 multimeter met de mogelijkheid tot het meten van: weerstand, amperage en voltage - 1 assortiment krimpkous in verschillende diameters - 1 soldeerbout (minimaal 25 Watt, maximaal 100 Watt) - 1 schroeftol - 1 boormachine - 1 assortiment parkers - 1 assortiment doorvoerrubbers De goedgekeurde momenttangen drukken het aandrukmoment af op de ongeïsoleerde kabelschoen. R026 Lijst gereedschappen versie 2.1 Pagina 4 van 4 Februari 2011 Beheerder: Certificatiemanager

VMT 10 EPD Basis dag 2

VMT 10 EPD Basis dag 2 VMT 10 EPD Basis dag 2 Naam Cursist: Trainer: Datum: copyright 2011 2 3 Introductie Dit Zelfstudiepakket is een voorbereiding op de RPT-dag "Basis Elektro B", die je binnenkort gaat volgen. Tijdens deze

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Invulinstructie Vergunningaanvraag

Invulinstructie Vergunningaanvraag Invulinstructie Vergunningaanvraag Een toelichting bij het Vergunningaanvraagformulier financieel dienstverleners 1.1 1.2 financieel dienstverleners dienstverleners Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in

Nadere informatie

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag!

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag! Aanmelding zorgverlener bij Medischegegevens.nl Organisatie en Persoonsgegevens Vul eerst de naam van uw ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk e.d. in, en ook wat uw beroep is - bijvoorbeeld

Nadere informatie

Invulinstructie Uitbreiding vergunning. Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning

Invulinstructie Uitbreiding vergunning. Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens aanvrager 6 2.1 Wat moet u hier invullen? 6 3 Producten en diensten

Nadere informatie

Handleiding freelancevertalers

Handleiding freelancevertalers Handleiding freelancevertalers Inhoud 1. Inschrijven bij Concorde...4 2. Algemene regelingen bij Concorde voor vertaalopdrachten...7 3. Communicatie...8 4. Language Networks online trainingen... 9 5. Bestanden...9

Nadere informatie

HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO. Bijzondere volmachten & Bankvolmachten

HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO. Bijzondere volmachten & Bankvolmachten HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO Bijzondere volmachten & Bankvolmachten 1 Inhoudsopgave Handleiding Volmachten 1. Inleiding in bijzondere volmachten (pag. 3 8) 1.1 Wat is een bijzondere volmacht regio s? (pag.

Nadere informatie

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden hollandsnieuwe algemene voorwaarden 1. definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven Inhoud - Wie is MKB Collectieven? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 1 - De

Nadere informatie

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud ook het

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Voorwaarden. Autoverzekering

Voorwaarden. Autoverzekering Voorwaarden Autoverzekering Autoverzekering fbto.nl Inhoudsopgave Contact P.4 Hoe te handelen P.5 Algemene voorwaarden P.7 Productvoorwaarden autoverzekering P.19 Module Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf TOELICHTING BIJ FORMULIER Lab/01: AANVRAAG INSCHRIJVING REGISTER Aanvraag tot inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars, ingesteld bij artikel 5, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

Informatiemap voor de voertuigbranche

Informatiemap voor de voertuigbranche Divisie Registratie en Informatie Informatiemap voor de voertuigbranche Laatst gewijzigd: Model: 3 B 0842 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De RDW... 7 1.1 Wat is de RDW... 7 1.2 Wat doet de RDW... 7 1.3

Nadere informatie

Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8. Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2

Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8. Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2 Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8 Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2 COPYRIGHT DIGIDENTITY 2012 Document Controle Pagina Title Certification Practice Statement Creator Marcel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR NIEUWE EUROVERGUNNINGHOUDERS

INFORMATIE VOOR NIEUWE EUROVERGUNNINGHOUDERS Deze brochure bevat informatie over: 1 van 6 1. Wat is een NIWO-codenummer? 2. Gebruik maken van mijnniwo 3. Bestellen van extra Eurovergunningbewijzen 4. De Eurovergunning en -bewijzen 5. Algemene gegevens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Handleiding ideal Professional

Handleiding ideal Professional Handleiding ideal Professional Versie oktober 2014 Rabobank Nederland Handleiding ideal Professioanl Oktober 2014 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Beschrijving Rabobank ideal

Nadere informatie

Overeenkomst Bedrijfstelefonie

Overeenkomst Bedrijfstelefonie Partijen, Bedrijfsnaam Rechtsgeldig vertegenwoordiger Adres Postcode Woonplaats hierna te noemen Afnemer en vof mobiel-bellen.com, Tormentil 15, 8445RP Heerenveen, Nederland, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie