INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (personenauto s categorie B)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (personenauto s categorie B)"

Transcriptie

1 INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING (personenauto s categorie B) Bevat: Aanvraagformulier Procedures aanvraag Blanco formulier Geheimhouding Internet aanmeldformulier SCM, Maart 2011 versie 2011/04

2 Gouda, datum postmerk Ref. : Doc/rv Tel.: Geachte heer / mevrouw, Hierbij doen wij de voorwaarden voor erkenning van inbouwbedrijven van voertuigbeveiligingssystemen toekomen. Tevens treft u het formulier aan om deze erkenning aan te vragen. Indien u een erkenning wilt aanvragen verzoeken wij u het aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen en met de gevraagde bijlagen naar ons te retourneren. Aanvraagformulieren die onvolledig zijn ingevuld of niet zijn voorzien van de gevraagde bijlagen worden per omgaande post aan u geretourneerd. Wij wijzen u op de bepalingen betreffende de opleiding zoals gesteld in de "Regeling Erkenning Inbouwbedrijven Beveiligingssystemen in/ op Voertuigen en Werkmaterieel". Voor informatie omtrent de opleiding, kunt u contact opnemen met de importeur van het in te bouwen systeem, ATG tel of INNOVAM tel Na ontvangst van het aanvraagformulier met de bijlagen zullen wij u een factuur sturen. Na betaling van deze factuur wordt uw bedrijf, in opdracht van ons, geïnspecteerd om te controleren of uw bedrijf daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoet. Indien dit niet het geval is, dan zal de erkenning niet worden verleend. U ontvangt in dat geval uitsluitend het bedrag van de jaarlijkse bijdrage terug. Wij willen u erop wijzen dat het gebruik van de naam SCM of het op andere wijze vermelden van erkenning in advertenties, correspondentie etc. niet is toegestaan alvorens u de bevestiging van erkenning heeft ontvangen. Over de regels voor merkgebruik die van toepassing zijn wordt u gelijktijdig met de bevestiging van de erkenning, indien u daarvoor in aanmerking komt, geïnformeerd Met vriendelijke groeten, Afd. Erkenningen Versie 2011/04

3 PROCEDURE EN VOORWAARDEN AANVRAGEN SCM-ERKENNING Inbouwbedrijven personenautobeveiliging Categorie B individuele erkenning In het onderstaande document vindt u de belangrijkste informatie die nodig is om de aanvraag procedure voor de SCM-erkenning tot een goed einde te brengen. De procedures zijn opgesteld aan de hand van de Herziene Regeling Erkenning Inbouwbedrijven Beveiligingssystemen in / op Mobiele objecten, kortweg de VbV-erkenningsregeling. De inhoud van deze erkenningsregeling is opgesteld in samenwerking met vele partijen waaronder ANWB, BOVAG, RAI, Verbond van Verzekeraars, Politie, etc. In deze Regeling vindt u alle voorwaarden voor deelname aan de erkenningsregeling. De Regeling VbV kunt u opvragen via In het erkenningtraject vinden we een aantal stappen: 1. Opleiding en examens 2. Het aanvraagformulier 3. De administratieve beoordeling door SCM 4. Eventuele betaling van de jaarlijkse bijdrage 5. De audit 6. Resultaat van de audit 7. De erkenning 1. Opleiding en examens Voordat u een erkenning kunt aanvragen, dient u over de vereiste diploma s te beschikken. Welke dat zijn vindt u in de VbV-erkenningsregeling. Als u vragen heeft, raadpleeg dan de SCM. De examens kunt u afleggen bij het Branche Kwalificatie Instituut INNOVAM in Nieuwegein. U kunt zich daar ook voor de examens aanmelden. De opleiding wordt verzorgd door ATG te Dordrecht en Innovam te Nieuwegein. 2. Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier voor de groepserkenning is bijgevoegd. Groepserkenning: U bent een jaarlijkse bijdrage verschuldigd voor internetkosten, alsmede de kosten van de eerste audit. De prijzen voor de certificaten zijn hierbij hoger dan voor een individuele erkenning. Naast het compleet ingevulde aanvraagformulier dient u een aantal andere bescheiden in te leveren: Gewaarmerkt en ondertekend afschrift van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken (niet ouder dan 3 maanden). Versie 2011/04

4 Recente (niet ouder dan drie maanden) en gewaarmerkte verklaringen omtrent het gedrag (VOG), afgegeven door justitie, van alle personen die zijn betrokken bij de beveiligingswerkzaamheden (van administratief medewerker die de certificaten invult tot de technisch beheerder). U kunt het aanvraagformulier opvragen bij SCM. Getekende geheimhoudingsverklaringen van alle personen die zijn betrokken bij de beveiligingswerkzaamheden. (zie 2). Afschriften van diploma's waaruit het opleidingsniveau van de technisch beheerder blijkt, conform bijlage 2 (blz. 29) van de erkenningsregeling (kopie diploma "Inbouwspecialist Beveiligingssystemen "). Afschriften van diploma s waaruit de vakbekwaamheid van de eventuele inbouwmedewerkers blijkt, conform bijlage 2 (blz. 29) van de erkenningsregeling.. Lijst van alle bij de beveiligingswerkzaamheden betrokken personen, verdeeld in inbouwers en niet-inbouwers. Kopie van een geldig verzekeringsbewijs tegen bedrijfsaansprakelijkheid met een minimale dekking van per gebeurtenis. Het ingevulde en ondertekende Internet aanmeldformulier 3. De administratieve beoordeling door SCM Door de SCM-medewerkers wordt gecontroleerd of alles goed is ingevuld en of alle bescheiden zijn ingeleverd. Indien niet alles aanwezig is, gaan de stukken retour naar de aanvrager. 4. Betaling aanvraagkosten (incl. audit). Als alle stukken compleet zijn, wordt een factuur verzonden. Na ontvangst van de betalingen ontvangt u dan de noodzakelijke gegevens (erkenningnummer en toegangscodes voor Internet) om u aan te melden voor de audit. U wordt dan voorlopig erkend. U kunt nog geen certificaten bestellen doch wel een certificaat aaanmelden op de eerste auto waarvoor u dit wilt afgeven (zie verder bij 5). 5. Aanvragen audit Bij de audit komt een auditor namens SCM bij het inbouwbedrijf kijken of het inbouwbedrijf op technisch, organisatorisch en inbouwgebied aan de SCM-eisen kan voldoen. Op het moment van de audit dient de technisch beheerder of inbouwer aanwezig te zijn en dient een beveiligd voertuig ter beoordeling beschikbaar te zijn. Dit voertuig dient compleet te zijn ingebouwd maar nog niet voorzien van de beschermende beplating. De auditor doet een compleet verslag van bevindingen en stuurt dit door naar de SCM ter beoordeling. Nadat u van de SCM de benodigde gegevens hebt ontvangen (erkenningsnummer, codes voor aanmelden, certificaatnummer) kunt u bepalen welk object (auto) u voor de audit in aanmerking wilt laten komen. In het object dient minimaal een alarmsysteem te worden ingebouwd. U meldt het object aan volgens de procedures, minimaal 3 dagen voor de gewenste auditdatum! (dit i.v.m. de planning). 6. Resultaat van de audit Indien het resultaat van de audit positief is, zal een erkenning worden verleend indien er geen andere factoren zijn die dit kunnen verhinderen. Versie 2011/04

5 Indien het resultaat van de inspectie op het voertuig negatief is, zal het bedrijf hiervan bericht ontvangen met de mogelijkheid voor een heraudit (extra kosten voor rekening bedrijf). Indien het resultaat wederom negatief is, zal de aanvraagprocedure door SCM gestopt worden. Het bedrijf zal met hetzelfde KvK-nummer binnen zes maanden geen nieuwe aanvraag in kunnen dienen. 7. De erkenning Zodra over de aanvraag positief beslist is, wordt het bedrijf erkend. U kunt nu beginnen met het inbouwen van goedgekeurde systemen in de aangewezen categorie voertuigen met afgifte van een certificaat. Certificaten kunnen on-line besteld worden via Versie 2011/04

6 Ingekomen dd. Ingevoerd dd. Bedrijfscode Faktuur nr. Betaald dd. Naar inspectie dd. Erkend dd. *) in te vullen door SCM Erk.nr. *) In te vullen door SCM A A N V R A A G F O R M U L I E R Verzoek om inschrijving als: " Erkend inbouwbedrijf van autobeveiligingssystemen " a. Rechtsvorm van het bedrijf (eenmanszaak, BV, NV, CV, VOF) : b. Inschrijving in het handelsregister van de KvK te : Onder de naam : Onder nummer : c. Naam (namen) en voorletter(s) : Bij eenmanszaak de eigenaar : Bij rechtspersoon van de bestuurder(s) met volledige bevoegdheid : Bij VOF de vennoten : d. Aantal vestigingen met werkplaats : Versie 2011/04

7 Indien uw bedrijf over meerdere vestigingen beschikt dan dient u voor elke vestiging apart een aanvraagformulier in te sturen en bij de volgende vragen de gegevens van de betreffende vestiging in te vullen. 2. a. Naam waaronder het bedrijf of de vestiging werkzaam is: b. Adres : Postcode en plaats : c. Postbus : Postcode en plaats : d. Telefoonnummer : Faxnummer : e. Bank of gironummer : f. adres (voor nieuwsbrief): 3. a. Bovag-lid : ja / nee b. Aangesloten dealer van een automerk : ja / nee Zo ja, merk(en) : 4. De hoogte van de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering : 5. Vloeroppervlak van de werkplaats : Overdekte en afsluitbare werkplaats : ja / nee Elektronisch beveiligd bedrijfspand : ja / nee 6. Geef een korte omschrijving van de voorzieningen die u heeft getroffen om vertrouwelijke informatie op te bergen en te bewaren: versie 2011/04

8 7 a. Totaal aantal personen werkzaam in het bedrijf of de vestiging : b. Aantal personen die betrokken zijn bij de beveiligingswerkzaamheden : 8. Naam, voorletter(s) van de technisch beheerder : SCM-diploma Inbouwspecialist aanwezig : Behaald dd. : b. Naam, voorletter(s) andere inbouwers : 9. Ondergetekende verklaart met betrekking tot inschrijving als erkend inbouwbedrijf dat: a. hij het aanvraagformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld; b. hij in geval van beëindiging, doorhaling of schorsing van de inschrijving zich nimmer - op welke wijze dan ook - zal presenteren als erkend inbouwbedrijf; c. hij zich conformeert aan de besluiten van het secretariaat SCM omtrent de aanvraag tot erkenning; d. hij akkoord gaat met alle voorwaarden die verbonden zijn aan de VbV-Erkenningsregeling. e. hij zich zal houden aan de inbouwvoorschriften zoals deze door de SCM van toepassing zijn verklaard voor het betreffende soort voertuigen f. hij akkoord gaat met de op het bedrijf en de ingebouwde voertuigen uit te voeren inspecties die door de inspectie-instelling CED Automotive B.V. in opdracht van SCM worden uitgevoerd en daaraan alle medewerking zal verlenen Plaats en datum : Handtekening : Firmastempel : Voor de verdere aanmeldprocedure zie de volgende bladzijde. versie 2011/04

9 Wij verzoeken u dit ingevulde en ondertekende aanvraagformulier te sturen naar SCM certificatie, Postbus 256, 2800 AG GOUDA Na ontvangst van het aanvraagformulier met bijlagen wordt u een factuur voor het op dat moment geldend tarief toegezonden voor de audit- en erkenningskosten. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op rekening ten name van SCM certificatie, inzake de Regeling Erkenning Inbouwbedrijven Beveiligingssystemen in/ op Voertuigen en Werkmaterieel. Uw aanvraag zal eerst dan in behandeling worden genomen als het aanvraagformulier, vergezeld van alle verlangde bijlagen en de verschuldigde bijdrage door SCM certificatie zijn ontvangen. GEVRAAGDE BIJLAGEN: 1.) Gewaarmerkt afschrift van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken (niet ouder dan 3 maanden). 2.) Recente (niet ouder dan drie maanden) en gewaarmerkte verklaringen omtrent het gedrag, afgegeven door het ministerie van justitie van alle personen die zijn betrokken bij de beveiligingswerkzaamheden (van administratief medewerker die de certificaten invult tot de technisch beheerder). 3.) Getekende geheimhoudingsverklaringen van alle personen die zijn betrokken bij de beveiligingswerkzaamheden. (zie 2). 4.) Afschriften van diploma's waaruit het opleidingsniveau van de technisch beheerder blijkt, conform bijlage II (blz. 37) van de erkenningsregeling (kopie diploma Inbouwspecialist Beveiligingssystemen voor personenauto s of gelijkwaardig) 5) Afschriften van diploma s waaruit de vakbekwaamheid van de eventuele inbouwmedewerkers blijkt, conform bijlage II (blz. 37) van de erkenningsregeling.. 6) Lijst van alle bij de beveiligingswerkzaamheden betrokken personen, verdeeld in inbouwers en niet-inbouwers. 7) Kopie van een geldende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van per gebeurtenis. 8) Compleet ingevuld en ondertekend Internet aanmeldformulier. versie 2011/04

10 GEHEIMHOUDINGSVERKLARING Ondergetekende, werkzaam bij Postcode / Huisnummer: / Verklaart alle bedrijfsgegevens met een vertrouwelijk karakter, met name die welke betrekking hebben op de inbouw van beveiligingssystemen, niet zonder vooraf van de werkgever verkregen schriftelijke toestemming aan derden te openbaren op welke wijze ook, een en ander noch tijdens noch na beëindiging van het dienstverband en onverschillig welke de oorzaak van de beëindiging van het dienstverband is. Het voorafgaande is niet van toepassing op die gegevens waarvan aangenomen moet worden dat zij buiten schuld of toedoen van ondergetekende tot het publiek domein behoren of zijn gaan behoren. (Plaats) (Datum) (Handtekening) Versie 2008/04

11 AUGUSTUS 2008 AAN HET ERKENDE INBOUWBEDRIJF AAN- EN AFMELDEN SCM VIA INTERNET Voor alle inbouwbedrijven geldt de verplichting om via Internet de in te bouwen systemen bij de SCM aan en af te melden. Deze aanmelding dient plaats te vinden minimaal vóór uur, één dag vóór de inbouw. De afmelding vindt plaats binnen max. 30 dagen na de inbouw. Voor bedrijfsvoertuigen (certificaten die beginnen met het cijfer 9) geldt een periode van 60 dagen. De aanmeldingen zijn noodzakelijk om de inspecties in de werkplaats te kunnen verrichten. Als u te vaak te laat aanmeldt, kan dit schorsing van uw erkenning tot gevolg hebben. Omdat het niet altijd mogelijk is om de inbouw op tijd aan te melden mag u 1 op de 3 aanmeldingen te laat doen. AANMELDPROCEDURE Om aan te kunnen melden heeft u een Internetaccount nodig bij een provider naar keuze. U kunt gebruik maken van een gratis internetaccount of een betaald abonnement. Zodra u toegang heeft tot Internet kunt u via de website de SCM dienst bereiken. Op de home page vindt rechts u een button met de tekst SCM online. Als u op deze button klikt, komt u in het inlogscherm. Om in te kunnen loggen op de SCM server dient u eerst de toegangscodes aan te vragen. Dit kunt u doen door het aanmeldformulier uit deze set in te vullen en samen met het aanvraagformulier voor uw erkenning aan ons terug te sturen. Als u met u uw toegangscodes heeft ontvangen en u bent ingelogd, dient u als volgt te werk te gaan: Klik aan de linkerkant van het scherm op de button aanmelden inbouw beveiliging. In het volgende scherm moet u het certificaatnummer ingeven van het aan te melden certificaat. Als u op aanmelden systeem klikt, komt u in het aanmeldscherm. Vervolgens moet u het kenteken en de meldcode (laatste 4 posities van het chassisnummer) opgeven. Als het kenteken nog niet bekend is, moet u dit veld leeg laten. In het veld merkcode moet u de merkcode invoeren van het betreffende voertuigmerk. Voor een lijst van de merkcodes kunt u het handboek voertuigbeveiliging raadplegen. Versie 2008/04

12 Bij de inbouwdatum moet u de datum invullen waarop de inbouw plaats zal vinden. Het systeem controleert aan de hand van deze datum of u te laat aanmeldt. De inbouw kan maximaal 8 dagen voor de inbouw worden aangemeld. In het veld dagdeel moet u invullen in welk dagdeel de inbouw naar verwachting gereed zal zijn. In het dagdeel waarop u heeft aangemeld moet het voertuig aanwezig zijn voor een steekproef. Er zijn twee dagdelen: A: van 8.00 tot uur B: van tot uur Bij het typegoedkeurnummer/ labelnummer het betreffende nummer invullen zonder spaties of streepjes. Als u dit wel doet, krijgt u een foutmelding. De labelnummers en goedkeurnummers vindt u op de alarmcentrale op het oranje label. Als u een systeem aanmeldt met een labelnummer (altijd beginnend met de code B3,T3, en A3) moet u ook het goedkeurnummer op het originele certificaat invullen, de goedkeurnummers vindt u via de zoekfunctie in het bovenste gedeelte van het scherm. In het volgende veld dient u aan te geven of het ingebouwde systeem af-fabriek aanwezig was of dat er een after-market systeem is ingebouwd. Het systeem kent de mogelijke combinaties dus hier kunt u eigenlijk geen fouten in maken. In de onderste 3 regels kunt u aanvullende informatie opgeven. U moet hier bijvoorbeeld denken aan een afwijkend inbouwadres of een eerder vertrek van het betreffende voertuig. INDIEN EEN AANGEMELDE INBOUW ONVERHOOPT NIET DOORGAAT, KAN DIT TOT UUR OP DE DAG VAN INBOUW TELEFONISCH GEMELD WORDEN BIJ DE SCM. U MOET DIT NIET AANGEVEN IN DE VRIJE TEKSTREGELS!. Als u alle gegevens heeft ingevuld klikt u op aanmelden systeem. Na enige tijd krijgt u een nieuw scherm waarin de aanmelding wordt bevestigd. U dient vervolgens binnen 30 dagen het certificaat af te melden (voor bedrijfsvoertuigen 60 dagen). Na deze periode kunt u niet meer via de website afmelden. U dient dan de roze kopie van het certificaat op te sturen naar de SCM. De afmelding zal dan handmatig worden verwerkt. PERIODIEKE CONTROLE Indien u op de button periodieke controle klikt komt u in het gedeelte van de site waar u certificaten kunt afmelden voor de jaarlijkse controle. Het certificaat heeft een geldigheid van 12 maanden vanaf de inbouwdatum. Na deze periode moet het systeem jaarlijks gekeurd worden. Voor beveiligingssystemen met een A3 label geldt een geldigheid van 36 maanden na inbouw. Na deze periode moet het systeem jaarlijks gekeurd worden. Versie 2008/04

13 Via het gedeelte raadplegen bedrijfsprofiel in het linker menu, kunt u veel informatie vinden m.b.t. uw bedrijf. Deze informatie bestaat uit: Uw bedrijfsgegevens Overzicht van uw certificatenvoorraad Overzicht van uw inspectiehistorie Overzicht van uw openstaande nota s Overzicht van niet afgemelde certificaten Overzicht van alle door u afgegeven certificaten Overzicht van de geregistreerde inbouwmedewerkers bij uw bedrijf Een zoekfunctie in de certificaten database van de SCM Een overzicht van te keuren voertuigen Bestelfunctie Via de website kunt u de SCM certificaten bestellen die zijn toegestaan voor uw erkenningsvorm. Indien u nog openstaande nota s heeft, of wanneer u teveel certificaten in voorraad heeft, kunt u niet meer bestellen. Versie 2008/04

14 Individueel Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging t.a.v. afd. erkenningen Postbus AJ Capelle a/d IJssel Aanmeldingsformulier dienst SCM via Internet Ja, ik wil graag gebruik maken van de dienst SCM dienst worden éénmaal per jaar afgerekend via via Internet. De kosten voor het gebruik van de automatische incasso of via een factuur. Technisch beheerder SCM voorletters achternaam m/v Bedrijfsgegevens bedrijfsnaam straatnaam nummer postcode plaats erkenningnummer postbus postcode plaats telefoonnummer faxnummer adres K.v.K. nr. K.v.K. plaats K.v.K. datum plaats datum handtekening Aanmeldingsformulier Dienst SCM via Internet 2002 SCM Certificatie Versie 2011/04

15 LIJST VEREISTE GEREEDSCHAPPEN VOOR ERKEND INBOUWBEDRIJF VAN AUTOBEVEILIGINGSSYSTEMEN SCM Certificatie Groningenweg PV Gouda Postbus AD Gouda T +31 (0) F +31 (0) R026 Lijst gereedschappen versie 2.1 Pagina 1 van 4 Februari 2011 Beheerder: Certificatiemanager

16 Vereiste gereedschappen voor een SCM-erkend inbouwbedrijf. Verbindingsmaterialen en gereedschappen Om een goede werking van de SCM goedgekeurde beveiligingsystemen op langere termijn zeker te stellen, heeft de SCM een aantal strenge eisen gesteld aan de te maken verbindingen. Alle hieronder genoemde verbindingsmaterialen zijn vrij in de handel verkrijgbaar. Welke verbindingen zijn toegestaan?. Ongeisoleerde kabelschoenen en bijbehorende isolatiehulzen, aangezet met een momenttang De hulzen van deze stekkers zijn leverbaar in 1,2,3,4,6 en 8 voudige uitvoering. De 1 en 2 voudige uitvoering zijn verplicht voor de SCM erkenning. Geïsoleerde kabelschoenen (niet voor motorfietsen) De bekende rode, blauwe en gele stekkers. In doosjes per soort of in fraaie garageassortimenten te bestellen bij iedere goede grossier in automaterialen. De bekende merken voldoen aan alle kwaliteitseisen en DIN normen en hebben een juiste maatvoering. Let op! Er zijn ook geïsoleerde kabelschoenen in de handel verkrijgbaar met een enkelvoudige trekontlasting. Deze zijn niet toegestaan!. Raadpleeg eerst de leverancier alvorens tot bestelling over te gaan. R026 Lijst gereedschappen versie 2.1 Pagina 2 van 4 Februari 2011 Beheerder: Certificatiemanager

17 Soldeerverbindingen Deze moeten worden gemaakt met een goede kwaliteit harskernsoldeer. Het gebruik van een vloeimiddel in combinatie met soldeertin is niet toegestaan omdat dit kortsluiting kan veroorzaken wegens geleiding van het vloeimiddel. Thermoseals en soldeerverbinders Deze twee technieken zijn gebaseerd op het verwarmen en krimpen van een huls. Thermoseal In het geval van een thermoseal krimpen we eerst het pijpje met een momenttang aan de draden en sluiten daarna de verbinding hermetisch af door deze met de gasverwarmer te verwarmen. Hierdoor krimpt de huls tot een lucht en waterdichte verbinding. De soldeerverbinder Dit is een combinatie van een transparante huls met daarin een ring soldeer met een zeer laag smeltpunt. Als de draden in de verbinder zijn gestoken dan wordt deze met een gasverwarmer verhit. De soldeerring smelt en zal samenvloeien met de koperdraden waarbij de huls de verbinding dichtkrimpt. Voorbeeld van een soldeerverbinder: Soldeerverbinders en thermoseals zijn uitermate geschikt om probleemverbindingen te maken. Denk hierbij in het bijzonder aan motoronderbrekingen onder de motorkap, nabij relaisvoeten buiten, aansluiten van het alarm aan originele bedrading onder de motorkap en verder alle plaatsen waar de inwerking van vocht een nadelige uitwerking kan hebben. R026 Lijst gereedschappen versie 2.1 Pagina 3 van 4 Februari 2011 Beheerder: Certificatiemanager

18 Isolatiemiddelen Zelfvulcaniserend tape Zelfvulcaniserende tape is leverbaar in verschillende uitvoeringen. De tape moet worden uitgerekt en vervolgens strak om de te isoleren draden worden gewikkeld. De tape vormt zo een hoogwaardig isolerende en waterdichte ommanteling. Krimpkous Krimpkous is er in verschillende maatvoeringen, afhankelijk van de te gebruiken draaddiameter. Na het solderen kan de kous over de soldeerverbinding geschoven worden en vervolgens moet de kous worden verwarmd met een gasverwarmer. De kous krimpt dan om de verbinding heen en vormt zo een waterdichte verbinding met trekontlasting. Gereedschaplijst - assortiment ongeïsoleerde kabelschoenen en isolatiehulzen. - assortiment geïsoleerde kabelschoenen met trekontlasting - 1 rol zelfvulkaniserend tape (bijv. Nito of Kent) - 1 set handgereedschap - 1 instelbare striptang - 1 momenttang voor ongeïsoleerde kabelschoenen - 1 momenttang voor geïsoleerde kabelschoenen * - 1 multimeter met de mogelijkheid tot het meten van: weerstand, amperage en voltage - 1 assortiment krimpkous in verschillende diameters - 1 soldeerbout (minimaal 25 Watt, maximaal 100 Watt) - 1 schroeftol - 1 boormachine - 1 assortiment parkers - 1 assortiment doorvoerrubbers De goedgekeurde momenttangen drukken het aandrukmoment af op de ongeïsoleerde kabelschoen. R026 Lijst gereedschappen versie 2.1 Pagina 4 van 4 Februari 2011 Beheerder: Certificatiemanager

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (categorie C)

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (categorie C) INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING (categorie C) Bevat: Aanvraagformulier Procedures aanvraag Blanco formulier Geheimhouding SCM, Maart 2011 versie 2011/04 Gouda, datum

Nadere informatie

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF BEVEILIGING BEDRIJFSVOERTUIGEN. (categorie B)

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF BEVEILIGING BEDRIJFSVOERTUIGEN. (categorie B) INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF BEVEILIGING BEDRIJFSVOERTUIGEN (categorie B) Bevat: Voorwaarden Procedures aanvraag Aanvraagformulier Blanco formulier Geheimhouding Instructies aan- en afmelden

Nadere informatie

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (werk- en (land)bouwmaterieel categorie B)

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (werk- en (land)bouwmaterieel categorie B) INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING (werk- en (land)bouwmaterieel categorie B) Bevat: Voorwaarden Procedures aanvraag Aanvraagformulier Blanco formulier Geheimhouding Instructies

Nadere informatie

BEOORDELINGSDOCUMENT

BEOORDELINGSDOCUMENT BEOORDELINGSDOCUMENT SCM Certificatie Groningenweg 10 2803 PV Gouda Postbus 150 2800 AD Gouda T +31 (0) 182532300 F +31 (0) 182570216 Pagina 1 van 6 Februari 2011 Juridische entiteit Kiwa Firesafety &

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG 2010

TECHNISCH JAARVERSLAG 2010 TECHNISCH JAARVERSLAG 2010 Henk van Vliet Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 6 Organisatie kwaliteitsbewaking inbouw Pag 9 Periodieke keuringen Pag

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG

TECHNISCH JAARVERSLAG TECHNISCH JAARVERSLAG 2013 Henk van Vliet Jaarverslag 2013 versie 1.0 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG 2011 en 2012

TECHNISCH JAARVERSLAG 2011 en 2012 TECHNISCH JAARVERSLAG 2011 en 2012 Henk van Vliet Jaarverslag 2011 en 2012 Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG

TECHNISCH JAARVERSLAG TECHNISCH JAARVERSLAG 2016 Henk van Vliet Jaarverslag 2016 versie 1.0 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf Beoordelingsrichtlijn Rolluik Beveiligingsbedrijf 2007

Aanmeldingsformulier erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf Beoordelingsrichtlijn Rolluik Beveiligingsbedrijf 2007 Aanmeldingsformulier erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf Beoordelingsrichtlijn Rolluik Beveiligingsbedrijf 2007 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf, versie 11 juni 2011 Pagina

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend PKVW-Bedrijf

Aanmeldingsformulier erkend PKVW-Bedrijf Aanmeldingsformulier erkend PKVW-Bedrijf CCV CERTIFICATIESCHEMA Politiekeurmerk Veilig Wonen, woningbeveiliging: 2008 (woningen bestaande bouw) Versie 2.0 1 januari 2010 (+ A1 + A2) Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Gecertificeerd ISO 9001:2008 NEN-EN-ISO 9001:2008

Aanmeldingsformulier Gecertificeerd ISO 9001:2008 NEN-EN-ISO 9001:2008 Aanmeldingsformulier Gecertificeerd ISO 9001:2008 NEN-EN-ISO 9001:2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier ISO 9001:2008, versie 10 juni 2011 Pagina 1 van 6 Toelichting Dit aanmeldingsformulier bevat de vragen

Nadere informatie

het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk:

het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk: 1 Invullen door Aanvrager 1.2 Doel van de aanvraag > Aankruisen wat van toepassing is Aanvraagformulier Invullen in blokletters; Ten behoeve van: aanbestedingsprocedure extra aantal VOG exemplaren (alleen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed oor (her)certificatie. Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid

Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid Voor aanvragen van een Loopbaanscan d.d. 11 juni 2015 1/8 Waarom een loopbaanscan? Hoe houdt u uw bedrijf flexibel en uw medewerkers gemotiveerd? Door te investeren

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -...

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Zie postmerk Diversen. Contactpersoon Doorkiesnummer R. Pieper

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Zie postmerk Diversen. Contactpersoon Doorkiesnummer  R. Pieper Divisie Voertuigtechniek Aan geadresseerde Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Zie postmerk Diversen Contactpersoon Doorkiesnummer Email R. Pieper 0900 07 9 Onderwerp Aanvraag verklaring intredetoets

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 14 Wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u wijzigingen in de ondernemings- en vestigingsgegevens opgeven. Het kan gaan om een wijziging

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Volg nu losse moduledagen uit het BOvdT programma! Voor iedereen die niet het 7-daagse Boekondernemer

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing ex artikel 4 van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing ex artikel 4 van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing ex artikel 4 van de Wet wapens en munitie Ministerie van Justitie Datum aanvraag (dd-mm-jj) Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername consumenten

Aanvraagformulier contractovername consumenten Aanvraagformulier contractovername consumenten Aansluitadres 1. Wat is het adres van de over te nemen aansluitingen(en)? Huidige contractant 2. Wie is de huidige contractant? Naam en voorletters Geboortedatum

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1

Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen, versie 10 juni 2011 Pagina

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Rijkstypekeur

Aanmeldingsformulier Rijkstypekeur Aanmeldingsformulier Rijkstypekeur NCP Certificatie Aanmeldingsformulier Rijkstypekeur, versie januari 2011 NCP Certificatie Documentnummer D02/161 Dossier:... Algemene Gegevens Naam bedrijf: Naam contactpersoon:

Nadere informatie

Geachte heer / mevrouw,

Geachte heer / mevrouw, Geachte heer / mevrouw, Op de volgende pagina's vindt u het formulier dat bedoeld is voor het aanvragen van AGB-codes voor een nieuwe zorgverlener aan een nieuwe onderneming en vestiging. Het is niet mogelijk

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel:

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel: Dit formulier opsturen naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek T.a.v. afdeling Ruimte Postbus 100 9350 AC LEEK Drank- en Horecawet Model A Aanvraagformulier voor een vergunning voor het uitoefenen

Nadere informatie

Erkenning Inbouwbedrijven Beveiligingsystemen in/op Voertuigen en Werkmaterieel

Erkenning Inbouwbedrijven Beveiligingsystemen in/op Voertuigen en Werkmaterieel -VbV REGELING- 24 april 2006 Erkenning Inbouwbedrijven Beveiligingsystemen in/op Voertuigen en Werkmaterieel De tekst van deze regeling wordt uitgegeven door: Stichting VbV Postbus 21 7300 AA Apeldoorn

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1

Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf, versie 8 juni 2011 Pagina 1 van 6 Toelichting Dit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER NEDERLANDS REGISTER GERECHTELIJK DESKUNDIGEN

AANVRAAGFORMULIER NEDERLANDS REGISTER GERECHTELIJK DESKUNDIGEN AANVRAAGFORMULIER NEDERLANDS REGISTER GERECHTELIJK DESKUNDIGEN Stappenplan Om een aanvraag tot inschrijving als deskundige in het NRGD te doen, volgt u de onderstaande stappen. Stap 1. Controleer of het

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -... Adres Postcode Telefoon E-mail :.......... :.. Woonplaats

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure 2012

Aanmeldingsprocedure 2012 Aanmeldingsprocedure 2012 SKIA - Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling M: +31-(0)6-11600899 I: www.skia-eu.org T: +31-(0)85-2737920 Kvk: 18081724 E: secretariaat@skia-eu.org Rabobank: 10.27.28.860

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1.

Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1. Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1.0 1 september 2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen,

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER AANMELDINGSFORMULIER Retourneren aan: Stichting Normering Flexwonen Postbus 4076 5004 JB Tilburg E-mail: info@normeringflexwonen.nl Website: www.normeringflexwonen.nl Versie 26 september 2017 1 Zakelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregels Investeringsregeling Binnenstad

Aanvraagformulier Uitvoeringsregels Investeringsregeling Binnenstad Aanvraagformulier Uitvoeringsregels Investeringsregeling Binnenstad 2016-2018 - Het ondertekende aanvraagformulier inclusief alle noodzakelijke bijlagen dient verzonden te worden aan: Gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Aanvraagformulier schadevergoeding

Aanvraagformulier schadevergoeding Aanvraagformulier schadevergoeding Met dit aanvraagformulier kunt u een verzoek indienen voor een vergoeding van schade op grond van de Algemene Verordening Nadeelcompensatie Vlaardingen. Dit formulier

Nadere informatie

Straat en huisnummer. het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk:

Straat en huisnummer. het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk: Zie punt 1 toelichting voor het invullen van dit formulier; 1 Invullen door Aanvrager 1.1 Gegevens van de rechtspersoon die de VOG verlangt Bedrijfsnaam Naam rechtspersoon en Kvk-Inschrijvingsnummer Vestigingsadres

Nadere informatie

Startformulier Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (Zonnelening) Provincie Drenthe 2015

Startformulier Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (Zonnelening) Provincie Drenthe 2015 Startformulier Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (Zonnelening) Provincie Drenthe 2015 Met dit formulier kunt u een zonnelening aanvragen voor uw woning in de provincie Drenthe. Deze lening wordt

Nadere informatie

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Opdrachtgever Bedrijfsnaam: m v / voor-/ achternaam: Straatnaam + huisnummer: Postcode + woonplaats:

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Wijziging gegevens nummerhouder

Wijzigingsformulier Wijziging gegevens nummerhouder Uw gegevens Deze gegevens heeft ACM nodig om te bepalen wie de aanvrager is. Met deze gegevens kan ACM efficiënt contact met u als aanvrager opnemen. Let op: Het gaat om de gegevens zoals u momenteel bij

Nadere informatie

Straat en huisnummer. (Let op: indien het gaat om een aanbestedingsprocedure, zie toelichting bij dit formulier onder 1.1)

Straat en huisnummer. (Let op: indien het gaat om een aanbestedingsprocedure, zie toelichting bij dit formulier onder 1.1) Zie punt 1 toelichting voor het invullen van dit formulier; 1.1 Gegevens van de rechtspersoon Bedrijfsnaam Naam rechtspersoon en Kvk-Inschrijvingsnummer Vestigingsadres Straat en huisnummer KvK-Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) BRL-K december 2008

Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) BRL-K december 2008 Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) BRL-K21016 1 december 2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf, versie 17 juni 2011 Pagina 1

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WERKNEMERSPARKEERVERGUNNING (uitsluitend voor woon- werkverkeer) (s.v.p. in blokletters invullen) Naam bedrijf.

AANVRAAGFORMULIER WERKNEMERSPARKEERVERGUNNING (uitsluitend voor woon- werkverkeer) (s.v.p. in blokletters invullen) Naam bedrijf. formulier AANVRAAGFORMULIER WERKNEMERSPARKEERVERGUNNING (uitsluitend voor woon- werkverkeer) (s.v.p. in blokletters invullen) 1a. Zakelijke gegevens werkgever Naam bedrijf Vestigingsadres Postcode en vestigingsplaats

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregels investeringsregeling Verbetering kwaliteit gevels Wederopbouwpanden Nijmegen

Aanvraagformulier Uitvoeringsregels investeringsregeling Verbetering kwaliteit gevels Wederopbouwpanden Nijmegen Aanvraagformulier Uitvoeringsregels investeringsregeling Verbetering kwaliteit gevels Wederopbouwpanden Nijmegen 2013-2015 -december 2013 - Het ondertekende aanvraagformulier inclusief alle noodzakelijke

Nadere informatie

Veel van de informatie die u wenst te ontvangen of die u zou moeten weten, is te vinden op onze website:

Veel van de informatie die u wenst te ontvangen of die u zou moeten weten, is te vinden op onze website: Geachte gastouder, Wij zijn blij u te mogen verwelkomen als (potentiële) klant bij Gastouderbureau Oostnederland. Veel van de informatie die u wenst te ontvangen of die u zou moeten weten, is te vinden

Nadere informatie

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Hypotheekadviseur: LET OP: gebruik dit formulier alleen wanneer u als hypotheekadviseur zelf

Nadere informatie

Verzoek om schadevergoeding

Verzoek om schadevergoeding ProRail B.V. Verzoek om schadevergoeding Publiekscontacten Postbus 2038 3500 GA UTRECHT Met dit formulier kunt een verzoek om vergoeding van schade indienen op grond van de Beleidsregel nadeelcompensatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier overdracht contract mobiele telefoon (u kunt direct het formulier invullen en uitprinten)

Aanvraagformulier overdracht contract mobiele telefoon (u kunt direct het formulier invullen en uitprinten) Aanvraagformulier overdracht contract mobiele telefoon (u kunt direct het formulier invullen en uitprinten) Ik/Wij (vermeld naam) met klantnummer ga/ gaan akkoord met de overdracht van mijn contract bij

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren.

Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Digitale verzending Gaat u ermee akkoord dat we niet middels post, maar digitaal

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkene(n)

Nadere informatie

Handleiding. VGT Portal

Handleiding. VGT Portal Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen Zaandam, 13 augustus 2015 Versie: 2015-V 1.4 VGT Zaandam De laatste versie van deze handleiding kunt u altijd hier downloaden. Handleiding VGT Portal

Nadere informatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Certificaatbeheerders. Als

Nadere informatie

BEDRIJF. Aanvraag om schadevergoeding

BEDRIJF. Aanvraag om schadevergoeding BEDRIJF Aanvraag om schadevergoeding Met dit aanvraagformulier kunt u een verzoek om vergoeding van schade indienen op grond van de Beleidsregel met betrekking tot de behandeling en beoordeling van aanvragen

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens

Nadere informatie

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims.

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims. BEDRIJF Verzoek om schadevergoeding Met dit aanvraagformulier kunt u een verzoek indienen tot een vergoeding van schade op grond van het gestelde in de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Onderhoudsbedrijf REOB. CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) versie 2.

Aanmeldingsformulier erkend Onderhoudsbedrijf REOB. CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) versie 2. Aanmeldingsformulier erkend Onderhoudsbedrijf REOB CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) versie 2.0 1 oktober 2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Onderhoudsbedrijf REOB, versie

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren

Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren In het kader van de subsidieregeling Groene daken en muren Het geheel ingevulde formulier, voorzien van alle benodigde bijlagen,

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend CCTV-Installatiebedrijf

Aanmeldingsformulier erkend CCTV-Installatiebedrijf Aanmeldingsformulier erkend CCTV-Installatiebedrijf CCV-Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen Procescertificaat voor het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van camerasystemen 16 november

Nadere informatie

VvE Management VOOR DE ZAKELIJKE MARKT

VvE Management VOOR DE ZAKELIJKE MARKT VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE VvE Management VOOR DE ZAKELIJKE MARKT DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te

Nadere informatie

Formulier Nummerbureau: Intrekking nummer(s)

Formulier Nummerbureau: Intrekking nummer(s) 1. Uw gegevens Deze gegevens heeft ACM nodig om te bepalen wie de aanvrager is. Met deze gegevens kan ACM efficiënt contact met u als aanvrager opnemen. Let op: Het gaat om de gegevens zoals u momenteel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER (BEROEPS-) AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING LEDEN NGTV

AANVRAAGFORMULIER (BEROEPS-) AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING LEDEN NGTV AANVRAAGFORMULIER (BEROEPS-) AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING LEDEN NGTV ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS Relatienummer KvK-nummer Bedrijfsnaam Rechtsvorm Adres Postcode / plaats Datum van vestiging Website Contactpersoon

Nadere informatie

Aanvraag exploitatievergunning seksinrichting

Aanvraag exploitatievergunning seksinrichting Aanvraag exploitatievergunning seksinrichting Waarom dit formulier? Wilt u een seksinrichting exploiteren? Op basis van art. 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening heeft u hiervoor een vergunning

Nadere informatie

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Toelichting Aanmelding en Vragenlijst pagina 1 Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Inleiding In dit document wordt een toelichting gegeven op de in het Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Machtigingsformulier Fryslân Fernijt IV Tweede Tender 2014 Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Dit formulier is bedoeld voor de partners in een samenwerkingsverband

Nadere informatie

1. Aanvrager. Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer. vestigingsnummer. statutaire naam. handelsnaam.

1. Aanvrager. Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer. vestigingsnummer. statutaire naam. handelsnaam. 1. Aanvrager Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer vestigingsnummer statutaire naam handelsnaam adres Is de rechtspersoon BTW-plichtig? Ja, het nummer is nee 2. Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding StemToets

Handleiding StemToets Inhoudsopgave 1. Starten met StemToets 3 2. Inloggen StemToets 4 3. Documenten downloaden 8 4. Bijlage: Aanvraagformulier en Geheimhoudingsverklaring StemToets 11 Pagina 2 van 12 1. Starten met StemToets

Nadere informatie

Aanvraagformulier Inschrijving accountantsregister NOvAA. 1) Persoonlijke gegevens: 2) Gegevens werkgever:

Aanvraagformulier Inschrijving accountantsregister NOvAA. 1) Persoonlijke gegevens: 2) Gegevens werkgever: Aanvraagformulier Inschrijving accountantsregister NOvAA Ondergetekende verzoekt het Bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten te worden ingeschreven in het accountantsregister

Nadere informatie

Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER

Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER 1a Naam van de schenker keuze m/v 1b Naam van de begunstigde 1c Vast bedrag per jaar in euro (minimaal schenkbedrag 100 euro per jaar) Vast bedrag per

Nadere informatie

Met welke rechtsvorm: Anders, nl

Met welke rechtsvorm: Anders, nl Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Digitale verzending Gaat u ermee akkoord dat we niet middels post, maar digitaal

Nadere informatie

Voorlopig aanvraagformulier duurzaamheidslening gemeente Borger-Odoorn

Voorlopig aanvraagformulier duurzaamheidslening gemeente Borger-Odoorn Voorlopig aanvraagformulier duurzaamheidslening gemeente Borger-Odoorn Met dit formulier kunt u een duurzaamheidslening aanvragen voor uw woning in de gemeente Borger-Odoorn. Deze lening wordt afgegeven

Nadere informatie

Wellicht ten overvloede merken wij op, dat de door u verstrekte gegevens uiteraard vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Wellicht ten overvloede merken wij op, dat de door u verstrekte gegevens uiteraard vertrouwelijk zullen worden behandeld. Betreft: Inschrijfformulier t.b.v. het huren van woonruimte Geachte heer/mevrouw, Bijgaand treft u een inschrijfformulier aan ten behoeve van het huren van woonruimte. Gaarne verzoeken wij u dit inschrijfformulier

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw verzoek doen wij u hierbij een inschrijfformulier toekomen.

Naar aanleiding van uw verzoek doen wij u hierbij een inschrijfformulier toekomen. Mulder Beheer Vastgoed Management IJsselmeerstraat 284 1784 MB Den Helder Geachte heer/mevrouw, Naar aanleiding van uw verzoek doen wij u hierbij een inschrijfformulier toekomen. Gelieve dit formulier

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee/Certificaathouder v1.4 Beroepsgebonden Certificaten

Wijziging gegevens Abonnee/Certificaathouder v1.4 Beroepsgebonden Certificaten Wijziging gegevens Abonnee/Certificaathouder v1.4 Beroepsgebonden Certificaten Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u uw bij KPN geregistreerde gegevens laten wijzigen. Belangrijk: Lees

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Bibob vragenformulier (Model 2) Bestemd voor natuurlijke personen - vennoot in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bibob vragenformulier (Model 2) Bestemd voor natuurlijke personen - vennoot in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Bibob vragenformulier (Model 2) Bestemd voor natuurlijke personen - vennoot in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Raadhuisplein 1 Postbus 50 5680 AB Best A Tel. : 14 0499

Nadere informatie

Invulinstructie Generieke formulieren. Een toelichting bij een groot aantal formulieren

Invulinstructie Generieke formulieren. Een toelichting bij een groot aantal formulieren Invulinstructie Generieke formulieren Een toelichting bij een groot aantal formulieren Inhoudsopgave Vooraf 3 Overzicht generieke formulieren 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens aanvrager 6 2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Raadplegen kentekenregister 2 3. Voertuigidentificatienummer 3 4. Kentekenplaten 3 5. Afmelden 3 6. Opnamekaart 4 7. Steekproef 5 8. Vrijgeven 5 9. Second opinion 5 10. Archiveren

Nadere informatie

Aanvraag deskundigenoordeel UWV door werkgever. 1. Waarover wilt u een deskundigenoordeel UWV? 2. Gegevens werkgever : 3. Gegevens werknemer :

Aanvraag deskundigenoordeel UWV door werkgever. 1. Waarover wilt u een deskundigenoordeel UWV? 2. Gegevens werkgever : 3. Gegevens werknemer : Wanneer een deskundigenoordeel van UWV? Soms stagneert de reïntegratie door een verschil van inzicht tussen u en de werknemer of omdat er behoefte is aan een deskundig oordeel over de uitvoering van het

Nadere informatie

Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen

Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen Met dit formulier kunt u een lening aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het formulier om een aangesloten onderneming af te melden

Invulinstructie Afmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het formulier om een aangesloten onderneming af te melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om een aangesloten onderneming af te melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen?

Nadere informatie

1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12

1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12 1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12 Security Monitoring Centre BV, gevestigd te Tiel Hoog Kellenseweg 2, 4004 JB Tiel.Tel. 0344 78900, Fax 0344 789. Hierna te noemen SMC De vragen met een dienen minimaal

Nadere informatie

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims.

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims. BEDRIJF Verzoek om schadevergoeding Met dit aanvraagformulier kunt u een verzoek indienen tot een vergoeding van schade op grond van het gestelde in de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en

Nadere informatie

Contract 088 Bedrijfsnummers

Contract 088 Bedrijfsnummers Contractant 1. Met wie wordt het contract gesloten voor bedrijfsnummers? Bedrijfsnaam KvK-nr Straat en Huisnummer (geen postbus) Postcode en Plaats Land Contactpersoon (bij bedrijf) Dhr./Mw. Telefoonnummer

Nadere informatie

Naam aanvrager. Geboortedatum. Adres van inschrijving (briefadres) :..

Naam aanvrager. Geboortedatum. Adres van inschrijving (briefadres) :.. Aanvraag briefadres Door het invullen van dit formulier, geeft u aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Zaltbommel. U kunt zich alleen inschrijven

Nadere informatie

Aanvraag sectorplan subsidie voor BBL-opleiding

Aanvraag sectorplan subsidie voor BBL-opleiding Aanvraag sectorplan subsidie voor BBL-opleiding Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor een BBL-opleiding voor de instroom van nieuw intredende werknemers. Dit document bestaat uit vier delen:

Nadere informatie

Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO)

Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) Aanvraag formulier Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) Niet in te vullen door aanvrager: Diploma akkoord: ja/nee Werkervaring akkoord: ja/nee Documenten akkoord: ja/nee

Nadere informatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie Wijziging Contactpersoon v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Contactpersonen. De gegevens en autorisaties van bestaande Contactpersonen

Nadere informatie

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende:

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende: In dit document vindt u het volgende: Instructies Instructies voor het invullen van het aanvraagformulier; Het aanvraagformulier; Een voorbeeld van een ingevuld aanvraagformulier. Bijlage aanvragen gewaarmerkte

Nadere informatie

Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors

Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors Pasfoto Aanvraagformulier Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors Retouradres U kunt het ingevulde en ondertekende formulier, inclusief de bijlagen, sturen naar: Secretariaat IIA

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Een toelichting bij het aanmeldings- en wijzigingsformulier voor de verbonden bemiddelaar Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân 2016, Formulier schriftelijk retour sturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Afdeling

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER WIJZIGEN BEHEERDERS/LEIDINGGEVENDEN

MELDINGSFORMULIER WIJZIGEN BEHEERDERS/LEIDINGGEVENDEN MELDINGSFORMULIER WIJZIGEN BEHEERDERS/LEIDINGGEVENDEN Aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel behorende bij een Drank- en Horecavergunning, artikel 30a van de Drank- en Horecawet. De aanvraag moet

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie