INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (werk- en (land)bouwmaterieel categorie B)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (werk- en (land)bouwmaterieel categorie B)"

Transcriptie

1 INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING (werk- en (land)bouwmaterieel categorie B) Bevat: Voorwaarden Procedures aanvraag Aanvraagformulier Blanco formulier Geheimhouding Instructies aan- en afmelden Internet aanmeldformulier Vereist gereedschap

2 Gouda, datum postmerk Ref. : Doc/rv Tel.: Geachte heer / mevrouw, Hierbij doen wij de voorwaarden voor erkenning van inbouwbedrijven van voertuigbeveiligingssystemen toekomen. Tevens treft u het formulier aan om deze erkenning aan te vragen. Indien u een erkenning wilt aanvragen verzoeken wij u het aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen en met de gevraagde bijlagen naar ons te retourneren. Aanvraagformulieren die onvolledig zijn ingevuld of niet zijn voorzien van de gevraagde bijlagen worden per omgaande post aan u geretourneerd. Wij wijzen u op de bepalingen betreffende de opleiding zoals gesteld in de "Regeling Erkenning Inbouwbedrijven Beveiligingssystemen in/ op Voertuigen en Werkmaterieel". Voor informatie omtrent de opleiding, kunt u contact opnemen met de importeur van het in te bouwen systeem, ATG tel of INNOVAM tel Na ontvangst van het aanvraagformulier met de bijlagen zullen wij u een factuur sturen. Na betaling van deze factuur wordt uw bedrijf, in opdracht van ons, geïnspecteerd om te controleren of uw bedrijf daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoet. Indien dit niet het geval is, dan zal de erkenning niet worden verleend. U ontvangt in dat geval uitsluitend het bedrag van de jaarlijkse bijdrage terug. Wij willen u erop wijzen dat het gebruik van de naam SCM of het op andere wijze vermelden van erkenning in advertenties, correspondentie etc. niet is toegestaan alvorens u de bevestiging van erkenning heeft ontvangen. Over de regels voor merkgebruik die van toepassing zijn wordt u gelijktijdig met de bevestiging van de erkenning, indien u daarvoor in aanmerking komt, geïnformeerd Met vriendelijke groeten, Afd. Erkenningen

3 PROCEDURE EN VOORWAARDEN AANVRAGEN SCM-ERKENNING Inbouwbedrijven Werkmaterieel Categorie B In het onderstaande document vindt u de belangrijkste informatie die nodig is om de aanvraag procedure voor de SCM-erkenning tot een goed einde te brengen. De procedures zijn opgesteld aan de hand van de Regeling Erkenning Inbouwbedrijven Beveiligingssystemen in / op Mobiele objecten, kortweg de VbV-erkenningsregeling. De inhoud van deze erkenningsregeling is opgesteld in samenwerking met vele partijen waaronder ANWB, BOVAG, RAI, Verbond van Verzekeraars, Politie, etc. In deze Regeling vindt u alle voorwaarden voor deelname aan de erkenningsregeling. De Regeling SCM is bijgevoegd. In het erkenningtraject vinden we een aantal stappen: 1. Opleiding en examens 2. Het aanvraagformulier 3. De administratieve beoordeling door SCM 4. Eventuele betaling van de jaarlijkse bijdrage 5. De audit 6. Resultaat van de audit 7. De erkenning 1. Opleiding en examens Inbouwbedrijven voor werk / landbouwmaterieel die lid zijn van de BMWT, hoeven geen diploma s te overleggen. 2. Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier voor de BMWT erkenning is bijgevoegd.

4 Naast het compleet ingevulde aanvraagformulier dient u een aantal andere bescheiden in te leveren: Gewaarmerkt en ondertekend afschrift van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken (niet ouder dan 3 maanden). Recente (niet ouder dan drie maanden) en gewaarmerkte verklaringen omtrent het gedrag, afgegeven door het ministerie van justitie. Het bovenstaande is niet van toepassing indien de Verklaringen die reeds bij de SCM aanwezig zijn, niet ouder zijn dan 5 jaar. Indien u hier niet zeker van bent, kunt u dit navragen bij de SCM Getekende geheimhoudingsverklaringen van alle personen die zijn betrokken bij de beveiligingswerkzaamheden. (zie 2). Lijst van alle bij de beveiligingswerkzaamheden betrokken personen, verdeeld in inbouwers en niet-inbouwers. Kopie van een geldig verzekeringsbewijs tegen bedrijfsaansprakelijkheid met een minimale dekking van per gebeurtenis. Het ingevulde en ondertekende Internet aanmeldformulier 3. De administratieve beoordeling door SCM Door de SCM-medewerkers wordt gecontroleerd of alles goed is ingevuld en of alle bescheiden zijn ingeleverd. Indien niet alles aanwezig is, gaan de stukken retour naar de aanvrager. 4. Betaling aanvraagkosten (incl. audit) en eventuele jaarlijkse bijdrage Als alle stukken compleet zijn, wordt een factuur verzonden. Na ontvangst van de betalingen ontvangt u dan de noodzakelijke gegevens (erkenningnummer en toegangscodes voor Internet) om u aan te melden voor de eerste audit. U wordt dan voorlopig erkend. U kunt nog geen certificaten bestellen doch wel een certificaat aanmelden op de eerste auto waarvoor u dit wilt afgeven (zie verder bij 5).

5 5. Aanvragen audit Bij de audit komt een auditor namens SCM bij het inbouwbedrijf kijken of het inbouwbedrijf op technisch, organisatorisch en inbouwgebied aan de SCM-eisen kan voldoen. Voor de uitrustingseisen van de bedrijven wordt verwezen naar de bijlage 1 (vanaf blz. 21 van de erkenningsregeling). Op het moment van de audit dient de technisch beheerder aanwezig te zijn en dient een beveiligd voertuig ter beoordeling beschikbaar te zijn. Dit voertuig dient compleet te zijn ingebouwd maar nog niet voorzien van de beschermende beplating. De auditor doet een compleet verslag van bevindingen en stuurt dit door naar de SCM ter beoordeling. Nadat u van de SCM de benodigde gegevens hebt ontvangen (erkenningsnummer, codes voor aanmelden, certificaatnummer) kunt u bepalen welk object u voor de audit in aanmerking wilt laten komen. In het object dient minimaal een W1 of W2 systeem te zijn ingebouwd. U meldt het object aan volgens de procedures, minimaal 3 dagen voor de gewenste auditdatum! (dit i.v.m. de planning). De auditdatum mag u dus zelf bepalen. 6. Resultaat van de audit Indien het resultaat van de audit positief is, zal een erkenning worden verleend indien er geen andere factoren zijn die dit kunnen verhinderen. Indien het resultaat van de inspectie op het voertuig negatief is, zal het bedrijf hiervan bericht ontvangen met de mogelijkheid voor een heraudit (extra kosten voor rekening bedrijf). Indien het resultaat wederom negatief is, zal de aanvraagprocedure door SCM gestopt worden. Het bedrijf zal met hetzelfde KvK-nummer binnen zes maanden geen nieuwe aanvraag in kunnen dienen. 7. De erkenning Zodra over de aanvraag positief beslist is, wordt het bedrijf erkend. U kunt nu beginnen met het inbouwen van goedgekeurde systemen in de aangewezen categorie voertuigen met afgifte van een certificaat. Certificaten kunnen on-line besteld worden via in het afgeschermde gedeelte.

6 Ingekomen dd. Ingevoerd dd. Bedrijfscode Faktuur nr. Betaald dd. Naar audit dd. Erkend dd. *) in te vullen door SCM Erk.nr. A A N V R A A G F O R M U L I E R *) in te vullen door SCM Verzoek om inschrijving als: "Erkend inbouwbedrijf van beveiligingssystemen voor werk- en land(bouw)materieel" UNIVERSEEL a. Rechtsvorm van het bedrijf (eenmanszaak, BV, NV, CV, VOF) : b. Inschrijving in het handelsregister van de KvK te : Onder de naam : Onder nummer : c. Naam (namen) en voorletter(s) : Bij eenmanszaak de eigenaar : Bij rechtspersoon van de bestuurder(s) met volledige bevoegdheid : Bij VOF de vennoten : d. Aantal vestigingen met werkplaats : Indien uw bedrijf over meerdere vestigingen beschikt dan dient u voor elke vestiging apart een aanvraagformulier in te sturen en bij de volgende vragen de gegevens van de betreffende vestiging in te vullen.

7 2. a. Naam waaronder het bedrijf of de vestiging werkzaam is: b. Adres : Postcode en plaats : c. Postbus : Postcode en plaats : d. Telefoonnummer : Faxnummer : e. Bank of gironummer : 3. a. Certificaat BMWT-Keur : Nr b. Importeur / dealer van een merk : ja / nee Zo ja, merk(en) : 4. De hoogte van de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering : 5. Vloeroppervlak van de werkplaats : Overdekte en afsluitbare werkplaats : ja / nee Elektronisch beveiligd bedrijfspand : ja / nee 6. Geef een korte omschrijving van de voorzieningen die u heeft getroffen om vertrouwelijke informatie op te bergen en te bewaren: 7 a. Totaal aantal personen werkzaam in het bedrijf of de vestiging : b. Aantal personen die betrokken zijn bij de beveiligingswerkzaamheden :

8 8 a. Naam, voorletter(s) technisch beheerder : SCM-diploma aanwezig : Behaald dd. : b. Naam, voorletter(s) andere inbouwers : 9. Ondergetekende verklaart met betrekking tot inschrijving als erkend inbouwbedrijf dat: a. hij het aanvraagformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld; b. hij in geval van beëindiging, doorhaling of schorsing van de inschrijving zich nimmer - op welke wijze dan ook - zal presenteren als erkend inbouwbedrijf; c. hij zich conformeert aan de besluiten van het secretariaat SCM omtrent de aanvraag tot erkenning; d. hij akkoord gaat met alle voorwaarden die verbonden zijn aan de VbV- Erkenningsregeling. e. hij zich zal houden aan de inbouwvoorschriften zoals deze door de SCM van toepassing zijn verklaard voor het betreffende soort voertuigen f. hij akkoord gaat met de op het bedrijf en de ingebouwde voertuigen uit te voeren inspecties die door de inspectie-instelling CED Automotive B.V. in opdracht van SCM worden uitgevoerd en daaraan alle medewerking zal verlenen Naam : Plaats en datum : Handtekening : Firmastempel :

9 Wij verzoeken u dit ingevulde en ondertekende aanvraagformulier te sturen naar SCM certificatie, Postbus 256, 2800 AG GOUDA Na ontvangst van het aanvraagformulier met bijlagen wordt u een factuur voor het op dat moment geldend tarief toegezonden voor de auditkosten. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op rekening ten name van SCM certificatie, inzake de Regeling Erkenning Inbouwbedrijven Beveiligingssystemen in/ op Voertuigen en Werkmaterieel. Uw aanvraag zal eerst dan in behandeling worden genomen als het aanvraagformulier, vergezeld van alle verlangde bijlagen en de verschuldigde bijdrage door SCM certificatie zijn ontvangen. GEVRAAGDE BIJLAGEN: 1.) Gewaarmerkt afschrift van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken (niet ouder dan 3 maanden). 2.) Recente (niet ouder dan drie maanden) en gewaarmerkte verklaringen omtrent het gedrag, afgegeven het ministerie van justitie van alle personen die zijn betrokken bij de beveiligingswerkzaamheden (van administratief medewerker die de certificaten invult tot de technisch beheerder). 3.) Getekende geheimhoudingsverklaringen van alle personen die zijn betrokken bij de beveiligingswerkzaamheden. (zie 2). 5) Lijst van alle bij de beveiligingswerkzaamheden betrokken personen, verdeeld in inbouwers en niet-inbouwers. 6) Kopie van een geldige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van per gebeurtenis. 7) Compleet ingevuld en ondertekend Internet aanmeldformulier. 8) Kopie van de gevraagde opleidingsbewijzen.

10 GEHEIMHOUDINGSVERKLARING Ondergetekende, werkzaam bij Postcode / Huisnummer: / Verklaart alle bedrijfsgegevens met een vertrouwelijk karakter, met name die welke betrekking hebben op de inbouw van beveiligingssystemen, niet zonder vooraf van de werkgever verkregen schriftelijke toestemming aan derden te openbaren op welke wijze ook, een en ander noch tijdens noch na beëindiging van het dienstverband en onverschillig welke de oorzaak van de beëindiging van het dienstverband is. Het voorafgaande is niet van toepassing op die gegevens waarvan aangenomen moet worden dat zij buiten schuld of toedoen van ondergetekende tot het publiek domein behoren of zijn gaan behoren. (Plaats) (Datum) (Handtekening)

11 AAN- EN AFMELDEN SCM VIA INTERNET Voor alle inbouwbedrijven geldt de verplichting om via internet de in te bouwen systemen bij de SCM aan en af te melden. Deze aanmelding dient minimaal vóór uur plaats te vinden, één dag vóór de inbouw. De afmelding vindt plaats binnen max. 30 dagen na de inbouw. Voor bedrijfsvoertuigen (certificaten die beginnen met het cijfer 9 of VC) geldt een periode van 60 dagen. De aanmeldingen zijn noodzakelijk om de inspecties in de werkplaats te kunnen verrichten. Als u te vaak te laat aanmeldt, kan dit schorsing van uw erkenning tot gevolg hebben. Omdat het niet altijd mogelijk is om de inbouw op tijd aan te melden mag u 1 op de 3 aanmeldingen te laat doen. AANMELDPROCEDURE Via de website kunt u de SCM dienst bereiken. Op de home page vindt u links in het menu een button met de tekst inloggen SCM. Als u op deze button klikt, komt u in het inlogscherm.

12 Als u uw toegangscodes heeft ontvangen en u bent ingelogd, dient u als volgt te werk te gaan: Klik aan de linkerkant van het scherm op de button Certificaten. 1. Klik dan op Aanmelden. 2. Het volgende scherm verschijnt. 3. Selecteer de inbouwer. 4. Het volgende scherm verschijnt, met verschillende keuzes.

13 5. Indien u het kenteken en de meldcode van het voertuig weet (4 laatste tekens van het chassisnummer) klik dan op de button: Kenteken en meldcode. Let op: De combinatie kenteken meldcode wordt geverifieerd in de VWE database. Wanneer de combinatie niet kan worden geverifieerd wordt de transactie afgebroken. In dat geval kunt u er voor kiezen om alleen het chassisnummer op te geven en niet te verifiëren in de VWE data base. 6. Indien u alleen het chassisnummer weet of wanneer u dit nummer nog niet weet kies dan de button: Chassisnummer (het opgegeven nummer wordt niet gecheckt dus foutieve waardes worden ook geaccepteerd). U moet verplicht iets invoeren. Let op: Onthoud dat wanneer u in het Aanmelden proces alleen het chassisnummer opgeeft, u later bij het Afmelden proces alsnog het kenteken dient op te geven. Dit is nodig om de installatie te kunnen bevestigen. 7. Indien het certificaat bedoeld is voor zware voertuigen (klasse W1, W2 of W3), kies dan de radio button: Registratienummer (alleen werkmaterieel). Voer dan het Registratienummer van het voertuig in, in het veld: Registratienummer (alleen werkmaterieel) (verplicht veld) en voer in dit veld: Plaats registratienummer, in waar op of in het voertuig het registratienummer staat.

14 8. Wanneer alle vereiste velden zijn ingevoerd, klik de button Doorgaan. 9. De volgende serie registratieformulieren verschijnt.

15 De gegevens op het scherm zijn gedetailleerde informatie over het voertuig waar de inbouw in plaatsvindt. Hieronder is een tabel met de geldige en bevestigde certificaten toegekend aan het ingevoerde kenteken, meldcode of chassisnummer indien dit het geval is. Let op: De Gebruik voor klasse tabel geeft een suggestie voor het soort klassesysteem dat kan worden geïnstalleerd in het betreffende voertuig. 10. Indien u de suggestie voor de te gebruiken klasse wenst over te nemen, klik dan op de betreffende radio button. De klasse van het systeem wordt automatisch overgenomen naar de tekst box Klasse onder in het scherm. Indien het door u te gebruiken systeem niet in de suggestielijst staat kunt u het gewoon invoeren in de tekst box onderin het scherm: Klasse. 11. Na het selecteren van de klasse klikt u op de button: Doorgaan Let op: Voor sommige klassen is het noodzakelijk om eerst een basisbeveiliging te registreren, het pop-up scherm geeft deze boodschap. Voorbeeld: In de tabel met mogelijkheden gerelateerd aan het door u opgegeven kenteken, vind u alleen maar certificaten van de klasse 2, terwijl u een certificaat van de klasse 5 wenst te registreren. U Typt in de tekstbox waarde 5 en klikt de Doorgaan button. De pop-up met de aangegeven tekst verschijnt. De lijst met vereiste basisbeveiligingen treft u aan in de combobox. Selecteer de gewenste klasse en klik de button: Basis registratie. De pop-up verdwijnt en de eerder door u opgegeven klasse wordt vervangen door de in de combobox geselecteerde waarde. 12. Klik op de Doorgaan button.

16 13. Het volgende scherm verschijnt met de keuze, of het systeem Af fabriek is. Let op: Wanneer u een certificaat registreert voor een track and trace systeem, verschijnt rechts onderin het scherm de informatie inzake de basisbeveiliging. (zie voorbeeld plaatje hieronder).

17 In het volgende veld dient u aan te geven of het ingebouwde systeem af-fabriek aanwezig was of dat er een after-market systeem is ingebouwd. Het systeem kent de mogelijke combinaties dus hier kunt u eigenlijk geen fouten in maken. 14. Na het selecteren van de waarde Af fabriek kunnen er 2 verschillende scenario s voorkomen Bij het selecteren van de waarde Ja in de Af fabriek tabel bij het registreren van een basisbeveiliging, verschijnt het volgende scherm met twee invoervelden Merk voertuig en Type voertuig Selecteer het Merk voertuig en het Type voertuig Het volgende verschijnt in het scherm Selecteer Goedkeurnummer Het volgende verschijnt op uw scherm om het nummer van uw blanco certificaat in op te geven Bij het selecteren van de waarde nee in de Af fabriek tabel bij het registreren van een basisbeveiliging, verschijnt het volgende scherm met het invoerveld Labelnummer.

18 Voer het juiste Labelnummer in en klik op de Doorgaan button. Bij het labelnummer dient u het betreffende nummer in te vullen zonder spaties of streepjes. Als u dit wel doet, krijgt u een foutmelding. Het labelnummer vindt u op de alarmcentrale op het oranje label. Als u een systeem aanmeldt met een labelnummer (altijd beginnend met de code A3, A4, B3, M3, P3, T3 of W3) moet u ook het goedkeurnummer op het originele certificaat invullen, de goedkeurnummers vindt u via de site als u niet ingelogd staat, helemaal onderin Het volgende verschijnt op uw scherm (boven de combo met een keuze voor het alarm type. Een Goedkeurnummer dat is gekoppeld aan het ingevoerde Labelnummer wordt weergegeven) Selecteer het alarm type van het te installeren systeem Het volgende verschijnt op uw scherm om aan te geven hoeveel, blanco certificaten u nog heeft, voor de opgegeven klasse Indien u bij het registreren van een Track and Trace systeem certificaat heeft gekozen voor Ja in het Af fabriek segment dient u in de verschenen sectie het Goedkeurnummer in te geven.

19 Selecteer Goedkeurnummer in de combobox. In de verschenen sectie kunt u het alarmtype selecteren Selecteer alarm type In de nu verschenen sectie kunt u het gewenste certificaatnummer opgeven. Na het voltooien van de stappen of of , dient u de volgende stappen uit te voeren om de certificaatregistratie te voltooien. 15. Voer het nummer van het door u gewenste certificaat in en klik op de Doorgaan button.

20 16. Het volgende scherm verschijnt. Let op: Alle velden behalve het opmerkingen veld zijn verplicht om in te voeren, anders kan de registratie niet voltooid worden: Inbouwdatum Klik op het kalendertje om de installatiedatum te selecteren; Bij de inbouwdatum moet u de datum invullen waarop de inbouw plaats zal vinden. Het systeem controleert aan de hand van deze datum of u te laat aanmeldt. De inbouw kan maximaal 8 dagen voor de inbouw worden aangemeld. Dag waarop voertuig beschikbaar is voor inspectie - Klik op het kalendertje om de datum waarop het voertuig beschikbaar is voor inspectie te selecteren. Dagdeel waarin voertuig beschikbaar is voor inspectie- selecteer in de kalender het gewenste dagdeel voor de inspectie; In het veld dagdeel moet u invullen in welk dagdeel de inbouw naar verwachting gereed zal zijn. In het dagdeel waarop u heeft aangemeld moet het voertuig aanwezig zijn voor een steekproef. Er zijn vier dagdelen: van 08:00 tot 10:00 van 10:00 tot 12:00 van 13:00 tot 15:00 van 15:00 tot 17:00 Opmerkingen- Hierin kunt u uw opmerkingen inzake de inbouw kwijt. In de onderste 3 regels kunt u aanvullende informatie opgeven. U moet hier bijvoorbeeld denken aan een afwijkend inbouwadres of een eerder vertrek van het betreffende voertuig. (veld is niet verplicht). 17. Voer de hierboven genoemde informatie in en klik op Bevestig aanmelding. 18. Uw certificaat is nu geregistreerd.

21 INDIEN EEN AANGEMELDE INBOUW ONVERHOOPT NIET DOORGAAT, KAN DIT TOT UUR OP DE DAG VAN INBOUW TELEFONISCH GEMELD WORDEN BIJ DE SCM. U dient vervolgens binnen 30 dagen het certificaat af te melden (voor bedrijfsvoertuigen 60 dagen). Na deze periode kunt u niet meer via de website afmelden. PERIODIEKE CONTROLE Indien u op de button periodieke controle klikt komt u in het gedeelte van de site waar u certificaten kunt afmelden voor de jaarlijkse controle. Het certificaat heeft een geldigheid van 36 maanden vanaf de inbouwdatum. (Uitgezonderd werkmaterieel en bedrijfsvoertuigen, deze hebben een geldigheid van 12 maanden.) Na deze periode moet het systeem jaarlijks gekeurd worden. BEDRIJFSGEGEVENS Via het gedeelte raadplegen bedrijfsgegevens in het linker menu, kunt u veel informatie vinden m.b.t. uw bedrijf. Deze informatie bestaat uit: Uw bedrijfsgegevens Overzicht van niet afgemelde certificaten Overzicht van alle door u afgegeven certificaten Overzicht van de geregistreerde inbouwmedewerkers bij uw bedrijf Een zoekfunctie in de certificaten database van de SCM BESTELLEN CERTIFICATEN Via de website kunt u de SCM certificaten bestellen die zijn toegestaan voor uw erkenningsvorm. Indien u nog openstaande nota s heeft, kunt u niet meer bestellen.

22 Groepserkenning Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging t.a.v. afd. erkenningen Postbus AJ Capelle a/d IJssel Aanmeldingsformulier dienst SCM via Internet Ja, ik wil graag gebruik maken van de dienst SCM dienst worden éénmaal per jaar afgerekend via via Internet. De kosten voor het gebruik van de automatische incasso of via een factuur. Technisch beheerder SCM (met IAS diploma) voorletters achternaam m/v Bedrijfsgegevens bedrijfsnaam straatnaam nummer postcode plaats erkenningnummer postbus postcode plaats telefoonnummer faxnummer adres K.v.K. nr. K.v.K. plaats K.v.K. datum

23 Betalingswijze * Wij verzoeken u via automatische incasso te betalen. bankrekening girorekening plaats datum handtekening * U machtigt daarmee de SCM de jaarlijkse bijdrage van onderstaande bank- of girorekening af te schrijven. Indien u hier geen gegevens invult, ontvangt u éénmaal per jaar een factuur. U kunt dit formulier faxen naar: Indien u het niet eens bent met de afschrijving dient u binnen 4 weken schriftelijk bezwaar in te dienen bij de SCM.

24 Vereiste gereedschappen voor een SCMerkend inbouwbedrijf. Verbindingsmaterialen en gereedschappen Om een goede werking van de SCM goedgekeurde beveiligingsystemen op langere termijn zeker te stellen, heeft de SCM een aantal strenge eisen gesteld aan de te maken verbindingen. Alle hieronder genoemde verbindingsmaterialen zijn vrij in de handel verkrijgbaar. Welke verbindingen zijn toegestaan?. Ongeisoleerde kabelschoenen en bijbehorende isolatiehulzen, aangezet met een momenttang De hulzen van deze stekkers zijn leverbaar in 1,2,3,4,6 en 8 voudige uitvoering. De 1 en 2 voudige uitvoering zijn verplicht voor de SCM erkenning. Geïsoleerde kabelschoenen (niet voor motorfietsen) De bekende rode, blauwe en gele stekkers. In doosjes per soort of in fraaie garageassortimenten te bestellen bij iedere goede grossier in automaterialen. De bekende merken voldoen aan alle kwaliteitseisen en DIN normen en hebben een juiste maatvoering.

25 Let op! Er zijn ook geïsoleerde kabelschoenen in de handel verkrijgbaar met een enkelvoudige trekontlasting. Deze zijn niet toegestaan!. Raadpleeg eerst de leverancier alvorens tot bestelling over te gaan. Soldeerverbindingen Deze moeten worden gemaakt met een goede kwaliteit harskernsoldeer. Het gebruik van een vloeimiddel in combinatie met soldeertin is niet toegestaan omdat dit kortsluiting kan veroorzaken wegens geleiding van het vloeimiddel. Thermoseals en soldeerverbinders Deze twee technieken zijn gebaseerd op het verwarmen en krimpen van een huls. Thermoseal In het geval van een thermoseal krimpen we eerst het pijpje met een momenttang aan de draden en sluiten daarna de verbinding hermetisch af door deze met de gasverwarmer te verwarmen. Hierdoor krimpt de huls tot een lucht en waterdichte verbinding. De soldeerverbinder Dit is een combinatie van een transparante huls met daarin een ring soldeer met een zeer laag smeltpunt. Als de draden in de verbinder zijn gestoken dan wordt deze met een gasverwarmer verhit. De soldeerring smelt en zal samenvloeien met de koperdraden waarbij de huls de verbinding dichtkrimpt.

26 Voorbeeld van een soldeerverbinder: Soldeerverbinders en thermoseals zijn uitermate geschikt om probleemverbindingen te maken. Denk hierbij in het bijzonder aan motoronderbrekingen onder de motorkap, nabij relaisvoeten buiten, aansluiten van het alarm aan originele bedrading onder de motorkap en verder alle plaatsen waar de inwerking van vocht een nadelige uitwerking kan hebben. Isolatiemiddelen Zelfvulcaniserend tape Zelfvulcaniserende tape is leverbaar in verschillende uitvoeringen. De tape moet worden uitgerekt en vervolgens strak om de te isoleren draden worden gewikkeld. De tape vormt zo een hoogwaardig isolerende en waterdichte ommanteling. Krimpkous Krimpkous is er in verschillende maatvoeringen, afhankelijk van de te gebruiken draaddiameter. Na het solderen kan de kous over de soldeerverbinding geschoven worden en vervolgens moet de kous worden verwarmd met een gasverwarmer. De kous krimpt dan om de verbinding heen en vormt zo een waterdichte verbinding met trekontlasting.

27 Gereedschaplijst - assortiment ongeïsoleerde kabelschoenen en isolatiehulzen. - assortiment geïsoleerde kabelschoenen met trekontlasting - 1 rol zelfvulkaniserend tape (bijv. Nito of Kent) - 1 set handgereedschap - 1 instelbare striptang - 1 momenttang voor ongeïsoleerde kabelschoenen - 1 momenttang voor geïsoleerde kabelschoenen * - 1 multimeter met de mogelijkheid tot het meten van: weerstand, amperage en voltage - 1 assortiment krimpkous in verschillende diameters - 1 soldeerbout (minimaal 25 Watt, maximaal 100 Watt) - 1 schroeftol - 1 boormachine - 1 assortiment parkers - 1 assortiment doorvoerrubbers De goedgekeurde momenttangen drukken het aandrukmoment af op de ongeïsoleerde kabelschoen.

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (categorie C)

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (categorie C) INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING (categorie C) Bevat: Aanvraagformulier Procedures aanvraag Blanco formulier Geheimhouding SCM, Maart 2011 versie 2011/04 Gouda, datum

Nadere informatie

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF BEVEILIGING BEDRIJFSVOERTUIGEN. (categorie B)

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF BEVEILIGING BEDRIJFSVOERTUIGEN. (categorie B) INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF BEVEILIGING BEDRIJFSVOERTUIGEN (categorie B) Bevat: Voorwaarden Procedures aanvraag Aanvraagformulier Blanco formulier Geheimhouding Instructies aan- en afmelden

Nadere informatie

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (personenauto s categorie B)

INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (personenauto s categorie B) INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING (personenauto s categorie B) Bevat: Aanvraagformulier Procedures aanvraag Blanco formulier Geheimhouding Internet aanmeldformulier SCM,

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG 2010

TECHNISCH JAARVERSLAG 2010 TECHNISCH JAARVERSLAG 2010 Henk van Vliet Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 6 Organisatie kwaliteitsbewaking inbouw Pag 9 Periodieke keuringen Pag

Nadere informatie

BEOORDELINGSDOCUMENT

BEOORDELINGSDOCUMENT BEOORDELINGSDOCUMENT SCM Certificatie Groningenweg 10 2803 PV Gouda Postbus 150 2800 AD Gouda T +31 (0) 182532300 F +31 (0) 182570216 Pagina 1 van 6 Februari 2011 Juridische entiteit Kiwa Firesafety &

Nadere informatie

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven Kiwa-NCP Gebruikershandleiding CertIS Pagina 1 van 21 Document geschiedenis versie Datum Omschrijving Auteur 1.0 2011-06-20 Vertaling Nearshoring Solutions

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG

TECHNISCH JAARVERSLAG TECHNISCH JAARVERSLAG 2013 Henk van Vliet Jaarverslag 2013 versie 1.0 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers.

Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers. Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers. Toelichting vooraf: Er zijn namelijk twee verschillende accounts mogelijk:

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG

TECHNISCH JAARVERSLAG TECHNISCH JAARVERSLAG 2016 Henk van Vliet Jaarverslag 2016 versie 1.0 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG 2011 en 2012

TECHNISCH JAARVERSLAG 2011 en 2012 TECHNISCH JAARVERSLAG 2011 en 2012 Henk van Vliet Jaarverslag 2011 en 2012 Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Geachte heer / mevrouw,

Geachte heer / mevrouw, Geachte heer / mevrouw, Op de volgende pagina's vindt u het formulier dat bedoeld is voor het aanvragen van AGB-codes voor een nieuwe zorgverlener aan een nieuwe onderneming en vestiging. Het is niet mogelijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed oor (her)certificatie. Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf Beoordelingsrichtlijn Rolluik Beveiligingsbedrijf 2007

Aanmeldingsformulier erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf Beoordelingsrichtlijn Rolluik Beveiligingsbedrijf 2007 Aanmeldingsformulier erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf Beoordelingsrichtlijn Rolluik Beveiligingsbedrijf 2007 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf, versie 11 juni 2011 Pagina

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER AANMELDINGSFORMULIER Retourneren aan: Stichting Normering Flexwonen Postbus 4076 5004 JB Tilburg E-mail: info@normeringflexwonen.nl Website: www.normeringflexwonen.nl Versie 26 september 2017 1 Zakelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -...

Nadere informatie

1. Aanvrager. Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer. vestigingsnummer. statutaire naam. handelsnaam.

1. Aanvrager. Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer. vestigingsnummer. statutaire naam. handelsnaam. 1. Aanvrager Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer vestigingsnummer statutaire naam handelsnaam adres Is de rechtspersoon BTW-plichtig? Ja, het nummer is nee 2. Contactpersoon

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -... Adres Postcode Telefoon E-mail :.......... :.. Woonplaats

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername consumenten

Aanvraagformulier contractovername consumenten Aanvraagformulier contractovername consumenten Aansluitadres 1. Wat is het adres van de over te nemen aansluitingen(en)? Huidige contractant 2. Wie is de huidige contractant? Naam en voorletters Geboortedatum

Nadere informatie

Handleiding StemToets

Handleiding StemToets Inhoudsopgave 1. Starten met StemToets 3 2. Inloggen StemToets 4 3. Documenten downloaden 8 4. Bijlage: Aanvraagformulier en Geheimhoudingsverklaring StemToets 11 Pagina 2 van 12 1. Starten met StemToets

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Gecertificeerd ISO 9001:2008 NEN-EN-ISO 9001:2008

Aanmeldingsformulier Gecertificeerd ISO 9001:2008 NEN-EN-ISO 9001:2008 Aanmeldingsformulier Gecertificeerd ISO 9001:2008 NEN-EN-ISO 9001:2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier ISO 9001:2008, versie 10 juni 2011 Pagina 1 van 6 Toelichting Dit aanmeldingsformulier bevat de vragen

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing ex artikel 4 van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing ex artikel 4 van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing ex artikel 4 van de Wet wapens en munitie Ministerie van Justitie Datum aanvraag (dd-mm-jj) Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van

Nadere informatie

Online zelfregistratie

Online zelfregistratie Online zelfregistratie Het nieuwe zelfregistratieproces maakt het voor u als aspirant ABO nog eenvoudiger om u te registreren en een eigen business te gaan bouwen. U kunt zelf uw registratie starten op

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend PKVW-Bedrijf

Aanmeldingsformulier erkend PKVW-Bedrijf Aanmeldingsformulier erkend PKVW-Bedrijf CCV CERTIFICATIESCHEMA Politiekeurmerk Veilig Wonen, woningbeveiliging: 2008 (woningen bestaande bouw) Versie 2.0 1 januari 2010 (+ A1 + A2) Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

HANDLEIDING www.persproef.nl (Gebruikers-versie) Energie Consult Holland BV

HANDLEIDING www.persproef.nl (Gebruikers-versie) Energie Consult Holland BV HANDLEIDING www.persproef.nl (Gebruikers-versie) Energie Consult Holland BV INDEX 1 Inleiding... 3 2 Aanvraag Persproef / Eindcontrole... 4 2.1 De aanvraag... 4 2.2 Aanvraag door nieuwe gebruiker... 5

Nadere informatie

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Begrippenlijst... 4 3. Inloggen... 5 4. Opleidingen registreren... 6 5. De aanvraag namens het bedrijf voorbereiden... 7

Nadere informatie

Handboek voor de LEVERANCIER

Handboek voor de LEVERANCIER Inhuurdesk V. Vos Inhuurdesk@ns.nl Versie 1.0 December 2010 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1. Processchema... 3 2. Aanmelden als leverancier... 4 2.1 Ontvangen van de gebruikersnaam en een wachtwoord...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER NEDERLANDS REGISTER GERECHTELIJK DESKUNDIGEN

AANVRAAGFORMULIER NEDERLANDS REGISTER GERECHTELIJK DESKUNDIGEN AANVRAAGFORMULIER NEDERLANDS REGISTER GERECHTELIJK DESKUNDIGEN Stappenplan Om een aanvraag tot inschrijving als deskundige in het NRGD te doen, volgt u de onderstaande stappen. Stap 1. Controleer of het

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid

Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid Voor aanvragen van een Loopbaanscan d.d. 11 juni 2015 1/8 Waarom een loopbaanscan? Hoe houdt u uw bedrijf flexibel en uw medewerkers gemotiveerd? Door te investeren

Nadere informatie

het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk:

het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk: 1 Invullen door Aanvrager 1.2 Doel van de aanvraag > Aankruisen wat van toepassing is Aanvraagformulier Invullen in blokletters; Ten behoeve van: aanbestedingsprocedure extra aantal VOG exemplaren (alleen

Nadere informatie

Handleiding. VGT Portal

Handleiding. VGT Portal Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen Zaandam, 13 augustus 2015 Versie: 2015-V 1.4 VGT Zaandam De laatste versie van deze handleiding kunt u altijd hier downloaden. Handleiding VGT Portal

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

RDW erkende bedrijven: tenaamstellen. RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen

RDW erkende bedrijven: tenaamstellen. RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen Versie maart 2015 1 Inhoud Onderdeel Titel Pagina Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Tenaamstellen (zowel eerste tenaamstelling als overschrijving) met Digitale machtiging 3 Tenaamstellen

Nadere informatie

Handleiding voor organisaties

Handleiding voor organisaties Handleiding voor organisaties Inleiding Handleiding voor organisaties Met deze handleiding kunt u als organisatie inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is binnen soket. Enkele voorbeelden als vestigingen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Volg nu losse moduledagen uit het BOvdT programma! Voor iedereen die niet het 7-daagse Boekondernemer

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure 2012

Aanmeldingsprocedure 2012 Aanmeldingsprocedure 2012 SKIA - Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling M: +31-(0)6-11600899 I: www.skia-eu.org T: +31-(0)85-2737920 Kvk: 18081724 E: secretariaat@skia-eu.org Rabobank: 10.27.28.860

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkene(n)

Nadere informatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie Wijziging Contactpersoon v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Contactpersonen. De gegevens en autorisaties van bestaande Contactpersonen

Nadere informatie

Networking4all Handleiding bestelprocedure en installeren SSL Certificaat April 2013

Networking4all Handleiding bestelprocedure en installeren SSL Certificaat April 2013 Networking4all Handleiding bestelprocedure en installeren SSL Certificaat April 2013 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 De bestelprocedure... 4 2.1 Product selecteren... 4 2.2 Certificate Signing Request

Nadere informatie

Yellowbrick handleiding Mijn Yellowbrick

Yellowbrick handleiding Mijn Yellowbrick Yellowbrick handleiding Mijn Yellowbrick Handleiding Mijn Yellowbrick november 2010 1 Het gebruik van uw persoonlijke pagina Mijn Yellowbrick Als klant van Yellowbrick heeft u toegang tot uw account via

Nadere informatie

Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon.

Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon. Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon. Gegevens gemeente (niet in te vullen door aanvrager) Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend Indienen bij de afdeling V&H In voud Ruimte voor

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 14 Wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u wijzigingen in de ondernemings- en vestigingsgegevens opgeven. Het kan gaan om een wijziging

Nadere informatie

Wat moet u doen om te kunnen deelnemen aan het electronisch aanvragen van uitvoercertificaten?

Wat moet u doen om te kunnen deelnemen aan het electronisch aanvragen van uitvoercertificaten? CIRCULAIRE EIEREN VLEES VEE nummer : 88/2005 datum : 27 december 2005 onderwerp : Electronisch aanvragen van uitvoercertificaten Electronisch aanvragen van uitvoercertificaten Op dit moment is het alleen

Nadere informatie

Startformulier Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (Zonnelening) Provincie Drenthe 2015

Startformulier Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (Zonnelening) Provincie Drenthe 2015 Startformulier Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (Zonnelening) Provincie Drenthe 2015 Met dit formulier kunt u een zonnelening aanvragen voor uw woning in de provincie Drenthe. Deze lening wordt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren

Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren In het kader van de subsidieregeling Groene daken en muren Het geheel ingevulde formulier, voorzien van alle benodigde bijlagen,

Nadere informatie

Instructie LRKP. Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal. Januari 2016 Versie 16.1.2

Instructie LRKP. Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal. Januari 2016 Versie 16.1.2 Instructie LRKP Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal Januari 2016 Versie 16.1.2 Inhoudsopgave 1 Processchema... 3 2 Procesbeschrijving... 4 Fase 1: Na ontvangst

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Wijziging gegevens nummerhouder

Wijzigingsformulier Wijziging gegevens nummerhouder Uw gegevens Deze gegevens heeft ACM nodig om te bepalen wie de aanvrager is. Met deze gegevens kan ACM efficiënt contact met u als aanvrager opnemen. Let op: Het gaat om de gegevens zoals u momenteel bij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SMSParking

Gebruikershandleiding SMSParking Gebruikershandleiding SMSParking Inhoudsopgave: 1.Inleiding..2 2.Registreren bij SMSParking..3 3.SMSParking Gebruiken 4 3.1 Met je mobiele telefoon..4 3.2 Via het internet 5 4.Tarieven SMSParking.5 5.Contact.5

Nadere informatie

Aanvraag- /wijzigingsformulier DigiAccess Lees voor het invullen eerst de toelichting

Aanvraag- /wijzigingsformulier DigiAccess Lees voor het invullen eerst de toelichting 1. Wat wenst u? Nieuwe aansluiting DigiAccess. Vul nu vraag 2 en verder in. Vul ook pagina 2 in. Wijzigen van uw DigiAccess aansluiting Vul nu vraag 3 en verder in. Vul op pagina 2 de punten 2 t/m 5 in.

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

Aanvraagformulier overdracht contract mobiele telefoon (u kunt direct het formulier invullen en uitprinten)

Aanvraagformulier overdracht contract mobiele telefoon (u kunt direct het formulier invullen en uitprinten) Aanvraagformulier overdracht contract mobiele telefoon (u kunt direct het formulier invullen en uitprinten) Ik/Wij (vermeld naam) met klantnummer ga/ gaan akkoord met de overdracht van mijn contract bij

Nadere informatie

Burgerservicenummer : (voorheen sofinummer) Achternaam. Telefoonnummer overdag: mobiel: E-mailadres. Geboortedatum/-plaats : / / te.

Burgerservicenummer : (voorheen sofinummer) Achternaam. Telefoonnummer overdag: mobiel: E-mailadres. Geboortedatum/-plaats : / / te. AANGIFTE VERHUIZING U kunt dit formulier gebruiken om uw adreswijziging binnen de gemeente Rotterdam of vanuit een andere Nederlandse gemeente naar de gemeente Rotterdam aan te geven. Tevens kunt u direct

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Rijkstypekeur

Aanmeldingsformulier Rijkstypekeur Aanmeldingsformulier Rijkstypekeur NCP Certificatie Aanmeldingsformulier Rijkstypekeur, versie januari 2011 NCP Certificatie Documentnummer D02/161 Dossier:... Algemene Gegevens Naam bedrijf: Naam contactpersoon:

Nadere informatie

Handleiding. VGT Portal

Handleiding. VGT Portal Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen Zaandam, 6 juli 2015 Versie: 2015-V 1.3 VGT Zaandam De laatste versie van deze handleiding kunt u altijd hier downloaden. Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1

Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf, versie 8 juni 2011 Pagina 1 van 6 Toelichting Dit

Nadere informatie

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel:

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel: Dit formulier opsturen naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek T.a.v. afdeling Ruimte Postbus 100 9350 AC LEEK Drank- en Horecawet Model A Aanvraagformulier voor een vergunning voor het uitoefenen

Nadere informatie

Verzoek om schadevergoeding

Verzoek om schadevergoeding ProRail B.V. Verzoek om schadevergoeding Publiekscontacten Postbus 2038 3500 GA UTRECHT Met dit formulier kunt een verzoek om vergoeding van schade indienen op grond van de Beleidsregel nadeelcompensatie

Nadere informatie

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Handleiding GRAS (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Juli 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Account registreren

Nadere informatie

Werking ouderportal: U krijgt in de bovenste balk de volgende kopjes te zien:

Werking ouderportal: U krijgt in de bovenste balk de volgende kopjes te zien: Werking ouderportal: De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het ontwikkelen en in gebruik nemen van een nieuw computersysteem. In dit systeem gaan veel zaken automatisch en hoeven er minder

Nadere informatie

HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS. 1. Inleiding

HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS. 1. Inleiding 1. Inleiding HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING Pagina 1 van 9 BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS De website van de Maatschap Spoorwegbeveiligers (www.maatschap-spoorwegbeveiligers)

Nadere informatie

Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO)

Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) Aanvraag formulier Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) Niet in te vullen door aanvrager: Diploma akkoord: ja/nee Werkervaring akkoord: ja/nee Documenten akkoord: ja/nee

Nadere informatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Certificaatbeheerders. Als

Nadere informatie

Contract 088 Bedrijfsnummers

Contract 088 Bedrijfsnummers Contractant 1. Met wie wordt het contract gesloten voor bedrijfsnummers? Bedrijfsnaam KvK-nr Straat en Huisnummer (geen postbus) Postcode en Plaats Land Contactpersoon (bij bedrijf) Dhr./Mw. Telefoonnummer

Nadere informatie

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Toelichting Aanmelding en Vragenlijst pagina 1 Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Inleiding In dit document wordt een toelichting gegeven op de in het Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Formulier Nummerbureau: Intrekking nummer(s)

Formulier Nummerbureau: Intrekking nummer(s) 1. Uw gegevens Deze gegevens heeft ACM nodig om te bepalen wie de aanvrager is. Met deze gegevens kan ACM efficiënt contact met u als aanvrager opnemen. Let op: Het gaat om de gegevens zoals u momenteel

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregels Investeringsregeling Binnenstad

Aanvraagformulier Uitvoeringsregels Investeringsregeling Binnenstad Aanvraagformulier Uitvoeringsregels Investeringsregeling Binnenstad 2016-2018 - Het ondertekende aanvraagformulier inclusief alle noodzakelijke bijlagen dient verzonden te worden aan: Gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Met welke rechtsvorm: Anders, nl

Met welke rechtsvorm: Anders, nl Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Digitale verzending Gaat u ermee akkoord dat we niet middels post, maar digitaal

Nadere informatie

Handleiding inschrijving GLAZENWASSERSREGISTER

Handleiding inschrijving GLAZENWASSERSREGISTER Handleiding inschrijving GLAZENWASSERSREGISTER Om een inschrijving goed te laten verlopen is het nuttig om vooraf te weten welke informatie aangeleverd moet worden. Hiervoor is deze handleiding opgesteld.

Nadere informatie

Inhoud. 2015 Toelichting LZV ontheffingen Ex art. 149a, 2e lid, WVW 1994 jo Besluit ontheffing verlening exceptionele transporten Ontheffingen

Inhoud. 2015 Toelichting LZV ontheffingen Ex art. 149a, 2e lid, WVW 1994 jo Besluit ontheffing verlening exceptionele transporten Ontheffingen Inhoud Basisontheffing LZV... 2 Algemene informatie... 2 Invulinstructie formulier Aanvraag basisontheffing LZV... 2 Incidentele LZV ontheffing... 4 Algemene informatie... 4 Invulinstructie formulier Aanvraag

Nadere informatie

Handleiding investeren in een Greencrowd-project

Handleiding investeren in een Greencrowd-project Handleiding investeren in een Greencrowd-project Om als investeerder te kunnen deelnemen aan een Greencrowd-project, dienen crowdfunders online een aantal handelingen te doorlopen op www.greencrowd.nl.

Nadere informatie

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, Vijf jaar geleden heeft u zich in het LCR

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Een toelichting bij het aanmeldings- en wijzigingsformulier voor de verbonden bemiddelaar Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier

Nadere informatie

U kunt zich aanmelden voor herregistratie via bijgevoegd aanvraagformulier. De herregistratie aanvraag kunt u sturen naar: LCR

U kunt zich aanmelden voor herregistratie via bijgevoegd aanvraagformulier. De herregistratie aanvraag kunt u sturen naar: LCR Alle artsen die gezondheidsadviezen geven aan reizigers Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Geachte mevrouw, heer, Vijf jaar geleden heeft u zich in het LCR Kwaliteitsregister als reizigersgeneeskundige'

Nadere informatie

Actievoorwaarden voor consumentendeelname aan de Vaillant Voordeelweken 2015

Actievoorwaarden voor consumentendeelname aan de Vaillant Voordeelweken 2015 Inhoud: Pag 1-4: Actievoorwaarden consument Pag 5-6 : Actievoorwaarden installateur Actievoorwaarden voor consumentendeelname aan de Vaillant Voordeelweken 2015 De campagne De Vaillant Voordeelweken is

Nadere informatie

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Machtigingsformulier Fryslân Fernijt IV Tweede Tender 2014 Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Dit formulier is bedoeld voor de partners in een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1

Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen, versie 10 juni 2011 Pagina

Nadere informatie

Registeren en signaleren van een gestolen fiets kan alleen als merk en framenummer of fietschip bekend is.

Registeren en signaleren van een gestolen fiets kan alleen als merk en framenummer of fietschip bekend is. AANMELDEN GESTOLEN FIETS BIJ FIETSDIEFSTALREGISTER RDW Registeren en signaleren van een gestolen fiets kan alleen als merk en framenummer of fietschip bekend is. In het fietsdiefstalregister zijn alle

Nadere informatie

Werkwijze Licenties Use2Day

Werkwijze Licenties Use2Day Werkwijze Licenties Use2Day Versie: 1.1 Laatste wijziging: 23 december 2008 Website: www.use2day.nl Informatie: Info@Use2Day.nl Copyright: 2008 Use2Day Inhoudsopgave 1 Versiehistorie... 3 2 Algemeen...

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud

Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren 2 1.1 Voordat u begint 2 1.2 Een account aanmaken 2 1.3 Geen account? Registreer nu! 2 1.4 Bevestig uw account 3 1.5 Gefeliciteerd, u heeft uw

Nadere informatie

Zonnig BTW-nieuws. Roza Belastingadviseurs BV

Zonnig BTW-nieuws. Roza Belastingadviseurs BV Zonnig BTW-nieuws Omzetbelasting op zonnepanelen Op 20 juni 2013 heeft de hoogste Europese rechter een arrest gewezen, waarin is beslist dat eigenaren van zonnepanelen die duurzaam tegen vergoeding de

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Wenst u uw post op een ander adres dan het woonadres van de verzekerde(n) te ontvangen, vul dan hier een afwijkend adres in.

Aanmeldformulier. Wenst u uw post op een ander adres dan het woonadres van de verzekerde(n) te ontvangen, vul dan hier een afwijkend adres in. Aanmeldformulier Salland Zorgverzekeringen Munsterstraat 7 Postbus 166 7400 AD Deventer Klantenservice: (0570) 68 74 84, op werkdagen van 8 tot 19 uur, op zaterdagen van 9 tot 13 uur Fax: (0570) 68 73

Nadere informatie

Straat en huisnummer. het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk:

Straat en huisnummer. het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk: Zie punt 1 toelichting voor het invullen van dit formulier; 1 Invullen door Aanvrager 1.1 Gegevens van de rechtspersoon die de VOG verlangt Bedrijfsnaam Naam rechtspersoon en Kvk-Inschrijvingsnummer Vestigingsadres

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

BEDRIJF. Aanvraag om schadevergoeding

BEDRIJF. Aanvraag om schadevergoeding BEDRIJF Aanvraag om schadevergoeding Met dit aanvraagformulier kunt u een verzoek om vergoeding van schade indienen op grond van de Beleidsregel met betrekking tot de behandeling en beoordeling van aanvragen

Nadere informatie

Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Schaatsschool Leeuwarden. (versie 2 - d.d.: 07-12-2013)

Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Schaatsschool Leeuwarden. (versie 2 - d.d.: 07-12-2013) Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Schaatsschool Leeuwarden. (versie 2 - d.d.: 07-12-2013) Ga naar de website van de IJshal Leeuwarden (www.ijshalleeuwarden.nl) en kies voor de button: Inschrijven

Nadere informatie

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)?

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)? Procedures afdeling Registratie Voor vragen en kunt u direct contact opnemen met de afdeling registratie van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer tel: 5466782, ext. 6721, 6725, 4803 of 4808. Uiteraard

Nadere informatie

Aanvraag deskundigenoordeel UWV door werkgever. 1. Waarover wilt u een deskundigenoordeel UWV? 2. Gegevens werkgever : 3. Gegevens werknemer :

Aanvraag deskundigenoordeel UWV door werkgever. 1. Waarover wilt u een deskundigenoordeel UWV? 2. Gegevens werkgever : 3. Gegevens werknemer : Wanneer een deskundigenoordeel van UWV? Soms stagneert de reïntegratie door een verschil van inzicht tussen u en de werknemer of omdat er behoefte is aan een deskundig oordeel over de uitvoering van het

Nadere informatie

Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren.

Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Digitale verzending Gaat u ermee akkoord dat we niet middels post, maar digitaal

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Nummerbureau: Wijziging gegevens nummerhouder

Wijzigingsformulier Nummerbureau: Wijziging gegevens nummerhouder 1. Uw gegevens Deze gegevens heeft ACM nodig om te bepalen wie de aanvrager is. Met deze gegevens kan ACM efficiënt contact met u als aanvrager opnemen. Let op: Het gaat om de gegevens zoals u momenteel

Nadere informatie