INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (werk- en (land)bouwmaterieel categorie B)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING. (werk- en (land)bouwmaterieel categorie B)"

Transcriptie

1 INFORMATIEMAP AANVRAAG ERKENNING INBOUWBEDRIJF VOERTUIGBEVEILIGING (werk- en (land)bouwmaterieel categorie B) Bevat: Voorwaarden Procedures aanvraag Aanvraagformulier Blanco formulier Geheimhouding Instructies aan- en afmelden Internet aanmeldformulier Vereist gereedschap

2 Gouda, datum postmerk Ref. : Doc/rv Tel.: Geachte heer / mevrouw, Hierbij doen wij de voorwaarden voor erkenning van inbouwbedrijven van voertuigbeveiligingssystemen toekomen. Tevens treft u het formulier aan om deze erkenning aan te vragen. Indien u een erkenning wilt aanvragen verzoeken wij u het aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen en met de gevraagde bijlagen naar ons te retourneren. Aanvraagformulieren die onvolledig zijn ingevuld of niet zijn voorzien van de gevraagde bijlagen worden per omgaande post aan u geretourneerd. Wij wijzen u op de bepalingen betreffende de opleiding zoals gesteld in de "Regeling Erkenning Inbouwbedrijven Beveiligingssystemen in/ op Voertuigen en Werkmaterieel". Voor informatie omtrent de opleiding, kunt u contact opnemen met de importeur van het in te bouwen systeem, ATG tel of INNOVAM tel Na ontvangst van het aanvraagformulier met de bijlagen zullen wij u een factuur sturen. Na betaling van deze factuur wordt uw bedrijf, in opdracht van ons, geïnspecteerd om te controleren of uw bedrijf daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoet. Indien dit niet het geval is, dan zal de erkenning niet worden verleend. U ontvangt in dat geval uitsluitend het bedrag van de jaarlijkse bijdrage terug. Wij willen u erop wijzen dat het gebruik van de naam SCM of het op andere wijze vermelden van erkenning in advertenties, correspondentie etc. niet is toegestaan alvorens u de bevestiging van erkenning heeft ontvangen. Over de regels voor merkgebruik die van toepassing zijn wordt u gelijktijdig met de bevestiging van de erkenning, indien u daarvoor in aanmerking komt, geïnformeerd Met vriendelijke groeten, Afd. Erkenningen

3 PROCEDURE EN VOORWAARDEN AANVRAGEN SCM-ERKENNING Inbouwbedrijven Werkmaterieel Categorie B In het onderstaande document vindt u de belangrijkste informatie die nodig is om de aanvraag procedure voor de SCM-erkenning tot een goed einde te brengen. De procedures zijn opgesteld aan de hand van de Regeling Erkenning Inbouwbedrijven Beveiligingssystemen in / op Mobiele objecten, kortweg de VbV-erkenningsregeling. De inhoud van deze erkenningsregeling is opgesteld in samenwerking met vele partijen waaronder ANWB, BOVAG, RAI, Verbond van Verzekeraars, Politie, etc. In deze Regeling vindt u alle voorwaarden voor deelname aan de erkenningsregeling. De Regeling SCM is bijgevoegd. In het erkenningtraject vinden we een aantal stappen: 1. Opleiding en examens 2. Het aanvraagformulier 3. De administratieve beoordeling door SCM 4. Eventuele betaling van de jaarlijkse bijdrage 5. De audit 6. Resultaat van de audit 7. De erkenning 1. Opleiding en examens Inbouwbedrijven voor werk / landbouwmaterieel die lid zijn van de BMWT, hoeven geen diploma s te overleggen. 2. Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier voor de BMWT erkenning is bijgevoegd.

4 Naast het compleet ingevulde aanvraagformulier dient u een aantal andere bescheiden in te leveren: Gewaarmerkt en ondertekend afschrift van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken (niet ouder dan 3 maanden). Recente (niet ouder dan drie maanden) en gewaarmerkte verklaringen omtrent het gedrag, afgegeven door het ministerie van justitie. Het bovenstaande is niet van toepassing indien de Verklaringen die reeds bij de SCM aanwezig zijn, niet ouder zijn dan 5 jaar. Indien u hier niet zeker van bent, kunt u dit navragen bij de SCM Getekende geheimhoudingsverklaringen van alle personen die zijn betrokken bij de beveiligingswerkzaamheden. (zie 2). Lijst van alle bij de beveiligingswerkzaamheden betrokken personen, verdeeld in inbouwers en niet-inbouwers. Kopie van een geldig verzekeringsbewijs tegen bedrijfsaansprakelijkheid met een minimale dekking van per gebeurtenis. Het ingevulde en ondertekende Internet aanmeldformulier 3. De administratieve beoordeling door SCM Door de SCM-medewerkers wordt gecontroleerd of alles goed is ingevuld en of alle bescheiden zijn ingeleverd. Indien niet alles aanwezig is, gaan de stukken retour naar de aanvrager. 4. Betaling aanvraagkosten (incl. audit) en eventuele jaarlijkse bijdrage Als alle stukken compleet zijn, wordt een factuur verzonden. Na ontvangst van de betalingen ontvangt u dan de noodzakelijke gegevens (erkenningnummer en toegangscodes voor Internet) om u aan te melden voor de eerste audit. U wordt dan voorlopig erkend. U kunt nog geen certificaten bestellen doch wel een certificaat aanmelden op de eerste auto waarvoor u dit wilt afgeven (zie verder bij 5).

5 5. Aanvragen audit Bij de audit komt een auditor namens SCM bij het inbouwbedrijf kijken of het inbouwbedrijf op technisch, organisatorisch en inbouwgebied aan de SCM-eisen kan voldoen. Voor de uitrustingseisen van de bedrijven wordt verwezen naar de bijlage 1 (vanaf blz. 21 van de erkenningsregeling). Op het moment van de audit dient de technisch beheerder aanwezig te zijn en dient een beveiligd voertuig ter beoordeling beschikbaar te zijn. Dit voertuig dient compleet te zijn ingebouwd maar nog niet voorzien van de beschermende beplating. De auditor doet een compleet verslag van bevindingen en stuurt dit door naar de SCM ter beoordeling. Nadat u van de SCM de benodigde gegevens hebt ontvangen (erkenningsnummer, codes voor aanmelden, certificaatnummer) kunt u bepalen welk object u voor de audit in aanmerking wilt laten komen. In het object dient minimaal een W1 of W2 systeem te zijn ingebouwd. U meldt het object aan volgens de procedures, minimaal 3 dagen voor de gewenste auditdatum! (dit i.v.m. de planning). De auditdatum mag u dus zelf bepalen. 6. Resultaat van de audit Indien het resultaat van de audit positief is, zal een erkenning worden verleend indien er geen andere factoren zijn die dit kunnen verhinderen. Indien het resultaat van de inspectie op het voertuig negatief is, zal het bedrijf hiervan bericht ontvangen met de mogelijkheid voor een heraudit (extra kosten voor rekening bedrijf). Indien het resultaat wederom negatief is, zal de aanvraagprocedure door SCM gestopt worden. Het bedrijf zal met hetzelfde KvK-nummer binnen zes maanden geen nieuwe aanvraag in kunnen dienen. 7. De erkenning Zodra over de aanvraag positief beslist is, wordt het bedrijf erkend. U kunt nu beginnen met het inbouwen van goedgekeurde systemen in de aangewezen categorie voertuigen met afgifte van een certificaat. Certificaten kunnen on-line besteld worden via in het afgeschermde gedeelte.

6 Ingekomen dd. Ingevoerd dd. Bedrijfscode Faktuur nr. Betaald dd. Naar audit dd. Erkend dd. *) in te vullen door SCM Erk.nr. A A N V R A A G F O R M U L I E R *) in te vullen door SCM Verzoek om inschrijving als: "Erkend inbouwbedrijf van beveiligingssystemen voor werk- en land(bouw)materieel" UNIVERSEEL a. Rechtsvorm van het bedrijf (eenmanszaak, BV, NV, CV, VOF) : b. Inschrijving in het handelsregister van de KvK te : Onder de naam : Onder nummer : c. Naam (namen) en voorletter(s) : Bij eenmanszaak de eigenaar : Bij rechtspersoon van de bestuurder(s) met volledige bevoegdheid : Bij VOF de vennoten : d. Aantal vestigingen met werkplaats : Indien uw bedrijf over meerdere vestigingen beschikt dan dient u voor elke vestiging apart een aanvraagformulier in te sturen en bij de volgende vragen de gegevens van de betreffende vestiging in te vullen.

7 2. a. Naam waaronder het bedrijf of de vestiging werkzaam is: b. Adres : Postcode en plaats : c. Postbus : Postcode en plaats : d. Telefoonnummer : Faxnummer : e. Bank of gironummer : 3. a. Certificaat BMWT-Keur : Nr b. Importeur / dealer van een merk : ja / nee Zo ja, merk(en) : 4. De hoogte van de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering : 5. Vloeroppervlak van de werkplaats : Overdekte en afsluitbare werkplaats : ja / nee Elektronisch beveiligd bedrijfspand : ja / nee 6. Geef een korte omschrijving van de voorzieningen die u heeft getroffen om vertrouwelijke informatie op te bergen en te bewaren: 7 a. Totaal aantal personen werkzaam in het bedrijf of de vestiging : b. Aantal personen die betrokken zijn bij de beveiligingswerkzaamheden :

8 8 a. Naam, voorletter(s) technisch beheerder : SCM-diploma aanwezig : Behaald dd. : b. Naam, voorletter(s) andere inbouwers : 9. Ondergetekende verklaart met betrekking tot inschrijving als erkend inbouwbedrijf dat: a. hij het aanvraagformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld; b. hij in geval van beëindiging, doorhaling of schorsing van de inschrijving zich nimmer - op welke wijze dan ook - zal presenteren als erkend inbouwbedrijf; c. hij zich conformeert aan de besluiten van het secretariaat SCM omtrent de aanvraag tot erkenning; d. hij akkoord gaat met alle voorwaarden die verbonden zijn aan de VbV- Erkenningsregeling. e. hij zich zal houden aan de inbouwvoorschriften zoals deze door de SCM van toepassing zijn verklaard voor het betreffende soort voertuigen f. hij akkoord gaat met de op het bedrijf en de ingebouwde voertuigen uit te voeren inspecties die door de inspectie-instelling CED Automotive B.V. in opdracht van SCM worden uitgevoerd en daaraan alle medewerking zal verlenen Naam : Plaats en datum : Handtekening : Firmastempel :

9 Wij verzoeken u dit ingevulde en ondertekende aanvraagformulier te sturen naar SCM certificatie, Postbus 256, 2800 AG GOUDA Na ontvangst van het aanvraagformulier met bijlagen wordt u een factuur voor het op dat moment geldend tarief toegezonden voor de auditkosten. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op rekening ten name van SCM certificatie, inzake de Regeling Erkenning Inbouwbedrijven Beveiligingssystemen in/ op Voertuigen en Werkmaterieel. Uw aanvraag zal eerst dan in behandeling worden genomen als het aanvraagformulier, vergezeld van alle verlangde bijlagen en de verschuldigde bijdrage door SCM certificatie zijn ontvangen. GEVRAAGDE BIJLAGEN: 1.) Gewaarmerkt afschrift van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken (niet ouder dan 3 maanden). 2.) Recente (niet ouder dan drie maanden) en gewaarmerkte verklaringen omtrent het gedrag, afgegeven het ministerie van justitie van alle personen die zijn betrokken bij de beveiligingswerkzaamheden (van administratief medewerker die de certificaten invult tot de technisch beheerder). 3.) Getekende geheimhoudingsverklaringen van alle personen die zijn betrokken bij de beveiligingswerkzaamheden. (zie 2). 5) Lijst van alle bij de beveiligingswerkzaamheden betrokken personen, verdeeld in inbouwers en niet-inbouwers. 6) Kopie van een geldige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van per gebeurtenis. 7) Compleet ingevuld en ondertekend Internet aanmeldformulier. 8) Kopie van de gevraagde opleidingsbewijzen.

10 GEHEIMHOUDINGSVERKLARING Ondergetekende, werkzaam bij Postcode / Huisnummer: / Verklaart alle bedrijfsgegevens met een vertrouwelijk karakter, met name die welke betrekking hebben op de inbouw van beveiligingssystemen, niet zonder vooraf van de werkgever verkregen schriftelijke toestemming aan derden te openbaren op welke wijze ook, een en ander noch tijdens noch na beëindiging van het dienstverband en onverschillig welke de oorzaak van de beëindiging van het dienstverband is. Het voorafgaande is niet van toepassing op die gegevens waarvan aangenomen moet worden dat zij buiten schuld of toedoen van ondergetekende tot het publiek domein behoren of zijn gaan behoren. (Plaats) (Datum) (Handtekening)

11 AAN- EN AFMELDEN SCM VIA INTERNET Voor alle inbouwbedrijven geldt de verplichting om via internet de in te bouwen systemen bij de SCM aan en af te melden. Deze aanmelding dient minimaal vóór uur plaats te vinden, één dag vóór de inbouw. De afmelding vindt plaats binnen max. 30 dagen na de inbouw. Voor bedrijfsvoertuigen (certificaten die beginnen met het cijfer 9 of VC) geldt een periode van 60 dagen. De aanmeldingen zijn noodzakelijk om de inspecties in de werkplaats te kunnen verrichten. Als u te vaak te laat aanmeldt, kan dit schorsing van uw erkenning tot gevolg hebben. Omdat het niet altijd mogelijk is om de inbouw op tijd aan te melden mag u 1 op de 3 aanmeldingen te laat doen. AANMELDPROCEDURE Via de website kunt u de SCM dienst bereiken. Op de home page vindt u links in het menu een button met de tekst inloggen SCM. Als u op deze button klikt, komt u in het inlogscherm.

12 Als u uw toegangscodes heeft ontvangen en u bent ingelogd, dient u als volgt te werk te gaan: Klik aan de linkerkant van het scherm op de button Certificaten. 1. Klik dan op Aanmelden. 2. Het volgende scherm verschijnt. 3. Selecteer de inbouwer. 4. Het volgende scherm verschijnt, met verschillende keuzes.

13 5. Indien u het kenteken en de meldcode van het voertuig weet (4 laatste tekens van het chassisnummer) klik dan op de button: Kenteken en meldcode. Let op: De combinatie kenteken meldcode wordt geverifieerd in de VWE database. Wanneer de combinatie niet kan worden geverifieerd wordt de transactie afgebroken. In dat geval kunt u er voor kiezen om alleen het chassisnummer op te geven en niet te verifiëren in de VWE data base. 6. Indien u alleen het chassisnummer weet of wanneer u dit nummer nog niet weet kies dan de button: Chassisnummer (het opgegeven nummer wordt niet gecheckt dus foutieve waardes worden ook geaccepteerd). U moet verplicht iets invoeren. Let op: Onthoud dat wanneer u in het Aanmelden proces alleen het chassisnummer opgeeft, u later bij het Afmelden proces alsnog het kenteken dient op te geven. Dit is nodig om de installatie te kunnen bevestigen. 7. Indien het certificaat bedoeld is voor zware voertuigen (klasse W1, W2 of W3), kies dan de radio button: Registratienummer (alleen werkmaterieel). Voer dan het Registratienummer van het voertuig in, in het veld: Registratienummer (alleen werkmaterieel) (verplicht veld) en voer in dit veld: Plaats registratienummer, in waar op of in het voertuig het registratienummer staat.

14 8. Wanneer alle vereiste velden zijn ingevoerd, klik de button Doorgaan. 9. De volgende serie registratieformulieren verschijnt.

15 De gegevens op het scherm zijn gedetailleerde informatie over het voertuig waar de inbouw in plaatsvindt. Hieronder is een tabel met de geldige en bevestigde certificaten toegekend aan het ingevoerde kenteken, meldcode of chassisnummer indien dit het geval is. Let op: De Gebruik voor klasse tabel geeft een suggestie voor het soort klassesysteem dat kan worden geïnstalleerd in het betreffende voertuig. 10. Indien u de suggestie voor de te gebruiken klasse wenst over te nemen, klik dan op de betreffende radio button. De klasse van het systeem wordt automatisch overgenomen naar de tekst box Klasse onder in het scherm. Indien het door u te gebruiken systeem niet in de suggestielijst staat kunt u het gewoon invoeren in de tekst box onderin het scherm: Klasse. 11. Na het selecteren van de klasse klikt u op de button: Doorgaan Let op: Voor sommige klassen is het noodzakelijk om eerst een basisbeveiliging te registreren, het pop-up scherm geeft deze boodschap. Voorbeeld: In de tabel met mogelijkheden gerelateerd aan het door u opgegeven kenteken, vind u alleen maar certificaten van de klasse 2, terwijl u een certificaat van de klasse 5 wenst te registreren. U Typt in de tekstbox waarde 5 en klikt de Doorgaan button. De pop-up met de aangegeven tekst verschijnt. De lijst met vereiste basisbeveiligingen treft u aan in de combobox. Selecteer de gewenste klasse en klik de button: Basis registratie. De pop-up verdwijnt en de eerder door u opgegeven klasse wordt vervangen door de in de combobox geselecteerde waarde. 12. Klik op de Doorgaan button.

16 13. Het volgende scherm verschijnt met de keuze, of het systeem Af fabriek is. Let op: Wanneer u een certificaat registreert voor een track and trace systeem, verschijnt rechts onderin het scherm de informatie inzake de basisbeveiliging. (zie voorbeeld plaatje hieronder).

17 In het volgende veld dient u aan te geven of het ingebouwde systeem af-fabriek aanwezig was of dat er een after-market systeem is ingebouwd. Het systeem kent de mogelijke combinaties dus hier kunt u eigenlijk geen fouten in maken. 14. Na het selecteren van de waarde Af fabriek kunnen er 2 verschillende scenario s voorkomen Bij het selecteren van de waarde Ja in de Af fabriek tabel bij het registreren van een basisbeveiliging, verschijnt het volgende scherm met twee invoervelden Merk voertuig en Type voertuig Selecteer het Merk voertuig en het Type voertuig Het volgende verschijnt in het scherm Selecteer Goedkeurnummer Het volgende verschijnt op uw scherm om het nummer van uw blanco certificaat in op te geven Bij het selecteren van de waarde nee in de Af fabriek tabel bij het registreren van een basisbeveiliging, verschijnt het volgende scherm met het invoerveld Labelnummer.

18 Voer het juiste Labelnummer in en klik op de Doorgaan button. Bij het labelnummer dient u het betreffende nummer in te vullen zonder spaties of streepjes. Als u dit wel doet, krijgt u een foutmelding. Het labelnummer vindt u op de alarmcentrale op het oranje label. Als u een systeem aanmeldt met een labelnummer (altijd beginnend met de code A3, A4, B3, M3, P3, T3 of W3) moet u ook het goedkeurnummer op het originele certificaat invullen, de goedkeurnummers vindt u via de site als u niet ingelogd staat, helemaal onderin Het volgende verschijnt op uw scherm (boven de combo met een keuze voor het alarm type. Een Goedkeurnummer dat is gekoppeld aan het ingevoerde Labelnummer wordt weergegeven) Selecteer het alarm type van het te installeren systeem Het volgende verschijnt op uw scherm om aan te geven hoeveel, blanco certificaten u nog heeft, voor de opgegeven klasse Indien u bij het registreren van een Track and Trace systeem certificaat heeft gekozen voor Ja in het Af fabriek segment dient u in de verschenen sectie het Goedkeurnummer in te geven.

19 Selecteer Goedkeurnummer in de combobox. In de verschenen sectie kunt u het alarmtype selecteren Selecteer alarm type In de nu verschenen sectie kunt u het gewenste certificaatnummer opgeven. Na het voltooien van de stappen of of , dient u de volgende stappen uit te voeren om de certificaatregistratie te voltooien. 15. Voer het nummer van het door u gewenste certificaat in en klik op de Doorgaan button.

20 16. Het volgende scherm verschijnt. Let op: Alle velden behalve het opmerkingen veld zijn verplicht om in te voeren, anders kan de registratie niet voltooid worden: Inbouwdatum Klik op het kalendertje om de installatiedatum te selecteren; Bij de inbouwdatum moet u de datum invullen waarop de inbouw plaats zal vinden. Het systeem controleert aan de hand van deze datum of u te laat aanmeldt. De inbouw kan maximaal 8 dagen voor de inbouw worden aangemeld. Dag waarop voertuig beschikbaar is voor inspectie - Klik op het kalendertje om de datum waarop het voertuig beschikbaar is voor inspectie te selecteren. Dagdeel waarin voertuig beschikbaar is voor inspectie- selecteer in de kalender het gewenste dagdeel voor de inspectie; In het veld dagdeel moet u invullen in welk dagdeel de inbouw naar verwachting gereed zal zijn. In het dagdeel waarop u heeft aangemeld moet het voertuig aanwezig zijn voor een steekproef. Er zijn vier dagdelen: van 08:00 tot 10:00 van 10:00 tot 12:00 van 13:00 tot 15:00 van 15:00 tot 17:00 Opmerkingen- Hierin kunt u uw opmerkingen inzake de inbouw kwijt. In de onderste 3 regels kunt u aanvullende informatie opgeven. U moet hier bijvoorbeeld denken aan een afwijkend inbouwadres of een eerder vertrek van het betreffende voertuig. (veld is niet verplicht). 17. Voer de hierboven genoemde informatie in en klik op Bevestig aanmelding. 18. Uw certificaat is nu geregistreerd.

21 INDIEN EEN AANGEMELDE INBOUW ONVERHOOPT NIET DOORGAAT, KAN DIT TOT UUR OP DE DAG VAN INBOUW TELEFONISCH GEMELD WORDEN BIJ DE SCM. U dient vervolgens binnen 30 dagen het certificaat af te melden (voor bedrijfsvoertuigen 60 dagen). Na deze periode kunt u niet meer via de website afmelden. PERIODIEKE CONTROLE Indien u op de button periodieke controle klikt komt u in het gedeelte van de site waar u certificaten kunt afmelden voor de jaarlijkse controle. Het certificaat heeft een geldigheid van 36 maanden vanaf de inbouwdatum. (Uitgezonderd werkmaterieel en bedrijfsvoertuigen, deze hebben een geldigheid van 12 maanden.) Na deze periode moet het systeem jaarlijks gekeurd worden. BEDRIJFSGEGEVENS Via het gedeelte raadplegen bedrijfsgegevens in het linker menu, kunt u veel informatie vinden m.b.t. uw bedrijf. Deze informatie bestaat uit: Uw bedrijfsgegevens Overzicht van niet afgemelde certificaten Overzicht van alle door u afgegeven certificaten Overzicht van de geregistreerde inbouwmedewerkers bij uw bedrijf Een zoekfunctie in de certificaten database van de SCM BESTELLEN CERTIFICATEN Via de website kunt u de SCM certificaten bestellen die zijn toegestaan voor uw erkenningsvorm. Indien u nog openstaande nota s heeft, kunt u niet meer bestellen.

22 Groepserkenning Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging t.a.v. afd. erkenningen Postbus AJ Capelle a/d IJssel Aanmeldingsformulier dienst SCM via Internet Ja, ik wil graag gebruik maken van de dienst SCM dienst worden éénmaal per jaar afgerekend via via Internet. De kosten voor het gebruik van de automatische incasso of via een factuur. Technisch beheerder SCM (met IAS diploma) voorletters achternaam m/v Bedrijfsgegevens bedrijfsnaam straatnaam nummer postcode plaats erkenningnummer postbus postcode plaats telefoonnummer faxnummer adres K.v.K. nr. K.v.K. plaats K.v.K. datum

23 Betalingswijze * Wij verzoeken u via automatische incasso te betalen. bankrekening girorekening plaats datum handtekening * U machtigt daarmee de SCM de jaarlijkse bijdrage van onderstaande bank- of girorekening af te schrijven. Indien u hier geen gegevens invult, ontvangt u éénmaal per jaar een factuur. U kunt dit formulier faxen naar: Indien u het niet eens bent met de afschrijving dient u binnen 4 weken schriftelijk bezwaar in te dienen bij de SCM.

24 Vereiste gereedschappen voor een SCMerkend inbouwbedrijf. Verbindingsmaterialen en gereedschappen Om een goede werking van de SCM goedgekeurde beveiligingsystemen op langere termijn zeker te stellen, heeft de SCM een aantal strenge eisen gesteld aan de te maken verbindingen. Alle hieronder genoemde verbindingsmaterialen zijn vrij in de handel verkrijgbaar. Welke verbindingen zijn toegestaan?. Ongeisoleerde kabelschoenen en bijbehorende isolatiehulzen, aangezet met een momenttang De hulzen van deze stekkers zijn leverbaar in 1,2,3,4,6 en 8 voudige uitvoering. De 1 en 2 voudige uitvoering zijn verplicht voor de SCM erkenning. Geïsoleerde kabelschoenen (niet voor motorfietsen) De bekende rode, blauwe en gele stekkers. In doosjes per soort of in fraaie garageassortimenten te bestellen bij iedere goede grossier in automaterialen. De bekende merken voldoen aan alle kwaliteitseisen en DIN normen en hebben een juiste maatvoering.

25 Let op! Er zijn ook geïsoleerde kabelschoenen in de handel verkrijgbaar met een enkelvoudige trekontlasting. Deze zijn niet toegestaan!. Raadpleeg eerst de leverancier alvorens tot bestelling over te gaan. Soldeerverbindingen Deze moeten worden gemaakt met een goede kwaliteit harskernsoldeer. Het gebruik van een vloeimiddel in combinatie met soldeertin is niet toegestaan omdat dit kortsluiting kan veroorzaken wegens geleiding van het vloeimiddel. Thermoseals en soldeerverbinders Deze twee technieken zijn gebaseerd op het verwarmen en krimpen van een huls. Thermoseal In het geval van een thermoseal krimpen we eerst het pijpje met een momenttang aan de draden en sluiten daarna de verbinding hermetisch af door deze met de gasverwarmer te verwarmen. Hierdoor krimpt de huls tot een lucht en waterdichte verbinding. De soldeerverbinder Dit is een combinatie van een transparante huls met daarin een ring soldeer met een zeer laag smeltpunt. Als de draden in de verbinder zijn gestoken dan wordt deze met een gasverwarmer verhit. De soldeerring smelt en zal samenvloeien met de koperdraden waarbij de huls de verbinding dichtkrimpt.

26 Voorbeeld van een soldeerverbinder: Soldeerverbinders en thermoseals zijn uitermate geschikt om probleemverbindingen te maken. Denk hierbij in het bijzonder aan motoronderbrekingen onder de motorkap, nabij relaisvoeten buiten, aansluiten van het alarm aan originele bedrading onder de motorkap en verder alle plaatsen waar de inwerking van vocht een nadelige uitwerking kan hebben. Isolatiemiddelen Zelfvulcaniserend tape Zelfvulcaniserende tape is leverbaar in verschillende uitvoeringen. De tape moet worden uitgerekt en vervolgens strak om de te isoleren draden worden gewikkeld. De tape vormt zo een hoogwaardig isolerende en waterdichte ommanteling. Krimpkous Krimpkous is er in verschillende maatvoeringen, afhankelijk van de te gebruiken draaddiameter. Na het solderen kan de kous over de soldeerverbinding geschoven worden en vervolgens moet de kous worden verwarmd met een gasverwarmer. De kous krimpt dan om de verbinding heen en vormt zo een waterdichte verbinding met trekontlasting.

27 Gereedschaplijst - assortiment ongeïsoleerde kabelschoenen en isolatiehulzen. - assortiment geïsoleerde kabelschoenen met trekontlasting - 1 rol zelfvulkaniserend tape (bijv. Nito of Kent) - 1 set handgereedschap - 1 instelbare striptang - 1 momenttang voor ongeïsoleerde kabelschoenen - 1 momenttang voor geïsoleerde kabelschoenen * - 1 multimeter met de mogelijkheid tot het meten van: weerstand, amperage en voltage - 1 assortiment krimpkous in verschillende diameters - 1 soldeerbout (minimaal 25 Watt, maximaal 100 Watt) - 1 schroeftol - 1 boormachine - 1 assortiment parkers - 1 assortiment doorvoerrubbers De goedgekeurde momenttangen drukken het aandrukmoment af op de ongeïsoleerde kabelschoen.

VMT 10 EPD Basis dag 2

VMT 10 EPD Basis dag 2 VMT 10 EPD Basis dag 2 Naam Cursist: Trainer: Datum: copyright 2011 2 3 Introductie Dit Zelfstudiepakket is een voorbereiding op de RPT-dag "Basis Elektro B", die je binnenkort gaat volgen. Tijdens deze

Nadere informatie

Invulinstructie Vergunningaanvraag

Invulinstructie Vergunningaanvraag Invulinstructie Vergunningaanvraag Een toelichting bij het Vergunningaanvraagformulier financieel dienstverleners 1.1 1.2 financieel dienstverleners dienstverleners Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO. Bijzondere volmachten & Bankvolmachten

HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO. Bijzondere volmachten & Bankvolmachten HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO Bijzondere volmachten & Bankvolmachten 1 Inhoudsopgave Handleiding Volmachten 1. Inleiding in bijzondere volmachten (pag. 3 8) 1.1 Wat is een bijzondere volmacht regio s? (pag.

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Handleiding ideal Professional

Handleiding ideal Professional Handleiding ideal Professional Versie oktober 2014 Rabobank Nederland Handleiding ideal Professioanl Oktober 2014 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Beschrijving Rabobank ideal

Nadere informatie

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden hollandsnieuwe algemene voorwaarden 1. definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud

Nadere informatie

Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8. Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2

Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8. Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2 Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8 Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2 COPYRIGHT DIGIDENTITY 2012 Document Controle Pagina Title Certification Practice Statement Creator Marcel

Nadere informatie

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag!

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag! Aanmelding zorgverlener bij Medischegegevens.nl Organisatie en Persoonsgegevens Vul eerst de naam van uw ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk e.d. in, en ook wat uw beroep is - bijvoorbeeld

Nadere informatie

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud ook het

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Invulinstructie Uitbreiding vergunning. Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning

Invulinstructie Uitbreiding vergunning. Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens aanvrager 6 2.1 Wat moet u hier invullen? 6 3 Producten en diensten

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven Inhoud - Wie is MKB Collectieven? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 1 - De

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Voorwaarden. Autoverzekering

Voorwaarden. Autoverzekering Voorwaarden Autoverzekering Autoverzekering fbto.nl Inhoudsopgave Contact P.4 Hoe te handelen P.5 Algemene voorwaarden P.7 Productvoorwaarden autoverzekering P.19 Module Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Handleiding freelancevertalers

Handleiding freelancevertalers Handleiding freelancevertalers Inhoud 1. Inschrijven bij Concorde...4 2. Algemene regelingen bij Concorde voor vertaalopdrachten...7 3. Communicatie...8 4. Language Networks online trainingen... 9 5. Bestanden...9

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Overeenkomst Bedrijfstelefonie

Overeenkomst Bedrijfstelefonie Partijen, Bedrijfsnaam Rechtsgeldig vertegenwoordiger Adres Postcode Woonplaats hierna te noemen Afnemer en vof mobiel-bellen.com, Tormentil 15, 8445RP Heerenveen, Nederland, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Verkeersverzekering

Polisvoorwaarden Verkeersverzekering erk eer Polisvoorwaarden Verkeersverzekering Wijzigingen polisvoorwaarden Verkeersverzekering per 1 oktober 2007 Met ingang van 1 oktober 2007 zijn de polisvoorwaarden van de Verkeersverzekering gewijzigd.

Nadere informatie

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf TOELICHTING BIJ FORMULIER Lab/01: AANVRAAG INSCHRIJVING REGISTER Aanvraag tot inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars, ingesteld bij artikel 5, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. eer. Verkeersverzekering

Polisvoorwaarden. eer. Verkeersverzekering Polisvoorwaarden eer Verkeersverzekering 1 Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden van de Verkeersverzekering van Centraal Beheer Achmea. De Verkeersverzekering bestaat uit de:

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie