Asset Management-Model. Visie op investeren in en het onderhouden van het hoogspanningsnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Asset Management-Model. Visie op investeren in en het onderhouden van het hoogspanningsnet"

Transcriptie

1 Asset Management-Model Visie op investeren in en het onderhouden van het hoogspanningsnet

2 Als Transmission System Operator (TSO) is het onze taak het transport van elektriciteit in Asset Management-model Nederland en een groot deel van Duitsland te faciliteren. Daarom beschikken we over een Om beide aspecten, kosten en performance, hoogwaardige elektriciteitsinfrastructuur van hoogspanningslijnen, ondergronds gelegen elektriciteitskabels en verschillende soorten verdeel- en transformatorstations. Onze missie is ervoor te zorgen dat Asset Management model TenneT aantoonbaar in balans te houden, hebben wij net als andere TSO s gekozen voor een risicogebaseerd Asset Owner Asset Management-model. Wij hebben dit model en bijbehorende processen ingericht volgens de NTA uur per dag, 365 dagen per jaar elektriciteit beschikbaar is. Zonder Dit is de Nederlandse afgeleide van de wereldwijd onderbrekingen en tegen maatschappelijk acceptabele kosten. geaccepteerde PAS55-standaard. Met een op risicogebaseerd Asset Management-model bedoelen KPI s Effectiviteit (wat & wanneer) Asset Manager Prestatie - Risico Resultaat we dat risico s, performance en kosten worden gebalanceerd. Het bewust accepteren van bepaalde Balancering tussen risico, performance en kosten wordt niet alleen gekeken naar de effectiviteit van onze risico s voorkomt dat we kosten maken die niet echt De balans tussen kwaliteit van de transportdienst en de activiteiten, dus we de juiste dingen doen. Er wordt bijdragen aan het behalen van de performance-criteria kosten die we daarvoor moeten maken wordt voor een ook naar de efficiëntie gekeken waarmee de activiteiten en daarmee niet doelmatig zijn. belangrijk deel gestuurd door de keuze in risicopositie en worden uitgevoerd, dus we ons werk tegen zo laag is onderdeel van ons beleid. Overheidsinstanties, zoals de mogelijke kosten uitvoeren. De effectiviteit en efficiëntie Autoriteit Consument & Markt (ACM), die er onder andere bepalen in belangrijke mate de kosten die we maken voor moet waken dat de kosten voor transport zo doelmatig om aan de performance-criteria van de infrastructuur te mogelijk zijn, hebben hierin een controlerende taak. Hierbij voldoen, worden vergoed. Verantwoordelijk Kaders (strategisch beleid) Efficiency (kosten & hoe) Beïnvloeden wet- en Stakeholdermanage Asset Management- Risicomanagement Ontwikkelen oplossi Investerings- en ond Standaardisatie, nor Portfolio optimalisati De juiste dingen doen Managen uitvoering Service Providers Technisch advies (u Ontwerpen (technie Kennis en kunde om opdrachten goed en goedkoop uit te voeren De dingen juist doen April 2013 Business planning / Targetsetting (bedrij 8 Asset Management Datamanagement Bouw/aanleg (nieuw Beheer en onderhou Storingsdienst (24x7 Dataverzameling en

3 Risicogebaseerd Asset Management is ontwikkeld voor het Rollen en verantwoordelijkheden managen van kapitaalintensieve bedrijfsmiddelen, ook wel In het Asset Management-model onderscheiden we definieert wat er met de assets moet gebeuren om zo assets genoemd. Deze worden gekenmerkt door een lange drie rollen: effectief mogelijk aan de eisen en kaders van de Asset infrastructuur uit. De Service Providers hebben levensduur. Risicogebaseerd Asset Management maakt De Asset Owner is eigenaar en bepaalt de strategische Owner te voldoen. Dit kan onderverdeeld worden in als uitdaging om deze activiteiten zo doelmatig het specificeren van het benodigde onderhoud, het De Asset Manager monitort en analyseert de assets en De Service Providers voeren de door de Asset Manager gedefinieerde activiteiten aan de bedrijfsmiddelen onderbouwde keuzes in de kosten mogelijk. Deze kosten kaders waar de infrastructuur aan moet voldoen. Zo worden doorgaans op de korte termijn gemaakt, terwijl definieert de Asset Owner bijvoorbeeld de gewenste definiëren van vervangingsprogramma s en het oplossingen te bedenken, het hanteren van intelligente het bijbehorende risico op minder performance pas op performance en de mate van risico op (afname van) deze identificeren van uitbreidingsinvesteringen. Al deze inkoopprocedures het aangaan van meerjarige middellange lange termijn zichtbaar wordt. performance nog acceptabel is. Op basis van de kosten activiteiten worden bezien vanuit het risico dat we contractvormen. Hiermee zijn de Service Providers en de risico s die het hebben van assets met zich met onze bedrijfsmiddelen lopen en de door de Asset De gedachte achter risicogebaseerd Asset Management is meedraagt en de door de directie gewenste performance Owner toegestane risicopositie. De Asset Manager kan een continue balancering tussen risico, performance en anderzijds, stelt zij de strategische kaders waar nodig bij. adviseren om bepaalde projecten programma s met kosten. Hierbij staan de doelstellingen die het bedrijf wil Ook omgevingsontwikkelingen, afkomstig van externe prioriteit uit te voeren. Of juist uit te stellen wanneer dit realiseren op de voorgrond. De afgeleide eisen voor de stakeholders, kunnen voor de Asset Owner aanleiding vanuit het oogpunt van het balanceren tussen risico, assets volgen hieruit. Net als de uit te voeren activiteiten zijn de kaders bij te sturen. performance en kosten effectiever is. Vanuit een portfolio aan de assets. De activiteiten moeten tenslotte zo efficiënt aan risicomitigerende activiteiten aan de infrastructuur mogelijk uitgevoerd worden om de kosten zo laag mogelijk adviseert de Asset Manager wat in welk tijdsdomein te laten zijn. Gewenste bedrijfsresultaten en afgeleide eisen uitgevoerd moet worden en waakt daarmee over de aan de assets staan binnen het Asset Management-model effectiviteit van het onderhouds- en investeringsplan. centraal. mogelijk uit te voeren. Door bijvoorbeeld slimme onder meer verantwoordelijk voor de efficiëntie van het activiteitenplan.

4 Laag Medium Hoog Zeer Hoog Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar Laag Medium Hoog Zeer Hoog Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar Laag Medium Hoog Zeer Hoog Ontoelaatbaar Laag Medium Hoog Zeer Hoog Laag Medium Hoog Laag Medium Laag Het AM-proces Het Asset Management-model bestaat uit zeven stappen: 1. Vaststellen van marktbehoefte, strategische kaders en toegestane risicopositie. 2a. en 2b. Analysen van de infrastructuur op basis van conditie en marktontwikkelingen. 3. Identificeren van knelpunten in de infrastructuur. 4. Beoordelen risico s van de geïdentificeerde knelpunten. 5. Definiëren van mitigerendemaatregelen. 6. Analyseren van de portfolio. 7. Opstellen van een jaarlijks onderhouds- en investeringsplan en de uitvoering. Investeringsproces 2. Analysen van de infrastructuur op basis van conditie en marktontwikkelingen Eén van de speerpunten van de Asset Manager is het identificeren van de onderhouds- en investeringbehoefte aan de hand van knelpunten in de infrastructuur. Hiervoor hanteren we een aantal analysemethodieken. Voor het analyseren van de onderhoudsbehoefte gebruiken we uitgebreide storingsanalyses en de Asset Health Index. Op basis van de leeftijd van de assets en de conditiebepaling van de assets (op basis van inspecties) bepalen we wanneer extra onderhoud nodig is wanneer vervangingen moeten plaatsvinden. Ook de frequentie van de inspecties en de resultaten van het onderhoud worden periodiek geëvalueerd. De capaciteitsbeperkingen in de infrastructuur worden bepaald met netberekeningen aan de hand van de verwachte marktontwikkelingen. 1. 2a. en 2b EU marktbehoefte en vaststellen kaders Capaciteits- Behoefte en Asset conditiebehoefte Kwaliteits- en capaciteitsdocument Risicobeoordeling Projecten en Mitigerende maatregelen Portfolio optimalisatie Realisatie Het investeringsproces Kosten Risico Performance Op elk van deze stappen volgt hieronder een toelichting. 1. Vaststellen van marktbehoefte, strategische kaders en toegestane risicopositie De Asset Owner ontwikkelt visies voor de ontwikkeling in vraag, productie, import en export en de impact daarvan April Asset Management op het net. Dit om inzicht te krijgen in de consequenties voor de piekbelastingen van het transportnet. Deze visies vormen de palen rond het veld waarbinnen de elektriciteitsmarkt zich naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst ontwikkelt. Belangrijke input voor deze marktontwikkelingscenario s komt van ENTSO-E (een Europees netwerk van TSO s) die onder andere in haar 10-jarige visie de verwachtingen voor de markt- en netontwikkelingen op Europese schaal combineert. Onder meer op basis van deze marktontwikkelingen stelt de Asset Owner, in overleg met de directie, de strategische kaders vast. Ook definieert de Asset Owner de bedrijfswaarden, de gewenste performance op de bedrijfswaarden en overige kaders. Deze worden vastgelegd in de zogenaamde Kaderbrief aan de Asset Manager. 3. Identificeren knelpunten in de infrastructuur Uit de analyses volgt een netontwikkelings- en instandhoudingsplan dat voldoet aan de geïdentificeerde toekomstscenario s, het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD). In dit nationale plan wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop TenneT de kwaliteit en capaciteit van haar transportdienst heeft geborgd. Wij zijn verplicht om iedere twee jaar een KCD op te stellen voor de toezichthouder.

5 More than 10 More times than a 10 times a More than once More a than once a 1 Once - 10 every Once every Once every Once - every Less than once Less every than once every Injury with Serious injury Minor injury Minor injury with Injury with Multiple adapted working without first aid first aid Injury with with long term One casualty absenteeism Serious injury Minor injury Minor injury with casualties package Injury with absenteeism Multiple adapted working with long term One casualty without first aid first aid absenteeism casualties package absenteeism See table See table See table See table See table See table See table See table See table See table See table See table See table See table < 1 k 1 k - 10 k 10 k k 100 k - 1 M 1 M - 10 M 10 M M > 100 M Internal < 1 k 1 k - 10 k More than 1 Commotion 10 k k in 100 k - 1 M 1 Less M - than 10 M 1 10 More M - than M > 100 M commotion Internal Local media Regional media week national sector without week national week national More than 1 without media attention Commotion in attention Less than 1 More than 1 commotion Local media and political media attention Regional media attention attention week national attention sector without week national week national without media attention attention and attention political media attention attention attention National and Complaint attention Compliant by Treatment attention political only one Claim < 10 k group Claim < 1 M Claim > 1 M complaint by National and Complaint Compliant by Treatment treatment customer customers sector political only one Claim < 10 k group Claim < 1 M Claim > 1 M complaint by treatment complaint customer customers Difficult Very difficult Hardly sector Hardly any Easy repairable Repairable Non complaint repairable repairable repairable repairable damage damage damage Difficult Very difficult Hardly Hardly any Easy repairable Repairable damage damage damage damage Non repairable repairable repairable repairable damage Grouped damage and damage damage Honoured Non-conformity / damage Administrative damage damage Criminal law honoured Indemnification Lawsuit complaint Grouped and Honoured warning fine sanction complaint Non-conformity / Administrative Criminal law honoured Indemnification Lawsuit complaint warning fine sanction complaint 5. Projecten Safety Safety Financial Financial Reputation Reputation Customers Customers Environment Environment Compliance Compliance Frequency Frequency Very ten Very ten Often Often Frequently Frequently Probably Probably Possibly Possibly Improbably Improbably Nearly impossible Nearly impossible Consequence Minor Very small Small Consequence Moderate Considerable Serious Catastrophic Minor Very small Small Moderate Considerable Serious Catastrophic Capaciteit Kwaliteitsknelpunt Low Medium High Very High Unacceptable Unacceptable Unacceptable Low Medium High Very High Unacceptable Unacceptable Unacceptable Negligible Low Medium High Very High Unacceptable Unacceptable Negligible Low Medium High Very High Unacceptable Unacceptable Negligible Negligible Low Medium High Very High Unacceptable Negligible Negligible Low Medium High Very High Unacceptable Negligible Negligible Negligible Low Medium High Very High Negligible Negligible Negligible Low Medium High Very High Negligible Negligible Negligible Negligible Low Medium High Negligible Negligible Negligible Negligible Low Medium High Negligible Negligible Negligible Negligible Negligible Low Medium Negligible Negligible Negligible Negligible Negligible Low Medium Negligible Negligible Negligible Negligible Negligible Negligible Low Negligible Negligible Negligible Negligible Negligible Negligible Low Initiatie Studie Basisontwerp Realisatie Nazorg Projectdefinitie Studierapport Basisontwerp Ontwerp Werkopdrachten Overdracht Restpuntenlijst Eerste schatting Investerings- Investerings- aan naar Service SP Overdracht planning en voorstel aanvraag Providers Voortgangs- naar beheer- budget (± 30%) Budget: (± (± 20%) Budget: (± 10%) Voortgangsrapportages rapportages organisatie April Asset Management 4. Beoordelen risico s van de geïdentificeerde knelpunten Elk geïdentificeerd knelpunt uit bovengenoemde analysetechnieken beoordelen we op het risico dat dit knelpunt geeft op de gedefinieerde bedrijfswaarden. Het doel van deze risicobeoordelingen is om na te gaan in hoeverre de geïdentificeerde knelpunten een bedreiging vormen voor onze visie, missie en strategie. Deze zijn door de Asset Owner vertaald in een strategisch raamwerk, bedrijfswaardenmodel (zie ook stap 1). Wij hanteren de bedrijfswaarden Veiligheid, Kwaliteit van Levering, Als het knelpunt een bedreiging vormt voor één meer bedrijfswaarden, bepaalt de Asset Manager wat de kans op voorkomen is en gegeven dat de bedreiging inderdaad optreedt, wat de consequentie (effect) voor die specifieke bedrijfswaarde is. De combinatie van kans en effect geeft vervolgens een maat voor het risico op die bedrijfswaarde. De risicobeoordelingen worden opgeslagen in het asset risicoregister. Het resultaat van een risicobeoordeling kan variëren van verwaarloosbaar tot extreem. Financieel, Reputatie, Milieu, Klanten en Compliance. 5. Definiëren van mitigerende maatregelen Als het risiconiveau een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, definiëren we een mitigerende maatregel in termen van een onderhoudsactiviteit een investeringsproject. Alle maatregelen worden opgenomen in een portfolio. Er bestaan ook maatregelen die niet risicogedreven zijn. Bijvoorbeeld klantaansluitingen, vanwege onze wettelijke plicht om klanten aan te sluiten op het net. Of reconstructies van de infrastructuur. Beiden worden op verzoek van derden uitgevoerd en veelal deels door derden vergoed. Elk investeringsproject doorloopt een aantal stadia: 1. Dit begint met de initiatiefase, waarbij het project gedefinieerd wordt en waarbij een eerste ruwe schatting wordt gemaakt van planning en budget. 2. Vervolgens komt het project in studiefase, waarbij uit verschillende alternatieven het voorkeursalternatief voor de oplossing wordt gedestilleerd. Dit voorkeursalternatief wordt, vergezeld van een planning met een marge van 20% op de kostenraming, in een investeringsvoorstel geschreven. 3. Wanneer dit investeringsvoorstel wordt goedgekeurd, beginnen we met de engineering van het voorkeursalternatief. Het project bevindt zich dan in de zogenaamde Basis Ontwerp-fase (BO). De BO-fase eindigt in een investeringsaanvraag, met een meer gedetailleerde planning en een kostenraming met een marge van 10%. 4. Wanneer de investeringsaanvraag is goedgekeurd, begint de daadwerkelijke realisatie van het project. Een investeringsproject wordt afgerond met de nazorgfase, waarna het wordt overgedragen naar de beheerorganisatie. Alle maatregelen worden opgenomen in een portfolio. Er bestaan ook maatregelen die niet risicogedreven maar verplicht zijn

6 6. Analyseren van de portfolio 7. Opstellen van een jaarlijks onderhouds- en investeringsplan Hoewel elke maatregel in de portfolio haar nut en noodzaak worden. De verdiepingsslag optimaliseert de portfolio, kent vanuit verplichtingen richting derden vanuit het door te balanceren tussen risico, performance en kosten. De optimalisatie van de portfolio resulteert in een advies Om de deming-cirkel te sluiten (plan, do, check, act), aan het project gekoppelde risiconiveau van het knelpunt, Met het streven naar een zo n laag mogelijk risicopriel van welke projecten op welke termijn uitgevoerd moeten wordt via verschillende dashboard-rapportages nagegaan vindt er binnen Asset Management nog een verdiepingsslag neemt de performance weliswaar toe, maar stijgen ook worden. Deze exercitie vindt jaarlijks plaats en een in hoeverre de realisatie van het werk in lijn is met de plaats op het risicogedreven deel van de portfolio. de kosten. Omgekeerd neemt het risicopriel toe, wanneer samenvatting van deze resultaten wordt opgenomen in het opgestelde plannen. En in hoeverre de daadwerkelijk De reden is dat er doorgaans sprake is van beperkingen er minder geld wordt gespendeerd aan de infrastructuur. jaarlijks onderhouds- en investeringsplan. Na beoordeling gerealiseerde performance strookt met de eisen die de (bijvoorbeeld resources, VNB), en dus niet alle projecten op Met als gevolg dat de kans op uitval toeneemt, en dus de en goedkeuring van het onderhouds- en investeringsplan Asset Owner hieraan stelt. hetzelfde moment in de tijd uitgevoerd kunnen hoeven performance van de infrastructuur daalt. van de Asset Owner, draagt de Asset Manager het plan en de uitvoering daarvan over aan de Service Providers. Zij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van het onderhouds- en investeringsplan. De Service Provider draagt zorg voor een correcte en efficiënte uitvoering van het werk.

7 TenneT Holding B.V. Utrechtseweg 310, Arnhem Postbus 718, 6800 AS Arnhem Nederland Telefoon +31 (0)

ONTWIKKELING VAN ASSET MANAGEMENT INTRODUCTIE VOOR NEDERLANDSE PROVINCIES INTERPROVINCIAAL OVERLEG

ONTWIKKELING VAN ASSET MANAGEMENT INTRODUCTIE VOOR NEDERLANDSE PROVINCIES INTERPROVINCIAAL OVERLEG John de Croon 6 oktober 2011 ONTWIKKELING VAN ASSET MANAGEMENT INTRODUCTIE VOOR NEDERLANDSE PROVINCIES INTERPROVINCIAAL OVERLEG Inhoud Waarom is asset management belangrijk Wat verstaan we onder asset

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Life Cycle. Management. . als aandachtsgebied binnen Asset Management. Jaap Bakker Senior Adviseur Asset Management Rijkswaterstaat.

Life Cycle. Management. . als aandachtsgebied binnen Asset Management. Jaap Bakker Senior Adviseur Asset Management Rijkswaterstaat. Realisatie Verkenning Planuitwerking Life Cycle Prestaties Life Cycle Risico s Life Cycle Kosten Life Cycle Management. als aandachtsgebied binnen Asset Management Beheer, onderhoud, exploitatie Jaap Bakker

Nadere informatie

Hans de Jonge 29 oktober2009

Hans de Jonge 29 oktober2009 Hans de Jonge 29 oktober2009 Strategische doelen Rendement Risico s Monitoring en verantwoording Risico- en lifecycle management Veroudering & lifecycle Besluitvorming en prioritering Operationele werkzaamheden

Nadere informatie

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 Robert van Grunsven, Adviseur CMS Asset Management Inhoud assetmanagement Assetmanagement ISO55000 assetmanagementsysteem

Nadere informatie

T-prognoses. nut en noodzaak

T-prognoses. nut en noodzaak nut en noodzaak : nut en noodzaak Wat zijn? staat voor Transportprognoses, oftewel een verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. Producenten, regionale netbeheerders

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

Rolprofielen. 7 oktober 2014

Rolprofielen. 7 oktober 2014 Rolprofielen 7 oktober 2014 Beheerplan gebied Opdrachtgever voor realisator Risicodossier per gebied Prioriteringskeuzes/scenariokeuzes t.b.v. gebiedsprogrammering Accounthouder gebied 14. Omgevingsbewustzijn

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Financiële dienstverlening en De Lijn

Financiële dienstverlening en De Lijn Financiële dienstverlening en De Lijn Aanleiding Wat doet u al? Wat kunnen we voor u doen? Toegevoegde waarde Waarom De Lijn? Hoe werkt De Lijn? Postbus 540 T 073 612 25 11 E info@delijn.nl 5201 AM s-hertogenbosch

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150 kv-netten Randmeren

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150 kv-netten Randmeren Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150 kv-netten Randmeren 2015 Beheert het netwerk voor gas en stroom Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150 kv-netten Randmeren 2015 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Visie, missie

Nadere informatie

Strategisch Risicomanagement

Strategisch Risicomanagement Strategisch Risicomanagement Erik van Marle e.vanmarle@risicomanagement.nl 31 oktober 2013 1www.risicomanagement.nl Wat is strategisch risicomanagement? Wat is risicomanagement? Gaat over kansen en risico

Nadere informatie

Project Portfolio. IP-Solutions

Project Portfolio. IP-Solutions Project Portfolio IP-Solutions IP-Solutions leidt de uitrol van een Maintenance Improvement Programma over 3 locaties : Op- en overslag natte bulk : 12 maanden Uitrol en verankering van een Corporate Maintenance

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

Samenwerken in assetmanagement door de bril van organisatiecultuur

Samenwerken in assetmanagement door de bril van organisatiecultuur Samenwerken in assetmanagement door de bril van organisatiecultuur 7 December 2015 Robert van Grunsven, Consultants Asset Management Programma Assetmanagement en samenwerken Inleiding organisatiecultuur

Nadere informatie

SSET ANAGEMENT NDERHOUD

SSET ANAGEMENT NDERHOUD SSET ANAGEMENT N NDERHOUD JORIS GRIMBERGEN STORK ASSET MANAGEMENT CONSULTANCY PRINCIPAL CONSULTANT ENDORSED TRAINER ASSET MANAGEMENT 1 Stork 183 jaar Railway Historie Productie van 1 e Stoomloc. Productie

Nadere informatie

Toetsen van Asset Management tegen ISO 55001

Toetsen van Asset Management tegen ISO 55001 Toetsen van Asset Management tegen ISO 55001 KIVI Bijeenkomst Alex Roovers 14 mei 2014 Working together for a safer world Inhoud presentatie Asset Management en basis principes Toets ervaringen Asset Management;

Nadere informatie

Project Management. De expertise om ambities waar te maken

Project Management. De expertise om ambities waar te maken Project De expertise om ambities waar te maken Topwind Betrek Topwind bij uw project en verzeker u ervan dat uw ambities waar worden. Topwind is een pragmatisch, servicegericht bedrijf met veel ervaring

Nadere informatie

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT WHITEPAPER BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT RISICOMANAGEMENT IN BALANS Ondernemen betekent risico s nemen om de

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Deel I: Kwaliteitsbeheersingssysteem

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Deel I: Kwaliteitsbeheersingssysteem Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2016 Deel I: Kwaliteitsbeheersingssysteem Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 5 2.1 Verantwoording 8 3. Visie, missie en strategie 9 3.1 Visie 10 3.2 Missie 10 3.3 Strategie

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Strategisch Risicomanagement

Strategisch Risicomanagement Commitment without understanding is a liability Strategisch Risicomanagement Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA Accent Organisatie Advies Effectief en efficiënt risicomanagement op bestuursniveau Risicomanagement

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Asset Management gemeente SWF in het kort. Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management. Aanpak Risico Gestuurd Asset Management

Asset Management gemeente SWF in het kort. Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management. Aanpak Risico Gestuurd Asset Management 1 2 3 4 Asset Management gemeente SWF in het kort Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management Aanpak Risico Gestuurd Asset Management Risico-gebaseerde lange termijn planning 15 tips (Do s) Asset Management

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Visie en missie 6 3

Nadere informatie

T-prognoses: nut en noodzaak

T-prognoses: nut en noodzaak T-prognoses: nut en noodzaak 1 Met deze folder willen wij u als klant van TenneT meer informatie geven over het nut en de noodzaak van T(transport)-prognoses. Wat zijn T-prognoses? T-prognoses staat voor

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te

Nadere informatie

programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud

programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud Asset Register: door Paul Tulp, Beheerder Traminfrastructuur Bestuur

Nadere informatie

Professionalisering van Levensduurverlenging

Professionalisering van Levensduurverlenging Professionalisering van Levensduurverlenging De toegevoegde waarde van VITALE Rob van Dongen 9 februari 2012 Agenda 1 2 3 4 Levensduurverlenging volgens VITALE Het referentiemodel Toepasbaarheid VITALE

Nadere informatie

samenwerking regie verbonden partijen

samenwerking regie verbonden partijen Geacht raadslid, U bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. U controleert het college. U vertegenwoordigt daarin de inwoners van Delft. Geen gemakkelijke taak. Vraagstukken zijn vaak niet binnen de eigen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V.

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V. Smart Power Networks Energie Management Bas de Koningh - HARTING B.V. Motivatie Politieke doelen Reductie CO2-Uitstoot nucleare energie fase out Meer renewable energie duurzame energieefficiëntie in de

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Projectmanagement BROK cursus Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Dezelfde tekening?! Hoe de klant het vertelde Hoe de manager het begreep Hoe de opdrachtgever het voor zich zag Hoe de leider het plan maakte

Nadere informatie

Voorbereiding nieuw contract openbare verlichting Amsterdam, eerste contouren. Arnout Schoemakers, teamleider b&o

Voorbereiding nieuw contract openbare verlichting Amsterdam, eerste contouren. Arnout Schoemakers, teamleider b&o Voorbereiding nieuw contract openbare verlichting Amsterdam, eerste contouren Arnout Schoemakers, teamleider b&o 16-4-2014 Wat beheren we? 120 km hoofdnet auto 127.000 lichtmasten en 400 illuminatielocaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 187 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 mei 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de

Nadere informatie

Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012

Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012 www.evides.nl Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012 Agenda 1 Introductie 2 Asset Management Blauwdruk 3 PAS55; leerpunten 4 Conclusie Introductie Evides NV - Credentials Zowel drinkwater

Nadere informatie

Het stuurmodel voor een opdrachtgever

Het stuurmodel voor een opdrachtgever Het stuurmodel voor een opdrachtgever Ir. Derk K. Kremer 1. Inleiding In één van mijn eerdere artikelen heb ik al aangegeven dat de rol van opdrachtgever op zich geen moeilijke rol is. Voor een ervaren

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

Financiële Risicobeheersing Port of Rotterdam

Financiële Risicobeheersing Port of Rotterdam Financiële Risicobeheersing Port of Rotterdam Brussel, 30 september 2011 Daniëlle van der Sluijs Concerncontroller Inhoud presentatie Port of Rotterdam in het kort Richting bepalen: Strategievorming Sturen

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol

Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol Mike de Bruijn roduct Owner Agenda Inleiding Over CompLions GRCcontrol management software Risicomanagement Uitdagingen Dynamisch risicomanagement

Nadere informatie

Een manier van kostenbeheersing van onderhoud van de Apache helikopter

Een manier van kostenbeheersing van onderhoud van de Apache helikopter Een manier van kostenbeheersing van onderhoud van de Apache helikopter Carla Andela National Aerospace Laboratory NLR Collaborative Engineering Systems department Aerospace Vehicles Division AMC seminar

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit. 150kV-netten

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit. 150kV-netten Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 150kV-netten 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 1 INLEIDING 6 2 VISIE EN MISSIE 8 3 KWALITEITSBEHEERSING 10 3.1 Verantwoordelijkheden 11 3.2 Het Asset Management

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Risk Based Testing. TestNet Voorjaarsbijeenkomst. Johan Vink. A reality check

Risk Based Testing. TestNet Voorjaarsbijeenkomst. Johan Vink. A reality check Risk Based Testing A reality check TestNet Voorjaarsbijeenkomst Johan Vink Even voorstellen - Johan Vink - 42 jaar testervaring - 15 jaar betaald - Test competence leader Risk Based Testing, a reality

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Position Paper. Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen

Position Paper. Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Position Paper Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen 2 Position Paper TenneT Position Paper Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Bij hoogspanningslijnen vanaf 110 kv

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie. Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011

De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie. Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011 De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011 TenneT TSO Elektriciteitstransporteur in Nederland en een deel van Duitsland In Nederland: Alle netten op

Nadere informatie

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible (Business) Informatieplanning 1 Waarom Informatieplanning? Integratie Mogelijkheden ICT Eisen maatschappij ICT is in toenemende mate kritisch voor bedrijfsvoering Interactie met consumenten vaker ook via

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer Uw samenwerking met HVL Service, Onderhoud en Beheer kan in verschillende contractvormen worden vastgelegd. Samen stellen wij een gedetailleerd onderhoudsplan op en formuleren wij een overeenkomst op maat,

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR Jan A. Kamphuis Voorzitter NVDO Sectie Food, Beverages & Farma / Partner Traduco B.V. Food Event 2015 De Verkadefabriek, Den Bosch 03 december

Nadere informatie

SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP

SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP Agenda Stork Lean in Maintenance De stoommachine Evaluatie Doelstelling in een praktijksimulatie: kennismaken met lean principes, methoden en tools. toepassen

Nadere informatie

Business control is een vernieuwde tak van sport

Business control is een vernieuwde tak van sport Business control is een vernieuwde tak van sport Are you in or out? 26 september 2017 Wat stellen cijfers voor in 3 stappen Robert Weij Folkert-Jan Slagter 44 11 0,3 2 6 14.500 7 250 2 15 2? 20 9 44

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Procedure Risicobeheersing en kansen afweging. Waterketen. Registratienummer: Versie: 1.0. Datum

Procedure Risicobeheersing en kansen afweging. Waterketen. Registratienummer: Versie: 1.0. Datum Procedure Risicobeheersing en kansen afweging Waterketen Soort document: Procedure Registratienummer: 14.0037073 Versie: 1.0 Status: Definitief Afdeling /Eenheid: Proceseigenaar: Procesbeheerder Procesbeschrijver:

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

CERTIFICERING NEN 7510

CERTIFICERING NEN 7510 CERTIFICERING NEN 7510 Henry Dwars Account manager DEKRA Certification B.V. Standards and Regulations 1 Onderwerpen Intro DEKRA De weg naar certificering Certificatietraject Standards and Regulations 2

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Dynamisch Project Portfolio Management bij een grote Assetmanager. Rolf Peters APG

Dynamisch Project Portfolio Management bij een grote Assetmanager. Rolf Peters APG Dynamisch Project Portfolio Management bij een grote Assetmanager Rolf Peters APG 1 Onderwerpen APG Assetmanagement Achtergrond Strategie Structuur Praktijk Onverwacht Conclusie Reacties? 2 Asset Management

Nadere informatie

KCD 2013. Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014

KCD 2013. Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014 KCD 2013 Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014 Juridisch kader TenneT heeft wettelijke plicht om aangeslotenen voldoende transportcapaciteit te bieden.

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Elektriciteit. 150kV-netten

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Elektriciteit. 150kV-netten Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Elektriciteit 150kV-netten 1 4 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Elektriciteit 150kV-netten 5 6 Inhoud Voorwoord 9 1 Inleiding 13 2 Kwaliteitsbeheersing

Nadere informatie

Business Controller in PO

Business Controller in PO Business Controller in PO Utrecht, 27 maart 2014 VERMICON Van Erck Management B.V. handelend onder de naam VERMICON; Keizer Karelweg 83; 1185 HP Amstelveen ABN AMRO Bank 44.33.24.832; IBAN NL36ABNA0443324832

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie

Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP)

Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP) Door: Marcel Otto Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP) PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

De professionalisering van rail asset management

De professionalisering van rail asset management Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2015 Zorgplicht.laat je niet gek maken Arnhem, 19 maart 2015 De professionalisering van rail asset management Jan Swier, ProRail. Tel. +31 88 231 2218. Email: jan.swier@prorail.nl

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen!

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen! De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM- alleen! Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Wat kunt u verwachten? Ontwikkelingen systeemnormen Plug-in

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

College-aantekeningen, college 1-6

College-aantekeningen, college 1-6 College-aantekeningen, college 1-6 Integraal Ontwerp en Beheer (Technische Universiteit Delft) Verspreiden niet toegestaan Gedownload door Elco Leenders (elcoleenders@msn.com) In deze tijd is een comfortabel

Nadere informatie

O R M Wat is een risico? Retail 2

O R M Wat is een risico? Retail 2 Wat is een risico? 2 ORM Retail Wat is een risico? 3 ORM Retail Wat is een risico? 4 ORM Retail Wat is een risico? 5 ORM Retail Waarom risicomanagement? Dreigingen Virussen Eisen Sarbanes Oxley Act (SOX)

Nadere informatie

Lessons learned bij partnership in maintenance

Lessons learned bij partnership in maintenance Tata Steel Slide 1 Cees Bisschop, contractmanager Tata Steel IJmuiden Lessons learned bij partnership in maintenance Zwolle 19 september 2014 Together we make the difference Tata Steel Slide 2 Tata Steel

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie