Asset Management-Model. Visie op investeren in en het onderhouden van het hoogspanningsnet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Asset Management-Model. Visie op investeren in en het onderhouden van het hoogspanningsnet"

Transcriptie

1 Asset Management-Model Visie op investeren in en het onderhouden van het hoogspanningsnet

2 Als Transmission System Operator (TSO) is het onze taak het transport van elektriciteit in Asset Management-model Nederland en een groot deel van Duitsland te faciliteren. Daarom beschikken we over een Om beide aspecten, kosten en performance, hoogwaardige elektriciteitsinfrastructuur van hoogspanningslijnen, ondergronds gelegen elektriciteitskabels en verschillende soorten verdeel- en transformatorstations. Onze missie is ervoor te zorgen dat Asset Management model TenneT aantoonbaar in balans te houden, hebben wij net als andere TSO s gekozen voor een risicogebaseerd Asset Owner Asset Management-model. Wij hebben dit model en bijbehorende processen ingericht volgens de NTA uur per dag, 365 dagen per jaar elektriciteit beschikbaar is. Zonder Dit is de Nederlandse afgeleide van de wereldwijd onderbrekingen en tegen maatschappelijk acceptabele kosten. geaccepteerde PAS55-standaard. Met een op risicogebaseerd Asset Management-model bedoelen KPI s Effectiviteit (wat & wanneer) Asset Manager Prestatie - Risico Resultaat we dat risico s, performance en kosten worden gebalanceerd. Het bewust accepteren van bepaalde Balancering tussen risico, performance en kosten wordt niet alleen gekeken naar de effectiviteit van onze risico s voorkomt dat we kosten maken die niet echt De balans tussen kwaliteit van de transportdienst en de activiteiten, dus we de juiste dingen doen. Er wordt bijdragen aan het behalen van de performance-criteria kosten die we daarvoor moeten maken wordt voor een ook naar de efficiëntie gekeken waarmee de activiteiten en daarmee niet doelmatig zijn. belangrijk deel gestuurd door de keuze in risicopositie en worden uitgevoerd, dus we ons werk tegen zo laag is onderdeel van ons beleid. Overheidsinstanties, zoals de mogelijke kosten uitvoeren. De effectiviteit en efficiëntie Autoriteit Consument & Markt (ACM), die er onder andere bepalen in belangrijke mate de kosten die we maken voor moet waken dat de kosten voor transport zo doelmatig om aan de performance-criteria van de infrastructuur te mogelijk zijn, hebben hierin een controlerende taak. Hierbij voldoen, worden vergoed. Verantwoordelijk Kaders (strategisch beleid) Efficiency (kosten & hoe) Beïnvloeden wet- en Stakeholdermanage Asset Management- Risicomanagement Ontwikkelen oplossi Investerings- en ond Standaardisatie, nor Portfolio optimalisati De juiste dingen doen Managen uitvoering Service Providers Technisch advies (u Ontwerpen (technie Kennis en kunde om opdrachten goed en goedkoop uit te voeren De dingen juist doen April 2013 Business planning / Targetsetting (bedrij 8 Asset Management Datamanagement Bouw/aanleg (nieuw Beheer en onderhou Storingsdienst (24x7 Dataverzameling en

3 Risicogebaseerd Asset Management is ontwikkeld voor het Rollen en verantwoordelijkheden managen van kapitaalintensieve bedrijfsmiddelen, ook wel In het Asset Management-model onderscheiden we definieert wat er met de assets moet gebeuren om zo assets genoemd. Deze worden gekenmerkt door een lange drie rollen: effectief mogelijk aan de eisen en kaders van de Asset infrastructuur uit. De Service Providers hebben levensduur. Risicogebaseerd Asset Management maakt De Asset Owner is eigenaar en bepaalt de strategische Owner te voldoen. Dit kan onderverdeeld worden in als uitdaging om deze activiteiten zo doelmatig het specificeren van het benodigde onderhoud, het De Asset Manager monitort en analyseert de assets en De Service Providers voeren de door de Asset Manager gedefinieerde activiteiten aan de bedrijfsmiddelen onderbouwde keuzes in de kosten mogelijk. Deze kosten kaders waar de infrastructuur aan moet voldoen. Zo worden doorgaans op de korte termijn gemaakt, terwijl definieert de Asset Owner bijvoorbeeld de gewenste definiëren van vervangingsprogramma s en het oplossingen te bedenken, het hanteren van intelligente het bijbehorende risico op minder performance pas op performance en de mate van risico op (afname van) deze identificeren van uitbreidingsinvesteringen. Al deze inkoopprocedures het aangaan van meerjarige middellange lange termijn zichtbaar wordt. performance nog acceptabel is. Op basis van de kosten activiteiten worden bezien vanuit het risico dat we contractvormen. Hiermee zijn de Service Providers en de risico s die het hebben van assets met zich met onze bedrijfsmiddelen lopen en de door de Asset De gedachte achter risicogebaseerd Asset Management is meedraagt en de door de directie gewenste performance Owner toegestane risicopositie. De Asset Manager kan een continue balancering tussen risico, performance en anderzijds, stelt zij de strategische kaders waar nodig bij. adviseren om bepaalde projecten programma s met kosten. Hierbij staan de doelstellingen die het bedrijf wil Ook omgevingsontwikkelingen, afkomstig van externe prioriteit uit te voeren. Of juist uit te stellen wanneer dit realiseren op de voorgrond. De afgeleide eisen voor de stakeholders, kunnen voor de Asset Owner aanleiding vanuit het oogpunt van het balanceren tussen risico, assets volgen hieruit. Net als de uit te voeren activiteiten zijn de kaders bij te sturen. performance en kosten effectiever is. Vanuit een portfolio aan de assets. De activiteiten moeten tenslotte zo efficiënt aan risicomitigerende activiteiten aan de infrastructuur mogelijk uitgevoerd worden om de kosten zo laag mogelijk adviseert de Asset Manager wat in welk tijdsdomein te laten zijn. Gewenste bedrijfsresultaten en afgeleide eisen uitgevoerd moet worden en waakt daarmee over de aan de assets staan binnen het Asset Management-model effectiviteit van het onderhouds- en investeringsplan. centraal. mogelijk uit te voeren. Door bijvoorbeeld slimme onder meer verantwoordelijk voor de efficiëntie van het activiteitenplan.

4 Laag Medium Hoog Zeer Hoog Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar Laag Medium Hoog Zeer Hoog Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar Laag Medium Hoog Zeer Hoog Ontoelaatbaar Laag Medium Hoog Zeer Hoog Laag Medium Hoog Laag Medium Laag Het AM-proces Het Asset Management-model bestaat uit zeven stappen: 1. Vaststellen van marktbehoefte, strategische kaders en toegestane risicopositie. 2a. en 2b. Analysen van de infrastructuur op basis van conditie en marktontwikkelingen. 3. Identificeren van knelpunten in de infrastructuur. 4. Beoordelen risico s van de geïdentificeerde knelpunten. 5. Definiëren van mitigerendemaatregelen. 6. Analyseren van de portfolio. 7. Opstellen van een jaarlijks onderhouds- en investeringsplan en de uitvoering. Investeringsproces 2. Analysen van de infrastructuur op basis van conditie en marktontwikkelingen Eén van de speerpunten van de Asset Manager is het identificeren van de onderhouds- en investeringbehoefte aan de hand van knelpunten in de infrastructuur. Hiervoor hanteren we een aantal analysemethodieken. Voor het analyseren van de onderhoudsbehoefte gebruiken we uitgebreide storingsanalyses en de Asset Health Index. Op basis van de leeftijd van de assets en de conditiebepaling van de assets (op basis van inspecties) bepalen we wanneer extra onderhoud nodig is wanneer vervangingen moeten plaatsvinden. Ook de frequentie van de inspecties en de resultaten van het onderhoud worden periodiek geëvalueerd. De capaciteitsbeperkingen in de infrastructuur worden bepaald met netberekeningen aan de hand van de verwachte marktontwikkelingen. 1. 2a. en 2b EU marktbehoefte en vaststellen kaders Capaciteits- Behoefte en Asset conditiebehoefte Kwaliteits- en capaciteitsdocument Risicobeoordeling Projecten en Mitigerende maatregelen Portfolio optimalisatie Realisatie Het investeringsproces Kosten Risico Performance Op elk van deze stappen volgt hieronder een toelichting. 1. Vaststellen van marktbehoefte, strategische kaders en toegestane risicopositie De Asset Owner ontwikkelt visies voor de ontwikkeling in vraag, productie, import en export en de impact daarvan April Asset Management op het net. Dit om inzicht te krijgen in de consequenties voor de piekbelastingen van het transportnet. Deze visies vormen de palen rond het veld waarbinnen de elektriciteitsmarkt zich naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst ontwikkelt. Belangrijke input voor deze marktontwikkelingscenario s komt van ENTSO-E (een Europees netwerk van TSO s) die onder andere in haar 10-jarige visie de verwachtingen voor de markt- en netontwikkelingen op Europese schaal combineert. Onder meer op basis van deze marktontwikkelingen stelt de Asset Owner, in overleg met de directie, de strategische kaders vast. Ook definieert de Asset Owner de bedrijfswaarden, de gewenste performance op de bedrijfswaarden en overige kaders. Deze worden vastgelegd in de zogenaamde Kaderbrief aan de Asset Manager. 3. Identificeren knelpunten in de infrastructuur Uit de analyses volgt een netontwikkelings- en instandhoudingsplan dat voldoet aan de geïdentificeerde toekomstscenario s, het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD). In dit nationale plan wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop TenneT de kwaliteit en capaciteit van haar transportdienst heeft geborgd. Wij zijn verplicht om iedere twee jaar een KCD op te stellen voor de toezichthouder.

5 More than 10 More times than a 10 times a More than once More a than once a 1 Once - 10 every Once every Once every Once - every Less than once Less every than once every Injury with Serious injury Minor injury Minor injury with Injury with Multiple adapted working without first aid first aid Injury with with long term One casualty absenteeism Serious injury Minor injury Minor injury with casualties package Injury with absenteeism Multiple adapted working with long term One casualty without first aid first aid absenteeism casualties package absenteeism See table See table See table See table See table See table See table See table See table See table See table See table See table See table < 1 k 1 k - 10 k 10 k k 100 k - 1 M 1 M - 10 M 10 M M > 100 M Internal < 1 k 1 k - 10 k More than 1 Commotion 10 k k in 100 k - 1 M 1 Less M - than 10 M 1 10 More M - than M > 100 M commotion Internal Local media Regional media week national sector without week national week national More than 1 without media attention Commotion in attention Less than 1 More than 1 commotion Local media and political media attention Regional media attention attention week national attention sector without week national week national without media attention attention and attention political media attention attention attention National and Complaint attention Compliant by Treatment attention political only one Claim < 10 k group Claim < 1 M Claim > 1 M complaint by National and Complaint Compliant by Treatment treatment customer customers sector political only one Claim < 10 k group Claim < 1 M Claim > 1 M complaint by treatment complaint customer customers Difficult Very difficult Hardly sector Hardly any Easy repairable Repairable Non complaint repairable repairable repairable repairable damage damage damage Difficult Very difficult Hardly Hardly any Easy repairable Repairable damage damage damage damage Non repairable repairable repairable repairable damage Grouped damage and damage damage Honoured Non-conformity / damage Administrative damage damage Criminal law honoured Indemnification Lawsuit complaint Grouped and Honoured warning fine sanction complaint Non-conformity / Administrative Criminal law honoured Indemnification Lawsuit complaint warning fine sanction complaint 5. Projecten Safety Safety Financial Financial Reputation Reputation Customers Customers Environment Environment Compliance Compliance Frequency Frequency Very ten Very ten Often Often Frequently Frequently Probably Probably Possibly Possibly Improbably Improbably Nearly impossible Nearly impossible Consequence Minor Very small Small Consequence Moderate Considerable Serious Catastrophic Minor Very small Small Moderate Considerable Serious Catastrophic Capaciteit Kwaliteitsknelpunt Low Medium High Very High Unacceptable Unacceptable Unacceptable Low Medium High Very High Unacceptable Unacceptable Unacceptable Negligible Low Medium High Very High Unacceptable Unacceptable Negligible Low Medium High Very High Unacceptable Unacceptable Negligible Negligible Low Medium High Very High Unacceptable Negligible Negligible Low Medium High Very High Unacceptable Negligible Negligible Negligible Low Medium High Very High Negligible Negligible Negligible Low Medium High Very High Negligible Negligible Negligible Negligible Low Medium High Negligible Negligible Negligible Negligible Low Medium High Negligible Negligible Negligible Negligible Negligible Low Medium Negligible Negligible Negligible Negligible Negligible Low Medium Negligible Negligible Negligible Negligible Negligible Negligible Low Negligible Negligible Negligible Negligible Negligible Negligible Low Initiatie Studie Basisontwerp Realisatie Nazorg Projectdefinitie Studierapport Basisontwerp Ontwerp Werkopdrachten Overdracht Restpuntenlijst Eerste schatting Investerings- Investerings- aan naar Service SP Overdracht planning en voorstel aanvraag Providers Voortgangs- naar beheer- budget (± 30%) Budget: (± (± 20%) Budget: (± 10%) Voortgangsrapportages rapportages organisatie April Asset Management 4. Beoordelen risico s van de geïdentificeerde knelpunten Elk geïdentificeerd knelpunt uit bovengenoemde analysetechnieken beoordelen we op het risico dat dit knelpunt geeft op de gedefinieerde bedrijfswaarden. Het doel van deze risicobeoordelingen is om na te gaan in hoeverre de geïdentificeerde knelpunten een bedreiging vormen voor onze visie, missie en strategie. Deze zijn door de Asset Owner vertaald in een strategisch raamwerk, bedrijfswaardenmodel (zie ook stap 1). Wij hanteren de bedrijfswaarden Veiligheid, Kwaliteit van Levering, Als het knelpunt een bedreiging vormt voor één meer bedrijfswaarden, bepaalt de Asset Manager wat de kans op voorkomen is en gegeven dat de bedreiging inderdaad optreedt, wat de consequentie (effect) voor die specifieke bedrijfswaarde is. De combinatie van kans en effect geeft vervolgens een maat voor het risico op die bedrijfswaarde. De risicobeoordelingen worden opgeslagen in het asset risicoregister. Het resultaat van een risicobeoordeling kan variëren van verwaarloosbaar tot extreem. Financieel, Reputatie, Milieu, Klanten en Compliance. 5. Definiëren van mitigerende maatregelen Als het risiconiveau een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, definiëren we een mitigerende maatregel in termen van een onderhoudsactiviteit een investeringsproject. Alle maatregelen worden opgenomen in een portfolio. Er bestaan ook maatregelen die niet risicogedreven zijn. Bijvoorbeeld klantaansluitingen, vanwege onze wettelijke plicht om klanten aan te sluiten op het net. Of reconstructies van de infrastructuur. Beiden worden op verzoek van derden uitgevoerd en veelal deels door derden vergoed. Elk investeringsproject doorloopt een aantal stadia: 1. Dit begint met de initiatiefase, waarbij het project gedefinieerd wordt en waarbij een eerste ruwe schatting wordt gemaakt van planning en budget. 2. Vervolgens komt het project in studiefase, waarbij uit verschillende alternatieven het voorkeursalternatief voor de oplossing wordt gedestilleerd. Dit voorkeursalternatief wordt, vergezeld van een planning met een marge van 20% op de kostenraming, in een investeringsvoorstel geschreven. 3. Wanneer dit investeringsvoorstel wordt goedgekeurd, beginnen we met de engineering van het voorkeursalternatief. Het project bevindt zich dan in de zogenaamde Basis Ontwerp-fase (BO). De BO-fase eindigt in een investeringsaanvraag, met een meer gedetailleerde planning en een kostenraming met een marge van 10%. 4. Wanneer de investeringsaanvraag is goedgekeurd, begint de daadwerkelijke realisatie van het project. Een investeringsproject wordt afgerond met de nazorgfase, waarna het wordt overgedragen naar de beheerorganisatie. Alle maatregelen worden opgenomen in een portfolio. Er bestaan ook maatregelen die niet risicogedreven maar verplicht zijn

6 6. Analyseren van de portfolio 7. Opstellen van een jaarlijks onderhouds- en investeringsplan Hoewel elke maatregel in de portfolio haar nut en noodzaak worden. De verdiepingsslag optimaliseert de portfolio, kent vanuit verplichtingen richting derden vanuit het door te balanceren tussen risico, performance en kosten. De optimalisatie van de portfolio resulteert in een advies Om de deming-cirkel te sluiten (plan, do, check, act), aan het project gekoppelde risiconiveau van het knelpunt, Met het streven naar een zo n laag mogelijk risicopriel van welke projecten op welke termijn uitgevoerd moeten wordt via verschillende dashboard-rapportages nagegaan vindt er binnen Asset Management nog een verdiepingsslag neemt de performance weliswaar toe, maar stijgen ook worden. Deze exercitie vindt jaarlijks plaats en een in hoeverre de realisatie van het werk in lijn is met de plaats op het risicogedreven deel van de portfolio. de kosten. Omgekeerd neemt het risicopriel toe, wanneer samenvatting van deze resultaten wordt opgenomen in het opgestelde plannen. En in hoeverre de daadwerkelijk De reden is dat er doorgaans sprake is van beperkingen er minder geld wordt gespendeerd aan de infrastructuur. jaarlijks onderhouds- en investeringsplan. Na beoordeling gerealiseerde performance strookt met de eisen die de (bijvoorbeeld resources, VNB), en dus niet alle projecten op Met als gevolg dat de kans op uitval toeneemt, en dus de en goedkeuring van het onderhouds- en investeringsplan Asset Owner hieraan stelt. hetzelfde moment in de tijd uitgevoerd kunnen hoeven performance van de infrastructuur daalt. van de Asset Owner, draagt de Asset Manager het plan en de uitvoering daarvan over aan de Service Providers. Zij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van het onderhouds- en investeringsplan. De Service Provider draagt zorg voor een correcte en efficiënte uitvoering van het werk.

7 TenneT Holding B.V. Utrechtseweg 310, Arnhem Postbus 718, 6800 AS Arnhem Nederland Telefoon +31 (0)

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Visie en missie 6 3

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit. 150kV-netten

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit. 150kV-netten Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 150kV-netten 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 1 INLEIDING 6 2 VISIE EN MISSIE 8 3 KWALITEITSBEHEERSING 10 3.1 Verantwoordelijkheden 11 3.2 Het Asset Management

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 2 TenneT Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 1 Inleiding 5 2 Visie en Missie 8 3 3.1 3.2 3.3

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsplan

Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2008-2014 Kwaliteits- en Capaciteitsplan Deel I Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2008-2014 Deel I Voorwoord 3 1 Inleiding 7 2 Kwaliteitbeheersing TenneT 9 2.1 Inleiding 9 2.2 Integraal risicomanagementsysteem

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsplan

Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2010-2016 Kwaliteits- en Capaciteitsplan Deel I Nederlands transportnet 1 September 2009 Feda (Noorwegen) Eemshaven Bergum Weiwerd Diele Louwsmeer Vierverlaten Zeyerveen Meeden Oudehaske Ens Hessenweg

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Optimale IT-inrichting:

Optimale IT-inrichting: Optimale -inrichting: het Governance Raamwerk In elke moderne bedrijfsvoering is informatie een cruciale productiefactor. Ervaring leert dat lagere kosten en hogere winsten direct afhankelijk zijn van

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

RUIMTE. voor uw ambities

RUIMTE. voor uw ambities 5635aa:advertentie 13-3-2009 10:08 Pagina 1 RUIMTE voor uw ambities Risico s raken uw ondernemersgeest en uw ambities. Aon adviseert u bij het inzichtelijk en beheersbaar maken van deze risico s. Wij helpen

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie