IP in het elektronische toonbankbetalingsverkeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IP in het elektronische toonbankbetalingsverkeer"

Transcriptie

1 IP in het elektronische toonbankbetalingsverkeer 1 IP in de winkelomgeving Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Versie 1.0, juli Scope en aanleiding Migratie van X.25 naar TCP/IP De laatste jaren migreren grote ondernemingen wereldwijd hun communicatie via X.25- netwerken steeds vaker naar netwerken gebaseerd op het TCP/IP-protocol. X.25 voldoet nog altijd aan hoge kwaliteitseisen, zoals snelle verbindingsopbouw, foutvrije data-overdracht en hoge beschikbaarheid. Wereldwijd is door teruglopend gebruik een verminderde beschikbaarheid van X.25-componenten waarneembaar en verminderde garantie van telecom-operators voor de termijn waarop zij hun X.25-netwerken in werking zullen houden. Met al deze ontwikkelingen is het voor Interpay en andere gebruike rs van X.25 niet mogelijk om X.25 voor een langere termijn (5 tot 8 jaar) tegen redelijke kosten te ondersteunen. TCP/IP is de logische opvolger van X.25. TCP/IP is gestandaardiseerd, wordt wereldwijd op grote schaal toegepast in zowel vaste als mobiele netwerken en is daarmee een toekomstvast protocol. Wereldwijde standaardisatie en grootschalig gebruik hebben tevens gunstige (netwerk-) effecten op prijs en snelheid. Betaalautomaatspecificaties op basis van TCP/IP Interpay als processor, heeft ten behoeve van de nieuwe EMV-standaard medio 2004 de CTAPautomaatspecificatie beschikbaar gesteld aan leveranciers en daarin, op basis van de hierboven geschetste ontwikkelingen en uit oogpunt van toekomstvastheid, gekozen voor TCP/IP als datacommunicatieprotocol. Met de komst van EMV wordt IP daarmee geleidelijk aan ook het standaardprotocol voor het elektronisch betalingsverkeer. Een direct verband tussen EMV en IP is er niet maar het lijkt logisch om, in de wetenschap dat X.25 wereldwijd uitgefaseerd raakt, de introductie van EMV te combineren met de introductie van nieuwe communicatietechnologie. Internet neemt in de winkelomgeving een steeds prominentere plaats in, zoals dit in kantoor- en thuisomgeving ook het geval is. Met de komst van IP wordt het makkelijker de bestaande computers op de winkelvloer te koppelen om langs deze weg met tal van partijen te communiceren. Daarbij kan worden gedacht aan toeleveranciers, serviceorganisaties, financiële instellingen etc. Naast het elektronisch betalingsverkeer, za l IP in de nabije toekomst ook belangrijk worden voor zaken als alarmering(inbraakpreventie) en telemetrie (het op afstand meten van bijvoorbeeld energieverbruik). 1.2 Definitie van het Internetprotocol (IP) Het internet protocol (IP) is een taal ofwel protocol(verzameling van datacommunicatie afspraken) dat wordt gebruikt tussen computers die gekoppeld zijn via netwerken. Het meest aansprekende voorbeeld is het openbare internet. IP speelt ook in gesloten bedrijfsnetwerken als 1

2 datacommunicatie protocol een prominente rol. Tal van applicaties, variërend van programma's tot specifieke branchesoftware maken gebruik van IP. IP wordt daarnaast ook toegepast voor de koppeling tussen bijv. industriële machines. Het Internet Protocol heeft weinig nadelen. Een aantal punten van aandacht die met betrekking tot de migratie van het betalingsverkeer naar IP moeten echter wel worden genoemd. IP is een zgn. "best effort" protocol. Er is weinig tot niets geregeld met betrekking tot het beveiligen van de te versturen datapakketten. Er wordt standaard geen bevestiging van ontvangst van de verstuurde data gegeven. Dit is deels opgelost door het gebruik van TCP (Transmission Control Protocol) welke indien noodzakelijk een pakketje opnieuw verstuurt. Vaak gaan tal van datapakketten van verschillende toepassingen over één lijn. De combinatie TCP/IP wordt in de volksmond veelal kortweg IP genoemd. Ook moet voldoende aandacht worden besteed aan security en netwerkbeschikbaarheid. Zo is er door de meerdere applicaties op één lijn bijv. vergroot gevaar voor infectie door virussen. Het is mogelijk om het traceren van afzenders te blokkeren. Aanvallen op IP- adressen (ook wel hosts genoemd) zijn vrij makkelijk te organiseren. Bovenstaande aandachtspunten leiden ertoe dat niet zomaar ieder willekeurig IP netwerk een veilige oplossing biedt voor het betalingsverkeer. 1.3 Consequenties gebruik IP Voordeel van IP is dat het kan worden toegepast op tal van netwerken: GSM & GPRS netwerken, het telefoonnetwerk, (A)DSL netwerken, kabelnetwerken en glasvezelnetwerken kunnen allen worden gebruikt om betaaltransacties te transporteren. IP kan, zeker in combinatie met bepaalde typen netwerken ook in het betalingsverkeer voordelen hebben t.o.v. de huidige betaaloplossing. Ook is op basis van IP op termijn een makkelijke integratie mogelijk van verschillende applicaties over één IP dienst variërend van zakelijke internetdiensten tot betalingsverkeer en andere eerder genoemde toepassingen. Dit is afhankelijk van het dienstenaanbod van de servic e provider en het overeengekomen niveau van dienstverlening(service level agreement). Het grootste voordeel van IP zit in de toekomstvaste technologie en de standaardisatie. In principe is een IP bericht groter dan een huidig PSTN telefoonbericht. Door het grootschalig gebruik en met name de open standaarden en vrije beschikbaarheid van deze protocollen zou het toonbankbetalingsverkeer goedkoper kunnen worden, onder andere afhankelijk van het aantal transacties per maand bij een toonbankinstelling. Een eigenschap van IP is dat in tegenstelling tot het telefoonnet er meerdere dragers mogelijk zijn. Het nadeel daarvan is dat het beheer van een IP-netwerk vele malen complexer is vanwege de vele aanbieders en beheersaspecten (veiligheid en beschikbaarheid) van de diverse netwerken. 2

3 1.4 Veiligheidsaspecten Bij de beveiliging van betalingsverkeer wordt onderscheid gemaakt naar de aspecten beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Beschikbaarheid De beschikbaarheid betreft de totale verwerkingsketen van de elektronische betaling en maatregelen die voor elk van de delen van de keten individueel zijn genomen. Interpay heeft, als processor, een beschikbaarheidsnorm van 99,98% in piektijden. Voor de totale beschikbaarheid zijn daarnaast het telefoonnet cq. het wide-area netwerk, routers, local area netwerk en de betaalautomaat mede bepalend. Integriteit Integriteit omvat de aspecten juistheid, volledigheid, tijdigheid, geoorloofdheid en onloochenbaarheid. Deze elementen zijn cruciaal voor het uitvoeren van betalingsverkeer en zijn geregeld in de Dutch Banks EFT/POS Terminal Specifications. De hierin beschreven maatregelen betreffen cryptografische beveiliging van de berichten en de daarmee gemoeide eisen aan de betaalapparatuur. Deze eisen staan los van het gebruikte communicatie medium. Vertrouwelijkheid Het niveau van vertrouwelijkheid van betalingen is afhankelijk van een aantal factoren. De door de klant ingegeven PINcode mag bij geen enkele andere persoon dan de kaarthouder bekend zijn. Daartoe wordt de PINcode in het PINpad van de betaalautomaat cryptografisch vercijferd en via de processor naar de kaartuitgevende bank verzonden. Voor de overige betalingsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Hiertoe zijn in de overeenkomst met de winkelier bepalingen opgenomen waarin is aangegeven dat de betreffende gegevens voor geen ander doel dan het verrichten van de betaling mogen worden gebruikt. Afhankelijk van het gebruikte communicatie medium (open vs gesloten netwerken) kunnen aanvullende maatregelen, zoals het cryptografisch vercijferen van (delen van) de betaalberichten, worden opgelegd. Encryptie van bepaalde delen van het betaalbericht is reeds voorzien in het terminal protocol. Dit wordt middels de terminal security box (pinpad) uitgevoerd op basis van een instelling die door de betaalhost kan worden aangepast. Deze mogelijkheid bestaat al sinds de oprichting van BeaNet. 1.5 Toekomst van IP Ook het internet protocol is aan wijzigingen onderhevig. Momenteel is een nieuwe versie beschikbaar (IPv6) die hier en daar geleidelijk wordt ingevoerd. Het is ontwikkeld als een vervolgstap op IPv4. Er zijn vooralsnog echter geen dwingende drijfveren om IPv6 breed te introduceren. Vooralsnog is IPv6 een technologie die vooral in academische kringen en testtrajecten wordt toegepast. Er is nog weinig bekend over of, wanneer, en hoe IPv6 een plaats gaat krijgen in IP netwerken en daarmee ook het betalingsverkeer. IPv6 is in principe te installeren als een software upgrade in internet/ne twerk-apparatuur. Veel van de huidige apparatuur is reeds IPv6 compatible. Bij introductie wordt door de telecomleveranciers normaal gesproken de IPv6 implementatie in het netwerk domein opgelost om klanten zo min mogelijk tot last te zijn. In het betalingsverkeer zijn in principe drie partijen van belang: de netwerkleverancier, de pinpad leverancier en de processor. De netwerkleverancier zal normaal gesproken zorgdragen dat een netwerk IPv6-ready is. in de apparatuur aan de rand van het netwerk is een software-update nodig. De processor moet wellicht ook het een en ander wijzigen. Het ligt voor de hand dat 3

4 software wijzigingen in de router plaats vinden en niet in de betaalautomaat. Een eventueel niet compatible betaalautomaat kan blijven functioneren; het lokale netwerk blijft dan een IPv4 eiland in de IPv6 zee en functioneert in principe zonder problemen. Mocht men het lokale netwerk o.b.v. IPv6 in willen richten dan moet de betaalautomaat wel IPv6 compatible zijn. Het is niet bekend of dat voor alle huidige automaten geldt. Mocht het ooit nodig blijken dan zullen de betrokken partijen ook in het betalingsverkeer zorgdragen voor een zo zorgvuldig en simpel mogelijk migratieproces. Op dit moment lijkt het echter niet waarschijnlijk dat dit nodig is. 2 Aandachtspunten gebruik IP in het toonbankbetalingsverkeer 2.1 Beschrijving van de keten De communicatieketen kan als volgt worden geschetst: Netwerk element Domein DSL, WiFi, etc ISDN, PSTN GPRS Winkelier Betaalautomaat met ethernet interface Betaalautomaat met (snel) modem Betaalautomaat met GPRS modem Winkelier Local Area Network Nvt Nvt (optioneel, wired, wireless) Netwerk aanbieder Router / access point (met backup faciliteit?) IS/RA aansluitpunt telefoonlijn 1 Point-of-presence antenne Netwerk aanbieder Wide Area Network Telefooncentrale (Stedelijk, regionaal) Netwerk aanbieder Gateway (dubbele routering) Gateway (dubbele routering) Gateway (dubbele routering) Processor Processor interface De router kan door de winkelier, de netwerk aanbieder of derden, zoals de terminal aanbieder, worden beheerd. Beheer door de netwerk aanbieder heeft voordelen voor het beheer van de kwaliteit van de verbinding en fallback mogelijkheden. Deze kunnen zowel door de router worden geboden (bv telefoon dial-in bij storing aan netwerk) of binnen het achterliggende netwerk worden aangeboden, e.e.a is afhankelijk van de eigen support-capaciteit van de toonbankinstelling. 2.2 Aandachtspunten voor besluitvorming In het betalingsverkeer worden een aantal kwaliteitseisen gesteld onder de noemers beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Samen zorgen deze eisen ervoor dat 1 Een aansluitpunt is het ruimtelijke punt waar de openbare infrastructuur van KPN Telecom eindigt en vanaf waar de klant zijn randapparatuur kan aansluiten. Bij KPN Telecom spreekt men over IS/RA aansluitpunt. 4

5 elektronisch betalen nagenoeg altijd beschikbaar is en dat de veiligheid niet ter discussie staat. Daarmee kent elektronisch betalen een sterke maatscha ppelijke acceptatie. Integriteit en vertrouwelijkheid worden door de betaalautomaat, het PINpad en de achterliggende systemen veilig gesteld. Deze apparaten voldoen dan ook aan zeer strikte specificaties die het onmogelijk maken om PINcodes af te tappen of betalingen te veranderen. Beschikbaarheid is echter een zaak die zowel van de technologie als van keuzes van de winkelier afhangt. Daarbij zijn zowel de lijnverbinding als de betaalautomaat een belangrijk element. De verwerkende systemen (zoals die van Interpay) zijn gebouwd om nagenoeg zonder uitval te werken, met een beschikbaarheidsnorm van 99,5% buiten piekuren en 99,98% tijdens piekuren. Veel betaalautomaten zijn aangesloten op het telefoonnet, wat in de praktijk nauwelijks uitval kent. De beschikbaarheid van openbare TCP/IP verbindingen is echter niet op hetzelfde niveau als dat van de telefoon. De verbindingen tussen internet service providers zijn niet centraal gereguleerd. Afhankelijk van het soort contract met de provider kan deze beschikbaarheid verschillen. Ook de eventuele reparatietijd is een belangrijk element. Hoewel het uit kostenoogpunt aantrekkelijk lijkt om van de goedkoopste aansluitvormen gebruik te maken moet wel degelijk de beschikbaarheid worden meegewogen: de klant rekent er op dat er elektronisch betaald kan worden en zal steeds vaker niet beschikken over andere betaalmiddelen. De winkelier wordt derhalve sterk geadviseerd om in de contracten met de netwerk provider en de automaatleverancier een hoge beschikbaarheid na te streven voor elk van de elementen in de communicatie keten, zoals in paragraaf 2.1 beschreven. 5

6 3 Migratieaspecten IP voor de gebruikers van het betalingsverkeer 3.1 Overgangsscenario s van BeaTel en X.25 naar IP De invoering van IP netwerktechnologie wordt in het grootbedrijf voornamelijk gedaan vanwege de hogere efficiency voor de bedrijfsnetwerken. In de overige toonbankinstellingen is dit nog nauwelijks aan de orde. De overgang naar IP zal daar met name parallel lopen met de EMVmigratie van betaalproducten. Voor de overgang van de huidige aansluitvormen van betaalautomaat naar de nieuwe aansluitvormen zijn een aantal opties aanwezig. In de onderstaande tabel wordt kort aangegeven welke netwerkdragers er in de oude en/of nieuwe situatie beschikbaar zijn. Oude dragers Nieuwe dragers Opmerkingen PSTN PSTN Effect op transmissiesnelheid doordat berichten langer worden. Snellere modems nodig, vereist firmware update die mogelijk niet downloadable is. ISDN ISDN Analoog: is vergelijkbaar met PSTN. ISDN-D Digi-Access X.25 huurlijn Datanet-1 Niet geschikt Niet geschikt IP IP dienstverlening via het ISDN-D kanaal is zonder hardware (converters) met het huidige KPN ISDN netwerk niet mogelijk; m.a.w. een IP betaalautomaat direct aansluiten op het ISDN-D kanaal met als doel hierover betaaltransacties te communiceren is niet mogelijk 2. De X.25 infrastructuur is onvoldoende toekomstvast. Het is niet duidelijk of/hoe lang de dienstverlening in de toekomst nog leverbaar is. Met de TOX converter kunnen X-25 terminals binnen een bedrijfsnetwerk via IP communiceren. Het betreft geen IP conversie naar het eindpunt. GSM data Niet beschikbaar Economisch niet aantrekkelijk door lage snelheid en tijdgebaseerde tarifering. Zie GPRS. - GPRS Aantrekkelijk i.v.m. volume-gebaseerde tarifering. - x-dsl, kabel, glas Elk netwerk wordt via router en ethernet interface aan de betaalautomaat gekoppeld. (Router behoort meestal tot netwerk infrastructuur provider.) - WiFi, Bluetooth, WiMax Alternatief voor ethernet aansluitingen. Router: idem als hierboven. - UMTS Door verschillende mobiele telecomaanbieders worden thans UMTS- netwerken aangelegd, welke de komende jaren nog niet landelijk dekkend zullen zijn. Betalingsverkeerdiensten dan ook nog niet worden aangeboden via UMTS. 2 Er is een theoretische oplossing; IP gebaseerd verkeer zal zowel op de TBI locatie als bij Interpay via conversieapparatuur moeten worden afgehandeld (op basis van TOX ofwel TCP/IP over X.25 technologie). Dit is commercieel een zeer oninteressante optie voor zowel TBI's als ketenpartijen vanwege de zeer hoge investeringskosten. 6

7 3.2 Toonbankinstellingen met hoog transactievolume en meer dan enkele betaalautomaten Voor het grootwinkelbedrijf (zoals supermarkten en warenhuizen) is de migratie naar IP al geruime tijd gaande. Veel van deze retailers maken op dit moment al gebruik van zogeheten Virtual Private Networks (VPN's). Dit zijn besloten bedrijfsnetwerken gebaseerd op het Internet Protocol waarbij veel toepassingen / applicaties over dit netwerk worden afgewikkeld. Hierbij is sprake van een continue verbinding tussen het hoofdkantoor en de filialen. Grootwinkelbedrijven hebben bijna altijd voldoende kennis in huis om deze migratie planmatig door te voeren. Argumenten hierbij zijn o.a. kostenbesparingen en het centraal (op het hoofdkantoor) inrichten van tal van applicaties. Daardoor kan het filiaal relatief eenvoudig en goedkoop worden voorzien van hard- en software. Een van de toepassingen die over een dergelijk IP bedrijfsnetwerk wordt meegenomen is het toonbankbetalingsverkeer. De aanbieder van een bedr ijfsnetwerk (de netwerkaanbieder) is verantwoordelijk voor het certificeren hiervan door Interpay. 3.3 Toonbankinstellingen met hoog transactievolume en een klein aantal automaten Een deel van de winkelbedrijven heeft behoefte aan een snelle aansluiting zonder het gebruik van een intern netwerk of een huurlijn. Deze groep maakt momenteel gebruik van het DigiAccess product van KPN via een ISDN-D aansluiting. Deze bedrijven hebben behoefte aan een betaaloplossing met een hoge snelheid, onder behoud van eenvoudige installatie en beheer. Aan de beschikbaarheid worden hoge eisen gesteld. 3.4 Toonbankinstellingen met laag transactievolume Voor de kleine merchants, de TBI's binnen het MKB, is het op dit moment vrij onduidelijk welke zaken wanneer nu daadwerkelijk gaan spelen op het gebied van migratie naar IP m.b.t. het betalingsverkeer. Deze nota dient ter verduidelijking. De TBI heeft vaak niet de kennis in huis van bestaande of nieuwe technieken en heeft ook geen tijd om zich hier in te verdiepen. Voor de TBI is en blijft het van belang dat het betalingsverkeer "gewoon werkt" tegen zo laag mogelijke kosten. Uitdaging aan alle betrokken partijen die een rol spelen op het gebied van deze migratie aspecten om dit zo veel als mogelijk via plug and play oplossingen mogelijk te maken. Daarbij zullen aspecten van service, ontzorging van de TBI en uiteraard scherpe tarieven bepalend zijn voor het in beweging brengen van het "migratievliegwiel". 7

8 3.5 Oplossingen voor het midden- en kleinbedrijf Voor de aansluiting van een enkelvoudige betaalautomaat zijn de volgende oplossingen in de markt beschikbaar. Gegeven de ontwikkelingen in de markt is deze lijst niet uitputtend. Telefoonlijn Hierbij wordt de betaalautomaat via een modem aangesloten op een IP-netwerk. Kenmerken: relatief la ge vaste kosten, langere verbindingstijd, wat hogere variabele kosten. Doordat migratie naar IP niet los gezien kan worden van de implementatie van CTAP zullen de meeste terminals voorzien dienen te worden van nieuwe security software naast het internet protocol. Daarnaast is het zo, dat het merendeel van de bestaande PSTN/ISDN terminals waarschijnlijk te weinig geheugen heeft of modems met te lage snelheid, waardoor transacties via het IP protocol onacceptabel lang duren. (A)DSL of kabel Hierbij wordt via een ethernet verbinding een (A)DSL- of kabelmodem aangesloten op een IPnetwerk. Door het breedband karakter zijn ook andere diensten over dit netwerk mogelijk. Kenmerken: wat hogere vaste kosten, korte verbindingstijd, lagere variabele kosten Bij storing kan bij een (A)DSL modem - in de huidige vorm met verplichte koppeling aan bestaand conventioneel telefoonabonnement - eventueel naar de telefoonlijn worden teruggevallen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een speciale router of modem. Bij een kabelmodem is deze terugvalmogelijkheid niet aanwezig. Mobiele GPRS netwerken Hierbij wordt via het mobiele GPRS netwerk aangesloten op het Internet. Kenmerken: wat hogere vaste kosten, gemiddelde verbindingstijd, lagere variabele kosten De dekking van het GPRS signaal is niet in alle gevallen gelijk en dient vooraf te worden onderzocht. Bestaande GSM terminals kunnen in principe aangepast worden door een upgrade van de firmware (is software behorend bij modem) of er kan gekozen worden voor een extern te koppelen GPRS module die aan de automaat gekoppeld kan worden. Een en ander is afhankelijk van de specifieke betaalautomaat en haar mogelijkheden. Ook voor deze automaten geldt dat ze voorzien dienen te worden van CTAP software. Betalingsverkeerdiensten zullen nog niet worden aangeboden via UMTS 3. Glas Hierbij wordt de IP betaalautomaat op de glasinfrastructuur aangesloten, vaak via een lokale device of router (ervan uitgaand dat meerdere toepassingen over deze glasinfrastructuur zullen worden gecommuniceerd). Bij storing kan niet worden teruggevallen op een conventionele telefoonverbinding. 3.6 Consumenten Voor de consument dient de overgang naar IP netwerken geen consequenties te hebben: het elektronisch betalingsverkeer dient net zo veilig en net zo snel te blijven functioneren als dat nu het geval is. 3 UMTS netwerken worden door verschillende mobiele telecomaanbieders thans aangelegd, maar deze zullen de komende jaren nog niet landelijk dekkend zijn. Het voornaamste voordeel van UMTS t.o.v. GPRS meer bandbreedte is niet van wezenlijk belang in het betalingsverkeer. Mochten UMTS netwerken in de toekomst gebruikt gaan worden voor betalingsverkeer dan betekent dit voor terminals waarschijnlijk dat het modem moet worden aangepast of vervangen. 8

9 4 Migratieaspecten IP voor toeleveranciers 4.1 Leveranciers netwerken Netwerkleveranciers krijgen mogelijkheden om passende IP diensten te bieden voor de verschillende marktsegmenten op het gebied van elektronisch toonbankbetalingsverkeer. Extra dienstverlening in de vorm van internetdiensten maar ook meer branchespecifieke zoals alarmering en beveiliging voor winkels kunnen wellicht ook via dezelfde (breedbandige) infrastructuur worden aangeboden (zeker op basis van (A)DSL). De combinatie van deze diensten over één drager wordt door de netwerkaanbieders onderzocht. Door Currence zijn aansluitingseisen geformuleerd die door Interpay worden toegepast. Daar waar applicaties als Internet in veel gevallen niet bedrijfskritisch zijn, is het betalingsverkeer dat wel. Het beheer van de oplossing is dan ook van belang. Zaken zoals beschikbaarheid en servicelevels moeten worden afgestemd op de behoeftes. Deze behoefte zal verschillen per segment. Grote landelijke retailketens hebben meer kennis en mogelijkheden om het beheer zelf te doen. Voor het MKB is ontzorging veel belangrijker. De technische en commerciële implicaties hiervan moeten worden meegenomen in marktproposities. 4.2 Leveranciers betaalautomaten De betaalautomaat leveranciers dienen hun betaalautomaten aan te passen en aan te sluiten op een ethernet of andere IP aansluiting. De nieuwe automaten zullen ter certificering bij Currence / Interpay aangeboden moeten worden. De software dient aangepast en uitgebreid te worden met het native TCP/IP communicatieprotocol. Naast de terminal dienen de automaatleveranciers hun Terminal Management Systemen aan te passen, zowel hardware- alsook softwarematig. Momenteel bestaan er al oplossingen op basis van TCP/IP in combinatie met Beanet. Echter is IP hier een vrije keuze van de retailer en geen verplichting. Zodra terminals voorzien worden van EMV/CTAP zal TCP/IP het verplichte communicatieprotocol worden. Migratie naar native IP zal in grote mate resulteren in vervanging van de bestaande terminals. In de gevallen waar upgrade mogelijk is, zal zeer vaak een bezoek op locatie noodzakelijk zijn. Van één betaalautomaatleverancier is bekend dat remote alle software geladen kan worden evenals het remote omzetten van sleutels, waardoor terminals zonder tussenkomst van een monteur over kunnen naar IP en/of naar EMV/CTAP. Betaalautomaten die worden voorzien van het CTAP acquiring protocol en IP netwerken dienen door Currence / Interpay te worden gecertificeerd. Daarbij wordt de totale automaat opnieuw getoetst aan de laatste security requirements. Dit heeft mogelijk consequenties voor bepaalde apparatuur die eerder tegen oudere security requirements is getoetst. De overgang naar CTAP is met name van belang voor de ondersteuning van EMV. Ten aanzien van het netwerk geldt dat hoe geslotener het netwerk is, des te lastiger het is om een beheerstoegang te realiseren en de betaalautomaat op afstand te beheren. 9

10 Bestaande terminals IP is een duidelijke verzwaring van de datacommunicatie. Met name het langzamere PSTN zal hiervan veel hinder ondervinden (als de automaat een extra IP stack al aankan). Voor deze klanten zal het een upgrade van de modemfunctie in de automaat of vervanging van de automaat betekenen of tenminste een langzamere transactie. Het wegvallen van ISDN-D betekent voor veel klanten of een vervanging van de terminal, of een duidelijke extra kostenpost op het gebied dan datacom (ISDN-B is duurder dan ISDN-D). Daarnaast werkt ISDN-D vaak voor clusteroplossingen. Dat is met ISDN-B veel moeilijker te realiseren. Nieuwe terminals IP is de juiste keuze als protocol. Voor snelle verbindingen levert dit veel voordelen op. Belangrijkste nadeel is dat IP ook de deur openzet voor alle systemen die op hetzelfde netwerk zijn gekoppeld. Voor de voordelen komt er dus wel een risico bij. Nieuwe netwerken (o.a. glas of kabel) Wanneer nieuwe netwerken ook IP ondersteunen en Ethernet als connectie leveren, geeft dit geen verandering voor de betaalautomaat; dit kan gewoon een Ethernet automaat blijven. In dit geval maakt het voor de automaat geen enkel verschil of de drager adsl, glas, kabel of iets anders is. 10

11 5 Migratieaspecten IP voor aanbieders betaaldiensten 5.1 Banken De aansluitingen tussen banken en processors worden onafhankelijk van de migratie van de betaalautomaten op IP technologie gebaseerd. Dit heeft geen invloed op de IP-migratie van de betaalautomaten. 5.2 Processors Transactieverwerkende partijen zullen specificaties dienen op te stellen en vervolgens hun host hardwarematig geschikt dienen te maken voor communicatie via native IP. Daarnaast zullen de specificaties voor het communicatieprotocol geïmplementeerd dienen te worden. Overige transactieverwerkende partijen dienen hun host te voorzien van een gateway op het IP-netwerk. Interpay heeft zijn specificaties reeds beschikbaar gesteld aan netwerkproviders en betaalterminalleveranciers. 6 Stand van zaken IP -migratie Veel grootwinkelbedrijven zijn bezig met de migratie naar IP, veelal op basis van IP VPN bedrijfsnetwerken. Naast de zogeheten XOT toepassing (X.25 over IP VPN) handelen sommige grootwinkelbedrijven op bepaalde winkellocaties al succesvol IP betalingsverkeer af. Het MKB moet, anders dan het grootwinkelbedrijf worden geholpen bij een migratie naar IP. Het MKB wenst een aantrekkelijk geprijsd en ontzorgd IP package. Diverse telecom operators werken aan de gevraagde IP dienstverlening; de precieze status hiervan is op dit moment (medio 2005) nog onduidelijk

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 1 Inhoudsopga ve 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Functionele beschrijving... 4 2.1 Pinterminals en bandbreedte... 4 2.1.1 Pinterminals...

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Ook bij u!

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Ook bij u! pinnen gaat beginnen. Ook bij u! pinnen gaat beginnen. Ook bij u! Nederland stapt over op het pinnen met de chip in plaats van met de magneetstrip. De eerste pilots van het nieuwe pinnen zijn gestart.

Nadere informatie

Presentatie TCP/IP voor LPCB Nederland 20 en 28 juni 2011

Presentatie TCP/IP voor LPCB Nederland 20 en 28 juni 2011 Van Dusseldorp Training Presentatie TCP/IP voor LPCB Nederland 20 en 28 juni 2011 Van Dusseldorp Training Programma 1. Activiteiten Van Dusseldorp Training 2. Alarmcommunicatie algemeen 3. LAN-WAN 4. Toegangsnetwerken

Nadere informatie

GLASVEZEL VOOR DE ONDERNEMER

GLASVEZEL VOOR DE ONDERNEMER GLASVEZEL VOOR DE ONDERNEMER HELDEN VAN NU SLUIT HET MKB AAN OP HET GLASVEZELNETWERK VAN REGGEFIBER Vindt u goede en snelle service belangrijk? Houdt u van een persoonlijke en eerlijke benadering? U kunt

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Pinnen over IP

Dienstbeschrijving Pinnen over IP Dienstbeschrijving Pinnen over IP RoutIT Datum: 2016 Versielog RoutIT Pinnen over IP 11-10-2016 2 Inhoudsopgave 1 Pinnen over IP... 4 2 Technische specificaties... 5 3 Pinnen over IP of Pinnen over Internet...

Nadere informatie

uw ICT partner ADSL Home en Business

uw ICT partner ADSL Home en Business uw ICT partner ADSL Home en Business ADSL Home en Business Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1.0 Introductie 2 1.1 Wat is DSL 2 1.2 Hoe werkt DSL 2 1.3 ADSL is de Asymmetrische variant van de DSL techniek

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

Zakelijk Internet Asymmetrisch Dienstbeschrijving

Zakelijk Internet Asymmetrisch Dienstbeschrijving Tele2 Zakelijk Postbus 22697 1100 DD Amsterdam T 020-750 10 00 F 020-750 10 01 tele2.nl/zakelijk Kvk Amsterdam 33303418 Tele2 Zakelijk is een handelsnaam van Tele2 Nederland B.V. Dienstbeschrijving 2 van

Nadere informatie

De implicaties van M2M toepassingen voor het nummerplan

De implicaties van M2M toepassingen voor het nummerplan De implicaties van M2M toepassingen voor het nummerplan NNO bijeenkomst 28 mei 2009 Den Haag Introductie 2 Stratix Consulting Wie zijn we? Stratix: Consultancy bureau met focus op elektronische infrastructuur

Nadere informatie

Generieke eisen ten aanzien van datacomnetwerken voor het transport van het PINbetalingsverkeer

Generieke eisen ten aanzien van datacomnetwerken voor het transport van het PINbetalingsverkeer PIN B.V. BIJLAGE J Rules & Regulations bepalingen Generieke eisen ten aanzien van datacomnetwerken voor het transport van het PINbetalingsverkeer Versie : 3.2 Datum : januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Pinnen over IP Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Pinnen over IP Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Pinnen over IP Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

Extended Ethernet. uw ICT partner

Extended Ethernet. uw ICT partner Extended Ethernet uw ICT partner Extended Ethernet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 1.0 Introductie...2 1.1 Wat is Extended Ethernet...2 1.2 Hoe werkt Extended Ethernet...2 1.3 Wat zijn de leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

we secure YOUR network Versleuteling voice en data verkeer voor optimale beveiliging verbindingen

we secure YOUR network Versleuteling voice en data verkeer voor optimale beveiliging verbindingen we secure YOUR network Versleuteling voice en data verkeer voor optimale beveiliging verbindingen 2connect-IT informatiedag 2012 Agenda Introductie Mobiele communicatie Combinatie met 2connect-IT Introductie

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Sluit u aan op breedband

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Sluit u aan op breedband Het nieuwe pinnen gaat beginnen Sluit u aan op breedband 2 Het nieuwe pinnen gaat beginnen Sluit u aan op breedband De aangewezen verbinding voor het nieuwe pinnen is een breedbandverbinding. Dat is zeker

Nadere informatie

Toelichting bij de oproep voor een Dubbele Telecom verbinding in de pinketen

Toelichting bij de oproep voor een Dubbele Telecom verbinding in de pinketen Toelichting bij de oproep voor een Dubbele Telecom verbinding in de pinketen Introductie De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) wil de beschikbaarheid van de pinbetaalketen verhogen. Een van

Nadere informatie

Commerciële Dienstbeschrijving Zakelijk Alarm op een breedbandverbinding van KPN juni 2014

Commerciële Dienstbeschrijving Zakelijk Alarm op een breedbandverbinding van KPN juni 2014 1 Commerciële Dienstbeschrijving Zakelijk Alarm op een breedbandverbinding van KPN juni 2014 Inhoudsopga ve 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Voordelen... 3 2 Functionele beschrijving... 5 2.1 Hoe

Nadere informatie

VoIP, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging Auteurs: Maarten Oberman, Albert Molenaar Telecommagazine september 2006

VoIP, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging Auteurs: Maarten Oberman, Albert Molenaar Telecommagazine september 2006 VoIP, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging Auteurs: Maarten Oberman, Albert Molenaar magazine september 2006 Voice over IP is de resultante integratie van voice functies met de datacommunicatieomgeving,

Nadere informatie

PINnen over Zakelijk Internet Toelichting Aanvullende voorwaarden & Technische eisen

PINnen over Zakelijk Internet Toelichting Aanvullende voorwaarden & Technische eisen PINnen over Zakelijk Internet Toelichting Aanvullende voorwaarden & Technische eisen I nhoudsopgav e 1 Aanvullende voorwaarden PINnen over Zakelijk Internet...3 1.1 Informatieplicht...3 1.2 Auditplicht...4

Nadere informatie

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld.

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. Wat is ISDN2? Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. U kunt uw ISDN2 eenvoudig uitbreiden. Heeft u tot vijf ISDN2-lijnen nodig kies dan voor ISDN2 meervoudig.

Nadere informatie

NETWERKOPLOSSINGEN. IP Private Network. IPSEC Virtual Private Network. Metro Ethernet Connect

NETWERKOPLOSSINGEN. IP Private Network. IPSEC Virtual Private Network. Metro Ethernet Connect NETWERKOPLOSSINGEN IPSEC Virtual Private Network IP Private Network Metro Ethernet Connect Signet Netwerkoplossingen OP MAAT GEMAAKTE OPLOSSINGEN VOOR KLEINE, GROTE OF COMPLEXE NETWERKEN Wanneer u op zoek

Nadere informatie

Uw internetaansluiting

Uw internetaansluiting Studio Visual Steps Uw internetaansluiting Een overzicht van de mogelijkheden 1 Voorwoord Beste lezers en lezeressen, In deze gids krijgt u informatie over de verschillende aansluitmogelijkheden waaruit

Nadere informatie

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer)

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Presentatie voor Detailhandel Nederland 28 augustus 2009 Piet Mallekoote, Algemeen Directeur Currence Voorzitter Afstemgroep

Nadere informatie

Handleiding DSL Access Versatel

Handleiding DSL Access Versatel Handleiding DSL Access Versatel INHOUDSOPGAVE 1. 1.1. INSTALLATIE...3 Installatie door monteur...3 1.2. Doe-het-zelf installatie...3 1.2.1 Het doe-het-zelf pakket... 3 1.2.2 Installatie splitter... 4 1.2.3

Nadere informatie

FAQ Pinnen over IP-dienst van SURFnet

FAQ Pinnen over IP-dienst van SURFnet FAQ Pinnen over IP-dienst van SURFnet Auteur(s): SURFnet Versie: 1.9 Datum: 17 mei 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Deutsche

Nadere informatie

AoIP en Inbraakpreventie Nu geen actie over enkele jaren geen doormeldingen meer??!!

AoIP en Inbraakpreventie Nu geen actie over enkele jaren geen doormeldingen meer??!! AoIP en Inbraakpreventie Nu geen actie over enkele jaren geen doormeldingen meer??!! totaal leverancier voor elektronische beveiligingsproducten Henk Wildeman totaal Installateur voor elektrotechnische

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. Internet op Maat... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 (x)dsl- verbindingen... 3 1.2.1 ADSL... 3 1.2.2 VDSL... 4 1.2.3 SDSL... 4 1.3 Ethernet- Acces op basis van koper... 4 1.4 Glasvezel (Fiber

Nadere informatie

Installatie-instructie. Vx520 + Vx820

Installatie-instructie. Vx520 + Vx820 Installatie-instructie 1 INSTALLEREN VAN DE BETAALAUTOMAAT 1.1. Geleverde onderdelen Is de betaalautomaat als plug & play-pakket aan u geleverd, dan hebt u de volgende onderdelen ontvangen. Overicht van

Nadere informatie

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER KLAAR VOOR MORGEN EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER OVER BENK GROEP Wilt u over op glasvezel, bellen via VoIP, het netwerkbeheer uitbesteden

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Solcon Pin

Dienstbeschrijving Solcon Pin Dienstbeschrijving Solcon Pin Inleiding In deze dienstbeschrijving staat beschreven wat de dienst IP-Pin van Solcon. Deze dienstbeschrijving maakt deel uit van de overeenkomst tussen Solcon Internetdiensten

Nadere informatie

SDSL.bis. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8

SDSL.bis. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 SDSL.bis Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is SDSL.bis?... 3 1.2. Hoe werkt SDSL.bis?... 3 1.3. Wat zijn de leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Dienstbeschrijving HIP (x)dsl Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving HIP (x)dsl Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving HIP (x)dsl Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Service Level Agreement Managed Voice

Service Level Agreement Managed Voice Service Level Agreement Managed Voice Dit document beschrijft het Service Level Agreement (SLA) voor de dienst Managed Voice. Het beschrijft de scope van verantwoordelijkheid, de serviceniveaus, de responstijden,

Nadere informatie

Breedband voor ondernemers

Breedband voor ondernemers Breedband voor ondernemers De ontwikkelingen op het gebied van breedband en IT gaan snel. Met UNET profiteert uw organisatie optimaal van de alsmaar toenemende mogelijkheden. Nu en in de toekomst! UNET

Nadere informatie

Plugwise binnen de zakelijke omgeving

Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise is een gebruiksvriendelijk energiemanagementsysteem voor de zakelijke markt. Per stopcontact wordt er gemeten hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en

Nadere informatie

MPL Firewall. Wel zo veilig!

MPL Firewall. Wel zo veilig! MPL Firewall Wel zo veilig! MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig en eenvoudig

Nadere informatie

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Gefeliciteerd met uw keuze voor Optibel telefonie. We hopen dat u tevreden zult zijn met onze service en zien er naar uit de komende

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 16 september 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5

Nadere informatie

Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden

Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden IP-VPN van Telenet Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden De veelzijdigste VPN-oplossing om uw vestigingen te verbinden U wilt dat de verschillende vestigingen

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Vast internet. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Vast internet. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Vast internet Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 14 juni 2016 Inhoud 1 Dit is Vast Internet 3 2 Specificaties en verbindingen met bandbreedtegarantie 5 3 Specificaties overige

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN KABELS? POWERLINE VERBINDINGEN GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN KABELS? POWERLINE VERBINDINGEN GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 02 oktober 2016 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5 2.3

Nadere informatie

Installatie-instructie. Vx520

Installatie-instructie. Vx520 Installatie-instructie INSTALLEREN VAN DE BETAALAUTOMAAT 1.1. Geleverde onderdelen Is de betaalautomaat als plug & play-pakket aan u geleverd, dan hebt u de volgende onderdelen ontvangen. Overzicht van

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving dataverbindingen

1 Dienstbeschrijving dataverbindingen 1 Dienstbeschrijving dataverbindingen Lancom heeft als doelstelling om een one stop shop te zijn voor het MKB en MKB+, dit betekent dat onze dienstverlening niet stopt bij de Firwall of de router. Van

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Even voorstellen: Clemens Jans RSE. Vanaf 1984 t/m heden werkzaam in de beveiligingsbranche Voorheen diverse gerenommeerde beveiligingsbedrijven

Even voorstellen: Clemens Jans RSE. Vanaf 1984 t/m heden werkzaam in de beveiligingsbranche Voorheen diverse gerenommeerde beveiligingsbedrijven Even voorstellen: Clemens Jans RSE Vanaf 1984 t/m heden werkzaam in de beveiligingsbranche Voorheen diverse gerenommeerde beveiligingsbedrijven Vanaf 01-06-2014 Sales Manager ASB-Security BV Eindhoven

Nadere informatie

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! Voordelen Hoe werkt het? HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten 1 HIP telefonie communiceren via de Cloud Met HIP belt

Nadere informatie

Sport Connect Netwerk

Sport Connect Netwerk Sport Connect Netwerk Ontzorgt en wel zo veilig SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren

Nadere informatie

YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL!

YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL! YES MOBIEL+ BRENGT VAST EN MOBIEL SAMEN IN ÉÉN FLEXIBELE OPLOSSING! Dé Business Provider YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL! Voor u als ondernemer kan een gemiste oproep cruciaal

Nadere informatie

Vast Mobiel Integratie (FMC)

Vast Mobiel Integratie (FMC) Kernactiviteiten Support & Beheer Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions Managed Solutions Connectivity WWW.MERICT.NL Whitepaper

Nadere informatie

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn VoIP versus PABX Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn Voor het tijdperk van Voice over IP (VoIP) zag de telecommanager zich bij de keuzes die gemaakt moesten

Nadere informatie

Installatierichtlijn routers, alarmering i.v.m. Pin verkeer

Installatierichtlijn routers, alarmering i.v.m. Pin verkeer Installatierichtlijn routers, alarmering i.v.m. Pin verkeer Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beveiliging in combinatie met ander gebruik van de router 4 3. Configureren van de router 4 3.1. Gecertificeerd netwerk

Nadere informatie

Installatie-instructie. Vx680

Installatie-instructie. Vx680 Installatie-instructie 1. INSTALLEREN VAN DE BETAALAUTOMAAT 2.1. Geleverde onderdelen Is de betaalautomaat als plug & play-pakket aan u geleverd, dan hebt u de volgende onderdelen ontvangen. Overzicht

Nadere informatie

Product Sheet GlasOperator Residential Gateway van Draytek

Product Sheet GlasOperator Residential Gateway van Draytek Product Sheet Residential Gateway van Draytek Dit document beschrijft de voordelen van de Residential Gateway van ten opzichte van huidige oplossingen in de markt. Legenda De Vigor 1000vn Residential Gateway

Nadere informatie

Extended Ethernet (SDSL.bos)

Extended Ethernet (SDSL.bos) Extended Ethernet (SDSL.bos) Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Copyright The Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1... 3 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is SDSL.bis?...

Nadere informatie

MSSL Dienstbeschrijving

MSSL Dienstbeschrijving MSSL Dienstbeschrijving Versie : 1.0 Datum : 28 augustus 2007 Auteur : MH/ME Pagina 2 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... 3 Divinet.nl Mssl... 3 Hoe

Nadere informatie

Infosessie Systeembeheerders. 26 juni 2002. VPN aan de KULeuven

Infosessie Systeembeheerders. 26 juni 2002. VPN aan de KULeuven Infosessie Systeembeheerders VPN aan de KULeuven Doel (1) vertrouwelijke informatie ter beschikking stellen van 'KUL-vreemde' netwerken thuiswerkers mobiele gebruikers externe contracten kotnet constante

Nadere informatie

Kennissessie Remote Beheer Met Conel Routers. 23 mei 2013. Private GSM Private M2M

Kennissessie Remote Beheer Met Conel Routers. 23 mei 2013. Private GSM Private M2M Kennissessie Remote Beheer Met Conel Routers 23 mei 2013 Mixe Communication Solutions (MCS) Jan van Rossum MCS: twee hoofdpijlers Telefonie/besdrijfsnetwerk Machine to Machine Voice vast/mobiel, SMS &

Nadere informatie

WLAN EN LAN UITBREIDINGEN...

WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 25 augustus 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5 3

Nadere informatie

TradePoint Systems NCTS Oplossingen

TradePoint Systems NCTS Oplossingen TradePoint Systems NCTS Oplossingen Van overheidswege bent u vanaf 1 april 2004 verplicht om uw huidige transitdocumenten elektronisch aan te maken en te versturen. Indien uw organisatie niet beschikt

Nadere informatie

MPL Alarm en Communicatie Centrale

MPL Alarm en Communicatie Centrale MPL Alarm en Communicatie Centrale MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

School Firewall. Wel zo veilig!

School Firewall. Wel zo veilig! School Firewall Wel zo veilig! SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van de school

Nadere informatie

Alarm over IP. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8

Alarm over IP. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Alarm over IP Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is Alarm over IP?... 3 1.2. Waarom lanceert The VOIP Company

Nadere informatie

SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL. Ascom (Nederland) B.V.

SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL. Ascom (Nederland) B.V. SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL Ascom (Nederland) B.V. 2 Doel van deze presentatie: Inzicht geven in: Hoe bij Florence domotica en IP technologie gebruikt wordt als oplossing voor zorg, welzijn en

Nadere informatie

Mobiele betaalterminal. iwl251 WIFI. De mobiele betaalterminal voor optimaal gebruik

Mobiele betaalterminal. iwl251 WIFI. De mobiele betaalterminal voor optimaal gebruik Mobiele betaalterminal iwl251 WIFI De mobiele betaalterminal voor optimaal gebruik Over Paqar Paqar is de nieuwe naam voor betaalsystemen. Voor koop en huur. Van vaste betaalsystemen tot mobiel afrekenen.

Nadere informatie

Data Connect M2M. Mobiele datacommunicatie tussen apparaten, machines en systemen

Data Connect M2M. Mobiele datacommunicatie tussen apparaten, machines en systemen Mobiele datacommunicatie tussen apparaten, machines en systemen Draadloze machine-to-machine communicatie Machines worden slimmer. Niet alleen doen ze hun werk sneller en nauwkeuriger, maar ze zijn ook

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Catering Firewall. Wel zo veilig!

Catering Firewall. Wel zo veilig! Catering Firewall Wel zo veilig! CateringConnect is een totaalconcept voor de Caterings branche. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2. Inhoud 1 Inleiding 3 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.3 Facturatie 4 3 Qfast Telefonie 5 3.1 Wat is Qfast Telefonie? 5 3.2 Hoe werkt Qfast

Nadere informatie

Hotel Firewall. Wel zo veilig!

Hotel Firewall. Wel zo veilig! Hotel Firewall Wel zo veilig! HotelsConnect voor uw hotel. Voor een hotel is telefonie, beveiliging en internet van groot belang. En bijvoorbeeld eventuele muziek, de mogelijkheid tot pinnen en camerabewaking

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis. 4. Aanbod en next steps. 5. Vragen

Inhoud. 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis. 4. Aanbod en next steps. 5. Vragen Sluis 15-02-2016 Inhoud 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis 4. Aanbod en next steps 5. Vragen Wie is Greenet? Greenet levert breedband internet in de buitengebieden

Nadere informatie

Zonder connectiviteit ligt alles stil

Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder transport staat alles stil. Dit geldt ook binnen de ICT- en telecomsector. Zonder connectiviteit geen toegang tot internet en social media; zijn apps en cloud

Nadere informatie

Toekomstvaste pinautomaat voor elke ondernemer: Altijd & Overal Zorgeloos pinnen!

Toekomstvaste pinautomaat voor elke ondernemer: Altijd & Overal Zorgeloos pinnen! Vx570 + Vx810 pinpad Toekomstvaste pinautomaat voor elke ondernemer: Altijd & Overal Zorgeloos pinnen! Waarom uw klanten laten pinnen? U biedt uw klanten extra service en versterkt zo de klantenbinding.

Nadere informatie

De richtlijnen ten aanzien van de service contracten voor de 6400 (geïntegreerd met een kassa) zijn slechts indicatief.

De richtlijnen ten aanzien van de service contracten voor de 6400 (geïntegreerd met een kassa) zijn slechts indicatief. 1 Inleiding Dit document beschrijft de nieuwe service contracten en is van toepassing op alle service contracten die afgesloten worden. De nieuwe contractvormen die gedefinieerd zijn, zijn de Premium en

Nadere informatie

CBizz Dienstbeschrijving Cogas Footprint

CBizz Dienstbeschrijving Cogas Footprint CBizz Dienstbeschrijving Cogas Footprint Diensten: CBizz Office Versie 1.0 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Dienstbeschrijving... 3 1.2 Doelgroep... 3 2. Opbouw van CBizz office... 4 2.1 Toegang tot het

Nadere informatie

Recreatie Firewall. Wel zo veilig!

Recreatie Firewall. Wel zo veilig! Recreatie Firewall Wel zo veilig! RecreatieConnect is een uniek concept voor de recreatiebranche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten voor uw organisatie. RecreatieConnect biedt u diensten

Nadere informatie

RealEstate Firewall. Wel zo veilig!

RealEstate Firewall. Wel zo veilig! RealEstate Firewall Wel zo veilig! RealEstateConnect voor uw makelaarskantoor. In het totaalconcept dat RealEstateConnect biedt zit onder andere IP telefonie, internettoegang, websites en coaching voor

Nadere informatie

Medical Connect Netwerk

Medical Connect Netwerk Medical Connect Netwerk Ontzorgt en wel zo veilig MedicalConnect, een totaalconcept voor zorginstellingen. Internet is tegenwoordig onmisbaar, ook voor een zorginstelling. En voor uw klanten is het wel

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Medical Firewall. Wel zo veilig!

Medical Firewall. Wel zo veilig! Medical Firewall Wel zo veilig! MedicalConnect, een totaalconcept voor zorginstellingen. Internet is tegenwoordig onmisbaar, ook voor een zorginstelling. En voor uw klanten is het wel fijn om gemakkelijk

Nadere informatie

Handleiding SpeedTouch VPN wizad.

Handleiding SpeedTouch VPN wizad. Handleiding SpeedTouch VPN wizad. Dit document is een stap voor stap handleiding om een VPN verbinding te maken tussen 2 vestigingen door middel van een Speed- Touch VPN modem. Het is geschikt voor de

Nadere informatie

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen Het telefonieplatform van deze tijd Telefonie en IT komen steeds meer samen 2002 02 13 Stabiele groei 14 miljoen Omzet 2012 115+ professionals Ambitie: de beste Partnership Innovatief Onderwijs Zorg Goede

Nadere informatie

De print van de centrale is hardwarematig aangepast waardoor een upgrade is niet mogelijk is.

De print van de centrale is hardwarematig aangepast waardoor een upgrade is niet mogelijk is. Galaxy Flex 3 FAQ Let Op!! Sommige instellingen hebben te maken met regelgeving. Controleer daarom of het aanpassen van een instelling niet in strijd is met de regels waar uw installatie aan moet voldoen.

Nadere informatie

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal Quick Start Guide for Mxstream In de Nederlandse taal 1 Inleiding Deze quick start guide bevat de beschrijving van de stappen die moeten worden gezet om de C100BRS4 router in te zetten in de Nederlandse

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen HotelsConnect voor uw hotel. Voor een hotel is telefonie, beveiliging en internet van groot belang. En bijvoorbeeld eventuele muziek, de mogelijkheid tot pinnen en camerabewaking

Nadere informatie

Installeren Internet Plus. Handleiding

Installeren Internet Plus. Handleiding Installeren Plus Handleiding Inhoudsopgave 1. Introductie handleiding 4 2. Plus 4 3. Koppelen van uw netwerk met het Ziggo netwerk 5 3.1 De standaard Plus dienst 5 3.2 Plus dienst met optie van Ziggo 5

Nadere informatie

Hieronder een overzicht van de geboden service per type contract (uitgezonderd de Vx670): Service Excellent Geen SLA

Hieronder een overzicht van de geboden service per type contract (uitgezonderd de Vx670): Service Excellent Geen SLA 1 Inleiding Dit document beschrijft het servicecontract en is van toepassing op alle service contracten die afgesloten worden. De contractvorm die is gedefinieerd is het Excellent contract, welke voor

Nadere informatie

CURSUS NETWERKEN. Anneleen Notermans - Dieter Meerts - Inge Jeurissen Jolien Knapen

CURSUS NETWERKEN. Anneleen Notermans - Dieter Meerts - Inge Jeurissen Jolien Knapen 2009 2010 CURSUS NETWERKEN Anneleen Notermans - Dieter Meerts - Inge Jeurissen Jolien Knapen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Wat is een netwerk? 4 3 Waarom een netwerk 5 3.1 De geschiedenis van het netwerk

Nadere informatie

Thuisnetwerk. Ger Stok Maart 2017

Thuisnetwerk. Ger Stok Maart 2017 Thuisnetwerk Ger Stok Maart 2017 RvG/1Q2016 Agenda Waarom thuisnetwerk? Internetverbinding Bestanden delen Printer NAS TV (Camera)Bewaking Domotica Thuisnetwerk 2 Begrippen LAN WLAN WAN Cloud Local Area

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Office Plus

Dienstbeschrijving. Office Plus Dienstbeschrijving Office Plus Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Office Plus 4 2.1 Doelgroep 4 3 Opbouw van Office Plus 5 3.1 Toegang tot het netwerk: Cable Access 5 3.2 Internet varianten en opties 5 3.3

Nadere informatie

Multiple PVC. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8

Multiple PVC. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Multiple PVC Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Inhoud Hoofdstuk 1... 3 1.0 Introductie... 3 1.1 Voordelen van een dual pvc... 3 1.2 Ruime keuze... 3 1.3 Wat is een SLA?...

Nadere informatie

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Met glasvezel klaar voor de toekomst Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Agenda Introductie 3Bplus Glasvezel waarom? Aanpak verglazing Glasvezel

Nadere informatie

VP-Anylink De super dongle voor een snelle en betrouwbare mobiele breedbandverbinding

VP-Anylink De super dongle voor een snelle en betrouwbare mobiele breedbandverbinding Inhoud presentatie Wie is Simac Electronics bv? Relatie tussen Simac en Procyon Networks Doelstelling en toepassing van het product VP-Anylink Introductie Procyon Networks Techniek rond VP-Anylink Waarom

Nadere informatie

KPN ÉÉN biedt eenvoud

KPN ÉÉN biedt eenvoud KPN ÉÉN ÉÉN KPN ÉÉN biedt eenvoud optimaal samenwerken en beter bereikbaar Eén factuur Eén contract Eén prijsplan Eén helpdesk Eén aanspreekpunt Eén online beheerportal Eén adresboek Eén telefoonnummer

Nadere informatie

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net Algemeen Deze dienstbeschrijving omvat de specifieke kenmerken van de dienst DigiAlarm.net van ASB-Security BV, hierna te noemen ASB. Inleiding Wat biedt de dienst DigiAlarm.net DigiAlarm.net is een alarmtransmissiedienst

Nadere informatie

Your Pathway to the Real-Time Enterprise. Belgacom Explore Infrastructure Services. Connectiviteitsdiensten

Your Pathway to the Real-Time Enterprise. Belgacom Explore Infrastructure Services. Connectiviteitsdiensten Your Pathway to the Real-Time Enterprise Belgacom Explore Infrastructure Services Connectiviteitsdiensten 2.1.1. Connectiviteitsdiensten Dienstbeschrijving V1.0 1. Inleiding Belgacom Explore is een openstandaard-mpls-netwerk

Nadere informatie