ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2087(INI) over de Europese dimensie van de sport (2011/2087(INI))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2087(INI) 22.6.2011. over de Europese dimensie van de sport (2011/2087(INI))"

Transcriptie

1 EUROPEES PARLEMENT Commissie cultuur en onderwijs 2011/2087(INI) ONTWERPVERSLAG over de Europese dimensie van de sport (2011/2087(INI)) Commissie cultuur en onderwijs Rapporteur: Santiago Fisas Ayxela PR\ doc PE v01-00 In verscheidenheid verenigd

2 PR_INI INHOUD ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT... 3 TOELICHTING... 8 Blz. PE v /12 PR\ doc

3 ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT over de Europese dimensie van de sport (2011/2087(INI)) Het Europees Parlement, gezien de mededeling van de Commissie van 18 januari 2011 met de titel "Ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport" (COM(2011)0012), gezien het Witboek over sport (COM(2007)0391), gezien zijn resolutie van 14 april 2005 over doping in de sport 1, gezien zijn resolutie van 29 maart 2007 over de toekomst van het beroepsvoetbal in Europa 2, gezien zijn resolutie van 13 november 2007 over de rol van sport in het onderwijs 3, gezien zijn resolutie van 8 mei 2008 met de titel "Witboek over Sport" 4, gezien zijn resolutie van 10 maart 2009 over de integriteit van online gokken 5, gezien de Beschikking 2010/37/EG van de Raad van 27 november 2009 over het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk ter bevordering van actief burgerschap (2011), gezien de conclusies van de Raad van 18 november 2010 over de rol van sport als bron en motor van actieve sociale insluiting 6, gezien de conclusies van de Raad van 17 juni 2010 over de nieuwe strategie voor groei en werkgelegenheid, inzonderheid het gedeelte dat de kerndoelen bevestigt met betrekking tot de verbetering van het onderwijsniveau, gezien de resolutie van de Raad van 1 juni 2001 over een werkplan van de Europese Unie voor sport voor , gezien het advies van het Comité van de Regio's 8 en het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van oktober 2011 met de titel "Ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport" 9, gezien de artikelen 6 en 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, gezien de Verklaring van Punta de l'este van december 1999 en op de rondetafelbijeenkomst 1 Aangenomen teksten, P6_TA(2008) Aangenomen teksten, P6_TA(2007) Aangenomen teksten, P6_TA(2007) Aangenomen teksten, P6_TA(2008) Aangenomen teksten, P6_TA(2009) PB C 326 van , blz PB C 162 van , blz CvdR xxx/ EESC /xxx. PR\ doc 3/12 PE v01-00

4 van de Unesco over traditionele sporten en spelen (TSG) 1, over de erkenning van traditionele sporten en spelen als onderdeel van een onaantastbaar erfgoed en een symbool van culturele verscheidenheid, gezien de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Gerecht alsook de beschikkingen van de Commissie op het gebied van sport, gezien artikel 48 van het Reglement, gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs en de adviezen van de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie juridische zaken, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0000/2010), A. overwegende dat sport bijdraagt aan de verwezenlijking van strategische doelstellingen van de Unie, dat sport fundamentele pedagogische en culturele waarden van de Unie op de voorgrond stelt en een wapen in de strijd voor integratie is, aangezien sport gericht is op alle burgers, onafhankelijk van hun geslacht, etnische afkomst, godsdienst, leeftijd, nationaliteit of sociale omstandigheden, B. overwegende dat sport bepalend is voor de gezondheidstoestand in de moderne samenleving en een essentieel element is van goed onderwijs, C. overwegende dat dopingpraktijken in strijd zijn met de met de waarden van sport en sporters blootstellen aan ernstige gevaren, D. overwegende de onzekere situatie van talrijke atleten van hoog niveau aan het einde van hun sportcarrière, E. overwegende dat geweldpleging en discriminerende uitingen zich kunnen voordoen tijdens sportcompetities, F. overwegende dat sportbeoefening door vrouwen niet voldoende gewaardeerd wordt en dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de besluitvormingsorganen van sportorganisaties, G. overwegende dat sport een belangrijke plaats inneemt in de Europese economie in die zin dat hiermee direct of indirect ongeveer 15 miljoen banen mee gemoeid zijn, dat wil zeggen 5,4% van de beroepsbevolking, en een jaarlijkse toegevoegde waarde van rond de 407 miljard euro, ofwel 3,65% van het Europese bbp, H. overwegende dat grote evenementen en sportbeoefening uitzonderlijke gelegenheden bieden voor het benutten van het potentieel voor de ontwikkeling van toerisme in Europa, I. overwegende dat het Europese sportmodel berust op een bond per sportdiscipline en wordt gekenmerkt door een autonome, democratische, territoriale en piramidevormige organisatie van de sportieve en financiële-solidariteitsmechanismen, J. overwegende dat de 35 miljoen vrijwilligers en de clubs en non-profit sportorganisaties de 1 Almaty, Kazakhstan, 5-6 november PE v /12 PR\ doc

5 ontwikkeling van amateursport mogelijk maken, K. overwegende dat de specifieke kenmerken van sport moeten worden opgevat als het geheel van bijzondere en essentiële aspecten van sport, die deze onderscheiden van alle andere sectoren van economische activiteiten, maar per geval moeten worden bekeken, L. overwegende dat de nationale ploegen een essentiële rol spelen en dat deze dus beschermd moeten worden, M. overwegende dat de aard zelf van competities tussen nationale ploegen met zich meebrengt dat de bonden de opleiding van nationale sporters kunnen verbeteren, N. overwegende dat de professionele sport te lijden heeft onder het verschijnsel van financiële instabiliteit, O. overwegende dat de sportbonden niet beschikken over de structurele en wettelijke middelen om op efficiënte wijze op te treden tegen oneerlijke sportpraktijken, P. overwegende dat sport een rol kan spelen op verschillende gebieden van de buitenlandse betrekkingen van de Unie, De maatschappelijke rol van sport 1. benadrukt het belang van het aanmoedigen van sportbeoefening op scholen en universiteiten; 2. verzoekt sportorganisaties zich te bekommeren om sporters met een handicap; 3. onderstreept de noodzaak om de strijd tegen doping te ondersteunen, met respect voor de individuele vrijheden van de atleten; moedigt de lidstaten aan de handel in dopingmiddelen op dezelfde wijze te behandelen als de handel in illegale drugs en hun nationale wetgeving in die zin aan te passen; 4. moedigt de lidstaten aan rekening te houden met de ervaring van voormalige sporters wanneer deze toegang zoeken tot het beroep van trainer, alsook specifieke trajecten uit te zetten voor atleten van hoog niveau die ervoor kiezen hoger onderwijs te volgen en mentoren in te zetten om hen op te volgen; 5. verzoekt de lidstaten supporters die gewelddadig of discriminerend gedrag hebben vertoond de toegang tot stadions te ontzeggen en een Europees informatiesysteem op te zetten met betrekking tot personen met een stadionverbod; 6. wijst erop dat wanneer sport wordt beoefend in een natuurlijke omgeving, er een evenwicht moet worden gewaarborgd tussen maatschappelijke voordelen en de gezondheid van de natuurlijke omgeving waarin de sport wordt beoefend; De economische dimensie van sport 7. herhaalt het belang van vrijwilligers in de sport; verwelkomt de definitie van een wettelijk en fiscaal kader dat is toegespitst op de activiteiten van sportorganisaties en sponsoring van sport; PR\ doc 5/12 PE v01-00

6 8. is van mening dat sporters dezelfde rechten moeten kunnen genieten als werknemers met betrekking tot sociale zekerheid; 9. benadrukt dat het van fundamenteel belang is dat de commerciële exploitatie van audiovisuele rechten van sportcompetities op een collectieve, exclusieve en territoriale basis berust; 10. is van mening dat sportweddenschappen een vorm van commerciële exploitatie van competitie zijn en verzoekt de Commissie en de lidstaten deze te beschermen tegen elk niettoegestaan gebruik, in het bijzonder door de erkenning van intellectuele-eigendomsrechten van organisatoren voor hun competitie, de garantie van een aanzienlijke bijdrage van uitbaters van sportweddenschappen aan de financiering van amateursport en de bescherming van de integriteit van competities; 11. verzoekt om steun voor de sport van de Europese structuurfondsen; De organisatie van de sport 12. wijst erop dat de sportstructuren in Europa berusten op de beginselen van nationaliteit en territorialiteit; 13. benadrukt dat het wil vasthouden aan het Europese sportmodel, waarbinnen de bonden een centrale rol spelen en waarvan de basis wordt gevormd door clubs en vrijwilligers; 14. herinnert eraan dat een goed bestuur in de sport een voorwaarde is voor de autonomie en de zelfregulering van de sportorganisaties, in overeenstemming met de beginselen van transparantie en democratie; benadrukt de behoefte aan een juiste vertegenwoordiging van alle belanghebbenden in sportinstellingen; 15. bevestigt dat de clubs spelers die worden opgeroepen voor de nationale ploeg vrij moeten laten, met berekening van een passende compensatie en een collectieve verzekering; 16. benadrukt dat een opleiding voor spelers op lokaal niveau noodzakelijk is voor een duurzame ontwikkeling van de Europese sport; 17. benadrukt het belang van vergoedingen van opleidingen, aangezien deze een efficiënt beschermingsmechanisme voor opleidingscentra vormen en de investering zich redelijkerwijs terugbetaalt; 18. is van mening dat makelaars, als gereglementeerde beroepsactiviteit, aan een minimumkwalificatie moeten voldoen, afgegeven door een instelling voor hoger onderwijs, en hun fiscale zetel op het grondgebied van de Unie moeten hebben; 19. stelt het tot stand brengen van een Europees register van spelersmakelaars voor, waarin deze laatsten spelers kunnen opnemen van wie ze een volmacht tot handelen hebben ontvangen, alsook de hoogte van hun honorering; 20. getuigt duidelijk van zijn steun aan licentiesystemen en financiële fair play, door het aanmoedigen van clubs om deel te nemen op basis van hun werkelijke financiële capaciteit; 21. moedigt de lidstaten aan iedere aantasting van de integriteit van competities strafbaar te PE v /12 PR\ doc

7 stellen; 22. erkent de legitimiteit van de rechtspraak voor de oplossing van geschillen op het gebied van sport, aangezien deze het recht van burgers op een rechtvaardig proces eerbiedigt; dringt aan op de oprichting van een Europese kamer van het Hof van Arbitrage voor de Sport (CAS) in Brussel of Luxemburg, die belast wordt met het regelen van sportgeschillen binnen de EU; De samenwerking met derde landen en internationale organisaties 23. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de problemen zoals de transfers van internationale spelers, de uitbuiting van minderjarige spelers, de piraterij en illegale weddenschappen, op de agenda te zetten bij de samenwerking met derde landen; 24. verzoekt de clubs erop toe te zien dat de wetgeving op het gebied van immigratie wordt nageleefd bij het aanwerven van jongeren uit derde landen en te verzekeren dat zij onder goede omstandigheden terugkeren naar hun land van herkomst als hun carrière niet tot stand komt; De Europese identiteit door de sport 25. verzoekt de Commissie: jaarlijks een "Europese dag van de sport" te organiseren, elk jaar de benoeming van een "Europese sporthoofdstad", op initiatief van de vereniging van Europese sporthoofdsteden (ACES), financieel en met de nodige controles te ondersteunen, een Europese kaart van autochtone sporten op te stellen en de verspreiding hiervan te ondersteunen, een mobiliteitsprogramma voor jonge atleten te creëren, ten einde hen nieuwe trainingsmethoden aan te kunnen aanbieden, hun Europese bewustzijn te ontwikkelen en de interculturele dialoog te bevorderen; 26. stelt voor de Europese vlag te laten wapperen bij grote sportevenementen die op Europees grondgebied worden georganiseerd en deze af te beelden op het shirt van atleten van de lidstaten; -o0o- 27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsook aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Europese, internationale en nationale sportbonden. PR\ doc 7/12 PE v01-00

8 TOELICHTING Artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) verleent aan de EU een nieuwe bevoegdheid om de activiteiten van de lidstaten op sportgebied te ondersteunen en aan te vullen, roept de EU op om bij te dragen tot de bevordering van de sport en voorziet in een optreden van de EU dat gericht is op de ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport. De mededeling van de Commissie is het eerste beleidsdocument op sportgebied dat is gepubliceerd na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, dat de EU een mandaat verleent om beleidsmaatregelen van de lidstaten op sportgebied te ondersteunen, te coördineren en aan te vullen. Om het belang hiervan weer te geven, heeft het Europees parlement in zijn vorige zittingsperiode andere hiermee samenhangende ontwerpresoluties opgesteld, namelijk "De toekomst van het beroepsvoetbal in Europa" 1, "De rol van sport in het onderwijs" 2 en het "Witboek over sport" 3 (uitgevoerd door de Commissie in 2007). - Waarom sport belangrijk is voor de maatschappij Sport is op zichzelf een belangrijk sociaal verschijnsel en een gemeengoed. Voor velen is het een van de belangrijkste vormen van recreatie, of ze nu deelnemer of toeschouwer zijn. In het beste geval brengt sport mensen tot elkaar, ongeacht hun afkomst, achtergrond, godsdienstige overtuiging of economische status. Sport moedigt een actieve maatschappelijke bijdrage van Europese burgers aan en draagt bij tot het bevorderen van een gevoel van sociale inclusie. - Verbetering van de gezondheid door sport Lichaamsbeweging is een van de belangrijkste gezondheidsdeterminanten in de moderne samenleving. Een gebrek aan lichaamsbeweging heeft een nadelig effect op de gezondheid van Europese burgers, aangezien dit voor mensen het risico op obesitas, overgewicht en het oplopen van ernstige ziekten verhoogt. Deze nadelige gevolgen zijn een last voor de begroting voor volksgezondheid en de economie in het algemeen van de lidstaten. - Doping, geweld en onverdraagzaamheid Doping blijft een belangrijke bedreiging voor de sport. Veel belanghebbenden vragen om een meer actieve aanpak van de EU ter bestrijding van doping, bijvoorbeeld door de ondertekening van de antidopingconventie van de Raad van Europa, voor zover de bevoegdheden op dit gebied de Unie daartoe machtigen. Geweld en wangedrag door toeschouwers blijven een pan-europees verschijnsel en er is een Europese aanpak nodig die maatregelen omvat ter beperking van de bijbehorende risico's. - Sport en de economie De sport vormt een grote en snel groeiende sector van de economie en levert een belangrijke bijdrage aan de totstandbrenging van groei en banen, met een toegevoegde waarde en werkgelegenheidseffecten die de gemiddelde groeipercentages overschrijden. De duurzame financiering van sport is echter een kwestie die nog nader moet worden onderzocht. 1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007) Aangenomen teksten, P6_TA(2007) Aangenomen teksten, P6_TA(2008) PE v /12 PR\ doc

9 - De organisatie van sport Goed bestuur in de sport is een voorwaarde voor de aanpak van de uitdagingen in verband met sport en het rechtskader van de EU. Deze uitdagingen omvatten: het vrije verkeer van burgers en nationaliteit van sporters, transfers van de spelers (de wettelijkheid van de activiteiten en de transparantie van financiële stromen doen regelmatig vragen rijzen), de integriteit van sportcompetities en de Europese sociale dialoog in de sportsector. De mededeling van de Commissie: Op 18 januari 2011 nam de Europese Commissie een mededeling aan met de titel "Ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport". Hierin werden de ideeën van de Commissie voor acties op EU-niveau op het gebied van sport uiteengezet. De mededeling stelt in drie omvangrijke hoofdstukken concrete acties voor aan de Commissie en/of de lidstaten: de maatschappelijke rol van sport, de economische dimensie van sport en de organisatie van de sport. Belangrijkste boodschap van de mededeling: - stelt de belangrijkste uitdagingen vast met betrekking tot sport (bijvoorbeeld gebruik van doping door amateursporters, geweld bij sportevenementen); - respecteert de autonomie van bestuursstructuren in de sport en erkent de bevoegdheden van de lidstaten met betrekking tot de organisatie van sport; - merkt niettemin op dat actie op EU-niveau in de organisatie van sport kan zorgen voor een significante meerwaarde; - sluit elk hoofdstuk af met een lijst van mogelijke follow-upacties die de Commissie --en de lidstaten moeten ondernemen; - erkent de complexiteit van de voorstellen op het gebied van sport; - stelt de voortzetting van informele samenwerkingsstructuren tussen de lidstaten voor om te zorgen voor de continue uitwisseling van goede praktijken en de verspreiding van resultaten. In de mededeling wordt vastgesteld dat EU-acties bijdragen aan de algemene doelstellingen van de Europa 2020-strategie door het verbeteren van de inzetbaarheid en de mobiliteit, met name door acties ter bevordering van de sociale inclusie in en door sport, onderwijs en opleiding en Europese richtsnoeren voor lichaamsbeweging. De acties die worden voorgesteld in de mededeling hebben als doel het debat onder belanghebbenden aan te moedigen, uitdagingen op sportgebied aan te pakken en bij te dragen aan de ontwikkeling van de sector. Atleten, sportorganisaties en burgers moeten baat hebben bij de plannen, die voortvloeien uit de nieuwe rol van de EU onder het Verdrag van Lissabon bij het ondersteunen en coördineren van het sportbeleid in de lidstaten. Thans verleent de Commissie steun aan projecten en netwerken op sportgebied via sportspecifieke stimuleringsmaatregelen, met name de voorbereidende acties op sportgebied, of via bestaande programma's op verschillende relevante gebieden. Deze omvatten een leven lang leren, volksgezondheid, jongerenzaken, burgerschap, onderzoek en technologische ontwikkeling, sociale inclusie, bestrijding van racisme, milieubescherming en andere. Opmerkingen van de rapporteur en uitdagingen voor de toekomst: Over de waarde van sport PR\ doc 9/12 PE v01-00

10 - De rapporteur is er terdege van overtuigd dat sport kan bijdragen aan de strategische doelstellingen van de Europese Unie, gezien de educatieve en culturele waarde van sport. - Sport draagt bij tot integratie, aangezien sport openstaat voor alle burgers, ongeacht hun geslacht, etniciteit, godsdienst, leeftijd, nationaliteit en sociale positie. - De rapporteur stelt vast dat sportbeoefening door vrouwen onvoldoende gewaardeerd wordt en dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de besluitvormingsorganen van sportorganisaties. - De rapporteur moedigt de lidstaten aan rekening te houden met de ervaring van voormalige sporters wanneer deze toegang zoeken tot het beroep van trainer, alsook specifieke trajecten uit te zetten voor atleten van hoog niveau die ervoor kiezen hoger onderwijs te volgen en mentoren in te zetten om hen op te volgen. - Vrijwilligers maken een vlot verloop van veel sportevenementen mogelijk. De rapporteur wil graag het belang van hun bijdrage benadrukken. Over de aanpak van de grote kwesties - De rapporteur is van mening dat het bevorderen van de gezondheidsvoordelen van sport de verantwoordelijkheid van de lidstaten moet zijn. Op EU-niveau moet de focus liggen op grotere kwesties zoals doping, handel, mobiliteit van atleten, racisme en geweld in de sport. - Er moeten zoveel mogelijk inspanningen worden geleverd om criminele activiteiten die een bedreiging voor de sport vormen te voorkomen, zoals het witwassen van geld, wedstrijdvervalsing, mensenhandel en het uitbuiten van minderjarigen. - De rapporteur verzoekt de lidstaten supporters die gewelddadig of discriminerend gedrag hebben vertoond de toegang tot stadions te ontzeggen. Stelt het opzetten van een Europees informatiesysteem met betrekking tot personen met een stadionverbod voor. Over goed bestuur - Normen voor sportbestuur door uitwisselingen van goede praktijken moeten worden bevorderd. - De wetgeving in de lidstaten op het gebied van de verkoop van mediarechten moet geharmoniseerd worden, teneinde een situatie te voorkomen waarin alleen grote verenigingen voordelen genieten. - De rapporteur stelt het belang vast van de rechtvaardige verdeling van inkomen tussen sportclubs van verschillende grootte en tussen professionele en amateursporten. - Het belang van vergoedingen voor opleidingen wordt eveneens benadrukt, aangezien deze een efficiënt beschermingsmechanisme zijn voor opleidingscentra en een investering die zichzelf redelijkerwijs terugverdient. Over de eerlijkheid van sportcompetities - De integriteit van sportevenementen is belangrijk. De lidstaten moeten regelgevende maatregelen aannemen om ervoor te zorgen dat de sport beschermd wordt tegen onwettige invloeden zoals weddenschappen of wedstrijdvervalsing. - De rapporteur dringt er bij de lidstaten op aan alle vormen van inbreuk op de integriteit van competities strafbaar te stellen. - De eerlijkheid en openheid van sportcompetities is van essentieel belang om de integriteit van sportmannen en -vrouwen te waarborgen. - Sportbonden beschikken niet over de structurele en wettelijke middelen om efficiënt op te treden tegen wedstrijdvervalsing. - De rapporteur ondersteunt de licentiesystemen en financiële fair play. - De rapporteur erkent de wettelijkheid van gerechtshoven voor de sport bij het beslechten van PE v /12 PR\ doc

11 geschillen op sportgebied en roept daarom op tot de oprichting van een Europese kamer van het Hof van Arbitrage voor de Sport (CAS). Over de begroting - Een gepaste begroting voor sport moet worden overwogen, zodat de voorbereidende acties kunnen overgaan tot een specifiek programma dat is gewijd aan de nieuwe bevoegdheid. Over mogelijkheden en werkgelegenheid - De onderwijsprogramma's van de lidstaten moeten zodanig worden gecoördineerd dat jonge atleten leren en sporttraining met elkaar kunnen combineren. - Er moeten opleidingen komen voor jongeren die een sportcarrière nastreven en tegelijkertijd willen studeren. - Sport moet bevorderd worden op scholen, gezien de voordelen zoals het doorbreken van sociale barrières, integratie van randgroepen. - Sport heeft het potentieel om een bijdrage leveren aan het creëren van werkgelegenheid en een slimme, duurzame en inclusieve groei. Over toerisme - Synergieën tussen sport en toerisme moeten worden vastgesteld, met name door het verbeteren van gemeenschappelijke infrastructuren. - De rapporteur merkt op dat belangrijke evenementen en sport enorme mogelijkheden bieden om het potentieel van de ontwikkeling van toerisme in Europa te benutten. Over traditionele sporten en spelen - De rapporteur is er terdege van overtuigd dat we lokale, traditionele sporten moeten behouden, aangezien deze deel uitmaken van ons culturele erfgoed en het gevoel van Europees burgerschap versterken. Dit is een waar symbool van culturele verscheidenheid in onze samenlevingen. - De rapporteur merkt op dat sommige traditionele spelen en sporten reeds verdwenen zijn en dat de overlevende spelen en sporten dreigen te verdwijnen. - de rapporteur verzoekt de Commissie een Europese kaart op te stellen van inheemse sporten en de verspreiding hiervan te ondersteunen. Europese identiteit door sport - De rapporteur verzoekt de Commissie een jaarlijkse "Europese dag van de sport" te organiseren om de publieke bewustwording van de voordelen van sport te verhogen. - Mogelijke initiatieven omvatten conferenties en debatten over sport, kortingen op sportuitrustingen in winkels en de bevordering van een gezonde levensstijl. - De rapporteur verzoekt de Commissie de jaarlijkse benoeming van een "Europese sporthoofdstad" onder leiding van ACES financieel en met de nodige controles te ondersteunen. - De rapporteur stelt voor de Europese vlag te laten wapperen bij belangrijke sportevenementen binnen de Europese Unie en deze af te beelden op het shirt van de atleten van de lidstaten. Opleiding en mobiliteit in de sport - Benadrukt dat de opleiding van spelers op lokaal niveau nodig is voor een duurzame ontwikkeling van sport in Europa. - De rapporteur stelt het opstellen van een mobiliteitsprogramma voor jonge atleten voor, dat PR\ doc 11/12 PE v01-00

12 erop gericht moet zijn jonge atleten de mogelijkheid te bieden om te trainen bij buitenlandse ploegen. - Studenten en scholieren van sportploegen zouden in aanmerking moeten komen om deel te nemen aan deze uitwisselingen. Deze zouden studenten de gelegenheid bieden om nieuwe trainingsmethoden te leren en hun Europese bewustzijn te ontwikkelen. Het programma zou de interculturele dialoog verbeteren. Over samenwerking met derde landen en internationale organisaties - De rapporteur verzoekt de Commissie en de lidstaten kwesties zoals internationale transfers van spelers, de uitbuiting van minderjarige spelers, piraterij en illegale weddenschappen te in overweging te nemen bij de samenwerking met derde landen. - Sportclubs moeten worden verzocht in overeenstemming met de immigratiewetgeving te handelen bij het aanwerven van jongeren uit derde landen. Hierdoor wordt verzekerd dat sporters goed worden behandeld totdat zij terugkeren hun land van herkomst. Over sportmakelaars - De rapporteur is van mening dat sportmakelaars, net als elke andere gereglementeerde beroepsactiviteit, aan een minimumkwalificatie moeten voldoen, afgegeven door een instelling voor hoger onderwijs. Hun fiscale zetel moet zich tevens op EU-grondgebied bevinden. - De rapporteur stelt de totstandbrenging van een register voor Europese spelersmakelaars voor, waarin de namen van de atleten met wie zij werken en hun honoraria worden geregistreerd. PE v /12 PR\ doc

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPVERSLAG. Commissie interne markt en consumentenbescherming 2008/2173(INI) 20.11.2008

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPVERSLAG. Commissie interne markt en consumentenbescherming 2008/2173(INI) 20.11.2008 EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 2008/2173(INI) 20.11.2008 ONTWERPVERSLAG over de bescherming van de consumenten, met name minderjarigen, met betrekking tot

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming ONTWERPVERSLAG

Commissie interne markt en consumentenbescherming ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 24.9.2013 2013/2116(INI) ONTWERPVERSLAG over de toepassing van Richtlijn 2005/29/EG over oneerlijke handelspraktijken (2013/2116(INI))

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2151(INI) 5.2.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2151(INI) 5.2.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie juridische zaken 2014/2151(INI) 5.2.2015 ONTWERPVERSLAG over "Naar een hernieuwde consensus over de handhaving van intellectueleeigendomsrechten: een EU-actieplan"

Nadere informatie

Commissie economische en monetaire zaken ONTWERPVERSLAG. over betere toegang tot financiering voor kmo's (2012/2134(INI))

Commissie economische en monetaire zaken ONTWERPVERSLAG. over betere toegang tot financiering voor kmo's (2012/2134(INI)) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 2012/2134(INI) 19.9.2012 ONTWERPVERSLAG over betere toegang tot financiering voor kmo's (2012/2134(INI)) Commissie economische en monetaire

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2169(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor

Nadere informatie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 25.6.2013 2013/2063 (INI) ONTWERPADVIES van de Commissie juridische zaken aan de Commissie industrie, onderzoek en energie inzake het vrijmaken van

Nadere informatie

Commissie cultuur en onderwijs. van de Commissie cultuur en onderwijs. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie cultuur en onderwijs. van de Commissie cultuur en onderwijs. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009 2014 Commissie cultuur en onderwijs 23.2.2010 2009/2229 (INI) ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs aan de Commissie industrie, onderzoek en energie inzake Internetgovernance:

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT 2009-2014. Zittingsdocument 23.1.2014 B7-0000/2014 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B7-0000/2014

EUROPEES PARLEMENT 2009-2014. Zittingsdocument 23.1.2014 B7-0000/2014 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B7-0000/2014 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Zittingsdocument 23.1.2014 B7-0000/2014 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B7-0000/2014 ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 23.5.2013 2012/0271(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU Commissie politieke zaken 5.3.2009 AP/100.506/AM1-24 AMENDEMENTEN 1-24 Ontwerpverslag (AP/100.460) Co-rapporteurs: Ruth Magau (Zuid-Afrika) en Filip Kaczmarek

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 EUROPEES PARLEMENT 2009-200 AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III van de vergadering van donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 In verscheidenheid verenigd INHOUDSOPGAVE AANGENOMEN

Nadere informatie

Commissie economische en monetaire zaken. van de Commissie economische en monetaire zaken. aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Commissie economische en monetaire zaken. van de Commissie economische en monetaire zaken. aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 19.11.2012 2012/2234(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie economische en monetaire zaken aan de Commissie werkgelegenheid en sociale

Nadere informatie

Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat

Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat P7_TA-PROV(2013)0090 Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over de opvoering van de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat en haatmisdrijven

Nadere informatie

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2104(DEC) 22.1.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2104(DEC) 22.1.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 22.1.2015 2014/2104(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding

Nadere informatie

gezien de mededeling van de Commissie (COM(2002) 431 C5-0573/2002),

gezien de mededeling van de Commissie (COM(2002) 431 C5-0573/2002), P5_TA(2003)0486 Belasting van personenauto s in de Europese Unie Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie inzake belasting van personenauto s in de Europese Unie (COM(2002)

Nadere informatie

Commissie cultuur en onderwijs. van de Commissie cultuur en onderwijs. aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Commissie cultuur en onderwijs. van de Commissie cultuur en onderwijs. aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie cultuur en onderwijs 19.12.2012 2012/2097(INI) ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken inzake maatschappelijk

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT 2014-2019. Commissie buitenlandse zaken ONTWERPVERSLAG

EUROPEES PARLEMENT 2014-2019. Commissie buitenlandse zaken ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie buitenlandse zaken 16.2.2015 2014/2232(INI) ONTWERPVERSLAG over mensenrechten en technologie: het effect van inbreuk- en bewakingssystemen op de mensenrechten in

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-16. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2044(INI) 2.5.2012. Ontwerpadvies Evelyn Regner (PE486.197v01-00)

AMENDEMENTEN 1-16. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2044(INI) 2.5.2012. Ontwerpadvies Evelyn Regner (PE486.197v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 2012/2044(INI) 2.5.2012 AMENDEMENTEN 1-16 Evelyn Regner (PE486.197v01-00) De 20 belangrijkste bekommernissen van EU-burgers en ondernemingen inzake

Nadere informatie

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 27.10.2010 2010/0067(CNS) ONTWERPADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur en onderwijs. 20.6.2005 PE 360.043v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur en onderwijs. 20.6.2005 PE 360.043v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie cultuur en onderwijs 2009 20.6.2005 PE 360.043v01-00 AMENDEMENTEN 1-23 Ontwerpverslag Doris Pack Nieuwe uitdagingen voor het circus als onderdeel van de Europese

Nadere informatie

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 1999 (OR. en) 12545/1/99 REV 1 LIMITE SAN 171 Betreft : Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik DG I CONCLUSIES VAN DE RAAD

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-21. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2132(INI) 28.11.2012. Ontwerpadvies Vicente Miguel Garcés Ramón. PE500.

AMENDEMENTEN 1-21. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2132(INI) 28.11.2012. Ontwerpadvies Vicente Miguel Garcés Ramón. PE500. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 28.11.2012 2012/2132(INI) AMENDEMENTEN 1-21 Vicente Miguel Garcés Ramón (PE500.516v01-00) Toepassing van Richtlijn 2010/13/EU,

Nadere informatie

2010/0074(COD) ONTWERPADVIES

2010/0074(COD) ONTWERPADVIES EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie cultuur en onderwijs 2010/0074(COD) 8.9.2010 ONTWERPADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs aan de Commissie constitutionele zaken over het voorstel voor een

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0088(COD) 19.6.2013. van de Commissie internationale handel. voor de Commissie juridische zaken

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0088(COD) 19.6.2013. van de Commissie internationale handel. voor de Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie internationale handel 19.6.2013 2013/0088(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie internationale handel voor de Commissie juridische zaken inzake het voorstel voor een

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 2010/0011(E) 16.3.2011 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad over de sluiting van

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.11.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0570/2012, ingediend door Maria Teresa Magnifico (Italiaanse nationaliteit), over erkenning

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

(COM(2001) 259 C5-0359/2001 2001/0114(CNS))

(COM(2001) 259 C5-0359/2001 2001/0114(CNS)) P5_TA(2002)0195 Illegale drugshandel * (procedure zonder debat) Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 7.6.2006 COM(2006) 275 definitief Deel I MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD, HET EUROPEES PARLEMENT, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN

Nadere informatie

JEUGD RECHTSGROND DOELSTELLINGEN RESULTATEN

JEUGD RECHTSGROND DOELSTELLINGEN RESULTATEN JEUGD Jeugd is een nationaal beleidsgebied. Op Europees niveau worden besluiten inzake jeugdbeleid overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure aangenomen. Er bestaan talrijke Europese programma's die

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012 ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening

Nadere informatie

De werknemer opnieuw centraal in de toekomstige strategische richtsnoeren op vlak van vrijheid, veiligheid en recht

De werknemer opnieuw centraal in de toekomstige strategische richtsnoeren op vlak van vrijheid, veiligheid en recht Resolutie Van de Europese Confederatie van Onafhankelijke vakbonden (CESI) De werknemer opnieuw centraal in de toekomstige strategische richtsnoeren op vlak van vrijheid, veiligheid en recht Voor een betere

Nadere informatie

Commissie vervoer en toerisme ONTWERPVERSLAG

Commissie vervoer en toerisme ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie vervoer en toerisme 18.2.2013 2012/2296(INI) ONTWERPVERSLAG over een strategie voor een elektronische tolheffingsdienst en een vignetregeling voor lichte particuliere

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-26. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2272(INI) 18.5.2011. Ontwerpadvies Giles Chichester (PE462.744v02-00)

AMENDEMENTEN 1-26. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2272(INI) 18.5.2011. Ontwerpadvies Giles Chichester (PE462.744v02-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 2010/2272(INI) 18.5.2011 AMENDEMENTEN 1-26 Giles Chichester (PE462.744v02-00) over mobiliteit en integratie van gehandicapten en de Europese strategie

Nadere informatie

PUBLIC 14277/10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA

PUBLIC 14277/10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) PUBLIC 14277/10 LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep algemene aangelegenheden,

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2072(BUD) 17.10.2014

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2072(BUD) 17.10.2014 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Begrotingscommissie 17.10.2014 2014/2072(BUD) ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 29.1.2015 2014/2111(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep Drugshandel Ontwerp-conclusies van de Raad betreffende de noodzaak

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

VOORONTWERP VAN RESOLUTIE

VOORONTWERP VAN RESOLUTIE EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Zittingsdocument 10.4.2015 B8-0000/2015 VOORONTWERP VAN RESOLUTIE naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0000/2015 ingediend overeenkomstig artikel

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-10. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2103(INI) 6.11.2013. Ontwerpadvies Corina Creţu (PE519.580v01-00)

AMENDEMENTEN 1-10. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2103(INI) 6.11.2013. Ontwerpadvies Corina Creţu (PE519.580v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie ontwikkelingssamenwerking 6.11.2013 2013/2103(INI) AMENDEMENTEN 1-10 Corina Creţu (PE519.580v01-00) Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace EUROPEES PARLEMENT TIJDELIJKE COMMISSIE ECHELON-INTERCEPTIESYSTEEM SECRETARIAAT MEDEDELING TEN BEHOEVE VAN DE LEDEN De leden treffen als aanhangsel een document aan met de titel Recht en Criminaliteit

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0383(COD) 30.8.2011. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0383(COD) 30.8.2011. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 30.8.2011 2010/0383(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken aan de Commissie juridische zaken over het

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2234(DEC) 6.2.2012

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2234(DEC) 6.2.2012 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2011/2234(DEC) 6.2.2012 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 22 november 2001 PE 305.739/1-17 AMENDEMENTEN 1-17 ONTWERPVERSLAG - Piia-Noora Kauppi (PE 305.739) over de mededeling van de Commissie

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.4.2003 COM(2003) 219 definitief 2003/0084 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 10 april 2001 VOORLOPIGE VERSIE 2000/2243(COS) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 Ontwerpadvies (PE 329.885) Carmen Cerdeira Morterero

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-21 Jeugdraad Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Europa en breedtesport kansen om mee te doen

Europa en breedtesport kansen om mee te doen Europa en breedtesport kansen om mee te doen Peter Barendse Programmamanager NISB Datum: 29/03/2010 Europa en sport nieuw contact Europa & sport idee over wat Europa voor uw organisatie kan betekenen

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0339(COD) 11.4.2012. van de Begrotingscommissie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0339(COD) 11.4.2012. van de Begrotingscommissie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Begrotingscommissie 11.4.2012 2011/0339(COD) ONTWERPADVIES van de Begrotingscommissie aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid inzake het voorstel

Nadere informatie

De horizontale sociale clausule en sociale mainstreaming in de EU

De horizontale sociale clausule en sociale mainstreaming in de EU Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie De horizontale sociale clausule en sociale mainstreaming in de EU De horizontale sociale clausule als oproep voor het intensifiëren van de samenwerking

Nadere informatie

voor politiefunctionarissen.

voor politiefunctionarissen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 april 2010 (12.04) (OR. en) 8309/10 ENFOPOL 93 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Coreper / de Raad nr. vorig doc.: 5025/4/10 EUROPOL 3 Betreft:

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT WERKDOCUMENT. Commissie cultuur en onderwijs 7.3.2008

EUROPEES PARLEMENT WERKDOCUMENT. Commissie cultuur en onderwijs 7.3.2008 EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie cultuur en onderwijs 2009 7.3.2008 WERKDOCUMENT inzake het voorstel voor het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een actieprogramma ter verhoging

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 oktober 2004 (10.11) (OR. en) 13996/04 LIMITE JEUN 89 EDUC 211 SOC 512

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 oktober 2004 (10.11) (OR. en) 13996/04 LIMITE JEUN 89 EDUC 211 SOC 512 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2004 (10.11) (OR. en) PUBLIC 13996/04 LIMITE JEUN 89 EDUC 211 SOC 512 IEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal aan: de Raad en de vertegenwoordigers

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT 2014-2019. Zittingsdocument 28.5.2015 B8-0000/2015 ONTWERPRESOLUTIE

EUROPEES PARLEMENT 2014-2019. Zittingsdocument 28.5.2015 B8-0000/2015 ONTWERPRESOLUTIE EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Zittingsdocument 28.5.2015 B8-0000/2015 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0000/0000 ingediend overeenkomstig artikel 128, lid

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-25. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2043(INI) 11.10.2013. Ontwerpadvies Jutta Steinruck (PE514.874v01-00)

AMENDEMENTEN 1-25. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2043(INI) 11.10.2013. Ontwerpadvies Jutta Steinruck (PE514.874v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 11.10.2013 2013/2043(INI) AMENDEMENTEN 1-25 Jutta Steinruck (PE514.874v01-00) Geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering

Nadere informatie

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 2011/2087(INI) 3.10.2011 ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan de

Nadere informatie

gezien de conclusies van de Europese Raad van 16 en 17 oktober 2003 in Brussel,

gezien de conclusies van de Europese Raad van 16 en 17 oktober 2003 in Brussel, P5_TA(2004)0029 Illegale immigratie, mensensmokkel en mensenhandel Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad ten behoeve van de Europese

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2208(DEC) 21.1.2013

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2208(DEC) 21.1.2013 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 21.1.2013 2012/2208(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 17.12.2009 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0930/2005, ingediend door Marc Stahl (Duitse nationaliteit), over de erkenning in Duitsland

Nadere informatie

GRONDWET EN GELIJKHEID

GRONDWET EN GELIJKHEID Factsheet Grondwet voor Europa GRONDWET EN GELIJKHEID April 2005 Platform Artikel 13 Factsheet Grondwet en Gelijkheid Deze factsheet bevat informatie over de gevolgen van de invoering van de Grondwet voor

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 24.6.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1614/2009, ingediend door Marinella Colombo (Italiaanse nationaliteit), gesteund door 134

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld.

Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Vragenlijst "Een tussentijdse herziening van Europa 2020 - het standpunt van de EU-regio's en -steden" Achtergrond De tussentijdse herziening

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1484 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2001 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2000/0157 (COD) 13740/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE SOC 455 FIN 492 CODEC 915 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

1. 1. Het Comité heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de programma's en activiteiten van de Unie op energiegebied:

1. 1. Het Comité heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de programma's en activiteiten van de Unie op energiegebied: bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 21-01-1998 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C9 van 14/01/98 Advies van het Economisch en Sociaal Comité

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming ONTWERPVERSLAG

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 2007/2258(INI) 17.3.2008 ONTWERPVERSLAG over bepaalde kwesties in verband met motorrijtuigenverzekering (2007/2258(INI)) Commissie

Nadere informatie

P7_TA-PROV(2011)0492 Onlinegokken

P7_TA-PROV(2011)0492 Onlinegokken P7_TA-PROV(2011)0492 Onlinegokken Resolutie van het Europees Parlement van 15 november 2011 over onlinegokken op de interne markt (2011/2084(INI)) Het Europees Parlement, gezien de mededeling van de Commissie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 december 2004 (03.01) (OR. fr) 15763/04 JEUN 95 EDUC 224 SOC 587

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 december 2004 (03.01) (OR. fr) 15763/04 JEUN 95 EDUC 224 SOC 587 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 december 2004 (03.01) (OR. fr) 15763/04 JEUN 95 EDUC 224 SOC 587 NOTA van: aan: Betreft: de Luxemburgse delegatie de Groep jeugdzaken ontwerp-resolutie van de Raad

Nadere informatie

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid ONTWERPVERSLAG. over de situatie van alleenstaande moeders (2011/2049(INI))

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid ONTWERPVERSLAG. over de situatie van alleenstaande moeders (2011/2049(INI)) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 2011/2049(INI) 6.5.2011 ONTWERPVERSLAG over de situatie van alleenstaande moeders (2011/2049(INI)) Commissie rechten van

Nadere informatie

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake beleid ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake beleid ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten Fiche 2: Mededeling voortijdig schoolverlaten aanpakken 1. Algemene gegevens Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en

Nadere informatie

Brussel, 27 februari 2007 (01.03) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6855/07 SOC 78

Brussel, 27 februari 2007 (01.03) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6855/07 SOC 78 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2007 (01.03) (OR. fr) 6855/07 SOC 78 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 29.5.2012 2011/0299(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie industrie,

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2001) 664 1 ),

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2001) 664 1 ), P5_TA(2002)0363 Bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende de bestrijding van racisme

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst)

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX C(2011) 4977 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van XXX betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening (Voor de EER relevante tekst) {SEC(2011) 906} {SEC(2011) 907} NL

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT 2003/0293 (COD) PE-CONS 3682/04 AUDIO 42 CODEC 1016

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT 2003/0293 (COD) PE-CONS 3682/04 AUDIO 42 CODEC 1016 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 13 oktober 2004 (OR. en) 2003/0293 (COD) PE-CONS 3682/04 AUDIO 42 CODEC 1016 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van het Europees

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS Committee / Commission CONT Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS NL NL Ontwerpamendement 6450 === CONT/6450=== Basislijn

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2015/2006(INI) 16.4.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2015/2006(INI) 16.4.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie cultuur en onderwijs 16.4.2015 2015/2006(INI) ONTWERPVERSLAG bevorderen van jong ondernemerschap door middel van onderwijs en opleiding (2015/2006(INI)) Commissie

Nadere informatie

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid ONTWERPVERSLAG

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 30.9.2010 2010/2084(INI) ONTWERPVERSLAG over een Europees initiatief op het gebied van de ziekte van Alzheimer

Nadere informatie

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE)

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 april 2010 (OR. en) PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) LIMITE COEST 89 PESC 444 NIS 25 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Memorandum of Understanding De Ministers, bevoegd voor het stedelijk

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2043(INI) 26.7.2013

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2043(INI) 26.7.2013 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 26.7.2013 2013/2043(INI) ONTWERPVERSLAG over een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.1.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0256/2011, ingediend door Harry Nduka (Nigeriaanse nationaliteit), over zijn recht om in

Nadere informatie

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú De Socialistische Fractie in het Europees Parlement streeft naar de garantie dat iedereen zich volledig aanvaard voelt zoals hij of zij is, zodat we in onze gemeenschappen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ADVIES. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 2001/0116(CNS) 16 oktober 2001

EUROPEES PARLEMENT ADVIES. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 2001/0116(CNS) 16 oktober 2001 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 16 oktober 2001 2001/0116(CNS) ADVIES van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie

Nadere informatie

HET SUBSIDIARITEITSBEGINSEL

HET SUBSIDIARITEITSBEGINSEL HET SUBSIDIARITEITSBEGINSEL In het kader van de gedeelde bevoegdheden van de Unie en de lidstaten wordt met het in het Verdrag betreffende de Europese Unie vastgelegde subsidiariteitsbeginsel bepaald onder

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

9798/15 nes/hh 1 DGD 1C

9798/15 nes/hh 1 DGD 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juni 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Raad Ontwerpconclusies van de Raad over de vernieuwde interneveiligheidsstrategie

Nadere informatie

1 PB nr. C 24 van 31. 1. 1991, blz. 3. 2 PB nr. C 240 van 16. 9. 1991, blz. 21. 3 PB nr. C 159 van 17. 6. 1991, blz. 32.

1 PB nr. C 24 van 31. 1. 1991, blz. 3. 2 PB nr. C 240 van 16. 9. 1991, blz. 21. 3 PB nr. C 159 van 17. 6. 1991, blz. 32. Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing

Nadere informatie