Concept BELEIDSNOTITIE. Dorpshuizen En MFC s. Gemeente Ferwerderadiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept BELEIDSNOTITIE. Dorpshuizen En MFC s. Gemeente Ferwerderadiel"

Transcriptie

1 Concept BELEIDSNOTITIE Dorpshuizen En MFC s Gemeente Ferwerderadiel Juni 2011

2 Voorwoord Dit conceptbeleid is tot stand gekomen in samenspraak met de besturen van de dorpshuizen in Ferwerderadiel, Woningbouwstichting WNwF, Gemeente Ferwerderadiel en Doarpswurk. Als basis is gebruikt de beleidsnotitie dorpshuizen van Tytsjerksteradiel en Leeuwarderadeel, de uitkomsten van een korte enquête onder de dorpshuizen in Ferwerderadiel betreffende kosten van het meerjaren onderhoud en de Meerjarenraming Dorpshuizen Gemeente Ferwerderadiel van Grontmij Nederland. 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding blz Aanleiding 1.2. Doel beleidsplan 1.3. Uitgangspunten 1.4 Looptijd beleidsplan 2. Functie van het dorpshuis blz De functie van een dorpshuis 2.2. Activiteiten 3. Organisatiestructuur dorpshuizen blz SFDF 3.2. Besturen dorpshuizen (algemeen) 3.3. Eigendom en beheer van de dorpshuizen 3.4. Dorpshuizen, die buiten de SFDT vallen 4. Financieringssysteem blz Kapitaalslasten 4.2. Basisvoorzieningenpakket 4.3. Groot onderhoud 4.4. Verzekeringen 4.5. OZB en Waterschapslasten 4.6. Energievergoeding 4.7. BTW 4.8. Verantwoording budgetsubsidie 5. Vergunningen blz Drank-, horeca- en exploitatievergunning 5.2. Gebruikersvergunning 6. Aansprakelijkheid blz Aansprakelijkheidsverzekering 6.2. Collectieve vrijwilligersverzekering 3

4 1. INLEIDING 1.1. Aanleiding 1.2. Doel beleidsplan Helderheid verschaffen over de functie van het dorpshuis ** in onze gemeente. Het geven van duidelijke richtlijnen aan het bestuur van de Stichting Federatie Dorpshuizen Ferwerderadiel (SFDF) voor de afwikkeling van de subsidies aan de diverse dorpshuizen in het kader van meerjaren onderhoud. Een goed gedegen en breed gedragen beleidsplan als wapen tegen krimp 1.3. Uitgangspunten Het gemeentebestuur beschouwt een dorpshuis als een voorwaardenscheppende voorziening voor de leefbaarheid in de dorpen. Een dorpshuis vervult een centrale functie in het dorp. Het is een laagdrempelige, voor iedereen toegankelijk onderkomen, dat faciliteiten beschikbaar stelt voor de diverse plaatselijke initiatieven. Naast een onderkomen voor het traditionele verenigingsleven vormt een dorpshuis een ontmoetingsplaats voor jong en oud. De dorpshuisbesturen zijn, ongeacht de eigendomssituatie, verantwoordelijk voor het beheren en exploiteren van de dorpshuizen zonder winstoogmerk. Commerciële activiteiten zijn toegestaan, mits dit niet ten koste gaat van de dorpsactiviteiten. Het beleid van de gemeente is erop gericht om o.a. bij te dragen aan de instandhouding van de dorpshuizen door middel van het verstrekken van een jaarlijkse subsidie aan de SFDF. Een jaarlijkse bijdrage van de gemeente voor meerjarig groot onderhoud moet achterstallig onderhoud tegen gaan en de daaraan verbonden meerkosten De SFDF is verantwoordelijk voor het in stand houden van de aangesloten dorpshuizen door middel van het beheren en verdelen van de gemeentelijke subsidie ten behoeve van een basispakket aan voorzieningen en het groot onderhoud van de dorpshuizen. De gemeente heeft hierin een adviserende,faciliterende en ondersteunende rol. ** Waar over dorpshuis wordt gesproken wordt ook Multifunctioneel Centrum (MFC) bedoeld 1.4 Looptijd Beleidsplan Dit beleidsplan treedt in werking op de dag van vaststelling door de gemeenteraad en heeft een looptijd van vijf jaar. In het derde jaar zal het Beleidsplan worden geëvalueerd. Tussentijds aanpassing van het beleidsplan is mogelijk na overleg en advies met SFDF. 4

5 2. FUNCTIE VAN HET DORPSHUIS 2.1 De functie van een dorpshuis Zoals in de uitgangspunten vermeld is een dorpshuis een voorwaardenscheppende voorziening voor de leefbaarheid in de dorpen. Het is het hart van het dorp, waar diverse faciliteiten beschikbaar worden gesteld voor de dorpsbewoners. Een dorpshuis is een gebouw dat speciaal bestemd is om te voorzien in de behoefte aan ruimte voor activiteiten en dienstverlening op maatschappelijk, cultureel en recreatief terrein ten dienste van de lokale samenleving. Een multifunctioneel centrum voor de gehele dorpsgemeenschap Activiteiten Sociaal-culturele activiteiten De belangrijkste functie van een dorpshuis in de dorpen is het beschikbaar stellen van ruimte voor de activiteiten van de diverse verenigingen binnen de lokale omgeving (b.v. jeugd- en jongerenwerk, culturele activiteiten, ouderenwerk, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening e.d.). Daarnaast biedt het dorpshuis ruimte voor ontspanning en vrije tijd activiteiten voor jong en oud. Commerciële activiteiten Gesteld is, dat de dorpshuizen beheert en geëxploiteerd dienen te worden zonder winstoogmerk. Inmiddels is in de loop der jaren gebleken, dat de kosten voor de instandhouding van de dorpshuizen hoger zijn, dan het bedrag aan inkomsten van huur; subsidie en horecaomzet. Hierdoor is het voor enkele dorpshuizen in onze gemeente niet mogelijk om zonder commerciële activiteiten het dorpshuis in stand te houden. Daarom zijn we van mening, dat beperkte commerciële activiteiten mogelijk moeten zijn met in achtneming van een aantal voorwaarden: Commerciële activiteiten mogen niet ten koste gaan van de dorpsactiviteiten. Dit houdt in, dat sociaal culturele activiteiten voor commerciële activiteiten gaan. Door de commerciële activiteiten mag het dorpshuis niet veranderen in een horecagelegenheid en in die zin concurrerend optreden naar bestaande horecagelegenheden in de nabije omgeving. Sportactiviteiten Dorpshuizen zijn vaak in de directe nabijheid van een sportvoorziening gelegen.voor deze sportvoorziening bieden zij dan de facilitaire voorzieningen, zoals kleed- en doucheruimte en de (sport-) kantine. Ook kan in voorkomende gevallen het bewegingsonderwijs in de multifunctionele grote zaal van een dorpshuis plaats vinden Overige activiteiten In het belang van de leefbaarheid binnen de dorpen wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk sociaal- en welzijnfaciliteiten bij de dorpshuis aan te laten haken, zodat er multifunctioneel gebruik gemaakt kan worden van de ruimten. Dit houdt in dat het dorpshuisbestuur, indien praktisch mogelijk, ruimte binnen het dorpshuis beschikbaar stelt voor andere activiteiten, die ontstaan op initiatief van de dorpsbewoners, gemeente en particuliere instanties, die de leefbaarheid in de dorpen ten goede komen (b.v. peuterspeelzaal, kinderopvang, internetcafé, informatiepunten, Steunpunt CJG 0-23, bibliotheek, jeugdsoos e.d.1 e lijn- zorg en commerciële bedrijvigheid). 5

6 3. ORGANISATIESTRUCTUUR DORPSHUIZEN 3.1. Stichting Federatie Dorpshuizen Ferwerderadiel De SFDF treedt op als vertegenwoordiger van de dorpshuizen in Ferwerderadiel. Het algemeen bestuur (AB) wordt gevormd door de 6 aangesloten dorpshuizen. Het dagelijks bestuur (DB), respectievelijk een voorzitter, secretaris en penningmeester van de Stichting wordt gekozen uit het Algemeen Bestuur overeenkomstig een vastgesteld roulatieschema (zie bijgevoegde roulatieschema). Het bestuur is verantwoordelijk voor het in stand houden van de aangesloten dorpshuizen door middel van het beheren en verdelen van de gemeentelijke subsidie ten behoeve van het groot onderhoud van de dorpshuizen. Tijdens de halfjaarlijkse vergadering, waarbij alle besturen van de dorpshuizen vertegenwoordigd zijn, wordt de definitieve verdeling van de subsidiebedragen vastgesteld Besturen dorpshuizen (algemeen) De dorpshuisbesturen bestaan voor een deel uit vertegenwoordigers van het plaatselijke verenigingsleven, aangevuld met deskundigen. De bestuurlijke aangelegenheden worden verricht door vrijwilligers, met die kanttekening dat door de huidige wet- en regelgeving er een professionele werkwijze is ontstaan, die noodzakelijk is om de bestuurlijke taak goed uit te kunnen voeren (zie ook paragraaf aansprakelijkheid ). In het verleden bleven de bestuurstaken beperkt tot werkzaamheden van huishoudelijke-, administratieve- en financiële aard, momenteel heeft een dorpshuisbestuur te maken met een uitgebreid scala van wet- en regelgeving Eigendom en beheer van de dorpshuizen aangesloten bij SFDF Blije: Het Multifunctioneel Centrum Blije Is eigendom van de stichting MFC Blije. De grond waarop het MFC staat is eigendom van de gemeente en in erfpacht gegeven aan de stichting. Het beheer van het MFC wordt door een parttime beheerder gedaan met ondersteuning van vrijwilligers Hallum Het Multifunctioneel Centrum Trefpunt is eigendom van de stichting. De grond is in eigendom van de gemeente en in erfpacht gegeven aan de stichting.mfc Trefpunt wordt beheerd door een betaalde beheerder met ondersteuning van vrijwiliigers Burdaard: Het Multifunctioneel Centrum Het Spectrum is eigendom van de stichting MFC Burdaard. De grond is eveneens in eigendom van de stichting.het beheer wordt gedaan door vrijwilligers Reitsum: Het dorpshuis De Fjouwer is eigendom van de stichting dorpshuis Reitsum evenals de grond waarop het dorpshuis staat. Dorpshuis De Fjouwer wordt beheerd door vrijwilligers 6

7 Wanswert: Het dorpshuis Eldorado is eigendom van de stichting dorpshuis Eldorado Wanswert. De grond waarop het dorpshuis staat is eigendom van de stichting en vrijwilligers beheren het dorpshuis Marrum: Dorpshuis De Nije Tille is eigendom van de stichting dorpshuis Marrum/ Westernijkerk. De grond is in eigendom van de stichting en het beheer van het dorpshuis wordt gedaan door vrijwilligers 3.4 Dorpshuizen, die buiten SFDF vallen Hegebeintum: Dit dorpshuis heeft een status aparte 7

8 4. FINANCIERINGSSYSTEEM Er wordt een budgetovereenkomst (zie bijlage: budgetovereenkomst ) afgesloten met de SFDF. In tegenstelling met voorgaande periode, waarin de gemeente een duidelijke taak had voor wat betreft het maken van de begroting, afrekeningen en sturend optrad bij het uitvoeren van het groot onderhoud, is nu de verantwoordelijkheid voor het beheren en verdelen van de gemeentelijke subsidie ten behoeve van een basispakket aan voorzieningen en het groot onderhoud van de dorpshuizen een taak van de SFDF. Hierbij beperkt de inbreng van de gemeente zich tot het geven van advies, facilitering en ondersteuning indien nodig. De besturen van de diverse aangesloten dorpshuizen dienen jaarlijks een afrekening in bij de SFDF en de definitieve besluitvorming rond de verdeling van het subsidiebedrag vindt achteraf plaats tijdens de voorjaarsvergadering van SFDF, waarbij alle besturen van de dorpshuizen aanwezig worden geacht te zijn. Het bestuur van SFDF heeft een z.g. handwijzer ontwikkeld als basisstuk voor het budgetcontract. In deze handwijzer zijn, in overleg met de besturen van de aangesloten dorpshuizen, onderstaande afspraken gemaakt ten aanzien van de verdeling van het budgetsubsidiebedrag. 4.1 Kapitaalslasten Ten aanzien van de kapitaalslasten is bepaald dat een dorpshuis 2,5 % vergoed krijgt per jaar met een maximum van 455. De vergoeding bedraagt maximaal met een looptijd van 40 jaar. De hier genoemde bedragen zijn exclusief de jaarlijkse index voor consumptiegoederen. 4.2 Basisvoorzieningenpakket (Lasten voor vervanging van (losse-) installaties, inventaris e.d.) De vergoeding voor het basisvoorzieningen pakket is vastgesteld op een basisbedrag van 1250,-. en daarnaast een variabel bedrag van 1,50 per m2, uitgaande van de totale oppervlakte van het dorpshuis. De genoemde bedragen zijn exclusief de jaarlijkse index voor consumptiegoederen 4.3 Groot onderhoud Het groot onderhoud is subsidiabel voor zover het budget dit toelaat en op basis van de volgende toerekening : Gemeente 50% en dorpshuis en WNwF de resterende 50% waarbij de 8 uren inzet van WNwF in de vorm van technische ondersteuning, uitvoering of toetsing taakstellend is. Voor ieder dorpshuis geldt een subsidieplafond. Het meerjaren onderhoudsplan is de uitgangsbasis voor de bepaling van het subsidieplafond Op basis van de Meerjaren Onderhoudsplanning betekent dit een jaarlijkse subsidie van ,-## van de gemeente voor de SFDF. Nieuwbouw van dorpshuizen/ multifunctionele centra is de eerste 10 jaar uitgesloten van subsidies voor groot onderhoud; voor de overige in punt 4.1; 4.2;4.4;4.5;4.6 en 4.7 genoemde vergoedingen geldt de 10 jaren regeling niet! Onderstaand overzicht geeft aan wat in aanmerking komt voor en wat wordt verstaan onder groot onderhoud. Tussen klein onderhoud (door dorpshuis zelf te verrichten) en groot onderhoud zit een grijs gebied. Voor deze zaken ligt de beslissing bij het stichtingbestuur en wordt besproken tijdens de voorjaarsbijeenkomst met alle besturen van de aangesloten dorpshuizen. Nieuwbouw, verbouw en renovatie vallen niet onder Groot Onderhoud. Hiervoor moet een aparte aanvraag voor financiële ondersteuning door de gemeente worden ingediend. ## Bedrag op basis van de huidige situatie van dorpshuis De Nije Tille te Marrum. Mocht hier tot ingrijpende verbouwing of nieuwbouw worden besloten dan wordt de jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan SFDF met ,- teruggebracht en komt 8

9 Marrum, evenals bij andere nieuwbouw, de eerste 10 jaar niet voor een subsidiebijdrage voor Groot Onderhoud in aanmerking Onder groot onderhoud wordt verstaan: Het in goede staat houden van het gebouw aan de buitenzijde incl. schilderwerk, dakbedekking platte en hellende daken; Het in goede staat houden (ook bouwtechnisch) van vloeren, plafonds, kozijnen en muren aan de binnenzijde van het gebouw; Onderhoudswerkzaamheden aan de centrale verwarming (inclusief vervangen ketel), echter exclusief het periodiek schoonmaken van de ketels; Onderhoudswerkzaamheden aan de elektrische installatie (uitgezonderd herstellen van beschadigd schakelmateriaal); Onderhoudswerkzaamheden aan gas- en waterleidingen; Herstellen binnen- en buitenriolering (exclusief ontstoppen riolering); Vervanging van hang- en sluitwerk (buiten) aan het gebouw; Herstraten van verhardingen, voor zover behorende bij het dorpshuis; Vervangen van noodverlichtingsinstallaties; Vervangen brandwerende constructies; Vervanging van hemelwaterafvoeren en buitenriolering. Onderhoudsrapportage: Voor de planning van de werkzaamheden en de beoordeling of een aangevraagde activiteit voor uitvoering in aanmerking komt, wordt een meerjarenraming groot onderhoud opgesteld door de gemeente. De gemeente heeft het opstellen van deze 10-jarige onderhoudsbegroting/-planning uitbesteed aan derden of WNwF. Iedere twee jaren wordt deze rapportage geactualiseerd. Procedure voor het vergoeden van Groot onderhoud : Op verzoek van het bestuur van de SFDF biedt de gemeente technische ondersteuning in de afhandeling van het groot onderhoud. Elk dorpshuisbestuur is, op basis van de onderhoudsplanning, zelf verantwoordelijk voor het tijdig uit laten voeren van het groot onderhoud. Voor werkzaamheden boven de kostprijs van 5.000,- excl. BTW dienen eerst minimaal twee offertes aangevraagd te worden en ter beoordeling aan de gemeente (afdeling VGE) te worden voorgelegd. Deze adviseert het bestuur van het dorpshuis hierin. Na uitvoering van het groot onderhoud worden de originele rekeningen voor akkoord, ter beoordeling of de activiteit valt onder het begrip groot onderhoud voor rekening van de stichting, richting gemeente (VGE) verzonden. Rekeningen, die afgetekend zijn door gemeente, worden in bundels (eens per maand) met een globaal advies richting penningmeester SFDF gezonden. De definitieve beoordeling is de verantwoordelijkheid van het bestuur van SFDF. Overeenkomstig de in punt 4.3. genoemde criteria kan WNwF in voorkomende gevallen ondersteuning bieden Voorwaarden voor het vergoeden van Groot onderhoud : De werkzaamheden staan vermeld in de meerjaren onderhoudsplanning. Er zijn voldoende financiële middelen aanwezig om de kosten te betalen. De werkzaamheden mogen het begrote bedrag niet overschrijden. 9

10 Bij afwijkingen dient de afwijking gemeld te worden bij het bestuur van SFDF. Samen met de technische deskundige van de gemeente of woningbouwstichting WNwF wordt dan beoordeeld of bijstelling van het gevraagde krediet reëel is of niet. Bovenstaande geldt ook voor calamiteiten, het naar voren schuiven en/of uitstellen van werkzaamheden. Niet gemelde overschrijdingen of wijzigingen in de uitvoering van het groot onderhoud worden niet gehonoreerd. Onderhoudskosten, die niet voor vergoeding door de SFDF in aanmerking komen: De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor de volgende werkzaamheden: Schilder- en behangwerk binnen. Vervanging gebroken ruiten. Reparaties binnensloten. Onderhoud zonwering, rolluiken e.d. Schoonmaken en ontstoppen van goten en leidingen. Jaarlijks onderhouden van schoorsteenkanalen. Periodiek onderhoud gasinstallaties. Ledigen en reinigen zink- of beerputten en septic tanks. Onderhoud, reparaties en vernieuwingen aan inventaris. Onderhoud, vernieuwing en reparaties aan het gebouw die het gevolg zijn van gebruik in afwijking met de bestemming. Aanleg en onderhoud tuin. Schade ontstaan door nalatigheid en onoordeelkundig gebruik van het gebouw en installaties. Telefooncentrales/-installaties. Uitzonderingen Aan een instelling die een dorpshuis exploiteert in een monument of in een gebouw met een monumentaal karakter worden de kosten van het onderhoud die verband houden met het bijzondere karakter van dit gebouw, rechtstreeks vergoed door de gemeente. Het gaat hierbij om de volgende werkzaamheden: Timmer-, schilder-, metsel- en voegwerk (buiten); Rieten bedekking en pannen; Vervangen goten. Voor al hetgeen, dat niet onder monumentaal valt, geldt deze notitie. Mocht er enige twijfel ontstaan of iets al dan niet onder de notitie c.q. onder monumentaal valt (grijze gebieden), dan volgt er overleg met de gemeente. Calamiteiten: Indien de instelling gedurende de budgetperiode wordt geconfronteerd met niet voorzienbare materiële lasten dan volgt hierover overleg tussen de gemeente en de SFDF. Bovenstaande geldt ook voor onontkoombare kosten voortvloeiend uit nieuwe wettelijke eisen c.q. nieuwe regelgeving. De kosten worden betaald voor zover de reserves van SFDF dit toelaat. Wanneer die onvoldoende zijn dan wordt een aanvraag bij de gemeente en andere subsidieverstrekkers ingediend 4.4 Verzekeringen Met het exploiteren van een dorpshuis, waaronder het in bezit hebben van het gebouw, zijn flinke bedragen gemoeid. Om de hieraan verbonden risico s van schades, aansprakelijkheid en derving goed af te dekken, is het afsluiten van een aantal verzekeringen wenselijk. De volgende verzekeringen zijn hierbij van belang: 10

11 - Opstalverzekering. De verzekering van het pand tegen globaal gezegd brand- en andere schades - Inventaris- en goederenverzekering (Inboedel).De verzekering voor inventaris, inrichting en losse goederen - Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AvB). Verzekering voor stichtingsbestuur, exploitant, medewerkers en vrijwilligers ingeval een van de verzekerden materiële- of letselschade toebrengt aan derden of waarvoor verzekerde verantwoordelijk is. - Bedrijfsschadeverzekering. Verzekering die in geval van derving van inkomsten door tijdelijke noodzakelijke sluiting de lopende vaste lasten afdekt. Aan de brand- en inbraakpreventie binnen deze verzekering worden specifieke eisen gesteld De verzekeringspremie voor brand-, storm- en waterschade aan het gebouw en inventaris wordt vergoed door de gemeente. De gemeente sluit een collectieve opstal- en inboedelverzekering af voor alle bij SFDF aangesloten dorpshuizen Aangezien de kosten als gevolg van inbraak in verhouding tot de kosten van een inbraakverzekering c.q. alarminstallaties voor de dorpshuizen aanzienlijk lager liggen, zijn eventuele kosten als gevolg van inbraak voor rekening van de gemeente. 4.5 OZB en Waterschapslasten De waterschapslasten en de OZB worden vergoed door de gemeente. 4.6 Energievergoeding 20% Van de energiekosten worden vergoed door de gemeente. SFDF zal in overleg met de gemeente streven naar duurzaamheid van de dorpshuizen en in dit kader collectieve voordelen trachten te behalen 4.7 BTW Een aantal dorpshuizen kunnen hun BTW terugkrijgen. Dit houdt in dat in hun rekening de BTW-kosten niet subsidiabel zijn Verantwoording budgetsubsidie (Budgetovereenkomst nog ontwikkelen) In de budgetovereenkomst tussen gemeente en de SFDF zijn afspraken gemaakt over de verantwoording van het subsidiebedrag (zie bijlage: budgetovereenkomst). 5. Vergunningen 5.1 Drank- en horecavergunning en horeca- exploitatievergunning Gezien hun activiteiten zijn de dorpshuizen in het bezit van bovengenoemde vergunningen. Alle dorpshuizen hebben een volledige Drank- en Horecavergunning 5.2 Gebruikersvergunning Overeenkomstig de Modelbouwverordening is het verboden zonder of in afwijking van een gebruikersvergunning een bouwwerk in gebruik te hebben of te houden, waarin meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een één- of meergezinshuis. Alle dorpshuizen hebben een gebruikersvergunning 6. AANSPRAKELIJKHEID Door de strengere wet- en regelgevingen krijgen de besturen van de diverse dorpshuizen steeds meer verantwoordelijkheden en lopen hiermee ook meer aansprakelijkheidsrisico s. Onder het aandachtspunt 4. Verzekeringen is hier uitvoerig op ingegaan. Naast de gewenste verzekeringen is het verplicht ( en zeer gewenst vanuit oogpunt van hoofdelijke aansprakelijkheid) dat de dorpshuizen in de gemeente Ferwerderadiel staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 11

BELEIDSNOTITIE. Dorpshuizen IN DE GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL

BELEIDSNOTITIE. Dorpshuizen IN DE GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL BELEIDSNOTITIE Dorpshuizen IN DE GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL September 2003 Voorwoord Deze notitie is tot stand gekomen in samenspraak met zowel het bestuur van de Stichting Federatie Dorpshuizen Tytsjerksteradiel

Nadere informatie

NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ

NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding In het plan van aanpak voor de gemeentelijke herindeling is in bijlage 1 Handreiking onder het hoofdstuk Beleid vermeld dat de stuurgroep bij ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan dorpshuizen gemeente Leeuwarderadeel

Beleidsplan dorpshuizen gemeente Leeuwarderadeel GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Beleidsplan dorpshuizen gemeente Leeuwarderadeel Stiens, 11 december 2008 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Het huidige gemeentelijke subsidiebeleid voor dorpshuizen dateert van 1995.

Nadere informatie

NOTITIE. Dorpshuizen IN DE GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL. Januari 2010.

NOTITIE. Dorpshuizen IN DE GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL. Januari 2010. NOTITIE Dorpshuizen IN DE GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL Januari 2010. Voorwoord Deze notitie is tot stand gekomen in samenspraak met zowel het bestuur van de Stichting Federatie Dorpshuizen Tytsjerksteradiel

Nadere informatie

Stichting Federatie Dorpshuizen Tytsjerksteradiel IJpeijsingel 3 9256 HH RYPTSJERK. Begroting 2013

Stichting Federatie Dorpshuizen Tytsjerksteradiel IJpeijsingel 3 9256 HH RYPTSJERK. Begroting 2013 Stichting Federatie Dorpshuizen Tytsjerksteradiel IJpeijsingel 3 9256 HH RYPTSJERK Begroting 2013 Inhoudsopgave 1. Begroting 1.1 Algemeen 1 1.2 Begroting over 2013 4 1.3 Specificatie uit te voeren onderhoud

Nadere informatie

Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum.

Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum. Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum. Aanleiding Van de Stichting Dorpshuis Hallum is een subsidieverzoek ontvangen voor een verbouwing en uitbreiding van het multifunctioneel centrum

Nadere informatie

Dorpshuizenbeleid 2015 en verder

Dorpshuizenbeleid 2015 en verder Dorpshuizenbeleid 2015 en verder 1 In deze notitie heeft de gemeente Winsum haar visie met betrekking tot de functie en positie van de dorpshuizen van de gemeente Winsum vastgelegd. Het beleid is gebaseerd,

Nadere informatie

3. Een en ander na advies van de raadscommissie.

3. Een en ander na advies van de raadscommissie. Advys oan Boargemaster en wethâlders Registraasjenûmer: Koördinearjende sektor Ferwert, d.d. 29 november 2012 Sektor I Underwerp: subsidieaanvraag Stichting Redt Hegebeintum. Advys fan: Sektor I Boargersaken

Nadere informatie

Evaluatie beleidsplan dorpshuizen 2008-2013. Gemeente Leeuwarderadeel

Evaluatie beleidsplan dorpshuizen 2008-2013. Gemeente Leeuwarderadeel Evaluatie beleidsplan dorpshuizen 2008-2013 Gemeente Leeuwarderadeel Stiens, 11 juli 2012 1 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 AANLEIDING 3 1.2 DOEL EVALUATIE 3 1.3 METHODE 3 2 HET BELEIDSPLAN DORPSHUIZEN 2008-2013

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006; Burgemeester en wethouders van Baarn Overwegende dat het wenselijk is aanvullende regels te geven voor de subsidieverlening ten behoeve van de organisatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijke

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Reglement financiële autonomie sportverenigingen

Reglement financiële autonomie sportverenigingen Reglement financiële autonomie sportverenigingen artikel 1: Binnen de perken van het daartoe op de begroting voorziene krediet, kan de gemeenteraad subsidies toekennen voor de bouw, de renovatie of het

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Artikel 1 - Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 1. Monument: a. Alle vóór tenminste vijftig

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 Vastgesteld in de raad van 20 december 2005 Inwerkingtreding: 1 januari 2006 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Toepassing

Nadere informatie

Stichting Federatie Dorpshuizen Tytsjerksteradiel IJpeijsingel 3 9256 HH RYPTSJERK. Financieel verslag 2012

Stichting Federatie Dorpshuizen Tytsjerksteradiel IJpeijsingel 3 9256 HH RYPTSJERK. Financieel verslag 2012 Stichting Federatie Dorpshuizen Tytsjerksteradiel IJpeijsingel 3 9256 HH RYPTSJERK Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Accountantsrapport 1. Samenstellingsverklaring 2 2. Ondertekening 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020

Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 april 2011 Registratienummer: TB 11.2588267 Agendapunt: 8 Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020 Voorstel:

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2010

Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2010 Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gemeente Steenwijkerland Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2010

Nadere informatie

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013 Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 BesSuit: ûjlhlu. Roden, 11 december 2013 Onderwerp Privatisering Dörpshuus NijRoon Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

l. Het Klooster terug in eigendom te nemen van Stichting Wilgefortis. gemeenschapshuizen. structureel in de begrotíng op te nemen vanaf 2015.

l. Het Klooster terug in eigendom te nemen van Stichting Wilgefortis. gemeenschapshuizen. structureel in de begrotíng op te nemen vanaf 2015. Roødsyoorstel gemeent e W o olre Waalre, l0 i20t4 vergadering 8 juli 2014 agendapunt voorstelnummer portefeuillehouder steller (tel) naam voorstel voorgesteld besluit V 4t A. van Holstein M. de Brouwer

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN 2014. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. Algemene subsidieverordening:

Nadere informatie

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer Sportaccommodatiebeleid Exploitatie en Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 Leeswijzer...2 2. Huidige situatie exploitatie en beheer...3 2.1. De binnensportaccommodaties...3 2.2 De buitensportaccommodaties...4

Nadere informatie

Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016. Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf,

Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016. Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, gelet op de Algemene subsidieverordening Werststellingwerf 2016, besluit vast te stellen

Nadere informatie

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x Nr. activiteit Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk Schoolbestuur p.o. en (v)so kan vergoeding aanvragen bij gemeente 1 2 A. Bouwkundig onderhoud A-1 Algemeen A-01 Herstellen gebroken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij verhuur van gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene Voorwaarden bij verhuur van gemeentelijke buitensportaccommodaties Algemene Voorwaarden bij verhuur van gemeentelijke buitensportaccommodaties in Zwolle. Vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zwolle, d.d. 15 mei 2007. Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Dorpshuis De Rotonde te Niekerk in de gemeente Grootegast. Eind 2009 is een ingrijpende

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/175 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 6 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Subsidieverordening Peuterspeelzaalwerk Voorstel besluit Instemmen

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2008 nr.22

GEMEENTEBLAD 2008 nr.22 ONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN GEMEENTE MAASSLUIS bladzijde 1 van 7 GEMEENTEBLAD 2008 nr.22 Overzicht van onderhoudsactiviteiten gerelateerd aan schoolgebouwen in de gemeente Maassluis gecategoriseerd naar de

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk. A-03 Herstellen beschadigde verharding x x. A-04 Herstraten verzakte verharding x x

Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk. A-03 Herstellen beschadigde verharding x x. A-04 Herstraten verzakte verharding x x Overzicht: a. wettelijke taakverdeling voor onderhoud en beheer tussen en schoolbestuur (kolom 1 en 2) b. vergelijking taakverdeling tussen verhuurder en huurder bij huur van schoolgebouwen volgens het

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Juridische Dienst NVM NVM

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Juridische Dienst NVM NVM Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Juridische Dienst NVM NVM 1. Persoonlijke gegevens Naam: Geboorteplats: -od Beroep: Straat: Postcode: E-mailadres: -g./. /. Telefoon thuis: Adres te

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 95276 14 juli 2016 Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; Gelet op

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Nummer: 17A Tubbergen, 8 maart 2013 Onderwerp: Onderhoud schoolgebouwen 2013. Samenvatting raadsvoorstel: Op basis van de onderwijswetgeving is de gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3. 2 VvE-Meter 4. 1.1 toelichting op de vragenlijst 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3. 2 VvE-Meter 4. 1.1 toelichting op de vragenlijst 3 VvE-Meter 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 toelichting op de vragenlijst 3 2 VvE-Meter 4 VvE Belang Postbus 210, 4900 AE Oosterhout Tel. 0900-20 20 510 ( 0,10/min) Fax. 0162-46 15 26 E-mail: info@vvebelang.nl

Nadere informatie

Subsidieverordening. gemeentelijke. monumenten. Boxtel 2003

Subsidieverordening. gemeentelijke. monumenten. Boxtel 2003 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Boxtel 2003 Inhoud Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Boxtel 2003. Paragraaf 1: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Algemene bepalingen Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Zwijndrecht 2003 (eerste wijziging)

Verordening tot wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Zwijndrecht 2003 (eerste wijziging) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwijndrecht. Nr. 15788 25 februari 2015 Verordening tot wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Zwijndrecht 2003

Nadere informatie

Kennisnetwerk Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Igor Grevers (ICSadviseurs)

Kennisnetwerk Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Igor Grevers (ICSadviseurs) Kennisnetwerk Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Igor Grevers (ICSadviseurs) ICSadviseurs Inhoud 1. Voorstellen 2. Waarom de BTW-startersgids? 3. Wat is BTW? 4. Heffing van BTW 5. Verricht u BTW

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs 2015 gemeente Weststellingwerf

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs 2015 gemeente Weststellingwerf Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs gemeente Weststellingwerf 2015. Het college van de gemeente Weststellingwerf; gelet op de artikelen 117

Nadere informatie

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, nummer 40; overwegende dat de gemeente wil stimuleren dat de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Samenvatting Bijgaand treft u het plan aan ten behoeve van het groot onderhoud van de toren van de Hervormde kerk te Woudrichem.

Samenvatting Bijgaand treft u het plan aan ten behoeve van het groot onderhoud van de toren van de Hervormde kerk te Woudrichem. Onderwerp Volgnr. 2015-014 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling Groot onderhoud toren Woudrichem 15.0005639 / 2015Z00524 15.0005639 wethouder P. Jorritsma de raad E. Smulders Bouw- en Woningtoezicht

Nadere informatie

Als u werkzaamheden aan uw rijksmonumentenpand gaat verrichten

Als u werkzaamheden aan uw rijksmonumentenpand gaat verrichten 12345 9 Als u werkzaamheden aan uw gaat verrichten Bent u eigenaar van een en bent u van plan werkzaamheden aan uw pand te verrichten? Dan kunt u een deel van de kosten misschien aftrekken. In deze folder

Nadere informatie

3. Het overeengekomen tarief voor het voeren van het/de in beheer zijnde object(en) bedragen:

3. Het overeengekomen tarief voor het voeren van het/de in beheer zijnde object(en) bedragen: Beheerovereenkomst Ondergetekende, der van het huidige adres, verklaart hierbij dat De ondergetekende Wonende te Geboren te Gelegitimeerd met op nummer DD/MM/JJJJ,hierna te noemen opdrachtgever Opdrachtgever

Nadere informatie

Tubbergen ^ gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 18 maart 2013 15A. Nummer: Tubbergen, 8 maart 2013

Tubbergen ^ gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 18 maart 2013 15A. Nummer: Tubbergen, 8 maart 2013 gemeente Tubbergen ^ Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 15A Onderwerp: Verbouw, renovatie en verduurzaming gymzaal Reutum. Samenvatting raadsvoorstel: Het gymnastieklokaal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009) HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009) Artikel 1: Omschrijving 1. Het gemeenschapscentrum De Volle Vaart bestaat uit

Nadere informatie

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Voorst

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Voorst Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Voorst Bijlage 3 - Voorziening haalbaarheidsonderzoek Gemeenteblad 553b I II III IV V VI VII Aanduiding van de voorziening Onderzoek naar

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter... 1 Artikel 2 De portefeuille Dagelijks Beheer... 1 Artikel 3 De portefeuille Onderhoudswerkzaamheden... 1 Artikel 4 De financiële commissie (de kascommissie)...

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

Subsidieverordening Monumentenzorg 2002

Subsidieverordening Monumentenzorg 2002 Subsidieverordening Monumentenzorg 2002 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. monument: een beschermd gemeentelijk monument als bedoeld in de Monumentenverordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn

Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn Datum 30 mei 2006 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J. Luijendijk

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Beleidsregel Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderverordening verstrekking subsidies gemeente Uden 2008 en

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Juridische Dienst NVM, januari 2009 1. Persoonlijke gegevens Naam: Voornamen: Geboorteplaats: Geboortedatum: Beroep: Straat: Postcode: Woonplaats:

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK:

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: 00 Algemeen Indeling pand blijft ongewijzigd. Gevelbeeld zoveel mogelijk terug brengen in originele staat. Alles binnen de schil is voor rekening en uitvoering van de koper

Nadere informatie

Aan de Raad. Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 29 april 2003

Aan de Raad. Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 29 april 2003 Commissie IZ Agendapunt: 12 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 29 april 2003 Onderwerp Aanvullend krediet ten behoeve van aanpassingen legionella en gebruiksvergunningen

Nadere informatie

Overgangsregelingen. Amateurkunst en volkscultuur. Educatie. Jeugd en Jongeren. Maatschappelijke zorg. Ouderenorganisaties. Buurtverenigingen.

Overgangsregelingen. Amateurkunst en volkscultuur. Educatie. Jeugd en Jongeren. Maatschappelijke zorg. Ouderenorganisaties. Buurtverenigingen. Overgangsregelingen Amateurkunst en volkscultuur Educatie Jeugd en Jongeren Maatschappelijke zorg Ouderenorganisaties Buurtverenigingen Sport Volksfeesten Vrouwenorganisaties Hulp bij calamiteiten Uitvoeringsregeling:

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier) Vergadering: 6 maart 2012 Agendanummer: 10 Status Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier)

Nadere informatie

Registratienummer: 1156735 Onderwerp: Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs

Registratienummer: 1156735 Onderwerp: Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014 nummer 1155975; gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP: Subsidieverlening t.b.v. een nieuw te bouwen Multifunctionele Centrum te Minnertsga (MFC). VOORSTEL 1. Aan de vereniging van Plaatselijk Belang te Minnertsga een eenmalige

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stap 1. Oriëntatie/Vooronderzoek U vindt uw energiekosten te hoog? U hebt in uw koopflat een eigen cv-ketel en u vindt uw

Nadere informatie

Subsidieaanvraag. Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit

Subsidieaanvraag. Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit Subsidieaanvraag Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit Ten behoeve van de aanvraag tot subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van dit aanvraagformulier tot subsidieverlening.

Nadere informatie

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Made, 16 januari 2002 Commissievergadering d.d. 31 januari 2002 Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Agendapunt: Onderwerp: woon-zorg-sportcentrum Lage Zwaluwe Toelichting: Bijgaand treft

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015 Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Artikel 1 Algemene begripsomschrijvingen In deze Subsidieregeling wordt verstaan onder: a. aanvrager: een natuurlijk persoon die een aanvraag doet voor subsidie; b. college:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel; overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen ten behoeve van het verlenen en vaststellen van subsidies op het terrein

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014-2019 verleent het college van

Nadere informatie

ALGEMEEN Bijbehorend formulier is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen van een subsidie voor het wind- en waterdicht maken van gebouwde monumenten.

ALGEMEEN Bijbehorend formulier is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen van een subsidie voor het wind- en waterdicht maken van gebouwde monumenten. TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten WIND- EN WATERDICHT MAKEN VAN GEBOUWDE MONUMENTEN. ALGEMEEN Bijbehorend formulier is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE HOOFDSTUK 1, ALGEMEEN Artikel 1, Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. provinciaal monument:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/80

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/80 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/80 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: 23 Onderwerp:

Nadere informatie

Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg

Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg PROJECTPLAN versie 24 November, 2015 UITBREIDING KEUKEN en VERNIEUWEN SANITAIRE VOORZIENINGEN Contactpersoon: Dorpshuis t Overschotje S. Bremer Veldkamp 13 De Tippe

Nadere informatie

1.2 Het gehuurde maakt deel uit van de onder verhuurder ressorterende school voor basisonderwijs met de naam Antoniusschool.

1.2 Het gehuurde maakt deel uit van de onder verhuurder ressorterende school voor basisonderwijs met de naam Antoniusschool. CONCEPT HUUROVEREENKOMST STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS VOOR DE BEERZEN, OIRSCHOT EN SPOORDONK - GEMEENTE OIRSCHOT BETREFFENDE RUIMTEN VOOR KINDERDAGOPVANG IN EN BIJ DE ANTONIUSSCHOOL IN OIRSCHOT Ondergetekenden:

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen.

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Inleiding De gemeente kent een divers aanbod van sociaal-culturele voorzieningen in de vorm van buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Realisatie kleedgebouw RKDVC. Collegevoorstel

Realisatie kleedgebouw RKDVC. Collegevoorstel Raad Onderwerp: Realisatie kleedgebouw RKDVC V200900285 Collegevoorstel Inleiding: Er zijn al jaren capaciteitsproblemen op het voetbalcomplex van RKDVC. Op 22 mei 2007 heeft de gemeenteraad een krediet

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem;

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; Nadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel 11 december 2012; - gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Evaluatierapport Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties

Evaluatierapport Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties Evaluatierapport Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties Datum: juli 2009 Steller: Sandra Duprée 1. Inleiding In december 2005 heeft de gemeenteraad de Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 48-2015. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 19 november 2015

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 48-2015. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 19 november 2015 Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 48-2015 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 19 november 2015 BO 1. 1514593 Subsidie Halt in de basisvorming: vaststelling 2014, aanvraag 2016 Net als in de voorgaande

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS. (Versie 9 d.d )

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS. (Versie 9 d.d ) UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS (Versie 9 d.d. 7-09-2015) Algemeen Jaarlijks stelt de gemeente Heerhugowaard subsidie beschikbaar voor activiteiten die met de leefbaarheid in de omgeving te maken

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsregeling Kerkrade Centrum 2016 Vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 2016

Verordening Stimuleringsregeling Kerkrade Centrum 2016 Vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 2016 Verordening Stimuleringsregeling Kerkrade Centrum 2016 Vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 2016 Inleiding Het doel van de Stimuleringsregeling Kerkrade Centrum is een stimulering van het winkelgebied

Nadere informatie