Subsidieverordening Monumentenzorg 2002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidieverordening Monumentenzorg 2002"

Transcriptie

1 Subsidieverordening Monumentenzorg

2 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. monument: een beschermd gemeentelijk monument als bedoeld in de Monumentenverordening gemeente Halderberge 1997 ; b. kerkelijk monument: een beschermd gemeentelijk kerkelijk monument als bedoeld in de Monumentenverordening gemeente Halderberge 1997 ; c. eigenaar: hieronder wordt mede verstaan: degene die het recht van erfpacht heeft; de houder van een recht van opstal; de eigenaar van een appartementsrecht; degene aan wie door een rechtspersoon een deelnemings- of lidmaatschapsrecht is verleend dat recht geeft op gebruik van een woning; d. onderhoud: sober en doelmatig uit te voeren periodieke werkzaamheden, die erop gericht zijn de bouwkundige staat van een monument in stand te houden met name ter voorkoming van grootschalig onderhoud en/of restauratie; e. onderhoudsplan: een door burgemeester en wethouders goedgekeurd overzicht van onderhoudswerkzaamheden en kosten die respectievelijk voor 5 of 10 jaar nodig worden geacht om het kwaliteitsniveau van het monument, dat met de restauratie zal worden bereikt, te handhaven; f. onderhoudswerkzaamheden: als onderhoudswerkzaamheden worden aangemerkt: onderdeel daken: reparatie van dakbedekking, dakbeschot, zink en lood; onderdeel schoorstenen: reparaties; onderdeel goten en hemelwaterafvoeren: partieel herstel en reparaties; onderdeel gevels: reparaties aan voegwerk, metselwerk, pleisterwerk en natuursteen, alsmede vochtbestrijding, met een totaal oppervlak van kleiner dan 20% van het geveloppervlak; onderdeel vensterwerk: partieel herstel en reparaties aan buitenkozijnen, inclusief luiken, buitendeuren, ramen, besponning en stoepen; onderdeel historische annexen: partieel herstel en reparaties van ornamenten, erkers, balkons, hekwerken e.d.; onderdeel draagconstructies: partieel herstel van dragende constructies (ankerbalkgebinten, schoren en platen, balkkoppen, spantbenen); g. restauratiewerkzaamheden: werkzaamheden die een ingrijpend herstel van een monument beogen, het normale onderhoud te boven gaand en die voor de instandhouding van het monument noodzakelijk zijn; h. subsidiabele kosten: de door burgemeester en wethouders vast te stellen direct met het plan waarvoor subsidie wordt verstrekt samenhangende kosten incl. de leges voor de te verlenen vergunningen en verminderd met bijdragen die op grond van andere regelingen of anderszins kunnen worden verkregen; i. monumentencommissie: de door de raad op grond van De verordening inzake de monumentencommissie voor de gemeente Halderberge ingestelde commissie. 2

3 HOOFDSTUK 2 PRIORITEITEN Artikel 2 1. De gemeenteraad stelt jaarlijks, tegelijk met het vaststellen van de gemeentebegroting, een: a. subsidieplafond vast voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden aan monumenten en kerkelijke monumenten; b. subsidieplafond vast het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan monumenten en kerkelijke monumenten; 2. De gemeenteraad kan burgemeester en wethouders toestemming verlenen de bedragen als bedoeld in het eerste lid onder a. en b. onderling uit te wisselen nadat de functionele raadscommissie gehoord is. HOOFDSTUK 3 GRONDSLAG EN WERKINGSSFEER Artikel 3 1. Op grond van deze verordening kunnen burgemeester en wethouders subsidie verlenen aan een eigenaar van een monument voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden of onderhoudswerkzaamheden aan respectievelijk een monument of kerkelijk monument; 2. De subsidie wordt berekend op basis van de subsidiabele kosten; 3. In geval van brand- en/of stormschade worden de kosten berekend aan de hand van de kosten van de te treffen voorzieningen minus de bij voldoende dekking uit te keren verzekeringspenningen. HOOFDSTUK 4 HET AANVRAGEN VAN SUBSIDIE Artikel 4 1. Een aanvraag tot het verlenen van subsidie voor restauratiewerkzaamheden of onderhoudswerkzaamheden dient bij burgemeester en wethouders te worden ingediend door middel van een daartoe door hen beschikbaar gesteld formulier; 2. Een aanvraag tot het verlenen van subsidie voor restauratiewerkzaamheden gaat vergezeld van de volgende documenten: a. een bouwtechnisch rapport over het monument, waaruit blijkt in welke bouwkundige toestand het monument zich bevindt. Dit rapport dient te worden opgesteld door de Monumentenwacht of door een door burgemeester en wethouders erkende instantie; b. een plan dat een omschrijving bevat van de te verrichten activiteiten; c. tekeningen en/of fotomateriaal, die de bestaande en de te maken toestand van het monument aangeven; d. een gespecificeerde begroting van de kosten; e. een bewijs van eigendom door middel van een authentiek afschrift van de koopakte en een gewaarmerkt recent uittreksel van het kadaster; 3

4 f. een onderhoudsplan waarin de eigenaar aangeeft welk onderhoud gedurende een periode van 5 jaar na de gereedmelding zal worden uitgevoerd, met uitzondering van een kerkelijk monument, daarvoor geldt een periode van 10 jaar. 2. Een aanvraag tot het verlenen van subsidie voor onderhoudswerkzaamheden gaat vergezeld van de documenten als bedoeld in het eerste lid onder b, c, d en e. Artikel 5 1. Burgemeester en wethouders bevestigen binnen twee weken de ontvangst van de aanvraag; 2. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen; 3. Indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet of niet voldoende voldaan is aan de voorwaarden genoemd in artikel 4, dan stellen zij de aanvrager in de gelegenheid om binnen 4 weken na bericht van ontvangst de ontbrekende gegevens in te dienen; 4. Indien de aanvrager naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet of niet voldoende gevolg heeft gegeven aan het gestelde in lid 3 kunnen zij in behandeling van de aanvraag achterwege laten en doen zij terstond hiervan mededeling aan de aanvrager. HOOFDSTUK 5 HET VERLENEN VAN SUBSIDIE Artikel 6 1. Burgemeester en wethouders, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, beslissen binnen 13 weken na ontvangst van een aanvraag omtrent het verlenen van subsidie; 2. Zij kunnen besluiten hun beslissing omtrent het verlenen van de subsidie met ten hoogste 6 weken te verdagen en doen hiervan voor het einde van de termijn genoemd in lid 1 schriftelijk mededeling aan de aanvrager. Artikel 7 1. Burgemeester en wethouders beslissen op grond van deze regeling niet dan nadat de monumentencommissie is gehoord. 2. Burgemeester en wethouders kunnen, gehoord de monumentencommissie, in het belang van de monumentenzorg en in gevallen waarin deze verordening niet voorziet, afwijken van het bepaalde in deze subsidieverordening. Artikel 8 1. Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verlenen voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden indien aan de volgende beoordelingscriteria wordt voldaan: a. uit het bouwtechnisch rapport als bedoeld in artikel 4, tweede lid onder a blijkt de noodzaak tot uitvoering van de restauratiewerkzaamheden; b. het onderhoudsplan is door burgemeester en wethouders goedgekeurd; c. de voor het verrichten van de activiteiten noodzakelijk vergunningen zijn verleend; d. er is niet reeds een begin gemaakt met de activiteiten zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders; 4

5 e. het monument voldoet na het treffen van de voorzieningen naar het oordeel van burgemeester en wethouders aan redelijke eisen vanuit een oogpunt van monumentenzorg; f. de subsidiabele kosten bedragen ten minste 4.750,-; 2. Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verlenen voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden indien aan de volgende beoordelingscriteria wordt voldaan: a. de voor het verrichten van de activiteiten noodzakelijk vergunningen zijn verleend; b. er is niet reeds een begin gemaakt met de activiteiten zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders; c. het monument voldoet na het treffen van de voorzieningen naar het oordeel van burgemeester en wethouders aan redelijke eisen vanuit een oogpunt van monumentenzorg; d. de subsidiabele kosten bedragen ten minste 250,-; 3. In bijzonder gevallen kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van de criteria genoemd in het eerste en tweede lid. Artikel 9 Bij hun besluit op een aanvraag om subsidie houden burgemeester en wethouders rekening met: a. de esthetische, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde van het monument; b. de bouwtechnische en uiterlijke staat van het monument, mede in relatie tot zijn omgeving; c. het huidige en toekomstige gebruik van het monument. Artikel De subsidie voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden wordt verleend onder de verplichting dat: a. binnen 26 weken na het besluit tot verlenen van de subsidie met de werkzaamheden wordt begonnen; b. de start van de werkzaamheden dient schriftelijk bij ons college te worden gemeld; c. het onderhoud gedurende een periode van 5 jaren, met uitzondering voor kerkelijke monumenten daarvoor geldt een periode van 10 jaren na het goedkeurende besluit van burgemeester en wethouders, als bedoeld in artikel 18 wordt uitgevoerd overeenkomstig het onderhoudsplan; d. de eigenaar de verkoop van het monument waarvoor subsidie is gevraagd, gedurende de termijn die aanvangt op het moment van verlenen van subsidie en eindigt op het moment dat burgemeester en wethouders de subsidie vaststellen, terstond meldt aan burgemeester en wethouders, alsmede de wijziging van eigendomsrecht meldt; 2. De subsidie voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden wordt verleend onder de verplichting dat: a. binnen 13 weken na het besluit tot verlenen van de subsidie met de werkzaamheden wordt begonnen; b. de start van de werkzaamheden dient schriftelijk bij ons college te worden gemeld; b. de werkzaamheden binnen 26 weken na aanvang voltooid zijn. 3. De termijn van 13 weken, genoemd in het tweede lid, onder a, kan in bijzondere gevallen éénmalig met een termijn van 13 weken worden verlengd. 5

6 Artikel De subsidie voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden bedraagt 50% van de door burgemeester en wethouders vastgestelde subsidiabele kosten tot een maximum van ,-, met uitzondering van een kerkelijk monument, hiervoor geldt een maximum van ,-.; 2. De subsidie voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden bedraagt 20% van de door burgemeester en wethouders vastgestelde subsidiabele kosten tot een maximum van 2.300,-, met uitzondering van een kerkelijk monument, hiervoor geldt een maximum van 4.600,-; 3. Indien meer dan de helft van de werkzaamheden wordt verricht door de eigenaar, al dan niet met behulp van anderen maar zonder dat bij die hulp sprake is van uitoefening van een bedrijf, wordt de in artikel 18, eerste lid bedoelde kosten met 65% van de met de in zelfwerkzaamheid te verrichten werkzaamheden samenhangende kosten verminderd; 4. De subsidie wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld binnen 4 weken nadat met de gereedmelding is ingestemd en de kosten zijn vastgesteld; 5. Uitbetaling vindt plaats binnen 2 weken nadat het besluit genoemd in het vierde lid aan eigenaar bekend is gemaakt en geschiedt uitsluitend op een bij de gereedmelding door de eigenaar op te geven bank- of gironummer. Artikel De subsidie voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden wordt verleend en vastgesteld onder de voorwaarde dat de eigenaar het monument conform het onderhoudsplan zal onderhouden; 2. De eigenaar dient jaarlijks een bouwkundig inspectierapport te overleggen, opgesteld door een naar het oordeel van burgemeester en wethouders deskundige instantie, onder de verplichting om de in het rapport geconstateerde gebreken te herstellen. Burgemeester en wethouders kunnen zo nodig een termijn stellen waarbinnen deze gebreken hersteld dienen te zijn; 3. De voorwaarden in dit artikel gelden gedurende een periode van 5 jaar na de vaststelling van de subsidie, met uitzondering van een kerkelijk monument, hiervoor geldt een periode van 10 jaar. Artikel Onder de subsidiabele kosten worden in elk geval begrepen de geraamde en door of namens burgemeester en wethouders goedgekeurde bedragen van: a. aanneemsom; b. de risicoverrekening van loon- en materiaalprijsstijgingen; c. het honorarium van de architect en de constructeur, voor zover inschakeling hiervan noodzakelijk is; d. de kosten van dagelijks toezicht en de bestedingskosten; e. de leges van de bouw- en/of monumentenvergunning, die indien van toepassing evenredig worden verdeeld tussen de subsidiabele en niet-subsidiabele kosten; f. de verschuldigde omzetbelasting, mits deze niet verrekenbaar is; g. de kosten van een bouwhistorische opname, gericht op de restauratie; 6

7 h. een reservering voor noodzakelijk meerwerk dat ten tijde van de raming van de hierboven genoemde kosten redelijkerwijs niet voorzienbaar was, tot maximaal 5% van de aanneemsom. HOOFDSTUK 6 HET VASTSTELLEN VAN SUBSIDIE. Artikel Terstond na de voltooiing van de restauratiewerkzaamheden, doch uiterlijk binnen 3 jaar na het verlenen van subsidie voor het uitvoeren van de restauratiewerkzaamheden, meldt de aanvrager aan burgemeester en wethouders dat de werkzaamheden gereed zijn; 2. De gereedmelding gaat vergezeld van een gespecificeerd overzicht van de kosten; 3. De gereedmelding is tevens een aanvraag om vaststelling van de kosten en bepaling van de hoogte van de subsidie; 4. De subsidieaanvrager houdt gedurende 5 jaar na de gereedmelding alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de restauratiewerkzaamheden ter controle beschikbaar; 5. Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot de gereedmelding nadere eisen stellen. Artikel Terstond na de voltooiing van de onderhoudswerkzaamheden, doch uiterlijk binnen 26 weken na het verlenen van subsidie voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden, meldt de aanvrager aan burgemeester en wethouders dat de werkzaamheden gereed zijn; 2. De gereedmelding gaat vergezeld van een gespecificeerd overzicht van de kosten; 3. De gereedmelding is tevens een aanvraag om vaststelling van de kosten en bepaling van de hoogte van de subsidie; 4. De subsidieaanvrager houdt gedurende 1 jaar na de gereedmelding alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de onderhoudswerkzaamheden ter controle beschikbaar. Artikel 16 De gereedmelding gaat vergezeld van een verklaring dat bij het treffen van voorzieningen is of wordt voldaan aan de verplichtingen waaronder de subsidie is verleend. Artikel 17 Burgemeester en wethouders bevestigen binnen 2 weken de ontvangst van de gereedmelding. Artikel Binnen 8 weken na ontvangst van de gereedmelding beslissen burgemeester en wethouders of zij met de gereedmelding instemmen en stellen zij de kosten vast en bepalen zij de hoogte van de subsidie overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:46 van de Algemene wet bestuursrecht; 7

8 2. Burgemeester en wethouders kunnen een besluit als bedoeld in het eerste lid eenmaal met 8 weken verdagen voor zover de controle op de juistheid van de gegevens daartoe aanleiding geeft; 3. In het geval van een gereedmelding zoals bedoeld in artikel 12 wordt de subsidie betaald door burgemeester en wethouders onder de verplichting dat de onderhoudsverplichting van artikel 9, eerste lid sub b nagekomen wordt. HOOFDSTUK 7 HET WEIGEREN VAN SUBSIDIE Artikel Burgemeester en wethouders weigeren subsidie te verlenen indien de in artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gronden van toepassing zijn. 2. Burgemeester en wethouders weigeren bovendien subsidie te verlenen indien: a. met het uitvoeren van de werkzaamheden het belang van de monumentenzorg niet of in onvoldoende mate wordt gediend; b. de kosten van de activiteiten niet in een redelijke verhouding staan tot het te bereiken resultaat; c. met het uitvoeren van de werkzaamheden is begonnen voordat de aanvrager een beslissing heeft ontvangen zoals bedoeld in artikel 6; d. het een verzoek betreft voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden, waarvoor binnen een termijn van 10 jaar na subsidieverlening voor uitvoering van dezelfde werkzaamheden een aanvraag om subsidie wordt ingediend; 3. Burgemeester en wethouders verlenen bovendien geen subsidie voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden indien voor uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden binnen een termijn van 5 jaar na subsidieverlening voor uitvoering van dezelfde werkzaamheden een aanvraag om subsidie wordt ingediend; 4. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in het tweede lid, onder c en d, alsmede het bepaalde in het derde lid. Artikel Burgemeester en wethouders kunnen een aanvraag die geweigerd wordt op grond van overschrijding van het subsidieplafond aanmerken als een aanvraag per 1 januari van het volgende jaar. Voor de bepaling van de volgorde van deze aanvragen is de volgorde van binnenkomst in het oorspronkelijke jaar van indiening bepalend; 2. Een beslissing als bedoeld in het eerste lid kan voor diezelfde aanvraag slechts een keer genomen worden. Artikel 21 De intrekking en wijziging van de beschikking tot subsidieverlening en subsidievaststelling geschieden overeenkomstig artt. 4:48, 4:49 en 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht. HOOFDSTUK 8 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 8

9 Artikel 22 Aanvragen om subsidie die zijn ingediend voordat deze verordening in werking treedt, worden afgehandeld op basis van de regels die gelden op het moment van de ontvangst van de aanvraag. Artikel 23 Deze verordening treedt in werking op 1 januari Artikel 24 Deze verordening kan worden aangehaald als Subsidieverordening monumentenzorg

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF).

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF). GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 203 Nr. Beleidsregel financiering restauratie en energiemaatregelen voor monumenten uit het Utrechts Restauratiefonds (URF) (Besluit van burgemeester en wethouders d.d. 3 september

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

KREDIETVOORWAARDEN MONUMENTENFONDS RHEDEN 1998. 1 Reikwijdte en toepassing

KREDIETVOORWAARDEN MONUMENTENFONDS RHEDEN 1998. 1 Reikwijdte en toepassing KREDIETVOORWAARDEN MONUMENTENFONDS RHEDEN 1998 1 Reikwijdte en toepassing 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanvragen om een lening te verstrekken voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan

Nadere informatie

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de dienst

Nadere informatie

Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam (DIHA)

Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam (DIHA) Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam (DIHA) 1. Algemene bepalingen Artikel 1 1. Voor de toepassing van de Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds

Nadere informatie

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten 1 Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten Verordening nr. STZ/EC2011/359075 Datum in werking: nader in te vullen maand 2012 Hoofdstuk 1 Doelstelling en Begripsbepalingen Artikel 1 Definities

Nadere informatie

gehandicapten gemeente Beemster

gehandicapten gemeente Beemster Rijn Middelburgstraat 1, * 1462 NV Middenbeemster * tel. 0299-68 21 21 Verordening Voorzieningen gehandicapten gemeente Beemster 2003 Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Beemster 2003 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 18094

STAATSCOURANT. Nr. 18094 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18094 30 juni 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 juni 2015, nr. WJZ / 15083650, houdende

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen wfâż gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer x4 Inboeknummer oxjorr BB4 Beslisdatum BikW 22 januari zooz Dossiernummer zo4.xo6 Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van

Nadere informatie

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2.1 Verstrekking op verzoek... 4 Artikel 2.2 Geen persoonsgebonden

Nadere informatie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Januari 2010 2 Inhoudsopgave Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie...5 Annotaties bij de voorbeeld Stimuleringsregeling

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Artikel 1 Deze regeling berust op de artikelen 3.33, tweede en derde lid, en 3.42b, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Artikel 1 Deze regeling berust op de artikelen 3.33, tweede en derde lid, en 3.42b, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001. Regeling aanwijzing filminvesteringen 2006 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr DK/B&B/2006/18785, tot aanwijzing van films als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening. Raad. 7 september 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening. Raad. 7 september 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 7 september 2006 Besluitvormend Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening Punt no. : 10 Korte toelichting De gewijzigde Verordening Wet voorzieningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap

WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Titel 1. Definities en taakomschrijving Artikel 1.1. Begripsbepalingen In deze wet wordt verstaan onder: a. Onze minister: Onze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 lid 1 sub e en artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 2 van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido),

Gelet op artikel 160 lid 1 sub e en artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 2 van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), Regeling leningen en garantievoorwaarden 2011 De Raad van de gemeente Katwijk; Gelet op artikel 160 lid 1 sub e en artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 2 van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek Restauratiefonds-hypotheek Inhoudsopgave 1. Waarom dit document? 3 1.1 Het Brim 2011 3 1.2 van de Restauratiefonds-hypotheek 3 2. Begripsbepalingen 4 2.1 Begrippen 4 2.2 Woonhuizen en zelfstandige onderdelen

Nadere informatie

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN Vastgesteld in de raad 27 november 2007 Inwerkingtreding: 8 dagen na bekendmaking INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN...2 AFDELING

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; b. raad van bestuur

Nadere informatie

Uitvoeringskader Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek

Uitvoeringskader Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek Uitvoeringskader Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek Versie 2015 Datum 15 januari 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk Auteurs Directie Internationale

Nadere informatie

Titel 3 Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011

Titel 3 Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011 Toelichting Titel 3 Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten 2011 Algemene Toelichting Het doel van de Stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 Klik op een hoofdstuk om naar het het hoofdstuk en de bijbehorende artikelen te gaan, klik op een artikel om het artikel te lezen. Vanuit het artikel: klik op de

Nadere informatie

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Per 12 november 2012 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende definities:

Nadere informatie