Projectplan Ecodorp Gelderland. Vrede zo kan het ook.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Ecodorp Gelderland. Vrede zo kan het ook."

Transcriptie

1 1 Projectplan Ecodorp Gelderland Vrede zokanhetook. 1

2 2 Inhoudsopgave Hoofstuk Blz. 1. Inleiding 3 2. Visievanhetdorp 4 3. pijlersvanhetdorp 5 4. De6gebieden 6 5. Onderdelen 7 6. Bouwen 9 7. Bouwbegeleiding Socialecohesie Inkomsten,uitgavenenorganisatie Organisatie BedrijfPeredur HetWaterhuis DeLocatie Verdelinggrondoppervlak Deelnemers Werkenontwikkelingsgroepen Vergelijkbareinitiatieven 20 2

3 3 1.Inleiding. Ditalleenisheilzaam: Alsindespiegelvandemensenzielzichdegehelegemeenschapontwikkelt. en Alsindegemeenschapdekrachtvaniederindividuleeft RudolfSteiner EcodorpGelderland Eenopendorpsgemeenschapmetmensendiewerkelijkecologischenduurzaamwillenleven. EcodorpGelderlandwilbewustruimtescheppenvoorverbindingmetdenatuur.Duurzaamleven metdiepenatuurverbinding,authentiekelevenskunstennatuurontwikkeling. Daarnaastwilhetinitiatiefeenbijdrageleverenaandewijdeomgevingmetdeorganisatievan enkelesocialevoorzieningen. 3

4 4 2.Visievanhetdorp: Bevorderenvanmeergeneratiekenmerkenophetplattelanddoorjongereneenkansrijk perspectieftebiedeninalleopzichten:sociaaleneducatiefb.v.indevormvaneenopleiding. Eenlandschapsparkmetnatuurtuinen,deelseetbaar.Hierdoorwordengrondendieverarmen enwaarweinigofnietsmeegedaanwordtweernuttiggemaakt. Hierdoorontstaatwerkgelegenheidinkleinschaligeboerenbedrijvenmetnieuwewaarde bepalingen.doorveleverbindendeactiviteitenmetdelevendeaardezullenlandschappenin ontwikkelingvitalerworden. Evenementen.Erwordenevenementengeorganiseerdwaardoorerweermeerlevenkomtophet plattelandendeinteressein,enverbondenheidmetdenatuurzaltoenemen.metaandachtvoor ecologischlandschapsbeheer,streekproductenenauthentiekeambachten. Educatieveprojecten.Heteducatievewaterprojectmetnatuurlijkewaterzuiveringisvan internationalebetekenis.aansluitingmetscholen,universiteiten,excursiesetc. Opleidingscentrumvoorkinderen(4 20jaar)envolwassenen(20tot120jaar).Iedereenkanop eengezondemanierlerenuitvrijewil.socialekunstenambachtendragenhiertoebij. Werkgelegenheid.ProductievanLandbouw eneenbreedassortimentvanandereecologische producten,waadoorwerkgelegenheidwordtgecreëerd. Stimulerenvankleineambachtelijkebedrijfjeszoalseensmideenmeubelmakerenbakker. Ditkanookeenbestaandebakkerzijnindeomgevingdiewilomschakelennaarbiologische productie.medehierdoorontstaateruitbreidingvaneenbestaanddorp. Altruïsmealslevenshouding.Elkaarwillenhelpen.HetgeeninGelderlandookwelNaoberschap genoemdwordtenbinnendeantroposofieeensocialehoofdwetis.(zievooraltruïsme Nieuwewaardebepaling.Bovengenoemdeaspectenleidenvanzelftoteenduurzamere waardebepalingenhetgoedzorgenvooronzemoederaarde;ditlaatstezienwijalsnoodzaak. 4

5 5 3Dedriepijlersvanhetdorp: 1.SociaalOrganischevormgeving/bouwstijl. Werkenmetnatuurlijkevormenenwetmatighedenzoalstezienopdefoto senindebijlagen. 2.Moreletechniekbasisvoorliefdevolenmoreeltoegepasteenergie. Hierondervaltb.v.DuurzameEnergieopwekkingdieniettenkostegaatvanonsmilieuen zichtbaar,voelbaarenoverzichtelijkblijftdoorkleinschaligheid. 3.Innerlijkevrijheidenvertrouwendoortoepassingvannatuurlijkesocialewetmatigheden waardoordemensonvoorwaardelijkeaandachtkanoefenen.hierbijmakenweb.v.gebruikvan gedragenbesluitvorming,communicatietechniekenzoalstoegepastoptameraenbestaande communicatietechnieken. 5

6 6 4.De6gebiedendiede3pijlersdragenzijn: 1.Kunst:Sociaalkunstzinnigeactiviteiten. Architectuur,beeldhouwen,schilderen,muziekenzang,spraak,Eurithmie. 2.Ambachten: Ambachtalsleertrajectnaarmoreletechnieken. 3.Zorg: Aandachtenzorgenvoordeaardeleidttotzorgenvoorjezelfenomgekeerd. 4.Wetenschap: Vrijheidinont wikkelingenwetenschap.wetenmetenvanuitgevoel. 5.Landbouw: HerstelenverjongingvandeaardedoorBD(biologischDynamischelandbouw)enPermacultuur (herstelfloraenfauna,gebalanceerdoorspronkelijklandschapincombinatiemet groente/fruit/kruidenteelt). 6.Spiritualiteit:innerlijkherverbinden. 6

7 7 5.Onderdelenvanhetdorpzijn: Eenbiologischdynamischlandschapsparkmetboerderij,kunsten voedselvoorziening. Meerdan30duurzameecowoningen,7Ouderen/zorgwoningen. Gemeenschappelijkeruimten. BedrijfPeredur:Educatievemoreletechniekwerkplaatsincombinatiemetnatuurlijke energievormeninclusiefeenwater(zuiverings)project. Cultureelcentrum:winkel,restaurant,amfitheaterenpraktijkruimten. ruimtevoorgezondheid,vitaliteit. Campingenfestivalterrein. Eenkleineonafhankelijkedemocratische school opdeboerderij. Eentotaalvanminimaal35Ha. ongeveer75bewoners. Hetprojectvoorzietnaastdebasisbehoeftenzoalsenergie,water,aandachtenvoedsel,invele socialeaspectenwaardoorhuidigeproblemenbinnenhetregulierelandlevenworden opgelost.mensenkunnenweerhuneigenlevenleideninverbondenheidmetzuivere,natuurlijke levensvormen,hetjaarritme,gezondheid,plezierenverbondenheidmetelkaar. IntegenstellingtotIsolement,vervreemdingeneenzaamheidbinnenonzesamenlevingbiedtdit dorpeenwarmesocialebasisalszijndeeenhelingsbiotoop. Wewillenjongerendemogelijkheidbiedenopeenvrijemaniertelerenzoalsdatbijvoorbeeld gebeurtopdekinscholinruslandonderleidingvanmikhailpetrovichshchetiin. 7

8 8 LinkoverdewerkwijzevanMikhailPetrovichShchetinin. MikhailPetrovichShchetinin 8

9 9 6.Bouwen Voorbeeldvanorganischebouw Onderkomenswordengebouwdvanuithetprincipevanorganischevormgeving. Hetprojectheeftzichzelfeldersreedssuccesvolbewezen.Duurzamebouw,innovatieenhetdelen vankennisaanbedrijfslevenenoverheidzijnhierbijinbegrepen. Voorbeeldenvanorganischebouw 9

10 10 7.Bouwbegeleiding. VoordebegeleidingvandebouwwerkenwesamenmetErictenHagenenIngridBusinkvan Bouwenmetmensen. MissieEcodorp Ontwikkelenvaneenleefgemeenschapopbasisvanrespectvoordenatuurenaandachtvoorde mens.hetinrichtenvaneenlevendiglandschapsparkmetmensenmilieugenezendekwaliteiten. Eenvoedingsbodemscheppenvoorontwikkelingvanbewustzijn,voordeervaringdatallesmet elkaarverbondenis. Hetherstellenvanhetecologischeevenwicht.Ondermeerdoorbiodiversiteit. Innovatie,kennisengebiedsontwikkeling.Bijelkaarbrengenvanverschillendekennis enkwaliteitenophetgebiedvanecologischbouwen,ecologischeenergieopwekkingen gebruik,gemeenschapsvorming,kunsteninspiratietenbehoevevandeontwikkeling vanhetdorpenuitwisselingmetdeomgeving. Ditallestotuitdrukkinglatenkomenindeorganisatie,devormendeleefwijzeinhet dorpwaardoorhetlevenendemenszelfweercentraalkomentestaan. eengreepuiteenanderewerkwijze:elketoekomstigebewoneroriënteertenverdieptzicheen jaarinorganischevormgevingindevormvaneenjaarcursus.hierbijwordtiedergesterktinhet kunnenkiezenvandejuistevrijevormenvoorzijn/haarwoningenomgeving.dezevormen wordenbesprokenmetbouwdeskundigen. 10

11 11 8.Socialecohesie Werkenmetelkaar Bezoekersvanbuitenhetdorpkunnenookvooreenbepaaldetijdmeewerkenenervaringopdoen. Erontstaathierdooreenlevendigeuitwisselinginecologischekennisenproducten,sociaal organischekennisenvooralwijsheidenproductenweg,dienstentussenbewonersenverschillende andere(eco)dorpenensteden. 9. Inkomsten, uitgaven. Totaalgeschattewaardeinkapitaal , DithoofdstukwordtverderuitgewerktinsamenwerkingmetCitizens Multi National(verder aangeduidmetcmn) 11

12 12 10.Organisatie Dejuridischeenfinanciëleorganisatiezijnondergebrachtineenstichting. Wewerkenvolgensdesocialedriegeledingdaarwaarditmogelijkis.Socialedriegeledingvolgtde principesvanvrijheid,gelijkheidenbroederschap: Vrijheidvandenken,hetgebiedwaarindeindividuelemenszichontwikkeltenvaardigheden oefentofuitoefent;ditishetgeestesleven(cultureleleven)waarvrijheidnoodzakelijkisom ontwikkelingmogelijktemaken gelijkheidinhetrechttezijnwiejebent:maatschappelijke,sociaal. hetgebiedwaarinmensensamenlevenenwettenenregelsvormen;ditishetgebiedvanhet rechtslevenwaargelijkheidmoetgelden broederschapinheteconomische(eerlijkdelenen/ofgeven).hetgebiedwaarinmensenzorgen voorelkaarsbehoeften;ditishetgebiedvandeeconomiewaarbroederschaphetheersende principezoumoetenzijn. Dezedriegebiedenzoudenindesamenlevingopeigenbenenmoetenstaan,datwilzeggendatin iedergebiedheteigenprincipe(respectievelijkvrijheid,gelijkheidenbroederschap)nageleefd wordt.hetisdetaakvanhetdemocratischvormgegevenrechtslevenomdezelfstandigheidvande driegebiedendoorwetgevingtebeschermenoftebewaken. 12

13 13 11.Hetbedrijf Peredur Peredurbetekentdwarserdoorheenenstaatvoor moreletechnieken. Peredurbestaatuit: 1 EenWerkplaatsvoormoreletechniekwaar ontwikkeling,kunst,vaardigheden(bestaandeen nieuwe)enambachtensamenkomen 2 Een2jarigeOpleiding:Educatieenleertrajectinclusiefproeftuin. 3 EenWaterprojectalsdrinkwaterproducent,educatiefwatercentrumen voorbeeldenvanalternatieveenergiebronnen. 13

14 14 12.HetWaterhuis Waterspeeltbinnenhetgeheledorpeenbelangrijkerolenwordtverdertoegelicht. 14

15 15 oorbeeldjeuitdepractijk. Deelvandemaquette Eenprojectmeteenhalfondergrondseruimtewaarin:eenlaboratoriumvoorwateronderzoek,een multifunctionelezaalvoorlezingen,gebedenmeditatieruimte,eenkleinekeukeneneenruimte voormeditatieveambachten,zoalshetboetserenvanvloeischalen. zijaanzicht 15

16 16 14.Delocatie Aankoopvanlanderijenengebouwen.April/mei2015 Provincieengemeentenzijnbenaderdovergebied ennatuurontwikkelinginderegioals landschapsparkincombinatiemetecologischwonen.hetgebiedbeslaatca.35totmaximaal50 hectare.uitbreidingvanhetdorpisaltijdmogelijk. Voorbeeldvaneenmoestuin 16

17 17 14.Globalegrondoppervlakverdeling Totaal35HAofmeer Wonen. 37duurzameecowoningen,variërendvangrootte. 20woningenvan80tot100m2 5woningenvan60m2 3woningenvan200m2 2woningenvan300m2inclusiefwerkplaatsen. 7of8Ouderenwoningenvan80m2. EetbaarLandschapspark3ha Gemeenschappelijkeruimteninglobaleoppervlakten: BedrijfPeredur:ca.400m2Moreletechniekincombinatiemeteducatievan alternatieveenergievormen. Natuurlijkwaterzuiveringsprojectca.500m2 Cultureelcentrum:winkel120m2,restaurant250m2,amfitheater1000m2en praktijkruimtentotaalca.1500m2 Gezondheid,vitaliteit,helingsbiotoopca.1ha Campingenfestivalterrein7500M2 Eenkleine school 500M2opdeboerderijca.1000m2 Landschapsparkca.3ha Eentotaalvanminimaal35ha. Infrastructuur:nadertebepalen. 17

18 18 15.Deelnemendepartijen Werkwordgedaaninsamenwerkingdoorbewonersencursisten Elkgezin,ondernemingofpersoon/eenheidkomteenhectareofmindertoeinclusiefnatuurlijke afscheidingen,ecologischebouwmaterialenenorganischevormen.hierdoorontstaateen ecologischevenwichteneenaaneengeslotenlandschapspark.elketoekomstigebewonerheeft kennisenvaardighedenomeenhagrondtekunneninrichten.doorcursussenenbijeenkomsten zullendekennisenvaardighedenbovendien,waarnodig,snelkunnenwordengeïntegreerd. 18

19 19 16.Werk&ontwikkelingsgroepen Onderdeelvandegemeenschapsvormingishetvormenvanactiviteiten,werk en ontwikkelingsgroepen.hetzijndeelprojecten,allen gefinancierd doorcmnkapitaal. Erwordteenprofessioneleprojectleideraangesteld. Hierinnemenmensendeeldiedeskundigzijndanwelbelangstellinghebbenaspectenvanhetdorp metelkaarteonderzoekenenuittewerken. AlledeelnemerszijnbijCMNaangesloten. Voorbeeldenvanwerkgroepenendeelprojectenzijn: Organischbouwen Permacultuur/bosbeheer/biologischdynamischemethoden/infrastructuur GeweldlozecommunicatieenForum Financieelbeheerenalternatiefgeld Juridischezaken Websitebeheer Gezondheidenzorg,ouderen Voeding Educatieenzielsbegeleidingkinderenenjongeren PR,eindredactieensecretariaat Socialeactiviteiten,creativiteit,sociaalorganischekunst moreletechniek,natuurlijkwaterbeheerperedur Waterproject Cultuurcentrum sociocratie 19

20 20 VoorbeeldvandebouwvanhetGoethenanumendeeenlandschapsinrichtingdaarvan. 20

21 21 17.Voorbeeldenvaninitiatievenvanecodorpen. LinknaarecovillagesallovertheWorld. Healingsbiotoop/vredesdorpTamera,Portugalhttp:// EcovillageIthaca,NewYorkUSAhttp://ecovillageithaca.org/about ecovillage/ TheGlobalEcovillageNetwork(GEN)isagrowingnetworkofsustainablecommunitiesand initiativesthatbridgedifferentcultures,countries,andcontinents. Voorbeeldvaneconomischefficiëntwerken.Eendorpzonderoverheid Samenleving/De eerste dorpscooperatie van Nederland.htm Nederland: EcodorpBergenhttp:// EcodorpBrabanthttp:// EcodorpBoekelhttp:// Levensland(Anastasiadorpoost), Anastasiadorpnederland, Kleinschaligecologischesamenleving,AnsKunkeler: EcodorpZwollehttp:// Een aantal projecten en initiatieven die wij als inspiratie gebruiken: Franciscaans milieuproject Stoutenburg, is een door een religieuze woon- werk-gemeenschap gedragen congrescentrum in nauwe relatie met de natuur. Op een fl ink landgoed hebben zij onder andere een eigen permacultuurtuin, waar het grootste gedeelte van groeten en fruit gekweekt wordt. Ven Woude is een trainingscentrum en woon- werkgemeenschap. Trainingscentrum de Voorde, trainingscentrum waar ook de trainers gehuisvest worden. 21

22 22 woon & werkgemeenschap, groep mensen die grotendeels zelfvoorzienend leven, verbouw van eigen groenten en fruit en opwekken van eigen energie woongemeenschap Woonwerkgemeenschap en trainingscentrum in Noord Frankrijk. Waarbij gelet wordt op zoveel mogelijk zelfvoorzienend leven. en werkplaats voor duurzame ontwikkeling Tamera is een grote leefgemeenschap (dorp 150 inwoners) in Portugal, met als doel een duurzaam zelfvoorzienende proeftuin te Andereinspiratiebronnen: builders.htm?a=workshops 22

23 23 23

24 24 24

25 25 25

26 26 26

27 27 27

28 28 28

29 29 29

30 30 30

31 31 31

32 32 32

33 33 33

Thema 4 Platteland. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 5

Thema 4 Platteland. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 5 Meander Samenvatting groep 5 Thema 4 Platteland Samenvatting Landbouw Bijna alles wat je eet, komt van de landbouw. De akkerbouwer verbouwt bijvoorbeeld aardappelen, tarwe of mais. Hij strooit eerst mest

Nadere informatie

Projectplan Fruitrijk Fase 2

Projectplan Fruitrijk Fase 2 Projectplan Fruitrijk Fase 2 Ontwikkeling van een gebiedseigen attractie voor Rivierenland 1) Inleiding Uit de Monitor Vrijetijdseconomie, in opdracht van het RBT Rivierenland, is gebleken dat de economische

Nadere informatie

Het project waar wij als kunstenaars voor gaan schilderen

Het project waar wij als kunstenaars voor gaan schilderen Aan: Jos Soons Van: Dianne Lugard namens 4 van haar mede soroptimistegenoten. Ria Wigt, Denise van Reede, Helma Nijssen, Floor de Jager Datum: 30 augustus 2009 Het project waar wij als kunstenaars voor

Nadere informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft hoor ik het graag. Met vriendelijke groet, Simon Bijlsma, FMF. Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.

Als u vragen of opmerkingen heeft hoor ik het graag. Met vriendelijke groet, Simon Bijlsma, FMF. Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân. Onze wereld is in beweging. Steden zijn in trek. Vandaag de dag leven al 3 miljard mensen in grote steden en in 2030 zal meer dan 60% van de wereldbevolking leven in grootstedelijke gebieden volgens de

Nadere informatie

CONCEPT SOLARIS HERBESTEMMING VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE

CONCEPT SOLARIS HERBESTEMMING VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE CONCEPT SOLARIS HERBESTEMMING VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE INHOUDSOPGAVE 1. WIE ZIJN WIJ 2. CONCEPT 3. IMPRESSIE WIE ZIJN WIJ. Wij zijn vier 2e jaars Kunst en Economie studenten van de HKU (Hogeschool voor

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst Beleef het Apeldoorns Kanaal

Netwerkbijeenkomst Beleef het Apeldoorns Kanaal Netwerkbijeenkomst Beleef het Apeldoorns Kanaal 29 Juni 2017 Welkom Tessy Busio & Johan Kaspers - Gebiedsmakelaars Beleef het Apeldoorns Kanaal Programma 10.30 Beleef het Apeldoorns Kanaal, Johan Kaspers

Nadere informatie

griffier Geachte raadsleden,

griffier Geachte raadsleden, griffier Van: Onderwerp: Bijlagen: griffier FW: verzoek om doorzending Cittaslowsupportersdag 3 juni 2016.pdf; Presentatie Noordeland 2 02_klein.pdf; Verslagen van de discussies.pdf Geachte raadsleden,

Nadere informatie

De stad Juba. De stad Juba. De stad Juba. De stad Juba. 2. Zondagsschool onder de boom. 2. Zondagsschool onder de boom. 3. Kinderen van de kerk

De stad Juba. De stad Juba. De stad Juba. De stad Juba. 2. Zondagsschool onder de boom. 2. Zondagsschool onder de boom. 3. Kinderen van de kerk De stad Juba 1. Kerk in Juba 2. Zondagsschool onder de boom 3. Kinderen van de kerk 4. Marktkraampje in Juba De stad Juba 1. Kerk in Juba 2. Zondagsschool onder de boom 3. Kinderen van de kerk 4. Marktkraampje

Nadere informatie

DORPSTÚN MAKKUM. OCHTENDRUMOER wolkom

DORPSTÚN MAKKUM. OCHTENDRUMOER wolkom DORPSTÚN MAKKUM OCHTENDRUMOER wolkom Wat presenteer ik jullie over Ontstaan van MAD Ontstaan van de voedsel-dorpstuin Woord over Permacultuur Tips Makkum? Makkum Aantrekkelijk & Ontstaan van MAD Wat willen

Nadere informatie

Beste amateurpartners,

Beste amateurpartners, Beste amateurpartners, Op vrijdagavond 20 februari organiseert Roda JC, in nauwe samenwerking met De Aanvoerders een Aanvoerdersraad. Een Aanvoerdersraad is een inspirerende sessie, waarbij voetballers

Nadere informatie

Een gedeelte van een stad of een groter dorp. Een wijk bestaat uit meerdere buurten.

Een gedeelte van een stad of een groter dorp. Een wijk bestaat uit meerdere buurten. Meander groep 5 Thema 1 Onderweg Aardrijkskunde Waarom is een nieuwe wijk hier gebouwd en niet daar? Wat voor gebouwen staan er? Waarom staan ze juist op die plek? Huizen, boerderijen, fabrieken en kantoren

Nadere informatie

Overwegende dat het wenselijk is dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar gestimuleerd worden voor gezond en duurzaam eten te kiezen;

Overwegende dat het wenselijk is dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar gestimuleerd worden voor gezond en duurzaam eten te kiezen; Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 21 november 2017, PZH-2017-615323894, DOS- 2016-0005086, tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Nadere informatie

Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving?

Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving? Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving? PlattelandsParlement Gelderland 2017 3 februari 2016 Ben van Essen Ben van Essen: even voorstellen Senior-strateeg provincie Limburg (tot

Nadere informatie

eel multifunctionele bedrijven verkopen hun

eel multifunctionele bedrijven verkopen hun Vers voedsel Als je tussenhandel kunt voorkomen, blijft er meer voor de boer over. Dat is een argument voor korte ketens. Die vormen ook een antwoord op de toenemende vraag naar vers en ambachtelijke

Nadere informatie

REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN

REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN en de Subsidie Bewonersinitiatieven 2015 Heeft u een leuk idee voor uw buurt? Wilt u iets doen voor uw buurt? Wilt u samen met buurtbewoners een activiteit starten maar heeft

Nadere informatie

How to feed Tilburg II

How to feed Tilburg II How to feed Tilburg II Inhoud Doel onderzoek Verdeling onderzoek Resultaten Transportketen Oogst & Consumptie Urban Agriculture mogelijkheden Conclusie Advies Discussiepunten 2 Inhoud Doel onderzoek Verdeling

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

EEN NETWERK VOOR DE RECHTSTREEKSE VERKOOP VAN LOKALE EN HOEVEPRODUCTEN

EEN NETWERK VOOR DE RECHTSTREEKSE VERKOOP VAN LOKALE EN HOEVEPRODUCTEN I WAT? Wat is Boeren & Buren? EEN NETWERK VOOR DE RECHTSTREEKSE VERKOOP VAN LOKALE EN HOEVEPRODUCTEN Fruit en groenten, vlees, brood, zuivelproducten, bier geproduceerd op 19 km van je Buurderij! Wat is

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2017 INLEIDING INTERN

BELEIDSPLAN 2017 INLEIDING INTERN BELEIDSPLAN 2017 INLEIDING In 2014 is er vanuit SOGK in samenwerking met o.a. Stichting Grondbeheer (GB) gewerkt aan een toekomstplan voor Landgoed Kraaybeekerhof als totaal. In 2015 zijn de uitgangspunten

Nadere informatie

bouwblokken zijn opgenomen, is er sprake van strijd met het bestemmingsplan. Om dit planologisch

bouwblokken zijn opgenomen, is er sprake van strijd met het bestemmingsplan. Om dit planologisch Scan nummer 2 van 2 Scanpagina 1 van 14 17022015 Onderbouwing aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning Ecodorp Boekel.docx Omschrijving van het project Ecodorp Boekel Ecodorp Boekel wil een inspirerend

Nadere informatie

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011 Visie op voedsel WAT KAN IK IK DOEN? Cursus Permacultuur organiseren in Castricum en zelf meedoen Seizoenbewuster kopen Zinvolle planten in de tuin en beter

Nadere informatie

Wisselingen in het bestuur

Wisselingen in het bestuur Beste donateur, Met uw donatie geeft Yoreem mensen die dat nodig hebben een zetje in de rug, zodat ze op eigen kracht verder kunnen. Dat doen we vooral in Oost-Kameroen. In deze nieuwsbrief treft u een

Nadere informatie

Samen!slim!investeren!

Samen!slim!investeren! Samensliminvesteren Planvanaanpakduurzaamheid201552018 Inhoud In#een#oogopslag# 3 Hoe#zijn#we#hiertoe#gekomen?# 4 Gemeente:'Samenlevingsagenda' 4 Dorp:'Kick8off'20'maart' 5 Beleidskader' 6 Waarom#duurzaamheid?#

Nadere informatie

VOEDINGSBELEID KWC VOEDINGSBELEID KWC. Koningin Wilhelmina College. dgadg

VOEDINGSBELEID KWC VOEDINGSBELEID KWC. Koningin Wilhelmina College. dgadg VOEDINGSBELEID KWC dgadg Koningin Wilhelmina College Inhoud Inleiding... 4 Uitgangspunten bij uitvoeren van het beleid... 5 Ambitie Schooljaar 2016-2017... 6 Voedingsbeleid KWC Pagina 3 Inleiding Het

Nadere informatie

Tijd van monniken en ridders (500 100) 3.2 Hofstelsel en horigen. (500 100)

Tijd van monniken en ridders (500 100) 3.2 Hofstelsel en horigen. (500 100) Gevolgen ineenstorting van het West Romeinse rijk in West Europa: 1. de eenheid van bestuur verdwijnt 2. de geldeconomie verdwijnt grotendeels. 3. steden raken in verval en verschrompelen tot kleine nederzettingen

Nadere informatie

Publiekssamenvatting nota Duurzaam voedsel, 25 september 2009, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Publiekssamenvatting nota Duurzaam voedsel, 25 september 2009, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Publiekssamenvatting nota Duurzaam voedsel 25 september 2009 Populaire versie van de nota Duurzaam voedsel van het ministerie van LNV. Het verduurzamen van consumptie en productie van voedsel lukt alleen

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Logo Groen IJsselmonde. Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde

Logo Groen IJsselmonde. Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde Logo Groen IJsselmonde Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde 1 juni 2016 www. Groenijsselmonde.nl Bestuursovereenkomst voor de samenwerking van de Landschapstafel IJsselmonde De publiekrechtelijke

Nadere informatie

Terug naar de boerderij uit de jaren dertig

Terug naar de boerderij uit de jaren dertig Terug naar de boerderij uit de jaren dertig Onderdeel 1: Omgevingsverkenning 1. Agro-toerisme in eigen omgeving Agro-toerisme, waar denk je dan aan? Als je die vraag stelt, krijg je voornamelijk veel gefronste

Nadere informatie

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit Erik Mol Duurzaamheidscoördinator gemeente Bronckhorst Solarpark De Kwekerij te Hengelo Gld. 18 november 2015 Solarpark De Kwekerij Aanleiding/randvoorwaarden:

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Projectplan Noodhulp Lahore

Projectplan Noodhulp Lahore Carry each other s burdens Projectplan Noodhulp Lahore Medische post voor de overlevende slachtoffers van de aanslag in Lahore Organisatie: Projectleider: Stichting PECA Sylvester Bhatti Projectperiode:

Nadere informatie

REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN

REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN en de Subsidie Bewonersinitiatieven 2016 Heeft u een leuk idee voor uw buurt? Wilt u iets doen voor uw buurt? Wilt u samen met buurtbewoners een activiteit starten maar heeft

Nadere informatie

Wat kan landbouw toevoegen aan het leven in de duurzame stad?

Wat kan landbouw toevoegen aan het leven in de duurzame stad? Wat kan landbouw toevoegen aan het leven in de duurzame stad? VVM - 5 februari 2015 Ir. Frank Stroeken Terra Incognita, stedenbouw en landschapsarchitectuur Frank Stroeken, Terra Incognita, stedenbouw

Nadere informatie

Inleiding. Toelichting Aankoop De Kleine Aarde

Inleiding. Toelichting Aankoop De Kleine Aarde Toelichting Aankoop De Kleine Aarde Door Wim van der Vorst en Robert Vos Inleiding Voor u ligt mijn visie voor een kansrijke en duurzame ontwikkeling van De Kleine Aarde. Deze visie is tot stand gekomen

Nadere informatie

De omgekeerde quiz Wie weet het meest van de Nederlandse provincies?

De omgekeerde quiz Wie weet het meest van de Nederlandse provincies? ARGUS CLOU AARDRIJKSKUNDE LESSUGGESTIE GROEP 6/7/8 De omgekeerde quiz Wie weet het meest van de Nederlandse provincies? Lesduur: 20 minuten Lesvorm: spel Werkwijze: groep Wat heb je nodig? kaart van Nederland

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Februari 2015 Jaargang 3 Editie 10 Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coöperatie Het Groene Woud

Nieuwsbrief. Februari 2015 Jaargang 3 Editie 10 Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coöperatie Het Groene Woud Het Groene Woud Café: 24 februari: Onderwerp: Visit Brabant. Locatie: Oisterwijk 2 april: Onderwerp: pr en promotie Het Groene Woud. Locatie: volgt 21 mei: Algemene ledenvergadering. Locatie: volgt 2 juli:

Nadere informatie

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om Windenergie als streekproduct: van dichtbij is beter. Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om de hoek, akkerbrood gebakken door bakker Wijnand van Loarnse tarwe: eerlijk en heerlijk!

Nadere informatie

Eindverslag Duurzame landbouw in de Sahel

Eindverslag Duurzame landbouw in de Sahel Eindverslag Duurzame landbouw in de Sahel 2016 Samenvatting. Stichting Aman-Iman is in april 2007 opgericht met als doelstelling om schoon en veilig drinkwater te verzorgen in het dorp Inadougoum. Hiervoor

Nadere informatie

Thema 4 Platteland. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landbouw. Subsidies van de EU. Onder de loep. Noordwest-Europa.

Thema 4 Platteland. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landbouw. Subsidies van de EU. Onder de loep. Noordwest-Europa. Meander Samenvatting groep 7 Thema 4 Platteland Samenvatting Landbouw Boeren zijn door het gebruik van kunstmest en machines meer gaan produceren. Ook zijn ze zich steeds meer gaan specialiseren in één

Nadere informatie

Morgen wijzer, begint vandaag...

Morgen wijzer, begint vandaag... Morgen wijzer, begint vandaag... Job Duraprijs 2010 schiedamsesingel 181 3012 bb rotterdam t 010 4333033 e info@.nl Morgen wijzer, begint vandaag... Job Duraprijs 2010 In die geest heeft basis school de

Nadere informatie

Groenkracht Beleidsplan

Groenkracht Beleidsplan Groenkracht Beleidsplan De doelstelling van de Stichting Groenkracht is het verbinden van personen en plaatsen in Delft en omgeving om eenieder bewust te maken van de mogelijkheden van duurzaam voedsel

Nadere informatie

Duurzame wereldvoedselvoorziening. hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen?

Duurzame wereldvoedselvoorziening. hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen? Duurzame wereldvoedselvoorziening hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen? Even voorstellen: Ruben Bringsken Ondernemer in Food en ICT (focus op duurzame oplossingen) Eigenaar/participatie

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Over de crisis niets dan goeds

Over de crisis niets dan goeds Over de crisis niets dan goeds Wat is nodig? 1. Bewustwording en educatie 2. Vaststellen wat we van waarde vinden 3. Persoonlijk leiderschap Inhoud Inleiding Waarom dit boek? Uit de interviews Klankbeeld

Nadere informatie

ONZE PRIJZEN. ONZE PRODUCTEN. DOE MEE AAN ONZE CHILDREN S HEALTH STUDY!

ONZE PRIJZEN. ONZE PRODUCTEN. DOE MEE AAN ONZE CHILDREN S HEALTH STUDY! ONZE PRODUCTEN. ONZE PRIJZEN. DOE MEE AAN ONZE CHILDREN S HEALTH STUDY! En bestel voor uzelf Juice PLUS+. Voordelen: U ontvangt de Juice PLUS+ capsules of soft chewables voor uw kind gratis. BRENG EEN

Nadere informatie

-.. c=~ áe~~~~~ het Europese platteland eruit?

-.. c=~ áe~~~~~ het Europese platteland eruit? 1 Hoe ziet het Europese platteland eruit? -.. c= áe Hoofdstuk 3 les 1 Wat ga je leren? In deze les leer je dat er overal in Europa grote stukken platteland zijn. Je leert dat het platteland er niet overal

Nadere informatie

Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be

Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onze school Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be VISIE OUDERBETROKKENHEID

Nadere informatie

!"#$"%!"&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren

!#$%!&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren !"#$%"#&' 400 m2 ontmoeting & idee 400 m2 550 m2 experimenten & leren verbeelding & verbinding ()*+#,-#'%)#* 900 m2 innovatie & ondernemerschap 1500 m2 maken & doen 450 m2 presenteren & ontspanning Herontwikkeling

Nadere informatie

TOEKOMSTDROMEN VOEDSEL

TOEKOMSTDROMEN VOEDSEL VOEDSEL Het verbouwen van eigen voedsel is een oplossing voor de grillige prijzen en subsidies. Hoe is de verhouding oppervlakte Haarlemmermeer - aantal inwoners? Landbouwers van Haarlemmermeer zijn de

Nadere informatie

DuurzaamAlmere.nl. Actief Groen. Landgoed Almere. Combineer stad en natuur. Verbind plaats en context. Themanummer februari 2011

DuurzaamAlmere.nl. Actief Groen. Landgoed Almere. Combineer stad en natuur. Verbind plaats en context. Themanummer februari 2011 Actief Groen Landgoed Almere Landgoed Almere Themanummer 02 What s in a name? Hoe je de stad ook wilt noemen, het is duidelijk dat Almere een stad is, waarin Themanummer februari 2011 zowel het groen als

Nadere informatie

CONTINUOUS PRODUCTIVE URBAN LANDSCAPE EINDHOVEN

CONTINUOUS PRODUCTIVE URBAN LANDSCAPE EINDHOVEN CONTINUOUS PRODUCTIVE URBAN LANDSCAPE EINDHOVEN Hoe Kan Eindhoven zelfvoorzienend Jochem Romkema 0549551 Mei, 2013 1 2 Het continue productieve urbane landschap Eindhoven 1 maar 3 4 Het continue productieve

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 2 dinsdag 22 juni 11.30 13.00 uur ECONOMIE CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit

Nadere informatie

Fruit- en groentetips! Lekker gemakkelijk, groente en fruit op school en thuis.

Fruit- en groentetips! Lekker gemakkelijk, groente en fruit op school en thuis. a Mam r o Vo a! en Pap Fruit- en groentetips! Lekker gemakkelijk, groente en fruit op school en thuis. Mijn dochter at laatst een tomaatje, dat doet ze anders nooit. Maar ja, als je klasgenootjes het ook

Nadere informatie

Scenario s AZC Budel. 18 april 2016, Budel

Scenario s AZC Budel. 18 april 2016, Budel Scenario s AZC Budel 18 april 2016, Budel Programma Welkom door burgemeester Marga Vermue Interview met COA, IND en burgemeester over Het AZC Budel De 4 scenario s ter uitwerking (Erwin van de Pol) Pauze

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven?

Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven? Werkgroep Wonen Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven? Wonen in de natuur, in bosrijke- en heide-omgeving Wonen nabij grotere dorpen en steden, meteen goede busverbinding

Nadere informatie

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Eigen duurzame energie Is dat mogelijk? Jelle Vegt Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Waarom zouden we? 2-6-2015 3 2-6-2015 4 2-6-2015 5 Olie en gasvoorraden

Nadere informatie

het A B C van samen huizen

het A B C van samen huizen het A B C van samen huizen Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw Bierbeek 6 mei 2014 Definitie gemeenschappelijk wonen samen huizen woongemeenschap

Nadere informatie

Programma Fruit, groenten en melkproducten op school Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Programma Fruit, groenten en melkproducten op school Brussels Hoofdstedelijk Gewest Programma Fruit, groenten en melkproducten op school Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18 september 2017 Contact: Dienst landbouw - landbouw@gob.brussels www.fruit-school.brussels 1 Op het menu! 1. Nieuw

Nadere informatie

Vereniging Woon- en Leefgemeenschap De Wonne Almelo. Beleidsplan september september 2021

Vereniging Woon- en Leefgemeenschap De Wonne Almelo. Beleidsplan september september 2021 Vereniging Woon- en Leefgemeenschap De Wonne Almelo Beleidsplan september 2016- september 2021 Arendsboerweg 1 7601 BA Almelo 0546-456436 info@dewonnealmelo.nl www.dewonnealmelo.nl Vereniging Woon- en

Nadere informatie

Proeftuin Rijswijk experimenteren en innoveren in Rijswijk

Proeftuin Rijswijk experimenteren en innoveren in Rijswijk Proeftuin experimenteren en innoveren in Door Mark Storm, D66 is een doorsnee gemeente. Heel gewoon. Dat klinkt misschien onaardig, maar wat ik bedoel is dat we eigenlijk alles hebben. Klein en dorps maar

Nadere informatie

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam?

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Kenniscentrum MVS november 2015 oud papier gescheiden aanbieden textiel gescheiden

Nadere informatie

Watervoorziening. Onze prioriteit nu is het realiseren van een watervoorziening voor een dorpje in het noorden van Bali.

Watervoorziening. Onze prioriteit nu is het realiseren van een watervoorziening voor een dorpje in het noorden van Bali. Watervoorziening Onze prioriteit nu is het realiseren van een watervoorziening voor een dorpje in het noorden van Bali. Met deze voorziening zijn een heleboel families geholpen. Het geraamde bedrag is

Nadere informatie

Tips& Tricks HOE KOOP JE ÉCHT DUURZAAM IN?

Tips& Tricks HOE KOOP JE ÉCHT DUURZAAM IN? Tips& Tricks HOE KOOP JE ÉCHT DUURZAAM IN? Op zoek naar een nieuwe cateraar? En je vindt duurzaamheid belangrijk? Vergeet niet de juiste balans te vinden tussen duurzame, gezonde en gewenste voeding. Alleen

Nadere informatie

Project : ISOBE. Land: KAMEROEN. Onderdeel van het Mount Cameroon Project

Project : ISOBE. Land: KAMEROEN. Onderdeel van het Mount Cameroon Project Project : ISOBE Land: KAMEROEN Onderdeel van het Mount Cameroon Project DAM STEUNT ARMSTEN VAN ISOBE Het dorpje Isobe aan de zuid west kust van Kameroen wordt jaarlijks geteisterd door talrijke overstromingen.

Nadere informatie

Inleiding... 3 Achtergrond... 5 Studeerrichtingen... 7 Winkel... 9 Container versturen... 10

Inleiding... 3 Achtergrond... 5 Studeerrichtingen... 7 Winkel... 9 Container versturen... 10 Praktisch Onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Missie... 3 Doelstellingen... 4 2. Achtergrond... 5 3. Studeerrichtingen... 7 3.1 Bijles ondersteuning voor het openbaar onderwijs... 7 3.2 Computerlessen...

Nadere informatie

www.thaichilddevelopment.org Thai Child Development Foundation 10 jaar TCDF Thailand/Nederland

www.thaichilddevelopment.org Thai Child Development Foundation 10 jaar TCDF Thailand/Nederland www.thaichilddevelopment.org Thai Child Development Foundation 10 jaar TCDF Thailand/Nederland Projecten EDUCATIE Speciale School Studie beurzen CLC: activiteiten in het weekend voor lokale kinderen Workshops

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

//lokale groente is groente met een aaibaarheidsfactor //Van Groentewijk naar Groentestad

//lokale groente is groente met een aaibaarheidsfactor //Van Groentewijk naar Groentestad - SUBSIDIE AANVRAAG VOOR FONDS 1818 TE DEN HAAG - 09/24/14 - Voorbereid door: Opgesteld door: Lokaal Voedsel Den Haag lekkernassuh.org Liselotte Bredius, Frederik van Oudenhoven, Daphne Da Ponte, Abram

Nadere informatie

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Uden, juni 2009 Inhoudsopgave blz 1. Inleiding 3 2. Stimuleren ontwikkelingen in het landelijk gebied

Nadere informatie

Inspiratiedocument Herbestemming Kloostercomplex Simpelveld Concentversie juli 2015 In opdracht van This Side Up BV en HERMON Erfgoed BV

Inspiratiedocument Herbestemming Kloostercomplex Simpelveld Concentversie juli 2015 In opdracht van This Side Up BV en HERMON Erfgoed BV Inspiratiedocument Herbestemming Kloostercomplex Simpelveld Concentversie juli 2015 In opdracht van This Side Up BV en HERMON Erfgoed BV www.kloostersimpelveld.nl Inspiratiedocument herontwikkeling Loretoklooster

Nadere informatie

Via welk apparaat ben je meestal actief op de volgende social media?

Via welk apparaat ben je meestal actief op de volgende social media? Via welk apparaat ben je meestal actief op de volgende social media? Antwoordmogelijkheid Facebook Aantal Percentage Compter/Laptop 145 43,9% Tablet 41 12,4% Smartphone 99 30,0% Ben ik niet actief op 45

Nadere informatie

Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden LNV Consumentenplatform Consumentenonderzoek Natuurlijkheid, waarde voor beleid

Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden LNV Consumentenplatform Consumentenonderzoek Natuurlijkheid, waarde voor beleid Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden LNV Consumentenplatform Consumentenonderzoek Natuurlijkheid, waarde voor beleid 11 juni 2004 I Opinie-onderzoek 1. Inleiding 1 2. Associaties met natuurlijkheid

Nadere informatie

TERSCHUUR/ACHTERVELD VRIJSTAANDE WONING WWW.VELDHUIZENTOTAALVASTGOED.NL

TERSCHUUR/ACHTERVELD VRIJSTAANDE WONING WWW.VELDHUIZENTOTAALVASTGOED.NL TERSCHUUR/ACHTERVELD VRIJSTAANDE WONING Type: Vrijstaande woning Adres: Vinkelaar 4 Perceel: Ca. 2.300 m 2 Vraagprijs: Vanaf 598.500 v.o.n. Publicatie: 2015-01-1 WWW.VELDHUIZENTOTAALVASTGOED.NL VAN HARTE

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; -./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast

Nadere informatie

Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012

Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012 Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012 Casper Slootweg Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit Februari 2013 Programma

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016 INLEIDING INTERN

BELEIDSPLAN 2016 INLEIDING INTERN BELEIDSPLAN 2016 INLEIDING In 2014 is er vanuit SOGK in samenwerking met SKBH en Stichting Grondbeheer gewerkt aan een toekomstplan voor de Kraaybeekerhof als totaal. In 2015 zijn de uitgangspunten gerealiseerd

Nadere informatie

Samenvatting sponsorproject SDN 1012. Verbetering voedselbeschikbaarheid en verbreding inkomensmogelijkheden voor boeren 2010-2013

Samenvatting sponsorproject SDN 1012. Verbetering voedselbeschikbaarheid en verbreding inkomensmogelijkheden voor boeren 2010-2013 Zuid-Sudan Samenvatting sponsorproject SDN 1012 Verbetering voedselbeschikbaarheid en verbreding inkomensmogelijkheden voor boeren 2010-2013 Mede gefinancierd door: Uit te voeren door ZOA-South Sudan en

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

Stichting Voedseltuin

Stichting Voedseltuin Jaarplan 2014 Stichting Voedseltuin Postadres: Keileweg 8 3029 BS Rotterdam Bezoekadres: (achter) Keilestraat 9 (gedempte Keilehaven) 3029 BP Rotterdam KvK: 50524348 Triodosbank: 198342713 Contactpersoon:

Nadere informatie

WIJ ZIJN DE TOEKOMST!

WIJ ZIJN DE TOEKOMST! WIJ ZIJN DE TOEKOMST! Visie en strategie Plattelands Jongeren Gelderland 2017-2020 Voorwoord De strategische koers van 2017-2020 van Plattelands Jongeren Gelderland staat onder andere in het teken van

Nadere informatie

Begrippen. Broeikasgas Gas in de atmosfeer dat de warmte van de aarde vasthoudt en zo bijdraagt aan het broeikaseffect.

Begrippen. Broeikasgas Gas in de atmosfeer dat de warmte van de aarde vasthoudt en zo bijdraagt aan het broeikaseffect. LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Informatieblad Begrippen Biobrandstof Brandstof die gemaakt wordt van biomassa. Als planten groeien, nemen ze CO 2 uit de lucht op. Bij verbranding van de biobrandstof komt

Nadere informatie

Samenvatting. Indicatoren voor ecologische effecten hangen sterk met elkaar samen

Samenvatting. Indicatoren voor ecologische effecten hangen sterk met elkaar samen Samenvatting Er bestaan al jaren de zogeheten Richtlijnen voor goede voeding, die beschrijven wat een gezonde voeding inhoudt. Maar in hoeverre is een gezonde voeding ook duurzaam? Daarover gaat dit advies.

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht

Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland 2 Banking for Food 3 Onze bedrijfsvoering Verdienvermogen vergroten Optimale levensloop stimuleren

Nadere informatie

VOEDSELMETROPOOL. Werkthema : Nieuwe Cultuurlandschappen

VOEDSELMETROPOOL. Werkthema : Nieuwe Cultuurlandschappen VOEDSELMETROPOOL Werkthema : Nieuwe Cultuurlandschappen Inzicht in de mogelijkheden en capaciteit ten aanzien van de lokale voedselproductie voor een zelfvoorzienden voedselmetropool (Deltametropool; Zuid-Holland,

Nadere informatie

De waarde van perceel Hogeweg 112 voor de Leefbaarheid

De waarde van perceel Hogeweg 112 voor de Leefbaarheid Zienswijze De waarde van perceel Hogeweg 112 voor de Leefbaarheid in de wijken Liendert-Rustenburg-Hogekwartier Doelstelling: Dit document is opgesteld om B&W van de gemeente Amersfoort inzicht te geven

Nadere informatie

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014 Stichting Al Mohcinine Feijenoord Beleidsplan 2012-2014 1. Het beleidsplan Vrijwilligers van Stichting Al Mohcinine hebben veel geïnvesteerd in het buurt ouders project. Een project die gedragen wordt

Nadere informatie

Update 2012: stand van zaken projecten India. Aggregaat voor school in Leh, Ladakh India. India projecten. Chinakury "3 PIT Colliery Primary School".

Update 2012: stand van zaken projecten India. Aggregaat voor school in Leh, Ladakh India. India projecten. Chinakury 3 PIT Colliery Primary School. Inhoud Update 2012: stand van zaken projecten India.... 2 Aggregaat voor school in Leh, Ladakh India.... 2 3 PIT Colliery Primary-school in Chinakuri, India.... 3 Handicraft project alleenstaande moeders,

Nadere informatie

De Tango methode. Eelke Wielinga

De Tango methode. Eelke Wielinga De Tango methode Eelke Wielinga De Tango methode: waar is hij voor bedoeld? Wat doet de methode? Creëren van werkbare relaties waaruit nieuwe oplossingen kunnen voorkomen Wanneer toepassen? Complexe processen

Nadere informatie

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding Netwerk Vitale Landbouw en Voeding Nieuwsbulletin 2010 - nr. 4 Beste lezer, het heeft even mogen duren, maar hier dan uiteindelijk toch weer een vers nieuwsbulletin van het NVLV. Wij hopen dat het hierin

Nadere informatie

Sterkten en zwakten van een zelfsturingsarrangement

Sterkten en zwakten van een zelfsturingsarrangement Sterkten en zwakten van een zelfsturingsarrangement rond kringlooplandbouw Alwin Gerritsen Herman de Boer, Mark Dolman, Hans Kros, Marthijn Sonneveld, Marian Stuiver, Katrien Termeer, Theun Vellinga en

Nadere informatie

wonen in het dorp aan het water 30 riante bouwkavels in Veen

wonen in het dorp aan het water 30 riante bouwkavels in Veen Nieuwstraat in Veen wonen in het dorp aan het water 30 riante bouwkavels in Veen ruime bouwkavels in landelijk Brabant In het noorden van Brabant, ten westen van s-hertogenbosch ligt Veen. Een kerkdorp

Nadere informatie

Kop van de Betuwe impactproject Ruimtelijke Adaptatie

Kop van de Betuwe impactproject Ruimtelijke Adaptatie Kop van de Betuwe impactproject Ruimtelijke Adaptatie Kop van de Betuwe impactproject RA Ton Drost en Bram Brouwer 19 januari 2017 Het gebied Arnhem Kop van de Betuwe Nijmegen Aanleiding 1. Vele initiatieven

Nadere informatie

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Kinderen die een spreekbeurt willen geven Wat een goed idee! Je wilt je spreekbeurt houden over afval, afvalscheiding of recycling. Een super interessant onderwerp

Nadere informatie

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Kinderen die een spreekbeurt willen geven Waar op de wereld wordt het afval nog verwerkt op de manier van vroeger? Wat een goed idee! Je wilt je spreekbeurt

Nadere informatie

Architectuur in de toekomst Waar moet je rekening mee houden als je een vrijstaand woonhuis gaat bouwen in de toekomst?

Architectuur in de toekomst Waar moet je rekening mee houden als je een vrijstaand woonhuis gaat bouwen in de toekomst? Architectuur in de toekomst Waar moet je rekening mee houden als je een vrijstaand woonhuis gaat bouwen in de toekomst? Pagina 2 Inhoud: Blz: 3 Inleiding Blz: 3 Logboek Blz: 4 BSA Blz: 5 Conclusie Blz:

Nadere informatie

INNOVATIEPOTENTIEEL VAN DE BIOLOGISCHE VERWERKERS VIS haalbaarheidsstudie (IWT)

INNOVATIEPOTENTIEEL VAN DE BIOLOGISCHE VERWERKERS VIS haalbaarheidsstudie (IWT) INNOVATIEPOTENTIEEL VAN DE BIOLOGISCHE VERWERKERS VIS haalbaarheidsstudie (IWT) STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN VOOR BIOLOGISCHE VERWERKERS Elke Denys (coördinator verwerker; BioForum Vlaanderen)

Nadere informatie