Projectplan Ecodorp Gelderland. Vrede zo kan het ook.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Ecodorp Gelderland. Vrede zo kan het ook."

Transcriptie

1 1 Projectplan Ecodorp Gelderland Vrede zokanhetook. 1

2 2 Inhoudsopgave Hoofstuk Blz. 1. Inleiding 3 2. Visievanhetdorp 4 3. pijlersvanhetdorp 5 4. De6gebieden 6 5. Onderdelen 7 6. Bouwen 9 7. Bouwbegeleiding Socialecohesie Inkomsten,uitgavenenorganisatie Organisatie BedrijfPeredur HetWaterhuis DeLocatie Verdelinggrondoppervlak Deelnemers Werkenontwikkelingsgroepen Vergelijkbareinitiatieven 20 2

3 3 1.Inleiding. Ditalleenisheilzaam: Alsindespiegelvandemensenzielzichdegehelegemeenschapontwikkelt. en Alsindegemeenschapdekrachtvaniederindividuleeft RudolfSteiner EcodorpGelderland Eenopendorpsgemeenschapmetmensendiewerkelijkecologischenduurzaamwillenleven. EcodorpGelderlandwilbewustruimtescheppenvoorverbindingmetdenatuur.Duurzaamleven metdiepenatuurverbinding,authentiekelevenskunstennatuurontwikkeling. Daarnaastwilhetinitiatiefeenbijdrageleverenaandewijdeomgevingmetdeorganisatievan enkelesocialevoorzieningen. 3

4 4 2.Visievanhetdorp: Bevorderenvanmeergeneratiekenmerkenophetplattelanddoorjongereneenkansrijk perspectieftebiedeninalleopzichten:sociaaleneducatiefb.v.indevormvaneenopleiding. Eenlandschapsparkmetnatuurtuinen,deelseetbaar.Hierdoorwordengrondendieverarmen enwaarweinigofnietsmeegedaanwordtweernuttiggemaakt. Hierdoorontstaatwerkgelegenheidinkleinschaligeboerenbedrijvenmetnieuwewaarde bepalingen.doorveleverbindendeactiviteitenmetdelevendeaardezullenlandschappenin ontwikkelingvitalerworden. Evenementen.Erwordenevenementengeorganiseerdwaardoorerweermeerlevenkomtophet plattelandendeinteressein,enverbondenheidmetdenatuurzaltoenemen.metaandachtvoor ecologischlandschapsbeheer,streekproductenenauthentiekeambachten. Educatieveprojecten.Heteducatievewaterprojectmetnatuurlijkewaterzuiveringisvan internationalebetekenis.aansluitingmetscholen,universiteiten,excursiesetc. Opleidingscentrumvoorkinderen(4 20jaar)envolwassenen(20tot120jaar).Iedereenkanop eengezondemanierlerenuitvrijewil.socialekunstenambachtendragenhiertoebij. Werkgelegenheid.ProductievanLandbouw eneenbreedassortimentvanandereecologische producten,waadoorwerkgelegenheidwordtgecreëerd. Stimulerenvankleineambachtelijkebedrijfjeszoalseensmideenmeubelmakerenbakker. Ditkanookeenbestaandebakkerzijnindeomgevingdiewilomschakelennaarbiologische productie.medehierdoorontstaateruitbreidingvaneenbestaanddorp. Altruïsmealslevenshouding.Elkaarwillenhelpen.HetgeeninGelderlandookwelNaoberschap genoemdwordtenbinnendeantroposofieeensocialehoofdwetis.(zievooraltruïsme Nieuwewaardebepaling.Bovengenoemdeaspectenleidenvanzelftoteenduurzamere waardebepalingenhetgoedzorgenvooronzemoederaarde;ditlaatstezienwijalsnoodzaak. 4

5 5 3Dedriepijlersvanhetdorp: 1.SociaalOrganischevormgeving/bouwstijl. Werkenmetnatuurlijkevormenenwetmatighedenzoalstezienopdefoto senindebijlagen. 2.Moreletechniekbasisvoorliefdevolenmoreeltoegepasteenergie. Hierondervaltb.v.DuurzameEnergieopwekkingdieniettenkostegaatvanonsmilieuen zichtbaar,voelbaarenoverzichtelijkblijftdoorkleinschaligheid. 3.Innerlijkevrijheidenvertrouwendoortoepassingvannatuurlijkesocialewetmatigheden waardoordemensonvoorwaardelijkeaandachtkanoefenen.hierbijmakenweb.v.gebruikvan gedragenbesluitvorming,communicatietechniekenzoalstoegepastoptameraenbestaande communicatietechnieken. 5

6 6 4.De6gebiedendiede3pijlersdragenzijn: 1.Kunst:Sociaalkunstzinnigeactiviteiten. Architectuur,beeldhouwen,schilderen,muziekenzang,spraak,Eurithmie. 2.Ambachten: Ambachtalsleertrajectnaarmoreletechnieken. 3.Zorg: Aandachtenzorgenvoordeaardeleidttotzorgenvoorjezelfenomgekeerd. 4.Wetenschap: Vrijheidinont wikkelingenwetenschap.wetenmetenvanuitgevoel. 5.Landbouw: HerstelenverjongingvandeaardedoorBD(biologischDynamischelandbouw)enPermacultuur (herstelfloraenfauna,gebalanceerdoorspronkelijklandschapincombinatiemet groente/fruit/kruidenteelt). 6.Spiritualiteit:innerlijkherverbinden. 6

7 7 5.Onderdelenvanhetdorpzijn: Eenbiologischdynamischlandschapsparkmetboerderij,kunsten voedselvoorziening. Meerdan30duurzameecowoningen,7Ouderen/zorgwoningen. Gemeenschappelijkeruimten. BedrijfPeredur:Educatievemoreletechniekwerkplaatsincombinatiemetnatuurlijke energievormeninclusiefeenwater(zuiverings)project. Cultureelcentrum:winkel,restaurant,amfitheaterenpraktijkruimten. ruimtevoorgezondheid,vitaliteit. Campingenfestivalterrein. Eenkleineonafhankelijkedemocratische school opdeboerderij. Eentotaalvanminimaal35Ha. ongeveer75bewoners. Hetprojectvoorzietnaastdebasisbehoeftenzoalsenergie,water,aandachtenvoedsel,invele socialeaspectenwaardoorhuidigeproblemenbinnenhetregulierelandlevenworden opgelost.mensenkunnenweerhuneigenlevenleideninverbondenheidmetzuivere,natuurlijke levensvormen,hetjaarritme,gezondheid,plezierenverbondenheidmetelkaar. IntegenstellingtotIsolement,vervreemdingeneenzaamheidbinnenonzesamenlevingbiedtdit dorpeenwarmesocialebasisalszijndeeenhelingsbiotoop. Wewillenjongerendemogelijkheidbiedenopeenvrijemaniertelerenzoalsdatbijvoorbeeld gebeurtopdekinscholinruslandonderleidingvanmikhailpetrovichshchetiin. 7

8 8 LinkoverdewerkwijzevanMikhailPetrovichShchetinin. https://www.youtube.com/watch?v=bzcekql6com MikhailPetrovichShchetinin 8

9 9 6.Bouwen Voorbeeldvanorganischebouw Onderkomenswordengebouwdvanuithetprincipevanorganischevormgeving. Hetprojectheeftzichzelfeldersreedssuccesvolbewezen.Duurzamebouw,innovatieenhetdelen vankennisaanbedrijfslevenenoverheidzijnhierbijinbegrepen. Voorbeeldenvanorganischebouw 9

10 10 7.Bouwbegeleiding. VoordebegeleidingvandebouwwerkenwesamenmetErictenHagenenIngridBusinkvan Bouwenmetmensen.http://bouwenmetmensen.nl MissieEcodorp Ontwikkelenvaneenleefgemeenschapopbasisvanrespectvoordenatuurenaandachtvoorde mens.hetinrichtenvaneenlevendiglandschapsparkmetmensenmilieugenezendekwaliteiten. Eenvoedingsbodemscheppenvoorontwikkelingvanbewustzijn,voordeervaringdatallesmet elkaarverbondenis. Hetherstellenvanhetecologischeevenwicht.Ondermeerdoorbiodiversiteit. Innovatie,kennisengebiedsontwikkeling.Bijelkaarbrengenvanverschillendekennis enkwaliteitenophetgebiedvanecologischbouwen,ecologischeenergieopwekkingen gebruik,gemeenschapsvorming,kunsteninspiratietenbehoevevandeontwikkeling vanhetdorpenuitwisselingmetdeomgeving. Ditallestotuitdrukkinglatenkomenindeorganisatie,devormendeleefwijzeinhet dorpwaardoorhetlevenendemenszelfweercentraalkomentestaan. eengreepuiteenanderewerkwijze:elketoekomstigebewoneroriënteertenverdieptzicheen jaarinorganischevormgevingindevormvaneenjaarcursus.hierbijwordtiedergesterktinhet kunnenkiezenvandejuistevrijevormenvoorzijn/haarwoningenomgeving.dezevormen wordenbesprokenmetbouwdeskundigen. 10

11 11 8.Socialecohesie Werkenmetelkaar Bezoekersvanbuitenhetdorpkunnenookvooreenbepaaldetijdmeewerkenenervaringopdoen. Erontstaathierdooreenlevendigeuitwisselinginecologischekennisenproducten,sociaal organischekennisenvooralwijsheidenproductenweg,dienstentussenbewonersenverschillende andere(eco)dorpenensteden. 9. Inkomsten, uitgaven. Totaalgeschattewaardeinkapitaal , DithoofdstukwordtverderuitgewerktinsamenwerkingmetCitizens Multi National(verder aangeduidmetcmn) 11

12 12 10.Organisatie Dejuridischeenfinanciëleorganisatiezijnondergebrachtineenstichting. Wewerkenvolgensdesocialedriegeledingdaarwaarditmogelijkis.Socialedriegeledingvolgtde principesvanvrijheid,gelijkheidenbroederschap: Vrijheidvandenken,hetgebiedwaarindeindividuelemenszichontwikkeltenvaardigheden oefentofuitoefent;ditishetgeestesleven(cultureleleven)waarvrijheidnoodzakelijkisom ontwikkelingmogelijktemaken gelijkheidinhetrechttezijnwiejebent:maatschappelijke,sociaal. hetgebiedwaarinmensensamenlevenenwettenenregelsvormen;ditishetgebiedvanhet rechtslevenwaargelijkheidmoetgelden broederschapinheteconomische(eerlijkdelenen/ofgeven).hetgebiedwaarinmensenzorgen voorelkaarsbehoeften;ditishetgebiedvandeeconomiewaarbroederschaphetheersende principezoumoetenzijn. Dezedriegebiedenzoudenindesamenlevingopeigenbenenmoetenstaan,datwilzeggendatin iedergebiedheteigenprincipe(respectievelijkvrijheid,gelijkheidenbroederschap)nageleefd wordt.hetisdetaakvanhetdemocratischvormgegevenrechtslevenomdezelfstandigheidvande driegebiedendoorwetgevingtebeschermenoftebewaken. 12

13 13 11.Hetbedrijf Peredur Peredurbetekentdwarserdoorheenenstaatvoor moreletechnieken. Peredurbestaatuit: 1 EenWerkplaatsvoormoreletechniekwaar ontwikkeling,kunst,vaardigheden(bestaandeen nieuwe)enambachtensamenkomen 2 Een2jarigeOpleiding:Educatieenleertrajectinclusiefproeftuin. 3 EenWaterprojectalsdrinkwaterproducent,educatiefwatercentrumen voorbeeldenvanalternatieveenergiebronnen. 13

14 14 12.HetWaterhuis Waterspeeltbinnenhetgeheledorpeenbelangrijkerolenwordtverdertoegelicht. 14

15 15 oorbeeldjeuitdepractijk. Deelvandemaquette Eenprojectmeteenhalfondergrondseruimtewaarin:eenlaboratoriumvoorwateronderzoek,een multifunctionelezaalvoorlezingen,gebedenmeditatieruimte,eenkleinekeukeneneenruimte voormeditatieveambachten,zoalshetboetserenvanvloeischalen. zijaanzicht 15

16 16 14.Delocatie Aankoopvanlanderijenengebouwen.April/mei2015 Provincieengemeentenzijnbenaderdovergebied ennatuurontwikkelinginderegioals landschapsparkincombinatiemetecologischwonen.hetgebiedbeslaatca.35totmaximaal50 hectare.uitbreidingvanhetdorpisaltijdmogelijk. Voorbeeldvaneenmoestuin 16

17 17 14.Globalegrondoppervlakverdeling Totaal35HAofmeer Wonen. 37duurzameecowoningen,variërendvangrootte. 20woningenvan80tot100m2 5woningenvan60m2 3woningenvan200m2 2woningenvan300m2inclusiefwerkplaatsen. 7of8Ouderenwoningenvan80m2. EetbaarLandschapspark3ha Gemeenschappelijkeruimteninglobaleoppervlakten: BedrijfPeredur:ca.400m2Moreletechniekincombinatiemeteducatievan alternatieveenergievormen. Natuurlijkwaterzuiveringsprojectca.500m2 Cultureelcentrum:winkel120m2,restaurant250m2,amfitheater1000m2en praktijkruimtentotaalca.1500m2 Gezondheid,vitaliteit,helingsbiotoopca.1ha Campingenfestivalterrein7500M2 Eenkleine school 500M2opdeboerderijca.1000m2 Landschapsparkca.3ha Eentotaalvanminimaal35ha. Infrastructuur:nadertebepalen. 17

18 18 15.Deelnemendepartijen Werkwordgedaaninsamenwerkingdoorbewonersencursisten Elkgezin,ondernemingofpersoon/eenheidkomteenhectareofmindertoeinclusiefnatuurlijke afscheidingen,ecologischebouwmaterialenenorganischevormen.hierdoorontstaateen ecologischevenwichteneenaaneengeslotenlandschapspark.elketoekomstigebewonerheeft kennisenvaardighedenomeenhagrondtekunneninrichten.doorcursussenenbijeenkomsten zullendekennisenvaardighedenbovendien,waarnodig,snelkunnenwordengeïntegreerd. 18

19 19 16.Werk&ontwikkelingsgroepen Onderdeelvandegemeenschapsvormingishetvormenvanactiviteiten,werk en ontwikkelingsgroepen.hetzijndeelprojecten,allen gefinancierd doorcmnkapitaal. Erwordteenprofessioneleprojectleideraangesteld. Hierinnemenmensendeeldiedeskundigzijndanwelbelangstellinghebbenaspectenvanhetdorp metelkaarteonderzoekenenuittewerken. AlledeelnemerszijnbijCMNaangesloten. Voorbeeldenvanwerkgroepenendeelprojectenzijn: Organischbouwen Permacultuur/bosbeheer/biologischdynamischemethoden/infrastructuur GeweldlozecommunicatieenForum Financieelbeheerenalternatiefgeld Juridischezaken Websitebeheer Gezondheidenzorg,ouderen Voeding Educatieenzielsbegeleidingkinderenenjongeren PR,eindredactieensecretariaat Socialeactiviteiten,creativiteit,sociaalorganischekunst moreletechniek,natuurlijkwaterbeheerperedur Waterproject Cultuurcentrum sociocratie 19

20 20 VoorbeeldvandebouwvanhetGoethenanumendeeenlandschapsinrichtingdaarvan. 20

21 21 17.Voorbeeldenvaninitiatievenvanecodorpen. LinknaarecovillagesallovertheWorld.http://db.ecovillage.org/en/projects Healingsbiotoop/vredesdorpTamera,Portugalhttp://www.tamera.org/index.html EcovillageIthaca,NewYorkUSAhttp://ecovillageithaca.org/about ecovillage/ TheGlobalEcovillageNetwork(GEN)isagrowingnetworkofsustainablecommunitiesand initiativesthatbridgedifferentcultures,countries,andcontinents.http://gen.ecovillage.org/ Voorbeeldvaneconomischefficiëntwerken.Eendorpzonderoverheid Samenleving/De eerste dorpscooperatie van Nederland.htm Nederland: EcodorpBergenhttp://www.ecodorpbergen.nl/ EcodorpBrabanthttp://www.ecodorpbrabant.nl/english/ EcodorpBoekelhttp://www.ecodorpboekel.nl/html/wat/Plattegrond.php Levensland(Anastasiadorpoost),http://www.manenschijngroep.nl/ Anastasiadorpnederland,http://www.anastasiadorp.nl/ Kleinschaligecologischesamenleving,AnsKunkeler:http://www.kesnl.nl/ EcodorpZwollehttp://www.ecodorpzwolle.nl Een aantal projecten en initiatieven die wij als inspiratie gebruiken: Franciscaans milieuproject Stoutenburg, is een door een religieuze woon- werk-gemeenschap gedragen congrescentrum in nauwe relatie met de natuur. Op een fl ink landgoed hebben zij onder andere een eigen permacultuurtuin, waar het grootste gedeelte van groeten en fruit gekweekt wordt. Ven Woude is een trainingscentrum en woon- werkgemeenschap. Trainingscentrum de Voorde, trainingscentrum waar ook de trainers gehuisvest worden. 21

22 22 woon & werkgemeenschap, groep mensen die grotendeels zelfvoorzienend leven, verbouw van eigen groenten en fruit en opwekken van eigen energie woongemeenschap Woonwerkgemeenschap en trainingscentrum in Noord Frankrijk. Waarbij gelet wordt op zoveel mogelijk zelfvoorzienend leven. en werkplaats voor duurzame ontwikkeling Tamera is een grote leefgemeenschap (dorp 150 inwoners) in Portugal, met als doel een duurzaam zelfvoorzienende proeftuin te Andereinspiratiebronnen: builders.htm?a=workshops https://www.facebook.com/buildnaturally 22

23 23 23

24 24 24

25 25 25

26 26 26

27 27 27

28 28 28

29 29 29

30 30 30

31 31 31

32 32 32

33 33 33

Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA "AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT"

Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA "AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT" Thuiswerk: Leerwerk Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 Inleiding De Gemeente Nieuwegein kent sinds

Nadere informatie

Als burgemeester van Ermelo heet ik u allen van harte welkom.

Als burgemeester van Ermelo heet ik u allen van harte welkom. Geachte aanwezigen, Als burgemeester van Ermelo heet ik u allen van harte welkom. We zijn vanmiddag met een heel gemêleerd gezelschap: Zo is aanwezig Luuk Buddingh, voormalig conrector van College Groevenbeek

Nadere informatie

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014 Stichting Al Mohcinine Feijenoord Beleidsplan 2012-2014 1. Het beleidsplan Vrijwilligers van Stichting Al Mohcinine hebben veel geïnvesteerd in het buurt ouders project. Een project die gedragen wordt

Nadere informatie

KEMPENENERGIE. samen groen

KEMPENENERGIE. samen groen KEMPENENERGIE samen groen De coöperatie KempenEnergie wil alle inwoners van de 5 Kempengemeenten toegang geven tot de maatschappelijke en financiële voordelen van lokaal opgewekte schone energie. KEMPENENERGIE

Nadere informatie

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. De Sociale Wijkteams in Nijmegen bouwen aan sociale netwerken in de wijk en ondersteunen

Nadere informatie

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland Februari 2015 Inleiding Stichting Politieke Academie deed in opdracht van Nederland Lokaal onderzoek naar de mening van gemeenteraadsleden. Aan hen

Nadere informatie

FNV Professionals. Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken

FNV Professionals. Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken FNV Professionals Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken Visie FNV Professionals Krachtige mensen die de regie nemen en samen verder willen komen Mensen die verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Bewonerspanel over Fairtrade

Bewonerspanel over Fairtrade Onderzoek, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel over Fairtrade Junipeiling 2013: Fairtrade Utrecht is sinds 2010 Fairtrade gemeente en hiermee de

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Opleiding. De wereld van de klant. Een programma voor Helpdesk Agents in klantgericht communiceren

Opleiding. De wereld van de klant. Een programma voor Helpdesk Agents in klantgericht communiceren Opleiding De wereld van de klant Een programma voor Helpdesk Agents in klantgericht communiceren Als je zorgt voor de middelen zal het doel wel voor zichzelf zorgen. Gandhi Uw vraag Ontwikkel een opleidingsprogramma

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Junior company 3. aandelen

Voortgezet onderwijs. Junior company 3. aandelen Voortgezet onderwijs Junior company 3. aandelen Stichting Jong Ondernemen: Postbus 93002 2509 AA Den Haag Bezuidenhoutseweg 12 12 2594 AV Den Haag www.jongondernemen.nl http://mijn.jongondernemen.nl Kamer

Nadere informatie

holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat

holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat Inleiding Droste BV heeft een heldere visie op de woon-, werk-, en leefomgeving van haar klanten en medewerkers. Wij bouwen voor uw leefplezier!

Nadere informatie

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken Monitor Jeugdzorg Plus Waarom we jouw informatie graag willen gebruiken Wat is de Monitor Jeugdzorg Plus? De Jeugdzorg Plus instellingen willen graag weten wat jij - samen met de medewerkers - bereikt

Nadere informatie

LEREN MAAK ER WERK VAN. Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid LEREN

LEREN MAAK ER WERK VAN. Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid LEREN Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Leren maak er werk van is een initiatief van LWV Praktijkonderwijs en LECSO en gefinancierd door

Nadere informatie

cursus Zo zijn onze manieren

cursus Zo zijn onze manieren cursus ZO ZIJN ONZE MANIEREN Agressie en ongewenst gedrag: bepaal gezamenlijk de grens Agressie: wat kan wel en wat niet? Waar ligt de grens? Zoveel mensen, zoveel meningen? Medewerkers in zorginstellingen

Nadere informatie

Giften/leningen/ ledenaandelen voor bewonersbedrijven Juli 2012

Giften/leningen/ ledenaandelen voor bewonersbedrijven Juli 2012 Giften/leningen/ ledenaandelen voor bewonersbedrijven Juli 2012 Hoe haalt u het geld op om een buurthuis over te nemen of een wijkonderneming op te richten? Hoe zorgt u voor het geld om door te gaan met

Nadere informatie

Hoog tijd voor een écht duurzame landbouw

Hoog tijd voor een écht duurzame landbouw nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn... Hoog tijd voor een écht duurzame landbouw een visie over de hervormingen in de landbouw Oktober 2013 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn... Inleiding Landbouwbeleid heeft grote invloed op

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie

samen werken aan werk

samen werken aan werk samen werken aan werk Wat is baanbrekend? Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord (NWN) is een bijzondere samenwerking tussen Randstad Nederland en de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Ons doel

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

OPEN MINDED. #10 KIEMEN VAN HET NIEUWSTE BRABANT

OPEN MINDED. #10 KIEMEN VAN HET NIEUWSTE BRABANT OPEN MINDED. #10 KIEMEN VAN HET NIEUWSTE BRABANT #10 KIEMEN VAN HET NIEUWSTE BRABANT 2/3 10 Dit jaar organiseerde BrabantKennis vier debatavonden over Het Nieuwste Brabant. We zijn het gesprek aangegaan

Nadere informatie

Evaluaties Trainingen Savantis ALGEMEEN. Samenvatting

Evaluaties Trainingen Savantis ALGEMEEN. Samenvatting ALGEMEEN Evaluaties Trainingen Savantis Samenvatting Samenvatting trainingen Savantis... 2 Trainingen veiligheid en gezondheid... 3 Trainingen communicatie en organisatie... 4 Trainingen praktijkopleider...

Nadere informatie

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer 2 Inhoudsopgave Inleiding ----------------------------------------------------------- 5 Wees je bewust van je doel -------------------------------------- 6 Bellen: een uitstekend instrument -------------------------------

Nadere informatie

Krot of Kans Zierikzee leegstand winkelgebied. Gat in de Markt

Krot of Kans Zierikzee leegstand winkelgebied. Gat in de Markt Krot of Kans Zierikzee leegstand winkelgebied Gat in de Markt Voor ondernemers is er een continue zoektocht naar het gat in de markt. Ooit ontstaan vanuit het beeld van wegblijvende marktkooplui die ruimte

Nadere informatie

niba natuurlijk nodig

niba natuurlijk nodig niba natuurlijk nodig Mission Statement Als gerenommeerd producent van zand en grind levert Niba essentiële grondstoffen aan de bouwsector en is zij innovator op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Zon op Zwijndrecht daar krijg ik energie van Wij Buurtbewoners Wat/Wie Op het zijn dak een van burgerinitiatief kopen een samen in een coöperatie -zonnepanelen is openbaar Zon op gebouw Zwijndrecht Eerste

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen.

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen. Behandeling Programmabegroting 2015 gemeente Almelo (d.d.13 november 20-14) Voorzitter Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele

Nadere informatie

Goed en Gezond Samen Leven in de kernen Posterenk en Bussloo

Goed en Gezond Samen Leven in de kernen Posterenk en Bussloo Goed en Gezond Samen Leven in de kernen Posterenk en Bussloo Een projectplan met als doel de (Samen)Leefbaarheid in Posterenk en Bussloo te versterken Posterenks Belang e.o. (PBO) in samenwerking met de

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie