Projectplan Ecodorp Gelderland. Vrede zo kan het ook.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Ecodorp Gelderland. Vrede zo kan het ook."

Transcriptie

1 1 Projectplan Ecodorp Gelderland Vrede zokanhetook. 1

2 2 Inhoudsopgave Hoofstuk Blz. 1. Inleiding 3 2. Visievanhetdorp 4 3. pijlersvanhetdorp 5 4. De6gebieden 6 5. Onderdelen 7 6. Bouwen 9 7. Bouwbegeleiding Socialecohesie Inkomsten,uitgavenenorganisatie Organisatie BedrijfPeredur HetWaterhuis DeLocatie Verdelinggrondoppervlak Deelnemers Werkenontwikkelingsgroepen Vergelijkbareinitiatieven 20 2

3 3 1.Inleiding. Ditalleenisheilzaam: Alsindespiegelvandemensenzielzichdegehelegemeenschapontwikkelt. en Alsindegemeenschapdekrachtvaniederindividuleeft RudolfSteiner EcodorpGelderland Eenopendorpsgemeenschapmetmensendiewerkelijkecologischenduurzaamwillenleven. EcodorpGelderlandwilbewustruimtescheppenvoorverbindingmetdenatuur.Duurzaamleven metdiepenatuurverbinding,authentiekelevenskunstennatuurontwikkeling. Daarnaastwilhetinitiatiefeenbijdrageleverenaandewijdeomgevingmetdeorganisatievan enkelesocialevoorzieningen. 3

4 4 2.Visievanhetdorp: Bevorderenvanmeergeneratiekenmerkenophetplattelanddoorjongereneenkansrijk perspectieftebiedeninalleopzichten:sociaaleneducatiefb.v.indevormvaneenopleiding. Eenlandschapsparkmetnatuurtuinen,deelseetbaar.Hierdoorwordengrondendieverarmen enwaarweinigofnietsmeegedaanwordtweernuttiggemaakt. Hierdoorontstaatwerkgelegenheidinkleinschaligeboerenbedrijvenmetnieuwewaarde bepalingen.doorveleverbindendeactiviteitenmetdelevendeaardezullenlandschappenin ontwikkelingvitalerworden. Evenementen.Erwordenevenementengeorganiseerdwaardoorerweermeerlevenkomtophet plattelandendeinteressein,enverbondenheidmetdenatuurzaltoenemen.metaandachtvoor ecologischlandschapsbeheer,streekproductenenauthentiekeambachten. Educatieveprojecten.Heteducatievewaterprojectmetnatuurlijkewaterzuiveringisvan internationalebetekenis.aansluitingmetscholen,universiteiten,excursiesetc. Opleidingscentrumvoorkinderen(4 20jaar)envolwassenen(20tot120jaar).Iedereenkanop eengezondemanierlerenuitvrijewil.socialekunstenambachtendragenhiertoebij. Werkgelegenheid.ProductievanLandbouw eneenbreedassortimentvanandereecologische producten,waadoorwerkgelegenheidwordtgecreëerd. Stimulerenvankleineambachtelijkebedrijfjeszoalseensmideenmeubelmakerenbakker. Ditkanookeenbestaandebakkerzijnindeomgevingdiewilomschakelennaarbiologische productie.medehierdoorontstaateruitbreidingvaneenbestaanddorp. Altruïsmealslevenshouding.Elkaarwillenhelpen.HetgeeninGelderlandookwelNaoberschap genoemdwordtenbinnendeantroposofieeensocialehoofdwetis.(zievooraltruïsme Nieuwewaardebepaling.Bovengenoemdeaspectenleidenvanzelftoteenduurzamere waardebepalingenhetgoedzorgenvooronzemoederaarde;ditlaatstezienwijalsnoodzaak. 4

5 5 3Dedriepijlersvanhetdorp: 1.SociaalOrganischevormgeving/bouwstijl. Werkenmetnatuurlijkevormenenwetmatighedenzoalstezienopdefoto senindebijlagen. 2.Moreletechniekbasisvoorliefdevolenmoreeltoegepasteenergie. Hierondervaltb.v.DuurzameEnergieopwekkingdieniettenkostegaatvanonsmilieuen zichtbaar,voelbaarenoverzichtelijkblijftdoorkleinschaligheid. 3.Innerlijkevrijheidenvertrouwendoortoepassingvannatuurlijkesocialewetmatigheden waardoordemensonvoorwaardelijkeaandachtkanoefenen.hierbijmakenweb.v.gebruikvan gedragenbesluitvorming,communicatietechniekenzoalstoegepastoptameraenbestaande communicatietechnieken. 5

6 6 4.De6gebiedendiede3pijlersdragenzijn: 1.Kunst:Sociaalkunstzinnigeactiviteiten. Architectuur,beeldhouwen,schilderen,muziekenzang,spraak,Eurithmie. 2.Ambachten: Ambachtalsleertrajectnaarmoreletechnieken. 3.Zorg: Aandachtenzorgenvoordeaardeleidttotzorgenvoorjezelfenomgekeerd. 4.Wetenschap: Vrijheidinont wikkelingenwetenschap.wetenmetenvanuitgevoel. 5.Landbouw: HerstelenverjongingvandeaardedoorBD(biologischDynamischelandbouw)enPermacultuur (herstelfloraenfauna,gebalanceerdoorspronkelijklandschapincombinatiemet groente/fruit/kruidenteelt). 6.Spiritualiteit:innerlijkherverbinden. 6

7 7 5.Onderdelenvanhetdorpzijn: Eenbiologischdynamischlandschapsparkmetboerderij,kunsten voedselvoorziening. Meerdan30duurzameecowoningen,7Ouderen/zorgwoningen. Gemeenschappelijkeruimten. BedrijfPeredur:Educatievemoreletechniekwerkplaatsincombinatiemetnatuurlijke energievormeninclusiefeenwater(zuiverings)project. Cultureelcentrum:winkel,restaurant,amfitheaterenpraktijkruimten. ruimtevoorgezondheid,vitaliteit. Campingenfestivalterrein. Eenkleineonafhankelijkedemocratische school opdeboerderij. Eentotaalvanminimaal35Ha. ongeveer75bewoners. Hetprojectvoorzietnaastdebasisbehoeftenzoalsenergie,water,aandachtenvoedsel,invele socialeaspectenwaardoorhuidigeproblemenbinnenhetregulierelandlevenworden opgelost.mensenkunnenweerhuneigenlevenleideninverbondenheidmetzuivere,natuurlijke levensvormen,hetjaarritme,gezondheid,plezierenverbondenheidmetelkaar. IntegenstellingtotIsolement,vervreemdingeneenzaamheidbinnenonzesamenlevingbiedtdit dorpeenwarmesocialebasisalszijndeeenhelingsbiotoop. Wewillenjongerendemogelijkheidbiedenopeenvrijemaniertelerenzoalsdatbijvoorbeeld gebeurtopdekinscholinruslandonderleidingvanmikhailpetrovichshchetiin. 7

8 8 LinkoverdewerkwijzevanMikhailPetrovichShchetinin. https://www.youtube.com/watch?v=bzcekql6com MikhailPetrovichShchetinin 8

9 9 6.Bouwen Voorbeeldvanorganischebouw Onderkomenswordengebouwdvanuithetprincipevanorganischevormgeving. Hetprojectheeftzichzelfeldersreedssuccesvolbewezen.Duurzamebouw,innovatieenhetdelen vankennisaanbedrijfslevenenoverheidzijnhierbijinbegrepen. Voorbeeldenvanorganischebouw 9

10 10 7.Bouwbegeleiding. VoordebegeleidingvandebouwwerkenwesamenmetErictenHagenenIngridBusinkvan Bouwenmetmensen.http://bouwenmetmensen.nl MissieEcodorp Ontwikkelenvaneenleefgemeenschapopbasisvanrespectvoordenatuurenaandachtvoorde mens.hetinrichtenvaneenlevendiglandschapsparkmetmensenmilieugenezendekwaliteiten. Eenvoedingsbodemscheppenvoorontwikkelingvanbewustzijn,voordeervaringdatallesmet elkaarverbondenis. Hetherstellenvanhetecologischeevenwicht.Ondermeerdoorbiodiversiteit. Innovatie,kennisengebiedsontwikkeling.Bijelkaarbrengenvanverschillendekennis enkwaliteitenophetgebiedvanecologischbouwen,ecologischeenergieopwekkingen gebruik,gemeenschapsvorming,kunsteninspiratietenbehoevevandeontwikkeling vanhetdorpenuitwisselingmetdeomgeving. Ditallestotuitdrukkinglatenkomenindeorganisatie,devormendeleefwijzeinhet dorpwaardoorhetlevenendemenszelfweercentraalkomentestaan. eengreepuiteenanderewerkwijze:elketoekomstigebewoneroriënteertenverdieptzicheen jaarinorganischevormgevingindevormvaneenjaarcursus.hierbijwordtiedergesterktinhet kunnenkiezenvandejuistevrijevormenvoorzijn/haarwoningenomgeving.dezevormen wordenbesprokenmetbouwdeskundigen. 10

11 11 8.Socialecohesie Werkenmetelkaar Bezoekersvanbuitenhetdorpkunnenookvooreenbepaaldetijdmeewerkenenervaringopdoen. Erontstaathierdooreenlevendigeuitwisselinginecologischekennisenproducten,sociaal organischekennisenvooralwijsheidenproductenweg,dienstentussenbewonersenverschillende andere(eco)dorpenensteden. 9. Inkomsten, uitgaven. Totaalgeschattewaardeinkapitaal , DithoofdstukwordtverderuitgewerktinsamenwerkingmetCitizens Multi National(verder aangeduidmetcmn) 11

12 12 10.Organisatie Dejuridischeenfinanciëleorganisatiezijnondergebrachtineenstichting. Wewerkenvolgensdesocialedriegeledingdaarwaarditmogelijkis.Socialedriegeledingvolgtde principesvanvrijheid,gelijkheidenbroederschap: Vrijheidvandenken,hetgebiedwaarindeindividuelemenszichontwikkeltenvaardigheden oefentofuitoefent;ditishetgeestesleven(cultureleleven)waarvrijheidnoodzakelijkisom ontwikkelingmogelijktemaken gelijkheidinhetrechttezijnwiejebent:maatschappelijke,sociaal. hetgebiedwaarinmensensamenlevenenwettenenregelsvormen;ditishetgebiedvanhet rechtslevenwaargelijkheidmoetgelden broederschapinheteconomische(eerlijkdelenen/ofgeven).hetgebiedwaarinmensenzorgen voorelkaarsbehoeften;ditishetgebiedvandeeconomiewaarbroederschaphetheersende principezoumoetenzijn. Dezedriegebiedenzoudenindesamenlevingopeigenbenenmoetenstaan,datwilzeggendatin iedergebiedheteigenprincipe(respectievelijkvrijheid,gelijkheidenbroederschap)nageleefd wordt.hetisdetaakvanhetdemocratischvormgegevenrechtslevenomdezelfstandigheidvande driegebiedendoorwetgevingtebeschermenoftebewaken. 12

13 13 11.Hetbedrijf Peredur Peredurbetekentdwarserdoorheenenstaatvoor moreletechnieken. Peredurbestaatuit: 1 EenWerkplaatsvoormoreletechniekwaar ontwikkeling,kunst,vaardigheden(bestaandeen nieuwe)enambachtensamenkomen 2 Een2jarigeOpleiding:Educatieenleertrajectinclusiefproeftuin. 3 EenWaterprojectalsdrinkwaterproducent,educatiefwatercentrumen voorbeeldenvanalternatieveenergiebronnen. 13

14 14 12.HetWaterhuis Waterspeeltbinnenhetgeheledorpeenbelangrijkerolenwordtverdertoegelicht. 14

15 15 oorbeeldjeuitdepractijk. Deelvandemaquette Eenprojectmeteenhalfondergrondseruimtewaarin:eenlaboratoriumvoorwateronderzoek,een multifunctionelezaalvoorlezingen,gebedenmeditatieruimte,eenkleinekeukeneneenruimte voormeditatieveambachten,zoalshetboetserenvanvloeischalen. zijaanzicht 15

16 16 14.Delocatie Aankoopvanlanderijenengebouwen.April/mei2015 Provincieengemeentenzijnbenaderdovergebied ennatuurontwikkelinginderegioals landschapsparkincombinatiemetecologischwonen.hetgebiedbeslaatca.35totmaximaal50 hectare.uitbreidingvanhetdorpisaltijdmogelijk. Voorbeeldvaneenmoestuin 16

17 17 14.Globalegrondoppervlakverdeling Totaal35HAofmeer Wonen. 37duurzameecowoningen,variërendvangrootte. 20woningenvan80tot100m2 5woningenvan60m2 3woningenvan200m2 2woningenvan300m2inclusiefwerkplaatsen. 7of8Ouderenwoningenvan80m2. EetbaarLandschapspark3ha Gemeenschappelijkeruimteninglobaleoppervlakten: BedrijfPeredur:ca.400m2Moreletechniekincombinatiemeteducatievan alternatieveenergievormen. Natuurlijkwaterzuiveringsprojectca.500m2 Cultureelcentrum:winkel120m2,restaurant250m2,amfitheater1000m2en praktijkruimtentotaalca.1500m2 Gezondheid,vitaliteit,helingsbiotoopca.1ha Campingenfestivalterrein7500M2 Eenkleine school 500M2opdeboerderijca.1000m2 Landschapsparkca.3ha Eentotaalvanminimaal35ha. Infrastructuur:nadertebepalen. 17

18 18 15.Deelnemendepartijen Werkwordgedaaninsamenwerkingdoorbewonersencursisten Elkgezin,ondernemingofpersoon/eenheidkomteenhectareofmindertoeinclusiefnatuurlijke afscheidingen,ecologischebouwmaterialenenorganischevormen.hierdoorontstaateen ecologischevenwichteneenaaneengeslotenlandschapspark.elketoekomstigebewonerheeft kennisenvaardighedenomeenhagrondtekunneninrichten.doorcursussenenbijeenkomsten zullendekennisenvaardighedenbovendien,waarnodig,snelkunnenwordengeïntegreerd. 18

19 19 16.Werk&ontwikkelingsgroepen Onderdeelvandegemeenschapsvormingishetvormenvanactiviteiten,werk en ontwikkelingsgroepen.hetzijndeelprojecten,allen gefinancierd doorcmnkapitaal. Erwordteenprofessioneleprojectleideraangesteld. Hierinnemenmensendeeldiedeskundigzijndanwelbelangstellinghebbenaspectenvanhetdorp metelkaarteonderzoekenenuittewerken. AlledeelnemerszijnbijCMNaangesloten. Voorbeeldenvanwerkgroepenendeelprojectenzijn: Organischbouwen Permacultuur/bosbeheer/biologischdynamischemethoden/infrastructuur GeweldlozecommunicatieenForum Financieelbeheerenalternatiefgeld Juridischezaken Websitebeheer Gezondheidenzorg,ouderen Voeding Educatieenzielsbegeleidingkinderenenjongeren PR,eindredactieensecretariaat Socialeactiviteiten,creativiteit,sociaalorganischekunst moreletechniek,natuurlijkwaterbeheerperedur Waterproject Cultuurcentrum sociocratie 19

20 20 VoorbeeldvandebouwvanhetGoethenanumendeeenlandschapsinrichtingdaarvan. 20

21 21 17.Voorbeeldenvaninitiatievenvanecodorpen. LinknaarecovillagesallovertheWorld.http://db.ecovillage.org/en/projects Healingsbiotoop/vredesdorpTamera,Portugalhttp://www.tamera.org/index.html EcovillageIthaca,NewYorkUSAhttp://ecovillageithaca.org/about ecovillage/ TheGlobalEcovillageNetwork(GEN)isagrowingnetworkofsustainablecommunitiesand initiativesthatbridgedifferentcultures,countries,andcontinents.http://gen.ecovillage.org/ Voorbeeldvaneconomischefficiëntwerken.Eendorpzonderoverheid Samenleving/De eerste dorpscooperatie van Nederland.htm Nederland: EcodorpBergenhttp://www.ecodorpbergen.nl/ EcodorpBrabanthttp://www.ecodorpbrabant.nl/english/ EcodorpBoekelhttp://www.ecodorpboekel.nl/html/wat/Plattegrond.php Levensland(Anastasiadorpoost),http://www.manenschijngroep.nl/ Anastasiadorpnederland,http://www.anastasiadorp.nl/ Kleinschaligecologischesamenleving,AnsKunkeler:http://www.kesnl.nl/ EcodorpZwollehttp://www.ecodorpzwolle.nl Een aantal projecten en initiatieven die wij als inspiratie gebruiken: Franciscaans milieuproject Stoutenburg, is een door een religieuze woon- werk-gemeenschap gedragen congrescentrum in nauwe relatie met de natuur. Op een fl ink landgoed hebben zij onder andere een eigen permacultuurtuin, waar het grootste gedeelte van groeten en fruit gekweekt wordt. Ven Woude is een trainingscentrum en woon- werkgemeenschap. Trainingscentrum de Voorde, trainingscentrum waar ook de trainers gehuisvest worden. 21

22 22 woon & werkgemeenschap, groep mensen die grotendeels zelfvoorzienend leven, verbouw van eigen groenten en fruit en opwekken van eigen energie woongemeenschap Woonwerkgemeenschap en trainingscentrum in Noord Frankrijk. Waarbij gelet wordt op zoveel mogelijk zelfvoorzienend leven. en werkplaats voor duurzame ontwikkeling Tamera is een grote leefgemeenschap (dorp 150 inwoners) in Portugal, met als doel een duurzaam zelfvoorzienende proeftuin te Andereinspiratiebronnen: builders.htm?a=workshops https://www.facebook.com/buildnaturally 22

23 23 23

24 24 24

25 25 25

26 26 26

27 27 27

28 28 28

29 29 29

30 30 30

31 31 31

32 32 32

33 33 33

Als u vragen of opmerkingen heeft hoor ik het graag. Met vriendelijke groet, Simon Bijlsma, FMF. Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.

Als u vragen of opmerkingen heeft hoor ik het graag. Met vriendelijke groet, Simon Bijlsma, FMF. Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân. Onze wereld is in beweging. Steden zijn in trek. Vandaag de dag leven al 3 miljard mensen in grote steden en in 2030 zal meer dan 60% van de wereldbevolking leven in grootstedelijke gebieden volgens de

Nadere informatie

DORPSTÚN MAKKUM. OCHTENDRUMOER wolkom

DORPSTÚN MAKKUM. OCHTENDRUMOER wolkom DORPSTÚN MAKKUM OCHTENDRUMOER wolkom Wat presenteer ik jullie over Ontstaan van MAD Ontstaan van de voedsel-dorpstuin Woord over Permacultuur Tips Makkum? Makkum Aantrekkelijk & Ontstaan van MAD Wat willen

Nadere informatie

Beste amateurpartners,

Beste amateurpartners, Beste amateurpartners, Op vrijdagavond 20 februari organiseert Roda JC, in nauwe samenwerking met De Aanvoerders een Aanvoerdersraad. Een Aanvoerdersraad is een inspirerende sessie, waarbij voetballers

Nadere informatie

De omgekeerde quiz Wie weet het meest van de Nederlandse provincies?

De omgekeerde quiz Wie weet het meest van de Nederlandse provincies? ARGUS CLOU AARDRIJKSKUNDE LESSUGGESTIE GROEP 6/7/8 De omgekeerde quiz Wie weet het meest van de Nederlandse provincies? Lesduur: 20 minuten Lesvorm: spel Werkwijze: groep Wat heb je nodig? kaart van Nederland

Nadere informatie

De stad Juba. De stad Juba. De stad Juba. De stad Juba. 2. Zondagsschool onder de boom. 2. Zondagsschool onder de boom. 3. Kinderen van de kerk

De stad Juba. De stad Juba. De stad Juba. De stad Juba. 2. Zondagsschool onder de boom. 2. Zondagsschool onder de boom. 3. Kinderen van de kerk De stad Juba 1. Kerk in Juba 2. Zondagsschool onder de boom 3. Kinderen van de kerk 4. Marktkraampje in Juba De stad Juba 1. Kerk in Juba 2. Zondagsschool onder de boom 3. Kinderen van de kerk 4. Marktkraampje

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

Watervoorziening. Onze prioriteit nu is het realiseren van een watervoorziening voor een dorpje in het noorden van Bali.

Watervoorziening. Onze prioriteit nu is het realiseren van een watervoorziening voor een dorpje in het noorden van Bali. Watervoorziening Onze prioriteit nu is het realiseren van een watervoorziening voor een dorpje in het noorden van Bali. Met deze voorziening zijn een heleboel families geholpen. Het geraamde bedrag is

Nadere informatie

REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN

REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN en de Subsidie Bewonersinitiatieven 2015 Heeft u een leuk idee voor uw buurt? Wilt u iets doen voor uw buurt? Wilt u samen met buurtbewoners een activiteit starten maar heeft

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011 Visie op voedsel WAT KAN IK IK DOEN? Cursus Permacultuur organiseren in Castricum en zelf meedoen Seizoenbewuster kopen Zinvolle planten in de tuin en beter

Nadere informatie

bouwblokken zijn opgenomen, is er sprake van strijd met het bestemmingsplan. Om dit planologisch

bouwblokken zijn opgenomen, is er sprake van strijd met het bestemmingsplan. Om dit planologisch Scan nummer 2 van 2 Scanpagina 1 van 14 17022015 Onderbouwing aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning Ecodorp Boekel.docx Omschrijving van het project Ecodorp Boekel Ecodorp Boekel wil een inspirerend

Nadere informatie

Wisselingen in het bestuur

Wisselingen in het bestuur Beste donateur, Met uw donatie geeft Yoreem mensen die dat nodig hebben een zetje in de rug, zodat ze op eigen kracht verder kunnen. Dat doen we vooral in Oost-Kameroen. In deze nieuwsbrief treft u een

Nadere informatie

Tijd van monniken en ridders (500 100) 3.2 Hofstelsel en horigen. (500 100)

Tijd van monniken en ridders (500 100) 3.2 Hofstelsel en horigen. (500 100) Gevolgen ineenstorting van het West Romeinse rijk in West Europa: 1. de eenheid van bestuur verdwijnt 2. de geldeconomie verdwijnt grotendeels. 3. steden raken in verval en verschrompelen tot kleine nederzettingen

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Samen!slim!investeren!

Samen!slim!investeren! Samensliminvesteren Planvanaanpakduurzaamheid201552018 Inhoud In#een#oogopslag# 3 Hoe#zijn#we#hiertoe#gekomen?# 4 Gemeente:'Samenlevingsagenda' 4 Dorp:'Kick8off'20'maart' 5 Beleidskader' 6 Waarom#duurzaamheid?#

Nadere informatie

Bouw van een huis voor minmaal 12 ouderloze kinderen en hun verzorgers.

Bouw van een huis voor minmaal 12 ouderloze kinderen en hun verzorgers. Bouw van een huis voor minmaal 12 ouderloze kinderen en hun verzorgers. Op Java zijn 12 kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar die onze hulp nodig hebben. Wij willen minimaal deze 12 kinderen

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Projectplan Noodhulp Lahore

Projectplan Noodhulp Lahore Carry each other s burdens Projectplan Noodhulp Lahore Medische post voor de overlevende slachtoffers van de aanslag in Lahore Organisatie: Projectleider: Stichting PECA Sylvester Bhatti Projectperiode:

Nadere informatie

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit Erik Mol Duurzaamheidscoördinator gemeente Bronckhorst Solarpark De Kwekerij te Hengelo Gld. 18 november 2015 Solarpark De Kwekerij Aanleiding/randvoorwaarden:

Nadere informatie

Voor u ligt de samenvatting van de Case for Support van de stichting Village of Peace.

Voor u ligt de samenvatting van de Case for Support van de stichting Village of Peace. Voor u ligt de samenvatting van de Case for Support van de stichting Village of Peace. In een notendop is uiteengezet waarom Village of Peace doet wat ze doet, met een beknopt overzicht van de projecten.

Nadere informatie

Investeren in werkgelegenheid in Pader, Noord Uganda. Samenvatting projectvoorstel. Kinderen in Pader, Noord Uganda

Investeren in werkgelegenheid in Pader, Noord Uganda. Samenvatting projectvoorstel. Kinderen in Pader, Noord Uganda Uganda Investeren in werkgelegenheid in Pader, Noord Uganda Samenvatting projectvoorstel Kinderen in Pader, Noord Uganda Uitvoerende organisatie: Verantwoordelijk manager: Uitvoeringsperiode: Locatie:

Nadere informatie

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om Windenergie als streekproduct: van dichtbij is beter. Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om de hoek, akkerbrood gebakken door bakker Wijnand van Loarnse tarwe: eerlijk en heerlijk!

Nadere informatie

Wat kan landbouw toevoegen aan het leven in de duurzame stad?

Wat kan landbouw toevoegen aan het leven in de duurzame stad? Wat kan landbouw toevoegen aan het leven in de duurzame stad? VVM - 5 februari 2015 Ir. Frank Stroeken Terra Incognita, stedenbouw en landschapsarchitectuur Frank Stroeken, Terra Incognita, stedenbouw

Nadere informatie

wonen in het dorp aan het water 30 riante bouwkavels in Veen

wonen in het dorp aan het water 30 riante bouwkavels in Veen Nieuwstraat in Veen wonen in het dorp aan het water 30 riante bouwkavels in Veen ruime bouwkavels in landelijk Brabant In het noorden van Brabant, ten westen van s-hertogenbosch ligt Veen. Een kerkdorp

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Februari 2015 Jaargang 3 Editie 10 Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coöperatie Het Groene Woud

Nieuwsbrief. Februari 2015 Jaargang 3 Editie 10 Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coöperatie Het Groene Woud Het Groene Woud Café: 24 februari: Onderwerp: Visit Brabant. Locatie: Oisterwijk 2 april: Onderwerp: pr en promotie Het Groene Woud. Locatie: volgt 21 mei: Algemene ledenvergadering. Locatie: volgt 2 juli:

Nadere informatie

Groenkracht Beleidsplan

Groenkracht Beleidsplan Groenkracht Beleidsplan De doelstelling van de Stichting Groenkracht is het verbinden van personen en plaatsen in Delft en omgeving om eenieder bewust te maken van de mogelijkheden van duurzaam voedsel

Nadere informatie

Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be

Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onze school Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be VISIE OUDERBETROKKENHEID

Nadere informatie

Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven?

Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven? Werkgroep Wonen Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven? Wonen in de natuur, in bosrijke- en heide-omgeving Wonen nabij grotere dorpen en steden, meteen goede busverbinding

Nadere informatie

ONZE PRIJZEN. ONZE PRODUCTEN. DOE MEE AAN ONZE CHILDREN S HEALTH STUDY!

ONZE PRIJZEN. ONZE PRODUCTEN. DOE MEE AAN ONZE CHILDREN S HEALTH STUDY! ONZE PRODUCTEN. ONZE PRIJZEN. DOE MEE AAN ONZE CHILDREN S HEALTH STUDY! En bestel voor uzelf Juice PLUS+. Voordelen: U ontvangt de Juice PLUS+ capsules of soft chewables voor uw kind gratis. BRENG EEN

Nadere informatie

DuurzaamAlmere.nl. Actief Groen. Landgoed Almere. Combineer stad en natuur. Verbind plaats en context. Themanummer februari 2011

DuurzaamAlmere.nl. Actief Groen. Landgoed Almere. Combineer stad en natuur. Verbind plaats en context. Themanummer februari 2011 Actief Groen Landgoed Almere Landgoed Almere Themanummer 02 What s in a name? Hoe je de stad ook wilt noemen, het is duidelijk dat Almere een stad is, waarin Themanummer februari 2011 zowel het groen als

Nadere informatie

!"#$"%!"&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren

!#$%!&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren !"#$%"#&' 400 m2 ontmoeting & idee 400 m2 550 m2 experimenten & leren verbeelding & verbinding ()*+#,-#'%)#* 900 m2 innovatie & ondernemerschap 1500 m2 maken & doen 450 m2 presenteren & ontspanning Herontwikkeling

Nadere informatie

Scenario s AZC Budel. 18 april 2016, Budel

Scenario s AZC Budel. 18 april 2016, Budel Scenario s AZC Budel 18 april 2016, Budel Programma Welkom door burgemeester Marga Vermue Interview met COA, IND en burgemeester over Het AZC Budel De 4 scenario s ter uitwerking (Erwin van de Pol) Pauze

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 2 dinsdag 22 juni 11.30 13.00 uur ECONOMIE CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

0.1.1 Inkomend - 26944

0.1.1 Inkomend - 26944 0.1.1 Inkomend - 26944 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 4 0.1.1 Inkomend - 26944 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 4 0.1.1 Inkomend - 26944 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 4 0.1.1 Inkomend

Nadere informatie

het A B C van samen huizen

het A B C van samen huizen het A B C van samen huizen Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw Bierbeek 6 mei 2014 Definitie gemeenschappelijk wonen samen huizen woongemeenschap

Nadere informatie

CONTINUOUS PRODUCTIVE URBAN LANDSCAPE EINDHOVEN

CONTINUOUS PRODUCTIVE URBAN LANDSCAPE EINDHOVEN CONTINUOUS PRODUCTIVE URBAN LANDSCAPE EINDHOVEN Hoe Kan Eindhoven zelfvoorzienend Jochem Romkema 0549551 Mei, 2013 1 2 Het continue productieve urbane landschap Eindhoven 1 maar 3 4 Het continue productieve

Nadere informatie

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam?

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Kenniscentrum MVS november 2015 oud papier gescheiden aanbieden textiel gescheiden

Nadere informatie

Tips& Tricks HOE KOOP JE ÉCHT DUURZAAM IN?

Tips& Tricks HOE KOOP JE ÉCHT DUURZAAM IN? Tips& Tricks HOE KOOP JE ÉCHT DUURZAAM IN? Op zoek naar een nieuwe cateraar? En je vindt duurzaamheid belangrijk? Vergeet niet de juiste balans te vinden tussen duurzame, gezonde en gewenste voeding. Alleen

Nadere informatie

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Eigen duurzame energie Is dat mogelijk? Jelle Vegt Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Waarom zouden we? 2-6-2015 3 2-6-2015 4 2-6-2015 5 Olie en gasvoorraden

Nadere informatie

Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet

Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet Bestemd voor: Wim Klein Nagelvoort, ZWO Ontmoetingskerk te Rijssen Aansluitend bij het thema: voedselzekerheid, landbouw, duurzaamheid en klimaat.

Nadere informatie

Rapport Marianne Center

Rapport Marianne Center Rapport Marianne Center CONTACT INFORMATIE Stichting Marianne Center Adres: Margriet 19, 7772 NC Hardenberg Telefoonnr.: 0523-264845 Email: info@mariannecenter.org Website: www.mariannecenter.org Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inleiding... 3 Achtergrond... 5 Studeerrichtingen... 7 Winkel... 9 Container versturen... 10

Inleiding... 3 Achtergrond... 5 Studeerrichtingen... 7 Winkel... 9 Container versturen... 10 Praktisch Onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Missie... 3 Doelstellingen... 4 2. Achtergrond... 5 3. Studeerrichtingen... 7 3.1 Bijles ondersteuning voor het openbaar onderwijs... 7 3.2 Computerlessen...

Nadere informatie

W O N I N G P R E S E N T A T I E

W O N I N G P R E S E N T A T I E W O N I N G P R E S E N T A T I E Hurdegaryp Rijksstraatweg 2 M A K E L A A R S E N T A X A T E U R S Kavel: 1. 910 m 2 Vraagpri js: 245.00 0, - k.k. Aan de rand van het dorp en op zichtlokatie gelegen

Nadere informatie

Project : ISOBE. Land: KAMEROEN. Onderdeel van het Mount Cameroon Project

Project : ISOBE. Land: KAMEROEN. Onderdeel van het Mount Cameroon Project Project : ISOBE Land: KAMEROEN Onderdeel van het Mount Cameroon Project DAM STEUNT ARMSTEN VAN ISOBE Het dorpje Isobe aan de zuid west kust van Kameroen wordt jaarlijks geteisterd door talrijke overstromingen.

Nadere informatie

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland Themabijeenkomst natuur en landschap Natuur- en recreatieplan Westfriesland Programma (Toekomst) kracht van het gebied in beeld krijgen Start (13.00 uur) Welkom en toelichting natuur- en recreatieplan

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014 Veilig Thuis Midden Gelderland Klaar voor de start 1December 2014 In deze presentatie Wat is er klaar Wat doet Veilig Thuis Wanneer kan veilig thuis worden ingeschakeld Hoe is de afstemming met Jeugdbescherming

Nadere informatie

www.thaichilddevelopment.org Thai Child Development Foundation 10 jaar TCDF Thailand/Nederland

www.thaichilddevelopment.org Thai Child Development Foundation 10 jaar TCDF Thailand/Nederland www.thaichilddevelopment.org Thai Child Development Foundation 10 jaar TCDF Thailand/Nederland Projecten EDUCATIE Speciale School Studie beurzen CLC: activiteiten in het weekend voor lokale kinderen Workshops

Nadere informatie

TERSCHUUR/ACHTERVELD VRIJSTAANDE WONING WWW.VELDHUIZENTOTAALVASTGOED.NL

TERSCHUUR/ACHTERVELD VRIJSTAANDE WONING WWW.VELDHUIZENTOTAALVASTGOED.NL TERSCHUUR/ACHTERVELD VRIJSTAANDE WONING Type: Vrijstaande woning Adres: Vinkelaar 4 Perceel: Ca. 2.300 m 2 Vraagprijs: Vanaf 598.500 v.o.n. Publicatie: 2015-01-1 WWW.VELDHUIZENTOTAALVASTGOED.NL VAN HARTE

Nadere informatie

Inspiratiedocument Herbestemming Kloostercomplex Simpelveld Concentversie juli 2015 In opdracht van This Side Up BV en HERMON Erfgoed BV

Inspiratiedocument Herbestemming Kloostercomplex Simpelveld Concentversie juli 2015 In opdracht van This Side Up BV en HERMON Erfgoed BV Inspiratiedocument Herbestemming Kloostercomplex Simpelveld Concentversie juli 2015 In opdracht van This Side Up BV en HERMON Erfgoed BV www.kloostersimpelveld.nl Inspiratiedocument herontwikkeling Loretoklooster

Nadere informatie

Samenvatting sponsorproject SDN 1012. Verbetering voedselbeschikbaarheid en verbreding inkomensmogelijkheden voor boeren 2010-2013

Samenvatting sponsorproject SDN 1012. Verbetering voedselbeschikbaarheid en verbreding inkomensmogelijkheden voor boeren 2010-2013 Zuid-Sudan Samenvatting sponsorproject SDN 1012 Verbetering voedselbeschikbaarheid en verbreding inkomensmogelijkheden voor boeren 2010-2013 Mede gefinancierd door: Uit te voeren door ZOA-South Sudan en

Nadere informatie

Architectuur in de toekomst Waar moet je rekening mee houden als je een vrijstaand woonhuis gaat bouwen in de toekomst?

Architectuur in de toekomst Waar moet je rekening mee houden als je een vrijstaand woonhuis gaat bouwen in de toekomst? Architectuur in de toekomst Waar moet je rekening mee houden als je een vrijstaand woonhuis gaat bouwen in de toekomst? Pagina 2 Inhoud: Blz: 3 Inleiding Blz: 3 Logboek Blz: 4 BSA Blz: 5 Conclusie Blz:

Nadere informatie

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Uden, juni 2009 Inhoudsopgave blz 1. Inleiding 3 2. Stimuleren ontwikkelingen in het landelijk gebied

Nadere informatie

Samenvatting. Indicatoren voor ecologische effecten hangen sterk met elkaar samen

Samenvatting. Indicatoren voor ecologische effecten hangen sterk met elkaar samen Samenvatting Er bestaan al jaren de zogeheten Richtlijnen voor goede voeding, die beschrijven wat een gezonde voeding inhoudt. Maar in hoeverre is een gezonde voeding ook duurzaam? Daarover gaat dit advies.

Nadere informatie

Zaandam Zuid postcode 1501 1505

Zaandam Zuid postcode 1501 1505 Zaandam Zuid postcode 1501 1505 Bevolking Zaandam zuid Zaanstad Aantal inwoners 12.605 - Bevolkingsdichtheid 4.447 2.007 Aantal huishoudens 5.622 - Gemiddelde gezinsgrootte 2,1 2,2 Alleenstaanden 1.963

Nadere informatie

Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht

Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland 2 Banking for Food 3 Onze bedrijfsvoering Verdienvermogen vergroten Optimale levensloop stimuleren

Nadere informatie

Stichting Voedseltuin

Stichting Voedseltuin Jaarplan 2014 Stichting Voedseltuin Postadres: Keileweg 8 3029 BS Rotterdam Bezoekadres: (achter) Keilestraat 9 (gedempte Keilehaven) 3029 BP Rotterdam KvK: 50524348 Triodosbank: 198342713 Contactpersoon:

Nadere informatie

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Kinderen die een spreekbeurt willen geven Wat een goed idee! Je wilt je spreekbeurt houden over afval, afvalscheiding of recycling. Een super interessant onderwerp

Nadere informatie

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Kinderen die een spreekbeurt willen geven Waar op de wereld wordt het afval nog verwerkt op de manier van vroeger? Wat een goed idee! Je wilt je spreekbeurt

Nadere informatie

Royaal vrijstaand woonhuis 5 slaapkamers

Royaal vrijstaand woonhuis 5 slaapkamers Huizen vanhendriks Lierderdrift 13, 7361 GN Beekbergen Royaal vrijstaand woonhuis Groot perceel van 2250 m2 Ruime dubbele garage 5 slaapkamers Twee badkamers H48 H48 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

Begrippen. Broeikasgas Gas in de atmosfeer dat de warmte van de aarde vasthoudt en zo bijdraagt aan het broeikaseffect.

Begrippen. Broeikasgas Gas in de atmosfeer dat de warmte van de aarde vasthoudt en zo bijdraagt aan het broeikaseffect. LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Informatieblad Begrippen Biobrandstof Brandstof die gemaakt wordt van biomassa. Als planten groeien, nemen ze CO 2 uit de lucht op. Bij verbranding van de biobrandstof komt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016 INLEIDING INTERN

BELEIDSPLAN 2016 INLEIDING INTERN BELEIDSPLAN 2016 INLEIDING In 2014 is er vanuit SOGK in samenwerking met SKBH en Stichting Grondbeheer gewerkt aan een toekomstplan voor de Kraaybeekerhof als totaal. In 2015 zijn de uitgangspunten gerealiseerd

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Eco-woonproject Huissensedijk 32, Arnhem. Interesse?

Eco-woonproject Huissensedijk 32, Arnhem. Interesse? Eco-woonproject Huissensedijk 32, Arnhem Interesse? huissensedijk32@gmail.com Missie Duurzame omgang met mens, dier en natuur Woonboerderij met stadslandbouw Behoud authenticiteit van de boerderij Ontwikkeling

Nadere informatie

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014 Stichting Al Mohcinine Feijenoord Beleidsplan 2012-2014 1. Het beleidsplan Vrijwilligers van Stichting Al Mohcinine hebben veel geïnvesteerd in het buurt ouders project. Een project die gedragen wordt

Nadere informatie

Een dag bij de franciscaanse leken van Stoutenburg. Wie weet gaan we een gelukkige dag tegemoet

Een dag bij de franciscaanse leken van Stoutenburg. Wie weet gaan we een gelukkige dag tegemoet Wie weet gaan we een gelukkige dag tegemoet Birgit (midden) nodigt ieder een uit om zich verbonden te voelen in de liefdestunnel. Een dag bij de franciscaanse leken van Stoutenburg ik heb hier geen eng

Nadere informatie

Beursrapport 2015 NAJAARSEDITIE 9 T/M 11 OKTOBER

Beursrapport 2015 NAJAARSEDITIE 9 T/M 11 OKTOBER Beursrapport 2015 NAJAARSEDITIE 9 T/M 11 OKTOBER Inhoud Inleiding... Blz. 2 Bezoekersprofiel... Blz. 3 Ervaring van de deelnemer... Blz. 6 Deelnemers aan het woord... Contact... Blz. 7 Blz. 9 1 Beursrapport

Nadere informatie

Projectplan Dorpscontactpersonen Doornenburg. Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3

Projectplan Dorpscontactpersonen Doornenburg. Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Taken dorpscontactpersonen... 3 Project aanpak... 4 Maken van taakafspraken... 4 Inventariseren en prioritering... 4 Pilot definitie... 4 Pilot planning

Nadere informatie

Nieuwsbrief ASKA Kinderopvang

Nieuwsbrief ASKA Kinderopvang Nieuws van de ASKA Maandelijks laat ik u in deze nieuwsbrief zien welke leuke activiteiten er op onze locaties weer zijn geweest. Naast de activiteiten in het kader van ons jaarthema op de bso s en de

Nadere informatie

Kloosters. Jasper van Deurzen

Kloosters. Jasper van Deurzen Kloosters Jasper van Deurzen Ons verhaal Agro & Co en kloosters? Achtergrond kloosters en religieuzen Wat maakt kloosters bijzonder Visie op de ontwikkeling van kloosters Voorbeelden Beleving bij de religieuzen

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II Politiek en Ruimte bron 10 Aandeel van de lidstaten in de handel van de Europese Unie in procenten, 1998 30 % 25 20 22 25 Legenda: invoer uitvoer 15 10 8 8 15 15 10 11 9 9 15 12 5 0 6 5 2 2 1 0 België

Nadere informatie

Alvast heel veel dank voor uw aanmelding!

Alvast heel veel dank voor uw aanmelding! AANMELDING OFF- LINE DATABASE Nieuwe Business Modellen Onderstaande teksten en vragen vormen samen het aanmeldingsprotocol van de Landelijke Database Nieuwe Business Modellen. Dit protocol bestaat uit

Nadere informatie

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2014

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2014 Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2014 Amy Sonko vraagt: steun de bouw van mijn nieuwe Kleuterschool nu de oude door termieten wordt opgegeten 2 INLEIDING Binnen het TTDF zijn er twee

Nadere informatie

Leuven Klimaatneutraal 2030

Leuven Klimaatneutraal 2030 Leuven Klimaatneutraal 2030 Persconferen)e 6 juni 2012 1. Intro & Logo Mohamed Ridouani (Stad Leuven) 2. Projectwerking: stand van zaken Peter Tom Jones (KU Leuven) Mohamed Ridouani (Stad Leuven) 3. Resultaten

Nadere informatie

Wat weet jij over biologisch en over de bodem?

Wat weet jij over biologisch en over de bodem? Met leuke vragen, opdrachten en experimenten voor thuis! Wat weet jij over biologisch en over de bodem? Biologisch, lekker natuurlijk! Heb je er wel eens over nagedacht dat alles wat je eet, van een plant

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Karibu

Jaarverslag 2012 Stichting Karibu www.stichtingkaribu.nl StichtingKaribu@gmail.com Jaarverslag 2012 Stichting Karibu Beste lezer, oktober 2013 Het heeft even geduurd (het wachten was op een gespecificeerd overzicht van de bank in Rwanda

Nadere informatie

Dagcentrum. DE ZONNEBLOEMEN vzw

Dagcentrum. DE ZONNEBLOEMEN vzw Dagcentrum DE ZONNEBLOEMEN vzw Wie zijn wij? De Zonnebloemen vzw is een dagcentrum voor volwassen personen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Wij bieden tijdens de daguren kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, heeft een prachtige

Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, heeft een prachtige Geloven in Vrede Heimwee naar de toekomst Marta Resink van Omslag vertelt Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, heeft een prachtige plek. Omslag is gevestigd nabij de binnenstad van Eindhoven

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Leiderdorp, 13 maart 2012. Aan de Gemeenteraad Leiderdorp. Betreft: Vragen naar aanleiding van Presentatie d.d. 8 februari 2012. Mijne Dames, Heren,

Leiderdorp, 13 maart 2012. Aan de Gemeenteraad Leiderdorp. Betreft: Vragen naar aanleiding van Presentatie d.d. 8 februari 2012. Mijne Dames, Heren, Leiderdorp, 13 maart 2012. Aan de Gemeenteraad Leiderdorp Betreft: Vragen naar aanleiding van Presentatie d.d. 8 februari 2012 Mijne Dames, Heren, Op 8 februari jl. heeft ondergetekende tezamen met de

Nadere informatie

Leskaart 1. Een andere wereld. Opdracht: De poster moet minimaal de volgende informatie bevatten:

Leskaart 1. Een andere wereld. Opdracht: De poster moet minimaal de volgende informatie bevatten: Leskaart 1 Een andere wereld We bekijken een filmpje waarin Yolanthe bordelen in India bezoekt. Beantwoord voor jezelf de volgende vragen: Wat is je het meeste bijgebleven? Wat vond je het ergste om te

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen Het besef dat wij onderdeel zijn van een groter geheel van opeenvolgende generaties in de context van het universum is een

Nadere informatie

Energizing the city: Almere energy axis

Energizing the city: Almere energy axis Inhoud Energizing the city: Almere energy axis... 3 Van Noord/West naar Zuid/Ooost... 4 Energie die stroomt door de as... 5 Focus on knowledge & education... 6 Focus on innovation & experiments... 7 Focus

Nadere informatie

Groente- en fruitkalender

Groente- en fruitkalender Groente- en fruitkalender Kies klimaatbewust in elk seizoen De hoeveelheid energie die het kost om groente en fruit in de winkel te krijgen, varieert per seizoen. Aan het product is dat niet te zien. De

Nadere informatie

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 België in de Europese informatiemaatschappij Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 Bezit en gebruik van ICT en Internet 1 Luxemburg 2 Litouwen 3

Nadere informatie

Burundi. Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi. Uitvoeringsperiode 2011-2013. Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi

Burundi. Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi. Uitvoeringsperiode 2011-2013. Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi Burundi Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi Uitvoeringsperiode 2011-2013 Projectcoördinatie: Projectuitvoering: Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi Miparec (Burundese

Nadere informatie

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Overzicht succesvolle waterprojecten Vanaf 2000 wordt in Fryslân gewerkt aan de ontwikkeling van het watertechnologiecluster

Nadere informatie

Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg

Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg PROJECTPLAN versie 24 November, 2015 UITBREIDING KEUKEN en VERNIEUWEN SANITAIRE VOORZIENINGEN Contactpersoon: Dorpshuis t Overschotje S. Bremer Veldkamp 13 De Tippe

Nadere informatie

Uit het voortgangsverslag 2012, van januari tot juni

Uit het voortgangsverslag 2012, van januari tot juni Uit het voortgangsverslag 2012, van januari tot juni Een verhaal over dorpsontwikkeling Mijn naam is Daw Htu Sent en ik woon in het dorp Hu Gyi. World Concern werkt in ons dorp sinds 2004. Ik ben één van

Nadere informatie

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn.

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Projectplan Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Van overbodig schoolgebouw naar een modern en bruisend verenigingsgebouw voor Barsingerhorn. Het nieuwe verenigingsgebouw. Inleiding: Barsingerhorn is een klein,

Nadere informatie

Leiderschap in je community GETALENTEERDE MAAR KANSARME JONGEREN LEREN EEN SOCIAAL PROJECT OPZETTEN

Leiderschap in je community GETALENTEERDE MAAR KANSARME JONGEREN LEREN EEN SOCIAAL PROJECT OPZETTEN Leiderschap in je community GETALENTEERDE MAAR KANSARME JONGEREN LEREN EEN SOCIAAL PROJECT OPZETTEN 2012 2014 Wie? Che Amigo is een dynamische stichting die zich sinds 2007 inzet voor beter onderwijs en

Nadere informatie

Alkyon Hydraulic Consultancy & Research

Alkyon Hydraulic Consultancy & Research bezoekadres Voorsterweg 28 8316 PT Marknesse postadres Postbus 248 8300 AE Emmeloord e-mail info@alkyon.nl internet http://www.alkyon.nl Mw. Centrale Handhaving Dierproeven VWA Noord west Hooge Kadijk

Nadere informatie

/ \ [Lm«f i l Ï J 1 \ f %smms^ JP^\_ 1.^ LH^# l i l ^sssd' fl ^$ ^ 0 9 JAN 2112. < ' Q)lä f ' ^*~>r

/ \ [Lm«f i l Ï J 1 \ f %smms^ JP^\_ 1.^ LH^# l i l ^sssd' fl ^$ ^ 0 9 JAN 2112. < ' Q)lä f ' ^*~>r R / \ [Lm«f i l Ï J 1 \ f %smms^ JP^\_ 1.^ LH^# l i l ^sssd' fl ^$ ^ Gemeente Emmen T.a.v. de gemeenteraad Postbus 30001 7800 RA Emmen Gemeente Einmen No.: 0 9 JAN 2112 < ' Q)lä f ' ^*~>r \Ci2 i Enschede,

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3 Programma 20:00 Plenaire aftrap VKK Energie inspiratie Otto Willemsen AGEM samen op weg Guus Ydema Provinciale regelingen Maarten Visschers Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Peter van Heek 20:30

Nadere informatie