8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister"

Transcriptie

1 Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries, schepenen, De heren A. Alles, dr. Jos Debacker, P. Vandijck, C. Bouvin, mevr M. Geens- Lemmens, B. Depré-Geysenbergs, Mevr. R. Veulemans, de heren J. Cardoen, A. Eyletten, dr. Ludo De Roo, M. Coomans, mevrouwen M. Courant en J. Vanlaer, raadsleden. mevr Annita Vandenbroeck, OCMW voorzitter schepen, z/s, en J. Van Brusselt, secretaris Afwezig, verontschuldigd: P. Francen, raadslid DAGORDE 1. Notulen van de vorige zitting 2. Budgetwijziging 2011/1 van de kerkfabriek van Hogen 3. Kerkfabriek O.L.V. van de Vrede Hogen akteneming budget Begrotingswijziging 2011/2 van de gemeente. 5. Aanvullende belasting op de personenbelasting aanslagjaar Opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar Retributie op de afdruk van plannen 8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister 9. Belastingreglement op leegstaande gebouwen aanslagjaar 2012.(verdaagd) 10. Belastingsreglement op tweede verblijven 11. Opcentiemen op de milieuheffing 12. Belastingverordening op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten 13. Hartje Hageland: wijziging statuten en huishoudelijk reglement 14. Aanvullende aanpassingspremie ter bevordering van het levenslang en aangepast wonen 15. De buitengewone algemene vergadering van Riobra van 25 nov Mandaat op de Algemene Vergadering van EcoWerf _ 14 dec IGS Hofheide: mandaat op de Algemene Vergadering van 13 december Convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking: operationeel plan Wijziging van sommige punten in de Rechtspositieregeling voor het personeel 20. Aanpassing arbeidsreglement gemeentepersoneel 21. Sluitingsdagen 2012 van de gemeentelijke diensten Gemeenteraad van 8 nov

2 22. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze tijdens de dienstjaren : Malen van houtafval. 23. Malen van steen- en betonafval tijdens de dienstjaren Leveren van mazout tijdens de dienstjaren Leveren van verkeerssignalisatie tijdens de dienstjaren Aankoop van ratten- en muizenvergif tijdens de dienstjaren Aankoop en leveren van wegenismaterialen tijdens de dienstjaren Leveren van betonbuizen, klinkers, borduren,... tijdens de dienstjaren Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: Aankoop van 2 sneeuwruimers. 30. Toetreding tot Infra-X-Net 31. Goedkeuring samenwerkingsprotocol tussen de lokale besturen van de gemeenten Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Tielt-Winge, Zoutleeuw en VERA, autonoom provinciebedrijf 32. MANDATERING VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN IGO op 15 dec MANDATERING voor de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van IWM op 21 dec Motie voor snelle aanleg Noordelijke Rondweg Tienen 35. Vragen Om 19u00 startte de toelichting van de intercommunales. Achtereenvolgend kwamen aan bod: PBE: André Eyletten - Ecowerf: André Eyletten - IWM: Mia Geens - Intergas: Martin Coomans - Riobra: Martin Coomans - Igo Leuven: Jonathan Cardoen - Interleuven: Ria Veulemans - Hofheide: Albert Bils De burgemeester dankt de sprekers voor hun toelichting bij de werking van de intercommunales. De burgemeester opent de zitting van de gemeenteraad om uur en meldt dat er drie bijkomende punten zijn: twee mandateringen voor jaarvergaderingen van intercommunales en een motie ingediend door raadslid Cardoen. Tevens meldt hij dat het punt 9, over de belasting op de leegstand, wordt verdaagd naar volgende zitting omdat, ingevolge een misverstand, de verkeerde tekst is opgenomen in de voorstellen. 1. Notulen van de vorige zitting Raadslid VANDIJCK wijst op de mogelijke gevolgen van de aanpassing van het raadsbesluit in de zitting van september 2011, met betrekking tot de goedkeuring en voorlopige aanvaarding van het gemeentelijk structuurplan in de zitting van juli Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (18/18). hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 2. Budgetwijziging 2011/1 van de kerkfabriek OLV van Vrede, Hogen Budgetwijziging nr en wijziging meerjarenplan van Kerkfabriek O.L.V. van de Vrede Hogen DE GEMEENTERAAD: Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid art.42 ; Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809, inzonderheid art. 92 ; Gemeenteraad van 8 nov

3 Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, inzonderheid art. 6 ; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, inzonderheid art. 53 tot 55 ; De budgetwijziging 26 augustus 2011 van kerkfabriek O.L.V. van de Vrede te Hogen met een ongewijzigde exploitatietoelage voor Kortenaken van 1 954,23. Het gewijzigde meerjarenplan wordt goedgekeurd. De wijziging is vooral in de investeringen zowel in uitgaven als ontvangsten met hetzelfde bedrag. Zij financieren hun uitgaven met verkoop van bouwgrond. Voor de Gemeente Kortenaken geen investeringstoelage. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. Na beraadslaging: Besluit: Art.1.De budgetwijziging van kerkfabriek O.L.V. van Vrede te Hogen met een ongewijzigde exploitatietoelage van , krijgt gunstig advies. Art. 2. Het gewijzigd meerjarenplan van kerkfabriek O.L.V. van Vrede te Hogen wordt goedgekeurd. Art.3. Afschriften worden verzonden naar het kerkfabriek van Hogen en het gemeentebestuur van Geetbets en de heer gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant. Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (18/18). hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 3. Kerkfabriek O.L.V. van de Vrede Hogen akteneming budget Juridisch basis: Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikels 2, Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en centrale besturen van de erkende erediensten. Voorgaande: De goedkeuring van het meerjarenplan door de Kerkraad en het gemeentebestuur. De beslissing van 27 juni 2011 van de Kerkraad van de kerkfabriek O.L.V. van de Vrede Hogen, waarbij het budget 2012 werd goedgekeurd. Het besluit van 2 augustus 2011 van het Aartsbisdom van Mechelen-Brussel, waarbij gunstig advies wordt verleend aan het gewijzigde meerjarenplan Het besluit van 2 augustus van het Aartsbisdom van Mechelen-Brussel, waarbij gunstig advies wordt verleend aan het budget 2012 van de kerkfabriek O.L.V. van de Vrede Hogen. Als de gemeentelijke toelage binnen de perken van het meerjarenplan blijft, is er een kennisname, indien niet moet er een aanpassing van het meerjarenplan zijn. Motivering: Gemeenteraad van 8 nov

4 De gemeentelijke bijdrage 2012 voor de kerkfabriek O.L.V. van de Vrede Hogen bedraagt 1 775,26 in de exploitatiekosten, hetzij 1/9 van totale exploitatiekosten en 0,00 in de investeringskosten en wijkt niet af van deze voorzien in de meerjarenplanning. Het budget werd gunstig geadviseerd door het bisdom. Het gewijzigde meerjarenplan werd gunstig geadviseerd door het bisdom. De gemeenteraad dienst dus enkel akte te nemen van het budget. Besluit: Akte te nemen van het voorgelegd budget 2012 van de kerkfabriek O.L.V. van de Vrede Hogen. Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (18/18). hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 4. Begrotingswijziging 2011/2 van de gemeente. Financiën Vaststelling van de begrotingswijziging nr.2 van / zie ook: bijlage. DE RAAD, Gelet op het nieuwe gemeentedecreet en inzonderheid der artikelen 148,149 en 150; Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikelen 241, 244, 246, 247 en 259; Gelet op de omzendbrief BB 2010/04 van 16 juli 2010 betreffende instructies voor het opstellen van de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen van 2011 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest; Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit; Gelet op de raadsbeslissing van 21 december 2010 waarbij de gemeentebegroting 2011 en de meerjarenplanning werden aangenomen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden dd. 08 februari 2011 waarbij de gemeentebegroting 2011 definitief werd vastgesteld; Gelet op de raadsbeslissing van 24 april 2011 waarbij begrotingswijziging nr.1 werd aangenomen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden dd. 16 mei 2011 waarbij begrotingswijziging nr.1 definitief werd vastgesteld; Gelet op het gunstig advies van het managementteam 10 oktober 2011 houdende begrotingswijziging nr. 2 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, Overwegende dat, De begrotingswijziging werd afgesloten in ontvangsten en uitgaven Gewone dienst Volgens de oorspronkelijke begroting of verhoging + verlaging - na de voorgestelde Gemeenteraad van 8 nov

5 vorige wijziging wijziging Alg.resultaat begrotingsrekening , ,76 Resultaat begrotingsrekening , ,92 0, ,92 Alg.resultaat begrotingsrekening , ,92 0, ,68 Budgetwijziging 2011 Ontvangsten van het eigen dienstjaar , ,00 0, ,00 Uitgaven van het eigen dienstjaar , , , ,00 Ontvangsten vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00 Uitgaven vorige jaren , ,00 0, ,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 Uitgaven overboekingen , , , ,00 Geraamd resultaat van begroting , , , , ,68 Buitengewone dienst Volgens de oorspronkelijke begroting of vorige wijziging verhoging + verlaging - na de voorgestelde wijziging Alg.resultaat begrotingsrekening , ,69 Resultaat begrotingsrekening ,00 0, , ,67 Alg.resultaat begrotingsrekening ,69 0, , ,98 Budgetwijziging 2011 Ontvangsten van het eigen dienstjaar , , , ,00 Uitgaven van het eigen dienstjaar , , , ,00 Ontvangsten vorige jaren ,00 0,00 0, ,00 Uitgaven vorige jaren 0, ,00 0, ,00 0,00 Gemeenteraad van 8 nov

6 Ontvangsten overboekingen , , , ,00 Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 Geraamd resultaat van begroting , , , , ,02 Besluit: Art. 1. De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de begrotingswijziging nr Art. 2. Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de Provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Binnenlands Bestuur, Diestsepoort 6 bus 1, 3000 Leuven en aan het Ministerie van de Vlaams Gemeenschap, afdeling financieel management, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel BESPREKING Raadslid VANDIJCK heeft vragen bij: -gratis leerlingenvervoer: euro, in gevolge het laattijdig indienen van de facturen van de scholen - subsidie euro voor duurzaam naar school, moet deels terug betaald worden, want niet aangewend. - stijging van de kosten van brandstof, tot 30 % meer: de dagelijkse werking van het wagen- en machinepark van de gemeente behoeft inderdaad brandstof en de prijs aan de pomp moet betaald worden. -p.10: in de Overstraat gaat het om het herstellen van een voetpad met dolomiet. - waterverbruik in de loods euro: waterstanden waren 5 jaar niet correct genoteerd, nu wel, en bovendien druppelende en lopende kranen. Waakzaamheid is hierover opgedragen aan eenieder. Inmiddels is een voorstel uitgewerkt voor recuperatie van hemelwater en het te gebruiken voor onder meer het wassen van wagens en machines. - p. 14, euro meer voor aanpassingen containerpark: die meerkost is gesubsidieerd door OVAM, en er is geopteerd om dat werk uit te besteden. Onze eigen mensen konden dan voor andere werkzaamheden ingezet worden. Goedgekeurd met 11 stemmen voor en 7 onthoudingen. hebben gestemd: VOOR: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, ONTHOUDINGEN: Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 5. Aanvullende belasting op de personenbelasting aanslagjaar 2012 D e R a a d, Gelet op art van de grondwet Gemeenteraad van 8 nov

7 Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 43 Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelasting, inzonderheid op de artikelen 465 tot 470; Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 en het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de financiële toestand van de gemeente;, BESLUIT: Artikel 1 Er wordt voor het aanslagjaar 2012 een aanvullende personenbelasting gevestigd op de natuurlijke personen, die op 01 januari van het jaar, waarnaar het dienstjaar genoemd wordt, in de gemeente gedomicilieerd zijn. Artikel 2 Het percentage van de belasting is voor alle belastingplichtigen vastgesteld op 7,8% van het gedeelte der personenbelasting dat voor hetzelfde dienstjaar aan de staat verschuldigd is. Artikel 3 Afschriften van dit besluit worden toegezonden aan de Provinciegouverneur van Vlaams- Brabant, Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Binnenlands Bestuur,3010 Leuven en aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling financieel management, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel. Artikel 4 Dit reglement zal van kracht zijn na afkondiging ervan overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet inzonderheid de art. 186 en 187 van dit decreet. Goedgekeurd met 11 stemmen voor en 7 onthoudingen. hebben gestemd: VOOR: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, ONTHOUDINGEN: Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 6. Opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2012 De Raad, Gelet op art van de grondwet Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 43 Gelet op de wettelijke bepalingen inzake gemeentebelastingen; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 betreffende het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, BESLUIT: Artikel 1. Voor het aanslagjaar 2012 worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing vastgesteld op Artikel 2. Afschriften van dit besluit worden toegezonden aan de Provinciegouverneur van Vlaams- Brabant, Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Binnenlands Bestuur, Diestsepoort 6, Leuven en aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling financieel management, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel. Gemeenteraad van 8 nov

8 Artikel 3. Dit reglement zal van kracht zijn na afkondiging ervan overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet inzonderheid de art. 186 en 187 van dit decreet. Goedgekeurd met 11 stemmen voor en 7 onthoudingen. hebben gestemd: VOOR: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, ONTHOUDINGEN: Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 7. Retributie op de afdruk van plannen D e R a a d, Gelet op het gemeentedecreet art 42 en 43 Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, BESLUIT: Artikel 1 Er wordt ten bate van de gemeente vanaf heden een retributie ingesteld voor het afdrukken van plannen en kopieën. Artikel 2 De retributie is verschuldigd door de persoon die het stuk aanvraagt. Artikel 3 Er wordt een vrijstelling verleend op de afgifte van: - de stukken die onderworpen zijn aan de betaling van een bijzonder recht aan de gemeente krachtens een wet, decreet, algemeen of provinciaal reglement of bijzonder gemeentelijk reglement; - de stukken die in uitvoering van een wet, decreet of reglement door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden uitgereikt; - de stukken die worden uitgereikt aan behoeftige personen; de behoeftigheid wordt door ieder overtuigend bewijsstuk gestaafd. - de stukken die worden uitgereikt aan de gerechtelijke of administratieve overheden. Artikel 4 De retributie is als volgt vastgesteld: - afdruk in zwart-wit: op A4 formaat: 0,15 Euro en op A3 formaat 0,30; - kleurenafdruk: op A4 formaat 1 Euro en op A3 formaat 1,50 euro. Artikel 5 Enkel het gemeentebestuur en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Kortenaken zijn van de retributie vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt niet voor gebruikers, andere dan het gemeentebestuur en het O.C.M.W., van de gemeentelijke accommodatie. Artikel 6 Afschriften van dit besluit worden toegezonden aan de Provinciegouverneur van Vlaams- Brabant, Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Binnenlands Bestuur, Diestsepoort 6, 3000 Leuven Artikel 7 Dit reglement zal van kracht zijn na afkondiging ervan overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet. Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (18/18). hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. Gemeenteraad van 8 nov

9 8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister D e R a a d, Gelet op het gemeentedecreet art 42 en 43 Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 betreffende het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, BESLUIT: Artikel 1 Er wordt ten behoeve van de gemeente en vanaf heden een retributie geheven op de afgifte van stedenbouwkundig uittreksel per perceel, nodig zijn voor de verkoop van een goed. Artikel 2 Deze retributie is verschuldigd door de persoon aan wie het stuk door het gemeentebestuur op aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt. Artikel 3 Het bedrag van de retributie wordt bepaald op 25 Euro per perceel. Artikel 4 De retributie dient bij de aanvraag ofwel contant betaald te worden tegen afgifte van kwitantie (ontvangstbewijs), ofwel via facturatie aan de belastingplichtige of aan de aanvragende notaris. Artikel 5 Indien de contante inning niet kan worden uitgevoerd, of factuur binnen de maand na factuurdatum niet wordt betaald, wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. En wordt het een kohierbelasting. Artikel 6 Het door het College uitvoerbaar verklaarde kohier wordt tegen ontvangstbewijs aan de financieel beheerder van de gemeente overgezonden. De financieel beheerder van de gemeente verzendt onverwijld de aanslagbiljetten aan de belastingplichtigen. Artikel 7 Het kohier bevat de volgende inlichtingen: de naam van de gemeente; de naam, voornamen of maatschappelijke benaming en het adres van de belastingplichtige; de datum van het reglement krachtens welk de belasting verschuldigd is; de benaming van de grondslag, het tarief, de berekening en het bedrag van de belasting, evenals het aanslagjaar waarop ze betrekking heeft; het nummer van het artikel; de datum van uitvoerbaarverklaring; de verzendingsdatum; de uiterste datum van betaling; de termijn binnen welke de belastingplichtige bezwaar kan indienen, de benaming en het adres van de instantie die bevoegd is om de bezwaren te ontvangen. Artikel 8 BEZWAAR Het artikel 9 van het decreet van 30 mei 2008 is volledig van toepassing in de bezwaarprocedure. Bezwaar moet ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen dat als bestuursoverheid handelt. Gemeenteraad van 8 nov

10 De bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, ondertekend en met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden binnen drie maanden vanaf de derde dag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving of vanaf de datum van de contante inning. Het bezwaarschrift moet uitdrukkelijk vermelden of de belastingplichtige of zijn wettelijke vertegenwoordiger wenst gehoord te worden op hoorzitting. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven. Artikel 9 Tegen de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen kan de bezwaarindiener beroep instellen bij de rechtbank van eerste aanleg van Leuven. Artikel 10: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidige decreet, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. Artikel 11 Afschriften van dit besluit worden toegezonden aan de Provinciegouverneur van Vlaams- Brabant, Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Binnenlands Bestuur, Diestsepoort 6, 3000 LEUVEN, Artikel 12 Dit reglement zal van kracht zijn na afkondiging ervan overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet. Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (18/18). hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 9. Belastingreglement op leegstaande gebouwen aanslagjaar Verdaagd naar volgende zitting 10. Belastingsreglement op tweede verblijven D e R a a d, Gelet op art van de grondwet Gelet op de toestand van de gemeentefinanciën; Gelet op de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 betreffende het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de nieuwe gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit BB 2011/1, van 10 juni 2011; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT: Artikel 1 Er wordt voor het aanslagjaar 2012 een gemeentebelasting gevestigd op de tweede verblijven. Artikel 2 Als tweede verblijf wordt beschouwd elke woongelegenheid waarvan degene die er kan verblijven voor deze woongelegenheid niet ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente KORTENAKEN, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, Gemeenteraad van 8 nov

11 grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans. Als tweede verblijf wordt niet beschouwd: a) het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit; b) de tenten en woonaanhangwagens; c) verplaatsbare caravans, tenzij deze tenminste zes maanden van het belastingsjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden; d) de leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs voorgelegd wordt dat zij in de loop van het aan het belastingsjaar voorafgaande kalenderjaar niet als tweede verblijf werd aangewend. Artikel 3 De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf. Artikel 4 De belasting wordt vastgesteld op 500 Euro per tweede verblijf per jaar. Artikel 5 De belasting is ondeelbaar en voor het ganse belastingsjaar verschuldigd door de eigenaar op 1 januari van het belastingsjaar. Artikel 6 De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. Artikel 7 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Artikel 8 De eigenaar van een tweede verblijf is verplicht bij het gemeentebestuur aangifte te doen, binnen de dertig dagen, van elk tweede verblijf dat zij in de gemeente bezitten, door middel van een door het College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld formulier, te bekomen bij de gemeente. Artikel 9 Bij gebreke van aangifte of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve inkohiering wordt aan de belastingplichtige een aangetekend schrijven betekend met vermelding van de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een ter mijn van 30 kalenderdagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk in te dienen. De ambtshalve vaststelling van de belastingsaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaren volgend op 1 januari van het aanslagjaar. Deze termijn wordt met twee jaren verlengd bij overtreding van de belastingsverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen. Artikel 10 De overtredingen vermeld in artikel 2 worden vastgesteld door een daartoe aangesteld personeelslid. De door hem opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. Artikel 11 Zonder afbreuk te doen aan de bepaling van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting en artikelen 126 tot en met 175, van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. Artikel 12 BEZWAAR Het artikel 9 van het decreet van 30 mei 2008 is volledig van toepassing in de bezwaarprocedure. Gemeenteraad van 8 nov

12 Bezwaar moet ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen dat als bestuursoverheid handelt. De bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, ondertekend en met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden binnen drie maanden vanaf de derde dag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet. Het bezwaarschrift moet uitdrukkelijk vermelden of de belastingplichtige of zijn wettelijke vertegenwoordiger wenst gehoord te worden op hoorzitting. Artikel 13 Afschriften van dit besluit worden toegezonden aan de Provinciegouverneur van Vlaams- Brabant, Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Binnenlands Bestuur, Leuven. Artikel 14 Dit reglement zal van kracht zijn na afkondiging ervan overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het nieuw gemeentedecreet. Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (18/18). hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 11. Opcentiemen op de milieuheffing D e R a a d, Gelet op het gemeentedecreet, art 42 en 43 Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op artikel 47, 7, gewijzigd bij decreet van 21 december 1990; Gelet op het besluit van 16 oktober 1991 van de Vlaamse Executieve betreffende de medewerking van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest aan de inning van gemeentelijke opcentiemen op sommige milieuheffingen; Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 betreffende het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, BESLUIT Artikel 1 Er worden voor het dienstjaar 2012, (twintig) 20 opcentiemen geheven op de milieuheffingen ingesteld door het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, meer bepaald artikel 47, 7, zoals gewijzigd bij decreet van 21 december Artikel 2 Met het oog op de invordering van de opcentiemen doet de gemeente een beroep op de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest (OVAM). Artikel 3 Het bedrag van de gemeentelijke opcentiemen op de geïnde milieuheffingen, met inbegrip van de bedragen voortvloeiend uit ambtelijke aanslagen en navorderingen, verminderd met 5 % invorderingskosten, wordt door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest, op de rekening van het Gemeentebestuur bij de N.V. Dexia gestort vóór het einde van de maand die volgt op de maand waarin de inning is geschied. Gemeenteraad van 8 nov

13 Artikel 4 Na afloop van het kalenderjaar zendt de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest aan het Gemeentebestuur een lijst met vermelding van : a) Naam en adres van de heffingplichtigen die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn; b) Per heffingsplichtige, de hoeveelheid afvalstoffen, waarvoor de milieuheffingen werden betaald; c) Per heffingsplichtige het totaal van de geïnde heffingen; d) De totale opbrengst van de opcentiemen die, op basis van de inningen, aan de gemeente toekomt;. Het bedrag van de aangerekende inningskosten en het bedrag dat aan de gemeente werd gestort. Artikel 5 Afschriften van dit besluit worden toegezonden aan de Provinciegouverneur van Vlaams- Brabant, Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Binnenlands Bestuur, LEUVEN, en aan de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. Artikel 6 Dit reglement zal van kracht zijn na afkondiging ervan overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet. Goedgekeurd met stemmen. hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant, Debacker. 12. Belastingverordening op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten De Gemeenteraad, OMZENDBRIEF BB/2009/06 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, met latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 10; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 betreffende het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en beheer (VLAREA), met latere wijzigingen, Gelet op de uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen van 18 juli 2008;, Gelet op de financiële toestand van de gemeente, Na beraadslaging, Besluit: Artikel 1 Gemeenteraad van 8 nov

14 Er wordt voor dienstjaar 2012, eindigend op 31 december 2012 een gemeentebelasting gevestigd op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid. Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen. De opsomming is niet limitatief. Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als zijnde geadresseerd. Artikel 2 De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de drukker om te drukken, of die opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren. Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 5 of niet gekend is, is de belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt vermeld. De drukker en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of product wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Artikel 3 De tarieven bedragen: euro per bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk Artikel 4 Er is een vrijstelling van belasting: _ wanneer de in artikel 2 bedoelde opdracht tot drukken of produceren uitgaat van politieke partijen die een lijst indienden voor de Europese, de federale, de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke verkiezingen, of van kandidaten die op een dergelijke lijst voorkomen, en dit voor zover de drukwerken of gelijkgestelde producten verspreid worden in de periode tussen de in de betreffende kieswetgeving vastgestelde datum van terhandstelling van de voordrachten van de kandidaten en de dag van de verkiezing; _ wanneer de verspreide drukwerken of gelijkgestelde producten hoofdzakelijk verband houden met een gemeentelijke volksraadpleging, en dit voor zover de drukwerken of producten verspreid worden in de periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in art. 206 van het gemeentedecreet en de beslissing van de gemeenteraad (of de districtsraad) om op een dergelijk verzoek niet in te gaan, of in de periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in art. 206 van het gemeentedecreet en de dag van de volksraadpleging of in de periode tussen de beslissing van de gemeenteraad (of: districtsraad) op eigen initiatief en de dag van de volksraadpleging. _ voor de belastingplichtigen die in het Vlaamse gewest de reële kostprijs van de inzameling en recyclage van het oud papier afkomstig van hun drukwerken betalen via het fonds oud papier dat in het kader van de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen werd ingesteld. Er is vrijstelling van belasting voor drukwerken en gelijkgestelde producten van socio-culturele en sportverenigingen, erkende gemeentelijke verenigingen en vormings- en onderwijsinstellingen. Artikel 5 De belastingplichtige moet binnen de veertien dagen na de verspreiding aangifte doen bij het gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag en een specimen van het verspreide drukwerk of het gelijkgesteld product. Gemeenteraad van 8 nov

15 Ingeval van periodieke verspreidingen kan een aangifte binnen de veertien dagen na de eerste verspreiding, ook gelden voor de daaropvolgende verspreidingen tijdens hetzelfde aanslagjaar. In dit geval, kan de belastingplichtige tussen 1 en 15 december een regularisatie-aangifte voor het ganse aanslagjaar indienen. De belastingplichtige die vrijgesteld is overeenkomstig artikel 4 3, moet binnen de veertien dagen na de eerste verspreiding van het aanslagjaar, aangifte doen bij het gemeentebestuur. In deze aangifte verklaart hij dat hij aangesloten is bij het fonds oud papier dat in het kader van de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen werd ingesteld en dat hij in het Vlaamse gewest de reële kostprijs van de inzameling en recyclage van het oud papier afkomstig van zijn drukwerken bij het fonds oud papier betaalt. Het fonds oud papier maakt één keer per jaar, voor 15 mei, aan de gemeenten de lijst bekend van haar leden die de reële kostprijs van de inzameling en de recyclage van hun drukwerken betaald hebben. Artikel 6 Bij gebreke van een aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. Artikel 7 De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een percentage van 25 % van de verschuldigde belasting, met een minimum van 15 euro, bij een eerste overtreding, en 50% bij een tweede en volgende overtreding binnen hetzelfde belastingjaar Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd. Artikel 8 De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. Artikel 9 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Artikel 10 De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. Artikel 11 Gemeenteraad van 8 nov

16 Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4,6 tot 10 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. Artikel 12 Dit reglement zal van kracht zijn na afkondiging ervan overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (18/18). hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 13. Hartje Hageland: wijziging statuten en huishoudelijk reglement De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 17/07/2005 (BS van 31/08/2005),, zoals gewijzigd, inzonder artikel 42 en artikel 43; Gelet op decreet van 6 juli 2001 (BS van 31/10/2001) houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 (BS van 15/05/2009), dat in werking trad op 01/09/2009; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid (BS van 19/10/2007), gewijzigd bij BVR van 10 december 2010 (BS 17/12/2010); Gelet op het Ministerieel Besluit van 13 december 2010, inzonder artikel 2, betreffende de open oproep voor het indienen van subsidieaanvragen; Gelet op het raadsbesluit d.d. 22 april 2008 houdende de toetreding tot Hartje Hageland. Gelet op het ministerieel besluit van 1 september 2008 betreffende de goedkeuring van de toekenning van subsidies voor het project Interlokale vereniging Hartje Hageland van de vier betrokken gemeenten; Gelet op de principiële beslissing van 7 februari 2011 van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kortenaken aangaande de intentieverklaring voor verderzetting van het woonbeleidsproject Hartje Hageland; Gelet op de het raadsbesluit van 24 mei 2011 betreffende de goedkeuring van de subsidieaanvraag van Hartje Hageland voor de werking ; Overwegende dat het beheerscomité van de interlokale vereniging Hartje Hageland, d.d. 20 april 2011, besliste de statuten en huishoudelijk reglement aan te passen aan de nieuwe reglementeringen en daarvoor de nodige wijzigingen in onderstaande artikelen aan te brengen; Wonen Vlaanderen liet ook weten dat de aanpassingen van de statuten, zoals door het Beheerscomité goedgekeurd vorige vergadering volgens decreet toch door de gemeenteraden dienen goedgekeurd te worden. De aanpassingen aan de statuten zijn inmiddels opgesteld. Het Beheerscomité besliste in zitting van 14 september dat deze door Hartje Hageland doorgestuurd zullen worden naar de bevoegde gemeentediensten, samen met de tekst waarin de aanpassingen aangeduid zijn (bijlage A). Gemeenteraad van 8 nov

17 (Volledige dossier ter inzage bij stedenbouwkundig ambtenaar. In de bijlage A wordt weergegeven welke artikelen worden gewijzigd. Nieuwe volledige versie is ter beschikking op de dienst Ruimtelijke ordening en bij de gemeentesecretaris.) Samenvatting wijzigingen in statuten: - Art. 19: wijziging selectie bij aanwerving. - Art. 21: de zin invulling van de taken van de andere personeelsleden worden later ingevuld wordt vervangen door de huidig aangeworven personeelsleden samen met de hoofddoelen van hun functies. Samenvatting wijzigingen in huishoudelijk reglement: - aanpassing van de verplichte activiteiten (van 3 naar 5 cfr. BVR) en facultatieve activiteiten. + idem art 21 statuten. Gelet op de beraadslaging; Besluit: Enig artikel: de gemeenteraad verklaart zich akkoord met de wijzigingen in de statuten en in het huishoudelijk reglement van Hartje Hageland Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (18/18). hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 14. Aanvullende aanpassingspremie ter bevordering van het levenslang en aangepast wonen Hernieuwing voor het werkingsjaar 2012 De raad: Gelet op het gemeentedecreet art 40 & 42; Gelet op de goedkeuring van het gemeentelijk premiereglement Aanvullende aanpassingspremie ter bevordering van het levenslang en aangepast wonen goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 25 mei 2010; Overwegende dat de gemeente in een samenwerkingsverband met de omliggende gemeenten, Hartje Hageland, een stimulans wil geven voor een goed huisvestingsbeleid, en zoals aangegeven in artikel 1 van onderstaand reglement om een aanzet te doen in het aangepast wonen met de nodige voorzieningen; Het reglement stemt zich af op en is supplementair aan de provinciale regeling, Reglement voor het toekennen van aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap. Op voorstel van het college, Na beraadslaging; Besluit: Art. 1. Het hiernavolgende reglement wordt goedgekeurd Gemeenteraad van 8 nov

18 Reglement houdende aanvullende aanpassingspremie ter bevordering van het levenslang en aangepast wonen TITEL I: Doel Artikel 1 Om het levenslang en aanpasbaar wonen te stimuleren en aldus huishoudens de mogelijkheid te bieden zolang mogelijk thuis te blijven wonen, wordt een premie toegekend aan de particuliere personen die op het grondgebied van de gemeente Kortenaken in hun woning aanpassingen doorvoeren ter bevordering van hun huidige of toekomstige specifieke leefsituatie, en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van onderhavig reglement. TITEL II: VOORWAARDEN Artikel 2 1 Om recht te hebben op de aanvullende gemeentelijke aanpassingspremie moet men eerst een premieaanvraag indienen voor de aanpassingspremie van woningen van oudere en personen met een handicap van de provincie Vlaams-Brabant. Enkel indien aan de voorwaarden van het premiereglement van de provinciale aanpassingspremie van woningen van oudere en personen met een handicap voldaan wordt, kan de gemeente Kortenaken een aanvullende premie voor het levenslang en aangepast wonen toekennen. Alle specifieke voorwaarden staan vermeld in het premiereglement voor de aanpassingspremie van woningen van oudere en personen met een handicap van de provincie Vlaams-Brabant. Voor de rechthebbende moet het besluit tot uitbetaling van een aanpassingspremie, zoals goedgekeurd door de provincieraad van Vlaams-Brabant op 1 februari 2005, genomen zijn door de provincie Vlaams-Brabant voor aanpassingswerken voor ouderen en personen met een handicap. 2 Enkel besluiten genomen door de provincie Vlaams-Brabant die dateren na de inwerkingtreding van dit reglement komen in aanmerking. TITEL III: PREMIE Artikel 3 Aan de rechthebbende wordt een aanvullende gemeentelijke aanpassingspremie toegekend van 50% van de kostprijs van de werken, factuurbedrag incl. btw, met een max. van 500 euro. Artikel 4 1 De rechthebbende verbindt er zich toe de gewestelijke en enig andere premies aan te vragen, waarop hij recht zou kunnen hebben in verband met de uit te voeren werken aan de onder dit reglement bedoelde woning. Op vraag van de gemeentelijke diensten moet de rechthebbende het bewijs van de aanvragen alsook de beslissing over de toegekende toelagen over maken aan de gemeentelijke diensten. Dit gebeurt voorafgaandelijk aan de definitieve toekenning van de gemeentelijke premie. Voor inlichtingen over deze en andere premies kan men informatie bekomen bij het wooninfopunt van Hartje Hageland. Elke woensdag van 9:00 tot 12:00 in het gemeentehuis van Kortenaken, Dorpsplein Kortenaken, of telefonisch op afspraak (016/ ) in Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22 te 3390 Tielt-Winge. 2 De gemeentelijke toelage, zoals bepaald door dit besluit, kan in geen geval meer bedragen dan het restbedrag, zijnde het bedrag dat ten laste blijft van de aanvrager/rechthebbende nadat van de kostprijs van de werken, alle premies die voor diezelfde werken zijn toegekend werden afgetrokken. TITEL IV: SLOTBEPALINGEN Gemeenteraad van 8 nov

19 Artikel 5 Alle ten aanzien van de gemeente Kortenaken aangegane verbintenissen vervallen van rechtswege bij overlijden van de premieaanvrager, bij onteigening of volledige vernieling van de woning. Artikel 6 Alle betwistingen over de toepassing van onderhavig reglement worden beslecht door het College van Burgemeester en Schepenen. Betwistingen moeten binnen één maand na kennisgeving aan de premieaanvrager en per aangetekend brief gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsplein Kortenaken. Artikel 7 Onderhavig reglement treedt in werking vanaf 01/01/2012 Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (18/18). hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 15. De buitengewone algemene vergadering van Riobra van 25 nov 2011 De gemeenteraad, Gelet op het feit dat de gemeente KORTENAKEN aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Riobra; Gelet op de uitnodigingsbrief van 13 oktober 2011 van Riobra voor de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2011 met agenda, documentatie en toelichting; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Overwegende dat artikel 44, 3 alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Overwegende dat de gemeente recht heeft op maximum 2 afgevaardigden op de buitengewone algemene vergadering van Riobra en dat de volmacht het aantal aandelen moet bepalen voor dewelke iedere lasthebber aan de stemming zal deelnemen; Overwegende dat de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Riobra beschikt over stemmen; Gaat over, bij geheime en afzonderlijke stemmingen tot de aanduiding van de volmachtdragers op de buitengewone algemene vergadering van Riobra; Beslist: Artikel 1 : De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Riobra van 25 november 2011 goed te keuren. Artikel 2 : Mevrouw MIA LEMMENS,raadslid, en de heer ALBERT BILS, schepen, aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Riobra die zal plaatsvinden op 25 november 2011 waarbij de volmachtdragers eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn. Gemeenteraad van 8 nov

20 Artikel 4 : Bovengenoemde volmachtdragers te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van Riobra van 25 november 2011 te handelen en te beslissen conform de beslissing van de gemeenteraad. Artikel 5 : Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan Riobra, Oude Baan 148, 3210 Lubbeek, t.a.v. de heer Paul Bouwens, gevolmachtigde. Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (18/18). hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 16. Mandaat op de Algemene Vergadering van EcoWerf _ 14 dec 2011 Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf; Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf; Gelet op de uitnodiging van 16 september 2011 voor de Algemene Vergadering van EcoWerf van 14 december 2011, met bijhorende agenda en bijlagen. Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering van EcoWerf volgende punten bevat: _Samenstelling van het bureau _Goedkeuring verslag van de vorige vergadering _Budgetten 2012 _Werkingsbijdragen 2012 _Actualisering van de presentiegelden _Diversen Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeente op de Algemene Vergadering waar deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad en dat deze aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke Algemene Vergadering. Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld; Overwegende dat derhalve voor de Algemene Vergadering een vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd; Overwegende dat de gemeenteraad alle voormelde agendapunten heeft besproken en geen bemerkingen dienaangaande geuit; Gemeenteraad van 8 nov

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016)

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) GEMEENTEBELASTING OP DE BARS EN RENDEZ-VOUSHUIZEN Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) Belastingreglement d.d. 30.11.2015 voor kennisneming aangenomen namens de Gouverneur

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad - ontwerpbesluit Gemeente Opglabbeek openbare zitting van 28 april 2014 aanwezig : Benny Spreeuwers, burgemeester-voorzitter; Jean Bomans, Rudi Paesen, Frans

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN.

GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN. GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD Herzien zijn beraadslaging van 18 december 2014 betreffende

Nadere informatie

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020)

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020) Gemeenteraad 14 december 2015 Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020) Punt 1 Het belastingreglement op de voor het publiek

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING De gemeenteraad, Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen, hierna Vlaamse Wooncode genoemd; Gelet op

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Art. 180-182

WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Art. 180-182 Je kunt hier volgende wettelijke bepalingen terugvinden: DECREET VAN 30 MEI 2008 BETREFFENDE DE VESTIGING, DE INVORDERING EN DE GESCHILLENPROCEDURE VAN PROVINCIE- EN GEMEENTEBELASTINGEN, GEWIJZIGD BIJ

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 18 NOVEMBER 2013

GEMEENTERAAD VAN 18 NOVEMBER 2013 PROVINCIE WEST VLAANDEREN UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE GEMEENTERAAD VAN 18 NOVEMBER 2013 Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: Dirk Cardoen: Burgemeester; Dirk Sioen,

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de voetpadbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de

Nadere informatie

Zitting van 24 april 2012

Zitting van 24 april 2012 Provincie Vlaams-Brabant NOTULEN van de GEMEENTERAAD Zitting van 24 april 2012 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries, schepenen, De heren

Nadere informatie

NOTULEN van de gemeenteraad. Zitting van 28 september 2010

NOTULEN van de gemeenteraad. Zitting van 28 september 2010 Provincie Vlaams-Brabant Aanwezigen: NOTULEN van de gemeenteraad. Zitting van 28 september 2010 Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P.

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door:

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door: BELASTINGREGLEMENT OP DE INNAME VAN DE OPENBARE WEG ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de wegbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de gemeente

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Titel I - Algemene bepalingen

Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Titel I - Algemene bepalingen Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019 Zitting van 15 oktober 2015. Gepubliceerd op 20 oktober 2015. Titel I - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake;

Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; De gemeenteraad: Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD NOTULEN van de zitting van di. 13 NOVEMBER 2012

DE GEMEENTERAAD NOTULEN van de zitting van di. 13 NOVEMBER 2012 Provincie Vlaams- Brabant DE GEMEENTERAAD NOTULEN van de zitting van di. 13 NOVEMBER 2012 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen,

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS. BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. Wijziging.

GEMEENTE SINT-GILLIS. BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. Wijziging. GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. Wijziging. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 13 december 2007 betreffende het hernieuwen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING GEMEENTE KORTENAKEN Zitting van 19 november 2007. Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A.

Nadere informatie

Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013.

Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013. belastingsreglement Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013. Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Nadere informatie

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen ter zake;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen ter zake; STAD HERK-DE-STAD PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 8 december 2014 Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart,

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 31 maart 2014 Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN BELASTINGREGLEMENT OP DE HORECA DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN ARTIKEL 1.1: BELASTBAAR VOORWERP OF BELASTBAAR FEIT Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op het

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 50 Onderwerp Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Provincie LIMBURG Arrondissement HASSELT Stadsbestuur GENK Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad

Provincie LIMBURG Arrondissement HASSELT Stadsbestuur GENK Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad Provincie LIMBURG Arrondissement HASSELT Stadsbestuur GENK Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad Vergadering van 21 april 2016 Aanwezig: de heren Dullers, voorzitter; Dries,

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 6 december 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd.

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd. PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 NOVEMBER 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 12 november 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 12 november 2013 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

Arrondissement GENT VAN DE G E M E E N T E R A A D Gemeente DESTELBERGEN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2014

Arrondissement GENT VAN DE G E M E E N T E R A A D Gemeente DESTELBERGEN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2014 Provincie OOST-VLAANDEREN UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK Arrondissement GENT VAN DE G E M E E N T E R A A D Gemeente DESTELBERGEN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2014 Aanwezig : DE PAUW Marc, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger.

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014 Belastbaar feit Artikel 1 De Stad Gent heft

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN gh BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014

Nadere informatie

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; GEMEENTE VORST Openbare zitting van 17 december 2013. #007/17.12.2013/A/0029# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren.

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT 1 Zoutleeuw, 15 mei 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Belasting op het begraven. Aanpassing. DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het Gemeentedecreet; Gelet op het

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2008/07

Omzendbrief BB 2008/07 Omzendbrief BB 2008/07 Aan de provinciegouverneurs Ter kennisgeving: aan de colleges van burgemeester en schepenen Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 december 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 december 2013 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I PREMIE VOOR GEVELVERFRAAIING

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006)

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006) INGELMUNSTER Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke AANPASSINGSPREMIE voor senioren en personen met een handicap (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd

Nadere informatie

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd.

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel

Nadere informatie

Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het belastingreglement van 31 januari 2008 op de inname van het openbaar domein

Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het belastingreglement van 31 januari 2008 op de inname van het openbaar domein Uittreksel treksel uit het notulenboek Gemeenteraad Datum zitting 27/08/2009 Aanvangsuur zitting 20:00 Locatie Raadzaal Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het belastingreglement van 31 januari

Nadere informatie

# Financiën - Belasting op de huis-aan-huisverdeling en op de openbare weg van nietgeadresseerd reclamedrukwerk - Reglement - Wijzigingen.

# Financiën - Belasting op de huis-aan-huisverdeling en op de openbare weg van nietgeadresseerd reclamedrukwerk - Reglement - Wijzigingen. GEMEENTE VORST Openbare zitting van 18 november 2014. #007/18.11.2014/A/0010# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren.

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne De Raad voor Verkiezingsbetwistingen, Inzake: verkiezing ocmw

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Gelet

Nadere informatie

AANKOOP- en VERBETERINGSPREMIE van de stad Tielt

AANKOOP- en VERBETERINGSPREMIE van de stad Tielt AANKOOP- en VERBETERINGSPREMIE van de stad Tielt TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Om het bestaande woningenbestand te verbeteren en om het wonen in de stad Tielt te bevorderen, wordt binnen de perken

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig: Dumont Henri - burgemeester Pirard Kristof - schepen Leus Jan - wnd. voorzitter Houbar Sonia

Nadere informatie

Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen met ingang van 1 februari 2016:

Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen met ingang van 1 februari 2016: Gemeenteraad 14 december 2015 Wijziging belastingreglement op het straatparkeren Gecoördineerde versie reglement Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 december 2013 TE 19uur

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 december 2013 TE 19uur STAD AARSCHOT GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 december 2013 TE 19uur Aanwezig: F. DEBOES, voorzitter; A. PEETERS, burgemeester; C. VERLINDEN, S. OMBLETS, G. SCHELLENS, B. VERSTRAETE, M. PAGLIALUNGA, G. RUTTEN,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie.

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie. ACTIVERINGSHEFFING INHOUD Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen. a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? C. Begrip eigenaar. d. Hoe wordt een onbebouwd perceel vastgesteld?

Nadere informatie

Belasting op het gebruik van motoren voor de periode 2014-2019

Belasting op het gebruik van motoren voor de periode 2014-2019 Belasting op het gebruik van motoren voor de periode 2014-2019 Artikel 1: Voor een termijn ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019, wordt een gemeentebelasting van 18,60 EUR per eenheid

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP RECLAME ZICHTBAAR VAN OP DE OPENBARE WEG

BELASTINGREGLEMENT OP RECLAME ZICHTBAAR VAN OP DE OPENBARE WEG Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Bekendgemaakt

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN.

REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN. REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN. Art. 1: De gemeenteraad gaat akkoord met onderhavig reglement en diens voorstel tot uitwerking. Onderhavig reglement treedt

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

Belasting woon- en bedrijfsruimten 2013-2018 Artikel 1: Voor de periode met ingang van 01/01/2013 en eindigend op 31/12/2018 wordt ten behoeve van de

Belasting woon- en bedrijfsruimten 2013-2018 Artikel 1: Voor de periode met ingang van 01/01/2013 en eindigend op 31/12/2018 wordt ten behoeve van de Belasting woon- en bedrijfsruimten 2013-2018 Artikel 1: Voor de periode met ingang van 01/01/2013 en eindigend op 31/12/2018 wordt ten behoeve van de gemeente, een belasting geheven op de woon- en bedrijfsruimten.

Nadere informatie

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest.

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Gelet op de noodzaak de kwaliteit van het woningbestand te stimuleren; Gelet op de

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

INDIRECTE BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN

INDIRECTE BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN GEMEENTERAAD zitting van 15/12/2014 STAOMENEN (>M '(!!u.i

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Subsidiereglement voor onderhoud van klein religieus erfgoed

Subsidiereglement voor onderhoud van klein religieus erfgoed Provincie Vlaams- Brabant Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 10 september 2013 Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

24. Belasting op de afgifte van administratieve stukken: goedkeuring.

24. Belasting op de afgifte van administratieve stukken: goedkeuring. GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 16 december 2013 Aanwezig: Agnes Lannoo-Van Wanseele,

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie