8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister"

Transcriptie

1 Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries, schepenen, De heren A. Alles, dr. Jos Debacker, P. Vandijck, C. Bouvin, mevr M. Geens- Lemmens, B. Depré-Geysenbergs, Mevr. R. Veulemans, de heren J. Cardoen, A. Eyletten, dr. Ludo De Roo, M. Coomans, mevrouwen M. Courant en J. Vanlaer, raadsleden. mevr Annita Vandenbroeck, OCMW voorzitter schepen, z/s, en J. Van Brusselt, secretaris Afwezig, verontschuldigd: P. Francen, raadslid DAGORDE 1. Notulen van de vorige zitting 2. Budgetwijziging 2011/1 van de kerkfabriek van Hogen 3. Kerkfabriek O.L.V. van de Vrede Hogen akteneming budget Begrotingswijziging 2011/2 van de gemeente. 5. Aanvullende belasting op de personenbelasting aanslagjaar Opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar Retributie op de afdruk van plannen 8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister 9. Belastingreglement op leegstaande gebouwen aanslagjaar 2012.(verdaagd) 10. Belastingsreglement op tweede verblijven 11. Opcentiemen op de milieuheffing 12. Belastingverordening op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten 13. Hartje Hageland: wijziging statuten en huishoudelijk reglement 14. Aanvullende aanpassingspremie ter bevordering van het levenslang en aangepast wonen 15. De buitengewone algemene vergadering van Riobra van 25 nov Mandaat op de Algemene Vergadering van EcoWerf _ 14 dec IGS Hofheide: mandaat op de Algemene Vergadering van 13 december Convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking: operationeel plan Wijziging van sommige punten in de Rechtspositieregeling voor het personeel 20. Aanpassing arbeidsreglement gemeentepersoneel 21. Sluitingsdagen 2012 van de gemeentelijke diensten Gemeenteraad van 8 nov

2 22. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze tijdens de dienstjaren : Malen van houtafval. 23. Malen van steen- en betonafval tijdens de dienstjaren Leveren van mazout tijdens de dienstjaren Leveren van verkeerssignalisatie tijdens de dienstjaren Aankoop van ratten- en muizenvergif tijdens de dienstjaren Aankoop en leveren van wegenismaterialen tijdens de dienstjaren Leveren van betonbuizen, klinkers, borduren,... tijdens de dienstjaren Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: Aankoop van 2 sneeuwruimers. 30. Toetreding tot Infra-X-Net 31. Goedkeuring samenwerkingsprotocol tussen de lokale besturen van de gemeenten Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Tielt-Winge, Zoutleeuw en VERA, autonoom provinciebedrijf 32. MANDATERING VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN IGO op 15 dec MANDATERING voor de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van IWM op 21 dec Motie voor snelle aanleg Noordelijke Rondweg Tienen 35. Vragen Om 19u00 startte de toelichting van de intercommunales. Achtereenvolgend kwamen aan bod: PBE: André Eyletten - Ecowerf: André Eyletten - IWM: Mia Geens - Intergas: Martin Coomans - Riobra: Martin Coomans - Igo Leuven: Jonathan Cardoen - Interleuven: Ria Veulemans - Hofheide: Albert Bils De burgemeester dankt de sprekers voor hun toelichting bij de werking van de intercommunales. De burgemeester opent de zitting van de gemeenteraad om uur en meldt dat er drie bijkomende punten zijn: twee mandateringen voor jaarvergaderingen van intercommunales en een motie ingediend door raadslid Cardoen. Tevens meldt hij dat het punt 9, over de belasting op de leegstand, wordt verdaagd naar volgende zitting omdat, ingevolge een misverstand, de verkeerde tekst is opgenomen in de voorstellen. 1. Notulen van de vorige zitting Raadslid VANDIJCK wijst op de mogelijke gevolgen van de aanpassing van het raadsbesluit in de zitting van september 2011, met betrekking tot de goedkeuring en voorlopige aanvaarding van het gemeentelijk structuurplan in de zitting van juli Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (18/18). hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 2. Budgetwijziging 2011/1 van de kerkfabriek OLV van Vrede, Hogen Budgetwijziging nr en wijziging meerjarenplan van Kerkfabriek O.L.V. van de Vrede Hogen DE GEMEENTERAAD: Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid art.42 ; Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809, inzonderheid art. 92 ; Gemeenteraad van 8 nov

3 Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, inzonderheid art. 6 ; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, inzonderheid art. 53 tot 55 ; De budgetwijziging 26 augustus 2011 van kerkfabriek O.L.V. van de Vrede te Hogen met een ongewijzigde exploitatietoelage voor Kortenaken van 1 954,23. Het gewijzigde meerjarenplan wordt goedgekeurd. De wijziging is vooral in de investeringen zowel in uitgaven als ontvangsten met hetzelfde bedrag. Zij financieren hun uitgaven met verkoop van bouwgrond. Voor de Gemeente Kortenaken geen investeringstoelage. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. Na beraadslaging: Besluit: Art.1.De budgetwijziging van kerkfabriek O.L.V. van Vrede te Hogen met een ongewijzigde exploitatietoelage van , krijgt gunstig advies. Art. 2. Het gewijzigd meerjarenplan van kerkfabriek O.L.V. van Vrede te Hogen wordt goedgekeurd. Art.3. Afschriften worden verzonden naar het kerkfabriek van Hogen en het gemeentebestuur van Geetbets en de heer gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant. Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (18/18). hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 3. Kerkfabriek O.L.V. van de Vrede Hogen akteneming budget Juridisch basis: Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikels 2, Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en centrale besturen van de erkende erediensten. Voorgaande: De goedkeuring van het meerjarenplan door de Kerkraad en het gemeentebestuur. De beslissing van 27 juni 2011 van de Kerkraad van de kerkfabriek O.L.V. van de Vrede Hogen, waarbij het budget 2012 werd goedgekeurd. Het besluit van 2 augustus 2011 van het Aartsbisdom van Mechelen-Brussel, waarbij gunstig advies wordt verleend aan het gewijzigde meerjarenplan Het besluit van 2 augustus van het Aartsbisdom van Mechelen-Brussel, waarbij gunstig advies wordt verleend aan het budget 2012 van de kerkfabriek O.L.V. van de Vrede Hogen. Als de gemeentelijke toelage binnen de perken van het meerjarenplan blijft, is er een kennisname, indien niet moet er een aanpassing van het meerjarenplan zijn. Motivering: Gemeenteraad van 8 nov

4 De gemeentelijke bijdrage 2012 voor de kerkfabriek O.L.V. van de Vrede Hogen bedraagt 1 775,26 in de exploitatiekosten, hetzij 1/9 van totale exploitatiekosten en 0,00 in de investeringskosten en wijkt niet af van deze voorzien in de meerjarenplanning. Het budget werd gunstig geadviseerd door het bisdom. Het gewijzigde meerjarenplan werd gunstig geadviseerd door het bisdom. De gemeenteraad dienst dus enkel akte te nemen van het budget. Besluit: Akte te nemen van het voorgelegd budget 2012 van de kerkfabriek O.L.V. van de Vrede Hogen. Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (18/18). hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 4. Begrotingswijziging 2011/2 van de gemeente. Financiën Vaststelling van de begrotingswijziging nr.2 van / zie ook: bijlage. DE RAAD, Gelet op het nieuwe gemeentedecreet en inzonderheid der artikelen 148,149 en 150; Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikelen 241, 244, 246, 247 en 259; Gelet op de omzendbrief BB 2010/04 van 16 juli 2010 betreffende instructies voor het opstellen van de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen van 2011 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest; Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit; Gelet op de raadsbeslissing van 21 december 2010 waarbij de gemeentebegroting 2011 en de meerjarenplanning werden aangenomen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden dd. 08 februari 2011 waarbij de gemeentebegroting 2011 definitief werd vastgesteld; Gelet op de raadsbeslissing van 24 april 2011 waarbij begrotingswijziging nr.1 werd aangenomen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden dd. 16 mei 2011 waarbij begrotingswijziging nr.1 definitief werd vastgesteld; Gelet op het gunstig advies van het managementteam 10 oktober 2011 houdende begrotingswijziging nr. 2 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, Overwegende dat, De begrotingswijziging werd afgesloten in ontvangsten en uitgaven Gewone dienst Volgens de oorspronkelijke begroting of verhoging + verlaging - na de voorgestelde Gemeenteraad van 8 nov

5 vorige wijziging wijziging Alg.resultaat begrotingsrekening , ,76 Resultaat begrotingsrekening , ,92 0, ,92 Alg.resultaat begrotingsrekening , ,92 0, ,68 Budgetwijziging 2011 Ontvangsten van het eigen dienstjaar , ,00 0, ,00 Uitgaven van het eigen dienstjaar , , , ,00 Ontvangsten vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00 Uitgaven vorige jaren , ,00 0, ,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 Uitgaven overboekingen , , , ,00 Geraamd resultaat van begroting , , , , ,68 Buitengewone dienst Volgens de oorspronkelijke begroting of vorige wijziging verhoging + verlaging - na de voorgestelde wijziging Alg.resultaat begrotingsrekening , ,69 Resultaat begrotingsrekening ,00 0, , ,67 Alg.resultaat begrotingsrekening ,69 0, , ,98 Budgetwijziging 2011 Ontvangsten van het eigen dienstjaar , , , ,00 Uitgaven van het eigen dienstjaar , , , ,00 Ontvangsten vorige jaren ,00 0,00 0, ,00 Uitgaven vorige jaren 0, ,00 0, ,00 0,00 Gemeenteraad van 8 nov

6 Ontvangsten overboekingen , , , ,00 Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 Geraamd resultaat van begroting , , , , ,02 Besluit: Art. 1. De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de begrotingswijziging nr Art. 2. Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de Provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Binnenlands Bestuur, Diestsepoort 6 bus 1, 3000 Leuven en aan het Ministerie van de Vlaams Gemeenschap, afdeling financieel management, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel BESPREKING Raadslid VANDIJCK heeft vragen bij: -gratis leerlingenvervoer: euro, in gevolge het laattijdig indienen van de facturen van de scholen - subsidie euro voor duurzaam naar school, moet deels terug betaald worden, want niet aangewend. - stijging van de kosten van brandstof, tot 30 % meer: de dagelijkse werking van het wagen- en machinepark van de gemeente behoeft inderdaad brandstof en de prijs aan de pomp moet betaald worden. -p.10: in de Overstraat gaat het om het herstellen van een voetpad met dolomiet. - waterverbruik in de loods euro: waterstanden waren 5 jaar niet correct genoteerd, nu wel, en bovendien druppelende en lopende kranen. Waakzaamheid is hierover opgedragen aan eenieder. Inmiddels is een voorstel uitgewerkt voor recuperatie van hemelwater en het te gebruiken voor onder meer het wassen van wagens en machines. - p. 14, euro meer voor aanpassingen containerpark: die meerkost is gesubsidieerd door OVAM, en er is geopteerd om dat werk uit te besteden. Onze eigen mensen konden dan voor andere werkzaamheden ingezet worden. Goedgekeurd met 11 stemmen voor en 7 onthoudingen. hebben gestemd: VOOR: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, ONTHOUDINGEN: Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 5. Aanvullende belasting op de personenbelasting aanslagjaar 2012 D e R a a d, Gelet op art van de grondwet Gemeenteraad van 8 nov

7 Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 43 Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelasting, inzonderheid op de artikelen 465 tot 470; Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 en het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de financiële toestand van de gemeente;, BESLUIT: Artikel 1 Er wordt voor het aanslagjaar 2012 een aanvullende personenbelasting gevestigd op de natuurlijke personen, die op 01 januari van het jaar, waarnaar het dienstjaar genoemd wordt, in de gemeente gedomicilieerd zijn. Artikel 2 Het percentage van de belasting is voor alle belastingplichtigen vastgesteld op 7,8% van het gedeelte der personenbelasting dat voor hetzelfde dienstjaar aan de staat verschuldigd is. Artikel 3 Afschriften van dit besluit worden toegezonden aan de Provinciegouverneur van Vlaams- Brabant, Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Binnenlands Bestuur,3010 Leuven en aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling financieel management, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel. Artikel 4 Dit reglement zal van kracht zijn na afkondiging ervan overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet inzonderheid de art. 186 en 187 van dit decreet. Goedgekeurd met 11 stemmen voor en 7 onthoudingen. hebben gestemd: VOOR: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, ONTHOUDINGEN: Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 6. Opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2012 De Raad, Gelet op art van de grondwet Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 43 Gelet op de wettelijke bepalingen inzake gemeentebelastingen; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 betreffende het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, BESLUIT: Artikel 1. Voor het aanslagjaar 2012 worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing vastgesteld op Artikel 2. Afschriften van dit besluit worden toegezonden aan de Provinciegouverneur van Vlaams- Brabant, Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Binnenlands Bestuur, Diestsepoort 6, Leuven en aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling financieel management, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel. Gemeenteraad van 8 nov

8 Artikel 3. Dit reglement zal van kracht zijn na afkondiging ervan overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet inzonderheid de art. 186 en 187 van dit decreet. Goedgekeurd met 11 stemmen voor en 7 onthoudingen. hebben gestemd: VOOR: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, ONTHOUDINGEN: Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 7. Retributie op de afdruk van plannen D e R a a d, Gelet op het gemeentedecreet art 42 en 43 Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, BESLUIT: Artikel 1 Er wordt ten bate van de gemeente vanaf heden een retributie ingesteld voor het afdrukken van plannen en kopieën. Artikel 2 De retributie is verschuldigd door de persoon die het stuk aanvraagt. Artikel 3 Er wordt een vrijstelling verleend op de afgifte van: - de stukken die onderworpen zijn aan de betaling van een bijzonder recht aan de gemeente krachtens een wet, decreet, algemeen of provinciaal reglement of bijzonder gemeentelijk reglement; - de stukken die in uitvoering van een wet, decreet of reglement door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden uitgereikt; - de stukken die worden uitgereikt aan behoeftige personen; de behoeftigheid wordt door ieder overtuigend bewijsstuk gestaafd. - de stukken die worden uitgereikt aan de gerechtelijke of administratieve overheden. Artikel 4 De retributie is als volgt vastgesteld: - afdruk in zwart-wit: op A4 formaat: 0,15 Euro en op A3 formaat 0,30; - kleurenafdruk: op A4 formaat 1 Euro en op A3 formaat 1,50 euro. Artikel 5 Enkel het gemeentebestuur en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Kortenaken zijn van de retributie vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt niet voor gebruikers, andere dan het gemeentebestuur en het O.C.M.W., van de gemeentelijke accommodatie. Artikel 6 Afschriften van dit besluit worden toegezonden aan de Provinciegouverneur van Vlaams- Brabant, Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Binnenlands Bestuur, Diestsepoort 6, 3000 Leuven Artikel 7 Dit reglement zal van kracht zijn na afkondiging ervan overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet. Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (18/18). hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. Gemeenteraad van 8 nov

9 8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister D e R a a d, Gelet op het gemeentedecreet art 42 en 43 Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 betreffende het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, BESLUIT: Artikel 1 Er wordt ten behoeve van de gemeente en vanaf heden een retributie geheven op de afgifte van stedenbouwkundig uittreksel per perceel, nodig zijn voor de verkoop van een goed. Artikel 2 Deze retributie is verschuldigd door de persoon aan wie het stuk door het gemeentebestuur op aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt. Artikel 3 Het bedrag van de retributie wordt bepaald op 25 Euro per perceel. Artikel 4 De retributie dient bij de aanvraag ofwel contant betaald te worden tegen afgifte van kwitantie (ontvangstbewijs), ofwel via facturatie aan de belastingplichtige of aan de aanvragende notaris. Artikel 5 Indien de contante inning niet kan worden uitgevoerd, of factuur binnen de maand na factuurdatum niet wordt betaald, wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. En wordt het een kohierbelasting. Artikel 6 Het door het College uitvoerbaar verklaarde kohier wordt tegen ontvangstbewijs aan de financieel beheerder van de gemeente overgezonden. De financieel beheerder van de gemeente verzendt onverwijld de aanslagbiljetten aan de belastingplichtigen. Artikel 7 Het kohier bevat de volgende inlichtingen: de naam van de gemeente; de naam, voornamen of maatschappelijke benaming en het adres van de belastingplichtige; de datum van het reglement krachtens welk de belasting verschuldigd is; de benaming van de grondslag, het tarief, de berekening en het bedrag van de belasting, evenals het aanslagjaar waarop ze betrekking heeft; het nummer van het artikel; de datum van uitvoerbaarverklaring; de verzendingsdatum; de uiterste datum van betaling; de termijn binnen welke de belastingplichtige bezwaar kan indienen, de benaming en het adres van de instantie die bevoegd is om de bezwaren te ontvangen. Artikel 8 BEZWAAR Het artikel 9 van het decreet van 30 mei 2008 is volledig van toepassing in de bezwaarprocedure. Bezwaar moet ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen dat als bestuursoverheid handelt. Gemeenteraad van 8 nov

10 De bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, ondertekend en met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden binnen drie maanden vanaf de derde dag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving of vanaf de datum van de contante inning. Het bezwaarschrift moet uitdrukkelijk vermelden of de belastingplichtige of zijn wettelijke vertegenwoordiger wenst gehoord te worden op hoorzitting. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven. Artikel 9 Tegen de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen kan de bezwaarindiener beroep instellen bij de rechtbank van eerste aanleg van Leuven. Artikel 10: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidige decreet, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. Artikel 11 Afschriften van dit besluit worden toegezonden aan de Provinciegouverneur van Vlaams- Brabant, Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Binnenlands Bestuur, Diestsepoort 6, 3000 LEUVEN, Artikel 12 Dit reglement zal van kracht zijn na afkondiging ervan overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet. Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (18/18). hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 9. Belastingreglement op leegstaande gebouwen aanslagjaar Verdaagd naar volgende zitting 10. Belastingsreglement op tweede verblijven D e R a a d, Gelet op art van de grondwet Gelet op de toestand van de gemeentefinanciën; Gelet op de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 betreffende het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de nieuwe gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit BB 2011/1, van 10 juni 2011; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT: Artikel 1 Er wordt voor het aanslagjaar 2012 een gemeentebelasting gevestigd op de tweede verblijven. Artikel 2 Als tweede verblijf wordt beschouwd elke woongelegenheid waarvan degene die er kan verblijven voor deze woongelegenheid niet ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente KORTENAKEN, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, Gemeenteraad van 8 nov

11 grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans. Als tweede verblijf wordt niet beschouwd: a) het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit; b) de tenten en woonaanhangwagens; c) verplaatsbare caravans, tenzij deze tenminste zes maanden van het belastingsjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden; d) de leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs voorgelegd wordt dat zij in de loop van het aan het belastingsjaar voorafgaande kalenderjaar niet als tweede verblijf werd aangewend. Artikel 3 De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf. Artikel 4 De belasting wordt vastgesteld op 500 Euro per tweede verblijf per jaar. Artikel 5 De belasting is ondeelbaar en voor het ganse belastingsjaar verschuldigd door de eigenaar op 1 januari van het belastingsjaar. Artikel 6 De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. Artikel 7 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Artikel 8 De eigenaar van een tweede verblijf is verplicht bij het gemeentebestuur aangifte te doen, binnen de dertig dagen, van elk tweede verblijf dat zij in de gemeente bezitten, door middel van een door het College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld formulier, te bekomen bij de gemeente. Artikel 9 Bij gebreke van aangifte of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve inkohiering wordt aan de belastingplichtige een aangetekend schrijven betekend met vermelding van de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een ter mijn van 30 kalenderdagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk in te dienen. De ambtshalve vaststelling van de belastingsaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaren volgend op 1 januari van het aanslagjaar. Deze termijn wordt met twee jaren verlengd bij overtreding van de belastingsverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen. Artikel 10 De overtredingen vermeld in artikel 2 worden vastgesteld door een daartoe aangesteld personeelslid. De door hem opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. Artikel 11 Zonder afbreuk te doen aan de bepaling van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting en artikelen 126 tot en met 175, van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. Artikel 12 BEZWAAR Het artikel 9 van het decreet van 30 mei 2008 is volledig van toepassing in de bezwaarprocedure. Gemeenteraad van 8 nov

12 Bezwaar moet ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen dat als bestuursoverheid handelt. De bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, ondertekend en met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden binnen drie maanden vanaf de derde dag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet. Het bezwaarschrift moet uitdrukkelijk vermelden of de belastingplichtige of zijn wettelijke vertegenwoordiger wenst gehoord te worden op hoorzitting. Artikel 13 Afschriften van dit besluit worden toegezonden aan de Provinciegouverneur van Vlaams- Brabant, Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Binnenlands Bestuur, Leuven. Artikel 14 Dit reglement zal van kracht zijn na afkondiging ervan overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het nieuw gemeentedecreet. Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (18/18). hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 11. Opcentiemen op de milieuheffing D e R a a d, Gelet op het gemeentedecreet, art 42 en 43 Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op artikel 47, 7, gewijzigd bij decreet van 21 december 1990; Gelet op het besluit van 16 oktober 1991 van de Vlaamse Executieve betreffende de medewerking van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest aan de inning van gemeentelijke opcentiemen op sommige milieuheffingen; Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 betreffende het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, BESLUIT Artikel 1 Er worden voor het dienstjaar 2012, (twintig) 20 opcentiemen geheven op de milieuheffingen ingesteld door het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, meer bepaald artikel 47, 7, zoals gewijzigd bij decreet van 21 december Artikel 2 Met het oog op de invordering van de opcentiemen doet de gemeente een beroep op de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest (OVAM). Artikel 3 Het bedrag van de gemeentelijke opcentiemen op de geïnde milieuheffingen, met inbegrip van de bedragen voortvloeiend uit ambtelijke aanslagen en navorderingen, verminderd met 5 % invorderingskosten, wordt door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest, op de rekening van het Gemeentebestuur bij de N.V. Dexia gestort vóór het einde van de maand die volgt op de maand waarin de inning is geschied. Gemeenteraad van 8 nov

13 Artikel 4 Na afloop van het kalenderjaar zendt de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest aan het Gemeentebestuur een lijst met vermelding van : a) Naam en adres van de heffingplichtigen die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn; b) Per heffingsplichtige, de hoeveelheid afvalstoffen, waarvoor de milieuheffingen werden betaald; c) Per heffingsplichtige het totaal van de geïnde heffingen; d) De totale opbrengst van de opcentiemen die, op basis van de inningen, aan de gemeente toekomt;. Het bedrag van de aangerekende inningskosten en het bedrag dat aan de gemeente werd gestort. Artikel 5 Afschriften van dit besluit worden toegezonden aan de Provinciegouverneur van Vlaams- Brabant, Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Binnenlands Bestuur, LEUVEN, en aan de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. Artikel 6 Dit reglement zal van kracht zijn na afkondiging ervan overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet. Goedgekeurd met stemmen. hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant, Debacker. 12. Belastingverordening op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten De Gemeenteraad, OMZENDBRIEF BB/2009/06 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, met latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 10; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 betreffende het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en beheer (VLAREA), met latere wijzigingen, Gelet op de uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen van 18 juli 2008;, Gelet op de financiële toestand van de gemeente, Na beraadslaging, Besluit: Artikel 1 Gemeenteraad van 8 nov

14 Er wordt voor dienstjaar 2012, eindigend op 31 december 2012 een gemeentebelasting gevestigd op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid. Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen. De opsomming is niet limitatief. Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als zijnde geadresseerd. Artikel 2 De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de drukker om te drukken, of die opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren. Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 5 of niet gekend is, is de belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt vermeld. De drukker en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of product wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Artikel 3 De tarieven bedragen: euro per bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk Artikel 4 Er is een vrijstelling van belasting: _ wanneer de in artikel 2 bedoelde opdracht tot drukken of produceren uitgaat van politieke partijen die een lijst indienden voor de Europese, de federale, de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke verkiezingen, of van kandidaten die op een dergelijke lijst voorkomen, en dit voor zover de drukwerken of gelijkgestelde producten verspreid worden in de periode tussen de in de betreffende kieswetgeving vastgestelde datum van terhandstelling van de voordrachten van de kandidaten en de dag van de verkiezing; _ wanneer de verspreide drukwerken of gelijkgestelde producten hoofdzakelijk verband houden met een gemeentelijke volksraadpleging, en dit voor zover de drukwerken of producten verspreid worden in de periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in art. 206 van het gemeentedecreet en de beslissing van de gemeenteraad (of de districtsraad) om op een dergelijk verzoek niet in te gaan, of in de periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in art. 206 van het gemeentedecreet en de dag van de volksraadpleging of in de periode tussen de beslissing van de gemeenteraad (of: districtsraad) op eigen initiatief en de dag van de volksraadpleging. _ voor de belastingplichtigen die in het Vlaamse gewest de reële kostprijs van de inzameling en recyclage van het oud papier afkomstig van hun drukwerken betalen via het fonds oud papier dat in het kader van de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen werd ingesteld. Er is vrijstelling van belasting voor drukwerken en gelijkgestelde producten van socio-culturele en sportverenigingen, erkende gemeentelijke verenigingen en vormings- en onderwijsinstellingen. Artikel 5 De belastingplichtige moet binnen de veertien dagen na de verspreiding aangifte doen bij het gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag en een specimen van het verspreide drukwerk of het gelijkgesteld product. Gemeenteraad van 8 nov

15 Ingeval van periodieke verspreidingen kan een aangifte binnen de veertien dagen na de eerste verspreiding, ook gelden voor de daaropvolgende verspreidingen tijdens hetzelfde aanslagjaar. In dit geval, kan de belastingplichtige tussen 1 en 15 december een regularisatie-aangifte voor het ganse aanslagjaar indienen. De belastingplichtige die vrijgesteld is overeenkomstig artikel 4 3, moet binnen de veertien dagen na de eerste verspreiding van het aanslagjaar, aangifte doen bij het gemeentebestuur. In deze aangifte verklaart hij dat hij aangesloten is bij het fonds oud papier dat in het kader van de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen werd ingesteld en dat hij in het Vlaamse gewest de reële kostprijs van de inzameling en recyclage van het oud papier afkomstig van zijn drukwerken bij het fonds oud papier betaalt. Het fonds oud papier maakt één keer per jaar, voor 15 mei, aan de gemeenten de lijst bekend van haar leden die de reële kostprijs van de inzameling en de recyclage van hun drukwerken betaald hebben. Artikel 6 Bij gebreke van een aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. Artikel 7 De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een percentage van 25 % van de verschuldigde belasting, met een minimum van 15 euro, bij een eerste overtreding, en 50% bij een tweede en volgende overtreding binnen hetzelfde belastingjaar Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd. Artikel 8 De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. Artikel 9 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Artikel 10 De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. Artikel 11 Gemeenteraad van 8 nov

16 Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4,6 tot 10 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. Artikel 12 Dit reglement zal van kracht zijn na afkondiging ervan overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (18/18). hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 13. Hartje Hageland: wijziging statuten en huishoudelijk reglement De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 17/07/2005 (BS van 31/08/2005),, zoals gewijzigd, inzonder artikel 42 en artikel 43; Gelet op decreet van 6 juli 2001 (BS van 31/10/2001) houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 (BS van 15/05/2009), dat in werking trad op 01/09/2009; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid (BS van 19/10/2007), gewijzigd bij BVR van 10 december 2010 (BS 17/12/2010); Gelet op het Ministerieel Besluit van 13 december 2010, inzonder artikel 2, betreffende de open oproep voor het indienen van subsidieaanvragen; Gelet op het raadsbesluit d.d. 22 april 2008 houdende de toetreding tot Hartje Hageland. Gelet op het ministerieel besluit van 1 september 2008 betreffende de goedkeuring van de toekenning van subsidies voor het project Interlokale vereniging Hartje Hageland van de vier betrokken gemeenten; Gelet op de principiële beslissing van 7 februari 2011 van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kortenaken aangaande de intentieverklaring voor verderzetting van het woonbeleidsproject Hartje Hageland; Gelet op de het raadsbesluit van 24 mei 2011 betreffende de goedkeuring van de subsidieaanvraag van Hartje Hageland voor de werking ; Overwegende dat het beheerscomité van de interlokale vereniging Hartje Hageland, d.d. 20 april 2011, besliste de statuten en huishoudelijk reglement aan te passen aan de nieuwe reglementeringen en daarvoor de nodige wijzigingen in onderstaande artikelen aan te brengen; Wonen Vlaanderen liet ook weten dat de aanpassingen van de statuten, zoals door het Beheerscomité goedgekeurd vorige vergadering volgens decreet toch door de gemeenteraden dienen goedgekeurd te worden. De aanpassingen aan de statuten zijn inmiddels opgesteld. Het Beheerscomité besliste in zitting van 14 september dat deze door Hartje Hageland doorgestuurd zullen worden naar de bevoegde gemeentediensten, samen met de tekst waarin de aanpassingen aangeduid zijn (bijlage A). Gemeenteraad van 8 nov

17 (Volledige dossier ter inzage bij stedenbouwkundig ambtenaar. In de bijlage A wordt weergegeven welke artikelen worden gewijzigd. Nieuwe volledige versie is ter beschikking op de dienst Ruimtelijke ordening en bij de gemeentesecretaris.) Samenvatting wijzigingen in statuten: - Art. 19: wijziging selectie bij aanwerving. - Art. 21: de zin invulling van de taken van de andere personeelsleden worden later ingevuld wordt vervangen door de huidig aangeworven personeelsleden samen met de hoofddoelen van hun functies. Samenvatting wijzigingen in huishoudelijk reglement: - aanpassing van de verplichte activiteiten (van 3 naar 5 cfr. BVR) en facultatieve activiteiten. + idem art 21 statuten. Gelet op de beraadslaging; Besluit: Enig artikel: de gemeenteraad verklaart zich akkoord met de wijzigingen in de statuten en in het huishoudelijk reglement van Hartje Hageland Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (18/18). hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 14. Aanvullende aanpassingspremie ter bevordering van het levenslang en aangepast wonen Hernieuwing voor het werkingsjaar 2012 De raad: Gelet op het gemeentedecreet art 40 & 42; Gelet op de goedkeuring van het gemeentelijk premiereglement Aanvullende aanpassingspremie ter bevordering van het levenslang en aangepast wonen goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 25 mei 2010; Overwegende dat de gemeente in een samenwerkingsverband met de omliggende gemeenten, Hartje Hageland, een stimulans wil geven voor een goed huisvestingsbeleid, en zoals aangegeven in artikel 1 van onderstaand reglement om een aanzet te doen in het aangepast wonen met de nodige voorzieningen; Het reglement stemt zich af op en is supplementair aan de provinciale regeling, Reglement voor het toekennen van aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap. Op voorstel van het college, Na beraadslaging; Besluit: Art. 1. Het hiernavolgende reglement wordt goedgekeurd Gemeenteraad van 8 nov

18 Reglement houdende aanvullende aanpassingspremie ter bevordering van het levenslang en aangepast wonen TITEL I: Doel Artikel 1 Om het levenslang en aanpasbaar wonen te stimuleren en aldus huishoudens de mogelijkheid te bieden zolang mogelijk thuis te blijven wonen, wordt een premie toegekend aan de particuliere personen die op het grondgebied van de gemeente Kortenaken in hun woning aanpassingen doorvoeren ter bevordering van hun huidige of toekomstige specifieke leefsituatie, en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van onderhavig reglement. TITEL II: VOORWAARDEN Artikel 2 1 Om recht te hebben op de aanvullende gemeentelijke aanpassingspremie moet men eerst een premieaanvraag indienen voor de aanpassingspremie van woningen van oudere en personen met een handicap van de provincie Vlaams-Brabant. Enkel indien aan de voorwaarden van het premiereglement van de provinciale aanpassingspremie van woningen van oudere en personen met een handicap voldaan wordt, kan de gemeente Kortenaken een aanvullende premie voor het levenslang en aangepast wonen toekennen. Alle specifieke voorwaarden staan vermeld in het premiereglement voor de aanpassingspremie van woningen van oudere en personen met een handicap van de provincie Vlaams-Brabant. Voor de rechthebbende moet het besluit tot uitbetaling van een aanpassingspremie, zoals goedgekeurd door de provincieraad van Vlaams-Brabant op 1 februari 2005, genomen zijn door de provincie Vlaams-Brabant voor aanpassingswerken voor ouderen en personen met een handicap. 2 Enkel besluiten genomen door de provincie Vlaams-Brabant die dateren na de inwerkingtreding van dit reglement komen in aanmerking. TITEL III: PREMIE Artikel 3 Aan de rechthebbende wordt een aanvullende gemeentelijke aanpassingspremie toegekend van 50% van de kostprijs van de werken, factuurbedrag incl. btw, met een max. van 500 euro. Artikel 4 1 De rechthebbende verbindt er zich toe de gewestelijke en enig andere premies aan te vragen, waarop hij recht zou kunnen hebben in verband met de uit te voeren werken aan de onder dit reglement bedoelde woning. Op vraag van de gemeentelijke diensten moet de rechthebbende het bewijs van de aanvragen alsook de beslissing over de toegekende toelagen over maken aan de gemeentelijke diensten. Dit gebeurt voorafgaandelijk aan de definitieve toekenning van de gemeentelijke premie. Voor inlichtingen over deze en andere premies kan men informatie bekomen bij het wooninfopunt van Hartje Hageland. Elke woensdag van 9:00 tot 12:00 in het gemeentehuis van Kortenaken, Dorpsplein Kortenaken, of telefonisch op afspraak (016/ ) in Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22 te 3390 Tielt-Winge. 2 De gemeentelijke toelage, zoals bepaald door dit besluit, kan in geen geval meer bedragen dan het restbedrag, zijnde het bedrag dat ten laste blijft van de aanvrager/rechthebbende nadat van de kostprijs van de werken, alle premies die voor diezelfde werken zijn toegekend werden afgetrokken. TITEL IV: SLOTBEPALINGEN Gemeenteraad van 8 nov

19 Artikel 5 Alle ten aanzien van de gemeente Kortenaken aangegane verbintenissen vervallen van rechtswege bij overlijden van de premieaanvrager, bij onteigening of volledige vernieling van de woning. Artikel 6 Alle betwistingen over de toepassing van onderhavig reglement worden beslecht door het College van Burgemeester en Schepenen. Betwistingen moeten binnen één maand na kennisgeving aan de premieaanvrager en per aangetekend brief gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsplein Kortenaken. Artikel 7 Onderhavig reglement treedt in werking vanaf 01/01/2012 Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (18/18). hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 15. De buitengewone algemene vergadering van Riobra van 25 nov 2011 De gemeenteraad, Gelet op het feit dat de gemeente KORTENAKEN aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Riobra; Gelet op de uitnodigingsbrief van 13 oktober 2011 van Riobra voor de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2011 met agenda, documentatie en toelichting; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Overwegende dat artikel 44, 3 alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Overwegende dat de gemeente recht heeft op maximum 2 afgevaardigden op de buitengewone algemene vergadering van Riobra en dat de volmacht het aantal aandelen moet bepalen voor dewelke iedere lasthebber aan de stemming zal deelnemen; Overwegende dat de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Riobra beschikt over stemmen; Gaat over, bij geheime en afzonderlijke stemmingen tot de aanduiding van de volmachtdragers op de buitengewone algemene vergadering van Riobra; Beslist: Artikel 1 : De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Riobra van 25 november 2011 goed te keuren. Artikel 2 : Mevrouw MIA LEMMENS,raadslid, en de heer ALBERT BILS, schepen, aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Riobra die zal plaatsvinden op 25 november 2011 waarbij de volmachtdragers eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn. Gemeenteraad van 8 nov

20 Artikel 4 : Bovengenoemde volmachtdragers te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van Riobra van 25 november 2011 te handelen en te beslissen conform de beslissing van de gemeenteraad. Artikel 5 : Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan Riobra, Oude Baan 148, 3210 Lubbeek, t.a.v. de heer Paul Bouwens, gevolmachtigde. Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (18/18). hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries, Depre-Geysenbergs, J. Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant. 16. Mandaat op de Algemene Vergadering van EcoWerf _ 14 dec 2011 Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf; Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf; Gelet op de uitnodiging van 16 september 2011 voor de Algemene Vergadering van EcoWerf van 14 december 2011, met bijhorende agenda en bijlagen. Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering van EcoWerf volgende punten bevat: _Samenstelling van het bureau _Goedkeuring verslag van de vorige vergadering _Budgetten 2012 _Werkingsbijdragen 2012 _Actualisering van de presentiegelden _Diversen Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeente op de Algemene Vergadering waar deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad en dat deze aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke Algemene Vergadering. Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld; Overwegende dat derhalve voor de Algemene Vergadering een vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd; Overwegende dat de gemeenteraad alle voormelde agendapunten heeft besproken en geen bemerkingen dienaangaande geuit; Gemeenteraad van 8 nov

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014 31/12/2019 De Gemeenteraad,

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

DECREET GROND- EN PANDENBELEID

DECREET GROND- EN PANDENBELEID DECREET GROND- EN PANDENBELEID VANDEN BROELE Colofon Verantwoordelijke uitgever: Departement RWO Druk: Vanden Broele Grafische Groep Depotnummer: D/2009/3241/298 Copyright Departement RWO INLEIDING Deze

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

Zitting van 23 december 2013

Zitting van 23 december 2013 Zitting van 23 december 2013 Aanwezig : De Heer Callens K., Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K., en Lepla M.; Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 24.12.1993 (B.S. van 22.1.1994)

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 1 [BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 tot coördinatie van de decreten inzake de voorzieningen voor bejaarden (B.S. 20.VIII.1992) 2 Art. 1. Zijn gecoördineerd overeenkomstig de bij

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie