Zitting van 24 april 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zitting van 24 april 2012"

Transcriptie

1 Provincie Vlaams-Brabant NOTULEN van de GEMEENTERAAD Zitting van 24 april 2012 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries, schepenen, De heren A. Alles, P. Francen, P. Vandijck, C. Bouvin, mevr M. Geens-Lemmens, B. Depré-Geysenbergs, Mevr. R. Veulemans, de heren J. Cardoen, A. Eyletten, dr. Ludo De Roo, M. Coomans, mevrouwen M. Courant en J. Vanlaer, raadsleden. mevr Annita Vandenbroeck, OCMW voorzitter schepen, z/s, en J. Van Brusselt, secretaris Verontschuldigd : Mevr. G. Vandewijngaerden, schepen, en dr. Jos Debacker, raadslid. 1. Notulen van de vorige zitting 2. Retributiereglement Kinderhoogdag 1 juli Retributiereglement uitstappen buitenschoolse kinderopvang Zomervakantie Vaststelling onkostenvergoeding vrijwilligers IBO 5. Mandatering voor de algemene vergadering van de Watering Het Velpedal op 08 mei Mandatering voor de algemene vergadering van de intercommunale Diest Uitbreiding CV op 08 mei Mandatering voor de algemene vergadering van de Intercommunale WaterMaatschappij op 23 mei Mandatering voor de jaarvergadering van Hofheide IGS, 12 juni Restauratie van de kapel van de H. Verlosser op Ransberg 10. Samenstelling van het Centraal Kerkbestuur 11. VERDAAGD: Overeenkomst in verband met de aanhorigheden langs de voormalige Provincieweg N29, van gewestelijk belang 12. Mandatering voor jaarvergadering van PBE 25 mei Vragen De burgemeester opent de zitting en doet bij aanvang volgende mededelingen - Het overlijden van de heer THEUNIS, oud burgemeester van RANSBERG: hij was er 18 jaar burgemeester tot aan de fusie van gemeenten op 1 jan 1977; uitvaart is woensdag 25/04; - Verdaging van een punt van de dagorde, namelijk het protocol met het Gewest over de N29 - Toevoeging van een punt: mandatering voor de jaarvergadering van de PBE op vr 25 mei. 1. Notulen van de vorige zitting 2. Retributiereglement Kinderhoogdag 1 juli 2012 Gelet op het gemeentedecreet, Gemeenteraad van 24 april

2 In uitvoering van de engagementen in het jeugdbeleidsplan, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van d.d. 28/09/2010 en aanvaard door de bevoegde Minister op d.d. 25/11/2010, waarbij onder doelstelling jeugdbeleid 6 de organisatie van Kinderhoogdag is opgenomen Overwegende dat voor de organisatie hiervan de nodige budgetten zijn voorzien in de gemeentelijke begroting; 76109/ (kindercultuurdorp) en 76110/ (werkingsmiddelen jeugdcultuur) Overwegende dat het past dat de deelnemers een bijdrage betalen in de organisatiekost en het aan de raad toekomt om deze bijdragen vast te stellen; Overwegende de prijsafspraken binnen het provinciaal samenwerkingsverband Kinderhoogdag Op voorstel van het college, d.d. 16/04/2012 BESLUIT : Art.1. De bijdrage voor de Kinderhoogdag bedraagt 5 euro voor kinderen die individueel komen en 3 euro voor kinderen die met de jeugdvereniging deelnemen. Ook ouders die deelnemen aan voorstellingen of workshops dienen de bijdrage te betalen. Art.2. De bijdrage wordt contant betaald bij de inschrijving. Bij annulering wordt geen terugbetaling verricht, tenzij in gevallen van heirkracht; Art.3. Afschrift van de huidige beslissing wordt gedurende minimaal 20 dagen aangeplakt op het aanplakbord aan het gemeentehuis. Art. 4. Afschrift van de huidige beslissing wordt binnen de 20 dagen verzonden naar het Agentschap Binnenlands Bestuur, onder de toezichtregeling. 3. Retributiereglement uitstappen buitenschoolse kinderopvang Zomervakantie 2012 De Gemeenteraad, Gelet op gemeentedecreet ; Overwegende dat men in de vakantieplanning van de buitenschoolse kinderopvang daguitstappen dient op te nemen; Overwegende dat het noodzakelijk is om aan de deelnemers hiervoor een extra bijdrage aan te rekenen en dit alzo opgenomen werd in het huishoudelijk reglement; Overwegende dat de deelnemers al dan niet de vrije keuze hebben om aan deze geleide daguitstap deel te nemen; Overwegende dat de deelnemers tijdens deze daguitstappen onder toezicht staan en gratis verzekerd zijn door de buitenschoolse kinderopvang; BESLUIT : Art.1. Voor de deelname aan de daguitstappen georganiseerd door de buitenschoolse kinderopvang tijdens de Zomervakantie 2012 wordt volgende bijdrage gevraagd : DATUM DAGUITSTAP RETRIBUTIE Donderdag 19 juli Pirateneiland 6,5 (inkom + ijsje) Gemeenteraad van 24 april

3 Dinsdag 07 augustus Technopolis Mechelen 9,0 (inkom + picknick) Maandag 27 augustus Flipperland Herselt 9,0 (Boerderijbezoek + buitenspeeltuin + ijsje + drankje) Art.2. De bijdrage wordt betaald bij de inschrijving. Bij annulering wordt geen terugbetaling verricht, tenzij in gevallen van heirkracht; Art.3. Afschrift van de huidige beslissing wordt verzonden naar agentschap binnenlands bestuur, onder de toezichtsregeling. 4. Vaststelling onkostenvergoeding vrijwilligers IBO De Gemeenteraad, Gelet op gemeentedecreet ; Overwegende dat er tijdens de vakantieperiodes nood is aan extra personeel; Overwegende dat vrijwilligers worden ingezet om dit tekort op te vangen; Overwegende dat de vrijwilligerswet een mogelijkheid voorziet om de vrijwilliger te vergoeden voor de onkosten die hij maakt in het kader van zijn vrijwilligerswerk; Overwegende dat hiervoor een forfaitaire onkostenvergoeding kan toegekend worden die maximaal 31,44 per dag mag bedragen; BESLUIT : Art.1. Voor een volledige dag wordt de onkostenvergoeding bepaald op 30,00 per dag en voor een halve dag op 20,00 per dag. Art.2. Afschrift van de huidige beslissing wordt verzonden naar agentschap binnenlands bestuur onder de toezichtregeling 5. Mandatering voor de algemene vergadering van de Watering Het Velpedal op 08 mei 2012 Watering Het Velpedal, gewone algemene vergadering, 08 mei om uur in PC Bunsbeek. Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale; Gemeenteraad van 24 april

4 Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking en meer in het bijzonder de artikelen 4, 39, 40, 41, 42, 44, 52, 53, 56, 59, 64, 72, 73, 74, 76 en 78 van dit decreet; Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeenten op de algemene vergadering waar deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad en dat deze aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke algemene vergadering; Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 6/7/2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld; Gelet op het feit dat onze gemeente behoort tot het werkgebied van deze Watering; Gelet op de uitnodiging met dagorde voor de algemene vergadering van 08 mei 2012 om 14 uur in het Parochiecentrum van Bunsbeek; Op de dagorde onder meer: Verslag vorige vergadering 3 mei 2011, Rekening 2011 en werkzaamheden 2011, Staat der uit te voeren werken dienstjaar 2013, Ontlasting niet inbare bedragen belastingen, Vaststelling van de aanslagvoet gewone belasting 2012, Vaststellen van begroting 2012, Mededelingen en varia. BESLUIT Art. 1. De gemeenteraad mandateert de heer Albert BILS, schepen, om met volmacht de gemeente Kortenaken te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de Watering Velpedal op 08 mei 2012, om 14 uur in parochiecentrum Bunsbeek. Veulemans, Coomans, Geens-Lemmens, Eyletten, De Roo; Depre-Geysenbergs, J. Debacker, P. Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer. 6. Mandatering voor de algemene vergadering van de intercommunale Diest Uitbreiding CV op 08 mei Di 08/ uur DIEST UITBREIDING CV : statutaire algemene vergadering Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking en meer in het bijzonder de artikelen 4, 39, 40, 41, 42, 44, 52, 53, 56, 59, 64, 72, 73, 74, 76 en 78 van dit decreet; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Diest Uitbreiding CV Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeenten op de algemene vergadering waar deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad en dat deze aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke algemene vergadering; Gemeenteraad van 24 april

5 Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 6/7/2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld; Gelet op de uitnodiging dd 06/04/2012 voor de algemene vergadering op 08 mei, met dagorde: 1. Verslag over de toestand en de jaarrekening; 2. Bestemming van winst 2011; 3. Kwijting bestuurders; 4. Benoeming, herbenoeming van sommige bestuurders; 5. Varia Overwegende dat derhalve voor deze algemene vergadering Diest Uitbreiding CV een vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd. Overwegende dat de gemeenteraad deze agendapunten heeft besproken en om hiernavolgende redenen terzake het volgende standpunt inneemt. Gelet op de bespreking Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; BESLUIT : Artikel 1 : De heer Michel VANDER VELPEN aan te duiden als vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Diest Uitbreiding CV op 8 mei 2012, met de nodige volmachten. Artikel 2 : Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene vergadering van Diest Uitbreiding CV op 8 mei 2012 als volgt vast te stellen : goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering;. 7. Mandatering voor de algemene vergadering van de Intercommunale WaterMaatschappij op 23 mei 2012 Wo 23/ uur IWM: statutaire algemene vergadering in Hasselt Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking en meer in het bijzonder de artikelen 4, 39, 40, 41, 42, 44, 52, 53, 56, 59, 64, 72, 73, 74, 76 en 78 van dit decreet; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij de Intercommunale WaterMaatschappij Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeenten op de algemene vergadering waar deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad en dat deze aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke algemene vergadering; Gemeenteraad van 24 april

6 Gelet op uitnodiging en agenda: 1. Samenstellen bureau 2. Verslag vorige vergadering; 3. Balans en resultatenrekening 2011; 4. Bestemming van het resultaat; 5. Kwijting aan bestuurders en commissaris; Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 6/7/2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld; Overwegende dat derhalve voor deze algemene vergadering een vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd. Overwegende dat de gemeenteraad deze agendapunten heeft besproken en om hiernavolgende redenen terzake het volgende standpunt inneemt. Gelet op de bespreking Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; BESLUIT Artikel 1 : De heer ANDRE EYLETTEN, raadslid aan te duiden als vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de Intercommunale WaterMaatschappij IWM op 23 mei Artikel 2 : Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene vergadering van de Intercommunale WaterMaatschappij op 23 mei 2012 als volgt vast te stellen : goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering;. 8. Mandatering voor de jaarvergadering van Hofheide IGS, 12 juni di 12 juni om uur, in Werfkeet, Hofheide, Nieuwrode. (welkom en rondleiding vanaf 19 uur). DE GEMEENTERAAD Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking en meer in het bijzonder de artikelen 4, 39, 40, 41, 42, 44, 52, 53, 56, 59, 64, 72, 73, 74, 76 en 78 van dit decreet; Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGS HOFHEIDE, intergemeentelijk crematorium, Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeenten op de algemene vergadering waar deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad en dat deze aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke algemene vergadering; Gemeenteraad van 24 april

7 Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 6/7/2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld; Gelet op de uitnodiging met agenda: Verslag van buitengewone alg vergadering dd 13 dec 2011, Vaststellen van jaarrekening en jaarverslag 2011, Kwijting aan bestuurders en commissaris, Evolutie van de bouwwerken, Gunning van loten 4 (crematieovens), 5 (liften), 6 (afwerking), 7 (meubilair), 8 (omgevingsaanleg) Overwegende dat derhalve voor de algemene vergadering dd. 12 juni 2012 een vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd. Overwegende dat de gemeenteraad deze agendapunten heeft besproken en om hiernavolgende redenen terzake het volgende standpunt inneemt. Gelet op de bespreking Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; BESLUIT : Art. 1. Mevrouw MIA LEMMENS, raadslid aan te duiden als vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Hofheide op 12 juni Art. 2. Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene vergadering van 12 juni 2012 als volgt vast te stellen : goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering; Art. 3. Afschrift van dit besluit te sturen aan Hofheide, p/a., Jacques Roggen, Broekstraat 10, 3150 Haacht. 9. Restauratie van de kapel van de H. Verlosser op Ransberg De RAAD, Bij besluit van 21 december 2010 van de gemeenteraad, werd goedkeuring gegeven om een dossier te laten opstellen voor de restauratie van de kapel van de Verlosser Ransberg en de Kerkfabriek van Ransberg zou daarbij optreden als bouwheer; meer bepaald werd de kerkfabriek gemachtigd om een ontwerper daartoe aan te stellen. Overwegende dat de gemeente stelt dat een maximale subsidiering moet gehaald worden via de subsidiemogelijkheden voor de restauratie van erkende monumenten en dat in die procedure meer prioriteit kan gehaald worden indien de gemeente het dossier beheert als bouwheer; Overwegende de bespreking hiervan in het overleg met de diensten onroerend erfgoed van de Vlaamse gemeenschap, met de centrale kerkraad (20 maart 2012), en in de schoot van de kerkraad zelf (21 maart 2012); BESLUIT Gemeenteraad van 24 april

8 Art. 1. De gemeenteraad besluit om zijn beslissing van 21 december 2010 te herzien en ten aanzien van het restauratiedossier Kapel van de H. Verlosser Ransberg, zelf als bouwheer op te treden en daarbij de maximale aanwending van subsidies na te streven; Art. 2. De gemeenteraad besluit om het college te machtigen om bij toepassing van art 17 2 de ontwerper aan te stellen ter voorbereiding van het subsidie- en aanbestedingsdossier. Art. 3. De nodige kredieten, erelonen voor het ontwerp, zullen bij de eerstvolgende begrotingswijziging ingeschreven worden. 10. Samenstelling van het Centraal Kerkbestuur KENNISGEVING De CKR heeft tijdens zijn vergaderingen van 16/12/2011 en 14/02/2012 zijn samenstelling opnieuw bepaald. Zij behouden hun mandaat tot De leden Functie Adres RAF DE SMEDT Van rechtswege Staatsbaan 152, 3460 Bekkevoort FETS JOHNNY Voorzitter Zuurbemdesteenweg 11, 3471 Hoeleden HEUSDENS OMER Secretaris Heerbaan 52, 3472 Kersbeek-Miskom VAN DEN BORRE JOS Lid Molenstraat 12, 3473 Waanrode LAMBEETS SIMONNE Lid Kapelstraat 6, 3470 Ransberg LOGIST RUDI Expert Netelzeepstraat 36 a, 3460 Bekkevoort 11. VERDAAGD: Overeenkomst in verband met de aanhorigheden langs de voormalige Provincieweg N29, van gewestelijk belang Met het M.B. van 7 januari 2009 zijn de provinciewegen van gewestelijk belang vanaf 1 januari 2009 ingedeeld bij de gewestwegen. Voor de gemeente Kortenaken betreft het de N29 Charleroi - Diest - Beringen (tussen de kilometerpunten van 67,700 tot 68,000 en van 68,400 tot 70,175). In de protocolovereenkomst die hieromtrent tussen het Vlaamse Gewest en de provincie Vlaams- Brabant werd afgesloten, worden een aantal aanhorigheden langs deze wegen opgesomd die aan de gemeente toebehoren en die bijgevolg niet door de provincie kunnen worden overgedragen aan het Vlaamse Gewest. Om geen onduidelijkheden te laten ontstaan in verband met deze aanhorigheden, is het aangewezen dat tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente een overeenkomst wordt afgesloten die de gangbare administratieve praktijk formaliseert. Gemeenteraad van 24 april

9 De tekst van het voorgestelde protocol bevat evenwel bepalingen toch niet zo duidelijk zijn. Daarover wordt bijkomende informatie gevraagd BIJGEVOLG Het punt wordt nu verdaagd en in een latere zitting hernomen. 12. Mandatering voor jaarvergadering van PBE 25 mei DE RAAD Gelet op het decreet intergemeentelijke samenwerking, Overwegende dat de gemeente een uitnodiging ontving voor de jaarvergadering van de PBE op 25 mei Op de agenda staan daar dan: 1. Goedkeuring notulen van 27/05/2011; 2. Jaarrekening 2011 (de beknopte versie van dit jaarverslag is ter inzage bij de secretaris) 3. Kwijting aan bestuurders en commissarissen 4. Verlenging renovatiefonds 5. Statutaire benoemingen 6. Varia en rondvraag. Gelet dat de gemeenteraad de volmachtdrager voor de algemene vergaderingen van de intercommunale PBE reeds heeft aangeduid tot het einde van de lopende legislatuur, namelijk raadslid Martin COOMANS; Na beraadslaging, BESLUIT, Artikel 1: De punten vermeld op de agenda van de algemene vergadering van de PBE van 25/05/2012 goed te keuren. Artikel 2: De jaarrekening 2011 van de PBE goed te keuren. Artikel 3: De voorgestelde statutenwijziging van de PBE goed te keuren. Artikel 4: De volmachtdrager te mandateren om op de algemene vergadering van 27 mei 2011 te handelen en te beslissen conform de beslissing van de gemeenteraad. Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan de PBE, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek. Gemeenteraad van 24 april

10 13. Vragen Raadslid Jonathan CARDOEN informeert naar de start van de werken op de Klipgaardenstraat en daaraan verbonden naar de planning van Aquafin terzake. Daarop aansluitend merkt raadslid FRANCEN op dat die werken gegund werden voor ca euro, en gebaseerd op een gemeenteraadsbesluit van juli 2011, waarin sprake is van een raming meer dan euro. Hij concludeerde daaruit dat er een gunning is geweest op een niet goedgekeurd bestek. De burgemeester antwoordt dat het de bedoeling is om volgende week de aannemer te laten beginnen met affrezen en aanbrengen van een nieuwe slemlaag. Zoals toen, bij aanvang van die bespreking reeds in de gemeenteraad was medegedeeld, hadden we die dag zelf vernomen dat Aquafin grote werken programmeert doorheen de Klipgaardenstraat, en dat we derhalve niet het volledige project zouden uitvoeren, doch te beperken tot het hoogst noodzakelijke: een slemlaag van de grote verkeerspoort tot aan kruispunt met Boterbergstraat. Raadslid VANDIJCK herneemt zijn eerdere vraag naar de verschuiving van de bushalte Meyenberg te Miskom (de mensen van de Wittebosstraat moeten nu 50 meter verder gaan om de bus te nemen). Waarop Jonathan CARDOEN wijst op de noodzaak van een voetpad daar naartoe en de verkeersveiligheid. Schepen BILS antwoordt dat we eraan werken en verwijst naar de 50 Km snelheidszone die daar van toepassing is. Inzake de vraag van raadslid FRANCEN in de vorige zitting aangaande de werken op de Zuurbemdsesteenweg, antwoordt de burgemeester dat inderdaad een tweetal meter nieuwe beton werd opgebroken om een herstelling te doen van 2 buizen die verzakt waren. Dat was vastgesteld door Riobra bij testen. De aannemer heeft dat (op zijn kosten) hersteld en uitgevoerd op het moment dat de Zuurbemdsesteenweg toch moest afgesloten worden voor alle verkeer om ook de brug over de Velpe te voorzien van een fietspad. De burgemeester sluit de zitting om uur. Voor de notulen De secretaris De voorzitter Jan Van Brusselt Stefaan Devos, burgemeester. Gemeenteraad van 24 april

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014

5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014 20140519-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de dames en heren Dirk Van Mechelen, burgemeester-voorzitter, Sabine Van Dooren, Luc Devriese, Luc Janssens,

Nadere informatie