Loyalis Sparen & Beleggen NV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loyalis Sparen & Beleggen NV"

Transcriptie

1 Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012

2 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december Overzicht van het totaalresultaat Kasstroomoverzicht Vermogensstaat 10 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 11 6 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op het overzicht van het totaalresultaat 17 8 Overige toelichtingen 19 9 Risicomanagement 20 OVERIGE GEGEVENS 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 23 2 Statutaire regeling winstbestemming 23 3 Verwerking van het verlies Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 23 AANVULLENDE INFORMATIE 1 Personalia 26 Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 2 van 26

3 1 MEERJARENGEGEVENS 1.1 Samenvatting balansen ultimo over twee jaren ACTIVA 31 december december 2011 Vlottende activa Vorderingen en overige activa Liquide middelen VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN Eigen vermogen Schulden en overlopende verplichtingen Resultaat over de afgelopen twee jaren Baten uit bemiddelingsactiviteiten Opbrengsten uit overige bedrijfsactiviteiten 8 8 Kosten Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat (exclusief rente) Financiële baten en lasten 3-32 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen 0 0 Resultaat na belastingen Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 3 van 26

4 2 DIRECTIEVERSLAG 2.1 Algemeen De vennootschap is onder de naam Loyalis Sparen & Beleggen NV op 15 november 2007 opgericht. De directie van de vennootschap wordt gevoerd door Loyalis NV waarvan de directie bestaat uit de heren W.R.H. Vliex RA RO en A.W.J. van der Klugt. De vennootschap is een 100% dochter van Loyalis NV. 2.2 Resultaten en financiële positie Het resultaat vóór vennootschapsbelasting over 2012 bedraagt -1,7 miljoen en het balanstotaal ultimo 2012 bedraagt 0,8 miljoen. 2.3 Risicomanagement Algemeen Het doel van Loyalis Sparen en Beleggen (LSB) is het aanbieden van spaar- en beleggingsproducten. Met het realiseren van de doelstellingen van de organisatie gaan risico's gepaard. De risicomanagementsystemen van Loyalis zijn op het identificeren, monitoren en beheersen van deze risico's gericht. Risicomanagement vormt een vast onderdeel van het sturingsproces en is voor zowel de directie als de klanten van Loyalis van belang. Het risicomanagementproces binnen Loyalis is gebaseerd op het raamwerk van het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Het beoogt de belangrijkste risico's die het behalen van de bedrijfsdoelstellingen kunnen belemmeren, te mitigeren. Daartoe worden jaarlijks via 'risk self assessments' de belangrijkste strategische risico's geïdentificeerd. De doelstelling van deze 'risk self assessments' is het identificeren en beoordelen van de risico's die aan de strategie en doelstelling van Loyalis zijn verbonden. Daarnaast is het de doelstelling om de beheersmaatregelen te beoordelen die de organisatie heeft genomen en om inzicht te verkrijgen in de acties die eventueel aanvullend nodig zijn. Hierbij wordt LSB tevens gefaciliteerd en gemonitord door de afdeling Risk Management van de moedermaatschappij Loyalis NV. Voor een nadere detaillering rondom het risicomanagement van LSB verwijzen we naar pagina 20 van dit jaarverslag. Vanaf begin januari 2012 is het ingroeimodel actief voor Loyalis IdeaalSparen. In het ingroeimodel construeert KAS BANK NV een beleggingsportefeuille met een looptijd van ongeveer 1 jaar. Risico en rendement van deze portefeuille zijn primair voor rekening van KAS BANK NV. De klanten van Loyalis zullen van KAS BANK NV de spaarrente ontvangen, waardoor Loyalis geen renteverlies meer lijdt. Doel van het framework is de uitstroom uit IdeaalSparen te stoppen. Het rendement op de portefeuille is de maximale spaarrente die KAS BANK NV zal vergoeden. Indien KAS BANK NV een lagere rente vergoedt dan gemaakt wordt op de portefeuille, dan valt het verschil toe aan KAS BANK NV ter dekking van het additionele tegenpartijrisico in de portefeuille. De doelstelling voor 2012 is grotendeels gerealiseerd. Ondanks dat het spaarsaldo licht is gedaald is de uitstroom vele malen beperkter dan in voorgaande jaren. 2.4 Ontwikkelingen 2012 en vooruitblik 2013 De in 2012 behaalde beleggingsrendementen waren vooral te danken aan de Europese Centrale Bank (ECB). Eind juli zei Mario Draghi, president van deze centrale bank, met zeer grote nadruk dat ze alles in het werk zal stellen om de euro te redden. In augustus en september volgden details over de aanpak middels de aankondiging van het steunprogramma Outright Monetary Transactions (OMT) waarmee de ECB kortlopende staatsobligaties van noodlijdende eurolanden kan opkopen. Sindsdien zijn de spanningen op de Europese staatsobligatiemarkt aanzienlijk afgenomen. Sinds afgelopen september zien we dat ook de opkomende markten weer beter beginnen te presteren. Vooral China en India doen het goed. Het perspectief voor opkomende markten is veel beter geworden, sinds de wereldeconomie in het algemeen en China in het bijzonder duidelijke tekenen van herstel laten zien. Ook in de Verenigde Staten was duidelijk sprake van een verbetering van macro-economische indicatoren. De huizenmarkt lijkt zich te stabiliseren en ook de arbeidsmarkt vertoont tekenen van herstel. Hiermee samenhangend lijkt ook het consumentenvertrouwen te verbeteren. Bovenstaande factoren droegen wereldwijd bij aan de positieve stemming op de financiële markten. Het ingezette economische herstel is vooral toe te schrijven aan het ruime monetaire beleid van de centrale banken. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 4 van 26

5 De beleggingsfondsen van Loyalis Sparen & Beleggen hebben over 2012 een positief rendement laten zien, waarbij WereldRendement en de InlegGarantieFondsen met een lange looptijd, vanwege het grotere belang in Zakelijke Waarden, beter presteerden dan de InleggarantieFondsen met een korte resterende looptijd. Voor gedetailleerde informatie wordt verder verwezen naar het jaarverslag 2012 van het Loyalis Sparen & Beleggen Beleggingsfonds. Voor spaarders was 2012 een mager jaar. Banken konden bij de ECB aankloppen voor (goedkope) financiering, waardoor spaargeld minder interessant werd. De financieringsbehoefte van banken is in 2012 ook gedaald, omdat banken hypotheekportefeuilles in de aanbieding hebben gedaan. Begin 2012 bedroeg de gemiddelde spaarrente van de Top 10 aanbieders 3% (zonder beperkende voorwaarden). Bij Loyalis Sparen & Beleggen bedroeg het tarief op dat moment 2,3%. Eindejaar was het gemiddelde tarief nog maar 2,4%; bij Loyalis 1,9%. Door implementatie van het nieuwe spaarframework begin 2012 bedroeg de rentemarge van Loyalis Sparen & Beleggen NV 0. Vooruitblik De Directie is gematigd positief in haar verwachtingen voor Het monetaire beleid van de belangrijkste centrale banken in 2012 heeft de stabiliteit op de financiële markten sterk bevorderd. In Europa is door maatregelen van de ECB het vertrouwen toegenomen dat de problemen binnen de eurozone kunnen worden opgelost. Het vertrouwen is echter nog broos, en daadkracht is vereist om de hervormingen te implementeren. Wij verwachten dat beleggers het komende jaar de iets meer risicovolle beleggingen zullen opzoeken. De daling van de spaarrentes in 2012 heeft zich begin 2013 voortgezet. Wij verwachten dat de spaarrentes op een laag niveau zullen blijven in 2013, zeker zolang de ECB herfinancieringrente ook op een laag niveau handhaaft. In 2012 is opnieuw gekeken naar het producten-pakket van Loyalis in relatie tot de gewijzigde regelgeving (Bgfo 3) en de groeiende behoefte aan aanvullende inkomenszekerheid. De directie bekijkt momenteel op welke manier Loyalis beter kan inspelen op deze ontwikkelingen. Individuele vermogensopbouw is één van de 3 pijlers in de nieuwe strategie van Loyalis. Loyalis Sparen & Beleggen NV heeft geen personeel in dienst. De personeelskosten worden door Loyalis NV aan de vennootschap doorbelast. Een deel van de operationele activiteiten is uitbesteed aan externe partijen (KAS BANK en Centric FSS). Heerlen, 26 april 2013 Drs. P.N. van Wageningen W.R.H. Vliex RA RO A.W.J. van der Klugt Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 5 van 26

6 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 Overzicht van het totaalresultaat 2012 Kasstroomoverzicht 2012 Vermogensstaat Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2012 Toelichting op het overzicht van het totaalresultaat Overige toelichtingen Risicomanagement

7 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 voor winstverdeling (x 1.000) ACTIVA 31 december december 2011 Vorderingen en overlopende activa (1) Vorderingen en overige activa Liquide middelen (2) EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN Eigen vermogen (3) Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld resultaat Verplichtingen (4) Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 7 van 26

8 2 OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT 2012 (x 1.000) BATEN Baten uit bemiddelingsactiviteiten (5) Opbrengsten uit overige bedrijfsactiviteiten (6) 8 8 Rentebaten (7) 3 0 TOTAAL BATEN LASTEN Bedrijfslasten (8) Rentelasten (9) 0 32 TOTAAL LASTEN RESULTAAT UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN RESULTAAT NA BELASTINGEN Gerealiseerd resultaat Toerekenbaar aan: Aandeelhouders Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 8 van 26

9 3 KASSTROOMOVERZICHT 2012 (x 1.000) Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat (exclusief rente) Aanpassingen voor: Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Rentebaten 4-32 Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Storting agio Mutatie liquide middelen Af: telling kasstroom Samenstelling geldmiddelen Liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen Liquide middelen per 31 december Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 9 van 26

10 4 VERMOGENSSTAAT (x 1.000) Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld totaalresultaat Totaal Stand per 1 januari Agiostorting* Resultaat Nog te verdelen resultaat boekjaar Stand per 31 december Agiostorting* Resultaat Nog te verdelen resultaat boekjaar Stand per 31 december * transacties met aandeelhouders: 2011: : Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 10 van 26

11 5 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN Loyalis Sparen & Beleggen NV is opgericht per 15 november Het doel van de entiteit is het aanbieden van spaar- en beleggingsproducten. De AFM heeft Loyalis Sparen & Beleggen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen en het bemiddelen in spaarrekeningen. Loyalis Sparen & Beleggen NV is statutair gevestigd in Heerlen. Alle bedragen in deze jaarrekening zijn in duizenden euro's, tenzij anders is vermeld. Groepsverhoudingen De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan Loyalis NV te Heerlen aan het hoofd staat. Loyalis Sparen & Beleggen NV is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Loyalis NV. Continuïteitsveronderstelling De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. Loyalis Sparen & Beleggen NV betreft een strategisch project van Loyalis NV waarbij verliezen worden ingecalculeerd. Vanuit deze optiek zal Loyalis NV in overeenstemming met de Letter of Support, indien noodzakelijk, zorg dragen voor aanvulling van liquiditeiten. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING Gebruik van schattingen en veronderstellingen bij het opstellen van de jaarrekening Bij het opstellen van de jaarrekening is het maken van schattingen onvermijdelijk. Achteraf kan blijken dat de gerapporteerde waarde afwijkt van de feitelijke waarde. Zodra een dergelijke afwijking bekend wordt, wordt deze alsnog verwerkt. Overeenstemmingsverklaring toepassing IFRS Loyalis stelt de jaarrekening op conform de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU). Nieuwe of gewijzigde standaarden worden effectief op de datum zoals vermeld in de betreffende IFRS, waarbij eerdere toepassing soms wordt toegestaan. In 2012 werden de volgende, door respectievelijk de International Accounting Standards Board (IASB) en de IFRS Interpretations Committee uitgegeven standaarden en interpretaties, verplicht en bekrachtigd door de EU. Tenzij anders aangegeven, hebben de wijzigingen geen materiële invloed op de jaarrekening van Loyalis Sparen & Beleggen NV. - IAS 1 aanpassing ('Presentation of financial statements' - presentation of items of other comprehensive income ). Deze standaard is van kracht vanaf 1 juli 2012 en is bekrachtigd door de Europese Unie. Deze aanpassing introduceert nieuwe toelichtingsvereisten met betrekking tot presentatie van de overige resultaten in het overzicht van het totaalresultaat. Daar Loyalis NV alle resultaten in het (geconsolideerde) overzicht van het totaalresultaat opneemt is deze standaard niet van toepassing voor Loyalis Sparen & Beleggen NV en zal derhalve niet worden toegepast; - IFRS 7 ('Financial Instruments' - transfers of Financial assets). Deze standaard is van kracht vanaf 1 juli 2011 en is bekrachtigd door de Europese Unie. Deze aanpassing stimuleert transparantie in de rapportage van transfer transacties en verbetert het begrip van de gebruiker over de blootstellingen aan risico's gerelateerd aan transfers van financiële activa. Verder verbetert dit het effect van deze risico's op de financiele positie van de onderneming. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 11 van 26

12 Interpretaties van bestaande standaarden of wijzigingen in standaarden, maar nog niet effectief in 2012 De volgende nieuwe standaarden, wijzigingen in bestaande standaarden en interpretaties, (IFRICs), gepubliceerd voor of in 2012 en effectief vanaf het verslagjaar 2013, 2014 en 2015, en bekrachtigd door de EU, worden niet vervroegd toegepast door Loyalis. - IAS 27 (Separate Financial Statements), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is bekrachtigd door de Europese Unie. Deze richtlijn vervangt de oude IAS 27 (2008) en draagt de bestaande accounting en toelichtingsvereisten voort voor afzonderlijke jaarverslagen, met enkele beperkte nadere toelichtingen; - IAS 28 (Investments in Associates and Joint Ventures), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is bekrachtigd door de Europese Unie. IAS 28 vervangt de oude IAS 28 (2008). - IFRS 7 aanpassing ('Financiele instrumenten: Toelichting). De aanpassing is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is bekrachtigd door de Europese Unie. Vervroegde toepassing is toegestaan. Deze nieuwe toelichtingen ingevolge deze aanpassing bevorderen de vergelijkbaarheid tussen IFRS en US GAAP verslaggevingen. - IFRS 10 (Consolidated Financial statements), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is bekrachtigd door de Europese Unie. Deze richtlijn introduceert een nieuwe benadering om te bepalen welke deelnemingen moeten worden geconsolideerd en verschaft een enkel model dat moet worden toegepast in de control analyse voor alle deelnemingen; - IFRS 11 (Joint arrangements), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is bekrachtigd door de Europese Unie. IFRS 11 richt zich op de rechten en verplichtingen van gemeenschappelijke regelingen in plaats van de wettelijke bepalingen (zoals momenteel het geval is); - IFRS 12 (Disclosures of Interests in Other Entities), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is bekrachtigd door de Europese Unie. Deze richtlijn bevat de toelichtingsvereisten voor ondernemingen die belangen hebben in deelnemingen en joint arrangements dochters; - IFRS 13 (Fair Value Measurement), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is bekrachtigd door de Europese Unie. Deze IFRS vervangt de fair value measurement richtlijn; - IAS 32 aanpassing; De standaard is niet eerder dan 1 januari 2014 van kracht en is bekrachtigd door de Europese Unie. De aanpassing verduidelijkt dat de rechten die het mogelijk maken een financieel actief te verevenen met een financieel passief actueel moeten zijn en niet in de toekomst. Functionele en presentatievaluta Deze jaarrekening is opgesteld in euro's zijnde de functionele valuta van de vennootschap. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of actuele waarde, tenzij anders vermeld. 1. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen en overlopende activa zijn opgenomen tegen reële waarde en daarna tegen geamortiseerde kostprijs gebruikmakend van de effectieve-rentemethode. 2. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en direct op te nemen bankdeposito's, andere zeer liquide kortetermijnbeleggingen met een oorspronkelijke looptijd van ten hoogste drie maanden of minder, en bancaire rekening-couranttegoeden. Rekeningcourantschulden worden opgenomen onder de kortlopende verplichtingen op de balans. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 4. Verplichtingen Verplichtingen zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 12 van 26

13 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Baten en lasten (algemeen) Baten en lasten vloeien voort uit de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 5. Baten uit bemiddelingsactiviteiten Het resultaat uit bemiddelingsactiviteiten bestaat uit het saldo van rentebaten en -lasten. Het betreft het saldo van de rente op uitgezette gelden verminderd met het aan spaarders te vergoeden bedrag aan rente. 8. Bedrijfslasten Bedrijfslasten betreffen kosten van diensten derden, automatisering, huisvesting en dergelijke en worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben. 9. Rentelasten De rentelasten worden bepaald aan de hand van de effectieve rentemethode. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 13 van 26

14 6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (x 1.000) ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Vorderingen en transitoria Groepsmaatschappijen Overige vorderingen en overlopende activa De overige vorderingen en overlopende activa van 1 (2011: 71) betreffen nog te ontvangen en door te storten rente van 0 (2011: 70) en overige activa van 1 (2011: 1). In de vorderingen en overlopende activa zijn geen bedragen opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar. De ouderdomsanalyse van de vorderingen en transitoria is als volgt: 2012 vorderingen Niet vervallen < 180 dagen < 360 dagen > 360 dagen Totaal Overige activa vorderingen Niet vervallen < 180 dagen < 360 dagen > 360 dagen Totaal Vorderingen en overige activa Overige activa Liquide middelen Kas 0 0 Tegoeden in rekening courant De liquide middelen bestaan vrijwel volledig uit tegoeden bij kredietinstellingen en staan ter vrije beschikking van de vennootschap. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 14 van 26

15 VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 3. Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt en bestaat uit gewone aandelen van elk Hiervan zijn aandelen geplaatst Agio Stand per 1 januari Storting Stand per 31 december Overige reserves Stand per 1 januari Resultaatbestemming voorgaand boekjaar Stand per 31 december De overige reserve is gevormd uit de in het verleden behaalde resultaten. Uitkering van ingehouden winsten is slechts mogelijk voor zover het eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Onverdeeld resultaat Stand per 1 januari Onverdeeld resultaat boekjaar Verdeeld resultaat voorgaand boekjaar Stand per 31 december Verplichtingen 31 december december 2011 Schulden en overige verplichtingen Schulden en overige verplichtingen Crediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen 0 40 Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 4 0 Overige schulden en overlopende verplichtingen Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 15 van 26

16 De overige schulden en overlopende verplichtingen bestaan uit de aan spaarders te vergoeden rente van 0 (2011: 1.034) en overige passiva van 79 (2011: 126). De looptijd van de overige schulden is korter dan 1 jaar. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Voorwaardelijke verplichtingen Fiscale eenheid De vennootschap vormt voor de toepassing van de Wet op de Omzetbelasting een fiscale eenheid met de moeder en haar overige zustervennootschappen, Stichting Pensioenfonds ABP, APG Groep NV, APG Algemene Pensioen Groep NV en diverse Cordares vennootschappen. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. Garantie Loyalis Sparen & Beleggen NV garandeert onder voorwaarden, de bruto ingelegde bedragen, dat wil zeggen de inleg voor betaling van de toetreedkosten, in een inleggarantiefonds. De garantiewaarde behelst in beginsel de som van alle, incidenteel en periodiek in een inleggarantiefonds ingelegde bedragen, met uitzondering van eventuele herbeleggingen uit hoofde van dividenduitkeringen van het betreffende inleggarantiefonds. Loyalis Sparen & Beleggen NV garandeert dat de totale waarde van alle door een unithouder gehouden units op de einddatum ten minste gelijk is aan zijn inleg in het inleggarantiefonds. Indien de totale waarde van de units op de einddatum lager is dan de garantiewaarde zal Loyalis Sparen & Beleggen NV het verschil aan de unithouder vergoeden. De garantiewaarde wordt verlaagd indien door het Fonds units worden ingekocht voor de einddatum van een inleggarantiefonds. Loyalis Sparen & Beleggen NV heeft het risico dat hier voor haar uit voortvloeit volledig afgedekt. Pooling van ondersteunende diensten Met APG Groep is een overeenkomst getekend inzake de levering van diensten. De overeenkomst ziet op de onderlinge dienstverlening waarbij de kosten op basis van een cost plus methode in rekening worden gebracht. Loyalis NV belast de kosten die samenhangen met haar bedrijfsvoering namens alle Loyalis entiteiten door op basis van kostenverdeelsleutels zonder winstopslag. Verbonden partijen Door de aandeelhouder Loyalis NV worden aan Loyalis Sparen & Beleggen NV kosten doorbelast op basis van overeengekomen verdeelsleutels. In 2012 is door Loyalis NV voor 794 (2011: 970) aan kosten doorbelast. Dit betreffen onder andere huisvestingskosten, automatiseringskosten, personeelskosten en kosten inzake externe dienstverlening. Per ultimo boekjaar heeft Loyalis Sparen & Beleggen NV een schuld aan Loyalis NV van 0 (2011: 3). Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 16 van 26

17 7 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT (x 1.000) BATEN Baten uit bemiddelingsactiviteiten Baten uit bemiddelingsactiviteiten Overige omzet 0 2 Rentemarge uit bemiddelingsactiviteiten De rente uit bemiddelingsactiviteiten bestaat uit het saldo van rente op uitgezette middelen verminderd met de aan spaarders te vergoeden spaarrente. In 2012 is voor een bedrag van 0 (2011: 813) aan rentebaten gerealiseerd. De rentelasten bedragen 0 (2011: 1.034), zodat een resultaat van 0 (2011: -221) resteert. 6. Opbrengsten uit overige bedrijfsactiviteiten Overige opbrengsten Rentebaten Rentebaten financiële rekeningen 3 0 LASTEN 8. Bedrijfslasten De bedrijfslasten kunnen als volgt worden gespecificeerd: Inhuur personeel Automatiseringskosten Diensten derden Materiële kosten Onder inhuur personeel is een vrijval opgenomen van de voorziening voor personele kosten welke is gevormd bij Loyalis NV. Deze vrijval is doorbelast naar Loyalis Sparen & Beleggen NV. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 17 van 26

18 Honoraria accountant PWC Accountants Overig PWC Totaal 2012 Onderzoek van de jaarrekening Controle beleggingsfondsen Totaal Onderzoek van de jaarrekening Controle beleggingsfondsen Totaal Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 18 van 26

19 8 OVERIGE TOELICHTINGEN (x 1.000) VERBONDEN PARTIJEN Met één van de aandeelhouders heeft Loyalis NV namens de diverse Loyalis vennootschappen een overeenkomst inzake de pooling van ondersteunende diensten, waarbij exploitatie van deze diensten voor gemene rekening geschiedt. Door Loyalis NV worden de hiermee gemoeide kosten volgens jaarlijks overeengekomen verdeelsleutels volledig doorbelast aan de diverse Loyalis vennootschappen. In het verslagjaar zijn de volgende transacties aangegaan: Loyalis NV Algemene kosten Vorderingen Agiostorting Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 19 van 26

20 9 RISICOMANAGEMENT SPAREN EN BELEGGEN Loyalis Sparen & Beleggen NV (LSB) treedt op als bemiddelaar voor spaarrekeningen. LSB opent een spaarrekening voor haar klanten bij KAS BANK NV. Bij faillissement van KAS BANK NV treedt voor de klanten het Nederlandse depositogarantiestelsel in werking. Voor bedragen die buiten dit garantiestelsel vallen kan LSB niet aansprakelijk worden gesteld. Wel loopt Loyalis, en in het verlengde hiervan APG Groep, een reputatierisico in geval van kredietverslechtering of faillissement van KAS BANK NV. Renterisico en kredietrisico LSB heeft eind 2011 KAS BANK NV aangegeven af te willen stappen van het verrekenmodel voor IdeaalSparen (Vrij Sparen). In dit model bepaalde Loyalis de beleggingsmix achter de spaarportefeuille (binnen kaders van KAS BANK NV) en ook de spaarrente in de markt. Het verschil tussen deze rentes kwam voor rekening en risico van Loyalis. Dit model was verliesgevend voor Loyalis, vandaar dat een gewijzigde inrichting gewenst was. In het nieuwe spaarmodel draagt KAS BANK NV het prijs-, krediet- en renterisico op IdeaalSparen. KAS BANK NV bepaalt dan ook de samenstelling van de beleggingsmix. Het rendement op de beleggingsportefeuille bepaalt min of meer de hoogte van de spaarrente. Een mismatch is voor rekening KAS BANK NV. LSB loopt in feite alleen nog een reputatierisico; een slecht beleggingsrendement drukt de spaarrente en dat heeft een negatieve uitstraling op Loyalis. De nieuwe beleggingsportefeuille heeft in 2012 een hoger rendement gegenereerd dan de originele mix van geldmarktinstrumenten zou hebben gedaan. Reputatierisico KAS BANK NV is één van de weinige banken in Nederland die gedurende de periode geen gebruik heeft gemaakt van staatssteun. De beleggingsportefeuille van KAS BANK NV bestaat voor ruim 95 procent uit beleggingen die behoren tot de hoogste kwaliteitscategorie (Moody's ratings Aaa t/m Aa3). De bank kent geen blootstelling aan staatspapier van Zuid-Europese landen. De solvabiliteit van de bank lag ook in 2012 op een hoog niveau. De BIS-ratio was in de eerste helft 2012 gemiddeld 21%. Naar onze mening is KAS BANK NV een zeer betrouwbare samenwerkingspartner. Uitbestedingsrisico Uitbestedingsrisico is het risico dat de continuïteit, integriteit en/of kwaliteit van de aan derden uitbestede werkzaamheden dan wel door deze derden ter beschikking gestelde apparatuur en personeel wordt geschaad. Voor het borgen van het uitbestedingsrisico binnen LSB is er een mantelovereenkomst gesloten met KAS BANK NV en Centric Financial Solutions & Services BV (Centric). Samenhangend met deze mantelovereenkomst heeft LSB eveneens een bemiddelingsovereenkomst met KAS BANK NV gesloten betreffende bemiddeling in spaarproducten, evenals een dienstverleningsovereenkomst met Centric en een klantadministratie overeenkomst tussen Centric en KAS BANK NV betreffende de uitvoering van de klantadministratie van het spaarproduct. Voor de werkzaamheden uitgevoerd door KAS BANK NV en Centric zijn ISAE 3402 rapporten opgesteld die door LSB zijn beoordeeld. Risk management Risk management van een spaarproduct is veel meer dan enkel het managen en monitoren van de balans. Concurrentie en marktontwikkelingen spelen ook een belangrijke rol. De vigerende spaarrente is uiteindelijk de sleutel die met alle aspecten rekening houdt. Dagelijks bestudeert LSB de spaarrente van concurrenten en veranderingen hierin en stemt ze af met KAS BANK NV. Daarnaast wordt de markt nauw gevolgd. Veranderingen in huidige marktrentes (incl. hypotheekrentes) vormen samen met verwachtingen ten aanzien van het beleid van de ECB en verwachtingen met betrekkingen tot toekomstige geldmarktrentes een belangrijke input om het beleid te beoordelen. Daarnaast is klantgedrag cruciaal. Om hier goed inzicht in te verkrijgen zijn veranderingen in ons spaarsaldo naar aanleiding van spaarrenteveranderingen van zowel Loyalis als die van onze concurrentie gedurende 2012 nauwlettend gevolgd. In 2011 is in samenwerking met KAS BANK NV een spaarmodel ontwikkeld op basis waarvan LSB de omvang van het spaarsaldo kan voorspellen. Voor spaarders was 2012 een mager jaar. Banken konden bij de ECB aankloppen voor (goedkope) financiering, waardoor spaargeld minder interessant werd. De financieringsbehoefte van banken is in 2012 ook gedaald, omdat banken hypotheekportefeuilles in de aanbieding hebben gedaan. Begin 2012 bedroeg de gemiddelde spaarrente van de Top 10 aanbieders 3% (zonder beperkende voorwaarden). Bij Loyalis Sparen & Beleggen bedroeg het tarief op dat moment 2,3%. Eindejaar was het gemiddelde tarief nog maar 2,4%; bij Loyalis 1,9%. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 20 van 26

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie