Loyalis Sparen & Beleggen NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loyalis Sparen & Beleggen NV"

Transcriptie

1 Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012

2 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december Overzicht van het totaalresultaat Kasstroomoverzicht Vermogensstaat 10 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 11 6 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op het overzicht van het totaalresultaat 17 8 Overige toelichtingen 19 9 Risicomanagement 20 OVERIGE GEGEVENS 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 23 2 Statutaire regeling winstbestemming 23 3 Verwerking van het verlies Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 23 AANVULLENDE INFORMATIE 1 Personalia 26 Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 2 van 26

3 1 MEERJARENGEGEVENS 1.1 Samenvatting balansen ultimo over twee jaren ACTIVA 31 december december 2011 Vlottende activa Vorderingen en overige activa Liquide middelen VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN Eigen vermogen Schulden en overlopende verplichtingen Resultaat over de afgelopen twee jaren Baten uit bemiddelingsactiviteiten Opbrengsten uit overige bedrijfsactiviteiten 8 8 Kosten Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat (exclusief rente) Financiële baten en lasten 3-32 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen 0 0 Resultaat na belastingen Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 3 van 26

4 2 DIRECTIEVERSLAG 2.1 Algemeen De vennootschap is onder de naam Loyalis Sparen & Beleggen NV op 15 november 2007 opgericht. De directie van de vennootschap wordt gevoerd door Loyalis NV waarvan de directie bestaat uit de heren W.R.H. Vliex RA RO en A.W.J. van der Klugt. De vennootschap is een 100% dochter van Loyalis NV. 2.2 Resultaten en financiële positie Het resultaat vóór vennootschapsbelasting over 2012 bedraagt -1,7 miljoen en het balanstotaal ultimo 2012 bedraagt 0,8 miljoen. 2.3 Risicomanagement Algemeen Het doel van Loyalis Sparen en Beleggen (LSB) is het aanbieden van spaar- en beleggingsproducten. Met het realiseren van de doelstellingen van de organisatie gaan risico's gepaard. De risicomanagementsystemen van Loyalis zijn op het identificeren, monitoren en beheersen van deze risico's gericht. Risicomanagement vormt een vast onderdeel van het sturingsproces en is voor zowel de directie als de klanten van Loyalis van belang. Het risicomanagementproces binnen Loyalis is gebaseerd op het raamwerk van het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Het beoogt de belangrijkste risico's die het behalen van de bedrijfsdoelstellingen kunnen belemmeren, te mitigeren. Daartoe worden jaarlijks via 'risk self assessments' de belangrijkste strategische risico's geïdentificeerd. De doelstelling van deze 'risk self assessments' is het identificeren en beoordelen van de risico's die aan de strategie en doelstelling van Loyalis zijn verbonden. Daarnaast is het de doelstelling om de beheersmaatregelen te beoordelen die de organisatie heeft genomen en om inzicht te verkrijgen in de acties die eventueel aanvullend nodig zijn. Hierbij wordt LSB tevens gefaciliteerd en gemonitord door de afdeling Risk Management van de moedermaatschappij Loyalis NV. Voor een nadere detaillering rondom het risicomanagement van LSB verwijzen we naar pagina 20 van dit jaarverslag. Vanaf begin januari 2012 is het ingroeimodel actief voor Loyalis IdeaalSparen. In het ingroeimodel construeert KAS BANK NV een beleggingsportefeuille met een looptijd van ongeveer 1 jaar. Risico en rendement van deze portefeuille zijn primair voor rekening van KAS BANK NV. De klanten van Loyalis zullen van KAS BANK NV de spaarrente ontvangen, waardoor Loyalis geen renteverlies meer lijdt. Doel van het framework is de uitstroom uit IdeaalSparen te stoppen. Het rendement op de portefeuille is de maximale spaarrente die KAS BANK NV zal vergoeden. Indien KAS BANK NV een lagere rente vergoedt dan gemaakt wordt op de portefeuille, dan valt het verschil toe aan KAS BANK NV ter dekking van het additionele tegenpartijrisico in de portefeuille. De doelstelling voor 2012 is grotendeels gerealiseerd. Ondanks dat het spaarsaldo licht is gedaald is de uitstroom vele malen beperkter dan in voorgaande jaren. 2.4 Ontwikkelingen 2012 en vooruitblik 2013 De in 2012 behaalde beleggingsrendementen waren vooral te danken aan de Europese Centrale Bank (ECB). Eind juli zei Mario Draghi, president van deze centrale bank, met zeer grote nadruk dat ze alles in het werk zal stellen om de euro te redden. In augustus en september volgden details over de aanpak middels de aankondiging van het steunprogramma Outright Monetary Transactions (OMT) waarmee de ECB kortlopende staatsobligaties van noodlijdende eurolanden kan opkopen. Sindsdien zijn de spanningen op de Europese staatsobligatiemarkt aanzienlijk afgenomen. Sinds afgelopen september zien we dat ook de opkomende markten weer beter beginnen te presteren. Vooral China en India doen het goed. Het perspectief voor opkomende markten is veel beter geworden, sinds de wereldeconomie in het algemeen en China in het bijzonder duidelijke tekenen van herstel laten zien. Ook in de Verenigde Staten was duidelijk sprake van een verbetering van macro-economische indicatoren. De huizenmarkt lijkt zich te stabiliseren en ook de arbeidsmarkt vertoont tekenen van herstel. Hiermee samenhangend lijkt ook het consumentenvertrouwen te verbeteren. Bovenstaande factoren droegen wereldwijd bij aan de positieve stemming op de financiële markten. Het ingezette economische herstel is vooral toe te schrijven aan het ruime monetaire beleid van de centrale banken. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 4 van 26

5 De beleggingsfondsen van Loyalis Sparen & Beleggen hebben over 2012 een positief rendement laten zien, waarbij WereldRendement en de InlegGarantieFondsen met een lange looptijd, vanwege het grotere belang in Zakelijke Waarden, beter presteerden dan de InleggarantieFondsen met een korte resterende looptijd. Voor gedetailleerde informatie wordt verder verwezen naar het jaarverslag 2012 van het Loyalis Sparen & Beleggen Beleggingsfonds. Voor spaarders was 2012 een mager jaar. Banken konden bij de ECB aankloppen voor (goedkope) financiering, waardoor spaargeld minder interessant werd. De financieringsbehoefte van banken is in 2012 ook gedaald, omdat banken hypotheekportefeuilles in de aanbieding hebben gedaan. Begin 2012 bedroeg de gemiddelde spaarrente van de Top 10 aanbieders 3% (zonder beperkende voorwaarden). Bij Loyalis Sparen & Beleggen bedroeg het tarief op dat moment 2,3%. Eindejaar was het gemiddelde tarief nog maar 2,4%; bij Loyalis 1,9%. Door implementatie van het nieuwe spaarframework begin 2012 bedroeg de rentemarge van Loyalis Sparen & Beleggen NV 0. Vooruitblik De Directie is gematigd positief in haar verwachtingen voor Het monetaire beleid van de belangrijkste centrale banken in 2012 heeft de stabiliteit op de financiële markten sterk bevorderd. In Europa is door maatregelen van de ECB het vertrouwen toegenomen dat de problemen binnen de eurozone kunnen worden opgelost. Het vertrouwen is echter nog broos, en daadkracht is vereist om de hervormingen te implementeren. Wij verwachten dat beleggers het komende jaar de iets meer risicovolle beleggingen zullen opzoeken. De daling van de spaarrentes in 2012 heeft zich begin 2013 voortgezet. Wij verwachten dat de spaarrentes op een laag niveau zullen blijven in 2013, zeker zolang de ECB herfinancieringrente ook op een laag niveau handhaaft. In 2012 is opnieuw gekeken naar het producten-pakket van Loyalis in relatie tot de gewijzigde regelgeving (Bgfo 3) en de groeiende behoefte aan aanvullende inkomenszekerheid. De directie bekijkt momenteel op welke manier Loyalis beter kan inspelen op deze ontwikkelingen. Individuele vermogensopbouw is één van de 3 pijlers in de nieuwe strategie van Loyalis. Loyalis Sparen & Beleggen NV heeft geen personeel in dienst. De personeelskosten worden door Loyalis NV aan de vennootschap doorbelast. Een deel van de operationele activiteiten is uitbesteed aan externe partijen (KAS BANK en Centric FSS). Heerlen, 26 april 2013 Drs. P.N. van Wageningen W.R.H. Vliex RA RO A.W.J. van der Klugt Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 5 van 26

6 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 Overzicht van het totaalresultaat 2012 Kasstroomoverzicht 2012 Vermogensstaat Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2012 Toelichting op het overzicht van het totaalresultaat Overige toelichtingen Risicomanagement

7 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 voor winstverdeling (x 1.000) ACTIVA 31 december december 2011 Vorderingen en overlopende activa (1) Vorderingen en overige activa Liquide middelen (2) EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN Eigen vermogen (3) Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld resultaat Verplichtingen (4) Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 7 van 26

8 2 OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT 2012 (x 1.000) BATEN Baten uit bemiddelingsactiviteiten (5) Opbrengsten uit overige bedrijfsactiviteiten (6) 8 8 Rentebaten (7) 3 0 TOTAAL BATEN LASTEN Bedrijfslasten (8) Rentelasten (9) 0 32 TOTAAL LASTEN RESULTAAT UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN RESULTAAT NA BELASTINGEN Gerealiseerd resultaat Toerekenbaar aan: Aandeelhouders Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 8 van 26

9 3 KASSTROOMOVERZICHT 2012 (x 1.000) Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat (exclusief rente) Aanpassingen voor: Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Rentebaten 4-32 Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Storting agio Mutatie liquide middelen Af: telling kasstroom Samenstelling geldmiddelen Liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen Liquide middelen per 31 december Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 9 van 26

10 4 VERMOGENSSTAAT (x 1.000) Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld totaalresultaat Totaal Stand per 1 januari Agiostorting* Resultaat Nog te verdelen resultaat boekjaar Stand per 31 december Agiostorting* Resultaat Nog te verdelen resultaat boekjaar Stand per 31 december * transacties met aandeelhouders: 2011: : Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 10 van 26

11 5 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN Loyalis Sparen & Beleggen NV is opgericht per 15 november Het doel van de entiteit is het aanbieden van spaar- en beleggingsproducten. De AFM heeft Loyalis Sparen & Beleggen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen en het bemiddelen in spaarrekeningen. Loyalis Sparen & Beleggen NV is statutair gevestigd in Heerlen. Alle bedragen in deze jaarrekening zijn in duizenden euro's, tenzij anders is vermeld. Groepsverhoudingen De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan Loyalis NV te Heerlen aan het hoofd staat. Loyalis Sparen & Beleggen NV is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Loyalis NV. Continuïteitsveronderstelling De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. Loyalis Sparen & Beleggen NV betreft een strategisch project van Loyalis NV waarbij verliezen worden ingecalculeerd. Vanuit deze optiek zal Loyalis NV in overeenstemming met de Letter of Support, indien noodzakelijk, zorg dragen voor aanvulling van liquiditeiten. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING Gebruik van schattingen en veronderstellingen bij het opstellen van de jaarrekening Bij het opstellen van de jaarrekening is het maken van schattingen onvermijdelijk. Achteraf kan blijken dat de gerapporteerde waarde afwijkt van de feitelijke waarde. Zodra een dergelijke afwijking bekend wordt, wordt deze alsnog verwerkt. Overeenstemmingsverklaring toepassing IFRS Loyalis stelt de jaarrekening op conform de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU). Nieuwe of gewijzigde standaarden worden effectief op de datum zoals vermeld in de betreffende IFRS, waarbij eerdere toepassing soms wordt toegestaan. In 2012 werden de volgende, door respectievelijk de International Accounting Standards Board (IASB) en de IFRS Interpretations Committee uitgegeven standaarden en interpretaties, verplicht en bekrachtigd door de EU. Tenzij anders aangegeven, hebben de wijzigingen geen materiële invloed op de jaarrekening van Loyalis Sparen & Beleggen NV. - IAS 1 aanpassing ('Presentation of financial statements' - presentation of items of other comprehensive income ). Deze standaard is van kracht vanaf 1 juli 2012 en is bekrachtigd door de Europese Unie. Deze aanpassing introduceert nieuwe toelichtingsvereisten met betrekking tot presentatie van de overige resultaten in het overzicht van het totaalresultaat. Daar Loyalis NV alle resultaten in het (geconsolideerde) overzicht van het totaalresultaat opneemt is deze standaard niet van toepassing voor Loyalis Sparen & Beleggen NV en zal derhalve niet worden toegepast; - IFRS 7 ('Financial Instruments' - transfers of Financial assets). Deze standaard is van kracht vanaf 1 juli 2011 en is bekrachtigd door de Europese Unie. Deze aanpassing stimuleert transparantie in de rapportage van transfer transacties en verbetert het begrip van de gebruiker over de blootstellingen aan risico's gerelateerd aan transfers van financiële activa. Verder verbetert dit het effect van deze risico's op de financiele positie van de onderneming. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 11 van 26

12 Interpretaties van bestaande standaarden of wijzigingen in standaarden, maar nog niet effectief in 2012 De volgende nieuwe standaarden, wijzigingen in bestaande standaarden en interpretaties, (IFRICs), gepubliceerd voor of in 2012 en effectief vanaf het verslagjaar 2013, 2014 en 2015, en bekrachtigd door de EU, worden niet vervroegd toegepast door Loyalis. - IAS 27 (Separate Financial Statements), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is bekrachtigd door de Europese Unie. Deze richtlijn vervangt de oude IAS 27 (2008) en draagt de bestaande accounting en toelichtingsvereisten voort voor afzonderlijke jaarverslagen, met enkele beperkte nadere toelichtingen; - IAS 28 (Investments in Associates and Joint Ventures), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is bekrachtigd door de Europese Unie. IAS 28 vervangt de oude IAS 28 (2008). - IFRS 7 aanpassing ('Financiele instrumenten: Toelichting). De aanpassing is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is bekrachtigd door de Europese Unie. Vervroegde toepassing is toegestaan. Deze nieuwe toelichtingen ingevolge deze aanpassing bevorderen de vergelijkbaarheid tussen IFRS en US GAAP verslaggevingen. - IFRS 10 (Consolidated Financial statements), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is bekrachtigd door de Europese Unie. Deze richtlijn introduceert een nieuwe benadering om te bepalen welke deelnemingen moeten worden geconsolideerd en verschaft een enkel model dat moet worden toegepast in de control analyse voor alle deelnemingen; - IFRS 11 (Joint arrangements), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is bekrachtigd door de Europese Unie. IFRS 11 richt zich op de rechten en verplichtingen van gemeenschappelijke regelingen in plaats van de wettelijke bepalingen (zoals momenteel het geval is); - IFRS 12 (Disclosures of Interests in Other Entities), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is bekrachtigd door de Europese Unie. Deze richtlijn bevat de toelichtingsvereisten voor ondernemingen die belangen hebben in deelnemingen en joint arrangements dochters; - IFRS 13 (Fair Value Measurement), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is bekrachtigd door de Europese Unie. Deze IFRS vervangt de fair value measurement richtlijn; - IAS 32 aanpassing; De standaard is niet eerder dan 1 januari 2014 van kracht en is bekrachtigd door de Europese Unie. De aanpassing verduidelijkt dat de rechten die het mogelijk maken een financieel actief te verevenen met een financieel passief actueel moeten zijn en niet in de toekomst. Functionele en presentatievaluta Deze jaarrekening is opgesteld in euro's zijnde de functionele valuta van de vennootschap. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of actuele waarde, tenzij anders vermeld. 1. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen en overlopende activa zijn opgenomen tegen reële waarde en daarna tegen geamortiseerde kostprijs gebruikmakend van de effectieve-rentemethode. 2. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en direct op te nemen bankdeposito's, andere zeer liquide kortetermijnbeleggingen met een oorspronkelijke looptijd van ten hoogste drie maanden of minder, en bancaire rekening-couranttegoeden. Rekeningcourantschulden worden opgenomen onder de kortlopende verplichtingen op de balans. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 4. Verplichtingen Verplichtingen zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 12 van 26

13 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Baten en lasten (algemeen) Baten en lasten vloeien voort uit de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 5. Baten uit bemiddelingsactiviteiten Het resultaat uit bemiddelingsactiviteiten bestaat uit het saldo van rentebaten en -lasten. Het betreft het saldo van de rente op uitgezette gelden verminderd met het aan spaarders te vergoeden bedrag aan rente. 8. Bedrijfslasten Bedrijfslasten betreffen kosten van diensten derden, automatisering, huisvesting en dergelijke en worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben. 9. Rentelasten De rentelasten worden bepaald aan de hand van de effectieve rentemethode. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 13 van 26

14 6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (x 1.000) ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Vorderingen en transitoria Groepsmaatschappijen Overige vorderingen en overlopende activa De overige vorderingen en overlopende activa van 1 (2011: 71) betreffen nog te ontvangen en door te storten rente van 0 (2011: 70) en overige activa van 1 (2011: 1). In de vorderingen en overlopende activa zijn geen bedragen opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar. De ouderdomsanalyse van de vorderingen en transitoria is als volgt: 2012 vorderingen Niet vervallen < 180 dagen < 360 dagen > 360 dagen Totaal Overige activa vorderingen Niet vervallen < 180 dagen < 360 dagen > 360 dagen Totaal Vorderingen en overige activa Overige activa Liquide middelen Kas 0 0 Tegoeden in rekening courant De liquide middelen bestaan vrijwel volledig uit tegoeden bij kredietinstellingen en staan ter vrije beschikking van de vennootschap. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 14 van 26

15 VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 3. Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt en bestaat uit gewone aandelen van elk Hiervan zijn aandelen geplaatst Agio Stand per 1 januari Storting Stand per 31 december Overige reserves Stand per 1 januari Resultaatbestemming voorgaand boekjaar Stand per 31 december De overige reserve is gevormd uit de in het verleden behaalde resultaten. Uitkering van ingehouden winsten is slechts mogelijk voor zover het eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Onverdeeld resultaat Stand per 1 januari Onverdeeld resultaat boekjaar Verdeeld resultaat voorgaand boekjaar Stand per 31 december Verplichtingen 31 december december 2011 Schulden en overige verplichtingen Schulden en overige verplichtingen Crediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen 0 40 Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 4 0 Overige schulden en overlopende verplichtingen Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 15 van 26

16 De overige schulden en overlopende verplichtingen bestaan uit de aan spaarders te vergoeden rente van 0 (2011: 1.034) en overige passiva van 79 (2011: 126). De looptijd van de overige schulden is korter dan 1 jaar. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Voorwaardelijke verplichtingen Fiscale eenheid De vennootschap vormt voor de toepassing van de Wet op de Omzetbelasting een fiscale eenheid met de moeder en haar overige zustervennootschappen, Stichting Pensioenfonds ABP, APG Groep NV, APG Algemene Pensioen Groep NV en diverse Cordares vennootschappen. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. Garantie Loyalis Sparen & Beleggen NV garandeert onder voorwaarden, de bruto ingelegde bedragen, dat wil zeggen de inleg voor betaling van de toetreedkosten, in een inleggarantiefonds. De garantiewaarde behelst in beginsel de som van alle, incidenteel en periodiek in een inleggarantiefonds ingelegde bedragen, met uitzondering van eventuele herbeleggingen uit hoofde van dividenduitkeringen van het betreffende inleggarantiefonds. Loyalis Sparen & Beleggen NV garandeert dat de totale waarde van alle door een unithouder gehouden units op de einddatum ten minste gelijk is aan zijn inleg in het inleggarantiefonds. Indien de totale waarde van de units op de einddatum lager is dan de garantiewaarde zal Loyalis Sparen & Beleggen NV het verschil aan de unithouder vergoeden. De garantiewaarde wordt verlaagd indien door het Fonds units worden ingekocht voor de einddatum van een inleggarantiefonds. Loyalis Sparen & Beleggen NV heeft het risico dat hier voor haar uit voortvloeit volledig afgedekt. Pooling van ondersteunende diensten Met APG Groep is een overeenkomst getekend inzake de levering van diensten. De overeenkomst ziet op de onderlinge dienstverlening waarbij de kosten op basis van een cost plus methode in rekening worden gebracht. Loyalis NV belast de kosten die samenhangen met haar bedrijfsvoering namens alle Loyalis entiteiten door op basis van kostenverdeelsleutels zonder winstopslag. Verbonden partijen Door de aandeelhouder Loyalis NV worden aan Loyalis Sparen & Beleggen NV kosten doorbelast op basis van overeengekomen verdeelsleutels. In 2012 is door Loyalis NV voor 794 (2011: 970) aan kosten doorbelast. Dit betreffen onder andere huisvestingskosten, automatiseringskosten, personeelskosten en kosten inzake externe dienstverlening. Per ultimo boekjaar heeft Loyalis Sparen & Beleggen NV een schuld aan Loyalis NV van 0 (2011: 3). Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 16 van 26

17 7 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT (x 1.000) BATEN Baten uit bemiddelingsactiviteiten Baten uit bemiddelingsactiviteiten Overige omzet 0 2 Rentemarge uit bemiddelingsactiviteiten De rente uit bemiddelingsactiviteiten bestaat uit het saldo van rente op uitgezette middelen verminderd met de aan spaarders te vergoeden spaarrente. In 2012 is voor een bedrag van 0 (2011: 813) aan rentebaten gerealiseerd. De rentelasten bedragen 0 (2011: 1.034), zodat een resultaat van 0 (2011: -221) resteert. 6. Opbrengsten uit overige bedrijfsactiviteiten Overige opbrengsten Rentebaten Rentebaten financiële rekeningen 3 0 LASTEN 8. Bedrijfslasten De bedrijfslasten kunnen als volgt worden gespecificeerd: Inhuur personeel Automatiseringskosten Diensten derden Materiële kosten Onder inhuur personeel is een vrijval opgenomen van de voorziening voor personele kosten welke is gevormd bij Loyalis NV. Deze vrijval is doorbelast naar Loyalis Sparen & Beleggen NV. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 17 van 26

18 Honoraria accountant PWC Accountants Overig PWC Totaal 2012 Onderzoek van de jaarrekening Controle beleggingsfondsen Totaal Onderzoek van de jaarrekening Controle beleggingsfondsen Totaal Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 18 van 26

19 8 OVERIGE TOELICHTINGEN (x 1.000) VERBONDEN PARTIJEN Met één van de aandeelhouders heeft Loyalis NV namens de diverse Loyalis vennootschappen een overeenkomst inzake de pooling van ondersteunende diensten, waarbij exploitatie van deze diensten voor gemene rekening geschiedt. Door Loyalis NV worden de hiermee gemoeide kosten volgens jaarlijks overeengekomen verdeelsleutels volledig doorbelast aan de diverse Loyalis vennootschappen. In het verslagjaar zijn de volgende transacties aangegaan: Loyalis NV Algemene kosten Vorderingen Agiostorting Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 19 van 26

20 9 RISICOMANAGEMENT SPAREN EN BELEGGEN Loyalis Sparen & Beleggen NV (LSB) treedt op als bemiddelaar voor spaarrekeningen. LSB opent een spaarrekening voor haar klanten bij KAS BANK NV. Bij faillissement van KAS BANK NV treedt voor de klanten het Nederlandse depositogarantiestelsel in werking. Voor bedragen die buiten dit garantiestelsel vallen kan LSB niet aansprakelijk worden gesteld. Wel loopt Loyalis, en in het verlengde hiervan APG Groep, een reputatierisico in geval van kredietverslechtering of faillissement van KAS BANK NV. Renterisico en kredietrisico LSB heeft eind 2011 KAS BANK NV aangegeven af te willen stappen van het verrekenmodel voor IdeaalSparen (Vrij Sparen). In dit model bepaalde Loyalis de beleggingsmix achter de spaarportefeuille (binnen kaders van KAS BANK NV) en ook de spaarrente in de markt. Het verschil tussen deze rentes kwam voor rekening en risico van Loyalis. Dit model was verliesgevend voor Loyalis, vandaar dat een gewijzigde inrichting gewenst was. In het nieuwe spaarmodel draagt KAS BANK NV het prijs-, krediet- en renterisico op IdeaalSparen. KAS BANK NV bepaalt dan ook de samenstelling van de beleggingsmix. Het rendement op de beleggingsportefeuille bepaalt min of meer de hoogte van de spaarrente. Een mismatch is voor rekening KAS BANK NV. LSB loopt in feite alleen nog een reputatierisico; een slecht beleggingsrendement drukt de spaarrente en dat heeft een negatieve uitstraling op Loyalis. De nieuwe beleggingsportefeuille heeft in 2012 een hoger rendement gegenereerd dan de originele mix van geldmarktinstrumenten zou hebben gedaan. Reputatierisico KAS BANK NV is één van de weinige banken in Nederland die gedurende de periode geen gebruik heeft gemaakt van staatssteun. De beleggingsportefeuille van KAS BANK NV bestaat voor ruim 95 procent uit beleggingen die behoren tot de hoogste kwaliteitscategorie (Moody's ratings Aaa t/m Aa3). De bank kent geen blootstelling aan staatspapier van Zuid-Europese landen. De solvabiliteit van de bank lag ook in 2012 op een hoog niveau. De BIS-ratio was in de eerste helft 2012 gemiddeld 21%. Naar onze mening is KAS BANK NV een zeer betrouwbare samenwerkingspartner. Uitbestedingsrisico Uitbestedingsrisico is het risico dat de continuïteit, integriteit en/of kwaliteit van de aan derden uitbestede werkzaamheden dan wel door deze derden ter beschikking gestelde apparatuur en personeel wordt geschaad. Voor het borgen van het uitbestedingsrisico binnen LSB is er een mantelovereenkomst gesloten met KAS BANK NV en Centric Financial Solutions & Services BV (Centric). Samenhangend met deze mantelovereenkomst heeft LSB eveneens een bemiddelingsovereenkomst met KAS BANK NV gesloten betreffende bemiddeling in spaarproducten, evenals een dienstverleningsovereenkomst met Centric en een klantadministratie overeenkomst tussen Centric en KAS BANK NV betreffende de uitvoering van de klantadministratie van het spaarproduct. Voor de werkzaamheden uitgevoerd door KAS BANK NV en Centric zijn ISAE 3402 rapporten opgesteld die door LSB zijn beoordeeld. Risk management Risk management van een spaarproduct is veel meer dan enkel het managen en monitoren van de balans. Concurrentie en marktontwikkelingen spelen ook een belangrijke rol. De vigerende spaarrente is uiteindelijk de sleutel die met alle aspecten rekening houdt. Dagelijks bestudeert LSB de spaarrente van concurrenten en veranderingen hierin en stemt ze af met KAS BANK NV. Daarnaast wordt de markt nauw gevolgd. Veranderingen in huidige marktrentes (incl. hypotheekrentes) vormen samen met verwachtingen ten aanzien van het beleid van de ECB en verwachtingen met betrekkingen tot toekomstige geldmarktrentes een belangrijke input om het beleid te beoordelen. Daarnaast is klantgedrag cruciaal. Om hier goed inzicht in te verkrijgen zijn veranderingen in ons spaarsaldo naar aanleiding van spaarrenteveranderingen van zowel Loyalis als die van onze concurrentie gedurende 2012 nauwlettend gevolgd. In 2011 is in samenwerking met KAS BANK NV een spaarmodel ontwikkeld op basis waarvan LSB de omvang van het spaarsaldo kan voorspellen. Voor spaarders was 2012 een mager jaar. Banken konden bij de ECB aankloppen voor (goedkope) financiering, waardoor spaargeld minder interessant werd. De financieringsbehoefte van banken is in 2012 ook gedaald, omdat banken hypotheekportefeuilles in de aanbieding hebben gedaan. Begin 2012 bedroeg de gemiddelde spaarrente van de Top 10 aanbieders 3% (zonder beperkende voorwaarden). Bij Loyalis Sparen & Beleggen bedroeg het tarief op dat moment 2,3%. Eindejaar was het gemiddelde tarief nog maar 2,4%; bij Loyalis 1,9%. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2012 Pagina 20 van 26

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 7 2 Winst-en verliesrekening over 2013 8

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2010

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2009 6 2 Overzicht van het totaalresultaat 2009

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein XV AMSTERDAM

JAARVERSLAG Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein XV AMSTERDAM JAARVERSLAG 2012 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 1.5 Inrichtingseisen jaarrekening

Nadere informatie

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2012 - Algemene toelichting 3 - Balans per 31 december 2012 4 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2012 5 - Toelichting op de balans 6 - Toelichting

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 4 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 1 Balans per 31

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Jaarverslag Loyalis Sparen & Beleggen NV

Jaarverslag Loyalis Sparen & Beleggen NV Jaarverslag Loyalis Sparen & Beleggen NV SPAREN & BELEGGEN NV JAARVERSLAG 2008 Loyalis Sparen & Beleggen 2008 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Kerncijfers 3 2. Directieverslag 5 3. Jaarrekening 7 o balans 8 o winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V.

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Eneco, midden in de samenleving Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening Alle bedragen zijn in miljoenen euro tenzij anders vermeld. 1. Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Jaarverslag 2013 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1017 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie