Loyalis Sparen & Beleggen NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loyalis Sparen & Beleggen NV"

Transcriptie

1 Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014

2 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht 9 4 Vermogensstaat 10 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 11 6 Toelichting op de balans 15 7 Toelichting op het overzicht van het totaalresultaat 18 8 Overige toelichtingen 19 9 Risicomanagement 20 OVERIGE GEGEVENS 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 22 2 Statutaire regeling winstbestemming 22 3 Verwerking van het verlies Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 22 AANVULLENDE INFORMATIE 1 Personalia 25 Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2014 Pagina 2 van 25

3 1 MEERJARENGEGEVENS 1.1 Samenvatting balansen ultimo over vijf jaren ACTIVA Vlottende activa Vorderingen en overige activa Liquide middelen VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN Eigen vermogen Schulden en overlopende verplichtingen Resultaat over de afgelopen vijf jaren Baten uit bemiddelingsactiviteiten Opbrengsten Kosten Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat (exclusief rente) Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen Loyalis Sparen & Beleggen heeft sinds 2012 geen werknemers in dienst; zij maakt gebruik van de diensten van Loyalis NV. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2014 Pagina 3 van 25

4 2 DIRECTIEVERSLAG 2.1 Algemeen De vennootschap is onder de naam Loyalis Sparen & Beleggen NV op 15 november 2007 opgericht. De directie van de vennootschap wordt gevoerd door Loyalis NV waarvan de directie bestaat uit de heren drs. P.N. van Wageningen en W.R.H. Vliex RA RO. De vennootschap is een 100% dochter van Loyalis NV. Op 18 juni 2014 is het Loyalis Sparen & Beleggen Beleggingsfonds geliquideerd. Het liquidatiebesluit is genomen tijdens de Unithoudersvergadering van 26 mei Het betrof een gezamenlijk besluit van de Beheerder en Bewaarder waarbij alle Deelfondsen zijn opgeheven evenals het paraplufonds. Het besluit is toegelicht aan de participanten in een bijzondere Unithoudersvergadering op 18 juni De kosten die de Beheerder Loyalis Sparen & Beleggen NV heeft betaald voor het in stand houden van het Fonds waren al sinds de oprichting vele malen hoger dan de zeer geringe inkomsten uit de beheervergoeding. Loyalis Sparen & Beleggen NV wenste het verlies niet langer te laten oplopen. Ook is Loyalis Sparen & Beleggen NV per 1 november 2014 gestopt met het bemiddelen in de Loyalis IdeaalSparen spaarrekening. Door alsmaar dalende marktrentes en het defensieve beleggingsbeleid van spaargeld stond de winstgevendheid van dit product al sinds oprichting onder druk. 2.2 Resultaten en financiële positie Het resultaat vóór vennootschapsbelasting over 2014 bedraagt -1,6 miljoen en het balanstotaal ultimo 2014 bedraagt 0,6 miljoen. 2.3 Risicomanagement Het jaar 2014 was gericht op het stopzetten van het spaarproduct en de beleggingsproducten van Loyalis Sparen & Beleggen NV (LSB NV). De opheffing van het Loyalis Sparen & Beleggen Beleggingsfonds (LSB Beleggingsfonds) heeft conform de richtlijnen in het prospectus plaatsgevonden. Het liquidatieverslag is per 13 januari 2015 vastgesteld door de directie van LSB NV en per die datum is ook een goedkeurende controleverklaring verstrekt door de externe accountant. Het verslag is vervolgens gedeponeerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). LSB NV heeft haar spaarklanten uitgebreid en meerdere keren geïnformeerd over de stopzetting van het spaarproduct. Daarbij heeft ze haar klanten maximaal ondersteund met de te nemen stappen bij beëindiging. Het risicomanagementproces binnen Loyalis is gebaseerd op het raamwerk van het Committee of sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Het beoogt de belangrijkste risico's die het behalen van de bedrijfsdoelstellingen kunnen belemmeren, te mitigeren. Daartoe worden jaarlijks via 'risk self assessments' de belangrijkste strategische risico's geïdentificeerd. Deze 'risk self assessments' hebben als doel het identificeren en beoordelen van de risico's die aan de strategie en doelstelling van Loyalis NV en haar dochtermaatschappijen zijn verbonden en om de beheersmaatregelen te beoordelen die de organisatie heeft genomen en om inzicht te verkrijgen in de acties die eventueel aanvullend nodig zijn. Hierbij wordt LSB NV gefaciliteerd en gemonitord door de afdeling Risk Management van de moedermaatschappij Loyalis NV. Voor een nadere detaillering rondom het risicomanagement van LSB NV verwijzen we naar pagina 19 van dit jaarverslag. 2.4 Ontwikkelingen 2014 De eerste maanden van 2014 kenmerkten zich door het verder doorzetten van een breed economisch herstel. In belangrijke mate was dat nog steeds te danken aan de centrale banken. Hun ruime monetaire stimuleringsbeleid zorgde ervoor dat de economische groei wereldwijd gezien verder is aangetrokken. Het vertrouwen in het beleid van de centrale banken was ook in 2014 nog groot en geld lenen bijzonder goedkoop. Beleggers in onze beleggingsfondsen profiteerden hiervan tot op het moment van liquidatie van de fondsen. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het liquidatieverslag van de beheerder van het beleggingsfonds. Door het ruime beleid van de centrale banken daalden echter ook de spaarrentes opnieuw in Na het besluit van LSB NV om te stoppen als bemiddelaar van de KAS BANK spaarrekening (Loyalis IdeaalSparen) heeft KAS BANK besloten de spaarrente in twee stappen te verlagen van de oorspronkelijke 1,5% (begin 2014) naar 0% (per 1 augustus %, per 1 oktober %). Dit als trigger om spaarders over te laten stappen naar een andere financiële aanbieder. Per ultimo 2014 heeft LSB NV geen spaarders en ook geen beleggers in haar klantenbestand. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2014 Pagina 4 van 25

5 2.5 Vooruitblik LSB NV heeft per 5 januari 2015 een doorstart gemaakt met het aanbieden van het ZZP pensioenproduct, een lijfrentebeleggingsregeling. Daarbij kan de ZZP-er kapitaal opbouwen tot een zelfgekozen pensioendatum waarbij de inleg wordt belegd, met als doel om op de pensioendatum een uitkering aan te kopen. De inleg wordt belegd volgens een Lifecycle structuur. Tijdens de opbouwfase van het kapitaal worden de beleggingsrisico's wereldwijd gespreid. Ook houdt de beheerder rekening met de resterende tijd tot pensioendatum. Ten behoeve van de lancering en het voldoen aan de minimum vermogenseis van de entiteit heeft de aandeelhouder Loyalis NV in januari 2015 een agiostorting gedaan van 1,5 miljoen. De eerste acties in 2015 leiden zoals verwacht niet tot winstgevende activiteiten; deze zijn pas op langere termijn ingecalculeerd. Tot die tijd wordt LSB NV door de aandeelhouder gefinancierd. Heerlen, 21 april 2015 P.N. van Wageningen W.R.H. Vliex Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2014 Pagina 5 van 25

6 JAARREKENING

7 1 BALANS voor winstverdeling (x 1.000) ACTIVA 31 december december 2013 Vorderingen en overlopende activa (1) Vorderingen en overige activa 0 3 Liquide middelen (2) EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN Eigen vermogen (3) Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld resultaat Verplichtingen (4) Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2014 Pagina 7 van 25

8 2 OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT (x 1.000) BATEN Opbrengsten (5) 9 9 LASTEN Bedrijfslasten (6) RESULTAAT UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN RESULTAAT NA BELASTINGEN UIT DOORLOPENDE ACTIVITEITEN RESULTAAT NA BELASTINGEN Totaalresultaat Toerekenbaar aan: Aandeelhouders Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2014 Pagina 8 van 25

9 3 KASSTROOMOVERZICHT (x 1.000) Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat (exclusief rente) Aanpassingen voor veranderingen in werkkapitaal: Mutatie vorderingen 3-2 Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Afronding 1 0 Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Storting agio Mutatie liquide middelen Af: telling kasstroom Samenstelling geldmiddelen Liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen Liquide middelen per 31 december Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2014 Pagina 9 van 25

10 4 VERMOGENSSTAAT (x 1.000) Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld totaalresultaat Totaal Stand per 1 januari Agiostorting* Resultaat Nog te verdelen resultaat boekjaar Stand per 31 december Agiostorting* Resultaat Nog te verdelen resultaat boekjaar Stand per 31 december * transacties met aandeelhouders: 2014: : Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2014 Pagina 10 van 25

11 5 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN Loyalis Sparen & Beleggen NV is opgericht per 15 november De belangrijkste activiteit van de entiteit is het aanbieden van spaar- en beleggingsproducten. De AFM heeft Loyalis Sparen & Beleggen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen en het bemiddelen in spaarrekeningen. Loyalis Sparen & Beleggen NV is statutair gevestigd in Heerlen. De waarderingsgrondslagen worden hierna behandeld. Deze grondslagen zijn, tenzij anders vermeld, gedurende de gehele verslagperiode van toepassing geweest. Alle bedragen in deze jaarrekening zijn in duizenden euro's, tenzij anders is vermeld. Groepsverhoudingen De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan Loyalis NV te Heerlen aan het hoofd staat. Loyalis Sparen & Beleggen NV is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Loyalis NV. De aandelen van Loyalis NV worden voor 100% gehouden door APG Groep NV. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. Continuïteitsveronderstelling De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. Loyalis Sparen & Beleggen NV betreft een strategisch project van Loyalis NV waarbij verliezen worden ingecalculeerd. Vanuit deze optiek heeft Loyalis NV in 2014 een kapitaalstorting gedaan van aan Loyalis Sparen & Beleggen NV. Afrondingen Vanwege tussentijdse afrondingen op gehele duizenden euro's kan de som der delen afwijken van het totaal in de tabellen, alsmede afwijken in de onderlinge samenhang met elkaar. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING Gebruik van schattingen en veronderstellingen bij het opstellen van de jaarrekening Bij het opstellen van de jaarrekening is het maken van schattingen onvermijdelijk. Achteraf kan blijken dat de gerapporteerde waarde afwijkt van de feitelijke waarde. Zodra een dergelijke afwijking bekend wordt, wordt deze alsnog verwerkt. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2014 Pagina 11 van 25

12 Waarderingsgrondslagen IFRS Overeenstemmingsverklaring toepassing IFRS Loyalis Sparen & Beleggen NV stelt de jaarrekening op conform de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU). Wijzigingen in gepubliceerde standaarden en interpretaties effectief in 2014 Nieuwe of gewijzigde standaarden worden effectief op de datum zoals vermeld in de betreffende IFRS, waarbij eerdere toepassing soms wordt toegestaan. In 2014 werden de volgende, door respectievelijk de International Accounting Standards Board (IASB) en de IFRS Interpretations Committee uitgegeven standaarden en interpretaties, verplicht en bekrachtigd door de EU. Tenzij anders aangegeven, hebben de wijzigingen geen materiële invloed op de jaarrekening van Loyalis Sparen & Beleggen NV. - IFRS 10 (Consolidated Financial statements), uitgebracht in mei De standaard is vanaf 1 januari 2014 van kracht en is bekrachtigd door de Europese Unie. Deze richtlijn introduceert een nieuwe benadering om te bepalen welke deelnemingen moeten worden geconsolideerd en verschaft een enkel model dat moet worden toegepast in de control analyse voor alle deelnemingen; - Aanpassingen op IAS 32, 'Financiële instrumenten: Presentatie' saldering van financiële activa en financiële passiva. Deze aanpassingen verduidelijken dat het recht tot saldering niet gebaseerd kan zijn op een toekomstige gebeurtenis. Het moet bovendien wettelijk afdwingbaar zijn voor alle partijen, zowel in de reguliere bedrijfsuitoefening als in het geval van betalingsachterstand, insolventie als faillissement. De aanpassing houdt tevens rekening met vereffeningsmethodieken. Deze aanpassing heeft geen effect op de balans. - Aanpassingen aan IAS 36, 'Bijzondere Waardevermindering van activa', toelichting op inbare bedragen voor niet-financiële activa. Deze wijziging maakt een aantal toelichtingen over de realiseerbare waarde van kasstroomgenererende eenheden overbodig die inbegrepen waren in IAS 36, door uitgifte van IFRS 13. Deze aanpassing heeft geen effect op de jaarrekening van Loyalis Sparen & Beleggen NV; - Aanpassingen aan IAS 39, 'Financiële instrumenten: Opname en Waardering' over de schuldvernieuwing van derivaten en de voortzetting van hedge accounting. Deze wijziging betreft wettelijke veranderingen in relatie tot 'over-the-counter' derivaten en de oprichting van centrale tegenpartijen. Onder IAS 39 zou schuldvernieuwing van derivaten met centrale tegenpartijen resulteren in beëindiging van hedge accounting. De aanpassing voorziet in mogelijkheden tot continuering van hedge accounting in geval van vernieuwing van een hedge instrument onder specifieke voorwaarden. Deze aanpassing heeft geen effect op de jaarrekening van Loyalis Sparen & Beleggen NV. - IFRIC 21, 'Heffingen', geeft de verwerkingswijze weer voor het opnemen van uitstroom van middelen als deze verplichting te herleiden is binnen de scope van IAS 37 'Voorzieningen'. Deze interpretatie geeft aan welke gebeurtenissen vanuit lokale overheden en instanties aanleiding geven tot het betalen van een heffing en wanneer een hiervoor een verplichting opgenomen dient te worden. Loyalis Sparen & Beleggen NV is momenteel niet onderworpen aan significante heffingen. Overige standaarden, wijzigingen en interpretaties, van kracht vanaf het boekjaar 2014, zijn niet materieel van belang voor Loyalis Sparen & Beleggen NV. Functionele en presentatievaluta Deze jaarrekening is opgesteld in euro's zijnde de functionele valuta van de vennootschap. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2014 Pagina 12 van 25

13 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN De waarderingsgrondslagen worden hierna behandeld. Deze grondslagen zijn, tenzij anders vermeld, gedurende de gehele verslagperiode van toepassing geweest. Algemeen De jaarrekening is opgemaakt op basis van reële waarde, dan wel historische kostprijs. De waardering van de activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen reële waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Activa worden opgenomen zodra het waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen de onderneming toe zullen komen en het betreffende actief een betrouwbare en meetbare waarde heeft. Een verplichting wordt verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat dit tot een uitstroom van middelen leidt als gevolg van afwikkeling van een bestaande verplichting en de waarde van de verplichting betrouwbaar vastgesteld kan worden. Activa en verplichtingen worden niet langer opgenomen zodra alle contractuele verplichtingen zijn ingelost en economische risico's en voordelen zijn overgedragen. 1. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen en overlopende activa worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde en daarna tegen geamortiseerde kostprijs gebruik makend van de effectieve rentemethode en onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Deze voorziening voor oninbaarheid wordt gevormd indien er indicaties zijn voor mogelijke oninbaarheid. Significante financiële moeilijkheden van de debiteur, de waarschijnlijkheid dat de debiteur failliet gaat of een financiële reorganisatie ondergaat, en het niet voldoen dan wel een achterstand in betalingen zijn indicaties dat de vordering oninbaar is. Het bedrag van de voorziening bedraagt het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de oorspronkelijke effectieve rente. De boekwaarde van het actief wordt verlaagd door het vormen van een voorziening, het bedrag van het verlies wordt in het overzicht van het totaalresultaat verwerkt. Wanneer een vordering oninbaar is, wordt deze afgeschreven ten laste van de voorziening op vorderingen. Latere ontvangsten uit eerder afgeschreven bedragen worden als bate verantwoord onder de bedrijfslasten in het overzicht van het totaalresultaat. 2. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden worden opgenomen onder de verplichtingen op de balans. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde die gelijk is aan de reële waarde. 4. Verplichtingen Verplichtingen zijn opgenomen tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Baten en lasten (algemeen) Baten en lasten vloeien voort uit de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 5. Opbrengsten Opbrengsten hebben betrekking op de beheerfee die wordt ontvangen van klanten voor beleggingsproducten en worden verantwoord op basis van verrichte prestaties. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2014 Pagina 13 van 25

14 6. Bedrijfslasten Bedrijfslasten betreffen kosten van diensten derden, automatisering, huisvesting en dergelijke en worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2014 Pagina 14 van 25

15 6 TOELICHTING OP DE BALANS (x 1.000) ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 0 3 Vorderingen en transitoria Overige vorderingen en overlopende activa 0 3 In de vorderingen en overlopende activa zijn geen bedragen opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar (2013: -). 2. Liquide middelen Kas 0 0 Tegoeden in rekening courant De liquide middelen bestaan vrijwel volledig uit tegoeden bij kredietinstellingen en staan ter vrije beschikking van de vennootschap. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2014 Pagina 15 van 25

16 VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 3. Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt en bestaat uit gewone aandelen van elk Hiervan zijn aandelen geplaatst Agio Stand per 1 januari Storting Stand per 31 december Overige reserves Stand per 1 januari Resultaatbestemming voorgaand boekjaar Stand per 31 december De overige reserve is gevormd uit de in het verleden behaalde resultaten. Uitkering van ingehouden winsten is slechts mogelijk voor zover het eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Onverdeeld resultaat Stand per 1 januari Onverdeeld resultaat boekjaar Verdeeld resultaat voorgaand boekjaar Stand per 31 december Verplichtingen 31 december december 2013 Schulden en overige verplichtingen Schulden en overige verplichtingen Crediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen Overige schulden en overlopende verplichtingen Onder de schulden en overige verplichtingen zijn geen bedragen opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar (2013: -) Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2014 Pagina 16 van 25

17 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Voorwaardelijke verplichtingen Fiscale eenheid De vennootschap vormt voor de toepassing van de Wet op de Omzetbelasting een fiscale eenheid met de moeder en haar overige zustervennootschappen, Stichting Pensioenfonds ABP, APG Groep NV en haar bijbehorende dochterondernemingen. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. Afname van ondersteunende diensten Met APG Groep is een overeenkomst getekend inzake de levering van diensten. De overeenkomst ziet op de onderlinge dienstverlening waarbij de kosten op basis van een cost plus methode in rekening worden gebracht. LSB krijgt de kosten die samenhangen met haar bedrijfsvoering via Loyalis NV doorbelast op basis van kostenverdeelsleutels zonder winstopslag. Verbonden partijen Door de aandeelhouder Loyalis NV worden aan Loyalis Sparen & Beleggen NV kosten doorbelast op basis van overeengekomen verdeelsleutels. In 2014 is door Loyalis NV voor 847 (2013: 522) aan kosten doorbelast. Dit betreffen onder andere huisvestingskosten, automatiseringskosten, personeelskosten en kosten inzake externe dienstverlening. Ultimo boekjaar heeft Loyalis Sparen & Beleggen NV een schuld aan Loyalis NV van 349 (2013: 16). Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2014 Pagina 17 van 25

18 7 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT (x 1.000) BATEN Opbrengsten Baten verkoop beleggingen 12 0 Overige opbrengsten LASTEN 6. Bedrijfslasten De bedrijfslasten kunnen als volgt worden gespecificeerd: Automatiseringskosten 1 11 Diensten derden Overige kosten De overige kosten bestaan uit contributies van 13 (2013: 14), dividendbelasting van 9 (2013: -), drukwerk voor een bedrag van 5 (2013: 3) en overig kosten voor 2 (2013: 1). Loyalis Sparen & Beleggen NV heeft geen personeel in dienst. Honoraria accountant PWC Accountants Overig PWC Totaal 2014 Onderzoek van de jaarrekening Controle beleggingsfondsen Totaal Onderzoek van de jaarrekening Controle beleggingsfondsen Totaal Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2014 Pagina 18 van 25

19 8 OVERIGE TOELICHTINGEN (x 1.000) VERBONDEN PARTIJEN Loyalis NV heeft namens de diverse Loyalis vennootschappen een overeenkomst inzake de pooling van ondersteunende diensten, waarbij exploitatie van deze diensten voor gemene rekening geschiedt. Door Loyalis NV worden de hiermee gemoeide kosten volgens jaarlijks overeengekomen verdeelsleutels volledig doorbelast aan de diverse Loyalis vennootschappen. In onderstaande tabel zijn de onderlinge relaties weergegeven: Loyalis NV Algemene kosten Agiostorting Schulden Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2014 Pagina 19 van 25

20 9 RISICOMANAGEMENT SPAREN EN BELEGGEN Loyalis Sparen & Beleggen NV (LSB NV) trad op als bemiddelaar van de spaarrekening van KAS BANK (Loyalis IdeaalSparen) en was beheerder van het LSB Beleggingsfonds. In 2014 heeft LSB NV deze activiteiten gestaakt en is de samenwerking met KAS BANK NV beëindigd. Reputatierisico De risico's die gepaard gingen met de beëindiging van de producten hadden voornamelijk betrekking op reputatieschade. LSB NV heeft dit risico zo goed mogelijk beheerst. Enerzijds zijn alle wettelijke richtlijnen in acht genomen (bv naleving van liquidatievoorwaarden prospectus), anderzijds heeft LSB NV onze klanten zo goed mogelijk geïnformeerd over de beëindiging. Daarnaast heeft Loyalis haar beleggers uit coulance gecompenseerd voor de inleggarantie die zij hadden op einddatum van de InlegGarantieFondsen. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat de onderneming over onvoldoende middelen beschikt om aan directe verplichtingen te kunnen voldoen. In het spaarframework lag het liquiditeitsrisico volledig bij KAS BANK. KAS BANK heeft geen liquiditeitsproblemen gehad bij de opheffing van het spaarproduct. Gedurende afgelopen jaar is ongeveer 40 mln. uitgekeerd aan spaarsaldo. LSB NV heeft niet voor eigen rekening en risico belegd. Uit dien hoofde is er derhalve geen marktrisico en kredietrisico. De overige risico's, zoals renterisico zijn sinds opheffing van het LSB Beleggingsfonds niet meer aanwezig. Heerlen, 21 april 2015 P.N. van Wageningen W.R.H. Vliex Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2014 Pagina 20 van 25

21 OVERIGE GEGEVENS

22 OVERIGE GEGEVENS 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Voor de controleverklaring van de onafhankelijke accountant verwijzen we u naar de separaat opgenomen verklaring op de volgende pagina van dit rapport. 2 Statutaire regeling winstbestemming Conform artikel 16 van de statuten is ten aanzien van de bestemming van het resultaat het navolgende vastgesteld: 1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. 2. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens wet moeten worden aangehouden. 3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 4. De algemene vergadering kan besluiten tot een tussentijdse uitkering, mits met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde. 5. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden. 6. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde, besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk anders dan in geld zullen worden uitgekeerd. 7. Bij de berekening van het op de aandelen uit te keren bedrag tellen de aandelen, die de vennootschap zelf in haar kapitaal houdt, niet mee. 8. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren. 3 Verwerking van het verlies 2014 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal het verlies ad over 2014 in het boekjaar 2015 in mindering worden gebracht op de overige reserves. In afwachting van de goedkeuring van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is dit voorstel opgenomen onder de post onverdeeld resultaat. 4 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum Loyalis Sparen & Beleggen NV heeft op 30 januari 2015 een kapitaalstorting van ontvangen van haar moeder, Loyalis NV. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2014 Pagina 22 van 25

23 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Loyalis Sparen & Beleggen N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2014 van Loyalis Sparen & Beleggen N.V. te Heerlen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014, het overzicht van het totaalresultaat, het kasstroomoverzicht en de vermogensstaat over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het directieverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Loyalis Sparen & Beleggen N.V. per 31 december 2014 en van het resultaat en de kasstromen over 2014 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Rotterdam, 21 april 2015 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Orrigineel getekend door drs. S. Barendregt-Roojers RA

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 4 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 1 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Jaarverslag 2013 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1017 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V.

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Eneco, midden in de samenleving Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening Alle bedragen zijn in miljoenen euro tenzij anders vermeld. 1. Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 INHOUD Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 3 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein XV AMSTERDAM

JAARVERSLAG Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein XV AMSTERDAM JAARVERSLAG 2012 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 1.5 Inrichtingseisen jaarrekening

Nadere informatie

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2012 - Algemene toelichting 3 - Balans per 31 december 2012 4 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2012 5 - Toelichting op de balans 6 - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening per 31 december 2014 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2015

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening per 31 december 2015 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie