Loyalis Sparen & Beleggen NV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loyalis Sparen & Beleggen NV"

Transcriptie

1 Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011

2 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december Overzicht van het totaalresultaat Kasstroomoverzicht Vermogensstaat 10 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 11 6 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op het overzicht van het totaalresultaat 18 8 Overige toelichtingen 20 9 Risicomanagement 21 OVERIGE GEGEVENS 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 24 2 Statutaire regeling winstbestemming 24 3 Verwerking van het verlies Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 24 AANVULLENDE INFORMATIE 1 Personalia 27 Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 2 van 27

3 1 MEERJARENGEGEVENS 1.1 Samenvatting balansen ultimo over twee jaren ACTIVA 31 december december 2010 Vlottende activa Vorderingen en overige activa Liquide middelen VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN Eigen vermogen Schulden en overlopende verplichtingen Resultaat over de afgelopen twee jaren Baten uit bemiddelingsactiviteiten Opbrengsten uit overige bedrijfsactiviteiten 8 5 Kosten Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat (exclusief rente) Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen 0 0 Resultaat na belastingen Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 3 van 27

4 2 DIRECTIEVERSLAG 2.1 Algemeen De vennootschap is onder de naam Loyalis Sparen & Beleggen NV op 15 november 2007 opgericht. De vennootschap is een 100% dochter van Loyalis NV. 2.2 Resultaten en financiële positie Het resultaat vóór vennootschapsbelasting over 2011 bedraagt -2,4 miljoen en het balanstotaal ultimo 2011 bedraagt 2,2 miljoen. 2.3 Risicomanagement Algemeen Het doel van Loyalis Sparen en Beleggen (LSB) is het aanbieden van spaar- en beleggingsproducten. Met het realiseren van de doelstellingen van de organisatie gaan risico's gepaard. De risicomanagementsystemen van Loyalis zijn op het identificeren, monitoren en beheersen van deze risico's gericht. Risicomanagement vormt een vast onderdeel van het sturingsproces en is voor zowel de directie als de klanten van Loyalis van belang. Het risicomanagementproces binnen Loyalis is gebaseerd op het raamwerk van het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Het beoogt de belangrijkste risico's die het behalen van de bedrijfsdoelstellingen kunnen belemmeren, te mitigeren. Daartoe worden jaarlijks via 'risk self assessments' de belangrijkste strategische risico's geïdentificeerd. De doelstelling van deze 'risk self assessments' is het identificeren en beoordelen van de risico's die aan de strategie en doelstelling van Loyalis zijn verbonden. Daarnaast is het de doelstelling om de beheersmaatregelen te beoordelen die de organisatie heeft genomen en om inzicht te verkrijgen in de acties die eventueel aanvullend nodig zijn. Hierbij wordt LSB tevens gefaciliteerd en gemonitord door de afdeling Risk Management van de moedermaatschappij Loyalis NV. Voor een nadere detaillering rondom het risicomanagement van LSB verwijzen we naar pagina 21 van dit jaarverslag. 2.4 Ontwikkelingen 2011 en vooruitblik 2012 Ontwikkeling Financiële Markten De crisis in de eurozone hield de financiële markten in 2011 stevig in de greep. De obligatiemarkten waren beweeglijker dan ooit. De rentes in de periferielanden van Europa (Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje) liepen stevig op. In deze onzekere tijd waren beleggers met name op zoek naar "veilige havens", waardoor rentes in de kernlanden (waaronder o.a. Duitsland en Nederland), maar bijvoorbeeld ook in de VS juist scherp daalden. De onrust veroorzaakt door de Europese schuldencrisis had ook zijn weerslag op de aandelenmarkten. Met name in Europa en de opkomende landen daalden de aandelenkoersen fors. De financials werden hard geraakt. De aandelenverliezen in de VS bleven beperkt doordat bedrijven daar vrij goede resultaten konden presenteren. De leiders van de eurozone probeerden op verschillende manieren de dreigende ondergang van de eurozone te voorkomen. Er zijn de afgelopen maanden weliswaar belangrijke stappen gezet, maar de voortgang in een definitieve oplossing verloopt moeizaam. De beleggingsfondsen van Loyalis Sparen & Beleggen hebben over 2011 een negatief rendement laten zien, waarbij overigens de verliezen voor fondsen met een korte resterende looptijd nog vrij beperkt bleven. Voor gedetailleerde informatie wordt verder verwezen naar het jaarverslag 2011 van het Loyalis Sparen & Beleggen Beleggingsfonds. Voor spaarders was 2011 een goed jaar. Ondanks dat de banken onbeperkt bij de ECB konden aankloppen voor financiering, stegen de spaarrentes behoorlijk. Spaargeld is voor steeds meer partijen een alternatieve en aantrekkelijke bron van financiering. In het licht van de dalende geldmarktrentes is de beweging op de spaarmarkt des te opmerkelijker. Doordat de financials onderling nog maar weinig transacties doen, zijn de geldmarktrentes een steeds slechtere indicator voor ontwikkelingen op de spaarmarkt. Eind 2011 kon er tegen een maximale rente van 3% (zonder beperkende voorwaarden) worden gespaard. Bij Loyalis Sparen & Beleggen bedroeg het tarief op dat moment 2%. Door het bewust conservatieve beleggingsbeleid van het ingelegde spaargeld stond het resultaat van Loyalis Sparen & Beleggen NV sterk onder druk. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 4 van 27

5 Vooruitblik De directie is terughoudend in haar verwachtingen voor De onzekerheid rondom de schulden van de perifere eurolanden zal de financiële markten voorlopig nog in haar greep houden. Er is nog geen eenduidige politieke en economische oplossing voorhanden. Door de onzekerheid blijven de markten nerveus en onvoorspelbaar. Echter, de wereldwijde groei van de economie zal naar verwachting in 2012 op een behoorlijk peil blijven, met name door de hoge groei in de opkomende economieën. Mede door de relatief lage koers van de Euro zullen exporterende landen zoals Duitsland hiervan profiteren. Gezien het zeer soepele monetaire beleid van de centrale banken, zijn er voldoende liquiditeiten beschikbaar. Bovendien hebben ondernemingen forse kasmiddelen. Door daarnaast te bezuinigen op kosten gedurende de afgelopen jaren verwachten we een positieve winstgroei voor ondernemingen. Aan de andere kant zien we dat de kapitaaleisen van de banken verhoogd worden. De banken zullen hun balansen moeten versterken en zullen minder bereid zijn geld uit te lenen. Loyalis gaat uiterst behoedzaam om met de bij haar ingelegde spaargelden. Immers, hoe meer rente spaarders eisen, hoe meer risico moet worden genomen om dat te realiseren. Het beleid van Loyalis op dit punt is dan ook zeer behoudend in het licht van de actuele economische ontwikkelingen. In 2011 is gekeken naar het producten-pakket van Loyalis in relatie tot de gewijzigde regelgeving en de verschuivingen in de consumentenvoorkeur zoals de opkomst van banksparen. De directie bekijkt momenteel op welke manier Loyalis beter kan inspelen op deze ontwikkelingen. Loyalis Sparen & Beleggen NV heeft geen personeel in dienst. Loyalis NV is werkgeefster van het voor Loyalis Sparen & Beleggen NV werkzame personeel (gemiddeld 3 personeelsleden). De personeelskosten worden door Loyalis NV aan de vennootschap doorbelast. Een deel van de operationele activiteiten is uitbesteed aan externe partijen (KAS BANK en Centric FSS). Heerlen, 24 april 2012 J.C.G. Kanen MBA W.R.H. Vliex RA RO A.W.J. van der Klugt Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 5 van 27

6 JAARREKENING Balans per 31 december 2011 Overzicht van het totaalresultaat 2011 Kasstroomoverzicht 2011 Vermogensstaat Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2011 Toelichting op het overzicht van het totaalresultaat Overige toelichtingen Risicomanagement

7 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 voor winstverdeling (x 1.000) ACTIVA 31 december december 2010 Vorderingen en overlopende activa (1) Vorderingen en overige activa Liquide middelen (2) EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN Eigen vermogen (3) Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld resultaat Verplichtingen (4) Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 7 van 27

8 2 OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT 2011 (x 1.000) BATEN Baten uit bemiddelingsactiviteiten (5) Opbrengsten uit overige bedrijfsactiviteiten (6) 8 5 TOTAAL BATEN LASTEN Bedrijfslasten (7) Rentelasten (8) TOTAAL LASTEN RESULTAAT UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN RESULTAAT NA BELASTINGEN Gerealiseerd resultaat Toerekenbaar aan: Aandeelhouders Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 8 van 27

9 3 KASSTROOMOVERZICHT 2011 (x 1.000) Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat (exclusief rente) Aanpassingen voor: Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Rentelasten Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Storting agio Mutatie liquide middelen Af: telling kasstroom Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 9 van 27

10 4 VERMOGENSSTAAT (x 1.000) Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld totaalresultaat Totaal Stand per 1 januari Agiostorting* Resultaat Nog te verdelen resultaat boekjaar Stand per 31 december Agiostorting* Resultaat Nog te verdelen resultaat boekjaar Stand per 31 december * transacties met aandeelhouders: 2011: : Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 10 van 27

11 5 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN Loyalis Sparen & Beleggen NV is opgericht per 15 november Het doel van de entiteit is het aanbieden van spaar- en beleggingsproducten. De AFM heeft Loyalis Sparen & Beleggen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen en het bemiddelen in spaarrekeningen. Loyalis Sparen & Beleggen NV is statutair gevestigd in Heerlen. Groepsverhoudingen De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan Loyalis NV te Heerlen aan het hoofd staat. Loyalis Sparen & Beleggen NV is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Loyalis NV. Continuïteitsveronderstelling De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. Loyalis Sparen & Beleggen NV betreft een strategisch project van Loyalis NV waarbij verliezen worden ingecalculeerd. Vanuit deze optiek zal Loyalis NV in overeenstemming met de Letter of Support, indien noodzakelijk, zorg dragen voor aanvulling van liquiditeiten. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING Algemeen Alle bedragen in deze jaarrekening zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Presentatie De indeling van de balans is op basis van liquiditeitsindeling. IAS 1, Presentatie van de jaarrekening, schrijft voor dat in de geconsolideerde balans onderscheid wordt gemaakt tussen langlopende en kortlopende activa en verplichtingen, tenzij een presentatie op basis van liquiditeit meer inzicht verschaft. Voor een beheerder wordt de beheersing van liquiditeit, de matching van activa en verplichtingen en de aan uitgebreide regelgeving onderworpen vermogens- en solvabiliteitspositie meer van belang geacht. Het onderscheid vlottend/vast en kortlopend/langlopend wordt derhalve niet gemaakt. Alle opbrengsten en kosten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. De in de winst- en verliesrekening opgenomen posten vloeien voort uit de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen voor beleggingen. Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de herkomst en aanwending van kasmiddelen. De kasstromen zijn gerubriceerd naar kasstromen uit operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten. Bij het opstellen van het kasstroomoverzicht is de indirecte methode gehanteerd. Schattingen Bij het opstellen van de jaarrekening is het maken van schattingen onvermijdelijk. Achteraf kan blijken dat de gerapporteerde waarde afwijkt van de feitelijke waarde. Zodra een dergelijke afwijking bekend wordt, wordt deze alsnog verwerkt. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 11 van 27

12 Toepassing IFRS Deze jaarrekening is opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals deze gelden per 31 december 2011 en door de Europese Unie zijn goedgekeurd. De volgende standaarden en wijzigingen hierop zijn gepubliceerd en verplicht gesteld voor verslaggevingdoeleinden vanaf 1 januari 2011 of later en door de Europese Unie goedgekeurd, maar die niet door Loyalis eerder zijn toegepast: - IFRS 1 aanpassing (Ernstige hyperinflatie en Schrappen van Vaste Data voor First-Time Adopters). Deze standaard is van kracht vanaf 1 juli 2011 en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. Deze standaard is niet van toepassing voor Loyalis; - IFRS 7 aanpassing (Financiële instrumenten: Toelichting), uitgebracht in oktober Deze standaard is van kracht vanaf 1 juli Deze aanpassing introduceert nieuwe toelichtingsvereisten met betrekking tot overdrachten van financiële activa, zoals financiële activa die niet volledig worden afgestoten en financiele activa die volledig zijn afgestoten, maar waarbij de onderneming doorlopende betrokkenheid behoudt; De volgende nieuwe IFRS standaarden en aanpassingen hierop zijn verplicht toe te passen voor jaarverslagen vanaf boekjaar 2011 en door de Europese Unie goedgekeurd maar momenteel niet relevant voor Loyalis: - IFRS 1 aanpassing (Limited Exemption from Comparative IFRS 7 Disclosures for First-Time Adopters). Deze aanpassing is in juni 2010 goedgekeurd door de Europese Unie. De aanpassing verschaft dezelfde verlichting aan First-time adopters als is gegeven aan huidige gebruikers van IFRS bij de toepassing van de aanpassingen op IFRS 7; - IFRS 1 aanpassing (Aanvullende vrijstellingen voor First-time Adopters). Het betreft aanpassingen met betrekking tot lease en aanpassingen voor de olie- en gasindustrie. Deze aanpassing is in juni 2010 goedgekeurd door de Europese Unie; - IFRS 2 aanpassing (Group Cash-settled Share-based Payment Transactions). Betreft op aandelen gebaseerde transacties die in de enkelvoudige jaarrekening moeten worden opgenomen. Deze aanpassing is in maart 2010 goedgekeurd door de Europese Unie; - IAS 24 herzien (Informatieverschaffing over verbonden partijen), uitgebracht in november IAS 24 herzien is van kracht vanaf De aangepaste standaard verduidelijkt en vereenvoudigt de vereisten voor overheidsgelieerde ondernemingen ten aanzien van de transacties met overheid(sinstanties); - Aanpassing aan IAS 32 (Financiële instrumenten: presentatie). Deze aanpassing is van kracht vanaf 1 februari 2010 maar mag eerder worden toegepast. De aanpassing geeft aan hoe uitgegeven rechten in een andere valuta dan de functionele valuta in de jaarrekening verwerkt dienen te worden; - Aanpassing aan IFRIC 14 (Vooruitbetalingen bij minimaal vereiste dekkingsbijdragen), van kracht vanaf 1 januari Deze IFRIC hangt nauw samen met het aanvullend financieren in geval van pensioentekorten indien sprake is van een 'defined contribution' regeling. Loyalis kent deze vorm van pensioenregeling niet; deze IFRIC is derhalve niet van toepassing. De volgende nieuwe standaarden, wijzigingen en interpretaties (IFRICs) zijn gepubliceerd en verplicht gesteld voor verslaggevingdoeleinden maar nog niet van kracht vanaf 1 januari 2011 en niet eerder toegepast. - IFRS 9 (Financiële instrumenten), uitgebracht in november Deze standaard is de eerste stap ter vervanging van IAS 39 (Financiële instrumenten: opname en waardering). IFRS 9 introduceert nieuwe vereisten voor het rubriceren en waarderen van financiële vaste activa en zal de verwerking van deze activa in de jaarrekening van Loyalis in de toekomst mogelijk raken. De standaard is niet eerder dan 1 januari 2015 van kracht en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. Toepassing van deze richtlijnen dient, gegeven de lopende discussies ten aanzien van de uitgebrachte Exposure Draft van IFRS 4 (Verzekeringscontracten), mede in samenhang hiermee te worden bezien; - IFRS 10 (Consolidated Financial statements), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. Deze richtlijn introduceert een nieuwe benadering om te bepalen welke deelnemingen moeten worden geconsolideerd en verschaft een enkel model dat moet worden toegepast in de control analyse voor alle deelnemingen; - IFRS 11 (Joint arrangements), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. IFRS 11 richt zich op de rechten en verplichtingen van gemeenschappelijke regelingen in plaats van de wettelijke bepalingen (zoals momenteel het geval is); - IFRS 12 (Disclosures of Interests in Other Entities), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. Deze richtlijn bevat de toelichtingsvereisten voor ondernemingen die belangen hebben in deelnemingen en joint arrangements dochters; - IFRS 13 (Fair Value Measurement), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. Deze IFRS vervangt de fair value measurement richtlijn; Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 12 van 27

13 - IAS 1 aanpassing (Presentatie van zaken in Other Comprehensive Income). Deze standaard is van kracht vanaf 1 juli 2012 en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. Deze richtlijn introduceert nieuwe richtlijnen voor de verwerking van Other Comprehensive Income en zal de verwerking in de jaarrekening van Loyalis in de toekomst mogelijk raken; - IAS 12 aanpassing (Latente belastingen: Recovery of Underlying Assets). De standaard is niet eerder dan 1 januari 2012 van kracht en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. De aanpassing introduceert een uitzondering op de algemene waarderingsvereisten van IAS 12; - IAS 19 aanpassing (Werknemersverzekeringen), uitgebracht in juni De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. De aanvulling bevat dat actuariële winsten en verliezen direct worden opgenomen in other comprehensive income. - IAS 27 (Separate Financial Statements), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. Deze richtlijn vervangt de oude IAS 27 (2008) en draagt de bestaande accounting en toelichtingsvereisten voort voor afzonderlijke jaarverslagen, met enkele beperkte nadere toelichtingen; - IAS 28 (Investments in Associates and Joint Ventures), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. IAS 28 vervangt de oude IAS 28 (2008). Vreemde valuta Functionele en presentatievaluta Deze jaarrekening is opgesteld in euro's zijnde de functionele valuta van de vennootschap. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen en overlopende activa zijn opgenomen tegen reële waarde en daarna tegen geamortiseerde kostprijs gebruikmakend van de effectieve-rentemethode en onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Deze voorziening voor oninbaarheid wordt gevormd indien er indicaties zijn voor mogelijke oninbaarheid. Significante financiële moeilijkheden van de debiteur, de waarschijnlijkheid dat de debiteur failliet gaat of een financiële reorganisatie ondergaat, en het niet voldoen dan wel een achterstand in betalingen zijn indicaties dat de vordering oninbaar is. Het bedrag van de voorziening bedraagt het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de oorspronkelijke effectieve rente. De boekwaarde van het actief wordt verlaagd door het vormen van een voorziening, het bedrag van het verlies wordt in de totale resultatenrekening verwerkt. Wanneer een vordering oninbaar is, wordt deze afgeschreven ten laste van de voorziening op vorderingen. Latere ontvangsten uit eerder afgeschreven bedragen worden als bate verantwoord onder de bedrijfslasten in het overzicht van het totaalresultaat. 2. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct op te nemen bankdeposito's, andere zeer liquide kortetermijnbeleggingen met een oorspronkelijke looptijd van ten hoogste drie maanden of minder, en bancaire rekening-couranttegoeden. Rekeningcourantschulden worden opgenomen onder de kortlopende verplichtingen op de balans. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 4. Verplichtingen Verplichtingen zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Baten en lasten (algemeen) Baten en lasten vloeien voort uit de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 13 van 27

14 5. Baten uit bemiddelingsactiviteiten Het resultaat uit bemiddelingsactiviteiten bestaat uit het saldo van rentebaten en -lasten. Het betreft het saldo van de rente op uitgezette gelden verminderd met het aan spaarders te vergoeden bedrag aan rente. 7. Bedrijfslasten Bedrijfslasten betreffen kosten van personeel, diensten derden, automatisering, huisvesting en dergelijke en worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben. Verantwoording pensioenkosten Loyalis NV is werkgeefster van het werkzame personeel van Loyalis Sparen & Beleggen NV. Loyalis NV is voor haar personeel aangesloten bij Stichting Pensioenfonds ABP (kortweg: ABP). ABP is een bedrijfstakpensioenfonds met een toegezegde pensioenregeling, zowel voor de verplicht als voor de vrijwillig aangesloten werkgevers. In de terminologie van IAS 19: een 'multi-employer defined-benefit' regeling. Kenmerkend voor een bedrijfstakpensioenfonds is de onderlinge solidariteit, tot uiting komend in doorsnee premies, risicoverevening en hoge uittreeddrempels. Premies worden geheven ongeacht de bestandskenmerken van de huidige en voormalige werknemers van de aangesloten werkgevers. Hun leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en gezondheid zijn niet bepalend voor de af te dragen premie. Daarvoor zijn immers de bestandskenmerken van alle bij het pensioenfonds aangesloten deelnemers bepalend, zowel die van de actieven als die van de slapers en de gepensioneerden. Ook het beleggingsbeleid van het pensioenfonds is afgestemd op het totaal van de pensioenverplichtingen aan alle deelnemers. Beleggingen en verplichtingen van het pensioenfonds, en daarmee overschotten en/of tekorten, zijn dan ook niet op betrouwbare wijze toerekenbaar aan de individuele aangesloten werkgevers. Overigens kan Loyalis Sparen & Beleggen NV geen enkel recht doen gelden op een deel van de overschotten van het pensioenfonds, zoals het pensioenfonds richting Loyalis Sparen & Beleggen NV geen directe verhaalsmogelijkheden heeft ingeval van tekorten. Om deze reden worden door Loyalis NV -geheel in lijn met IFRS- de pensioenkosten verantwoord als ware sprake van een defined contribution regeling. 8. Rentelasten De rentelasten worden bepaald aan de hand van de effectieve rentemethode. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 14 van 27

15 6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (x 1.000) ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Vorderingen en transitoria Groepsmaatschappijen Overige vorderingen en overlopende activa De overige vorderingen en overlopende activa van 71 (2010: 52) betreffen nog te ontvangen en door te storten rente van 70 (2010: 50) en overige activa van 1 (2010: 2). In de vorderingen en overlopende activa zijn geen bedragen opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar. De ouderdomsanalyse van de vorderingen en transitoria is als volgt: 2011 vorderingen Niet vervallen < 180 dagen < 360 dagen > 360 dagen Totaal Vorderingen en overige activa Overige activa vorderingen Niet vervallen < 180 dagen < 360 dagen > 360 dagen Totaal Vorderingen en overige activa Overige activa Liquide middelen Kas 0 0 Tegoeden in rekening courant De liquide middelen bestaan vrijwel volledig uit tegoeden bij kredietinstellingen en staan ter vrije beschikking van de vennootschap. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 15 van 27

16 VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 3. Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt en bestaat uit gewone aandelen van elk Hiervan zijn aandelen geplaatst Agio Stand per 1 januari Storting Stand per 31 december Overige reserves Stand per 1 januari Resultaatbestemming voorgaand boekjaar Stand per 31 december De overige reserve is gevormd uit de in het verleden behaalde resultaten. Uitkering van ingehouden winsten is slechts mogelijk voor zover het eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Onverdeeld resultaat Stand per 1 januari Onverdeeld resultaat boekjaar Verdeeld resultaat voorgaand boekjaar Stand per 31 december Verplichtingen 31 december december 2010 Schulden en overige verplichtingen Schulden en overige verplichtingen Crediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen 40 5 Overige schulden en overlopende verplichtingen De overige schulden en overlopende verplichtingen bestaan uit de aan spaarders te vergoeden rente van (2010: 1.559) en overige passiva van 126 (2010: 41). De looptijd van de overige schulden is korter dan 1 jaar. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 16 van 27

17 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Voorwaardelijke verplichtingen Fiscale eenheid De vennootschap vormt voor de toepassing van de Wet op de Omzetbelasting een fiscale eenheid met de moeder en haar overige dochtervennootschappen. Vanaf 1 maart 2008 maken naast Stichting Pensioenfonds ABP, APG Groep NV, APG Algemene Pensioen Groep NV en diverse Cordares vennootschappen eveneens deel uit van de fiscale eenheid. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. Garantie Loyalis Sparen & Beleggen NV garandeert onder voorwaarden, de bruto ingelegde bedragen, dat wil zeggen de inleg voor betaling van de toetreedkosten, in een inleggarantiefonds. De garantiewaarde behelst in beginsel de som van alle, incidenteel en periodiek in een inleggarantiefonds ingelegde bedragen, met uitzondering van eventuele herbeleggingen uit hoofde van dividenduitkeringen van het betreffende inleggarantiefonds. Loyalis Sparen & Beleggen NV garandeert dat de totale waarde van alle door een unithouder gehouden units op de einddatum ten minste gelijk is aan zijn inleg in het inleggarantiefonds. Indien de totale waarde van de units op de einddatum lager is dan de garantiewaarde zal Loyalis Sparen & Beleggen NV het verschil aan de unithouder vergoeden. De garantiewaarde wordt verlaagd indien door het Fonds units worden ingekocht voor de einddatum van een inleggarantiefonds. Loyalis Sparen & Beleggen NV heeft het risico dat hier voor haar uit voortvloeit volledig afgedekt. Pooling van ondersteunende diensten Met APG Groep is een overeenkomst getekend inzake de levering van diensten. De overeenkomst ziet op de onderlinge dienstverlening waarbij de kosten op basis van een cost plus methode in rekening worden gebracht. Loyalis NV belast de kosten die samenhangen met haar bedrijfsvoering namens alle Loyalis entiteiten door op basis van kostenverdeelsleutels zonder winstopslag. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 17 van 27

18 7 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT (x 1.000) BATEN Baten uit bemiddelingsactiviteiten Baten uit bemiddelingsactiviteiten Overige omzet 2 5 Rentemarge uit bemiddelingsactiviteiten De rente uit bemiddelingsactiviteiten bestaat uit het saldo van rente op uitgezette middelen verminderd met de aan spaarders te vergoeden spaarrente. In 2011 is voor een bedrag van 813 (2010: 681) aan rentebaten gerealiseerd. De rentelasten bedragen (2010: 1.559), zodat een resultaat van -221 (2010: -878) resteert. 6. Opbrengsten uit overige bedrijfsactiviteiten Overige opbrengsten 8 5 LASTEN 7. Bedrijfslasten De bedrijfslasten kunnen als volgt worden gespecificeerd: Inhuur personeel Automatiseringskosten Diensten derden Materiële kosten Personeelsleden Loyalis NV is werkgeefster van het personeel van Loyalis Sparen & Beleggen NV. De kosten betreffende het personeel worden vanuit Loyalis NV doorbelast naar Loyalis Sparen & Beleggen NV. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 18 van 27

19 Honoraria accountant PWC Accountants Overig PWC Totaal 2011 Onderzoek van de jaarrekening Andere controle-opdrachten Totaal Onderzoek van de jaarrekening Andere controle-opdrachten Totaal Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 19 van 27

20 8 OVERIGE TOELICHTINGEN (x 1.000) VERBONDEN PARTIJEN Met één van de aandeelhouders heeft Loyalis NV namens de diverse Loyalis vennootschappen een overeenkomst inzake de pooling van ondersteunende diensten, waarbij exploitatie van deze diensten voor gemene rekening geschiedt. Door Loyalis NV worden de hiermee gemoeide kosten volgens jaarlijks overeengekomen verdeelsleutels volledig doorbelast aan de diverse Loyalis vennootschappen. In het verslagjaar zijn de volgende transacties aangegaan: Loyalis NV Algemene kosten Vorderingen Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 20 van 27

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie