Loyalis Sparen & Beleggen NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loyalis Sparen & Beleggen NV"

Transcriptie

1 Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011

2 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december Overzicht van het totaalresultaat Kasstroomoverzicht Vermogensstaat 10 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 11 6 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op het overzicht van het totaalresultaat 18 8 Overige toelichtingen 20 9 Risicomanagement 21 OVERIGE GEGEVENS 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 24 2 Statutaire regeling winstbestemming 24 3 Verwerking van het verlies Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 24 AANVULLENDE INFORMATIE 1 Personalia 27 Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 2 van 27

3 1 MEERJARENGEGEVENS 1.1 Samenvatting balansen ultimo over twee jaren ACTIVA 31 december december 2010 Vlottende activa Vorderingen en overige activa Liquide middelen VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN Eigen vermogen Schulden en overlopende verplichtingen Resultaat over de afgelopen twee jaren Baten uit bemiddelingsactiviteiten Opbrengsten uit overige bedrijfsactiviteiten 8 5 Kosten Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat (exclusief rente) Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen 0 0 Resultaat na belastingen Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 3 van 27

4 2 DIRECTIEVERSLAG 2.1 Algemeen De vennootschap is onder de naam Loyalis Sparen & Beleggen NV op 15 november 2007 opgericht. De vennootschap is een 100% dochter van Loyalis NV. 2.2 Resultaten en financiële positie Het resultaat vóór vennootschapsbelasting over 2011 bedraagt -2,4 miljoen en het balanstotaal ultimo 2011 bedraagt 2,2 miljoen. 2.3 Risicomanagement Algemeen Het doel van Loyalis Sparen en Beleggen (LSB) is het aanbieden van spaar- en beleggingsproducten. Met het realiseren van de doelstellingen van de organisatie gaan risico's gepaard. De risicomanagementsystemen van Loyalis zijn op het identificeren, monitoren en beheersen van deze risico's gericht. Risicomanagement vormt een vast onderdeel van het sturingsproces en is voor zowel de directie als de klanten van Loyalis van belang. Het risicomanagementproces binnen Loyalis is gebaseerd op het raamwerk van het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Het beoogt de belangrijkste risico's die het behalen van de bedrijfsdoelstellingen kunnen belemmeren, te mitigeren. Daartoe worden jaarlijks via 'risk self assessments' de belangrijkste strategische risico's geïdentificeerd. De doelstelling van deze 'risk self assessments' is het identificeren en beoordelen van de risico's die aan de strategie en doelstelling van Loyalis zijn verbonden. Daarnaast is het de doelstelling om de beheersmaatregelen te beoordelen die de organisatie heeft genomen en om inzicht te verkrijgen in de acties die eventueel aanvullend nodig zijn. Hierbij wordt LSB tevens gefaciliteerd en gemonitord door de afdeling Risk Management van de moedermaatschappij Loyalis NV. Voor een nadere detaillering rondom het risicomanagement van LSB verwijzen we naar pagina 21 van dit jaarverslag. 2.4 Ontwikkelingen 2011 en vooruitblik 2012 Ontwikkeling Financiële Markten De crisis in de eurozone hield de financiële markten in 2011 stevig in de greep. De obligatiemarkten waren beweeglijker dan ooit. De rentes in de periferielanden van Europa (Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje) liepen stevig op. In deze onzekere tijd waren beleggers met name op zoek naar "veilige havens", waardoor rentes in de kernlanden (waaronder o.a. Duitsland en Nederland), maar bijvoorbeeld ook in de VS juist scherp daalden. De onrust veroorzaakt door de Europese schuldencrisis had ook zijn weerslag op de aandelenmarkten. Met name in Europa en de opkomende landen daalden de aandelenkoersen fors. De financials werden hard geraakt. De aandelenverliezen in de VS bleven beperkt doordat bedrijven daar vrij goede resultaten konden presenteren. De leiders van de eurozone probeerden op verschillende manieren de dreigende ondergang van de eurozone te voorkomen. Er zijn de afgelopen maanden weliswaar belangrijke stappen gezet, maar de voortgang in een definitieve oplossing verloopt moeizaam. De beleggingsfondsen van Loyalis Sparen & Beleggen hebben over 2011 een negatief rendement laten zien, waarbij overigens de verliezen voor fondsen met een korte resterende looptijd nog vrij beperkt bleven. Voor gedetailleerde informatie wordt verder verwezen naar het jaarverslag 2011 van het Loyalis Sparen & Beleggen Beleggingsfonds. Voor spaarders was 2011 een goed jaar. Ondanks dat de banken onbeperkt bij de ECB konden aankloppen voor financiering, stegen de spaarrentes behoorlijk. Spaargeld is voor steeds meer partijen een alternatieve en aantrekkelijke bron van financiering. In het licht van de dalende geldmarktrentes is de beweging op de spaarmarkt des te opmerkelijker. Doordat de financials onderling nog maar weinig transacties doen, zijn de geldmarktrentes een steeds slechtere indicator voor ontwikkelingen op de spaarmarkt. Eind 2011 kon er tegen een maximale rente van 3% (zonder beperkende voorwaarden) worden gespaard. Bij Loyalis Sparen & Beleggen bedroeg het tarief op dat moment 2%. Door het bewust conservatieve beleggingsbeleid van het ingelegde spaargeld stond het resultaat van Loyalis Sparen & Beleggen NV sterk onder druk. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 4 van 27

5 Vooruitblik De directie is terughoudend in haar verwachtingen voor De onzekerheid rondom de schulden van de perifere eurolanden zal de financiële markten voorlopig nog in haar greep houden. Er is nog geen eenduidige politieke en economische oplossing voorhanden. Door de onzekerheid blijven de markten nerveus en onvoorspelbaar. Echter, de wereldwijde groei van de economie zal naar verwachting in 2012 op een behoorlijk peil blijven, met name door de hoge groei in de opkomende economieën. Mede door de relatief lage koers van de Euro zullen exporterende landen zoals Duitsland hiervan profiteren. Gezien het zeer soepele monetaire beleid van de centrale banken, zijn er voldoende liquiditeiten beschikbaar. Bovendien hebben ondernemingen forse kasmiddelen. Door daarnaast te bezuinigen op kosten gedurende de afgelopen jaren verwachten we een positieve winstgroei voor ondernemingen. Aan de andere kant zien we dat de kapitaaleisen van de banken verhoogd worden. De banken zullen hun balansen moeten versterken en zullen minder bereid zijn geld uit te lenen. Loyalis gaat uiterst behoedzaam om met de bij haar ingelegde spaargelden. Immers, hoe meer rente spaarders eisen, hoe meer risico moet worden genomen om dat te realiseren. Het beleid van Loyalis op dit punt is dan ook zeer behoudend in het licht van de actuele economische ontwikkelingen. In 2011 is gekeken naar het producten-pakket van Loyalis in relatie tot de gewijzigde regelgeving en de verschuivingen in de consumentenvoorkeur zoals de opkomst van banksparen. De directie bekijkt momenteel op welke manier Loyalis beter kan inspelen op deze ontwikkelingen. Loyalis Sparen & Beleggen NV heeft geen personeel in dienst. Loyalis NV is werkgeefster van het voor Loyalis Sparen & Beleggen NV werkzame personeel (gemiddeld 3 personeelsleden). De personeelskosten worden door Loyalis NV aan de vennootschap doorbelast. Een deel van de operationele activiteiten is uitbesteed aan externe partijen (KAS BANK en Centric FSS). Heerlen, 24 april 2012 J.C.G. Kanen MBA W.R.H. Vliex RA RO A.W.J. van der Klugt Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 5 van 27

6 JAARREKENING Balans per 31 december 2011 Overzicht van het totaalresultaat 2011 Kasstroomoverzicht 2011 Vermogensstaat Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2011 Toelichting op het overzicht van het totaalresultaat Overige toelichtingen Risicomanagement

7 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 voor winstverdeling (x 1.000) ACTIVA 31 december december 2010 Vorderingen en overlopende activa (1) Vorderingen en overige activa Liquide middelen (2) EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN Eigen vermogen (3) Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld resultaat Verplichtingen (4) Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 7 van 27

8 2 OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT 2011 (x 1.000) BATEN Baten uit bemiddelingsactiviteiten (5) Opbrengsten uit overige bedrijfsactiviteiten (6) 8 5 TOTAAL BATEN LASTEN Bedrijfslasten (7) Rentelasten (8) TOTAAL LASTEN RESULTAAT UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN RESULTAAT NA BELASTINGEN Gerealiseerd resultaat Toerekenbaar aan: Aandeelhouders Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 8 van 27

9 3 KASSTROOMOVERZICHT 2011 (x 1.000) Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat (exclusief rente) Aanpassingen voor: Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Rentelasten Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Storting agio Mutatie liquide middelen Af: telling kasstroom Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 9 van 27

10 4 VERMOGENSSTAAT (x 1.000) Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Overige reserves Onverdeeld totaalresultaat Totaal Stand per 1 januari Agiostorting* Resultaat Nog te verdelen resultaat boekjaar Stand per 31 december Agiostorting* Resultaat Nog te verdelen resultaat boekjaar Stand per 31 december * transacties met aandeelhouders: 2011: : Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 10 van 27

11 5 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN Loyalis Sparen & Beleggen NV is opgericht per 15 november Het doel van de entiteit is het aanbieden van spaar- en beleggingsproducten. De AFM heeft Loyalis Sparen & Beleggen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen en het bemiddelen in spaarrekeningen. Loyalis Sparen & Beleggen NV is statutair gevestigd in Heerlen. Groepsverhoudingen De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan Loyalis NV te Heerlen aan het hoofd staat. Loyalis Sparen & Beleggen NV is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Loyalis NV. Continuïteitsveronderstelling De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. Loyalis Sparen & Beleggen NV betreft een strategisch project van Loyalis NV waarbij verliezen worden ingecalculeerd. Vanuit deze optiek zal Loyalis NV in overeenstemming met de Letter of Support, indien noodzakelijk, zorg dragen voor aanvulling van liquiditeiten. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING Algemeen Alle bedragen in deze jaarrekening zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Presentatie De indeling van de balans is op basis van liquiditeitsindeling. IAS 1, Presentatie van de jaarrekening, schrijft voor dat in de geconsolideerde balans onderscheid wordt gemaakt tussen langlopende en kortlopende activa en verplichtingen, tenzij een presentatie op basis van liquiditeit meer inzicht verschaft. Voor een beheerder wordt de beheersing van liquiditeit, de matching van activa en verplichtingen en de aan uitgebreide regelgeving onderworpen vermogens- en solvabiliteitspositie meer van belang geacht. Het onderscheid vlottend/vast en kortlopend/langlopend wordt derhalve niet gemaakt. Alle opbrengsten en kosten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. De in de winst- en verliesrekening opgenomen posten vloeien voort uit de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen voor beleggingen. Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de herkomst en aanwending van kasmiddelen. De kasstromen zijn gerubriceerd naar kasstromen uit operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten. Bij het opstellen van het kasstroomoverzicht is de indirecte methode gehanteerd. Schattingen Bij het opstellen van de jaarrekening is het maken van schattingen onvermijdelijk. Achteraf kan blijken dat de gerapporteerde waarde afwijkt van de feitelijke waarde. Zodra een dergelijke afwijking bekend wordt, wordt deze alsnog verwerkt. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 11 van 27

12 Toepassing IFRS Deze jaarrekening is opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals deze gelden per 31 december 2011 en door de Europese Unie zijn goedgekeurd. De volgende standaarden en wijzigingen hierop zijn gepubliceerd en verplicht gesteld voor verslaggevingdoeleinden vanaf 1 januari 2011 of later en door de Europese Unie goedgekeurd, maar die niet door Loyalis eerder zijn toegepast: - IFRS 1 aanpassing (Ernstige hyperinflatie en Schrappen van Vaste Data voor First-Time Adopters). Deze standaard is van kracht vanaf 1 juli 2011 en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. Deze standaard is niet van toepassing voor Loyalis; - IFRS 7 aanpassing (Financiële instrumenten: Toelichting), uitgebracht in oktober Deze standaard is van kracht vanaf 1 juli Deze aanpassing introduceert nieuwe toelichtingsvereisten met betrekking tot overdrachten van financiële activa, zoals financiële activa die niet volledig worden afgestoten en financiele activa die volledig zijn afgestoten, maar waarbij de onderneming doorlopende betrokkenheid behoudt; De volgende nieuwe IFRS standaarden en aanpassingen hierop zijn verplicht toe te passen voor jaarverslagen vanaf boekjaar 2011 en door de Europese Unie goedgekeurd maar momenteel niet relevant voor Loyalis: - IFRS 1 aanpassing (Limited Exemption from Comparative IFRS 7 Disclosures for First-Time Adopters). Deze aanpassing is in juni 2010 goedgekeurd door de Europese Unie. De aanpassing verschaft dezelfde verlichting aan First-time adopters als is gegeven aan huidige gebruikers van IFRS bij de toepassing van de aanpassingen op IFRS 7; - IFRS 1 aanpassing (Aanvullende vrijstellingen voor First-time Adopters). Het betreft aanpassingen met betrekking tot lease en aanpassingen voor de olie- en gasindustrie. Deze aanpassing is in juni 2010 goedgekeurd door de Europese Unie; - IFRS 2 aanpassing (Group Cash-settled Share-based Payment Transactions). Betreft op aandelen gebaseerde transacties die in de enkelvoudige jaarrekening moeten worden opgenomen. Deze aanpassing is in maart 2010 goedgekeurd door de Europese Unie; - IAS 24 herzien (Informatieverschaffing over verbonden partijen), uitgebracht in november IAS 24 herzien is van kracht vanaf De aangepaste standaard verduidelijkt en vereenvoudigt de vereisten voor overheidsgelieerde ondernemingen ten aanzien van de transacties met overheid(sinstanties); - Aanpassing aan IAS 32 (Financiële instrumenten: presentatie). Deze aanpassing is van kracht vanaf 1 februari 2010 maar mag eerder worden toegepast. De aanpassing geeft aan hoe uitgegeven rechten in een andere valuta dan de functionele valuta in de jaarrekening verwerkt dienen te worden; - Aanpassing aan IFRIC 14 (Vooruitbetalingen bij minimaal vereiste dekkingsbijdragen), van kracht vanaf 1 januari Deze IFRIC hangt nauw samen met het aanvullend financieren in geval van pensioentekorten indien sprake is van een 'defined contribution' regeling. Loyalis kent deze vorm van pensioenregeling niet; deze IFRIC is derhalve niet van toepassing. De volgende nieuwe standaarden, wijzigingen en interpretaties (IFRICs) zijn gepubliceerd en verplicht gesteld voor verslaggevingdoeleinden maar nog niet van kracht vanaf 1 januari 2011 en niet eerder toegepast. - IFRS 9 (Financiële instrumenten), uitgebracht in november Deze standaard is de eerste stap ter vervanging van IAS 39 (Financiële instrumenten: opname en waardering). IFRS 9 introduceert nieuwe vereisten voor het rubriceren en waarderen van financiële vaste activa en zal de verwerking van deze activa in de jaarrekening van Loyalis in de toekomst mogelijk raken. De standaard is niet eerder dan 1 januari 2015 van kracht en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. Toepassing van deze richtlijnen dient, gegeven de lopende discussies ten aanzien van de uitgebrachte Exposure Draft van IFRS 4 (Verzekeringscontracten), mede in samenhang hiermee te worden bezien; - IFRS 10 (Consolidated Financial statements), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. Deze richtlijn introduceert een nieuwe benadering om te bepalen welke deelnemingen moeten worden geconsolideerd en verschaft een enkel model dat moet worden toegepast in de control analyse voor alle deelnemingen; - IFRS 11 (Joint arrangements), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. IFRS 11 richt zich op de rechten en verplichtingen van gemeenschappelijke regelingen in plaats van de wettelijke bepalingen (zoals momenteel het geval is); - IFRS 12 (Disclosures of Interests in Other Entities), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. Deze richtlijn bevat de toelichtingsvereisten voor ondernemingen die belangen hebben in deelnemingen en joint arrangements dochters; - IFRS 13 (Fair Value Measurement), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. Deze IFRS vervangt de fair value measurement richtlijn; Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 12 van 27

13 - IAS 1 aanpassing (Presentatie van zaken in Other Comprehensive Income). Deze standaard is van kracht vanaf 1 juli 2012 en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. Deze richtlijn introduceert nieuwe richtlijnen voor de verwerking van Other Comprehensive Income en zal de verwerking in de jaarrekening van Loyalis in de toekomst mogelijk raken; - IAS 12 aanpassing (Latente belastingen: Recovery of Underlying Assets). De standaard is niet eerder dan 1 januari 2012 van kracht en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. De aanpassing introduceert een uitzondering op de algemene waarderingsvereisten van IAS 12; - IAS 19 aanpassing (Werknemersverzekeringen), uitgebracht in juni De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. De aanvulling bevat dat actuariële winsten en verliezen direct worden opgenomen in other comprehensive income. - IAS 27 (Separate Financial Statements), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. Deze richtlijn vervangt de oude IAS 27 (2008) en draagt de bestaande accounting en toelichtingsvereisten voort voor afzonderlijke jaarverslagen, met enkele beperkte nadere toelichtingen; - IAS 28 (Investments in Associates and Joint Ventures), uitgebracht in mei De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is tot nu toe nog niet bekrachtigd door de Europese Unie. IAS 28 vervangt de oude IAS 28 (2008). Vreemde valuta Functionele en presentatievaluta Deze jaarrekening is opgesteld in euro's zijnde de functionele valuta van de vennootschap. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen en overlopende activa zijn opgenomen tegen reële waarde en daarna tegen geamortiseerde kostprijs gebruikmakend van de effectieve-rentemethode en onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Deze voorziening voor oninbaarheid wordt gevormd indien er indicaties zijn voor mogelijke oninbaarheid. Significante financiële moeilijkheden van de debiteur, de waarschijnlijkheid dat de debiteur failliet gaat of een financiële reorganisatie ondergaat, en het niet voldoen dan wel een achterstand in betalingen zijn indicaties dat de vordering oninbaar is. Het bedrag van de voorziening bedraagt het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de oorspronkelijke effectieve rente. De boekwaarde van het actief wordt verlaagd door het vormen van een voorziening, het bedrag van het verlies wordt in de totale resultatenrekening verwerkt. Wanneer een vordering oninbaar is, wordt deze afgeschreven ten laste van de voorziening op vorderingen. Latere ontvangsten uit eerder afgeschreven bedragen worden als bate verantwoord onder de bedrijfslasten in het overzicht van het totaalresultaat. 2. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct op te nemen bankdeposito's, andere zeer liquide kortetermijnbeleggingen met een oorspronkelijke looptijd van ten hoogste drie maanden of minder, en bancaire rekening-couranttegoeden. Rekeningcourantschulden worden opgenomen onder de kortlopende verplichtingen op de balans. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 4. Verplichtingen Verplichtingen zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Baten en lasten (algemeen) Baten en lasten vloeien voort uit de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 13 van 27

14 5. Baten uit bemiddelingsactiviteiten Het resultaat uit bemiddelingsactiviteiten bestaat uit het saldo van rentebaten en -lasten. Het betreft het saldo van de rente op uitgezette gelden verminderd met het aan spaarders te vergoeden bedrag aan rente. 7. Bedrijfslasten Bedrijfslasten betreffen kosten van personeel, diensten derden, automatisering, huisvesting en dergelijke en worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben. Verantwoording pensioenkosten Loyalis NV is werkgeefster van het werkzame personeel van Loyalis Sparen & Beleggen NV. Loyalis NV is voor haar personeel aangesloten bij Stichting Pensioenfonds ABP (kortweg: ABP). ABP is een bedrijfstakpensioenfonds met een toegezegde pensioenregeling, zowel voor de verplicht als voor de vrijwillig aangesloten werkgevers. In de terminologie van IAS 19: een 'multi-employer defined-benefit' regeling. Kenmerkend voor een bedrijfstakpensioenfonds is de onderlinge solidariteit, tot uiting komend in doorsnee premies, risicoverevening en hoge uittreeddrempels. Premies worden geheven ongeacht de bestandskenmerken van de huidige en voormalige werknemers van de aangesloten werkgevers. Hun leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en gezondheid zijn niet bepalend voor de af te dragen premie. Daarvoor zijn immers de bestandskenmerken van alle bij het pensioenfonds aangesloten deelnemers bepalend, zowel die van de actieven als die van de slapers en de gepensioneerden. Ook het beleggingsbeleid van het pensioenfonds is afgestemd op het totaal van de pensioenverplichtingen aan alle deelnemers. Beleggingen en verplichtingen van het pensioenfonds, en daarmee overschotten en/of tekorten, zijn dan ook niet op betrouwbare wijze toerekenbaar aan de individuele aangesloten werkgevers. Overigens kan Loyalis Sparen & Beleggen NV geen enkel recht doen gelden op een deel van de overschotten van het pensioenfonds, zoals het pensioenfonds richting Loyalis Sparen & Beleggen NV geen directe verhaalsmogelijkheden heeft ingeval van tekorten. Om deze reden worden door Loyalis NV -geheel in lijn met IFRS- de pensioenkosten verantwoord als ware sprake van een defined contribution regeling. 8. Rentelasten De rentelasten worden bepaald aan de hand van de effectieve rentemethode. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 14 van 27

15 6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (x 1.000) ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Vorderingen en transitoria Groepsmaatschappijen Overige vorderingen en overlopende activa De overige vorderingen en overlopende activa van 71 (2010: 52) betreffen nog te ontvangen en door te storten rente van 70 (2010: 50) en overige activa van 1 (2010: 2). In de vorderingen en overlopende activa zijn geen bedragen opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar. De ouderdomsanalyse van de vorderingen en transitoria is als volgt: 2011 vorderingen Niet vervallen < 180 dagen < 360 dagen > 360 dagen Totaal Vorderingen en overige activa Overige activa vorderingen Niet vervallen < 180 dagen < 360 dagen > 360 dagen Totaal Vorderingen en overige activa Overige activa Liquide middelen Kas 0 0 Tegoeden in rekening courant De liquide middelen bestaan vrijwel volledig uit tegoeden bij kredietinstellingen en staan ter vrije beschikking van de vennootschap. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 15 van 27

16 VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 3. Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt en bestaat uit gewone aandelen van elk Hiervan zijn aandelen geplaatst Agio Stand per 1 januari Storting Stand per 31 december Overige reserves Stand per 1 januari Resultaatbestemming voorgaand boekjaar Stand per 31 december De overige reserve is gevormd uit de in het verleden behaalde resultaten. Uitkering van ingehouden winsten is slechts mogelijk voor zover het eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Onverdeeld resultaat Stand per 1 januari Onverdeeld resultaat boekjaar Verdeeld resultaat voorgaand boekjaar Stand per 31 december Verplichtingen 31 december december 2010 Schulden en overige verplichtingen Schulden en overige verplichtingen Crediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen 40 5 Overige schulden en overlopende verplichtingen De overige schulden en overlopende verplichtingen bestaan uit de aan spaarders te vergoeden rente van (2010: 1.559) en overige passiva van 126 (2010: 41). De looptijd van de overige schulden is korter dan 1 jaar. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 16 van 27

17 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Voorwaardelijke verplichtingen Fiscale eenheid De vennootschap vormt voor de toepassing van de Wet op de Omzetbelasting een fiscale eenheid met de moeder en haar overige dochtervennootschappen. Vanaf 1 maart 2008 maken naast Stichting Pensioenfonds ABP, APG Groep NV, APG Algemene Pensioen Groep NV en diverse Cordares vennootschappen eveneens deel uit van de fiscale eenheid. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. Garantie Loyalis Sparen & Beleggen NV garandeert onder voorwaarden, de bruto ingelegde bedragen, dat wil zeggen de inleg voor betaling van de toetreedkosten, in een inleggarantiefonds. De garantiewaarde behelst in beginsel de som van alle, incidenteel en periodiek in een inleggarantiefonds ingelegde bedragen, met uitzondering van eventuele herbeleggingen uit hoofde van dividenduitkeringen van het betreffende inleggarantiefonds. Loyalis Sparen & Beleggen NV garandeert dat de totale waarde van alle door een unithouder gehouden units op de einddatum ten minste gelijk is aan zijn inleg in het inleggarantiefonds. Indien de totale waarde van de units op de einddatum lager is dan de garantiewaarde zal Loyalis Sparen & Beleggen NV het verschil aan de unithouder vergoeden. De garantiewaarde wordt verlaagd indien door het Fonds units worden ingekocht voor de einddatum van een inleggarantiefonds. Loyalis Sparen & Beleggen NV heeft het risico dat hier voor haar uit voortvloeit volledig afgedekt. Pooling van ondersteunende diensten Met APG Groep is een overeenkomst getekend inzake de levering van diensten. De overeenkomst ziet op de onderlinge dienstverlening waarbij de kosten op basis van een cost plus methode in rekening worden gebracht. Loyalis NV belast de kosten die samenhangen met haar bedrijfsvoering namens alle Loyalis entiteiten door op basis van kostenverdeelsleutels zonder winstopslag. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 17 van 27

18 7 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT (x 1.000) BATEN Baten uit bemiddelingsactiviteiten Baten uit bemiddelingsactiviteiten Overige omzet 2 5 Rentemarge uit bemiddelingsactiviteiten De rente uit bemiddelingsactiviteiten bestaat uit het saldo van rente op uitgezette middelen verminderd met de aan spaarders te vergoeden spaarrente. In 2011 is voor een bedrag van 813 (2010: 681) aan rentebaten gerealiseerd. De rentelasten bedragen (2010: 1.559), zodat een resultaat van -221 (2010: -878) resteert. 6. Opbrengsten uit overige bedrijfsactiviteiten Overige opbrengsten 8 5 LASTEN 7. Bedrijfslasten De bedrijfslasten kunnen als volgt worden gespecificeerd: Inhuur personeel Automatiseringskosten Diensten derden Materiële kosten Personeelsleden Loyalis NV is werkgeefster van het personeel van Loyalis Sparen & Beleggen NV. De kosten betreffende het personeel worden vanuit Loyalis NV doorbelast naar Loyalis Sparen & Beleggen NV. Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 18 van 27

19 Honoraria accountant PWC Accountants Overig PWC Totaal 2011 Onderzoek van de jaarrekening Andere controle-opdrachten Totaal Onderzoek van de jaarrekening Andere controle-opdrachten Totaal Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 19 van 27

20 8 OVERIGE TOELICHTINGEN (x 1.000) VERBONDEN PARTIJEN Met één van de aandeelhouders heeft Loyalis NV namens de diverse Loyalis vennootschappen een overeenkomst inzake de pooling van ondersteunende diensten, waarbij exploitatie van deze diensten voor gemene rekening geschiedt. Door Loyalis NV worden de hiermee gemoeide kosten volgens jaarlijks overeengekomen verdeelsleutels volledig doorbelast aan de diverse Loyalis vennootschappen. In het verslagjaar zijn de volgende transacties aangegaan: Loyalis NV Algemene kosten Vorderingen Loyalis Sparen & Beleggen NV jaarrekening 2011 Pagina 20 van 27

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2010

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2009 6 2 Overzicht van het totaalresultaat 2009

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag Loyalis Sparen & Beleggen NV

Jaarverslag Loyalis Sparen & Beleggen NV Jaarverslag Loyalis Sparen & Beleggen NV SPAREN & BELEGGEN NV JAARVERSLAG 2008 Loyalis Sparen & Beleggen 2008 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Kerncijfers 3 2. Directieverslag 5 3. Jaarrekening 7 o balans 8 o winst-

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 7 2 Winst-en verliesrekening over 2013 8

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2012 - Algemene toelichting 3 - Balans per 31 december 2012 4 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2012 5 - Toelichting op de balans 6 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 4 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 1 Balans per 31

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein XV AMSTERDAM

JAARVERSLAG Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein XV AMSTERDAM JAARVERSLAG 2012 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 1.5 Inrichtingseisen jaarrekening

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Jaarverslag 2013 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1017 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 INHOUD Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 3 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008 AEGON Custody B.V., s-gravenhage Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008. Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 1.1 Adresgegevens... 3 1.2 Groepsstructuur... 3 1.3 Activiteiten... 3 1.4 Samenstelling directie...

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014 Countus accountants. adviseurs RAPPORT uitgebracht aan De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn Inzake de halfjaarrekening 1 januari tot en met 30 juni 2014 Op de

Nadere informatie