Toelichting ten behoeve van de aangifte loonheffingen 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting ten behoeve van de aangifte loonheffingen 2007"

Transcriptie

1 12345 I 2007 ten behoeve van de aangifte loonheffingen 2007 november 2006, versie 1.0 (gebaseerd op berichtspecificaties aangifte loonheffing 2007, versie 1.0) LH 986-1T72FD

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemeen deel Proces van de aangifte loonheffingen Hoe aangifte doen Inhoud aangifte loonheffingen Correcties op gegevens over een nog niet verstreken aangiftetijdvak Nieuwe volledige aangifte Aanvulling op de aangifte Correcties op gegevens over een verstreken aangiftetijdvak Correctie van de datum aanvang inkomstenverhouding Correctie van de datum einde inkomstenverhouding Correcties op gegevens over de inkomstenverhouding Controles op de aangifte loonheffingen Verdere informatie over de aangifte loonheffingen Relatie met andere documentatie 11 3 Identificerende gegevens Bericht Administratieve eenheid Tijdvak Tijdvakcorrectie 16 4 Collectieve gegevens (Collectieve deel van de aangifte) Collectieve gegevens Specificatie premie sectorfonds Saldo correcties voorgaand aangiftetijdvak 24 5 Werknemersgegevens Inkomstenverhouding Natuurlijk persoon Adres binnenland Adres buitenland Inkomstenperiode Werknemersgegevens Sector risicogroep 51 6 Bijlage 1 Doelgroep gerichte berichtspecificaties 52

3 1 Inleiding Vanaf 1 januari 2006 heft en int de Belastingdienst de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. en doet het toezicht erop. Er zijn verschillende manieren om aangifte te doen (zie daarvoor 2.2 Hoe aangifte doen). Aangifte doen via het beveiligde deel van de internetsite van de Belastingdienst (de internet-aangifte) of op papier is niet in deze versie van de toelichting beschreven. Dit document bestaat uit een algemeen deel en een deel over de aangifte loonheffingen. Het algemene deel beschrijft onder andere de wijze van aangifte en het doen van aanvullingen of correcties op een eerder gedane aangifte. In de hoofdstukken 3 t/m 5 worden voor elke rubriek uit de Berichtspecificaties aangifte loonheffingen 2007 (versie 1.0) de volgende gegevens behandeld: : de naam zoals die in het Semantische Gegevens Model (hierna: SGM) isopgenomen. : de technische naam (de tagnaam in het XML-bericht) van de rubriek zoals die in het document Berichtspecificatie aangifte loonheffingen 2007 (versie 1.0) staat vermeld. : de tekst waarmee dit gegeven in het SGM is beschreven. : de voorwaarden waaraan de ingevulde waarden van de rubriek moeten voldoen en of de rubriek verplicht of verplicht onder voorwaarden (conditioneel) moet worden ingevuld. Zie voor de specifieke doelgroepen ook bijlage 1. : aanvulling op de tekst van het SGM. De tekst die hier is opgenomen is een aanvulling op. : geeft het veldtype en de bijbehorende lengte tussen haakjes aan (numeriek (N), alfanumeriek (X), datum, datumtijd, bedrag). Bij datumvelden is de lengte niet tussen haakjes vermeld. In de data van de loonaangifte mogen alleen tekens gebruikt worden die afkomstig zijn uit de tekenset ISO (Latin-1) / UTF-8. Datum: Voor het XML-bericht geldt het standaard XML-formaat: EEJJ-MM-DD. Bedrag: bedragen moeten in de werknemersgegevens ook in centen worden opgegeven. In het SGM is dit aangegeven door in het formaat aan te geven N(9,2) Dit document bevat één bijlage. Bijlage 1 Doelgroep gerichte berichtspecificaties bevat specificaties en een beschrijving van de rubrieken voor specifieke doelgroepen en de wijze waarop deze ingevuld moeten worden. TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE LOONHEFFINGEN

4 2 Algemeen deel 2.1 Proces van de aangifte loonheffingen Hoe verloopt het proces van de aangifte loonheffingen? Eind 2006 ontvangt u van de Belastingdienst een Aangiftebrief waarin u wordt uitgenodigd tot het doen van de Aangifte loonheffingen voor het volgende kalenderjaar. Hierin staan de aangifte tijdvakken vermeld waarover de Belastingdienst een aangifte van u verwacht, met per aangiftetijdvak de uiterste aangiftedatum en de uiterste betaaldatum. Voorbeeld: U doet aangifte per maand. Eén van de aangiftetijdvakken is de maand mei Deze heeft als uiterste aangiftedatum 30 juni De uiterste betaaldatum is ook 30 juni De Belastingdienst stuurt u uiterlijk een week voor het einde van het aangiftetijdvak een Mededeling loonheffingen aangifte doen en betalen met daaraan een acceptgiro. Het aangiftetijdvak is in dit voorbeeld de maand mei. De Mededeling loonheffingen aangifte doen en betalen ontvangt u dus vóór 25 mei. Op de acceptgiro staat een betalingskenmerk voorgedrukt. Dat betalingskenmerk moet u vermelden bij de betaling die hoort bij de aangifte loonheffingen voor de maand mei. Het betalingskenmerk kunt u ook opvragen op internet of bij de BelastingTelefoon ( ) In de Mededeling loonheffingen aangifte doen en betalen staan ook de uiterste aangiftedatum (in dit voorbeeld 30 juni) en de uiterste betaaldatum (ook 30 juni) vermeld die horen bij dit aangiftetijdvak. 2. De aangifte over een bepaald aangiftetijdvak (in dit voorbeeld over mei) bestaat steeds uit: een deel met daarin de collectieve gegevens van de aangifte; een deel met daarin de werknemersgegevens (voor elke werknemer afzonderlijk). Voor eventuele correcties op voorgaande aangiftetijdvakken die liggen in 2007(bijvoorbeeld januari of februari) geldt dezelfde structuur: een deel met collectieve gegevens en een deel met werknemersgegevens. 3. Het kan zijn dat u correcties over voorgaande aangiftetijdvakken die liggen in 2007(bijvoorbeeld over januari en februari) wilt opgeven bij uw aangifte over mei. Bij de betaling van deze aangifte moet u in dan ook meteen de financiële gevolgen van die correcties verrekenen. Het te betalen bedrag bij de aangifte over mei berekent u als volgt: Het totaal te betalen bedrag over mei, plus de nog te betalen of min de te veel betaalde bedragen over de correctietijdvakken, waarvoor u bij deze aangifte correcties opgeeft. Wanneer u correcties wilt indienen over 2006 dan kunt u die niet opgeven bij uw aangifte over een tijdvak in U moet hiervoor een zogenaamd los correctiebericht insturen en de berichtstructuur gebruiken die voor 2006 gold (zie ook onderdeel 2.5). 4. De Belastingdienst voert bij de ontvangst van de loonaangifte een aantal technische controles uit, bijvoorbeeld of het bericht de juiste structuur heeft en of de Belastingdienst u herkent als werkgever (of als andere inhoudingsplichtige). Ook wordt hier gecontroleerd of de tijdvakken juist zijn aangeduid (dus of de combinatie van begin- en einddatum een bestaanbaar tijdvak betreft en of de tijdvakken vallen binnen 2007). Als er fouten worden geconstateerd, ontvangt u hiervan bericht. Meestal moet u de aangifte dan opnieuw, maar dan verbeterd, indienen. Als er geen fouten worden geconstateerd, plaatst de Belastingdienst een melding in het statusoverzicht van uw deel van het beveiligde deel van de internetsite van de Belastingdienst. U kunt daar dus zien dat de Belastingdienst uw aangifte ontvangen heeft. 5. De Belastingdienst stelt vast of de loonaangifte wordt geaccepteerd op basis van onder meer de volgende criteria: Het opgegeven loonheffingsnummer moet bestaanbaar zijn voor het middel loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE LOONHEFFINGEN

5 Het tijdvak van de aangifte of de correctie(s) moet correct zijn (datum aanvang en datum einde tijdvak), ofwel gelijk aan het aangiftetijdvak in de uitnodiging tot het doen van aangifte voor de desbetreffende maand. Het moment van ontvangen van het bericht door BD mag niet voor aanvang van het betreffende tijdvak zijn. Indien zowel een tijdvakaangifte als een tijdvakcorrectie in het bericht aanwezig is, dan moeten deze tijdvakopgaven betrekking hebben op verschillende tijdvakken. Indien er meerdere tijdvakcorrecties in het bericht aanwezig zijn, dan moeten deze tijdvakopgaven betrekking hebben op verschillende tijdvakken. Een correctie over een tijdvak kan pas worden ingediend, nadat reeds een tijdvakaangifte is geaccepteerd over het desbetreffende tijdvak. In principe moet een correctiebericht bij een aangiftetijdvak gevoegd te worden. Het is alleen in de volgende gevallen toegestaan om een los correctiebericht in te dienen: het een inhoudingsplichtige met een aangiftefrequentie van een half jaar of jaar betreft, het een inhoudingsplichtige voor een artiest/beroepssporter betreft, het een ex-inhoudingsplichtige betreft, het een reguliere inhoudingsplichtige betreft, mits de correctie betrekking heeft op Als de aangifte niet wordt geaccepteerd of hierbij fouten worden geconstateerd, dan wordt contact gelegd met de contactpersoon van de aanleveraar. Daarvoor worden de contactgegevens gebruikt zoals opgenomen in de aangifte. Het op aangifte te betalen bedrag bestaat uit het totaal van de tijdvakaangifte (over mei), plus of min de saldi over de correctietijdvakken waarvoor u bij deze aangifte correcties opgeeft (bijvoorbeeld correcties over januari of februari). Let u bij de correctietijdvakken op het juist invullen van de loonaangifte: voor ieder correctietijdvak moet u zowel het nieuwe Totaal te betalen en het Saldo correcties voorgaand aangiftetijdvak opgeven. Het saldo is het verschil tussen het nu aangegeven Totaal te betalen en het Totaal te betalen over hetzelfde tijdvak dat het laatst is gemeld (als aangifte of correctie) in een loonaangiftebericht over een voorgaand tijdvak. Bij een hernieuwde aangifte over een tijdvak waarvoor u eerder een loonaangiftebericht met correcties heeft aangeleverd, moet u voor de tijdvakken waarvoor u niet opnieuw corrigeert, het eerder gemelde saldo transporteren naar dit nieuwe loonaangiftebericht. De betaling moet binnen zijn bij de Belastingdienst vóór of op de uiterste betaaldatum (in dit voorbeeld voor 30 juni). U betaalt op de manier zoals u gewend was om betalingen te doen: bijvoorbeeld via de acceptgirokaart, een eigen overschrijvingskaart of een elektronische overboeking. Het is belangrijk dat u daarbij altijd het betalingskenmerk vermeldt. Dat staat op de Mededeling loonheffingen, aangifte doen en betalen over het aangiftetijdvak. U hoeft voor het doen van de betaling niet te wachten op een bericht dat de betreffende aangifte is ontvangen of geaccepteerd; u mag dus betalen wanneer het ú uitkomt, als uw betaling maar uiterlijk op de uiterste betaaldatum bij de Belastingdienst binnen is. 6. Nadat de uiterste aangiftedatum en de uiterste betaaldatum zijn verstreken (dus vanaf 1 juli), controleert de Belastingdienst of u aan uw verplichtingen heeft voldaan: A. Heeft u de aangifte op tijd (uiterlijk op 30 juni), juist en volledig ingediend? B. Heeft u op tijd betaald (uiterlijk op 30 juni)? C. Heeft u eventuele correcties op tijd, juist en volledig opgegeven? (Dat zijn correcties over voorgaande tijdvakken die u binnen het kalenderjaar bij de aangifte had moeten opgeven) 7. Als u niet aan één of meer verplichtingen heeft voldaan, kan de Belastingdienst u een naheffingsaanslag opleggen, met boeten en/of rente. De naheffingsaanslag ontvangt u op papier. Als er ook nog (steeds) onjuistheden in de aangifte voorkomen kunt u ook een mededeling van een correctieverplichting ontvangen. In dat geval bent u verplicht om de daarin aangegeven fouten te corrigeren voor een uiterste correctiedatum, die ook in die mededeling staat. Deze correctiedatum zal doorgaans samenvallen met een aangiftedatum voor een volgend aangiftetijdvak, zodat u uw correctiebericht met die toekomstige aangifte kunt meesturen. Als de Belastingdienst constateert dat u aan alle verplichtingen hebt voldaan, ontvangt u daarvan geen bericht. 8. Na de beoordeling of aan alle verplichtingen is voldaan, controleert de Belastingdienst vervolgens of de aangifte rekenkundig klopt en of correctiesaldi juist zijn bepaald. Zo ja, dan krijgt u daarvan geen bericht. Zo nee, dan kunt u (alsnog of opnieuw) een mededeling van een correctieverplichting ontvangen of zal een naheffingsaanslag worden opgelegd. TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE LOONHEFFINGEN

6 2.2 Hoe aangifte doen De aangifte loonheffingen kan op drie manieren worden gedaan: 1. Elektronisch met behulp van salarissoftware. 2. Elektronisch met behulp van een elektronisch formulier dat u kunt downloaden van uw deel van het beveiligde deel van de internetsite van de Belastingdienst. 3. Op papier (alleen als ontheffing is verleend voor het doen van elektronische aangifte). 2.3 Inhoud aangifte loonheffingen De aangifte loonheffingen is normaal gesproken een aangifte over een aangiftetijdvak. Daarbij kunnen één of meer correcties over voorgaande tijdvakken worden opgegeven. Zowel de tijdvakaangifte als elke daarbij gevoegde correctie bevat altijd een collectief deel. Als er ook opgaaf van werknemersgegevens moet worden gedaan bevat zowel de aangifte als elke correctie ook een deel met werknemersgegevens (met ieder één of meer werknemersregels). 2.4 Correcties op gegevens over een nog niet verstreken aangiftetijdvak Wanneer u ontdekt, of er door de Belastingdienst op gewezen wordt, dat er onjuistheden zitten in een aangifte waarvan de aangiftetermijn nog niet verstreken is, dan kunt u die aangifte op twee manieren corrigeren: 1. U kunt een nieuwe volledige aangifte doen 2. U kunt een aanvulling op de aangifte inzenden, waarin u alleen de volledige werknemersgegevens doorgeeft waarbij zich een wijziging heeft voorgedaan (met natuurlijk de volledige set collectieve gegevens. Let op! U moet de datum (en tijd) van uw aangifte juist invullen. Wanneer u meer dan één aangiftebericht indient voor hetzelfde tijdvak, dan zal de Belastingdienst op basis van deze datum bepalen wat uw laatste standpunt is ( laatst gemeld telt ) Nieuwe volledige aangifte Als u voor het verstrijken van de aangiftetermijn constateert, of er door de Belastingdienst op wordt gewezen, dat uw aangifte onjuist of onvolledig was, kunt u dat herstellen door de aangifte opnieuw volledig, maar verbeterd, in te zenden. In de systemen van de Belastingdienst en UWV wordt de vorige aangifte dan overschreven. Als u een nieuwe volledige aangifte voor een tijdvak indient waarin minder regels met werknemersgegevens voorkomen dan in de vorige volledige aangifte voor dat tijdvak, worden de eerder teveel opgegeven regels automatisch ingetrokken. Let op! Als u alleen het collectieve deel opnieuw instuurt, leidt het inzenden van een volledige aangifte ertoe dat de eventueel eerder aangeleverde regels met werknemersgegevens voor dat tijdvak uit de polisadministratie verwijderd worden! Aanvulling op de aangifte Aanvulling op aangiftetijdvakgegevens Als u voor het verstrijken van de aangiftetermijn constateert, of er door de Belastingdienst op wordt gewezen, dat uw aangifte onjuist of onvolledig was, hoeft u niet de gehele aangifte opnieuw in te zenden, maar kunt u volstaan met: De volledige werknemersgegevens van de werknemer (als u eerder deze werknemer ten onrechte niet had opgegeven); gecorrigeerde volledige werknemersgegevens (als u eerder foutieve gegevens had opgegeven). Let op! U moet alle gegevens invullen, ook de gegevens waarin niets wijzigt; intrekkingen van eerder aangeleverde werknemersgegevens (als u eerder ten onrechte aangifte voor deze werknemer had gedaan). In al deze gevallen is er sprake van een aanvullende aangifte. Ook bij een aanvullende aangifte moet u altijd het collectieve deel van aangifte, waarin het te betalen bedrag voor het tijdvak wordt berekend, opnieuw indienen, ook als daarin niets wijzigt. Bijvoorbeeld: een werknemer was al uit dienst, maar in uw salarisadministratie dit was nog niet verwerkt. U verzendt nu een aanvullende aangifte waarin u, naast een volledig ingevuld collectief deel, alleen opgaaf doet waarbij u alleen die regel met werknemersgegevens intrekt. TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE LOONHEFFINGEN

7 Aanvulling om een eerder vergeten correctie op een voorgaand tijdvak door te geven U kunt de aanvulling ook gebruiken om alsnog correcties op een voorgaand tijdvak door te geven, die u vergeten was met uw initiële aangifte mee te zenden (zie ook de volgende paragraaf). In een dergelijke aanvulling moet u inzenden: een nieuw collectief deel van elk correctietijdvak; eventueel ook de nieuwe, gewijzigde regels met werknemersgegevens van elk correctietijdvak. Let op! U moet alle gegevens van die werknemer invullen, ook de gegevens waarin niets is gewijzigd; intrekkingen van eerder aangeleverde regels van elk correctietijdvak (als u eerder ten onrechte aangifte voor deze werknemer had gedaan) een nieuw collectief deel van de tijdvakaangifte, met daarop het saldo van alle correcties. Let op; het saldo van een correctietijdvak dat u in uw eerste bericht al had ingediend moet u nog steeds opnemen bij de afdrachtberekening van een tweede bericht. Voorbeeld: 1. U stuurt een bericht met daarin uw aangifte over mei, waarvoor u aangeeft totaal te moeten betalen. Tevens bevat dit bericht een correctietijdvak over januari, waarin u de aangeeft dat de stand voor dat tijdvak had moeten zijn. Omdat uw oorspronkelijk aangifte over januari bedroeg, neemt u als saldo -600 op. Het totaal af te dragen bedrag berekent u als volgt: (-600) = euro. Dit bedrag betaalt u. 2. U ontdekt ook nog een fout in uw aangifte over februari. De oorspronkelijk stand van was fout en had moeten zijn. U dient een tweede loonaangiftebericht in, waarin u opneemt: de (ongewijzigde) collectieve stand van het aangiftetijdvak, dus ; het correctietijdvak voor februari, met als nieuwe stand 9.800; het saldo voor januari, t.w het saldo voor februari, t.w Als totale afdracht berekent u in dit tweede bericht: (-600) +300 = De nog niet betaalde 300 euro maakt u over, opnieuw gebruik makend van het betalingskenmerk dat u voor dit tijdvak had ontvangen. Het correctietijdvak over januari dat u juist had ingevuld in uw eerste bericht hoeft u dus niet nogmaals op te nemen in het tweede bericht, maar het saldo voor het correctietijdvak januari moet u wel opnieuw opnemen voor de juiste berekening van de afdracht. Indien u het saldo voor januari naar 0 wenst te corrigeren, volstaat het niet om de saldoregel voor januari weg te laten. In dat geval dient u een correctietijdvak voor januari op te nemen met als saldoregel Correcties op gegevens over een verstreken aangiftetijdvak Als u, na het verstrijken van de aangiftetermijn, constateert of er door de Belastingdienst op gewezen wordt, dat uw aangifte onjuist of onvolledig was, moet u dat met een zogenaamd correctiebericht corrigeren. Correcties over een tijdvak binnen het belastingjaar De correctie moet, behoudens uitzonderingen, altijd samen met de aangifte over het de eerste of daaropvolgende tijdvakaangifte opgegeven worden. Te betalen of terug te ontvangen bedragen moet u hierbij verrekenen met de tijdvakaangifte. Daarom moet ook, per correctietietijdvak, het saldo (verschil) ten opzichte van de vorige stand aangeven. Die vorige stand zal doorgaans de stand zijn van initiële aangifte. Echter, het is ook mogelijk dat u reeds bij een eerdere aangifte een correctie voor het betreffende tijdvak heeft ingediend. In dat geval moet het saldo berekenen ten opzicht van de stand van die eerder ingediende correctie. Het indienen van correcties los van een aangifte is naast correctie over een voorgaand belastingjaar alleen toegestaan voor: Inhoudingsplichtigen waarvan de inhoudingsplicht is beëindigd (en niet meer uitgenodigd zijn om aangifte te doen) halfjaar- of jaaraangevers, Inhoudingsplichtigen die onregelmatig aangeven (bijvoorbeeld in verband met de artiesten- en beroepssportersregeling). Tot slot: indien u voor een tijdvak verzuimd heeft eerder aangifte te doen, dan zult u hiervoor eerder een naheffingsaanslag hebben ontvangen (inclusief eventuele boetes). U moet de aangifte over het betreffende tijdvak alsnog indienen. Deze zal dan als bezwaar tegen de naheffingsaanslag door de Belastingdienst in behandeling worden genomen. TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE LOONHEFFINGEN

8 Correctie over tijdvakken uit een voorgaand belastingjaar Als u een correctie wilt indienen over een aangiftetijdvak in een voorgaand belastingjaar dan mag u deze correctie niet bij de tijdvakaangifte van het huidige aangiftetijdvak voegen. U moet deze correctie los van de aangifte over het huidige aangiftetijdvak indienen. Voor de correcties gelden het SGM, berichtspecificatie en XSD-schema voor het jaar waarop de corectie betrekking heeft. Een dergelijke los correctiebericht houdt in, dat u geen aangiftetijdvak invult en de afdracht niet zelf berekent. U stelt alleen één of meer correctietijdvakken op, waarin u de nieuwe stand voor het betreffende tijdvak opneemt. U hoeft in dit geval geen saldo te berekenen ten opzichte van de vorige stand de Belastingdienst zal dat in dit geval voor u doen. Op basis van een ingediend correctietijdvak kunt u vervolgens een naheffingsaanslag of een teruggaaf ontvangen, afhankelijk van het door de Belastingdienst berekende saldo. Correcties op het collectieve deel (zonder correcties van werknemersgegevens) Als de onjuistheid alleen betrekking heeft op het collectieve deel van de aangifte, kunt u volstaan met het opgeven van een nieuw, gecorrigeerd collectief deel van de aangifte, zonder (opnieuw) werknemersgegevens mee te zenden. U kunt hierbij denken aan correcties in de rubrieken voor eindheffingen en afdrachtverminderingen. Correcties op werknemersgegevens Wanneer u op eigen initiatief zelf een correctie op de gegevens van een werknemer voor een tijdvak opgeeft of wanneer u van de Belastingdienst bericht ontvangt dat voor een of meer werknemers onjuiste gegevens heeft aangeleverd, moet u alle gegevens van die werknemerover het betreffende tijdvak melden. Ook mag u alle gegevens van alle andere werknemers meesturen, ook als er voor die andere werknemers niets is gewijzigd. Bij correcties van werknemergegevens moet u ook altijd de collectieve gegevens van het betreffende aangiftetijdvak bijvoegen. Indien slechts adresgegevens van de werknemer gewijzigd zijn, behoeven deze niet met terugwerkende kracht in een tijdvakcorrectie gecorrigeerd te worden. Het volstaat om vanaf het eerst volgende bericht (aangifte of correctie) de gewijzigde adresgegevens op te nemen. Als u tijdvakcorrecties indient, geeft u altijd de u laatst bekende (huidige) adresgegevens op, ook als u correcties instuurt over voorgaande tijdvakken. Het corrigeren van een eerder foutief aangegeven BSN/sofinummer kan uitsluitend gebeuren door de aangifteregel met het betreffende foutieve BSN/sofinummer in te trekken en vervolgens een nieuwe aangifteregel met het juiste BSN/sofinummer in te zenden. Indien u bij een eerdere aangifte nog niet beschikte over het BSN/sofinummer voor een persoon waarvoor u wel aangifte heeft gedaan onder vermelding van een personeelsnummer, dan kunt u het BSN/sofinummer, zodra u dit bekend wordt, toevoegen bij de eerst volgende aangifte waarin deze persoon is opgenomen. U moet dan tevens (eenmalig) het eerder gemelde personeelsnummer opnemen. U hoeft hiervoor geen tijdvakcorrecties in te dienen (behoudens de situatie waarin de persoon op het moment van bekend worden van het BSN/sofinummer niet meer in dienst is. In dat geval kunt u de gegevens slechts nog aanvullen via een tijdvakcorrectie). Tijdvakcorrecties met doorwerking naar volgende tijdvakken Wanneer blijkt dat onjuiste gegevens hebben geleid tot een onjuiste cumulatieve doorrekening in latere, inmiddels al ingediende aangiften, moet u deze latere aangiften, voor deze doorwerking, ook worden gecorrigeerd. Zie ook de Loonberekening (VCR en Loontijdvakkensystematiek) te downloaden van Correctie van de datum aanvang inkomstenverhouding Als de datum aanvang verder terug in de tijd gelegd wordt, maar niet verder terug dan het begin van het aangiftetijdvak waarin de oude datum aanvang lag (bijvoorbeeld van 15 maart naar 1 maart), moet u voor het betreffende aangiftetijdvak alle werknemergegevens opnieuw (verbeterd) aangeven 1 1 Een uitzondering geldt hier voor uitkeringsinstanties en SVB. TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE LOONHEFFINGEN

9 Als die nieuwe datum in een eerder aangiftetijdvak valt dan die van de oorspronkelijke aanvangsdatum, (bijvoorbeeld: de datum aanvang wijzigt van 15 maart naar 1 januari) dan moet u daarnaast ook over die eerdere tijdvakken alle werknemergegevens aangeven. Als de datum aanvang vooruit in de tijd wordt gelegd (bijvoorbeeld: 15 maart wordt 15 april), dan hoeft u geen correcties op de eerder aangeleverde gegevens op te geven (het mag wel), maar kan volstaan worden met een gewijzigde datum aanvang inkomstenverhouding in de eerstvolgende aangifte waarin die inkomstenverhouding weer voorkomt Correctie van de datum einde inkomstenverhouding Een wijziging van de datum eindeinkomstenverhouding zal meestal worden doorgegeven als een correctie op het tijdvak waarin die beëindiging plaatsvond. Als die correctie nog binnen het aangiftetijdvak kan plaatsvinden, kunt u volstaan met een aanvullende aangifte (zie 2.4.2). Als de datum einde inkomstenverhouding verder terug in de tijd gelegd wordt, hoeft u geen correcties op eerder aangeleverde gegevens op te geven over de inkomstenperiode of overige werknemersgegevens. Als de datum einde inkomstenverhouding in de tijd vooruit geplaatst wordt naar een nieuw aangiftetijdvak (bijvoorbeeld van 15 maart naar 15 april), dan moet u voor dat nieuwe tijdvak wél alle werknemersgegevens aangeven. 2.6 Correcties op gegevens over de inkomstenverhouding Wanneer over een tijdvak een of meer tijdvakafhankelijke gegevens 2 over een inkomstenverhouding gecorrigeerd moeten worden, dan moet u altijd over dat hele tijdvak de nieuwe situatie opgeven. Voorbeeld Als u had aangegeven dat de werknemer, vanaf de eerste dag van het tijdvak, wel verzekerd was voor de WW en vanaf de 12e niet meer, maar later blijkt dat de werknemer pas vanaf de 14e niet meer verzekerd was, moet u in de correctie voor dat tijdvak opgeven dat de werknemer vanaf de eerste dag wel verzekerd was en vanaf de 14e niet meer. Ook als het einde van de verzekerde situatie niet de 12e maar de 10e moest zijn, moet u ook de situatie vanaf de eerste dag van het tijdvak opgeven. Hetzelfde geldt voor correcties op gegevens die u heeft aangegeven onder de gegevensgroep sectorrisicogroep. 2.7 Controles op de Aangifte loonheffingen In paragraaf 2.1 Proces van de aangifte loonheffingen is het proces beschreven. De ontvangen loonaangiften doorlopen een aantal stadia in de controles bij Belastingdienst en UWV. In deze paragraaf worden de controles per soort beschreven. De volgende indeling is daarbij gemaakt: 1. Technische controles 2. Integriteitscontroles (globaal) 3. Consistentiecontroles, programmatechnisch 4. Inhoudelijke controles 1. Technische controles (transport, beveiliging, encryptie, compressie). Als er fouten worden aangetroffen ontvangt de inzender een responsemessage van het type error, met een aanduiding van het type fout. Als er geen fouten worden aangetroffen ontvangt de inzender een responsemessage van het type acknowledgement. Deze responsemessage wordt tussen 1 minuut en 24 uur (maximale tijd) na ontvangst van het bericht teruggestuurd. De verwachte gemiddelde tijd is ca. 5 minuten. Ze zijn alleen van toepassing voor elektronisch ingezonden berichten. Inhoudingsplichtigen die ontheffing hebben voor het elektronisch doen van aangifte en op Papier aangifte doen, krijgen geen ontvangstbevestiging. 2. Integriteitscontroles (globaal) Het elektronisch doen van aangifte houdt in dat u een zogenoemd XML-bericht verstuurd. In deze stap wordt gecontroleerd of het ontvangen elektronische bericht integer is. Dat wil zeggen: voldoet het XML-bericht aan de eisen (volgens het XSD-schema). De controle of het XML-bericht voldoet aan de regels (van het XSD-schema) is globaal: van het deel met werknemersgegevens van de aangifte wordt alleen gecontroleerd of de tagnames juist zijn. Verdere controles op de werknemersgegevens vinden in deze stap niet plaats. Dit om te voorkomen dat het bericht geweigerd wordt door een enkele kleine fout. Als bij deze controle fouten worden aangetroffen, ontvangt de inzender een responsemessage van het type error, met een aanduiding van fout in XML-berichtstructuur. 2 In het bericht ondergebracht onder INKOMSTENPERIODE en SECTORRISICOGROEP.) TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE LOONHEFFINGEN

10 3. Consistentiecontroles (programmatechnisch) De volgende controles zijn meer inhoudelijk van aard. Deze fouten duiden op programmeerfouten en worden daarom aan de inzender gemeld, ook wanneer dit niet de werkgever zelf is: Totaal loon LB/PH niet consistent met nominatieve aangiften Totaal loon SV niet consistent met nominatieve aangiften Ingehouden loonbelasting / premie volksverzekeringen niet consistent met nominatieve aangiften Totaal premie WAO Aof niet consistent met nominatieve aangiften Totaal premie WAO Aok niet consistent met nominatieve aangiften Totaal premie AWf niet consistent met nominatieve aangiften Totaal premie Wachtgeldfonds niet consistent met nominatieve aangiften Totaal premie UFO niet consistent met nominatieve aangiften Totaalbedrag vergoeding Zvw niet consistent met nominatieve aangiften Totaal te betalen over tijdvak niet correct opgegeven Totaal generaal niet correct opgegeven Totaalbedrag ingehouden bijdragen Zvw niet consistent met nominatieve aangiften Totaalpremie basispremie WAO/IVA/WGA niet consistent met nominatieve aangiften Totaal gedifferentieerde premies WAO/WGA niet consistent met nominatieve aangiften Totaal premie sectorfonds niet consistent met nominatieve aangiften Deze fouten worden ook gemeld met een responsemessage, maar van het type warning. De responsemessage heet voor de papieren aangifte Melding Onjuiste optellingen. Als u deze fouten niet corrigeert, kan dat later leiden tot een mededeling van correctieverplichting. Een dergelijke correctieverplichting kan ook boeten tot gevolg hebben. 4. Domein controles Voor het bepalen van de domeincontroles wordt verwezen naar het semantisch gegevensmodel, waar van alle attributen een formaat/domein is gegeven en soms een specificatie van het waardenbereik. Alle attributen van het collectieve deel van het bericht worden gecontroleerd tegen het genoemde formaat en/of waardenbereik. In aanvulling daarop worden de elementen Sector en Risicogroep in hun combinatie gecontroleerd op toegestane waarden. Als laatste vallen onder deze categorie twee controles op tijdvakken: Komt het jaar van begin- of einddatum van de tijdvakaanduidingen overeen met het jaar waarop het bericht betrekking heeft. Voldoet de wijze waarop het tijdvak is vermeld aan de toegestane waarden (de toegestane waarden zijn gespecificeerd in de aangiftebrief). Deze fouten worden gemeld met een responsemessage van het type error. De responsemessage heet voor de papieren aangifte Mededeling Onverwerkbare aangifte. 5. Inhoudelijke controles a) Controles waarbij fouten leiden tot contact tussen de Belastingdienst en de werkgever. i) Controle van het loonheffingennummer. ii) Tijdvakcontroles. De tijdvakgegevens worden gecontroleerd op juistheid: geldig voor de inhoudingsplichtige, juiste aangiftefrequentie, niet in de toekomst, niet te ver in het verleden, etc. Daarnaast wordt gecontroleerd of de tijdvakaangifte en tijdvakcorrecties betrekking hebben op verschillende tijdvak. Indien er meerdere tijdvakcorrecties bijgevoegd zijn wordt tevens gecontroleerd of de tijdvakcorrecties betrekking hebben op verschillende tijdvakken. iii) Correcties. Een correctie over een tijdvak kan pas worden ingediend, nadat reeds een tijdvakaangifte is geaccepteerd over het desbetreffende tijdvak. iv) In het geval van een losse correctie wordt gecontroleerd of de losse correctie is toegestaan (inhoudingsplichtige met aangiftefrequentie van half jaar of jaar, inhoudingsplichtige voor TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE LOONHEFFINGEN

11 artiest/beroepssporter, ex-inhoudingsplichtige of reguliere inhoudingsplichtige mits de correctie betrekking heeft op 2006) v) Controle voor jaaraangevers of Totaal loon, totaal loon werknemersverzekeringen, eindheffingen en afdrachtverminderingen groter zijn dan nul. In principe is het niet mogelijk dat een jaaraangever een negatief bedrag voor de rubrieken Totaal loon, Totaal loon SV, eindheffingen of afdrachtverminderingen aangeeft. In het uitzonderlijke geval dat de inhoudingsplichtige aangeeft dat het daadwerkelijk zo bedoeld is, kan de negatieve jaaraangifte wel geaccepteerd worden. Het bovenvermelde contact wordt gelegd met de contactpersoon van de aanleveraar. Daarvoor worden de contactgegevens gebruikt zoals opgenomen in de aangifte. Dit contact vloeit voort uit de controle over de juistheid van de invulling van de aangifte. Het is niet zozeer fiscaal inhoudelijke zaken, maar gaat wel over de juistheid van de ingevulde gegevens met als doel een juiste technische verwerking door de Belastingdienst. b) Controles op toepassing van juiste percentages aan het begin van het jaar. Aan het begin van het jaar worden de aangiften gecontroleerd op toepassing van de juiste percentages. Vermoedelijke fouten worden gemeld in een Melding onjuiste werknemersgegevens. c) Controles door een medewerker van de Belastingdienst, al dan niet steekproefsgewijs, op onder andere: i) Het totaal van de afdrachtminderingen is groter dan ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen plus eindheffingen. ii) De afdrachtvermindering S&O is groter dan ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen plus eindheffingen minus overige afdrachtverminderingen iii) Toepassing van juiste percentages Deze controles vinden periodiek en/of steekproefsgewijs plaats en kunnen leiden tot een mededeling van correctieverplichting. d) Over de controles op de werknemersgegevens wordt u z.s.m. geïnformeerd. 2.8 Verdere informatie over de aangifte loonheffingen Verdere inhoudelijke informatie over de loonaangifte kunt u vinden op: Informatie voor Softwareontwikkelaars Als u een softwareontwikkelaar bent met een ondersteuningsabonnement kunt u met technische vragen terecht bij de telefonische helpdesk. Het telefoonnummer van deze helpdesk is bij u bekend. Softwareontwikkelaars zonder abonnement kunnen contact opnemen met hun accountmanager. Ook kunt u raadplegen. 2.9 Relatie met andere documentatie Deze toelichting is gebaseerd zich op de Berichtspecificatie Aangifte loonheffingen 2007 versie 1.0. Deze toelichting gaat niet over de wijze van het berekenen van de loonheffingen. Kijk daarvoor in de toelichting Loonberekening (VCR en Loontijdvakkensystematiek). Deze documenten kunt u downloaden via TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE LOONHEFFINGEN

12 3 Identificerende gegevens 3.1 Bericht Belastingjaar n.v.t. Het jaar waarvoor aangifte wordt gedaan - Dit gegeven is onderkend om een ontvangen Aangifte Loonheffingen op juiste wijze te kunnen interpreteren en verwerken. Aangiften gebaseerd op dit SGM betreffen het belastingjaar Dit gegeven wordt niet expliciet uitgevraagd in het bericht maar maakt onderdeel uit van de namespace van de schemadefinitie (XSD) N(4) Berichtversie n.v.t. De versie van de berichtspecificatie waarvan gebruik gemaakt is bij het samenstellen van de aangifte. - Dit gegeven is onderkend om een ontvangen aangifte Loonheffingen op juiste wijze te kunnen interpreteren en verwerken. Aangiften gebaseerd op het SGM betreffen berichtversie 1 Dit gegeven wordt niet expliciet uitgevraagd maar maakt onderdeel uit van de versie van de schemadefinitie (XSD) N(1) Bericht kenmerk aanleveraar IdBer Unieke door de inzender aan het bericht toegekende code ter identificatie van het bericht. Het verdient aanbeveling om het loonheffingennummer van de administratieve eenheid er in op te nemen. X(32) Volgnummer bericht Volgnr Nummer waarmee het bericht ten opzichte van eerder verzonden berichten gepositioneerd kan worden.. Volgnummers dienen oplopend en aansluitend te zijn. Het eerste in te sturen bericht dient het volgnummer 1 te hebben. Het volgnummer bericht moeten opeenvolgend zijn met het laatste geregistreerde volgnummer (het laatst ingestuurde bericht moet altijd met 1 opgehoogd worden). In 2007 en andere jaren moet u gewoon doornummeren. Naast het doornummeren op de wijze zoals in het punt hiervoor is beschreven, is het ook toegestaan om per jaar te nummeren. U mag dus vanaf 2007 met volgnummer 1 beginnen. Voor de losse correcties over 2006 in 2007 geldt dat u deze mag doornummeren. Het volgnummer bericht is per in te sturen loonheffingennummer uniek. N(6) TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE LOONHEFFINGEN

13 Datum en tijdstip aanmaak DatTdAanm De dag en het tijdstip waarop het bericht is aangemaakt. Van belang om de berichten per loonheffingennummer in juiste volgorde ten opzichte van elkaar te kunnen interpreteren. Het meest recent aangemaakt bericht is de meest recente weergave van de administratie van de werkgever. Datumtijd Contactpersoon aanleveraar ContPers De naam van de persoon die namens de aanleveraar eventuele vragen over de inhoud van het bericht kan beantwoorden. Aan A&A kantoren en andere intermediairs die voor verschillende inhoudingsplichtigen aangifte doen, wordt gevraagd dit gegeven conform het volgende masker te vullen: "KCXXXXXXXXXXXX...". De vaste waarde "KC-" fungeert dan als een indicator dat het veld gevuld is volgens deze invulinstructie. Op de plek van de 12 X-en komt het loonheffingennummer van de aanleveraar te staan. Op de 20 puntjes kan de naam van de contactpersoon worden ingevuld. Indien deze invulinstructie (die overigens niet verplicht is) wordt gevolgd, kan de Belastingdienst analyses uitvoeren betreffende de kwaliteit van alle berichten die door een bepaalde aanleveraar zijn ingestuurd. X(35) Telefoonnummer contactpersoon aanleveraar TelNr Het telefoonnummer van de contactpersoon van de aanleveraar. ; Voor buitenlandse telefoonnummers dient in plaats van de twee voorloopnullen een + opgegeven te worden. Verder mag de rubriek alleen cijfers bevatten. Minimaal 10 posities. X(14) Relatienummer - Het (relatienummer) waaronder de softwareontwikkelaar als abonnee bekend is bij de Belastingdienst - - X(8) Gebruikt softwarepakket Appl Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar van het bericht heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht. Deze rubriek mag door de software-ontwikkelaar worden gebruikt om de naam en versienummer van het pakket aan te geven. X(35) TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE LOONHEFFINGEN

14 3.2 Administratieve eenheid Naam inhoudingsplichtige NmIP In de loonaangifte moet de inhoudingsplichtige de naam vermelden zoals die door de Belastingdienst aan hem is medegedeeld in de aangiftebrief waarin de aangifte- en betaaldata bekend zijn gemaakt. Deze naam wordt als volgt bepaald: Natuurlijke personen: samengestelde naam; voorletters, voorvoegsels en familienaam conform naamgebruik. Bijv. G W ROOSINK-DE GOEIJEN. Niet natuurlijke personen: (juridische) naam; in principe de naam zoals die in de (oprichtings)akte is vastgelegd, als er geen (oprichtings)akte is (bijv. bij maatschap) dan de naam zoals die in de jaarstukken en dergelijke is aangegeven.. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters. Naam inhoudingsplichtige dient te behoren bij het ingediende loonheffingennummer. Als de aangeleverde naam zodanig afwijkt van de bij de Belastingdienst vastgelegde naam, zal de Belastingdienst (telefonisch) contact opnemen. X(200) Loonheffingennummer LhNr Een door de Belastingdienst toegekende identificatie waaronder de administratieve eenheid bekend is bij de UWV/Belastingdienst ; Het loonheffingennummer bestaat uit een fiscaal nummer gevolgd door de letter L en een subnummer. De waarden 01 t/m 99 zijn toegestaan voor het subnummer. - X(12) 3.3 Tijdvak Datum aanvang tijdvak DatAanvTv De datum van de eerste dag van het aangiftetijdvak waarop het collectieve deel van de aangifte (werkgeverdeel) betrekking heeft. Voor het eerste tijdvak in het jaar is dit altijd 1 januari. Ook voor vierwekenaangevers; zie ook: datum einde tijdvak. Let op: u moet het aangiftetijdvak gebruiken zoals deze is vermeld in de aangiftebrief. U kunt in de loop van het kalender niet wijzigen van aangifte frequentie. Dit kan alleen op verzoek met ingang van het daarop volgende jaar wijzigen. Als u per 4 weken aangifte moet doen en u dient een maandaangifte in, dan wordt deze aangifte niet in behandeling genomen Datum Waardebereik Maand Vierweken Halfjaar Jaar TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE LOONHEFFINGEN

15 Datum einde tijdvak DatEindTv De datum van de laatste dag van het aangiftetijdvak waarop het collectieve deel van de aangifte betrekking heeft. Deze datum is in beginsel afleidbaar van de datum aanvang van het tijdvak in relatie tot het door de administratieve eenheid gehanteerde aangiftetijdvak. Bij beëindiging van de inhoudingsplicht kan een afwijkend tijdvak gelden, namelijk met een einddatum gelijk aan de einddatum inhoudingsplicht. Voor het eerste vierwekentijdvak in het jaar dient voor de vaststelling van de einddatum uitgegaan te worden van een datum aanvang volgens de formule: de maandag voorafgaande aan de eerste donderdag van het kalenderjaar; de einddatum is dan gelijk aan die aanvangsdatum Voor het laatste tijdvak in het jaar geldt dat de datum einde gelijk is aan 31 december van dat jaar (behalve wanneer de inhoudingsplicht voor die datum beëindigd is). Datum Waardebereik Maand Vier weken Half jaar Jaar TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE LOONHEFFINGEN

16 3.4 Tijdvakcorrectie Datum aanvang correctietijdvak DatAanvTv De datum van de eerste dag van het correctietijdvak waar het saldo correcties op ziet. bij tijdvakcorrectie - Datum Waardebereik Maand Vierweken Halfjaar Jaar Datum einde correctietijdvak DatEindTv De datum van de laatste dag van het correctietijdvak waar het saldo correcties op ziet. bij tijdvakcorrectie - Datum Waardebereik Maand Vier weken Half jaar Jaar TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE LOONHEFFINGEN

17 4 Collectieve gegevens (Collectieve deel van de aangifte) 4.1 Collectieve gegevens Alle collectieve bedragen zijn afgerond. De afronding mag in het voordeel van de inhoudingsplichtige geschieden. Zie voor verder informatie het Handboek Loonheffingen of - Bedrag(10) - Bedrag(10) Totaal loon LB/PH TotLnLbPh Het bedrag dat in totaal in het aangiftetijdvak door de administratieve eenheid is vastgesteld aan loon dat onderworpen is aan loonbelasting/premie volksverzekeringen. Totaal loon SV TotLnSV Het bedrag dat in totaal in het aangiftetijdvak door de administratieve eenheid is vastgesteld aan loon dat onderworpen is aan heffing van premies voor werknemersverzekeringen. Premieloon WAO/IVA/WGA PrLnWAOAof Het totaalbedrag waarover in het aangiftetijdvak door de administratieve eenheid de premie voor WAO/IVA/WGA is berekend. Dit is het brutoloon SV met inachtneming van de (tijdvak-)maximering. Voor werknemers, voor wie de ouderenvrijstelling geldt en voor wie geen basispremie WAO/IVA/WGA verschuldigd is, wordt géén premieloon basispremie WAO/IVA/WGA vastgesteld. De premielonen van deze groep werknemers zijn dan ook niet in de opgave van dit premieloon basispremiewao/iva/wga inbegrepen. Deze uitzondering geldt echter niet voor werknemers voor wie op grond het Premieregime Marginale Arbeid (PMA) premievrijstelling wordt genoten. Voor deze werknemers dient de werkgever het premieloon op te geven alsof er wél premies verschuldigd zouden zijn geweest. De arbeidsgehandicaptenkorting heeft geen invloed op de hoogte van het premieloon, maar alleen op de hoogte van de verschuldigde premie. Bedrag(9) TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE LOONHEFFINGEN

18 Premieloon gedifferentieerde premies WAO/WGA PrLnWAOAok Het totaalbedrag waarover in het aangiftetijdvak door de administratieve eenheid de premie voor WAO/WGA(Whk) is berekend. Werkgevers, die eigenrisicodrager zijn voor de WAO/WGA, geven hier 0 op, Werkgevers, die voor de WAO géén eigenrisicodrager zijn, maar voor de WGA wel, betalen de gedifferentieerde WAO-premie en dienen eveneens het premieloon gedifferentieerde premies WAO/WGA op te geven. Dit is het brutoloon SV met inachtneming van de (tijdvak-)maximering. Van de werknemers, die op grond van de wet PMA premievrijstelling genieten, dient de werkgever het premieloon op te geven alsof er wél premies verschuldigd zouden zijn geweest. De arbeidsgehandicaptenkorting heeft geen invloed op de hoogte van het premieloon, maar alleen op de hoogte van de verschuldigde premie. Voor gemoedsbezwaren in de WIA gaat dit overeenkomstig met de huidige WAO. Bedrag(9) Premieloon WW Awf PrLnAWF Het totaalbedrag waarover in het aangiftetijdvak door de administratieve eenheid de premie voor Awf is berekend. Dit is het brutoloon SV met inachtneming van de (tijdvak-)maximering en de (tijdvak-) franchise. Van de werknemers, die op grond van de wet PMA premievrijstelling genieten, dient de werkgever het premieloon op te geven alsof er wél premies verschuldigd zouden zijn geweest. De arbeidsgehandicaptenkorting heeft geen invloed op de hoogte van het premieloon, maar alleen op de hoogte van de verschuldigde premie. Bedrag(9) Premieloon UFO PrLnUFO Het totaalbedrag waarover in het aangiftetijdvak door de administratieve eenheid de premie voor UFO is berekend. Dit is het brutoloon SV met inachtneming van de (tijdvak-)maximering. De overheidswerkgever geeft niet het premieloon op van werknemers, die een uitkering op grond van de WW, de ZW, de WAO of de WIA genieten, die door tussenkomst van de werkgever wordt betaald. Van de werknemers, die op grond van de wet PMA premievrijstelling genieten, dient de werkgever het premieloon op te geven alsof er wél premies verschuldigd zouden zijn geweest Bedrag(9) - Bedrag(9) Totaalbedrag vergoeding Zvw TotVergZvw Het bedrag dat in totaal in het aangiftetijdvak door de administratieve eenheid is vergoed aan werknemers in verband met ingehouden bijdragen voor de Zvw. TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE LOONHEFFINGEN

19 Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen IngLbPh Het bedrag dat in totaal in het aangiftetijdvak door de administratieve eenheid aan loonbelasting en premie volksverzekeringen is ingehouden. Voor gemoedsbezwaarde werknemers voor de premies volksverzekeringen dient hieronder ook de premievervangende loonbelasting te vermeld te worden. Bedrag(10) Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard EHPubUitk Voor publiekrechtelijke uitkeringen: het bedrag dat de administratieve eenheid in het aangiftetijdvak als eindheffing aan loonbelasting/premie volksverzekeringen (LB/PVV) afdraagt in verband met bij ministeriële regeling bepaalde, door de overheid bedoelde, netto-uitkeringen. Voor tijdelijke knelpunten van ernstige aard: het bedrag dat de administratieve eenheid als eindheffing aan loonbelasting/premie volksverzekeringen afdraagt in verband met tijdelijke knelpunten van ernstige aard, waarvoor de Belastingdienst een voor bezwaar vatbare beschikking heeft afgegeven Er kunnen omstandigheden zijn waardoor redelijkerwijs niet van de inhoudingsplichtige kan worden verwacht dat bepaalde componenten per afzonderlijke werknemer op een juiste, tijdige en volledige wijze worden verwerkt, bijvoorbeeld bij technische, administratieve of arbeidsrechtelijke problemen. Optioneel (als deze niet voorkomt dan dit veld weglaten of vullen met 0) Als voorbeelden kunnen worden genoemd: de toeslagen op grond van artikel 24, derde of vierde lid van de Wet inschakeling werkzoekenden, uitkeringen op grond van de Uitkeringswet tegemoetkoming twee- tot vijfjarige diensttijd veteranen, uitkeringen op grond van de Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen en de uitkeringen op grond van artikel 2 van de Regeling compensatie inkomensachteruitgang exbanenpoolers. Er dient één bedrag opgegeven te worden. Onder deze rubriek dient ook de totale loonbelasting/premie volksverzekeringen over de waarde van geschenken aan zakelijke relaties vermeld te worden. Bedrag(9) Eindheffing loon met een bestemmingskarakter EHLnBestKar Het bedrag dat de administratieve eenheid in het aangiftetijdvak als eindheffing aan loonbelasting/premie volksverzekeringen afdraagt in verband met bepaalde bij ministeriële regeling aangewezen soorten van aan de werknemer verstrekte vergoedingen met een bestemmingskarakter Optioneel (als deze niet voorkomt dan dit veld weglaten of vullen met 0) Hierbij valt te denken aan de vergoeding van aan- en verkoopkosten van woningen van werknemers bij bedrijfszetelverplaatsingen en andere zakelijke verhuizingen; vergoedingen van parkeer-, veer- en tolgelden, vergoeding van verlies persoonlijke zaak van de werknemer tijdens zijn dienstbetrekking enz. Bedrag(9) Eindheffing spaarloon EHSpLn Het bedrag dat de administratieve eenheid in het aangiftetijdvak als eindheffing aan loonbelasting/premie volksverzekeringen afdraagt in verband met (bruto) loon dat is uitbetaald op geblokkeerde spaarrekeningen van haar werknemers (en waarover de werknemer geen loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen is verschuldigd). Optioneel (als deze niet voorkomt dan dit veld weglaten of vullen met 0) - Bedrag(9) TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE LOONHEFFINGEN

20 Eindheffing spaarpremie EHSpPr Het bedrag dat de administratieve eenheid in het aangiftetijdvak als eindheffing aan loonbelasting/premie volksverzekeringen afdraagt in verband met in het tijdvak aan werknemers toegekende spaarpremie. Optioneel (als deze niet voorkomt dan dit veld weglaten of vullen met 0) De premiespaarregeling is afgeschaft per , maar kan tot en met 2007 nawerken. Bedrag(9) Eindheffing moeilijk te individualiseren loon EHLnNat Het bedrag dat de administratieve eenheid in het aangiftetijdvak als eindheffing aan loonbelasting/premie volksverzekeringen afdraagt in verband met door haar uitgekeerd loon. Optioneel (als deze niet voorkomt dan dit veld weglaten of vullen met 0) Over bepaalde vormen van loon moet verplicht een eindheffing worden afgedragen, bij sommige andere vormen kan ervoor gekozen worden. Bedrag(9) Eindheffing geschenken bij feestdagen EHFeest Het bedrag dat de administratieve eenheid in het aangiftetijdvak als eindheffing aan loonbelasting/premie volksverzekeringen afdraagt in verband met in het kader van feestdagen aan de werknemers verstrekte geschenken. Optioneel (als deze niet voorkomt dan dit veld weglaten of vullen met 0) - Bedrag(9) Eindheffing bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen EHBmVerg Het bedrag dat de administratieve eenheid in het aangiftetijdvak als eindheffing aan loonbelasting/premie volksverzekeringen afdraagt in verband met het uitkeren van bovenmatige vergoedingen of verstrekkingen aan werknemers. Optioneel (als deze niet voorkomt dan dit veld weglaten of vullen met 0) - Bedrag(9) Eindheffing VUT- regeling EHVUT Het bedrag dat de administratieve eenheid in het aangiftetijdvak als eindheffing aan loonbelasting/premie volksverzekeringen afdraagt over de werkgeversbijdragen in een VUT- geling (26%) Optioneel (als deze niet voorkomt dan dit veld weglaten of vullen met 0) - Bedrag(9) Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto EHGebrAuto Het bedrag dat de administratieve eenheid in het aangiftetijdvak als eindheffing aan loonbelasting/premie volksverzekeringen afdraagt over het doorlopend afwisselend gebruik van een bestelauto, bij moeilijk vaststellen van privé gebruik. Optioneel (als deze niet voorkomt dan dit veld weglaten of vullen met 0) - Domein Bedrag N(9) TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE LOONHEFFINGEN

Toelichting ten behoeve van Loonaangifte 2 januari 2006 Versie 6.0

Toelichting ten behoeve van Loonaangifte 2 januari 2006 Versie 6.0 ten behoeve van Loonaangifte 2 januari 2006 Versie 6.0 (gebaseerd op Berichtspecificaties Loonaangifte 2006 Versie 4.0) DISCLAIMER==================================================================================

Nadere informatie

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 12345 december 2007 Toelichting Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 Waarom deze toelichting? Vanaf 1 januari 2008 verandert de controle op de aangiften loonheffingen. In de aangiften

Nadere informatie

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2013

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2013 Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2013 Bestemd voor softwareontwikkelaars versie 2.0 1 oktober 2012 Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2013 v2.0 1 oktober 2012 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2014

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2014 Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2014 Bestemd voor softwareontwikkelaars versie 3.0 10 januari 2014 Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2014 v3.0 10 januari 2014, zonder revisies Pagina

Nadere informatie

Loonaangifte volledig en correct invullen. Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken

Loonaangifte volledig en correct invullen. Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken Loonaangifte volledig en correct invullen Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken De loonaangifte invullen Het is van belang dat u de loonaangifte tijdig en correct aanlevert.

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2014 (tweede kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het tweede kwartaal van 2014 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

Toelichting ten behoeve van Loonaangifte 2 januari 2006 Versie 6.0

Toelichting ten behoeve van Loonaangifte 2 januari 2006 Versie 6.0 ten behoeve van Loonaangifte 2 januari 2006 Versie 6.0 (gebaseerd op Berichtspecificaties Loonaangifte 2006 Versie 4.0 uitgebracht door Belastingdienst en aangepast volgens werkwijze BIS aanvulling 2006.03)

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 maart 2007 Mededeling 2 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 fouten in het Handboek loonheffingen 2007; 2 wijziging ISO-landencodetabel; 3 afstaan van

Nadere informatie

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker december 2008 In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: fouten in de nieuwsbrief thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker tabeltarief voor seksmedewerkers boetebeleid

Nadere informatie

Hulpstaten Personeel aan huis

Hulpstaten Personeel aan huis Belastingdienst 2012 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage

Nadere informatie

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis 12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van

Nadere informatie

Toelichting resultaten verwerking werknemersgegevens. loonheffingen 2006. 1 Waarom deze toelichting?

Toelichting resultaten verwerking werknemersgegevens. loonheffingen 2006. 1 Waarom deze toelichting? LH 511-1T61FD 12345 Toelichting resultaten aangifte loonheffingen 1 Waarom deze toelichting? Als u medewerkers in dienst heeft, betaalt u loonheffingen. Hiervoor moet u maandelijks of eens in de vier weken

Nadere informatie

*065900401* Melding Loonheffingen. Belastingdienst. Aanmelding Werkgever. Waarom dit formulier?

*065900401* Melding Loonheffingen. Belastingdienst. Aanmelding Werkgever. Waarom dit formulier? Belastingdienst Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd voor personen, ondernemingen of organisaties die werkgever worden. U wordt werkgever als u voor

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 4

2014 -- Loonheffing -- deel 4 Loonheffing les 4 programma Administratieve verplichtingen Loonstaat Aangifte doen Eindheffing Bijzondere regelingen 1 Administratieve verplichtingen Voor de werkgever/inh.pl. gelden een aantal verplichtingen.

Nadere informatie

Jaarboek 2011 Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten

Jaarboek 2011 Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten Jaarboek 2011 12 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst;

Nadere informatie

10. Een WBSO-verklaring

10. Een WBSO-verklaring 10. Een WBSO-verklaring en dan Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 2004 Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers verplicht om belasting elektronisch aan te geven. Wat verandert er voor u? En hoe bereidt u zich daarop

Nadere informatie

Cordares Werkgeversdiensten

Cordares Werkgeversdiensten 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst en uit de CAO

Nadere informatie

Handleiding. Invullen van de kaarten Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde (IB47) vanaf belastingjaar 2009

Handleiding. Invullen van de kaarten Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde (IB47) vanaf belastingjaar 2009 Handleiding Invullen van de kaarten Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde (IB47) vanaf belastingjaar 2009 12345 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Digitale aanlevering 4 3 Twee modellen 5 3.1 De kaart voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 1 uniform loonbegrip 1 aangiftesystematiek 1 loket voor loonheffing en premies sv Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 Mei 2005 / Nummer 4 In dit nummer onder andere: Blijf op de hoogte met E-alert/Informatie

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Uitgave 1 5 november 2013 Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen LH 516-1T*1PL Inhoud Dit is een interactieve pdf: klik op een paragraaf in de inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe doe ik digitale aangifte loonheffingen met Loon?

Hoe doe ik digitale aangifte loonheffingen met Loon? Hoe doe ik digitale aangifte loonheffingen met Loon? Inhoud In het kort...... 1 1 Loon Aangifte-Service... 1 1.1 Aanmelden voor de Loon Aangifte-Service... 2 1.2 LoonBapi?... 2 2 Aangifte loonheffingen

Nadere informatie

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 1 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares

3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares 3 Werkgeversdiensten 3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares 18 3.2 De opgave loon en premie (olp) 19 3.3. Controle en Handhaving 22 3.4 De nota 26 17 Werkgeversdiensten U bent niet alleen ondernemer,

Nadere informatie

Premiekortingen en premievrijstelling 2013

Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 50 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn? Dan hebt u misschien recht op een korting op de premies

Nadere informatie

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen De uitvoering van de pensioen-

Nadere informatie

RAET AL-Connect. een nieuw product van. RAET E&C Services bv

RAET AL-Connect. een nieuw product van. RAET E&C Services bv RAET AL-Connect een nieuw product van RAET E&C Services bv 1 RAET AL-Connect een nieuw product van RAET E&C Services bv Als werkgever bent u de afgelopen jaren veelvuldig geconfronteerd met de Wet Administratieve

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

De gegevens moeten uiterlijk vóór 1 februari, volgend op het belastingjaar waarop de gegevens betrekking hebben, bij de Belastingdienst binnen zijn.

De gegevens moeten uiterlijk vóór 1 februari, volgend op het belastingjaar waarop de gegevens betrekking hebben, bij de Belastingdienst binnen zijn. 12345 Invoerprogramma IB47 voor het digitaal aanleveren van bedragen aan derden Vanaf belastingjaar 2008 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die bedragen heeft uitbetaald, die fiscaal

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Uitgave 1 13 november 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Loonheffingen

Nieuwsbrief. Loonheffingen 2006 Nieuwsbrief Loonheffingen Uitgave december 2005 12345 Nieuwsbrief 2006 Loonheffingen Deze nieuwsbrief bevat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2006 voor de heffing van de loonbelasting/premie

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijn Loonadministratie Examen Loonheffingen deel 2 Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op januari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 1 2 november 2012 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Inhoud In het kort...1 Uitleg situatie...1 Brieven van de fiscus...2 Invoeren teruggaaf werknemer in het Loon-pakket...3 Gevolgen salarisstrook...4 Grondslagen...4

Nadere informatie

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001)

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) I. Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12bis Belastbare

Nadere informatie

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Belastingdienst Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Toelichting 2014 Inhoud 1 Algemeen 3 2 VCR-systematiek 4 3 Loontijdvakkensystematiek 5 4 Premiemaximum

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 41 Besluit van 22 januari 2014 tot wijziging van het Besluit in verband met aanpassing van bijlage I over gegevens polisadministratie 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Herrekenen en opnieuw berekenen:

Herrekenen en opnieuw berekenen: Herrekenen en opnieuw berekenen Herrekenen en opnieuw berekenen: Belang correcte loonadministratie Maak altijd eerst een backup Wanneer herrekenen? Wanneer niet herrekenen? Wanneer opnieuw berekenen? Na

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip.

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip. Checklist WBSO en RDA Administratie Uw zakelijke vernieuwer zoekt het Netto Ondernemers Geluk voor U! 1 CHECKLIST WBSO EN RDA ADMINISTRATIE Fiscale stimulering van R&D Met de WBSO (Wet Bevordering Speur-

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wanneer doet u een suppletie omzetbelasting? Hebt u te veel of te weinig btw aangegeven? Als dit bedrag meer dan 1.000 is, meldt u dit aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 066 Belastingdienst Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9 Loonheffingen niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 2.2 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Kwinto bv

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Belastingdienst. Handleiding. Invullen van de kaart Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde (IB 47)

Belastingdienst. Handleiding. Invullen van de kaart Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde (IB 47) Belastingdienst Handleiding Invullen van de kaart Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde (IB 47) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wanneer en waarvoor gebruikt u de kaart? 4 2.1 Wanneer gebruikt u de

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 2

Inhoud. 1 Inleiding 2 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 3 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 3 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13 Inhoud Voorwoord V Studiewijzer PDL VII 10 Subsidies en toeslagen 1 10.1 Inleiding 1 10.2 Verlagen van de werkgeverslasten 1 10.2.1 Afdrachtverminderingen 2 10.2.2 Premiekorting en premievrijstelling werknemersverzekeringen

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 2 23 november 2012 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Loonadministratie Diploma('s) Basiskennis Loonadministratie (BKL ) Medewerker Personeelszaken (MPZ ) Eamen Loonheffingen niveau 3 Niveau 3 (vergelijkbaar met mbo 3) Versie

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015 Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015 Aruba, 1 januari 2015 Departamento di Impuesto De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Departamento di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T21FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belasting verordeningen; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 Aruba, 1 december 2011 Servicio di Impuesto SIAD De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Servicio di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Sdu Salaris Office Handleiding Syntrus Achmea pensioenaangifte Inhoudsopgave

Sdu Salaris Office Handleiding Syntrus Achmea pensioenaangifte Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Vastleggen PA-specifieke gegevens... 3 2.1 Werkgevergegevens... 3 2.2 Werknemergegevens... 4 2.3 Heffingsgegevens... 5 2.4 Sociale fondsen... 6 2.4.1 Koppelen aan een nieuw

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T23FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Dienstverlening: vraag en antwoord

Dienstverlening: vraag en antwoord Dienstverlening: vraag en antwoord Informatie en ondersteuning door de Belastingdienst Vanaf het begin van 2004 communiceert de Belastingdienst met de markt over elektronisch aangeven. In eerste instantie

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte?

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Aan de salarisadministratiecliënten van B+P Belastingadviseurs. 7 december 2012 Ons kenmerk: TB/KS/1000/ Geachte cliënt, Betreft: eindejaarsinformatie

Aan de salarisadministratiecliënten van B+P Belastingadviseurs. 7 december 2012 Ons kenmerk: TB/KS/1000/ Geachte cliënt, Betreft: eindejaarsinformatie Aan de salarisadministratiecliënten van B+P Belastingadviseurs 7 december 2012 Ons kenmerk: TB/KS/1000/ Geachte cliënt, Betreft: eindejaarsinformatie Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u aan het eind

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Intermediairdagen 2011

Intermediairdagen 2011 Intermediairdagen 2011 Loonheffingen 1 November/december 2011 Programma Onderwerp 1 Wetgeving Loonheffingen 2012 / 2013 Onderwerp 2 Gegevensbelang Onderwerp 3 Update werkkostenregeling 2 Onderwerp 1 Wetgeving

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 4

Inhoud. 1 Inleiding 4 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 5 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 5 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'.

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'. Update per 2008 De bijtelling voor een auto van de zaak is per 2008 gestegen tot 25%. Alleen enkele zeer zuinige auto's kennen per 2008 een verlaging van de bijtelling, naar 14%. Lees in onderstaande uitleg

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip smidí jchakel Bollhosor Bekkerwei 74 Postbus 2525 890-l AA Leeuworden Wet uniformering loonbegrip Telefoon (058) 213 03 05 Fox (058) 215 76 50 E-moil info@smidsenschokel.nl www.smidsenschokel.nl Robobonk

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT VOORTZETTING PENSIOENOPBOUW BIJ WERKLOOSHEID 1999 DE STICHTING FINANCIERING VOORTZETTING PENSIOENVERZEKERING

UITVOERINGSREGLEMENT VOORTZETTING PENSIOENOPBOUW BIJ WERKLOOSHEID 1999 DE STICHTING FINANCIERING VOORTZETTING PENSIOENVERZEKERING Op grond van het Bijdragereglement 1999 van de Stichting FVP kunnen werkloze werknemers of hun nabestaanden onder voorwaarden aanspraak maken op een bijdrage voor de voortzetting van de pensioenopbouw

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

no. 281, d.d. 22 december 2005 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1

no. 281, d.d. 22 december 2005 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 INHOUD no. 281, d.d. 22 december 2005 ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 SOCIAAL 2 Mantelcontract zorgverzekering 2 Sectoraansluiting 2 Levensloop 2 VPL-verklaring 2 Melding Sociale Verzekering vervalt

Nadere informatie

DOOR PERIODIEKE LOONAANGIFTE VERVALT 5 PROCENT-REGELING

DOOR PERIODIEKE LOONAANGIFTE VERVALT 5 PROCENT-REGELING OONEASTING/SOCIAE VERZEKERINGEN WET FINANCIERING SOCIAE VERZEKERINGEN (WFS) DOOR PERIODIEKE OONAANGIFTE VERVAT 5 PROCENT-REGEING De smoes geen biljet ontvangen kan niet meer worden gebruikt; de werkgever

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

11Stap 11Co rectiesverzenden

11Stap 11Co rectiesverzenden 11Stap 11Co rectiesverzenden Me t d e aan g ifte lo o n he ffin g e n le ve rt u o n s g e d e taille e rd e in ko m e n sg e g e ve n s p e r w e rkn e m e r aan (w e rkn e m e rsg e g e ve n s). D e

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Belastingdienst Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Toelichting 2013 Inhoud 1 Algemeen 3 2 VCR-systematiek 4 3 Loontijdvakkensystematiek 5 4 Premiemaximum

Nadere informatie

Gemeente Emmen. V V> 'Ij V* ECCVA/U200902645 CvA/LOGA 10/02 Lbr. 10/005

Gemeente Emmen. V V> 'Ij V* ECCVA/U200902645 CvA/LOGA 10/02 Lbr. 10/005 Gemeente Emmen \, a Ç 8 JAN 2010 V V> 'Ij V* tky.ïtiijütm-»' i'. ii 1 J- 'nl.,j.ii..)x-i.nn"ib"jiiiwy i r"r* VNC Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer Voorbeeldafspraak Aanvulling op de arbeidsovereenkomst Inzake verbod op privégebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto Voorbeeldafspraak De ondergetekenden: A. [NAW-gegevens + loonheffingennummer],

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2011... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding

Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding vereniging nederlands pensioenfonds voor de sigarenindustrie en aanverwante bedrijven Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding U bent aangesloten bij de Vereniging Nederlands Pensioenfonds

Nadere informatie

Importeren van gegevens in Loon

Importeren van gegevens in Loon Importeren van gegevens in Loon Interfacebeschrijving Technische documentatie voor softwareontwikkelaars Menno Wilmans Loon Salarissoftware BV Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Formaat... 2 Structuur...

Nadere informatie

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief. loontijdvakkensystematiek

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief. loontijdvakkensystematiek Belastingdienst Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Toelichting 2011 Inhoud 1 Algemeen 3 2 vcr-systematiek 4 3 Loontijdvakkensystematiek 5 4 Awf-franchise

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Documentatierapport Kwantitatieve gegevens van banen (POLISIKOBUS)

Documentatierapport Kwantitatieve gegevens van banen (POLISIKOBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Kwantitatieve gegevens van banen (POLISIKOBUS) Datum: 25 februari 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Rekenwijzer 2015. cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Rekenwijzer 2015. cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Rekenwijzer 2015 cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Geldig vanaf 29 december 2014 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Werkwijze... 3 2.1 Verzekerings- en deelnemingsplicht... 3 2.2

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten Oost/kantoor Almelo ALMELO > 1 Postbus Telefoon Telefax Kennisgroep CAO-adoptie Doorkiesnummer Datum 7 juni 2010 Uw kenmerk Kenmerk Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op

Nadere informatie