Verwachtingen en standpunten biogassector Vlaanderen tov. het beleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verwachtingen en standpunten biogassector Vlaanderen tov. het beleid"

Transcriptie

1 Verwachtingen en standpunten biogassector Vlaanderen tov. het beleid - De biogassector is vragende partij voor een correcte en verantwoorde minimumsteun die in overleg met exploitanten afgetoetst wordt aan de realiteit. De huidige minimumsteun van 100 /MWhe komt niet overeen met de onrendabele top en is niet economisch rendabel. - Men vraagt een stabiel beleid dat zorgt voor investeringszekerheid en continuïteit bij de jonge biogassector in Vlaanderen. Het huidige systeem volstaat niet om de sector te laten overleven. - Een steun die qua duur overeenstemt met de economische levensduur van een biogasinstallatie, dat wil zeggen 20 jaar. - Een steun die geen nieuwe administratieve lasten oplegt aan exploitanten. - De sector vraagt een steun die zorgt voor een level playing field voor de 40 bestaande installaties in Vlaanderen en vraag daarom een steun zonder discriminaties onderling noch binnen de sector van hernieuwbare energie. - Verder pleit de sector voor een snelle administratieve afwikkeling, eenvoudige maar effectieve procedures en een zekere mate van pragmatisme ten aanzien van de producenten van de hernieuwbare energie. Deze tekst wordt ondertekend door volledige biogassector, met name: De Vlaamse vergisters zelf en de organisaties: Biogas-E Lieven Demolder; Biogas Tec Wouter Platteau; Biogas Vlaanderen Dirk Van Eersel; DLV Kristof Bol; FEBEM Werner Annaert; ODE BE-p Francies Van Gijzeghem; VLACO vzw Kristel Vandenbroek 1 van 6

2 1/ Korte schets problematiek biogas in Vlaanderen Vlaamse vergisters hebben in de periode geïnvesteerd in een wetgevend kader waarin een klik - systeem een marktwerking zou garanderen met een stabiele en hoge marktwaarde voor de groene stroom certificaten. De businessplannen van deze vergisters waren gebaseerd op een markt van GSC en WKC waar met prijzen van voor GSC en voor WKC werd gerekend. Dit was conform aan het principe van marktwerking waarbij een gezonde markt met voldoende hoge quota een vraag naar certificaten zou blijven voeden. In functie van het aanbod aan certificaten zou de Vlaamse overheid de quota verhogen zodat er steeds een markt zou zijn met prijzen die gevormd werden tussen de boeteprijs (125 ) en de minimumgarantie (80 ). Tevens voorzag het toenmalig wetgevend kader dat een verlaging van de boeteprijs pas in 2015 zou voorzien worden. In 2007 werd plots afstand genomen van dit klik -systeem. Als gevolg hiervan viel de marktwerking compleet stil en was er geen sprake meer van een marktprijs voor certificaten. Tevens werd in 2011, veel vroeger dan voorzien (2015), de boeteprijs verlaagd. Dit creëerde bijkomend een neerwaartse druk op de prijzen voor certificaten. Het gevolg was dat het wetgevend kader dat voor een investeringskader zorgde voor biogas, waarop 40 biogasinstallaties vandaag draaien, plots werd gewijzigd. Plots werden deze installaties aangewezen op een minimumgarantie van amper 80 à 90 voor GSC die slechts een arbitrair vangnet was. Herinneren we dat de berekening gemaakt is in een periode waarin er geen of amper vergisters operationeel waren in Vlaanderen. Zowel VITO als SERV bevestigen in hun recente studies de onvoldoende steun voor biogas. De OT studie van VITO spreekt gemiddeld van 130. Wat betreft de verrekening van de ecologiepremie benadrukt de sector dat er verschillende installaties zijn die amper genoten hebben van deze steun, de waarde van ecologiepremie wordt ingeschat tussen 2 en 10. Volgens de sector dient er 2 van 6

3 met de werkelijke cijfers rekening gehouden te worden. Noteren we daarbij dat installaties veel leergeld betaalden omdat ze de technologische risico s onvoldoende konden inschatten zoals de digestaatbehandeling. Deze laatste is trouwens een unieke verplichting voor Vlaanderen dewelke zwaar weegt op de investerings- en operationele kosten! Daardoor zijn de steunniveaus met andere biogas-landen niet te vergelijken, een verhoogde steun is nodig in Vlaanderen! 2/ Minimumgarantie voor biogas Vandaag is de minimumgarantie voor biogas te laag om volgens een aanvaardbaar economisch model rendabel hernieuwbare energie te produceren. In 2011 zijn 3 biogasinstallaties in faling gegaan en één installatie heeft het concordaat aangevraagd. Deze feiten spreken voor zich. Tevens staan er enkele installaties stil omdat ze met verlies zouden draaien. De huidige minimumgarantie is bijgevolg onvoldoende hoog om biogas rendabel te laten zijn. Onrendabiliteit gaat ten koste van inspanningen op vlak van naleving normen, milieu, technische ontwikkeling, tewerkstelling, nutriëntenrecuperatie, behalen MAP 4, behalen van de waterrichtlijn, de nitraatrichtlijn, enzovoort. Een verantwoorde minimumgarantie is nodig om bestaande installaties te laten draaien. Ook de duurtijd van de steun dient herbekeken te worden. Het oorspronkelijke wetgevend kader voorzag in een investeringsklimaat met een marktwerking bijgevolg was de duurtijd van de minimumgarantie niet relevant. Nu de marktwerking is weggevallen wordt de biogassector geconfronteerd met een ondersteuning die te beperkt is in de tijd. Biogasinstallaties worden niet gebouwd om na 10 jaar stil gezet te worden. Door de operationele kosten en de vervangingsinvesteringen van biogasinstallaties is een termijn die gelijk loopt met de vergunning van 20 jaar verantwoord. De sector wil een waarheidsgetrouwe onrendabele top berekenen in overleg met een neutrale instantie zoals VREG. De sector is vragende partij voor een correcte minimumsteun per GSC voor een periode van 20 jaar. 3 van 6

4 3/ Verantwoording steun - De huidige biogassector voorziet gezinnen van 100 % groene stroom en voorziet daarnaast in groene warmte die lokaal wordt verbruikt. - Een biogasinstallatie is een op zich staande techniek die een eigen aanpak vraagt. Bijzonder is het produceren van methaan uit waterrijke stromen die anders niet energetisch kunnen gevaloriseerd worden. - Biogasinstallaties vertegenwoordigen een economische sector in ontwikkeling met kennis en technologie die buiten Vlaanderen kan worden uitgedragen, waarin op lange termijn bijkomende tewerkstelling en economische meerwaarde gerealiseerd wordt. Investeren in hernieuwbare energie is investeren in economische groei. - Biogasinstallaties halen een hoog rendement: meer dan 80 % van de geproduceerde energie wordt benut. - Biogasinstallaties produceren niet enkel hernieuwbare energie maar creëren een toegevoegde waarde door het verwerken van afvalstromen, het verwerken van mest en de nabehandeling van digestaat tot organische meststoffen en water. Dit kadert 100 % in een integraal en duurzaam materialenbeheer dat Vlaanderen in het nieuwe afvalstoffenbeleid heeft geïntegreerd. Vermeden kosten dienen ook beloond te worden! - De kost van hernieuwbare energie voor de consument wordt op heden per GSC doorgerekend aan de consument/eindverbruiker aan de hand van het doorrekenen van de boeteprijs of een percentage hiervan door energieleveranciers én door het doorrekenen van kosten door de DNB in distributiekosten. De consument betaalt met andere woorden té veel! 4 van 6

5 Door zowel GSC als WKC aan een correcte minimumgarantie door de DNB (distributienetbeheerder) te laten opkopen máár door tegelijkertijd te voorzien dat de DNB deze certificaten niet meer kan verkopen aan energieleveranciers, met andere woorden door te voorzien dat de certificaten aangekocht door DNB niet meer op de markt terecht mogen komen, bekomt men 2 gunstige effecten die de prijs van het systeem drukken. Enerzijds wordt de markt niet meer overspoeld met nog meer certificaten, die door energieleveranciers aan zeer interessante voorwaarden van de DNB kunnen worden gekocht en vervolgens met enorme winstmarges aan de verbruiker kunnen worden doorgerekend. Anderzijds is de kost van hernieuwbare energie bekend: nl de kost die de DNB betaalt, deze worden slechts 1 maal doorgerekend aan de verbruiker via de distributiekosten. Dit systeem garandeert transparantie. - Biogasinstallaties zijn continue 24-uurs productie installaties (ze draaien meer dan uren per jaar) en versterken hierdoor het elektriciteitsnet. De besparing in de distributiekosten door deze decentrale productie wordt geraamd op 3 à 6 /MWh. Biogas versterkt met andere woorden de bevoorradingszekerheid van energie in Vlaanderen. -Biogasinstallaties bestrijken investeringstermijnen van 15 tot 20 jaar, afhankelijk van de bedrijfsvisie en activiteit. We spreken wel van een technische levensduur, dit is de normale gebruiksduur van de installatie zonder grote vervangingen, en de economische levensduur of het verderzetten van de activiteit mits vervangingsinvesteringen. 4/ Vergistingssector als één sector Op basis van de mogelijke inputstromen is het nodig om te spreken van een gelijkheid binnen de sector. Gezien de herkomst van de meeste inputstromen, agrarische sector en voedingsproducten, is het nodig om alle types binnen dezelfde 5 van 6

6 perimeter te beschouwen. Zo zijn er landbouw-, industriële- en gft-vergisters die dezelfde inputproducten kunnen verwerken of verwerken. Ook al zijn de activiteiten inhoudelijk verschillend, toch hebben ze heel veel met elkaar te maken, aangezien de inputstromen vanuit dezelfde markt komen. Daarom verdient het aanbeveling bij de bepaling van de hoogte van de steun rekening te houden met de sector als geheel! 5/ Administratieve last en onnodige kosten - De sector wenst ook te wijzen op actuele problemen rond dossierafhandeling van WKC en GSC dossiers rond nieuwe installaties, uitbreidingen, verhoogde minimumsteun enz.. Deze problemen moeten met prioriteit aangepakt worden. De afhandeling van dossiers verloopt namelijk zeer traag en moeizaam en dit zorgt ervoor dat installaties zware liquiditeitstekorten moeten zien te overbruggen. - Tot zolang VREG geen certificaten vrijgeeft verliest een producent zijn belangrijkste bron van inkomsten. Dit noodzaakt installaties om de banken bijkomende kredieten te vragen voor een korte looptijd of zelfs kaskredieten. Dit veroorzaakt belangrijke en onnodige kosten die het hele systeem nadelig beïnvloeden. Ook bij de banken heerst een ongerustheid naar de stabiliteit van de werking van het systeem wat nieuwe projecten afremt. - Daarom pleit de sector voor een snelle administratieve afwikkeling, eenvoudige maar effectieve procedures en een zekere mate van pragmatisme ten aanzien van de producenten van de hernieuwbare energie. Het Vlaams Vergisters platform - is een initiatief tot overkoepelend overleg van de betrokken organisaties: Biogas-E, Biogas Vlaanderen, Biogas Tec, DLV, FEBEM, ODE BE-p en VLACO vzw - door regelmatig overleg worden acties voorbereid, gecoördineerd en uitgevoerd: overleg naar de overheid, voorstellen naar het beleid, informatieverstrekking aan de sector enz. 6 van 6

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

van 30 september 2011

van 30 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk Vormgegeven Extern Verzelfstandigd Agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

CO-4-ENERGY BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA - PROJECT NR 4221 - VERSIE : 3 DATUM : 26.02..

CO-4-ENERGY BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA - PROJECT NR 4221 - VERSIE : 3 DATUM : 26.02.. CO-4-ENERGY - PROJECT NR 4221 - BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA EEN COÖPERATIEF VERGISTINGSINSTALLATIE MODEL VERSIE : 3 DATUM : 26.02..2014 Het ontwerpen van

Nadere informatie

Interreg Eco2Profit. Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland

Interreg Eco2Profit. Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Interreg Eco2Profit Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions bvba Partners: Met de steun van: Met financiële

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

Energielevering Vlaams EnergieBedrijf:

Energielevering Vlaams EnergieBedrijf: Energielevering Vlaams EnergieBedrijf: resultaten 1 e kwartaal 2015 en vooruitzichten 2016 Gecertificeerd door 1 1. Samenvatting Nu het Vlaams EnergieBedrijf één kwartaal energie levert aan entiteiten

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

Subsidies met impact op het milieu Methodologie, inventarisering en cases

Subsidies met impact op het milieu Methodologie, inventarisering en cases Verspreiding: Algemeen Eindrapport Subsidies met impact op het milieu Methodologie, inventarisering en cases Laurent Franckx (VITO), Hans Michiels (VITO), Kristof Geeraerts, Sirini Withana en Patrick ten

Nadere informatie

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009)

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) Inhoudstafel Typebestek Aankoop Aardgas... 1 Commentaar... 1 1. Inleiding... 2 2. De liberalisering van de aardgasmarkt in Vlaanderen... 2 3. Het

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus: Europees, federaal, Vlaams en Brussels. Achter elk voorstel

Nadere informatie

De bijdrage van Elia op deze raadpleging dient niet als vertrouwelijk beschouwd te worden.

De bijdrage van Elia op deze raadpleging dient niet als vertrouwelijk beschouwd te worden. Bijdrage Elia aan de openbare raadpleging van de CREG inzake de maatregelen die moeten worden genomen om de toereikendheid van conventionele productiemiddelen van elektriciteit in België te waarborgen

Nadere informatie

7 Energieproductie. Hoofdlijnen

7 Energieproductie. Hoofdlijnen milieuverkenning 2030 157 7 Energieproductie Johan Brouwers, Hugo Van Hooste, MIRAteam, vmm Pieter Lodewijks, Unit Transitie, Energie en Milieu, vito Hoofdlijnen Ondanks een kernuitstap kan Vlaanderen

Nadere informatie

Holistische visie van duurzaam ondernemen: de case van energieproductie met zonnepanelen

Holistische visie van duurzaam ondernemen: de case van energieproductie met zonnepanelen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Holistische visie van duurzaam ondernemen: de case van energieproductie met zonnepanelen Masterproef voorgedragen tot het bekomen

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

Investeringen in Vermogen Hernieuwbare Elektriciteit

Investeringen in Vermogen Hernieuwbare Elektriciteit Investeringen in Vermogen Hernieuwbare Elektriciteit Notitie Delft, juni 2014 Opgesteld door: Sebastiaan Hers Frans Rooijers Arno Schroten 1 Inleiding In de voorgaande notitie die op 21 mei jl. is besproken,

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 3 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT HET ONTWERPBESLUIT BRUO & BROBA FORECASTING & SLA Werkwijze om reacties

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie