STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL. Informatiemanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL. Informatiemanagement"

Transcriptie

1 STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL Informatiemanagement

2 BEROEPSPROFIEL Informatiemanagement Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/2000/6356/45 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 BEROEPSPROFIEL INFORMATIEMANAGER I N H O U D WOORD VOORAF 1 1 VOORONDERZOEK De Socio-economische structurele ontwikkelingen De macro-economische situering van de sector De beschrijving van de huidige en verwachte ontwikkelingen in de sector Analyse van de Arbeidsmarkt 4 2 AANGEWENDE METHODIEK 6 3 BEROEPSPROFIEL Naar discipline Naar interactie met de organisatiegeledingen Naar taken/activiteiten Naar functies 15 4 BEROEPSVAARDIGHEDEN, INZICHTEN EN -ATTITUDES IT competenties C-vaardigheden Bedrijfskundige competenties 18 5 LIJST VAN MEDEWERKERS 20

4 BEROEPSPROFIEL INFORMATIEMANAGER 1 WOORD VOORAF Onderhavig document is het beroepsprofiel horende bij de basisopleiding Informatiemanagement & Support (IMS), studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, zoals dat tot stand gekomen is in overleg tussen de partners die hieronder worden vermeld. Aangezien tot op heden IMS enkel aan de Katholieke Hogeschool Mechelen wordt ingericht, werd de redactie aan onze hogeschool toevertrouwd. Ik wil graag de collega-lectoren die hebben bijgedragen tot deze totstandkoming hartelijk danken: Ivo Jacobs, Anneliese Messens, Yvan Rooseleer en Chris Vandermeiren, die als verslaggever bijzondere dank verdient. Hoewel dit een verplichte oefening was, ons opgelegd door de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), en die ons bij de opstart van de opleiding IMS qua tijdsaanwending wel eens ongelegen kwam, is het wel zo dat deze inspanning ons denkwerk rond de finaliteit van de opleiding heeft helpen uitkristalliseren. Vooral noemenswaardig hierbij is de insteek in de discussie vanuit het socio-economische veld. Ze heeft niet alleen geresulteerd in onderhavig beroepsprofiel, maar leidde in de marge ook tot direct meetbare positieve effecten in de onderwijspraktijk van onze opleiding. Gemeende dank voor de belangeloze inzet van Marco Katz (Fleetguard), Wim Dierckx (POSA), Danny Lievens (Quint Wellington Redwood), Stanny Vanden Bossche (Write) en Hans Van Heghe (ICMS Group). Elk van hen droeg vanuit zijn eigen specialiteit en achtergrond bij tot de discussie. Tot slot een woord van dank voor Fernand Vanderheeren (Vlaamse Onderwijsraad) die optrad als procesbegeleider. Gerd Van Den Eede Redacteur/Opleidingshoofd IMS Katholieke Hogeschool Mechelen

5 2 BEROEPSPROFIEL INFORMATIEMANAGER 1 VOORONDERZOEK 1.1 De socio-economisch structurele ontwikkelingen De macro-economische situering van de sector 1 Met inbegrip van de meer op handel en diensten gerichte activiteiten is de sector van de Informatie en Communicatietechnologie (ICT) goed voor een jaaromzet van bijna 900 miljard BEF en banen. De toegevoegde waarde in deze sector komt steeds meer van de waardeketenschakels vóór en na de productie: onderzoek & ontwikkeling, sales & marketing, integratie van diensten. Hierbij komt een steeds grotere klemtoon te liggen op consultancy waarbij de gedachte van Business/ICT alignment 2 en het management van informatie centraal staat. Deze sector heeft een groot groeipotentieel, wat niet verbazend is aangezien de vraag naar ICT-producten en diensten in Europa jaarlijks met meer dan 7% stijgt. De Belgische tewerkstelling groeit evenredig, in die mate zelfs dat de ICTgerelateerde beroepen als knelpuntberoepen worden beschouwd. Hoewel de sector een aantal zeer grote bedrijven telt, is het gros van de werkgelegenheid terug te vinden in de KMO s. Ongeveer 80% van de bedrijven stelt minder dan 10 werknemers tewerk, twee derde van alle bedrijven telt zelfs minder dan vijf werknemers. Gemiddeld telt een bedrijf in de sector informatica 10,8 werknemers. Belangrijk is verder nog dat een precieze en rigide afbakening van wat de ICTsector is haast onmogelijk is. Ook sectoren als die waarin managementadviesbureaus (PriceWaterhouseCoopers, Ernst&Young, ) en groothandel in kantooradministratie (IBM, HP, Siemens, ) worden ondergebracht, kunnen terecht tot de sector informatica gerekend worden Beschrijving van de huidige en verwachte ontwikkelingen in de sector 3 Contextuele dimensie Internationalisering en globalisering van de markten betekenen, naast ruimere afzetmogelijkheden, ook groeiende internationale concurrentie en branchevervaging tussen de telecom-, de multimedia en de IT-sector. Vandaar dat ook in deze tekst gekozen wordt voor de term ICT i.p.v. IT. Het is dan ook weinig zinvol om strakke grenzen af te bakenen. Ook tussen bedrijven binnen de ICT-sector is de arbeidsdeling steeds minder uitgesproken. 1 [website] Agoria. ICT Beroepsfederatie. 2 De Amerikaanse term 'alignment' wordt vertaald als 'groepering' of 'rangschikking'. De term betekent voor mensen die ICT in organisaties introduceren en beheren zoiets als het in lijn brengen ('synchroniseren') of het afstemmen van die automatisering met wat de organisatie met dat soort hulpmiddelen kan en wil. Het gaat over de effectiviteit, de doeltreffendheid van de hulpmiddelen die worden ingezet in de informatie-infrastructuur van een organisatie. Bron: Hetprobleemalignment.html 3 Op basis van gesprekken binnen de beroepsprofielencommissie, het onderzoek van het Hoger Instituut voor de Arbeid en diverse artikels uit de (vak)pers. Voor het gedeelte literatuurstudie baseerden we ons voornamelijk op: L. Wouters - G. Van Hootegem. Bits, bytes en bugs. Tendensen en nieuwe profielen in de informatiesector in België. Onderzoek in opdracht van Cevora. Hoger Instituut voor de Arbeid, Leuven, 1999, 154 blz.

6 BEROEPSPROFIEL INFORMATIEMANAGER 3 Het belang van ICT als faciliterende technologie voor de andere activiteiten van bedrijven blijft nog steeds toenemen: informatica is hoe langer hoe meer cruciaal voor de reguliere bedrijfsprocessen. De time to market verkort alsmaar, de productlevenscycli eveneens, de prijzen gaan sneller dalen dan voorheen. Producten en diensten moeten zo snel mogelijk geproduceerd worden. Om dit te kunnen realiseren moeten ondernemingen niet alleen hun productiviteit verbeteren, maar ook hun aanpassingsvermogen aan externe ontwikkelingen en hun interne flexibiliteit. ICT ondersteunt dit aanpassingsvermogen. De realiteit van e-business tekent zich af: de hype is voorbij, maar de impact van e-business neemt met de dag toe. Bedrijven beginnen in te zien dat een gezonde integratie van traditionele en nieuwe economie de ideale basis vormt voor hun winstgevendheid. Het internetgebeuren raakt meer en meer geïntegreerd in verschillende aspecten van de bedrijfsvoering. Het is een middel, niet langer een doel op zichzelf. Organisatievraagstukken geraken steeds meer verweven met informatievraagstukken. Immers, ICT vormt een belangrijk instrument in het beleid en het uitvoeren van de strategie van ondernemingen. Het ICT management kan daarbij van doorslaggevend belang zijn in een concurrentiestrijd. Voorwaarde is dat het IS optimaal afgestemd is op de bedrijfsprocessen en een duidelijke bijdrage levert tot het efficiënter realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Het betreft hier duidelijk niet (alleen) het ondersteunen van de bestaande manier van werken, maar vooral het herdenken ervan in functie van de strategische (her)inrichting van de informatievoorziening. Dankzij deze re-engineering van de informatievoorziening bekomt men een diepgaandere kennis van de klant en krijgt het aanbod van producten en diensten een meer persoonlijk karakter. Anders gesteld: informatie is kapitaal, iets waar men gewoon niet omheen kan. Informatie komt in beeld daar waar informatiebewerking eindigt en het efficiënt gebruik ervan begint. Het betreft het omgaan met informatie als een element van toegevoegde waarde, voor het verhogen van de concurrentiekracht en slagvaardigheid. 4 Van cruciaal belang is het omzetten van de overvloed van gegevens in bruikbare informatie teneinde besluitvorming en service in gunstige zin te veranderen. Hiertoe moet men vitale informatie efficiënt onderkennen, verzamelen, analyseren 5 en beschikbaar maken. Technologie Bij informatiesystemen (IS) wordt meer en meer gebruik gemaakt van open systemen (Linux, ), van cliënt architecturen, van webtechnologie (thin clients met browser als client), van Objectgeoriënteerde Ontwikkeling (OO), Dit zijn geen afzonderlijke evoluties, maar aspecten van een algemene trend naar flexibele en gedistribueerde IS. Er is in toenemende mate een vraag naar middleware om tussen incompatibele omgevingen te communiceren. Door de veelheid van computer- en softwaresystemen die geïntegreerd worden in een bedrijfsomgeving, neemt de vraag naar beheer en exploitatie toe, wordt het beheersvraagstuk steeds complexer. Gebruikers merken echter weinig van deze toegenomen complexiteit. Er speelt immers een trend naar 4 En in die zin betreft het hier ook informatie in functie van het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. 5 Het betreft hier ook het inhoudelijk beoordelen van informatie in functie van het bepalen welke informatie gewenst is op een bepaalde plaats en tijd in een organisatie of bij een klant.

7 4 BEROEPSPROFIEL INFORMATIEMANAGER maximale gebruiksvriendelijkheid, en de ontwikkeling van meer gebruiksvriendelijke user-interfaces. De ergonomie van de terminals krijgt een sterk intuïtief karakter en past zich aan de gebruiker aan. Op het vlak van toepassingssoftware schuilen de ontwikkelingen vooral in multimediatechnologieën, ontwikkeling van software en tools voor het internet en relationele databases. Er wordt vooral een verdere groei verwacht van (aangepaste) standaardsoftwarepakketten. Dit omwille van de hoge kostprijs van de software-ontwikkeling op maat. 1.2 Analyse van de arbeidsmarkt 6 De informatie- en kennisintensiteit van activiteiten wordt steeds groter. In het algemeen wordt een trend gesignaleerd waarbij het vereiste opleidingsniveau van de werknemers toeneemt. Het vaak gesignaleerde tekort aan informatici heeft vooral betrekking op hoger geschoolden. De groei in de sector zal zich vooral situeren op het vlak van dienstverlening en softwareproducten. In deze laatste categorieën zijn dan vooral de toegenomen onderhoudsactiviteiten van belang. Op het vlak van consultancy activiteiten, software onderhoud, facilities management en uitbestedingen blijven grote verwachtingen bestaan. KMO s gaan zich nu pas geleidelijk informatiseren. De KMO s hebben behoefte aan ICT-generalisten. De boven besproken tendens van netwerktechnologie (client/server) doet de vraag toenemen naar tools, utilities en diensten om de PC-netwerken te beheren en te beveiligen. Gekoppeld aan de bestaande tendensen tot outsourcing (uitbesteding) (zeker voor kleinere bedrijven), groeit de behoefte aan personeel dat deze infrastructuur kan onderhouden. Informatie is een strategisch bedrijfsmiddel geworden en IS zijn kernelementen van het bedrijfssysteem. Gebruikers accepteren daarbij niet langer dat hun informatievoorziening bepaald wordt door ICT-techneuten. Zij bepalen zelf hun informatiebehoeften en verlangen dat zij daarbij geadviseerd en ondersteund worden door ICT-professionals. Bedrijven zoeken mensen die met andere mensen kunnen communiceren, niet vanuit hun vak alleen, maar vooral vanuit meer algemene problemen. Meer en meer ontstaat de behoefte aan contextbewuste bedrijfsinformatici: het gaat om functies die een bedrijfskundige kennis paren aan een algemene ICT-kennis, om de bestaande bedrijfsbehoeften adequaat in informaticatermen en vooral in informatica-oplossingen te kunnen vertalen. Wat bedrijven uit de dienstverlenende sector het meest kunnen gebruiken zijn medewerkers die een brede basiskennis van ICT hebben, die zelfstandig de handen uit de mouwen kunnen steken. Dit betekent dat men zichzelf 'up-to-date' moet willen houden in de snel evoluerende ICT wereld en men creatief met problemen moet kunnen omgaan (zoekmethode, beperkingen kennen, etc.). Nieuwe technologie en/of producten blijven opvolgen en in context kunnen plaatsen. Brede basiskennis: architectuur, besturingssystemen, netwerken, internet, werkgroep omgevingen, SQL, programmatie, beheer van systemen en apparatuur, installatie van apparatuur. Ook wat betreft probleemanalyse, projectbeheer, prioriteitsbeheer moet er basiskennis aanwezig zijn. 6 L. WOUTERS - G. VAN HOOTEGEM, o.c.

8 BEROEPSPROFIEL INFORMATIEMANAGER 5 Conclusie: De nood aan informatiemanagers is duidelijk in de markt aanwezig. Vereisten: - grondige kennis van de klant, de markt, de concurrentie - informatiestrategie doen aansluiten op bedrijfsstrategie - kennis en aanwending van krachtige technologieën - integratie van vitale interne en externe informatie

9 6 BEROEPSPROFIEL INFORMATIEMANAGER 2 AANGEWENDE METHODIEK 7 Op het vlak van informaticafuncties en de gehanteerde nomenclatuur bestaat een grote diversiteit. Dat blijkt onmiddellijk uit om het even welk overzicht van vacante functies. Om deze complexiteit op te vangen, is bij het uitwerken van het beroepsprofiel als finaliteit van de opleiding Informatie Management & Support, een ander denkkader noodzakelijk. Om de valkuilen van beroepen en functies te vermijden, kan beter gebruik gemaakt worden van taakvelden of activiteitenclusters als centrale uitgangspunt. Rond een bepaald taakveld kunnen dan een aantal functies geclusterd worden. Functies zijn immers bedrijfsspecifieke samenbundelingen van bepaalde taken. Beter is trouwens om te spreken over functioneren i.p.v. functie. ICT-bedrijven nemen vaak een divers geheel van activiteiten op zich. Om de complexiteit enigszins te reduceren, werd een matrix ontwikkeld, die een ruwe indeling toelaat op verschillende niveaus. We opteren voor een indeling die het mogelijk maakt zowel op sectorniveau, bedrijfsniveau als op functieniveau greep te krijgen op de bestaande diversiteit. Om deze taakvelden gestructureerd in kaart te brengen, onderscheidt de matrix taakvelden binnen een aantal toepassingsvelden. De matrix zoals ontwikkeld door het Hiva werd daartoe door de beroepsprofielencommissie IMS aangepast. Bij het uitschrijven van de beroepsprofielen hebben we ons gebaseerd op de principes en het begrippenapparaat van de Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 8. 7 Uitgegaan wordt van een vereenvoudigde en aangepaste versie van het Nederlandse VRI-model en van de door het HIVA ontwikkelde methodiek. Referentie: zie boven. 8 IT Service Management. Een introductie. J. VAN BON (red) e.a. ITSMF, Zeewolde, blz.

10 BEROEPSPROFIEL INFORMATIEMANAGER 7 3 BEROEPSPROFIEL 3.1 Naar discipline 9 Informatiemanagement is de bedrijfseconomische specialisatie die zich richt op de praktische afstemming van de behoefte aan informatie - zoals die binnen organisaties kan worden gesignaleerd - en de middelen die de informatietechnologie biedt om hieraan te voldoen. Informatiemanagement bestaat dan ook uit twee componenten: 1 Informatievoorziening: Het optimaliseren in functie van strategisch gebruik van het proces van: - Informatie vinden en beschikbaar stellen - Informatie beheren en onderhouden - Informatie ontsluiten en ter beschikking stellen. 2 Aanwending van informatie (haar inhoud en haar vorm): analyseren, structureren, verrijken en organiseren in functie van specifiek en strategisch gebruik. De informatiemanager (IM) wordt daarbij in zijn beroepsuitoefening geconfronteerd met de informatica en de bedrijfskunde als moederdisciplines van zijn vakgebied. Hoewel informatietechnologie een belangrijke rol speelt, gaat informatiemanagement dus niet alleen over de technische aspecten, maar ook over het inrichten en managen van het gebruik van deze hulpmiddelen in organisaties. Zijn functioneren gebeurt vanuit een geïntegreerde benadering van ICT in de context van de organisatie. De informatiemanager stelt zich de verbetering van de organisatiebesturing tot doel, met behulp van geautomatiseerde IS. Zowel voorbereiding/ontwerp en ontwikkeling als gebruik, toepassing/implementatie en onderhoud/beheer van deze IS behoren tot zijn discipline. 10 Hierbij is de productiefactor informatie voor de informatiemanager de rode draad doorheen het ganse functioneren: informatie op het juiste moment voor de juiste persoon beschikbaar stellen. Deze informatie dienstverlening betekent meer concreet dat de informatiemanager optreedt als informatie-intermediair, deskresearcher, business intelligence consultant, informatieplanner, documentair informatiespecialist, documentalist, technical writer, user interface designer, Daarnaast neemt ICT service management een zeer bijzondere plaats in. De beheersbaarheid van ICT in termen van Business/ICT alignment, kwaliteitsgarantie en kostenbeheersing ervan is immers de sluitsteen voor een succesvol ICT management. De informatiemanager vertrekt daarbij vanuit het perspectief van de klant-eindgebruiker De contouren voor deze algemene omschrijving van het beroepsprofiel van informatiemanager zijn gebaseerd op het Opstartdossier Informatie Management en Support. J. Caubergs - april 1998 De informaticus stricto sensu legt zich hoofdzakelijk toe op het bouwen/ontwikkelen van informatiesystemen.

11 8 BEROEPSPROFIEL INFORMATIEMANAGER Conclusie: De informatiemanager is bij uitstek een ICT-generalist met een uitgesproken expertise op het terrein van de aanwending van technologie ten behoeve van informatie dienstverlening en op het terrein van ICT service management. 3.2 Naar interactie met de organisatiegeledingen Schema: ICT-AFDELING Eindgebruikersorganisatie informatiearchitect (niet IM) 2 directie applicaties bouwen (niet-im) 3 4 IM ontwerpt 1 staf afdelingen 6 IM past toe: Implementatie en beheer 5 Dit schema geeft de interactie weer van de informatiemanager (IM) met de verschillende organisatiegeledingen van een grote(re) organisatie. In kleinere organisaties vallen veel van deze functies samen bij één of enkele functionarissen. Merk op dat de IM een brugfunctie vervult tussen de ICT afdeling en de rest van de organisatie. Bij de diverse interacties in het schema dient de IM zijn competenties te gebruiken als volgt 11 : 11 Een uitgebreide omschrijving van de veronderstelde vaardigheden en attitudes komt later in de tekst aan bod.

12 BEROEPSPROFIEL INFORMATIEMANAGER 9 Onderwerp van interactie 1 Ontwerpen 2 Toepassen van informatiearchitectuur Nr. Interactie Competentie 12 Specifieke toepassing van de competentie 3 Samenwerken met applicatie- IT Mogelijkheden/beperkingen van IT kennen. Vakkundig een ontwerp kunnen maken. BK De bedrijfskundige context van het probleem begrijpen. CV Vlot communiceren omtrent bestaande problemen en mogelijke oplossingen. IT De vooropgestelde architectuur begrijpen en in specifieke situaties kunnen toepassen. BK De relatie tussen de architectuur en het bedrijf begrijpen, zodat de opgelegde architectuur als nuttig ervaren wordt. IT Weten wat mogelijkheden en moeilijkheden zijn van applicatiebouw. bouwers CV Het ontwerp duidelijk kunnen overbrengen. Kwaliteit eisen, zonder overbodige conflicten te veroorzaken. 4 Een bestaande applicatie leren IT De mogelijkheden en beperkingen van een applicatie vlot begrijpen. kennen BK Begrijpen wat de diverse eindgebruikers verwachten van de applicatie. IT Kennen van implementatieprocedures. Opleiding structureren en opleiding geven. Kennen van het te beheren systeem. 5 Implementeren, opleiden, beheren 6 Feedback geven namens de eindgebruikers BK CV IT BK CV Door inzicht in het bedrijf, weten hoe een implementatie best uitgevoerd wordt. Mensen opleiden en enthousiasmeren. Omgaan met weerstand en onbegrip. Overzicht hebben over de technisch haalbare oplossingen. Kunnen inschatten welke oplossing aanvaardbaar kan zijn voor de eindgebruiker. Duidelijk (maar diplomatisch) overbrengen wat er mis loopt. Noot: Informatiearchitectuur 13 Een informatiearchitectuur omvat alle afspraken die met een organisatie gemaakt dienen te worden over en rond de informatie van die organisatie. Gewoonlijk is dat een complexe verzameling van aan elkaar gerelateerde uitspraken die mensen in staat stelt om passende oplossingen te realiseren voor de informatiebehoefte in hun organisatie. De informatiearchitect bepaalt de globale gegevensstromen. Hij moet een overzicht hebben over alle gegevens in het bedrijf en moet die vanuit een helicopterperspectief volledig kunnen kaderen in de bedrijfscontext. 12 IT = technische competenties, BK = bedrijfskundige competenties, C = C-vaardigheden (ruimer dan communicatieve vaardigheden. Het begrip C Vaardigheden wordt verder uitgebreid toegelicht.) 13

13 10 BEROEPSPROFIEL INFORMATIEMANAGER 3.3 Naar taken/activiteiten Alle informatie-gerelateerde activiteiten binnen een bedrijf kunnen naar onderstaand grafisch model teruggebracht worden. L E A D E R S H I P TOEPASSEN KLANT BOUWEN KLANT ONTWERPEN A R C H I T E C T U U R V O O R Z I E N I N G Verklaring model en bijhorende terminologie: KLANT: Zowel de externe als de interne klant; zowel de externe opdrachtgever als de interne eindgebruiker van het IS. De informatiemanager richt zich hoofdzakelijk op die taken/functies die geënt zijn op ontwerpen en toepassen. Het gaat dus over taken/functies waarbij het contact met de klant van nature het grootst is, zoals ook af te leiden valt uit de grafische voorstelling. Elke ICT taak en - bij uitbreiding daarvan - functie bestaat uit drie componenten. ONTWERPEN: Bedrijfsprocessen (administratief, financieel, commercieel en logistiek) begrijpen, analyseren, beschrijven en vertalen naar een ICTontwerp. Enkele voorbeelden: Vertalen van informatiebehoefte naar een technische oplossing. Optimaliseren (interface) van de communicatie tussen ICT en de bedrijfsprocessen. Kennismanagement - concrete vragen kunnen analyseren tot op het niveau van de sleutelproblemen en dan vanuit de bedrijfsgegevens komen tot oplossingen. - creëren van meerwaarde (informatie ontsluiten, veredelen, catalogeren, archiveren) - interpretatie van informatie (van data over informatie naar kennis en metakennis) - kennis van informatie-inhouden en informatiekwaliteit. Ergonomie van IS (Human interface design). Functionele analyse.

14 BEROEPSPROFIEL INFORMATIEMANAGER 11 BOUWEN: Ontwikkelen, programmeren, testen. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze ICT-component verwijzen we naar het beroepsprofiel Toegepaste Informatica VLOR, d.d. 2 juli De informatiemanager legt zich - zoals hierboven reeds werd gesteld - doorgaans minder toe op het bouwen van IS/appicaties. Hij 14 legt zich uitgesproken toe op die taken/activiteiten waar het contact met de klant het grootst is: bij het ontwerpen en bij het toepassen. Het is evenwel zo dat hij toch kennis, kunde en inzicht dient te hebben in het bouwen omdat hij daar in zijn beroepsbezigheden mee in aanraking komt. Immers: wie een IS dient te ontwerpen moet weten hoe het gebouwd wordt en voor wie een IS dient toe te passen geldt dit eveneens. Opmerking: gekozen werd voor een opsplitsing van de traditionele tweeeenheid van ontwerpen en ontwikkelen. Om een softwaresysteem te realiseren moet het zowel ontworpen als technisch gerealiseerd worden. Dit zijn twee verschillende activiteiten, en deze worden het best door verschillende functies ingevuld. Een splitsing tussen ontwerpen en ontwikkelen dringt zich op. Door deze splitsing is een maximale synergie mogelijk. 15 TOEPASSEN: Gebruiken, configureren, implementeren en ondersteunen (van ICT). Voorbeelden zijn: Implementeren: een IS in voege brengen in een organisatie - in productie brengen van een zelf ontwikkeld programma - parametriseren - advies aanschaf software & hardware: make or buy. Systeembeheer: Operationeel houden van IS - onderhoud - toevoegen of aanpassen van functionaliteiten - oplossen van bestaande problemen in software. Applicatiebeheer (DBA, Webmaster, Mail). Netwerkbeheer. Gebruikersondersteuning-Support: - Helpdeskmanagement - handleiding/cursusmateriaal schrijven - opleiding van de medewerkers en klanten - ondersteuning van gebruikers om het IS optimaal te laten gebruiken - troubleshooting (Hardware, Netwerken, Operating Systems). Tabel ICT-taken en takenclusters Onderstaande tabel geeft een algemene situering van diverse ICT-taken(clusters) ten opzichte van de dimensies ontwerpen, bouwen, toepassen, zoals in het model hierboven werd beschreven. We stelden reeds dat het vnl. op het vlak van analyse/ontwerp (eerste kolom) en toepassen (laatste kolom) is dat de IM zich profileert. Hieronder wordt onderzocht wat het belang is van deze dimensies voor de desbetreffende activiteiten. 16 Het resultaat wordt weergegeven aan hand van een waardenschaal Wanneer hij/zijn gebruikt wordt, geldt dit eveneens voor zij/haar. Ontwerpen versus ontwikkelen. R. MANHAEVE. In: Informatie, November In die zin hoort deze benadering eveneens thuis onder deel IV aangaande de vaardigheden en attitudes.

15 12 BEROEPSPROFIEL INFORMATIEMANAGER Conclusies en relevantie: Waardeschaal: [ ] = niet van toepassing/niet indicatief 1 = bruikbaar 2 = nodig 3 = onontbeerlijk De waardeschaal is bewust eenvoudig gehouden (1 tot 3). Een meer gedetailleerde schaal heeft nauwelijks toegevoegde waarde. ANALYSE / ONTWERP BOUWEN 1 De informatiemanager komt in aanmerking voor zeer vele taken 2 De startende informatiemanager komt nadrukkelijk minder in aanmerking voor het bouwen van applicaties (punt 3), een hoofdmoot in het totale informaticascala. TOEPAS- SEN 1. (Pré)Salesactiviteiten Relatiebeheer Account (relation) management Diensten niveau beheer Service level management Aanbieden offertes (commercieel) Enable business opportunities Offertes technisch uitwerken Voorbereiden v/e vraag tot het bieden van een offerte (=schrijven tender) RFP preparations Technische mogelijkheden vertalen naar bedrijfs-opportuniteiten. Translate technology opportunities in business enabling Bedrijfsoplossingen creëren create business solutions Voeren tevredenheidsonderzoek Conduct customer satisfaction survey Architectureren Ontwerpen procesarchitectuur Process architecture design Ontwerpen gegevensarchitectuur data architecture design Ontwerpen ICT-architectuur ICT architecture design Ontwerpen systeembeveiliging Security architecture designs Specialist automatische hulpmiddelen Tool specialist Data Base Administration - Physical database management Specialist ICT-hulpmiddelen ICT tool specialist Specialist tools m.b.t. beveiliging Security technology specialist Advies m.b.t. software 2 1 3

16 BEROEPSPROFIEL INFORMATIEMANAGER 13 Advise packages Opstellen functionele specificaties Functional specification design Planning beschikbaarheid v/h systeem Availability planning Opstellen calamiteitenplan Contingency planning Inschatten nieuwe technieken Assess emerging technologies Ontwerp standaarden en regels Design standards & directions Capaciteitsonderzoek en planning Capacity audit/planning ANALYSE / ONTWERP BOUWEN TOEPAS- SEN 3. Ontwikkelen Analyse van gewenste functionele wijzigingen Functional analysis ICT-projectbeheer Manage ICT projects Opstellen technische specificaties Technical specification design Ontwikkelen en programmeren Development Uittesten programma s, waarborgen vereist kwaliteitsniveau Software testing, quality assurance Deelnemen à selectie en installatie software pakketten Assist in selection & installing packages Opleggen ICT-regels en -procedures Enforce ICT policies & procedures Beheer configuratiegegevens Configuration management Construeren trainingsprogramma End user training design Documentatie opstellen voor training Implementeren Implementatie / integratie onderzoek Roll-out, software distributie Trainen eindgebruikers Provide end-user training 5. Beheer & exploitatie Performantiebewaking Performance monitoring Beheersbaarheidsonderzoek, Onderhoudbaarheidsstandaarden bepalen Wijzigingsbeheer Change management Probleembeheer Problem management

17 14 BEROEPSPROFIEL INFORMATIEMANAGER ANALYSE / ONTWERP BOUWEN TOEPAS- SEN Helpdesk assistance / User support ICT-incident management Incident management Beleid en management Vertaling business strategie in ICT 3 2 strategie Strategisch ICT plan 3 2 ICT budgetbeheer 3 2 ICT budget management Risicobeheersing m.b.t. ICT 3 2 Risk management Advies verstrekken bij keuze van leverancier 3 2 en/of keuze van specifieke tech- nologie Technology / vendor advise Competentie beheer Competence management Kennislogistiek Ondersteunen van creatie van inhoud. (Content creation) Op basis van de gebleken informatiebehoefte 'veredelde' informatie leveren Ondersteunen van strategie (Strategy) De (strategische, tactische en operationele) informatiebehoefte analyseren, bepalen, gegeven de doelen van de organisatie en daarbinnen van opdrachtgevers Beheer en onderhoud (Maintenance & management) Een belangrijke bijdrage leveren aan de planning van de informatievoorzieningen in de organisatie Ontsluiting (Dissemination) Bijdragen aan een zodanige inrichting van de informatievoorziening, dat de relevante informatie op een bruikbare manier voor de gebruiker beschikbaar is ICMS Group

18 BEROEPSPROFIEL INFORMATIEMANAGER Naar functies 17 De concrete invulling van functies is afhankelijk van de omgeving, de organisatie (kleine, middelgrote of grote onderneming; profit/non-profit), het uitvoeringsniveau, de rol in de taakuitoefening, het individueel competentieniveau, Een groot aantal van de hieronder omschreven functies overlappen met de functies zoals weergegeven in de beroepsprofielen Informaticus. Dit hoeft niet te verwonderen aangezien de opleiding IMS ook opleidt tot informaticus, zij het een informaticus die sterker gevormd is op het vlak van strategisch ICT beheer, management, sociale en informatiekundige vaardigheden. Bovendien valt het te verwachten dat een aantal specifieke informatiemanagementfuncties nog zullen ontstaan in de nabije toekomst. Hieronder geven we een niet-beperkende opsomming 18 van een aantal startersen doorgroeifuncties, in arbitraire volgorde. Applicatiebeheerder Is verantwoordelijk voor het beheer en de aanpassing van bepaalde (delen van de) IS in de organisatie. Medewerker informatievoorziening Werkt mee aan de voorbereiding en uitvoering van het informatiebeleid en het vaststellen van de informatie-architectuur van een deel van het concern. Informatie-analist Houdt zich in samenwerking met de eindgebruiker bezig met de vaststelling van de informatiebehoefte die noodzakelijk is voor de besturing en beheersing van de organisatie. Systeemontwerper Stelt op basis van de informatiebehoefte de specificaties vast die worden gebruikt bij de bouw van het IS. / Ontwerper van geautomatiseerde IS. Adviseur PCG (persoonlijk computergebruik) Selecteert applicatiepakketten voor PCG en draagt zorg voor de juiste invoering en het optimale gebruik ervan. Gegevensbeheerder Is verantwoordelijk voor de inhoud van bestanden en beheert de daarbij horende gegevens (= metagegevensbeheerder) Adviseur interne controle en beveiliging Specificeert maatregelen m.b.t. interne controle en beveiliging en ziet toe op de naleving ervan. Ook nog beveiligingsmedewerker. Adviseur IT infrastructuur Brengt interne adviezen uit over de investeringen, de aanschaf, de implementatie, de exploitatie en het beheer van IT middelen. Netwerk assistent Assisteert bij de netwerkconfiguratie, het onderhoud ervan en het toezicht op het ongestoord functioneren ervan Niet-limitatieve lijst van functies waaraan het profiel van informatiemanager invulling kan geven. Deze opsomming is eerder indicatief en dient gezien te worden als complement bij de eerder beschreven aangewende methodiek. Engelstalige functiebenamingen werden enkel vermeld waar geen valabele Nederlandstalige functiebenaming voorhanden was.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012 STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË 13 November 2012 De ICT-sector neemt een belangrijke plaats in de economie Toegevoegde waarde 14 miljard EUR Aandeel werkgelegenheid (in % van de

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS!

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! ICT BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! Persconferentie 4 juni 2013 AXA Brussel Agenda 1. Resultaten van de enquête 2013 over de arbeidsmarkt voor digital experts 2. AXA 3. Actiepunten en

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Het examenprogramma omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel 3. Examenopzet 4. Examenprogramma

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Systeembeheerder Graad B1-B3 1 1 Systeembeheerder 1.1 Rol De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT-infrastructuur en voor de installatie, configuratie

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect. Roel Wieringa Universiteit Twente. 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1

Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect. Roel Wieringa Universiteit Twente. 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1 Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect Roel Wieringa Universiteit Twente 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1 Twee onderwerpen 1. Informatievoorziening Informatievoorzieningsarchitectuur

Nadere informatie

https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over

https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over Samenvatting 'Informatiemanagement en -beleid' zijn voorwaardelijk voor een gezonde en effectieve informatiehuishouding.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Ontwikkelingen in ICT-functies Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Organisatie-adviesbureau Op de Coul, 2009 IT moet rendement voor de business opleveren. 35 jaar in de

Nadere informatie

KENSINGTON Business Intelligence

KENSINGTON Business Intelligence De formule voor vooruitgang... Kensington B.I. geeft de formule om uw bedrijf nog beter te besturen... De cockpitsoftware verschaft u alle informatie die u nodig heeft voor het besturen van uw bedrijf.

Nadere informatie

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder ICT-beheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen Kennismanagement HiP Carla Bastiaansen Redenen om eens te praten over kennis We groeien snel en ik kan niet snel genoeg goede mensen binnenkrijgen en opleiden. Cruciale kennis en expertise wandelt de deur

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

ITIL Security Management: een kritische beschouwing

ITIL Security Management: een kritische beschouwing ITIL Security Management: een kritische beschouwing Marcel Spruit, Informatiebeveiliging is een beheerproces dat zich richt op het beschermen van de informatievoorziening. Het ligt voor de hand om voor

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Projectleider IT-infrastructuur

Projectleider IT-infrastructuur Functiebeschrijving Projectleider IT-infrastructuur Functiegegevens Functiebenaming : Directie : Team: Loonschaal: Rapporteert aan: Projectleider IT-infrastructuur Bedrijfsvoering IT A1a-A3a IT-coördinator

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Profielschets. : Sander Daems. Senior Medewerker Supportdesk. Versie : 1.0. Pagina 1 van 6

Profielschets. : Sander Daems. Senior Medewerker Supportdesk. Versie : 1.0. Pagina 1 van 6 Profielschets Sander Daems Senior Medewerker Supportdesk Auteur : Sander Daems Versie : 1.0 Pagina 1 van 6 Ervaringsoverzicht Naam : Sander Daems Geboortedatum : 08/03/1987 Geslacht Woonplaats Rijbewijs

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving Informatie Architect

Functiebeschrijving Informatie Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's. ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering

Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's. ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering iexa : ICT-diploma's op hbo-niveau Werkt u als ICT-professional

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten ideeën.doen.groeien W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten 27 januari 2015 De e-commerce in België loopt op vlak van omzet en volume ongeveer 18 maanden achter in vergelijking met onze buurlanden. Bron. Online

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO

Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO Vlaamse Onderwijsraad Afdeling ASO Leuvenseplein 4 24 maart 2000 1000 Brussel ASO/RLE/ADV/001 Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO 1 Situering Sedert 1993 bestudeert

Nadere informatie

Profielschets. : Sander Daems. Infrastructure Consultant. Versie : 1.0. Datum bezoek : 28-02-2011. Pagina 1 van 7

Profielschets. : Sander Daems. Infrastructure Consultant. Versie : 1.0. Datum bezoek : 28-02-2011. Pagina 1 van 7 Profielschets Sander Daems Infrastructure Consultant Auteur : Sander Daems Versie : 1.0 Datum bezoek : 28-02-2011 Pagina 1 van 7 Ervaringsoverzicht Naam : Sander Daems Geboortedatum : 08/03/1987 Geslacht

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

DE CIO VAN DE TOEKOMST

DE CIO VAN DE TOEKOMST MIC 2015 DE CIO VAN DE TOEKOMST 30 oktober 2015 Mark van der Velden principal adviseur, interim manager EVEN VOORSTELLEN ONDERWERPEN De complexiteit van ICT in de zorg ICT ontwikkeling in drie stappen

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016 Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement Martijn Buurman November 2016 Functioneel-Beheerder.com Gestart in mei 2010 15 man en vrouw sterk Werving, selectie en detachering

Nadere informatie

Support Engineer There are no translations available.

Support Engineer There are no translations available. Support Engineer Wij zoeken een gemotiveerde, enthousiaste collega die goed kan luisteren en doorvragen om de klantvraag helder te krijgen en die de sociale vaardigheden heeft om de vele soorten klanten

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord

Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord Toelichting: Opzet en uitvoering Bouwstenen van de blauwdruk Samenwerkingsmodel Voorbeelden van modules Opzet en uitvoering Uitgangspunten: Snel ontwikkelen

Nadere informatie

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics Business Analytics IT in charge Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord Informatie is van en voor mensen CIO speelt belangrijke rol in nieuw spanningsveld Door Guus Pijpers Een van de eerste

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Het belang van. Data Modellering. GEMINIT Training. Data Modellering. Frédéric BARBIER

Het belang van. Data Modellering. GEMINIT Training. Data Modellering. Frédéric BARBIER Het belang van Data Modellering Studiedag Informatiemanagement Politeia, 22 februari 2013, Gent Open data en de cloud: een revolutie in de informatiehuishouding van de overheid Training Data Modellering

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

Help, wij hebben (g)een informatiemanager!

Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Informatiemanagement in het MBO Jan Bartling Jan Kees Meindersma Bas Vermolen Bram Lankreijer Marc van Leeuwen 14 september 2011 1 Het bestaansrecht van IM Onbekend

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Professioneel beheer Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Onze visie op professioneel beheer Als een applicatie eenmaal ontwikkeld en in productie genomen is, dan draait

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Relevante werkervaring

Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Relevante werkervaring Persoonlijke gegevens Naam : Dennis de Zwart Geslacht : Mannelijk Geboortedatum : 13 juni 1974 Woonplaats : Haarlem Nationaliteit : Nederlandse Relevante werkervaring Nero IT & Business Consultancy mei

Nadere informatie

Pijlers van Beheer. Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl

Pijlers van Beheer. Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl Welkom Pijlers van Beheer Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl Waarom doe je Beheer Business perspectief Stabiliteit Security Enablen voor gebruikers Ondersteuning Technisch Perspectief

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan diensthoofd (Facility Management / ICT)

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan diensthoofd (Facility Management / ICT) Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: Informaticus Functionele loopbaan: B1-B3 Code: FM3ICT03 Sector: Facility Management Dienst: ICT Subdienst: Doel van de entiteit De sector Facility Management

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie