Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders"

Transcriptie

1 Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

2 Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»» Wat zijn de rechten van de gezinsvoogd en van Bureau Jeugdzorg?»» Aan welke regels moeten de gezinsvoogd en Bureau Jeugdzorg zich houden?»» Welke regelingen kunnen voor u belangrijk zijn?»» Bereikbaarheid»» Meer weten?

3 Jeugdbescherming De medewerkers van de Jeugdbescherming houden zich bezig met het uitvoeren van de jeugdbeschermingsmaatregelen voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Dit zijn: De ondertoezichtstelling (OTS). Dit wordt ook wel de gezinsvoogdij genoemd. De voogdijmaatregel In deze folder geven we aan wat de ondertoezichtstelling is en leggen we uit hoe het verder gaat als uw kind onder toezicht gesteld is. 3

4 onze maatschappelijke opdracht Wij komen op voor jeugdigen in Limburg die (ernstig) in hun ontwikkeling worden bedreigd. Het gaat daarbij om kinderen en jongeren met opgroei- en opvoedproblemen. Voor deze specifieke groep voorzien we in de juiste hulp, zorg en bescherming. Op die manier bieden we hen kansen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Wij stellen altijd het belang van het kind voorop met respect voor ouders en/of opvoeders. 4

5 Als er (ernstige) zorgen over uw kind zijn Er zijn ernstige zorgen over uw kind. Uw kind heeft recht op bescherming en dat is een taak van Bureau Jeugdzorg Limburg. Daarnaast is het ook de taak van Bureau Jeugdzorg om te zorgen dat u als ouder uw plichten nakomt en om ervoor te zorgen dat de situatie van uw kind verbeterd wordt. Om dat te bereiken is er de mogelijkheid om de Raad voor Kinderbescherming in te schakelen. Niet alleen Bureau Jeugdzorg kan de Raad inschakelen, ook anderen hebben deze mogelijkheid. De Raad voor Kinder bescherming onderzoekt de situatie en geeft advies aan de kinderrechter. Is de situatie ernstig, dan kan de Raad adviseren om uw kind onder toezicht te plaatsen van Bureau Jeugdzorg. Hiervoor moet de kinderrechter het natuurlijk wel eens zijn met de zorgen die er bestaan over de opvoeding, verzorging en ontwikkeling van uw kind. Voordat de kinderrechter een beslissing neemt, praat hij met u. Uw kind heeft, als het 12 jaar of ouder is, het recht om zijn/haar mening te vertellen of op te schrijven. 5

6 Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Als uw kind door de kinderrechter onder toezicht wordt geplaatst, wijst Bureau Jeugdzorg een gezinsvoogd aan. Een gezinsvoogd is een medewerker van Bureau Jeugdzorg die u en uw kind voor een bepaalde tijd zal ondersteunen en begeleiden. Een ondertoezichtstelling betekent dus dat de gezinsvoogd samen met u en uw kind ouders/opvoeders gaat bekijken hoe de opvoedingssituatie van uw kind verbeterd kan worden. De gezinsvoogd mag zich hiervoor tijdelijk bemoeien met de opvoeding en verzorging van uw kind, maar de ouders/opvoeders behouden wel de verantwoordelijkheid. (V)OTS En dan is er ook nog een voorlopige ondertoezichtstelling. Deze VOTS wordt door de kinderrechter uitgesproken als er sprake is van een crisissituatie en het onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming niet afgewacht kan worden. Deze maatregel is drie maanden geldig. In die periode moet het onderzoek door de Raad worden afgerond. 6

7 Wat is uw rol bij een OTS? Een kind wordt nooit zomaar onder toezicht gesteld. Problemen die ontstaan zijn, moeten worden opgelost. Maar we kijken niet alleen naar problemen. We willen ook aandacht besteden aan de sterke eigenschappen van u en uw kind, die we kunnen inzetten om de problemen op te lossen. Ook kijken we samen naar de mogelijkheden van de mensen om u heen. Want ook familie, vrienden, leraren en buren kunnen ondersteunen bij of helpen met het oplossen van de problemen. Wij vinden dat ieder kind de kans moet krijgen om uit te groeien tot een evenwichtige volwassene. Bepalend hierbij zijn de Universele Rechten van het Kind. De gezinsvoogd zal erop toezien dat de belangen van uw kind worden behartigd. Wij verwachten van u en uw kind dat u actief meedenkt over de problemen in uw gezin die te maken hebben met de ondertoezichtstelling. Het is belangrijk dat je zelf ook met oplossingen komt. De gezinsvoogd zal aangeven wat er van u en uw kind verwacht wordt om de zorgen weg te nemen. Zo kunt u samen met de gezinsvoogd een plan van aanpak maken dat passend is voor uw gezinssituatie en voor de ontwikkeling van uw kind. In dit plan staat vermeld wat er gaat gebeuren om ervoor te zorgen dat uw kind zich weer goed kan ontwikkelen. 7

8 Wat gaat er gebeuren? Stap 1: Kennis maken Binnen vijf dagen na de uitspraak van de kinderrechter neemt de gezinsvoogd contact met u op om kennis te maken. Vaak gebeurt dat al na afloop van de zitting bij de kinderrechter. De gezinsvoogd zal, als dat nodig is, deze folder met u en uw kind doorspreken en vragen hierover beantwoorden. Stap 2: Nagaan wat de problemen zijn Om er samen voor te zorgen dat de opvoedingssituatie van uw kind verbetert, is het nodig dat de gezinsvoogd onderzoekt hoe het er in uw gezin aan toe gaat. De gezinsvoogd zal bij u en uw kind vragen naar: hoe het met uw kind gaat hoe het met u gaat; hoe het thuis gaat; als uw kind ergens anders woont, hoe het daar gaat; het gedrag en de gezondheid van het kind; hoe het op school gaat; hoe uw kind zijn of haar vrije tijd doorbrengt; wat er aan de situatie verbeterd moet worden om de ontwikkelingsbedreiging (en daarmee de OTS) op te heffen; welke veranderingen u zelf wilt; andere belangrijke informatie; ook wil de gezinsvoogd altijd de kamer van uw kind zien. De gezinsvoogd maakt ook gebruik van het rapport van de Raad voor Kinderbescherming en de informatie van eventuele eerdere hulpverleners. Verder mag de gezinsvoogd ook informatie vragen aan anderen. Bijvoorbeeld aan familie, school of andere instanties. 8

9 Stap 3: Plan van Aanpak Soms laat de gezinsvoogd u en uw kind (eventueel samen met familie en mensen in jullie omgeving) samen een plan van aanpak maken. Als dit niet kan of lukt, dan maakt hij samen met u en uw kind dit plan van aanpak. In dit plan wordt beschreven wat de reden is voor de ondertoezichtstelling (OTS). Daarnaast is een belangrijk onderdeel in het plan van aanpak de actieagenda. In deze actieagenda staat beschreven hoe u samen aan de verbetering van de situatie gaat werken zodat de ondertoezichtstelling niet meer nodig is. Er worden afspraken gemaakt met u, uw kind en eventueel het netwerk. Het plan van aanpak ligt bij elk bezoek van de gezinsvoogd aan uw gezin op tafel. Er wordt dan telkens besproken welke doelen al behaald zijn en welke (nog) niet en wat de afspraken zijn voor de volgende keer. Hoe het plan van aanpak er voor u uitziet, kunnen we in deze folder natuurlijk niet zeggen. Elke situatie is weer anders. Stap 4: Uitvoering van het plan Hulp van buitenaf Het kan voorkomen dat de gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg anderen vraagt om u te helpen bij de opvoeding. Dit kan iemand zijn die bij u thuis komt. Bijvoorbeeld een opvoedondersteuner. Het kan ook zijn dat er meer informatie over uw kind nodig is om de problemen goed aan te kunnen pakken. Dit kan door onderzoek bij Bureau Jeugdzorg. Schriftelijke aanwijzing Indien u zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, kan de gezinsvoogd een schriftelijke aanwijzing opstellen. Dit is een verplichte opdracht voor u en uw kind die gaat over de opvoeding en verzorging van uw kind. 9

10 10

11 Uithuisplaatsing Een ondertoezichtstelling betekent niet automatisch dat uw kind niet meer thuis kan wonen. De gezinsvoogd streeft ernaar dat uw kind gewoon thuis kan blijven wonen. Soms kan dat niet. Het kan voor langere of kortere tijd beter zijn voor uw kind dat iemand anders de dagelijkse opvoeding overneemt. Dan woont uw kind bijvoorbeeld (tijdelijk) in een pleeggezin of een leefgroep. Dit kan niet zonder toestemming van de kinderrechter. Deze moet daar eerst een machtiging voor verlenen. Langdurige of intensieve zorg Wanneer langdurige of intensieve zorg nodig is door een andere organisatie dan Bureau Jeugdzorg (in de thuissituatie of ergens anders), zal de gezinsvoogd in een document vastleggen welke hulp volgens hem of haar nodig is. Gezinsvoogd blijft uw kind begeleiden Of uw kind thuis woont of ergens anders, en wie er ook helpt, u kunt altijd bij de gezinsvoogd terecht met vragen of andere zaken. Dit omdat u samen het plan van aanpak heeft opgesteld. Stap 5: Verlengen of beëindigen van de ondertoezichtstelling Een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken voor een bepaalde periode. Aan het eind van die periode bekijkt Bureau Jeugdzorg hoe het met uw kind gaat. Als Bureau Jeugdzorg vindt dat het goed gaat en dat de situatie van uw kind blijvend verbeterd is, kan de ondertoezichtstelling beëindigd worden. Hiervoor overlegt de gezinsvoogd eerst met u. Maar het kan ook zo zijn dat er nog steeds zorgen bestaan over de ontwikkeling van uw kind. In dat geval zal de gezinsvoogd aan de kinderrechter vragen om de ondertoezichtstelling voor een bepaalde periode te verlengen. Voordat de kinderrechter hierover een beslissing neemt, zal hij eerst naar de mening van u en uw gezin vragen. 11

12 Als de ondertoezichtstelling niet verlengd wordt of al stopt voordat de uitgesproken periode voorbij is, moet Bureau Jeugdzorg dit doorgeven aan de Raad voor de Kinderbescherming. Als de Raad het hier niet mee eens is, kan deze de kinderrechter alsnog vragen om de ondertoezichtstelling van uw kind wel te verlengen. De ondertoezichtstelling eindigt altijd als uw kind 18 jaar wordt. 12

13 Wat zijn uw rechten? U en uw kind worden betrokken bij: -- het onderzoek van de gezinsvoogd -- het maken en uitvoeren van het plan van aanpak -- het veranderen van de actieagenda -- de rapporten die de gezinsvoogd maakt. Uw mening wordt apart in de rapporten vermeld. U heeft recht op een kopie van alle stukken die over u en uw kind gaan. Als u het oneens bent met de verzoeken (verzoekschriften) die de gezinsvoogd doet aan de kinderrechter, dan kunt u dit laten opnemen in het verzoekschrift van de gezinsvoogd. U wordt dan altijd uitgenodigd voor de zitting waar de verzoekschriften van de gezinsvoogd behandeld worden. En u kunt dan uw mening bij de kinderrechter kenbaar maken. De verzoekschriften van de gezinsvoogd kunnen gaan over: -- het aanvragen van toestemming om uw kind uit huis te plaatsen of om een uithuisplaatsing te beëindigen; -- het aanvragen van een verlenging van de ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing; -- het aanvragen van een beëindiging van de ondertoezichtstelling voordat de uitgesproken periode voorbij is; -- het aanvragen van een wijziging in de omgangsregeling; -- het aanvragen van vervangende toestemming voor een medische behandeling. Als u het oneens bent met de beslissingen die de gezinsvoogd heeft genomen, dan kunt u, met behulp van een advocaat, bezwaar 13

14 aantekenen. Dit kunt u doen door een brief te schrijven aan de leidinggevende van de gezinsvoogd, waarin u uitlegt met welke beslissing u het niet eens bent en waarom. Bureau Jeugdzorg is verplicht om u vervolgens binnen veertien dagen een schriftelijk antwoord geven. Blijft u het oneens met de beslissing van het bureau, dan kunt u de kinderrechter vragen een beslissing te nemen. Dit geldt ook voor uw kind (12 jaar of ouder). U heeft recht op een op schrift gesteld besluit. In een jaar tijd kan er voor u en uw kind veel veranderen. Als u vindt dat een beslissing van de gezinsvoogd niet meer goed aansluit op jouw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld omdat het nu veel beter met uw kind gaat, dan kunt u Bureau Jeugdzorg vragen om de beslissing die eerder is genomen helemaal of gedeeltelijk terug te draaien. Het gaat hierbij om beslissingen zoals een schriftelijke aanwijzing of (het plan voor) een uithuisplaatsing. Om Bureau Jeugdzorg te vragen een beslissing terug te draaien, kunt u een brief schrijven aan het Bureau Jeugdzorg in uw regio, ter attentie van de regiomanager. Bureau Jeugdzorg moet u binnen veertien dagen een schriftelijk antwoord geven. Bent u het met dit antwoord niet eens, dan kunt u de kinderrechter vragen een beslissing te nemen. Dit verzoek aan de kinderrechter moet u binnen twee weken na het antwoord van Bureau Jeugdzorg opsturen naar de kinderrechter. U kunt ook tegen een schriftelijke aanwijzing, opgesteld door de gezinsvoogd, in beroep gaan bij de kinderrechter. Dit moet binnen twee weken nadat u de schriftelijke aanwijzing heeft ontvangen. Totdat de kinderrechter een beslissing neemt over uw verzoek blijft de schriftelijke aanwijzing gelden. 14

15 Wat zijn de rechten van de gezinsvoogd en van Bureau Jeugdzorg? De gezinsvoogd mag zich bemoeien met de opvoeding en verzorging van uw kind. De gezinsvoogd heeft het recht om het plan van aanpak te maken en mag aan anderen vragen om u en uw kind hulp te verlenen. Bureau Jeugdzorg mag u en uw kind een schriftelijke aanwijzing geven. Een schriftelijke aanwijzing is een opdracht die gaat over de opvoeding en verzorging van uw kind. Dat kan bijvoorbeeld een opdracht zijn om ervoor te zorgen dat uw kind naar school gaat. U en uw kind zijn verplicht om deze schriftelijke aanwijzing op te volgen. Bureau Jeugdzorg mag de kinderrechter vragen om een bestaande omgangsregeling tussen u en uw kind te veranderen. Als uw kind uit huis is geplaatst, mag Bureau Jeugdzorg, als dat voor het kind beter is, het contact tussen u en uw kind verminderen, voor zolang als de uithuisplaatsing duurt. Dit geldt als een schriftelijke aanwijzing. 15

16 Als ouders/opvoeders geen toestemming willen geven voor een belangrijke medische behandeling of inschrijving op een school voor kinderen jonger dan 12 jaar, dan mag Bureau Jeugdzorg om vervangende toestemming vragen bij de kinderrechter. Wanneer Bureau Jeugdzorg die toestemming krijgt, betekent dit dat de medische behandeling toch kan doorgaan. De gezinsvoogd mag, in het belang van het kind, een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, betrekken bij (de uitvoering van) de actieagenda. 16

17 Aan welke regels moeten de gezinsvoogd en Bureau Jeugdzorg zich houden? De gezinsvoogd moet aan u uitleggen hoe hij/zij werkt en welke rechten en plichten u heeft. Verder moet hij/zij, als jullie dat willen, deze folder met u bespreken. De gezinsvoogd moet een plan van aanpak maken en het plan van aanpak onder zijn verantwoordelijkheid (laten) uitvoeren. Voordat de ondertoezichtstelling afloopt, moet Bureau Jeugdzorg beslissen of de ondertoezichtstelling en de eventuele uithuisplaatsing verlengd moeten worden. Hiervoor schrijft de gezinsvoogd een rapport. Als de gezinsvoogd de actieagenda verandert, moet hij dit met jou bespreken. Voor het nemen van een aantal belangrijke beslissingen moet de gezinsvoogd overleg plegen met zijn teamleider en gedragswetenschapper. Ook moet hij of zij overleggen met zijn collega s. Deze beslissingen zijn: - het vaststellen van het plan van aanpak; - Het geven van een schriftelijke aanwijzing; - Het aanvragen van een wijziging in de omgangsregeling; - Het aanvragen van vervangende toestemming voor een medische behandeling. - Als de gezinsvoogd vermoedt dat je (seksueel) mishandeld wordt, moet hij of zij dit melden bij zijn leidinggevende. 17

18 Wie zijn belanghebbenden? In bepaalde situaties kunnen naast ouders/opvoeders en het kind ook andere mensen belangen hebben bij de beslissingen die over de opvoeding en verzorging genomen worden. Deze mensen worden belanghebbenden genoemd. Voorbeelden van belanghebbenden zijn: een ouder die niet het gezag heeft, grootouders of pleegouders. De kinderrechter nodigt belanghebbenden uit bij de behandeling van verzoekschriften van Bureau Jeugdzorg en zal naar de mening van belanghebbenden vragen voordat hij een beslissing neemt. 18

19 Welke regelingen kunnen voor u belangrijk zijn? In de folder Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg vindt u meer informatie over regelingen en opties die voor u belangrijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld over het privacyreglement, klachtenregeling en de cliëntenraad. 19

20 Bereikbaarheid Bureau Jeugdzorg Limburg is altijd te bereiken op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur. De hulpverleners zijn in principe ook rechtstreeks bereikbaar. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u een boodschap doorgeven aan de telefoniste. Deze zal er dan zorg voor dragen dat de gezinsvoogd zo snel mogelijk contact met u opneemt. Heeft u toch dringend iemand nodig dan kunt u vragen naar de bureaudienst. U krijgt dan een collega van de gezinsvoogd aan de telefoon die u verder kan helpen. Spoedgevallen Bureau Jeugdzorg heeft ook een Team Spoedeisende Hulp (SEH). Tijdens kantooruren kan de SEH ingeschakeld worden via het Bureau Jeugdzorg bij u in de buurt. Buiten kantoortijden belt u naar Sensoor. Voor de Bureaus Jeugdzorg Regio Noord-Limburg en Regio Midden-Limburg: Telefoonnummer Voor Bureau Jeugdzorg Regio Zuid-Limburg: Telefoonnummer Adressen Onze locaties en adressen vindt u op onze website 20

21 Meer weten? Meer informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg en de verschillende vormen van hulpverlening vindt u niet alleen in onze folders, maar ook op onze website Op onze website vindt u ook links naar andere organisaties die met jeugdzorg te maken hebben. 21

22 Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg Slachthuisstraat CB Roermond Tel: Fax:

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is jouw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn jouw rechten?»» Wat

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is jouw rol

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT?

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? Uw zoon of dochter is onder toezicht gesteld door de kinderrechter omdat er

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Wat is een ondertoezichtstelling? Als een kind ernstig in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd beslist de kinderrechter - op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om het

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002 BureauJeugdzorgDrenthe november 2012 / 12 002 Bureau Jeugdzorg Drenthe Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Informatie voor kinderen Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld bij Bureau

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor u van belang

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS 1 INHOUD Jeugdreclassering; informatie voor ouders/opvoeders Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijgt uw kind met jeugdreclassering

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling 0609 brochure OTS def:12/05 binnenwerk 'Werkwijze' 15-06-2009 14:04 Pagina 1 De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal zijn dit je ouders. Zij zorgen voor een huis, voor

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen

Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen Wat is voogdij? Normaal gesproken zijn het de ouders die het gezag over hun minderjarige kinderen hebben. Het woord gezag betekent de wettelijk

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Inleiding Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel, die alleen kan

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg uw kind met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering

Nadere informatie

KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR JONGEREN DECEMBER KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING

KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR JONGEREN DECEMBER KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR JONGEREN DECEMBER 2017 4 KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING Jij krijgt kortdurende, intensieve begeleiding van Jeugdbescherming Gelderland. Wat betekent

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor jou van belang zijn? Wanneer

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Voor ouders over de ondertoezichtstelling

Voor ouders over de ondertoezichtstelling Voor ouders over de ondertoezichtstelling Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Welkom bij de William Schrikker Groep

Welkom bij de William Schrikker Groep Welkom bij de William Schrikker Groep Deze folder is voor ouders van cliënten van de William Schrikker Groep. Er staat informatie in over ons werk en de verschillende soorten begeleiding die wij geven.

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij JEUGDBESCHERMING NOORD Voogdij Als je ouders niet meer voor jou kunnen beslissen... Informatie voor jongeren Voogdij Als ouders kinderen krijgen, verwachten ze dat ze hun kinderen zelf gaan opvoeden. Totdat

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

Algemene informatie voor jongeren

Algemene informatie voor jongeren Algemene informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Onze maatschappelijke opdracht»» Onze werkwijze»» Onze taken»» Regelingen»» Klachten en bezwaren»» Cliëntenraad»» Bereikbaarheid 3 5 6 9 14 22 24 Bureau

Nadere informatie

Algemene informatie voor ouders/verzorgers

Algemene informatie voor ouders/verzorgers Algemene informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave»» Onze maatschappelijke opdracht»» Onze werkwijze»» Onze taken»» Regelingen»» Klachten en bezwaren»» Cliëntenraad»» Bereikbaarheid 3 5 6 9 14 23

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP)

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg (UHP) Inleiding Bij een ondertoezichtstelling of een voorlopige ondertoezichtstelling kan het Bureau Jeugdzorg aan de kinderrechter vragen om een machtiging

Nadere informatie

KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR OUDERS 4 KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING

KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR OUDERS 4 KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR OUDERS 4 KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING Uw gezin krijgt kortdurende, intensieve begeleiding van Jeugdbescherming Gelderland. Wat betekent dat? U

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 Voogdij Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of

Nadere informatie

KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING

KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER 2017 4 KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING Uw gezin krijgt kortdurende, intensieve begeleiding van Jeugdbescherming Gelderland. Wat betekent

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? De kinderrechter heeft een voogdijmaatregel uitgesproken over uw minderjarige kind, nadat de Raad

Nadere informatie

Algemene informatie voor jongeren

Algemene informatie voor jongeren Algemene informatie voor jongeren Inhoudsopgave Bureau Jeugdzorg Limburg Bureau Jeugdzorg Limburg Onze werkwijze De taken van Bureau Jeugdzorg Limburg AMK -Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Regelingen

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

Voogdij Als je ouders overleden zijn

Voogdij Als je ouders overleden zijn Voogdij Als je ouders overleden zijn Wat is voogdij? Normaal gesproken zijn het de ouders die het gezag over hun minderjarige kinderen hebben. Het woord gezag betekent de wettelijk vertegenwoordiging.

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2004 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP Richtlijn / info voor ouders Uithuisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, BPSW en NIP Inleiding Een kind opvoeden is niet makkelijk. Zo kan het zijn dat uw kind meer of andere zorg nodig

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Waarom een onderzoek? De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld op het moment dat je ouders of andere mensen uit je omgeving vinden dat het mis met

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren)

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.3.81 Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) brochure bronnen Raad voor de Kinderbescherming, www.rijksoverheid.nl, januari 2011 In

Nadere informatie

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Opvoedproblemen? Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige

Nadere informatie

0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2

0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2 0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2 Uw kind uithuis geplaatst? Wat u moet weten! Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Van de William Schrikker

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij Versie 1.0 13 mei 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding In de wet staat dat minderjarigen altijd iemand moeten hebben die gezag over hen heeft. Dit gezag ligt in principe bij de ouders van de minderjarige.

Nadere informatie

Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M I N G

Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M I N G 0408 kind Voogd omslag:01/05kindvoogdomslagdgr2 17-04-2008 14:12 Pagina 1 Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M

Nadere informatie

BureauJeugdzorgDrenthe. herdruk april 2007 / Voogdij

BureauJeugdzorgDrenthe. herdruk april 2007 / Voogdij BureauJeugdzorgDrenthe herdruk april 2007 / 07 011 Bureau Jeugdzorg Drenthe Voogdij In deze brochure staat vaak het woord ouders. We weten dat er ook veel kinderen zijn die geen ouders hebben, of één ouder,

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen

Informatie voor gezinnen Informatie voor gezinnen Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming Regio Amsterdam draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een blijvend veilige ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben

Nadere informatie

Sonja de Pauw Gerlings Döhrn, kinderrechter Rotterdam

Sonja de Pauw Gerlings Döhrn, kinderrechter Rotterdam Gedwongen hulpverlening Sonja de Pauw Gerlings Döhrn, kinderrechter Rotterdam Ondertoezichtstelling Zedelijke of geestelijke belangen of gezondheid ernstig bedreigd en andere middelen hebben gefaald of,

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren)

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan jeugd- en opvoedhulp Afdeling : Pleegzorg Telefoon : 088 1240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid : 06 53815038 (buiten kantooruren) Regiomanager

Nadere informatie

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren Wij vinden dat je het recht hebt om op een goede manier volwassen te worden. Wij helpen je daarbij. jeugdhulpverlening Bureau Jeugdzorg is er voor

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL JEUGDBESCHERMING GELDERLAND 2 Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in de knel en hun gezin. Samen met het gezin, in nauw overleg met collega jeugdzorginstellingen

Nadere informatie

De meest gestelde vragen. aan de (gezins)voogden. van de William Schrikker. Jeugdbescherming

De meest gestelde vragen. aan de (gezins)voogden. van de William Schrikker. Jeugdbescherming 0208 omslag 'Vragen..': 12/05 omslag 'Vragen..' 07-02-2008 14:27 Pagina 2 De meest gestelde vragen aan de (gezins)voogden Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Meer over Jeugdbescherming Noord is te vinden op JB Noord & Rechten. januari 2016 /

JEUGDBESCHERMING NOORD. Meer over Jeugdbescherming Noord is te vinden op  JB Noord & Rechten. januari 2016 / JEUGDBESCHERMING NOORD Meer over Jeugdbescherming Noord is te vinden op www.jbnoord.nl JB Noord & Rechten januari 2016 / 15 012 Inhoud Inleiding Inleiding De cliëntenraad Klachtrecht Persoonsgegevens Omgangsregeling

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIE VOOR JONGEREN 4 JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE

JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIE VOOR JONGEREN 4 JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIE VOOR JONGEREN 4 JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE Je bent tussen de 12 en 18 jaar en bent met de politie in aanraking geweest. Je hebt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

Ons aanbod. Voor professionals

Ons aanbod. Voor professionals Voor professionals Ons aanbod Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de toekomst van dat kind. Wij staan voor veiligheid

Nadere informatie

Informatie voor betrokkene(n)

Informatie voor betrokkene(n) Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederla voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut vo Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut voor Forensisc

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Informatie voor betrokkene(n)

Informatie voor betrokkene(n) Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederla voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut vo Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut voor Forensisc

Nadere informatie

Wat is jeugdreclassering?

Wat is jeugdreclassering? Jeugdreclassering Wat is jeugdreclassering? Jeugdreclassering is een combinatie van verplichte, intensieve begeleiding en controle voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die veroordeeld zijn of verdacht

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

GESCHEIDEN ALS PARTNER, VERBONDEN ALS OUDER INFORMATIE VOOR OUDERS

GESCHEIDEN ALS PARTNER, VERBONDEN ALS OUDER INFORMATIE VOOR OUDERS GESCHEIDEN ALS PARTNER, VERBONDEN ALS OUDER INFORMATIE VOOR OUDERS U bent aangemeld bij Jeugdbescherming Gelderland omdat er zorgen zijn over het veilig opgroeien van uw kind of kinderen, (mede) als gevolg

Nadere informatie

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Pleegouders kunnen een juridisch vangnet zijn voor hun pleegkind. Daarom is het belangrijk je rechtspositie als pleegouder te kennen, zodat je voor een kind kunt

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474

ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474 ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 25-10-2012 Datum publicatie 28-11-2012 Zaaknummer 200.111.854 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

SAMEN EEN PLAN MAKEN TOELICHTING OP HET FAMILIEGROEPSPLAN BINNEN DE ONDERTOEZICHTSTELLING 4 SAMEN EEN PLAN MAKEN

SAMEN EEN PLAN MAKEN TOELICHTING OP HET FAMILIEGROEPSPLAN BINNEN DE ONDERTOEZICHTSTELLING 4 SAMEN EEN PLAN MAKEN SAMEN EEN PLAN MAKEN TOELICHTING OP HET FAMILIEGROEPSPLAN BINNEN DE ONDERTOEZICHTSTELLING 4 SAMEN EEN PLAN MAKEN 1 SAMEN EEN PLAN MAKEN Omdat er zorgen bestaan over de opvoeding van uw kind, heeft de kinderrechter

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

De praktijk van BJZNH. Bijeenkomst gemeenteraden oktober 2013

De praktijk van BJZNH. Bijeenkomst gemeenteraden oktober 2013 De praktijk van BJZNH Bijeenkomst gemeenteraden oktober 2013 Aanmelding Moeder belt de bureaudienst van Bureau Jeugdzorg Noord- Holland om zoon Sam aan te melden: Er is ruzie geweest tussen Sam en moeder

Nadere informatie

Ambulante Spoedhulp. hulp in crisissituaties aan jeugd van 0-18 en ouders of verzorgers. crisis

Ambulante Spoedhulp. hulp in crisissituaties aan jeugd van 0-18 en ouders of verzorgers. crisis Ambulante Spoedhulp hulp in crisissituaties aan jeugd van 0-18 en ouders of verzorgers wei (gevaar) crisis ji (kans) Wat is Ambulante Spoedhulp? Ambulante spoedhulp is een intensieve hulpvorm bij crisis-

Nadere informatie

SAMEN VOOR KINDEREN IN DE KNEL INFORMATIE VOOR WIJKTEAMS

SAMEN VOOR KINDEREN IN DE KNEL INFORMATIE VOOR WIJKTEAMS SAMEN VOOR KINDEREN IN DE KNEL INFORMATIE VOOR WIJKTEAMS Contact U kunt ons bereiken via uw vaste contactpersoon uit het jeugdbeschermingsteam in uw regio of wijk. Wij zijn ook bereikbaar via het dichtstbijzijnde

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien

Opvoeden en opgroeien Opvoeden en opgroeien Samen met De Jeugd- & Gezinsbeschermers 2 Hulp bij opvoeden Ons uitgangspunt is dat ieder kind het recht heeft om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. In alle

Nadere informatie