Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Seksueel overdraagbare aandoeningen (Soa) Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 november 2006 Een goede seksuele gezondheid is van belang voor ieder mens. In Nederland worden elk jaar rond de jongeren voor het eerst seksueel actief. Mede daarom blijft het van belang een goed en positief voorlichtingsaanbod over seksualiteit en, bij problemen, een laagdrempelig hulpaanbod te verzorgen. In deze brief kondig ik, mede namens de minister van VWS, nieuwe maatregelen aan, gericht op het bevorderen van seksuele gezondheid van vooral jonge mensen. Feiten en cijfers Het gaat goed met de seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek Seks onder je 25e. Ruim 90% van de jongeren gebruikt bij de eerste geslachtsgemeenschap een vorm van anticonceptie. Condoom- en pilgebruik onder jongeren is toegenomen 1. Het aantal tienerzwangerschappen daalt sinds en het abortuscijfer van tieners is in 2005, net als het jaar daarvoor, verder afgenomen (van 8,2 naar 7,8 per 1000 meisjes in de leeftijd van jaar) 3. Toch worden nog veel problemen gesignaleerd, waaronder: de stijging van het aantal Chlamydia infecties bij jarigen 4 ; de toenemende mate van seksueel grensoverschrijdend gedrag 1 ; het vaker voorkomen van onveilig vrijen bij bepaalde groepen jongeren, bijvoorbeeld laagopgeleide jongeren of allochtone jongeren 1. 1 Seks onder je 25e. Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2005, Rutgers Nisso Groep en Soa Aids Nederland. 2 CBS Landelijke Abortus Registratie 2005, Rutgers Nisso Groep. 4 Thermometer soa en hiv, stand van zaken maart 2006, RIVM. De aanpak van VWS Het gaat dus goed met de seksuele gezondheid van jongeren, maar er zijn ook nog problemen die extra aandacht nodig hebben. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid te zorgen voor een goede algemene seksuele vorming voor alle jongeren. Daarnaast tref ik maatregelen om problemen die negatieve invloed hebben op de volksgezondheid en/of maatschappij KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2006 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 1

2 te voorkomen. Deze problemen zijn: soa, onbedoelde zwangerschap en seksueel geweld. Voor deze problemen moeten specifieke preventieve interventies aanwezig zijn én worden gebruikt en er moet een adequate hulpverlening voorhanden zijn. Bij preventie en hulpverlening met betrekking tot deze problemen moet vaker doelgroep specifiek worden gewerkt. Zie onderstaande figuur voor een overzicht van mijn beleidsprioriteiten. Figuur 1 Beleidsprioriteiten. Door middel van algemene seksuele vorming en specifiekere preventieve interventies en hulpverlening worden 3 specifieke problemen (de driehoeken) aangepakt. Om uitvoering te geven aan bovengenoemde beleidsprioriteiten zorg ik voor een landelijke infrastructuur. GezondheidsBevorderende Instellingen (GBI s, gefinancierd door VWS) en GGD en houden zich bezig met de preventieve en gezondheidsbevorderende taken. Hulpverlening vindt in eerste instantie plaats door de huisarts. Aanvullend hierop subsidieert VWS eerstelijns klinieken en andere organisaties die vormen van seksuele hulpverlening bieden. De infrastructuur rond seksuele gezondheid dient verbeterd te worden: Met betrekking tot preventieve en gezondheidsbevorderende activiteiten is de coördinatie tussen GBI s onderling en tussen GBI s en GGD en niet overal optimaal. Met betrekking tot hulpverlening zijn de verschillende soorten hulpverlening (gericht op soa, zwangerschap of geweld) nog teveel van elkaar gescheiden. Tevens dient de aanvullende medische en seksuologische hulpverlening (MH/SH, de vroegere Rutgershulpverlening) verbeterd te worden. Hieronder geef ik aan hoe ik bovenstaande punten wil verbeteren. Hierbij maak ik een onderverdeling in preventie/gezondheidsbevordering en hulpverlening. Preventie en gezondheidsbevordering Een betere coördinatie op het gebied van preventieve en gezondheidsbevorderende interventies is noodzakelijk. Dit voorkomt overlap en bevordert de uitvoering van ontwikkelde interventies. Ik tref de volgende maatregelen om tot een betere coördinatie te komen. 1. Duidelijkere taken voor gesubsidieerde GBI s Op het niveau van GBI s dient duidelijk te zijn wie voor welke taak verant- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 2

3 woordelijk is. De GBI s die zich primair richten op de soa-bestrijding, bijvoorbeeld Soa Aids Nederland (SANl) en Schorer, hebben een verantwoordelijkheidsverdeling die beschreven staat in het «preventieplan soa en hiv» van 1 december 2004 (29 220, nr. 4). Deze organisaties worden gesubsidieerd via het Centrum Infectieziektebestrijding. Met organisaties die een taak hebben op het brede terrein van seksuele gezondheid en preventie (bijvoorbeeld de Rutgers Nisso Groep (RNG), de Fiom) maak ik zelf afspraken over hun specifieke taak en hun verhoudingen onderling. Belangrijk hierbij is dat de RNG twee extra taken krijgt: seksuele vorming in het basisonderwijs (over te nemen van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) en de monitoring van de seksuele gezondheid in Nederland. De GBI s betrekken het lokale veld (GGD en, andere uitvoerende organisaties) bij hun activiteiten. Dit is een voorwaarde voor subsidieverstrekking. Op deze manier worden nieuw onderzoek en nieuwe interventies beter toepasbaar in het lokale veld. Daarnaast zal het voor lokale spelers duidelijker zijn wat een GBI kan bieden. 2. Het aanwijzen van een coördinator in het veld Ik heb ZonMw de opdracht gegeven om, met betrekking tot algemene seksuele vorming, de coördinatie tussen GBI s onderling en tussen GBI s en GGD en de komende periode in handen te nemen. Zij doet dit door de komende vijf jaar, binnen het nieuwe programma «Seksuele gezondheid van de jeugd», regie te voeren over de ontwikkeling, aanpassing en implementatie van preventieve en gezondheidsbevorderende interventies. Het gaat om interventies gericht op algemene seksuele vorming, met speciale aandacht voor de groepen laagopgeleide jongeren en allochtone jongeren, inclusief nieuwkomers. Voor de ontwikkeling, aanpassing en implementatie van interventies kunnen GBI s, GGD en of andere organisaties voorstellen bij ZonMw indienen. ZonMw heeft expliciet als taak om binnen het programma de soa-preventie en de meer algemene seksuele vorming beter met elkaar te verbinden. Daarvoor zijn SANl en de RNG betrokken bij het programma. ZonMw zal de regie (na de vijf jaar of zoveel eerder als mogelijk is) overdragen aan een door mij gekozen partij. Op termijn kan worden gedacht aan het (nog op te richten) Centrum Gezond Leven, samen met het Centrum Infectieziektebestrijding, de huidige coördinator van de soa-bestrijding. Hulpverlening Hieronder zal ik ingaan op nieuwe maatregelen met betrekking tot de aanvullende eerstelijns seksualiteitshulpverlening. Daarna ga ik kort in op de andere vormen van hulpverlening. 1. Aanvullende eerstelijns hulpverlening De huisarts is de primaire hulpverlener in het geval van problemen op seksueel gebied. Wanneer mensen anoniem getest of behandeld willen worden, kunnen ze gebruik maken van aanvullende eerstelijns voorzieningen: de soa klinieken en de MH/SH klinieken (klinieken voor medische en seksuologische hulpverlening). De soa klinieken richten zich vooral op de risicogroepen voor soa (zoals jongeren), in het licht van de infectieziektebestrijding. De MH/SH klinieken bieden hulp en informatie bij vragen over anticonceptie, soa, seksuele (pijn)problemen en disfuncties, voor mensen die anoniem of niet bij de huisarts geholpen willen worden. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 3

4 Vanaf 1 januari 2006 is de subsidieregeling voor de aanvullende curatieve soa-bestrijding (onderdeel van de subsidieregeling Publieke Gezondheid) van kracht. Naar aanleiding van een eerste evaluatie van de werking van de regeling wordt deze op een aantal (technische) punten aangepast. Bij 3 van de 8 coördinerende GGD en die een rol hebben binnen de aanvullende curatieve soa-bestrijding start begin 2007 een proefimplementatie van chlamydiascreening. Het gaat om selectieve screening van seksueel actieve jonge mensen tussen de 16 en 29 jaar. Met deze proefimplementatie, gecoördineerd door ZonMw, wordt gedurende drie jaar bekeken wat het effect is van deze screening. Op basis daarvan beslist de minister van VWS over een mogelijke landelijke invoering van chlamydiascreening. Op dit moment wordt de MH/SH aangeboden op zeven plaatsen in Nederland. Vanaf 2008 beoog ik een andere organisatie en financiering van deze hulpverlening in te voeren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: de slechte naamsbekendheid van de klinieken; onderconsumptie. Het is gebleken dat veel mensen geen of erg laat hulp zoeken bij seksuele problemen, die goed door de huisarts of in een eerstelijns kliniek behandeld zouden kunnen worden 1 ; de huidige financiering van de klinieken is niet doelmatig en toereikend genoeg. Mede op basis van de «Evaluatie subsidie medische en seksuologische hulpverlening» van het College voor Zorgverzekeringen (CvZ), die mij recent aangeboden is, zal ik mij hier de komende periode over buigen. Op dit moment heb ik hier al de volgende ideeën over: MH/SH wordt vergoed vanuit een subsidieregeling van VWS; voor jongeren dient de drempel voor deze hulpverlening laag te zijn; andere mensen dienen een eigen bijdrage te betalen, men kan immers ook naar de huisarts. Men betaalt dan voor anonimiteit; verbinding van MH/SH met de aanvullende curatieve soa-bestrijding moet worden gerealiseerd; het nieuwe systeem wordt na 2 jaar geëvalueerd. Ik bekijk momenteel de mogelijkheden de MH/SH beter te positioneren ten opzichte van de aanvullende curatieve soa-bestrijding. De acht coördinerende GGD en die verantwoordelijk zijn voor de soa hulpverlening zouden ook voor de MH/SH een rol kunnen spelen. Op deze manier zou integratie van soa-bestrijding en MH/SH op regionaal niveau tot stand kunnen komen. Binnen elke regio zou dan samenwerking tussen soa klinieken en MH/SH klinieken moeten ontstaan. Op deze manier werkt men efficiënter en cliënten kunnen gemakkelijk worden doorverwezen. Over de organisatie van de MH/SH zal ik in gesprek gaan met GGD-Nederland. 2. Andere hulpverlening 1 Rutgers Nisso Groep, Monitor Seksuele Gezondheid. Abortusklinieken blijven gefinancierd uit een speciale subsidieregeling, via het College voor Zorgverzekeringen. Over de evaluatie van de Wet Afbreking Zwangerschap informeer ik u separaat. Psychosociale hulpverlening bij onbedoelde zwangerschap, na een abortus, na adoptie en bij ongewenste kinderloosheid is een taak van de Fiom (en voor een deel van de VBOK). Op dit moment wordt een deel van de hulpverlening van de Fiom decentraal en een ander deel centraal, door VWS, gefinancierd. Dit vind ik een onwenselijke situatie. Het komend jaar bekijk ik in hoeverre de coördinatie en financiering van deze vormen van hulpverlening van de Fiom veranderd moeten worden. De hulpverlening na seksueel geweld dient verbeterd te worden volgens TransAct, Fiom en RNG. Zij hebben dit beschreven in het rapport «Aanpak van seksueel geweld in Nederland». Ik zal met deze organisaties om tafel gaan om te bekijken welke verbete- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 4

5 ringen in de bestaande preventieve, maar vooral hulpverleningsactiviteiten mogelijk zijn. GGZ-Nederland wordt hierbij betrokken. Financiën Voor bovengenoemde maatregelen is extra geld beschikbaar. Met betrekking tot de taken van GBI s is extra beschikbaar voor de monitoractiviteiten van de RNG, bovenop de bestaande gelden voor instellingssubsidies. Het programma «Seksuele gezondheid van de jeugd» omhelst 5 miljoen (voor 5 jaar). Wij hebben voor de aanvullende curatieve soa-zorg voor de periode van 2007 tot ,4 tot 10,6 miljoen extra ter beschikking gesteld. De proefimplementatie chlamydiascreening behelst 2,2 miljoen per jaar (gedurende 3 jaar). Ook met betrekking tot de MH/SH zal ik extra investeringen doen, afhankelijk van de inrichting van het nieuwe systeem. Tot slot De maatregelen die in deze brief worden aangekondigd zijn gericht op het in stand houden en verbeteren van de seksuele gezondheid van vooral jongeren. Een extra impuls wordt gegeven aan het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe en bestaande gezondheidsbevorderende interventies, voor een deel gericht op specifieke risicogroepen. Screening en het doorlopend verbeteren van de (eerstelijns) hulpverlening dragen ook bij aan de volksgezondheid en het voorkomen van maatschappelijke problemen. Ik blijf in contact met de in deze brief genoemde partijen, inclusief het Platform Soa en Seksuele Gezondheid en de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie, om de effectiviteit van de nieuwe maatregelen te monitoren en om nog te nemen maatregelen te bespreken (bijvoorbeeld de inrichting van de medische en seksuologische hulpverlening). De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, C. I. J. M. Ross-van Dorp Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 5

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Seksuele gezondheid Een goede seksuele

Nadere informatie

Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg

Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg Per 1 januari 2012 worden de regelingen Aanvullende Curatieve Soa-bestrijding (ACS) en de Aanvullende Seksualiteitshulpverlening (ASH) geïntegreerd

Nadere informatie

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense Werkinstructie benaderen intermediairs Sense BIJLAGE 7 Voorbeeld van de opzet van de presentatie in PowerPoint BIJLAGE 7 VOORBEELD VAN DE OPZET VAN DE PRESENTATIE IN POWERPOINT] 1 WERKINSTRUCTIE BENADEREN

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Sense in Brabant en Zeeland

Sense in Brabant en Zeeland Sense in Brabant en Zeeland Handreiking voor professionals Wat is Sense? Wanneer Sense? www.sense.info Sense-consult Doorverwijzen Meer informatie Sense in Brabant en Zeeland Handreiking voor professionals

Nadere informatie

jongens meisjes 18 jaar of ouder

jongens meisjes 18 jaar of ouder 2. Seksuele risico s en beschermingsgedrag In dit hoofdstuk wordt een aspect van het thema seksualiteit uitgewerkt, namelijk seksuele risico s en beschermingsgedrag. De informatie is onder andere gebaseerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 123 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Nationaal Actieplan. Soa, hiv en seksuele gezondheid. Doelstellingen

Nationaal Actieplan. Soa, hiv en seksuele gezondheid. Doelstellingen Nationaal Actieplan Soa, hiv en seksuele gezondheid Doelstellingen Pijlers actieplan Seksuele vorming Preventie opsporing en behandeling van soa Preventie opsporing en behandeling van hiv Preventie van

Nadere informatie

1 februari 2007 morning-afterpil

1 februari 2007 morning-afterpil De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Antwoorden op vragen verkoop 1 1

Nadere informatie

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ?

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ? SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ? De afdeling seksuele gezondheid heeft als taken het bestrijden van soa, bevorderen van seksuele gezondheid onder jongeren onder

Nadere informatie

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 1. Inleiding De aanvullende seksualiteitshulpverlening (ASH) is laagdrempelige zorg waar jongeren tot 25 jaar gratis en indien gewenst anoniem

Nadere informatie

Briefrapport /2008 M.A.B. van der Sande C. Koornneef A.S. de Boer. Naar een versterking van de soa/hivbestrijding

Briefrapport /2008 M.A.B. van der Sande C. Koornneef A.S. de Boer. Naar een versterking van de soa/hivbestrijding Briefrapport 215031002/2008 M.A.B. van der Sande C. Koornneef A.S. de Boer Naar een versterking van de soa/hivbestrijding vanuit het CIb Briefrapport 215031002 RIVM/ Centrum Infectieziektebestrijding Naar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn)

Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn) Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn) GGD Nederland Utrecht, 28 maart 2007 Inleiding Het ministerie van VWS heeft zich voorgenomen de kwaliteit, financiering en organisatie

Nadere informatie

Toelichting... 3 Cijfers... 3 Meisjes... 3 Vrouwen... 3 Kenmerken... 4 Meisjes... 4 Vrouwen... 4 Keuzes... 5 Zelf opvoeden... 5 Afstand ter adoptie

Toelichting... 3 Cijfers... 3 Meisjes... 3 Vrouwen... 3 Kenmerken... 4 Meisjes... 4 Vrouwen... 4 Keuzes... 5 Zelf opvoeden... 5 Afstand ter adoptie Toelichting... 3 Cijfers... 3 Meisjes... 3 Vrouwen... 3 Kenmerken... 4 Meisjes... 4 Vrouwen... 4 Keuzes... 5 Zelf opvoeden... 5 Afstand ter adoptie en pleegzorg... 5 Abortus... 5 Hulp... 6 Referenties...

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2015

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2015 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2015 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl van de bevolking verzameld door meerdere thema-instituten die elk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 371 Evaluatie Wet afbreking zwangerschap Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief

Nadere informatie

maak mij hier zorgen over. Actie op dit gebied moet De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. Clémence Ross-van Dorp

maak mij hier zorgen over. Actie op dit gebied moet De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. Clémence Ross-van Dorp 18-09-2008 Anticonceptie is maatwerk (ongewenste) (en andere rampen) Rik HW van Lunsen, arts-seksuoloog seksuoloog NVVS De laatste jaren stijgt het aantal ongewenste zwangerschappen, abortus en seksueel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 359 Vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet Nr. 99 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 april 2007 In de vaste commissie

Nadere informatie

BIJLAGE FACTSHEET HERHAALDE ABORTUS IN NEDERLAND

BIJLAGE FACTSHEET HERHAALDE ABORTUS IN NEDERLAND BIJLAGE FACTSHEET HERHAALDE ABORTUS IN NEDERLAND zde De factsheet is onderdeel van het Impulsprogramma preventie ongewenste tienerzwangerschap, dat door Rutgers, Soa Aids Nederland en Fiom uitgevoerd wordt,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Welke (Zuid) Limburgse cijfers zijn bekend?

Welke (Zuid) Limburgse cijfers zijn bekend? Welke (Zuid) Limburgse cijfers zijn bekend? Mieke Steenbakkers Unithoofd Centrum Seksuele Gezondheid Limburg GGD Zuid Limburg 21 juni 2018 refereeravond AW Voorkomen van ongewenste (tiener)zwangerschappen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16603 16 september 2011 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 september 2011, nr. PG/OGZ

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 239 Seksuele gezondheid Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 4 mei 2010 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

ARTIKEL 14 SEPTEMBER 2017

ARTIKEL 14 SEPTEMBER 2017 ARTIKEL 14 SEPTEMBER 2017 Hoe maak je als landelijke organisatie de omslag van hulpverlenen naar kennis delen? En hoe zorg je dat de hulp aan je doelgroep dan goed wordt overgenomen? Fiom moest deze rigoureuze

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Analyse kader projectsubsidies Verbetering (voorlichting) seksuele gezondheid Nieuwe Nederlanders RIVM briefrapport /2010 S.

Analyse kader projectsubsidies Verbetering (voorlichting) seksuele gezondheid Nieuwe Nederlanders RIVM briefrapport /2010 S. Analyse kader projectsubsidies Verbetering (voorlichting) seksuele gezondheid Nieuwe Nederlanders 2009. RIVM briefrapport 215152001/2010 S. David Analyse kader projectsubsidies Verbetering (voorlichting)

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN APRIL 213 INHOUD Het doel van de thermometer is een eerste berichtgeving over de stand van zaken in 212 over seksuele gezondheid in Nederland. De thermometer bevat nieuwe gegevens van de soa-centra, aangiftecijfers,

Nadere informatie

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt IJsselland SEKSUEEL GEDRAG Jongerenmonitor 2015 7% geslachtsgemeenschap gehad 10.163 jongeren School Klas 2 13-14 jaar Klas 4 15-16 jaar 49% negatieve houding homoseksualiteit 55% altijd een condoom gebruikt

Nadere informatie

Evaluatie subsidie medische en seksuologische hulpverlening

Evaluatie subsidie medische en seksuologische hulpverlening College voor zorgverzekeringen Evaluatie subsidie medische en seksuologische hulpverlening Oktober 2006 2006 KPMG Business Advisory Services B.V., lid van KPMG International, een Zwitserse coöperatie.

Nadere informatie

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016 SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016 WIE ZIJN WIJ? De afdeling Seksuele Gezondheid onderzoekt en behandelt seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Deze GGD-voorziening is aanvullend op die van de huisartsenzorg.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19500 11 juli 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 juli 2014, kenmerk 639561-123149-PG,

Nadere informatie

Seks onder je 25e Seksuele gezondheid van jongeren in Flevoland anno 2017

Seks onder je 25e Seksuele gezondheid van jongeren in Flevoland anno 2017 Seks onder je 25e Seksuele gezondheid van jongeren in Flevoland anno 2017 Usha Bregita Ivo Joore Suzan van Dijken Charlie van der Weijden Met dank aan het team Seksuele Gezondheid en administratieve ondersteuning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl van de bevolking verzameld door meerdere thema-instituten die elk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 220 Seksueel overdraagbare aandoeningen (Soa) Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Liesanne van den Brink

Liesanne van den Brink Liesanne van den Brink Van: Anke van der Beek Verzonden: maandag 9 juli 2018 17:04 Aan: 'griffie@zeewolde.nl'; 'griffier@noordoostpolder.nl'; 'griffie@lelystad.nl'; 'raadsgriffie@almere.nl';

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2018 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2018 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Juni 2013 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid

Nadere informatie

Feiten en cijfers Fryslân

Feiten en cijfers Fryslân Feiten en cijfers Fryslân 2017 De eerste keer Leeftijd waarop de helft van de jongeren geslachtsgemeenschap heeft gehad 17,8 18,1 17,2 17,3 Fryslân Landelijk Fryslân Landelijk Friese jongeren lijken iets

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2017

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2017 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 217 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl van de bevolking verzameld door meerdere thema-instituten die elk op

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Seksualiteit Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 In de gezondheidsenquête is een aantal vragen opgenomen over seksuele gezondheid 1. Friezen van 19 tot en met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 Nr. 10 NOTA VAN

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 220 Seksueel overdraagbare aandoeningen (Soa) Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief Bijlage(n) Datum 4 juli 2019 Betreft Stimuleringsplan

Nadere informatie

SoaSense. Thermometer 2010 GGD en Oost-Nederland

SoaSense. Thermometer 2010 GGD en Oost-Nederland SoaSense Thermometer 1 GGD en Oost-Nederland Risicogroepen steeds beter bereikt Met genoegen bieden wij u de tweede SoaSense Thermometer van Oost- Nederland (Gelderland en Overijssel) aan. Dit jaar met

Nadere informatie

De eerste keer. Leeftijd waarop de helft van de jongeren geslachtsgemeenschap heeft gehad 18,3 18,1 17,2 17,3

De eerste keer. Leeftijd waarop de helft van de jongeren geslachtsgemeenschap heeft gehad 18,3 18,1 17,2 17,3 Feiten en cijfers Veenkoloniën (Groningen/Drenthe) 2017 De eerste keer Leeftijd waarop de helft van de jongeren geslachtsgemeenschap heeft gehad 18,3 18,1 17,2 17,3 Veenkoloniën Landelijk Veenkoloniën

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 2 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Figuur 1 Aantal deelnemers naar geslacht en leeftijd 75 t/m 85 jaar 1 Over welke cijfers hebben

Nadere informatie

Seksuele gezondheid in Nederland 2017

Seksuele gezondheid in Nederland 2017 Seksuele gezondheid in Nederland 2017 Samenvatting Seksuele gezondheid in Nederland 2017 is een grootschalig representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid van volwassenen van 18 tot 80 jaar in Nederland.

Nadere informatie

Verpleegkundigen Openbare GezondheidsZorg

Verpleegkundigen Openbare GezondheidsZorg Aan: M.C. (Maryse) Kok, MSc. Senior Beleidsmedewerker Infectieziekten en seksuele gezondheid Directie Publieke Gezondheid Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp Antwoord op uw vraag

Nadere informatie

Jaarverslag Regionaal soa centrum Den Haag

Jaarverslag Regionaal soa centrum Den Haag Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag 1 Mei 2016 Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Resultaten van het EMOVO-onderzoek. uit de 2 e en 4 e klas voortgezet onderwijs

Resultaten van het EMOVO-onderzoek. uit de 2 e en 4 e klas voortgezet onderwijs Dit rapport geeft een beeld van de seksuele gezondheid onder schoolgaande jongeren van 12-18 18 jaar in Noord- Holland Noord. Deze resultaten komen uit het EMOVO-onderzoek dat de GGD Hollands Noorden in

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Zorg en sport

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Zorg en sport Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Zorg en sport Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel 19.04.2017 Onderwerp Initiatiefvoorstel van de raadsleden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 05-VWS-B-110

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 05-VWS-B-110 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2680069 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Standpunt over de

Nadere informatie

Tabel 1a. Ervaring met verschillende vormen van seksueel gedrag naar leeftijd leeftijd eerste 12 tot 15 (%) 18 tot 21 (%) 15 tot 18 (%)

Tabel 1a. Ervaring met verschillende vormen van seksueel gedrag naar leeftijd leeftijd eerste 12 tot 15 (%) 18 tot 21 (%) 15 tot 18 (%) Factsheet Seks onder je 25 e In 4901 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 25 jaar hebben deelgenomen aan het onderzoek Seks onder je 25 e. Overal waar in dit factsheet een vergelijking wordt gemaakt

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Figuur 1 Aantal deelnemers naar geslacht en leeftijd 75 t/m 85 jaar 1 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl

Nadere informatie

Zuid-Limburgse jongeren seksueel ongezond. Seks onder je 25e Een factsheet van de GGD Zuid Limburg

Zuid-Limburgse jongeren seksueel ongezond. Seks onder je 25e Een factsheet van de GGD Zuid Limburg se jongeren seksueel ongezond Seks onder je 25e Een factsheet van de GGD Zuid Limburg se jongeren seksueel ongezond Seksueel gedrag van jongeren Seks onder je 25e: een factsheet van de GGD Zuid Limburg

Nadere informatie

Onbedoelde (tiener)zwangerschappen

Onbedoelde (tiener)zwangerschappen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onbedoelde (tiener)zwangerschappen Een zevenstappenplan Rond het thema onbedoelde (tiener)zwangerschappen zijn in Nederland vele partijen actief: gemeenten,

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Seksualiteit

GO Jeugd 2008 Seksualiteit GO Jeugd 2008 Seksualiteit Samenvatting seksualiteit Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 22% van de Friese 12 t/m 18 jongeren wel eens geslachtsgemeenschap heeft gehad. De helft

Nadere informatie

Anticonceptie en zwangerschap

Anticonceptie en zwangerschap Hoofdstuk 5 Ciel Wijsen & Hanneke de Graaf Anticonceptie en zwangerschap In Nederland is het aanbod van diverse anticonceptiemethoden groot. De keuze die vrouwen maken voor een bepaalde methode is belangrijk

Nadere informatie

Seksuele gezondheid Uitdagingen voor migranten organisaties

Seksuele gezondheid Uitdagingen voor migranten organisaties Seksuele gezondheid Uitdagingen voor migranten organisaties Bijeenkomst bevordering seksuele gezondheid Noord Nederland en de rol van de zelforganisaties Drachten 15-3-2010 Bram Tuk Pharos, kennis en adviescentrum

Nadere informatie

Wat weten we uit onderzoek over anticonceptiegebruik, onbedoelde zwangerschap en abortus? Ineke van der Vlugt, programma manager

Wat weten we uit onderzoek over anticonceptiegebruik, onbedoelde zwangerschap en abortus? Ineke van der Vlugt, programma manager Wat weten we uit onderzoek over anticonceptiegebruik, onbedoelde zwangerschap en abortus? Ineke van der Vlugt, programma manager 1 21 juni 2018 academische werkplaats, voorkomen van ongewenste (tiener-)zwangerschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 2 Nog volop werk aan de winkel! Dit is alweer de zesde Thermometer Seksuele Gezondheid voor Oost-Nederland

Nadere informatie

2011D04279 LIJST VAN VRAGEN TOTAAL

2011D04279 LIJST VAN VRAGEN TOTAAL 2011D04279 LIJST VAN VRAGEN TOTAAL 1 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) noemt het opvallend dat het aantal abortussen vanaf 20 weken is toegenomen en veronderstelt dat dit verband houdt met de

Nadere informatie

2014D19761 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D19761 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D19761 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer GGD en Oost-Nederland 2 Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Zoals gebruikelijk presenteren wij in deze Thermometer de jaarlijkse cijfers over de seksuele gezondheid

Nadere informatie

Vijfde, herziene editie Eerdere edities zijn verschenen via Lifetime/Kosmos uitgeverij MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling, september 2009 Auteurs: Ank van Wageningen en Els Plooij

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS OVER DE SEKSUELE GEZONDHEID VAN JONGEREN IN DE REGIO S LIMBURG-NOORD EN ZUID-LIMBURG

FEITEN EN CIJFERS OVER DE SEKSUELE GEZONDHEID VAN JONGEREN IN DE REGIO S LIMBURG-NOORD EN ZUID-LIMBURG FEITEN EN CIJFERS OVER DE SEKSUELE GEZONDHEID VAN JONGEREN IN DE REGIO S LIMBURG-NOORD EN ZUID-LIMBURG Referentie De Graaf, H., Van den Borne, M., Nikkelen, S., Twisk, D., & Meijer, S. (2017). Seks onder

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 468 Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer GGD en Oost-Nederland 2 Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Zoals gebruikelijk presenteren wij in deze Thermometer de jaarlijkse cijfers over de seksuele gezondheid

Nadere informatie

A Adviesaanvraag (brief dd 22 maart 1999)

A Adviesaanvraag (brief dd 22 maart 1999) Bijlage A Adviesaanvraag (brief dd 22 maart 1999) Brief van 22 maart 1999 ( kenmerk GZB/GZ 99-996) van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de voorzitter van de Gezondheidsraad: Overeenkomstig

Nadere informatie

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken Het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Naar een meer doelmatig soa-testbeleid

Naar een meer doelmatig soa-testbeleid Naar een meer doelmatig soa-testbeleid Subtitle Inhoud 1. GGD soa-poliklinieken 2. Stijging uitgaven soa-testen 3. Effect nieuwe maatregel 4. Bevorderen doelmatigheid 5. Tot slot 3 Soa-zorg in Nederland

Nadere informatie

pagina Colofon 3 Voorwoord 5 Overzicht bijeenkomsten 7 Aandachtspunten bij de bijeenkomsten en checklist 9

pagina Colofon 3 Voorwoord 5 Overzicht bijeenkomsten 7 Aandachtspunten bij de bijeenkomsten en checklist 9 Inhoudsopgave pagina Colofon 3 Voorwoord 5 Overzicht bijeenkomsten 7 Aandachtspunten bij de bijeenkomsten en checklist 9 Bijeenkomst 1: Seksuele ontwikkeling 13 t/m 62 Bijeenkomst 2: Vriendschap, relaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 606 Jeugdzorg 2003 2006 Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 113 BRIEF

Nadere informatie

Seks onder je 25 e. Onderzoek naar de seksuele gezondheid van jarigen in Gelderland-Zuid

Seks onder je 25 e. Onderzoek naar de seksuele gezondheid van jarigen in Gelderland-Zuid Seks onder je 25 e Onderzoek naar de seksuele gezondheid van 17-25 jarigen in Gelderland-Zuid Onderzoek naar relaties en seks Seks onder je 25e is een onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland. In 2016

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 839 Jeugdzorg Nr. 458 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Belangrijkste bevindingen uit 2017

Belangrijkste bevindingen uit 2017 Belangrijkste bevindingen uit 2017 NIEUWE NAAM Het aantal soa-consulten is gestegen met 5,1% Vindpercentage soa's in 2017 (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) onder het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 2 Nog volop werk aan de winkel! Dit is alweer de zesde Thermometer Seksuele Gezondheid voor Oost-Nederland

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Factsheet GGD Hollands Noorden. M T W

Factsheet GGD Hollands Noorden. M T W T 088 01 00 500 M info@ggdhn.nl W www.ggdhn.nl Inhoudsopgave Over de GGD... 3 Jeugdgezondheidszorg... 4 Infectieziektenbestrijding... 5 Kwetsbare burgers... 6 Onderzoek, beleid en preventie... 7 Colofon...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 51397 30 september 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 september 2016, kenmerk

Nadere informatie

Soa- poli Kennemerland

Soa- poli Kennemerland Soa- poli Kennemerland PATIENTENinformatie SOA POLI KENNEMERLAND De SOA-poli Kennemerland is een laagdrempelige voorziening die bedoeld is als aanvulling op de reguliere huisartsenzorg. De SOA-poli is

Nadere informatie

Onderzoek Wereldproblemen en Seks

Onderzoek Wereldproblemen en Seks Onderzoek Wereldproblemen en Seks 1V Jongerenpanel 24 oktober 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek in samenwerking met dance4life, gehouden van 15 tot en met 23 oktober 2014, deden 1641 jongeren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 239 Seksuele gezondheid Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 27 april 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 27 april 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Zie De Graaf e.a. 2005 voor een uitgebreide onderzoeksverantwoording van het onderzoek Seks onder je 25ste.

Zie De Graaf e.a. 2005 voor een uitgebreide onderzoeksverantwoording van het onderzoek Seks onder je 25ste. 6 Het is vies als twee jongens met elkaar vrijen Seksuele gezondheid van jonge allochtonen David Engelhard, Hanneke de Graaf, Jos Poelman, Bram Tuk Onderzoeksverantwoording De gemeten aspecten van de seksuele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 218 Het verworven immuun deficiëntie-syndroom (AIDS) Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR JEUGD EN GEZIN EN DE

Nadere informatie

Omschrijving Pilot: een eigen Centrum voor Seksuele Gezondheid binnen Regio Gooi en Vechtstreek

Omschrijving Pilot: een eigen Centrum voor Seksuele Gezondheid binnen Regio Gooi en Vechtstreek PROJECTPLAN Omschrijving Onderwerp Pilot: een eigen Centrum voor Seksuele Gezondheid binnen Regio Gooi en Vechtstreek Nee Daan Kuypers en Annet Mekkelholt Gemeentelijke Gezondheidsdienst d.kuypers@ggdgv.nl

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente In de digitale Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl

Nadere informatie