Hoofdstuk 19A Arbeidsvoorwaarden ambulancepersoneel. Voorblad. A. Opmerkingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 19A Arbeidsvoorwaarden ambulancepersoneel. Voorblad. A. Opmerkingen"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 19A Arbeidsvoorwaarden ambulancepersoneel Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19A.4 Het volgende lid is opgenomen: ja 3. In bijzondere gevallen kan van het tweede lid worden afgeweken. Reden hiervoor is om in bijzondere gevallen flexibel te kunnen zijn. Het kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij een beperkte bezetting wegens ziekte. Artikel 19A.19 In eerste en tweede lid is gemiddeld maandelijks over een periode van 13 weken voorafgaande aan de eerste dag vervangen door gemiddeld in het kalenderjaar voorafgaande aan de eerste ziekte- c.q. verlofdag. Aan het eind van ieder kalenderjaar kan eenmalig een berekening worden gemaakt van het gemiddelde bedrag per uur (1/1872 ste ) waarop iemand recht heeft bij ziekte of zwangerschaps/bevallingsverlof in het volgende jaar.) Het wordt in de praktijk op deze wijze door de GGD toegepast. ja Artikel 19A.29 Het volgende lid is opgenomen: 2. In geval van verschil of tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit dit hoofdstuk en de andere hoofdstukken, zijn de bepalingen uit dit hoofdstuk van toepassing. De harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van ambulancepersoneel maakt het wenselijk om in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen uit dit hoofdstuk voorrang te verlenen. Het wordt in de praktijk ook op deze wijze door de GGD toegepast. ja Algemeen Akkoord VAA (RGA oud) SOOA: IO september 2003 Akkoord SOOA NRGA: VO 24 april 2007 De oorspronkelijke tekst van de verordening Arbeidsvoorwaarden Ambulancepersoneel was overgenomen uit de CAR/UWO. Omdat een aantal artikelen niet van toepassing zijn op de Amsterdamse situatie waren deze in de toelichting niet van toepassing verklaard. In de nieuwe NRGA-versie zijn deze artikelen uit de tekst verwijderd. Verder is volgorde van de artikelen aangepast aan het in de NRGA gebruikte stramien. Actiepunten Communicatie naar P&O GGD. 1

2 B. Lijst artikelen met verwijzingen naar andere artikelen; Artikel Verwijzing naar artikel 19A.3 19A ARA 19A ARA 19A.14 19A.15 19A.15 19A.16 19A ARA 19A ARA 551 ARA regeling ter uitvoering van artikel 101, eerste lid, onder j, ARA 19A.20 19A.21 19A.2 19A.21 19A ARA 19A.22 19A ARA 19A ARA 19A.26 19A.22 19A.28 1 regeling ter uitvoering artikel 425 ARA 423 ARA 19A ARA 303 ARA 304 ARA 403 ARA 421 ARA 423 ARA 424 ARA 425 ARA 426 ARA 427 ARA 429 ARA 431 ARA 432 ARA 433 ARA Toelichting 19A.11 19A.17 19A.14 19A.15 19A.17 19A.16 19A.19 regeling ter uitvoering van artikel 101, eerste lid, onder j, ARA C. Lijst met artikelen die bedragen bevatten en wijze van indexering. Artikel indexering 19A.15 algemene salarisherziening 19A. 17 algemene salarisherziening 2

3 Hoofdstuk 19A Arbeidsvoorwaarden ambulancepersoneel 1 Algemene bepalingen Artikel 19A.1 T In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. betrokkene: de ambtenaar die werkzaam is als: 1 ambulancechauffeur; 2 ambulanceverpleegkundige; 3 CPA-verpleegkundig centralist, of 4 CPA-niet verpleegkundig centralist; b. CPA: Centrale Post Ambulancevervoer; [nieuw] c. aanwezigheidsdienst: de omstandigheid dat betrokkene buiten de vastgestelde werktijd in de instelling aanwezig en beschikbaar moet zijn om op oproep onverwijld arbeid te verrichten; [nieuw] d. beschikbaarheidsdienst: de omstandigheid dat betrokkene buiten de vastgestelde werktijd beschikbaar moet zijn om op oproep zo spoedig mogelijk arbeid te verrichten; [nieuw] e. GHOR: geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen; [nieuw] f. inconveniëntentoeslag: een toeslag voor het verrichten van zware, onaangename of gevaarlijke arbeid, niet zijnde een toeslag voor onregelmatige dienst, overwerk, piket of beschikbaarheidsdienst. [artikel 1.1 regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA.] (de definitie eindschaal is komen te vervallen, omdat eindschaal in het RGA niet wordt gebruikt. De definitie schaal was ter ondersteuning van definitie eindschaal opgenomen, waardoor ook deze kan vervallen. De nieuwe definities onder a t/m d zijn ter verduidelijking toegevoegd) 2 Salarisschalen Artikel 19A.2 T waardering specifieke functies 1. De functie van ambulancechauffeur is gewaardeerd in salarisschaal 7. [artikel 1.2 eerste lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. De functie van ambulanceverpleegkundige is gewaardeerd op salarisschaal 9. [artikel 1.2 tweede lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 3. De functie van CPA-verpleegkundig centralist is gewaardeerd op salarisschaal 9. [artikel 1.2 derde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 4. De functie van CPA- niet verpleegkundig centralist is gewaardeerd op salarisschaal 7. [artikel 1.2 vierde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] [artikel 1.3 regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA vervalt. RGA kent het begrip eindschalen niet] Artikel 19A.3 T inschaling 1. Inschaling in de salarisschaal, genoemd in artikel 19A.2 vindt plaats als betrokkene voldoende functioneert en voldoet aan de opleidingseisen en functie-eisen. [artikel 1.4 eerste lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. Onverminderd het eerste lid kan inschaling plaatsvinden op grond van artikel 412, tweede lid, ARA (salaris ambtenaar). [artikel 1.4 tweede lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] [artikel 1.5 regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA vervalt: - eerste lid is niet van toepassing; -tweede lid is vervallen omdat artikel 19A.29 hetzelfde regelt. Betrokkene heeft geen aanspraak op een arbeidsmarkttoelage, een inconveniëntentoelage of andere toelagen in verband met de aard van de functie.] 3 Werktijdenregeling 3

4 [artikel 1.13 regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA vervalt, werktijdenregeling is gebaseerd op de ATW] Artikel 19A.4 T V rooster 1. Als voor betrokkene wisselende werktijden gelden, wordt daarvan een rooster opgesteld. [artikel 1.14 eerste lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. De werktijden worden minimaal een maand vóór aanvang van het rooster bekendgemaakt aan betrokkene. [artikel 1.14 tweede lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 3. In bijzondere gevallen kan van het tweede lid worden afgeweken. [nieuw] V: Het derde lid is toegevoegd om in bijzondere gevallen flexibel te kunnen zijn. Het kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij een beperkte bezetting wegens ziekte. Artikel 19A.5 zondagsarbeid 1. Betrokkene is verplicht werkzaamheden op zondag te verrichten als dit in het belang van de dienst noodzakelijk is. [artikel 1.15 eerste lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. Betrokkene heeft per 52 weken recht op minimaal 13 vrije zondagen. [artikel 1.15 tweede lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] Artikel 19A.6 arbeidstijd De arbeidsduur per dag bedraagt maximaal 10 uur. In een periode van vier weken bedraagt de arbeidsduur maximaal gemiddeld 50 uur per week en in een periode van 13 weken maximaal gemiddeld 45 uur per week. [artikel 1.16 regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] Artikel 19A.7 nachtdienst 1. De arbeidsduur bedraagt per nachtdienst maximaal negen uur. In een periode van 13 achtereenvolgende weken bedraagt de arbeidsduur maximaal gemiddeld 40 uur per week. [artikel 1.17 eerste lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. De minimale rusttijd na een nachtdienst bedraagt 14 uur. Deze rusttijd mag eenmaal per periode van zeven keer 24 uur, worden ingekort tot acht uur. [artikel 1.17 tweede lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 3. In een periode van 13 achtereenvolgende weken worden aan betrokkene maximaal 35 nachtdiensten opgedragen. [artikel 1.17 derde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 4. Als de nachtdiensten vóór of op 2.00 uur eindigen mag in afwijking van het derde lid het aantal nachtdiensten in een periode van 13 achtereenvolgende weken maximaal 52 bedragen. [artikel 1.17 vierde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] Artikel 19A.8 overwerk 1. Bij overwerk bedraagt de arbeidsduur per dienst maximaal 12 uur, per week maximaal 60 uur en per 13 achtereenvolgende weken maximaal gemiddeld 48 uur per week. [artikel 1.18 eerste lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. Bij nachtdiensten waarbij overwerk wordt verricht, bedraagt de arbeidsduur per nachtdienst maximaal 10 uur. In een periode van 13 achtereenvolgende weken bedraagt de arbeidsduur maximaal gemiddeld 40 uur per week. [artikel 1.18 tweede lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] Artikel 19A.9 pauze Betrokkene die langer dan 5,5 uur aaneengesloten werkt, heeft recht op een pauze van minimaal een half uur. Deze pauze kan door de werkgever worden opgesplitst in twee keer 15 minuten. [artikel 1.19 regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] [artikel 1.20 Regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA vervalt omdat geen aantoonbaar verschil is te maken met de beschikbaarheidsdient. Dit is geregeld in artikel 9A.11] Artikel 19A.10 aanwezigheidsdiensten 4

5 1. Betrokkene is verplicht aanwezigheidsdiensten te verrichten als dit in het belang van de dienst noodzakelijk is. [artikel 1.21, eerste lid, regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. Betrokkene verricht maximaal drie aanwezigheidsdiensten van maximaal 24 uur in elke aaneengesloten tijdruimte van zeven maal 24 uur, en ten hoogste 26 aanwezigheidsdiensten in een periode van 13 achtereenvolgende weken. [artikel 1.21, tweede lid, regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 3. Betrokkene heeft voor en na een aanwezigheidsdienst een onafgebroken rusttijd van minimaal 11 uur, welke rusttijd in elke aaneengesloten tijdruimte van zeven maal 24 uur mag worden ingekort tot eenmaal minimaal 10 uur en eenmaal minimaal acht uur. [artikel 1.21, derde lid, regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 4. Betrokkene heeft tijdens een aanwezigheidsdienst na een arbeidstijd van maximaal 10 uur, een onafgebroken rusttijd van minimaal zes uur. [artikel 1.21, vierde lid, regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 5. Het derde lid is niet van toepassing in de tijdruimte gelegen tussen vrijdag uur en de daaropvolgende maandag 8.00 uur. [artikel 1.21, vijfde lid, regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 6. In geval van overwerk bedraagt de arbeidstijd bedoeld in het vierde lid maximaal 12 uur. [artikel 1.21, zesde lid, regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 7. In afwijking van het tweede en vijfde lid verricht betrokkene maximaal vijf aanwezigheidsdiensten van maximaal 12 uur in een periode van zeven maal 24 uur, en 26 aanwezigheidsdiensten in een periode van 13 achtereenvolgende weken, voor zover betrokkene in deze periode ten hoogste vijf uur arbeid verricht. [artikel 1.21, zevende lid, regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] Artikel 19A.11 T beschikbaarheidsdiensten 1. Betrokkene is verplicht beschikbaarheidsdiensten te verrichten als dit in het belang van de dienst noodzakelijk is. [artikel 1.22 eerste lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. Betrokkene wordt in elke tijdruimte van zeven keer 24 uur maximaal drie keer een beschikbaarheidsdienst opgelegd en in een periode van 13 achtereenvolgende weken maximaal 37 keer. [artikel 1.22 tweede lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 4 Extra vakantieduur 50-plusser Artikel 19A.12 T 1. De vakantieduur, genoemd in artikel 601 ARA (aanspraak op vakantie-uren algemeen) voor de ambulancechauffeur en de ambulanceverpleegkundige van 50 jaar of ouder wordt met 36 uur per kalenderjaar verhoogd. [artikel 3, eerste lid, besluit afwijkende vakantieduur,regeling ter uitvoering artikel 602, eerste lid, ARA] 2. Het recht gaat in op de eerste dag van de maand waarin de ambulancechauffeur of de ambulanceverpleegkundige de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt. [artikel 3, tweed lid, besluit afwijkende vakantieduur, 602, eerste lid, ARA] 3. De extra vakantie-uren worden in het voor ambulancechauffeur en de ambulanceverpleegkundige geldende werkrooster opgenomen. [artikel 3, derde lid, besluit afwijkende vakantieduur, 602, eerste lid, ARA] 5 Vergoedingen en toeslagen Artikel 19A.13 T uitvoering en vergoeding GHOR-taken 1. GHOR-taken worden geacht onderdeel uit te maken van de functie van betrokkene. [artikel 1.6 eerste lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. Betrokkene ontvangt een vergoeding voor GHOR-taken. [artikel 1.6 tweede lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] Artikel 19A.14 T aanwezigheidsvergoeding 1. Betrokkene ontvangt een vergoeding in tijd voor uren die doorgebracht worden in een aanwezigheidsdienst. [artikel 1.7 eerste lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. De vergoeding in tijd bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld op 100% voor de tijd doorgebracht in een aanwezigheidsdienst tussen 8.00 en uur en 30% voor de tijd doorgebracht in een aanwezigheidsdienst tussen en 8.00 uur. [artikel 1.7 tweede lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 5

6 3. Als betrokkene gedurende de aanwezigheidsdienst arbeid verricht, vervalt over die tijd het recht op aanwezigheidsvergoeding. [artikel 1.7 derde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 4. Betrokkene heeft over de aanwezigheidsvergoeding recht op een onregelmatigheidstoeslag overeenkomstig artikel 19A.15 voor zover er daadwerkelijk sprake is van gerealiseerde onregelmatige uren. [artikel 1.7 vierde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] Artikel 19A.15 T onregelmatigheidstoeslag 1. Betrokkene heeft recht op een toeslag voor werkzaamheden verricht tijdens onregelmatige uren. [artikel 1.8 eerste lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. De onregelmatigheidstoeslag is een bedrag per uur voor werkzaamheden verricht op: a. maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 8.00 uur, mits de dienst voor 7.00 uur aanvangt; b. maandag tot en met vrijdag tussen en uur, mits de dienst eindigt na uur; c. maandag tot en met vrijdag tussen en uur; d. zaterdag van 0.00 tot uur; e. zondag of een feestdag van 0.00 tot uur. De bedragen zijn genoemd in de Bedragengids. [Bijlage 1 behorende bij de verordening arbeidsvoorwaarden ambulancepersoneel (regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA]. 3. Het bedrag aan onregelmatigheidstoeslag is inclusief vakantie-uitkering. [artikel 1.8 derde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA][redactionele wijziging, tekst uit artikel vervalt en wordt vervangen door tekst uit toelichting] 4. Betrokkene heeft voor uren waarvoor hij een onregelmatigheidstoeslag ontvangt, geen recht op een overwerktoeslag, genoemd in artikel 19A.16. [artikel 1.8 vierde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] Artikel 19A.16 T overwerktoeslag 1. Betrokkene heeft recht op een toeslag als hem is opgedragen overwerk te verrichten. [artikel 1.9 eerste lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. De toeslag bestaat uit verlof gelijk aan het aantal volle uren van het overwerk, en uit een toeslag in geld te berekenen overeenkomstig de percentages genoemd in het vijfde lid. [artikel 1.9 tweede lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 3. Het verlof wordt zo snel mogelijk na het verrichten van het overwerk verleend. Op verzoek van betrokkene en voor zover de belangen van de dienst en de belangen van andere ambtenaren dit toelaten, wordt het verlof verleend op een tijdstip dat betrokkene wenst. [artikel 1.9 derde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 4. Als geen verlof kan worden verleend, bestaat de toeslag uitsluitend uit een toeslag in geld, welke wordt berekend overeenkomstig de percentages, genoemd in het vijfde lid, vermeerderd met 100. [artikel 1.9 vierde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 5. De overwerktoeslag bedraagt: Tijdstip overwerk maandag tot en met vrijdag van 6.00 tot uur; a. maandag van 0.00 tot 6.00 uur; b. dinsdag tot en met donderdag van tot 6.00 uur; c. vrijdag van tot uur; zaterdag van 0.00 tot uur; Overwerk 25% 50% 75% 100% toeslag [artikel 1.9 vijfde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] a. zaterdag van uur tot uur; b. zondag van 0.00 tot uur; c. feestdag van 0.00 tot uur; d. 24 en 31 december, van tot uur. 6. Bij berekening van de overwerktoeslag geldt dat: a. bij 0 tot 15 minuten geen sprake is van overwerk; b. bij 15 tot 45 minuten sprake is van een half uur overwerk; c. bij 45 tot 60 minuten sprake is van een uur overwerk. [artikel 1.9 zesde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 7. Als betrokkene op een roostervrije dag moet overwerken, wordt deze extra dienst vergoed met een overwerktoeslag in geld van 75% voor diensten van maandag 6.00 uur tot zaterdag uur en van 100% voor diensten van zaterdag uur tot maandag 6.00 uur en op feestdagen. [artikel 1.9 zevende lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 8. Dit artikel is niet van toepassing op overwerk dat voortvloeit uit één van de in artikel 815, eerste lid, ARA (bedrijfszelfbescherming) bedoelde verplichtingen. [artikel 1.9 achtste lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] Artikel 19A.17 T beschikbaarheidstoeslag 6

7 1. Betrokkene heeft recht op een toeslag voor verrichte beschikbaarheidsdiensten. [artikel 1.10 eerste lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. De toeslag is een bedrag per uur voor een beschikbaarheidsdienst op: a. maandag tot en met donderdag tussen en 8.00 uur en vrijdag tussen en uur; b. een zaterdag, zondag of feestdag. De bedragen zijn genoemd in de Bedragengids. [Bijlage 2 behorende bij de verordening arbeidsvoorwaarden ambulancepersoneel (regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA]). 3. Als betrokkene tijdens de beschikbaarheidsdienst werkzaamheden verricht, vervalt over die tijd het recht op de toeslag. [artikel 1.10 derde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] Artikel 19A.18 T overige vergoedingen of toeslagen Betrokkene heeft in verband met inroostering van zijn werktijden geen recht op andere vergoedingen of toeslagen dan genoemd in dit hoofdstuk. [artikel regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 6 Rechten bij ziekte en zwangerschap tijdens dienstverband Artikel 19A.19 T V 1. Het bedrag van de bezoldiging bedoeld in artikel 521 ARA (recht op bezoldiging), wordt vastgesteld door het salaris te vermeerderen met het bedrag dat betrokkene gemiddeld in het kalenderjaar voorafgaande aan de eerste ziektedag heeft ontvangen aan financiële toeslag voor overuren, overwerktoeslag, beschikbaarheidstoeslag en onregelmatigheidstoeslag. [artikel 1.12 eerste lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. Het bedrag van de bezoldiging bedoeld in artikel 551, eerste lid, ARA (duur zwangerschaps- en bevallingsverlof), wordt vastgesteld door het salaris te vermeerderen met het bedrag dat betrokkene gemiddeld in het kalenderjaar voorafgaande aan de eerste dag van het zwangerschaps- en bevallingsverlof, heeft ontvangen aan financiële toeslag voor overuren, overwerktoeslag, beschikbaarheidstoeslag en onregelmatigheidstoeslag. [artikel 1.12 tweede lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 3. Voor de berekening van het bedrag bedoeld in het eerste en tweede lid kunnen maximaal 15 overuren per week worden meegeteld. [artikel 1.12 derdelid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 4. Voor het bepalen van de bezoldiging is de Regeling ter uitvoering van artikel 101, eerste lid onder j, ARA (Besluit aanwijzing overige bezoldigingsbestanddelen) van toepassing. [artikel 1.12 vijfde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] V= in eerste en tweede lid is gemiddeld maandelijks over een periode van 13 weken voorafgaande aan de eerste dag vervangen door gemiddeld in het kalenderjaar voorafgaande aan de eerste ziekte- c.q. verlofdag. Aan het eind van ieder kalenderjaar kan eenmalig een berekening worden gemaakt van het gemiddelde bedrag per uur (1/1872 ste ) waarop iemand recht heeft bij ziekte of zwangerschaps/bevallingsverlof in het volgende jaar. Het wordt in de praktijk op deze wijze door de GGD toegepast. 7 Landelijk overgangsrecht Artikel 19A.20 toepassing overgangsrecht Het overgangsrecht, genoemd in artikel 19A.21 (inschaling zittende ambtenaren) tot en met 19A.28 (flexibele garantietoeslag) is van toepassing op betrokkene die vóór 1 januari 2003 is aangesteld in een functie genoemd in artikel 19A.2. [artikel 1.30 regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] Artikel 19A.21 T inschaling zittende ambtenaren 1. Betrokkene die op 1 februari 2002 werkzaam is in een van de functies genoemd in artikel 19A.2 wordt per die datum ingeschaald in de salarisschaal behorende bij zijn functie, voor zover hij voldoende functioneert en voldoet aan de door de werkgever gestelde opleidings- en functie-eisen. [artikel 1.23 eerste lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. Het eerste lid is niet van toepassing op betrokkene die op 31 januari 2002 ingeschaald is op grond van artikel 412, tweede lid, ARA (salaris ambtenaar). Betrokkene zal per 1 februari 2002 ingeschaald worden in een door de werkgever nieuw vast te stellen salarisschaal. [artikel 1.23 tweede lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 7

8 Artikel 19A.22 methode inschaling 1. Inschaling vindt plaats in de periodiek van de salarisschaal, genoemd in artikel 19A.2 of op grond van artikel 412, tweede lid, ARA (salaris ambtenaar), waarvan het bedrag overeenkomt met het brutosalaris dat betrokkene op 31 januari 2002 ontving, vermeerderd met de toegekende bruto arbeidsmarkttoeslag, inconveniëntentoeslag of andere toeslag op grond van de aard van de functie, die hij op 31 januari 2002 ontving. [artikel 1.24 eerste lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. Als de uitkomst van de nieuwe salarisberekening op grond van het eerste lid niet overeenkomt met een periodiek in de nieuwe salarisschaal wordt betrokkene ingeschaald op het naast hogere bedrag. [artikel 1.24 tweede lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 3. Als de uitkomst van de nieuwe salarisberekening op grond van het eerste lid het maximumsalaris behorende bij de salarisschaal van de functie maximaal 10 overschrijdt, vindt inschaling in het maximum van de salarisschaal plaats. [artikel 1.24 derde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 4. In de situatie bedoeld in het derde lid ontvangt betrokkene zijn bezoldiging zoals vastgesteld op 31 januari 2002 overeenkomstig het eerste lid, tot de datum dat het maximumsalaris behorende bij de salarisschaal van de functie, door salarismutaties voor de sector gemeenten zoals in het LOGA worden overeengekomen, de bezoldiging vastgesteld op 31 januari 2002 te boven gaat. [artikel 1.24 vierde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] Artikel 19A.23 inkomensgarantie 1. Betrokkene heeft recht op een inkomensgarantie als de som van: a. het salarisschaalbedrag op 31 januari 2002; b. de arbeidsmarkttoeslag of de inconveniëntentoeslag of andere toeslagen die zijn toegekend op grond van de aard van de functie waarop betrokkene op 31 januari 2002 recht had, en c. de periodieke verhoging op grond van artikel 415 ARA (periodieke salarisverhoging), binnen de salarisschaal die voor betrokkene gold op 31 januari 2002, in de periode van 1 februari 2002 tot 1 februari 2005 op enig moment het maximum van de salarisschaal behorende bij de functie maximaal 10 overschrijdt. Het verschil wordt toegekend in de vorm van een persoonlijke toelage, welke toelage wordt aangepast telkens wanneer de uitkomst van de berekening bedoeld in de vorige volzin wijzigt. [artikel 1.25 eerste lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. De persoonlijke toelage wordt op 1 februari 2005 gefixeerd op het bedrag waarop betrokkene op dat moment recht heeft. De algemene salarismutaties voor de sector gemeenten zoals die in het LOGA worden overeengekomen zijn wat betreft het percentage en de ingangsdatum van overeenkomstige toepassing op deze persoonlijke toelage. De persoonlijke toelage komt te vervallen op het moment dat betrokkene van functie verandert. [artikel 1.25 tweede lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 3. Als de formele arbeidsduur van betrokkene wordt verminderd, wordt de persoonlijke toelage van betrokkene naar evenredigheid verminderd. [artikel 1.25 derde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 4. Bij berekening van de persoonlijke toelage bedoeld in het eerste lid wordt gebruikgemaakt van de salaristabellen die zijn aangepast aan de in het LOGA overeengekomen salarismutaties voor de sector gemeenten. [artikel 1.25 vierde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] Artikel 19A.24 vervallen toeslagen 1. Arbeidsmarkttoeslagen, inconveniëntentoeslagen of andere toeslagen die zijn verstrekt op grond van de aard van de functie vervallen met ingang van 1 februari [artikel 1.26 eerste lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. Onder andere toeslagen die zijn verstrekt op grond van de aard van de functie, worden niet begrepen de persoonlijke toelagen of taaktoelagen zoals die er zijn voor specifieke aanvullende functies of taken. [artikel 1.26 tweede lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] Artikel 19A.25 garantietoeslag voor overwerk en beschikbaarheidsdiensten 1. Betrokkene heeft recht op een garantietoeslag als de overwerktoeslag en beschikbaarheidstoeslag op grond van dit hoofdstuk minder rechten bieden dan de regeling zoals die op 31 januari 2002 voor betrokkene gold. [artikel 1.27 eerste lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. Om de omvang van de garantietoeslag te bepalen wordt een berekening gemaakt van de bruto overwerktoeslag en bruto beschikbaarheidstoeslag die betrokkene gemiddeld per maand ontvangen heeft in de periode van 1 februari 2002 tot aan de datum van herberekening van zijn salaris wegens inwerkingtreding van dit hoofdstuk. Tevens wordt een berekening gemaakt van de bruto overwerktoeslag en bruto beschikbaarheidstoeslag die betrokkene in deze periode gemiddeld per maand ontvangen zou hebben op grond van dit hoofdstuk. Het 8

9 verschil tussen de bedragen vormt de basis voor de berekening van de garantietoeslag, onverminderd het eerste lid [artikel 1.27 tweede lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 3. De garantietoeslag bedraagt een percentage van het verschil, genoemd in het tweede lid. Het percentage bedraagt: a. 100% gedurende de periode 1 februari 2002 tot 1 maart 2003; b. 75% gedurende de periode van 1 maart tot 1 september 2003; c. 50% gedurende de periode van 1 september 2003 tot 1 maart 2004; d. 25% gedurende de periode van 1 maart 2004 tot 1 september De garantietoeslag vervalt met ingang van de dag dat betrokkene van functie wijzigt. [artikel 1.27 derde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 5. Bij verlaging van de formele arbeidsduur van betrokkene vermindert de garantietoeslag naar evenredigheid. [artikel 1.27 vijfde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] Artikel 19A.26 afbouwtoeslag of garantietoeslag voor onregelmatige diensten 1. Betrokkene heeft recht op een afbouwtoeslag of een garantietoeslag als de onregelmatigheidstoeslag op grond van dit hoofdstuk minder rechten biedt dan de regeling zoals die op 31 januari 2002 voor betrokkene gold. [artikel 1.28 eerste lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. Als betrokkene op grond van de onregelmatigheidstoeslag zoals die voor hem gold op 31 januari 2002 recht had op een variabele toeslag dan wordt de toeslag onregelmatige dienst meegenomen in de berekening bedoeld in artikel 19A.22. [artikel 1.28 tweede lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 3. Als betrokkene op basis van de onregelmatigheidstoeslag zoals die voor hem gold op 31 januari 2002 recht had op een vaste toeslag, dan wordt het niveau van deze toeslag gegarandeerd op een wijze zoals omschreven in het vierde lid van dit artikel. [artikel 1.28 derde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 4. Om de omvang van de toeslag te bepalen wordt een berekening gemaakt van het brutobedrag dat betrokkene gemiddeld per maand ontvangen heeft als toeslag voor onregelmatige dienst, inclusief de vakantietoeslag over dit bedrag, in de periode van 1 februari 2002 tot aan de datum van herberekening van zijn salaris wegens inwerkingtreding van dit hoofdstuk. Tevens wordt een berekening gemaakt van het brutobedrag dat betrokkene in deze periode gemiddeld per maand ontvangen zou hebben als toeslag voor onregelmatige dienst, inclusief vakantietoeslag, op grond van dit hoofdstuk. Als de uitkomst van het laatste bedrag het laagste is wordt het verschil toegekend als garantietoeslag. [artikel 1.28 vierde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 5. De algemene salarismutaties voor de sector gemeenten zoals die in het LOGA worden overeengekomen zijn wat betreft het percentage en de ingangsdatum van overeenkomstige toepassing op de garantietoeslag bedoeld in dit artikel. [artikel 1.28 vijfde. regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 6. De garantietoeslag vervalt met ingang van de dag dat betrokkene van functie wijzigt. [artikel 1.28 zesde lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 7. Als de formele arbeidsduur van betrokkene vermindert, dan wordt de garantietoeslag naar evenredigheid verminderd. [artikel 1.28 zevende lid regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 8 Amsterdams overgangsrecht Artikel 19A.27 T vaste garantietoeslag De roostertoeslag wordt omgezet in een vaste garantietoeslag. De vaste garantietoeslag wordt gefixeerd op het bedrag waarop betrokkene op 1 oktober 2002 recht heeft. De algemene salarismutaties voor de sector gemeenten zoals die in het LOGA worden overeengekomen zijn wat betreft het percentage en de ingangsdatum van overeenkomstige toepassing op deze toeslag. [artikel 1.28A regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] Artikel 19A.28 T flexibele garantietoeslag 1. Betrokkene heeft recht op een flexibele garantietoeslag als: a. sprake is van een tijdelijke roosterwijziging, genoemd in artikel 1, onder b, regeling ter uitvoering van artikel 425 ARA (Besluit roosterwijzigingstoeslag), of b. betrokkene werkzaamheden heeft verricht op dagen, genoemd in artikel 423, tweede lid, ARA (feestdagtoeslag). [artikel 1.28B. regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. De berekening van de flexibele garantietoeslag is in overeenstemming met de roosterwijzigingstoeslag en feestdagtoeslag. [nieuw, tekst afkomstig uit toelichting] (artikel 1.28B, tweede lid, vervalt omdat de genoemde toeslagen ook in 1.29 niet van toepassing worden verklaard.) 9

10 9 Slotbepalingen Artikel 19A.29 V 1. De regeling van de arbeidsvoorwaarden van betrokkene vindt, voorzover deze afwijken van de overige hoofdstukken, plaats bij dit hoofdstuk. De volgende artikelen zijn niet op betrokkene van toepassing: a. artikel 302 ARA (werkrooster); b. artikel 303 ARA (overwerk); c. artikel 304 ARA (vast overwerk); d. artikel 403 ARA (bezwarende werkomstandigheden); e. artikel 421, tweede en derde lid, ARA (persoonlijke toelage); f. artikel 423 ARA (feestdagtoeslag); g. artikel 424 ARA (roostertoeslag); h. artikel 425 ARA (roosterwijzigingstoeslag); i. artikel 426 ARA (overwerktoeslag); j. artikel 427 ARA (compensatietoeslag overwerk); k. artikel 429 ARA (vaste en voor iedereen gelijke overwerktoeslag); l. artikel 431 ARA (structurele inconveniëntentoeslag); m. artikel 432 ARA (incidentele inconveniënten- of bijzondere toeslag); n. artikel 433 ARA (arbeidsmarkttoeslag). [artikel 1.29 eerste lid, Regeling ter uitvoering van artikel 111 ARA] 2. In geval van verschil of tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit dit hoofdstuk en de andere hoofdstukken, zijn de bepalingen uit dit hoofdstuk van toepassing. [nieuw] V: de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van ambulancepersoneel maakt het wenselijk om in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen uit dit hoofdstuk voorrang te verlenen. Het wordt in de praktijk ook op deze wijze door de GGD toegepast. Toelichting arbeidsvoorwaarden ambulancepersoneel Artikel 19A.1 10

11 Dit hoofdstuk vormt de uitwerking van het landelijk harmonisatieakkoord ambulancesector van 29 oktober 2002 over de harmonisatie van de rechtspositieregeling van publieke en private ambulancediensten. Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren in de vermelde functies, die werkzaam zijn bij de GGD. Er zijn tekstuele verschillen en verschillen in de nummering, echter inhoudelijk is het hoofdstuk grotendeels gelijk aan de CAR/UWO. Artikel 19A.2 Sociale partners hebben de vermelde functies ingeschaald met als referentiekader het functiewaarderingssysteem FWG 3.0 dat wordt gebruikt in de zorgsector. Ook de inconveniënten die verband houden met het karakter van de werkzaamheden zijn inbegrepen, zoals het werken onder verzwarende omstandigheden. Nu de waardering in de gehele sector is gelijkgetrokken, wordt ook de arbeidsmarktpositie van deze groep ambtenaren geacht te zijn inbegrepen in de waardering. Dit betekent dat de arbeidsmarkttoeslag en de zorgtoeslag van 5% niet van toepassing zijn. Artikel 19A.3 Het tweede lid geeft aan dat zolang betrokkene zijn functie niet volledig vervult, het salaris kan worden vastgesteld op een bedrag in een lagere salarisschaal. Artikel 19A.4 De verplichting van de werkgever om het rooster een maand vóór aanvang bekend te maken geldt alleen voor het normale rooster dat voor betrokkene geldt. Het derde lid is bijvoorbeeld van toepassing bij een beperkte bezetting wegens ziekte. Artikel 19A.11 Betrokkene heeft voor de beschikbaarheidsdienst recht op een toeslag op grond van artikel 19A.17. Artikel 19A.12 Als de ambulancechauffeur of de ambulance verpleegkundige op 21 maart zijn verjaardag heeft, gaat het recht op de extra vakantie-uren in per 1 maart. Het aantal vakantie-uren wordt naar rato vastgesteld. Betrokkene beschikt in dat jaar over 36/12 uur x 10 (maanden) = 30 uur. Artikel 9A.13 GHOR-taken behoren vanaf 2002 tot de reguliere ambulancezorgtaken. Bij het verrichten van GHOR-taken kan betrokkene een vergoeding of toeslag ontvangen. Artikel 9A.14 Dit artikel regelt de vergoeding voor uren die in een aanwezigheidsdienst worden doorgebracht. De vergoeding vindt plaats in de vorm van tijd voor tijd. De tijd die wordt vergoed telt mee voor het berekenen van de 36-urige werkweek Het vijfde lid bepaalt dat wanneer de aanwezigheidsdienst plaatsvindt tijdens de onregelmatige uren als bedoeld in artikel 9.A.15, betrokkene recht heeft op een onregelmatigheidstoeslag berekend over de vergoeding in tijd voor de aanwezigheidsdienst en dus niet berekend over de feitelijke uren die in aanwezigheidsdienst zijn doorgebracht Dit betekent dat indien de vergoeding voor de aanwezigheidsdienst plaatsvindt in 100% tijd voor tijd er ook sprake is van uitbetaling van 100% van de onregelmatigheidstoeslag indien de aanwezigheidsdienst binnen de onregelmatige uren valt. Indien er sprake is van een vergoeding van 30% tijd voor tijd voor de aanwezigheidsdienst wordt de onregelmatigheidstoeslag voor 30% uitbetaald indien de aanwezigheidsdienst binnen de onregelmatige uren valt. Artikel 9A.15 Betrokkene heeft recht op een toeslag voor arbeid verricht in het voor hem geldende werkrooster. Het is dus niet mogelijk om betrokkene een vaste toeslag te geven voor onregelmatig werk in het algemeen. Dit is uitdrukkelijk afgesproken in het arbeidsvoorwaardenakkoord. De bedragen worden geïndexeerd met de loonontwikkeling die in het LOGA wordt overeengekomen. De nieuwe bedragen van de onregelmatigheidstoeslag worden gepubliceerd in de salarisbrief die naar aanleiding van elk nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord verschijnt. De bedragen van de onregelmatigheidstoeslag zijn inclusief het vakantiegeld. Tenslotte regelt dit artikel dat een samenloop tussen een vergoeding voor overwerk en een vergoeding voor onregelmatige dienst niet mogelijk is. Artikel 19A.16 Lid een tot en met drie bepaalt dat voor overwerk de vergoeding uit een bedrag en uit verlof bestaat. Het verlof is 11

12 gelijk aan het aantal uren dat er overwerk is verricht. Het verlof wordt zo spoedig mogelijk verleend, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wens van betrokkene. De vergoeding bestaat uit een bedrag dat wordt berekend aan de hand van de overwerkpercentages die in het zesde lid worden vermeld. Indien betrokkene in deeltijd werkt, worden voor hem uren aangemerkt als overwerk indien deze uren zijn gemiddelde wekelijkse arbeidstijd op basis van de uren waarvoor hij is aangesteld te boven gaan. Een deeltijder hoeft dus niet eerst gemiddeld 36 uur te werken, voordat er sprake kan zijn van overwerk. Lid vier bepaalt dat wanneer voor het verrichte overwerk geen verlof kan worden gegeven, het verlof wordt uitgekeerd in geld door de overwerkpercentages te vermeerderen met 100. Het zesde lid geeft aan dat bij het berekenen van het overwerk een afrondingssystematiek geldt. Wanneer betrokkene bijvoorbeeld 10 minuten heeft overgewerkt, wordt het overwerk afgerond naar 0 minuten.wanneer betrokkene 20 minuten heeft overgewerkt, wordt het overwerk afgerond naar 30 minuten. De afronding naar 30 minuten geldt ook indien betrokkene 40 minuten heeft overgewerkt. Deze afrondingssystematiek geldt binnen elk uur dat er overwerk wordt verricht. Het zevende lid bepaalt dat wanneer betrokkene op een roostervrije dag moet overwerken, deze extra dienst wordt vergoed met een overwerkpercentage van 75% voor diensten van maandag uur tot zaterdag uur en van 100% voor diensten van zaterdag uur tot maandag uur en op feestdagen. Lid acht bepaalt dat de overwerkregeling niet van toepassing is bij indienstroeping vanwege oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, of bij toepassing van de Rampenwet. Het college kan op een andere wijze de vergoeding voor dergelijke werkzaamheden regelen. Artikel 19A.17 Het recht op toeslag vervalt volgens het derde lid als betrokkene tijdens de beschikbaarheidsdienst werkzaamheden verricht. Betrokkene heeft dan recht op een overwerktoeslag op grond van artikel 19A.16. Artikel 19A.18 Naast de vergoedingen en toeslagen die in dit hoofdstuk zijn genoemd heeft betrokkene geen recht op andere vergoedingen gerelateerd aan inroostering. Deze bepaling is in het harmonisatieakkoord opgenomen om te waarborgen dat er eenheid blijft in de manier waarop ambtenaren in de ambulancesector worden beloond. Artikel 19A.19 Dit artikel regelt de hoogte van de door te betalen bezoldiging van de arbeidsongeschikte ambtenaar en de ambtenaar die wegens zwangerschap niet in staat is de functie te vervullen. Bij het vaststellen van de hoogte van de door te betalen bezoldiging, wordt het salaris vermeerderd met het gemiddelde bedrag dat de ambtenaar gedurende in het kalenderjaar voorafgaand aan de eerste ziektedag heeft genoten aan salaris in verband met overwerk, overwerktoeslag, onregelmatigheidstoeslag en bereikbaarheidsvergoeding. Aan het eind van ieder kalenderjaar kan eenmalig een berekening worden gemaakt van het gemiddelde bedrag per uur (1/1872ste) waarop iemand recht heeft bij ziekte of zwangerschaps- of bevallingsverlof in het volgende jaar. Hierbij geldt voor de berekening van het door te betalen overwerk dat er wordt uitgegaan van maximaal 15 overwerkuren per week. Voor het bepalen van de bezoldiging is het besluit aanwijzing overige bezoldigingsbestanddelen (regeling ter uitvoering van artikel 101 eerste lid onder j) van toepassing. Artikel 19A.21 Betrokkene die op 1 februari 2002 in zijn salarisschaal zou worden ingeschaald, behoudt dat recht op grond van het harmonisatieakkoord ambulancesector. Artikel 19A.27 De gemeente Amsterdam heeft naast de landelijke overgangsregelingen ook overgangsregelingen op lokaal niveau afgesproken. Artikel 19A.28 De flexibele garantieregeling is overeengekomen vanwege het vervallen van de feestdagtoeslag en de roosterwijzigingstoeslag. Voor die gevallen waarin betrokkene voorheen recht had op een roosterwijzigingstoeslag of feestdagtoeslag is de flexibele garantietoeslag in de plaats gekomen. De berekening van de flexibele garantietoeslag is overeenkomstig de feestdagtoeslag en roosterwijzigingstoeslag. 12

13 Bedragen Hoofdstuk 19A Arbeidsvoorwaarden ambulancepersoneel Artikel 19A.15 13

14 2. a. 3,10 b. 3,10 c. 6,21 d. 6,21 e. 10,09 Artikel 19A a. 1,48 b. 2,86 Transponeringstabel Hoofdstuk 19A ARA/Besl/Ver/Form. F/T/B/ Art.CAR/ NRGA Opmerkingen /V* UWO Artikel 111 Vervallen verwijzing naar regeling 14

15 Hoofdstuk 19A ARA/Besl/Ver/Form. F/T/B/ Art.CAR/ NRGA Opmerkingen /V* UWO Art. 1.1-a T 19a:1 19A.1-a Art. 1.1-b Vervallen Vervalt i.v.m. vervallen 1.1-d: definitie is hierdoor overbodig Art. 1.1-c Vervallen eindschaal wordt in Amsterdam niet gebruikt Art. 1.1-d T 19A.1-f Art. 1.1-e Vervallen Art. 1.1-f Vervallen Art T 19a:2 19A.2 lid 1 Art T 19A.2 lid 2 Art T 19A.2 lid 3 Art T 19A.2 lid 4 Art a:3 Vervallen Vervallen, is niet van toepassing. Art T 19a:4 19A.3 lid 1 Art T 19A.3 lid 2 Art a:5 Vervallen Vervallen, is niet van toepassing. Art Vervallen wordt al in artikel 19A.29 geregeld Art T 19a:6 19A.13 lid 1 Art T 19A.13 lid 2 Art T 19a:7 19A.14 lid 1 Art T 19A.14 lid 2 Art T 19A.14 lid 3 Art T 19A.14 lid 4 Art T 19a:8 19A.15 lid 1 Art T 19A.15 lid 3 Art T 19A.15 lid 4 Art T 19a:9 19A.16 lid 1 Art T 19A.16 lid 2 Art T 19A.16 lid 3 Art T 19A.16 lid 4 Art T 19A.16 lid 5 Art T 19A.16 lid 6 Art T 19A.16 lid 7 Art T 19A.16 lid 8 Art T 19a:10 19A.17 lid 1 Art T 19A.17 lid 3 Art.1.11 T 19a:11 19A.18 Art T V 19a:12 19A.19 lid 1 Art T V 19A.19 lid 2 Art T V 19A.19 lid 3 Art Vervallen In lid 1 en 2 is de referteperiode op een jaar gezet, dus deze bepaling kan vervallen Art T V 19A.19 lid 4 Art a:13 Vervallen Werktijdenregeling is conform ATW en hoeft dus niet te worden opgenomen. Art T V 19a:14 19A.4 lid 1 Art T V 19A.4 lid 2 Art a:15 19A.5 lid 1 Art A.5 lid 2 Art a:16 19A.6 Art a:17 19A.7 lid 1 Art A.7 lid 2 Art A.7 lid 3 Art A.7 lid 4 Art a:18 19A.8 lid 1 Art A.8 lid 2 15

16 Hoofdstuk 19A ARA/Besl/Ver/Form. F/T/B/ Art.CAR/ NRGA Opmerkingen /V* UWO Art a:19 19A.9 Art a:20 Vervallen Geen aantoonbaar onderscheid met beschikbaarheid Art Vervallen Art a:21 19A.10 lid 1 Art A.10 lid 2 Art A.10 lid 3 Art A.10 lid 4 Art A.10 lid 5 Art A.10 lid 6 Art A.10 lid 7 Art T 19a:22 19A.11 lid 1 Art T 19A.11 lid 2 Art T 19a:23 19A.21 lid 1 Art T 19A.21 lid 2 Art a:24 19A.22 lid 1 Art A.22 lid 2 Art A.22 lid 3 Art A.22 lid 4 Art a:25 19A.23 lid 1 Art A.23 lid 2 Art A.23 lid 3 Art A.23 lid 4 Art a:26 19A.24 lid 1 Art A.24 lid 2 Art a:27 19A.25 lid 1 Art A.25 lid 2 Art A.25 lid 3 Art A.25 lid 4 Art A.25 lid 5 Art a:28 19A.26 lid 1 Art A.26 lid 2 Art A.26 lid 3 Art A.26 lid 4 Art A.26 lid 5 Art A.26 lid 6 Art A.26 lid 7 Art.1.28A T - 19A.27 Art.1.28B-1 T - 19A.28 lid 1 Art.1.28B-2 T 19A.28 lid 2 Art a:29 19A.29 lid 1 Art A.29 lid 2 Art A.20 Besl vav art 3-1 T 19A.12 lid 1 Besluit vaststelling afwijkende vakantieduur (art. 602, eerste lid ARA) Besl vav art 3-2 T 19A.12 lid 2 Ambulance Besl vav art 3-3 T 19A.12 lid 3 Ambulance Nieuw Artikel 19A.1, b tot en met e b. CPA: Centrale Post Ambulancevervoer; [nieuw] c. aanwezigheidsdienst: de omstandigheid dat betrokkene buiten de vastgestelde werktijd in de instelling aanwezig en beschikbaar moet zijn om op oproep onverwijld arbeid te verrichten; [nieuw] d. beschikbaarheidsdienst: de omstandigheid dat betrokkene buiten de vastgestelde werktijd beschikbaar moet zijn om op 16

17 oproep zo spoedig mogelijk arbeid te verrichten; [nieuw] e. GHOR: geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen; [nieuw] Artikel 19A.4, derde lid 3. In bijzondere gevallen kan van het tweede lid worden afgeweken. [nieuw] Artikel 19A.28, tweede lid 2. De berekening van de flexibele garantietoeslag is in overeenstemming met de roosterwijzigingstoeslag en feestdagtoeslag. [nieuw, uit toelichting] Artikel 19A.29, tweede lid 2. In geval van verschil of tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit dit hoofdstuk en de andere hoofdstukken, zijn de bepalingen uit dit hoofdstuk van toepassing. [nieuw] * F= Formulier T= Toelichting B= Bijlage = Bedrag V= Punt besproken met vakbond 17

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19B.1, onder definitie consignatie is ter verduidelijking

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19B.1, onder definitie consignatie is ter verduidelijking Hoofdstuk 19B Arbeidsvoorwaarden personenchauffeurs Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19B.1, onder definitie consignatie is ter verduidelijking Ja, P&O FBA b opgenomen

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Paragraaf 8 Afbouwtoelage. Artikel 3.40 afbouwtoelage

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Paragraaf 8 Afbouwtoelage. Artikel 3.40 afbouwtoelage Bijlage bij B&W-besluit d.d. 28 april 2015 (BD2015-005438) Wijziging garantieregeling Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) De tekst van en toelichting bij de hierna volgende bepalingen

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108)

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 50913 10 juni 2015 Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) Afdeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof Bijlage bij B&W-besluit 16 december 2014 (BD 2014-012864) Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met het einde van de ouderschapsverlofkorting en het vervallen van

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP)

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland 2010. (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Artikel 1. Begrippen a. bedienaar kunstwerken: medewerker van de directie

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp;

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leiderdorp Nr. 169917 7 augustus 2018 Beloningsbeleid Gemeente Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; gelet op

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

Bijlage gemeente Houten: IS

Bijlage gemeente Houten: IS Bijlage gemeente Houten: IS18.00294 Burgemeester en wethouders van Houten; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op hoofdstuk 4, 4a en 6 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 december 2015, BD2015-010709 Wijzigingen van hoofdstuk 1, 4 en 6 van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de invoering van de Nieuwe Werktijdenregeling:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren;

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 121515 16 december 2015 Bezoldigingsregeling gemeente Haaren College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS 2 inhoud BELANGRIJKE DEFINITIES 4 ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN OVERZICHT 6 CAO S 8 CAO GGZ 14 SLOTWOORD 19 Per 1 augustus 2011 is het Arbeidstijdenbesluit gewijzigd. De wijziging

Nadere informatie

Salaris en vergoedingsregelingen

Salaris en vergoedingsregelingen Hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingsregelingen Algemene bepalingen voor hoofdstuk 1 T 1. a. salaris: het voor de ambtenaar geldende bedrag per kalendermaand dat deel uitmaakt van een salarisschaal of dat

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006 CVDR Officiële uitgave van Heemstede. Nr. CVDR29990_1 6 juni 2017 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2006 I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van de Wet op de ondernemingsraden (instemmingsrecht);

Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van de Wet op de ondernemingsraden (instemmingsrecht); CVDR Officiële uitgave van Vught. Nr. CVDR347943_1 6 februari 2018 Regeling arbeidsduur en werktijden 2014 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vught Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010 CVDR Officiële uitgave van Heemstede. Nr. CVDR61103_1 6 juni 2017 BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HEEMSTEDE 2010 I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet;

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet; CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR56417_2 21 november 2017 ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet,

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding: Begripsbepaling: Consignatie: het buiten normale werktijden

Nadere informatie

Bijlage R Overgangsrecht Hoofdstuk 3 NRGA (artikel 3.27 NRGA)

Bijlage R Overgangsrecht Hoofdstuk 3 NRGA (artikel 3.27 NRGA) Bijlage R Overgangsrecht Hoofdstuk 3 NRGA (artikel 3.27 NRGA) De invoering van het nieuwe beloningshoofdstuk heeft niet als doel te bezuinigen. Voor situaties dat medewerkers er in hun inkomen op achteruit

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2013) De werkingssfeer van de CAO-I AkzoNobel Nederland omvat: (stand per 1 januari 2013) - Akzo Nobel Nederland B.V. De ondergetekenden:

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij

Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij; gelet op artikel 160 Gemeentewet; gelet op instemming

Nadere informatie

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie N.v.t.

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie N.v.t. Hoofdstuk 22 Slotbepalingen Voorblad A. Opmerkingen Wijzigingen (V) Communicatie Algemeen Akkoord VO 26 juni 2007 Actiepunten Communicatie naar P&O. B. Lijst artikelen met verwijzingen naar andere artikelen;

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie

Gelet op artikel F. 4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel F. 4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2015, nr. 690296, tot wijziging van de Regeling werktijden en rechtspositie chauffeurs Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

B&W. Agendapunt, dinsdag 10 februari wijziging ouderschapsverlof

B&W. Agendapunt, dinsdag 10 februari wijziging ouderschapsverlof Nummer BD2009-000436 Dienst concern organisatie Burgemeester en wethouders Portefeuille 23 Agendapunt B1 Onderwerp wijziging ouderschapsverlof Gevraagde beslissing In te stemmen met: 1. de wijziging van

Nadere informatie

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt Bezoldigings Regeling gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels te stellen om duidelijkheid te verschaffen over de wijze van bezoldiging in de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken

Nadere informatie

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008 Provinciaal blad 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 1 november 2007, nr. 2007-64538, tot afkondiging van hun besluit inzake de vaststelling van de Algemene werktijdenregeling provincie

Nadere informatie

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellevoetsluis. Nr. 8894 30 januari 2015 Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis; gelet

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

18 Beloning overwerk/feestdagen

18 Beloning overwerk/feestdagen 18 Beloning overwerk/feestdagen DE ARBEIDSREGELING 2000 Niet-Schemawerk(er) v/s Schemawerk(er) De Arbeidsregeling 2000 geeft voorschriften met betrekking tot ondermeer: de arbeidsduur, pauze, rusttijden,

Nadere informatie

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao)

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) 12 april 2017 1. De invoeringsdatum van de nieuwe set bijzondere beloningen is 1 januari 2018. 2. De salarissen en salarisschalen van de groepen

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR61670_2 1 juni 2016 Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelet

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 2 Dienstverlening De bedrijfstijd bij de organisatie-eenheden is gelegen tussen uur en uur.

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 2 Dienstverlening De bedrijfstijd bij de organisatie-eenheden is gelegen tussen uur en uur. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 1046 6 februari 2018 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent werktijden Algemene werktijdenregeling

Nadere informatie

1. Kader en uitgangspunten De CAO-VO is van toepassing. Deze regeling is een nadere uitwerking hiervan.

1. Kader en uitgangspunten De CAO-VO is van toepassing. Deze regeling is een nadere uitwerking hiervan. Verlof- en werktijdenregeling OOP Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit : 15 november 2016 : 2016/000817/CvB-REG Besproken in PGMR : 24 november 2016 Vastgesteld

Nadere informatie

Gelet op artikel 97, zevende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gelet op artikel 97, zevende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; Regeling uitkering substantieel bezwarende functies 2006 [Regeling vervalt per 01-04-2015.] Zichtdatum 07-02-2018 Geldend van 01-01-2010 t/m 31-03-2015 Regeling uitkering substantieel bezwarende functies

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet,

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet, RIS151950_30-JAN-2008 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2007.4102 RIS 151950 REGELING 36-URIGE WERKWEEK HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 5079 4 februari 2014 Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder Bezoldigingsregeling gemeente Noordoostpolder 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Overeengekomen en vastgesteld d.d. 1 februari 2010 1 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst

Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst Nummer: 18.0002248 Versie: 1.0 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. april 2018 Instemming OR Regio d.d. 27 maart 2018 Instemming GO d.d. 26 maart

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Sector : II Nr. : 69 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 1998, nummer 21/69.98; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 3

Nadere informatie

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 120876 17 december 2015 Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2012-007805 directie middelen en control College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 16 oktober 2012 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen en werkingssfeer. Hoofdstuk 6. Arbeidsduur en arbeids- en rusttijden. Artikel 6.1. Definities vervallen

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen en werkingssfeer. Hoofdstuk 6. Arbeidsduur en arbeids- en rusttijden. Artikel 6.1. Definities vervallen Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen en werkingssfeer 1.1. Begripsbepalingen Artikel 1.1.1. Begripsbepalingen In deze cao wordt verstaan onder:.. p. Vrij van dienst Onder 'vrij van dienst' wordt verstaan: vrij

Nadere informatie

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 7429 27 januari 2015 Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN De naamloze vennootschap Centraal Bureau Slachtverzekeringen; De besloten vennootschap Centraal Bureau Slachtveediensten; De besloten vennootschap Controle

Nadere informatie

FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015

FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015 FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015 Beloningsbeleid Kunnen gemeenten na bevordering, het salaris vast blijven stellen op het naast hogere bedrag in de nieuwe salarisschaal? Ja. Het beloningsbeleid is

Nadere informatie

Deze toelagen wordt gecontinueerd na invoering van hoofdstuk 3 per 1 januari 2016 en vinden vanaf dat moment hun grondslag in artikel 3:15.

Deze toelagen wordt gecontinueerd na invoering van hoofdstuk 3 per 1 januari 2016 en vinden vanaf dat moment hun grondslag in artikel 3:15. Overgangsrecht en toelichting 1. Garantietoelagen en afbouwtoelagen die uiterlijk op 31 december 2015 zijn ingegaan worden gecontinueerd onder de voorwaarden waaronder ze zijn toegekend. 1a Bestaande garantietoelage

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden. Nr. 7 2 januari 2017 REGELING VERGOEDING AANWEZIGHEIDSDIENSTEN OFFICIEREN VAN DIENST BRANDWEER

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening

Bezoldigingsverordening Bezoldigingsverordening Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) in openbare

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend, flexibel beloningsbeleid,

gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend, flexibel beloningsbeleid, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heumen, gelet op hoofdstuk 3 van de CAR/UWO, gelet op de overeenstemming die is bereikt in het Georganiseerd Overleg van 6 december 2018 over het aanvullend,

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden;

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden; BESLUIT WERKTIJDENREGELING GEMEENTE HEUSDEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Heusden; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Geldermalsen. Nr. CVDR102747_1 8 mei 2018 BEZOLDIGINGSREGELING Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en op het bepaalde

Nadere informatie

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tynaarlo. Nr. 49460 21 april 2016 Gemeente Tynaarlo Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Tynaarlo Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Best. Nr. 113012 30 november 2015 Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best Paragraaf 1 algemene bepalingen Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best Deze

Nadere informatie

Arbeidstijden voor aios en anios

Arbeidstijden voor aios en anios Arbeidstijden voor aios en anios powered by: Mercatorlaan 1200 Postbus 20057 3502 LB Utrecht info@dejongespecialist.nl www.dejongespecialist.nl @jongespecialist 3 4 Arbeidstijden voor aios en anios Belangrijke

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel 3 Recht op salaris... 4 Artikel 4 Salaris bij deeltijd...

Nadere informatie

Bijlage R Overgangsrecht Hoofdstuk 3 NRGA (artikel 3.27 NRGA)

Bijlage R Overgangsrecht Hoofdstuk 3 NRGA (artikel 3.27 NRGA) Bijlage R Overgangsrecht Hoofdstuk 3 NRGA (artikel 3.27 NRGA) De invoering van het nieuwe beloningshoofdstuk heeft niet als doel te bezuinigen. Voor situaties dat medewerkers er in hun inkomen op achteruit

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek)

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer maandsalaris ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Assen Nr. 139156 2 juli 2018 Werktijdenregeling Gemeente Assen Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit: gelet op artikel

Nadere informatie

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (f) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

CAO ZOETWAREN. ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Zoetwarenindustrie Looptijd 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

CAO ZOETWAREN. ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Zoetwarenindustrie Looptijd 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 ZOETWAREN CAO ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Zoetwarenindustrie Looptijd 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 4001517_VBZ ADDendum CAO.indd 1 19-08-14 13:32 2 4001517_VBZ

Nadere informatie

Wijzigingen CAR UWO als gevolg van invoering IKB. Het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland heeft op 29 november 2016 besloten:

Wijzigingen CAR UWO als gevolg van invoering IKB. Het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland heeft op 29 november 2016 besloten: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 173284 9 december 2016 Wijzigingen CAR UWO als gevolg van invoering IKB Het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Nummer: 10.0003457 Versie: 3.0 Vastgesteld door het AB d.d. 18 december 2013 Instemming GO d.d. 11 oktober 2013 Deze versie treedt

Nadere informatie

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN:

HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR392185_1 21 november 2017 HOOFDSTUK3SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN: Gelet op de Algemene

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Nr. 1337 29 november 2018 3e Wijziging Besluit bezwarende functie VRR Het Dagelijks

Nadere informatie

Hoofdstuk 10B Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering bij privatisering. Artikel Wijzigingen (V) Communicatie N.V.T.

Hoofdstuk 10B Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering bij privatisering. Artikel Wijzigingen (V) Communicatie N.V.T. Hoofdstuk 10B Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering bij privatisering Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie N.V.T. Algemeen Akkoord hoofdstuk 10B SOOA: IO april 2006, VO 6 april

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek)

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer maandsalaris sinds -- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS (versie juli 2013) De ondergetekenden: Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: (stand per 1 januari 2013)

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling generatiepact gemeente Veere 2019

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling generatiepact gemeente Veere 2019 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Veere Nr. 283177 31 december 2018 Regeling generatiepact gemeente Veere 2019 Het college van Burgemeester en wethouders, Overwegende, dat het wenselijk is

Nadere informatie

voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vaststellen werktijdenregeling

voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vaststellen werktijdenregeling Agendapunt voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vergadering van 29 juni 2015 Datum: 21 mei 2015 Opsteller: R.G.J. Derksen Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar ja Onderwerp

Nadere informatie

Notitie Arbeidstijden Uitvaartbranche

Notitie Arbeidstijden Uitvaartbranche Notitie Arbeidstijden Uitvaartbranche I Waar is de regelgeving over arbeidstijden te vinden? In de Arbeidstijdenwet (ATW) staan de algemene wettelijke bepalingen (normen) voor werknemers van 18 jaar en

Nadere informatie