K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R"

Transcriptie

1 PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in het voorjaar van 2010 een schriftelijke gezondheidsenquête uitgevoerd onder ouders of verzorgers van kinderen van 0 t/m 11 jaar. De resultaten zijn beschreven in een serie van tien factsheets en geven inzicht in de gezondheid, leefstijl en leefomstandigheden van de kinderen in de regio. Hoe is over het algemeen de gemoedstoestand van kinderen in de regio Zuid-Holland West? Hoeveel ingrijpende gebeurtenissen maken ze mee? Zijn er veel kinderen met psychosociale problemen? En worden er veel kinderen gepest? Deze en andere vragen worden in deze factsheet beantwoord. Gemoedstoestand Om een indruk te krijgen van de gemoedstoestand van de kinderen is gebruik gemaakt van een afbeelding met gezichtjes. Aan de ouders is gevraagd om aan te geven hoe hun kind zich in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek voelde. Ruim vier op de vijf kinderen werden door de ouders gekarakteriseerd met een lachend gezichtje (figuur 1). Bijna eenvijfde van de kinderen (18%) is volgens de ouders in het algemeen somber gestemd, tot hooguit een flauwe glimlach. In 2006 was eenzelfde patroon te zien. Pijnacker- Nootdorp 82% 16% 2% 10 In de factsheets worden resultaten gepresenteerd over het vóórkomen van indicatoren van gezondheid. Ook is onderzocht of de indicatoren vaker voorkomen bij bepaalde groepen. Hierbij zijn de volgende achtergrondkenmerken bestudeerd: geslacht, leeftijd, opleiding van de ouders, etniciteit, gezinssituatie en rondkomen. Tot slot is bepaald of er verschillen zijn tussen gemeenten en trends ten opzichte van het Kinderenonderzoek Figuur 1: Gemoedstoestand van kinderen (0 t/m 11 jaar) in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek. Het percentage kinderen waarvan de ouder een minder vrolijk gezichtje aankruiste neemt toe van 9% bij kinderen van 0 t/m 3 jaar tot 28% bij kinderen van 8 t/m 11 jaar (figuur 2). Resultaten die in de factsheets aan de orde komen zijn, voor wat betreft geslacht en leeftijd, representatief voor alle kinderen in de regio. Verschillen tussen groepen kinderen of gemeenten zijn alleen genoemd als deze relevant en statistisch significant zijn (dat wil zeggen met een kans van minder dan 5% op toeval berustend). Meer details over de onderzoeksopzet en methode zijn beschreven in factsheet KINDERENONDERZOEK 2010

2 3 2 15% 1 5% 0 t/m 3 jaar 4 t/m 7 jaar 8 t/m 11 jaar beetje / erg somber neutraal / beetje blij Figuur 2: Percentage kinderen (0 t/m 11 jaar) dat in het jaar voorafgaand aan het onderzoek meestal niet (heel) blij was. De gemoedstoestand van de kinderen verschilt nauwelijks tussen gemeenten. AFGELOPEN 12 MAANDEN MEESTAL NIET (HEEL) BLIJ leeftijd 8-11 jaar 28% leeftijd 0-3 jaar 9% 28% geen moeite 16% met rondkomen met rondkomen Zoals verwacht bestaat er een verband tussen het hebben meegemaakt van een ingrijpende gebeurtenis en de gevoelens van het kind. In gezinnen die een of meerdere ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt is 2 van de kinderen meestal niet (heel) blij. In gezinnen waar geen ingrijpende gebeurtenissen hadden plaatsgevonden is dat 12%. Ingrijpende gebeurtenissen Van een lijst van achttien ingrijpende gebeurtenissen bleek bijna driekwart van de gezinnen er een of meer ooit te hebben meegemaakt. De drie meest voorkomende ingrijpende gebeurtenissen zijn het overlijden van een familielid of een geliefd persoon (38%), de geboorte of adoptie van een broertje of zusje (28%) of een verhuizing (21%) (figuur 3). 16% van alle gezinnen heeft op het moment van onderzoek nog problemen met een of meer ingrijpende gebeurtenissen, dit is meer dan in 2006 (13%). In ligt dit percentage wat hoger dan in andere gemeenten (19%). De gebeurtenis waar de meeste gezinnen op het moment van het onderzoek nog problemen mee hebben is het overlijden van een familielid of geliefd persoon. Overlijden Geboorte Verhuizing Ziekte gezinslid Conflicten binnen het gezin Echtscheiding Psychische problemen Ziekte kind Ongeval(len) Problemen met ander kind Uitbreiding gezin door stiefvader e.d. Conflicten buiten gezin Problemen met werk Geldproblemen Getuige huiselijk geweld Verblijf Slachtoffer ander geweld Vlucht Drank of verslaving Slachtoffer huiselijk geweld Ooit meegemaakt, nog steeds problemen Ooit meegemaakt, geen problemen meer Figuur 3: Percentage gezinnen waar ingrijpende gebeurtenissen ooit hebben plaatsgevonden, en in hoeverre deze gebeurtenissen nu nog voor problemen zorgen. Psychosociale problemen De Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) is een instrument voor signalering van psychosociale problemen bij kinderen. In de SDQ wordt zowel naar positieve als negatieve eigenschappen van het kind gevraagd. De vragenlijst bevat in totaal 25 items, die zijn geformuleerd aan de hand van stellingen (bijvoorbeeld: Mijn kind houdt rekening met gevoelens van anderen ). De stellingen hebben betrekking op de afgelopen zes maanden en zijn verdeeld over de volgende vijf onderwerpen: 4-2 KINDERENONDERZOEK 2010

3 Moeite hebben met rondkomen Emotionele symptomen - zoals klagen over hoofdpijn, buikpijn, veel piekeren, snel angstig. Gedragsproblemen - zoals vaak boos, vechten, liegen, stelen. Hyperactiviteit/aandachtsstoornissen - zoals rusteloosheid, snel afgeleid zijn, impulsief. Problemen met leeftijdsgenoten - op zichzelf zijn, gepest worden door leeftijdsgenoten. Prosociaal gedrag - makkelijk delen met anderen, behulpzaam. Voor ieder van deze onderwerpen krijgt het kind een beoordeling: normaal, grensgebied of verhoogd. Dit geldt ook voor de totale score op de vragenlijst. De beoordeling is gebaseerd op de afkappunten die landelijk zijn afgesproken 1. Bij een risicoscore ( verhoogd ) is er mogelijk sprake van psychosociale problematiek. Het onderwerp prosociaal gedrag wordt overigens niet meegenomen in de totale score. Gezinssituatie Opleiding ouders Leeftijd Geslacht geen moeite moeite ander soort gezin eenoudergezin hoog midden laag 8 t/m 11 jaar 5 t/m 7 jaar jongen meisje De SDQ is ingevuld door ouders van kinderen vanaf vijf jaar. 1 van de kinderen had een risicoscore, 1 had een score in het grensgebied en 8 had een normale score. Sinds 2006 is de score op de SDQ niet veel veranderd. RISICOSCORE PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN 1 eenoudergezin 2 ander gezin 9% 19% geen moeite met rondkomen met rondkomen 9% lage opleiding 17% hoge opleiding 8% jongens 12% meisjes 9% leeftijd 8-11 jaar 12% leeftijd 5-7 jaar 8% 1) 5 t/m 11-jarigen, score verhoogd op SDQ. Jongens hadden vaker een risicoscore voor psychosociale problematiek dan meisjes (figuur 4). Zij scoorden minder gunstig op hyperactiviteit, gedragsproblemen, problemen met leeftijdsgenoten en prosociaal gedrag. Bij emotionele symptomen is geen verschil te zien tussen jongens en meisjes. risicoscore grensgebied Figuur 4: Percentage kinderen (5 t/m 11 jaar) met een risicoscore of een score in het grensgebied voor psychosociale problematiek (op basis van de SDQ), naar achtergrond - kenmerken. Een risicoscore voor psychosociale problematiek komt vaker voor bij kinderen van wie een of beide ouders psychische problemen hebben, bij kinderen in een gezin waar conflicten zijn en in een gezin waar problemen zijn met een ander kind. In is het percentage kinderen met een risicoscore voor psychosociale problematiek relatief laag (3%), in is het percentage relatief hoog (14%, figuur 5). 1) Handleiding voor het gebruik van de SDQ binnen de Jeugdgezondheidszorg. GGD Nederland, KINDERENONDERZOEK 2010

4 3 Op school wordt het meest gepest (bij 32% van de kinderen), maar op andere plaatsen gebeurt dit ook (17%). 2 15% 1 5% % 3 31% 36% 4 41% 41% 41% risicoscore grensgebied Figuur 5: Percentage kinderen (5 t/m 11 jaar) met een risicoscore of een score in het grensgebied voor psychosociale problematiek (op basis van de SDQ), naar gemeente. Er is een samenhang tussen de gemoedstoestand zoals aangegeven door de ouders en de score voor psychosociale problematiek. Van de kinderen die volgens de ouders meestal niet (heel) blij zijn heeft 27% een risicoscore voor psychosociale problematiek, bij de andere, blijere, kinderen is dit bij 6% het geval. Gepest worden Aan de ouders van kinderen van vijf jaar en ouder is gevraagd of hun kind wel eens gepest wordt. Bijna vier op de tien ouders (38%) gaven aan dat hun kind in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek gepest is, 6% zelfs wekelijks of vaker. 2 1 Pijnacker-Nootdorp Pijnacker-Nootdorp wordt wekelijks gepest wordt gepest, maar niet wekelijks Figuur 6: Percentage kinderen (5 t/m 11 jaar) dat volgens de ouders wel eens gepest wordt, naar frequentie en gemeente. De vraag over de gemoedstoestand wordt door ouders van kinderen die gepest werden minder positief ingevuld (figuur 7). Bij de kinderen die wekelijks gepest werden, kruiste slechts de helft van de ouders een blij gezichtje aan, bij de andere kinderen deed 79% van de ouders dit % GEPEST IN DE AFGELOPEN 3 MAANDEN 1 eenoudergezin 48% ander gezin 37% 46% geen moeite met rondkomen met rondkomen 37% leeftijd 8-11 jaar 41% leeftijd 5-7 jaar 34% 1) 5 t/m 11-jarigen. 5 Het percentage kinderen dat wel eens gepest werd is in relatief laag (3) en in 2 relatief hoog (41%, figuur 6). Het hoge percentage in wordt vooral verklaard door een relatief hoog percentage eenoudergezinnen en gezinnen die moeite hebben met rondkomen. niet wekelijks gepest heel somber somber beetje somber wekelijks gepest neutraal blij beetje blij heel blij 2) Het percentage gepeste kinderen is ook in, en relatief hoog, maar het verschil is bij deze gemeenten niet statistisch significant. Figuur 7: Gemoedstoestand van kinderen (5 t/m 11 jaar) die volgens de ouders wel of niet wekelijks gepest worden. 4-4 KINDERENONDERZOEK 2010

5 Pesten hangt ook samen met psychosociale problematiek. Van de kinderen die in de afgelopen 3 maanden wekelijks gepest werden, heeft 36% een risicoscore voor psycho - sociale problematiek (figuur 8). Dit is bijna vijf keer vaker dan bij kinderen die niet (wekelijks) gepest werden Van de kinderen die wekelijks gepest werden, maakt tweederde van de ouders zich (soms) zorgen om de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van het kind. Bij ruim vier op de tien waren de zorgen zodanig dat zij behoefte hadden aan deskundige hulp of advies. Dit is twee keer zo vaak als bij andere ouders. Dertig procent van de ouders met gepeste kinderen gaf aan dat de zorgen betrekking hadden op het gepest worden van hun kind. Ouders van gepeste kinderen hadden ook meer zorgen op het gebied van angst/onzekerheid/faalangst, sociaal contact/spelen, verdrietig/ - depressief zijn van hun kind. 1 totaalscore emotionele symptomen gedragsproblemen hyperactiviteit/- aandachtsstoornis problemen met omgang met anderen prosociaal gedrag niet wekelijks gepest wekelijks gepest Figuur 8: Percentage kinderen (5 t/m 11 jaar) met een risicoscore voor psychosociale problematiek, naar wel en niet wekelijks gepest worden. Colofon Factsheets in de reeks kinderen onderzoek 2010: 1 Onderzoeksopzet en achtergrondkenmerken 2 Thuissituatie, kinderopvang en opvoeding 3 Lichamelijke gezondheid 4 Psychosociale gezondheid 5 Roken en alcoholgebruik 6 Voeding, beweging en gewicht 7 Mondhygiëne en zwemvaardigheid 8 Seksuele en relationele vorming 9 Veiligheid en geweld 10 Samenvatting en kernboodschappen voor beleid Meer informatie GGD Zuid-Holland West Sector Gezondheidsbevordering Epidemiologie Postbus AB (079) info@ggdzhw.nl Maart KINDERENONDERZOEK 2010

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID 3 J O N G E R E N O N D E R Z O E K : 12-18 J A A R Jongerenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R THUISSITUATIE, KINDEROPVANG EN OPVOEDING K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 2 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied,

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 3 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID IJsselland PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jongerenmonitor 20 92% normaal risico op psychosociale problemen.3 jongeren School Klas 2 13-1 jaar Klas - jaar 86% goede ervaren gezondheid %* is op school gepest *van

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 4 jaar Jongerenmonitor In 0 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAAMSBEWEGING EN GEWICHT V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 4 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht 214-215 onderzoek onderzoeksperiode klas 2 VO 214-215 aantal mogelijke aandachtsleerlingen aantal vragenlijsten ingevuld 14 32 Medische problemen zien horen 9 heeft soms moeite met horen 17 2 ook met gehoorapparaat

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

1566 en 1567 Hoe zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren in Saendelft gezond blijven?

1566 en 1567 Hoe zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren in Saendelft gezond blijven? 1566 en 1567 Hoe zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren in Saendelft gezond blijven? 1 In paars de gegevens van de 13 tot 17-jarigen. ( screening JGZ, dwz niet-anoniem. Vragenlijsten: Emovo en JenJG)

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms 214 215 onderzoek onderzoeksperiode totaal aantal leerlingen klas 2 klas 2 sept 214 - juni 215 7857 aantal afwezig aantal aantal vragenlijsten tijdens screening vervolgonderzoeken ingevuld 336 288 7521

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente Olst-Wijhe 444 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Kinderen in Noord gezond en wel?

Kinderen in Noord gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Noord gezond en wel? 1 Wat valt op in Noord? Voor Noord zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 448 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** = betreft kinderen die online of achter de computer actief zijn ***** = beide eigen ouders: vader en + co-ouderschap

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 458 ouders van kinderen van een half tot twaalf jaar inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Kinderen in Oost gezond en wel?

Kinderen in Oost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Oost gezond en wel? 1 Wat valt op in Oost? Voor Oost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

testbestand school, gemeente X 10 % % heeft soms

testbestand school, gemeente X 10 % % heeft soms 216-217 onderzoek onderzoeksperiode totaal aantal leerlingen klas 2 klas 2 VO sep-nov 215 28 aantal afwezig aantal mogelijke aantal vragenlijsten tijdens screening aandachtsleerlingen ingevuld 12 74 (38%)

Nadere informatie

Gezondheid DEEL 1 LICHAMELIJKE GEZONDHEID. Ervaren gezondheid

Gezondheid DEEL 1 LICHAMELIJKE GEZONDHEID. Ervaren gezondheid JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Vragenlijst BaO2. voor ouders/verzorgers

Vragenlijst BaO2. voor ouders/verzorgers Vragenlijst BaO2 voor ouders/verzorgers 2013 2 Inleiding Deze vragenlijst gaat over de gezondheid en het welzijn van uw kind. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Het is belangrijk dat u bij alle vragen

Nadere informatie

Regio Brabant Noordoost* 10 % % heeft soms

Regio Brabant Noordoost* 10 % % heeft soms 13-14 onderzoek onderzoeksperiode klas 2 VO 13-14 aantal mogelijke aandachtsleerlingen aantal vragenlijsten ingevuld 1384 3787 Medische problemen zien horen 1 heeft soms moeite met horen 18 4 ook met gehoorapparaat

Nadere informatie

Jonge mantelzorgers FACT MANTELZORG. Eén op de zes jongeren geeft mantelzorg SHEET. Gelderland-Zuid. verslaafd gezinslid E-MOVO

Jonge mantelzorgers FACT MANTELZORG. Eén op de zes jongeren geeft mantelzorg SHEET. Gelderland-Zuid. verslaafd gezinslid E-MOVO Gelderland-Zuid E-MOVO 2015-2016 De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit het 4 e E-MOVO jongerenonderzoek. In 2015 werd dit onderzoek uitgevoerd onder ruim 10.000 leerlingen in het voortgezet

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** = betreft kinderen die online of achter de computer actief zijn ***** = beide eigen ouders: vader en moeder + co-ouderschap

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Gezondheidsonderzoek Vragenlijst voor ouders/verzorgers en leerlingen

Gezondheidsonderzoek Vragenlijst voor ouders/verzorgers en leerlingen Gezondheidsonderzoek Vragenlijst voor ouders/verzorgers en leerlingen Hoe gaat het met uw kind? Op deze vragenlijst kunt u aangeven wat goed gaat en waar u vragen of zorgen over heeft. Het laatste deel

Nadere informatie

6 Psychische problemen

6 Psychische problemen psychische problemen 6 Psychische problemen Gonneke Stevens In onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van jongeren is het relevant aandacht te besteden aan psychische problematiek, waarbij vaak een

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs

Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs Screening van de Jeugdgezondheidszorg in klas 2 over de schooljaren 2014-2017 Assen Willem Jan van der Veen Esther Huisman

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** = betreft kinderen die online of achter de computer actief zijn ***** = beide eigen ouders: vader en moeder + co-ouderschap

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** = betreft kinderen die online of achter de computer actief zijn ***** = beide eigen ouders: vader en moeder + co-ouderschap

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor * ** *** = Significant verschil, dit betekent dat het verschil niet toe te wijzen is aan toeval. = laag opl niveau is geen onderwijs tm mavo; = midden opl niveau

Nadere informatie

Resultaten screening VO2. 11 % % heeft soms

Resultaten screening VO2. 11 % % heeft soms onderzoek onderzoeksperiode aantal ingevulde vragenlijsten klas 2 VO sept 15 - juni 16 434 opleidingsniveau 81 29 69 Vmbo-b (basis) Vmbo-k (kader) Vmbo-g (gemengd) 19 Vmbo-t (theoretisch, mavo) 134 12

Nadere informatie

Handycard Zorgmonitor 1 SDQ en KIDSCREEN-27

Handycard Zorgmonitor 1 SDQ en KIDSCREEN-27 Handycard Zorgmonitor 1 SDQ en KIDSCREEN-27 SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) Meet de psychosociale aanpassing van de jeugdige. De SDQ wordt ingevuld door jeugdigen zelf (11-17 jaar) en ouders

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Zaanstad Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zaanstad. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs

Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs Screening van de Jeugdgezondheidszorg in klas 2 over de schooljaren 2014-2017 Hoogeveen Willem Jan van der Veen Esther Huisman

Nadere informatie

Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs

Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs Screening van de Jeugdgezondheidszorg in klas 2 over de schooljaren 2014-2017 Noordenveld Willem Jan van der Veen Esther

Nadere informatie

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel?

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? 1 Wat valt op in Nieuw-West? Voor Nieuw-West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Eerst wat algemene gegevens. Vragen over je lichaam. 1. In welke klas zit je?

Eerst wat algemene gegevens. Vragen over je lichaam. 1. In welke klas zit je? Eerst wat algemene gegevens. 1. In welke klas zit je? 2. Bij wie woon je de meeste dagen van de week? Je mag één antwoord geven. Ik woon: Bij mijn vader en moeder (samen) Ongeveer de helft van de tijd

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** = betreft kinderen die online of achter de computer actief zijn ***** = beide eigen ouders: vader en + co-ouderschap

Nadere informatie

Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs

Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs Screening van de Jeugdgezondheidszorg in klas 2 over de schooljaren 2014-2017 Borger-Odoorn Willem Jan van der Veen Esther

Nadere informatie

Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs

Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs Screening van de Jeugdgezondheidszorg in klas 2 over de schooljaren 2014-2017 Tynaarlo Willem Jan van der Veen Esther Huisman

Nadere informatie

Zo gezond zijn kinderen in de regio Amstelland en Diemen!

Zo gezond zijn kinderen in de regio Amstelland en Diemen! Zo gezond zijn kinderen in de regio Amstelland en Diemen! Factsheet Jeugdgezondheidsmonitor basisonderwijs 2011-2012 2 Waarom, wat en hoe? 2 Deze kinderen deden mee! 3 Lichamelijke gezondheid 4 Gewicht,

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

= laag opl niveau is geen onderwijs tm mavo; = midden opl niveau is mbo, havo en vwo; = hoog opl niveau is hbo en wo. ***

= laag opl niveau is geen onderwijs tm mavo; = midden opl niveau is mbo, havo en vwo; = hoog opl niveau is hbo en wo. *** Legenda achtergronddocument Kindmonitor * Voor de gemeente is op gemeenteniveau geen vergelijking mogelijk met 2011 en 2007. In die jaren onderzoek uit te voeren op plattelandsniveau. De resultaten van

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Waterland Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: 1. De samenvatting met daarin per onderwerp

Nadere informatie

Tabellenboek. GO Jeugd 2012

Tabellenboek. GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Leeswijzer... 5 Respons per gemeente...6 Ervaren gezondheid...7 Belemmering door ziekte/aandoening...8 Indicatieve score psychosociale problematiek...9

Nadere informatie

Kinderen in Zuidoost gezond en wel?

Kinderen in Zuidoost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuidoost gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuidoost? Voor Zuidoost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Auteurs Caroline Timmerman, epidemioloog Petra Boluijt, epidemioloog

Auteurs Caroline Timmerman, epidemioloog Petra Boluijt, epidemioloog Risicokinderen in de gemeente Oude IJsselstreek Auteurs Caroline Timmerman, epidemioloog Petra Boluijt, epidemioloog GGD Noord- en Oost-Gelderland, 1 mei 2015 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Methode... 3

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** = gaat over alle 4- tot 12-jarigen @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** ***** n 0 nb x getallen met decimalen @ = alleen 8 tot 12 jaar bevraagd Oranje

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Gemeente Wormerland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Wormerland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per onderwerp beschreven

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Landsmeer. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Landsmeer Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Landsmeer. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Regio Gelderland Midden

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Regio Gelderland Midden Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Regio Gelderland Midden H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor

Nadere informatie

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Oostzaan. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Regius College Wilhelminalaan Tabellenboek bij schoolrapportage Emovo 2015/2016

Regius College Wilhelminalaan Tabellenboek bij schoolrapportage Emovo 2015/2016 Tabellenboek bij schoolrapportage Emovo 2015/2016 Leeswijzer In dit tabellenboek zijn per onderwerp alle resultaten van uw school weergegeven in percentages (bovenste tabel). Deze resultaten zijn (waar

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Beemster. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht

Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht Gezondheid en leefstijl Psychosociale gezondheid Gezin School Vrije tijd Sociaaleconomische verschillen Verschillen naar wijk Trends Beschouwing Groep 7 en 8 van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Regius College VMBO en Praktijkonderwijs 2015/2016. Aanvullende tabellen bij schoolrapportage Emovo. Leeswijzer

Regius College VMBO en Praktijkonderwijs 2015/2016. Aanvullende tabellen bij schoolrapportage Emovo. Leeswijzer Aanvullende tabellen bij schoolrapportage Emovo 2015/2016 Leeswijzer In dit aanvullende tabellenboek zijn per onderwerp alle resultaten van uw school weergegeven in percentages. Deze resultaten zijn weergegeven

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Handleiding bij de SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) Nederlandstalige versie Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden

Handleiding bij de SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) Nederlandstalige versie Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden Handleiding bij de SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) Nederlandstalige versie Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden Oorsprong De SDQ is van oorsprong een Engelse vragenlijst die in 1997

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Wormerland en de regio (%) Wormerland 286 scholieren Onderwijstype en klas

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Wormerland en de regio (%) Wormerland 286 scholieren Onderwijstype en klas Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Rozendaal

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Rozendaal Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Rozendaal H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

De jeugd van tegenwoordig. Resultaten uit Gezondheidsonderzoek Jeugd 2016 Bestuurscommissie 6 juli 2017

De jeugd van tegenwoordig. Resultaten uit Gezondheidsonderzoek Jeugd 2016 Bestuurscommissie 6 juli 2017 De jeugd van tegenwoordig Resultaten uit Gezondheidsonderzoek Jeugd 2016 Bestuurscommissie 6 juli 2017 1 Inhoud Waartoe, hoe en wat? Wat kenmerkt de jeugd van tegenwoordig? Patronen voor preventie En verder

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor regio Noord- en Oost-Gelderland

Tabellenboek kindermonitor regio Noord- en Oost-Gelderland Tabellenboek kindermonitor regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018 Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor. De regionale resultaten van de Kindermonitor zijn

Nadere informatie

Inhoud. Hallo!...5. Wie is wie? Even voorstellen...7. Wat is mijn PrOP? PrOP opstellen Doelen voor mijn PrOP...19

Inhoud. Hallo!...5. Wie is wie? Even voorstellen...7. Wat is mijn PrOP? PrOP opstellen Doelen voor mijn PrOP...19 Inhoud Hallo!...5 Wie is wie? Even voorstellen...7 Wat is mijn PrOP?...9 1 PrOP opstellen...11 2 Doelen voor mijn PrOP...19 Ik verander mijn P!...23 3 Leren van anderen: het sociogram...25 4 Omgaan met

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor regio Achterhoek

Tabellenboek kindermonitor regio Achterhoek Tabellenboek kindermonitor regio GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018 Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor. De regionale resultaten van de Kindermonitor zijn beschreven in een E-magazine:

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor regio Noord-Veluwe

Tabellenboek kindermonitor regio Noord-Veluwe Tabellenboek kindermonitor regio GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018 Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor. De regionale resultaten van de Kindermonitor zijn beschreven in een E-magazine:

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

Tabellenboek kindermonitor regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe Tabellenboek kindermonitor regio GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018 Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor. De regionale resultaten van de Kindermonitor zijn beschreven in een E-magazine:

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor gemeente Oldebroek

Tabellenboek kindermonitor gemeente Oldebroek Tabellenboek kindermonitor gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018 Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor. De regionale resultaten van de Kindermonitor zijn beschreven in een E-magazine:

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor gemeente Voorst

Tabellenboek kindermonitor gemeente Voorst Tabellenboek kindermonitor gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018 Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor. De regionale resultaten van de Kindermonitor zijn beschreven in een E-magazine:

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor gemeente Zutphen

Tabellenboek kindermonitor gemeente Zutphen Tabellenboek kindermonitor gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018 Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor. De regionale resultaten van de Kindermonitor zijn beschreven in een E-magazine:

Nadere informatie

TABELLENBOEK ONDERZOEK KINDEREN 0 T/M 11 JAAR

TABELLENBOEK ONDERZOEK KINDEREN 0 T/M 11 JAAR TABELLENBOEK ONDERZOEK KINDEREN 0 T/M 11 JAAR GEMEENTE ZOETERMEER, 8 oktober 2007 Tabellenboek Onderzoek Kinderen 0 t/m 11 jaar 2006, GGD Zuid-Holland West, gemeente 1 1. Onderzoeksopzet en achtergrondgegevens...4

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor gemeente Hattem

Tabellenboek kindermonitor gemeente Hattem Tabellenboek kindermonitor gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018 Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor. De regionale resultaten van de Kindermonitor zijn beschreven in een E-magazine:

Nadere informatie