VERZOEKFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZOEKFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015"

Transcriptie

1 VERZOEKFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015 Gemeente Wageningen Olympiaplein EN WAGENINGEN plaats voor stempel Vul dit formulier volledig in en lever het in bij het team Financiën en Control, Postbus 1, 6700 AA Wageningen. Ook kunt het ingevulde formulier afgeven (bij voorkeur persoonlijk) bij de balie (geopend van uur) van het stadskantoor, Olympiaplein 1. Na inlevering krijgt u per post een ontvangstbevestiging thuis gestuurd. Dit is uw bewijs dat u het verzoek ingediend heeft. Voor hulp bij het invullen van het formulier kunt u een afspraak maken met de Inkomensbrigade van de gemeente Wageningen, telefoon: GEGEVENS AANVRAGER Naam en voorletter(s) : Adres : Postcode en Woonplaats : Telefoonnummer : man vrouw student Geboortedatum : Burgerservicenummer : GEZINSSAMENSTELLING/LEEFSITUATIE Kruis aan welke situatie op u van toepassing is: gehuwd/geregistreerd partnerschap/ongehuwd samenwonend/samenwonend zonder contract * ) alleenstaande ouder (als u als enig ouder samenwoont met kinderen jonger dan 18 jaar) alleenstaand * ) Als u samen met iemand anders in dezelfde woning woont en samen de lasten van de huishouding deelt, wordt u voor de wet gelijkgesteld met een gehuwde. Er is dan sprake van een gezamenlijke huishouding. U kunt een gezamenlijke huishouding voeren met uw vriend of vriendin, maar ook met bijvoorbeeeld uw neef, zuster of grootmoeder. Wanneer u alleen met uw ouders of met uw meerderjarige kinderen de woning deelt, geldt dat niet als een gezamenlijke huishouding. Wel is op u de kostendelersnorm van toepassing. NB Als in het vervolg van dit formulier naar uw gegevens gevraagd wordt, dan wordt bedoeld: de gegevens van u en/of uw partner(s). Geef hieronder de gegevens aan van de personen met wie u de woning deelt** ) : Naam en voorletters Burgerservicenummer Geboortedatum Relatie *** ) Student? **** ) ** ) vul al uw huisgenoten in, ook al behoren zij niet tot uw huishouden *** ) bijvoorbeeld vader, moeder, dochter, zoon, oom, tante, kennis, kamerhuurder **** ) aankruisen indien van toepassing

2 TOELICHTING Kwijtschelding, wat is dat? Belastingen zijn nooit leuk. Toch verlangen we van de overheid dat zij bepaalde taken uitvoeren. Om dat mogelijk te maken, moeten we met ons allen belasting betalen. Ook de gemeente heft belasting. We hebben met z'n allen afgesproken, dat iedereen daaraan meebetaalt. Iedereen is dus zelf verantwoordelijk voor het betalen van zijn belasting. Er kunnen echter situaties zijn, waarin het niet mogelijk is deze belasting te betalen. Daarvoor is er kwijtschelding mogelijk. Deze kwijtschelding geschied aan de hand van heldere, toetsbare criteria. Om te kunnen zien of u daaraan voldoet, moet u het formulier dat voor u ligt, invullen. Aan de hand van de door u ingevulde gegevens, kan de gemeente vervolgens beoordelen of u kwijtschelding kan krijgen of niet. Hoe werkt het? Voor u ligt het verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen U kunt hiervoor kwijtschelding aanvragen voor de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen: - hondenbelastingen (eerste hond ad 84,-); - afvalstoffenheffing (eerste set minicontainers); - rioolheffing; - leges paspoort/id-kaart (gedeeltelijk). U kunt één keer per jaar kwijtschelding voor AL deze gemeentelijke belastingen en heffingen aanvragen. U kunt uw verzoek vanaf eind januari inleveren. Een eventuele toekenning van kwijtschelding geldt ook voor aanslagen die in de loop van het jaar nog opgelegd gaan worden. Deze toekenning geld alleen voor het lopende belastingjaar. Volgend jaar moet u opnieuw een verzoek indienen. Lees de toelichting bij de vragen goed door en vul alles volledig in. Vult u bij een vraag iets in, stuur dan altijd bewijsstukken daarvan mee. U heeft bijvoorbeeld een auto, stuur dan een kopie van het kentekenbewijs mee. Onvolledig ingevulde aanvragen, of aanvragen waarbij de vereiste bijlagen ontbreken, zullen worden afgewezen! Indientermijn Voor volledige kwijtschelding, sluit de termijn voor het indienen van uw aanvraag op 31 mei Daarna is kwijtschelding maar beperkt mogelijk. Wat betreft de aanslag hondenbelasting dient u kwijtschelding aan te vragen voor het verstrijken van de tweede vervaldatum (voor de meeste belastingplichtigen is dat 31 mei 2015). Kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht kunt u het gehele jaar door aanvragen, met dien verstande, dat deze na 31 mei 2015 terugwerkt tot de eerste dag van de maand waarin het verzoek wordt ingeleverd. Voorbeeld: u vraagt kwijtschelding aan op 12 september 2015; dan krijgt u de afvalstoffenheffing en het rioolrecht nog slechts kwijtgescholden vanaf 1 september Wat gebeurt er vervolgens? Direct nadat u het verzoekformulier heeft ingeleverd, krijgt u een ontvangstbevestiging thuisgestuurd. Dit is uw bewijs dat u een verzoek heeft ingediend. Bewaar deze ontvangstbevestiging dan ook zorgvuldig. Uw verzoek wordt binnen 12 weken in behandeling genomen. U krijgt dan schriftelijk te horen of u wel of geen kwijtschelding krijgt. Als uw verzoek onvolledig is, krijgt u dat ook te horen. U krijgt dan 2 weken de tijd uw verzoek aan te vullen. Als u dan niet tijdig reageert, wordt het verzoek afgewezen. U had vorig jaar kwijtschelding, moet u het dan opnieuw aanvragen? Ja, u moet in principe elk jaar een nieuw verzoek indienen. Wel is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk automatische kwijtschelding te krijgen. Dat betekent dat de gemeente van te voren kijkt of u woon- en leef situatie, uw vermogen of uw inkomen veranderd is. Als er niets veranderd is, dan hoeft u geen formulier meer in te vullen. U krijgt aan het begin van het jaar hierover dan een brief. Daarin staat dat u automatische kwijtschelding heeft gekregen. Als u geen bericht heeft gekregen, dan heeft u geen kwijtschelding. Als u denkt er toch voor in aanmerking te komen, dan zult u het opnieuw moeten aanvragen. pagina 2 van 8

3 1. GEGEVENS VAN DE AANSLAGEN WAAROVER U KWIJTSCHELDING AANVRAAGT Hondenbelasting; aanslagnummer* ) Afvalstoffenheffing Rioolheffing Leges paspoort/id-kaart** ) ; aanschafdatum : (deze belasting wordt door Vitens geïnd) (deze heffing wordt door Vitens geïnd) : *) Dit nummer behoeft u alleen in te vullen, wanneer u de (gecombineerde) aanslag over dit jaar al heeft ontvangen. De meeste belastingplichtigen krijgen de aanslag dit jaar eind februari. ** ) Indien u en/of uw partner en/of minderjarige kinderen in 2015 een identiteitsbewijs heeft aangeschaft, kunt u een gedeelte van het betaalde bedrag terugkrijgen. U dient daarvoor een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. 2. DRIJVEN VAN EEN ONDERNEMING Bent u of is (een van) uw partner(s) ondernemer? nee, ga verder met vraag 3 Vul de volgende gegevens van uw onderneming in! 2a Handelsnaam: 2b Vestigingsadres: 3. BANK- EN GIROREKENINGEN, SPAARGELDEN, CONTANT GELD ED De aanwezigheid van vermogen kan de verlening van kwijtschelding in de weg staan. Wilt u precies weten hoeveel u mag bezitten, informeert u hier dan naar. De volledigheid en juistheid van de verstrekte gegevens kan bij de belastingdienst worden geverifieerd. Onjuiste dan wel onvolledige opgave leidt tot afwijzing van uw kwijtscheldingsverzoek. 3a Vul de gegevens van alle bank-/giro-/spaarrekeningen van u en uw partner(s) in: Rekeningnummer Saldo Rekeningnummer Saldo Voeg per rekening kopieën bij van de afschriften van de laatste maand (een volledig overzicht over de periode van 4 weken c.q. maand voorafgaande aan de indiening van het verzoek) 3b Bent u of uw partner(s) in het bezit van overige waardevolle bezittingen/papieren? nee, ga verder met vraag 4 Soort bezitting* ) Waarde * ) bijvoorbeeld contant geld, antiek, boot, caravan, vakantiehuis, geldswaardige papieren 4. BEZIT AUTO Bent u of uw partner in het bezit van één of meerdere auto's?, één; vul vraag 4a 4f in voor deze auto, meerdere; vul vraag 4a 4f in voor alle auto's nee, ga verder met vraag 5 4a Kenteken en bouwjaar: 4b Merk en type: 4c Kilometerstand pagina 3 van 8

4 4d Aankoopsom en aankoopdatum: 4e Is de auto gefinancierd? nee, ga verder met vraag 4f neem over van het financieringscontract: de aflossing per maand: openstaande schuld op dit moment: voeg een kopie van het financieringscontracht bij 4f Indien van toepassing kruis aan: de auto is onmisbaar, in verband met mijn ziekte/invaliditeit; geef een verklaring van een vertrouwensarts de auto is onmisbaar, in verband met de uitoefening van mijn beroep; geef in de toelichting de noodzaak aan 5. UITGAVEN Heeft u de afgelopen 12 maanden nog behoorlijke uitgaven gedaan gedaan? (Voor een alleenstaande meer dan 300,-; voor gehuwden meer dan 425,-) nee, ga verder met vraag 6 Vul in! Aankoopdatum Aankoopbedrag Omschrijving uitgaven 6. BEZIT EIGEN HUIS, VRUCHTGEBRUIK ED Bezit u of uw partner een huis of heeft u of uw partner het vruchtgebruik van een huis? nee, ga verder met vraag 7 adres, woonplaats: datum aankoop of verkrijgen van de woning: 6a Neem over van de laatste hypotheekafschrijving: huidige hypotheek schuld: bedrag rente en aflossing per maand: Voeg een kopie van de laatste jaargegevens van de hypotheekverstrekker bij 7. HUUR VAN WONING OF KAMER, HUURTOESLAG Huurt u (samen met uw partner) uw woning/kamer? nee, ga verder met vraag 8 7a Neem over van de laatste huurspecificatie bruto huur, zonder aftrek van huurtoeslag: Af: in de huur begrepen stook en/of servicekosten: kale huur: Voeg een kopie van de laatste huurspecificatie bij 7b Neem over van de laatste specificatie huurtoeslag andere tegenmoetkoming woonlasten Voeg een kopie van de laatste specificatie (bv de voorschotbeschikking Huurtoeslag 2015) bij pagina 4 van 8

5 8. INKOMSTEN UIT (KAMER)VERHUUR, KOSTGANGERS Vul in! inkomsten uit: (kamer)verhuur kostgangers 9. LOON, PENSIOEN, UITKERING, HEFFINGSKORTING, STUDIEFINANCIERING, ALIMENTATIE 9a Vul de gegevens van de afgelopen maand in!* ) Naam werkgever/uitkerende instantie (bijv. Sociale Verzekeringsbank, ABP, GAK, Gemeentelijke Sociale per per 4 per Dienst, Informatie beheer Groep) netto inkomsten week weken maand Voeg een kopie van de laatste specificatie(s) bij (bijvoorbeeld loonstrook) * ) Als u een onregelmatig inkomen heeft, is het inkomen van de afgelopen maand waarschijnlijk niet representatief. U moet dan gegevens over de afgelopen drie maanden invullen. U dient daarbij specificaties en bankafschriften van uw lopende rekening van deze drie maanden mee te sturen. 9b Vakantiegeld** ) over loon en/of uitkering per jaar Voeg een kopie van de specificatie(s) bij ** ) Uw vakantiegeld wordt meestal in de maand mei uitbetaald. Indien u dit jaar nog geen vakantiegeld heeft ontvangen, kunt u deze vraag openlaten. 9c Vul in! Andere inkomsten, zoals overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag, dertiende maand, per per 4 per bijverdienste, rente: inkomsten week weken maand Voeg een kopie van de laatste specificatie(s) bij (bijvoorbeeld loonstrook) 9d Heffingskorting/toeslagen die u rechtstreeks van de Belastingdienst ontvangt Heffingskorting/toeslag 2015: Voeg een kopie van de Voorlopige aanslag 2015 van de Belastingdienst bij 9e Ontvangen alimentatie voor de kinderen: andere alimentatie: 10. VERWACHTE TERUGGAVE BELASTINGDIENST 10a Heeft u aangifte inkomstenbelasting 2014 gedaan of ben u van plan dat nog te gaan doen? nee, ga verder met vraag 10c 10b Verwacht u geld terug te krijgen van uw aangifte inkomstenbelasting 2014? nee Zo ja, hoeveel verwacht u terug te krijgen? pagina 5 van 8

6 Heeft u al een Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 gekregen? nee, ga verder met vraag 10c *) Zo ja, wanneer heeft u de Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 gekregen? * ) Voeg een kopie van de Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 bij Heeft u al de Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014 gekregen? nee, ga verder met vraag 10c ** ) Zo ja, wanneer heeft u de Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014 gekregen? ** ) Voeg een kopie van de Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014 bij (datum) (datum) 10c Heeft u voor de jaren tot en met 2013 aangifte inkomstenbelasting gedaan, waarvan u dit jaar de definitieve aanslag heeft gekregen of welke u dit jaar nog verwacht te krijgen? nee, ga verder met vraag 11, verwacht ik nog te krijgen; Vul de onderstaande lijst in en stuur de voorlopige aanslag mee!, heb ik gekregen; Vul de onderstaande lijst in en stuur de definitieve aanslag mee! Vul in de te verwachten teruggave van de Belastingdienst over voorgaande jaren Belastingsoort jaar bedrag Voeg een kopie van de (voorlopige) aanslag van de belastingdienst bij 11. ZIEKTEKOSTENVERZEKERING, ZORGTOESLAG Vul de totale ziektekostenpremie in (basis en aanvullende verzekering) premie aanvrager: premie partner: premie minderjarige kinderen: + totaal: Voeg premiespecificaties (de polis van 2015) bij en een afschrift van de laatste betaling van de premie ontvangen zorgtoeslag: Voeg een kopie van de meest recente voorschotbeschikking Zorgtoeslag 2015 bij 12. BETAALDE ALIMENTATIE 12a Alimentatie betaald voor kinderen: 12b Alimentatie betaald aan vroegere echtgenoot: 12c Naam, adres vroegere echtgenoot: Voeg een kopie van de overeenkomst of het rechterlijk vonnis van de vaststelling van de alimentatie bij en een afschrift van de laatste overschrijving 13. OPENSTAANDE BELASTINGSCHULDEN Soort belasting, heffend orgaan openstaand bedrag betaling per maand Voeg een kopie van de laatste beschikking bij pagina 6 van 8

7 14.OVERIGE SCHULDEN Lening bij/schuld aan openstaande schuld aflossing per maand Voeg een kopie van de laatste specificatie bij 15. NADERE TOELICHTING Als u dat wilt kunt u hier een toelichting geven op uw situatie: 16. GEGEVENS GEMACHTIGDE Alleen invullen als dit formulier niet door de aanvrager zelf is ingevuld. Naam en voorletter(s) : Adres : Postcode en Woonplaats : Telefoonnummer : Voeg een kopie van het machtigingsbewijs bij 17. ONDERTEKENING Let op! Uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen als u de vragen die op u van toepassing zijn niet volledig heeft ingevuld. Let op! Het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens of het niet vermelden van gegevens die van toepassing zijn, kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en het alsnog invorderen van het kwijtgescholden bedrag. Let op! Uw verzoek om kwijtschelding wordt ook afgewezen als u niet alle gevraagde informatie en specificaties heeft bijgevoegd. De ondergetekende verklaart dat dit formulier duidelijk, stellig en zonder voorbehoud is ingevuld. Hij/Zij verklaart voorts er mee in te stemmen dat zonodig bij derden nadere inlichtingen worden ingewonnen. Tevens verleent hij/zij hierbij toestemming aan de invorderingsambtenaar van de gemeente Wageningen om de voor kwijtschelding relevante gegevens te controleren of op te vragen bij het SectorLoket van het InlichtingenBureau, het ministerie van SoZaWe, de Belastingdienst, het UWV en de RDW. Naam en voorletter(s) : Plaats : Telefoon: Datum : Handtekening : pagina 7 van 8

8 18. BIJLAGEN Kruis aan welke bijlages u meestuurt. Let op, stuur zowel uw gegevens als die van uw (fiscale) partner mee. kopieën van bankafschriften van al uw bank- en of girorekeningen, een volledig overzicht over de periode van 4 weken c.q. maand voorafgaande aan de indiening van het verzoek* ) ; een kopie koopcontract of betalingsbewijs van uw auto** ) ; een kopie van het kentekenbewijs deel I en II van uw auto** ) ; een verklaring van een vertrouwensarts i.v.m. gebruik auto** ) ; of een verklaring van de noodzaak voor het gebruik van een auto i.v.m. uw beroep** ) ; een kopie van de jaargegevens van uw hypotheekverstrekker** ) ; een kopie van de huurspecificatie** ) *** ) ; een kopie van de voor- en achterkant van het meest recente bericht van de Huurtoeslag 2015* ) ; een kopie beslissing vangnetregeling** ) *** ) ; kopie(ën) van de specificatie(s) van uw maandinkomsten* ) *** ) ; een kopie specificatie van uw netto pensioen** ) *** ) ; een overzicht van het netto door u ontvangen vakantiegeld (betreffende het jaar 2015)** ) ; een kopie van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting** ) ; een kopie specificatie van de door u te betalen premie(s) ziektekostenverzekering*) ***); een kopie van de voor- en achterkant van het meest recente bericht van de Zorgtoeslag 2015*); een kopie van de overeenkomst of het rechterlijk vonnis van de vaststelling van de alimentatie** ) ; een overzicht en specificatie van uw schulden en aflossingen per maand** ) *** ) ; een kopie specificatie van de voor- en achterkant van de voorlopige belastingteruggaaf 2015** ) ; machtigingsbewijs** ). * ) verplicht **) indien van toepassing *** ) de specificatie die betrekking heeft op de maand van indiening van het verzoek om kwijtschelding TENSLOTTE Heeft u het formulier voorzien van uw handtekening? U kunt het formulier opsturen naar het team Financiën en Control, Postbus 1, 6700 AA Wageningen. Ook kunt het ingevulde formulier afgeven (bij voorkeur persoonlijk) bij de balie (geopend van uur) van het stadskantoor, Olympiaplein 1. Voor hulp bij het invullen van het formulier kunt u een afspraak maken met de Inkomensbrigade van de gemeente Wageningen, telefoon: Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar (op werkdagen telefonisch bereikbaar op nummer ) Wageningen, februari 2015 N.B. Lever dit formulier uiterlijk 31 mei 2015 in, maar pas als u alle gegevens voor het jaar 2015 (voor zover gevraagd) compleet heeft!!! pagina 8 van 8

Postbus 1 3890 AA Zeewolde. Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Postbus 1 3890 AA Zeewolde. Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Zeewolde Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Zeewolde Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH. VERZOEKFORMULIER Kwijtschelding belastingen Gemeente Nuth GEGEVENS VAN DE AANSLAGEN WAARVOOR U OM KWIJTSCHELDING VRAAGT

GEMEENTE NUTH. VERZOEKFORMULIER Kwijtschelding belastingen Gemeente Nuth GEGEVENS VAN DE AANSLAGEN WAARVOOR U OM KWIJTSCHELDING VRAAGT GEMEENTE NUTH VERZOEKFORMULIER Kwijtschelding belastingen Gemeente Nuth GEGEVENS AANVRAGER Adres Postcode/woonplaats Geboortedatum BSN nummer Telefoonnummer Werk Prive GEGEVENS VAN DE AANSLAGEN WAARVOOR

Nadere informatie

Verzoek voor kwijtschelding van belastingen

Verzoek voor kwijtschelding van belastingen Verzoek voor kwijtschelding van belastingen Bij correspondentie of telefonisch contact dient u het subject- en aanslagbiljetnummer te vermelden. Gegevens aanvrager Achternaam Voorletters Man Vrouw Adres

Nadere informatie

Gegevens aanvrager / aanvraagster. Gegevens van de aanslagen waarvoor u om kwijtschelding vraagt. 1 Leefsituatie. Naam en voorletters.

Gegevens aanvrager / aanvraagster. Gegevens van de aanslagen waarvoor u om kwijtschelding vraagt. 1 Leefsituatie. Naam en voorletters. Aanvraagformulier Kwijtschelding Afdeling Publiekbalie, team Zorgloket Bezoekadres : Staringstraat 25, Gendringen Postadres : Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN Telefoon (0315) 292 292 Gegevens aanvrager /

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERZOEK KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE

AANVRAAGFORMULIER VERZOEK KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE AANVRAAGFORMULIER VERZOEK KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE Onvolledige (lees BELASTINGEN Uw eerst onderstaande wordt pas toelichting) gemeente kopieën uw Het verzoek aanvraagformulier van afwijzen. invulling

Nadere informatie

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Kwijtscheldingsverzoek terugzenden naar: Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Tav invorderingsambtenaar Postbus 47 2050 AA OVERVEEN Gegevens aanvrager Naam: Adres:

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Aanvraag Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen

Aanvraag Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen Aanvraag Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen Uw gegevens Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Gegevens van de aanslagen waarvoor u om kwijtschelding

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Krimpen aan den IJssel Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen van afvalstoffenheffing en/of onroerende zaakbelastingen en/of rioolheffing

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen U moet op alle vragen die op u van toepassing zijn volledig en naar waarheid antwoorden. Als u dat niet doet, zal uw verzoek worden afgewezen.

Nadere informatie

verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen 2016 (afvalstoffenheffing, OZB-eigenaar en rioolheffing). Uw verzoek

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken het formulier en stuur het zo snel mogelijk terug. U moet op

Nadere informatie

Postbus AA Zeewolde. Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen (uitgebreid)

Postbus AA Zeewolde. Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen (uitgebreid) Gemeente Zeewolde Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Zeewolde Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 voor ondernemers Door dit formulier in te vullen verzoekt u de gemeente Ede om in aanmerking te mogen komen voor kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Per 1 januari 2007 opereren de belastingdiensten van de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort gezamenlijk onder

Nadere informatie

VERZOEKFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Informatie: 0497-531299

VERZOEKFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Informatie: 0497-531299 VERZOEKFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Verzenddatum:.. Ontvangstdatum: Informatie: 0497-531299 Let op: Stuur alle gevraagde bijlagen mee!! 1. GEGEVENS AANVRAGER Voorletter(s) en

Nadere informatie

verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen 2015 (afvalstoffenheffing). Uw verzoek zal worden afgewezen als:

Nadere informatie

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum:

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Verzoekformulier voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2015 Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet terugzenden aan: Gemeente Lochem, Antwoordnummer 76, 7240 VB Lochem Informatie

Nadere informatie

Gegevens aanvrager Naam en voorletter(s)... Adres... Postcode en woonplaats...

Gegevens aanvrager Naam en voorletter(s)... Adres... Postcode en woonplaats... Verzoekformulier Kwijtschelding van belastingschuld. Gebruiksaanwijzing Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van de gemeentelijke belastingen. Beantwoord de vragen, onderteken het formulier en

Nadere informatie

Dien het verzoek om kwijtschelding binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen in.

Dien het verzoek om kwijtschelding binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen in. Weert, Onderwerp : kwijtscheldingsverzoek gemeentelijke belastingen BSN : Kenmerk : BV/Fin/Subjectnr. U wilt kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. Kwijtschelding kunt u aanvragen met

Nadere informatie

Verzoekformulier voor kwijtschelding

Verzoekformulier voor kwijtschelding Verzoekformulier voor kwijtschelding Dit verzoekformulier dient volledig naar waarheid te worden ingevuld en met alle gevraagde kopieën te worden opgestuurd naar: Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.a.v. het

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Tel (077) Fax (077) ` Bank nr. NL48RABO Website

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Tel (077) Fax (077) ` Bank nr. NL48RABO Website Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN BELASTING

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN BELASTING AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN BELASTING Datum uitreiking:... U dient dit formulier en bijlagen binnen 14 dagen na uitreiking in te leveren. Gegevens van de aanvrager: Naam + voorletters:... Adres:...

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Leiderdorp Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015 Gemeentehuis Willem-Alexanderlaan 1 2351 DZ Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Telefoon (071) 545 85 00 www.leiderdorp.nl

Nadere informatie

soort belasting jaar aanslagnummer bedrag 3 Leefsituatie

soort belasting jaar aanslagnummer bedrag 3 Leefsituatie publiekszaken VERZOEK OM KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN 1 Gegevens aanvrager (degene op wiens naam het biljet staat) Naam en voorletters: geslacht Ο Man Ο Vrouw Adres: Postcode en Woonplaats: Geboortedatum:

Nadere informatie

Kwijtschelding. van gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding. van gemeentelijke belastingen Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2015 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel. (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 Banknr. NL48RABO0123601150 Website:

Nadere informatie

Soort belasting Bedrag Jaar

Soort belasting Bedrag Jaar Gemeente Leiderdorp Gemeentehuis Statendaalder 1 2353 TH Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Telefoon (071) 545 85 00 Telefax (071) 589 56 91 www.leiderdorp.nl 1. Gegevens aanvrager: Naam Adres Postcode

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens:

Persoonlijke gegevens: AANVRAAGFORMULIER Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Let op : Niet door aanvrager in te vullen! Datum ontvangst aanvraag: Cliëntnummer: Werkprocesnummer: In behandeling bij: Persoonlijke gegevens:

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2019

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2019 Verzoek om kwijtschelding particulieren 2019 Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken het formulier en stuur het zo snel mogelijk terug. U moet op

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2016

Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2016 Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2016 Uw verzoek om kwijtschelding wordt in behandeling genomen op het moment dat dit formulier ingevuld en ondertekend is ingeleverd

Nadere informatie

Verzoek kwijtschelding belastingschuld voor particulieren

Verzoek kwijtschelding belastingschuld voor particulieren Middelen Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM VENRAY Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet www.venray.nl Verzoek kwijtschelding belastingschuld voor particulieren

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Leiderdorp Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentehuis Willem-Alexanderlaan 1 2351 DZ Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Telefoon (071) 545 85 00 Telefax

Nadere informatie

VERZOEK OM KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN

VERZOEK OM KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN VERZOEK OM KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN GEGEVENS AANVRAGER (degene op wiens naam het biljet staat) Huidig adres Geboortedatum BSN Hoe bent u bereikbaar? Zelfstandig ondernemer ja nee GEGEVENS AANSLAG

Nadere informatie

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 (Hier niets invullen!) Identiteitsnummer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2012

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2012 INLEVERDATUM: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2012 Datum aanslag:... Aanslagnummer:... Totaalbedrag aanslag:... Naam en voorletter(s) Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Let op! Vul bij de vragen 5 t/m 16 de gegevens in van uzelf en uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner.

Let op! Vul bij de vragen 5 t/m 16 de gegevens in van uzelf en uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner. publiekszaken VERZOEK OM KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN 1 Gegevens aanvrager (degene op wiens naam het biljet staat) Naam en voorletters: geslacht Ο Man Ο Vrouw Adres: Postcode en Woonplaats: e-mail adres:

Nadere informatie

Kwijtscheldingsnummer: (wordt ingevuld door de gemeente Diemen)

Kwijtscheldingsnummer: (wordt ingevuld door de gemeente Diemen) (Dit formulier dient uiterlijk zes maanden na dagtekening van het aanslagbiljet te zijn ingediend) Gemeente Diemen t.a.v. Belastingen Postbus191 1110 AD Diemen Telefoon 020 3144888 Fax 020 3144635 A A

Nadere informatie

Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers Terugzenden aan: Team Geo Informatie en Belastingen Postbus 91 8200 AB Lelystad Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers Openingstijden publieksbalie: ma t/m do. 9.00-100

Nadere informatie

Aanslagen waarvoor u kwijtschelding vraagt: Aanslag-/biljetnummer Belastingjaar Voor gemeente

Aanslagen waarvoor u kwijtschelding vraagt: Aanslag-/biljetnummer Belastingjaar Voor gemeente KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Gegevens aanvrager Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Burgerservicenummer: Telefoon: E-mail: Aanslagen waarvoor u kwijtschelding vraagt: Aanslag-/biljetnummer Belastingjaar

Nadere informatie

Kwijtschelding belastingen en heffingen, aanvraagformulier

Kwijtschelding belastingen en heffingen, aanvraagformulier Met dit formulier kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en heffingen aanvragen. Lees voor het invullen van het formulier de toelichting op pagina 5 en 6. 1. Gegevens aanvrager Voornamen

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2018

Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2018 Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2018 Uw verzoek om kwijtschelding wordt in behandeling genomen op het moment dat dit formulier ingevuld en ondertekend is ingeleverd

Nadere informatie

Verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Indien u een belastingaanslag heeft ontvangen voor gemeentelijke belastingen, kunt u voor dit bedrag om kwijtschelding verzoeken bij de gemeente.

Nadere informatie

Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor particulieren

Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor particulieren 12345 Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor particulieren Gebruiksaanwijzing Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting, premie volksverzekeringen en premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Toelichting Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van aanslagen GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Kwijtschelding is mogelijk voor (een deel van):

Nadere informatie

Verzoekschrift Kwijtschelding plaatselijke belastingen

Verzoekschrift Kwijtschelding plaatselijke belastingen Retour adres: Gemeente Son en Breugel Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel Verzoekschrift Kwijtschelding plaatselijke belastingen Uw soonlijke gegevens Naam en voorletters M /V Adres Postcode/woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Voor inlichtingen over dit formulier kunt u zich telefonisch in verbinding stellen met: Onroerende-zaakbelasting.

Voor inlichtingen over dit formulier kunt u zich telefonisch in verbinding stellen met: Onroerende-zaakbelasting. 1 VERZOEK kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Terugzenden aan: BS-nummer: De Invorderingsambtenaar (voorheen Sofi-nummer) Postbus 15 617 AA STEIN Inlichtingen Voor inlichtingen over dit formulier

Nadere informatie

aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier.indd 1 02/02/16 13:34 1. Gegevens aanvrager Burgerservicenummer (BSN)... Naam... Adres... Postcode... Woonplaats... Geboortedatum...

Nadere informatie

Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Belastingen en heffingen, kwijtschelding. Belastingen en heffingen, kwijtschelding. Een verzoek om kwijtschelding is mogelijk voor afvalstoffenheffing en rioolheffing en kan alleen aangevraagd worden door particulieren. Als u ondernemer bent,

Nadere informatie

VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015. Voorletter(s) en naam. Adres. Postcode en plaats. Telefoonnummer. Burgerservicenummer

VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015. Voorletter(s) en naam. Adres. Postcode en plaats. Telefoonnummer. Burgerservicenummer DSP 147 VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015 Met dit formulier kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. U moet alle vragen die op u van toepassing zijn volledig

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Naam Geboortedatum. Postcode en woonplaats. BSN nummer..

Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Naam Geboortedatum. Postcode en woonplaats. BSN nummer.. Gemeente Lisse Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 1. Naam Geboortedatum. Adres Postcode en woonplaats BSN nummer.. Op welk telefoonnummer bent u overdag bereikbaar? Wat is uw e-mail adres?

Nadere informatie

Naam: BSN-nummer: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Voorletter(s) en achternaam. Adres of verblijfplaats:

Naam: BSN-nummer: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Voorletter(s) en achternaam. Adres of verblijfplaats: Naam: BSN-nummer: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Uw persoonlijke gegevens 1. Vul uw persoonlijke gegevens in. Voorletter(s) en achternaam: _ Adres of verblijfplaats: Postcode

Nadere informatie

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015 Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015 Graag binnen drie maanden na de dagtekening van de aanslag inzenden. Let op: het inlichtingenformulier vind u onderaan dit document. Aan het college

Nadere informatie

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Gegevens aanvrager Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Burgerservicenummer: Telefoon: E-mail: Aanslagen waarvoor u kwijtschelding vraagt: Aanslag-/biljetnummer Belastingjaar

Nadere informatie

Aanslagen waarvoor u kwijtschelding vraagt: Aanslagbiljetnummer Belastingjaar Voor gemeente

Aanslagen waarvoor u kwijtschelding vraagt: Aanslagbiljetnummer Belastingjaar Voor gemeente KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Gegevens aanvrager Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Burgerservicenummer: Telefoon: E-mail: Aanslagen waarvoor u kwijtschelding vraagt: Aanslagbiljetnummer Belastingjaar

Nadere informatie

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Aanslagen waarvoor u kwijtschelding vraagt: Aanslag-/biljetnummer Belastingjaar Voor gemeente

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Aanslagen waarvoor u kwijtschelding vraagt: Aanslag-/biljetnummer Belastingjaar Voor gemeente KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Gegevens aanvrager Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Burgerservicenummer: Telefoon: E-mail: Aanslagen waarvoor u kwijtschelding vraagt: Aanslag-/biljetnummer Belastingjaar

Nadere informatie

Verzoekformulier 2015

Verzoekformulier 2015 Verzoekformulier 2015 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Postbus 200 7270 HA BORCULO T 0545-250 250 E info@gemeenteberkelland.nl 1. Gegevens aanvrager Voorletter(s) en naam Adres Postcode en

Nadere informatie

Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Postbus 54 7470 AB Goor telefoon : 0547-85 85 85 Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTEBELASTINGEN

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTEBELASTINGEN Postbus 3 9036 ZW Menaam Telefoon: 0518 452934 AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTEBELASTINGEN Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken het formulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding

Aanvraagformulier kwijtschelding Aanvraagformulier kwijtschelding Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen van de gebruikersaanslag Onroerende zaakbelasting voor een niet-woning en/of de Afvalstoffenheffing. Lees voor u gaat

Nadere informatie

Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers Terugzenden aan: Team Geo-Informatie en Belastingen Postbus 91 8200 AB Lelystad Aan dhr/ mw. Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers Openingstijden stadswinkel: ma Openingstijden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2017 AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 1. GEGEVENS AANVRAGER BURGERSERVICENUMMER (BSN)... NAAM... ADRES... POSTCODE... WOONPLAATS... GEBOORTEDATUM...-... -...TELEFOON... VROUW

Nadere informatie

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Dit formulier moet u binnen twee maanden na dagtekening van de belastingaanslagen indienen bij de gemeente. Lees voordat u dit formulier invult de toelichting

Nadere informatie

FORMULIER VERZOEK KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN T/M 2007 GEMEENTE ZALTBOMMEL

FORMULIER VERZOEK KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN T/M 2007 GEMEENTE ZALTBOMMEL FORMULIER VERZOEK KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN T/M 2007 Gebruiksaanwijzing GEMEENTE ZALTBOMMEL Met dit formulier kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen t/m het belastingjaar 2007

Nadere informatie

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 Graag binnen drie maanden na de dagtekening van de aanslag inzenden. Let op: het inlichtingenformulier vind u onderaan dit document. Aan het college

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2018 AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 1800488_Gemeente Leiderdorp_Aanvraagformulier_Kwijtschelding_2018.indd 1 13-02-18 14:40 1. GEGEVENS AANVRAGER BURGERSERVICENUMMER (BSN)...

Nadere informatie

Toelichting kwijtschelding belastingen

Toelichting kwijtschelding belastingen Toelichting kwijtschelding belastingen Wij adviseren u deze toelichting goed door te lezen voordat u kwijtschelding aanvraagt. AANVRAAG INDIENEN Indien u aan de door de Rijksoverheid gestelde criteria

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Afdeling Belastingen telefoonnummer (0341) 359 741 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraag Als u

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand 1. Persoonsgegevens Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Burgerservicenummer (BSN) * overleg kopie legitimatiebewijs Burgerlijke staat 0 Gehuwd 0 Ongehuwd

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2014

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2014 INLEVERDATUM:... AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2014 Gegevens van de belastingplichtige (aanslag op naam van) Naam en voorletter(s)... Adres... Postcode en woonplaats... Geboortedatum...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2019 AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 1900197_Gemeente Leiderdorp_Aanvraagformulier_Kwijtschelding_2019.indd 1 23-01-19 11:18 1. GEGEVENS AANVRAGER BURGERSERVICENUMMER (BSN)...

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen (rioolheffing en afvalstoffenheffing)

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen (rioolheffing en afvalstoffenheffing) Gegevens Om te zien of u recht heeft op kwijtschelding, moet u veel persoonlijke gegevens invullen. Daarom is het belangrijk dat de gemeente uw gegevens goed beschermt. Dat staat in de Wet bescherming

Nadere informatie

1. Wilt u het formulier helemaal invullen.

1. Wilt u het formulier helemaal invullen. Verzoek om kwijtschelding van belasting Datum aanvraag: Burgerservicenummer: Achternaam: Voorletter(s): Tussenvoegsel(s): Straatnaam: Huisnummer: Postcode: Huisletter of toevoeging: Woonplaats: Geboortedatum:

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding 2018

Aanvraagformulier kwijtschelding 2018 Aanvraagformulier kwijtschelding 2018 Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor belastingaanslagen die opgelegd zijn door de gemeente Zwartewaterland en voor de aanslagen van het waterschap

Nadere informatie

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ridderkerk

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ridderkerk Gemeente Ridderkerk Belastingen, Antwoordnummer 4, 2980 VB Ridderkerk Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ridderkerk Heeft u een laag inkomen (bijstandsniveau) en weinig vermogen? Dan kunt

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele inkomenstoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele inkomenstoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele inkomenstoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier vraagt u individuele inkomenstoeslag aan. Langsbrengen of opsturen Cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2010

GEMEENTE LITTENSERADIEL AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2010 GEMEENTE LITTENSERADIEL AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2010 Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken het formulier en stuur

Nadere informatie

GEMEENTE STAPHORST. Aanvraagformulier kwijtschelding 2016

GEMEENTE STAPHORST. Aanvraagformulier kwijtschelding 2016 Aanvraagformulier kwijtschelding 2016 Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor belastingaanslagen die opgelegd zijn door de gemeente Staphorst. U kunt iemand vragen om dit formulier voor

Nadere informatie

* doorhalen wat niet van toepassing is

* doorhalen wat niet van toepassing is AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Door invulling en ondertekening van dit formulier dient u een aanvraag voor kwijtschelding in. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier

Nadere informatie

Naam en voorletters. Naam en voorletters geboortedatum m/v partner/echtgenoot, zoon, enz.

Naam en voorletters. Naam en voorletters geboortedatum m/v partner/echtgenoot, zoon, enz. AANVRAAGFORMULIER VOOR KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN. GEGEVENS VAN DE BELASTINGSCHULDIGE Naam en voorletters : Adres : Postcode/woonplaats : Telefoon/mobiel: BSN nummer : IBAN

Nadere informatie

1) Uw persoonlijke gegevens Naam en voorletters : M /V. Postcode/woonplaats :...

1) Uw persoonlijke gegevens Naam en voorletters : M /V. Postcode/woonplaats :... VERZOEK OM KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 1) Uw persoonlijke gegevens Naam en voorletters : M /V Adres :. Postcode/woonplaats :..... Telefoonnummer : Geboortedatum :. 2) Aanslagnummer: Belastingjaar:

Nadere informatie

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ridderkerk

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ridderkerk Gemeente Ridderkerk Belastingen, Antwoordnummer 4, 2980 VB Ridderkerk Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ridderkerk Heeft u een laag inkomen (bijstandsniveau) en weinig vermogen? Dan kunt

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding 2017

Aanvraagformulier kwijtschelding 2017 Aanvraagformulier kwijtschelding 2017 Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor belastingaanslagen die opgelegd zijn door de gemeente Staphorst. U kunt iemand vragen om dit formulier voor

Nadere informatie

Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet formulier persoonlijk inleveren.

Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet formulier persoonlijk inleveren. Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen von Clermontplein 15 6291 AT Vaals Inlichtingen: Dhr. J. Ritzen tel. 043-3068522 Bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag (alleen de oneven

Nadere informatie

VERZOEK OM BETALINGSREGELING / UITSTEL VAN BETALING

VERZOEK OM BETALINGSREGELING / UITSTEL VAN BETALING VERZOEK OM BETALINGSREGELING / UITSTEL VAN BETALING Met het invullen en ondertekenen van dit formulier dient u een verzoek in om een betalingsregeling of uitstel van betaling. Het volledig ingevulde ondertekende

Nadere informatie

Handleiding bij het formulier Aanvraag kwijtschelding

Handleiding bij het formulier Aanvraag kwijtschelding GEMEENTE TERSCHELLING POSTBUS 14 8880 AA WEST - TERSCHELLING Handleiding bij het formulier Aanvraag kwijtschelding Met bijgevoegd formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.) Datum melding: (in te vullen door gemeente) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND 1. Persoonsgegevens: Naam: Telefoonnummer: Burgerservicenummer: Naam partner: (indien van toepassing) Burgerservicenummer

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND CLUSTER KLANT CONTACT CENTRUM Harmen Visserplein 1 Postbus 155 8300 AD Emmeloord Tel.: (0527) 63 39 11 TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Algemeen U vraagt bijzondere

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 1. Gegevens van de aanvrager Burgerservicenummer (bsn) Achternaam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mail

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 635 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek

Nadere informatie

GEMEENTE URK Postbus AB URK telefoon: openingstijden: ma / di. t/m do / vr

GEMEENTE URK Postbus AB URK telefoon: openingstijden: ma / di. t/m do / vr GEMEENTE URK Postbus 77 8320 AB URK telefoon: 0527-689868 openingstijden: ma. 9.00-12.30/14.00-16.30 di. t/m do. 9.00-12.30/14.00-16.30 vr. 9.00-12.30 Onderwerp: verzoek om kwijtschelding. Naam:.........................................................................

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding

Aanvraagformulier kwijtschelding Aanvraagformulier kwijtschelding Waarom dit formulier? Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Met dit formulier kunt u vragen om kwijtschelding. Ruimte voor gemeentestempel Vragen?

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen van de onroerende zaakbelasting eigenaar woning, de hondenbelasting (één hond), de afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

GEMEENTE URK Postbus AB URK telefoon: openingstijden: ma / di. t/m do / vr

GEMEENTE URK Postbus AB URK telefoon: openingstijden: ma / di. t/m do / vr GEMEENTE URK Postbus 77 8320 AB URK telefoon: 0527-689868 openingstijden: ma. 9.00-12.30/14.00-16.30 di. t/m do. 9.00-12.30/14.00-16.30 vr. 9.00-12.30 Onderwerp: verzoek om kwijtschelding. Naam:.........................................................................

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen Gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier kwijtschelding Volledig invullen en aankruisen indien van toepassing. 1. Gegevens aanvrager Voorletter(s) en naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer:

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding

Aanvraagformulier kwijtschelding Aanvraagformulier kwijtschelding Afdeling Belastingen In te vullen door de medewerker van de afdeling Belastingen Correspondentieadres Postbus 4024 4900 CA Oosterhout Telefoon (0162) 48 93 25 Bezoekadres

Nadere informatie

Minimaregeling, aanvraagformulier.

Minimaregeling, aanvraagformulier. Minimaregeling, aanvraagformulier. Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een minimaregeling van de Gemeente Hellevoetsluis. Informatie over de bestaande minimaregelingen kunt u nalezen

Nadere informatie

Naam en voorletters. Naam en voorletters geboortedatum m/v partner/echtgenoot, zoon, enz.

Naam en voorletters. Naam en voorletters geboortedatum m/v partner/echtgenoot, zoon, enz. AANVRAAGFORMULIER VOOR KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN. GEGEVENS VAN DE BELASTINGSCHULDIGE Naam en voorletters : Adres : Postcode/woonplaats : Telefoon/mobiel: BSN nummer : Bank/gironummer:

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 3.

Nadere informatie