Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kaders windenergie Súdwest Fryslân"

Transcriptie

1 - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari Open brief aan alle raadsleden van SWF, Vooruitlopend op de publicatie van mijn onderzoek naar het stemgedrag van u over de afgelopen zittingsperiode, hierbij alvast een eerste kattebelletje voor wat de windmolendiscussie betreft. Mogelijk gaat u hierover binnenkort weer in discussie. Heel belangrijk lijkt mij in deze discussie dat u nadere invulling geeft (of eist) van het begrip participatie door niet-vermogende inwoners. Nog nergens is voor de inwoners van Friesland concreet en betrouwbaar voorgerekend wat financieel precies hun privé voordeel is van participatie. Dat voordeel is er namelijk privé niet. Alleen nadelen. Wel wordt er veel gesuggereerd en mijn indruk is dat de windwolfjes zich vooral bewust zijn van het feit dat zonder draagvlak onder de bevolking e.e.a. niet gaat lukken. Hun belang is alleen zakelijk. Ze proberen dat belang slinks te verweven met een vals maatschappelijk belang. Zie mijn Rijke Groenmannen. Door de huidige moleneigenaren en hun (politieke) belangenorganisaties met hun kapitaalkrachtige achterban/lobby is vooral het voordelige financiële plaatje inmiddels overvloedig aan prospects gepresenteerd. Investeerders worden pas uitgenodigd door financiële Boetieks als alles al vergund is, de subsidies toegekend en de kredieten toegezegd. Zie mijn mail van 14 februari j.l. betreffende De Ambtenaar Hier wassen ook bestuurders naderhand hun handen in onschuld... Veel inspiratie en een vriendelijke groet. Simon Berndsen, Cornwerd

2 Kattebelletje Amendement VVD 1. Foarnommen beslút as opnommen yn it riedsútstel: - de Notysje Kaders Windenergie Súdwest Fryslân fêst te stellen. 2. Útsteld wurdt it foarnommen beslút neamd ûnder 1. oan te foljen mei: - de Notysje Kaders Windenergie Súdwest Fryslân fêst te stellen ûnder betingst dat kader G feroare wurdt en oanfolle as folget: - Het draagvlak voor windenergie binnen Súdwest-Fryslân wordt versterkt door in de discussie ook mogelijkheden voor substanciele participatie van inwonersvan Súdwest-Fryslân te betrekken; In overleg met de provinicie wordt gezocht naar participanten (in combinatie met sanering Kaderstelling F). Er kan worden geprofiteerd van de expertise die ondertussen is opgedaan bij andere projecten in het land of anderszins. In de beleidsnotitie wordt aan dit aspect nadere invulling gegeven; In overleg met de huidige windmoleneigenaren wordt gezocht naar de mogelijkheid te participeren in de nieuw te ontwikkelen zones met het doel de solitaire molens te verminderen om verrommeling van het landschap tegen te gaan. Taljochting: - Sjoen dat no yn de kadernotysje stiet dat der socht wurde kin nei partisipaasje en dat dat te frijbliuwend is; - Sjoen dat it grutste part fan it opstelde fermogen binnen Fryslân, yn Súdwest-Fryslân leit; - Sjoen dat 2 fan de 4 klusters, dy t troch de provinsje oanwiisd binne yn de houtkoolschets as te ûntwikkeljen, binnen Súdwest-Fryslân lizze; - Sjoen de provinsjale nijbouopjefte fan 350 MW, dêr t 250 MW útwreiding is en 100 MW ferfangende nijbou / sanearring is; - Sjoen dat de bydrage fan Súdwest-Fryslân no 40 % fan it totale fermogen yn Fryslân is; - Sjoen dat de gemeente Súdwest-Fryslân yn har nije wynmolebeliet de allinnesteande molens safolle mooglik opromje wol en de eigners meidwaan litte wol yn de nije klusters by en lâns de ôfslútdyk; - Sjoen dat Súdwest-Fryslân ek har ynwenners en doarpen meidwaan, partispearje litte wol yn de nije klusters; - It amendemint wurdt oannommen mei 26 stimmen foar (CDA 10, PvdA 4, FNP 6, VVD 4, CU 2) en 7 stimmen tsjin (GL 2, GB 2, D66 1, TTL 1, VL 1) Amendement 1 GL 1. Voorgenomen kaders zoals opgenomen in de Notitie Kaders windenergie Súdwest Fryslân : A. Windenergie past binnen duurzame energiemix Súdwest Fryslân B. Geen nieuwe solitaire molens maar clustering C. Niet overal clusters: zonering noodzakelijk D. Twee zones: (a) IJsselmeer langs Afsluitdijk en (b) Kop Afsluitdijk. Elders niet. E. Clusters krijgen forse impact: consequenties accepteren maar wel afstemmen op diverse belangen zoals woonomgeving, natuur, landschap en recreatie F. Nieuwbouw in clusters combineren met sanering solitaire molens G. Nieuwbouw niet mogelijk zonder draagvlak: zoeken naar mogelijkheden voor Participatie. 2. Voorgenomen kaders zoals opgenomen in de Notitie Kaders windenergie Súdwest Fryslân, genoemd onder 1 te wijzigen in: B. Geen nieuwe solitaire molens, zonder dat daar aantoonbaar draagvlak voor is/ komt in de omgeving. C. Nieuwe clusters zijn alleen mogelijk in samenspraak, met participatie en met draagvlak in de omgeving. D. Bij voorkeur twee zones: (a) IJsselmeer langs Afsluitdijk en (b) Kop Afsluitdijk.

3 E. Clusters krijgen forse impact: consequenties accepteren maar wel afstemmen op diverse belangen zoals woonomgeving, natuur, landschap, recreatie en een toename van draagvlak voor duurzame energie. F. Nieuwbouw in clusters combineren met sanering solitaire molens moet leiden tot meer draagvlak in de omgeving. Toelichting: GroenLinks vindt dat windenergiebeleid moeten dienen als instrument om het kernenbeleid te ondersteunen. Energieopwekking moet meehelpen de gemeenschapszin te bevorderen. Door windmolens samen met dorpen, steden en gemeenschappen te exploiteren en de molens dienend te laten zijn aan het cultureel maatschappelijke leven in dorpen, steden en kernen, zal het draagvlak onder burgers toenemen. Dat zal ertoe leiden dat sommige kernen (in meerderheid) kiezen voor windenergie en sommige kernen kiezen voor alternatieve bronnen. Voorop staat dat onze burgers beter worden van het toestaan van energieprojecten. Voorop staat dat windenergie van onderen op gedragen wordt en daardoor kan rekenen op een breed draagvlak in onze gemeenschappen. GroenLinks ziet windmolens naar aard en schaal in het landschap. De gemeente is door de bestemmingsplannen bevoegd om een maximale hoogte vast te stellen. Een dorpsmolen tot maximaal 40 a 45 meter bij een dorp (kleine kern) is volgens GroenLinks realistisch. Daarnaast kunnen er in of nabij de stad bijvoorbeeld op industrieterreinen grotere stadsmolens (tot 100 meter) komen. Deze ontwikkeling is alleen mogelijk als dit dorps- of stadsmolens betreft en de betreffende dorpen en steden daar duurzaam profijt van hebben. Daardoor neemt het draagvlak voor duurzame energie toe. Als er mogelijkheden zijn om draagvlak voor duurzame energie te vinden in de gemeenschap, dan moeten die mogelijkheden voorop staan. De mogelijkheden op windenergiegebied die er in deze gemeente zijn, moeten benut worden. GroenLinks is ervan overtuigd dat de gemeente Súdwest- Fryslân zelf baas is over haar grondgebied en dat zij samen met haar burgers en bedrijven een energieneutrale gemeente moet en kan nastreven. Van onderen op in plaats van door provincie en rijk bepaald. Daarbij heeft de gemeente SWF de regie, het initiatief en de mogelijkheden. Onderdeel B: van het amendement wordt verworpen met 3 stemmen voor (GL 2, VL 1) en 30 stemmen tegen (CDA 10, PvdA 4, FNP 6, VVD 4, GB 2, D66 1, CU 2, TTL 1). Onderdeel C: van het amendement wordt verworpen met 2 stemmen voor (GL 2) en 30 stemmen tegen(cda 10, PvdA 4, FNP 6, VVD 4, GB 2, D66 1, CU 2, TTL 1). Waarbij VL zich onthouden heeft van stemming. Onderdeel D: van het amendement wordt verworpen met 3 stemmen voor (GL 2, VL 1) en 30 stemmen tegen (CDA 10, PvdA 4, FNP 6, VVD 4, GB 2, D66 1, CU 2, TTL 1) Onderdeel E: van het amendement wordt verworpen met 4 stemmen voor (GL 2, D66 1, VL 1) en 29 stemmen tegen (CDA 10, PvdA 4, FNP 6, VVD 4, GB 2, D66 1, CU 2, TTL 1). Onderdeel F: van het amendement wordt verworpen met 4 stemmen voor (GL 2, D66 1, VL 1) en 29 stemmen tegen (CDA 10, PvdA 4, FNP 6, VVD 4, GB 2, D66 1, CU 2, TTL 1). Amendement 2 GL 1. Voorgenomen kaders zoals opgenomen in de Notitie Kaders windenergie Súdwest-Fryslân : A. Windenergie past binnen duurzame energiemix Súdwest-Fryslân B. Geen nieuwe solitaire molens maar clustering C. Niet overal clusters: zonering noodzakelijk D. Twee zones: (a) IJsselmeer langs Afsluitdijk en (b) Kop Afsluitdijk. Elders niet E. Clusters krijgen forse impact: consequenties accepteren maar wel afstemmen op diverse belangen zoals woonomgeving, natuur, landschap en recreatie F. Nieuwbouw in clusters combineren met sanering solitaire molens G. Nieuwbouw niet mogelijk zonder draagvlak: zoeken naar mogelijkheden voor Participatie. 2. Voorgenomen kaders zoals opgenomen in de Notitie Kaders windenergie Súdwest- Fryslân genoemd onder 1. aan te vullen met: X. Grote Clusters (50 MW +) kunnen alleen gerealiseerd worden als er regiomolens mee ontstaan. Toelichting:

4 GroenLinks vindt dat windenergiebeleid moeten dienen als instrument om het kernenbeleid te ondersteunen. Energieopwekking moet meehelpen de gemeenschapszin te bevorderen. Door windmolens samen met dorpen, steden en gemeenschappen te exploiteren en de molens dienend te laten zijn aan het cultureel maatschappelijke leven in dorpen, steden en kernen, zal het draagvlak onder burgers toenemen. Voorop staat dat onze burgers duurzaam beter worden van het toestaan van (grote) energieprojecten. Regiomolens zijn dorpsmolens in het groot. De gehele gemeente kan van regiomolens profiteren en eraan meedoen. GroenLinks is ervan overtuigd, dat de gemeente Súdwest- Fryslân zelf baas is over haar grondgebied en dat zij samen met haar burgers en bedrijven een energieneutrale of zelfs een energiepositieve gemeente moet en kan nastreven. Daarbij heeft de gemeente SWF de regie en de mogelijkheden. Het amendement wordt verworpen met 10 stemmen voor (FNP 6, GL 2, D66 1, VL 1) en 23 stemmen tegen (CDA 10, PvdA 4, VVD 4, GB 2, CU 2, TTL 1) Amendemint FNP 1. Foarnommen beslút as opnommen yn it riedsútstel: - de Notysje Kaders Wynenerzjy Súdwest-Fryslân fest te stellen. 2. Útsteld wurdt it foarnommen beslút neamd ûnder 1. oan te foljen mei: - de Notysje Kaders Wynenerzjy Súdwest-Fryslân fest te stellen ûnder betingst dat kader G oanfolle wurdt mei: Van de totaal te bouwen MW s de verhouding 50/50% aan te houden. 50% voor sanering en 50% voor nieuwe initiatieven van burgers en dorpen/wijken. Taljochting: Om benammen de partisipaasje fan boargers en doarpen/wiken te boargjen. Bygelyks as der 400 MW pleatst wurde kin, dan ha molenbesitters, partikulieren en doarpen, de kâns om 200 MW nij te bouwen, op kondysje dy t yn it rapport neamd binne nm.1:3 MW De oare 200 MW wurdt reservearre foar boargers en oare doarpen/wiken dy t yn wynenrzjy ynfestearje wolle. Om fourtgong te hâlden sille der tiidslimiten fêststeld wurde moatte. Wurde oantallen net helle, dan kinne grutynfestearders yn dat gat springe en/of de noarm 1:3 wurdt ferromme. Ien en oar dúdlik útwurkje yn de beliedsnotysje. It amendemint wurdt fersmiten mei 12 stimmen foar (FNP 6, GL 2, D66 1, CU 2, VL 1) en 21 stimmen tsjin (CDA 10, PvdA 4, VVD 4, GB 2, TTL 1) Amendement CDA 1. Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel: - de notitie Kaders Windenergie Súdwest Fryslân vast te stellen 2. Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. aan te vullen: - de notitie Kaders Windenergie Súdwest Fryslân vast te stellen onder voorwaarde dat kader D op blz. 4 en op blz. 16 van de notitie als volgt wordt aangepast: In beginsel twee zones: (a) IJsselmeer langs Afsluitdijk en (b) Kop Afsluitdijk. De opsomming van zones is niet limitatief - aan het vijfde aandachtspunt onder kader D op blz. 16 van de notitie toe te voegen: Aanvullende gebieden niet op voorhand uitsluiten als blijkt dat er niet voldoende ruimte is in de onder a en b genoemde zones. Toelichting: Door nu reeds te kiezen voor een limitatieve opsomming van slechts twee zones, wordt een eventueel gewenste keuze in de toekomst voor een of meer andere zones gefrustreerd. Het is van belang de keuzes voor een of meer andere zones dan de twee benoemde zones open te laten, om in de toekomst flexibel in te kunnen spelen op aandachtspunten, zoals daar zijn: - de mate van beschikbaarheid van fysieke ruimte binnen de genoemde twee zones om alle gewenste ontwikkelingen rond windenergie een plek te kunnen geven; - de gewenste participatie van burgers en andere stakeholders.

5 Het amendement wordt aangenomen met 23 stemmen voor (CDA 10, PvdA 4, VVD 4, GL 2, D66 1, CU 2) en 10 stemmen tegen (FNP 6, GB 2, TTL 1, VL 1) Motie 1 TTL Gehoord de beraadslaging; overwegende dat: - Het college in haar notitie Kaders Windenergie Súdwest-Fryslân voorstelt om voor het clusteren van windmolens te kiezen voor de zones IJsselmeer langs de Afsluitdijk en de Kop Afsluitdijk. - Er onduidelijkheid bestaat over de mate van draagvlak voor de twee voorgestelde zones. - Voor en tegenstanders van windenergie hebben aangegeven graag de discussie aangaan met de inwoners van Súdwest-Fryslân. - De bouw van clusters windmolens grote impact heeft op de woonomgeving, de natuur en het landschap. Dictum: Verzoekt het college: Gehoor te geven aan de oproep van voor- en tegenstanders van windenergie om niet zonder inspraak van de inwoners van Súdwest-Fryslân te kiezen voor de twee voorgestelde zones. en gaat over tot de orde van de dag. De motie wordt verworpen met 2 stemmen voor (TTL 1, VL 1) en 31 stemmen tegen (CDA 10, PvdA 4, FNP 6, VVD 4, GL 2, GB 2, D66 1, CU 2) Motie 2 TTL Gehoord de beraadslaging; overwegende dat: - De door zonnepanelen opgewekte energie zonder subsidie, vanaf volgend jaar goedkoper is dan gewone energie. - De door windmolens opgewekte energie zonder subsidie duurder is dan gewone energie - Er in onze gemeente grote maatschappelijk bezwaren bestaan tegen de bouw van de steeds groter wordende windmolens. - Door de nieuwbouw van clusters van windmolens een onrendabele wijze van energieopwekking in stand wordt gehouden en verder wordt uitgebouwd. - alle kapitaalgoederen en dus ook windmolens een gelimiteerde levensduur kennen. - het saneren van bestaande solitaire windmolens een kwestie van tijd is, indien vervanging van windmolens niet wordt toegestaan. - Met de ontwikkeling van deze clusters er steeds meer geld en middelen worden geïnvesteerd in een onrendabele energieopwekking, wat ten kostte gaat van een rendabele en milieuvriendelijke vorm van energieopwekking, namelijk zonnestroom. - Het niet koppelen van solidaire molens met nieuwbouw clusters discussies over de zogenoemde 'saneringsverhouding' voorkomt. - Het niet koppelen bovendien leidt tot ruimere participatiemogelijkheden indien deze met de huidige nieuwe ontwikkelingen überhaupt nog opportuun zijn. Dictum: Verzoekt het college zich maximaal in te spannen om vervanging van bestaande molens te voorkomen. en gaat over tot de orde van de dag. De motie wordt verworpen met 1 stem voor (TTL) en 32 stemmen tegen(cda 10, PvdA 4, FNP 6, VVD 4, GL 2, GB 2, D66 1, CU 2, VL 1) Moasje CU It beried heard; fan betinken dat: wynenerzjy yn Fryslân op it grûngebied fan ús gemeente echt de kans krije moat om alternative enerzjy op te wekken, wynenerzjy, sûnder goeie opslach, gjin permaninte stroom fan enerzjy betsjuttet, it foarearst wol de iennige alternative foarm is, die der signifikant ta docht, oare duorsume enerzjyfoarmen op ús grûngebied ek in kans krije moatte,

6 de blue energy fariant in mooglike foarm fan permaninte duorsume enerzjy foarmje kin, de oerlêst fan wynmounen foar de omjouwing kompensaasje fertsjinnet, fan miening dat de benedigde middelen liend wurde kinne, de opbringsten benutte wurde kinne foar it ôflossen fan de wynenerzjyprojekten, in part fan de opbringsten benutte wurde kinne foar finansiering fan maatskiplike projekten yn de neiste omjouwing. de ekstra opbringsten ynset wurde kinne foar echt duorsume oplossings op ús grûngebied, der histoarysk sjoen mominteel frijwol gjin legere tariven tinkber binne foar gemeentlike langrinnende lieningen by de BNG Dictum: - ropt it kolleezje op ûndersyk te dwaan nei de mooglikheden om mei it each de takomst as gemeente nammens alle ynwenners fan de gemeente Súdwest-Fryslân te partisipearjen yn ús lokale wynparken. en giet oer ta de oarder fan de dei. De moasje wurdt ynlutsen. Besluit: De Notysje Kaders Windenergie Súdwest Fryslân fêst te stellen ûnder de betingsten dat: - kader D op blz. 4 en op blz. 16 van de notitie als volgt wordt aangepast: In beginsel twee zones: (a) IJsselmeer langs Afsluitdijk en (b) Kop Afsluitdijk. De opsomming van zones is niet limitatief - aan het vijfde aandachtspunt onder kader D op blz. 16 van de notitie toe te voegen: Aanvullende gebieden niet op voorhand uitsluiten als blijkt dat er niet voldoende ruimte is in de onder a en b genoemde zones. - kader G feroare wurdt en oanfolle as folget: Het draagvlak voor windenergie binnen Súdwest-Fryslân wordt versterkt door in de discussie ook mogelijkheden voor substanciele participatie van inwoners van Súdwest-Fryslân te betrekken; In overleg met de provinicie wordt gezocht naar participanten (in combinatie met sanering Kaderstelling F). Er kan worden geprofiteerd van de expertise die ondertussen is opgedaan bij andere projecten in het land of anderszins. In de beleidsnotitie wordt aan dit aspect nadere invulling gegeven; In overleg met de huidige windmoleneigenaren wordt gezocht naar de mogelijkheid te participeren in de nieuw te ontwikkelen zones met het doel de solitaire molens te verminderen om verrommeling van het landschap tegen te gaan. Bovengenoemd besluit wordt genomen met 29 stemmen voor (CDA 10, PvdA 4, FNP 6, VVD 4, GB 2, D66 1, CU 2) en 4 stemmen tegen (GL 2, VL 1, TTL 1) - E i g e n W i n d -

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN

WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN WAT HEEFT DIT MET WINDENERGIE TE MAKEN? Begrafenisvereniging Zurich in nieuw pak gestoken Judovereniging Witmarsum nieuwe mat WAT HEEFT DIT MET WINDENERGIE

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Motie Onderwerp Stemming

Motie Onderwerp Stemming Programma 1 Samenleving Motie Onderwerp Stemming P1-M1 P1-M2 P1-M3 Accommodatiebeleid - CDA er tegengestelde zaken staan op blz. 10 ten opzichte van blz. 20 inzake multifunctionele accommodaties een pro-actieve

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Besluitenlijst. Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016

Besluitenlijst. Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016 Raadsvergadering : 29 juni 2016 Agendapunt : 2a Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016 Aanwezig: Voorzitter De heer F. Veenstra Griffie Mevr. H.A. van Dijk Beekman,

Nadere informatie

MOASJE. Sjoen de presintaasje fan de PowerPoint op yn it NDC gebou yn Ljouwert.

MOASJE. Sjoen de presintaasje fan de PowerPoint op yn it NDC gebou yn Ljouwert. MOASJE Troch de griffy yn te foljen Nr: Nei oanlieding fan agindapunt nr. Underwerp: Moasje oer in net op e wurklist opnommen ûnderwurp De rie fan e gemeente, yn gearsit op. Sjoen de presintaasje fan de

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd Stichting Opschalingscluster Sieswerd Schwartzenbergweg 3 8743 KX HICHTUM 06 46257129 sieswerd@sieswerd.nl Aan: Fryslân foar de Wyn info@fryslanfoardewyn.nl Kenmerk: --- Datum: 1 juli 2014 Bijlagen: ---

Nadere informatie

steaten Noordstra, lepie

steaten Noordstra, lepie Noordstra, lepie Van: Aan: Onderwerp: Statengriffie provinsje Fryslân Dorpsbelang RE: Standpunt Dorpsbelang Burgwerd inzake windturbineparken in Friesland Geachte mevrouw Mulder U mail zal ter kennis worden

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde In te vullen door de griffier Amendement nr. / Paraat GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 16 oktober 2013,mrhèi, 7b Stand van zaken Moties en Toezeggingen Toelichting

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma,

de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 10 juni 2009, voortgezet op 16 juni 2009. Aanvang 10 juni: 10.00 uur. 16 juni: 17.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin,

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014 Motieboek 2014 1 MOTIEBOEK 2014... 1 19 FEBRUARI 2014... 3 140219 MOTIE PUBLIEKE VERANTWOORDING BIJ REGIONALISERING INGEDIEND DOOR HELE RAAD... 3 Aangenomen... 3 140219 MOTIE MIENSKIPSSOARCH VVD, D66,

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest Fryslân d.d. 27 juni 2013

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest Fryslân d.d. 27 juni 2013 Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest Fryslân d.d. 27 juni 2013 Voorzitter : dhr. drs. H.H. Apotheker wnd. Griffier : mw. G.W. Stegenga Aanwezig CDA : mw. P.B. van den Akker, dhr. D. Attema,

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Comité Hou Friesland Mooi

Comité Hou Friesland Mooi Comité Hou Friesland Mooi Oktober 2012 ineens Fryslân Windstreek 2012 Hier 40 tot 100 windturbines van 180 meter In IJsselmeer nog meer: 75 tot 150 Vergadering Zurich: Comité Hou Friesland Mooi Eerste

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK

OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK Leeuwarden, 21 maart 2013 Een praatstuk over de toekomstige grenzen van Leeuwarden Het bestuurlijk landschap in Friesland zal er de komende jaren waarschijnlijk

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015

Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB)

Nadere informatie

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân wil onderzoek gaan doen naar de overeenkomst van

Nadere informatie

Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga

Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga Klaas Hettinga Mark de Roo Michiel Mosterman Govert Geldof Bindert Kloosterman Catharina Botermans Jo Bosma Jan Bos

Nadere informatie

/ /41 FRYSLAN. In te vullen door de griffier. Amendement nr. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

/ /41 FRYSLAN. In te vullen door de griffier. Amendement nr. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde In te vullen door de griffier FRYSLAN Amendement nr. Paraaf / /41 AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 21 mei 2014 01 B Vaarwegenverordening Fryslân Toelichting op het amendement:

Nadere informatie

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam:

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam: Beslutelist Ried Gearkomste : 18 desimber 2014 Agindapunt : 21 Status : Beslútfoarmjend Stuknûmer : S2014-20951 Mei kundskip ôfwêzich : W.A. Meinema-Scheepsma (GrienLinks) en S.I. van der Meulen (PvdA)

Nadere informatie

Nije enerzjy foar Fryslân. september 2013

Nije enerzjy foar Fryslân. september 2013 Nije enerzjy foar Fryslân september 2013 Inleiding Nije enerzjy foar Fryslân - 1 Nije enerzjy foar Fryslân Nije enerzjy foar Fryslân geeft een beeld van feiten en cijfers op het gebied van duurzame energie.

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014. Amend. Financiële recapitulatie

Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014. Amend. Financiële recapitulatie Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014 Motie/ Onderwerp Amend. Financiële recapitulatie Stemming FR - M1 Versneld afschrijven maatschappelijk nut CU versneld

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 2012 (17.00 uur)

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 2012 (17.00 uur) VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 12 (17.00 uur) 5 Voorzitter: Griffier: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester mevrouw W.J.M.A. Jansen,

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 6 april 2017

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 6 april 2017 Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 6 april 2017 Voorzitter Griffier Aanwezig CDA PvdA FNP VVD SP D66 GB-TTL ChristenUnie GroenLinks Afwezig Mede aanwezig : dhr. H.H. Apotheker : mw.

Nadere informatie

Houtskoolschets Windstreek 2011

Houtskoolschets Windstreek 2011 Windenergie in Fryslân, voorgeschiedenis Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Houtskoolschets

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

Si.dwest- Frys Iân. 1 11111 Nul NIN 1111 IIINI 111111111111111 IINI 1111 Nil 1111. Gemeente. Uw kenmerk: - Provinciale

Si.dwest- Frys Iân. 1 11111 Nul NIN 1111 IIINI 111111111111111 IINI 1111 Nil 1111. Gemeente. Uw kenmerk: - Provinciale Telefoon: 051 5-48 90 00 Uw kenmerk: - Provinciale Ons nummer: U14.01 0871 1 11111 Nul NIN 1111 IIINI 111111111111111 IINI 1111 Nil 1111 Behandeld door: cie heer B.C. Star 8900 HM LEEUWARDEN Staten van

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Ons nummer: R14.000045 *R14.000045* Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân O.0000001E. standpunten windenergie Raadsvergadering van 20 februari 2014

Ons nummer: R14.000045 *R14.000045* Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân O.0000001E. standpunten windenergie Raadsvergadering van 20 februari 2014 Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân O.0000001E Ons nummer: R14.000045 *R14.000045* Onderwerp standpunten windenergie Raadsvergadering van 20 februari 2014 Commissie n.v.t. Commissievergadering van Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009.

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Aanvang: op 4 november 10.00 uur. op 7 novemer: 09.00 uur. Voorzitter: bij beide vergaderingen:

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

-FrysIân. Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013. Geachte Statenleden,

-FrysIân. Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013. Geachte Statenleden, adviseur Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013.. :L ark -FrysIân Geachte Statenleden, Graag willen we u bij deze persoonlijk uitnodigen voor een informatieavond over Windpark Fryslân op dinsdag 25 juni aanstaande

Nadere informatie

Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren

Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren Meedenken over de burgemeester Reacties op de profielschets De burgemeester is burgemeester van en voor de hele gemeente De Fryske Marren. De

Nadere informatie

Fries in het onderwijs:

Fries in het onderwijs: Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân Advies van de Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân Fries in het onderwijs: meer ruimte,

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf.

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf. - Toezegging Oofrvor1 V1 L \ Amendement Agendapunt Paraaf nr. / 1 Indiener(s) 1 GrienUnks f )(4j (7 v Deze is nog niet afgehandeld en kan daarom niet van de lijst worden geschrapt. behalve de toezegging

Nadere informatie

Stichting Windmolenklachten

Stichting Windmolenklachten Stichting Windmolenklachten Windturbines, een wig tussen de landelijke en provinciale politiek?! Geachte fractie, Binnenkort gaan de Noord-Hollanders weer naar de stembus voor de verkiezingen van de Provinciale

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 14 oktober 2010, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer L. Bijleveld mevrouw T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevrouw A. Dijkstra-Wijbenga

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw.

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 7 november 2011 vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Aanwezig: de leden: L.J. Andringa

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 20 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 20 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 20 juli 2017 Plv. voorzitter Aanwezig CDA PvdA FNP VVD SP D66 GB-TTL ChristenUnie GroenLinks Afwezig Mede aanwezig : dhr. K. Visser : mw. G. Stegenga

Nadere informatie

Motie nr. Paraaf. Agendapunt. Besluit. maatschappelijke plus.

Motie nr. Paraaf. Agendapunt. Besluit. maatschappelijke plus. PVDA In te vullen door de griffier Motie nr. 7 O9 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering Korte titel motie 20 mei 2015 04.Brief DS fan 20 jannewaris 2015 oer stân fan saken N359 Lemmer

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Valt er nog wat te kiezen op 18 maart?

Valt er nog wat te kiezen op 18 maart? Valt er nog wat te kiezen op 18 maart? De afgelopen maand hebben Stichting WindNee en Stichting Platform Storm gesprekken gevoerd met afgevaardigden van diverse politieke partijen voor de Provinciale Staten

Nadere informatie

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting MKBA Windenergie Lage Weide Delft, april 2013 Opgesteld door: G.E.A. (Geert) Warringa M.J. (Martijn) Blom M.J. (Marnix) Koopman Inleiding Het Utrechtse College en de Gemeenteraad zetten in op de ambitie

Nadere informatie

Beeldvormende raadsavond Duurzaamheid

Beeldvormende raadsavond Duurzaamheid Beeldvormende raadsavond Duurzaamheid 11 april 2017 Doel van de avond - Raad meenemen in het proces tot nu toe; - Input genereren van raad én werkgroepen om visie aan te scherpen en voor verdere uitwerking;

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân Gebruik de lokale, Friese kracht voor meer duurzame energie en werkgelegenheid Vijf stellingen voor een duurzamer Fryslân Steeds meer Friezen kiezen er voor om zelf duurzame energie op te wekken, thuis

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 15 februari 2016 ( uur)

BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 15 februari 2016 ( uur) BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag februari 16 (.00-22. uur) Voorzitter: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester Griffier: mevrouw W.J.M.A.

Nadere informatie

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 16 juni 2015-6 juli 2015

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 16 juni 2015-6 juli 2015 De heer J. Spoelstra Lytse Wei 20 9289 LB DROGEHAM Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : mw. R.M.A. van Sonsbeek Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 jannewaris 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

De historische loop van de windmolens vanaf reces 2007

De historische loop van de windmolens vanaf reces 2007 De historische loop van de windmolens vanaf reces 2007 24 september 2007: Als punt 11 op de agenda staat het voorstel windenergie: Het voorstel: - Instemmen met toestaan van windturbines in de gemeente

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 9 septimber 2014 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevr. T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevr. A. Dijkstra-Wijbenga de heer G. Dijkstra de heer C.C.

Nadere informatie

VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 23 mei 2013 (20.00-22.45 uur)

VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 23 mei 2013 (20.00-22.45 uur) VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 23 mei 13 (.00-22. uur) Voorzitter: Griffier: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester mevrouw W.J.M.A. Jansen,

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst.

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst. Bsluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 17 maart 2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: de heer O. Bijlsma. Afwezig: De

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

RV Amendement: 1. Onderwerp: beleidsvrijheid in verstrekking garantstellingen. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen op 4 december 2007,

RV Amendement: 1. Onderwerp: beleidsvrijheid in verstrekking garantstellingen. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen op 4 december 2007, RV 07.000132 Amendement: 1. Onderwerp: beleidsvrijheid in verstrekking garantstellingen. Kennis genomen hebbende van: - RV07.0132 Verordeningen gemeentegaranties 2007 en Beleidskader gemeentegaranties

Nadere informatie

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd,

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd, provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 t I Provinsjale Steaten fan Fryslân wwwfryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET GEBRUIK FRIESE TAAL VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te

Nadere informatie

Persbericht voor Statenleden: Gebruik de lokale, Friese kracht voor een duurzamer Fryslân Bijlagen:

Persbericht voor Statenleden: Gebruik de lokale, Friese kracht voor een duurzamer Fryslân Bijlagen: Roo, Marijke de Van: Wini Weidenaar Verzonden: donderdag 12 maart 2015 20:36 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Persbericht voor Statenleden: Gebruik de lokale, Friese kracht

Nadere informatie

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid PARTICIPEREN IN WIND windenergie in de Karolinapolder innogy september 2016 Participatie in wind geeft meer draagvlak Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid Mogelijke modellen van participatie

Nadere informatie

Bijdrage Windpark Fryslân aan de hoorzitting Windenergie van Provinciale Staten van Friesland op 17 en 18 november.

Bijdrage Windpark Fryslân aan de hoorzitting Windenergie van Provinciale Staten van Friesland op 17 en 18 november. Bijdrage Windpark Fryslân aan de hoorzitting Windenergie van Provinciale Staten van Friesland op 17 en 18 november. Het windpark: - Grootschalig windpark in IJsselmeer minder belasting Friese landschap

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

snelwegen voor de wind

snelwegen voor de wind snelwegen voor de wind Snelwegen voor de wind GroenLinks stelt voor om grond langs snelwegen beschikbaar te stellen voor de bouw van windmolens. Er is in Nederland meer dan 2300 kilometer snelweg. Langs

Nadere informatie

Initiatieven voor duurzame Waddeneilanden

Initiatieven voor duurzame Waddeneilanden PERSBERICHT Nummer: 278/EH Datum: 23 november 2016 Initiatieven voor duurzame Waddeneilanden Steeds meer eilandbewoners dragen bij aan duurzame Waddeneilanden. Doel is volledig zelfvoorzienend worden op

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015)

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015) 18 Landbouwagenda 2011-2013 8 Moai Fryslân Cie. 423 Landbouwagenda Presi dium 17 Landbouwagenda 2011-2013 PS 19-01-2011 J. Kramer Tasizzi Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn ferbân mei de ljochtemisje

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie