Bestemmingsplan Aartswoud, De Weere en De Gouwe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Aartswoud, De Weere en De Gouwe"

Transcriptie

1 Bestemmingsplan Aartswoud, De Weere en De Gouwe

2 Bestemmingsplan Aartswoud, De Weere en De Gouwe Inhoud: Toelichting + Bijlage Voorschriften + Bijlage Plankaart Opmeer/Leeuwarden VASTGESTELD 20 APRIL 2006

3 Toelichting toe

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bestaande situatie Ontstaansgeschiedenis Ruimtelijke karakteristiek Functionele karakteristiek 10 3 Bestaand beleid overheden Rijksbeleid Nota Ruimte Vierde Nota Waterhuishouding Waterbeleid 21 e eeuw Monumentenwet Nota Belvedère Provinciaal en regionaal beleid Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord Cultuurhistorische Waardenkaart, Regioprofielen en Belvedèregebied Waterhuishoudingsplan provincie Noord-Holland Gebiedsplan Kop en Westfriesland Waterbeheerplan van de waterschappen in het Hollands Noorderkwartier Voorontwerp Intergemeentelijk structuurplan Gemeenten Obdam, Wester-Koggenland en Opmeer Ruilverkaveling De Gouw Gemeentelijk Beleid Gemeentelijk Categoriseringsplan Gemeentelijke monumenten/ karakteristieke panden Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Gebruiksmogelijkheden voor vrijkomende agrarische gebouwen Beleid huisvesting seizoenmedewerkers 30 4 Milieu Wegverkeerslawaai Hinder van bedrijvigheid Externe veiligheid Inleiding toe

5 4.3.2 Regelgeving Koggerrandweg Gasleidingen Luchtkwaliteit Waterparagraaf Algemeen Waterbeleid Water in het bestemmingsplan Straalverbinding Ecologie Inleiding Gebiedsbescherming Soortbescherming Bodemtoets 52 5 Beleid Functioneel beleid Afzonderlijke bestemmingen Nevenfuncties en functieveranderingen Ruimtelijk beleid 62 6 Juridische toelichting Algemeen Afstemming op andere wetten en verordeningen 68 7 Overleg en inspraak Overleg Provincie Noord-Holland Kamer van Koophandel Noordwest-Holland KPN N.V. Nederlandse Gasunie District West PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland Rijkswaterstaat Noord-Holland Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) LTO Noord Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier VROM-Inspectie, Regio Noord-West Inspraak F. Kuijpers, Driestedenweg 80 te De Weere M. Langendijk, Driestedenweg 43 te De Weere Fa. Koopman, Driestedenweg 135 te De Weere C. Slagter, Gouwe 13 te Hoogwoud N.J. Feld en zn, Driestedenweg 66 te De Weere J.G.M. Oomes en H.M. Oomes-Rinkel, Driestedenweg 70 te De Weere toe

6 Bijlagen Ma. P&J Langedijk van der Woude, Oosterboekelweg 13 te De Weere J.P. Schouten (mede namens P. Gruyters), Gouwe 15 te Hoogwoud M. Wenker, Driestedenweg 55 te De Weere Stichting Rechtsbijstand namens J. Stam, Driestedenweg 41 te De Weere A. Bossen, Schoolstraat 37a te Aartswoud Stichting Gemeenschapsraad De Weere, Driestedenweg 107 te De Weere M.A. Gansevoort-Buijs, Driestedenweg 113 te De Weere Fa. Rooker, Schoolstraat 58 te Aartswoud Langedijk Lelies BV, Gouwe 8 te Hoogwoud Eigenaren Wilhelminalaan / Bongerd, Wilhelminalaan 27 te Aartswoud J. Koenis, Wilhelminalaan 22 te Aartswoud Ruud Stokkel, Driestedenweg 117 te De Weere C.P.M. Verlaat, Driestedenweg 131 te De Weere Juridisch Adviesbureau Nordhuis namens J.P. van Diepen, H.C.M. van Diepen en T.J. van Diepen te De Weere J. van Diepen, Driestedenweg 9 te De Weere Ma. W. en W.P.M. Klaver, Driestedenweg 50a te De Weere Van der Bel b.v., Zuiderzeestraat 16 te Aartswoud P. Langereis, Driestedenweg 75 te De Weere toe

7 1 Inleiding Aanleiding Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op de dorpskom van de kernen Aartswoud, De Gouwe en De Weere. De datering van de vigerende bestemmingsplannen is een belangrijke reden om een nieuw bestemmingsplan te ontwikkelen. De Wet op de Ruimtelijke Ordening stelt dat om de tien jaar bestemmingsplannen vernieuwd dienen te worden. Nieuw beleid van hogere overheden, maar ook nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied kunnen op deze manier actueel worden gehouden in het ruimtelijk beleid van de gemeente. De functionele en ruimtelijke situatie en de eventuele ontwikkelingsmogelijkheden worden in de planherziening volgens de huidige beleidsinzichten vertaald. In het kader van de wettelijke verplichtingen worden de vigerende bestemmingsplannen van vrijwel alle komgebieden in de gemeente herzien. Er worden twee bestemmingsplannen gerealiseerd waarvan het voorliggende plan er één is. Het andere plan is opgesteld voor de kernen Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek. De toelichting van de beide plannen gaat uit van een eenduidig ruimtelijk beleid. Waar nodig wordt ingegaan op de voor het dorp specifieke aspecten. Verder wordt gestreefd naar vrijwel identieke voorschriften. Deze zijn eenvoudig opgesteld, zodat ze heldere richtlijnen geven voor het gebruik van de gronden en gebouwen en voor de bebouwingsmogelijkheden van de gronden. De gemeente wil bestemmingsplannen binnen haar grondgebied ook digitaal raadpleegbaar en uitwisselbaar maken. Dit is conform de wens van de hogere overheden, zoals die mede door de projectgroep DURP (Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen) wordt uitgedragen. Het voorliggende plan is dan ook als digitaal raadpleegbaar en uitwisselbaar plan opgezet toe 5

8 Herziening Het onderhavige plan vormt een (gedeeltelijke) herziening van: Bestemmingsplannen Jaar van goedkeuring door gedeputeerde staten Partiële wijziging uitbreidingsplan in 1953 onderdelen De Weere Uitbreidingsplan in hoofdzaken Abbekerk 1953 Wijziging uitbreidingsplan in hoofdzaken 1956 Uitbreidingsplan in hoofdzaak (De Weere) 1959 Uitbreidingsplan in onderdelen De Weere 1960 Uitbreidingsplan in onderdelen De Weere 1962 Abbekerk Buitengebied 1978 De Weere De Gouwe Aartswoud 1979 Uitwerking Beatrixlaan 1981 Plangebied Leeswijzer Het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan omvat de bebouwde kom van de kernen Aartswoud, De Gouwe en De Weere met uitzondering van het recreatiepark in Aartswoud. Een overzicht van het plangebied is opgenomen op de kaart, voorafgaand aan de toelichting. In hoofdstuk 2 van deze toelichting is de huidige situatie beschreven. Zowel de ontstaansgeschiedenis, het ruimtelijke karakter, als het functionele karakter komen hierin aan bod. Hoofdstuk 3 geeft een beeld van het bestaande beleid van de gemeente en de provincie. Hoofdstuk 4 gaat in op de in het plangebied geldende milieueisen en de aanwezige milieubeperkingen. Hoofdstuk 5 geeft een beschrijving van het ruimtelijk en functioneel beleid. In hoofdstuk 6 wordt een toelichting gegeven op de juridische vormgeving. Hoofdstuk 7 is tenslotte een verslag van de overleg- en inspraakprocedure toe 6

9 2 Bestaande situatie Wat maakt de dorpen Aartswoud, De Gouwe en De Weere tot aantrekkelijke woon- en werkdorpen? Met andere woorden: hoe is de huidige ruimtelijke en functionele situatie? Op deze vraag is in dit hoofdstuk een antwoord gegeven, voorafgaand door een korte omschrijving van de ontwikkeling van de dorpen. 2.1 Ontstaansgeschiedenis Ontstaan van het landschap Reeds vanaf de Vroege Bronstijd ( voor Chr.) werd het gebied Noord-Holland Noord bewoond en redelijk intensief gebruikt. In deze tijd lagen op de oeverwallen in oostelijk West Friesland vele landbouwnederzettingen. Het gebied was echter aan constante verandering onderhevig. Met name als gevolg van de zeespiegelstijging vernatte het gebied en ontstond er steeds meer veen. Nadat het gebied ook in de ijzertijd en de Romeinse tijd bewoond was geweest, lag het enkele eeuwen verlaten. In de vroege Middeleeuwen is het veen opnieuw ontgonnen, waarbij het gebied systematisch werd ingericht in lange strookvormige percelen. De oudste nederzettingen lagen deels aan de veenstromen (Schagen) en deels op hellingen van veenkussens (Aartswoud). Door ontginning daalde het maaiveld. De laagste delen werden het eerst overstroomd. De zee zette hier pikklei (= zeer fijne klei) af. Tijdens een aantal grote overstromingen (1169, 1170 en 1248) werden op sommige plaatsen dikke pakketten wat grovere klei afgezet (de zogenaamde "jonge zeeklei"). In deze periode werd het zeer noodzakelijk om bestaande kaden te verhogen en op plaatsen waar getijdegeulen waren ontstaan, nieuwe dijken aan te leggen. In het midden van de 13eeeuw werden "echte" waterkerende dijken aangelegd, zoals de Westfriese omringdijk. Na de realisatie van de Westfriese omringdijk had West-Friesland nog weinig te vrezen van overstromingen. Geleidelijk is men de binnendijkse meertjes gaan droogleggen. De nederzettingen werden in de vorm van linten gebouwd op de dijken en stroomruggen. Haaks hierop werden op onregelmatige afstand van elkaar sloten gegraven. De dorpen De landschappelijke structuur van de gemeente Opmeer wordt bepaald door drie evenwijdige noord-zuid lopende stroomruggen (Koningspade, Herenweg en Gouwe). De kleigebieden zijn door ontwatering ingeklonken, waardoor de zandige geulafzettingen als verhoging zichtbaar werden. Hierdoor is het oorspronkelijke reliëf omgekeerd; er is sprake van getij-inversieruggen. De kernen die op de stroomruggen gebouwd zijn liggen hoger dan het omliggende toe 7

10 gebied. Dit hoogteverschil tussen de bebouwingslinten en het achterliggende land is nog goed zichtbaar in het landschap. De kernen De Gouwe en Aartswoud zijn beide ontstaan op stroomruggen. De Gouwe is ontstaan op de stroomrug de Gouwe en Aartswoud op het verlengde van de stroomrug van de Koningspade. De Weere is ontstaan op een strandwal, die door het landschap heen kronkelde. De noord-zuidlintbebouwing van de kernen staat vrijwel haaks op de verkavelingsrichting van de langgerekte smalle kavels. De kavels zijn vaak grillig van vorm door de talrijke verspringingen in de perceelsscheidingen (meestal sloten). Het merendeel van deze kavels is in gebruik als grasland, waardoor er een vrij grote mate van openheid ontstaat in het gebied rondom de kernen. 2.2 Ruimtelijke karakteristiek Situering Algemeen De dorpen Aartswoud, De Gouwe en De Weere liggen in het noordoosten van de gemeente. Aan de noordzijde wordt Aartswoud begrensd door de provinciale weg, de N239. De wegen die naar De Gouwe en De Weere leiden zijn van plaatselijk belang. Deze dorpen liggen echter goed gesitueerd ten opzichte van de provinciale wegen(n239 en N241) en de autosnelweg (A7), die ten oosten van De Weere ligt. De dorpen De kleine kernen zijn ontstaan op stroomruggen en een strandwal. Hierdoor hebben deze dorpen zich gevormd als linten in het landschap. Kenmerkend voor een lintstructuur is het zicht vanuit het lint op het omliggende landschap. De beleving van de openheid van het landschap wordt versterkt door de doorzichten, die ontstaan op plaatsen in het lint waar de bebouwingsconcentratie laag is. Vaak hangt dit samen met de agrarische oorsprong. Op vele plaatsen is er sprake van huiskavels of weilanden rondom (stolp)boerderijen. Behoud van de linten met hun openheid is van belang voor de totaalstructuur. Tevens zijn de waterlopen en het groen van belang. Waterlopen begeleiden veelal de ontsluiting en bepalen de richting van het landschap. Een groen beeld ontstaat vooral door hagen op de overgangen tussen openbare ruimte en privé, door tuinen en erfbeplanting. Groen en water dragen bij aan de landelijke sfeer. De bebouwingsstructuur van de kernen bestaat uit een weg, waarbij veelal aan beide zijden bebouwing is. Op plaatsen waar wegen elkaar kruisen is de bebouwing geconcentreerder en vonden de dorpen meestal hun oorsprong. Uitbreiding heeft later langs het lint plaatsgevonden. De bebouwing is kleinschalig en wordt gekenmerkt door overwegend één bouwlaag met kap. Verspreid langs het lint toe 8

11 liggen de stolpboerderijen (typerend voor West-Friesland), die worden afgewisseld door woningen uit verschillende tijdperken. De bouw is gevarieerd, waardoor het individuele karakter van de woningen gewaarborgd wordt. Aartswoud Aartswoud is ontstaan rondom de hervormde kerk. Dit is een Romaanse kerk met een voorschip en een vierkante toren. De bebouwing rondom de kerk is veelal karakteristiek. Het dorp wordt aan de noordkant begrensd door de Westfriese omringdijk, die ruimtelijk nog steeds goed waarneembaar is in het landschap. De Schoolstraat ligt in het verlengde van de stroomrug van de Herenweg en de Zuiderzeestraat ligt op de stroomrug de Gouwe. Dit verklaart de verspringende structuur van Aartswoud. Op de verbinding tussen deze twee stroomruggen staan de vliegwielen van het vroegere watergemaal. Opvallend is de situering van woningen in het lint ten opzichte van de weg. De huizen zijn grotendeels onder een hoek op de weg gebouwd, zodat één zijde van het huis praktisch op de openbare weg staat. Deze aparte plaatsing is bepaald door de verkavelingstructuur. Aan de Koetenburg is een zeer kleinschalige nieuwbouwwijk gelokaliseerd. De nieuwbouwwijk is uniformer van opzet. De dubbele huizen hebben hier één bouwlaag met een steile kap, waarin een woonlaag gecreëerd is. De Gouwe De Weere De Gouwe is ontstaan op een kruispunt van wegen en heeft zich als lintdorp voornamelijk in noordzuidelijke richting uitgebreid. Het is kleiner dan de andere kernen. Als men De Gouwe vanuit noordelijke richting inrijdt, vallen de privé-bruggen over de brede sloten, die de toegang tot het voorerf vormen, direct op. De huizen liggen hier ver van de weg af en zijn vaak afgeschermd door middel van hagen. Het dorp kenmerkt zich door diepe waterlopen die grotendeels aan beide zijden van de weg gelegen zijn. Verder wordt de westzijde van de weg (de Gouwe) begrensd door grote populieren. De Weere is ontstaan op een strandwal en slingert als een groen lint van noord naar zuid door het open weidelandschap. Het noordelijk deel van de Driestedenweg, bij de Beatrixlaan heeft een relatief stenige uitstraling. De bebouwing staat hier dicht op de weg. Ter hoogte van het café wordt de weg doorkruist door een diepe waterloop. Vanaf dit punt vormt de Driestedenweg een groene kronkelende weg door De Weere. De bestrating is van gebakken steen. De tuinen liggen vrij dicht tegen de weg maar zijn afgeschermd door middel van lage hagen. Er zijn kleine doorkijken met zicht op de omliggende weilanden. Verder zijn de bomen die verspreid in clusters langs de weg staan typerend voor het beeld toe 9

12 Aan de noord- en zuidzijde van het dorp is planmatige nieuwbouw aanwezig in twee kleine clusters. 2.3 Functionele karakteristiek Wonen Per 1 januari 2003 telde de gemeente Opmeer inwoners. 12% van de bevolking is woonachtig in Aartswoud en De Weere. De inwoners van De Gouwe worden meegerekend bij Hoogwoud. Tabel 1: Bevolkingsaantallen (op 1 januari van ieder jaar) Aartswoud De Weere Totaal gemeente Het inwonertal van Aartswoud is in tien jaar tijd licht gestegen van 474 inwoners in 1993 naar 482 inwoners in Opvallend zijn de kleine fluctuaties door de jaren heen. In De Weere zien we een vrijwel constante stijging. De Weere heeft 10 keer zoveel nieuwe inwoners gekregen als Aartswoud. Dit komt doordat er in De Weere in tegenstelling tot Aartswoud relatief grootschalige nieuwbouw is gepleegd. De woningaantallen zijn niet uitgesplitst naar het niveau van de verschillende kernen. Het totale woningaanbod in de gemeente Opmeer bedroeg in woningen en 39 wooneenheden in bijzondere woongebouwen. Tabel 2: Woningaantallen in de gemeente Opmeer Woningen Wooneenheden in bijzondere woongebouwen toe 10

13 In de gemeente Opmeer zijn in tien jaar tijd 625 woningen gebouwd. De stijging in het woningaantal verloopt geleidelijk en vrij stabiel. Opvallend is de daling in de voorraad van wooneenheden in bijzondere woongebouwen. In 1998 heeft er sanering plaatsgevonden bij dit type bebouwing. In de toekomstige bouwplannen zal dit verlies worden gecompenseerd. Dit zal met name aan de orde zijn in de hoofdkern. Werken Bedrijvigheid is geconcentreerd in de hoofdkernen Hoogwoud en Opmeer. Vanouds her is de gemeente Opmeer een landbouwgemeente, met ambachtelijke industrie. Op dit moment is de agrarische werkgelegenheid voor de kleine kernen nog steeds de grootste bron van inkomsten. In De Weere en De Gouwe is onder de agrarische bedrijven een aantal bollentelers aanwezig. Daarnaast is er in De Gouwe de mogelijkheid voor kamperen bij de boer. De Weere heeft naast de bollenkwekerijen een aantal agrarische bedrijven en bedrijven die zich richten op de auto-industrie en de bouwnijverheid. Aartswoud heeft eveneens een aantal bedrijven dat zich toelegt op de bouw- en interieurmarkt. Daarnaast heeft Aartswoud een recreatiebungalowpark. Dit park valt echter buiten het plangebied. Niet-agrarische bedrijven in het plangebied van Aartswoud: - tuin- en interieurontwerp; - houthandel, sloopwerk en asbestsanering; - schildersbedrijf; - ligfietsenverhuur; - muziek; - aannemersbedrijf (4x); - bosbouwaannemerij; - multiservice. Niet-agrarische bedrijven in het plangebied van De Weere: - groothandel; - hoveniersbedrijf; - tweewielersbedrijf; - schildersbedrijf; - aannemersbedrijf (2x); - bouwmaterialenbedrijf; - autobedrijf; - bouwbedrijf; - trampolinebedrijf; - interieur- en aannemersbedrijf; - rietdekkersbedrijf; - handel in kampeerartikelen toe 11

14 Niet-agrarische bedrijven in het plangebied van De Gouwe: - assurantiekantoor; - autobedrijf; - dienstverlenend bedrijf; - handelsonderneming. In het plangebied bevindt zich langs de oorspronkelijke linten een groot aantal agrarische bedrijven. Het betreft de Zuiderzeestraat (1 bedrijf) en de Schoolstraat (1 bedrijf) in Aartswoud, Gouwe (3 bedrijven) in De Gouwe en de Driestedenweg (26 bedrijven, waarvan 7 glastuinbouwbedrijven) in De Weere. Voorzieningen Binnen de kleine kernen zijn, op de supermarkt en slagerij/slachterij in De Weere na, geen winkelvoorzieningen aanwezig. De gemeente heeft echter een goed winkelvoorzieningenniveau in de hoofdkern. De hoofdkern biedt een basispakket aan voorzieningen. Voor een uitgebreider aanbod niet-dagelijkse artikelen en voor middelbaar onderwijs zijn op redelijk korte afstand de steden Hoorn en Alkmaar gelegen. Vanuit de kleine kernen zijn er busverbindingen naar de hoofdkern en de steden Alkmaar en Hoorn. De Weere en Aartswoud hebben beide een sportpark, een kerk met begraafplaats, een basisschool en een café. De Gouwe heeft geen voorzieningen toe 12

15 3 Bestaand beleid overheden 3.1 Rijksbeleid Nota Ruimte Op 23 april 2004 is de Nota Ruimte: Ruimte voor ontwikkeling in de Ministerraad vastgesteld. Deze nota geeft de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkelingen van Nederland weer. Het kabinet heeft er voor gekozen het ruimtelijk relevante rijksbeleid zoveel mogelijk in één nota onder te brengen. Eén Nota Ruimte helpt de overlap tussen de verschillende beleidsterreinen en het aantal aparte nota s terug te dringen en zorgt voor meer samenhang in het ruimtelijk relevante (sector)beleid. Het beleid met betrekking tot de basiskwaliteit van steden, dorpen en bereikbaarheid kent vier pijlers: bundeling van verstedelijking en economische activiteiten, bundeling van infrastructuur, aansluiting van Nederland op de internationale netwerken van luchtvaart en zeevaart en borging van milieukwaliteit en externe veiligheid. Voor verstedelijking en economische activiteiten gaat het rijk uit van de bundelingsstrategie. Daarbij wordt voldoende aanbod van ruimte gereserveerd voor stedelijke functies en bij de vraag aangesloten. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de ruimte die in het bestaande bebouwde gebied aanwezig is en er wordt ruimte geboden aan gemeenten om te kunnen bouwen voor de eigen bevolkingsgroei. Daarbij wordt de infrastructuur optimaal benut, het groen in en om de stad in samenhang met het bebouwd gebied verder ontwikkeld en aangesloten op het watersysteem Vierde Nota Waterhuishouding De Vierde Nota Waterhuishouding van december 1998 verwoordt het nationale beleid. Een van de speerpunten is een duurzaam stedelijk waterbeheer, met als belangrijke elementen: - waterbesparende maatregelen in de woning; - het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering; - het infiltreren van regenwater in de bodem; - het bergen van regenwater in vijvers; - herwaardering van watersystemen bij de ruimtelijke inrichting van (nieuwe) woongebieden toe 13

16 3.1.3 Waterbeleid 21 e eeuw Met het waterbeleid 21 e eeuw wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen die hogere eisen stellen aan het waterbeheer. Het gaat hierbij om onder andere de klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelrijzing. Het waterbeleid 21 e eeuw heeft twee principes voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd, te weten de tritsen: - vasthouden, bergen en afvoeren; - schoonhouden, scheiden en zuiveren. De trits vasthouden, bergen en afvoeren houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zonodig het water tijdelijk geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig opleveren wordt het water afgevoerd. Bij schoonhouden, scheiden en zuiveren gaat het erom dat het water zo veel mogelijk schoon wordt gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste komt het zuiveren van verontreinigd water aan bod Monumentenwet 1988 Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Het Nederlandse parlement heeft dit verdrag in 1998 goedgekeurd. Daarmee heeft de zorg voor het archeologisch erfgoed een prominentere plaats gekregen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het verdrag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de planvorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de introductie van het zogenaamde "veroorzakerprincipe". Dit principe houdt in dat degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaatregelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologische waarden. Ter implementatie van het Verdrag van Malta is een wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. Het voorstel strekt ertoe de Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten te wijzigen om een stelsel van archeologische monumentenzorg in te voeren. Dit houdt in het bijzonder verband met het wel goedgekeurde maar nog niet door Nederland geratificeerde - Verdrag van Valletta/Malta. De ratificatie van dat Verdrag zal plaatshebben als de Nederlandse wetgeving aan de eisen die dit Verdrag stelt, zal voldoen. Het wetsvoorstel concretiseert het streven naar afstemming en overeenstemming tussen de onderscheiden behoeften van de archeologische en ruimtelijke ordening door erop toe te zien dat archeologen. In het wetsvoorstel wordt het bestemmingsplan toe 14

17 bestempeld als instrument bij uitstek voor de archeologische monumentenzorg. In het wetsvoorstel is onder meer opgenomen dat de gemeenteraad bij de bestemming van de grond die is begrepen in een bestemmingsplan, rekening houdt met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. Voor zover deze verplichting voor de gemeente leidt tot kosten als gevolg van het doen van opgravingen, kunnen deze kosten worden verhaald op degenen ten behoeve van wie medewerking wordt verleend ( de-veroorzakerbetaalt ). Van de aanvrager van een aanlegvergunning, een reguliere bouwvergunning en van een vrijstellingsbesluit kan worden verlangd dat hij een rapport overlegt, waarin de archeologische waarde van het terrein dat volgens de aanvraag wordt verstoord, wordt vastgesteld. Op dit moment is er nog geen zicht op wanneer en met welke aanpassingen deze wet zal worden aangenomen Nota Belvedère Aanvullend op het archeologisch beleid is ook de nota Belvedère (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 1999) van belang. Doelstelling van deze nota is het versterken en benutten van de cultuurhistorische identiteit en de daarvoor bepalende kwaliteiten van de cultuurhistorisch meest waardevolle gebieden van Nederland, de zogenaamde Belvedère-gebieden. Uitgangspunt daarbij is cultuurhistorische waarden archeologische resten, historischgeografische elementen en structuren en gebouwde monumenten als volwaardig uitgangspunt te gebruiken in ruimtelijke ontwikkelingen. Binnen de gemeente Opmeer is Groetpolder- De Gouw aangewezen als Belvedère-gebied (zie paragraaf 3.2.2). 3.2 Provinciaal en regionaal beleid Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord Doel en status Ontwikkelingsbeeld Op 25 oktober 2004 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord vastgesteld. Het plan schetst de lijnen voor de toekomst tot 2014, met een doorkijk naar Doel van het plan is ervoor te zorgen dat Noord-Holland Noord zich kan ontwikkelen met behoud van eigen kwaliteit en identiteit. Het Ontwikkelingsbeeld zal in de plaats komen van het Streekplan Noord- Holland Noord uit Het Ontwikkelingsbeeld heeft dan ook dezelfde juridische status als een streekplan en vormt onder meer het toetsingskader voor gemeentelijke bestemmingsplannen. In het Ontwikkelingsbeeld wordt een onderscheid gemaakt in de visie voor de lange termijn (2030) en het relevante juridische beleid tot toe 15

18 Visiedeel tot 2030 Planologisch beleidskader Ruimtelijke uitgangspunten In het Visiedeel is het grootste gedeelte van het grondgebied van de gemeente Opmeer aangemerkt als Landschapsparels. Dit zijn gebieden met een lage ontwikkelingsdynamiek en een landschap met hoge cultuurhistorische, visuele en/of natuurwaarden. De kernen zijn aangeduid met Wonen en Werk, hetgeen betekent dat het stedelijk gebied zich kan ontwikkelen, mede door verdichting, waarbij de mix van stedelijke functies wordt behouden. In het planologisch beleidskader wordt gewerkt met beleidslijnen voor het stedelijk en landelijk gebied, waaronder zoekgebieden en uitsluitingsgebieden, en wordt bovendien het beleid per thema gegeven. Aartswoud en De Gouwe maken deel uit van een cultuurhistorisch waardevol zoekgebied in het landelijk gebied. Hiervoor geldt een aantal ruimtelijke beleidsuitgangspunten, onder meer dat de gemeente dient aan te geven in welke verhouding nieuwe woningbouw en bedrijventerrein staan tot de regionale visies over deze onderwerpen. Bovendien dienen bestemmingsplannen vergezeld te gaan van een beeldkwaliteitsplan. Ook dienen karakteristieke doorzichten of bebouwingspatronen in linten te worden gehandhaafd en beschermd in het bestemmingsplan. Nieuwe stedelijke ontwikkelingen in linten en bebouwing van doorzichten worden uitsluitend door de provincie beoordeeld aan de hand van een Beeldkwaliteitplan. Voor "Zoekgebied met extra aandacht voor cultuurhistorisch waardevolle gebieden in verband met historisch geografische patronen en elementen, archeologische en historisch bouwkundige waarden" geldt dat in deze gebieden bij de ruimtelijke ontwikkelingen rekening te worden gehouden met deze waarden, zoals deze in de Regioprofielen (Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid) zijn opgenomen. Uitgangspunt is het beleid van behoud door ontwikkeling zoals in de Regioprofielen is weergegeven. Ook de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW-kaart) en de publicatie over het onderzoek naar de identiteit van Noord-Holland Noord zijn belangrijke hulpmiddelen. De Weere is gelegen binnen een uitsluitingsgebied in het landelijk gebied. In uitsluitingsgebieden geldt dat er geen uitbreiding van stedelijke functies of nieuwe stedelijke functies worden toegestaan. Wonen De gemeente Opmeer maakt in het Ontwikkelingsbeeld deel uit van de regio West-Friesland. De taakstelling voor deze regio betreft de bouw van woningen tot Deze taakstelling wordt tussen de gemeenten van West-Friesland verdeeld op basis van een regionale woonvisie. Uitgangspunt is dat steden en dorpen niet op slot worden gezet, maar dat zij de mogelijkheid krijgen om te toe 16

19 voorzien in minimaal de eigen behoefte voor wonen en werken. De woningbehoefte van gemeente vormt dan ook de basis voor het aantal nieuw te bouwen woningen. Ook is er ruimte voor meer woningen, om zo het voorzieningenniveau en de leefbaarheid op peil te houden. Ten minste 40% van de woningbouw zal aan de hand van inbreiding of herstructurering binnen de bestaande bebouwde kom moeten plaats vinden. Werken Landbouw Cultuurhistorie Een groot gedeelte van de benodigde ruimte voor werken kan binnen het bestaande stedelijk gebied worden gevonden. Nieuwe bedrijventerreinen kunnen daarnaast binnen de zoekgebieden gerealiseerd worden, waarbij geldt dat dergelijke terreinen hoogwaardig, gevarieerd en goed bereikbaar zijn. Bovendien dienen bedrijventerreinen zoveel mogelijk geconcentreerd worden in de zoekgebieden. De provincie hecht grote waarde aan het behoud en de versteviging van de landbouw. Deze moet zich dynamisch kunnen ontwikkelen. Een belangrijk ruimtelijk instrument is de Landbouw Effect Rapportage waarin de gevolgen van een grootschalige ruimtelijke verandering op de landbouw worden weergegeven. Het beleid ten aanzien van de bollenteelt zal worden vastgelegd in een afzonderlijk uitwerkingsplan. Noord-Holland Noord kent grote cultuurhistorische waarden. Deze waarden (waaronder archeologische waarden) dienen in een vroegtijdig stadium van ruimtelijke planvorming te worden meegenomen. Ditzelfde geldt voor archeologische terreinen Cultuurhistorische Waardenkaart, Regioprofielen en Belvedèregebied Cultuurhistorische Waardenkaart Noord- Holland Door de provincie is de Cultuurhistorische Waardenkaart West- Friesland uitgebracht. De Cultuurhistorische Waardenkaart biedt uitgebreide informatie die in de planvorming en de afweging van ruimtelijke ontwikkelingen gebruikt kan worden. Op de Cultuurhistorische Waardenkaart zijn deze waarden per gemeente in drie verschillende categorieën aangegeven: geografisch waardevol, archeologisch waardevol en bouwkundig waardevol. Verder wordt de status van gebouwen, objecten en gebieden vermeld, zoals het feit of er sprake is van provinciale of rijksmonumenten. Hier wordt een onderscheid gemaakt naar archeologische monumenten en overige monumenten. Het handelen van de mens in het verleden heeft sporen nagelaten in het landschap. Vaak zijn die sporen nog duidelijk zichtbaar, soms zijn ze door latere ontwikkelingen vrijwel geheel uitgewist, dan wel aan het zicht onttrokken. Deze sporen vertellen het verhaal van de bewoningsgeschiedenis en zijn veelal bepalend voor de identiteit, de herkenbaarheid en de belevingswaarde van een gebied toe 17

20 Het buitengebied De kernen Het buitengebied van de gemeente Opmeer kenmerkt zich door een zeer hoge geografische waarde. Verder zijn er enkele plaatsen met een (zeer) hoge archeologische waarde. De lintbebouwing in de dorpen is historisch geografisch van zeer hoge waarde (op de onderstaande kaartjes aangegeven met groene lijnen). Kenmerkend voor de landschapsontwikkeling van West-Friesland is de afvoer van overtollig binnenwater naar de zee. Voor de beheersing en afvoer van het water zijn bij de uitwateringspunten molenkolken en kaden aangelegd. Deze sloten zijn historisch geografisch van waarde. De kaden zijn van hoge waarde. De Weelkade (bij Aartswoud) is nog goed herkenbaar. De kade hield het boezemwater binnen de Weelpolder. Deze diende voor de tijdelijke opslag van boezemwater. De Westfriese omringdijk, die de noordelijke grens van Aartswoud vormt, was een buitenwaterkerende dijk. Deze dijk beschermde het achterliggende land tegen overstromingen, zodat bewoning en agrarische exploitatie mogelijk bleven. De dijkring is in Aartswoud goed herkenbaar en heeft een zeer hoge historisch geografische waarde. De provincie geeft de dijk daarom tot provinciaal monument benoemd. De dijk heeft thans de functie van primaire waterkering en is in beheer en onderhoud bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Aartswoud: hoge archeologische waarde toe 18

21 De Weere: hoge archeologische waarde De Gouwe: hoge archeologisch waarde toe 19

22 Monumenten Er zijn in de drie kernen verscheidene rijksmonumenten. Rijksmonumenten in Aartswoud: - Boerderij met hek gelegen aan de Schoolstraat 43; - Hervormde Kerk en toren van de Hervormde Kerk aan de Schoolstraat 45; - Pastorie en bijgebouw gelegen aan de Schoolstraat 47. Rijksmonumenten in De Weere: - Kerkgebouw, pastorie en hek van het complex gelegen aan de Driestedenweg 1/3/5; - Stolphoeve gelegen aan de Driestedenweg 45. De gebouwen die genoemd zijn als rijksmonumenten, zijn op de plankaart als "karakteristiek" aangeduid. Archeologische waarden De kernen van De Gouwe, De Weere en het zuidelijk deel van Aartswoud worden gekenmerkt door een hoge archeologische waarde (op de kaartjes aangegeven met blauwe vlakken, de donkere vlakken kennen de hoogste archeologische waarde). Deze waarde bestaat uit reeds aangetroffen of te verwachten aanwezigheid, boven of onder de grond, van bouwhistorische resten en archeologische sporen en voorwerpen. Samen bevatten zij een veelheid aan historische informatie over ouderdom en ruimtelijke ontwikkeling van de kernen. Naast de bekende archeologisch waarde volle terreinen, die op de Cultuurhistorische Waardenkaart zijn aangegeven, zijn er ook nog de IKAW-terreinen. Dit zijn terreinen waarvan verwacht wordt dat er archeologische waarden aanwezig zijn. Voor vrijwel het gehele plangebied geldt dat er een hoge kans is op het aantreffen van archeologische waarden. Zowel voor de bekende archeologische terreinen als voor de terreinen met een hoge verwachtingswaarde is de dubbelbestemming archeologisch waardevol gebied opgenomen (zie paragraaf 5.1.1). De Cultuurhistorische Waardenkaart dient met als belangrijk hulpmiddel voor gemeenten bij ruimtelijke planprocessen. In de cultuurhistorische Regioprofielen die blijkens het ontwerp Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord deel, uit zullen gaan maken van de Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid, doen Gedeputeerde Staten uitspraken over de te volgen strategieën voor cultuurhistorische waardevolle structuren. Regioprofiel West-Friesland In feite zijn de regioprofielen de beleidsmatige vertaling van onze Cultuurhistorische Waardenkaart. De regioprofielen gaan over grotere structuren. In de profielen geeft de provincie per regio aan hoe toe 20

23 provinciale beleidsuitgangspunten geconcretiseerd zouden moeten worden en aan welke beleidsaccenten en prioriteiten daarbij moeten worden gedacht. Voor de gemeente Opmeer zijn twee regioprofielen met name van belang; - De Groetpolder-De Gouw Ten aanzien van dit gebied stelt de provincie dat de aanwezige neolithische vindplaatsen kunnen versterkt worden door er een archeologie- vriendelijk gebruik op toe te passen. Er moet gewaakt worden voor het vercommercialiseren, waardoor het mysterieuze van de aanwezige vindplaatsen verloren gaat. Bovendien kan benutting plaatsvinden door middel van informatieborden, landschapsreconstructies of toeristische en recreatieve archeologische fietsroutes. - West-Friesland-Oost De lintdorpen en de kreekruggen zijn de structuurdragers van het landschap. Deze lintstructuren met de oorspronkelijke bebouwing, de stolpen, klinkerbestrating en beplanting zoveel mogelijk behouden en restaureren. Ook de verkaveling en historisch waardevolle dijken en wegen moeten worden behouden. Belvedèregebied Het grondgebied van de gemeente Opmeer maakt deel uit van het Belvedèregebied Groetpolder-De Gouw. De archeologisch meest waardevolle terreinen bestaand uit nederzettingen van de Trechterbekercultuur en de Enkelgrafcultuur. Doelstelling voor dit gebied zijn onder meer het intensiveren van de bescherming van archeologische waarden in bestemmingsplannen en het goed inpassen en sturen van de uitbreiding bij Hoogwoud en Opmeer Waterhuishoudingsplan provincie Noord-Holland Stilstaan bij stromen In het Waterhuishoudingsplan van de provincie wordt het strategisch beleid voor de waterhuishouding over de periode vastgelegd, gebaseerd op een lange termijnvisie tot Het doel is dat dit plan, samen met het Streekplan en het Milieubeleidsplan als drieluik gebruikt wordt om de gemeentelijke plannen te toetsen. Het waterhuishoudingsplan wordt uiterlijk in 2006 vervangen door een nieuw waterhuishoudingsplan. Functies Het polderwatersysteem van de kop van Noord-Holland kent drie boezemsystemen: de Schermerboezem, de Verenigde Raaksmaat/ Niedorper Koggeboezem en de Amstelmeerboezem. De waterhuishouding is, met betrekking tot het oppervlaktewater, ingedeeld in meerdere functies; te weten: natuur, agrarisch, stedelijk, watergebonden recreatie, zwemwater en boezemwater. In Aartswoud is er sprake van stedelijk oppervlaktewater. De Weere en De Gouwe hebben als hoofdfunctie agrarisch oppervlaktewater. Aartswoud heeft toe 21

24 naast het stedelijk water, tevens delen waar de hoofdfunctie agrarisch is met als nevenfunctie de natuur. Voor gebieden met "natuur" als hoofdfunctie wordt een zodanige kwaliteit van water, waterbodem en oevers nagestreefd dat de potenties van het watersysteem maximaal ontwikkeld kunnen worden en de biodiversiteit van het watermilieu wordt vergroot. Voor gebieden met de nevenfunctie "natuur" dienen de omstandigheden niet verder te verslechteren. Voor de rest van het water in het plangebied is het beheer gericht op de optimalisering van het agrarisch en stedelijk gebruik. Verdrogingsbestrijding- en peilbeheer De provincie noemt een gebied verdroogd als er aan dat gebied een natuurfunctie is toegekend en de grondwaterstand onvoldoende hoog is of de kwel onvoldoende is om bescherming van karakteristieke natuurwaarden te garanderen. Ook wordt een gebied verdroogd genoemd als het aangevoerde water van een onvoldoende kwaliteit is. Het streven is om het aantal en de grootte van de "verdroogde" gebieden sterk terug te dringen. In gebieden met de hoofdfunctie natuur is het de bedoeling dat in het jaar 2010 geen verdroging meer voorkomt. Het plan is om voor het jaar 2005 voor elk gebied een op die functie afgestemd peilbesluit te nemen. Voor gebieden met natuur als nevenfunctie is het doel dat er geen verdere verdroging optreedt en in een aantal gebieden deze verdroging zal verminderen. In het plangebied is de omgeving van Aartswoud aangeduid als verdroogd gebied met nevenfunctie natuur. Ecologische verbindingszones Het provinciaal beleid is gericht op het realiseren van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS), bestaande uit ecologisch waardevolle gebieden en uit ecologische verbindingszones die deze gebieden met elkaar verbinden. Daarnaast stimuleert de provincie het tot stand komen van verbindingszones in kleinschalige ecologische structuren. In het waterbeheer kan veel worden gedaan om ecologische verbindingszones te realiseren. Eén van de meest kansrijke maatregelen is de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Natuurvriendelijke oevers zijn begroeid met oevervegetatie en kunnen worden gepasseerd door dieren die zich tussen water en land en langs het water verplaatsen. Daar waar het de natuurfunctie niet schaadt is recreatief medegebruik mogelijk Gebiedsplan Kop en Westfriesland Het beleid ten aanzien van de natuur is nader uitgewerkt in het Gebiedsplan Kop en Westfriesland. Dit gebiedsplan is het gevolg van de nieuwe subsidieregeling van het Rijk voor natuur, Programma toe 22

25 De zes thema's Beheer, die per 1 januari 2000 is ingegaan. Voor het plangebied is van belang de ecologische verbindingszone die Medemblik met het Zwanewater verbindt, via de wielen en kolksloten die naast of in de omgeving van de Westfriese omringdijk liggen. De ecologische verbindingszone loopt via de molensloot in Aartswoud in zuidelijke richting naar De Gouwe. Vanuit De Gouwe loopt de verbinding noordelijker waar weer aansluiting wordt gevonden op het natuurgebied dat direct langs de Westfriese omringdijk ligt Waterbeheerplan van de waterschappen in het Hollands Noorderkwartier De hoofdlijnen van beleid in het Waterbeheerplan zijn ontleend aan het eerder genoemde Waterhuishoudingsplan van de provincie. In het beleidskader is integraal waterbeheer één van de belangrijkste uitgangspunten. De zes voormalige waterschappen in het Hollands Noorderkwartier hebben daarom gezamenlijk een Waterbeheerplan opgesteld. Deze zes waterschappen zijn per 1 januari 2003 gefuseerd tot het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Een zestal thema's geeft richting aan de visie van de waterschappen in het Hollands Noorderkwartier. - Thema één staat voor veiligheid en functioneren van het watersysteem. Niet alleen het agrarisch gebruik is uitgangspunt in het integraal waterbeheer, maar ook water ten behoeve van natuur is hier onderdeel van. - Onderhoud, inrichting en aandacht voor natuur vormen het tweede thema. Onafhankelijk van de functie van het watersysteem dient elk watersysteem gezond te zijn. De waterschappen zullen agrarisch natuurbeheer stimuleren met middelen en deskundigheid, omdat agrarisch natuurbeheer kan bijdragen aan meer ecologisch gericht onderhoud van de secundaire watergangen (schouwsloten). Dit zal moeten resulteren in gezondere watersystemen met een betere kwaliteit voor zowel de natuur als het agrarisch gebruik. - Het derde thema wordt gevormd door de bronnen van verontreiniging. Het streven naar gezonde watersystemen heeft uitsluitend zin als verontreinigingen van buiten af zoveel mogelijk worden tegen gegaan. - Voor de uitvoering van beheermaatregelen is het van belang dat het stelsel van watergangen voldoet aan bepaalde minimum afmetingen. Het baggeren ten behoeve van goed gedimensioneerde waterlopen vormt daarom het vierde thema. - Het water in de stedelijke omgeving (lees bebouwde omgeving) maakt eveneens deel uit van het regionale watersysteem. Derhalve vormt dit "stedelijk water" het vijfde thema. Waterschappen verzorgen in principe ook het onderhoud van toe 23

26 wateren in het stedelijk gebied. Naast de algemene doelstellingen voor het regionale watersysteem geldt voor het "stedelijk water" dat er een extra accent ligt op de belevingswaarde en de toekomstwaarde en op het beter benutten van de ecologische potenties van dit water. - Het laatste thema behelst de samenwerking en het instrumentarium. De waterschappen formuleren de visie hierop als volgt: "Om invulling te geven aan integraal waterbeheer is samenwerking tussen alle bij het waterbeheer betrokken partijen c.q. afstemming tussen alle bij het waterbeheer te onderkennen belangen en instrumenten onontbeerlijk. Daarbij willen de waterschappen op een dusdanige wijze samenwerken en opereren dat zij door de samenleving als een eenheid worden beleefd en benaderd" Voorontwerp Intergemeentelijk structuurplan Gemeenten Obdam, Wester-Koggenland en Opmeer. Aanleiding In januari 2004 is het voorontwerp Intergemeentelijk structuurplan van de gemeenten Obdam, Wester-Koggenland en Opmeer verschenen. Het traject tot het intergemeentelijk structuurplan is in 2001 ingezet. Er waren verschillende ontwikkelingen gaande die de aanleiding vormden voor het opstellen van een dergelijk structuurplan, namelijk: - het verschijnen van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening met als gevolg daarvan de discussie over het rode en groene contourenbeleid; - de geplande gemeentelijke herindeling van de gemeenten Obdam, Wester-Koggenland, Opmeer en Wognum; - de herziening van het Streekplan Noord-Holland Noord; - het verlopen van de bestaande gemeentelijke structuurplannen. Hoewel een aantal van bovenstaande aanleidingen geen doorgang heeft gevonden, achten de drie gemeenten het belang van een gezamenlijke visie onverminderd aanwezig. Doel Het doel van het structuurplan is richting te geven aan de ruimtelijke ontwikkelingen in het gezamenlijke grondgebied van de gemeenten Obdam, Wester-Koggenland en Opmeer. Het vormt daarmee niet alleen het kader voor lokale ontwikkelingen, maar gaat ook in op ontwikkelingen die zich op provinciale en nationale schaal voordoen. Het structuurplan bestaat uit twee delen, namelijk een visie op hoofdlijnen voor de komende 10 à 15 jaar en een verantwoordingsdeel waarin de keuzen uit het visiedeel worden verantwoord. Visiedeel In het visiedeel wordt een indeling gemaakt in vier deelgebieden, te weten het noorden, het zuidoosten, het zuidwesten en het midden. De toe 24

27 gemeente Opmeer behoort tot het noordelijke deelgebied. Voor dit deelgebied wordt ingezet op het behoud en versterking van landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke waarden. Dit betekent niet dat het gebied op slot gaat, er is ruimte op de kreekruggen voor de uitbreiding van de aanwezige kernen, al naar gelang de lokale behoefte daaraan. Ook de lintbebouwing kan zich ontwikkelen, mits voldaan aan een aantal randvoorwaarden, zoals landschappelijke en cultuurhistorische inpasbaarheid. Het is wenselijk dat niet-passende bedrijvigheid uitgeplaatst en vervangen wordt door cultuurhistorisch geïnspireerde functies en bouwvormen, waarbij ook recreatieve ontwikkelingen een rol kunnen spelen. De verschillende deelgebieden worden verbonden door een rode ring, gevormd door de verschillende hoofdkernen en een blauwe ring gevormd door de Ringvaart Ruilverkaveling De Gouw Als onderdeel van de Landinrichting De Gouw wordt de waterbeheersing in het gebied Tropweere aangepakt. Doel van de werkzaamheden is waterbeheersing door middel van verlaging van het waterpeil in het buitengebied. De aanpak bestaat met name uit het aanleggen dan wel verwijderen van een aantal kunstwerken, zoals dammen, stuwen, gemalen, duikers en bruggen en het dempen, baggeren, graven dan wel vergraven van kavelsloten, waterlopen, hoofdwaterlopen en hoogwatersloten. Een deel van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden binnen het plangebied. Voor Aartswoud gaat het daarbij om de gronden ten oosten van de Zuiderzeestraat en ten zuiden van de Koggenrandweg. Voor De Gouwe gaat het om het gehele gebied met uitzondering van de gronden ten noorden van de Oosterboekelweg en ten westen van de Zuiderzeestraat. Het gehele gebied van De Weere ligt binnen het gebied Tropweere. Overeenkomstig de ruilverkaveling zijn op de plankaart de ruimtelijk relevante en de vanuit waterhuishoudkundig en ecologisch oogpunt belangrijke waterlopen aangeduid op de plankaart. 3.3 Gemeentelijk Beleid Gemeentelijk Categoriseringsplan Duurzaam Veilig Het afgelopen decennium is op rijksniveau de Duurzaam Veiligfilosofie uitgewerkt. Het belangrijkste doel bij wegencategorisering op basis van Duurzaam Veilig is het structureel verbeteren van de verkeersveiligheid toe 25

28 Er zijn drie type wegen te onderscheiden: 1. Stroomwegen zijn wegen die gericht zijn op het verwerken van (doorgaand) verkeer met een continue ongestoorde verkeersafwikkeling en een relatief hoge snelheid. De snelheid van stroomwegen is buiten de bebouwde kom in principe 100 km/u en binnen de bebouwde kom km/u. 2. Gebiedsontsluitingswegen zijn binnen de bebouwde kom gericht op het ontsluiten van de kern en het bereikbaar maken van woonwijken en het centrum. 3. Erftoegangswegen zijn wegen die bedoeld zijn om woonwijken, natuur- en recreatiegebieden, winkelcentra en dergelijke toegankelijk te maken. De snelheid is in principe 30 km/u binnen de bebouwde kom en 60 km/u buiten de bebouwde kom. Deze wegen zijn niet bedoeld voor doorgaand rijverkeer maar voor bestemmingsverkeer. Gemeentelijk Categoriseringsplan De gemeente Opmeer heeft de rijksnota Duurzaam Veilig vertaald naar gemeentelijk beleid. De wegen binnen de gemeente zijn gecategoriseerd naar stroomwegen, gebiedsontsluitende wegen en erftoegangswegen. In het plangebied is de N239, de provinciale weg, die het uiterste noordelijke deel van Aartswoud doorkruist, een stroomweg. Ter plekke van Aartswoud geldt een snelheid van 80 km/u. De Schoolstraat en Zuiderzeestraat in Aartswoud hebben een gebiedsontsluitende functie, gezien de verbinding met de N239. Ook de Oosterboekelweg, de Vekenweg en de Driestedenweg in De Weere hebben een dergelijke gebiedsontsluitende functie. De overige wegen binnen Aartswoud, De Gouwe en De Weere worden aangemerkt als erftoegangswegen Gemeentelijke monumenten/ karakteristieke panden Concept-Gemeentelijke monumentenlijst Monumenten zijn objecten met een monumentaal karakter, waar een zorg bestaat voor het voortbestaan; kortom: monumentenzorg. Het rijk en de provincie wijzen monumenten aan, respectievelijk rijksmonumenten en provinciale monumenten. Rijksmonumenten zijn beschermd via de Monumentenwet van Voor het in stand houden van het monumentale karakter wordt subsidie verstrekt van overheidswege. De gemeente Opmeer beschikt daarnaast over een conceptgemeentelijke monumentenlijst. Er zijn drie categorieën, aspecten en/ of waarden betrokken bij de beoordeling of een object een monumentaal karakter heeft. Er wordt onderscheid gemaakt naar cultuurhistorische waarden, architectonische waarden en lokale aspecten toe 26

Bestemmingsplan Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek

Bestemmingsplan Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek Bestemmingsplan Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek Bestemmingsplan Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek Inhoud: Toelichting + bijlagen Voorschriften + bijlage Plankaart Opmeer/Leeuwarden Projectnummer 183.00.00.06.00

Nadere informatie

Blad 2. Beoordeling verzoek

Blad 2. Beoordeling verzoek Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het dempen van een kadesloot en verbreden van watergangen in de Wergeastermarpolder Door het Wetterskip Fryslân is een

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Realisatie kunstwerk Bestemming Drachten Markeringspunt Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Realisatie kunstwerk Bestemming Drachten Markeringspunt Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Realisatie kunstwerk Bestemming Drachten Markeringspunt Noord 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een kunstwerk

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk Beeldkwaliteitsplan Goorstraat 35 en Goorstraat ongenummerd (tussen 21 en 23) Te Soerendonk Oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding.3 2) Provinciaal en gemeentelijk beleid m.b.t. buitengebied 4 3) Uitwerking

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 Beleid. 3.2 Rijksbeleid. 3.3 Provinciaal beleid

HOOFDSTUK 3 Beleid. 3.2 Rijksbeleid. 3.3 Provinciaal beleid HOOFDSTUK 3 Beleid 3.1 Inleiding De beleidscontext voor het plangebied wordt gevormd door (Europese,) landelijke, provinciale, en gemeentelijke beleidsrapportages. In dit hoofdstuk is het relevante (Europees-,)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSBEELD NOORD-HOLLAND NOORD (streekplan in de zin van Art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening)

ONTWIKKELINGSBEELD NOORD-HOLLAND NOORD (streekplan in de zin van Art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) ONTWIKKELINGSBEELD NOORD-HOLLAND NOORD (streekplan in de zin van Art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) Streekplanuitwerking Vroonermeer-Noord --Concept Ontwerp -- 1. Inleiding 1.1 Waarom deze

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Afbeelding 1.1. Luchtfoto van de locaties (rood=alternatief, blauw=bestaand)

Afbeelding 1.1. Luchtfoto van de locaties (rood=alternatief, blauw=bestaand) Afbeelding.. Luchtfoto van de locaties (rood=alternatief, blauw=bestaand). WET- EN REGELGEVING Rijksbeleid Archeologie Monumentenwet (Rijk, 988, gewijzigd 007) Het Verdrag van Malta werd in 99 ondertekend

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Hollandseweg 19, Someren. Gemeente Someren

Ruimtelijke onderbouwing Hollandseweg 19, Someren. Gemeente Someren Ruimtelijke onderbouwing Hollandseweg 19, Someren Gemeente Someren Opdrachtgever: Projectlocatie: Dhr. N.H.L. Michiels Hollandseweg 19 5712RM Someren Hollandseweg 19, Someren Projectnummer: 16418-001 Datum:

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de bebouwde kom van Hertme, zoals deze nu is. Achtereenvolgens komen aan de orde: Cultuurhistorisch

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Oude Badweg 60 Eelderwolde

Oude Badweg 60 Eelderwolde Oude Badweg 60 Eelderwolde Projectgebied 2 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied, huidige situatie... 4 Op het perceel is reeds een recreatiewoning met bijgebouwen aanwezig. De bestaande

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen Beleidskader Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen In het buitengebied 1. Inleiding Het Streekplan Gelderland (2005) biedt nieuwe beleidsruimte voor

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Voorontwerp Informatieavond dinsdag 26 juni 2012 Wat is een bestemmingsplan? Plan met regels over het gebruik van de ruimte Waar en hoe mag wat worden gebouwd? Welke functies

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg.

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg. BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8 Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg Lagendijk 11 1911 MT Uitgeest Opgesteld door: architectenburo Cees van

Nadere informatie

3. Gewenste ontwikkeling Milieu Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Gewenste ontwikkeling Milieu Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Gewenste ontwikkeling 4 4. Milieu 4 5. Planbeschrijving 6 6.

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Bestemmingsplan : Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Datum vaststelling raad : 29

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Foarwei 190 te Kollumerzwaag Kadastrale kaart Foarwei 190 te Kollumerzwaag Verzoek om omgevingsvergunning met daarbij handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het

Nadere informatie

47003-bkp-v BESTEMMINGSPLAN "WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE" 1 INLEIDING Aanleiding en doel...

47003-bkp-v BESTEMMINGSPLAN WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE 1 INLEIDING Aanleiding en doel... GEMEENTE WOENSDRECHT BESTEMMINGSPLAN "WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE" BIJLAGE 5 bij de TOELICHTING BEELDKWALITEITSPLAN Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding en doel... 2 1.2 Ligging

Nadere informatie

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Zaaknr. : 2015EAR0009 Zaakomschrijving : CPO Lindevoort Rekken Specialisme : Cultuurhistorie (excl. Archeologie) Behandeld door : Roy Oostendorp Datum : 7 oktober 2015

Nadere informatie

15003 RO VERPLAATSEN VLAAMSE SCHUUR LANGEREIT 14

15003 RO VERPLAATSEN VLAAMSE SCHUUR LANGEREIT 14 15003 RO VERPLAATSEN VLAAMSE SCHUUR LANGEREIT 14 Ordito b.v. Postbus 94 5126 ZH Gilze E info@ordito.nl T 0161 801 022 I www.ordito.nl KVK 54 811 554 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Ligging en begrenzing

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

Realiseren paardenbak

Realiseren paardenbak Realiseren paardenbak Ruimtelijke onderbouwing Langereis 25 Hoogwoud Ontwerp Bakker Zwollo-de Wilt juristen Locatie: Langereis 25 Hoogwoud Opgesteld door: Mw. drs. I.A. Zwollo Bakker Zwollo-de Wilt juristen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN SINT MAARTEN NOORDZIJDE STROET

BEELDKWALITEITPLAN SINT MAARTEN NOORDZIJDE STROET BEELDKWALITEITPLAN SINT MAARTEN NOORDZIJDE STROET Definitief / 20 maart 2015 Beeldkwaliteitplan Sint Maarten Noordzijde Stroet Code 1399174 / 20 03 2015 1399174 / 20 03 2015 BEELDKWALITEITPLAN SINT MAARTEN

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

percelen cultuurgrond

percelen cultuurgrond percelen cultuurgrond gelegen aan de Cromvoirtsedijk te Cromvoirt, ter grootte van 4.77.90 ha Koopsom: Nader overeen te komen Inhoud Kadastrale informatie Omschrijving Bestemmingsplan Verordening Ruimte

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Wijziging gebruik van loods voor opslag op het perceel Rinkesfort 13 te Maasbree

Ruimtelijke onderbouwing. Wijziging gebruik van loods voor opslag op het perceel Rinkesfort 13 te Maasbree Ruimtelijke onderbouwing Wijziging gebruik van loods voor opslag op het perceel Rinkesfort 13 te Maasbree 16-08-2011 1. Inleiding Algemeen De heer Wijnen heeft het verzoek gedaan om een loods op het perceel

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Westerklief 8 Hippolytushoef. Gemeente Hollands Kroon

Ruimtelijke Onderbouwing Westerklief 8 Hippolytushoef. Gemeente Hollands Kroon Ruimtelijke Onderbouwing Westerklief 8 Hippolytushoef Gemeente Hollands Kroon 12 oktober 2016 Toelichting Inhoud: 1. Inleiding... 3 1.1 Voorgeschiedenis... 3 1.2 Initiatiefnemer... 3 1.3 Planvoornemen...

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Realisatie groepsaccommodatie voormalig ligboxstal Manjepetswei 19 Oudega

Ruimtelijke onderbouwing. Realisatie groepsaccommodatie voormalig ligboxstal Manjepetswei 19 Oudega Ruimtelijke onderbouwing Realisatie groepsaccommodatie voormalig ligboxstal Manjepetswei 19 Oudega Realisatie groepsaccommodatie voormalig ligboxstal Manjepetswei 19 Oudega Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland 12.008525 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders Zijpe Postbus 5 1 750 AA SCHAGERBRUG Gemeente Zijpe 7 6 SEP ZQti ingekomen: * ^Gedeputeerde Statf n Behandelaar:

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Weideveld 2016, 1 e herziening. (ontwerp 25 januari 2019)

Bestemmingsplan Weideveld 2016, 1 e herziening. (ontwerp 25 januari 2019) Bestemmingsplan Weideveld 2016, 1 e herziening (ontwerp 25 januari 2019) Pagina 2 van 13 2019-01-25 Toelichting - Weideveld 2016 1e herziening Bestemmingsplan Weideveld 2016, 1 e herziening Toelichting

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR

NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR Notitie Hattem Berg en Bos stedenbouwkundige structuur Code 1016302.01 / 13 november 2012 GEMEENTE HATTEM 1016302.01 / 13 NOVEMBER 2012 NOTITIE

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

Waterhuishouding bouwkavel Merwededijk, sectie F 4137, Gorinchem

Waterhuishouding bouwkavel Merwededijk, sectie F 4137, Gorinchem Waterhuishouding bouwkavel Merwededijk, sectie F 4137, Gorinchem Status: definitief Datum: 23 februari 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Waterhuishouding... 3 1.1 Beleid Waterschap Rivierenland... 3 1.2 Veiligheid...

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing De Kouwe Noord 3, Geffen Gemeente Oss Raadhuislaan 2 5341 GM Oss T: 14 0412 F: 0412 642605 www.oss.nl RUIMTELIJKE ONDERBOUWING De Kouwe Noord 3 te Geffen Februari maart 2016 1

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Akenveenweg 1 Tynaarlo

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Akenveenweg 1 Tynaarlo (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Akenveenweg 1 Tynaarlo Gemeente Tynaarlo Maart 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Huidige en beoogde situatie... 6 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN CHEMELOT SITTARD-GELEEN VERKENNEND ARCHEOLOGISCH EN CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN CHEMELOT SITTARD-GELEEN VERKENNEND ARCHEOLOGISCH EN CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN CHEMELOT SITTARD-GELEEN VERKENNEND ARCHEOLOGISCH EN CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK 1. Wettelijk kader In 1992 werd het Verdrag van Valletta ( Malta ) opgesteld. Dit Verdrag stelt

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Vijf onderkomens voor recreatieve overnachtingen bij camping aan Drachtster Heawei 38 De Veenhoop 1 2 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING VIJF RECREATIEVE ONDERKOMENS DRACHTSTER HEAWEI 38

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST. Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012

ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST. Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012 ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012 Cultureel Erfgoed Wat is er aan de hand De bescherming van het cultureel erfgoed koppelen aan

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

memo Inleiding Kader Historische wordingsgeschiedenis B.V. Stichts Beheer datum: 30 oktober 2015 cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal

memo Inleiding Kader Historische wordingsgeschiedenis B.V. Stichts Beheer datum: 30 oktober 2015 cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal memo aan: t.a.v.: kenmerk: B.V. Stichts Beheer Gerard Heuvelman DETE/80108.03 datum: 30 oktober 2015 betreft: cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal Inleiding Het plan Castor betreft een woningbouwontwikkeling

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen GEMEENTE BUREN Toelichting landschappelijke inpassing Uiterdijk 33 Zoelen Toelichting landschappelijke inpassing Projectnr.061-083 / november 2016 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Planlocatie...

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven)

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven) Administratieve gegevens Advies Archeologie NAW-gegevens plan: Plan: Oppervlakteplangebied: RO-procedure: Smidsvuurke 5 te Veldhoven Realisatie van een woning. De totale oppervlakte van het plangebied/perceel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep in Nieuweroord Vastgesteld bij collegebesluit d.d. 17 juni 2008

INHOUDSOPGAVE Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep in Nieuweroord Vastgesteld bij collegebesluit d.d. 17 juni 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Bestaande situatie...3 3. Gewenste ontwikkeling...5 4. Ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit...5 5. Milieu...5 6. Economische uitvoerbaarheid...7 7. Planbeschrijving...8

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Verplaatst herbouwen stolp Mijzerweg 1a Beemster. Planbeoordeling ruimtelijke kwaliteit

Verplaatst herbouwen stolp Mijzerweg 1a Beemster. Planbeoordeling ruimtelijke kwaliteit Verplaatst herbouwen stolp Mijzerweg 1a Beemster Planbeoordeling ruimtelijke kwaliteit 1 INLEIDING... 3 1.1 algemeen... 3 1.2 instrumentarium... 3 2 ANALYSE... 4 2.1 uitgangspunten van beleid... 4 2.2

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b. Vastgesteld op 27 september 2011

BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b. Vastgesteld op 27 september 2011 BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b Vastgesteld op 27 september 2011 1. INLEIDING Op 28 april 2010 is er een overeenkomst gesloten waarin onder andere is overeengekomen, dat het stadsdeel middels een daarvoor

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO Hunzeweg 96 De Groeve NL.IMRO.1730.ABHunzewg96-0301 - 2 - Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het vervangen van een

Nadere informatie

Toelichting bij de matrix erfgoed waarden borgen in het bestemmingsplan

Toelichting bij de matrix erfgoed waarden borgen in het bestemmingsplan Toelichting bij de matrix erfgoed waarden borgen in het bestemmingsplan In de matrix zijn enkele voorbeelden van cultuurhistorische waarden opgenomen. Per waarde is aangegeven welke onderdelen van het

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Overzicht belangrijkste wijzigingen* In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Buitengebied e wijziging (Broekstraat 23 Wehl)

Buitengebied e wijziging (Broekstraat 23 Wehl) Buitengebied 2002 23e wijziging (Broekstraat 23 Wehl) Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Aanleiding en doel 3 Hoofdstuk 2 Plangebied 4 Hoofdstuk 3 Ruimtelijke - en milieuaspecten 5 Hoofdstuk 4 Landschappelijke

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw mts Vroege te Dalen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 Doel en intenties 3 Landschap 4 Huidige erf en zijn rol 5 De

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN NOTITIE. Plan: Algemene projectgegevens:

UITGANGSPUNTEN NOTITIE. Plan: Algemene projectgegevens: UITGANGSPUNTEN NOTITIE Plan: Algemene projectgegevens: Projectomschrijving: 8 woningen Holtenweg Vries Oppervlakte plangebied: 2185 m2 Toename verharding in plangebied: 400 m2 Kaartlagen geraakt: Ja Aanvrager

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing

Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing Opgesteld door: Provincie Noord-Brabant 19-05-2016 S.M.Verhaart- Menken Versie: 3_19-05-2016 Inhoud

Nadere informatie

correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253

correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253 correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253 INHOUD TOELICHTING I 1 I N L E I D I N G 1 2 L I G G I N G P L A N G E B I E D 1 3 W I J Z I G

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Heukelum. Zicht op de Linge

Heukelum. Zicht op de Linge Heukelum Zicht op de Linge Het stadje Heukelum is een van de vijf kernen van de gemeente Lingewaal. Heukelum ligt in de Tielerwaard, aan de zuidoever van de rivier de Linge, in een van de meest westelijke

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst. nummer: datum: 21 mei 2014

Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst. nummer: datum: 21 mei 2014 Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst opdrachtgever: gemeente Hulst nummer: 0677.009386.00 datum: 21 mei 2014 referte: Ing. Jos van Jole 1 Inhoud Inleiding 3 Analyse 4 Beleidsmatige uitgangspunten

Nadere informatie

1.6 Leeswijzer. van de inrichting van de openbare ruimte opgenomen.

1.6 Leeswijzer. van de inrichting van de openbare ruimte opgenomen. 1.6 Leeswijzer Het onderhavige beeldkwaliteitsplan omvat, naast deze inleiding, twee delen. In deel B worden de criteria voor toetsing van bouwplannen in het kader van welstand gegeven. Deel A omvat de

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

De Tuinen II. Beeldkwaliteitsplan juni 2010

De Tuinen II. Beeldkwaliteitsplan juni 2010 De Tuinen II Beeldkwaliteitsplan 267.00.01.40.02 1 juni 2010 Beeldkwaliteitsplan De Tuinen II 267.00.01.40.02 1 juni 2010 Inhoud 1.0 Doel en status 07 2.0 Karakterschets van het gebied 09 3.0 Beeldkwaliteitscriteria

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Inhoud 1. Inleiding en juridische procedure 2 2. Zienswijzen overlegpartners 2 - Waterschap Hunze en Aa s 3. Gevolgen voor het bestemmingsplan 4 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets Locatie Kerkstraat 57, Riel projectleider: B. van Spréw Datum: 13 oktober 2006 Uitgevoerd in opdracht van SAB Eindhoven contactpersoon:

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

Definitief Programma van Eisen. Molengraafseweg ong. te Boxtel

Definitief Programma van Eisen. Molengraafseweg ong. te Boxtel Definitief Programma van Eisen bouw twee woningen Molengraafseweg ong. te Boxtel Gemeente Boxtel 10 april 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De locatie 3. De omgeving van de locatie 4. Beleid 5. Het Programma

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bovenkamp II Herziening I gemeente Heerde

Bestemmingsplan Bovenkamp II Herziening I gemeente Heerde Bestemmingsplan Bovenkamp II Herziening I gemeente Heerde Bestemmingsplan Bovenkamp II, Herziening I Betreft Status Bovenkamp II Heerde vastgesteld Datum 30 mei 2011 Bovenkamp II, herziening I, vastgesteld,

Nadere informatie

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Advies : landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Ter attentie van Projectnummer : Commissie LKM : 211x05071 Opgesteld door

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie