CVDR. Nr. CVDR150539_4. Werktijden regeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CVDR. Nr. CVDR150539_4. Werktijden regeling"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Noordenveld. Nr. CVDR150539_4 1 mei 2018 Werktijden regeling Werktijden regeling Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a Bedrijfstijd: De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten. b Openingstijd: De tijd waarin het gemeentehuis voor publiek bereikbaar is. c Feitelijke arbeidsduur: Het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode arbeid heeft verricht. d Formele arbeidsduur: De volgens de aanstelling vastgestelde omvang van het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode arbeid moet verrichten. e Medewerker: De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a van de Car-Nuwo, alsmede uitzendkrachten, detacheringskrachten, stagiaires en personen die anderszins werkzaam zijn van bij de werkgever. f Werkgever: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld. Artikel 2 Toepassing De werktijdenregeling is van toepassing op alle medewerkers. De regeling bestaat uit een standaarden een bijzondere regeling. De standaardregeling geldt voor de medewerkers die zelf regelruimte hebben voor het bepalen van hun werktijden. De bijzondere regeling is van toepassing op medewerkers die op wisselende tijden volgens rooster werken, waarvoor de individuele werktijden eenzijdig door de werkgever worden vastgesteld. Het college bepaalt welke functiegroep(en) onder de bijzondere regeling vallen. Deze functiegroep(en) en functies zijn opgenomen in bijlage A van deze regeling. Artikel 3 Arbeidsduur De formele arbeidsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband gemiddeld 36 uur per week en gemiddeld uur per jaar. Bij een deeltijd dienstverband is de formele arbeidsduur per week het aantal uren als in de aanstelling is vermeld. De formele arbeidsduur per jaar wordt naar rato berekend. De feitelijke arbeidsduur kan afwijken van de formele arbeidsduur, met inachtneming van de artikelen uit hoofdstuk 4 van de Car-Nuwo. Artikel 4 Werktijden De werktijd bedraagt per dag maximaal 11 en minimaal 3 uren. De feitelijke arbeidsduur bedraagt ten hoogste 50 uren per week, tenzij daar op verzoek van de ambtenaar van wordt afgeweken. De medewerker die minimaal 5,5 uur, maar maximaal 8 uur per dag werkt, dient ten minste een half uur pauze te nemen. De pauzetijd kan ineens of in 2 delen worden opgenomen. Wanneer een medewerker meer dan 10 uur per dag werkt, heeft hij ten minste recht op 45 minuten pauze. De pauzetijd moet minimaal in 2 delen worden opgenomen. De pauzetijd mag opgesplitst worden in meerdere pauzes van minimaal een kwartier. 1

2 Artikel 5 Aan- en afwezigheid De bedrijfstijd is op maandag tot en met vrijdag tussen 7:30 uur en 17:30 uur. De openingstijden van het gemeentehuis, zowel telefonisch als van de balie, zijn de tijden zoals die gepubliceerd zijn op de website van de gemeente Noordenveld. Als de medewerker om zakelijke redenen afwezig is, gelden de volgende werktijden: 1 bij 1 dagdeel: de werkelijke uren tot maximaal 4,5 uren; 2 bij 2 dagdelen: de werkelijke uren tot maximaal 9 uren; 3 bij 3 dagdelen; de werkelijke uren tot maximaal 11 uren. Lid 4 Bij ziekte registreert de medewerker de geplande werkuren voor die dag als ziekte-uren. Per week kunnen maximaal de aanstellingsuren als ziekte-uren geregistreerd worden. Artikel 6 Doktersbezoek Bezoek aan een eerste- of tweedelijns zorgverlener (bijvoorbeeld huisarts, tandarts, fysiotherapeut) vindt plaats in eigen tijd. In geval van bijzondere omstandigheden overlegt de medewerker met zijn leidinggevende om tot een passende oplossing te komen. Voor een spoedoproep bij een tweedelijns zorgverlener kan de medewerker een beroep doen op calamiteitenverlof. Artikel 7 Dagvenster Medewerkers kunnen werkzaamheden verrichten binnen het dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 uur en 22:00 uur. Artikel 8 Bezetting en werkafspraken De leidinggevende is verantwoordelijk voor de bezetting van de vakgroep. Eenmaal per jaar worden basisafspraken gemaakt tussen de leidinggevende en de medewerker over de werktijden, verlof en werkplanning binnen het dagvenster. Uitgangspunt bij het maken van de basisafspraken over werktijden is een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, een goede procesgang van de werkzaamheden binnen de vakgroep, bereikbaarheid voor interne en externe klanten en een optimale samenwerking binnen en tussen de vakgroepen. Lid 4 Bijstelling van de afspraken kan in overleg plaatsvinden. In ieder geval worden tweemaal per jaar de basisafspraken over werktijden, verlof en werkplanning geëvalueerd. Lid 5 Wanneer de medewerker binnen het dagvenster werkzaamheden moet verrichten buiten de afgesproken werktijden, wordt de gewerkte tijd op een ander moment gecompenseerd. De leidinggevende en de medewerker maken samen afspraken om de tijd op korte termijn te compenseren. Artikel 9 Thuiswerken De medewerker kan de leidinggevende verzoeken om thuis te werken. Een dergelijk verzoek zal worden bekeken in het licht van de voorwaarden voor telewerken, zoals vastgesteld door het college op 12 april

3 Artikel 10 Buitendagvenstervergoeding Indien de medewerker buiten het dagvenster werkzaamheden moet verrichten, komt hij in aanmerking voor de buitendagvenstervergoeding zoals beschreven in artikel 3:8 Car-Nuwo. Deze vergoeding bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon. De gewerkte uren buiten het dagvenster worden in tijd gecompenseerd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende. De medewerker die een functie bekleedt waaraan een functieschaal 11 of hoger verbonden is heeft conform artikel 3:8 Car-Nuwo geen recht op een buitendagvenstervergoeding. Artikel 11 Beschikbaarheidsdiensten De medewerker die aangewezen is voor het verrichten van beschikbaarheidsdiensten kan recht hebben op een vergoeding conform artikel 3:13 van de Car-Nuwo Indien de medewerker opgeroepen wordt tijdens zijn beschikbaarheidsdienst en werkzaamheden verricht binnen het dagvenster, heeft de medewerker recht op compensatie in tijd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende. Indien de medewerker opgeroepen wordt tijdens zijn beschikbaarheidsdienst en werkzaamheden verricht buiten het dagvenster, komt hij in aanmerking voor de buitendagvenstervergoeding zoals beschreven in artikel 3:8 Car-Nuwo. Deze vergoeding bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon. De gewerkte uren buiten het dagvenster worden in tijd gecompenseerd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende. Artikel 12 Bijzondere regeling De bijzondere regeling is van toepassing op de in bijlage A opgenomen functiegroep(en) en functies. De leidinggevende stelt voor deze groep eenzijdig de individuele werktijden vast conform artikel 4:4 Car-Nuwo. Het college kan met instemming van de OR de in de bijlage A genoemde functies/functiegroep(en wijzigen. Lid 4 Medewerkers in de bijzondere regeling kunnen conform de bepalingen in de Car-Nuwo aanspraak maken op de overwerkvergoeding (artikel 3:2 Car-Nuwo), toelage onregelmatige dienst (artikel 3:3), beschikbaarheidsvergoeding (artikel 3:3A Car-Nuwo) en verschuivingsvergoeding (artikel 3:4 Car-Nuwo). Artikel 13 Onvoorziene gevallen In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen. Artikel 14 Citeertitel en inwerkingtreding Deze regeling kan worden aangehaald als de Werktijdenregeling gemeente Noordenveld en treedt in werking met ingang van1 januari Vanaf de inwerkingtredingdatum van deze regeling vervalt de bestaande Regeling werktijden gemeente Noordenveld. Bijlage A Voor het bepalen of een functie onder standaardregeling of de bijzondere regeling voor werktijden valt, geldt als criterium: de standaardregeling is de norm, de bijzondere regeling de uitzondering. Alle ambtenaren die zelf regelruimte hebben voor hun werktijden vallen onder de standaardregeling. Met regelruimte wordt bedoeld dat de ambtenaar (enige) vrijheid heeft bij het bepalen van zijn werktijden.de bijzondere regeling is van toepassing als de werkgever eenzijdig de werktijden bepaalt. Het belangrijkste verschil tussen de standaardregeling en de bijzondere regeling is: 1 bij de standaardregeling is sprake van een dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en 22:00 uur. Binnen dit dagvenster kan gewerkt worden. Bij incidenteel werken buiten het 3

4 dagvenster geld een buitendagvenstervergoeding. Deze nieuwe vergoeding komt in de plaats van de overwerkvergoeding en wijkt enigszins af: a 50% voor voor uren buiten het dagvenster op maandag tot en met vrijdag b 75% voor zaterdag c 100% voor zondag 2 bij de bijzondere regeling blijven de huidige afspraken over werktijden, overwerk en onregelmatige dienst van kracht. Overzicht functies ten behoeve van de werktijdenregeling m.i.v. 1 januari De volgende functies vallen wat betreft de werktijdenregeling onder de bijzondere regeling Bijzondere regeling: Werkgever bepaalt eenzijdig de werktijden Vakgroep centrale dienst & reiniging Vakgroep beheer openbare ruimte en bouwkunde Vakgroep Sportcentrum de Hullen Vakgroep Multifunctionele accommodatie de Brinkhof Medewerker toezicht V Medewerker facilitair IV Medewerker technische uitvoering III Medewerker technische uitvoering IV Medewerker toezicht V Medewerker technische uitvoering III Medewerker technische uitvoering IV Medewerker locatie III Medewerker educatie IV Medewerker facilitair IV Medewerker facilitair V Medewerker algemeen I Medewerker locatie III Medewerker facilitair IV 2. Bij de volgende functies is sprake van roostering van werktijden. Werken in roosters heeft niet per definitie tot gevolg dat medewerkers onder de bijzondere regeling vallen. De medewerkers stellen zelf in onderling overleg de roosters vast, waardoor zij zeggenschap hebben over hun werktijden. Dat betekent dat er sprake is van enige vrijheid in het bepalen van de werktijden. Daarom kunnen zij onder de standaardregeling vallen. Overigens maken deze medewerkers geen overuren en ontvangen zij ook geen onregelmatigheidstoelage. Een financieel nadeel is er dus niet als zij de standaardregeling voor hen geldt. Standaardregeling: enige sprake van roostering en enige ruimte om zelf werktijden te bepalen Vakgroep GCC Vakgroep Interne zaken Medewerker beleidsuitvoering III Medewerker publiek II Medewerker publiek IV Medewerker facilitair III Medewerker facilitair V 3. De volgende functies vallen wat betreft de werktijdenregeling onder de standaardregeling Standaardregeling : werkgever en medewerker bepalen werktijden binnen het dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en 22:00 uur Alle overige functies Algemene toelichting Niet meer opnemen wat elders is geregeld In de vorige werktijdenregeling staan bepalingen opgenomen uit wetgeving, Car-Nuwo en andere lokale regelingen. Voordeel daarvan is dat alles in één regeling is opgenomen. Nadeel is dat je erg op moet letten als bijvoorbeeld wetgeving wijzigt. Je moet dan ook de werktijden regeling aanpassen, zodat deze niet afwijkt van wat elders geregeld is. In deze nieuwe regeling wordt niet meer opgenomen wat elders is geregeld. Wel voeg ik een overzicht toe aan de toelichting met informatie welke informatie waar te vinden is. Overzicht van wat waar is geregeld Onderwerp Arbeids- en rusttijden - dagelijkse onafgebroken rusttijd - pauzeregeling - wekelijkse onafgebroken rusttijd - arbeid op zondag - arbeidstijd - arbeid in nachtdienst - consignatie Minimum urengarantie oproepkrachten Aanpassing arbeidsduur CAO-afspraken over arbeidsduur en werktijden: - dagvenster en werktijden standaard-regeling - vaststelling werktijden bijzondere regeling Regeling Arbeidstijdenwet, hoofdstuk 5, paragraaf 2 Car-Nuwo artikel 2:5:2 Wet Aanpassing Arbeidsduur Car-Nuwo artikel 2:7 en 2:7a Car-Nuwo hoofdstuk 4 4

5 Verlof kopen of verkopen Vakantie en verlof: - Duur vakantie, basisverlof en overboeken verlof - Overschrijden arbeidsduur en omzetten naar verlof - Vakantie-opbouw tijdens ziekte - Bijzonder verlof - Landurend zorgverlof - Vakbondsverlof - Kortdurend zorgverlof - Ouderschapsverlof - Zwangerschaps- en bevallingsverlof - Adoptie- en pleegzorgverlof - Onbetaald verlof - Verplicht verlof Sluiting gemeentehuis Car-Nuwo hoofdstuk 4a Wet Arbeid en Zorg Car-Nuwo hoofdstuk 6Vakantieverlofregeling Vakantieverlofregeling artikel 6Algemene Termijnenwet Besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag Artikel 3 De gemiddelde arbeidsduur per jaar wordt als volgt berekend: 365,25 x 5/7 werkdagen x 7,2 uren Feestdagen gemiddeld op werkdagen: Nieuwjaarsdag 5/7 Goede Vrijdag 7/7 Tweede Paasdag 7/7 Koningsdag 5/7 Bevrijdingsdag 5/7 Hemelvaartsdag 7/7 Tweede Pinksterdag 7/7 Eerste Kerstdag 5/7 Tweede Kerstdag 5/7 Totaal 7 4/7 dagen x 7,2 uren Gemiddelde arbeidsduur bij een volledige betrekking Gemiddelde arbeidsduur bij een parttime betrekking, bijvoorbeeld 20 uur/week (=55,56%) 1.878,4 uren -/- 54,5 uren 1.878,4 -/- 54,5 = uren x 55,56% = uren Het aantal werkdagen verschilt jaarlijks. En niet alle feestdagen vallen jaarlijks op een werkdag. Elk jaar wordt op basis van de werkelijke werkdagen en feestdagen, die niet op een zaterdag of zondag vallen, de werkelijke arbeidsduur vastgesteld. Als voorbeeld volgt de berekening van de werkelijke arbeidsduur voor het jaar 2014: 261 werkdagen x 7,2 uren Feestdagen niet op zaterdag en zondag vallend: 8 dagen x 7,2 uren Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag (2014 op zaterdag), Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag Arbeidsduur 2014 bij een volledige betrekking Arbeidsduur 2014 bij een parttime betrekking, bijvoorbeeld 20 uur/week (=55,56%) 1.879,2 uren -/- 57,6 uren Het afronden van de arbeidsduur per jaar naar hele uren gaat als volgt: - naar beneden afronden als de cijfers achter de komma 00 t/m 49 zijn; - naar boven afronden als de cijfers achter de komma 50 t/m 99 zijn ,2 -/- 57,6 = uren 1.821,6 x 55,56% = uren Artikel 5 De maximale tijden sluiten aan bij de oude fictieve werktijden: a uur = 4,5 uren b uur = 4,5 uren Daarnaast kent een werkdag maximaal 11 uren op grond van Car-Nuwo artikel 4:2 lid 4 onder b en artikel 4:4 lid 2. Lid 4 Fulltimer 36 uur/week Werkt 5 hele dagen per week, gemiddeld 7,2 uren per dag 1 medewerker is 1 of meer dagen van de week ziek: a Medewerker schrijft voor de ziektedag(en) 7,2 uren. b Medewerker schrijft voor de werkdagen zijn gewerkte uren. 2 medewerker is 1 of meer dagen van de week ziek, waarin ook een feestdag valt: b Medewerker schrijft voor de ziektedag(en) 7,2 uren, behalve als de ziektedag op een feestdag valt. Dan is al bijzonder verlof geschreven voor die feestdag. c Medewerker schrijft voor de werkdagen zijn gewerkte uren. 3 medewerker is gedeeltelijk ziek en kan gedeeltelijk werken: 5

6 a b Medewerker schrijft per ziektedag zijn gewerkte uren en vult deze aan met ziekte-uren tot 7,2 uren per dag. Per week kan de medewerker maximaal 36 uren schrijven. 4 Medewerker is gedeeltelijk ziek en kan gedeeltelijk werken in een week waarin ook een feestdag valt: b Medewerker schrijft voor de overige dagen zijn gewerkte uren en vult deze aan met ziekteuren tot maximaal 7,2 uren per dag. c Per week kan de medewerker maximaal 36 uren schrijven. 5 medewerker is de hele week ziek: a medewerker schrijft 36 ziekte-uren. 6 medewerker is de hele week ziek, waarin ook een feestdag valt. b Medewerker schrijft voor de overige dagen 28,8 uren. c Totale week is maximaal 36 uren. Fulltimer 36 uur/week Werkt maandag t/m donderdag 4 x 9 uur per dag 1 medewerker is 1 of meer dagen van de week ziek: a Medewerker schrijft voor de ziektedag(en) van maandag t/m donderdag 9 uren. b Medewerker schrijft voor de werkdagen zijn gewerkte uren. 2 medewerker is 1 of meer dagen van de week ziek, waarin ook een feestdag valt: a Medewerker schrijft voor de feestdag 7,2 uren b Medewerker schrijft voor de ziektedag(en) van maandag t/m donderdag 9 uren, behalve als de ziektedag op een feestdag valt. Dan is al bijzonder verlof geschreven voor die feestdag. c Medewerker schrijft voor de werkdagen zijn gewerkte uren. 3 medewerker is gedeeltelijk ziek en kan gedeeltelijk werken: a Medewerker schrijft per ziektedag voor maandag t/m donderdag zijn gewerkte uren en vult deze aan met ziekte-uren tot 9 uren per dag. b Per week kan de medewerker maximaal 36 uren schrijven. 4 Medewerker is gedeeltelijk ziek en kan gedeeltelijk werken in een week waarin ook een feestdag valt: b Medewerker schrijft voor de overige dagen van maandag t/m donderdag zijn gewerkte uren en vult deze aan met ziekte-uren tot 9 uren per dag. 5 medewerker is de hele week ziek: a medewerker schrijft voor maandag t/m donderdag 4 x 9 = 36 ziekte-uren. 6 medewerker is de hele week ziek, waarin ook een feestdag valt. b Medewerker schrijft voor de overige dagen van maandag t/m donderdag 9 ziekte-uren per dag, behalve als dit op een feestdag valt. Dan is al bijzonder verlof geschreven voor die dag. Parttimer 20 uur/week Werkt 5 dagen van 4 uur per dag 1 medewerker is 1 of meer dagen van de week ziek: a Medewerker schrijft voor de ziektedag(en) 4 uren. b Medewerker schrijft voor de werkdagen zijn gewerkte uren. 2 medewerker is 1 of meer dagen van de week ziek, waarin ook een feestdag valt: b Medewerker schrijft voor de ziektedag(en) 4 uren, behalve als de ziektedag op een feestdag valt. Dan is al bijzonder verlof geschreven voor die feestdag. 6

7 c Medewerker schrijft voor de werkdagen zijn gewerkte uren. 3 medewerker is gedeeltelijk ziek en kan gedeeltelijk werken: a Medewerker schrijft per ziektedag zijn gewerkte uren en vult deze aan met ziekte-uren tot 4 uren per dag. b Per week kan de medewerker maximaal 20 uren schrijven. 4 Medewerker is gedeeltelijk ziek en kan gedeeltelijk werken in een week waarin ook een feestdag valt: b Medewerker schrijft voor de overige dagen zijn gewerkte uren en vult deze aan met ziekteuren tot 4 uren per dag. c Per week kan de medewerker maximaal 20 uren schrijven. 5 medewerker is de hele week ziek: a medewerker schrijft 20 ziekte-uren. 6 medewerker is de hele week ziek, waarin ook een feestdag valt: b Medewerker schrijft voor de overige dagen 4 ziekte-uren per dag, behalve als dit op een feestdag valt. Dan is al bijzonder verlof geschreven voor die dag. c Totale week is maximaal 20 uren. Parttimer 20 uur/week Werkt op maandag en dinsdag 8 uur per dag en op donderdag 4 uur 1 medewerker is 1 of meer dagen van de week ziek: a Medewerker schrijft voor de ziektedag(en) op maandag en dinsdag 8 ziekte-uren en voor een ziektedag op donderdag 4 uren. b Medewerker schrijft voor de werkdagen zijn gewerkte uren. 2 medewerker is 1 of meer dagen van de week ziek, waarin ook een feestdag valt: b Medewerker schrijft voor de ziektedag(en) op maandag en dinsdag 8 ziekte-uren en voor een ziektedag op donderdag 4 uren, behalve als de ziektedag op een feestdag valt. Dan is al bijzonder verlof geschreven voor die feestdag. c Medewerker schrijft voor de werkdagen zijn gewerkte uren. 3 medewerker is gedeeltelijk ziek en kan gedeeltelijk werken: a Medewerker schrijft per ziektedag op maandag, dinsdag of donderdag zijn gewerkte uren en vult deze op maandag en dinsdag aan met ziekte-uren tot 8 uren per dag en op donderdag tot 4 uren. b Per week kan de medewerker maximaal 20 uren schrijven. 4 Medewerker is gedeeltelijk ziek en kan gedeeltelijk werken in een week waarin ook een feestdag valt: b Medewerker schrijft voor de ziektedagen op maandag, dinsdag of donderdag zijn gewerkte uren en vult deze op maandag en dinsdag aan met ziekte-uren tot 8 uren per dag en op donderdag tot 4 uren, behalve als dit op een feestdag valt. Dan is al bijzonder verlof geschreven voor die dag. 5 medewerker is de hele week ziek: a medewerker schrijft 20 ziekte-uren. 6 medewerker is de hele week ziek, waarin ook een feestdag valt: b Medewerker schrijft voor de ziektedagen op maandag en dinsdag 8 ziekte-uren per dag en op donderdag 4 uren, behalve als dit op een feestdag valt. Dan is al bijzonder verlof geschreven voor die dag. Artikel 6 Eerstelijnszorg is zorg die direct toegankelijk is voor een patiënt. Dat is bij voorbeeld de huisarts, de paramedicus (o.a. fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten), 7

8 de verloskundige, de psycholoog, de tandarts, de mondhygiëniste, de apotheek, de verpleegkundig specialist. Tweedelijnszorg is zorg die alleen toegankelijk is na verwijzing door een zorgaanbieder uit de eerste lijn. 8

Regeling werktijden gemeente Loon op Zand Het college van burgemeester en wethouders / werkgeverscommissie

Regeling werktijden gemeente Loon op Zand Het college van burgemeester en wethouders / werkgeverscommissie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Loon op Zand Nr. 191729 7 september 2018 Regeling werktijden gemeente Loon op Zand 2015 Het college van burgemeester en wethouders / werkgeverscommissie gelet

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Assen Nr. 139156 2 juli 2018 Werktijdenregeling Gemeente Assen Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit: gelet op artikel

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellevoetsluis. Nr. 8894 30 januari 2015 Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis; gelet

Nadere informatie

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente - gemeente Schiedarn Werktijdenregeling gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam besluit gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR424088_1. Werktijdenregeling gemeente Dongen 2016

CVDR. Nr. CVDR424088_1. Werktijdenregeling gemeente Dongen 2016 CVDR Officiële uitgave van Dongen. Nr. CVDR424088_1 12 september 2017 Werktijdenregeling gemeente Dongen 2016 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden;

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden; BESLUIT WERKTIJDENREGELING GEMEENTE HEUSDEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Heusden; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom Nr. 242 6 maart 2018 Besluit van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort houdende regels omtrent

Nadere informatie

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 GEMEENTE SCHERPENZEEL September 2014 BELEID EN UITVOERING In deze regeling wordt de landelijke wijziging van de werktijdenregeling per 1 januari 2014 vormgegeven. 1 Inhoud

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten.

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105373 10 november 2015 Werktijdenregeling gemeente Heerde Het college van de gemeente Heerde, besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet artikel 4:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet artikel 4:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 4272 14 januari 2016 Werktijdenregeling gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winsum. Nr. 7483 22 januari 2016 Werktijdenregeling Winsum 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum heeft op 15 december 2015 de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 131202 31 december 2015 Gemeente Raalte Werktijdenregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van de Wet op de ondernemingsraden (instemmingsrecht);

Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van de Wet op de ondernemingsraden (instemmingsrecht); CVDR Officiële uitgave van Vught. Nr. CVDR347943_1 6 februari 2018 Regeling arbeidsduur en werktijden 2014 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vught Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van

Nadere informatie

Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij

Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij; gelet op artikel 160 Gemeentewet; gelet op instemming

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Best. Nr. 113012 30 november 2015 Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best Paragraaf 1 algemene bepalingen Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best Deze

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 73 Datum bekendmaking: 23 december 2014 Onderwerp: Regeling flexibele werktijden gemeente Maassluis 2015 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR348407_1. Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten. Artikel 1. Begripsbepalingen a. CAR-UWO: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

CVDR. Nr. CVDR348407_1. Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten. Artikel 1. Begripsbepalingen a. CAR-UWO: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR348407_1 30 januari 2018 Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten Het college van de gemeente Dronten gelet op het bepaalde in artikel 4:1 van de CAR UWO gelet

Nadere informatie

Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR601842_1 3 april 2017 Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid 2017 Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn, Werktijdenregeling gemeente Borger-Odoorn 2015 vastgesteld

Gemeente Borger-Odoorn, Werktijdenregeling gemeente Borger-Odoorn 2015 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Borger-Odoorn. Nr. 126386 23 december 2015 Gemeente Borger-Odoorn, Werktijdenregeling gemeente Borger-Odoorn 2015 vastgesteld Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Bijlage gemeente Houten: IS

Bijlage gemeente Houten: IS Bijlage gemeente Houten: IS18.00294 Burgemeester en wethouders van Houten; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op hoofdstuk 4, 4a en 6 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

gelezen het voorstel d.d. 15 maart 2018 met dossiernummer 1833;

gelezen het voorstel d.d. 15 maart 2018 met dossiernummer 1833; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Gouda Nr. 79318 16 april 2018 Rectificatie Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent werktijden

Nadere informatie

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf;

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf; WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR464547_1. Werktijdenregeling. Werktijdenregeling

CVDR. Nr. CVDR464547_1. Werktijdenregeling. Werktijdenregeling CVDR Officiële uitgave van Hilversum. Nr. CVDR464547_1 20 februari 2018 Werktijdenregeling Werktijdenregeling Inleiding In de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn afspraken gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vaststellen werktijdenregeling

voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vaststellen werktijdenregeling Agendapunt voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vergadering van 29 juni 2015 Datum: 21 mei 2015 Opsteller: R.G.J. Derksen Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar ja Onderwerp

Nadere informatie

Algemene werktijdenregeling gemeente Nieuwkoop 2015

Algemene werktijdenregeling gemeente Nieuwkoop 2015 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR378462_4 4 juli 2016 Algemene werktijdenregeling gemeente Nieuwkoop 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop gelet op artikel

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17027687* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z17-003965 Documentnummer: ZD17027687 Rubriek: Personeel en Organisatie Naam regeling: Regeling Arbeidsduur werktijden en verlof gemeente Zundert 2017 Citeertitel:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Werktijdenregeling gemeente Overbetuwe 2016 Ons kenmerk: 15BWB00102 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van de Ondernemingsraad van 20 januari 2016; gelet

Nadere informatie

Gelet op de OR brief d.d. 9 september 2014 met kenmerk inzake instemming aan de Werktijdenregeling

Gelet op de OR brief d.d. 9 september 2014 met kenmerk inzake instemming aan de Werktijdenregeling CVDR Officiële uitgave van Zeist. Nr. CVDR102539_2 9 januari 2018 Werktijdenregeling 2015 Gemeente Zeist - Werktijdenregeling 2015 Het college van de gemeente Zeist. Gelet op het gestelde in artikel 160

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Werktijdenregeling gemeente Overbetuwe 2014-2015 Ons kenmerk: 13bb00023 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe

Nadere informatie

Gemeente Heusden - Wijziging Besluit werktijdenregeling 2014

Gemeente Heusden - Wijziging Besluit werktijdenregeling 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heusden. Nr. 116145 4 december 2015 Gemeente Heusden - Wijziging Besluit werktijdenregeling 2014 Burgemeester en wethouders van Heusden; gelezen de brief van

Nadere informatie

arbeidsvoorwaardenregeling griffie 2017 gemeente Noord-Beveland (werktijdenregeling):

arbeidsvoorwaardenregeling griffie 2017 gemeente Noord-Beveland (werktijdenregeling): 1 e wijzigingsbesluit van de arbeidsvoorwaardenregeling griffie 2017 gemeente Noord-Beveland (werktijdenregeling) De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 50 10 december 2014 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 22 1 juni 2016 nummer 22 In voorliggend

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD16022811* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001222 Documentnummer: ZD16022811 Rubriek: Personeel en Organisatie Naam regeling: Regeling arbeidsduur, werktijden en verlof gemeente Zundert 2016 Citeertitel:

Nadere informatie

Artikel 4 Consulten en dergelijke Bezoek aan huisarts, tandarts, therapeut, specialist en het gebruik maken van bedrijfszorgpakket is geen werktijd.

Artikel 4 Consulten en dergelijke Bezoek aan huisarts, tandarts, therapeut, specialist en het gebruik maken van bedrijfszorgpakket is geen werktijd. CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR372351_1 12 juli 2016 Werktijdenregeling gemeente Heerlen Werktijdenregeling gemeente Heerlen Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen: a. Leidinggevende:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lingewaal. Nr. 5662 12 januari 2017 Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal; gelet op de schriftelijke

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 24 maart Onderwerp: Werktijdenregeling - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 24 maart Onderwerp: Werktijdenregeling - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00227 Onderwerp: Werktijdenregeling - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In de CAO zijn afspraken gemaakt over modernisering

Nadere informatie

Wijziging Werktijden- en verlofregeling Gemeente Leudal

Wijziging Werktijden- en verlofregeling Gemeente Leudal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leudal Nr. 122621 17 juli 2017 Wijziging Werktijden- en verlofregeling Gemeente Leudal BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE LEUDAL gelet op het bepaalde

Nadere informatie

15e wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venlo

15e wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Venlo. Nr. 42625 18 mei 2015 15e wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venlo Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo; gezien het voorstel van

Nadere informatie

Regeling werktijden en verlof gemeente Brummen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen,

Regeling werktijden en verlof gemeente Brummen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, CVDR Officiële uitgave van Brummen. Nr. CVDR387809_1 17 oktober 2017 Regeling werktijden en verlof gemeente Brummen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, Gelet op het instemmende

Nadere informatie

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Marum. Nr. 60111 30 oktober 2014 REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 23928 30 april 2014 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen; gelet op hoofdstuk 3 en 4 CAR-UWO; gelet op het instemmende advies van de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 22 31 mei 2016 nummer 22 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Spijkenisse. Nr. 60059 27 oktober 2014 Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; gelet op artikel 160 van de gemeentewet alsmede artikel 4:1 en 4:2 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Regeling Flexibele Werktijden gemeente Schouwen-Duiveland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland,

Regeling Flexibele Werktijden gemeente Schouwen-Duiveland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland, CVDR Officiële uitgave van Schouwen-Duiveland. Nr. CVDR613303_1 15 oktober 2018 Regeling Flexibele Werktijden gemeente Schouwen-Duiveland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling Werktijden juni Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling Werktijden juni Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 103204 19 juni 2017 Regeling Werktijden 2017 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO; gelet

Nadere informatie

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Overwegende dat het college nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4, 4a en 6 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

Werktijdenregeling gemeente Horst aan de Maas

Werktijdenregeling gemeente Horst aan de Maas GEMEENTEBLAD Nr. 68140 27 november Officiële uitgave van gemeente Horst aan de Maas. 2014 Werktijdenregeling gemeente Horst aan de Maas Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Werktijdenregeling Gemeente Gooise Meren 2016

Werktijdenregeling Gemeente Gooise Meren 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren Nr. 218135 11 december 2017 Werktijdenregeling Gemeente Gooise Meren 2016 Het College van de gemeente Gooise Meren, gelet op hoofdstuk 4 van

Nadere informatie

Wijziging CAR-UWO nieuwe werktijdenregeling gemeente Zoetermeer

Wijziging CAR-UWO nieuwe werktijdenregeling gemeente Zoetermeer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zoetermeer. Nr. 30224 9 april 2015 Wijziging CAR-UWO nieuwe werktijdenregeling gemeente Zoetermeer Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR417372_1. Werktijden en vakantieverlof

CVDR. Nr. CVDR417372_1. Werktijden en vakantieverlof CVDR Officiële uitgave van Eijsden-Margraten. Nr. CVDR417372_1 3 april 2018 Werktijden en vakantieverlof Werktijden en vakantieverlof Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg - Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Griffie gemeente Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam-Voorburg - Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Griffie gemeente Leidschendam-Voorburg GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leidschendam-Voorburg. Nr. 6189 22 januari 2015 Gemeente Leidschendam-Voorburg - Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Griffie gemeente Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

Wijziging CAR/UWO, verandering regeling werktijden. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijziging CAR/UWO, verandering regeling werktijden. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94454 20 juli 2016 Wijziging CAR/UWO, verandering regeling werktijden Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten;

Nadere informatie

Gemeente Veghel - Regeling Flexibel werken Gemeente Veghel - 5 november

Gemeente Veghel - Regeling Flexibel werken Gemeente Veghel - 5 november GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 61971 5 november 2014 Gemeente Veghel - Regeling Flexibel werken Gemeente Veghel - 5 november 2014 Het college van burgemeester en wethouders en

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie werktijdenregeling Bij de uitgevoerde evaluatie van de werktijdenregeling zijn de volgende punten betrokken.

Uitkomsten evaluatie werktijdenregeling Bij de uitgevoerde evaluatie van de werktijdenregeling zijn de volgende punten betrokken. Zaaknummer 00452202 Onderwerp Wijziging Besluit werktijdenregeling gemeente Heusden 2014 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis U besloot op 24 maart 2014, na verkregen instemming van de Ondernemingsraad,

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 december 2015, BD2015-010709 Wijzigingen van hoofdstuk 1, 4 en 6 van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de invoering van de Nieuwe Werktijdenregeling:

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Kenmerk : DB/skc/2015-3 Datum : 10 maart 2015 Betreft : Arbeids- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend

Nadere informatie

Werktijdenregeling gemeente Oldebroek 2018

Werktijdenregeling gemeente Oldebroek 2018 Werktijdenregeling gemeente Oldebroek 2018 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 160, lid 1, sub c van de Gemeentewet, de Arbeidstijdenwet en artikel 4:2 en 4:7 van de

Nadere informatie

ECCVA/U Lbr: 13/062 CvA/LOGA 13/13

ECCVA/U Lbr: 13/062 CvA/LOGA 13/13 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 2 betreft CAR-UWO wijzigingen i.v.m. verandering regeling werktijden ons kenmerk ECCVA/U201300476

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling werktijden Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel D.2, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

Werktijdenregeling gemeente Winterswijk 2014

Werktijdenregeling gemeente Winterswijk 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winterswijk. Nr. 84171 15 september 2015 Werktijdenregeling gemeente Winterswijk 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; Overwegende dat

Nadere informatie

LOGA. Landelijk Oveiieg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad CMUV (070)

LOGA. Landelijk Oveiieg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad CMUV (070) 4 4 1 4 3 2 * LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak CMUV Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Oveiieg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 7429 27 januari 2015 Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Regeling Werktijden gemeente Oldambt 2010

Regeling Werktijden gemeente Oldambt 2010 Regeling Werktijden gemeente Oldambt 2010 Doel: Regeling vaststellen betreffende de werktijden van de medewerkers van de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten N.V.T. Datum en nummer

Nadere informatie

Notitie Arbeidstijden Uitvaartbranche

Notitie Arbeidstijden Uitvaartbranche Notitie Arbeidstijden Uitvaartbranche I Waar is de regelgeving over arbeidstijden te vinden? In de Arbeidstijdenwet (ATW) staan de algemene wettelijke bepalingen (normen) voor werknemers van 18 jaar en

Nadere informatie

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE BRUNSSUM

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE BRUNSSUM WERKTIJDENREGELING GEMEENTE BRUNSSUM Augustus 2005 31 augustus 2005 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Belanghebbenden 3. Bloktijden 4. Openingsuren 5. Begin/-eindtijden 6. Maximum werktijd en middagpauze

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Verlofregeling. doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling

Verlofregeling. doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling Verlofregeling Nummer: 09.0001123 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 12 oktober 2010 Instemming COR d.d. 2 september 2010 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011 doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet,

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet, RIS151950_30-JAN-2008 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2007.4102 RIS 151950 REGELING 36-URIGE WERKWEEK HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Het algemene bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

Het algemene bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; Het algemene bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; Overwegende dat het bestuur nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4,

Nadere informatie

Werktijdenregeling. doc.: pz_alle/regelingen/werktijdenregeling

Werktijdenregeling. doc.: pz_alle/regelingen/werktijdenregeling Werktijdenregeling Nummer: 09.0002279 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 9 december 2010 en 8 september 2011 (artikel 9 van deze regeling) Instemming COR d.d. 2 december 2010 en 14 juli 2011 (artikel

Nadere informatie

Het aantal uren dat de medewerker daadwerkelijk in een bepaalde periode heeft gewerkt. d. Arbeidstijd

Het aantal uren dat de medewerker daadwerkelijk in een bepaalde periode heeft gewerkt. d. Arbeidstijd CVDR Officiële uitgave van Capelle aan den IJssel. Nr. CVDR56771_2 1 mei 2018 Regeling werktijden gemeente Capelle aan den IJssel 2010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle

Nadere informatie

Officiële uitgave van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Officiële uitgave van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. CVDR Officiële uitgave van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Nr. CVDR158368_2 20 juni 2017 Regeling variabele werktijden en verlof Variabele werktijden en verlof, regeling (2015)

Nadere informatie

Regeling werktijden en verlof gemeente Brummen 2011

Regeling werktijden en verlof gemeente Brummen 2011 CVDR Officiële uitgave van Brummen. Nr. CVDR87026_1 17 oktober 2017 Regeling werktijden en verlof gemeente Brummen 2011 Werktijden en verlof Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze

Nadere informatie

Gelet op Hoofdstuk 6 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR/UWO);

Gelet op Hoofdstuk 6 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR/UWO); CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR611975_1 30 juli 2018 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent verlof Verlofwijzer gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst

Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst Nummer: 18.0002248 Versie: 1.0 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. april 2018 Instemming OR Regio d.d. 27 maart 2018 Instemming GO d.d. 26 maart

Nadere informatie

Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag hij maximaal 60 uur werken.

Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag hij maximaal 60 uur werken. DE NIEUWE ARBEIDSTIJDENWET Op 1 april 2007 is de nieuwe arbeidstijdenwet in werking getreden. De regels in de Arbeidstijdenwet zijn vereenvoudigd. Hierdoor krijgen werkgever en werknemer meer mogelijkheden

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

Technische wijzigingen Cao SW 2019

Technische wijzigingen Cao SW 2019 Technische wijzigingen Cao SW 2019 Cao-partijen, de VNG, de FNV en het CNV zijn onderstaande technische wijzigingen van de Cao SW overeengekomen: 1. Aanpassing in de definitie van werknemer, artikel 1.1

Nadere informatie

Gelet op artikel F. 4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel F. 4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2015, nr. 690296, tot wijziging van de Regeling werktijden en rechtspositie chauffeurs Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale Werk en rusttijden Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? Sonja Baljeu Eur. Erg. Beleidsadviseur CNV Vakcentrale Drs. A. Mellema Bestuurder Zorg Wat regelt

Nadere informatie

2013, nr. 19. Rechtspostieregeling chauffeurs personenvervoer Provincie Fryslân

2013, nr. 19. Rechtspostieregeling chauffeurs personenvervoer Provincie Fryslân Uitgegeven: 3 april 2013 2013, nr. 19 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Rechtspostieregeling chauffeurs personenvervoer Provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Arbeidstijdenwet, het arbeidstijdenbesluit,

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon.

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon. Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Overwegende, dat ter uitvoering van artikel 20 van de Bezoldigingsregeling gemeente Goeree-Overflakkee nadere regels gesteld zijn met betrekking tot consignatie;

Nadere informatie

feestdag per jaar Lid 4 De lokale arbeidsduur bij een volledige betrekking heeft een arbeidsduur van ten hoogste 1816,5 uur per jaar.

feestdag per jaar Lid 4 De lokale arbeidsduur bij een volledige betrekking heeft een arbeidsduur van ten hoogste 1816,5 uur per jaar. CVDR Officiële uitgave van Medemblik. Nr. CVDR357959_1 3 juli 2018 Werktijden en verlof Werktijden en verlof Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a CAR-UWO:

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Team: Communicatie & Personeelszaken

Team: Communicatie & Personeelszaken VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: L. van Dijk Tel.nr. : Datum: 29 oktober 2013 8519 Geraadpleegd consulent Team: Communicatie & Personeelszaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: Salarisadministratie,

Nadere informatie

4 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN/ 4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN

4 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN/ 4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN 4 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN/ 4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 4: * Arbeidsduur 4:1 * Standaardregeling voor de werktijden 4:2 * Uitgangspunten

Nadere informatie

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008 Provinciaal blad 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 1 november 2007, nr. 2007-64538, tot afkondiging van hun besluit inzake de vaststelling van de Algemene werktijdenregeling provincie

Nadere informatie