Het aantal uren dat de medewerker daadwerkelijk in een bepaalde periode heeft gewerkt. d. Arbeidstijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het aantal uren dat de medewerker daadwerkelijk in een bepaalde periode heeft gewerkt. d. Arbeidstijd"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Capelle aan den IJssel. Nr. CVDR56771_2 1 mei 2018 Regeling werktijden gemeente Capelle aan den IJssel 2010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel Gelet op artikel 4:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO); Gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet; Gelet op de verkregen instemming van de Ondernemingsraad; Besluit: Tot vaststelling van de navolgende; Regeling werktijden gemeente Capelle aan den IJssel 2010 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. Medewerker De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR/UWO; De werknemer met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan. b. Formele arbeidsduur Het aantal uren dat de medewerker volgens zijn aanstelling in een bepaalde periode behoort te werken met inachtneming van het bepaalde in artikel 1:1 lid 1 subk vancar/uwo. c. Feitelijke arbeidsduur Het aantal uren dat de medewerker daadwerkelijk in een bepaalde periode heeft gewerkt. d. Arbeidstijd De tijd waartussen de medewerker zijn werkzaamheden kan verrichten. e. Bedrijfstijd Een periode binnen de arbeidstijd waarin een bepaald organisatieonderdeel bezet moet zijn voor serviceverlening aan burgers, bedrijven en instellingen, alsmede voor interne dienstverlening. f. Pauze Een periode van een onafgebroken aantal minuten waarin geen arbeid wordt verricht. g. Rusttijden Een periode van een onafgebroken aantal uren waarin geen arbeid mag worden verricht. h. Saldoverlof Het verschil tussen de formele en feitelijke arbeidsduur. i. Compensatieverlof Het verlof dat wordt toegekend ter compensatie van de arbeidsuren die de medewerker heeft overgewerkt. j. Werktijdvermindering voor 60-jarigen Het verlof waarop de medewerker die 60 jaar of ouder is aanspraak kan maken, wanneer hij een volledige betrekking heeft en geen gebruik maakt van een gemeentelijke seniorenregeling zoals genoemd in hoofdstuk 5 van de CAR/UWO. Het verlof houdt in een verkorting van de dagelijkse werktijd met een half uur. k Verjaardagsverlof Het verlof van vier uur waarop de medewerker recht heeft indien op een werkdag de verjaardag wordt gevierd. l. Feestdag De in artikel 4:2:1 lid 3 van de CAR/UWO genoemde dagen, alsmede Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag. m. Overwerk De incidentele werkzaamheden die door de medewerker in dienstopdracht worden verricht buiten de formele arbeidsduur per week. n. Variabele werktijden 1

2 Een vooraf in overleg met de medewerker door het afdelingshoofd vastgesteld arbeidspatroon dat structureel afwijkt van het gebruikelijke arbeidspatroon waarvan 5 x 8 uur per week wordt gewerkt. o. Persoonlijk werktijdschema Een vooraf in overleg met de medewerker door het afdelingshoofd vastgesteld individueel overzicht van de afgesproken werktijd van de medewerker. p. Rooster Een na overleg met de medewerker door het afdelingshoofd vooraf opgesteld overzicht van de werktijden geldend voor een groep medewerkers. Artikel 2Arbeidsduur 1. De formele arbeidsduur bedraagt, bij een voltijd dienstverband 36 uur per week. Bij een deeltijd dienstverband is de formele arbeidsduur het aantal uren zoals in de aanstelling is vastgesteld tot een maximum van 36 uur per week. 2. In geval van een formele arbeidsduur van 36 uur per week bedraagt de feitelijke arbeidsduur per week 40 uur. Van de feitelijke arbeidsduur van 8 uur per dag wordt 0,8 uur gereserveerd voor ADV opbouw. 3. De maximale arbeidsduur per dag bedraagt 9 uur met uitzondering van eenmalig per week een arbeidsduur van 10 uur per dag. 4. De medewerker kan een schriftelijk verzoek bij het afdelingshoofd indienen voor een vermindering van de arbeidsduur of een uitbreiding van de arbeidsduur met inachtneming van de artikelen 2:7, 2:7a en 4:1 van de CAR/UWO. Artikel 3Variabele werktijden 1. 1.In afwijking van artikel 2 van deze regeling behoren alternatieve invullingen van de werkweek tot de mogelijkheden.er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende vijf varianten per werkweek: - 4 dagen van 9 uur per dag; - 6 maanden van 40 uur per week en zes maanden van 32 uur per week; - 4 dagen van 8 uur per dag en 1 dag van 4 uur per dag; - 5 dagen van 8 uur in combinatie met 4 dagen van 8 uur per dag per 2 weken; - 5 dagen van 7,2 uur per dag. Naast de in dit lid bedoelde varianten is er de mogelijkheid van het in artikel 4 bedoelde persoonlijk werktijdschema. 2. Als de medewerker gebruik maakt van variabele werktijden staat de voortgang van het werk en de dienstverlening aan de burgers voorop. Binnen de afdelingen worden door de medewerkers met het afdelingshoofd de nodige afspraken gemaakt over de tijden waarop variabel kan worden gewerkt. 3. De medewerker die van een van de genoemde mogelijkheden in lid 1 gebruik wenst te maken verzoekt dit minimaal vier weken voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk aan het afdelingshoofd. 4. Het afdelingshoofd ziet toe op de juiste toepassing van deze regeling. Hij is verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden, alsmede de serviceverlening aan burgers, bedrijven en instellingen en de interne dienstverlening. Het afdelingshoofd heeft daarom de bevoegdheid om per medewerker of groep van medewerkers een beperking op te leggen als het gaat om de toepassing van deze regeling. 5. Indien gebruik wordt gemaakt van een van de in lid 1 genoemde mogelijkheden, is de feitelijke arbeidstijd van 36 uur per week gelijk aan de formele arbeidstijd. Dat betekent dat er géén ADVverlof wordt opgebouwd. Artikel 4Persoonlijk werktijdschema 1. De medewerker heeft de mogelijkheid om met het afdelingshoofd afspraken temaken over de uren waarop hij dient te werken. Deze afspraken worden vastgelegd in het persoonlijk werktijdschema. 2. Het afdelingshoofd bepaalt, na overleg met de medewerker, zijn aanvangstijdenen vertrektijden, een en ander met inachtneming van het bepaalde in deze regeling. Wanneer er veranderingen in 2

3 deze tijden nodig zijn, dienen de wijzigingen, na overleg met de medewerker, door het afdelingshoofd bepaalt te worden. Artikel 5Arbeidstijd en bedrijfstijd 1. De arbeidstijd voor alle medewerkers van de gemeente is vastgesteld tussen 07:00 uur en 19:00 uur op maandag tot en met vrijdag. 2. Het afdelingshoofd is, als de bedrijfsvoering of de arbeidsomstandigheden dit eisen, bevoegd om in afwijking van het bepaalde in lid 1 voor de individuele medewerker of groepen medewerkers vaste aanvangs- en vertrektijden vast te stellen. 3. De bedrijfstijd van de gemeentelijke organisatie is vastgesteld van tot uur.een hiervan afwijkende bedrijfstijd is vastgesteld voor enkele onderdelen van de gemeentelijke organisatie. 4. In de bedrijfstijd is voor alle organisatieonderdelen van de gemeentelijke organisatie sprake van een voldoende bezetting die moet leiden tot een verantwoorde serviceverlening aan de burgers, bedrijven en instellingen en de interne dienstverlening. 5. Het afdelingshoofd is verantwoordelijk door middel van een voldoende bezetting dat de dienstverlening van zijn organisatieonderdeel gedurende de bedrijfstijden op een kwalitatief en kwantitatief aanvaardbaar niveau ligt. Het kwalitatief en kwantitatief aanvaardbare niveau van de dienstverlening wordt door het afdelingshoofd zelf beoordeeld. Artikel 6Niet verplichte aanwezigheid op de werkplek De aanwezigheid van de medewerker op de werkplek is niet verplicht in de volgende gevallen: a. dienstreizen; b. bijwonen van cursussen, congressen en seminars; c. studieverlof in het kader van de Regeling studiefaciliteiten gemeente Capelle aan den IJssel 2006; d. vakantieverlof; e. ADV-verlof; f. buitengewoon verlof; g. compensatieverlof; h. saldoverlof; i. verjaardagsverlof j. werktijdverminderingvoor 60-jarigen; k. ziekte; l. bezoek aan bedrijfsarts, huisarts, tandarts, specialist of ziekenhuis; m. feestdag; n. zorgverlof; o. ouderschapsverlof. Artikel 7Tijd- en verlofregistratie 1. Het begin en einde van de werktijd, de pauze en de reden van niet aanwezigheid dienen te worden vastgelegd door middel van het systeem van elektronische tijdregistratie. 2. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie van zijn arbeidsuren en verlof of een andere reden van afwezigheid zoals vermeld in artikel 6 van deze regeling. 3. Het afdelingshoofd is belast met het toezicht op de naleving van deze regeling. 4. Een correctie van de gegevens binnen het tijdregistratiesysteem is alleen mogelijk door middel van het inleveren van een door de medewerker ingevuld en door het afdelingshoofd ondertekend mutatieformulier. De afdeling Publiekszaken draagt ter uitvoering van de tijd- en verlofregistratie zorg voor de invoering van de door de medewerker ingevulde en door het afdelingshoofd voor akkoord getekende mutaties. 5. De medewerkers die werkzaam zijn op een andere locatie dan het gemeentehuis dienen, indien een tijdregistratiesysteem aanwezig is, de begintijden, de eindtijden, de pauzes en de in artikel 6 genoemde afwezigheidsredenen te registreren in het tijdregistratie-systeem. 6. De medewerkers die werkzaam zijn op een andere locatie dan het gemeentehuis en die geen gebruik kunnen maken van een tijdregistratiesysteem, zoals genoemd in lid 1, werken op basis van een rooster. 7. Indien de medewerker verzuimt zijn pauze te registreren, wordt verondersteld dat hij pauze heeft genomen gedurende een half uur. 3

4 8. In geval van een doktersbezoek, een tandartsbezoek, een bedrijfsartsbezoek en een ziekenhuisbezoek worden de in verband hiermee niet gewerkte uren als doktersbezoek geregistreerd in het tijdregistratiesysteem. 9. Bij afwezigheid wegens verlof en ziekte wordt de feitelijke arbeidsduur per dag overeenkomstig de vastgestelde werktijden geregistreerd in het tijdregistratiesysteem. 10. Bij afwezigheid van een of meerdere werkdagen in verband met dienstreis, buitengewoon verlof, opleiding, training (volgen van lessen en/of trainingstrajecten), deelname aan cursussen, congressen, symposia en voorbereiden of afleggen van examens, waarbij de medewerker niet in de gelegenheid is om zijn aanvangs- en/of vertrektijd te registreren, wordt de feitelijke arbeidstijd overeenkomstig de vastgestelde werktijden op die dag geregistreerd. 11. In geval van ouderschapsverlof wordt de te werken tijd in het tijdsregistratiesysteem aangepast voor de duur van het verlof. Artikel 8Saldoverlof en vakantieverlof 1. Het verschil tussen de feitelijke en formele arbeidsduur van de medewerker, zoals deze wordt geregistreerd door middel van het elektronisch tijdregistratiesysteem, wordt gecompenseerd met een even zo groot aantal uren verlof. 2. Er is geen maximum opgenomen voor het aantal uren dat met het saldo als bedoeldin het eerste lid van dit artikel wordt opgebouwd in een kalenderjaar. 3. Een positief urensaldo is toegestaan tot maximaal tien uur op de eerste werkdag van het nieuwe kalenderjaar. Alle uren die meer positief zijn dan tien uren komen met ingang van het nieuwe kalenderjaar te vervalen. 4. Een negatief urensaldo tot maximaal tien uur op de eerste werkdag van het nieuwe kalenderjaar wordt niet verrekend. Alle uren die meer negatief zijn dan tien uren worden verrekend met het vakantiesaldo van de medewerker. 5. In geval van ziekte vindt geen opbouw van saldoverlof plaats. 6. Saldoverlof kan uitsluitend opgenomen worden nadat opbouw daarvan heeft plaatsgevonden, tot een maximum van 40 uur per jaar voor een fulltime medewerker. 7. De uren die de medewerker, zonder daartoe een opdracht te hebben gekregen, meer werkt dan zijn vastgestelde formele arbeidsduur worden niet aangemerkt als overwerk. 8. Een medewerker mag maximaal 100 vakantieverlofuren per kalenderjaar tot een maximum van 500 uur meenemen naar het volgende kalenderjaar. Artikel 9Pauze 1. De medewerker die minimaal 8 uur per dag werkt, dient ten minste een half uur pauze te nemen tussen 12:00 en 14:00 uur. 2. Er mag maximaal 5,5 uur per dag zonder onderbreking door pauze worden gewerkt. 3. In geval van overwerk waardoor de arbeidstijd meer dan acht uur per dag maar minder dan tien uur per dag bedraagt, moet de medewerker ten minste 45 minuten pauzeren, waarvan een half uur aaneengesloten, in de periode tussen 12:00 en 14:00 uur. Artikel 10Rusttijden 1. Het afdelingshoofd ziet erop toe dat de te verrichten arbeid zodanig wordt georganiseerd dat de medewerker voldoende rusttijd krijgt. De gemeente hanteert conform artikel 5.3 van de Arbeidstijdenwet: a. voor medewerkers onder de 18 jaar een onafgebroken rusttijd van tenminste 12 uur in elk aaneengesloten periode van 24 uur. Hierin zijn ook de uren begrepen tussen uur en uur. b. voor medewerkers van 18 jaar en ouder een onafgebroken rusttijd van tenminste 11 uur in elke aaneengesloten periode van 24 uur. 2. Voor medewerkers van 18 jaar en ouder mag de rusttijd eenmaal in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uur worden ingekort tot ten minste 8 uur, indien dit vanuit de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden noodzakelijk wordt geacht. 3. De in het eerste en tweede lid bedoelde periodes vangen aan op het eerste tijdstip van de dag waarop de medewerker arbeid verricht. Artikel 11Onvoorziene gevallen 4

5 In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een nadere voorziening treffen. Artikel 12Citeertitel en inwerkingtreding 1. Deze regeling kan aangehaald worden als Regeling werktijden gemeente Capelle aan den IJssel Deze regeling treedt met ingang van de dag van zijn bekendmaking in werking. 3. Met ingang van dezelfde datum wordt ingetrokken de op 14 mei 1991 vastgestelde Regeling variabele werktijden. Capelle aan den IJssel, het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, G.Kruijt. J.F. Koen. Toelichting op de Regeling werktijden gemeente Capelle aan den IJssel 2010 De aanleiding voor het vaststellen van de Regeling werktijden gemeente Capelle aan den IJssel 2010 is de in artikel 4:2 CAR gestelde voorwaarde aan gemeenten om een nadere invulling te geven aan een werktijdenregeling. De Regeling variabele werktijden 1991, die uitsluitend betrekking had op het elektronisch tijdregistratiesysteem, is verdisconteerd in deze regeling. Op die manier zijn zowel de werktijden als de variabele werktijden als een samenhangend geheel uitgewerkt. De regeling wordt hieronder nader toegelicht. Arbeidsduur De formele arbeidsduur is gemiddeld 36 uur per week bij een voltijd dienstverband conform artikel 2. Formeel is een werkdag 7,2 uur. De feitelijke arbeidsduur is 8 uur per dag waarbij een voltijd medewerker 0,8 uur ADV opbouwt. Zowel de medewerker als het college heeft in bepaalde situaties de mogelijkheid om af te wijken van de formele arbeidsduur. Hierbij dienen de artikelen 2:7, 2:7a en 4:1 van de CAR/UWO in acht te worden genomen. In de artikelen 2:7 CAR/UWO staat geregeld dat, overeenkomstig de Wet aanpassing arbeidsduur, een ambtenaar het recht heeft de formele arbeidsduur per week te verminderen of te verruimen tot het aantal uren van een volledige betrekking. Een verzoek tot aanpassing van de formele arbeidsduur kan door het college (gemotiveerd) worden afgewezen als de aanpassing in het kader van zwaarwegend bedrijfsbelang casu quo dienstbelang tot problemen leidt. Voorbeelden hierbij zijn problemen in de bedrijfsvoering door het overschrijden van de beschikbare formatie van de afdeling of als de veiligheid op de werkvloer door de aanpassing niet meer gewaarborgd kan worden. In artikel 4:1 van de CAR/UWO staat geregeld dat het college bevoegd is om de feitelijke arbeidsduur per week vast te stellen op een andere omvang dan de formele arbeidsduur met inachtneming van de vastgestelde bandbreedte in lid 1 van artikel 4:1 van de CAR/UWO. Artikel 2:7a van de CAR/UWO regelt dat het college de mogelijkheid heeft om de formele arbeidstijd van een medewerker tijdelijk te verruimen naar maximaal 40 uur per week mits de ambtenaar daarin toestemt. Andersom mag het verzoek ook van de medewerker komen. Het afdelingshoofd, daartoe gemandateerd door het college, beoordeelt of dit verzoek wordt gehonoreerd. In beginsel zal het uitgangspunt van het college zijn dat een tijdelijke urenuitbreiding alleen wordt gehonoreerd als binnen een bestaande functie er tijdelijk sprake is van een hoeveelheid werk die redelijkerwijs niet binnen de normale werkweek van 36 uur kan worden verricht. Als het afdelingshoofd heeft besloten de arbeidsuren van een medewerker uit te breiden dan heeft dit een aantal consequenties. Zo gaat, conform artikel 2:7a CAR/UWO het salaris evenredig omhoog in de periode waarin de formele arbeidsduur wordt verruimd. Evenals de vakantieduur, de pensioenopbouw, de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering. Het recht op ADV-verlof vervalt. In de door het college vastgestelde notitie Richtlijnen bij verzoek om urenuitbreiding staat beschreven hoe de gemeente om dient te gaan met de, op artikel 2:7a CAR/UWO, gebaseerde verzoeken om urenuitbreiding. Variabele werktijden In deze regeling wordt de medewerkers de mogelijkheid geboden om andere arbeids-patronen te hanteren dan 5 maal 8 uur per week. In artikel 3 zijn vijf varianten vastgelegd van de alternatieve arbeidspatronen in een werkweek. Wanneer een medewerker structureel een ander arbeidspatroon wil werken, dient hij dit minimaal vier weken van te voren schriftelijk aan het afdelingshoofd te verzoeken. Let wel: indien er wordt gekozen voor een ander arbeidspatroon wordt er geen ADV-verlof opgebouwd. In artikel 3 lid 1 en in artikel 4 is tevens vastgelegd dat wanneer een medewerker behoefte aan een andere regeling van de uren waarop hij dient te werken, bijvoorbeeld in verband met zorgtaken, hij met zijn afdelingshoofd hieraan invulling kan geven door het opstellen van een persoonlijk werktijdschema. Het persoonlijk werktijdschema wordt vastgesteld door het afdelingshoofd. Arbeidstijd en bedrijfstijd De werkzaamheden kunnen door de medewerker verricht worden tussen 07:00 uur en 19:00 uur. Dit wordt de arbeidstijd genoemd. In de oude regeling was de arbeidstijd vastgesteld van 07:30 tot 18:00 5

6 uur. Door deze verruiming van de arbeidstijd van tot uur in artikel 5 krijgen medewerkers de mogelijkheid meer variatie aan te brengen in de tijd waarbinnen werkzaamheden kunnen worden verricht. Hiermee is getracht beter in te spelen op de behoeften van de medewerkers. In een persoonlijk werktijdschema, dat in samenspraak met het afdelingshoofd door het afdelingshoofd wordt vastgesteld, kunnen de gemaakte, individuele afspraken worden vastgelegd zoals aangegeven in artikel 4. De bedrijfstijd van de gemeente is vastgesteld van tot uur. De bedrijfstijd van de gemeente heeft tot gevolg een voldoende bezetting van elke afdeling die leidt tot een zorvuldige interne en externe dienstverlening. Het afdelingshoofd moet met zijn medewerkers duidelijke afspraken maken over de aanwezigheid van de medewerkers tijdens de bedrijfstijden. Voor enkele onderdelen van de gemeentelijke organisatie zijn afwijkende bedrijfstijden vastgesteld. Het betreft de medewerkers van de unit Uitvoering van de afdeling Stadsbeheer voor wie als bedrijfstijd geldt tot uur. In de wintermaanden (november tot en met februari) is de bedrijfstijd voor deze medewerkers vastgesteld op tot uur. Een afwijkende bedrijfstijd geldt ook voor de medewerkers van de afdeling Facilitaire Diensten die werkzaam zijn in de gemeentelijke accommodaties. Niet verplichte aanwezigheid op de werkplek In artikel 6 wordt een opsomming gegeven van allerlei situaties waarin de medewerker niet verplicht is aanwezig te zijn. Zo hebben medewerkers van 60 jaar en ouder recht op seniorenverlof. Dit betekent dat deze medewerker de dagelijkse werktijd met een half uur mag verkorten. De regeling Buitengewoon verlof bid- en dankdagen gaf medewerkers de mogelijkheid om verlof op te nemen met behoud van bezoldiging voor het bijwonen van kerkdiensten die op werkdagen worden gehouden in verband met bid- en dankdagen. Dit is hoofdzakelijk een christelijke aangelegenheid en de regeling had dan ook slechts betekenis voor een beperkte groep medewerkers. De regeling Buitengewoon verlof bid- en dankdagen is ingetrokken. Bezoek aan dokter, tandarts, bedrijfsarts en ziekenhuis In artikel 7 lid 8 is vastgelegd dat de uren die betrekking hebben op bezoek aan een dokter, tandarts, bedrijfsarts dan wel ziekenhuis, onder de noemer doktersbezoek worden geregistreerd in het tijdregistratiesysteem. De betreffende uren worden aangemerkt als gewerkte uren. Meenemen vakantieverlof naar volgend kalenderjaar In artikel 8 zijn het saldoverlof en het vakantieverlof geregeld. In artikel 8 lid 5 is vastgelegd dat in geval van ziekte geen opbouw van saldoverlof plaatsvindt. In geval van ziekte wordt de opbouw van ADVverlof met ingang van de tweede maand na ziekmelding gestaakt. Door de jaren heen is het vakantieverlof van medewerkers dusdanig hoog opgelopen dat een groot aantal medewerkers een verlofstuwmeer heeft. Om te voorkomen dat verlofstuwmeren ontstaan en om de bestaande verlofstuwmeren terug te dringen, wordt in artikel 8 lid 6 een maximum gesteld van 100 vakantieverlofuren die een medewerker aan het eind van het kalenderjaar mag meenemen naar het volgende kalenderjaar. Het maximum van 100 vakantieverlofuren is mede gebaseerd op artikel 6:2:6 lid 3 CAR/UWO. Gezien de bepaling in artikel 6:2:6 lid 3 van CAR/UWO waarin is opgenomen dat een ambtenaar in een bepaald kalenderjaar nooit meer vakantie-uren kan opnemen dan anderhalf maal het aan hem toegekende verlof, alsmede het Burgerlijk Wetboek dat aangeeft dat de minimale vakantieduur 2 weken is en dat toekenning van vakantie verjaart door verloop van 5 jaren na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan, is vastgelegd dat het aantal uren dat een medewerker maximaal mag meenemen naar een volgend kalenderjaar, is bepaald op 100 uur per kalenderjaar met een maximum van 500 uur. Het basisverlof is 158,4 uur op jaarbasis vermeerderd met het leeftijdsverlof en het schaalverlof is ongeveer 180 uur op jaarbasis, verminderd met 2 weken is 100 uur. In de notitie Richtlijnen verlofstuwmeren staat beschreven hoe de gemeente omgaat met verlofstuwmeren. Maximale werktijden en rusttijden In de oude regeling werd de maximale werktijd gesteld op 8 uur per dag. Door de verruiming van de Arbeidstijdenwet op dit punt is de maximale werktijd in de nieuwe regeling gesteld op 9 uur met uitzondering van eenmalig per week een arbeidsduur per dag van 10 uur, zie artikel 2. Als het incidenteel nodig is langer dan 9 uur per dag te werken dan kan dit alleen als dit vanuit het dienstbelang noodzakelijk wordt geacht. Er is dan sprake van overwerk gezien het incidentele karakter. De regels rond pauzes en rusttijden moeten hierbij in acht worden genomen, zie de artikelen 9 en 10. 6

Bijlage gemeente Houten: IS

Bijlage gemeente Houten: IS Bijlage gemeente Houten: IS18.00294 Burgemeester en wethouders van Houten; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op hoofdstuk 4, 4a en 6 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; gelet op artikel 160 van de gemeentewet alsmede artikel 4:1 en 4:2 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Best. Nr. 113012 30 november 2015 Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best Paragraaf 1 algemene bepalingen Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best Deze

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling Werktijden juni Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling Werktijden juni Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 103204 19 juni 2017 Regeling Werktijden 2017 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO; gelet

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR417372_1. Werktijden en vakantieverlof

CVDR. Nr. CVDR417372_1. Werktijden en vakantieverlof CVDR Officiële uitgave van Eijsden-Margraten. Nr. CVDR417372_1 3 april 2018 Werktijden en vakantieverlof Werktijden en vakantieverlof Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom Nr. 242 6 maart 2018 Besluit van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort houdende regels omtrent

Nadere informatie

Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van de Wet op de ondernemingsraden (instemmingsrecht);

Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van de Wet op de ondernemingsraden (instemmingsrecht); CVDR Officiële uitgave van Vught. Nr. CVDR347943_1 6 februari 2018 Regeling arbeidsduur en werktijden 2014 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vught Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van

Nadere informatie

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente - gemeente Schiedarn Werktijdenregeling gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam besluit gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winsum. Nr. 7483 22 januari 2016 Werktijdenregeling Winsum 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum heeft op 15 december 2015 de

Nadere informatie

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten.

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105373 10 november 2015 Werktijdenregeling gemeente Heerde Het college van de gemeente Heerde, besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Regeling Flexibele Werktijden gemeente Schouwen-Duiveland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland,

Regeling Flexibele Werktijden gemeente Schouwen-Duiveland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland, CVDR Officiële uitgave van Schouwen-Duiveland. Nr. CVDR613303_1 15 oktober 2018 Regeling Flexibele Werktijden gemeente Schouwen-Duiveland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Assen Nr. 139156 2 juli 2018 Werktijdenregeling Gemeente Assen Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit: gelet op artikel

Nadere informatie

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 GEMEENTE SCHERPENZEEL September 2014 BELEID EN UITVOERING In deze regeling wordt de landelijke wijziging van de werktijdenregeling per 1 januari 2014 vormgegeven. 1 Inhoud

Nadere informatie

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellevoetsluis. Nr. 8894 30 januari 2015 Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis; gelet

Nadere informatie

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Spijkenisse. Nr. 60059 27 oktober 2014 Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

Regeling werktijden gemeente Loon op Zand Het college van burgemeester en wethouders / werkgeverscommissie

Regeling werktijden gemeente Loon op Zand Het college van burgemeester en wethouders / werkgeverscommissie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Loon op Zand Nr. 191729 7 september 2018 Regeling werktijden gemeente Loon op Zand 2015 Het college van burgemeester en wethouders / werkgeverscommissie gelet

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling werktijden Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel D.2, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet artikel 4:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet artikel 4:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 4272 14 januari 2016 Werktijdenregeling gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet

Nadere informatie

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf;

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf; WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering

Nadere informatie

Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij

Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij; gelet op artikel 160 Gemeentewet; gelet op instemming

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 73 Datum bekendmaking: 23 december 2014 Onderwerp: Regeling flexibele werktijden gemeente Maassluis 2015 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Werktijdenregeling gemeente Overbetuwe 2016 Ons kenmerk: 15BWB00102 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van de Ondernemingsraad van 20 januari 2016; gelet

Nadere informatie

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Marum. Nr. 60111 30 oktober 2014 REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lingewaal. Nr. 5662 12 januari 2017 Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal; gelet op de schriftelijke

Nadere informatie

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 23928 30 april 2014 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen; gelet op hoofdstuk 3 en 4 CAR-UWO; gelet op het instemmende advies van de Ondernemingsraad

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR424088_1. Werktijdenregeling gemeente Dongen 2016

CVDR. Nr. CVDR424088_1. Werktijdenregeling gemeente Dongen 2016 CVDR Officiële uitgave van Dongen. Nr. CVDR424088_1 12 september 2017 Werktijdenregeling gemeente Dongen 2016 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden;

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden; BESLUIT WERKTIJDENREGELING GEMEENTE HEUSDEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Heusden; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet,

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet, RIS151950_30-JAN-2008 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2007.4102 RIS 151950 REGELING 36-URIGE WERKWEEK HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Regeling Werktijden gemeente Oldambt 2010

Regeling Werktijden gemeente Oldambt 2010 Regeling Werktijden gemeente Oldambt 2010 Doel: Regeling vaststellen betreffende de werktijden van de medewerkers van de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten N.V.T. Datum en nummer

Nadere informatie

Gemeente Veghel - Regeling Flexibel werken Gemeente Veghel - 5 november

Gemeente Veghel - Regeling Flexibel werken Gemeente Veghel - 5 november GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 61971 5 november 2014 Gemeente Veghel - Regeling Flexibel werken Gemeente Veghel - 5 november 2014 Het college van burgemeester en wethouders en

Nadere informatie

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008 Provinciaal blad 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 1 november 2007, nr. 2007-64538, tot afkondiging van hun besluit inzake de vaststelling van de Algemene werktijdenregeling provincie

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD16022811* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001222 Documentnummer: ZD16022811 Rubriek: Personeel en Organisatie Naam regeling: Regeling arbeidsduur, werktijden en verlof gemeente Zundert 2016 Citeertitel:

Nadere informatie

Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR601842_1 3 april 2017 Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid 2017 Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17027687* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z17-003965 Documentnummer: ZD17027687 Rubriek: Personeel en Organisatie Naam regeling: Regeling Arbeidsduur werktijden en verlof gemeente Zundert 2017 Citeertitel:

Nadere informatie

voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vaststellen werktijdenregeling

voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vaststellen werktijdenregeling Agendapunt voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vergadering van 29 juni 2015 Datum: 21 mei 2015 Opsteller: R.G.J. Derksen Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar ja Onderwerp

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17036648* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001446 Documentnummer: ZD17036648 Rubriek: Personeel en organisatie Naam regeling: Regeling generatiepact gemeente Zundert 2017-2018 Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

gelezen het voorstel d.d. 15 maart 2018 met dossiernummer 1833;

gelezen het voorstel d.d. 15 maart 2018 met dossiernummer 1833; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Gouda Nr. 79318 16 april 2018 Rectificatie Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent werktijden

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR348407_1. Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten. Artikel 1. Begripsbepalingen a. CAR-UWO: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

CVDR. Nr. CVDR348407_1. Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten. Artikel 1. Begripsbepalingen a. CAR-UWO: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR348407_1 30 januari 2018 Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten Het college van de gemeente Dronten gelet op het bepaalde in artikel 4:1 van de CAR UWO gelet

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

arbeidsvoorwaardenregeling griffie 2017 gemeente Noord-Beveland (werktijdenregeling):

arbeidsvoorwaardenregeling griffie 2017 gemeente Noord-Beveland (werktijdenregeling): 1 e wijzigingsbesluit van de arbeidsvoorwaardenregeling griffie 2017 gemeente Noord-Beveland (werktijdenregeling) De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Vaststelling Werktijdenregeling provincie Zeeland 2014

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Vaststelling Werktijdenregeling provincie Zeeland 2014 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 169 31 maart 2014 Provincie Zeeland Vaststelling Werktijdenregeling provincie Zeeland 2014 Gedeputeerde Staten van Zeeland Gelet op artikel

Nadere informatie

Algemene werktijdenregeling gemeente Nieuwkoop 2015

Algemene werktijdenregeling gemeente Nieuwkoop 2015 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR378462_4 4 juli 2016 Algemene werktijdenregeling gemeente Nieuwkoop 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop gelet op artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 131202 31 december 2015 Gemeente Raalte Werktijdenregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Regeling werktijden en verlof gemeente Brummen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen,

Regeling werktijden en verlof gemeente Brummen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, CVDR Officiële uitgave van Brummen. Nr. CVDR387809_1 17 oktober 2017 Regeling werktijden en verlof gemeente Brummen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, Gelet op het instemmende

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

WERKT IJD ENR EG ELING

WERKT IJD ENR EG ELING WERKTIJDENREGELING Artikel 1 Algemene bepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 1. medewerker: diegene die op basis van een ambtelijke aanstelling of arbeidsovereenkomst in

Nadere informatie

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE BRUNSSUM

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE BRUNSSUM WERKTIJDENREGELING GEMEENTE BRUNSSUM Augustus 2005 31 augustus 2005 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Belanghebbenden 3. Bloktijden 4. Openingsuren 5. Begin/-eindtijden 6. Maximum werktijd en middagpauze

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Werktijdenregeling gemeente Overbetuwe 2014-2015 Ons kenmerk: 13bb00023 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR464547_1. Werktijdenregeling. Werktijdenregeling

CVDR. Nr. CVDR464547_1. Werktijdenregeling. Werktijdenregeling CVDR Officiële uitgave van Hilversum. Nr. CVDR464547_1 20 februari 2018 Werktijdenregeling Werktijdenregeling Inleiding In de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn afspraken gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

Wijziging Werktijden- en verlofregeling Gemeente Leudal

Wijziging Werktijden- en verlofregeling Gemeente Leudal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leudal Nr. 122621 17 juli 2017 Wijziging Werktijden- en verlofregeling Gemeente Leudal BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE LEUDAL gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Regeling verlof en werktijden Kempengemeenten 2016

Regeling verlof en werktijden Kempengemeenten 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94537 20 juli 2016 Regeling verlof en werktijden Kempengemeenten 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn, Werktijdenregeling gemeente Borger-Odoorn 2015 vastgesteld

Gemeente Borger-Odoorn, Werktijdenregeling gemeente Borger-Odoorn 2015 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Borger-Odoorn. Nr. 126386 23 december 2015 Gemeente Borger-Odoorn, Werktijdenregeling gemeente Borger-Odoorn 2015 vastgesteld Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woerden. Nr. 104681 6 november 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden Gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR150539_4. Werktijden regeling

CVDR. Nr. CVDR150539_4. Werktijden regeling CVDR Officiële uitgave van Noordenveld. Nr. CVDR150539_4 1 mei 2018 Werktijden regeling Werktijden regeling Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a Bedrijfstijd:

Nadere informatie

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Overwegende dat het college nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4, 4a en 6 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

Regeling werktijden en verlof gemeente Brummen 2011

Regeling werktijden en verlof gemeente Brummen 2011 CVDR Officiële uitgave van Brummen. Nr. CVDR87026_1 17 oktober 2017 Regeling werktijden en verlof gemeente Brummen 2011 Werktijden en verlof Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

1. Kader en uitgangspunten De CAO-VO is van toepassing. Deze regeling is een nadere uitwerking hiervan.

1. Kader en uitgangspunten De CAO-VO is van toepassing. Deze regeling is een nadere uitwerking hiervan. Verlof- en werktijdenregeling OOP Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit : 15 november 2016 : 2016/000817/CvB-REG Besproken in PGMR : 24 november 2016 Vastgesteld

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling generatiepact gemeente Veere 2019

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling generatiepact gemeente Veere 2019 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Veere Nr. 283177 31 december 2018 Regeling generatiepact gemeente Veere 2019 Het college van Burgemeester en wethouders, Overwegende, dat het wenselijk is

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Gelet op de OR brief d.d. 9 september 2014 met kenmerk inzake instemming aan de Werktijdenregeling

Gelet op de OR brief d.d. 9 september 2014 met kenmerk inzake instemming aan de Werktijdenregeling CVDR Officiële uitgave van Zeist. Nr. CVDR102539_2 9 januari 2018 Werktijdenregeling 2015 Gemeente Zeist - Werktijdenregeling 2015 Het college van de gemeente Zeist. Gelet op het gestelde in artikel 160

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg;

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Schiedam Nr. 211333 30 november 2017 Regeling Generatiepact gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam; gelet op de CAO gemeenten

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR304785_1. Regeling flexibele werktijden

CVDR. Nr. CVDR304785_1. Regeling flexibele werktijden CVDR Officiële uitgave van Maassluis. Nr. CVDR304785_1 17 april 2018 Regeling flexibele werktijden Regeling flexibele werktijden Artikel 1 Voor wie is deze regeling Voor de toepassing van deze regeling

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Gelet op Hoofdstuk 6 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR/UWO);

Gelet op Hoofdstuk 6 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR/UWO); CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR611975_1 30 juli 2018 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent verlof Verlofwijzer gemeente

Nadere informatie

Werktijdenregeling provincie Gelderland

Werktijdenregeling provincie Gelderland Werktijdenregeling provincie Gelderland Geldig sinds: 16-2-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94488 20 juli 2016 Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten; Overwegende

Nadere informatie

Artikel 4 Consulten en dergelijke Bezoek aan huisarts, tandarts, therapeut, specialist en het gebruik maken van bedrijfszorgpakket is geen werktijd.

Artikel 4 Consulten en dergelijke Bezoek aan huisarts, tandarts, therapeut, specialist en het gebruik maken van bedrijfszorgpakket is geen werktijd. CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR372351_1 12 juli 2016 Werktijdenregeling gemeente Heerlen Werktijdenregeling gemeente Heerlen Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen: a. Leidinggevende:

Nadere informatie

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep De regeling werktijden, vakantie en verlof is per 1 januari 2012 aangepast

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.17.1658 B.17.1658 Landgraaf, 19 september 2017 ONDERWERP: Generatiepact griffie gemeente Landgraaf 2017 Raadsvoorstelnummer: 71 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief

Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief Het dagelijks bestuur van het Noord-Hollands Archief, overwegende dat het gewenst is om de instroom van jongeren en het duurzaam doorwerken van oudere medewerkers

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

15e wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venlo

15e wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Venlo. Nr. 42625 18 mei 2015 15e wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venlo Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo; gezien het voorstel van

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.17.1658 B.17.1658 Landgraaf, 19 september 2017 ONDERWERP: Generatiepact griffie gemeente Landgraaf 2017 Raadsvoorstelnummer: 71 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Wijziging Arbeidsvoorwaardengemeente Arnhem

Wijziging Arbeidsvoorwaardengemeente Arnhem GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Arnhem Nr. 164142 21 september 2017 Wijziging Arbeidsvoorwaardengemeente Arnhem Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 juli 2017 besloten

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels vast te stellen betreffende te verlenen studiefaciliteiten aan de medewerkers van de gemeente Oldambt. Datum en nummer

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent levensfase Levensfaseregeling Noord-Brabant

PROVINCIAAL BLAD. Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent levensfase Levensfaseregeling Noord-Brabant PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Brabant Nr. 2259 22 mei 2017 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent levensfase Levensfaseregeling

Nadere informatie

Regeling Cafetariamodel

Regeling Cafetariamodel Regeling Cafetariamodel Categorie 1 nummer 1 (Ter uitvoering van hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), en de bepalingen van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij

Nadere informatie

Het algemene bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

Het algemene bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; Het algemene bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; Overwegende dat het bestuur nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4,

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR19688_5

CVDR. Nr. CVDR19688_5 CVDR Officiële uitgave van Rotterdam. Nr. CVDR19688_5 3 juli 2018 Besluit betaald ouderschapsverlof 2003 Burgemeester en wethouders van Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 2 Dienstverlening De bedrijfstijd bij de organisatie-eenheden is gelegen tussen uur en uur.

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 2 Dienstverlening De bedrijfstijd bij de organisatie-eenheden is gelegen tussen uur en uur. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 1046 6 februari 2018 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent werktijden Algemene werktijdenregeling

Nadere informatie

Werktijdenregeling Gemeente Gooise Meren 2016

Werktijdenregeling Gemeente Gooise Meren 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren Nr. 218135 11 december 2017 Werktijdenregeling Gemeente Gooise Meren 2016 Het College van de gemeente Gooise Meren, gelet op hoofdstuk 4 van

Nadere informatie

Officiële uitgave van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Officiële uitgave van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. CVDR Officiële uitgave van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Nr. CVDR158368_2 20 juni 2017 Regeling variabele werktijden en verlof Variabele werktijden en verlof, regeling (2015)

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte.

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28294 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling attenties Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op de wens het

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR330171_2

CVDR. Nr. CVDR330171_2 CVDR Officiële uitgave van Raalte. Nr. CVDR330171_2 8 mei 2018 Regeling attenties gemeente Raalte Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op artikel 160 Gemeentewet;

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 1 juli 2010 auteur M. Yag telefoon 033-43 46 363 e-mail myag@wve.nl afdeling AZ behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp Rechtspositie, werktijden & verlof agendapunt registratienummer

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Negenenveertigste wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling

Negenenveertigste wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 18215 3 februari 2017 Negenenveertigste wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal; gelet op

Nadere informatie