Werktijdenregeling gemeente Horst aan de Maas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werktijdenregeling gemeente Horst aan de Maas"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Nr november Officiële uitgave van gemeente Horst aan de Maas Werktijdenregeling gemeente Horst aan de Maas Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: 1. Medewerker: degene die ambtenaar is in de zin van artikel 1:1, lid 1a, artikel 2:5 van de CAR; 2. Manager: functies die ingedeeld zijn bij de functiefamilie manager (directeur, afdelingsmanager, teammanager en clustermanager); 3. Arbeidsduur: de vooraf vastgestelde omvang van het aantal uren in een bepaalde periode gedurende welke door de medewerker arbeid moet worden verricht, dit kan zijn per dag, week, maand, kwartaal of jaar; 4. Formele arbeidsduur per week: de arbeidsduur volgens de aanstelling; 5. Arbeidsduur per jaar: de naar jaarbasis herleide formele arbeidsduur per week, gecorrigeerd voor feestdagen en lokaal geschonken dagen; 6. Volledige betrekking: een betrekking waarbij de arbeidsduur per jaar ten hoogste 1836 uur bedraagt en de formele arbeidsduur per week 36 uur bedraagt; 7. Overwerk: werkzaamheden door de medewerker in dienstopdracht verricht buiten de feitelijke arbeidsduur per week; 8. Werkdag: een dag waarop de medewerker arbeid moet verrichten; 9. Werkbare dagen: een dag waarop een medewerker kan worden ingeroosterd om arbeid te verrichten; 10. Brugdag: dag dat het gemeentehuis collectief gesloten is. Op deze dag kunnen geen werkuren ingepland worden. 11. Werktijd: de periode tussen vastgestelde tijdstippen gedurende welke door de medewerker arbeid kan worden verricht; 12. Openingstijd: dit is de tijd dat het gemeentehuis voor publiek is geopend 13. Vast werkrooster: een door de organisatie opgelegd rooster dat in overleg tussen manager en medewerkers wordt ingevuld; 14. Overeengekomen jaarrooster: een door manager en medewerker overeengekomen planning bestaande uit het aantal te werken uren gedurende een bepaalde periode. 15. Werkeenheid: is een organisatorische eenheid binnen een groter geheel met duidelijk te onderscheiden productie- of taakafspraken, formatie e/o eigen team. Artikel 2 Toepassing regeling De werktijdenregeling geldt voor alle medewerkers in dienst van de gemeente Horst aan de Maas. Artikel 3 Werk- en openingtijden 1. De ambtenaar verricht zijn werkzaamheden op tijden binnen het dagvenster. Het dagvenster loopt van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en uur. 2. De toegankelijkheid van het gemeentehuis voor het verrichten van werkzaamheden is voor de gehele organisatie: maandag tot en met donderdag van tot uur en op vrijdag van tot uur. 3. De openingstijd voor publiek is van maandag tot en met vrijdag van tot uur naast avondopenstellingen tot Gedurende de openstellingen voor publiek is er sprake van adequate bezetting van de voor de dienstverlening verantwoordelijke vakafdeling. Hiernaast wordt tijdens deze openstellingen ondersteuning door I&A en Facilitair gewaarborgd. 4. Voor de volgende werkeenheden gelden er aanvullende afspraken: - Burgerzaken en Receptie kennen op maandagavond een avondopenstelling tot uur (inclusief telefonische bereikbaarheid). - De openingstijden van buitendienst IBOR zijn dagelijks tot uur. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot uur en van tot uur. 4. Voor de accommodaties gelden afzonderlijke openings- en werktijden gekoppeld aan de dienstverlening. 5. In verband met optimalisering van de dienstverlening (servicegaranties) naar de inwoners kan er (tijdelijke) verruiming van de openingstijden plaatsvinden. Daar waar dit gevolgen heeft voor de werktijden wordt dit tijdig met de medewerkers gecommuniceerd. 1

2 Artikel 4 Standaardregeling De standaardregeling voor de werktijden als bedoeld in artikel 4:2 CAR-UWO is van toepassing op alle medewerkers van de Gemeente Horst aan de Maas met uitzondering van de functie(s) genoemd in artikel 5. Artikel 5 Bijzondere regeling 1. De bijzondere regeling voor de werktijden als bedoeld in artikel 4:2 CAR-UWO is van toepassing op de volgende functiefamilies en medewerkers: Zwembad - Vakinhoudelijk medewerkers E: Zwemonderwijzers + onderhoudsmedewerker zwembad + kassier/administratief Medewerker zwembad - Technisch uitvoerend C: Onderhoudsmedewerker zwembad - Medewerker Dienstverlening C; kassier/ administratief medewerker zwembad IBOR Cluster buitendienst - Alle medewerkers met uitzondering van de administratief ondersteunende functies: Vakinhoudelijk C, Administratief secretarieel B en C, Medewerker dienstverlening B en de Management E functie. Cluster G&A - Technisch uitvoerend medewerker C: Conciërges Gasthoes - Technisch uitvoerend medewerker A en C: Conciërges gymzalen en toneelmeester Cultureel Centrum 2. Het recht op een overwerkvergoeding geldt alleen voor de ambtenaar waarop de bijzondere regeling voor de werktijden van toepassing is en die is ingedeeld in een salarisschaal lager dan schaal De medewerker ontvangt voor overwerk een vergoeding als bedoeld in artikel 3:2 CAR-UWO. Op werktijden genoemd in artikel 3 die van toepassing zijn op de medewerkers in de bijzondere regeling is geen sprake van overwerk tenzij een medewerker een dienstopdracht krijgt om meer uren te werken dan de feitelijk vastgestelde arbeidsduur per week. 4. De medewerker heeft recht op een toelage onregelmatige dienst als bedoeld in artikel 3:3 CAR- UWO. 5. Een medewerker heeft geen aanspraak op een toelage wegens onregelmatige dienst of - overwerk wanneer de medewerker zelf kiest voor een werktijd waarvoor volgens artikel 3:2 en 3:3 van de CAR/UWO een onregelmatigheid- of een overwerktoelage geldt. Dit geldt ook wanneer de medewerker langer dan de feitelijke arbeidsduur per dag werkt maar daarvoor geen expliciete opdracht van de manager heeft ontvangen. Artikel 6 Jaarrooster 1. Medewerkers stellen in overleg met de manager en de overige medewerkers binnen de afdeling en rekening houdend met de eisen van bedrijfsvoering (o.a. voldoende bezetting, aangewezen brugdagen, etc.), een jaarrooster op. Deze planning bestaat uit de te werken uren per jaar en afspraken over de feitelijke arbeidsduur per maand, de arbeidsduur per dag en de werktijd. 2. Het jaarrooster moet zodanig zijn ingevuld dat bij de planning het saldo aan het eind van het jaar op 0 uitkomt. 3. Aan het eind van het jaar mag er een positief saldo van 36 uren (voor deeltijders naar rato) staan voor wat betreft restant aan verlof. Dat saldo mag worden meegenomen naar het volgende jaar. 4. Iedere manager draagt zorg voor voldoende bezetting om een goede voortgang van de werkzaamheden en de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. 5. Wijzigingen in het jaarrooster kunnen zowel op verzoek van de medewerker als de manager maandelijks plaatsvinden 6. De medewerker stemt zijn voornemen om afwezig te zijn altijd af met zijn manager en de overige medewerkers binnen de werkeenheid. Artikel 7 Buitendagvenstervergoeding 2

3 1. Medewerkers die in de standaardregeling vallen, kunnen recht hebben op een buitendagvenstervergoeding conform artikel 3:8 van de CAR-UWO. In 2 gevallen heeft de medewerker recht op deze buitendagvenstervergoeding: a. De medewerker krijgt een dienstopdracht om buiten het dagvenster te werken. De buitendagvenstervergoeding wordt uitbetaald en de gewerkte uren buiten het dagvenster in tijd gecompenseerd. b. De medewerker wordt aangewezen voor een beschikbaarheidsdienst (CAR-UWO artikel 2:C en bezoldigingsregeling gemeente Horst aan de Maas artikel 16). Voor de uren dat hij tijdens deze dienst daadwerkelijk buiten het dagvenster werkt, krijgt de medewerker een buitendagvenstervergoeding uitbetaald. De uren die binnen of buiten het dagvenster worden gewerkt dienen op een ander moment te worden gecompenseerd. 2. Medewerkers die vallen onder de standaardregeling en recht kunnen hebben op een buitendagvenstervergoeding hebben geen recht op een overwerkvergoeding of een toelage onregelmatige dienst. Artikel 8 Ziekte en buitengewoon verlof Bij ziekte en bijzonder verlof gelden de uren zoals ingevuld op het jaarrooster. Artikel 9 Persoonlijk Ontwikkelingsplan Als een medewerker volgens zijn vastgestelde persoonlijke ontwikkelingsplan of aanvulling daarop een opleiding, studie, cursus, werkbijeenkomst, congres, beurs of dergelijke moet bezoeken, dan is de Uitvoeringsregeling opleiding- en studiefaciliteiten van toepassing. Artikel 10 Consulten en dergelijke 1. Bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut, specialist en dergelijke vindt plaats in eigen tijd. 2. Als de ambtenaar in een kalenderjaar op medische gronden meer dan vijf keer in een aaneengesloten periode van 12 maanden een bezoek dient brengen aan een arts of instantie, als bedoeld in het eerste lid kan dit ter beoordeling van de manager, eventueel onder werktijd plaatsvinden. 3. In bijzondere situaties kan van het genoemde in artikel 8.1 worden afgeweken, dit ter beoordeling van de leidinggevende. Artikel 11 Tijdregistratie Iedere medewerker registreert de gewerkte uren in het voorgeschreven format en systeem. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken, dit ter beoordeling van de leidinggevende. Artikel 12 Gebruik van de regeling De manager is verantwoordelijk voor een juiste toepassing van deze regeling. Artikel 13 Hardheidsclausule In alle gevallen waarin deze regeling niet of niet naar redelijkheid voorziet, beslist de gemeentesecretaris. Artikel 14 Slotbepaling Deze regeling kan worden aangehaald als Werktijdenregeling Horst aan de Maas. Deze regeling treedt in werking op 1 november 2014 en vervangt de werktijdenregeling zoals deze tot 1 november 2014 van toepassing was. Horst aan de Maas, 1 november Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, 3

4 Namens deze, De gemeentesecretaris, Drs. J. van der Noordt MMO 4

5 Artikelgewijze toelichting Werktijdenregeling Horst aan de Maas Artikel 1 Begripsbepalingen Er wordt gerekend in termen van te werken uren. Een voltijder heeft een volledige betrekking met een arbeidsduur van 1836 uur per jaar. Het netto aantal te werken uren wordt berekend door het aantal werkdagen te verminderen met het aantal, niet jaarlijks op zaterdag of zondag vallende feestdagen per jaar, gecorrigeerd met de kans dat zij periodiek op een zaterdag of een zondag vallen. Voor deeltijders wordt het aantal te werken uren naar rato van de formele arbeidsduur per week berekend. Het gaat gemiddeld om 5 6/7 dag per jaar. De in aanmerking genomen feestdagen zijn Nieuwjaarsdag (gemiddeld 5/7 dag), 2e paasdag (7/7), Koningsdag (5/7), Hemelvaartsdag (7/7), 2e Pinksterdag (7/7) en de beide Kerstdagen (10/7). De berekening is dan als volgt: 365,25 dagen x 5/7 5 6/7 = 255 dagen. 255 x 7,2 uur (=36 uur:5) = 1836 uren. Voor parttimers geldt dit naar rato. De berekeningsbasis vormt de formele arbeidsduur per week. De gemeente Horst aan de Maas heeft carnavalsmaandag- en dinsdag (14,4 uren), en de laatste werkmiddag van het jaar (3,6 uren) als vrije dagen aangewezen. Daarnaast geldt een vrije dag bij deelname aan het jaarlijkse uitstapje van de personeelsvereniging (7,2 uur) en de afdelingsactiviteit (3,6 uur).mocht er in een bepaald jaar geen uitstapje van de personeelsvereniging plaatsvinden, dan wordt in overleg met de Ondernemingsraad, een andere dag aangewezen. Voor parttimers geldt dit naar rato. Jaarlijks bestaat de mogelijkheid om het gemeentehuis gedurende vier dagen collectief te sluiten (zogenaamde brugdagen). Op deze dagen kunnen geen werkuren ingepland worden. De vrijdag na Hemelvaart is reeds aangewezen als brugdag. De overige drie dagen zullen in overleg met de OR worden vastgesteld. Op 5 en 24 december is de openingstijd tot uur. Te werken uren kunnen dan tot maximaal uur worden ingepland. Artikel 2 Toepassing regeling Deze regeling geldt voor alle medewerkers vallende onder artikel 1, lid 1. Artikel 3 Werk- en openingstijden Het dagvenster waarbinnen medewerkers werkzaamheden kunnen verrichten is zowel landelijk (CAR- UWO) als lokaal vastgesteld op maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en Op deze manier is het mogelijk dat medewerkers flexibeler kunnen werken waardoor er een betere balans tussen de werktaken en zorgtaken mogelijk is. Voor het jaarrooster en gewerkte urenregistratie wordt een digitaal tijdregistratiesysteem gebruikt. De openingstijden van het gemeentekantoor zijn vastgesteld op maandag tot en met donderdag tussen en uur en op vrijdag tussen en uur. Voor medewerkers die bijzondere taken verrichten zoals de gladheidbestrijding, beschikbaarheid bij rampen of anderszins bijzondere taken verrichten gelden aparte regelingen die vallen onder de bepalingen van de CAR/UWO of een lokaal vastgestelde regeling. Daarnaast gelden er voor een aantal werkeenheden afwijkende werk- en openingstijden. Op het moment dat deze afwijkende werk- en openingstijden leiden tot onregelmatige werktijden heeft de medewerker die is ingedeeld in de bijzondere regeling, op grond van de CAR, recht heeft op een vergoeding indien de werktijd is vastgesteld op: maandag tot en met vrijdag tussen en uur en tussen en uur; zaterdag tussen en uur; zondag tussen en uur. De hoogte van de vergoeding en voor welke functieschalen deze toelage geldt, is vastgesteld in de Bezoldigingsregeling, gemeente Horst aan de Maas. Voor de buitendienst IBOR is het mogelijk om volgens een tropenregeling te werken. De voorwaarde hierbij is dat het minimaal drie dagen achtereen 28 graden of meer is. De werktijden zijn dan van tot uur. De te weinig gewerkte tijd dient op een ander moment ingehaald te worden. Besluitvorming ligt bij de leidinggevende. 5

6 Artikel 4 Standaardregeling In de standaardregeling loopt het dagvenster van maandag tot en met vrijdag van tot uur. Dit is de norm en geldt voor alle ambtenaren die zelf (een zekere mate van) vrijheid of zeggenschap hebben over hun werktijden of roosterindeling. Artikel 5 Bijzondere regeling De bijzondere werktijdenregeling geldt voor medewerkers die geen of heel geringe zeggenschap hebben over hun werktijden; hun werktijden worden eenzijdig vastgesteld door het college. Het gaat in deze situatie hoofdzakelijk om medewerkers die in een rooster werken en geacht worden op vaste tijden hun werk te verrichten. Binnen de bijzondere regeling is een overwerkvergoeding enkel van toepassing wanneer een medewerker in opdracht van de manager werkzaamheden verricht buiten de verplicht gestelde of overeengekomen feitelijke arbeidsduur per week. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan en de uren kunnen niet in tijd worden gecompenseerd dan komen deze uren voor uitbetaling in aanmerking. Zijn voor de medewerker werkroosters vastgesteld die volgens artikel 3:3 van de CAR/UWO als onregelmatige uren zijn aan te merken dan ontvangt de medewerker een toelage onregelmatige dienst. Als een medewerker, in overleg met zijn manager, zelf kiest voor een werktijd die valt binnen de uren waarvoor een overwerk- of onregelmatigheidstoelage geldt, dan heeft de medewerker geen recht op een dergelijke vergoeding. Dit geldt ook wanneer de medewerker langer werkt dan de feitelijke arbeidsduur per dag maar daarvoor geen expliciete opdracht van de manager heeft ontvangen. Medewerkers van het cluster IBOR buitendienst op wie de bijzondere regeling van de werktijden van toepassing is, werken volgens vastgestelde werktijden. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot uur en van tot uur. De onregelmatigheidstoelage is voor deze medewerkers bij deze tijdspanne niet van toepassing. Deze uren hebben geen onregelmatig karakter. Medewerkers die binnen de standaardregeling vallen komen niet in aanmerking voor een toelage onregelmatige dienst. Indien bereikbaarheid- en beschikbaarheidsdienst leidt tot daadwerkelijke inzet dan dienen de gewerkte uren in principe in tijd te worden gecompenseerd. Medewerkers die onder de bijzondere regeling werkzaamheden verrichten kunnen afhankelijk van het tijdstip van de inzet recht hebben op een overwerkvergoeding conform artikel 3:2 CAR-UWO en artikel 7 van de Werktijdenregeling Horst aan de Maas. De vergoeding avondvergadering is met de invoering van deze werktijdenregeling komen te vervallen. Een avondvergadering kan in tijd voor tijd worden gecompenseerd. Indien de vergadering buiten de vastgestelde werktijden valt kan een buitendagvenster vergoeding of een overwerkvergoeding aan de orde zijn (afhankelijk van of de standaard- of bijzondere regeling op de medewerker van toepassing is). Artikel 6 Jaarrooster De medewerker komt met zijn manager en in overleg met de overige medewerkers binnen de werkeenheid een jaarrooster overeen. Daarbij worden de te werken uren per maand verdeeld over het jaar. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de feitelijke arbeidsduur per week, de arbeidsduur per dag en de werktijd. Maandelijks kan in overleg met de manager, en passend binnen de afspraken over bezetting, etc., verlof ingepland worden. Er kan gekozen worden voor een vast werkpatroon of een flexibel werkpatroon. Bij het maken van afspraken over een vast werkpatroon wordt gekozen voor een vaste verdeling van het aantal te werken uren per week verdeeld over de werkdagen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de medewerker en de eisen van bedrijfsvoering. Als fulltimer kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een rooster van 4 x 9 uren of de ene week 5 x 8 uren en de andere week 4 x 8 uren. Als een bepaald werkpatroon niet mogelijk is zal de manager dit gemotiveerd bevestigen. De CAR-UWO geeft aan dat er maximaal 50 uren per week gewerkt mogen worden, met een maximum van 11 uren per dag. Dit past binnen de regels van de Arbeidstijdenwet. Er kan ook gekozen worden voor een flexibel werkpatroon. In dit geval kan de medewerker een wisselend aantal uren per dag werken binnen het kader van de werktijdbepalingen in de CAR/UWO. Dit betekent dat maximaal 11 uur per dag gewerkt kan worden en met een maximum van 50 uur per week. Alle afspraken over arbeidsduur en werktijden worden in het jaarrooster vastgelegd. 6

7 Werkeenheden binnen een afdeling stellen, om het minimale niveau van dienstverlening te kunnen garanderen, een minimale bezetting vast. Voor welke werkeenheden dat nodig is wordt door de manager bepaald. Mogelijk is daarbij onderscheid te maken tussen een minimum standaardbezetting, een bezetting tijdens pieken en dalen in het werkaanbod of een minimum bezetting voor specifieke dagen of werktijden. Op deze dagen geldt dan een minimum bezetting waarbij de telefonische bereikbaarheid, de primaire informatievoorziening en de minimale dienstverlening doorgang kunnen vinden. Artikel 7 Buitendagvenstervergoeding Het dagvenster voor de werktijden geldt als standaardnorm van maandag tot en met vrijdag van uur. Als er werkzaamheden buiten dit dagvenster moeten worden verricht kan de medewerker recht hebben op een buitendagvenstervergoeding. Dit is het geval van een dienstopdracht, niet indien de medewerker zelf kiest voor het verrichten van werkzaamheden buiten het dagvenster. Enkel medewerkers op wie de standaardregeling van de werktijden van toepassing is kunnen afhankelijk van het tijdstip van de gewerkte uren recht hebben op een buitendagvenstervergoeding conform artikel 3:8 van de CAR-UWO. De buitendagvenstervergoeding is een financiële vergoeding. Dat is per gewerkt uur een percentage van het uurloon: - Maandag t/m vrijdag 50% - zaterdag 75% - zondag 100%. Uren die buiten het dagvenster worden gewerkt dienen in tijd gecompenseerd te worden, is dit niet mogelijk dan komen deze uren, naast de buitendagvenstervergoeding, voor uitbetaling in aanmerking. Dit geldt ook voor daadwerkelijk gewerkte uren in het kader van de bereikbaarheid -en beschikbaarheidsdienst. Medewerkers op wie de bijzondere regeling van de werktijden van toepassing is hebben geen recht op een buitendagvenstervergoeding. Artikel 8 Ziekte en buitengewoon verlof Bij ziekte en buitengewoon verlof vindt verrekening plaats volgens de geplande uren. Als bijvoorbeeld is gekozen voor 4 x 9 uur werken op maandag tot en met donderdag en betrokken medewerker is op vrijdag ziek, vindt er geen registratie van ziekte-uren plaats. Dat geldt ook als een medewerker op de roostervrije dag buitengewoon verlof zou genieten, bij bijvoorbeeld op grond van de Wet Arbeid en Zorg, of iets dergelijks. Artikel 9 Persoonlijk Ontwikkelingsplan De medewerker die een opleiding volgt of uitvoering geeft aan het opleidingsplan volgt dit in principe in eigen tijd. In de Uitvoeringsregeling opleiding- en studiefaciliteiten is vastgesteld op welke manier de vergoeding van de kosten plaatsvindt. Ook is daarin vastgelegd op welke manier de manager en de desbetreffende medewerker afspraken kunnen maken over eventuele compensatie in tijd. Dit zijn afspraken op maat. Het kan dus zijn dat twee medewerkers dezelfde studie volgen, maar dat er verschillende afspraken zijn gemaakt over compensatie in tijd. Voor een voltijder is de maximale vergoeding in tijd 7,2 uur per dag en voor een deeltijder geldt dit naar rato. Artikel 10 Consulten en dergelijke Dit artikel spreekt voor zich. De bezoeken als genoemd in het eerste lid worden als eigen vrije tijd aangemerkt. Alleen als er sprake is van een langduriger traject kunnen deze meerdere bezoeken als werktijd worden aangemerkt, dit ter beoordeling van de manager. Als een medewerker in een bepaald behandeltraject is en bijvoorbeeld meerdere specialisten moet bezoeken worden deze meegeteld voor de bepaling of er sprake is van vijf keer bezoek per aaneengesloten periode van twaalf maanden. Op verzoek van de medewerker kan in bijzondere situaties worden afgeweken van bovenstaande. Of er sprake is van een bijzondere situatie is ter beoordeling van de manager. Voor dit artikel geldt geen ingangsdatum met terugwerkende kracht. 7

Bijlage gemeente Houten: IS

Bijlage gemeente Houten: IS Bijlage gemeente Houten: IS18.00294 Burgemeester en wethouders van Houten; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op hoofdstuk 4, 4a en 6 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden;

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden; BESLUIT WERKTIJDENREGELING GEMEENTE HEUSDEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Heusden; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winsum. Nr. 7483 22 januari 2016 Werktijdenregeling Winsum 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum heeft op 15 december 2015 de

Nadere informatie

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellevoetsluis. Nr. 8894 30 januari 2015 Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis; gelet

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom Nr. 242 6 maart 2018 Besluit van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort houdende regels omtrent

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet artikel 4:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet artikel 4:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 4272 14 januari 2016 Werktijdenregeling gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Best. Nr. 113012 30 november 2015 Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best Paragraaf 1 algemene bepalingen Werktijdenregeling 2015 e.v. gemeente Best Deze

Nadere informatie

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 23928 30 april 2014 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen; gelet op hoofdstuk 3 en 4 CAR-UWO; gelet op het instemmende advies van de Ondernemingsraad

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR348407_1. Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten. Artikel 1. Begripsbepalingen a. CAR-UWO: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

CVDR. Nr. CVDR348407_1. Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten. Artikel 1. Begripsbepalingen a. CAR-UWO: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR348407_1 30 januari 2018 Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten Het college van de gemeente Dronten gelet op het bepaalde in artikel 4:1 van de CAR UWO gelet

Nadere informatie

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Marum. Nr. 60111 30 oktober 2014 REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lingewaal. Nr. 5662 12 januari 2017 Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal; gelet op de schriftelijke

Nadere informatie

Regeling werktijden gemeente Loon op Zand Het college van burgemeester en wethouders / werkgeverscommissie

Regeling werktijden gemeente Loon op Zand Het college van burgemeester en wethouders / werkgeverscommissie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Loon op Zand Nr. 191729 7 september 2018 Regeling werktijden gemeente Loon op Zand 2015 Het college van burgemeester en wethouders / werkgeverscommissie gelet

Nadere informatie

Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij

Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij; gelet op artikel 160 Gemeentewet; gelet op instemming

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn, Werktijdenregeling gemeente Borger-Odoorn 2015 vastgesteld

Gemeente Borger-Odoorn, Werktijdenregeling gemeente Borger-Odoorn 2015 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Borger-Odoorn. Nr. 126386 23 december 2015 Gemeente Borger-Odoorn, Werktijdenregeling gemeente Borger-Odoorn 2015 vastgesteld Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR150539_4. Werktijden regeling

CVDR. Nr. CVDR150539_4. Werktijden regeling CVDR Officiële uitgave van Noordenveld. Nr. CVDR150539_4 1 mei 2018 Werktijden regeling Werktijden regeling Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a Bedrijfstijd:

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 131202 31 december 2015 Gemeente Raalte Werktijdenregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR424088_1. Werktijdenregeling gemeente Dongen 2016

CVDR. Nr. CVDR424088_1. Werktijdenregeling gemeente Dongen 2016 CVDR Officiële uitgave van Dongen. Nr. CVDR424088_1 12 september 2017 Werktijdenregeling gemeente Dongen 2016 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling

Nadere informatie

Wijziging Werktijden- en verlofregeling Gemeente Leudal

Wijziging Werktijden- en verlofregeling Gemeente Leudal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leudal Nr. 122621 17 juli 2017 Wijziging Werktijden- en verlofregeling Gemeente Leudal BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE LEUDAL gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17027687* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z17-003965 Documentnummer: ZD17027687 Rubriek: Personeel en Organisatie Naam regeling: Regeling Arbeidsduur werktijden en verlof gemeente Zundert 2017 Citeertitel:

Nadere informatie

Regeling werktijden en verlof gemeente Brummen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen,

Regeling werktijden en verlof gemeente Brummen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, CVDR Officiële uitgave van Brummen. Nr. CVDR387809_1 17 oktober 2017 Regeling werktijden en verlof gemeente Brummen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, Gelet op het instemmende

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 73 Datum bekendmaking: 23 december 2014 Onderwerp: Regeling flexibele werktijden gemeente Maassluis 2015 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

gelezen het voorstel d.d. 15 maart 2018 met dossiernummer 1833;

gelezen het voorstel d.d. 15 maart 2018 met dossiernummer 1833; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Gouda Nr. 79318 16 april 2018 Rectificatie Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent werktijden

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van de Wet op de ondernemingsraden (instemmingsrecht);

Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van de Wet op de ondernemingsraden (instemmingsrecht); CVDR Officiële uitgave van Vught. Nr. CVDR347943_1 6 februari 2018 Regeling arbeidsduur en werktijden 2014 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vught Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van

Nadere informatie

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Overwegende dat het college nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4, 4a en 6 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

Gemeente Heusden - Wijziging Besluit werktijdenregeling 2014

Gemeente Heusden - Wijziging Besluit werktijdenregeling 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heusden. Nr. 116145 4 december 2015 Gemeente Heusden - Wijziging Besluit werktijdenregeling 2014 Burgemeester en wethouders van Heusden; gelezen de brief van

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; gelet op artikel 160 van de gemeentewet alsmede artikel 4:1 en 4:2 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Assen Nr. 139156 2 juli 2018 Werktijdenregeling Gemeente Assen Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Assen, besluit: gelet op artikel

Nadere informatie

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf;

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf; WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering

Nadere informatie

Algemene werktijdenregeling gemeente Nieuwkoop 2015

Algemene werktijdenregeling gemeente Nieuwkoop 2015 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR378462_4 4 juli 2016 Algemene werktijdenregeling gemeente Nieuwkoop 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop gelet op artikel

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente - gemeente Schiedarn Werktijdenregeling gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam besluit gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Werktijdenregeling gemeente Overbetuwe 2016 Ons kenmerk: 15BWB00102 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van de Ondernemingsraad van 20 januari 2016; gelet

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

Gemeente Veghel - Regeling Flexibel werken Gemeente Veghel - 5 november

Gemeente Veghel - Regeling Flexibel werken Gemeente Veghel - 5 november GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 61971 5 november 2014 Gemeente Veghel - Regeling Flexibel werken Gemeente Veghel - 5 november 2014 Het college van burgemeester en wethouders en

Nadere informatie

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 GEMEENTE SCHERPENZEEL September 2014 BELEID EN UITVOERING In deze regeling wordt de landelijke wijziging van de werktijdenregeling per 1 januari 2014 vormgegeven. 1 Inhoud

Nadere informatie

Regeling Werktijden gemeente Oldambt 2010

Regeling Werktijden gemeente Oldambt 2010 Regeling Werktijden gemeente Oldambt 2010 Doel: Regeling vaststellen betreffende de werktijden van de medewerkers van de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten N.V.T. Datum en nummer

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR417372_1. Werktijden en vakantieverlof

CVDR. Nr. CVDR417372_1. Werktijden en vakantieverlof CVDR Officiële uitgave van Eijsden-Margraten. Nr. CVDR417372_1 3 april 2018 Werktijden en vakantieverlof Werktijden en vakantieverlof Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR464547_1. Werktijdenregeling. Werktijdenregeling

CVDR. Nr. CVDR464547_1. Werktijdenregeling. Werktijdenregeling CVDR Officiële uitgave van Hilversum. Nr. CVDR464547_1 20 februari 2018 Werktijdenregeling Werktijdenregeling Inleiding In de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn afspraken gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD16022811* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001222 Documentnummer: ZD16022811 Rubriek: Personeel en Organisatie Naam regeling: Regeling arbeidsduur, werktijden en verlof gemeente Zundert 2016 Citeertitel:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Werktijdenregeling gemeente Overbetuwe 2014-2015 Ons kenmerk: 13bb00023 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe

Nadere informatie

voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vaststellen werktijdenregeling

voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vaststellen werktijdenregeling Agendapunt voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vergadering van 29 juni 2015 Datum: 21 mei 2015 Opsteller: R.G.J. Derksen Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar ja Onderwerp

Nadere informatie

Regeling Flexibele Werktijden gemeente Schouwen-Duiveland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland,

Regeling Flexibele Werktijden gemeente Schouwen-Duiveland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland, CVDR Officiële uitgave van Schouwen-Duiveland. Nr. CVDR613303_1 15 oktober 2018 Regeling Flexibele Werktijden gemeente Schouwen-Duiveland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland,

Nadere informatie

Gelet op de OR brief d.d. 9 september 2014 met kenmerk inzake instemming aan de Werktijdenregeling

Gelet op de OR brief d.d. 9 september 2014 met kenmerk inzake instemming aan de Werktijdenregeling CVDR Officiële uitgave van Zeist. Nr. CVDR102539_2 9 januari 2018 Werktijdenregeling 2015 Gemeente Zeist - Werktijdenregeling 2015 Het college van de gemeente Zeist. Gelet op het gestelde in artikel 160

Nadere informatie

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten.

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105373 10 november 2015 Werktijdenregeling gemeente Heerde Het college van de gemeente Heerde, besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 7429 27 januari 2015 Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Spijkenisse. Nr. 60059 27 oktober 2014 Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Werktijdenregeling Gemeente Gooise Meren 2016

Werktijdenregeling Gemeente Gooise Meren 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren Nr. 218135 11 december 2017 Werktijdenregeling Gemeente Gooise Meren 2016 Het College van de gemeente Gooise Meren, gelet op hoofdstuk 4 van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling Werktijden juni Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling Werktijden juni Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 103204 19 juni 2017 Regeling Werktijden 2017 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO; gelet

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg - Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Griffie gemeente Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam-Voorburg - Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Griffie gemeente Leidschendam-Voorburg GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leidschendam-Voorburg. Nr. 6189 22 januari 2015 Gemeente Leidschendam-Voorburg - Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Griffie gemeente Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Wijziging CAR-UWO nieuwe werktijdenregeling gemeente Zoetermeer

Wijziging CAR-UWO nieuwe werktijdenregeling gemeente Zoetermeer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zoetermeer. Nr. 30224 9 april 2015 Wijziging CAR-UWO nieuwe werktijdenregeling gemeente Zoetermeer Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

Artikel 4 Consulten en dergelijke Bezoek aan huisarts, tandarts, therapeut, specialist en het gebruik maken van bedrijfszorgpakket is geen werktijd.

Artikel 4 Consulten en dergelijke Bezoek aan huisarts, tandarts, therapeut, specialist en het gebruik maken van bedrijfszorgpakket is geen werktijd. CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR372351_1 12 juli 2016 Werktijdenregeling gemeente Heerlen Werktijdenregeling gemeente Heerlen Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen: a. Leidinggevende:

Nadere informatie

Werktijdenregeling gemeente Oldebroek 2018

Werktijdenregeling gemeente Oldebroek 2018 Werktijdenregeling gemeente Oldebroek 2018 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 160, lid 1, sub c van de Gemeentewet, de Arbeidstijdenwet en artikel 4:2 en 4:7 van de

Nadere informatie

Wijziging CAR/UWO, verandering regeling werktijden. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijziging CAR/UWO, verandering regeling werktijden. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94454 20 juli 2016 Wijziging CAR/UWO, verandering regeling werktijden Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten;

Nadere informatie

Werktijdenregeling gemeente Winterswijk 2014

Werktijdenregeling gemeente Winterswijk 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winterswijk. Nr. 84171 15 september 2015 Werktijdenregeling gemeente Winterswijk 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; Overwegende dat

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 december 2015, BD2015-010709 Wijzigingen van hoofdstuk 1, 4 en 6 van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de invoering van de Nieuwe Werktijdenregeling:

Nadere informatie

Regeling werktijden en verlof gemeente Brummen 2011

Regeling werktijden en verlof gemeente Brummen 2011 CVDR Officiële uitgave van Brummen. Nr. CVDR87026_1 17 oktober 2017 Regeling werktijden en verlof gemeente Brummen 2011 Werktijden en verlof Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze

Nadere informatie

Regeling verlof en werktijden Kempengemeenten 2016

Regeling verlof en werktijden Kempengemeenten 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94537 20 juli 2016 Regeling verlof en werktijden Kempengemeenten 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 24 maart Onderwerp: Werktijdenregeling - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 24 maart Onderwerp: Werktijdenregeling - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00227 Onderwerp: Werktijdenregeling - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In de CAO zijn afspraken gemaakt over modernisering

Nadere informatie

Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR601842_1 3 april 2017 Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid 2017 Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling werktijden Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel D.2, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Officiële uitgave van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. CVDR Officiële uitgave van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Nr. CVDR158368_2 20 juni 2017 Regeling variabele werktijden en verlof Variabele werktijden en verlof, regeling (2015)

Nadere informatie

Het algemene bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

Het algemene bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; Het algemene bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; Overwegende dat het bestuur nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4,

Nadere informatie

WERKT IJD ENR EG ELING

WERKT IJD ENR EG ELING WERKTIJDENREGELING Artikel 1 Algemene bepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 1. medewerker: diegene die op basis van een ambtelijke aanstelling of arbeidsovereenkomst in

Nadere informatie

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008 Provinciaal blad 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 1 november 2007, nr. 2007-64538, tot afkondiging van hun besluit inzake de vaststelling van de Algemene werktijdenregeling provincie

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie werktijdenregeling Bij de uitgevoerde evaluatie van de werktijdenregeling zijn de volgende punten betrokken.

Uitkomsten evaluatie werktijdenregeling Bij de uitgevoerde evaluatie van de werktijdenregeling zijn de volgende punten betrokken. Zaaknummer 00452202 Onderwerp Wijziging Besluit werktijdenregeling gemeente Heusden 2014 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis U besloot op 24 maart 2014, na verkregen instemming van de Ondernemingsraad,

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 50 10 december 2014 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 22 1 juni 2016 nummer 22 In voorliggend

Nadere informatie

15e wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venlo

15e wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Venlo. Nr. 42625 18 mei 2015 15e wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venlo Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo; gezien het voorstel van

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drimmelen. Nr. 45837 15 augustus 2014 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014 gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR61670_2 1 juni 2016 Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelet

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Werktijdenregeling provincie Gelderland

Werktijdenregeling provincie Gelderland Werktijdenregeling provincie Gelderland Geldig sinds: 16-2-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

ECCVA/U Lbr: 13/062 CvA/LOGA 13/13

ECCVA/U Lbr: 13/062 CvA/LOGA 13/13 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 2 betreft CAR-UWO wijzigingen i.v.m. verandering regeling werktijden ons kenmerk ECCVA/U201300476

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet,

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet, RIS151950_30-JAN-2008 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2007.4102 RIS 151950 REGELING 36-URIGE WERKWEEK HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Gelet op artikel F. 4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel F. 4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2015, nr. 690296, tot wijziging van de Regeling werktijden en rechtspositie chauffeurs Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE BRUNSSUM

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE BRUNSSUM WERKTIJDENREGELING GEMEENTE BRUNSSUM Augustus 2005 31 augustus 2005 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Belanghebbenden 3. Bloktijden 4. Openingsuren 5. Begin/-eindtijden 6. Maximum werktijd en middagpauze

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder:

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Geldermalsen. Nr. CVDR102747_1 8 mei 2018 BEZOLDIGINGSREGELING Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en op het bepaalde

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

LOGA. Landelijk Oveiieg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad CMUV (070)

LOGA. Landelijk Oveiieg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad CMUV (070) 4 4 1 4 3 2 * LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak CMUV Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Oveiieg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst

Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst Nummer: 18.0002248 Versie: 1.0 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. april 2018 Instemming OR Regio d.d. 27 maart 2018 Instemming GO d.d. 26 maart

Nadere informatie

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP)

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland 2010. (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Artikel 1. Begrippen a. bedienaar kunstwerken: medewerker van de directie

Nadere informatie

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 120876 17 december 2015 Wijziging van de CAR-UWO gemeente Waterland Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende

Nadere informatie

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 128592 30 december 2015 Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum;

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie