Duaal leren. Overeenkomsten & Sociale wetgeving (Uitbreiding) Voorjaar 2018 WELKOM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duaal leren. Overeenkomsten & Sociale wetgeving (Uitbreiding) Voorjaar 2018 WELKOM"

Transcriptie

1 Duaal leren Overeenkomsten & Sociale wetgeving (Uitbreiding) Voorjaar 2018 WELKOM

2 Agenda 2 grote delen met gerelateerde topis: - Sociale zekerheid - Arbeidsreglementering:

3 SOCIALE ZEKERHEID RSZ-statuut, DIMONA-aangifte en sociale zekerheidsrechten: vakantie, ziekte, werkloosheid, arbeidsongeval, OOK: - Kinderbijslag - Fiscaliteit - Vergoeding - Kostprijs en financiële stimulansen: doelgroepverminderingen, start- en stagebonus

4 ARBEIDSREGLEMENTERING Wetten over: - Arbeidsduur, overwerk, rusttijden, zondagsrust en nachtwerk (arbeidswet) bescherming jeugdige WN s - Feestdagen - Sociale documenten - Welzijnreglementering - CAO s OOK: - Beëindiging overeenkomst - Studentenarbeid

5 De OAO sociale zekerheid: RSZ-statuut

6 RSZ-statuut alternerende opleiding 6 cumulatieve voorwaarden (1 juli 2015) 1. De opleiding bestaat uit een deel - een deel dat uitgevoerd wordt op de werkvloer, - een deel dat uitgevoerd wordt binnen of op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van een onderwijs- of opleidingstelling. deze twee onderdelen beogen samen de uitvoering van een enkel opleidingsplan, zijn daarom op elkaar afgestemd en wisselen elkaar geregeld af.

7 RSZ-statuut alternerende opleiding 6 cumulatieve voorwaarden (1 juli 2015) 2. Het deel dat uitgevoerd wordt op de werkvloer voorziet op jaarbasis een gemiddelde arbeidsduur van minstens 20 uren per week. Er moet geen rekening gehouden worden met feest- en vakantiedagen. 3. De opleiding leidt tot een beroepskwalificatie.

8 RSZ-statuut alternerende opleiding 6 cumulatieve voorwaarden (1 juli 2015) 4. Het deel dat uitgevoerd wordt binnen of op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van een onderwijs- of opleidingsinstelling omvat op jaarbasis: Minstens 240 lesuren (deeltijds leerplichtigen) Minstens 150 lesuren (anderen) Twee kanttekeningen: Vrijstelling(en) tellen mee (bv. vrijstelling voor algemene vorming) De uren kunnen worden berekend naar rato van de duur van de opleiding.

9 RSZ-statuut alternerende opleiding 6 cumulatieve voorwaarden (1 juli 2015) 5. De beide delen worden uitgevoerd in het kader van en worden gedekt door één enkele overeenkomst waarbij de werkgever en de leerling betrokken partij zijn. 6. De overeenkomst voorziet een financiële bezoldiging voor de leerling die ten laste is van de werkgever. nl/latest/instructions/persons/specific/apprentices.html

10 De OAO sociale zekerheid: Dimona

11 DIMONA = onmiddellijke aangifte van tewerkstelling - Elektronische aangifte aan de RSZ - Code OTH of code RTA (leerlingen in de bouw) - Melding moet gebeuren door onderneming: IN = vóór de leerling begint te werken UIT = ten laatste de dag na de uitdiensttreding Zware administratieve boetes

12 Dmfa = Kwartaalaangifte aan de RSZ - Type leerling 1 in zone Onderscheid : beperkte RSZ-onderwerping (tot 31 december van jaar waarin men 18 wordt) Jaarlijkse vakantie (leerling-arbeider), arbeidsongevallen, beroepsziekte, FSO 035 leerling-arbeider en 439 leerling-bediende Volledige RSZ-onderwerping (vanaf 1 januari van het jaar waarin men 19 wordt) Idem + gewone globale bijdrage (+25%) + bijzondere bijdrage FSO, bijdrage BEV zoals voor gewone werknemer /latest/instructions/persons/specific/apprentices.html

13 De OAO sociale zekerheid: Sociale zekerheidsrechten

14 Sociale zekerheidsrechten - Jaarlijkse vakantie - Arbeidsongeval - Beroepsziekte - Ziekte-uitkeringen - Geneeskundige verstrekkingen - Werkloosheid - Fonds sluiting ondernemingen - Pensioen

15 Sociale zekerheidsrechten - Jaarlijkse vakantie - Betaalde vakantiedagen - Tijdelijke werkloosheid (collectieve sluiting) - Aanvullende vakantiedagen - Onbetaalde vakantiedagen - Jeugdvakantie (na de opleiding)

16 - Privé : Jaarlijkse vakantie Betaalde vakantiedagen Aantal dagen betaalde vakantie in het huidige kalenderjaar (vakantiejaar) = afhankelijk van de prestaties in het vorige kalenderjaar (vakantiedienstjaar) Nooit meer dan 4 weken in een kalenderjaar Leerling-arbeiders (zie verlofberekening) Leerling-bediende: 2 per maand in de 6-dagenweek OAO in voltijdse school: de opgebouwde betaalde vakantiedagen worden opgenomen tijdens de schoolvakanties

17 Jaarlijkse vakantie Betaalde vakantiedagen - Overheid: Beperkt tot maximaal 4 weken (ook al hebben de andere werknemers meer vakantiedagen) Opbouw: wordt gekeken naar contractuele personeelsleden Privé-regeling (vakantiedienstjaar) of op basis prestaties in het vakantiejaar: het aantal betaalde vakantiedagen in het huidige kalenderjaar (vakantiejaar) = afhankelijk van de prestaties in het huidige kalenderjaar

18 Jaarlijkse vakantie Tijdelijke werkloosheid bij collectieve sluiting - Bij onvolledig recht op betaalde vakantie om de collectieve sluiting te overbruggen wetgeving op de jaarlijkse vakantie van werknemers - 4 weken - Administratieve formaliteiten

19 Jaarlijkse vakantie Aanvullende vakantiedagen - Minstens 3 maanden verbonden zijn door OAO (één of meerdere) in het jaar - Aanvragen aan verlofkas via speciaal formulier (arbeiders) aan de werkgever (bedienden) - Wordt afgetrokken van vakantiegeld - Voordeel: aanvullende vakantiedagen zijn gelijkgestelde dagen

20 Jaarlijkse vakantie Onbetaalde vakantiedagen = 20 dagen per kalenderjaar te nemen tijdens schoolvakanties (DBSO/Syntra) - In overleg met de onderneming - gelijkgestelde dagen

21 Jaarlijkse vakantie Voltijdse school: schoolbank op de werkplek - Evenveel vakantie als leerling in niet-duale opleiding voltijds onderwijs - Vrij in schoolvakanties (onbetaald) of recuperatie wat gewerkt wordt in de schoolvakantie - Opgebouwde betaalde vakantiedagen = op te nemen in schoolvakanties

22 Jaarlijkse vakantie Voorbeeld - OAO vanaf t.e.m (daarvoor voltijds onderwijs) Geen recht op betaalde vakantie - Recht op onbetaalde vakantie tijdens de schoolvakanties = allerheiligenvakantie en kerstvakantie (voor 1/1/2018) verplicht te nemen Recht op 1 week betaalde vakantie - Recht op 15 dagen aanvullende vakantie verplicht te nemen - Juli 1 week november 1 week december 1 week - Recht op 20 dagen onbetaalde vakantie te nemen tijdens de schoolvakanties verplicht te nemen

23 Jaarlijkse vakantie Voorbeeld (vervolg) - OAO vanaf t.e.m (daarvoor voltijds onderwijs) Max. 20 dagen betaalde vakantie (afh. van prestaties in 2018: gewone of gelijkgestelde dagen) - Recht op onbetaalde vakantie tijdens de schoolvakanties = krokus- en paasvakantie verplicht te nemen Max. 10 dagen betaalde vakantie o.b.v. prestaties OAO - Jeugdvakantie mogelijk als er in 2019 een tewerkstelling met een gewone arbeidsovereenkomst was gedurende minstens 1 maand

24 Jaarlijkse vakantie Het vakantiegeld voor een leerling-arbeider Berekening: Via een vakantiefonds (enkel en dubbel) 15,38% op de leervergoeding aan 108% In Mei/ juni worden enkel en dubbel vakantiegeld uitbetaald door de vakantiefonds aan de leerling d.w.z. dat de verlofdagen op het moment dat ze opgenomen worden niet betaald worden door de onderneming Via overschrijving

25 Jaarlijkse vakantie Het vakantiegeld voor een leerling-bediende Berekening: Via de onderneming Enkel : leervergoeding loopt door Dubbel: 92% op de leervergoeding van de betrokken maand (pro rata bij onvolledige prestaties) Vakantiegeld uit dienst 15,34% op de bruto leervergoeding en de gelijkgestelde dagen van het lopende kalenderjaar 15,34% op de bruto leervergoeding en de gelijkgestelde dagen van het vorig kalenderjaar (indien nog niet werd betaald)

26 Jaarlijkse vakantie Vaststelling vakantieperiode Individueel akkoord onderneming en leerling Akkoord onderneming is vereist Door het PC (bouw) = collectieve sluiting - Als de leerling geen 18 jaar is op einde vakantiedienstjaar: recht op 3 ononderbroken weken vakantie tussen 1 mei en 31 oktober Andere: 2 ononderbroken weken - De betaalde vakantiedagen moeten niet opgenomen worden voor het einde van de OAO GOEDE AFSPRAKEN = BELANGRIJK - Op hoeveel dagen betaalde vakantie heeft de leerling recht? - Hoeveel dagen betaalde vakantie heeft de leerling al genomen? = Loonbrief of individuele rekening leerling raadplegen

27 Een studentenovereenkomst kan enkel als de leerling geen les moet volgen bij de opleidingsvertrekker of niet opgeleid moet worden op de werkplek. Principes: Studentenarbeid - bij een andere werkgever - Bij eigen werkgever: juli en augustus tijdens schorsing OAO wegens onbetaald verlof nooit tijdens schooljaar - niet als leerling inschakelings -of werkloosheidsuitkeringen ontvangt - arbeidswetgeving moet worden gerespecteerd - Rekening houdend met de arbeidswetgeving: jarigen: tijdens 20 dagen onbetaald verlof jarigen: veel meer mogelijkheden (bv. bovenop voltijdse OAO/SAO in weekend bij andere werkgever) Opgelet: kan invloed hebben op het recht op kinderbijslag en het fiscaal ten laste zijn

28 - Voorwaarden: Jaarlijkse vakantie Jeugdvakantie: na opleiding Geen 25 jaar zijn op het einde van het vakantiedienstjaar In de loop van het vakantiedienstjaar de opleiding hebben beëindigd of stopgezet In het vakantiedienstjaar tenminste 1 maand gewerkt hebben onder arbeidsovereenkomst - Principe: Bij onvolledig recht op vakantie in het vakantiejaar Leervergoeding wordt als verwaarloosbaar geacht

29 Sociale zekerheidsrechten - Arbeidsongevallen Twee soorten: Ongeval op het werk Ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de OAO wordt, behoudens tegenbewijs vermoed te zijn overkomen door het feit van de uitvoering van de OAO Getroffene moet letsel en een plotse gebeurtenis aantonen Ongeval op de weg van en naar het werk Ongeval moet zich hebben voorgedaan op het normale traject tussen de verblijfplaats van de leerling en de plaats waar hij werkt Enkel opzet is uitsluitingsgrond

30 Sociale zekerheidsrechten - Arbeidsongevallen Aandachtspunt: Les bij de opleidingsvertrekker = werk vloeit voort uit artikel 8, 1, derde lid, 3 van de arbeidsongevallenwet: De werknemer wordt geacht zich eveneens op de plaats waar hij werkt te bevinden, wanneer hij onder meer:3 met de uitdrukkelijke of stilzwijgende toelating van de werkgever vormingslessen bijwoont welke tijdens de normale arbeidsuren plaatshebben = bevestigd door Hof van Cassatie

31 Arbeidsongeval - De vergoeding bij leerlingen Tijdelijke arbeidsongeschiktheid bij leerlingen Vanaf de dag na het ongeval 90% van het gemiddeld dagloon Betaald door de arbeidsongevallenverzekering waarbij de onderneming is aangesloten Leervergoeding voorbije jaar/365 x 90% maar nooit lager dan 6 568,38 Blijvende arbeidsongeschiktheid % (graad van arbeidsongeschiktheid) van het gemiddeld loon van een meerderjarige werknemer in de beroepscategorie

32 Arbeidsongeval Verplichting onderneming Onderneming moet een arbeidsongevallenverzekering sluiten (kostprijs zeer uiteenlopend) Geen arbeidsongevallenverzekering toch gedekt Tussenkomst Fedris Fedris vordert terug bij onderneming + boete u-hebt-uw-werknemers-niet-tijdig-verzekerd Administratieve aangifte Onderneming kan ook burgerlijke aansprakelijk gesteld worden als de regels inzake arbeidsveiligheid- en hygiëne niet worden nageleefd!

33 Sociale zekerheidsrechten Beroepsziekte Principes: - Een min of meer lange blootstelling aan schadelijke invloeden - Er moet een oorzakelijk verband zijn tussen de ziekte en het beroep (= beroep oorzaak van de ziekte) - Lijst van beroepsziekten - Tewerkstelling in beroep bewijzen - Vergoedingen: gelijkend op deze in de arbeidsongevallenwetgeving

34 Sociale zekerheidsrechten Ziekte (privé-ongeval) - Dezelfde regeling als voor werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst - Onmiddellijk verwittigen van onderneming en/of opleidingsvertrekker - Bezorgen van ziektebriefje aan de onderneming en/of opleidingsvertrekker: Indien arbeidsreglement het voorschrijft (in de meeste arbeidsreglementen wordt vermeld dat het moet worden verstuurd binnen de 2 werkdagen) Indien onderneming erom verzoekt

35 Sociale zekerheidsrechten Ziekte (privé-ongeval) Stap 1 Gewaarborgde vergoeding? = vergoeding betaald door onderneming verschil arbeider of bediende Stap 2 Ziekte-uitkering? = uitkering betaald door ziekenfonds eigen ziekenboekje - wacht Leerling: - beperkt onderworpen aan RSZ (tot 31/12 jaar waarin ll. 18 jaar wordt) of - volledig onderworpen aan RSZ (vanaf 1/1 jaar waarin ll. 19 wordt)

36 Ziekte Gewaarborgde leervergoeding - Leerling-arbeider Na 1 maand anciënniteit Vb. in dienst Ziek vanaf 24 oktober tot en met 26 november 2017 Vergoeding vanaf 1 november tot 23 november 7 kalenderdagen aan 100%, 8 ste tot 14 dag 85,88% en van de 15 de tot de 30 ste dag 25,88% - Leerling-bediende Geen anciënniteitsvoorwaarde Eerste 30 kalenderdagen: leervergoeding aan 100% Uitsluiting: Zware fout van de leerling Betaalde sport

37 Ziekte Hervalling = Opnieuw arbeidsongeschikt van dezelfde ziekte of privé ongeval Binnen de 14 kalenderdagen Enkel resterende periode verschuldigd Voorbeeld leerling-bediende: Ziek van tot en met Gewaarborgde leervergoeding 11 dagen Ziek van tot en met Gewaarborgde leervergoeding te betalen van t.e.m dagen

38 Ziekte Ziekte-uitkeringen: ten laste van de mutualiteit Alle leerlingen bouwen recht op ziekte-uitkeringen op + worden geacht voldoende bijdragen te betalen Hoedanigheid uitkeringsgerechtigde Ziekenboekje op eigen naam openen Een wachttijd vervullen van 1 jaar zwangerschap 6 maanden en gedurende deze periode voldoende arbeidsdagen kunnen bewijzen of vrijgesteld zijn van wachttijd 3 de jaar BSO, KSO of TSO beëindigd en hoedanigheid van gerechtigde bekomen binnen bepaalde periode na de studies Arbeidsongeschikt zijn (stopzetting alle activiteit)

39 Ziekte Ziekte-uitkeringen: ten laste van de mutualiteit Wij raden aan: - Tijdens beperkte RSZ-onderwerping (tot 31/12 jaar waarin leerling 18 jaar wordt): ziekenboekje openen bij ernstige ziekte/ongeval waarbij men langer afwezig zal zijn - Tijdens volledige RSZ-onderwerping (vanaf 1/1 jaar waarin leerling 19 jaar wordt): ziekenboekje openen Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid Leerling-arbeider: na 1 maand anciënniteit binnen de 14 kalenderdagen (aanvang ziekte) Leerling-bediende: binnen de 28 kalenderdagen (aanvang ziekte) -werklozen/paginas/aangifte-erkenning-arbeidsongeschiktheid-alswerknemer-werkloze.aspx#.wfloa5vljpy

40 Leerling- arbeider Gewaarborgd loon/gewaarborgde leervergoeding Ziete-uitkering Ziekte - Samenvatting Wachttijd* ziekenfonds is doorlopen (of vrijstelling)? < 1 maand anciënniteit: geen 1 maand anciënniteit: 1ste tot 7 dag 100% 8ste tot 14de dag 85,88% 15de tot 30ste dag 25,88% Leerling -bediende Gewaarborgd loon/gewaarborgde leervergoeding 100% eerste 30 dagen ongeacht anciënniteit Ja: meteen ziekte-uitkering Neen: geen ziekte-uitkering (pas als wachttijd volledig is doorlopen) Ja: ziekte-uitkering na 14 dagen Neen: geen ziekte-uitkering na 14 dagen (pas als wachttijd volledig is doorlopen) Ziekte-uitkering Na 30 dagen: wachttijd ziekenfonds is doorlopen (of vrijstelling)? Ja: ziekte-uitkering vanaf 31 ste dag Neen: geen ziekte-uitkering vanaf 31 ste dag (pas als wachttijd volledig is doorlopen)

41 Ziekte Primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (6-dagenweek) 60% van de leervergoeding vanaf 2 de tot de 6 de maand Vanaf 7 de maand berekening op basis van minimumuitkering theid/bedragen/werknemers-werklozen/paginas/minuitkering-7e-maandarbeidsongeschikt.aspx#.weiceorljpy

42 Ziekte Invaliditeitsuitkering Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid % van de leervergoeding afhankelijk gezinssituatie chiktheid/bedragen/werknemerswerklozen/paginas/max-uitkeringinvaliditeit.aspx#.weifvurljpy

43 - 15 weken Ziekte Zwangerschapsverlof 1 week verplicht te nemen voor de vermoedelijke bevallingsdatum 9 weken verplicht te nemen na de bevallingsdatum 5 weken facultatief te nemen voor of na de bevalling - Moederschapsuitkeringen (mutualiteit) Indien wachttijd vervuld of ervan vrijgesteld - Beschermde periode vanaf kennisgeving (verplicht mee te delen 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum) tot 1 maand na het zwangerschapsverlof Bij beëindiging van de OAO door de onderneming riskeert de onderneming een schadevergoeding van 6 maanden leervergoeding (arbeidswet)

44 Ziekte Zwangerschapsuitkeringen Eerste 30 dagen: 82% van de gederfde (gemiste) leervergoeding Vanaf 31ste dag tot einde: 75% van de gederfde (gemiste) leervergoeding

45 Sociale zekerheidsrechten Geneeskundige verstrekkingen (bv. dokter, geneesmiddelen,...) Tijdens beperkte RSZ-onderwerping (tot 31/12 jaar waarin leerling 18 jaar wordt) Persoon ten laste op ziekenboekje ouders Tijdens volledige RSZ-onderwerping (vanaf 1/1 jaar waarin leerling 19 jaar wordt) Verplicht ziekenboekje te openen op eigen naam Wordt verondersteld voldoende bijdragen betaald te hebben

46 Sociale zekerheidsrechten Werkloosheid Tijdens OAO: tijdelijke werkloosheid = Uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid (slecht weer, collectieve sluiting, economische oorzaken, ) Overbruggingsuitkeringen Geen wachttijd Administratieve formaliteiten Zoals bij gewone werknemer + maandelijks attest opleidingsinstelling dat opleiding regelmatig wordt gevolgd (brochure)

47 Werkloosheid Inschakelingsuitkeringen = na opleiding 1. TOELAATBAARHEID Voldoet de leerling aan de voorwaarden om na zijn of haar opleiding in aanmerking te komen voor inschakelingsuitkeringen? Ja 2. DUUR INSCHAKELINGSTIJD Vanaf wanneer kan de leerling inschakelingsuitkeringen ontvangen? Hoe lang loopt de inschakelingstijd? Neen

48 Werkloosheid Toelaatbaarheid op inschakelingsuitkeringen Voor -21 jarigen : een alternerende opleiding met succes voleindigd hebben of een diploma secundair onderwijs behaald hebben of een andere recht openende studie + bijkomend attest Voor +21- jarigen : een alternerende opleiding voleindigd hebben of een andere recht openende studie

49 Werkloosheid Verkorte BIT (beroepsinschakelingstijd) Beroepsinschakelingstijd kan geheel of gedeeltelijk worden ingekort: Integraal en met succes beëindigd BIT wordt verminderd met dagen (uitgezonderd zondagen) onder alternerende overeenkomst (OAO) Voleindigd, maar zonder succes BIT wordt verminderd met dagen (uitgezonderd zondagen) onder alternerende overeenkomst (OAO), maar BIT nooit minder dan 155 dagen Enkel voor +21 jarigen (tenzij jongere over andere attesten beschikt vb. 3 de jaar BSO + attest bedrijfsbeheer) Inschrijven als werkzoekende schoolverlater (einde studies) Formulier c109/36

50 Sociale zekerheidsrechten Fonds sluiting ondernemingen Achterstallige vergoeding kan bij faillissement worden opgevraagd bij FSO: Leervergoeding Vakantiegeld uit dienst leerling-bediende Woon-werkverkeer Eventuele schadevergoeding van 1 maand (bij onrechtmatige beëindiging) F1/ _Form_F1_NL.pdf

51 Sociale zekerheidsrechten Pensioen Opbouw rechten vanaf de volledige RSZonderwerping = vanaf 1 januari van het jaar waarin de leerling 19 wordt

52 De OAO Kinderbijslag

53 Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) kinderbijslag Recht op kinderbijslag op basis van studies = Onvoorwaardelijk recht Tot 31 augustus van het jaar waarin men 18 wordt = mogelijk tot maand waarin men 25 wordt, maar met voorwaarden OAO in DBSO/Syntra: Som van de inkomsten o.b.v. de opleiding, sociale uitkeringen en inkomsten uit (studenten)werk mag niet hoger liggen dan de kinderbijslaggrens (momenteel 541,09 per maand)

54 Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) kinderbijslag vereenkomst-alternerende-overeenkomst Formulier P7 - Vraag 21: ja - Vraag 70 OAO in voltijds onderwijs: Som van de inkomsten o.b.v. de opleiding mag niet hoger liggen dat de kinderbijslaggrens. Voor andere inkomsten (vb. studentenarbeid) geldt dat de leerling niet meer dan 240u per kwartaal mag werken (m.u.v. 3 de kwartaal (juli, augustus, september))

55 Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) kinderbijslag Welke inkomsten tellen niet mee? Vakantiegeld Maaltijdcheques Verplaatsingskosten Kledijvergoeding Let op met toeslagen voor bv. zondagwerk ( verplicht tenzij ll. expliciet in toepassingsgebied wordt vermeld) ereenkomst-alternerende-overeenkomst

56 De OAO Fiscaliteit

57 Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) belastingen betalen? - Leerling met een OAO betaalt in principe geen belastingen - Cijfers: inkomsten van de jongere (leervergoeding + vakantiegeld + eventuele inkomsten uit studentenarbeid + eventueel onderhoudsgeld, verminderd met forfaitaire beroepskosten) in 2018 mogen niet hoger zijn dan netto (aanslagjaar 2019) - Belastingbrief invullen: leerling-arbeider krijgt bedrijfsvoorheffing op vakantiegeld terug

58 Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) fiscaal ten laste zijn? - 1 januari van het aanslagjaar (2019) deel uitmaken van het gezin - netto-bestaansmiddelen (alle regelmatig of toevallig verworven inkomsten) van jongere in 2018 mogen niet hoger zijn dan bij gehuwde of wettelijk samenwonende ouders bij alleenstaande ouder (aanslagjaar 2019) - Vrijstelling: eerste schijf van inkomsten uit OAO (NIEUW vanaf inkomstenjaar 2017!!) - Vrijstelling: eerste schijf van onderhoudsuitkeringen - forfaitair bedrag van 20% mag in mindering gebracht worden /ten_laste

59 Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) fiscaliteit Vb. Leerling-bediende OAO vanaf (daarvoor geen tewerkstelling) Inkomsten , 20 x 8 mnd = ,10 x 4 mnd = 2000,4 + Vakantiegeld : 453,20 x 4/12 x 92% = 139 Totaal: (vrijstelling OAO) = % forfaitaire beroepsonkosten = 2 436,8 netto bestaansmiddelen De leerling is nog fiscaal ten laste door de vrijstelling van die jongeren o.b.v. de OAO genieten vanaf het inkomstenjaar Opgelet: fiscaal ten laste zijn hangt af van verschillende factoren. Het is moeilijk om algemene conclusies te trekken!

60 De OAO Leervergoeding

61 Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) vergoeding Vergoeding: Leerling heeft tweede graad al behaald bij eerste instap Leerling heeft eerste jaar van derde graad al behaald bij eerste instap

62 Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) vergoeding

63 Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) vergoeding Pro rata regeling In of uit dienst in de loop van de maand Betaalde verlofdagen (leerling arbeider) worden in mindering gebracht Andere Ziekte langer dan 1 maand Tijdelijke werkloosheid Onbetaald verlof Voorbeeld: Leervergoeding x vergoede dagen/uren in betrokken maand/normaal te presteren dagen/uren in de betrokken maand

64 Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) vergoeding Afhoudingen conform loonbeschermingswet - RSZ-bijdragen werknemer (tijdens volledige RSZonderwerping Werkbonus: daardoor recupereert de leerling de RSZ-bijdrage - Bedrijfsvoorheffing Vergoeding te laag Tenzij voor leerlingen die niet in België wonen Bruto = netto leervergoeding

65 Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) bescherming vergoeding Hoe moet betaald worden? Aan de leerling tenzij verzet wettelijke vertegenwoordiger Via overschrijving Wanneer moet betaald worden? Arbeidsreglement: niet later dan de 7 de werkdag na de periode waarvoor de betaling moet gebeuren Arbeidsreglement niets voorzien: uiterlijk op de 4 de werkdag na de periode waarvoor de betaling moet gebeuren

66 Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) woon-werkverkeer De onderneming is verplicht tussen te komen in het woon-werkverkeer: Openbaar vervoermiddel Afstand 5 km enkel (trein is uitzondering) CAO (kan soepeler regeling voorzien)

67 De OAO Kostprijs - incentives

68 Overeenkomst van alternerende opleiding - kostprijs - De leervergoeding - De RSZ-bijdrage werkgever - Vaste kosten: Externe dienst voor preventie en bescherming Arbeidsongevallenverzekering Sociaal secretariaat - Financiële stimulansen: Stagebonus Doelgroepvermindering mentor

69 Doelgroepvermindering leerlingen/jongeren - Doelgroepvermindering leerlingen voor werkgevers gevestigd in Vlaanderen (zowel tijdens de beperkte als de volledige RSZonderwerping) Kan automatisch worden toegepast (code 6310) - Doelgroepvermindering jongeren voor werkgevers gevestigd in het Brussels hoofdstedelijk gewest Afgeschaft sinds 1/10/2017 Overgangsmaatregel nstructions/deductions/structuralreduction_targetgroupreductions/yo ungworkers.html

70 Structurele vermindering Structurele vermindering tijdens de volledige RSZonderwerping mfa/nl/latest/instructions/deductions/structuralreducti on_targetgroupreductions/structuralreduction.html Code Niet voor openbare besturen (RSZPPO)

71 RSZ-verminderingen Resultaat: RSZ-kosten kunnen quasi volledig worden gerecupereerd. - Tijdens beperkte RSZ-onderwerping: jaarlijkse vakantie FSO enkele kleinere bijdragen - Tijdens volledige RSZ-onderwerping bijkomend: + bijzondere bijdrage fonds sluiting ondernemingen

72 Doelgroepvermindering jongeren NA de opleiding - Doelgroepvermindering jongeren voor werkgevers gevestigd in Vlaanderen jonger zijn dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal van de indienstneming Registreren binnen Mijn loopbaan Onderneming informeert best ook naar andere tewerkstellingsmaatregelen bv. eerste aanwervingen, - Doelgroepvermindering jongeren voor werkgevers gevestigd in het Brussels hoofdstedelijk gewest Afgeschaft sinds 1/10/2017

73 Start- en stagebonus De OAO/DA moet gestart zijn tijdens de deeltijdse leerplicht van de leerling. - 1 ste en 2 de opleidingsjaar 500 euro en 3 de opleidingsjaar 750 euro - De OAO moet gesloten zijn voor minstens 4 maanden. - Stagebonus : onderneming Einde ieder opleidingsjaar (max. 3 per finaliteit) Bij vroegtijdige beëindiging moet de OAO minstens 3 maanden gelopen hebben in het betrokken opleidingsjaar - Startbonus: leerling Einde ieder opleidingsjaar (max. 3 per finaliteit) Leerling moet geslaagd zijn voor BGV

74 Start- en stagebonus Administratieve formaliteiten: - Bij de start van de OAO : De initiële aanvraag (1 formulier luik leerling, luik opleider, luik opleidingsinstelling) Binnen de 3 maanden na de start van de OAO - Bij het einde van ieder opleidingsjaar: Aanvraag tot uitbetaling startbonus Aanvraag tot uitbetaling stagebonus Indienen binnen de 4 maanden na het einde van het opleidingsjaar

75 Start- en stagebonus - Departement WSE past de indieningstermijnen strikt toe - Bij voorkeur indienen per mail krijgen partijen een mailtje terug - Kan niet aangevraagd worden voor een OAO in voltijds onderwijs Opgelet! Leerling woonachtig in het Brussels hoofdstedelijk gewest of werkgever gevestigd in het Brussels hoofdstedelijk gewest: Actiris BE/Start--en-stagebonus.aspx

76 Doelgroepvermindering mentors = Aanzienlijke korting op RSZ-bijdragen van een werknemer (mentor) euro per kwartaal (per schijf van 5 leerlingen) - Voorwaarden mentor: 5 jaar praktijkervaring Kopie gevolgde mentoropleiding of pedagogisch diploma Gegevens onderneming + bewijzen mentor bezorgen aan het departement WSE Goedkeuring WSE bezorgen aan sociaal secretariaat zodat vermindering kan worden toegepast

77 Doelgroepvermindering mentors Brussels hoofdstedelijk gewest Actiris latest/instructions/deductions/structuralreduction_targetgrou preductions/tutors.html

78 De OAO Arbeidsreglementering

79 De arbeidsreglementering - De arbeidswet (16 maart 1971) - De feestdagenwet (4 januari 1974) - De wet tot instelling van de arbeidsreglementen (8 april 1965) - De wetgeving betreffende sociale documenten (23 oktober 1978) - De codex over het welzijn op het werk - De wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (30 april 1999) - De wet betreffende cao s (5 december 1968)

80 De arbeidswet Arbeidsduur Overwerk Rusttijden in onderneming Zondagsrust Nachtarbeid

81 18 jarigen = jeugdige werknemers = minderjarigen die 15 jaar of ouder zijn en die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht Voor -18 jarigen gelden specifieke beschermingsregels

82 Arbeidsreglementering - Arbeidsduur -18 jarigen De tijd gedurende dewelke de leerling ter beschikking is van één of meerdere werkgever(s) Tijd besteed aan onderwijs met beperkt leerplan of andere deeltijdse vormingen +18 jarigen De tijd gedurende dewelke de leerling ter beschikking is van de werkgever OAO = lessen zijn arbeidstijd

83 Arbeidsreglementering Arbeidsduur maximumgrens -18 jarigen 38 uren per week of lager conform cao 8 uur per dag 5- dagenweek +18 jarigen 38 uren per week of lager conform cao 8 uur per dag (6 dagenweek) 9 uur per dag (5 dagenweek) Vb. bouw (PC 124) 40 urenweek (12 betaalde inhaalrustdagen)

84 Arbeidsreglementering overwerk - Arbeidswet verbiedt overuren voor alle werknemers, ook voor leerlingen - Bijzondere bescherming -18-jarigen - Toch overuren in uitzonderlijke omstandigheden: Compensatie door vrije uren in de daarop volgende dagen Overloon (een bedrag dat ten minste 50 % hoger is dan het gewone loon zon- en feestdagen: 100%) Let op risico voor overschrijding kinderbijslaggrens indien niet meer onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag

85 Arbeidsreglementering overwerk -18 jarigen - Zeer uitzonderlijke gevallen: Dreigend ongeval Dringende arbeid aan machines of arbeid die door een onvoorziene noodzakelijkheid wordt vereist Kennisgeving aan sociale inspectie - Boven de 8 uur per dag of 38 uren per week (40 met betaalde inhaalrust) - Inhaalrust = duur van het verrichte overwerk voor het einde van de week die volgt op het overwerk - Overloon

86 Arbeidsreglementering overwerk +18 jarigen - Boven de 9 uur per dag of 38 uur per week (40u met inhaalrust) - kader flexibiliteit - Overloon 50% 100% voor overuren op zon- en feestdagen + inhaalrust - Kinderbijslaggrens!

87 Arbeidsreglementering rusttijden -18 jarigen - Niet meer dan 4,5 uren ononderbroken arbeid verrichten Na 4,5 uren verplicht 0,5 uur rust Na 6 uur ononderbroken arbeid verplicht 1 uur rust waarvan 0,5 uur ineens - Tijd tussen het beëindigen en hervatting moet ten minste 12 uur bedragen - Buiten de zondagsrust moet nog een bijkomende rustdag worden toegekend onmiddellijk volgend op of voorafgaand aan de zondag

88 Arbeidsreglementering rusttijden +18 jarigen - 6 uur ononderbroken arbeid verplicht 15 minuten rust Tijd tussen beëindiging en hervatting moet ten minste 11 uur bedragen

89 Arbeidsreglementering zondagsrust -18-jarigen - Principe: geen zondagwerk voor -18-jarigen (ook geen werk op wettelijke feestdagen of op bijkomende rustdag die onmiddellijk volgend op of voorafgaand aan een zondag moet worden toegekend) - Uitzonderingen: Dreigend ongeval in de onderneming, dringende arbeid aan machines en materieel, onvoorziene noodzakelijkheid In kleinhandelszaken en kapsalons op bepaalde plaatsen (toeristische centra) tijdens kerstvakantie en tussen pinksterzondag en 30 september - Bepaalde sectoren (KB): Horeca, bakkerij (enkel voor leerling-arbeiders niet voor de verkoopsters), vermakelijkheidsbedrijven PC 304 Steeds maximum één zondag op twee! Behalve toelating sociale inspectie

90 Arbeidsreglementering zondagsrust -18-jarigen (vervolg) - Inhaalrust binnen de 6 dagen + 36 opeenvolgende uren rust (afwijking op de 2 opeenvolgende rustdagen) - Geen toeslag tenzij de leerling expliciet wordt vermeld in het toepassingsgebied - Geen zondagwerk in zorgsector +18-jarigen - Uitzonderingen voorzien in de arbeidswet - Geen toeslag tenzij de leerling expliciet wordt vermeld in het toepassingsgebied gevaar kinderbijslaggrens!

91 -18-jarigen Arbeidsreglementering nachtwerk - Principe: geen tewerkstelling tussen 20u s avonds en 6u s morgens - Tenzij: - Overmacht (+16 jaar en tot 23u) - Arbeid die niet kan worden onderbroken of ploegenarbeid (+16 jaar 22 uur en 6 of 23 u en 7) - In horecabedrijven: tot 23u als leerling minstens 16 jaar is + terugkeer naar verblijfplaats is geregeld - In PC304 (vermakelijkheidsbedrijven) tot 24u - in bakkerij voor opleiding bakker : vanaf 4u tot 22u Altijd verboden tussen 0 en 4 uur!

92 -18-jarige (vervolg) - Nachtrust -18-jarige = minimum 12u Rekening mee houden in uurrooster, ook met de lesdag(en) +18-jarigen Arbeidsreglementering nachtwerk Vb. lessen starten donderdag om 8u30 jongere mag woensdag niet later werken dan 20u30 - Uitzonderingen voorzien in de arbeidswet

93 Arbeidsreglementering wettelijke feestdagen - 10 wettelijke feestdagen - Feestdag valt samen met zondag of een inactiviteitsdag Beslissing PC Akkoord tussen werkgever en werknemers Gewone activiteitsdag die volgt op de feestdag (geen lesdag)

94 Arbeidsreglementering wettelijke feestdagen - Tewerkstelling op een feestdag Uitz. idem zondagsarbeid Inhaalrust binnen de 6 weken Inhaalrust moet betaald worden - Vergoeding voor feestdag Leervergoeding loopt gewoon door behalve bij onwettige afwezigheid voor en na de feestdag Beperkt tot 30 dagen bij schorsing - Bepaalde gevallen ook na uitdiensttreding recht op betaalde feestdagen

95 Arbeidsreglementering sociale documenten - Loonbriefje - Individuele rekening - Belastingfiche

96 Arbeidsreglementering De welzijnsreglementering Codex op het welzijn Titel X boek 3 : jongeren op het werk Bijzondere bescherming Risicoanalyse: rekening houden met onervarenheid Werkgever aansluiten bij een externe dienst voor bescherming: Twee afdelingen: Risico-beheersing: risico-analyse, preventieplan Gezondheidsbeoordeling: arbeidsgeneeskundig onderzoek

97 Arbeidsreglementering De welzijnsreglementering Voorafgaandelijke gezondheidsbeoordeling = Onderzoek specifiek gericht op het beroep - OAO Voor de tewerkstelling (-18 jarigen en +18 jarigen bij nachtarbeid, veiligheidsfunctie, ) Periodiek (zelfde doelgroep) - Kosten zijn ten laste van de werkgever

98 Arbeidsreglementering - Verboden arbeid Verboden jongeren arbeid te laten verrichten die als gevaarlijk wordt beschouwd - Afwijking: De activiteiten of de aanwezigheid op de plaatsen is onontbeerlijk voor hun beroepsopleiding Treft de nodige preventiemaatregelen Activiteiten vinden plaats in het bijzijn van een ervaren werknemer

99 Arbeidsreglementering Persoonlijke beschermingsmiddelen - Artikel 11 decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleiding - Risicoanalyse: handschoenen, helm, schoenen met versterkte toppen,. - Codex op het welzijn (titel 2 boek IX): voor bepaalde werkzaamheden De onderneming staat in voor het onderhoud en voor het consequent gebruik. De leerling is verplicht deze te dragen volgens de informatie en de gebruiksvoorschriften die hij ontvangt van het ondernemingshoofd

100 Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (nationaliteit buiten de EER) De leeftijd op het ogenblik van het sluiten van de OAO is belangrijk jarigen: er kan steeds een OAO worden gesloten + opleiding kan worden verdergezet na de 18 de verjaardag (ook bij andere onderneming) voorwaarde zelfde finaliteit jarigen: wettig in België verblijven (verblijf van meer dan 3 maanden) Opgelet: derden kunnen aansprakelijk gesteld worden

101 De wet betreffende de cao s - CAO s met duidelijke verwijzing naar leerlingen = van toepassing op leerlingen - CAO s met algemeen toepassingsgebied Arbeidsvoorwaarden van toepassing, behalve bij expliciete uitsluiting Minimumlonen van toepassing indien leerlingen expliciet vermeld (PC 130) Andere vergoeding dan lonen van toepassing

102 De OAO Beëindiging

103 Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) beëindiging De beëindiging van een overeenkomst kan in volgende situaties (art.23) - Termijn is verstreken - De opleiding is met vrucht beëindigd - De mentor overlijdt en geen andere kan worden aangesteld - Overmacht - Op verzoek van de leerling in geval van faillissement of overname onderneming - Bij vroegtijdige stopzetting opleiding - Bij de opheffing van de erkenning van de onderneming - Indien de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst meer dan 60 dagen bedraagt en de leerling of onderneming wenst de overeenkomst niet langer uit te voeren - Bij definitieve uitsluiting als er geen beroep wordt ingediend, als het beroep niet ontvankelijk is of als het beroep niet wordt aanvaard

104 Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) beëindiging (vervolg) - De overeenkomst kan worden opgezegd tijdens de eerste 30 dagen van de uitvoering van de overeenkomst met in acht name van een opzegtermijn van 7 kalenderdagen (art.25) - De opleidingsverstrekker kan de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd beëindigen (art.27) Bij zware inbreuken van de onderneming of de leerling tegen de uitvoering van de overeenkomst Als de fysieke of geestelijke gezondheid van de leerling gevaar loopt; Als er omstandigheden zijn die het goede verloop van de opleiding op de werkplek ernstig belemmeren. De opleidingsverstrekker kan voorstellen om de erkenning van de onderneming op te heffen - Bij onderling akkoord van alle partijen: leerling, onderneming en opleidingsvertrekker (art.23)

105 Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) beëindiging (vervolg) - Na verzoeningsprocedure door trajectbegeleider (art.26): Wanneer is er een verzoeningsprocedure? Als de leerling of de onderneming een reden inroept die de verbreking van de uitvoering van de overeenkomst wettigt. Als leerling of onderneming ernstig tekortschiet in zijn/haar verplichtingen Als er omstandigheden zijn die het goede verloop van de opleiding op de werkplek ernstig belemmeren. Als de leerling wil overschakelen naar een andere opleiding Wat houdt de bemiddeling in? interventie door de trajectbegeleider: contact met de partijen maximaal 3 weken verzoeningsperiode na contacten

106 Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) beëindiging (vervolg) - Na verzoeningsprocedure door trajectbegeleider: Wat als geen verzoening mogelijk is? beëindiging mogelijk door de partij die de wens tot verbreking heeft geuit de andere partij kan hiertegen beroep aantekenen - als beroep uitgaat van de leerling en beroep wordt aanvaard: onderneming moet een maand leervergoeding betalen. Hoe beroep aantekenen tegen beëindiging? De leerling, wettelijk vertegenwoordiger of onderneming kan beroep aantekenen bij het Vlaams Partnerschap Duaal Leren. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor het beroep

107 Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) beëindiging (vervolg) - Onrechtmatige beëindiging: Onderneming is 1 maand leervergoeding verschuldigd (art van het decreet van 10 juni 2016)

108 Een studentenovereenkomst kan enkel als de leerling geen les moet volgen bij de opleidingsvertrekker of niet opgeleid moet worden op de werkplek. Principes: Studentenarbeid - bij een andere werkgever - Bij eigen werkgever: juli en augustus tijdens schorsing OAO wegens onbetaald verlof nooit tijdens schooljaar - niet als leerling inschakelings -of werkloosheidsuitkeringen ontvangt - arbeidswetgeving moet worden gerespecteerd - Rekening houdend met de arbeidswetgeving: jarigen: tijdens 20 dagen onbetaald verlof jarigen: veel meer mogelijkheden (bv. bovenop voltijdse OAO/SAO in weekend bij andere werkgever) Opgelet: kan invloed hebben op het recht op kinderbijslag en het fiscaal ten laste zijn

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Duaal leren Overeenkomsten & Sociale wetgeving (basis) Voorjaar 2018 WELKOM

Duaal leren Overeenkomsten & Sociale wetgeving (basis) Voorjaar 2018 WELKOM Duaal leren Overeenkomsten & Sociale wetgeving (basis) Voorjaar 2018 WELKOM Agenda 1. Voor de opmaak en start van een overeenkomst - Digitale loket 2. Soorten overeenkomsten 3. Overeenkomst van alternerende

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel nieuwe overeenkomsten en overgangsmaatregelen

1. Samenvattende tabel nieuwe overeenkomsten en overgangsmaatregelen 1. Samenvattende tabel nieuwe overeenkomsten en overgangsmaatregelen In deze tabel geven we algemene info over de verschillende overeenkomsten die mogelijk zijn in het huidige stelsel van Leren en Werken

Nadere informatie

Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016

Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016 Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016 In het kader van de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden inzake leren en werken (duaal leren) overgeheveld

Nadere informatie

[ ] LEEROVEREENKOMSTEN GRONDIG HERVORMD OP 1 SEPTEMBER 2016

[ ] LEEROVEREENKOMSTEN GRONDIG HERVORMD OP 1 SEPTEMBER 2016 [2016-09-11] LEEROVEREENKOMSTEN GRONDIG HERVORMD OP 1 SEPTEMBER 2016 In het kader van de 6 e staatshervorming werden de bevoegdheden inzake leren en werken (duaal leren) overgeheveld naar de gewesten.

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1

Inhoudstafel. Inleiding 1 Inleiding 1 Hoofdstuk I De student en de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten 3 1. Wie kan een studentenovereenkomst sluiten? 3 1.1. Tewerkstelling van minderjarige studenten 3 1.1.1. Leerplicht 3

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? Studentenbrochure 2014 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18 jaar

Nadere informatie

Duaal leren. Inspiratiesessie april 2017 Hasselt

Duaal leren. Inspiratiesessie april 2017 Hasselt Duaal leren Inspiratiesessie april 2017 Hasselt Agenda 1. Situering 2. De werkregisseur: SYNTRA Vlaanderen 3. Concreet: op weg naar krachtige leeromgevingen binnen leerondernemingen voor elke leerling

Nadere informatie

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

Beste student(e) Wij wensen je alvast een toffe job toe!

Beste student(e) Wij wensen je alvast een toffe job toe! Praktische gids voor studenten 2018 Beste student(e) Studeren en feesten. Perfect te combineren? Toch is er vaak een job nodig om dit alles te financieren. Voor een leuke reisbestemming ga je te rade bij

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? ASAP Studentendossier 2016 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18

Nadere informatie

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015)

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) Studentenarbeid zit nog steeds in de lift en is een inherent onderdeel van het studentenleven geworden, zowel tijdens de zomervakantie als gedurende het academiejaar.

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW 1 ARBEIDERS (P.C. 124) 1.1 REALISATIE VAN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING In de bouwnijverheid wordt de arbeidsduurvermindering gerealiseerd via het toekennen van 12

Nadere informatie

Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO)

Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Voor welke jongeren? Leerwerkstatuut Industrieel leercontract bij private werkgevers Deeltijds

Nadere informatie

Duaal leren, dat is vaardigheden ontwikkelen op school én op de werkvloer. Dat biedt heel wat voordelen voor alle partijen. Als jongere vind je na je

Duaal leren, dat is vaardigheden ontwikkelen op school én op de werkvloer. Dat biedt heel wat voordelen voor alle partijen. Als jongere vind je na je Duaal leren Duaal leren, dat is vaardigheden ontwikkelen op school én op de werkvloer. Dat biedt heel wat voordelen voor alle partijen. Als jongere vind je na je studies sneller een job én ben je helemaal

Nadere informatie

De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren

De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren Annelies Mattheus Agenda 1 Inleiding 2 Wettelijke overuren 3 Absolute grenzen 4 toekennen 5 Toeslag berekenen 6 Gesplitste betaling

Nadere informatie

25-dagen regeling voor occasioneel werk

25-dagen regeling voor occasioneel werk Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

WEGWIJS OVEREENKOMST ALTERNERENDE OPLEIDING

WEGWIJS OVEREENKOMST ALTERNERENDE OPLEIDING SYNTRA Vlaanderen WEGWIJS OVEREENKOMST ALTERNERENDE OPLEIDING Een leidraad voor leerlingen, ouders, opleidings- en onderwijsinstellingen en ondernemingen 13 september 2016 COLOFON Samenstelling Vlaams

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Studentenarbeid 2015

Studentenarbeid 2015 Studentenarbeid 2015 De zomermaanden komen er weer aan. Misschien neemt u wel studenten in dienst om de afwezigheid van uw vaste medewerkers op te vangen of staat u voor een piekperiode? Indien dit het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2010

NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 DE ANTI-CRISISMAATREGELEN VOOR DE BEDIENDEN WORDEN VERLENGD De anti-crisismaatregelen, die eerst maar liepen tot 31 december 2009, zijn zoals verwacht verlengd met zes maanden

Nadere informatie

Omzendbrief KB/BZ/2017/3

Omzendbrief KB/BZ/2017/3 Omzendbrief KB/BZ/2017/3 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende de

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be. Moederschapsverlof

22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be. Moederschapsverlof 22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be Moederschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Vakantie Arbeiders

Vakantie Arbeiders Vakantie 2019 Arbeiders De zomer komt er aan. Het moment om een beetje te ontspannen en wat vakantie te nemen. Maar wat zijn je rechten inzake vakantie? Meer info op www.accg.be V.U.: Werner Van Heetvelde,

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

1. Fiscaal aantrekkelijke overschrijdingen

1. Fiscaal aantrekkelijke overschrijdingen FISCAAL VOORDEEL VOOR DE OVERUREN EN DE SECTORALE BIJKOMENDE UREN (KB 213) Overuren en sectorale bijkomende uren (KB 213) genieten een gunstig fiscaal regime. Dit specifiek fiscaal regime bestaat erin

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

De arbeidstijd van kaderpersoneel en leidinggevenden

De arbeidstijd van kaderpersoneel en leidinggevenden De arbeidstijd van kaderpersoneel en leidinggevenden FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding 24

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies? Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies? Waarover gaat dit infoblad? Indien u afgestudeerd bent, kunt u, onder bepaalde voorwaarden, uitkeringen genieten wanneer u werkloos bent. Deze

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Studentenarbeid 1. Begrip student 2. Leeftijd/leerplicht 3. Studentenovereenkomst

expertise binnen handbereik Studentenarbeid 1. Begrip student 2. Leeftijd/leerplicht 3. Studentenovereenkomst Studentenarbeid 08.12.2011 Rev. 03.01.2017 Juridische dienst In dit dossier behandelen we de huidige regelgeving inzake studentenarbeid. Naargelang de aard van de arbeidsprestatie wordt een studentenovereenkomst

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Bepalingen met betrekking tot de nachtarbeid van toepassing op vol- en deeltijdse werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van afdeling 4 van

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts uitzonderlijk

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPR.- Jeugdige werknemers A04 Brussel, 17 december 2009 MH/EDJ/JDH ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over de TEWERKSTELLING VAN JEUGDIGE WERKNEMERS OP ZON- EN

Nadere informatie

INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN

INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN Wilt u alle documenten terugsturen naar volgend adres: Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge arbeidsongeschiktheid@oz.be Wenst u bijkomende informatie of ondervindt

Nadere informatie

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever.

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever. Studentenarbeid 08.12.2011 Rev. 11.05.2016 Juridische dienst In dit dossier behandelen we de huidige regelgeving inzake studentenarbeid. Aangezien deze regelgeving met ingang van 2012 grondig is gewijzigd,

Nadere informatie

Wil je meer weten? Meer uitgebreide informatie kan je vinden in onze Sociale Gids

Wil je meer weten? Meer uitgebreide informatie kan je vinden in onze Sociale Gids JANUARI 2019 Wil je meer weten? Meer uitgebreide informatie kan je vinden in onze Sociale Gids 1 Openbare autobusdiensten 1.1 Uurlonen chauffeurs (Vlaamse privé-exploitanten) Vanaf 01.11.2018) Anciënniteit

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie 2014

Jaarlijkse vakantie 2014 Jaarlijkse vakantie 2014 Jaarlijkse vakantie 2014 p. 1 / 109 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 6 TOEPASSINGSGEBIED REGLEMENTERING JAARLIJKSE VAKANTIE... 7 1. PRINCIPE... 7 2. UITBREIDING...

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... Wat na het afstuderen?... Kinderbijslag... Wanneer blijft je ten laste van je ouders?... Drie voorwaarden...

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN A. WIE IS STUDENT? = iedere persoon die regelmatig is ingeschreven in een onderwijsinstelling en die zijn studies niet heeft stopgezet. A.1. Wie kan een studentenovereenkomst

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie 2018

Jaarlijkse vakantie 2018 Jaarlijkse vakantie 2018 Juridische dienst Easypay Group INLEIDING... 5 TOEPASSINGSGEBIED... 6 1. PRINCIPE... 6 2. UITBREIDING... 7 3. UITGESLOTEN CATEGORIEËN... 7 VAKANTIEDUUR... 8 1. TOEKENNING VAN HET

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Stuur dit formulier binnen de 8 dagen na het ongeval naar de verzekeraar, samen met het medisch attest van

Stuur dit formulier binnen de 8 dagen na het ongeval naar de verzekeraar, samen met het medisch attest van Arbeidsongevallen Terug te sturen naar: Huysman Verzekeringen huysman@huysman.be 09/376.14.82 Nummer verzekeringscontract: Bijkomende onderverdeling van het polisnummer : Stuur dit formulier binnen de

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Waarop heeft een deeltijdse werknemer recht?

Infoblad - werknemers Waarop heeft een deeltijdse werknemer recht? Infoblad - werknemers Waarop heeft een deeltijdse werknemer recht? Wanneer bent u een deeltijdse werknemer? U bent een "deeltijdse werknemer" wanneer: u volgens uw contract per week minder uren moet werken

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. B. ALGEMENE BEREKENING VAN HET VAKANTIEGELD

Nadere informatie

BELANGRIJK BERICHT: BETROKKENE IS BIJ AANVANG VAN HET RISICO MEER DAN 30 KALENDERDAGEN UIT DIENST. Ja Neen. IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER (a) (b)

BELANGRIJK BERICHT: BETROKKENE IS BIJ AANVANG VAN HET RISICO MEER DAN 30 KALENDERDAGEN UIT DIENST. Ja Neen. IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER (a) (b) (0Ð1\N000) Aansluitingsnummer INSZ: INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN Deel werkgever BELANGRIJK BERICHT: BETROKKENE IS BIJ AANVANG VAN HET RISICO MEER DAN 30 KALENDERDAGEN UIT DIENST. Ja Neen 1. Benaming van

Nadere informatie

Overeenkomst van alternerende opleiding

Overeenkomst van alternerende opleiding Overeenkomst van alternerende opleiding GESLOTEN MET TOEPASSING VAN HET DECREET VAN 10 juni 2016 TOT REGELING VAN BEPAALDE ASPECTEN VAN ALTERNERENDE OPLEIDINGEN Tussen de onderneming:... maatschappelijke

Nadere informatie

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR 3 1 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 Bijkomende informatie... 10 28/02/2013 Administratieve instructies - Werkloosheid

Nadere informatie

INHOUD. 1 Inleiding INHOUD

INHOUD. 1 Inleiding INHOUD 1 Inleiding 9 2 Het vakantiestelsel van de private sector bedienden 15 1. De wettelijke basis 17 2. Onderscheid tussen wettelijke en bijkomende vakantie 17 2.1. Wettelijke vakantie 17 2.2. Bijkomende vakantiedagen

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel

Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 1 of 20 Inhoudstabel 1 DOELSTELLING... 4 2 DEFINITIES / BEGRIPPEN ARBEIDSDUUR... 4 2.1 Jobtime...

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Hoe ziet je schooljaar eruit?

Hoe ziet je schooljaar eruit? Wat is het? Hoe ziet je schooljaar eruit? Soorten overeenkomsten Bij duaal leren leer je vaardigheden in je school, Centrum voor Deeltijds Onderwijs of in je Syntra-lesplaats en op de werkvloer. Wil je

Nadere informatie

Arbeidsduurvermindering 2018 in de bouw

Arbeidsduurvermindering 2018 in de bouw Arbeidsduurvermindering 2018 in de bouw ARBEIDERS (P.C. 124) 1 Realisatie van de arbeidsduurvermindering In de bouwnijverheid wordt de arbeidsduurvermindering gerealiseerd via het toekennen van 12 rustdagen

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Vakantie Bedienden

Vakantie Bedienden Vakantie 2019 Bedienden De zomer komt er aan. Het moment om een beetje te ontspannen en wat vakantie te nemen. Maar wat zijn je rechten inzake vakantie? Meer info op www.accg.be V.U.: Werner Van Heetvelde,

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Inleiding 1 - Inleiding Met een "Maandelijkse aangifte van arbeid in een programma ter activering van de werkloosheid"

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen de ondertekenden : ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona nummer: De arbeider,

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

2. Beslissing om het stelsel toe te passen

2. Beslissing om het stelsel toe te passen KB NR. 213 - BIJKOMENDE UREN BOUW Als gevolg van het sluiten van het sectoraal akkoord voor 2009 en 2010 in het PC voor het Bouwbedrijf moesten twee wijzigingen door een wet aangebracht worden in de bepalingen

Nadere informatie

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA juni 2016 ALGEMENE INFO SECTOR NIEUWS

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA juni 2016 ALGEMENE INFO SECTOR NIEUWS JURIDISCHE ACTUA juni 2016 INHOUD ALGEMENE INFO Doelgroepenbeleid Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Responsabiliseringsbijdrage economische WLH Studentenarbeid SECTOR NIEUWS INHOUD

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord

Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord A. Wat is DBSO? De afkorting DBSO staat voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs. In het deeltijds onderwijs volgen jongeren tussen de 15 en 25

Nadere informatie

IN TE VULLEN DOOR DE UITBETALINGSINSTELLING : 1 ste aanvraag RU VW... datumstempel WB

IN TE VULLEN DOOR DE UITBETALINGSINSTELLING : 1 ste aanvraag RU VW... datumstempel WB De werknemer die uitkeringen wil genieten moet dit formulier, na de periode gedekt door loon, onmiddellijk indienen bij zijn uitbetalingsinstelling. De werknemer die een vergoeding n.a.v. de beëindiging

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2 Inhoudstafel Deel 1 Arbeidsovereenkomst Basiscontract Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur..................................... 2 Bijkomende bedingen Proefbeding... 5 Voorbehoud inzake gegevens om

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

VR DOC.0648/2BIS

VR DOC.0648/2BIS VR 2019 0305 DOC.0648/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde

Nadere informatie