EFRO Prioritaire as 1: Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EFRO 2014-2020. Prioritaire as 1: Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie"

Transcriptie

1 EFRO Prioritaire as 1: Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie Prioritaire as 2: Versterken concurrentievermogen KMO s Prioritaire as 3: Overgang naar koolstofarme economie Prioritaire as 1: STIMULEREN VAN ONDERZOEK, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN INNOVATIE Investeringsprioriteit 1.1: Versterken infrastructuur voor onderzoek en innovatie en van de capaciteiten voor de ontwikkeling van topprestaties op dit gebied, en de bevordering van expertisecentra (voor Europees belang) SD 1.1.1: Bevorderen van co-creatie om O&O resultaten beter te valoriseren Innovatietrajecten rond co-creatie (living labs en proeftuinen) Met oog op vermarkting Producten moeten bijdrage leveren aan bestaande noden: vergrijzing, vrije tijd, mobiliteit, klimaatsverandering, energie-efficiëntie, Infrastructuurwerken/investeringen voor uitvoering living labs en proeftuinen: vb. testinfrastructuur voor behandelen product in living lab Resultaten: Meer co-creatie van nieuwe producten/diensten door opzetten + ondersteunen van living labs Producent en consument verbinden Nadruk op vermarkting van kennistoepassingen Investeringsprioriteit 1.2: Bevorderen van bedrijfsinvesteringen in O&I, het ontwikkelen van verbanden en synergiën tussen ondernemingen, O&I centra en het hoger onderwijs, overdracht van technologische sociale innovatie, milieu-innovatie, toepassingen voor overheidsdiensten, stimuleren van de vraag, opzetten van netwerken en clusters en open innovatie door slimme specialisatie en ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, maatregelen voor snelle productvalidatie, geavanceerde productiecapaciteit en eerste productie SD 1.1.2: Kennisverspreiding van innovatieve technologieën en concepten voor betere vermarkting van de bestaande kennis. Bedrijven dienen meer innovatief te zijn in hun producten- en dienstenaanbod. 1/7

2 Acties die een bijdrage leveren aan het remediëren van bestaande maatschappelijke noden (vergrijzing, vrije tijd, mobiliteit, klimaatsverandering, energie-efficiëntie, ) Realiseren van testlijnen, pilootinstallaties om innovatieve technieken te demonstreren Ondernemersbegeleiding om nieuwe technologieën te introduceren en verspreiden Netwerkactiviteiten om nieuwe technologieën te introduceren en verspreiden Bevorderen van nieuwe benaderingen van eco-innovatie, demonstratieprojecten, Resultaten: Ontwikkelen van prototypes om meer innovatieve diensten/producten te kunnen aanbieden Inzetten van demonstratieprojecten: van ontwikkeling naar innovatie (producten, processen, diensten) Moeten ontstaan vanuit reëel probleem/opportuniteit Ruime interpretatie: - Demonstreren van de innovatieve techniek - Ondersteunende acties in ondernemersbegeleiding - Verspreiden kennis via netwerkactiviteiten 2/7

3 Prioritaire as 2: VERSTERKEN CONCURRENTIEVERMOGEN KMO s Investeringsprioriteit 2.1: Stimuleren ondernemerschap door Economische exploitatie nieuwe ideeën te vergemakkelijken Oprichting nieuwe ondernemingen aan te moedigen Via starterscentra, bedrijfsincubatoren SD 2.1.1: Stimuleren intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap (ondernemende activiteiten van binnenuit de onderneming bevorderen) Sensibilisering omtrent belang intrapreneurship bij ondernemers Uitrollen van programma s rond intrapreneurship bij ondernemingen Organiseren bootcamps om intrapreneurship gericht te stimuleren op spin-outs Sensibiliseren rond nieuwe vormen van ondernemen Ondersteunen en begeleiden van nieuwe opstartvormen ondernemerschap Resultaten: Verhoogd bewustzijn rond ondernemerschap met het oog op meer spinins, -outs en -offs en nieuwe opstartvormen van ondernemerschap. SD 2.1.2: Stimuleren ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen Acties m.b.t. implementatie van strategisch commerciële plannen Acties waarbij gemeenten een sensibiliserende en faciliterende rol kunnen spelen m.b.t. de link tussen e-commerce en het behoud van winkels in de handelskern Acties ter ondersteuning van lokale besturen om planmatig met toerisme en horeca en de kwaliteit ervan bezig te zijn Acties om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren (onthaal, toegankelijkheid, administratieve vereenvoudiging, optimaliseren en vereenvoudigen (interne) processen, e-government, hulp bij zoektocht naar bedrijfsruimte, via het concept van service design Resultaten: Verbeteren van het ondernemersklimaat als gevolg van verbeterde en efficiëntere dienstverlening en producten van (lokale) overheden aan ondernemers. Door proactief beleid tot instandhouding en stimuleren van detailhandel in kern Door maximaal gebruik te maken van e-government en beter afstemmen tussen overheden en diensten 3/7

4 Investeringsprioriteit 2.2: Ontwikkelen en uitvoeren nieuwe bedrijfsmodellen SD 2.2.1: Verbeteren kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo s Bewustmaken van kmo s van het belang van bedrijfsmodellen voor bedrijfsprestaties Begeleiden van kmo s bij ontwikkeling, verfijning en/of vernieuwing van hun bedrijfsmodel Verspreiden van instrumenten hierrond, vb. conceptueel kader voor bedrijfsmodelinnovatie, Resultaten: Een verhoogd bewustzijn van het belang van bedrijfsmodelinnovatie bij Vlaamse kmo s dat moet resulteren in ruimere kennis en toepassing van innovatieve bedrijfsmodellen. Investeringsprioriteit 2.3: Ondersteuning van de capaciteit van kmo s om te groeien op regionale, nationale en internationale markten en zich in te zetten voor innovatieprocessen. SD 2.3.1: Verhogen van het kennispotentieel binnen kmo s door inzetten van gespecialiseerd personeel Acties m.b.t. de inzet van kennispersoneel voor een verdere professionalisering, kennisvalorisatie, groei en/of internationalisering Resultaten: Hogere graad van professionaliteit van Vlaamse kmo s vb. door introduceren kennismanager 4/7

5 Prioritaire as 3: OVERGANG NAAR KOOLSTOFARME ECONOMIE Investeringsprioriteit 3.1: Ondersteunen van energie-efficiëntie, slim energiebeheer en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur, met inbegrip van openbare gebouwen en in de woningsector. SD 3.1.1: Stijging van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen tot bijna-energieneutraal niveau Stimuleren van doorgedreven energetische renovatie van bestaande sociale huisvesting tot bijna-energieneutraal niveau Demonstratieprojecten van doorgedreven energetische renovaties of waarbij nieuwe bouwconcepten of materialen worden uitgetest, via een collectieve en integrale benadering, vb. op wijkniveau; waarbij wordt ingezet op sterke verbeteringen van de energie-efficiëntie, maar tegelijk ook op groene mobiliteit, hernieuwbare energie en restwarmte, Demonstratieprojecten waarbij particuliere bouwers collectief betrokken worden via procesbegeleiding (appartement of wijk) Innovatieve samenwerkings- en financieringsmodellen via bijvoorbeeld ESCO s, die toelaten projecten met betere energie-efficiëntie, maar langere terugverdientijd op te zetten Opleidings- en vormingsinfrastructuur m.b.t. bijna-energieneutraal gerelateerde technieken en technologieën in de bouwsector Ontwikkeling van kennisplatform bijna-energieneutraal (ver)bouwen Projecten die kwaliteit van bijna-energie neutrale gebouwen garanderen of verhogen op vlak van ontwerp, uitvoering of gebruiksfase, Resultaten: Daling van de CO-2 uitstoot door toename van bijna-energieneutrale bestaande residentiële gebouwen (inclusief sociale huisvesting) en verhoging van kennis en verspreiding van innovatieve duurzame bouwtechnieken (sensibilisering, demonstratie en samenwerking) 5/7

6 Investeringsprioriteit 3.2: Bevorderen van koolstofarme strategieën voor alle soorten gebieden, met name stedelijke gebieden, inclusief het bevorderen van duurzame, multimodale stedelijke mobiliteit en aanpassingsmaatregelen die van belang zijn voor de vermindering van de uitstoot. SD 3.2.1: Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk/stedelijk klimaatplan Stimuleren van multimodale transportmogelijkheden gericht op een vermindering van het aantal afgelegde kilometers over de weg Gemeentelijke/stedelijke distributieprojecten zoals levering met kleinere, elektrische voertuigen; efficiënter laden en lossen, Projecten die de randvoorwaarden van groene mobiliteit verbeteren, vb. gericht op het toegankelijker maken van het openbaar vervoer (oplossingen voorzien in voor- en na traject), uitbouw van fiets- en voetgangersvoorzieningen, fietsautostrades, bij voorkeur in combinatie met flankerend beleid zoals lage emissie-zones Wegwerken van de barrières die de overstap naar elektrische wagens en tweewielers in de weg staan. Resultaten: Vermindering van de CO-2 uitstoot van het personen- en goederenverkeer in de stad (en omliggende regio), met aandacht voor de lokale luchtkwaliteit. Investeringsprioriteit 3.3: Bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in ondernemingen SD 3.3.1: Verhoogde energie-efficiëntie bij KMO s (energie-efficiënte bedrijfsgebouwen en productieprocessen. Projecten waarbij KMO s gestimuleerd en begeleid worden om effectief energieefficiënte maatregelen uit te voeren Demonstreren van innovatieve energiebesparende en broeikasreducerende maatregelen, vb, beperking van het energieverbruik en/of lekverliezen van F-gassen van koelinstallaties en/of stimuleren van milieuvriendelijke koelmiddelen Demonstreren van innovatieve productieprocessen gericht op doorgedreven energiebesparing en broeikasgasreductie Ondersteunen van bedrijven tot het behalen van labels voor duurzaamheidsprestatie zoals BREEAM Resultaten: Energiebesparing (dus dalende CO2-emissie) bij KMO s 6/7

7 Investeringsprioriteit 3.4: Bevorderen van de productie en distributie van energie uit hernieuwbare bronnen SD 3.4.1: Toename van het gebruik van groene warmte en van de productie van hernieuwbare energie Pilootprojecten rond innovatieve lokale productietechnieken voor groene warmte (inclusief bio-gebaseerde energieproductie, rekening houdend met de modaliteiten van een duurzaam biodiversiteitsbeleid), bijvoorbeeld geothermie, grootschalige warmtepomptoepassingen, Projecten rond het faciliteren van warmtenetten waarbij de barrières (technologisch, logistiek, financieel, worden weggewerkt: bijvoorbeeld integratie van warmtenetten voor industriële en particuliere verbruikers, integratie van warmtepompen en warmtebuffers op warmtenetten, technieken voor aansluiting van lage-energiewoningen, ontwikkeling van slimmere warmtenetten, uitwerking van nieuwe financierings- en tariferingsformules, Projecten rond energielandschappen Resultaten: Stijgend gebruik van groene warmte + toenameproductie hernieuwbare energie Voor meer info en ondersteuning: Nele De Neys, subsidie-adviseur Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen /7

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING IN DE BENELUX EN AANGRENZENDE GEBIEDEN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING IN DE BENELUX EN AANGRENZENDE GEBIEDEN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING IN DE BENELUX EN AANGRENZENDE GEBIEDEN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving in de Benelux en

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus: Europees, federaal, Vlaams en Brussels. Achter elk voorstel

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal 2 COLOFON Dit cahier bevat een voorstel voor een regionale energiestrategie voor Zuid- West-Vlaanderen: Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal in 2050. Het biedt een denkkader over hoe Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Nieuw Industrieel Beleid

Nieuw Industrieel Beleid Nieuw Industrieel Beleid Dit is een uitgave van: Agentschap Ondernemen Koning Albert II-laan 35 bus 12 1030 Brussel T 0800 20 555 E info@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be www.nieuwindustrieelbeleid.be

Nadere informatie

Meer welvaart en welzijn in Vlaanderen

Meer welvaart en welzijn in Vlaanderen Meer welvaart en welzijn in Vlaanderen 12 prioriteiten van de SERV Brussel, 9 februari 2007 Vooraf De SERV is altijd voorstander geweest van een breed maatschappelijk gedragen lange termijnvisie op de

Nadere informatie

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices Team Bodemfysica en Landgebruik DATUM 20 december 2013 Projectrapport

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.7.2014 COM(2014) 446 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Initiatief

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden Energieakkoord Informatie voor belanghebbenden Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Visie Energieakk Overzicht Energieakkoord Energieakkoord Visie Op

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Welke aspecten zijn van belang bij het ontwikkelen en realiseren van intelligente netwerken en welke ervaringen zijn hiermee al opgedaan?

Nadere informatie

SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN. Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN. Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 8 Inleiding... 9 DEEL 1: KADER...12 1. Omgevingsanalyse duurzame ontwikkeling...12 1.1. Globalisering...12

Nadere informatie

Smart Energy Regions Green Deal Brabant. Green Deal Brabant. Pagina 1

Smart Energy Regions Green Deal Brabant. Green Deal Brabant. Pagina 1 Smart Energy Regions Green Deal Brabant Green Deal Brabant Pagina 1 Smart Energy Regions Green Deal Brabant Smart Energy Regions Green Deal Brabant Algemeen Diverse overheden hebben een klimaatbeleid geformuleerd.

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

COLOFON. 2015 RDM Centre of Expertise

COLOFON. 2015 RDM Centre of Expertise COLOFON GRAFISCH ONTWERP Medamo LOGO-ONTWERP &Associates DRUK Veenman+ Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere

Nadere informatie

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Eindconcept 21 november 2006 Provincie Groningen Milieubeleid en Bodemsanering Postbus 610 9700 AP Groningen Pagina 2 van 38 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2

Nadere informatie