Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED"

Transcriptie

1 Consultatiedocument 1 Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED FEBEG 1. Algemeen Algemeen vraagt FEBEG dat de omzetting van de Energieefficiëntie Richtlijn (hierna Richtlijn) zo eenvoudig mogelijk kan geïmplementeerd worden. Teneinde aanzienlijke implementatiekosten te vermijden, pleit FEBEG er voor dat in overleg met de regio s en op federaal niveau gestreefd wordt naar een zoveel mogelijke uniforme en coherente omzetting in België. De VREG zal in zijn advies opnemen dat voor de meeste punten met betrekking tot de omzetting van de richtlijn zoals besproken in het advies, een overleg met de andere gewesten nuttig is. Hiernaast zal de VREG in zijn advies aangeven dat het vastleggen van regels die hetzelfde zijn over heel België leidt tot het vermijden van kosten voor de leveranciers. 2. Definities De bepalingen van de richtlijn die van toepassing zijn op gesloten distributienetbeheerders worden beperkt tot het plaatsen van een elektronische meter/slimme meter bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie. Het lijkt aangewezen om ook het doel van de plaatsing van de meter, namelijk het verschaffen van informatie over de werkelijk tijd van het verbruik, mee te nemen. Aangezien de bepalingen met betrekking tot het verschaffen van verbruiksinformatie van toepassing zijn op alle eindafnemers gelden deze verplichtingen ook voor gesloten distributienetten. In het voorstel van de VREG worden een aantal definities opgenomen om in art van het Energiedecreet toe te voegen. Deze definities zijn overgenomen uit de richtlijn. In het voorstel ontbreekt onder andere de definitie van Niet weerhouden Hoewel intelligent/slim meetsysteem zelf niet gedefinieerd wordt in de Vlaamse regelgeving, bevat het Energiedecreet wel een definitie van slimme meter die volgens de VREG voldoende

2 Consultatiedocument 2 intelligent/slim meetsysteem. Dit lijkt zinvol omdat de richtlijn een aantal rechten aan gebruikers van intelligente meetsystemen toekent in art 9 en er in Vlaanderen al eindafnemers zijn die hier onder vallen. ruim is. De definities uit de richtlijn zijn niet altijd zeer helder. De suggesties van de VREG om bij overname van definities toch bepaalde verduidelijkingen/aanpassingen aan te brengen zorgen al voor een bepaalde verduidelijking. Het is in de adviestekst niet volledig duidelijk of enkel de definities uit het voorstel weerhouden zijn. De definitie van slimme metersysteem wordt daar bijvoorbeeld niet opgenomen. In de definitie van aggregator moet eveneens rekening gehouden worden met de mogelijkheid om productie te aggregeren. Er kan ook geaggregeerd worden in het kader van netuitbating/systeemdiensten zonder dat het de bedoeling is om te veilen. De definitie van energiediensten is zeer ruim opgevat. De definities die de VREG voorstelt zijn enkel de definities die opgenomen zijn in het voorstel. De definitie van slim meetsysteem werd niet behouden aangezien slimme meter reeds gedefinieerd is in het Energiedecreet en de definitie ook de communicatie van deze slimme meter omvat. De activiteiten van de netbeheerder vallen volgens de VREG niet onder de bepaling van aggregator. FEBEG De VREG stelt voor om in het Energiedecreet de aggregator te definiëren als volgt: Aggregator: dienstverrichter die meerdere belastingen combineert om in georganiseerde energiemarkten te verkopen of te veilen. Akkoord De voorgestelde definitie is hernomen in het voorstel en ook uitgebreid naar consumptie. De term belastingen is nergens gedefinieerd en kan ons inziens verwarrend overkomen. Daarom stelt FEBEG volgende aanpassing voor aan deze

3 Consultatiedocument 3 definitie: Aggregator: dienstverrichter die meerdere capaciteiten voor afname, productie of injectie combineert om in georganiseerde energiemarkten te verkopen op te veilen. 3. Energiemeters 3.1. Plaatsing individuele meters Eandis onderschrijft de op te nemen passages in het decreet, besluit en technisch reglement waarbij wel de aandacht wordt gevestigd op: - De technische haalbaarheid/timing. Indien de verplichting van plaatsing van een slimme meter opgenomen wordt in het decreet/besluit en in voege treedt in de eerste helft 2014 dan zal nog niet onmiddellijk een plaatsing kunnen gebeuren. De functionaliteiten van de slimme meter komen pas eind 2013, begin 2014 in de technische reglementen waarna de netbeheerder pas bestekken kan lanceren. Er is dus nood aan een implementatietermijn en een overgangsscenario. - De notie financieel redelijk in relatie tot energiebesparing kan eventueel wel tot gevolg hebben dat de installatie van een slimme meter voor sommige segmenten (bijvoorbeeld aardgas alleen koken ) niet De VREG heeft begrip voor de moeilijkheden inzake de technische haalbaarheid met betrekking tot het plaatsen van slimme meters tegen de deadline van omzetting van deze richtlijn. De VREG zal deze problematiek opnemen in zijn advies. De keuze voor het plaatsen slimme meters bij bepaalde segmenten is een beleidskeuze voor het Vlaams Parlement/de Vlaamse regering. In het kader van nieuwbouw en ingrijpende renovatie moeten de meters steeds geplaatst worden los van de mogelijk te realiseren energiebesparing of van een beleidskeuze. Dit houdt dan ook in dat ook bij gas alleen voor koken hier minstens elektronische meters dienen geplaatst te worden en dat er niet voor gekozen kan worden om in een aantal situaties

4 Consultatiedocument 4 zinvol is. - Eandis onderschrijft de visie dat wanneer er gekozen moet worden tussen een elektronische meter en een slimme meter de businesscase in het voordeel uit komt van de slimme meter. - Eandis geeft ook aan dat de Ferrarismeter hoe dan ook op termijn vervangen moet worden door een elektronische of slimme meter en dat in dat geval dezelfde redenering pro slimme meter op gaat. - Het kan vanuit kosten-oogpunt interessanter zijn om te kiezen voor een ander uitrolscenario dan wat volgt uit een interpretatie die op de introductie van slimme meters vanuit het perspectief van de richtlijn is gebaseerd. Hieruit zou immers een uitrol bij nieuwbouw, grondige renovatie en metervervanging volgen waarbij VREG ook de optie van meter op aanvraag voegt. De vrees is dat via de opstap van de richtlijn net minder positieve scenario s, die eerder naar een uitrol punt per punt (o.a. op vraag) gaan, naar voor gedragen worden. In dit kader ook aandacht voor het feit dat GPRS (zoals in de vergelijking slimme meter elektronische meter gebruikt) niet de enige of noodzakelijk meest kostenefficiënte oplossing is op het vlak van communicatie. Organisatie van een gesegmenteerde uitrol op basis van specifieke gewestelijke kenmerken op vlak van hernieuwbare energie (prosumenten), verbruik per geen slimme/elektronische meters bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie uit te rollen. Voor de overige gevallen is de VREG van oordeel dat er geen elektronische/slimme meters uitgerold moeten worden tenzij in de gevallen waarvoor de Vlaamse regering ervoor gekozen heeft om slimme meters uit te rollen. De VREG hoopt dat voor het bepalen van deze gevallen men zich baseert op de resultaten van de nieuwe run van de KBA. Zoals aangegeven door de VREG in zijn advies is hij van oordeel dat er voor gekozen moet worden om slimme meters in deze situaties uit te rollen. In afwachting van de wetgeving die bepaalt waaraan deze meters moeten volden en het ter beschikking zijn van deze slimme meters is de VREG zelf ook van oordeel dat het geen nut heeft om in tussentijd elektronische meters te plaatsen. De VREG volgt de opmerking over de nood aan vervanging van Ferrarismeters door elektronische of slimme meters op termijn en zal dit ook opnemen in zijn advies. Het advies (en de bijlage bij het advies) maakt geen keuze in het communicatiesysteem dat de distributienetbeheerder zou moeten gebruiken voor de communicatie vanuit de slimme meter. GPRS wordt hier enkel als

5 Consultatiedocument 5 meter (> x kwh), opdrachten inzake openbaredienstverplichtingen (budgetmeters) of ruimer op vlak van systeemtechnische parameters (zones met hoge verliezen, elektrische voertuigen, congestie) of gebouwtechnische parameters (openbare gebouwen, gemeenschappelijke eigendom, ). Dit zou leiden tot een uitrolprogramma op korte/middellange termijn waarbinnen een bepaalde mate van optimalisatie in uitrol uitgewerkt kan worden. - De installatie van een slimme meter in het kader van (nieuwe) productiemeting lijkt een goede zaak en genereert ook een aantal baten zoals bleek uit de vorige kosten- batenanalyse. Het zou interessant zijn om rekening te houden met een mogelijk synergievoordeel door de productiemeters te vervangen op het ogenblik van de plaatsing van een slimme meter bij prosumenten. voorbeeld aangehaald om de berekeningen uit te voeren. In eerste instantie is de keuze in welke segmenten er mogelijk slimme meters uitgerold moeten worden en of er productiemeters worden uitgerold, een beleidskeuze. De VREG zal ter ondersteuning hiervan een nieuwe run doen van de KBA. De VREG is er voorstander van om in de mate van het mogelijke een optimalisatie van de uitrol te doen, bvb. bij vervanging van de elektriciteitsmeter door een slimme meter ook de gasmeter tegelijkertijd te vervangen. - Het is positief dat in een volgende KBA update ook aandacht is voor bijkomende segmenten zoals budgetmeterklanten, prosumenten,. - Een wettelijke regeling om de noodzakelijke toegang in kader van sanering van de aansluiting te vrijwaren is een goede zaak. Ook de creatie van een wettelijke basis voor de installatie van een slimme meter is een goede zaak. - Vanuit privacy oogpunt lijkt het aangewezen om de noodzaak tot het verzamelen van kwartierwaarden in Op vandaag is niet aangetoond dat het beschikken over kwartierwaarden in het kader

6 Consultatiedocument 6 het kader van netbeheer te verankeren. Daar waar momenteel voor netbeheerdoeleinden (balancing/systeemdiensten) al gewerkt wordt met kwartierwaarden (reële AMR en SLP-geschatte) zal dit in een smart context nog meer een noodzaak zijn, in sommige gevallen tot op individueel niveau. van het netbeheer een maatregel is die proportioneel is in verhouding tot de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, en op de kost van het communicatie- en databeheerssysteem. - Indien er bij eindafnemers, in afwachting tot metervervanging, nog een klassieke meter staat dan is het best dat duidelijk gesteld wordt dat deze klant in een overgangsfase zit en derhalve geen plaatsing van een elektronische meter met display kan eisen in afwachting dat er bij hem een slimme meter komt. Standpunt De richtlijn spreekt niet specifiek over een slimme meter maar over een individuele meter die informatie geeft over Time of use. In de memorie 1 staat specifiek dat de richtlijn geen PLICHT tot plaatsing van een slimme meter inhoudt volgend uit art.9. De richtlijn bekijkt de meetinrichting vanuit een kostefficiëntie oogpunt waarbij rekening gehouden moet worden met bewustwording van de consument (recht op bepaalde informatie) in combinatie met energie-efficiëntie. Een slimme meter mag niet enkel bekeken worden als een middel om op een efficiëntere manier om te gaan met energie maar ook als een middel om op een betere manier netten te beheren, conform de HEB doelstellingen meer hernieuwbare energie te introduceren, fraude te detecteren, efficiënt het Vlaamse beleid tegenover kwetsbare afnemers uit te voeren (budgetmeting, vermogensbegrenzing, ), op een efficiënte manier Europese vereisten zoals snel en kosteloos van leverancier veranderen of De VREG heeft in zijn advies niet aangegeven dat op basis van de Energie-efficiëntierichtlijn er slimme meters geplaatst moeten worden. Op basis van de berekeningen van de VREG blijkt echter dat het plaatsen van een elektronische meter met display leidt tot een negatieve businesscase terwijl het plaatsen van een slimme meter in de gevallen bepaald door de Energie-efficiëntierichtlijn leidt tot een positieve businesscase. De VREG deelt de mening dat voor de beoordeling of er een slimme meter geplaatst moet worden bij afnemers, er niet enkel gekeken mag worden naar de kostenefficiëntie 1 Interpretative notes

7 Consultatiedocument 7 een verhuis afhandelen realiseren,. Zelfs indien voor bepaalde individuele afnemers een individuele kostenbatenanalyse negatief uit komt kan vanuit sociaal oogpunt overwogen worden om dit te compenseren vanuit een surplus bij andere segmenten. Noodzaak tot duidelijke specificatie ToU 2, wat met UNT? Standpunt Een duidelijke specificatie van de TOU is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van de slimme meter: vaste perioden -> variabele perioden -> prijssignalen. In deze evolutie is het van belang om overeenstemming te hebben tussen leveranciers en netbeheerders waarbij de netbeheerder, die de veiligheid van het net moet garanderen, zicht en finaal zeggenschap behoudt over de signalen. o Geen UNT afzonderlijk o Geen afzonderlijke boilercontacten o Geen exotische tijdstabellen maar wel standaardisatie. - Cfr. Meetregimes Atrias Aandacht voor privacy Relevante artikels Art. 9 - de privacy van de eindafnemers moet worden beschermd Standpunt - Alle mogelijke technische beveiliging van de meter/meterdata - Nieuwe (gewenste) informatiestromen in kaart brengen (Atrias) en duidelijk wettelijk kader waarbinnen gewerkt in verhouding tot de mogelijke energieefficiëntie. Daarom dat de VREG in zijn kostenbatenanalyse ook rekening houdt met andere baten van de slimme meter. De discussie en besluitvorming over vaste of dynamische verbruiksperioden is nog niet aan de orde, maar dit thema moet uiteraard ten gepaste tijde worden overlegd met leveranciers en netbeheerders. Akkoord Zowel het Energiedecreet als zijn uitvoeringsbesluiten moeten voorzien in zowel bepalingen die ervoor zorgen dat de privacy van de netgebruikers gegarandeerd wordt en de meter, de meterdata en de systemen die deze data gebruiken voldoende beveiligd worden. Hiernaast zal het noodzakelijk zijn dat alle partijen betrokken zijn op de opmaak van een 2 werkelijke tijd van het verbruik

8 Consultatiedocument 8 mag worden - Mee werken aan Data privacy Impact Assessment data privacy impact assessment zodat er een end-to-end assessment uitgevoerd wordt. Advies over besparing bij plaatsing slimme meter Relevante artikels Art. 9 - De afnemers moeten bij de installatie van slimme meters het nodige advies en de nodige informatie krijgen, in het bijzonder over het volledige potentieel van die meters wat meterstandbeheer en controle van het energieverbruik betreft. Standpunt - In het pilootproject kan de afnemer op vrijwillige basis (om privacy redenen) mee werken aan een enegiebesparingsonderzoek waarbij nagegaan wordt op welke manier een maximale besparing te realiseren. - Er wordt toelichting gegeven over de webportal en over de P1 poort. - Te definiëren welke toelichting bij installatie gegeven moet worden. Beperkt tot huidige neutrale technische informatie? Toekomstig potentieel zal immers afhangen van dienstverlening commerciële markt. Warmtebeleid wordt best decretaal verankerd met regulerende taak voor de VREG en rol voor de netbeheerder (onderhoud, aanleg, ontwikkeling warmtenetten op openbaar terrein + aansluiting, metering en databeheer). Technische modaliteiten kunnen mogelijk wel aanleiding geven tot afwijking van het principe van individuele elektronische meting als meest kostefficiënte oplossing. Deze mogelijkheden worden ook in de richtlijn beschreven. De VREG denkt dat deze informatie onder meer moet inhouden dat de afnemer gewezen moet worden op hoe hij zijn verbruik kan controleren door gebruikt te maken van de display van de meter of de P1-poort. Deze informatie mag echter niet zo ver gaan dat de netbeheerder en de beheerder van een gesloten distributienet overgaat tot het leveren van energiediensten. De VREG zegt hier niet a priori nee op, maar beschikt op vandaag niet over mensen en middelen om een regulerende taak op zich te nemen, en de beleidsvoorbereiding is niet zijn kerntaak. FEBEG De VREG stelt voor om de Vlaamse Regering te mandateren om te bepalen in welke situaties de elektronische meter met De VREG gaat akkoord dat het tussentijds plaatsen van elektronische meter niet

9 Consultatiedocument 9 registratie van verbruiksprofiel moet worden geplaatst. FEBEG pleit voor een federale aanpak en dus dat de invoering hiervan wordt gecoördineerd over de regio s heen. Het lijkt ons bovendien meer opportuun om in situaties waar uiteindelijk elektronische meters zullen geplaatst worden, onmiddellijk over te gaan tot plaatsing van een slimme meter. Een plaatsing van elektronische meters als tussenstap naar slimme meters biedt immers geen toegevoegde waarde. kostenefficiënt is en stelt dus voor om in afwachting van slimme meters geen elektronische meters te plaatsen. Tevens heeft de VREG begrip met betrekking tot de vraag om de bepaling in welke segmenten er een slimme meter zou geplaatst moeten worden federaal aan te pakken. Echter het betreft een beleidskeuze van de Vlaamse regering. Bovendien kunnen de resultaten van de kosten-batenanalyse over de verschillende gewesten verschillen waardoor ook de segmenten waarbij het kostenefficiënt is om uit te rollen ook verschilt. Infrax Op verschillende plaatsen wordt in het document de plaatsing van een elektronische meter/slimme meter besproken. Dit geeft de indruk dat dit type meter geïnstalleerd moet worden vanaf 5 juni 2014, waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan aansluitingen van nieuwe gebouwen, ingrijpende renovaties en metervervanging. Infrax heeft zich steeds kunnen vinden in deze gesegmenteerde aanpak, maar we zijn wel verrast met de vooropgestelde timing. Eerst moeten namelijk nog een belangrijk aantal zaken op het vlak van wetgeving, technische reglementen, privacy aspecten, functionaliteiten van slimme meters,... uitgewerkt worden. Afhankelijk van deze uitwerking zullen de netbeheerders daarna nog ongeveer 20 maanden nodig hebben vooraleer slimme meters effectief uitgerold kunnen worden door de netbeheerders (aanbestedingsdossier slimme meters, aanpassing systemen, De VREG heeft begrip voor de moeilijkheden inzake de technische haalbaarheid met betrekking tot het plaatsten van slimme meters tegen de deadline van omzetting van deze richtlijn. De VREG zal deze problematiek opnemen in zijn advies. In afwachting van de wetgeving die bepaalt waaraan deze meters moeten volden en het ter beschikking zijn van deze slimme meters is de VREG zelf ook van oordeel dat het geen nut heeft om in tussentijd elektronische meters te plaatsen.

10 Consultatiedocument 10...). Ook voor de verwerking van de resultaten van het pilootproject (resultaten beschikbaar einde 2013) moet de nodige tijd voorzien worden. Het gebruik van slimme meters zal ook een impact hebben op een aantal marktprocessen waarvoor een aanpassing van de bestaande MIG noodzakelijk is. Het lijkt ons dan ook noodzakelijk om nog eerst een overgangsperiode te voorzien, zonder dat daarbij tijdelijke investeringen uitgevoerd moet worden zoals het plaatsen van een elektronische meter met in home display. Het opvoeren van de meetfrequentie, waarbij de klant zijn meetgegevens overmaakt, kan volstaan in deze overgangsperiode Maatregelen van toepassing bij de plaatsing van slimme meters Zie opmerkingen hoofdstuk Meting in geval van stadsverwarming, stadskoeling, warmtelevering, gemeenschappelijke verwarming of koeling De VREG geeft aan dat tegen 31 december 2016 voor wat warmte betreft individuele elektronische verbruiksmeters moeten zijn. Eandis onderschrijft de visie van de VREG maar pleit hier voor de mogelijkheid tot minimale invulling van de richtlijn. De richtlijn spreekt van individuele verbruiksmeters maar haalt even zeer aan dat wanneer dit niet technisch haalbaar of kostenefficiënt is alternatieve methoden overwogen kunnen worden. Bij het uitstippelen van het globaal beleid moet hiermee rekening gehouden worden. Wat bijvoorbeeld wel best in het decreet komt is dat warmte globaal gezien een Cfr. supra. Indien niet kostenefficiënt, zal dit moeten onderbouwd worden.

11 Consultatiedocument 11 gereguleerde activiteit is waarbij het vanuit financieel oogpunt logisch lijkt dat de distributieactiviteit (aanleg netten, aansluiting, metering en databeheer) een taak is voor de netbeheerder (natuurlijk monopolie, synergievoordelen, ). FEBEG Met het oog op efficiëntie dient deze regelgeving coherent te zijn met de regelgeving in de gas- en elektriciteitsmarkt. De VREG pleit ook voor coherentie als dit mogelijk is. FEBEG 4. Facturering en factureringsinformatie (Artikelen 10, 11 en Bijlage VII) FEBEG juicht het overleg in zake de facturatie en facturatieinformatie met de andere gewesten toe. Echter dringt FEBEG aan op een coherente en correcte aanpak tussen het federale en regionale niveau met het oog op een juridisch sluitend regelgevend kader in dit verband. De VREG pleit in zijn advies ook voor overleg tussen de verschillende gewesten. Het is natuurlijk wel aan het beleid in ieder gewest om te bepalen wat het regelgevend kader zal zijn in zijn gewest Facturering en factureringsinformatie bij klassieke meters Eandis kan volgen dat naar een werkbaar en kost-efficient systeem gezocht wordt om minimaal tegemoet te komen aan de vereisten die opgelegd worden via de richtlijn. We wijzen wel op volgende aandachtspunten: - Wallonië blijkt voorstander om ook bij klassieke meters de meterstanden via de marktprocessen (netbeheerder) te laten gebeuren. - De richtlijn kijkt specifiek naar leveranciers en De VREG kan begrip opbrengen met betrekking tot het feit dat de data best bij één onafhankelijke partij wordt bijgehouden. En de VREG trekt de rol van de netbeheerder hierin niet in twijfel. De afspraken in verband met de meetgegevens voor factureringsinformatiedoeleinden werden echter genomen binnen het marktplatform Atrias. Indien gewenst wordt dat hiervan

12 Consultatiedocument 12 netbeheerders (naast andere partijen) om doelstellingen in energiebesparing te realiseren. De netbeheerder heeft hier dus ook een belangrijke rol in te spelen waarbij het vanuit kostenoogpunt en om efficiëntiereden aangewezen is om ook de nodige tools ter beschikking te stellen van de netbeheerder (systeemdiensten, toegang en ter beschikking stellen van verbruiksgegevens, ). - Het gegeven dat bijkomende (informatieve) meterstanden uniek bij een commerciële partij bijgehouden worden gaat in tegen het feit dat meterstanden best centraal in 1 systeem bijgehouden worden: o o Belang van een onafhankelijke partij die data bij houdt (netbeheerder als databeheerder), Verschillende data op verschillende plaatsen bijgehouden door verschillende partijen zorgt voor verwarring, fouten en mogelijke privacy problemen; Deze data heeft bijkomende waarde voor marktprocessen (allocatie, reconciliatie, facturatie, basis voor ESCO dienstverlening, ). Er is een reëel gevaar op afwijking tussen informatie gebruikt voor facturatie en facturatieinformatie/advies. De trigger voor meteruitlezing als basis voor het marktproces facturatie en gelinkt met allocatie/reconciliatie (periodieke meteropname en bij verhuis) moet nog steeds door de netbeheerder gebeuren. Er kan bvb geen rechtzetting gebeuren op basis van deze informatieve indexen. afgestapt moet worden vergt dit dan ook instemming van de verschillende partijen betrokken in Atrias. Bovendien wil de VREG erop wijzen dat op basis van de Energie-efficiëntierichtlijn de factureringsinformatie bij klassieke meters minstens halfjaarlijks of op kwartaalbasis ter beschikking gesteld moet worden. Het lijkt de VREG dan ook dat er niet voldaan wordt aan de richtlijn als het initiatief bij de klant ligt. De klant moet namelijk aangespoord worden om zijn verbruiksgegevens mee te delen zodat hij aan energiebesparing kan doen en actiever kan deelnemen aan de elektriciteits- en gasmarkt. Een eenmalige vraag aan de afnemer is daarom ook niet voldoende. De VREG deelt wel de mening dat het overgaan tot schattingen bij het ontbreken van meetgegevens voor factureringsinformatie geen meerwaarde heeft. Met betrekking tot de vraag tot uitsluiten van afnemers die gas enkel gebruiken om te koken lijkt het de VREG niet correct om voor deze groep van afnemers een uitzondering te voorzien aangezien er op dit moment geen duidelijke indicator bestaat die deze groep van afnemers onderscheidt van andere groepen van afnemers.

13 Consultatiedocument 13 o Centraal bijhouden door een onafhankelijke partij garandeert het level playing field, zorgt voor eenvoudiger bewaken van privacy,... Indien gegevens uniek bij een commerciële leverancier zitten zorgt dit voor een rem op de vrije markt. Een andere partij die energiediensten wil aanbieden beschikt niet over dezelfde gegevens als de verzamelaar (bij een klassieke meter waar er sprake is van een momentopname van het verbruik, de afnemer kan op een later moment een historische meterstand niet meer aflezen). Een nieuwe leverancier beschikt na een leverancierswissel van de klant ook niet over de eerder verzamelde informatie. Dit kan alleen verholpen worden door de door een energieleverancier verzamelde gegevens aan de onafhankelijke netbeheerder als databeheerder te laten overdragen. Dit is zonder slimme meter een duur proces dat ook niet onmiddellijk geïntroduceerd kan worden. Bij een slimme meter waarbij de onafhankelijke netbeheerder als databeheerder de informatie kan capteren stelt dit probleem zich niet. - Daarom het voorstel om: o Het frequenter facturatie-informatie bezorgen aan afnemers (2 of 4 keer per jaar) niet als een algemene verplichting op te leggen bij klassieke meters Uitsluiten voor gas alleen koken Het initiatief van zelfuitlezing bij de klant laten liggen. Indien hij frequenter informatie wil moet hij zelf frequenter dan bij periodieke meteropname indexen over maken Tenslotte is de VREG geen voorstander om de facturatiefrequentie bij afnemers met een klassieke meter te verhogen.

14 o Consultatiedocument 14 De netbeheerder/netbeheerder als databeheerder capteert de meteropnames zowel voor facturatie als voor infostromen. Voor dit laatste is de netgebruiker de initiatiefnemer voor al dan niet doorgeven van meterstanden. Overgangstermijn voor de implementatie van een centraal bijhouden van deze data bij de netbeheerder als databeheerder o Geen schattingen voor informatieve meterstanden - Het is aangewezen om duidelijkheid te creëren over rollen in de markt. De huidige rollen blijven behouden: o Netbeheerder/netbeheerder als databeheerder waakt over level playing field o De netbeheerder/netbeheerder als databeheerder triggert het meteropnameproces zowel voor facturatie als voor informtiestromen o Vanuit kostenoogpunt wordt de afnemer best 1- malig gevraagd deze gegevens zesmaandelijks/per kwartaal aan te leveren. De keuze van de afnemer om binnen een contractuele afspraak met de leverancier frequenter dan 1 keer per jaar gefactureerd te worden (bij klassieke meters) kan niet gemaakt worden zonder dat de netbeheerder extra meterstanden opneemt. Bij klassieke meters is deze keuzemogelijkheid niet voorzien en niet vanzelfsprekend. Bij slimme meters (slimme processen) ligt dit anders. Standpunt KLASSIEK - Er moet een afweging gemaakt worden tussen kosten en baten. Een minimale invulling lijkt aangewezen. De kosten, zeker bij klassieke meters, verbonden aan het Zie standpunt VREG hierboven.

15 Consultatiedocument 15 frequenter (door zelfuitlezing) bezorgen van informatie dreigen fors hoger uit te vallen dan de mogelijke besparing door energie-efficiëntie. - Daarom het voorstel om: o Het frequenter facturatie-informatie bezorgen aan afnemers (2 of 4 keer per jaar) niet als een algemene verplichting op te leggen bij klassieke meters Uitsluiten voor gas alleen koken (zie 2.5) Het initiatief van zelfuitlezing bij de klant laten liggen. Indien hij frequenter informatie wil moet hij zelf frequenter dan bij periodieke meteropname indexen over maken Op termijn worden deze informatieve gegevens best ook door de netbeheerder als databeheerder verzameld en bijgehouden in het kader van level playing field voor alle derde partijen om energiediensten aan te bieden. Deze indexen hebben ook een waarde binnen de marktprocessen (facturatie, o allocatie/reconciliatie). Voorzien van nodige overgangstermijn om meterstanden centraal bij te houden o Geen schattingen voor informatieve meterstanden - De huidige rollen blijven behouden: o Netbeheerder/netbeheerder als databeheerder waakt over level playing field o De netbeheerder/netbeheerder als databeheerder triggert het meteropnameproces zowel voor facturatie als voor informtiestromen

16 Consultatiedocument 16 o Vanuit kostenoogpunt wordt de afnemer best 1- malig gevraagd deze gegevens zesmaandelijks/per kwartaal aan te leveren. o Eandis heeft verschillende pistes onderzocht (informatie verzameld via de leverancier en overgedragen aan de netbeheerder als databeheerder, informatie verzamelen door de netbeheerder als databeheerder via de stroomlijn, via verbruikswijzer of via webportal) maar zorgen voor een aanzienlijke kostenverhoging in grootteorde afhankelijk van de manier van datacaptatie en terugkoppeling zonder dat de baten voor de afnemer gegarandeerd toenemen Toegang tot additionele facturatieinformatie -data voor de leveranciers (los van marktproces facturatie) heeft een bepaald prijskaartje. Met name het loskoppelen van de informatiestroom van de facturatiestroom zorgt voor kosten. De informatiestroom mag immers geen aanleiding geven tot gridfeefacturatie,. Dit vergt een opsplitsing in de processen + extra werklast voor validatie (indexen en berekend verbruik) Tenslotte hangt de kostprijs ook af van de mate waarin het ingaveproces wordt uitgebouwd. Uitbouw van een webportal waarbij de afnemer meetgegevens in kan brengen met een automatische prevalidatie is meest technisch optimale maar vergt een duur, uniek en veilig

17 Consultatiedocument 17 FEBEG identificatiesysteem. Relevante artikels Bijlage VII voor koken op gas is een vrijstelling mogelijk (van halfjaarlijkse en kwartaal facturatie-informatie). Standpunt - Er is geen positieve case om afnemers die enkel koken op aardgas frequenter informatie te geven. Deze afnemers hebben enerzijds een laag verbruik en anderzijds weinig mogelijkheden om hun verbruiksgedrag aan te passen. Het besparingspotentieel is quasi nihil. - Ook een slimme meter voor kookgas is meer dan waarschijnlijk niet rendabel (gelinkt aan energiebesparing). Misschien valt het te overwegen ze dan ook niet "slim" te maken (aparte communicatie op te zetten, extra SCM's 3 te voorzien, ). De situatie ter plaatse kan natuurlijk veranderen (verwarming kan ook naar aardgas omschakelen) waardoor een slimme meter wel weer interessant wordt. Bij een volledige roll out moet deze afweging niet gemaakt worden. FEBEG ondersteunt de SPOC rol van de leveranciers bij het verschaffen van informatie aan de afnemer. Volgens de VREG moet overeenkomstig bijlage I van de Richtlijn mbt tot het Derde Energiepakket de factureringsinformatie naast informatie over het verbruik, ook informatie over de kosten van het verbruik bevatten. Dit zowel in geval van slimme meters als in geval van klassieke meters. De VREG betwijfelt terecht de kostenefficiëntie hiervan. FEBEG dringt erop aan dat deze aanpak zoals voorgesteld door de VREG ook gedragen Niet akkoord Voor 2 e punt zie 6.1. Bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie moeten er op basis van de richtlijn steeds slimme meters geplaatst worden. Op basis van de richtlijn kan er daarom ook geen uitzondering voorzien worden voor afnemers die enkel gas gebruiken voor koken. Hiernaast is er geen eenduidige indicator om te bepalen welke afnemers enkel koken op gas. De VREG heeft in zijn advies opgenomen dat overleg met de andere gewesten nodig en nuttig is. DE VREG heeft hierover ook reeds overleg gepleegd met de andere regulatoren. Het is echter niet aan de VREG of het beleid in Vlaanderen om te bepalen wat de andere gewesten moeten opnemen in hun regelgeving. 3 Slimme communicatiemodule

18 wordt door de andere regio s. Consultatiedocument 18 Infrax Dit voorstel wordt ook uitgewerkt in het document, waarbij de klant de meetgegevens overmaakt aan de leverancier die zijn bestaande systemen hiervoor kan gebruiken. Binnen ATRIAS is dit ook al besproken geweest. We willen er echter wel de nadruk op leggen dat dit een overgangsmaatregel moet zijn en dus per definitie uitdovend. We willen immers geen onduidelijkheid brengen bij de klanten die nu weten dat meetgegevens opgenomen en beheerd worden door de netbeheerders. En dat geniet ook de voorkeur: de gegevens zijn centraal beschikbaar (ongeacht bij welke leverancier de klant energie afneemt) en deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor een correcte facturatie. In die zin beschikt de netbeheerder ook over alle detailinformatie van de meetgegevens, zelfs een grotere mate van detail dan de meetgegevens voor facturatie, waardoor wij voorstander zijn dat de netbeheerder deze informatie ter beschikking stelt aan de klanten. De leverancier is inderdaad SPOC als het gaat om de facturatie, prijzen, energiecontracten, enz. De netbeheerder kan aan de klant steeds een volledige historiek geven, los van eventuele leverancierwissels. Het is de leverancier die volgens de richtlijn de gegevens moet verkrijgen van de afnemer bij klassieke meters, dit betekent echter niet dat de leverancier deze gegevens niet zou mogen doorgeven aan de distributienetbeheerder. Er werd echter op basis van een consensus binnen Atrias besloten dat het doorgeven van deze gegevens aan de distributienetbeheerder die deze gegevens dan opnieuw moet verstrekken aan de leverancier voor de factureringsinformatie leidt tot veel kosten zonder veel meerwaarde. Zoals aangegeven tijdens de besprekingen hierover binnen Atrias kon de VREG hiervoor begrip opbrengen en werd er besloten om het proces inzake de meetgegevens voor factureringsinformatie niet te laten verlopen via de marktprocessen. Indien hierop teruggekomen moet worden dan lijkt het de VREG noodzakelijk dat dit zo snel mogelijk terug binnen Atrias opgepikt wordt en zal de VREG enkel een alternatief voorstellen indien hierover een consensus bereikt wordt binnen Atrias. Zoals aangegeven in het advies van is de VREG van oordeel dat de leverancier de SPOC moet vormen voor de afnemer, ook voor het verstrekken van informatie over zijn verbruik.

19 Consultatiedocument 19 Dit belet niet dat de netbeheerder op vraag van de afnemer verbruiksgegevens kan ter beschikking stellen Factureringsinformatie bij slimme meters Het facturatie-informatie proces wordt voorzien in MIG 6 en vergt de nodige implementatietijd voor de verschillende marktpartijen. Op het moment van in voege treden van de richtlijn zullen de systemen nog niet operationeel zijn. Dit wil zeggen dat voor klanten in het proef/pilootgebied de facturatie-informatie ook niet onmiddellijk beschikbaar zal zijn (overgangstermijn). Er kan wel op een andere manier toegang gegeven worden tot zijn verbruiksgegevens (webportal netbeheerder). De VREG geeft aan dat het aan de leverancier is om via haar website de eindafnemer met een slimme meter inzage te verschaffen in dag, week, informatie. Eandis wijst er op dat dit best gebeurt door middel van een doorlinken naar de webportal van de netbeheerder. Eandis wijst ook op het mogelijk privacy risico en de noodzakelijke toestemming van de eindafnemer om deze gegevens via een commerciële partij te laten verlopen. De commerciële leverancier is ook niet de enige partij die energie-advies kan geven op basis van deze informatie. In deze verwijzen we naar de taken opgelegd aan de netbeheerder in het kader van openbaredienstverplichtingen ter stimulering van het De VREG kan er begrip voor op brengen dat het facturatie-informatieproces pas in voege kan treden met MIG 6 en zal dit zo opnemen in zijn advies. Er zijn een aantal mogelijkheden om er voor te zorgen dat de leverancier inzage kan geven over het verbruik op dag, week, maand en jaarbasis zonder zelf over deze informatie te beschikken als hij hiertoe geen toestemming heeft gekregen van de betrokken afnemer. Een voorbeeld hiervan is dat er een beveiligde doorkoppeling gebeurt naar de databank waar de gegevens bewaard worden maar dat de interface voor de klant wel deze van de leverancier is. Voor het uitvoeren van een benchmark moet nog bepaald worden welke gegevens hiervoor meegenomen moeten worden. Op basis van deze gegevens zal bepaald kunnen worden welke partij het meest geschikt is om te

20 Consultatiedocument 20 rationeel energiegebruik. benchmarken. De VREG geeft aan dat er geen kosteninformatie maar enkel verbruiksinformatie wordt gegeven aan eindafnemers. In combinatie met een benchmark met gelijkaardige verbruikers kan dit hetzelfde besparingseffect hebben als het geven van kosteninformatie. In de tekst wordt aangegeven dat dit als een verplichting opgelegd kan worden aan leveranciers doch dat de richtlijn het benchmarken niet als een verplichting oplegt. Eandis geeft aan dat het opstellen van bechmarkverbruiken een taak is die even zeer door de netbeheerder opgenomen kan worden. De netbeheerder is een onafhankelijke partij zonder commerciële belangen die beschikt over een veel ruimere gegevensbasis. Standpunt SLIM Belangrijk bij het ter beschikking stellen van informatie via de slimme meter is dat dit OF via internet of via meterinterface gebeurt. Dag-, week- of maandinformatie (=aggregatie) is immers niet ter beschikking aan de P1 poort en zal dus via het internet moeten gebeuren. Het is ook altijd mogelijk dat de afnemer of een commerciële partij via een display de data visualiseert/aggregeert. De richtlijn legt voor slimme meters bepaalde aggregaties van verbruiksinformatie op die gelijk zijn voor E en voor G. Toch mag niet uit het oog verloren worden dat het doel van de informatie enerzijds de mogelijke realisatie van besparingsbaten (bewust worden) is maar dat de informatie anderzijds ook (met een hogere granulariteit) bruikbaar moet zijn (voor de eerder professionele klant/prosument en ESCO s) in het kader van: o Peak shaving Aangezien de VREG van oordeel is dat de verbruiksgegevens op dag-, week-, maand- en jaarbasis via de leverancier verstrekt moeten worden zal dit inderdaad via internet gebeuren. De P1-poort moet aanwezig zijn voor elke toegangspunt en in staat zijn om de afnemer meer informatie te geven over zijn verbruik zonder dat dit betekent dat de P1- poort zelf verbruiksgegevens op dag-, week-, maand- en jaarbasis moet indelen. In de technische reglementen zal vastgelegd worden welke partijen welke data (inclusief granulariteit) krijgen volgens de gereguleerde processen. Voor de overige diensten die aangeboden worden zal ook in de technische

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 2 april 2015

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 2 april 2015 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

nr. 225 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Distributienetbeheerders - Doorgeven van meterstanden

nr. 225 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Distributienetbeheerders - Doorgeven van meterstanden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 225 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Distributienetbeheerders

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 oktober 2013

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 oktober 2013 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van XX maand 200X

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van XX maand 200X Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Stimuleren van een energienet in evenwicht. Opslag en Demand-side management

Stimuleren van een energienet in evenwicht. Opslag en Demand-side management Stimuleren van een energienet in evenwicht Opslag en Demand-side management Stimuleren van een energienet in evenwicht I. Context en doelstellingen I. Doelstellingen II. Uitdagingen III. Actief netbeheer

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op stuk ingediend op 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese

Nadere informatie

Consultatieverslag van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 16 juni 2015

Consultatieverslag van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 16 juni 2015 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BRUGEL-BESLISSING )

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BRUGEL-BESLISSING ) REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-BESLISSING-20170421-47) Betreffende de modaliteiten voor de voorstelling van de meetgegevens 21 04 2017 Kunstlaan

Nadere informatie

ECONOMISCHE EVALUATIE SLIMME METERSYSTEMEN IN BELGIË

ECONOMISCHE EVALUATIE SLIMME METERSYSTEMEN IN BELGIË ECONOMISCHE EVALUATIE SLIMME METERSYSTEMEN IN BELGIË Waar staan we en hoe gaan we nu verder? Seppe De Blust Kabinet van de Vlaamse minister van Energie OVERZICHT Eerste stappen KBA Vlaanderen - Beslissing

Nadere informatie

Onderzoeksproject Slimme Meters. VREG Brussel, 12 april 2010

Onderzoeksproject Slimme Meters. VREG Brussel, 12 april 2010 Onderzoeksproject Slimme Meters VREG Brussel, 12 april 2010 Eandis staat voor significante uitdagingen op het niveau van regelgeving, markttendensen en kostenefficiëntie Overzicht uitdagingen organisatie

Nadere informatie

Beleidsplatform Slimme netten. 30 september 2013

Beleidsplatform Slimme netten. 30 september 2013 Beleidsplatform Slimme netten 30 september 2013 Agenda 14.00 Welkom 14.10 Omzetting Energie-efficiëntierichtlijn: impact op regelgeving inzake slimme meters/netten (Stephanie) 14.40 Actualisatie KBA slimme

Nadere informatie

Agenda. Wat is een slimme meter? Waarom slimme meters? Invoering in Vlaanderen: welke fasering? Details over het Pilootproject Veel gestelde vragen

Agenda. Wat is een slimme meter? Waarom slimme meters? Invoering in Vlaanderen: welke fasering? Details over het Pilootproject Veel gestelde vragen Infoavond slimme meters Agenda Wat is een slimme meter? Waarom slimme meters? Invoering in Vlaanderen: welke fasering? Details over het Pilootproject Veel gestelde vragen Wat is een slimme meter? Wat is

Nadere informatie

Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel

Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel Compteurs évolués Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel Michel Quicheron Seminarie BRUGEL 1 april 2009 01/04/2009 1 Samenvatting 1. De slimme meter (smart meter): definitie, wettelijke

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130722-175) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

Q&A Energieheffing. Hieronder vindt u de verbruikscategorieën voor 2017: Categorie A Beschermde doelgroep 25,85. Categorie B Tot 5 MWh 103,37

Q&A Energieheffing. Hieronder vindt u de verbruikscategorieën voor 2017: Categorie A Beschermde doelgroep 25,85. Categorie B Tot 5 MWh 103,37 Q&A Energieheffing Hoeveel bedraagt de energieheffing sinds 1 maart 2016? Hoeveel energieheffing u jaarlijks betaalt, is afhankelijk van de verbruikscategorie waartoe je behoort. Met de invoering van deze

Nadere informatie

MIG TPDA. Consultatie 31 oktober 2015 31 december 2015

MIG TPDA. Consultatie 31 oktober 2015 31 december 2015 MIG TPDA Consultatie 31 oktober 2015 31 december 2015 1. Introductie begrippen Atrias CVBA opgericht in 2011 Gezamenlijk initiatief van de vijf grootste distributienetbeheerders van België: Eandis, Infrax,

Nadere informatie

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Duurzame energienetten in Vlaanderen 23/03/2010 Dirk Marginet Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Inhoudsopgave Rol decentrale

Nadere informatie

Veelgestelde vragen prosumententarief

Veelgestelde vragen prosumententarief Veelgestelde vragen prosumententarief 1. Waarom wordt een prosumentarief aangerekend? Het prosumententarief is nieuw en was niet bekend toen u uw investering deed. Er bestaat echter geen enkel algemeen

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Visie VREG

Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Visie VREG Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer Visie VREG 30/03/09, IST Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Bedenkingen bij eindrapport Inhoud Analyse van marktrollen en

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

Standpunt Samenlevingsopbouw - project Energie en Armoede en Netwerk tegen Armoede. 4 mei 2015

Standpunt Samenlevingsopbouw - project Energie en Armoede en Netwerk tegen Armoede. 4 mei 2015 Slimme budgetmeters. Standpunt Samenlevingsopbouw - project Energie en Armoede en Netwerk tegen Armoede. 4 mei 2015 Inleiding We nemen kennis van het VREG-document Mededeling van de Vlaamse Regulator van

Nadere informatie

25 november 2016 Rapport B. Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken.

25 november 2016 Rapport B. Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken. Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken. Managementsamenvatting Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken Doorheen heel 2016 zullen

Nadere informatie

Feedback consultatie toegangscontract 16 mei 2014

Feedback consultatie toegangscontract 16 mei 2014 Feedback consultatie toegangscontract 16 mei 2014 Agenda Context en historiek VREG Aftoetsing voorstel toekomstige aanpak - VREG Consultatie toegangscontract: toelichting resultaten en voorstel netbeheerders

Nadere informatie

Slimme meters in Vlaanderen: van studie naar uitrol

Slimme meters in Vlaanderen: van studie naar uitrol Slimme meters in Vlaanderen: van studie naar uitrol 01/04/2009 Thierry Van Craenenbroeck Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Inhoud Voortraject VREG: Studie Marktmodel Beleidsmatige

Nadere informatie

BESLISSING (B) 051124-CDC-490

BESLISSING (B) 051124-CDC-490 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

Stimuleren van een energienet in evenwicht - Commissie VP

Stimuleren van een energienet in evenwicht - Commissie VP Stimuleren van een energienet in evenwicht - Commissie VP 17 februari 2016 VREG uw gids op de energiemarkt Elementen voor een energienet in evenwicht Slimme meters Nieuwe technologie (achter de meter)

Nadere informatie

Ontwerp mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 juni 2012

Ontwerp mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 juni 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

De inhoud van uw energiefactuur

De inhoud van uw energiefactuur De inhoud van uw energiefactuur Iris Christiaens, Tom Feys, Serge Vermeer Vlaams Energiebedrijf Klantendag 13/10/2016 Agenda Toekomst van de distributienettarieven Schatting op schatting Belang van datakwaliteit

Nadere informatie

AA Geef hier uw zoekterm in

AA Geef hier uw zoekterm in AA Geef hier uw zoekterm in Tarieven Tarieven Prijs berekenen Algemene voorwaarden Klanten Klant worden: Particulier Klant worden: Klein-zakelijke gebruiker Klant worden: Zakelijke gebruiker Verhuizen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS 15/01/2016 Omdat de vragen over de verhoogde Bijdrage Energiefonds maar blijven binnenstromen en het bijzonder lastig blijft om vandaag al goed te informeren

Nadere informatie

Beleidsplatform Slimme netten. 16 december 2013

Beleidsplatform Slimme netten. 16 december 2013 Beleidsplatform Slimme netten 16 december 2013 Agenda 14.00 Welkom 14.15 Actualisatie KBA slimme meters (Jo) 14.45 Consultatie Besluit inzake functionaliteiten Slimme meters: stand van zaken (Dirk) 15.15

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 1 oktober 2012

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 1 oktober 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

In samenwerking met: Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen duurzame energie in Vl en Nl

In samenwerking met: Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen duurzame energie in Vl en Nl In samenwerking met: Partners: Met de steun van: Met financiële steun van: Agenda 13 u 30 Verwelkoming en toelichting doelstelling stakeholdersoverleg 13 u 35 Vergelijking 2020 doelstellingen België Nederland

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.128.691 d.d. 17.08.2015 Elektriciteit Btw-tarief

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Inleiding De snelle liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau confronteerde

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 In het laatste kwartaal van 2011 hebben gemeenten, provincies en waterschappen een brief ontvangen van hun netbeheerder betreffende artikel 1, tweede lid,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.2.2017 COM(2016) 864 final ANNEXES 1 to 5 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne

Nadere informatie

betreffende de bestrijding van energiearmoede

betreffende de bestrijding van energiearmoede stuk ingediend op 738 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Else De Wachter en Cindy Franssen, de heer

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede?

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? 26 november 2010 Katrien Gielis Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Agenda Wettelijke basis voor indiening statistieken

Nadere informatie

1- WAT IK OVER MIJN ENERGIEVERBRUIK MOET WETEN?

1- WAT IK OVER MIJN ENERGIEVERBRUIK MOET WETEN? 1- WAT IK OVER MIJN ENERGIEVERBRUIK MOET WETEN? Mijn gas- en elektriciteitsverbruik worden berekend op basis van de opgenomen meterstanden Hoe ziet mijn elektriciteitsmeter eruit? meterstand (uitgedrukt

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Géry Vanlommel 30 maart 2009

Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Géry Vanlommel 30 maart 2009 Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer Géry Vanlommel 30 maart 2009 Taken distributienetbeheerder takenpakket van DNB s niet langer beperken tot louter doorvoeren van elektriciteit

Nadere informatie

Toelichting Eandis Infrax. Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015

Toelichting Eandis Infrax. Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015 Toelichting Eandis Infrax Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015 Overeenkomst Eandis-Infrax 1. Eenheidstarief elektriciteit en gas in Vlaanderen zonder verplichte fusie DNB s en met behoud twee werkmaatschappijen

Nadere informatie

Gedeelde Aansluitingen

Gedeelde Aansluitingen Gedeelde Aansluitingen Voorstel van aanpak Users Group WG Belgian Grid 11/03/2013 PCAL Overzicht Definitie Gedeelde Aansluiting Inventaris Criteria Definitie 2 Doelstructuren Juridische Impact Next steps

Nadere informatie

De volgende vragen zijn voorgelegd aan 3.335 leden van Vereniging Eigen Huis.

De volgende vragen zijn voorgelegd aan 3.335 leden van Vereniging Eigen Huis. SLIMME METERS De volgende vragen zijn voorgelegd aan 3.335 leden van Vereniging Eigen Huis. Netbeheer Nederland en het Ministerie van Economische Zaken zijn aan het onderzoeken wat slimme meters wel en

Nadere informatie

Energie- en Klimaatdag 2017: Netbeheer van de toekomst. Welkom

Energie- en Klimaatdag 2017: Netbeheer van de toekomst. Welkom Energie- en Klimaatdag 2017: Netbeheer van de toekomst Welkom 1 Eandis in de energiemarkt CREG / VREG Decentrale producenten elektriciteit Centrale producenten elektriciteit Invoerders aardgas Elia Distributienetbeheerders

Nadere informatie

De slimme meter Klaar voor de toekomst

De slimme meter Klaar voor de toekomst De slimme meter Klaar voor de toekomst met de slimme meter bent u klaar voor de toekomst Endinet maakt haar energienetten klaar voor de toekomst. Net als de auto-, de telefoonen bankindustrie worden ook

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 22 december 2016 met betrekking tot de facturatie van geïnjecteerde energie uit lokale productie (

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis nummer 1700 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150714-210) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

10 jaar vrijmaking energiemarkt

10 jaar vrijmaking energiemarkt 2013-450-N 10 jaar vrijmaking energiemarkt SERV_17 april 2013 Basisprincipes liberalisering gerealiseerd Snelle start in Vlaanderen Vrijheid van leverancierskeuze voor de consument. In januari 2013 wisselde

Nadere informatie

Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper

Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper Een innovatie van Oxxio: de revolutie in energiemeting! Als u kiest voor energie van Oxxio, kiest u voor de goedkoopste

Nadere informatie

Kosten- en batenanalyse. Uitbouw van slimme netten en de uitrol van slimme meters

Kosten- en batenanalyse. Uitbouw van slimme netten en de uitrol van slimme meters Kosten- en batenanalyse Uitbouw van slimme netten en de uitrol van slimme meters Met een breed platform van middenveldorganisaties, zowel vakbonden, milieuorganisaties als sociale organisaties en consumentenverenigingen,

Nadere informatie

Inhoud van het wetsvoorstel

Inhoud van het wetsvoorstel POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Economische Zaken

Nadere informatie

Distributienettarieven 20/12/2016

Distributienettarieven 20/12/2016 Distributienettarieven 2017 20/12/2016 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefproces Vergelijking distributienettarieven 2016-2017 Verklaring evolutie Waar vindt u de

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 januari 2006

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 januari 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Beslissing

Nadere informatie

Consultatiedocument van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 januari 2016

Consultatiedocument van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 januari 2016 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Opslag van elektrische energie:

Opslag van elektrische energie: : Regelgevend kader Luc Decoster 17/02/2016 Gebruik van opslag Optimalisatie van het verbruik door de netgebruiker: Optimalisatie van het eigen verbruik In combinatie met lokale productie-installaties

Nadere informatie

Verslag vergadering werkgroep Markt Beleidsplatform slimme netten

Verslag vergadering werkgroep Markt Beleidsplatform slimme netten Verslag vergadering werkgroep Markt Beleidsplatform slimme netten 1. Agenda - Definitieve goedkeuring verslag WG 15 maart 2010 - Tijdlijn beslissingstraject - Bespreking nota gewenste diensten - Bespreking

Nadere informatie

Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? Energieprestatiecontract? Vlaams EnergieBedrijf

Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? Energieprestatiecontract? Vlaams EnergieBedrijf Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? Energieprestatiecontract? 7 mei 2015 Inge Goessens Vlaams EnergieBedrijf Inhoud Korte voorstelling VEB De overheid als energieverbruiker Uw energiefactuur verlagen

Nadere informatie

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het ontwerp Ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende

Nadere informatie

van 6 september 2011

van 6 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Periode februari - juni 2013 Inleiding Bedoeling is om de overheid informatie te verstrekken over de evolutie van de elektriciteits-

Nadere informatie

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen. . Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.. Klantendienst Wenst u contact op te nemen met onze klantendienst?

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in APRIL 2017 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 april 2015

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 april 2015 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG (BRUGEL-RAPPORT-20130823-16) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

Sessie: Lezen van een energiefactuur vanuit financieel en technisch oogpunt

Sessie: Lezen van een energiefactuur vanuit financieel en technisch oogpunt Sessie: Lezen van een energiefactuur vanuit financieel en technisch oogpunt VEB Klantendag (16/10/2015) Inge Goessens Directeur Energie-efficiëntie Tom Feys Verantwoordelijke Facturatie & Inningen https://be.linkedin.com/in/tomfeys

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Decentrale energieopwekking en slimme netten vanuit het perspectief van de regulator

Decentrale energieopwekking en slimme netten vanuit het perspectief van de regulator Decentrale energieopwekking en slimme netten vanuit het perspectief van de regulator Energie in de Noorderkempen 29/05/2010 Thierry Van Craenenbroeck Directeur netbeheer Vlaamse Reguleringsinstantie voor

Nadere informatie

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) WG Belgian Grid

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) WG Belgian Grid Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) 11-03-2013 WG Belgian Grid Agenda Overlopen van een aantal artikels Bespreken vragen / bedenkingen VREG 2

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Hebt u een vraag over energie?

Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie. Wat staat ER op uw energiefactuur?

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 6 december 2011. met betrekking tot privacy en de slimme meter

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 6 december 2011. met betrekking tot privacy en de slimme meter Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon 1700 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan 8 3818 LH AMERSFOORT Den Haag, 25 januari 2017 Aantal bijlage(n): 1 Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

BESLISSING (B) 041202-CDC-384

BESLISSING (B) 041202-CDC-384 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Verslag van de consultatie van de ontwerpmededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 14 augustus 2013

Verslag van de consultatie van de ontwerpmededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 14 augustus 2013 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

van 14 augustus 2007

van 14 augustus 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Toepassing van tarieven voor injectie op het distributienet Natalie Cornelis - Directie Controle prijzen en rekeningen 1 STUDIES VAN DE CREG

Nadere informatie

Financiële Reconciliatie in de Belgische Energiemarkt

Financiële Reconciliatie in de Belgische Energiemarkt Financiële Reconciliatie in de Belgische Energiemarkt 1/8 1. Inleiding doel van deze paper Deze paper heeft tot doel de context te schetsen van de settlement processen in de Belgische, vrijgemaakte energiemarkt.

Nadere informatie