Offerteaanvraag Zon-Privé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Offerteaanvraag Zon-Privé"

Transcriptie

1 Voeg hier bijvoorbeeld het logo van uw organisatie toe. Offerteaanvraag Zon-Privé voor de collectieve aanbieding van netgekoppelde fotovoltaische zonne-energiesystemen aan medewerkers van <<naam organisatie>> Dit document is gebaseerd op de offerteaanvragen van "Zonnig Wageningen 2012" van Stichting Zonne-energie Wageningen (Rogier Coenraads en Frank Zegers) en "Zon-Privé 2013" van de gemeente Utrecht (Bianca de Wit).

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Achtergrond van deze offerte-aanvraag Begrippenlijst Aanbiedingsprocedure Tijdpad voor de aanbiedingsprocedure Contactinformatie Adresgegevens en vereisten voor aanlevering offertes Projectopzet Leveringsomvang Procedures voor de realisatie Projectplanning Selectiecriteria Algemene eisen Technische eisen aan systeem en componenten Selectie van Leverancier Offerte Prijzen Te leveren documenten Voorwaarden en vrijwaring Vrijwaring Vertrouwelijkheid Uitsluiting Voorwaarden...11 Bijlage 1: offerteformulier...12 LEESWIJZER De geel gearceerde teksten moeten nog worden aangepast, maar ook de andere, meer standaard stukken tekst moeten kritisch worden bekeken op toepasbaarheid voor uw project en organisatie. Verder verdient het aanbeveling om een jurist het document te laten checken, alvorens u het verstuurt naar mogelijke leveranciers. <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 2

3 1. Inleiding 1.1. Achtergrond van deze offerte-aanvraag << De Zon-Privé actie komt erop neer dat u de aanschaf van zonnepanelen door uw medewerkers faciliteert. U kunt hier aangeven wat dat voor uw organisatie betekent en hoe ver u daarin gaat. Selecteert u bijvoorbeeld alleen een goede leverancier/aanbieding of kunnen medewerkers bijvoorbeeld ook bij u een lening afsuiten voor de financiering van de zonnepanelen? Verdere achtergrondinformatie die u kunt geven is bijvoorbeeld: waarom u een Zon-Privé project wilt uitvoeren hoe het past binnen uw (duurzame) ambities wat de specifieke omstandigheden en randvoorwaarden zijn voor uw project >> 1.2. Begrippenlijst Aanbieder: de turn-key systeemleverancier die een offerte aanbiedt op basis van deze offerteaanvraag. Afnemer: de medewerkers van <<naam organisatie>> die overwegen een PV-systeem (zonnepanelen) te plaatsen op basis van de collectieve aanbieding van de geselecteerde Aanbieder. Leverancier: de geselecteerde Aanbieder waarmee <<naam organisatie>> een raamcontract afsluit op basis waarvan Leverancier individuele offertes voor levering van PV-systemen aan Afnemers opstelt. <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 3

4 2. Aanbiedingsprocedure 2.1. Tijdpad voor de aanbiedingsprocedure De sluitingsdatum voor het indienen van offertes (voor adresgegevens zie par. 2.3) is <<datum en tijdstip>> Contactinformatie Contactpersoon bij <<naam organisatie>> voor de Zon-Privé actie is <<naam contactpersoon>>. Vragen en communicatie met betrekking tot deze procedure dienen gericht te worden aan: <<naam contactpersoon>> <<mailadres contactpersoon>> <<telefoonnummer contactpersoon>> 2.3. Adresgegevens en vereisten voor aanlevering offertes Iedere Aanbieder levert de offerte digitaal per aan op het volgende mailadres: <<mailadres waar offertes naartoe gestuurd kunnen worden>> <<Als u ook fysieke exemplaren van de offerte wilt ontvangen, kunt u hier aangeven hoeveel en naar welk adres dat dan gestuurd moet worden>>. De offertes worden alleen dan beoordeeld als aan de volgende drie eisen voldaan is: 1. De offertes moeten ontvangen zijn voor de sluitingsdatum van deze aanbiedingsprocedure (zie tijdpad in par. 2.1). 2. De aanbieding is rechtsgeldig ondertekend door de Aanbieder. 3. De Aanbieder heeft alle informatie geleverd die gevraagd wordt in deze offerteaanvraag. Offertes die niet aan bovenstaande eisen voldoen zijn niet ontvankelijk en zullen niet beoordeeld worden. <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 4

5 3. Projectopzet 3.1. Leveringsomvang De standaard leveringsomvang omvat de complete levering, installatie en het werkend opleveren van het fotovoltaïsch zonne-energiesysteem bestaande uit dimensionering/engineering, PV-modules, omvormer(s), montagesysteem, bekabeling, meetsysteem, inclusief de netaansluiting en alle andere componenten die nodig zijn voor het goed en veilig en met een maximaal rendement functioneren van het systeem gedurende de technische levensduur. Het is op dit moment onmogelijk een prognose af te geven voor het aantal deelnemers dat daadwerkelijk een zonnestroomsysteem gaat aanschaffen. Er is ook geen sprake van een afnameplicht voor <<naam organisatie>> en/of haar medewerkers Procedures voor de realisatie 1. Collectieve aanbiedingsprocedure (offerteaanvraag, raamcontract) De offerte-aanvraag is aan geïnteresseerde leveranciers verstuurd. Aanbieders kunnen vervolgens op basis van deze offerte-aanvraag een offerte indienen. De offertes van de Aanbieders die voldoen aan de selectiecriteria (zie hoofdstuk 4) worden beoordeeld op basis van de beoordelingscriteria (zie hoofdstuk 5). Op basis van de uitkomst daarvan wordt één leverancier geselecteerd, waarmee de verificatiefase wordt doorlopen. In deze fase worden onder andere afspraken gemaakt over een standaard offerte-format. <<Eventueel kan deze fase worden afgesloten met een contract tussen de organisatie en de geselecteerde Aanbieder. Dat kan dan hier worden vermeld. Hier zijn verder geen geldstromen mee gemoeid.>> Op basis van deze afspraken maakt leverancier persoonlijke offertes voor de Afnemers. Uiteindelijk sluiten dus de Leverancier en de Afnemer een contract met elkaar voor de levering en installatie van het systeem. <<Naam organisatie>> heeft hier verder geen bemoeienis meer mee, behalve dat zij zich het recht voorbehoud op inzicht in de offertes (voor toetsing op overeenstemming met gemaakte afspraken). 2. Werven van deelnemers <<Naam organisatie>> heeft zo'n <<aantal medewerkers>> medewerkers in dienst. Het werven van deelnemers binnen <<naam organisatie>> is volledig aan de aanbieder, uiteraard wel in overleg met <<naam organisatie>>. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het organiseren van lunchbijeenkomsten. <<Naam organisatie>> kan haar medewerkers op de hoogte stellen van de actie, maar heeft geen verplichting om aanbieder te helpen deelnemers te werven. 3. Individuele aanbieding De Afnemers hebben de investering in zonne-energie op basis van de geboden informatie serieus afgewogen en een aanmeldformulier ingevuld. Tevens hebben ze foto's van het dak en de meterkast aangeleverd. Vervolgens treedt medewerker in contact met Leverancier voor een individuele aanbieding. Het staat Leverancier vrij op eigen initiatief, voorafgaand aan het doen van de aanbieding, extra informatie in te winnen, bijvoorbeeld middels het uitvoeren van een schouw. De Leverancier levert binnen 3 weken na verzoek om individuele aanbieding een maatwerkaanbieding voor elke Afnemer die gebaseerd is op de afspraken met <<naam organisatie>>. Vaste meerwerkopties worden op maat begroot. Aanbieder verzendt per een kopie van elke maatwerkofferte aan <<naam organisatie>>. Deze controleert steekproefsgewijs of de offertes overeenkomstig het raamcontract zijn opgesteld. 4. Definitieve beslissing tot investeren De Afnemers zijn uitvoerig geïnformeerd over de techniek en de kosten en baten van de investering in zonne-energie. Op basis van de aanbieding van Leverancier nemen zij hun definitieve investeringsbeslissing. <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 5

6 5. Realisatie De systemen worden in principe binnen 6 maanden na opdracht van Afnemer opgeleverd, doch bij voorkeur uiterlijk <<uiterlijke datum levering>>. Indien de hoofdmeter in verband met saldering vervangen dient te worden door een meter die teruglevering registreert zal de Afnemer dit melden bij de netbeheerder. De voorbereidende werkzaamheden voor de meterwisseling of eventuele verzwaring van de aansluiting worden in principe door Leverancier uitgevoerd. De Afnemer meldt het systeem voor saldering aan bij de netbeheerder en energiedistributiebedrijf. Indien de Afnemer de voorbereidende werkzaamheden door een derde partij uit wil laten voeren controleert en accepteert Aanbieder na uitvoering deze werkzaamheden. De Leverancier levert in de periode van uitvoering periodiek een up-to-date planning aan van de te installeren systemen en verstuurt na oplevering van elk systeem per een melding daarvan aan de gemeente Utrecht (dit mag desgewenst ook op wekelijkse basis worden gemeld) Projectplanning Projectfase Planning Collectieve aanbiedingsprocedure Deadline offertes: <<deadline, zie 2.1>> Selectie Leverancier Streefdatum: uiterlijk <<streefdatum>> Werven van deelnemers <<periode werving deelnemers>> Individuele aanbieding <<periode individuele aanbieding>> (binnen 3 weken na verzoek om individuele aanbieding) Definitieve beslissing tot investeren <<beslisperiode deelnemers>> Realisatie <<periode voor installatie systemen>> <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 6

7 4. Selectiecriteria 4.1. Algemene eisen Bij deelname aan dit project verklaart Aanbieder zich akkoord met de projectopzet beschreven in hoofdstuk 3 en verplicht zich tot uitvoering conform de gestelde procedures. Aanbieder heeft voldoende daartoe bevoegd, opgeleid en gecertificeerd personeel. Aanbieder toont capaciteit en kwaliteit van personeel aan. De monteurs houden zich aan de laatste veiligheidsnormen betreffende de Arbo-wet. De Aanbieder is verantwoordelijk voor de door hem aangebrachte schade tijdens en/of na de installatie. Hiervoor heeft hij een CAR, AVB en BAV verzekering afgesloten. Aanbieder beschikt over een service team dat onderhoud kan verrichten en bij storingen en vervanging van componenten onder garantie met korte responstijden reparaties kan verrichten. Aanbieder geeft aan welke onderhoudservices met welke responstijd beschikbaar zijn. Aanbieder levert een overzicht aan van huishoudelijke referentieprojecten van de afgelopen 3 jaar (met minimaal de volgende informatie: opdrachtgever, plaats, type woning, systeemgrootte, opleverdatum) waarbij van minimaal 3 projecten gerealiseerd in 2012 of 2013 naam en telefoonnummer van een contactpersoon die benaderd kan worden voor nadere informatie over het geleverde werk. De fabrikant van de modules dient een track-record te hebben van minimaal 3 jaar en een belang te hebben om eventuele garantieaanspraken op goede wijze af te handelen, zoals een aanzienlijk marktaandeel in Europa en eigen vestigingen in Europa. Indien Aanbieder gebruikt maakt van een extern installatiebedrijf dienen de voorgaande punten aangetoond te worden voor dit externe bedrijf. Daarnaast dienen de bedrijfsgegevens van dit installatiebedrijf opgenomen te worden in de offerte Technische eisen aan systeem en componenten Systeem Systeemopbrengst van minimaal de forfaitaire waarde van 850 kwh/kwp per jaar, die Agentschap NL aanhoudt. Aanbieder geeft aan welke systeemgaranties verstrekt worden en hoe eventuele garantieafhandeling plaatsvindt. Voorkeur voor systeemgaranties van minimaal 10 jaar. De elektrotechnische aansluiting gebeurt conform de daartoe van toepassing zijnde eisen (NEN1010, NEN3140, NVN725 en Algemene Richtlijnen EnergieNed). Aansluiting op het openbare net voldoet aan de Netcode Elektriciteit van de Energiekamer. Indien de lokale netbeheerder in dit kader additionele eisen hanteert, dan dient de Aanbieder deze in acht te nemen. De plaatsing van de panelen moet zodanig uitgevoerd worden dat de beschaduwing minimaal is. Bouwkundige installatie conform de daartoe van toepassing zijnde eisen (onder andere richtlijn VROM) en volgens de VROM-richtlijn Zonnecollectoren en zonnepanelen, wanneer vergunningsvrij en wanneer omgevingsvergunning nodig? De Aanbieder beoordeelt het bestaande dak op voldoende draagkracht om het PV-systeem te plaatsen en geeft de Afnemer indien noodzakelijk advies om de dakbelasting van het PV-systeem door een constructeur te laten narekenen. Montage van de componenten volgt de montagevoorschriften van de desbetreffende fabrikant. De waterkerende functionaliteit van het dak zal door de installatie niet worden aangetast. De huidige afvoer van regenwater mag niet belemmerd worden door de plaatsing van het PVsysteem. De netaansluiting en de apparatuur voor het verwezenlijken van de netaansluiting dienen te voldoen aan alle wetgeving, technische voorschriften en aan de eisen van de lokale distributienetbeheerder. <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 7

8 Zonnepanelen De zonnepanelen zijn voorzien van een CE keurmerk. De zonnepanelen zijn voorzien van het Duitse TÜV-keurmerk of gelijkwaardig voor de kwaliteitsnormen IEC61215 (kristallijne modules), IEC61646 (amorfe modules) of IEC61648 (dunne film modules). NEN-EN-IEC :2007- Veiligheidskwalificatie van fotovoltaïsche (PV) modules Deel 1: Eisen voor constructie Vermogensgarantie van minimaal 90% na 10 jaar en minimaal 80% na 25 jaar. Aanbieder geeft aan welke productgaranties verstrekt worden en hoe eventuele garantieafhandeling plaatsvindt. Voorkeur voor productgarantie van minimaal 10 jaar. Maximale vermogenstolerantie van ±3% (voorkeur alleen positieve tolerantie). Omvormers De omvormers zijn voorzien van een CE keurmerk. De omvormers zijn gekeurd volgens: NEN-EN-IEC :2010- Veiligheid van vermogens-omzetters gebruikt in foto-elektrische vermogenssystemen - Deel 1: Algemene eisen IEC 61727: Photovoltaic (PV) systems - Characteristics of the utility interface of een vergelijkbare standaard. IEC62093 Balance-of-system components for photovoltaic systems design qualification natural environments Aanbieder geeft aan welke productgaranties verstrekt worden en hoe eventuele garantieafhandeling plaatsvindt. Voorkeur voor productgarantie van minimaal 10 jaar. Overige componenten De componenten zijn voorzien van een CE keurmerk. Voor de bekabeling op de gelijkspanningszijde zijn de volgende normen van toepassing: IEC , sectie DIN VDE Auswahl und Errichten von Kabel, Leitungen und Stromschienen. NEN-EN Elektrische leidingen - Gangbare beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand Het PV-systeem beschikt over een monitoringssysteem dat de beschikbare meetgegevens en instellingen van de omvormer(s) van het PV-systeem kan inlezen, opslaan en weergeven. De monitoringsapparatuur moet minimaal de volgende gegevens inlezen, opslaan en doorgeven: actuele, dagelijkse en totale elektriciteitsproductie. Het gebruikte materiaal van de metalen constructiedelen en bevestigingsmiddelen is niet onderhevig aan corrosie (aluminium, roestvast staal). Aanbieder geeft aan welke productgaranties verstrekt worden en hoe eventuele garantieafhandeling plaatsvindt. Voorkeur voor productgaranties van minimaal 10 jaar. <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 8

9 5. Selectie van Leverancier <<Naam organisatie>> let bij het beoordelen van de offertes met name op: Prijs/kwaliteit-verhouding van de aangeboden systemen Betrouwbaarheid van en garanties op de geleverde producten. Kwaliteit en vakmanschap van Leverancier Ontzorging van en service aan de medewerkers Inspanningen Aanbieder op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voorbeelden: fabrikant panelen is aangesloten bij PV-cycle of het project heeft een Social Return 1 Aanbieder wordt gevraagd informatie aan te leveren ten aanzien van bovenstaande punten. 1 Met Social Return bedoelt de gemeente de concrete sociale winst door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werkgelegenheid te bieden. <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 9

10 6. Offerte 6.1. Prijzen In de offerte dient de Aanbieder de systeemprijzen als volgt op te nemen: Prijzen voor de turn-key levering van vaste systeempakketten in de range van 1-2 kwp, 2-3 kwp en >3 kwp. Prijzen zowel exclusief, als inclusief BTW. Een opsplitsing van de Wp-prijs in hardware en in montagewerk. De Aanbieder wordt gestimuleerd om zowel prijzen af te geven voor Aziatische als Europese kwaliteitsmodules. De standaard leveringsomvang omvat de complete levering, installatie en het werkend opleveren van het zonne-energiesysteem bestaande uit dimensionering/engineering, PVmodules, omvormer(s), montagesysteem, bekabeling, meetsysteem, inclusief de netaansluiting en alle andere componenten die nodig zijn voor het goed en veilig en met een maximaal rendement functioneren van het systeem gedurende de technische levensduur. Voor alle specifieke componenten, oplossingen of werkzaamheden die niet in de standaard leveringsomvang zitten wordt de aanbieder gevraagd om zoveel als mogelijk vaste meerwerkprijzen op te geven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om meterkastaanpassingen. Aanbieders worden gevraagd of zij een laagste prijs garantie willen afgeven gedurende de geldigheidsperiode van de offerte: Indien Aanbieder tijdens de geldigheidsperiode van de offerte van Aanbieder in andere projecten met vergelijkbare systeemomvang, producten en voorwaarden, systemen tegen lagere prijzen aanbiedt, geldt deze lagere prijs ook voor de vanaf dat moment op basis van de offerte van Aanbieder in dit project aan te bieden systemen Te leveren documenten 1. Offerte, rechtsgeldig getekend 2. Offerteformulier, rechtsgeldig getekend 3. Leverings- en betalingsvoorwaarden 4. Technische gegevens a. PV-modules b. Omvormers c. Bekabeling, connectoren en schakelmateriaal d. Monitoringsysteem e. Bevestigingssysteem/materialen 5. Referenties 6. Overzicht van zon-pv gerelateerde omzet over de laatste 5 jaar 7. Overige additionele informatie ten behoeve van de onderbouwing van de invulling van de gunningscriteria <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 10

11 7. Voorwaarden en vrijwaring 7.1. Vrijwaring De Aanbieders kunnen geen rechten ontlenen aan deelname aan deze procedure. Deze procedure leidt niet tot enige verplichting voor <<naam organisatie>>. Dit document is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Desondanks kan <<naam organisatie>> niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in dit document of deze procedure Vertrouwelijkheid Alle informatie die Aanbieders in het kader van deze procedure verstrekt wordt dient als vertrouwelijk behandeld te worden Uitsluiting Als een Aanbieder niet voldoet aan de in dit document gestelde procedures, voorwaarden en/of tijdpad kan de Aanbieder uitgesloten worden van deelname Voorwaarden Door het uitbrengen van een aanbieding in het kader van deze procedure verklaart Aanbieder zich akkoord met de procedures en voorwaarden als gesteld in deze offerteaanvraag. Indien Aanbieder een of enkele voorwaarden zoals gesteld in deze offerteaanvraag niet accepteert dan dient Aanbieder dit expliciet aan te geven in de aanbieding. Dit zal meegenomen worden bij de beoordeling van de aanbieding. Suggesties voor verbetering van de kwaliteit van de aangeboden systemen, de leveringsprocedure en het project in het algemeen kunnen worden meegenomen in de beoordeling van de aanbieding. Eventuele kosten voor het maken van een aanbieding zijn voor Aanbieder. <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 11

12 Bijlage 1: offerteformulier bij offerteaanvraag voor de collectieve aanbieding van netgekoppelde fotovoltaïsche zonneenergiesystemen voor de Zon-Privé actie van <<naam organisatie>>, dd. <<datum>> Naam aanbieder: Straat, huisnummer: Postcode, Plaats: Naam contactpersoon: Functie: Telefoon: Aanbieder verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden en vrijwaring zoals beschreven in hoofdstuk 7 van de offerteaanvraag: Algemene eisen Akkoord met algemene eisen zoals verwoord in paragraaf 4.1 van offerte-aanvraag Capaciteit en personeel Service na oplevering bij storing en vervanging Referenties Extern installatiebedrijf Technische eisen Paraaf voor akkoord: Totaal aantal medewerkers: Waarvan aantal gekwalificeerde installateurs: Gegevens extern installatiebedrijf geleverd Leveringscapaciteit: Leveringscapaciteit: Toelichting op capaciteit en kwaliteit gegeven Informatie (inclusief responstijd) bijgevoegd Referentielijst en referenties met contactinfo bijgevoegd Aanbieder maakt gebruik van extern installatiebedrijf Externe installatiebedrijf verklaart zich akkoord met algemene eisen zoals verwoord in paragraaf 4.1 van offerte-aanvraag Aanbieder heeft informatie over dit externe installatiebedrijf bijgevoegd (contactgegevens, toelichting op capaciteit en kwaliteit installateurs, service en referenties indien van toepassing) n.v.t. / geleverd kwp/maand systemen/maand Ja/ nee ja/ nee n.v.t. / ja n.v.t. / ja Akkoord met technische eisen Paraaf voor akkoord: aan systeem en componenten zoals verwoord in paragraaf 4.2 van offerte-aanvraag systeem Systeemopbrengst kwh/kwp Berekening in bijlage: Systeemgaranties Systeemgarantie jaar Omschrijving systeemgarantie en garantieafhandeling bijgevoegd: zonnepanelen Certificering IEC Certificaten bijgevoegd Specificaties Module specificaties bijgevoegd Garanties en tolerantie Garantie modules jaar Vermogensgarantie % na 10 jaar Vermogensgarantie % na 25 jaar Vermogenstolerantie % (± of alleen +) Trackrecord+marktaandeel fabrikant bijgevoegd <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 12

13 Omvormers Certificering Certificaten bijgevoegd Specificaties Technische gegevens bijgevoegd Garanties Garantie omvormer(s) jaar Kosten verlengen garanties toegevoegd Overige componenten Bekabeling, connectoren en Technische gegevens bijgevoegd schakelmateriaal Productgarantie: jaar Monitoringsysteem Technische gegevens bijgevoegd Productgarantie: jaar Bevestigingssysteem/material Technische gegevens bijgevoegd en Productgarantie: jaar Extra Zie aspecten zoals beschreven in hoofdstuk 5. Kosten Extra informatie bijgevoegd. n.v.t. / ja Prijzen Prijzen zijn afgegeven voor systemen van 1-2 kwp, 2-3 kwp en >3 kwp. Prijzen zijn opgesplitst in hardware en montagewerk. Vaste meerwerkprijzen afgegeven Laagste prijsgarantie Laagste prijs garantie afgegeven ja / nee Opmerkingen Rechtsgeldige ondertekening door vertegenwoordiger van aanbieder Handtekening: Naam: Functie: Datum: Plaats: <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 13

Programma van Eisen voor installateurs

Programma van Eisen voor installateurs Programma van Eisen voor installateurs Werkgroep Zonnepanelen Westeinde E-mail: idahenkdewit@hotmail.com t.a.v. Werkgroep Zonnepanelen Westeinde (058) 2155132 BTB 068.22 (06-04) versie g 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente Overbetuwe

19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente Overbetuwe Programma 19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente 20.00 uur Plan voor collectieve aanschaf, dhr. H. Bruggeman, Zonnecollectief 20.30 uur Techniek en randvoorwaarden voor plaatsing

Nadere informatie

Onze referentie :IS15000307/133123/E15132 Betreft :Zon van Tryntsje 6, 12 en 18x 250Wp schuin Datum: 08-04-2015

Onze referentie :IS15000307/133123/E15132 Betreft :Zon van Tryntsje 6, 12 en 18x 250Wp schuin Datum: 08-04-2015 Werkgroep Zon van Tryntsje p/a It Medsje 14 9062 HV OENTSJERK The Sun Factory is de handelsnaam van Hoekstra Suwald Installatie en Solar BV Bezoekadres Noorderend 9a, 9265 LM Suwâld Postadres Postbus 8,

Nadere informatie

AS-ta PV systemen. As-ta wil zonnestroom voor iedereen bereikbaar maken en biedt daarom de hoogwaardige Sunit systeempakketten van Siemens aan.

AS-ta PV systemen. As-ta wil zonnestroom voor iedereen bereikbaar maken en biedt daarom de hoogwaardige Sunit systeempakketten van Siemens aan. AS-ta PV systemen. As-ta wil zonnestroom voor iedereen bereikbaar maken en biedt daarom de hoogwaardige Sunit systeempakketten van Siemens aan. Deze eenvoudige voor u samengestelde Sunit systemen bestaan

Nadere informatie

Offerteaanvraag voor de collectieve aanschaf van zonnestroom installaties in de wijk Achter de Hoven, Leeuwarden

Offerteaanvraag voor de collectieve aanschaf van zonnestroom installaties in de wijk Achter de Hoven, Leeuwarden Offerteaanvraag voor de collectieve aanschaf van zonnestroom installaties in de wijk Achter de Hoven, Leeuwarden Aanvrager: Energiecoöperatie Achter de Hoven Secretaris: Rob Blesma Bernardus Bumastraat

Nadere informatie

ZON PRIVE ZONNIG VOORDEEL. Informatiebrochure over de zonnepanelenactie exclusief voor medewerkers van gemeente Utrecht

ZON PRIVE ZONNIG VOORDEEL. Informatiebrochure over de zonnepanelenactie exclusief voor medewerkers van gemeente Utrecht ZONNIG VOORDEEL ZON PRIVE 2013 Informatiebrochure over de zonnepanelenactie exclusief voor medewerkers van gemeente Utrecht De actie loopt tot en met 30 september 2013 2 Zon-Privé Utrecht Schoon, Slim

Nadere informatie

Zonnekeur - Installateur -

Zonnekeur - Installateur - Zonnekeur - - Inleiding Inleiding Organisatie voor het keurmerk De eisen De handhaving Aanvragen 02/11/2012 Zonnekeur - - 2 Montage buiten Volledige installatie Masterplan Zonne-energie (2009/2010) Vastleggen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER: Verklaring van Geen Bezwaar (VvGB).

AANVRAAGFORMULIER: Verklaring van Geen Bezwaar (VvGB). 1 ALGEMEEN Voor het installeren van een PV-installatie door een PV-installatiebedrijf is een Verklaring van Geen Bezwaar vereist. Deze Verklaring van Geen Bezwaar wordt verstrekt bij de aanlevering van

Nadere informatie

Opbrengstscan zonnepanelen

Opbrengstscan zonnepanelen Opbrengstscan zonnepanelen Gratis en onafhankelijk advies voor uw woning Anoniem voorbeeldadvies Aan: Datum Uw naam Adres Postcode, Plaats..-..-. Opbrengst Mogelijkheden van uw dak Met geavanceerde software

Nadere informatie

Zonne-energie gratis en schoon

Zonne-energie gratis en schoon Zonne-energie gratis en schoon Samen gaan we voor duurzaam Genieten van de zon. Buiten in de tuin, in het park of op het strand. De zon geeft ons gratis energie. We kunnen de zon ook op een andere manier

Nadere informatie

9-5-2014 B.v.d.Hoek Driebergen 0655965653

9-5-2014 B.v.d.Hoek Driebergen 0655965653 Zonnepanelen op het dak van uw VvE? Draagvlak creëren en offertes aanvragen en communiceren met de VvE (Nieuwsbrief) Kosten en baten analyse Berekenen terug verdien tijd Spreadsheet offerte gegevens Communicatie

Nadere informatie

IK WIL EEN ZONNE-ENERGIESYSTEEM KOPEN. EN NU? TIPS VOOR DE AANSCHAF VAN EEN PASSEND SYSTEEM

IK WIL EEN ZONNE-ENERGIESYSTEEM KOPEN. EN NU? TIPS VOOR DE AANSCHAF VAN EEN PASSEND SYSTEEM IK WIL EEN ZONNE-ENERGIESYSTEEM KOPEN. EN NU? TIPS VOOR DE AANSCHAF VAN EEN PASSEND SYSTEEM 1 Glas-glas, glas-folie, monokristallijn, polykristallijn, amorfe Een zonne-energiesysteem kopen kan lastig zijn.

Nadere informatie

ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929

ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929 ZONNE - PANELEN INFORMATIE Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929 www.bruggink-bv.nl Oktober 2012 ZONNE - PANELEN 1. Algemene informatie Inhoud 2. Landelijke subsidieregeling, afkomstig

Nadere informatie

Zonnepanelen en zonneboilers

Zonnepanelen en zonneboilers Zonnepanelen en zonneboilers techniek, randvoorwaarden en financieel Frank Zegers ES Consult, Wageningen 0 - Energiebehoefte van een huishouden zonneboiler zonnepanelen 20%# 22%# 58%# Elektra((kWh(e)(

Nadere informatie

Algemeen en Organisatie

Algemeen en Organisatie Welkom! Programma 20:00 Deel 1 Algemeen en Organisatie Techniek 20:45 Pauze 21:00 Deel 2 Plan van Aanpak Voorbeelden en RIC Gemeente Raalte: Duurzaamheidslening Vragen 22:00 Afsluiting Algemeen en Organisatie

Nadere informatie

ZONNEPANELEN US ZON VAN TRYNTSJE. Geachte heer/mevrouw,

ZONNEPANELEN US ZON VAN TRYNTSJE. Geachte heer/mevrouw, Postbus 76, 9100 AB Dokkum ZONNEPANELEN US ZON VAN TRYNTSJE Datum: 25 augustus 2015 Betreft: Zon van Tryntje 2015 Uw klantnummer: 113898 Behandeld door: Jelle van der Galiën Doorkiesnummer: 0519-820005

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonne - panelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonnepanelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

UW PARTNER IN ZONNE-ENERGIE. Partner van ATAMA

UW PARTNER IN ZONNE-ENERGIE. Partner van ATAMA UW PARTNER IN ZONNE-ENERGIE Partner van ATAMA 1. Over Atama Wie zijn wij Atama Solar Energy is een dynamische, vooruitdenkende organisatie met een focus op zonne-energie. Sinds 2008 voorzien we particulieren

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf 1 NAMENS WETHOUDER TON ANCION VAN HARTE WELKOM OP DE INFORMATIE AVOND PV- PROJECT Duurzame Verlichting Landgraaf PROJECTLEIDER GEMEENTE LANDGRAAF: RONALD BOUWERS ALGEMEEN Een van de milieu ambities van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Zakelijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het gebruik van zonnepanelen te

Nadere informatie

Dhr. X. Stolwijk Volmolengracht PH LEIDEN

Dhr. X. Stolwijk Volmolengracht PH LEIDEN Dhr. X. Stolwijk Volmolengracht 22 2312 PH LEIDEN Rotterdam, 09-05-2016 Betreft: Offerte Zonnepanelen Klantnummer: 1178495 Geachte heer Stolwijk, Hartelijk dank voor uw interesse in zonnepanelen van Greenchoice.

Nadere informatie

BV / Naar aanleiding van het contact treft u bijgaand ons voorstel voor het zonnepanelen systeem.

BV / Naar aanleiding van het contact treft u bijgaand ons voorstel voor het zonnepanelen systeem. Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 121739 / 573321 Voorstel Offerte voor: Naam: Adres: F. Hendriks (10235) Herengracht 15 2312 LA LEIDEN Barendrecht 05-07-201, Nummer:

Nadere informatie

OOK ZIN IN ZON??? Woensdag 17 april 2013, dorpshuis Raerd. Programma. Welkom! Wat is zonnestroom? Voorbeelden uit de praktijk

OOK ZIN IN ZON??? Woensdag 17 april 2013, dorpshuis Raerd. Programma. Welkom! Wat is zonnestroom? Voorbeelden uit de praktijk OOK ZIN IN ZON??? Woensdag 17 april 2013, dorpshuis Raerd Programma Welkom! Wat is zonnestroom? Voorbeelden uit de praktijk Thom uit Goënga Dirk uit Gauw De Griene Geaën Zonnepanelen actie pauze Hoe kan

Nadere informatie

Versie: 28 januari 2014

Versie: 28 januari 2014 Versie: 28 januari 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 - Particulier Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het

Nadere informatie

zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech

zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech informatiebrochure pv-systemen Stetech BV - Nijverheidsweg 27-9482WB - Tynaarlo - T.0592-541597 - F.0592-542433 - info@stetech.com

Nadere informatie

Bijlage 1 Opdrachtomschrijving en algemene voorwaarden

Bijlage 1 Opdrachtomschrijving en algemene voorwaarden Bijlage 1 Opdrachtomschrijving en algemene voorwaarden Inleiding en achtergrond Het doel van het product Informatie Publicatie Model 4.0 voor Vergunningen, hierna te noemen IPM 4.0 (ICTUprogramma Overheid

Nadere informatie

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. CentroSolar PV-systemen

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. CentroSolar PV-systemen Nefit Zonnestroom Nefit houdt Nederland warm CentroSolar PV-systemen Een stroom gratis zonne-energie Elektriciteit van eigen huis De zon is de meest duurzame energiebron. In Nederland levert de zon meer

Nadere informatie

Bestelformulier Centrosolar zonnepanelen EnergieRijk Voorst

Bestelformulier Centrosolar zonnepanelen EnergieRijk Voorst Centrosolar Benelux BV De Prinsenhof 1.05 4004 LN Tiel Tel. 0344 767 277 Fax. 0344 767 003 pvpriveplan@centrosolar.com www.centrosolar.nl KVK 30267799 Bestelformulier Centrosolar zonnepanelen EnergieRijk

Nadere informatie

Zonne-energie in 6 stappen

Zonne-energie in 6 stappen Zonne-energie in 6 stappen Bart van den Bosch 10 / 9 / 2014 U bent enthousiast over het idee om zelf zonneenergie op te wekken. En u overweegt om zonnepanelen aan te schaffen voor uw woning. Zeer waarschijnlijk

Nadere informatie

5-3-2015 WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015. Zie de leidraad op www.zondeventer.nl

5-3-2015 WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015. Zie de leidraad op www.zondeventer.nl WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015 Zie de leidraad op www.zondeventer.nl Waarom zonne-energie Wat is zonne-energie Kengetallen Opbrengst zonne-energie Stappenplan Componenten Plaatsing Turnkey

Nadere informatie

De installatie zelf. Opbrengst

De installatie zelf. Opbrengst De installatie zelf Risico s van het installeren en beheren van zonnepanelen Frank Smits Directeur eigenaar Parkstad Inspecties Vice voorzitter vakgroep Beheer en Inspecties Bestuurslid UNETO-VNI GG klein

Nadere informatie

ZONNEPANELEN US ZON VAN TRYNTSJE. Geachte heer/mevrouw,

ZONNEPANELEN US ZON VAN TRYNTSJE. Geachte heer/mevrouw, Postbus 76, 9100 AB Dokkum ZONNEPANELEN US ZON VAN TRYNTSJE Datum: 14 april 2015 Betreft: Zon van Tryntje 2015 Uw klantnummer: 113898 Behandeld door: Jelle van der Galiën Doorkiesnummer: 0519-820005 E-mail:

Nadere informatie

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL Introductie De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij

Nadere informatie

www.ikwordgroen.nl 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1

www.ikwordgroen.nl 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1 Energie opwekken met kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen voor een duurzamere toekomst Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3

Nadere informatie

Uw eigen stroom opwekken! Groepsaankoop Zonnepanelen

Uw eigen stroom opwekken! Groepsaankoop Zonnepanelen Uw eigen stroom opwekken! Groepsaankoop Zonne Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Leverancier 4 Uw voordelen 5 Proces 6 Het zonnesysteem 7 Garanties 8 Prijzen 9 Inschrijven 12 Contact 13 Algemene informatie

Nadere informatie

Maak de. Juiste keuze. Voor uw SDE+ project

Maak de. Juiste keuze. Voor uw SDE+ project Maak de Juiste keuze Voor uw SDE+ project OVER SDE+ De SDE+ 2014 is een exploitatiesubsidie voor bedrijven, instellingen en non-profit instellingen die willen investeren in duurzame energie, waaronder

Nadere informatie

Waar staat Saman voor

Waar staat Saman voor Waar staat Saman voor Eerlijk advies over diverse mogelijkheden Totaalaanbieder Informeren Adviseren Installeren Service en onderhoud Volledige ontzorging Saman Duurzame Energie Zonnepanelen Honderden

Nadere informatie

Zonnepanelen van Zelfstroom. Alle belangrijke informatie op een rij.

Zonnepanelen van Zelfstroom. Alle belangrijke informatie op een rij. Zonnepanelen van Zelfstroom Alle belangrijke informatie op een rij. Welkom bij Zelfstroom Daar krijg je energie van. Fors besparen op je energierekening en direct bijdragen aan een duurzamere wereld? Zelfstroom

Nadere informatie

Zonnestroom in Enspijk

Zonnestroom in Enspijk Zonnestroom in Enspijk Waarom zonnestroom? Wat is zonnestroom? Wat levert zonnestroom op? Hoe begin ik er aan? De zon straalt in 1 uur evenveel energie op aarde als het jaarlijkse wereldwijde energieverbruik

Nadere informatie

De presentatie gemeenten West-Brabant

De presentatie gemeenten West-Brabant De presentatie gemeenten West-Brabant Team voorstelling Wilfried de Koning Jan Megens Anita Krus Kevin de Koning Jaap Pannekoek Guyon de Koning Wil Albers Wie zijn wij? Sun & Wind energy solutions B.V.

Nadere informatie

123zonnepanelen vergelijken.nl

123zonnepanelen vergelijken.nl 123zonnepanelen vergelijken.nl Zonnepanelen kopen Waar moet ik op letten bij het kopen van zonnepanelen? Checklist voor het bellen naar leveranciers en beoordelen van offertes. Dit E-book geeft u informatie

Nadere informatie

Kwaliteit gaat voor prijs

Kwaliteit gaat voor prijs Kwaliteit gaat voor prijs Waarom zou een particulier voor Scholman servicebedrijf moeten kiezen? Scholman Servicebedrijf: persoonlijk en transparant Scholman Servicebedrijf is sinds 1994 actief als installatie-

Nadere informatie

De panelen: De panelen zijn van het merk Solar Frontier.

De panelen: De panelen zijn van het merk Solar Frontier. De panelen: De panelen zijn van het merk Solar Frontier. Solar Frontier was jarenlang een dochteronderneming van Shell, deze fabrikant bestaat sinds 30 jaren. Solar Frontier groeit met rassen schreden,

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer.... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

Startformulier Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (Zonnelening) Provincie Drenthe 2015

Startformulier Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (Zonnelening) Provincie Drenthe 2015 Startformulier Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (Zonnelening) Provincie Drenthe 2015 Met dit formulier kunt u een zonnelening aanvragen voor uw woning in de provincie Drenthe. Deze lening wordt

Nadere informatie

Zonnepanelen voor huurders van corporaties

Zonnepanelen voor huurders van corporaties Zonnepanelen voor huurders van corporaties Totaal ontzorgconcept: uniformiteit duurzaamheid veiligheid communicatie kwaliteit, totaalaanpak en complete garantie Woningcorporaties staan voor de opgave hun

Nadere informatie

SPELREGELS DUURZAAM AANBOD ZONNEPANELEN ACHTERHOEK

SPELREGELS DUURZAAM AANBOD ZONNEPANELEN ACHTERHOEK SPELREGELS DUURZAAM AANBOD ZONNEPANELEN ACHTERHOEK - AGEM nodigt Achterhoekse installateurs/leveranciers van systemen van zonnepanelen uit om deel te nemen. - Het aantal installateurs is niet gelimiteerd.

Nadere informatie

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. CentroSolar PV-systemen

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. CentroSolar PV-systemen Nefit Zonnestroom Nefit houdt Nederland warm CentroSolar PV-systemen Een stroom gratis zonne- Elektriciteit van eigen huis De zon is de meest duurzame energiebron. In Nederland levert de zon meer dan vijftig

Nadere informatie

Zonne-energie goedkoper dan reguliere stroom? Daar worden we opgewekt van! de zonne-energiesystemen van Centrosolar

Zonne-energie goedkoper dan reguliere stroom? Daar worden we opgewekt van! de zonne-energiesystemen van Centrosolar Zonne-energie goedkoper dan reguliere stroom? Daar worden we opgewekt van! de zonne-energiesystemen van Centrosolar Gratis energie van de zon Word uw eigen elektriciteitsleverancier De energie van de zon

Nadere informatie

ENERGIEPLEIN GROESBEEK HAND-OUT ZONNEPANELEN JUNI 2015

ENERGIEPLEIN GROESBEEK HAND-OUT ZONNEPANELEN JUNI 2015 ENERGIEPLEIN GROESBEEK HAND-OUT ZONNEPANELEN JUNI 2015 TECHNIEK Wat is een zonnepaneel? Een zonnepaneel zet daglicht om in elektriciteit. De opbrengst hiervan is het hoogst op zonnige dagen, maar ook op

Nadere informatie

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord Project: Nieuwbouw en renovatie Naturalis Biodiversity Center te Leiden Kenmerk: NNL1502E007 Onderwerp: nota van inlichtingen 1 Betreffende: selectiefase Datum: 23-3-2015 Nr. Document (selectieleidraad,

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. Nefit PV-systemen

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. Nefit PV-systemen Nefit Zonnestroom Nefit houdt Nederland warm Nefit PV-systemen Gratis energie van de zon Lagere energierekening, grotere onafhankelijkheid De zon is de meest duurzame energiebron. In Nederland is het potentieel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker, Peter de Vries, Luc de Vries in samenwerking met: Jacob Smit en Koos Verbart.

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker, Peter de Vries, Luc de Vries in samenwerking met: Jacob Smit en Koos Verbart. Informatieavond Zonnepanelen Wilko Kistemaker, Peter de Vries, Luc de Vries in samenwerking met: Jacob Smit en Koos Verbart 3 oktober 2013 Welkom & aanleiding 19:30 Groen Zonnig Hoorn Zonnepanelen: wat

Nadere informatie

ZONNEPANELEN US ZON VAN TRYNTSJE. Geachte heer/mevrouw,

ZONNEPANELEN US ZON VAN TRYNTSJE. Geachte heer/mevrouw, Postbus 76, 9100 AB Dokkum ZONNEPANELEN US ZON VAN TRYNTSJE Datum: oktober 2017 Betreft: Zon van Tryntje 2017 Uw klantnummer: 113898 Behandeld door: Jelle van der Galiën Doorkiesnummer: 0519-820005 E-mail:

Nadere informatie

Garantieverklaring SolarNRG inzake Vereniging Eigen Huis Collectieve Inkoop

Garantieverklaring SolarNRG inzake Vereniging Eigen Huis Collectieve Inkoop Garantieverklaring SolarNRG VEH7 Garantieverklaring SolarNRG inzake Vereniging Eigen Huis Collectieve Inkoop Zonnepanelen SolarNRG Mercuriusplein 40, 2685LP Poeldijk, tel: 0174 444 171, fax: 0174 444 412,

Nadere informatie

Zonneakker Leur. Lokaal investeren, duurzaam renderen 22 september 2015

Zonneakker Leur. Lokaal investeren, duurzaam renderen 22 september 2015 Zonneakker Leur Lokaal investeren, duurzaam renderen 22 september 2015 Inhoud Stand van zaken Uitvoeringsvorm Financiële aspecten Deelname en planning Holland Gaat Duurzaam Vragen 2 22 september 2015 Zonneakker

Nadere informatie

Nefit Zonnestroom. N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m. CentroSolar PV-systemen

Nefit Zonnestroom. N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m. CentroSolar PV-systemen Nefit Zonnestroom N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m CentroSolar PV-systemen Een stroom gratis zonne- Elektriciteit van eigen huis De zon is de meest duurzame energiebron. In Nederland levert

Nadere informatie

Zonne Energie iets voor WBB?

Zonne Energie iets voor WBB? Zonne Energie iets voor WBB? 23 januari 2012 Fernando de Beurs 06 55 163 013 jfdebeurs@debeurs partners.nl Agenda Introductie Achtergrond Doel van vanavond Vragen op de uitnodiging Zonne energie in het

Nadere informatie

Harderwijk in de zon

Harderwijk in de zon Harderwijk in de zon Informatieavond zonne-energie Veluwe Duurzaam samen met Gemeente Harderwijk 17 juni 2014 ir. A.D. Hekstra Handicom Solar solar@handicom.nl 0341-412629 Vanavond Zonnestraling -> warmte

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning es Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden. Er moet voldoende stevig en

Nadere informatie

Informatiebrochure. mei 2016 ZONNEPANELEN. Ontvang vandaag nog gratis 4 offertes! Meer informatie?

Informatiebrochure. mei 2016 ZONNEPANELEN. Ontvang vandaag nog gratis 4 offertes! Meer informatie? Informatiebrochure mei 2016 ZONNEPANELEN Ontvang vandaag nog gratis 4 offertes! INHOUDSOPGAVE Werking zonnepanelen Hoe werken zonnepanelen? Zonnepanelen installatie Zonnepanelen op een plat dak Zonnepanelen

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar)

Informatieavond Zonnepanelen. Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar) Informatieavond Zonnepanelen Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar) 16 mei 2013 Agenda Informatieavond 19:30 Welkom Aanleiding Energiepunt Wonen (Gem.

Nadere informatie

Voorbeeldberekening EIA 2016 'Alleen het beste is goed genoeg'

Voorbeeldberekening EIA 2016 'Alleen het beste is goed genoeg' Zonne-energie installatie Voorbeeldberekening EIA 2016 'Alleen het beste is goed genoeg' Basisgegevens Voorbeeldberekening EIA 2016 Rechtsvorm K.I.A. aftrek Aantal vrije m2 beschikbaar punt dak Aantal

Nadere informatie

U ontvangt SDE-subsidie voor zonnepanelen. Hoe nu verder?

U ontvangt SDE-subsidie voor zonnepanelen. Hoe nu verder? U ontvangt SDE-subsidie voor zonnepanelen. Hoe nu verder? In deze folder staat omschreven welke stappen u moet nemen nadat u SDE-subsidie voor uw zonnestroominstallatie heeft ontvangen. De informatie in

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Trends:: Stijgende prijzen? foto: epa Duitse zon drukt dagprijs Nederlandse stroom 31-01-2012

Nadere informatie

Geef je toekomst kleur!

Geef je toekomst kleur! Geef je toekomst kleur!... Het wordt tijd om positief te denken... Bewezen kwaliteit, innovatie, technologie en betrouwbaarheid van onze zonnepanelen. Wij zijn de toekomst, op weg naar u. Alternatief.

Nadere informatie

Aan- en afsluiten van gas en elektriciteit

Aan- en afsluiten van gas en elektriciteit AAN- EN AFSLUITEN VAN GAS EN ELEKTRICITEIT Aan- en afsluiten van gas en elektriciteit Voor een nieuwe gas of elektriciteitsaansluiting zijn twee aanvragen nodig. Eén bij de netbeheerder en één bij de energieleverancier.

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie

Oosterhout Nieuwe Energie Oosterhout Nieuwe Energie Wat is ons doel van vandaag Informeren: ONE Zonne-panelen actie Wij hopen: Op zoveel mogelijk aanvragen 2 Agenda 11.00 Opening door wethouder Jan Peters 11.05 Toelichting over

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand treft u een aantal vragen aan die u kunnen

Nadere informatie

Allereerst moet je te weten komen wie je netbeheerder is, dat kan je makkelijk opzoeken via volgende link: http://www.vreg.

Allereerst moet je te weten komen wie je netbeheerder is, dat kan je makkelijk opzoeken via volgende link: http://www.vreg. HANDLEIDING Aanmelding netbeheerder Aandachtspunten Je houdt best volgende zaken bij de hand: Goedgekeurd keuringsverslag. Dit heb je nodig in pdf-formaat. Het elektrisch eendraadschema van de installatie.

Nadere informatie

Allereerst moet je te weten komen wie je netbeheerder is, dat kan je makkelijk opzoeken via volgende link: http://www.vreg.

Allereerst moet je te weten komen wie je netbeheerder is, dat kan je makkelijk opzoeken via volgende link: http://www.vreg. HANDLEIDING Aanmelding netbeheerder Aandachtspunten Je houdt best volgende zaken bij de hand: Goedgekeurd keuringsverslag. Dit heb je nodig in pdf-formaat en heb je doorgemaild gekregen van IZEN. Sla dit

Nadere informatie

Begeleiding PV project. Gemeentehuis

Begeleiding PV project. Gemeentehuis Begeleiding PV project Gemeentehuis Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vraag opdrachtgever en doelstelling... 3 3. Ontwerp... 4 4. Vervolgtraject 6 4.1 Bestek ten behoeve van de aanbesteding 4.2 Technische

Nadere informatie

YOUR PERSONAL POWERSTATION. Zonne-energie goedkoper dan reguliere stroom? Daar worden we opgewekt van! VAN CENTROSOLAR

YOUR PERSONAL POWERSTATION. Zonne-energie goedkoper dan reguliere stroom? Daar worden we opgewekt van! VAN CENTROSOLAR Zonne-energie goedkoper dan reguliere stroom? Daar worden we opgewekt van! de zonneenergiesystemen VAN CENTROSOLAR Ga vandaag nog het dak op met Centrosolar en bespaar fors met Your Personal Powerstation.

Nadere informatie

Productvoorwaarden Eneco Zon Collectief

Productvoorwaarden Eneco Zon Collectief Bijlage: Productvoorwaarden Eneco Zon Collectief 1. Begripsomschrijvingen: In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: Deelnemer: degene die een overeenkomst Eneco Zon Collectief heeft gesloten met

Nadere informatie

Zon-pv levering en plaatsing zonnepanelen gemeenten Sint Oedenrode en

Zon-pv levering en plaatsing zonnepanelen gemeenten Sint Oedenrode en Nota van Inlichtingen Zon-pv levering en plaatsing zonnepanelen gemeenten Sint Oedenrode en Veghel Aanbesteding Zon-pv levering en plaatsing zonnepanelen gemeenten Sint Oedenrode en Veghel Aanbestedende

Nadere informatie

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli Handleiding Marktplein inhuur Utrecht 1 juli 2017 1.0 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het Marktplein inhuur Utrecht... 3 1.2 Vakgebieden en profielen... 3 2 Aanmeldingsprocedure... 4 2.1 Registratie bij

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor: Lening Particuliere Woningverbetering gemeente Deventer

Aanvraagformulier voor: Lening Particuliere Woningverbetering gemeente Deventer Aanvraagformulier voor: Lening Particuliere Woningverbetering gemeente Deventer Aangewezen gebied: Voorstad Oost in Deventer Op grond van de Verordening Particuliere Woningverbetering (PWV) en de uitvoeringsregels

Nadere informatie

Presentatie geselecteerd aanbod zonnepanelen Harderwijk in de Zon

Presentatie geselecteerd aanbod zonnepanelen Harderwijk in de Zon Presentatie geselecteerd aanbod zonnepanelen 6 juli 2017 Infoavond groepsaankoop zonnepanelen 20:00 Welkom door Veluwe Duurzaam en gemeente Harderwijk 20:10 De jury presenteert het geselecteerde aanbod

Nadere informatie

Zonnestroom Achter de Hoven. 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom

Zonnestroom Achter de Hoven. 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom Zonnestroom Achter de Hoven 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom Zonnestroom systeem: Zonnepanelen Draagconstructie Omvormer Kabels en leidingen Beveiliging Meting J. Cace, 26

Nadere informatie

Zonnepanelen van Zelfstroom

Zonnepanelen van Zelfstroom Zonnepanelen van Zelfstroom Sluit je aan bij de energierevolutie! Welkom bij Zelfstroom We helpen je graag Zelfstroom vindt dat iedereen moet kunnen kiezen voor energie van de zon. Daarom kun je bij Zelfstroom

Nadere informatie

I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 :

I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 : I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 : 1. Hoe werken zonnepanelen? 2. Hoe groot is een zonnepaneel, en kan ik kiezen uit verschillende uitvoeringen? 3. Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen? 4.

Nadere informatie

Zonnecollectief Overbetuwe heet u mede namens het Klimaatbureau van de Gemeente Overbetuwe van harte welkom in de Bongerd.

Zonnecollectief Overbetuwe heet u mede namens het Klimaatbureau van de Gemeente Overbetuwe van harte welkom in de Bongerd. Zonnecollectief Overbetuwe heet u mede namens het Klimaatbureau van de Gemeente Overbetuwe van harte welkom in de Bongerd. 2 e informatie avond Zonnecollectief Overbetuwe Programma 19.30 uur: Inloop met

Nadere informatie

Agenda Informatieavond Zonnepanelen

Agenda Informatieavond Zonnepanelen Informatieavond Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar) 16 mei 2013 19:30 21:45 Agenda Informatieavond Welkom Aanleiding Energiepunt Wonen (Gem. Utrecht)

Nadere informatie

ZONOPPU ZONNEPANELENACTIE. Informatiebrochure over de zonnepanelenactie voor leden van de OPPU. Gegarandeerde kwaliteit De beste prijs Snel geleverd

ZONOPPU ZONNEPANELENACTIE. Informatiebrochure over de zonnepanelenactie voor leden van de OPPU. Gegarandeerde kwaliteit De beste prijs Snel geleverd ZONOPPU ZONNEPANELENACTIE 2014 Informatiebrochure over de zonnepanelenactie voor leden van de OPPU Gegarandeerde kwaliteit De beste prijs Snel geleverd 2 Zonnepanelenactie voor leden van de OPPU Schoon,

Nadere informatie

Zonne-energie goedkoper dan reguliere stroom? Daar worden we opgewekt van! DE ZONNE-ENERGIESYSTEMEN VAN CENTROSOLAR

Zonne-energie goedkoper dan reguliere stroom? Daar worden we opgewekt van! DE ZONNE-ENERGIESYSTEMEN VAN CENTROSOLAR Zonne-energie goedkoper dan reguliere stroom? Daar worden we opgewekt van! DE ZONNE-ENERGIESYSTEMEN VAN CENTROSOLAR GRATIS ENERGIE VAN DE ZON Word uw eigen elektriciteitsleverancier De energie van de zon

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen

Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen Met dit formulier kunt u een lening aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT PV-systeem

INSPECTIERAPPORT PV-systeem INSPECTIERAPPORT PV-systeem VOOR SYSTEMEN TOT 1 MVA AANGESLOTEN OP LAAGSPANNINGSNET OF TRAFO (NIET VOOR SYSTEMEN DIE DIRECT OP 12 kv ZIJN AANGESLOTEN) Gegevens eigenaar PV-systeem Naam organisatie/ perceeleigenaar

Nadere informatie

Corporatie zoekt externe investeerder - Plan van aanpak

Corporatie zoekt externe investeerder - Plan van aanpak Corporatie zoekt externe investeerder - Plan van aanpak Maarten Corpeleijn, 6 november 2013. maarten@huurenergie.nl 1 Achtergrond en ambitie Corporaties willen in een aantal jaren een flink aantal woningen

Nadere informatie

* Rioleringen * Dak en dakgoten * Gas- water- en cv-installaties * Sanitair * Zonnepanelen * ventilatie

* Rioleringen * Dak en dakgoten * Gas- water- en cv-installaties * Sanitair * Zonnepanelen * ventilatie Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 162513 / 2497011 1 Over EnergiekLeiden De non profit organisatie EnergiekLeiden is een burgerinitiatief dat streeft naar een Leidse

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wisper Zakelijk

Aanvraagformulier Wisper Zakelijk Aanvraagformulier Wisper Zakelijk Bodegraven, Rijnhoek - geldig t/m 31 december 2015 WIZ2013-01Enterprise Type aanvraag Aanvraag nieuwe aansluiting Aanvraag extra dienst(en) Gewenste leverdatum Uw referentie

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Werkgroep HEET/DEH. Zonnepanelen stralen. Gezamenlijke aankoop 2013

Werkgroep HEET/DEH. Zonnepanelen stralen. Gezamenlijke aankoop 2013 WELKOM Werkgroep HEET/DEH Zonnepanelen stralen Gezamenlijke aankoop 2013 Agenda 20.00-20.10 uur Ontvangst en inleiding (Huub) 20.10-20.40 uur Waarop te letten bij aanschaf en selectie-criteria (Jaap) 20.40-20.45

Nadere informatie

Informatieavond Zon op ons dak VVE JULIANAPARK 22 JANUARI 2013

Informatieavond Zon op ons dak VVE JULIANAPARK 22 JANUARI 2013 Informatieavond Zon op ons dak VVE JULIANAPARK 22 JANUARI 2013 Wie zijn werkgroep dak Christina Rozendaal Bert Bakker Ruud Verschoof Alex van den Boogaard Informatieavond 'Zon op ons dak' versie 5 2 Agenda

Nadere informatie

Over de groepsaankoop zonnepanelen

Over de groepsaankoop zonnepanelen Over de groepsaankoop zonnepanelen 1. Verdient Test-Aankoop aan deze actie? Test-Aankoop krijgt een beperkte commissie per inschrijving die zij doorgeeft aan de winnende installateurs in het kader van

Nadere informatie