Offerteaanvraag Zon-Privé

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Offerteaanvraag Zon-Privé"

Transcriptie

1 Voeg hier bijvoorbeeld het logo van uw organisatie toe. Offerteaanvraag Zon-Privé voor de collectieve aanbieding van netgekoppelde fotovoltaische zonne-energiesystemen aan medewerkers van <<naam organisatie>> Dit document is gebaseerd op de offerteaanvragen van "Zonnig Wageningen 2012" van Stichting Zonne-energie Wageningen (Rogier Coenraads en Frank Zegers) en "Zon-Privé 2013" van de gemeente Utrecht (Bianca de Wit).

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Achtergrond van deze offerte-aanvraag Begrippenlijst Aanbiedingsprocedure Tijdpad voor de aanbiedingsprocedure Contactinformatie Adresgegevens en vereisten voor aanlevering offertes Projectopzet Leveringsomvang Procedures voor de realisatie Projectplanning Selectiecriteria Algemene eisen Technische eisen aan systeem en componenten Selectie van Leverancier Offerte Prijzen Te leveren documenten Voorwaarden en vrijwaring Vrijwaring Vertrouwelijkheid Uitsluiting Voorwaarden...11 Bijlage 1: offerteformulier...12 LEESWIJZER De geel gearceerde teksten moeten nog worden aangepast, maar ook de andere, meer standaard stukken tekst moeten kritisch worden bekeken op toepasbaarheid voor uw project en organisatie. Verder verdient het aanbeveling om een jurist het document te laten checken, alvorens u het verstuurt naar mogelijke leveranciers. <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 2

3 1. Inleiding 1.1. Achtergrond van deze offerte-aanvraag << De Zon-Privé actie komt erop neer dat u de aanschaf van zonnepanelen door uw medewerkers faciliteert. U kunt hier aangeven wat dat voor uw organisatie betekent en hoe ver u daarin gaat. Selecteert u bijvoorbeeld alleen een goede leverancier/aanbieding of kunnen medewerkers bijvoorbeeld ook bij u een lening afsuiten voor de financiering van de zonnepanelen? Verdere achtergrondinformatie die u kunt geven is bijvoorbeeld: waarom u een Zon-Privé project wilt uitvoeren hoe het past binnen uw (duurzame) ambities wat de specifieke omstandigheden en randvoorwaarden zijn voor uw project >> 1.2. Begrippenlijst Aanbieder: de turn-key systeemleverancier die een offerte aanbiedt op basis van deze offerteaanvraag. Afnemer: de medewerkers van <<naam organisatie>> die overwegen een PV-systeem (zonnepanelen) te plaatsen op basis van de collectieve aanbieding van de geselecteerde Aanbieder. Leverancier: de geselecteerde Aanbieder waarmee <<naam organisatie>> een raamcontract afsluit op basis waarvan Leverancier individuele offertes voor levering van PV-systemen aan Afnemers opstelt. <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 3

4 2. Aanbiedingsprocedure 2.1. Tijdpad voor de aanbiedingsprocedure De sluitingsdatum voor het indienen van offertes (voor adresgegevens zie par. 2.3) is <<datum en tijdstip>> Contactinformatie Contactpersoon bij <<naam organisatie>> voor de Zon-Privé actie is <<naam contactpersoon>>. Vragen en communicatie met betrekking tot deze procedure dienen gericht te worden aan: <<naam contactpersoon>> <<mailadres contactpersoon>> <<telefoonnummer contactpersoon>> 2.3. Adresgegevens en vereisten voor aanlevering offertes Iedere Aanbieder levert de offerte digitaal per aan op het volgende mailadres: <<mailadres waar offertes naartoe gestuurd kunnen worden>> <<Als u ook fysieke exemplaren van de offerte wilt ontvangen, kunt u hier aangeven hoeveel en naar welk adres dat dan gestuurd moet worden>>. De offertes worden alleen dan beoordeeld als aan de volgende drie eisen voldaan is: 1. De offertes moeten ontvangen zijn voor de sluitingsdatum van deze aanbiedingsprocedure (zie tijdpad in par. 2.1). 2. De aanbieding is rechtsgeldig ondertekend door de Aanbieder. 3. De Aanbieder heeft alle informatie geleverd die gevraagd wordt in deze offerteaanvraag. Offertes die niet aan bovenstaande eisen voldoen zijn niet ontvankelijk en zullen niet beoordeeld worden. <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 4

5 3. Projectopzet 3.1. Leveringsomvang De standaard leveringsomvang omvat de complete levering, installatie en het werkend opleveren van het fotovoltaïsch zonne-energiesysteem bestaande uit dimensionering/engineering, PV-modules, omvormer(s), montagesysteem, bekabeling, meetsysteem, inclusief de netaansluiting en alle andere componenten die nodig zijn voor het goed en veilig en met een maximaal rendement functioneren van het systeem gedurende de technische levensduur. Het is op dit moment onmogelijk een prognose af te geven voor het aantal deelnemers dat daadwerkelijk een zonnestroomsysteem gaat aanschaffen. Er is ook geen sprake van een afnameplicht voor <<naam organisatie>> en/of haar medewerkers Procedures voor de realisatie 1. Collectieve aanbiedingsprocedure (offerteaanvraag, raamcontract) De offerte-aanvraag is aan geïnteresseerde leveranciers verstuurd. Aanbieders kunnen vervolgens op basis van deze offerte-aanvraag een offerte indienen. De offertes van de Aanbieders die voldoen aan de selectiecriteria (zie hoofdstuk 4) worden beoordeeld op basis van de beoordelingscriteria (zie hoofdstuk 5). Op basis van de uitkomst daarvan wordt één leverancier geselecteerd, waarmee de verificatiefase wordt doorlopen. In deze fase worden onder andere afspraken gemaakt over een standaard offerte-format. <<Eventueel kan deze fase worden afgesloten met een contract tussen de organisatie en de geselecteerde Aanbieder. Dat kan dan hier worden vermeld. Hier zijn verder geen geldstromen mee gemoeid.>> Op basis van deze afspraken maakt leverancier persoonlijke offertes voor de Afnemers. Uiteindelijk sluiten dus de Leverancier en de Afnemer een contract met elkaar voor de levering en installatie van het systeem. <<Naam organisatie>> heeft hier verder geen bemoeienis meer mee, behalve dat zij zich het recht voorbehoud op inzicht in de offertes (voor toetsing op overeenstemming met gemaakte afspraken). 2. Werven van deelnemers <<Naam organisatie>> heeft zo'n <<aantal medewerkers>> medewerkers in dienst. Het werven van deelnemers binnen <<naam organisatie>> is volledig aan de aanbieder, uiteraard wel in overleg met <<naam organisatie>>. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het organiseren van lunchbijeenkomsten. <<Naam organisatie>> kan haar medewerkers op de hoogte stellen van de actie, maar heeft geen verplichting om aanbieder te helpen deelnemers te werven. 3. Individuele aanbieding De Afnemers hebben de investering in zonne-energie op basis van de geboden informatie serieus afgewogen en een aanmeldformulier ingevuld. Tevens hebben ze foto's van het dak en de meterkast aangeleverd. Vervolgens treedt medewerker in contact met Leverancier voor een individuele aanbieding. Het staat Leverancier vrij op eigen initiatief, voorafgaand aan het doen van de aanbieding, extra informatie in te winnen, bijvoorbeeld middels het uitvoeren van een schouw. De Leverancier levert binnen 3 weken na verzoek om individuele aanbieding een maatwerkaanbieding voor elke Afnemer die gebaseerd is op de afspraken met <<naam organisatie>>. Vaste meerwerkopties worden op maat begroot. Aanbieder verzendt per een kopie van elke maatwerkofferte aan <<naam organisatie>>. Deze controleert steekproefsgewijs of de offertes overeenkomstig het raamcontract zijn opgesteld. 4. Definitieve beslissing tot investeren De Afnemers zijn uitvoerig geïnformeerd over de techniek en de kosten en baten van de investering in zonne-energie. Op basis van de aanbieding van Leverancier nemen zij hun definitieve investeringsbeslissing. <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 5

6 5. Realisatie De systemen worden in principe binnen 6 maanden na opdracht van Afnemer opgeleverd, doch bij voorkeur uiterlijk <<uiterlijke datum levering>>. Indien de hoofdmeter in verband met saldering vervangen dient te worden door een meter die teruglevering registreert zal de Afnemer dit melden bij de netbeheerder. De voorbereidende werkzaamheden voor de meterwisseling of eventuele verzwaring van de aansluiting worden in principe door Leverancier uitgevoerd. De Afnemer meldt het systeem voor saldering aan bij de netbeheerder en energiedistributiebedrijf. Indien de Afnemer de voorbereidende werkzaamheden door een derde partij uit wil laten voeren controleert en accepteert Aanbieder na uitvoering deze werkzaamheden. De Leverancier levert in de periode van uitvoering periodiek een up-to-date planning aan van de te installeren systemen en verstuurt na oplevering van elk systeem per een melding daarvan aan de gemeente Utrecht (dit mag desgewenst ook op wekelijkse basis worden gemeld) Projectplanning Projectfase Planning Collectieve aanbiedingsprocedure Deadline offertes: <<deadline, zie 2.1>> Selectie Leverancier Streefdatum: uiterlijk <<streefdatum>> Werven van deelnemers <<periode werving deelnemers>> Individuele aanbieding <<periode individuele aanbieding>> (binnen 3 weken na verzoek om individuele aanbieding) Definitieve beslissing tot investeren <<beslisperiode deelnemers>> Realisatie <<periode voor installatie systemen>> <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 6

7 4. Selectiecriteria 4.1. Algemene eisen Bij deelname aan dit project verklaart Aanbieder zich akkoord met de projectopzet beschreven in hoofdstuk 3 en verplicht zich tot uitvoering conform de gestelde procedures. Aanbieder heeft voldoende daartoe bevoegd, opgeleid en gecertificeerd personeel. Aanbieder toont capaciteit en kwaliteit van personeel aan. De monteurs houden zich aan de laatste veiligheidsnormen betreffende de Arbo-wet. De Aanbieder is verantwoordelijk voor de door hem aangebrachte schade tijdens en/of na de installatie. Hiervoor heeft hij een CAR, AVB en BAV verzekering afgesloten. Aanbieder beschikt over een service team dat onderhoud kan verrichten en bij storingen en vervanging van componenten onder garantie met korte responstijden reparaties kan verrichten. Aanbieder geeft aan welke onderhoudservices met welke responstijd beschikbaar zijn. Aanbieder levert een overzicht aan van huishoudelijke referentieprojecten van de afgelopen 3 jaar (met minimaal de volgende informatie: opdrachtgever, plaats, type woning, systeemgrootte, opleverdatum) waarbij van minimaal 3 projecten gerealiseerd in 2012 of 2013 naam en telefoonnummer van een contactpersoon die benaderd kan worden voor nadere informatie over het geleverde werk. De fabrikant van de modules dient een track-record te hebben van minimaal 3 jaar en een belang te hebben om eventuele garantieaanspraken op goede wijze af te handelen, zoals een aanzienlijk marktaandeel in Europa en eigen vestigingen in Europa. Indien Aanbieder gebruikt maakt van een extern installatiebedrijf dienen de voorgaande punten aangetoond te worden voor dit externe bedrijf. Daarnaast dienen de bedrijfsgegevens van dit installatiebedrijf opgenomen te worden in de offerte Technische eisen aan systeem en componenten Systeem Systeemopbrengst van minimaal de forfaitaire waarde van 850 kwh/kwp per jaar, die Agentschap NL aanhoudt. Aanbieder geeft aan welke systeemgaranties verstrekt worden en hoe eventuele garantieafhandeling plaatsvindt. Voorkeur voor systeemgaranties van minimaal 10 jaar. De elektrotechnische aansluiting gebeurt conform de daartoe van toepassing zijnde eisen (NEN1010, NEN3140, NVN725 en Algemene Richtlijnen EnergieNed). Aansluiting op het openbare net voldoet aan de Netcode Elektriciteit van de Energiekamer. Indien de lokale netbeheerder in dit kader additionele eisen hanteert, dan dient de Aanbieder deze in acht te nemen. De plaatsing van de panelen moet zodanig uitgevoerd worden dat de beschaduwing minimaal is. Bouwkundige installatie conform de daartoe van toepassing zijnde eisen (onder andere richtlijn VROM) en volgens de VROM-richtlijn Zonnecollectoren en zonnepanelen, wanneer vergunningsvrij en wanneer omgevingsvergunning nodig? De Aanbieder beoordeelt het bestaande dak op voldoende draagkracht om het PV-systeem te plaatsen en geeft de Afnemer indien noodzakelijk advies om de dakbelasting van het PV-systeem door een constructeur te laten narekenen. Montage van de componenten volgt de montagevoorschriften van de desbetreffende fabrikant. De waterkerende functionaliteit van het dak zal door de installatie niet worden aangetast. De huidige afvoer van regenwater mag niet belemmerd worden door de plaatsing van het PVsysteem. De netaansluiting en de apparatuur voor het verwezenlijken van de netaansluiting dienen te voldoen aan alle wetgeving, technische voorschriften en aan de eisen van de lokale distributienetbeheerder. <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 7

8 Zonnepanelen De zonnepanelen zijn voorzien van een CE keurmerk. De zonnepanelen zijn voorzien van het Duitse TÜV-keurmerk of gelijkwaardig voor de kwaliteitsnormen IEC61215 (kristallijne modules), IEC61646 (amorfe modules) of IEC61648 (dunne film modules). NEN-EN-IEC :2007- Veiligheidskwalificatie van fotovoltaïsche (PV) modules Deel 1: Eisen voor constructie Vermogensgarantie van minimaal 90% na 10 jaar en minimaal 80% na 25 jaar. Aanbieder geeft aan welke productgaranties verstrekt worden en hoe eventuele garantieafhandeling plaatsvindt. Voorkeur voor productgarantie van minimaal 10 jaar. Maximale vermogenstolerantie van ±3% (voorkeur alleen positieve tolerantie). Omvormers De omvormers zijn voorzien van een CE keurmerk. De omvormers zijn gekeurd volgens: NEN-EN-IEC :2010- Veiligheid van vermogens-omzetters gebruikt in foto-elektrische vermogenssystemen - Deel 1: Algemene eisen IEC 61727: Photovoltaic (PV) systems - Characteristics of the utility interface of een vergelijkbare standaard. IEC62093 Balance-of-system components for photovoltaic systems design qualification natural environments Aanbieder geeft aan welke productgaranties verstrekt worden en hoe eventuele garantieafhandeling plaatsvindt. Voorkeur voor productgarantie van minimaal 10 jaar. Overige componenten De componenten zijn voorzien van een CE keurmerk. Voor de bekabeling op de gelijkspanningszijde zijn de volgende normen van toepassing: IEC , sectie DIN VDE Auswahl und Errichten von Kabel, Leitungen und Stromschienen. NEN-EN Elektrische leidingen - Gangbare beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand Het PV-systeem beschikt over een monitoringssysteem dat de beschikbare meetgegevens en instellingen van de omvormer(s) van het PV-systeem kan inlezen, opslaan en weergeven. De monitoringsapparatuur moet minimaal de volgende gegevens inlezen, opslaan en doorgeven: actuele, dagelijkse en totale elektriciteitsproductie. Het gebruikte materiaal van de metalen constructiedelen en bevestigingsmiddelen is niet onderhevig aan corrosie (aluminium, roestvast staal). Aanbieder geeft aan welke productgaranties verstrekt worden en hoe eventuele garantieafhandeling plaatsvindt. Voorkeur voor productgaranties van minimaal 10 jaar. <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 8

9 5. Selectie van Leverancier <<Naam organisatie>> let bij het beoordelen van de offertes met name op: Prijs/kwaliteit-verhouding van de aangeboden systemen Betrouwbaarheid van en garanties op de geleverde producten. Kwaliteit en vakmanschap van Leverancier Ontzorging van en service aan de medewerkers Inspanningen Aanbieder op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voorbeelden: fabrikant panelen is aangesloten bij PV-cycle of het project heeft een Social Return 1 Aanbieder wordt gevraagd informatie aan te leveren ten aanzien van bovenstaande punten. 1 Met Social Return bedoelt de gemeente de concrete sociale winst door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werkgelegenheid te bieden. <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 9

10 6. Offerte 6.1. Prijzen In de offerte dient de Aanbieder de systeemprijzen als volgt op te nemen: Prijzen voor de turn-key levering van vaste systeempakketten in de range van 1-2 kwp, 2-3 kwp en >3 kwp. Prijzen zowel exclusief, als inclusief BTW. Een opsplitsing van de Wp-prijs in hardware en in montagewerk. De Aanbieder wordt gestimuleerd om zowel prijzen af te geven voor Aziatische als Europese kwaliteitsmodules. De standaard leveringsomvang omvat de complete levering, installatie en het werkend opleveren van het zonne-energiesysteem bestaande uit dimensionering/engineering, PVmodules, omvormer(s), montagesysteem, bekabeling, meetsysteem, inclusief de netaansluiting en alle andere componenten die nodig zijn voor het goed en veilig en met een maximaal rendement functioneren van het systeem gedurende de technische levensduur. Voor alle specifieke componenten, oplossingen of werkzaamheden die niet in de standaard leveringsomvang zitten wordt de aanbieder gevraagd om zoveel als mogelijk vaste meerwerkprijzen op te geven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om meterkastaanpassingen. Aanbieders worden gevraagd of zij een laagste prijs garantie willen afgeven gedurende de geldigheidsperiode van de offerte: Indien Aanbieder tijdens de geldigheidsperiode van de offerte van Aanbieder in andere projecten met vergelijkbare systeemomvang, producten en voorwaarden, systemen tegen lagere prijzen aanbiedt, geldt deze lagere prijs ook voor de vanaf dat moment op basis van de offerte van Aanbieder in dit project aan te bieden systemen Te leveren documenten 1. Offerte, rechtsgeldig getekend 2. Offerteformulier, rechtsgeldig getekend 3. Leverings- en betalingsvoorwaarden 4. Technische gegevens a. PV-modules b. Omvormers c. Bekabeling, connectoren en schakelmateriaal d. Monitoringsysteem e. Bevestigingssysteem/materialen 5. Referenties 6. Overzicht van zon-pv gerelateerde omzet over de laatste 5 jaar 7. Overige additionele informatie ten behoeve van de onderbouwing van de invulling van de gunningscriteria <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 10

11 7. Voorwaarden en vrijwaring 7.1. Vrijwaring De Aanbieders kunnen geen rechten ontlenen aan deelname aan deze procedure. Deze procedure leidt niet tot enige verplichting voor <<naam organisatie>>. Dit document is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Desondanks kan <<naam organisatie>> niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in dit document of deze procedure Vertrouwelijkheid Alle informatie die Aanbieders in het kader van deze procedure verstrekt wordt dient als vertrouwelijk behandeld te worden Uitsluiting Als een Aanbieder niet voldoet aan de in dit document gestelde procedures, voorwaarden en/of tijdpad kan de Aanbieder uitgesloten worden van deelname Voorwaarden Door het uitbrengen van een aanbieding in het kader van deze procedure verklaart Aanbieder zich akkoord met de procedures en voorwaarden als gesteld in deze offerteaanvraag. Indien Aanbieder een of enkele voorwaarden zoals gesteld in deze offerteaanvraag niet accepteert dan dient Aanbieder dit expliciet aan te geven in de aanbieding. Dit zal meegenomen worden bij de beoordeling van de aanbieding. Suggesties voor verbetering van de kwaliteit van de aangeboden systemen, de leveringsprocedure en het project in het algemeen kunnen worden meegenomen in de beoordeling van de aanbieding. Eventuele kosten voor het maken van een aanbieding zijn voor Aanbieder. <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 11

12 Bijlage 1: offerteformulier bij offerteaanvraag voor de collectieve aanbieding van netgekoppelde fotovoltaïsche zonneenergiesystemen voor de Zon-Privé actie van <<naam organisatie>>, dd. <<datum>> Naam aanbieder: Straat, huisnummer: Postcode, Plaats: Naam contactpersoon: Functie: Telefoon: Aanbieder verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden en vrijwaring zoals beschreven in hoofdstuk 7 van de offerteaanvraag: Algemene eisen Akkoord met algemene eisen zoals verwoord in paragraaf 4.1 van offerte-aanvraag Capaciteit en personeel Service na oplevering bij storing en vervanging Referenties Extern installatiebedrijf Technische eisen Paraaf voor akkoord: Totaal aantal medewerkers: Waarvan aantal gekwalificeerde installateurs: Gegevens extern installatiebedrijf geleverd Leveringscapaciteit: Leveringscapaciteit: Toelichting op capaciteit en kwaliteit gegeven Informatie (inclusief responstijd) bijgevoegd Referentielijst en referenties met contactinfo bijgevoegd Aanbieder maakt gebruik van extern installatiebedrijf Externe installatiebedrijf verklaart zich akkoord met algemene eisen zoals verwoord in paragraaf 4.1 van offerte-aanvraag Aanbieder heeft informatie over dit externe installatiebedrijf bijgevoegd (contactgegevens, toelichting op capaciteit en kwaliteit installateurs, service en referenties indien van toepassing) n.v.t. / geleverd kwp/maand systemen/maand Ja/ nee ja/ nee n.v.t. / ja n.v.t. / ja Akkoord met technische eisen Paraaf voor akkoord: aan systeem en componenten zoals verwoord in paragraaf 4.2 van offerte-aanvraag systeem Systeemopbrengst kwh/kwp Berekening in bijlage: Systeemgaranties Systeemgarantie jaar Omschrijving systeemgarantie en garantieafhandeling bijgevoegd: zonnepanelen Certificering IEC Certificaten bijgevoegd Specificaties Module specificaties bijgevoegd Garanties en tolerantie Garantie modules jaar Vermogensgarantie % na 10 jaar Vermogensgarantie % na 25 jaar Vermogenstolerantie % (± of alleen +) Trackrecord+marktaandeel fabrikant bijgevoegd <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 12

13 Omvormers Certificering Certificaten bijgevoegd Specificaties Technische gegevens bijgevoegd Garanties Garantie omvormer(s) jaar Kosten verlengen garanties toegevoegd Overige componenten Bekabeling, connectoren en Technische gegevens bijgevoegd schakelmateriaal Productgarantie: jaar Monitoringsysteem Technische gegevens bijgevoegd Productgarantie: jaar Bevestigingssysteem/material Technische gegevens bijgevoegd en Productgarantie: jaar Extra Zie aspecten zoals beschreven in hoofdstuk 5. Kosten Extra informatie bijgevoegd. n.v.t. / ja Prijzen Prijzen zijn afgegeven voor systemen van 1-2 kwp, 2-3 kwp en >3 kwp. Prijzen zijn opgesplitst in hardware en montagewerk. Vaste meerwerkprijzen afgegeven Laagste prijsgarantie Laagste prijs garantie afgegeven ja / nee Opmerkingen Rechtsgeldige ondertekening door vertegenwoordiger van aanbieder Handtekening: Naam: Functie: Datum: Plaats: <<voettekst, bijvoorbeeld naam van het document, datum of versie>> 13

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Inleiding Sinds 1957 is Brusche Elektrotechniek niet meer weg te denken uit het elektrotechnisch landschap van Oost-Nederland. Al meer dan 56 jaar staan we aan

Nadere informatie

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 SKVOB e.o. 3 1.2 Aanleiding, doel en gewenst resultaat

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Opdrachtgever Gemeente Noordoostpolder Kenmerk NOP-WCS-14275 Status Definitief Datum 7 januari 2015 CPV code(s)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven Inhoud - Wie is MKB Collectieven? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 1 - De

Nadere informatie

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Aanbesteding ICT-werkplekken 2011-2012

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Aanbesteding ICT-werkplekken 2011-2012 Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Aanbesteding ICT-werkplekken 2011-2012 Colofon Titel: Ondertitel: Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, Aanbesteding ICT-werkplekken 2011-2012 Versie, datum:

Nadere informatie

Handreiking PV-privé. Zonnepanelen voor de medewerkers

Handreiking PV-privé. Zonnepanelen voor de medewerkers Handreiking PV-privé Zonnepanelen voor de medewerkers Vijfstappenplan PV-privé Meer dan 100 medewerkers van de gemeente Leeuwarden doen mee aan PV-privé. In april 2012 startte de gemeente deze zonnepanelenactie

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cloud Telecom

Algemene Voorwaarden Cloud Telecom Algemene Voorwaarden Cloud Telecom, versie 1.4 (juni 2012) gevestigd te Aalsmeer Index: Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Virble Telecom BV, versie 1.4 (juli 2013) gevestigd te Aalsmeer. Index: Hoofdstuk 1: Algemeen

Algemene Voorwaarden. Virble Telecom BV, versie 1.4 (juli 2013) gevestigd te Aalsmeer. Index: Hoofdstuk 1: Algemeen Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Virble Telecom BV Virble Telecom BV, versie 1.4 (juli 2013) gevestigd te Aalsmeer Index: Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tipcon

Algemene Voorwaarden Tipcon A. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1. Definities en begrippen 1. Tipcon: de vennootschap onder firma Tipcon v.o.f., gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Cruijgenstraat 26, 5469 BT Erp,

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL EasyKiosk computerzuilen AGREEMENT Versie 01-2015 EasyKiosk Computerzuilen Handelsweg 15 5527 AL Hapert Nederland Telefoon: +31 (0)497 36 95 01 Web: www.easykiosk.nl E-mail: info@easykiosk.nl

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Kenmerk LV-WCS-14101 / 962969 Status Definitief Datum 18 maart 2014

Nadere informatie

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 INFORMATIEMAP ECC voor Adviseurs Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl Copyright 2014 De inhoud van deze map mag niet worden overgenomen voor andere

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Emeni V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN DIENSTVERLENING

Emeni V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN DIENSTVERLENING A. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1. Definities en begrippen Emeni: de vennootschap onder firma Emeni, gevestigd aan de Krekelberg 82, 4708 KP Roosendaal (KvK-nummer 20089131), de gebruikster van deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie