Maastricht schakelt om

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maastricht schakelt om"

Transcriptie

1 Maastricht schakelt om Bidbook Duurzame Energiecentrale Limburg (DECL) Belvédère Maastricht exemplaar bestemd voor de pers

2

3 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Kandidaat gemeente Maastricht 3.1 Visie gemeente Maastricht op duurzame energievoorziening 3.2 Aanjaagfunctie gemeente Maastricht 3.3 Platform Energietransitie Maastricht: COOL Maastricht 3.4 Stakeholders 3.5 Financiële prikkels 3.6 Kennisoverdracht en uitstraling 4 Het bod: waarom Maastricht? 4.1 In de aanbieding 4.2 Eisen en randvoorwaarden 4.3 Wensenlijst 4.4 Kies voor Maastricht 5 Bod van de locatie-eigenaar Belvédère WOM 5.1 Visie op duurzame energie 5.2 In de aanbieding 5.3 Eisen en randvoorwaarden 5.4 Wensenlijst 5.5 Kies voor locatie Belvédère 6 Bod van de locatie-eigenaar Nazorg Limburg 6.1 Visie op duurzame energie 6.2 In de aanbieding 6.3 Eisen en randvoorwaarden 6.4 Wensenlijst 6.5 Kies voor locatie Nazorg Limburg 7 Het bod uitgewerkt per duurzame energietechniek 7.1 Zon 7.2 Wind 7.3 Water 7.4 Biomassa 7.5 Infocentrum 8 Maatschappelijke verankering 8.1 Verwachtingen richting gegadigde 8.2 Verantwoording 8.3 Afspraken over de afstemming 8.4 Overige opmerkingen 9 Colofon 10 Bijlagen 10.1 Overzicht van de locaties voor de DECL binnen Belvédère 10.2 Samenwerkingsovereenkomst Platform Energietransitie Maastricht 10.3 Cost drivers voor Duurzame energie exploitatie (PwC) Waar wij spreken over de DECL bedoelen wij de Duurzame Energie Centrale Limburg.

4 Voorwoord Voor u ligt het Bidbook Maastricht Schakelt Om: Duurzame Energiecentrale Limburg, Belvédère Maastricht. Het Bidbook geeft de visie van de gemeente Maastricht op duurzame energie in de stad, de organisatiekracht die binnen de stad gemobiliseerd is via het Platform Energietransitie Maastricht (kortweg: COOL Maastricht) en de mogelijkheden om de duurzame energiecentrale te koppelen aan lopende initiatieven in de stad. De gemeente sluit aan bij de Europese doelen die de regeringsleiders van de Europese lidstaten hebben vastgesteld. Unaniem is overeengekomen dat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 20% moet zijn afgenomen en dat 20% van de energiebehoefte uit schone en onuitputtelijke bronnen moet worden opgewekt. Maastricht gaat daarnaast nog een stapje verder door in 2015 een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie te willen zijn, en in 2030 een klimaatneutrale gemeente. Wij hebben de lat hoog gelegd en dat betekent dat wij alle zeilen bij moeten zetten om dat te realiseren. De gemeente kan die doelstelling niet alleen realiseren, daarvoor is brede maatschappelijke samenwerking nodig. Wij hebben daarom samen met vertegenwoordigers van industrie, bedrijven, onderwijs en bouwsector de handen ineen geslagen in Cool Maastricht, het Platform Energietransitie Maastricht. Samen gaan wij een bijdrage leveren aan het realiseren van duurzame energievoorzieningen. De bestaande initiatieven op het gebied van waterkracht, zon- en windenergie en biomassa zijn hoopgevend. Samen met de industrie onderzoeken wij op welke wijze de restwarmte opnieuw ingezet kan worden voor de verwarming van woningen en kantoren in de stad. Er lopen initiatieven voor de oprichting van een duurzaam warmtebedrijf Maastricht. De Duurzame Energiecentrale Limburg past in de lopende initiatieven in Maastricht en de organisatie om deze centrale te verwezenlijken in Maastricht staat al klaar. Persoonlijk merk ik dat er veranderingen op komst zijn en dat er een nieuwe frisse wind opsteekt. Meer en meer krijgt energie vroegtijdig in het planproces een prominente plaats, en worden coalities gevormd om lokale initiatieven te verwezenlijken. De vraag naar een duurzame samenleving zal de komende decennia pagina 4

5 flink toenemen. Niet alleen om klimaatverandering tegen te gaan, maar ook voor het betaalbaar houden van onze alsmaar stijgende energierekening en vanuit het perspectief van leveringszekerheid. Dit vraagt een nieuwe economische uitdaging op alle schaalniveaus. Deze uitdaging biedt ook nieuwe kansen voor technologische ontwikkelingen en werkgelegenheid. Het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en universiteiten moeten nog meer dan nu het geval is, allianties vormen om hun productieprocessen minder afhankelijk te laten zijn van olie of andere fossiele brandstoffen. Wij zetten er daarom op in de Duurzame Energiecentrale Limburg naar Maastricht te halen en na de realisatie verder door te ontwikkelen naar uitbreiding van die centrale en het ontwikkelen van meerdere soortgelijke centrales. brede educatieve waarde en garandeert een nationale en internationale voorbeeldfunctie van het project. Dit Bidbook geeft het kader aan mogelijkheden voor de realisatie van de duurzame energiecentrale in Maastricht. Wij hebben in korte tijd veel stakeholders gesproken en enthousiast gevonden voor deelname aan de DECL. Daardoor zijn er gunstige randvoorwaarden ontstaan voor de realisatie van de DECL in Maastricht. Het speelveld is breed, en het is aan u om als kandidaat voor de realisatie van de DECL in samenspraak met de gemeente Maastricht en de overige stakeholders te komen tot een afgewogen keuze van de vormen van energieopwekking, de participatie daarbij van stakeholders in Maastricht vorm te geven en de inbreng van de gemeente Maastricht te verzilveren. Maastricht is bovendien na Amsterdam de populairste plaats voor stedenbezoek. Ieder jaar opnieuw ontvangt Maastricht ongeveer 20 miljoen (internationale) bezoekers. Dat stelt Maastricht in staat enorme bekendheid te geven aan de Duurzame Energiecentrale. De DECL in Maastricht heeft daarom Ik vertrouw op een energieke en vooral duurzame samenwerking, en hoop u in Maastricht te mogen begroeten. Wim Hazeu Wethouder Milieu, Verkeer, Stadsbeheer en Monumenten pagina 5

6 3 Kandidaat gemeente Maastricht

7

8 Maastricht schakelt om! Maastricht: stad van cultuur, stad van gastvrijheid. Bakermat van de Euro en (inter-)nationale trekpleister voor vele miljoenen bezoekers per jaar. Maar Maastricht is meer Maastricht staat inmiddels in de top tien van de Lokale Duurzaamheidsmeter van alle Nederlandse gemeenten. Maastricht is een stad die energiebesparing hoog in het vaandel voert en zich tot doel heeft gesteld in 2030 energieneutraal te zijn en duurzame energievoorzieningen te bieden. Voor het realiseren van deze doelen zijn acties nodig. Zo moet de transitie worden gemaakt van een traditionele energievoorziening met gas en elektriciteit naar een duurzame energievoorziening met warmte en elektriciteit. En minstens zo belangrijk: opwekking van duurzame energie in de stad. Bij deze transitie is niet alleen de gemeente aan zet. Een dergelijke omschakeling is alleen mogelijk als alle partijen in Maastricht samenwerken: burgers, industrie, bedrijven en onderwijs. En daar is Maastricht klaar voor! De bereidheid tot samenwerking is vastgelegd in COOL Maastricht, het Platform Energietransitie Maastricht. Binnen dit platform werken alle stakeholders intensief samen aan de omschakeling naar een volledig duurzame energievoorziening in de stad. Ook de burgers schakelen om. Een meningspeiling onder de burgers van Maastricht toonde aan dat zij de toepassing van duurzame energie in de stad omarmen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de positieve houding tegenover de realisatie van windturbines op het bedrijventerrein Lanakerveld. Het Maastrichtse gemeentebestuur vindt binding van de Duurzame Energiecentrale Limburg met de stad erg belangrijk. Doel is namelijk niet alleen een centrale op een bedrijventerrein, maar vooral ook zichtbare duurzame energieopwekking die gedragen wordt door vele stakeholders in Maastricht. Daardoor krijgt de DECL ook een maatschappelijke context. Het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie in Maastricht kan een belangrijke rol spelen bij het communiceren over de DECL. Op die manier zou de centrale een voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor bewoners van de stad, maar ook voor de miljoenen bezoekers uit binnen- en buitenland en de tienduizenden jongeren die hier studeren. pagina 8

9 Maastricht, zoals we haar ook (leren) kennen: stad van kennis, stad van milieubewustzijn, stad van duurzame energie.

10 3.1 Visie gemeente Maastricht op duurzame energievoorziening 3.3 Platform Energietransitie Maastricht: COOL Maastricht De gemeente Maastricht zet stevig in op het energiebeleid in de stad. In de stadsvisie wordt duurzaamheid als speerpunt voor de toekomst genoemd. Een eerste uitwerking daarvan is de energienota: Maastricht steekt energie in het klimaat. Doelstellingen in deze nota zijn het realiseren van een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2015 en een klimaatneutrale stad in Grote ambities, die werden vastgelegd in de motie Klimaatneutrale gemeente 2030 en die alleen tot stand kunnen komen wanneer alle partijen in de gemeente intensief met elkaar samenwerken. Samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven heeft al gestalte gekregen in het Platform Energietransitie Maastricht: COOL Maastricht. Kijk voor meer informatie op Maastricht herbergt veel grote industrieën met restwarmte. En juist deze restwarmte kan in Maastricht goed benut worden. Een voorbeeld hiervan is het warmtenet met restwarmte van Sappi, waarop onder andere de gemeentelijke gebouwen en winkels in Mosae Forum zijn aangesloten. Er lopen studies om ook op andere plaatsen in Maastricht warmtenetten met restwarmte te realiseren. Coalities zijn erg belangrijk bij het verwezenlijken van de ambities van de gemeente en de bedrijven. Partijen hebben elkaar nodig om gezamenlijk tot projecten te komen. En daar ligt de kracht van Maastricht. Alle stakeholders in deze stad staan klaar voor samenwerking binnen de Duurzame Energiecentrale Limburg en zij hebben allemaal iets te bieden 3.2 Aanjaagfunctie gemeente Maastricht De gemeente Maastricht speelt een actieve rol bij de realisatie van de DECL. Zij stelt alles in het werk om de positieve houding van de in dit Bidbook genoemde stakeholders te verankeren. Zij maakt binnen de wettelijke kaders haast met het wijzigen van bestemmingsplannen, het verlenen van vergunningen, het regelen van transportmogelijkheden voor biomassa, het organiseren van burgerinitiatief, etc. Kortom, de gemeente Maastricht wil zoveel mogelijk meewerken aan een voorspoedige en snelle ontwikkeling van de DECL. Tijdens het symposium Maastricht steekt energie in het klimaat op 26 juni 2009 werd het Platform Energietransitie Maastricht officieel opgericht met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst (Paragraaf 10.2, bijlage 2). De deelnemende partijen willen hun actieve bijdrage leveren om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Dit platform bestaat uit veertien vertegenwoordigers van industrie, bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke instellingen en de bouwsector. Het platform wordt voorgezeten door wethouder Wim Hazeu. Doel van het platform is om zich samen met de gemeente Maastricht de komende jaren in te zetten voor een klimaatneutrale gemeente. Het platform gaat dit realiseren door de uitstoot van CO 2 zoveel mogelijk te verminderen met het treffen van energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie. Voor het verwezenlijken van dit doel is samenwerking tussen bedrijven en organisaties van cruciaal belang. De partners, verenigd in COOL Maastricht, zijn zich daar terdege van bewust en bundelen daarom hun krachten. Sterker nog, zij gaan ook andere organisaties, bedrijven en burgers inspireren tot het treffen van energiezuinige maatregelen. Energiebesparing en het opwekken van (lokale) duurzame energie dragen bij aan een vermindering van de CO 2 -uitstoot, meer leveringszekerheid, het betaalbaar houden van de energierekening en lagere woonlasten. Het Platform Energietransitie Maastricht brengt alle initiatieven die parallel lopen met de ontwikkeling van de Duurzame Energiecentrale Limburg bijeen. Het platform COOL Maastricht ondersteunt en stimuleert de vorming van nieuwe coalities voor de gezamenlijke realisatie van de DECL. In deze coalities horen initiatiefnemers van energieprojecten zoals windpark en waterkrachtcentrale, grondeigenaren, afnemers van elektriciteit en warmte, leveranciers van biomassa, vergunningverleners en partijen voor kennisoverdracht en uitstraling. Organisatorisch wordt de betrokkenheid van deze stakeholders binnen Maastricht ondersteund door gemeentelijke ambtenaren die daarvoor tijd ter beschikking hebben. pagina 10

11

12 3.4 Stakeholders Onderstaande partijen hebben aangegeven in gesprek te gaan met de kandidaten voor de realisatie van de DECL over mogelijke vormen van samenwerking: Initiatiefnemers Maastricht Gemeente Maastricht Belvédère WOM Eigenaren van de grond Belvédère WOM (biomassa) Nazorg Limburg (zon PV en biomassa) Gemeente Maastricht (windpark Lanakerveld) Rijkswaterstaat (waterkrachtcentrale) Eigenaren van gebouwen Gemeente Maastricht met daken van 40 basisscholen Ciba, onderdeel van BASF, met dakvlak afhankelijk van het draagvermogen van de daken Belvédère WOM met 150kWp PV op dakvlak op Sphinx terrein met SDE subsidie Universiteit Maastricht met m 2 dakvlak Afnemers van elektriciteit MOSA COOL Maastricht deelnemers Universiteit Maastricht bij joint venture van PV op daken van gebouwen Afnemers van warmte Eigen gebruik bij de centrale door droging van biomassa van het bedrijf Bowie tot biohoutskool Ciba, onderdeel van BASF Maastricht Warmtenet Belvédère Maastricht van Essent Warmte (o.a. gasexpansie Lage Frontenweg van X MW) Nieuw warmtenet Belvédère voor ontwikkelingen ten noorden van Lage Fronten Leveranciers van biomassa Biomassa van Bowie aan de Industrieweg in Maastricht (Bowie heeft netwerk van leveranciers) Productie van snelgroeiende biomassa op stortplaatsen in Zuid-Limburg, onder andere in Belvédère door Nazorg Limburg (eigenaar stortplaatsen in Zuid-Limburg totaal ca. X hectare, totaal X ton droge stof per jaar) Sappi Lanaken heeft X ton biomassa per jaar in de vorm van bast en houtzaagsel Attero (voormalig Essent Milieu) heeft X ton biomassa per jaar uit de compostfabriek Vergunningverlening Gemeente Maastricht Bouwvergunning Milieuvergunning Provincie Limburg Natura 2000 Milieuvergunning pagina 12

13 3.5 Financiële prikkels Vanwege vertrouwelijkheid niet opgenomen in dit openbaar exemplaar. 3.6 Kennisoverdracht en uitstraling Kennisoverdracht over de Duurzame Energiecentrale Limburg bevat een aantal structurele elementen die zorgen voor langdurige uitstraling en aanzetten tot duurzaam gedrag. De gemeente Maastricht maakt een documentaire over de bouw van de DECL; Alle onderdelen van de energiecentrale zijn te bezichtigen; De stad Maastricht trekt ca. 20 miljoen bezoekers per jaar. Daarmee is Maastricht na Amsterdam de meest bezochte stad in Nederland. Al deze bezoekers ontmoeten niet alleen de stad, maar ook de duurzame maatregelen daarbinnen; Belvédère WOM: in Infocentrum Belvédère komt een tentoonstelling over de DECL; Rederij Stiphout vaart met de Viersluizentocht langs alle energieprojecten in Belvédère. Jaarlijks nemen duizenden bezoekers deel aan deze Viersluizentocht; Georganiseerde fietstochten door de Lage Fronten en Belvédère leiden langs de projecten; Het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie verzorgt stads- en schoolrondleidingen die ook de duurzame energiecentrale aandoen; De gemeente Maastricht: PV op daken van de scholen; Universiteit Maastricht: PV op de daken van de gebouwen in Randwyck Hogeschool Zuyd: betrekken hoger onderwijs bij de ontwikkeling van het project door inzet van studentenbedrijf E-Grr, dat wordt gerund door studenten technische bedrijfskunde; ROC Citaverde koppelt de ontwikkeling van de DECL aan het nieuwe onderwijsprogramma duurzame technologische ontwikkeling. pagina 13

14 4 Het bod: waarom Maastricht?

15

16 pagina 16

17 Maastricht = Maastricht In alle bescheidenheid: in Maastricht gebeurt het! We staan niet voor niets op de 10 e plaats op de Lokale Duurzaamheidsmeter van alle Nederlandse gemeenten. In Maastricht zijn partijen gewend om samen te werken en projecten van de grond te tillen. Op duurzaamheidsgebied blijkt dit uit het Platform COOL Maastricht, waarbinnen stakeholders uit onderwijs, industrie, bedrijven en gemeente samenwerken aan de realisatie van projecten op het gebied van een duurzame energievoorziening. Met de oprichting van dit platform zijn de bereidheid en creativiteit van de Maastrichtse ondernemers, onderwijsorganisaties en gemeente uitgesproken en gebundeld. En dat is een belangrijke randvoorwaarde voor de organisatie van omvangrijke stedelijke projecten zoals de inpassing van de Duurzame Energiecentrale Limburg. Enkele partijen uit het platform deden al een aanbod aan de aanbieders van de DECL voor levering van reststromen, afname van energie, gunstige randvoorwaarden voor gronduitgifte, educatie etc. Dit aanbod wordt verderop in het Bidbook specifiek beschreven. Maastricht is uitstraling Maastricht is een stad met uitstraling. Maastricht staat voor cultuur, een internationale omgeving en gastvrijheid. Onderzoeken wijzen uit dat Maastricht na Amsterdam de populairste plaats is voor een stedenbezoek. Maastricht ontvangt ieder jaar circa 20 miljoen (internationale) bezoekers. Dat betekent grote nationale en internationale bekendheid van het project en de partners die het realiseerden. Om nog te zwijgen van de voorbeeldfunctie van de duurzame energiecentrale. 4.1 In de aanbieding Maastricht is sterk in het verbinden van initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan de constructies van Publiek Private Samenwerking (PPS) die werden afgesloten voor de bouw van het Céramique terrein, de ondertunneling van de A2, de ontwikkeling van Belvédère en de kandidatuur voor Culturele Hoofdstad Belangrijke voorbeelden die de organisatie- en realisatiekracht van Maastricht onmiskenbaar aantonen. Vanwege vertrouwelijkheid niet opgenomen in dit openbaar exemplaar. Er liggen al ver uitgewerkte initiatieven zoals het windpark Lanakerveld en twee waterkrachtcentrales bij Maastricht. De infrastructuur is aanwezig om elektriciteit in te voeren in het net. Ook een warmtenet is beschikbaar voor de afzet van warmte aan klein- en grootverbruikers. Factoren die de vestiging van de Duurzame Energiecentrale in Maastricht ongetwijfeld zullen vereenvoudigen. Maastricht is om De bevolking van Maastricht staat positief ten opzichte van duurzaamheid. Dat is onlangs nog eens gebleken uit een meningspeiling onder de bevolking over windenergie op het terrein bij Lanakerveld. Duurzaamheid is ook verweven in het denken en doen binnen de gemeentelijke organisatie. Dit blijkt onder andere uit de Stadsvisie Maastricht, waarin grote aandacht wordt besteed aan duurzaamheid. pagina 17

18 Leges De gemeente Maastricht heft leges conform de legesverordening van Maastricht. Voor de berekening van de bouwkosten die ten grondslag liggen aan de te heffen leges, wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de installaties ten dienste van het gebouw en anderzijds de installaties ten behoeve van de opwekking van duurzame energie. De kosten die betrekking hebben op de installaties die voorzien in de primaire opwekking van duurzame energie worden bij de berekening van de bouwleges buiten beschouwing gelaten. Onder voornoemde installaties wordt o.a. verstaan: (stoom-)turbine, generator, transformator, condensor, pompen, bijbehorend leidingwerk. Bestemmingsplan Bereidheid tot aanpassen bestemming van de grond. Lanakerveld krijgt de bestemming Lichte bedrijven. Windturbines kunnen worden gerealiseerd aan de rand van het bedrijventerrein Lanakerveld, zodat de wieken deels over het agrarische gebied Zouwdal komen. Er is dan minder gronduitgifte nodig voor de realisatie van de windturbines. Grondprijzen Vanwege vertrouwelijkheid niet opgenomen in dit openbaar exemplaar. 4.2 Eisen en randvoorwaarden Eisen en randvoorwaarden zijn verwerkt in de paragrafen in hoofdstuk 7 waar zij per techniek nader worden uitgewerkt. De gemeente Maastricht legt geen begrenzing van de projectduur op. De gemeente Maastricht is bereid een recht van opstal en recht van erfdienstbaarheid te verlenen. 4.3 Wensenlijst Het is de wens van de gemeente Maastricht om de waterkrachtcentrales in de Duurzame Energiecentrale Limburg op te nemen. De productie van elektriciteit via de waterkrachtcentrale is asynchroon met die van zon en wind, en vrij constant in de tijd. Daarmee worden pieken in de elektriciteitsproductie vermeden, en is de equivalente basisproductie van elektriciteit minimaal gelijk aan de energiebehoefte van woningen. 4.4 Kies voor Maastricht Wij nodigen alle kandidaten uit om met de gemeente Maastricht, de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Belvédère en het Platform Energietransitie COOL Maastricht contact op te nemen en het enthousiasme, de daadkracht en de organisatiekracht binnen Maastricht te ervaren. Wij gaan verder dan één Duurzame Energiecentrale. Wij willen deze centrale inzetten om verder te kijken en uiteindelijk te komen tot een duurzame energievoorziening in Maastricht met meerdere duurzame energiecentrales. Wij nodigen u graag uit daarover mee te denken en de Maastrichtse kansen te benutten. Stakeholders zijn al verenigd en staan klaar om verdere initiatieven te omarmen en samen met u uit te werken. Duurzaamheid en het organiseren daarvan zit in de genen van Maastricht. Wij rekenen erop dat u dit in de komende tijd mag ervaren. En dat u samen met ons omschakelt. pagina 18

19 De ondernemers op de bedrijventerreinen zien de Duurzame Energiecentrale Limburg graag komen. Sonja Demandt Parkmanager Maastricht

20 5 Bod van de locatie-eigenaar Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij

21 pagina 21

22 De Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) ontwikkelt de Noordwest-entree van Maastricht. Het betreft de herstructurering van een gebied van 280 hectare (en is daarmee het grootste stedelijke herstructureringsgebied van Nederland) tot een hoogwaardig stedelijk gebied met bijzondere aandacht voor duurzaamheid. Belvédère WOM bezit het grootste deel van de niet-bebouwde grond in Belvédère. 5.1 Visie op duurzame energie Voor de eerste fase van de ontwikkeling van Belvédère is een energievisie geschreven. De resultaten daarvan worden nu in de praktijk uitgewerkt in projecten met restwarmtelevering van Sappi en photovoltaïsche zonnestroom op de daken van woningen. Aan een deel van de woningen wordt ook koude geleverd. Met deze uitwerking laat Belvédère WOM zien dat het duurzaamheid integraal in de gebiedsontwikkeling verweeft. In de volgende fasen van de ontwikkeling van Belvédère wordt die lijn voortgezet. Daarbij kan de Duurzame Energiecentrale Limburg (DECL) een rol spelen. Belvédère WOM profileert de herstructurering nadrukkelijk als duurzaam en energiezuinig. De DECL past perfect in deze visie en de uitvoering daarvan. 5.2 In de aanbieding Vanwege vertrouwelijkheid niet opgenomen in dit openbaar exemplaar. 5.4 Wensenlijst Belvédère WOM wil met de Duurzame Energiecentrale de nieuwe wijk stadsbreed op de kaart zetten. Belvédère WOM en de DECL trekken samen op in de profilering van de wijk en de centrale. 5.5 Kies voor locatie Belvédère In Belvédère is voldoende ruimte aanwezig om de Duurzame Energiecentrale Limburg te realiseren. Wij bieden de volgende locaties: Terrein nabij Belvédère-berg en Bowie: biomassa (enkele delen van dit gebied zijn archeologisch attentiegebied); Dakvlak in Belvédère Maastricht: zon PV op scholen, woningen, Timmerfabriek en Informatiecentrum; Infocentrum Belvédère is tevens informatiecentrum DECL. De welstandseisen voor de terreinen naast Belvédère-berg en Bowie zijn B1 (vergelijkbaar met de huidige bebouwing). Op de tekening van pagina 35 zijn de locaties aangegeven. 5.3 Eisen en randvoorwaarden Eisen en randvoorwaarden zijn verwerkt in de paragrafen in hoofdstuk 7, waar ze per techniek nader worden uitgewerkt. Gronden worden niet uitgegeven op de voorkeurstracés van de toekomstige ontsluitingsweg. pagina 22

23 Belvédère is de plek waar de Duurzame Energiecentrale Limburg kan komen. En wat ons betreft zal komen. Martin Huijnen Directie Belvédère WOM

24 6 Bod van de locatie-eigenaar Nazorg Limburg

25 pagina 25

26 Nazorg Limburg is eigenaar van 20 hectare grond op de stortplaats in het noorden van Belvédère. Nazorg Limburg beheert de stortplaats. 6.1 Visie op duurzame energie 6.4 Wensenlijst Nazorg Limburg zoekt speciale (duurzame) toepassingen voor de gronden op de stortplaats. Die gronden kunnen voor speciale doelen worden gebruikt. Opties zouden kunnen zijn het telen van snelgroeiende biomassa, bijvoorbeeld olifantsgras en wilgentenen, het plaatsen van zonnecellen of een combinatie van beide. 6.2 In de aanbieding Vanwege vertrouwelijkheid niet opgenomen in dit openbaar exemplaar. 6.3 Eisen en randvoorwaarden Het is de wens van Nazorg Limburg om gezamenlijk met de exploitant van de biomassacentrale snelgroeiend biomassa op te werken tot bruikbare biomassa voor de centrale en hoogwaardige biomassa te produceren als product dat kan worden afgezet in de markt. Het bedrijf Bowie kan en wil een rol spelen bij het afzetten van de biomassa, bijvoorbeeld in de vorm van biohoutskool. 6.5 Kies voor locatie Nazorg Limburg Op de stortplaats is veel ruimte beschikbaar voor een zonne-energiecentrale. Het terrein bestaat uit 20 hectare en ligt hoger dan de stad. De zonne-energiecentrale is vanuit veel plaatsen in de stad zichtbaar. Het telen van snelgroeiend biomassa op de stortplaats is bovendien een milieuvriendelijke aanwending van de stortplaats, en geeft uitstraling aan het biomassaproject van de DECL. Bij het gebruik van de grond moet rekening worden gehouden met het feit dat de toplaag op de stortplaats bestaat uit 1 meter schone grond. Nazorg Limburg legt geen begrenzing van de projectduur op. Nazorg Limburg is bereid een recht van opstal en recht van erfdienstbaarheid te verlenen. pagina 26

27 Wij leveren graag biomassa uit de regio Maastricht, voor de regio Maastricht. John van Haeff Attero

28 7 Het bod uitgewerkt per duurzame energietechniek

29 pagina 29

30 7.1 Zon Zon PV is de meest zichtbare optie die grote uitstraling geeft aan de DECL. Daarom biedt de gemeente Maastricht diverse mogelijkheden voor het plaatsen van de zonnecellen: geclusterd, gedifferentieerd of een combinatie daarvan. Zie voor de locaties de artist s impression in paragraaf 10.1 (bijlage 1). Geclusterde PV De mogelijkheid om geclusterd PV te realiseren is aanwezig op de voormalige stortplaats van Maastricht. Deze heuvel is zichtbaar vanaf Maastricht en geeft daarom grote uitstraling aan de Duurzame Energiecentrale Limburg. Nazorg Limburg is eigenaar van 20 hectare grond die tegen een erfpacht van 0,60/m 2 per jaar beschikbaar is. PV op de stortplaats is zichtbaar vanuit de stad Maastricht. Er is ruim voldoende ruimte beschikbaar voor de volledige zonnecentrale. Gedifferentieerde PV Door PV de stad in te brengen wordt het educatieve aspect van de DECL benadrukt. De gemeente Maastricht biedt daarom de volgende mogelijkheden om PV dicht bij de bevolking van de stad te brengen: PV op daken van fabrieken van Ciba, onderdeel van BASF.; Transparante PV op daken van de Timmerfabriek of Infocentrum Belvédère; PV op daken van de woningen op het Sphinxterrein of het terrein Nutsbedrijven. SDE subsidie is al verkregen voor 150 kwp PV op daken van woningen op het Sphinxterrein in Belvédère; PV op gemeentelijke scholen (40 scholen maal gemiddeld m2 dakvlak biedt voldoende voor de centrale); Universiteit Maastricht ( m 2 dakvlak). De Universiteit Maastricht stelt het dakvlak kostenneutraal ter beschikking. De universiteit is aanbestedingsplichtig voor de inkoop van elektriciteit. De universiteit staat open voor het uitwerken van de vorming van een joint venture (inbreng kapitaal in de vorm van dakvlak), waardoor het mogelijk wordt de stroom (mede) zelf te produceren en af te nemen. Locatie Voor de locaties op Belvédère geldt het volgende: Voor zover de zonne-energiecentrale binnen de bestemming Handel en industrie van het Uitbreidingsplan in hoofdzaken Maastricht uit 1953 wordt gerealiseerd en voldoet aan de voorschriften op grond waarvan geldt dat bouwwerken maximaal 15 meter hoog mogen zijn en de bebouwingsdichtheid max. 80% mag bedragen, past deze binnen het vigerende bestemmingsplan en is een planologische procedure niet noodzakelijk. Coalities Mogelijke coalities zijn: Gegadigde voor de levering van de cellen en ondersteuning bij verkennen mogelijkheden geschikt dakvlak (Energiebau Maastricht); Belvédère WOM dakvlak op de Timmerfabriek en nieuwe woningen op de terreinen van Sphinx en Nutsbedrijven; Ciba Maastricht, onderdeel van BASF, voor PV op daken met voldoende draagvermogen; Gemeente Maastricht eigenaar 40 basisscholen (dakvlak m 2 ); Universiteit Maastricht (ter beschikking stellen van dakvlak van gebouwen met m 2 dakvlak en eventueel uitwerken van de vorming van een joint venture); Infocentrum voor kennisoverdracht en educatie (geringe, maar educatieve hoeveelheid zonnestroom); COOL Maastricht; Burgerparticipatie. Een combinatie van mogelijkheden kan uiteraard ook. pagina 30

31 7.2 Wind Het bedrijventerrein Lanakerveld is in beeld voor deze optie. Daar kunnen de benodigde windturbines worden geplaatst en is een lijnopstelling van turbines mogelijk. Een landschappelijke inpassingsstudie is verricht. Aan Belgische zijde staan al vier windturbines. Het is zelfs mogelijk en gewenst om in internationale samenwerking de bestaande Belgische windturbines enerzijds en de beoogde Maastrichtse windturbines anderzijds in een volledig raster te realiseren. Zie voor de locatie de artist s impression in paragraaf 10.1 (bijlage 1). Windturbines worden ten noorden van Belvédère in een carré geplaatst met de vier molens aan de Belgische zijde. Er is voldoende ruimte op het terrein Lanakerveld. De windturbines kunnen aan de rand van het bedrijventerrein tegen het agrarisch gebied worden geplaatst. Dat vermindert de benodigde gronduitgifte op het bedrijventerrein. De windturbines zijn via een speciale weg te bereiken voor onderhoud en bezichtiging. Voor de realisatie van het windmolenpark is al het nodige voorwerk verricht: In een recent uitgevoerde peiling onder de bevolking van Maastricht is gebleken dat de bevolking positief staat tegenover uitbreiding van het windmolenpark aan de westzijde van de stad tegen de grens met België; Er is een positief preadvies van de landelijke Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW); Er is een positief preadvies van de Luchtverkeersleiders Nederland (LVNL); Er is een positief welstandsadvies van de Welstands- En Monumentencommissie. Coalities Mogelijke coalities zijn: Gemeente als vergunningverlener; Gemeente als eigenaar van de grond op Lanakerveld; Afnemers van stroom (MOSA, mits goede prijs); COOL Maastricht; Burgerparticipatie. pagina 31

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Sectorakkoord Energie 2008-2020 Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Definitieve versie 28 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDTEKST

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei energie in beweging VNPI ondernemers voor een duurzame economie

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal EINDRAPPORTAGE Marktverkenning Duurzame Energie Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M. Maris BECO Groep Mw. M. Baurdoux BECO

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie