Inzicht in de beveiligingssector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inzicht in de beveiligingssector"

Transcriptie

1 Inzicht in de beveiligingssector Position Paper ir. Carolien van der Graaff drs. Carla Melchior Zoetermeer, oktober 2005

2 Dit onderzoek is gefinancierd door het Verbond van Beveiligingsorganisaties (VvBO). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM bv. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van EIM bv. EIM bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with EIM bv. Quoting numbers or text in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of EIM bv. EIM bv does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections. 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Doelstelling, vraagstelling en onderzoeksaanpak 7 3 Omzet in de beveiligingsbranche De omzet in de beveiligingsbranche De toekomstverwachting voor de omzet en het nettoresultaat 10 4 Werkgelegenheid in de beveiligingsbranche Werkgelegenheid in de branche De toekomstverwachting voor de werkgelegenheid 14 3

4

5 1 Inleiding VvBO is een jonge organisatie met gevestigde Op 1 april 2004 is het Verbond van BeveiligingsOrganisaties (VvBO) opgericht. Het verbond is een samenwerkingsverband van: leden 1 De Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB); 2 De Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland (VEBON); 3 Uneto-VNI (Vakgroep Beveiliging); 4 De Vereniging van Europese Beveiligingsbedrijven (VEB), en 5 De Nederlandse Hekwerk Industrie (NHI). In bijlage I is een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van deze organisaties opgenomen. VvBO heeft tot doel de belangen van de leden te vertegenwoordigen, voor zover deze specifiek betrekking hebben op de beveiligingssector in Nederland op het gebied van de voor de sector relevante nationale en Europese wet- en regelgeving en de publiekprivate aanpak van de beveiligingsproblematiek (bron: statuten VvBO). VvBO wenst inzicht in de economische kenmerken van de sector en eenduidigheid in informatie Door een eenduidig geluid en een stevige lobby wil VvBO zich presenteren als onmisbare en belangrijke partner in de veiligheidszorg. Om zich als beveiligingssector goed te kunnen profileren vindt VvBO het belangrijk een goed beeld te hebben van de activiteiten van haar leden en van de omvang van de markt. Om aan de doelstelling invulling te geven wil VvBO meer inzicht in deze belangrijkste structuurkenmerken van de beveiligingssector (i.c. die onderdelen daarvan die worden gedragen door de leden van VvBO). Hiertoe rekent VvBO onder meer de volgende kennis: 1 De omzet van de sector (hoofdstuk 2), en 2 De werkgelegenheid in de sector (hoofdstuk 3. Het gaat hierbij om financieel-economische informatie, die bij voorkeur wordt ontleend aan de (administratie van de) bedrijven die lid zijn van de bij VvBO aangesloten ondernemingen. Het uiteindelijke doel is volgend jaar te komen tot een bedrijfsmonitorsysteem. Onderzoek uitgevoerd door EIM EIM heeft voor VvBO een onderzoek naar het gevraagde uitgevoerd. Hiervoor heeft zij een bedrijfsmonitor in de vorm van een internetenquête uitgezet onder alle aangesloten bedrijven van de organisaties die lid zijn van VvBO. In dit position paper zijn de uitkomsten voor de totale beveiligingsbranche opgenomen. Voor het onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld. Hierin hebben zitting: Mevrouw Dr. M.J. Maters (VPB); De heer J.A. Leijendekkers(VEBON); De heer J. de Jong (Uneto-VNI); De heer R. van der Poel (VEB), en De heer E. Schoemaker (algemeen secretaris VvBO). EIM is de begeleidingscommissie erkentelijk voor hun betrokkenheid, informatie en kritische opmerkingen bij de totstandkoming van dit position paper. Leeswijzer In dit paper wordt achtereenvolgens beschreven: De onderzoeksaanpak; De responsverantwoording; 5

6 6 De omzet in de branche; De verwachtingen van ondernemers in de branche ten aanzien van de omzet en het nettoresultaat; De werkgelegenheid in de branche, en De verwachtingen van ondernemers in de branche ten aanzien van de werkgelegenheid.

7 2 Doelstelling, vraagstelling en onderzoeksaanpak Inzicht in enkele belangrijke structuurkenmerken van de sector is doel van het onderzoek Doel- en vraagstelling Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de belangrijkste financieeleconomische structuurkenmerken en verwachtingen in en voor de beveiligingssector. De centrale vraag die geformuleerd is voor het onderzoek heeft betrekking op de financieel-economische betekenis van de beveiligingssector en luidt als volgt: Wat zijn de actuele cijfers voor de beveiligingssector wat betreft de omvang en samenstelling van het personeelsbestand, hoogte en samenstelling van de omzet en de ontwikkelingen en de verwachtingen ten aanzien van de hiervoor genoemde kenmerken? De onderzoeksaanpak Om informatie te verkrijgen over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid in de beveiligingsbranche en de omzet is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Het zwaartepunt van het onderzoek betreft een integrale internetenquête onder de leden van de bij VvBO aangesloten verenigingen. Deze beveiligingsbedrijven vormen een goede afspiegeling van de verschillende disciplines binnen de sector. Voor de aanschrijving van de bedrijven is gebruik gemaakt van de adressenbestanden van de verschillende brancheorganisaties. Het bestand is geschoond en waar nodig aangevuld met relevante adressen. Omdat ondernemingen bij meerdere sectororganisaties aangesloten kunnen zijn, zijn deze adressenbestanden met elkaar vergeleken en dubbele adressen verwijderd. Naar alle 925 leden van de bij VvBO aangesloten verenigingen is door VvBO via de een vooraankondiging gestuurd. Dit was wenselijk in verband met de vertrouwelijke aard van de op te vragen informatie en ervaringen uit het verleden. Vervolgens zijn de gewenste kwantitatieve gegevens verzameld via een internetenquête. Bij de internetenquête hebben de bedrijven op een aparte beveiligde internetsite zelf hun gegevens doorgegeven. Omdat de respons in eerste instantie achter bleef bij de verwachting is een tweede verkorte internetenquête verstuurd en zijn enkele (grotere) bedrijven persoonlijk gebeld. De via deze enquêtes verkregen informatie is verder verrijkt met informatie uit eerder uitgevoerde onderzoeken voor VPB, VEBON en UNETO-VNI. Respons Van de 925 bedrijven hebben 210 de internetenquête ingevuld. Door gebruik te maken van onderzoeken die bij de afzonderlijke leden van VvBO in 2004 hebben plaatsgevonden, zijn de omzetgegevens en werkgelegenheidscijfers aangevuld met informatie uit 137 extra bedrijven. Deze bedrijven kwamen niet voor in het aantal van 210 bedrijven die dit jaar aan het onderzoek hebben meegewerkt. Dit betekent dat deze eerste VvBOenquête een gecombineerde respons heeft gehad van 38%. Deze respons is representatief voor de totale beveiligingsbranche. Verdeeld naar de leden van VvBO is het responsoverzicht als volgt: 7

8 Tabel 1 De respons naar de leden van de VvBO (in aantallen, respons in %) VEBON UNETO-VNI VEB VPB NHI VvBO totaal Internetenquête Verrijking Totale respons in aantallen Aantal uitgestuurde enquêtes Gecombineerde respons 69% 49% 22% 41% 12% 38% Bron: EIM, 2005 Berekening omzet- en werkgelegenheidcijfers Aan de hand van de informatie van deze 347 bedrijven zijn omzet- en werkgelegenheidscijfers voor de beveiligingsbranche als geheel berekend. Door gebruik te maken van de informatie uit eerdere onderzoeken en de aanvullende belactie, lag de respons onder de grotere bedrijven, 50 of meer fte op het gebied van beveiliging, hoog. Voor de grote bedrijven die desondanks nog ontbraken in de dataset is gebruik gemaakt van een inschatting van de leden van de begeleidingscommissie om zo tot de totale omzet en werkgelegenheid voor de grote bedrijven in de beveiligingsbranche te komen. Voor de kleine en middelgrote bedrijven zijn de gemiddelde omzet en werkgelegenheid van de bedrijven waarvan gegevens bekend waren, als uitgangspunt genomen voor de overige bedrijven in die grootteklasse met vergelijkbare activiteiten. Het aantal bedrijven in de beveiligingsbranche is berekend met behulp van de ledenlijsten van de verschillende lidverenigingen, de DMCD-database van MarkSelect, het aantal in Nederland bestaande Borg-certificaten en overige NCP-erkenningen en het Politie Keurmerk Veilig Wonen. De uitkomsten van het onderzoek zijn weergegeven in voorliggende publicatie. De verkregen informatie is uitgesplitst naar de volgende vier te onderscheiden beveiligingsgebieden: 1 Bewaking; 2 Brandveiligheid; 3 Elektronische en/of bouwkundige beveiliging, en 4 Overige niet beveiligingsactiviteiten. Onder deze onderscheiden gebieden vallen: Bewaking: bedrijven die zich bezig houden met het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen (inclusief werkzaamheden van onderzoeksbureaus); Componenten: bedrijven of in sommige gevallen delen van bedrijven die zich bezig houden met productie en verkoop voor de Nederlandse markt. Export en research & development zijn niet in de cijfers opgenomen. Installatie: bedrijven (of delen van bedrijven) die zich bezig houden met installatie en onderhoud van beveiligingsinstallaties (brand, elektronische en/of bouwkundige beveiliging) (inclusief levering van de bijbehorende componenten en direct aan installatie gerelateerd advies etc.) In bijlage II is een uitgebreid overzicht opgenomen van de activiteiten die onder deze onderscheiden beveiligingsgebieden vallen. 8

9 3 Omzet in de beveiligingsbranche 3.1 De omzet in de beveiligingsbranche De totale brancheomzet in 2004 is circa 2,4 miljard euro In tabel 2 is de omzet over 2004 in de beveiligingsbranche weergegeven. Tabel 2 De omzet in de beveiligingsbranche in 2004 (in euro s, x 1.000) 1 Bedrijfsgrootte Bewaking Componenten Installatie Totale branche 0-9 personen personen > personen Totaal Bron: EIM, De omzet voor de totale branche is vanwege onderlinge leveringen niet gelijk aan de optelling van de deelbranches. Sommige componentenleveranciers voeren ook installatiewerkzaamheden uit. Hiervoor hebben we deels kunnen corrigeren, echter het betreft slechts een relatief kleine overlap. De hekwerkenbedrijven zijn bij installatie opgenomen, inclusief de productie van hekwerken. De grote slotenfabrikanten komen niet voor in het ledenbestand. Deze groep ontbreekt dan ook in deze cijfers. 9

10 3.2 De toekomstverwachting voor de omzet en het nettoresultaat De respondenten zijn gevraagd naar de ontwikkeling van de omzet in Circa 60% van alle responderende bedrijven verwacht het goed gedaan te hebben in In alle gebieden verwachten de meesten een toename van de omzet. Figuur 1 geeft van de bedrijven die aangegeven hebben een toe- of afname te verwachten een overzicht. Figuur 1 Ontwikkeling van de omzet in 2004 (in % van de respondenten waar de omzet is toe- of afgenomen) omzet totaal bewaking brandveiligheid elektronische/bouwkundige beveiliging overige nietbeveiligingsactiviteiten afname toename geen verandering Bron: EIM, 2005 Ook is gevraagd naar de verwachtingen die de bedrijven hebben ten aanzien van de omzetontwikkeling voor De verwachting is dat 2005 een nog beter jaar wordt vergeleken met Voor 2005 wordt door 60% van de beveiligingsbedrijven in het onderzoek een toename van de omzet verwacht. Vooral in de bewaking. Deze verwachting is weergegeven in figuur 2. 10

11 Figuur 2 De verwachte ontwikkeling van de omzet in 2005 (in % van de respondenten dat een toe- of afname verwacht) omzet totaal bewaking brandveiligheid elektronische/bouwkundige beveiliging overige nietbeveiligingsactiviteiten afname toename geen verandering Bron: EIM, 2005 Tenslotte is gevraagd naar de winstverwachting. Iets meer dan de helft van de respondenten verwacht zowel voor 2004 als ook voor 2005 een stijging van het nettoresultaat, al zijn de respondenten voor het jaar 2005 iets gematigder positief dan voor 2004 (zie figuur 3). Figuur 3 De winstverwachting van de brancheomzet in 2004 en 2005 (in % van de respondenten dat een toe- of afname verwacht) 23 Totale branche Totale branche afname toename geen verandering Bron: EIM,

12

13 4 Werkgelegenheid in de beveiligingsbranche 4.1 Werkgelegenheid in de branche De totale werkgelegenheid in de branche (2004) is fte In tabel 3 is de werkgelegenheid in fulltime equivalenten (fte s) voor 2004 in de beveiligingsbranche weergegeven. Tabel 3 De werkgelegenheid in de beveiligingsbranche in 2004 (in fte s) 1 Bedrijfsgrootte Bewaking Componenten Installatie Totale branche 0-9 personen personen > personen Totaal Bron: EIM, Sommige componentenleveranciers voeren ook installatiewerkzaamheden uit. Hiervoor hebben we deels kunnen corrigeren, echter het betreft slechts een relatief kleine overlap. De hekwerkenbedrijven zijn bij installatie opgenomen, inclusief de productie van hekwerken. De grote slotenfabrikanten komen niet voor in het ledenbestand. Deze groep ontbreekt dan ook in deze cijfers. 13

14 4.2 De toekomstverwachting voor de werkgelegenheid De respondenten zijn gevraagd naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid in 2004 ten opzichte van Figuur 4 geeft hiervan een overzicht. Figuur 4 De ontwikkeling van de werkgelegenheid in 2004 (in % van de respondenten waar het personeel is toe- of afgenomen) werkgelegenheid totaal bewaking brandveiligheid elektronische/bouwkundige beveiliging overige nietbeveiligingsactiviteiten afname toename geen verandering Bron: EIM, 2005 Bij bewaking valt op dat, ondanks een verwachte toename van de omzet, er geen stijging van de werkgelegenheid wordt verwacht. Een van de redenen die hiervoor door de respondenten wordt gegeven is dat de omzetstijging vooral wordt veroorzaakt door de convergentie in de markt, waardoor de vraag naar onder meer digitale videoobservatiesystemen zal toenemen en niet in menskracht. Hierdoor zal naar verwachting wel de omzet stijgen, maar niet de werkgelegenheid. 14

15 Bijlage I De leden van het Verbond van Beveiligings- Organisties (VvBO) Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB). De Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) is het platform van bedrijven die zich richten op beveiliging en beheersing van risico s met betrekking tot personen, objecten en bedrijfsvoering. Ruim 90 procent van de beveiligingsmedewerkers in ons land is in dienst van een bij VPB aangesloten beveiligingsbedrijf. Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland (VEBON). De vereniging VEBON is een ondernemersvereniging met 110 leden, alle gespecialiseerde bedrijven met oplossingen voor vele brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken. De vereniging tracht naar beste kunnen de algemene, economische, commerciële en strategische belangen van haar leden te behartigen. De Nederlandse brancheorganisatie is gelieerd aan de Europese organisaties: Euralarm, Eurofeu en Efsac. Vereniging Uneto-VNI (Vakgroep Beveiliging). De Vakgroep Beveiliging is het landelijk georganiseerd verband van leden, die bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op het gebied van advies, ontwerp, installeren, modificeren, onderhoud, reparatie, beheer en/of bedrijfsvaardig opleveren van beveiligingsystemen ten behoeve van woningen, industrie, utiliteit en openbare ruimte ter voorkoming van criminaliteit en calamiteiten. De vakgroep met 375 leden behoort tot de Hoofdvakgroep Installatie van Uneto-VNI, de ondernemersvereniging voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Vereniging van Europese Beveiligingsbedrijven (VEB). De Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven ijvert al ruim zestien jaar voor de belangen van de beveiligingsinstallateurs. Zij vertegenwoordigt haar ruim 400 leden in het overleg met andere partijen binnen de veiligheidszorg. VEB ziet het als missie om zodanig invloed uit te oefenen op de regelgeving, dat het werk van onder andere beveiligingsinstallateurs, productleveranciers en particuliere alarmcentrales optimaal tot zijn recht kan komen. Nederlandse Hekwerk Industrie (NHI). De Nederlandse Hekwerk Industrie is de brancheorganisatie van ondernemers in de hekwerkbranche. NHI is in 2002 opgericht met als doel de kwaliteit en veiligheid van hekken en vooral poorten naar de markt toe te garanderen en de aansprakelijkheid voor de eigenaar/gebruiker en de leverancier van een poort zo veel mogelijk te verkleinen. De Nederlandse brancheorganisatie is gelieerd aan de Europese hekwerk brancheorganisatie EPPA. 15

16 Bijlage II Onderscheiden bedrijfsactiviteiten Bewaking Manbewaking en surveillance (incl. PAC-abonnementen) Geld- en waardetransport Objectbeveiliging (Eigen) Particuliere Alarmcentrale (PAC) Onderzoeks-, recherche- en adviesbureau Brandveiligheid Detectie - Branddetectiecomponenten - Branddetectie-installaties - Huisrookmelders - Ontruimingsalarminstallaties Repressie - Sprinkler - Kleine blusmiddelen - Blusinstallaties (speciale) - Rookbeheersing Elektronische en/of bouwkundige beveiliging Elektronische - Inbraak- of overvalbeveiliging componenten - Inbraak- of overvalbeveiligingsinstallaties (incl. onderhoud, etc.) - Elektronische toegang componenten - Elektronische toegang installatie - CCTV-componenten - CCTV-installaties - Mobiele beveiliging (tracking & tracing) - Buitenbeveiliging Bouwkundig - Voorzieningen in en aan het pand (sloten, compartimentering, etc.) - Voorzieningen buiten het pand (hekwerken, slagbomen, etc.) Overige niet-beveiligingsactiviteiten Brandwerende doorvoeringen Zorginstallaties Zorgcomponenten Opleidingen (op het gebied van (brand)beveiliging) Overige elektronische installatiewerkzaamheden Overige elektronische componenten Anders 16

17 Bijlage III Relevante adressen Vereniging van Particuliere BeveiligingsOrganisaties (VvBO) Boerhaavelaan 40 Postbus AD Zoetermeer Telefoon: Telefax: Internet: Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland (VEBON) Boerhaavelaan 40 Postbus AD Zoetermeer Telefoon Telefax Internet: Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) Stephensonweg 14 Postbus AR Gorinchem Telefoon: Telefax: Internet: Vereniging Uneto-VNI (Vakgroep Beveiliging) Bredewater 20 Postbus AD Zoetermeer Telefoon: Telefax: Internet: Vereniging van Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) Kuipersweg 2 P 3449 JA Woerden Telefoon: Telefax: Internet: 17

18 Nederlandse Hekwerk Industrie (NHI) Einsteinbaan NJ Nieuwegein Postbus GA Nieuwegein Telefoon: Telefax: Internet: 18

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015 Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar René Vogels Zoetermeer, 10 april De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) prognose 2006 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages Tevredenheidsonderzoek 2014 STE Languages Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van STE Languages De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering Tevredenheidsonderzoek 2011 BHP Groep Loopbaanadvisering Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van BHP Groep Loopbaanadvisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia/Stratus.

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, 5 juli 2013 Rapportnummer : A201337 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Stichting ActiefTalent Zoetermeer, donderdag 21 mei 2015 In opdracht van Stichting ActiefTalent De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting oktober 2012. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting oktober 2012. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Brancheonderzoek BNA Conjunctuurmeting oktober 2012 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66

Nadere informatie

De oudere starter in Nederland Quick Service

De oudere starter in Nederland Quick Service De oudere starter in Nederland Quick Service Heleen Stigter Zoetermeer, januari 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Staatvandienst B.V. Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Staatvandienst B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Uitgevoerd in opdracht van Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Zoetermeer, 17 september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse

Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse Minirapportage ir. C.C. van de Graaff drs. W.H.J. Verhoeven drs. P. Vroonhof K. Bakker Zoetermeer, 18 september 2002 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 P&M arbeidsreintegratie Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van P&M arbeidsreintegratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Coaching en Advisering Zoetermeer, zondag 3 augustus 2014 In opdracht van Coaching en Advisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Arbo Coaching B.V. Zoetermeer, maandag 20 juli 2015 In opdracht van Arbo Coaching B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten Evaluatie campagne Doe meer met Afval mening betrokken gemeenten Zoetermeer, 10 maart 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Baanfit verzuim en re-integratie Zoetermeer, zaterdag 20 juli 2013 In opdracht van Baanfit verzuim en re-integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Stemming onder ondernemers in het MKB

Stemming onder ondernemers in het MKB Stemming onder ondernemers in het MKB ISBN : 978-90-371-1130-9 Rapportnummer : A201424 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Panteia

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2009. Plooi Coaching

Tevredenheidsonderzoek 2009. Plooi Coaching Tevredenheidsonderzoek 2009 Zoetermeer, 19 mei 2010 In opdracht van De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

Nadere informatie

Global Entrepreneurship Monitor 2002

Global Entrepreneurship Monitor 2002 Global Entrepreneurship Monitor 2002 Niels Bosma Zoetermeer, 14 november 2002 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Innovatie in het MKB in Noord-Nederland

Innovatie in het MKB in Noord-Nederland Innovatie in het MKB in C10978 Petra Gibcus en Yvonne Prince Zoetermeer, 16 juli 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of

Nadere informatie

Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen

Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen Zoetermeer, 6 juni 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB. drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus

Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB. drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-1096-8 Rapportnummer : A201363 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Loopbaankamer

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Loopbaankamer Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Loopbaankamer Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van Loopbaankamer De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2009. Renga BV

Tevredenheidsonderzoek 2009. Renga BV Tevredenheidsonderzoek 2009 Zoetermeer, 1 juni 2010 In opdracht van De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. Oog voor werk

Tevredenheidsonderzoek 2014. Oog voor werk Tevredenheidsonderzoek 2014 Oog voor werk Zoetermeer, vrijdag 30 januari 2015 In opdracht van Oog voor werk De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Financiering bij familiebedrijven

Financiering bij familiebedrijven Financiering bij familiebedrijven Ro Braaksma Zoetermeer, 23 september 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Centrum van het Familiebedrijf. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM.

Nadere informatie

Financieringsmonitor MKB Starters

Financieringsmonitor MKB Starters Financieringsmonitor MKB Starters Starters en gevestigd MKB vergeleken Pim van der Valk Lia Smit Zoetermeer, 19 januari 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door Ministerie van Economische Zaken Programmaonderzoek

Nadere informatie

Financieringsmonitor MKB

Financieringsmonitor MKB M200901 Financieringsmonitor MKB Eerste resultaten, december 2008 dr. J. Meijaard drs. W.D.M. van der Valk Zoetermeer, januari 2009 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Onderchap,

Nadere informatie

MKB Rating: smaakt naar meer Onderzoek naar bekendheid en gebruik van ratings door MKB-bedrijven

MKB Rating: smaakt naar meer Onderzoek naar bekendheid en gebruik van ratings door MKB-bedrijven MKB Rating: smaakt naar meer Onderzoek naar bekendheid en gebruik van ratings door MKB-bedrijven Lia Smit, Ro Braaksma, Pieter Fris Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-1108-8 Rapportnummer : A201374

Nadere informatie

Effecten invoering nieuwe ziektekostenstelsel 2006

Effecten invoering nieuwe ziektekostenstelsel 2006 Effecten invoering nieuwe ziektekostenstelsel 2006 Gevolgen voor de werkgeversbijdrage voor het MKB en het grootbedrijf M. Folkeringa P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, 30 december 2003 Bestelnummer: M200311

Nadere informatie

VBO Woonindex. Vierde kwartaal 2008. drs. J.J.J. Donkers

VBO Woonindex. Vierde kwartaal 2008. drs. J.J.J. Donkers VBO Woonindex Vierde kwartaal 2008 drs. J.J.J. Donkers Zoetermeer, 7 januari 2009 In opdracht van VBO Makelaars. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Second Opinion Achter de Lange Stallen

Second Opinion Achter de Lange Stallen Second Opinion Achter de Lange Stallen Henk J. Gianotten Capelle aan den IJssel, 5 februari 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Henk Gianotten. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Vertrouwen in eigen bedrijf keldert Ondernemersvertrouwen door de jaren heen

Vertrouwen in eigen bedrijf keldert Ondernemersvertrouwen door de jaren heen Vertrouwen in eigen bedrijf keldert Ondernemersvertrouwen door de jaren heen Bram van der Linden Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-1107-1 Rapportnummer : A201373 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Branche-brede enquête 2013

Branche-brede enquête 2013 Branche-brede enquête 2013 Kwantitatieve branchescan beveiligingssector Technische beveiliging Juni 2014, VEBON Uitgegeven in eigen beheer Boerhaavelaan 40 2713 HX Zoetermeer www.vebon.org vebon@fme.nl

Nadere informatie

1.1 Inleiding 5 1.2 Octrooidata: een resultaatvorm van innovatie 5 1.3 Doel van het onderzoek 6 1.4 Werkwijze 6. 2 Octrooischets Noordwest-Holland 9

1.1 Inleiding 5 1.2 Octrooidata: een resultaatvorm van innovatie 5 1.3 Doel van het onderzoek 6 1.4 Werkwijze 6. 2 Octrooischets Noordwest-Holland 9 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, KvK Noordwest-Holland en tien andere regionale KvK's. Het onderzoek is uitgevoerd door EIM in samenwerking NL Octrooicentrum.

Nadere informatie

Minirapportage biomaterialen

Minirapportage biomaterialen Minirapportage biomaterialen Arnoud Muizer Zoetermeer, juni 2013 ISBN-nummer : 978-90-371-1067-8 Rapportnummer : A201325 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

Nadere informatie

De bijdrage van cohorten aan het niveau en de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit

De bijdrage van cohorten aan het niveau en de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit De bijdrage van cohorten aan het niveau en de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit Minirapportage drs. W.H.J Verhoeven dr. R.G.M. Kemp drs. H.H.M. Peeters Zoetermeer, 26 september 2002 Deze studie

Nadere informatie

Consumentengedrag op de makelaarsmarkt

Consumentengedrag op de makelaarsmarkt Consumentengedrag op de makelaarsmarkt drs. P.Th. van der Zeijden drs. J. Snoei drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 maart 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Nadere informatie

Zoetermeer, 16 januari 2015

Zoetermeer, 16 januari 2015 Arbeidsmarkt Groothandel Bloemen en Planten 2014 Zoetermeer, 16 januari 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Pilot Voorspelmodellen: de prijs van primaire kunststoffen

Pilot Voorspelmodellen: de prijs van primaire kunststoffen SCALES-paper N200404 Pilot Voorspelmodellen: de prijs van primaire kunststoffen drs. H.H.M. Peeters drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, maart 2004 The SCALES-paper series is an electronic working paper series

Nadere informatie

Pin-only in de supermarkt

Pin-only in de supermarkt Pin-only in de supermarkt Onderzoek naar de kosten van betalen bij invoering van pin-only kassa's in supermarkten drs. Frans Pleijster Arjan Ruis MSc. Zoetermeer, 8 december 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche

Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche Kwantitatieve branchescan beveiligingssector Technische beveiliging 2011 Heliview Research Lage Mosten 1 Postbus 3327 4800 DH Breda www.heliview.nl info@heliview.nl

Nadere informatie

Bedrijfsleven in beeld: Het particulier beveiligingsbedrijf

Bedrijfsleven in beeld: Het particulier beveiligingsbedrijf Bedrijfsleven in beeld: Het particulier beveiligingsbedrijf mevr. drs. H.W. Stigter Zoetermeer, maart 2000 ISBN: 90-371-0777-X Prijs: ƒ 25,- Bestelnummer: A9923 EIM is een onderzoeksbureau met 170 professionals.

Nadere informatie

Algemeen beeld van het MKB in 2015

Algemeen beeld van het MKB in 2015 Algemeen beeld van het MKB in 2015 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Drs. K.L. Bangma Drs. D. Snel Zoetermeer, 9 februari 2015 De

Nadere informatie

R200912. Inzicht in bedrijven die hun eerste. werknemer aantrekken. Creëren van een dataset. Sjaak Vollebregt Wim Verhoeven

R200912. Inzicht in bedrijven die hun eerste. werknemer aantrekken. Creëren van een dataset. Sjaak Vollebregt Wim Verhoeven R200912 Inzicht in bedrijven die hun eerste werknemer aantrekken Creëren van een dataset Sjaak Vollebregt Wim Verhoeven Zoetermeer, juli 2009 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/5 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Versie : 2.0 Publicatiedatum : 1 september 2012 Ingangsdatum : VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Inspectie Brandbeveiliging Pagina 2/18 Het CCV is de beheerder van de CCV

Nadere informatie

Consumentengedrag op de hypotheekmarkt

Consumentengedrag op de hypotheekmarkt Consumentengedrag op de hypotheekmarkt drs. P.Th. van der Zeijden drs. J. Snoei drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 21 maart 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Nadere informatie

Pilot Voorspelmodellen: de prijs van synthetisch rubber

Pilot Voorspelmodellen: de prijs van synthetisch rubber SCALES-paper N200405 Pilot Voorspelmodellen: de prijs van synthetisch rubber drs. H.H.M. Peeters drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, maart 2004 The SCALES-paper series is an electronic working paper series

Nadere informatie

Verkoop van sterk alcoholische dranken in grensgebieden. Het grensgebied met Duitsland onder de loep genomen

Verkoop van sterk alcoholische dranken in grensgebieden. Het grensgebied met Duitsland onder de loep genomen Verkoop van sterk alcoholische dranken in grensgebieden Het grensgebied met Duitsland onder de loep genomen Zoetermeer, 29 januari 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID bouwkundige brandveiligheid Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/6 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

Onderzoek aanbieders van hedendaagse beeldende kunst 2007

Onderzoek aanbieders van hedendaagse beeldende kunst 2007 Onderzoek aanbieders van hedendaagse beeldende kunst 7 drs. W.D.M. van der Valk Zoetermeer, maart 7 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Federatie Kunstbemiddeling (FK) en de Nederlandse Galerie

Nadere informatie

NVBR PARTNER DAG. Doormelding via PAC naar RAC. Erwin Schoemaker - directeur VEBON. Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen

NVBR PARTNER DAG. Doormelding via PAC naar RAC. Erwin Schoemaker - directeur VEBON. Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen NVBR PARTNER DAG Doormelding via PAC naar RAC Erwin Schoemaker - directeur VEBON Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen VEBON LEDEN EEN 100% ONDERNEMERSVERENIGING Brandalarmen via PAC naar

Nadere informatie

MKB in regionaal perspectief 2006

MKB in regionaal perspectief 2006 MKB in regionaal perspectief 2006 Zoetermeer, juli 2006 ISBN: 90-371-0971-3 Bestelnummer: A200606 Prijs: 25,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Monitor nieuw ondernemerschap 2006 Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Monitor nieuw ondernemerschap 2006 Zoetermeer, 30 januari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

W.D.M. van der Valk. Zoetermeer, juni 2014

W.D.M. van der Valk. Zoetermeer, juni 2014 Structuuronderzoek schoonheidsverzorgingsbedrijf 4 W.D.M. van der Valk Zoetermeer, juni 4 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche

Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche Kwantitatieve branchescan beveiligingssector Particuliere Beveiliging 2011 Heliview Research Lage Mosten 1 Postbus 3327 4800 DH Breda www.heliview.nl info@heliview.nl

Nadere informatie

Naleving leeftijdscontrole verkooppunten tabaksproducten

Naleving leeftijdscontrole verkooppunten tabaksproducten Naleving leeftijdscontrole verkooppunten tabaksproducten Resultaten 1ste wave 2015 Zoetermeer, 15 januari 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

Flexibele arbeid in het MKB

Flexibele arbeid in het MKB Flexibele arbeid in het MKB Een verkennend onderzoek naar de inzet van uitzendkrachten en freelancers in het MKB Jan de Kok Florieke Westhof Mirjam van Praag Justin van der Sluis Zoetermeer, februari 2007

Nadere informatie

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Statistieken

Gebruikershandleiding Statistieken Gebruikershandleiding Statistieken DOCUMENT DATUM 21-11-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Bedrijfsleven in beeld: Het dierenpension. drs. D. Snel

Bedrijfsleven in beeld: Het dierenpension. drs. D. Snel Bedrijfsleven in beeld: Het dierenpension drs. D. Snel Zoetermeer, juni 1998 ISBN: 90-371-0683-8 Prijs: ƒ 25,- Bestelnummer: A9803 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

Concurrentie in het MKB Hoe concurrentie het MKB scherp houdt

Concurrentie in het MKB Hoe concurrentie het MKB scherp houdt Concurrentie in het MKB Hoe concurrentie het MKB scherp houdt drs. W.V.M. van Rijt-Veltman drs. J. Snoei Zoetermeer, maart 2013 Rapportnummer: A201313 Dit onderzoek is mede gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Voorraadbeheer februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Hoe werken bedrijven samen in. projecten?

Hoe werken bedrijven samen in. projecten? Hoe werken bedrijven samen in projecten? Verschillende facetten van projectmatige samenwerking tussen bedrijven in de bouw en kennisintensieve zakelijke dienstverlening drs. M.J.F. Tom dr. J.M.P. de Kok

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 ISBN: 978-90-820856-9-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Bezoekadres: Postadres: Anthony Fokkerweg 57 Postbus 59027 3088 GE Rotterdam 3008 PA Rotterdam Kantoor: Alarmcentrale: Telefoon 010-428 23 11 Telefoon 010-429

Nadere informatie

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Transportplanning Inkoop 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN Tweede druk Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Yvonne van de Voort Tweede

Nadere informatie

Wat drijft MKB-ondernemers?

Wat drijft MKB-ondernemers? Wat drijft MKB-ondernemers? Ontwikkeling doelstellingen 2004-2013 ISBN : 978-90-371-1109-5 Rapportnummer : A201403 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl)

Nadere informatie

Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept

Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept Secomhouse Nuenen, Mei 2006 Versie 1.0 1. Inleiding In

Nadere informatie

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Het beste geïntegreerd

Het beste geïntegreerd Het beste geïntegreerd Analyse geïntegreerd jaardocument mbo 2013 C10485 Zoetermeer, 29 oktober 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als

Nadere informatie

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis s-gravenhage, 2015 Omslagfoto Het voorbereiden van renovatiewerkzaamheden

Nadere informatie

Whitepaper. Vaste blusinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven WP 2015-003 1

Whitepaper. Vaste blusinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven WP 2015-003 1 Whitepaper Vaste blusinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven WP 2015-003 1 VEBON 2015 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. P&M arbeidsreintegratie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. P&M arbeidsreintegratie Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 P&M arbeidsreintegratie Zoetermeer, zondag 3 augustus 2014 In opdracht van P&M arbeidsreintegratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 ISBN: 978-90-817910-1-4 Dit boek is gedrukt op een papiersoort die niet

Nadere informatie

Meerwaarde: wat biedt het lidmaatschap uw bedrijf?

Meerwaarde: wat biedt het lidmaatschap uw bedrijf? In deze sheet vindt u meer informatie over het lidmaatschap van Nederlandse Veiligheidsbranche en de aanmeldingsprocedure: De meerwaarde van het lidmaatschap; De toelatingseisen; De procedure om lid te

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 ISBN: 978-90-817910-8-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

AANVRAAG Namen en Adressen

AANVRAAG Namen en Adressen AANVRAAG Namen en Adressen Bestandsbeschrijving AVNAWIBA, NAAMIBAN, NAWIBAN / NAWIKANT Definitief 1 oktober 2013 Classificatie: Open Versie 2.0 Versiegeschiedenis Versie Datum Status Bewerkt door Belangrijkste

Nadere informatie

MEVAS Risicomanagement Programma.

MEVAS Risicomanagement Programma. nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal MEVAS Risicomanagement Programma. Inhoud MEVAS Risicomanagement Programma. 3 Stappen die passen bij uw organisatie. 4

Nadere informatie

Focus op milieu en veiligheid

Focus op milieu en veiligheid Focus op milieu en veiligheid Philips Innovation Services Philips Environment & Safety (PES) Praktische vertaling van milieu, arbo en veiligheid De eisen die de maatschappij en de overheid stellen aan

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Financieringsmonitor MKB

Financieringsmonitor MKB Financieringsmonitor MKB Het financieringsklimaat van juli 2010. Resultaten van de halfjaarlijkse meting. Ro Braaksma Lia Smit Zoetermeer, 16 augustus 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door Ministerie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Rapportages

Gebruikershandleiding Rapportages Gebruikershandleiding Rapportages DOCUMENT DATUM 8-9-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Rapportage kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. dinsdag 4 november 26 Oakdale Group

Nadere informatie

I(ostenbewust beheer. s tichting >ouw r esearch. syllabus. Rekenmethodiek voor strategische aanpak naoorlogse woningcomplexen, buurten en wijken

I(ostenbewust beheer. s tichting >ouw r esearch. syllabus. Rekenmethodiek voor strategische aanpak naoorlogse woningcomplexen, buurten en wijken s tichting >ouw r esearch syllabus I(ostenbewust beheer Rekenmethodiek voor strategische aanpak naoorlogse woningcomplexen, buurten en wijken rapporteurs: ing. K. H. Dekker KD/Consultants BV ir. P. Haberer

Nadere informatie