WERELDHUIS. Flash, jaargang 8, november KEMPISCHE STEENWEG 96, 3500 HASSELT Tel./Fax : /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERELDHUIS. Flash, jaargang 8, november 2004 1. KEMPISCHE STEENWEG 96, 3500 HASSELT Tel./Fax : 0032 011/22 32 63 www.opjono.be"

Transcriptie

1 BELGIE BELGIQUE P.B HASSELT 1 12/2603 Afgiftekantoor: 3500 Hasselt 1 1 ste afdeling Verschijnt halfjaarlijks Jaargang 8, nov Verantwoord.uitg.: Jacques Vanwijck, Rozenstraat 31, 3500 Hasselt / P Afzendadres : vzw Opjono, Kempische Steenweg 96, 3500 Hasselt Romania on stage, Hemeiusi, zomervakantie 2004 WERELDHUIS KEMPISCHE STEENWEG 96, 3500 HASSELT Tel./Fax : / KBC Flash, jaargang 8, november

2 In de kijker... Tijdens onze raad van bestuur van 21 juni 2003 kwamen Jitske en Maartje, de stuwende krachten achter de Nederlandse Stichting Stagefever, die deel uitmaakt van de raad van bestuur van vzw Opjono, hun theaterproject Romania on stage aan ons voorstellen. In het Flashnummer van juli 2003 kon u daar alles over lezen. Een goed jaar later blikken we samen met hen terug op een belangrijk onderdeel van dit project : een wel zeer geslaagde zomervakantie voor kansarme Roemeense kinderen uit het kindertehuis van Poiana Florilor in Hemeiusi. Inleiding Deze evaluatie beschrijft de resultaten van het pilot theaterproject Romania on stage. Dit pilot theaterproject is het eerste project vormgegeven en uitgevoerd door Stichting Stagefever. Het project werd in de periode van 19 juli tot en met 29 augustus 2004 uitgevoerd in het Roemeense kindertehuis Poiana Florilor. Tijdens dit project stond het overdragen van kennis op het gebied van jeugdhulpverlening, met de inzet van creatieve middelen, centraal. Om deze kennis in de praktijk toe te kunnen passen werd er met de kinderen uit het tehuis Poiana Florilor gewerkt aan een theaterproject. Dit theaterproject had ten doel te werken aan de sociaal- en emotionele ontwikkeling en ontplooiing van deze kinderen. In deze evaluatie komen achtereenvolgens komen de volgende hoofdstukken aan bod : in hoofdstuk 1 zal de kennisoverdracht worden geëvalueerd, hoofdstuk 2 evalueert het theaterproject en afsluitend vindt u in hoofdstuk 3 de conclusie. Bij deze zou Stichting Stagefever ook gebruik willen maken om alle partijen te bedanken die er toe bijgedragen hebben om dit project tot een goed einde te brengen. Vzw Opvang Jongeren Oost-Europa (vzw OPJONO), met in het bijzonder Peter Vanderhaegen, wordt bedankt voor het tot stand brengen van verschillende contacten in Roemenië, zoals die met de directie van het kindertehuis Poiana Florilor. Child Development Trust Romania en mevr. Gabriela Radly voor hun samenwerking en gastvrijheid. Cristi Brostic, Maria Bors, Carmen Mazurenko, Elena Balan en Georgiana Ivancov voor hun inzet en kennis. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Sisters Incorporated (SINC), Orthokliniek de Wieschert, Dhr. Bulthuis en de Paul Tensen Stichting voor hun financiële bijdrage. En ten slotte alle mensen die het project Romania on stage op enig andere wijze gesteund hebben. 1. Kennisoverdracht De overdracht van kennis op het gebied van de jeugdhulpverlening met de inzet van creatieve middelen stond centraal in het project Romania on stage. In dit hoofdstuk zal deze overdracht worden geëvalueerd. In paragraaf 1.1 vindt u een korte achtergrondschets van deze doelstelling. In paragraaf 1.2 wordt de situatie na de eerste trainingsweek geschetst. In paragraaf 1.3 wordt een beschrijving gegeven van de praktijkervaringen. In paragraaf 1.4 vindt u een korte conclusie over de kennisoverdracht. Flash, jaargang 8, november

3 1.1 Achtergronden Roemenië kende lange tijd een communistisch systeem, een tijd waarin assertiviteit en eigen initiatief niet werd geapprecieerd. Nu, vijftien jaar later kent Roemenië een democratisch stelsel en wordt er van de bevolking zelfstandigheid en assertiviteit verwacht. Maar deze overgang is een proces dat veel tijd kost. Het voormalige communistische stelsel heeft ook op het onderwijssysteem veel invloed gehad. Het onderwijs in Roemenië bestaat uit zeer veel theoretische kennis, waarbij de praktijk niet aan de orde komt, ook een kritische houding van de student wordt vaak niet op prijs gesteld. Roemeense studenten zijn gewend om zeer veel theoretische kennis te moeten leren. Helaas blijkt vaak pas na het afronden van een studie dat studenten weinig tot geen praktijkkennis bezitten en dat de geleerde theorie niet aansluit op de praktijk. Dit gebrek aan praktijkervaring en de slechte aansluiting van theorie en praktijk vormde de aanleiding voor een training van studenten binnen het project Romania on stage. Deze training bestond uit twee delen; een theoretische training van een week en een praktijktraining van vijf weken (het theaterproject). De theoretische training bestond uit het bespreken en oefenen van elementaire sociale vaardigheden en basisvaardigheden binnen het werken met drama en de methode dramatiseren. Hierbij werd de nadruk gelegd op de koppeling tussen theorie en praktijk, dus niet alleen het bespreken van de vaardigheid maar het ook direct toepassen in een oefening. De elementaire sociale vaardigheden bestonden uit : het geven en ontvangen van feedback, het kunnen uitvoeren van de taken voorzitter, notulist en groepsleider, wat is motivatie, wat is creativiteit, het vermogen tot zelfreflectie en teamwork. Binnen drama zijn er verschillende dramaoefeningen aangeboden en is er een kort dramatiseerproject gedaan, zodat de studenten het werken met de methode dramatiseren aan den lijve ondervonden hebben. 1.2 De theoretische trainingsweek Na de theoretische trainingsweek met de studenten konden een aantal opvallendheden worden benoemd. Ten eerste waren de studenten zeer gemotiveerd en leergierig. Binnen de elementaire sociale vaardigheden kwam naar voren dat de studenten weinig eigen verantwoordelijkheden namen en was er weinig ervaring en openheid binnen het team. De studenten gaven aan al kennis te hebben over feedback en zelfreflectie maar men bleek het niet toe te passen. Binnen de dramavaardigheden viel op dat de studenten een andere perceptie van creativiteit hadden dan de perceptie die er in Nederland is. Creativiteit in Roemenië betekent goed een gedicht kunnen declameren, perfect een stilleven kunnen naschilderen. Voor eigen ideeën en creatieve vrijheid is weinig ruimte. Dit was ook terug te vinden binnen het toneelspel van de studenten. Er was weinig openheid binnen spel, de studenten vonden snel dingen raar en ook leken de studenten het spelen verleerd te zijn. Spelen werd bestempeld als iets voor kleine kinderen. 1.3 Praktijkervaring Tijdens de vijf weken praktijktraining werkten de studenten aan een theaterproject met de tehuiskinderen. Tijdens deze training hebben zij diverse verantwoordelijkheden op zich moeten nemen. Deze verantwoordelijkheden bestonden uit verschillende taken zoals Flash, jaargang 8, november

4 voorzitter, notulist en groepsleider gedurende een week. Daarnaast hadden de studenten de verantwoordelijkheid om alle gebruikte activiteiten vast te leggen op papier zodat deze aan het einde van het project samen met de training als boekwerk kon worden meegenomen. Daarnaast vond er elke vrijdag een extra trainingsochtend plaats waar aandacht was voor vragen, leerdoelen en persoonlijke leerervaringen van de studenten. Gedurende het project kregen de studenten steeds meer eigen verantwoordelijkheden. Zo hebben zij uiteindelijk activiteiten zelf opgezet en begeleid. Tijdens deze praktijktraining vonden er twee evaluaties plaats, een tussenevaluatie en eindevaluatie. Deze evaluaties waren individueel en boden de student de ruimte om leerervaringen, kwaliteiten en leerpunten, werken in het team, omgang met kinderen, de inzet van creatieve middelen binnen hun studie / werk en opmerkingen over het project in zijn algemeen te bespreken. 1.4 Conclusie Na zes weken functioneerde het team van studenten verschillend ten opzichte van het begin. Met betrekking tot de elementaire sociale vaardigheden was men beter in staat te reflecteren, zowel op zichzelf als op de ander. Er was meer openheid en samenwerking in het team wat er toe leidde dat er genoeg veiligheid was om elkaar aan te spreken op zijn of haar verantwoordelijkheden. Ook is er een betere koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk doordat iedereen het geleerde ook heeft kunnen oefenen in de praktijk. Met betrekking op de dramavaardigheden was er te merken dat het begrip creativiteit voor de studenten verruimd is. Er was sprake van minder schaamte binnen spel, waardoor de studenten meer vrijheid hadden om hun creativiteit te exploreren. Dit leidde ook tot een meer open houding naar de kinderen toe. Flash, jaargang 8, november

5 2. Het theaterproject Het project Romania on stage had tevens als doel het werken aan de sociaal en emotionele ontwikkeling en ontplooiing van de kinderen uit het tehuis Poiana Florilor. Getracht werd het doel te bereiken door het opzetten van een theaterproject met deze kinderen. In dit hoofdstuk zal allereerst kort de opzet van het theaterproject worden beschreven (2.1). Vervolgens vindt u in paragraaf 2.2 een beschrijving van het proces dat de jongste kinderen (groep 1) hebben doorlopen. Paragraaf 2.3 beschrijft dit proces voor de oudste groep kinderen (groep 2). 2.1 De opzet In het tehuis Poiana Florilor wonen dertig kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 17 jaar oud. Deze kinderen wonen hier om verschillende redenen. Een deel van de kinderen is geplaatst door de kinderbescherming wegens mishandeling en / of verwaarlozing. Een ander deel is achtergelaten in ziekenhuizen of overgeplaatst vanuit staatstehuizen. Door hun geschiedenis hebben deze kinderen vaak te maken met problemen in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn : moeite hebben met het aangaan van relaties, slecht kunnen samenwerken en aandacht vragen op een negatieve manier. Daarnaast heeft de meerderheid van deze groep bijna hun hele leven doorgebracht in een tehuis wat voor een achterstand in hun algemene ontwikkeling en ontplooiing heeft gezorgd. Door het theaterproject kregen de kinderen de ruimte om weer te spelen en plezier te maken. Spelenderwijs is er gewerkt aan verschillende emoties en gedragingen en zijn de kinderen gestimuleerd om hun eigen creativiteit en mogelijkheden te exploreren. Binnen drama is het lastig om met grote leeftijdsverschillen te werken, daarom is er voor gekozen de kinderen in twee groepen te verdelen. Op deze manier zijn de activiteiten goed aan te passen op de leeftijd, het niveau en de specifieke aandachtspunten van een groep. Groep 1 bestond gemiddeld uit vijftien kinderen in de leeftijd van een tot en met zeven jaar. Voor deze kinderen werden verschillende activiteiten aangeboden op een laag niveau waar vooral gelet werd op structuur, samenwerking en omgang van materialen zoals knutselmaterialen. Voorbeelden van activiteiten zijn een krantenmodeshow, poppenkastpoppen maken, spel- / vertelcombinaties, knutselactiviteiten en balspelen. Groep 2 bestond gemiddeld uit vijftien kinderen in de leeftijd van acht jaar tot en met zestien jaar. Voor deze groep werden activiteiten aangeboden van een hoger niveau die meer gericht waren op theater. Binnen deze activiteiten werd veel aandacht besteed aan het aanbieden van structuur, omgang met materialen zoals knutselmaterialen en het aan durven aangaan van nieuwe activiteiten. Voorbeelden van activiteiten zijn het maken van een filmpje, het maken van een stripverhaal, sportactiviteiten, knutselactiviteiten en het maken van een eindvoorstelling. Flash, jaargang 8, november

6 2.2. Procesbeschrijving groep 1 Na een aantal activiteiten met de kinderen van groep 1 was de beginsituatie in het werken met de kinderen als volgt te beschrijven : De jonge kinderen hadden veel plezier tijdens de activiteiten en waren gemotiveerd om mee te doen. Ze waren als het ware het spelen nog niet verleerd, Echter hadden de kinderen ook erg veel moeite met samenspelen, zo wilden ze niets delen en waren ze erg bezitterig. De aangeboden knutsel- en spelmaterialen wilden ze allemaal voor zichzelf houden. Ook hadden de kinderen weinig ervaring met en kennis van de aangeboden knutsel- en spelmaterialen. Tijdens de activiteiten was het voor de kinderen erg moeilijk om zich aan bepaalde structuren te houden, zowel qua tijden van de activiteit als in het structuur aanbrengen in het eigen werk. Daarnaast vroegen de kinderen om veel aandacht, veelal op een negatieve manier. Na het vijf weken aanbieden van deze activiteiten was het volgende verschil waarneembaar als men kijkt naar het gedrag van de kinderen individueel als in de groep : De kinderen bleken beter in staat om samen te spelen en ook samen te werken, zo vroegen ze elkaar om de schaar in plaats van het af te pakken. Met het begeleiden van de activiteiten werd veel aandacht besteed aan wachten op elkaar, vragen als je iets wilt en het delen van materialen. Ook werden ze hierdoor minder bezitterig en waren ze beter in staat om te delen. Door de ervaring van het gebruik van de knutsel- en spelmaterialen werden ze hier steeds handiger in. Kinderen die eerst geen schaar of verf wisten te gebruiken waren na een aantal weken in staat met deze materialen een knutselwerk te maken. Door het gebruik van een duidelijk begin en eindritueel met de kinderen aan het begin en aan het einde van de activiteit werd hen structuur aangeboden. Zij waren in staat deze structuur eigen te maken en herkenden het ritueel als zodanig het begin en einde. Ook hun eigen werk werd meer gestructureerd door de handigheid die zij kregen in de materialen en de aangeboden structuur van buitenaf. Door consequent te zijn en duidelijke regels te maken en grenzen te stellen werd ook de negatieve manier van aandacht vragen verminderd. De kinderen wisten waar ze aan toe waren wat voor meer rust bij hen zorgde Procesbeschrijving groep 2 De beginsituatie voor de kinderen van groep 2 na een aantal activiteiten was als volgt te beschrijven : De kinderen bleken een grote angst te hebben voor alle activiteiten die nieuw en onbekend waren. Ze wisten niet goed wat ze er mee aan moesten en waren bang om te falen. Ondanks deze angst was er wel openheid voor de activiteiten, daarvoor was genoeg veiligheid. Ook hadden de kinderen een positieve houding ten opzichte van de medewerkers van Stichting Stagefever. De groep zelf was erg betrokken bij elkaar en werkte goed samen. Net zoals bij groep 1 was er hier onhandigheid in de omgang met verschillende materialen, zoals knutselmaterialen. Dit samen met de angst voor nieuwe activiteiten uitte zich vaak in negatieve opmerkingen en weerstand om de activiteit te beginnen. Flash, jaargang 8, november

7 Een andere overeenkomst met groep 1 was de moeite met structuur. Daarnaast had deze groep ook problemen met het nemen van verantwoordelijkheden, zo waren ze niet altijd aanwezig of liepen ze weg tijdens een activiteit en was het maken van afspraken moeilijk. Ook met deze groep is gewerkt met op hun aandachtspunten aangepaste activiteiten. Een begin en eindritueel voor de structuur, het opbouwen van nieuwe (theater)activiteiten, het oefenen in gebruik van verschillende materialen en het nemen van verantwoordelijkheden zoals dat nodig is in een theatervoorstelling. In vergelijking met de beginsituatie heeft deze groep een duidelijk proces doorlopen. Aan het eind van de vijf weken viel er het volgende te concluderen : Er was meer bekendheid in het werken met de materialen door het vele gebruik ervan. Een belangrijk aspect was het aangaan van nieuwe activiteiten en nieuwe situaties, iets wat ze in de toekomst ook mee zullen maken. De kinderen hebben veel doorzettingsvermogen getoond en hebben ervaren dat ze wel in staat waren om nieuwe situaties aan te gaan. Dit heeft positief gewerkt op hun zelfvertrouwen. Daarnaast hebben ze hun verantwoordelijkheden leren nemen tijdens het maken van de voorstelling en bleken ze ook in staat om elkaar aan te spreken op die verantwoordelijkheden. Niet alleen hebben de kinderen verantwoordelijkheidsbesef getoond tijdens het maken van de voorstelling, ook hebben ze ontdekt dat ze over voor hen onbekende mogelijkheden beschikten, zoals toneelspelen, dansen en decor maken. Flash, jaargang 8, november

8 3. Conclusie Gezegd kan worden dat de doelen behaald zijn. Als men kijkt naar de doelstelling van de kennisoverdracht op de studenten kan geconcludeerd worden dat het project geslaagd is in het overbrengen van kennis en vaardigheden. Er is vanuit de betrokken studenten een evaluatie geweest met positieve resultaten. Enkele opmerkingen uit de evaluatie waren : Het project was goed voorbereid en gestructureerd. Het project was zeer leerzaam doordat de theorie aan de praktijk werd gekoppeld. Er was veel ruimte om praktijkervaring op te doen. Er werd geleerd hoe activiteiten vormgegeven, georganiseerd en begeleid moesten worden. Er zijn veel nieuwe activiteiten aangeboden, die te implementeren zijn in studie en werk van de studenten. Een concreet voorbeeld van dit laatste punt is dat een studente die participeerde in het project aangenomen is voor de Masteropleiding Social work aan de universiteit van Iasi (Roemenië) vanwege haar deelname aan het project. Zij heeft het project aangepast op de doelgroep jeugddelinquenten en gaat dit uitvoeren met een groep studenten van haar opleiding. Op deze manier verspreidt de kennis rondom het werken met creatieve middelen zich verder uit. Naast de glunderende gezichten en het plezier van de kinderen waren er ook positieve reacties van de personeelsleden van het tehuis. Deze waren zeer enthousiast over de aangeboden activiteiten en waren zeer verbaasd over de voorstelling die de kinderen uit groep twee hadden neergezet. Opgemerkt werd dat kinderen die zich moeilijk konden uiten nu stonden te spetteren op het toneel met een zelfgemaakte monoloog. Als men kijkt naar de kinderen was er duidelijk vooruitgang zichtbaar in hun houding en gedrag tijdens het project wat een positieve bijdrage kan leveren aan hun ontwikkeling en ontplooiing. Stichting Stagefever, Flash, jaargang 8, november

9 Project BEROEPSOPLEIDING ( Vocational Training ) in BACAU / ROEMENIË, november 2004 Flash, jaargang 8, november

10 Bron : EUROPAbericht november 2004 Flash, jaargang 8, november

11 De Sociale Kantine in Bicaz, April 2004 Tijdens de evaluatie van vzw Opjono in april jongslede van onze projecten in Bacau en Bicaz, en de voorbereiding van het nieuwe project in Hemeiusi, konden we enkele foto s schieten van de in gang zijnde uitbreiding van de Sociale Kantine in Bicaz. Flash, jaargang 8, november

12 Enkele Roemeense snel-klaar-recepten Salade 1 Ingrediënten : prei, biet, witte kool, tomaten, olijven, mayonaise, citroensap. Bereiding : De kool wordt in stukjes gehakt en het zout en het citroensap wordt toegevoegd. De biet wordt gekookt en geraspt, azijn en zout toevoegen. Een deel wordt met mayonaise gemengd. De tomaten worden in vier gesneden. De prei wordt aan een einde ingesneden en gevuld met de pasta van biet en mayonaise. Suggestie voor opdienen: De kool wordt op een plateau gelegd. De gevulde prei en tomaten worden afwisselend geschikt. Daartussen worden de bietsla, olijven en stukjes prei gelegd. Over de tomaten kan een beetje mayonaise gedaan worden. Salade 2 Ingrediënten : prei, wortelen, biet, rode en witte ui, tomaten, sla, rode paprika, witte kool. Bereiding : Wortelen, biet en rode ui worden geraspt. Sla en kool worden in kleine stuks gesneden, de witte ui in kubussen, de prei in rondjes en de rode paprika in kleine stukjes. Op een plateau worden al deze ingrediënten geschikt. Aan de rand van het dienbord kan men de rondjes prei leggen. Linzensalade Ingrediënten: 250 g linzen, 2 wortels, 1 ui, 1 lepel verse venkel, 2 lepels olie, 300 gr room, zout. Bereiding: De linzen goed wassen en een half uur in warm water laten zwellen. Na een half uur het water vervangen en de linzen gaarkoken en afkoelen. De ui, wortels en venkel klein snijden en mengen met de linzen en olie. Vervolgens de room toevoegen en een half uur in de koelkast laten afkoelen. Gevulde rollade met olijven Ingrediënten: 800 gr mager varkens- of rundsvlees, 150 gr boter, 2 of 3 uien, 150 gr olijven zonder pitten, venkel, peterselie, 1 glas droge witte wijn, knoflook, zout en peper. Bereiding: Het vlees wordt in 6 gelijke lapjes gesneden en eventueel geslagen zoals bij schnitzels. In een pan worden uien, olijven, venkel en peterselie gefruit. Vervolgens 1 glas wijn, zout en peper toevoegen. Op elke lapje vlees 1 tot 2 lepels van die bereiding leggen. Het vlees wordt met een saus van 100 ml olie, knoflook, zout en peper opgediend. Flash, jaargang 8, november

13 Gebakken vis Ingrediënten: 1 kg vis, 200 ml olie, 100 ml droge witte wijn, zout, peper, knoflook, bonenkruid. Bereiding: De vis met olie in een ingesmeerde braadslee leggen. Voeg er zout, peper, olie en knoflook aan toe en laat alles in het fornuis bakken. Als het bijna gaar is, wordt de vis met wijn besprenkeld en laten we het vocht gedurende een half uur reduceren. Zalm met champignons Ingrediënten: 1/2 kg zalm, 1 glas olie, 10 gr boter, 4 tomaten, 100 gr paddestoelen, 1 ui, zout en peper. Bereiding De tomaten en het ui worden in vieren gesneden en in een pan met olie gelegd. De vis wordt boven op deze groenten geschikt. We voegen wijn toe en laten alles een half uur op een klein vuur koken. De paddestoelen snijden en laten roosteren in 50 gr boter. Wanneer de vis klaar is, deze op een schaal leggen. De saus van de vis moet gezeefd worden. Voeg vervolgens aan die saus de paddestoelen, de rest van de boter, zout en peper toe en laat nog 10 tot 15 minuten koken. Wanneer de saus klaar is, deze over de vis gieten en opdienen. Snel-klaar-koek Ingrediënten: 3 eieren, 1 tas suiker, 2 lepels jam, 2 lepels boter, 2 tassen zelfrijzende bloem, 1 tas melk. Bereiding: Alle ingrediënten samen mengen en in een braadslee, ingesmeerd met olie en bloem, zetten. Laten bakken op hoge temperatuur en daarna in stukken opdienen. Karamel peren Ingrediënten: 200 gr chocolade, 4 peren, 40 gr maïsvlokken, 50 gr suiker, 20 gr boter, het sap van een citroen, 1 vanillestokje. Bereiding: 100 gr chocolade laten smelten in een bain marie. Voeg er de helft van de maïsvlokken bij. Maak kleine porties van deze mengeling en plaats ze 1 uur in de diepvries. Schil 3 peren en deel ze in vier. De vierde peer, die de rijpste moet zijn, wordt met de resterende chocolade gemengd en gekookt (enkele minuten op laag vuur). In een koekenpan worden de sneden peer gebakken tot ze goudachtig worden, poederen met suiker en dan nog op het vuur houden tot de suiker karamel wordt. Op een bord worden de karamel peren en de porties chocolade met maïsvlokken geschikt. Pofta Buna! - Smakelijk! Flash, jaargang 8, november

14 Over kindergeluk en de filosofie van Opjono De vzw Opjono heeft tot doel alle mogelijke vormen van ontwikkelingssamenwerking te bieden in de landen van Oost-Europa en hulp te verlenen aan jongeren uit de landen van Oost- Europa, zoals hulp bij het organiseren van opvang, vorming, begeleiding naar zelfstandigheid, als ook financiële, materiële en morele ondersteuning. Het is nooit een politiek van Opjono geweest om kinderen uit Roemenië vakanties aan te bieden in ons land, bijvoorbeeld bij gastgezinnen. Er bestaan trouwens voldoende goede organisaties die zich met dit soort zaken bezighouden. Het testproject van stichting Stagefever in de buurt van Bacau, in samenwerking met Opjono, heeft ook wel bewezen dat met het geld dat per kind voor zo'n vakantie gespendeerd wordt in principe veel méér zou kunnen gedaan worden in Roemenië zelf. Anderzijds moet worden toegegeven dat het project van Stagefever, dankzij de inzet van haar bezielers Maartje en Jitske, minstens bijzonder is en niet alledaags kan genoemd worden! Maar toch veel mensen in België en zeker in onze provincie komen voor het eerst in aanraking met de problematiek van de tehuizen en de verlaten kinderen omdat er ergens in hun buurt of bij een collega tijdens de schoolvakantie zo'n kind bij een gastgezin logeert. Het volgende verhaal komt recht uit het hart van de nu twaalfjarige Emilie Vanderhaeghen. Ze leerde Maricica in België kennen door zo'n vakantie, georganiseerd door de Limburgse vzw Nestwarmte voor kinderen uit een tehuis in Tirgu Ocna. Wat bijzonder is, is dat door de contacten met Maricica een band met Roemenië werd geschapen en dat nu een ganse familie zich zoveel mogelijk inzet voor de verbetering van het lot van zulke kinderen, door steun aan Opjono. Flash, jaargang 8, november

15 Vrienden voor het leven. Hasselt, zaterdagmiddag 3.00 uur. We staan te wachten op de aankomst van de bus uit Roemenië. Een ganse groep weeskinderen komt naar België om hier de grote vakantie door te brengen, in gastgezinnen. Eindelijk, daar is de bus. Wat ben ik zenuwachtig, net zoals mama en papa. Hoe zal ze er uit zien, het meisje dat bij ons komt logeren? Het enige dat we weten is dat ze Maricica Matei noemt en 8 jaar is. Daar staat ze dan, wat is ze mooi en lief! Ze heeft lang zwart haar en mooie bruine ogen en een mooie bruine huidskleur. Oeps, dit was ik vergeten, ik spreek Nederlands en zij Roemeens. Gelukkig hebben we een vertaalboekje Nederlands - Roemeens, maar dat hebben we niet zo veel nodig, want ze leert heel vlug Nederlands. Ik vind het altijd zo grappig als Maricica zegt mijn schatje. Mama zegt dat altijd tegen ons en als zij dat dan wil nazeggen zegt ze altijd mijn kastje. Maricica en ik worden dikke vrienden. Ze heeft geen ouders meer, daarom verblijft ze in een weeshuis. Ik vind het zo erg voor haar. Na een weekje begint ze zich meer op haar gemak te voelen in ons gezin. Ik hoor mama en papa soms praten; ze zeggen dan dat je merkt aan haar dat ze niet gewoon is om in een 'normaal' gezin te wonen en aandacht en liefde te krijgen. Wij spelen altijd samen. Wij slapen in dezelfde kamer. Dat is leuk. Nu is het alsof ik een zus heb. Eigenlijk doen wij alles samen. Maricica noemt mijn mama en papa ook mama en papa. Mijn ouders hebben dat graag. Wij beginnen veel van haar te houden want ze is zo lief. Ik wil niet dat Maricica weggaat. Mama en papa hebben ook verdriet. De avond voor haar vertrek huilen we allemaal. Zaterdagochtend 7.00 uur, daar staat haar koffer dan. Dit is de dag van het vertrek. Wat voel ik me slecht. We komen aan in Hasselt, de bus staat al klaar. Wat zijn er veel mensen! Dan roept er iemand dat ze moeten instappen. We nemen afscheid en de traantjes stromen over onze wangen. Vele mensen weenden. Maar ik dacht ze komt volgend jaar toch terug, mijn lieve vriendin, die ook een beetje mijn zusje is. De bus vertrekt. De lange vakantie is voorbij, maar mijn vriendschap voor Maricica niet. Emilie Vanderhaeghen Flash, jaargang 8, november

Menu Marokkaans. Zeebrasem met tomatenvulling Marokkaanse salade van gekookte aubergines. Soep met lamsvlees en linzen

Menu Marokkaans. Zeebrasem met tomatenvulling Marokkaanse salade van gekookte aubergines. Soep met lamsvlees en linzen Menu 60. - Marokkaans Zeebrasem met tomatenvulling Marokkaanse salade van gekookte aubergines Soep met lamsvlees en linzen Couscous Bodaoui met 7 groenten Couscouspudding Lhot Dbi Maammer Maa Matischa

Nadere informatie

Qlivino BBQ 2010 15 juni

Qlivino BBQ 2010 15 juni Qlivino BBQ 2010 15 juni Menu Knoflookgamba s alla Sjaak met tomatenrisotto (Gamba s in knoflook verder geen flauwekul net als Sjaak) Souvlaki met lachanosalata (Souvlaki van varkenshaas met ztarziki en

Nadere informatie

- Vermeng alle ingrediënten met elkaar en breng het geheel op smaak met citroensap en zout en peper

- Vermeng alle ingrediënten met elkaar en breng het geheel op smaak met citroensap en zout en peper Gebakken varkens lende met tonijn saus en een crostini. Ingrediënten tonijn mayonaise ½ potje mayonaise 2 eetlepels gehakte platte peterselie (laatste moment toevoegen!) Eetlepel gehakte kappertjes Citroensap

Nadere informatie

WEEK 1 1200 KCAL DAG 1

WEEK 1 1200 KCAL DAG 1 DAG 1 Gebakken groente met ei. Magere kwark Bak 1 opscheplepel gesneden rode paprika en 1 opscheplepel champignons met een eetlepel olijfolie. Voeg daar vervolgens 2 eieren bij en bak alles al roerend

Nadere informatie

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2 Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011 Aardappelgerecht(februari)... 1 Natte preipot(april)... 2 Courgettesoep(mei)... 3 Rabarber met een variatie(juli-augustus)... 4 Meloensalade(september)...

Nadere informatie

Menu Spaanse -avond. Sangria. Tapa s

Menu Spaanse -avond. Sangria. Tapa s Sangria Tapa s Tortilla Patatas bravas Scampi met spek en curry Gevulde dadel met gorgonzolakaas Gazpacho Paella Panna cotta geparfumeerd met sinaasappellikeur en romige karamelsaus Smakelijk Aperitief

Nadere informatie

Salade van zoete aardappel met grapefruit, gemarineerde tomaat en zalm uit de oven.

Salade van zoete aardappel met grapefruit, gemarineerde tomaat en zalm uit de oven. Salade van zoete aardappel met grapefruit, gemarineerde tomaat en zalm uit de oven. Rauwe zalm in plakjes gesneden Rode grapefruit Gemarineerde tomaat Klein uitje Zoete aardappelblokjes Maken; Bak de gesneden

Nadere informatie

Salade met gerookte rib-eye geserveerd met Caponata. Ingrediënten;

Salade met gerookte rib-eye geserveerd met Caponata. Ingrediënten; Salade met gerookte rib-eye geserveerd met Caponata. Aubergine Ui Bleekselderij Tomaten Olijven Kappertjes Pijnboompitjes Aceto balsamico. (blanke) Bospeen P&Z Bereiden; - maak de groenten schoon en snijd

Nadere informatie

Amuse Tartaartje van Schotse zalm op bordje met kruidensausje. Voorgerecht Pasta met pittige tomatensaus

Amuse Tartaartje van Schotse zalm op bordje met kruidensausje. Voorgerecht Pasta met pittige tomatensaus Amuse Tartaartje van Schotse zalm op bordje met kruidensausje Voorgerecht Pasta met pittige tomatensaus Hoofdgerecht Kipfilet met kerriesaus Stampotje van andijvie Dessert Mangoparfait Frambozencoulis

Nadere informatie

Gemarineerde makreel met tomaten mousse. Ingrediënten;(tomaten mousse)

Gemarineerde makreel met tomaten mousse. Ingrediënten;(tomaten mousse) Gemarineerde makreel met tomaten mousse. Ingrediënten;(tomaten mousse) 5 dl tomaten sap geconsenteerd. 3 dl half geslagen slagroom. Peper en zout Fijn gesneden bieslook Tabasco Wodka 6 blaadjes gelatine.

Nadere informatie

Cursus Koken 1 Basisvaardigheden. met. Marceline Paelman

Cursus Koken 1 Basisvaardigheden. met. Marceline Paelman Cursus Koken 1 Basisvaardigheden met Marceline Paelman Les 7 13-04-2016 Menu Tomates crevettes Preisoep Steak met pommes Pont-Neuf, groene pepersaus en gemengde sla Crème brûlée Mini-wafeltjes Tomates

Nadere informatie

Piemonte. Antipasti Paprika s met bagna caoda Pollo Tonnato. Primo: Risotto met pompoen en kaassaus. Secondo: Gestoofde kip met paddestoelen

Piemonte. Antipasti Paprika s met bagna caoda Pollo Tonnato. Primo: Risotto met pompoen en kaassaus. Secondo: Gestoofde kip met paddestoelen Piemonte Antipasti Paprika s met bagna caoda Pollo Tonnato Primo: Risotto met pompoen en kaassaus Secondo: Gestoofde kip met paddestoelen Dolci: Panna cotta met vruchtensaus Baci di dama www.martijnpostma.nl

Nadere informatie

10 Luxe Afslank Recepten

10 Luxe Afslank Recepten 10 Luxe Afslank Recepten Dieetsnel.nl Kees van Hessel Recept 1 Omelet met kampernoelies 10 tot 15 minuten 1 pers - 2 eieren - 250 gram kampernoelies - sjalotjes - peterselie - peper & zout Borstel de kampernoelies(champignons)

Nadere informatie

KOOK-OOK wenst jullie een hele fijne kerst & een gezond en gelukkig 2016!

KOOK-OOK wenst jullie een hele fijne kerst & een gezond en gelukkig 2016! KOOK-OOK wenst jullie een hele fijne kerst & een gezond en gelukkig 2016! ZwARte BoNeNSoEP Met PuLLeD PoRK Zoete aardappel is lekker en gezond. Een zoete aardappel is een knol en behoort, in tegenstelling

Nadere informatie

Cursus Koken 1 Basisvaardigheden. met. Marceline Paelman

Cursus Koken 1 Basisvaardigheden. met. Marceline Paelman Cursus Koken 1 Basisvaardigheden met Marceline Paelman Les 8 20-04-2016 Menu Hammousse Vissoep met mosselen en rouille Flensjes Mikado Hammousse 2 Hammousse Benodigdheden: 250 g gekookte ham 250 g gerookte

Nadere informatie

Comfortcook. Kookboek combi halogeen oven. Gaartijden en temperaturen. De volgende gegevens zijn slechts richtwaarden.

Comfortcook. Kookboek combi halogeen oven. Gaartijden en temperaturen. De volgende gegevens zijn slechts richtwaarden. Gaartijden en temperaturen De volgende gegevens zijn slechts richtwaarden. Levensmiddel Temperatuur in ºC Gaartijd in minuten Kip (1,6kg) 200 70 Kippenborst (350g) 190 20 Kabeljauw (150g) 200 24 Aardappelen

Nadere informatie

Bijgaande treft u een aantal recepten aan van onze kok. Wij hopen dat u er veel plezier aan beleeft en vooral: Eet smakelijk!

Bijgaande treft u een aantal recepten aan van onze kok. Wij hopen dat u er veel plezier aan beleeft en vooral: Eet smakelijk! Bijgaande treft u een aantal recepten aan van onze kok. Wij hopen dat u er veel plezier aan beleeft en vooral: Eet smakelijk! Düğün çorbası - Bruiloftssoep Deze fijne soep wordt traditioneel bij een bruiloft

Nadere informatie

Menu 11. Stracciatella (bouillon met eieren) Wijtingfilets met kerriesaus en rijst

Menu 11. Stracciatella (bouillon met eieren) Wijtingfilets met kerriesaus en rijst Menu 11. Stracciatella (bouillon met eieren) Wijtingfilets met kerriesaus en rijst Gebakken kalfszwezerik met balsamico en een laagje gezoete pasta met krullen van ganzenlever Crêpes Suzette Stracciatella

Nadere informatie

Hongarije. Pörkölt. www.ajvar.nl. Marhapörkölt pörkölt van rundvlees

Hongarije. Pörkölt. www.ajvar.nl. Marhapörkölt pörkölt van rundvlees Pörkölt Marhapörkölt pörkölt van rundvlees 800 gr. rundvlees zonder been 3 grote uien 4 teentjes knoflook 2 el. reuzel of olie 1½ el. zoet paprikapoeder 1 tomaat, tomaten uit blik 1 paprika 1 dl. rode

Nadere informatie

Lasagne met licht gerookte konijn filet, met gebakken kwee-peer. Nodig;

Lasagne met licht gerookte konijn filet, met gebakken kwee-peer. Nodig; Lasagne met licht gerookte konijn filet, met gebakken kwee-peer Nodig; ½ konijnen filet pp. Kwee-peren. Rook oven met rookmot Riet suiker (carameliseren van de kwee-peer) Nodig voor de tuille. 150 gr Bloem

Nadere informatie

In dit weekmenu worden 2 gerechten op die manier gebruikt. De pastasaus en de aardappelpuree. Kijk maar eens naar het menu:

In dit weekmenu worden 2 gerechten op die manier gebruikt. De pastasaus en de aardappelpuree. Kijk maar eens naar het menu: In dit boekje wil ik je graag laten zien hoe je een makkelijk weekmenu maakt doormiddel van gerechten te hergebruiken. Dat betekent dat je een gerecht maakt en daar een portie van apart houd voor een andere

Nadere informatie

Menu 110. Skagense vissoep. Frietjes Ostendaise. Met abrikozen, bleekselderij en munt gevulde lamsrollade met spinazie. Syberische Pannenkoeken

Menu 110. Skagense vissoep. Frietjes Ostendaise. Met abrikozen, bleekselderij en munt gevulde lamsrollade met spinazie. Syberische Pannenkoeken Menu 110. Skagense vissoep Frietjes Ostendaise Met abrikozen, bleekselderij en munt gevulde lamsrollade met spinazie Syberische Pannenkoeken Frietjes Ostendaise Ingrediënten (4 pers) Bintjes aardappelen

Nadere informatie

Tomatensoep. Eet smakelijk. Muffins. Nodig:

Tomatensoep. Eet smakelijk. Muffins. Nodig: Tomatensoep Nodig: 1 liter water. 1 kilo rijpe tomaten. 2 groentebouillonblokjes. 1 prei of klein zakje soepgroente. Vermicelli. 1. Doe het water in de pan en breng het aan de kook. 2. Was en snij de tomaten

Nadere informatie

RECEPTEN ROSARIO Januari 2014

RECEPTEN ROSARIO Januari 2014 RECEPTEN ROSARIO Januari 2014 Vrijdagavond - 31 januari 2014 Fettucine met courgetten 5OO gr Fettucine Olijfolie 1.300 gram courgettes 150 gr. Parmezan Pijnboompitten Kook de pasta in ruim kokend water.

Nadere informatie

Salade met gebakken lams haas met Mediterrane dressing. Ingrediënten voor de dressing;

Salade met gebakken lams haas met Mediterrane dressing. Ingrediënten voor de dressing; Salade met gebakken lams haas met Mediterrane dressing. Ingrediënten voor de dressing; 2,5 dl olijf olie. 1 fijn gesnipperde rode ui. 2 fijn gesneden teentjes knoflook. 1/2 blikje maïs korrels. lepel gehakte

Nadere informatie

bospaddenstoelensoep

bospaddenstoelensoep bospaddenstoelensoep * VOORBEREIDEN (dag voor het kerstdiner): * Week de gedroogde paddenstoelen 15 minuten in water. * Snipper de ui en pers of snijd de knoflook fijn. Snijd de bleekselderij in kleine

Nadere informatie

Loempia met geroosterde eend met hoy-sin dressing

Loempia met geroosterde eend met hoy-sin dressing Loempia met geroosterde eend met hoy-sin dressing Ingrediënten dressing 1 eetlepel hoy-sin Na smaak rijstazijn 3 eetiepels zonnebloem olie Gembervocht Gehakte Japanse gember Lente uitjes. Bereiden van

Nadere informatie

Cannelloni van gerookte zalm met Hollandse garnalen en zeewier. Ingrediënten;

Cannelloni van gerookte zalm met Hollandse garnalen en zeewier. Ingrediënten; Cannelloni van gerookte zalm met Hollandse garnalen en zeewier. Ingrediënten; Plak dun gesneden zalm (30-20 cm) 250 gram Hollandse garnalen Rijpe avocado in kleine blokjes gesneden Fijn gesneden rode ui

Nadere informatie

Vegetarische gerechten van Gery Mulder

Vegetarische gerechten van Gery Mulder Vegetarische gerechten van Gery Mulder Tomaten preisoep... 1 Zuuurkoolschotel, een echt wintergerecht... 2 Aardappelgerecht... 3 Rabarber met een variatie... 5 Natte preipot... 6 Tomaten preisoep Benodigd:

Nadere informatie

Pompoenflan met gedroogd bergspeck. Ingrediënten; 1 kilo flespompoen 2 dl melk 3 dl room 12 eieren Peper-zout. 16 plakjes bergspeck

Pompoenflan met gedroogd bergspeck. Ingrediënten; 1 kilo flespompoen 2 dl melk 3 dl room 12 eieren Peper-zout. 16 plakjes bergspeck Pompoenflan met gedroogd bergspeck Ingrediënten; 1 kilo flespompoen 2 dl melk 3 dl room 12 eieren Peper-zout 16 plakjes bergspeck Gaar de pompoen met schil en al in de oven voor 40 minuten tot deze gaar

Nadere informatie

t Is weer tijd voor BBQ! www.powerslim.nl.be

t Is weer tijd voor BBQ! www.powerslim.nl.be t Is weer tijd voor BBQ! Eindelijk schijnt de zon en lopen de temperaturen op, heerlijk! Wat is er nu gezelliger dan op een warme zomeravond buiten barbecueën? Gelukkig past barbecueën goed in het PowerSlim

Nadere informatie

Recepten. Klop de melk met het ei Olijfolie verhitten in de pan

Recepten. Klop de melk met het ei Olijfolie verhitten in de pan Recepten RECEPT 1 OMELET. Klop de melk met het ei in de pan Champignons aan bakken Spinazie, gewassen & gesneden toevoegen Ei mengsel toevoegen Om en om bakken, totdat het ei gestold is. RECEPT 2 GEVULDE

Nadere informatie

EMPANADAS. (ik gebruik altijd de helft van de hoeveelheden van dit recept en krijg ik ongeveer 20 empanadas)

EMPANADAS. (ik gebruik altijd de helft van de hoeveelheden van dit recept en krijg ik ongeveer 20 empanadas) EMPANADAS INGREDIENTEN: 1 kilo tarwebloem 4 eetlepels roomboter 4 eetlepels maizena 3 eetlepels suiker Gekookt water om het deeg te maken (ik gebruik altijd de helft van de hoeveelheden van dit recept

Nadere informatie

3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij klein en spoel deze schoon. 4. Prak het gehakt plat met een vork en kruid het gehakt met wat maggi.

3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij klein en spoel deze schoon. 4. Prak het gehakt plat met een vork en kruid het gehakt met wat maggi. GROENTESOEP Bouillon Wortelen Selderij Prei Gehakt Soepvlees Maggi Vermicelli GROENTESOEP 1. Breng de bouillon aan de kook. 2. Snij het soepvlees klein. 3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij

Nadere informatie

Recepten van de Lutheravond: * Linzensoep * Selderijsalade * Kip met amandelen * Appelcrumble met kwark Recept van de soep

Recepten van de Lutheravond: * Linzensoep * Selderijsalade * Kip met amandelen * Appelcrumble met kwark Recept van de soep Recepten van de Lutheravond: * Linzensoep * Selderijsalade * Kip met amandelen * Appelcrumble met kwark Recept van de soep Materiaal: Grote soeppan Mesjes en snijplanken Soeplepel Litermaat Ingrediënten

Nadere informatie

verse zalm in witte wijnsaus met peterselie in witte wijnsaus per 100 gram 2, 50 probeer ook eens kant-en-klare Roodbaarsfilet

verse zalm in witte wijnsaus met peterselie in witte wijnsaus per 100 gram 2, 50 probeer ook eens kant-en-klare Roodbaarsfilet puur visvariatie verse zalm in witte wijnsaus met peterselie hoofdgerecht voor 4 personen voorbereiding: 15 minuten bereiding: 10 minuten benodigdheden 600 g verse zalmfilet 600 g krieltjes 1 bosje peterselie

Nadere informatie

Met limoen gemarineerde zalm en gemarineerde asperges. Ingredienten voor gemarineerde asperges;

Met limoen gemarineerde zalm en gemarineerde asperges. Ingredienten voor gemarineerde asperges; Met limoen gemarineerde zalm en gemarineerde asperges. Ingredienten voor gemarineerde asperges; Beet gaar gekookte asperges(1pp) 3 eetlepel Olijf olie 2 eetlepel Gehakte kruiden Citroen sap van ½ citroen

Nadere informatie

Doe een flinke scheut olie in de pan en fruit de ui en wortel op laag vuur aan. Voeg ruim een halve liter water toe en zet het vuur hoger

Doe een flinke scheut olie in de pan en fruit de ui en wortel op laag vuur aan. Voeg ruim een halve liter water toe en zet het vuur hoger Italiaanse tomtatensoep Per 4 personen 1 liter 1 ui 2 teentjes knoflook 1 wortel 2 blikken gepelde tomaten Olijfolie Suiker Chilipoeder 50 ml slagroom Potje pesto Snij de uit en wortel heel klein Doe een

Nadere informatie

Drie bereidingen van zalm; - Bonbon van gerookte zalm. Ingrediënten; 200 gr Roomkaas Fijn gesneden bieslook Peper en zout Evt iets citroen sap.

Drie bereidingen van zalm; - Bonbon van gerookte zalm. Ingrediënten; 200 gr Roomkaas Fijn gesneden bieslook Peper en zout Evt iets citroen sap. Drie bereidingen van zalm; - Bonbon van gerookte zalm Ingrediënten; 200 gr Roomkaas Fijn gesneden bieslook Peper en zout Evt iets citroen sap. Bereiden van de bonbon; - Draai de room kaas glad en vermeng

Nadere informatie

12 personen. Menu: Gegratineerde geitenkaas met pijnboompitten, croutons, sherrytomaten, bieslook en aangemaakte sla ***

12 personen. Menu: Gegratineerde geitenkaas met pijnboompitten, croutons, sherrytomaten, bieslook en aangemaakte sla *** 12 personen Menu: Gegratineerde geitenkaas met pijnboompitten, croutons, sherrytomaten, bieslook en aangemaakte sla *** Gebakken wijting op een puree van aardappel en bieslook en een bearnaisesaus ***

Nadere informatie

Recepten. Basisingrediënten

Recepten. Basisingrediënten TurboMax 119 verbluffende recepten Basisingrediënten 4 middelgrote eieren 15 ml melk Zout en peper Kies één van de onderstaande recepten. Mix de ingrediënten in de TurboMax met het lemmet. Voeg de basisingrediënten

Nadere informatie

BURGER WRAPS VEGGIE CHILI. Slank En Fit Diner recepten

BURGER WRAPS VEGGIE CHILI. Slank En Fit Diner recepten Slank En Fit Diner recepten BURGER WRAPS Mager rundergehakt hamburgers ( hoeveelheid naar aantal personen) 1 kopje sperziebonen in stukjes gesneden 1/2 kop gehakte verse koriander Verse rode peper in stukjes

Nadere informatie

Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes

Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes 1 Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes Aantal personen: 4 Voorbereidingstijd (min): 15 Bereidingstijd (min): 55 4 kippenbouten 4.5 eetlepels Vloeibare boter 750 g voorgekookte krielaardappeltjes

Nadere informatie

KOOK mee. Voorgerecht, 4 personen / 15 min

KOOK mee. Voorgerecht, 4 personen / 15 min Pompoensoep met geroosterde pompoenpitten en pompoenpitolie Voorgerecht, 4 personen / 15 min - 1 ui - ½ cm gember - 1 dl olijfolie - 2 laurier blaadjes - 1 teen knoflook - 1 kilo pompoen - 2 l groentebouillon

Nadere informatie

Groente met courgette, uitjes en champignons

Groente met courgette, uitjes en champignons Slank En Fit Lunch recepten HARTIG Groente met courgette, uitjes en champignons 1 knoflookteentje Halve courgette 50 gr zilver uitjes 50 gr olijfjes 1 tomaat Half bakje champignons 150 gram sperzie boontjes

Nadere informatie

Boursin-hapje met zalm

Boursin-hapje met zalm Boursin-hapje met zalm Ingrediënten (10 stuks): 2 plakjes gerookte zalm Verse Dille ¼ doosjes Boursin (kruidenkaas) plasticfolie : 1. Beleg de plakjes gerookte zalm heel dik met Boursin en verse dille.

Nadere informatie

Gebakken coquilles met een spinazie/ postelein salade geserveerd met citrus dressing. Vermeng alle ingredienten en roer er een glade emulsie van.

Gebakken coquilles met een spinazie/ postelein salade geserveerd met citrus dressing. Vermeng alle ingredienten en roer er een glade emulsie van. Gebakken coquilles met een spinazie/ postelein salade geserveerd met citrus dressing. Ingredienten dressing; 2 eetlepel olijf olie 1 theelepel cherry azijn Sap van ½ citroen Sap van ½ sinasappel 1 teentje

Nadere informatie

Menu 20 November 2014. Voorgerecht. Soep. Hoofdschotel. Dessert

Menu 20 November 2014. Voorgerecht. Soep. Hoofdschotel. Dessert Voorgerecht Torentje van ananas en gerookte eendenborst Soep Uienvelouté met spekjes en geitenkaas Hoofdschotel Paddenstoelenrisotto, pastinaakcrème en hazelnoten Dessert Crêpes Suzette Smakelijk Voorgerecht

Nadere informatie

Past in iedere adviesgroep vanaf 1750 kcal. Hoofdgerecht voor 4 personen. 3 citroenen, schoongeboend. 6el olijfolie. 1 rode ui, gesnipperd

Past in iedere adviesgroep vanaf 1750 kcal. Hoofdgerecht voor 4 personen. 3 citroenen, schoongeboend. 6el olijfolie. 1 rode ui, gesnipperd 3 citroenen, schoongeboend 6el olijfolie 1 rode ui, gesnipperd 1 teen knoflook, fijngesneden 2 el kappertjes 4 schotse zalmfilets ( á 145 g) 2 el peterselie, fijngesneden Grillpan 1. Pers 1 citroen uit.

Nadere informatie

Gratin de moules (gegratineerde mosselen).

Gratin de moules (gegratineerde mosselen). Gratin de moules (gegratineerde mosselen). 150g spinazie 1 kg kleine mosselen 125 ml droge witte wijn 1 sjalotje, gesnipperd 250 ml slagroom 1 el olijfolie 2 eierdooiers kruidenboter stokbrood Was de spinazie

Nadere informatie

Gebakken snoekbaars met een crème van trompet de la mort. Snoekbaars schoonmaken en verdelen in gelijke stukken met de huid.

Gebakken snoekbaars met een crème van trompet de la mort. Snoekbaars schoonmaken en verdelen in gelijke stukken met de huid. Gebakken snoekbaars met een crème van trompet de la mort. Snoekbaars schoonmaken en verdelen in gelijke stukken met de huid. Ingrediënten voor de trompet saus. 3 dl vis fond 250 gram trompet de la mort

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant,

Beste KOOK-OOK klant, Beste KOOK-OOK klant, Recent is uit een internationaal onderzoek gebleken dat biologisch voedsel een hogere voedingswaarde heeft dan niet biologisch voedsel. Biologische gewassen zoals groenten, fruit

Nadere informatie

Smakelijke en. Aantrekkelijke. Mixgerechten!

Smakelijke en. Aantrekkelijke. Mixgerechten! Smakelijke en Aantrekkelijke Mixgerechten! De Blixer 3, Blixer 3 Plus, Blixer 5 Plus en Blixer 6 V.V. verenigen in één machine alle kwaliteiten van twee alom bekende toestellen: de cutter en de blender

Nadere informatie

Lever op zijn curries en zure appel

Lever op zijn curries en zure appel Lever op zijn curries en zure appel 2 uien 300 gr lever (biologisch) 1 teentje knoflook 2 goudreinetten 1 blaadje laurier Jamaicapeper (piment) Kruidenzout Kerrie (madras) 200 gr gierst 2 teentjes knoflook

Nadere informatie

Bolonese saus. Kookgerei: Brander (klein) Houtenspatel Knoflookpers Pan (middel) Pollepel Serveerschaal. Ingrediënten: Bereiding:

Bolonese saus. Kookgerei: Brander (klein) Houtenspatel Knoflookpers Pan (middel) Pollepel Serveerschaal. Ingrediënten: Bereiding: Bolonese saus Brander (klein) Houtenspatel Knoflookpers Pan (middel) Pollepel Serveerschaal 2,5 eetlepel 2500 gram 15 teentjes 10 eetlepel 2,5 eetlepel 5 eetlepel 10 deciliter 5 grote blikjes 5 stuks 2,5

Nadere informatie

Vergeten recepten. Ideeën en inspiratie. www.weekvandesmaak.be

Vergeten recepten. Ideeën en inspiratie. www.weekvandesmaak.be Vergeten recepten Ideeën en inspiratie www.weekvandesmaak.be SOEP VAN PASTINAAK EN WORTEL MET GEKRUIDE YOGHURT Benodigdheden (voor 6 personen) 1 ui 625 g pastinaak 500 g wortelen kippenbouillon 90 g gewone

Nadere informatie

Gemarineerde eendeborst met noodle salade. Nodig voor de eend;

Gemarineerde eendeborst met noodle salade. Nodig voor de eend; Gemarineerde eendeborst met noodle salade. Nodig voor de eend; In kleine ruitjes ingesneden eende borst Teriyaki saus Iets gember siroop Citroenblad Iets soya saus Chili saus Bereiden van de eende borst;

Nadere informatie

GEBAKKEN RUNDVLEES MET OOSTERSE GROENTEN

GEBAKKEN RUNDVLEES MET OOSTERSE GROENTEN GEBAKKEN RUNDVLEES MET OOSTERSE GROENTEN 100 gram Zero Rice 100 gram runderbiefstuk 120 gram wortels 100 gram peultjes 1 rode ui 1 teentje knoflook 1 eetlepel balsamico azijn 1 thleelepel honing verse

Nadere informatie

Symfonie van Domy. 4 seizoenen in de keuken

Symfonie van Domy. 4 seizoenen in de keuken Symfonie van Domy 4 seizoenen in de keuken Symfonie van Domy 4 seizoenen in de keuken Dominique Lucquedey Schrijver:Dominique Lucquedey Coverontwerp: Recepten van Domy ISBN: 9789402141313 www.receptenvandomy.nl

Nadere informatie

Terine van gerookte paling met een zoetzure salsa van paprika. Ingredienten;

Terine van gerookte paling met een zoetzure salsa van paprika. Ingredienten; Terine van gerookte paling met een zoetzure salsa van paprika. Ingredienten; Vis gelei (1 ltr water met 20 gram geweekte gelatine) Gefileerde ontdaan van vet en buikwand gerookte paling. Evt fijn gehakte

Nadere informatie

WAT NODIG? Recept POMPOENSOEP. 1 pompoen. 3 uien. 2 soeplepels currypoeder. 3 liter water. 2 preien. 2 eetlepels olijfolie.

WAT NODIG? Recept POMPOENSOEP. 1 pompoen. 3 uien. 2 soeplepels currypoeder. 3 liter water. 2 preien. 2 eetlepels olijfolie. Recept POMPOENSOEP WAT NODIG? pompoen 3 uien 3 liter water 2 soeplepels currypoeder 2 preien 2 eetlepels olijfolie 3 bouillonblokjes zout en peper HOE BEREIDEN? was je handen, spoel de groenten 5 voeg

Nadere informatie

Cursus Koken 1 Basisvaardigheden. met. Marceline Paelman

Cursus Koken 1 Basisvaardigheden. met. Marceline Paelman Cursus Koken 1 Basisvaardigheden met Marceline Paelman Les 2 17-02-2016 Menu Tomatensoep met balletjes Quiche met ham en prei Gebakken kipfilet met roze-pepersaus, peterselieaardappelen en worteltjes Mokkatasjes

Nadere informatie

Vijgen met gorgonzola en dadels met serranoham en Parmezaanse kaas

Vijgen met gorgonzola en dadels met serranoham en Parmezaanse kaas Vijgen met gorgonzola en dadels met serranoham en Parmezaanse kaas 5 vijgen 200 gram gorgonzola 10 dadels 5 dunne plakjes serannoham 100 gram parmezaan Zout & peper Bereidingswijze vijgen: Verwarm de oven

Nadere informatie

Vegetarische gerechten uit de ANBO Nieuwsbrief 2010 door Gery Mulder

Vegetarische gerechten uit de ANBO Nieuwsbrief 2010 door Gery Mulder Vegetarische gerechten uit de ANBO Nieuwsbrief 2010 door Gery Mulder Bietjes, maar dan anders(juni)... 1 Stampot ijsbergsla(juli-augustus)... 2 Salade met feta Afscheid van de zomer (september)... 3 Herfstsoepje(oktober)...

Nadere informatie

Week van de Smaak 2013

Week van de Smaak 2013 Week van de Smaak 2013 Op zoek naar een aantal geweldig lekkere ecologische of verrassende soepen? Zoek niet langer, want de Week van de Smaak verzamelde voor u 7 recepten ter inspiratie. Smakelijk! ECOLOGISCHE

Nadere informatie

Citroentaart. * Bereidingstijd: 15 min * Kooktijd: 35 min. Kooktijd : 35 min op 190 C. Ingrediënten (voor 6 pers.) U :

Citroentaart. * Bereidingstijd: 15 min * Kooktijd: 35 min. Kooktijd : 35 min op 190 C. Ingrediënten (voor 6 pers.) U : Citroentaart * Bereidingstijd: 15 min * Kooktijd: 35 min Kooktijd : 35 min op 190 C Ingrediënten (voor 6 pers.) U : Deeg : - 100 g boter - 200 g bloem - 75 g poedersuiker - 2 eigelen - 15 ml water Vulling

Nadere informatie

Kookboek. Gemaakt door: Anouk, Wiet, Dylan, Lisan, Mats en Demi

Kookboek. Gemaakt door: Anouk, Wiet, Dylan, Lisan, Mats en Demi Kookboek Gemaakt door: Anouk, Wiet, Dylan, Lisan, Mats en Demi Hoe hebben we onderzoek gedaan???? We zijn langs bijna alle klassen gegaan en gevraagd wat ze het lekkerst vonden. Toen kwam er een top 6

Nadere informatie

SMOOTHIE. Benodigdheden snijplank schilmesje eetlepel theelepel grote kom maatliter staafmixer. Bereidingswijze

SMOOTHIE. Benodigdheden snijplank schilmesje eetlepel theelepel grote kom maatliter staafmixer. Bereidingswijze SMOOTHIE Ingrediënten voor ca. 2,5 liter 4 bananen 2 appels 4 sinaasappels 200 gram verse bladspinazie 2 theelepels olie 2 theelepels kaneel 8 walnoten 500ml water 500ml sinaasappelsap Dikke rietjes eetlepel

Nadere informatie

Weekmenu 3. Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes*

Weekmenu 3. Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes* Weekmenu 3 Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes* Dinsdag Koolvispakketjes* Rijst Snijbonen Halfvolle biogardeyoghurt Woensdag Witlofschuitjes*

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens jullie veel fijne maaltijden toe. Een wielewaal vrijwilliger.

Voorwoord. Ik wens jullie veel fijne maaltijden toe. Een wielewaal vrijwilliger. Voorwoord. In dit recepten boek vind je vele makkelijke recepten en een duidelijke bereidingswijze. Dit recepten boek heeft al menige maaltijd tijdens een wielewaal vakantie tot een groot succes gemaakt.

Nadere informatie

Menu 25. Bladerdeeg met hartige tomatenvulling. Kalkoenbouten met curry. Clafoutis met krieken of peren

Menu 25. Bladerdeeg met hartige tomatenvulling. Kalkoenbouten met curry. Clafoutis met krieken of peren Menu 25. Bladerdeeg met hartige tomatenvulling Kalkoenbouten met curry Clafoutis met krieken of peren Ingrediënten (12 porties) 120 gr sjalot 3 teentjes knoflook 800 gr gepelde en ontpitte tomaten 200

Nadere informatie

Menu 11 oktober 12 STREEKGERECHTEN. Salade met warme Wynendale. Waterkerssoep op z n Haspengouws

Menu 11 oktober 12 STREEKGERECHTEN. Salade met warme Wynendale. Waterkerssoep op z n Haspengouws Salade met warme Wynendale Waterkerssoep op z n Haspengouws Varkensribben Ardeense wijze met pootzakkenstoemp Jefkes-peer met Meerhoutse koffie Smakelijk Salade met warme wynendaele Voorgerecht 400 gr

Nadere informatie

Bavarois van avocado met Hollandse garnaaltjes

Bavarois van avocado met Hollandse garnaaltjes Bavarois van avocado met Hollandse garnaaltjes 4 avocado s sap van 1 citroen tabasco peper en zout 250 gr crèmefraiche 500 gram Hollandse garnalen beetje verse koriander balsamico pareltjes 200 ml slagroom

Nadere informatie

Spaghetti. Ingredienten (voor 15 personen) 900 gram bloem 9 eieren 90 ml olijfolie Een snufje zout

Spaghetti. Ingredienten (voor 15 personen) 900 gram bloem 9 eieren 90 ml olijfolie Een snufje zout Mexicaanse wraps Ingredienten (Voor 15 personen): 15 kleine wraps 1 grote ui 500 gram gehakt 3 paprika s (van verschillende kleuren) 2 potten wrap sauce (mild) 1 * Blikje mais van 300 gram 2 potjes soure

Nadere informatie

SERIOUS QUICKFIX SALADS

SERIOUS QUICKFIX SALADS APPcoach TIPS SERIOUS QUICKFIX SALADS NEOBODIES.NL 2017APPcoach TIPS 3 1 APPcoach TIPS SERIOUS QUICKFIX SALADS APPcoach TIPS SERIOUS QUICKFIX SALADS 2017 2e druk Publicatie door: NEOBODIES Rozengracht

Nadere informatie

MENU JUNI 2015. Warme asperges in tomaten-basilicumvinaigrette. Aardappelsoufflé met gerookte paling. Asperges met kalfstong en morillesaus

MENU JUNI 2015. Warme asperges in tomaten-basilicumvinaigrette. Aardappelsoufflé met gerookte paling. Asperges met kalfstong en morillesaus Lid Cuisine Culinaire Nederland (CCN), Afd. Amsterdam MENU JUNI 2015 Warme asperges in tomaten-basilicumvinaigrette Aardappelsoufflé met gerookte paling Asperges met kalfstong en morillesaus Aardbeien

Nadere informatie

profielvak horeca, bakkerij en recreatie CSPE GL 2017 onderdeel A

profielvak horeca, bakkerij en recreatie CSPE GL 2017 onderdeel A profielvak horeca, bakkerij en recreatie CSPE GL 2017 onderdeel A bijlage De Soepterrine receptenboekje Aspergesoep met beenham ½ ui 1 l aspergebouillon 10 g zout 200 g asperges in kleine stukjes gesneden

Nadere informatie

voor een gezond voedingspatroon met een gezonde leefstijl,

voor een gezond voedingspatroon met een gezonde leefstijl, Beste KOOK-OOK klant! Gezond eten en genoeg bewegen zorgen ervoor dat je lekker in je vel komt te zitten. Met deze tas vol gezond lekkers kom je dus al een heel eind. Iedereen kent wel iemand die met z

Nadere informatie

10 Dagelijkse recepten met Groene stevia. Yerba Dulce www.groenestevia.nl

10 Dagelijkse recepten met Groene stevia. Yerba Dulce www.groenestevia.nl 10 Dagelijkse recepten met Groene stevia Yerba Dulce www.groenestevia.nl Inhoud Pasta met een saus van rode tomaten Hollandse groenten Worteltjes Rabarber Stoofperen Appelmoes Dranken Mix fruit smoothie

Nadere informatie

GEZONDE LUNCH RECEPTEN

GEZONDE LUNCH RECEPTEN GEZONDE RECEPTEN ZELF GEMAAKTE TOMATEN SOEP Voeg wat olijfolie toe aan de soeppan die op middel warm vuur staat. Wanneer die warm is voeg de gesneden knoflook en uien toe. Snij de tomaten en voeg deze

Nadere informatie

Cursus Koken 1 Basisvaardigheden. met. Marceline Paelman

Cursus Koken 1 Basisvaardigheden. met. Marceline Paelman Cursus Koken 1 Basisvaardigheden met Marceline Paelman Les 14 01-06-2016 Menu Agnès Sorel soep Quiche met asperges en zeevruchten Zalm met prei en pasta Zomerse tiramisu met aardbeien Agnès Sorel soep

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant!

Beste KOOK-OOK klant! Beste KOOK-OOK klant! Waarom maakt KOOK-OOK gebruik van biologisch vlees? Naast dat het dier een beter leven heeft gehad, is de samenstelling van biologisch vlees veel beter voor onze gezondheid. Biologisch

Nadere informatie

Kerstmenu: voor 4 personen

Kerstmenu: voor 4 personen Kerstmenu: voor 4 personen Broccolisoep met zalm of spitskoolsalade **** Witlofschuitjes met kipfilet en appel bieten salade; stoofpeertjes gegratineerde aardappelschotel **** Kersenkwark godenspijs Dit

Nadere informatie

Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes

Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes 1 Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes Aantal personen: 4 Voorbereidingstijd (min): 15 Bereidingstijd (min): 55 4 enkele kipfilets zout peper 1 ui Boter - Vloeibaar 1 glas witte wijn 0.5 blokje

Nadere informatie

Mabré van gerookte zalm met kruidenkaas en grove mosterd mayonaise.

Mabré van gerookte zalm met kruidenkaas en grove mosterd mayonaise. Mabré van gerookte zalm met kruidenkaas en grove mosterd mayonaise. Nodig 400 gram roomkaas 15 gram gelatine 2 dl water of vis bouillon 700 gram gerookte zalm 5 eetlepel mayonaise 1 eetlepel grove mosterd.

Nadere informatie

Menu oktober 201 2. Sint Jacobsschelp met groene kruidensaus. **** Salade champignons. **** Auberginekaviaar met ricotta en coppa di Parma

Menu oktober 201 2. Sint Jacobsschelp met groene kruidensaus. **** Salade champignons. **** Auberginekaviaar met ricotta en coppa di Parma Menu oktober 201 2 Sint Jacobsschelp met groene kruidensaus Salade champignons Auberginekaviaar met ricotta en coppa di Parma Kwartels met rode biet en cantharellen Appelsoep met peren onder een bladerdeegdekseltje

Nadere informatie

Menu 160. Vitello tonnato. Nidi di rondine (vogelnestjes) Saltimbocca Patate fisarmonica

Menu 160. Vitello tonnato. Nidi di rondine (vogelnestjes) Saltimbocca Patate fisarmonica Menu 160. Vitello tonnato Nidi di rondine (vogelnestjes) Saltimbocca Patate fisarmonica Millefoglie ai frutti di bosco Vitello tonnato Ingrediënten (4 pers) 800 gr kalfsvlees 3 liter kippenbouillon ½ liter

Nadere informatie

Soep van geroosterde pompoen

Soep van geroosterde pompoen Soep van geroosterde pompoen JEROEN MEUS Smakelijk! 3 l groentebouillon 1 (kleine) pompoen 3 dikke uien 3 teentjes look 3 takjes salie 2 takjes rozemarijn 40 g gedroogde pompoenpitten een snuifje garam

Nadere informatie

Oriental chili schotel

Oriental chili schotel ½ portie 1 portie ½ portie ½ portie 1 portie 2 pers. 2 pers. Oriental chili schotel Gevulde witlof/tonijnsalade bootjes Maak van de courgette spaghetti (met Spirelli). Bereid de spaghetti naar keuze: rauw,

Nadere informatie

Koekjes met zongedroogde tomaten en rozemarijn. 6 plakken bladerdeeg 140 gr zongedroogde tomaatjes verse rozemarijn 1 ei

Koekjes met zongedroogde tomaten en rozemarijn. 6 plakken bladerdeeg 140 gr zongedroogde tomaatjes verse rozemarijn 1 ei Koekjes met zongedroogde tomaten en rozemarijn. 6 plakken bladerdeeg 140 gr zongedroogde tomaatjes Bloem verse rozemarijn 1 ei Voorbereiding 1. Haalde blaadjes van de rozemarijn en hak deze heel fijn.

Nadere informatie

Griekse recepten inhoud:

Griekse recepten inhoud: Griekse recepten inhoud: voorgerechten Pag: 3. Griekse sla Pag: 4. Tzatziki Pag: 5. Gemista Pag: 6. Gegrilde rode paprika's pag: 7. Griekse auberginepuree pag: 8. Griekse courgettesla pag: 9. Kippensoep

Nadere informatie

Qlivino 5 november 2008

Qlivino 5 november 2008 Qlivino 5 november 2008 Menu Dublinse Garnalen (gefrituurde garnalen in een krokant korstje) Sheppards Pie (ovenshotel van pittig lamsgehakt en Ierse aardappelpuree) Ulster Peppered Pork (stoofpot van

Nadere informatie

EXPERIENCE OUTSIDE-IN. Recept 1. Wat en hoe beweegt jouw doelgroep? Viskoekjes met spicy korianderdip - 20 personen

EXPERIENCE OUTSIDE-IN. Recept 1. Wat en hoe beweegt jouw doelgroep? Viskoekjes met spicy korianderdip - 20 personen Recept 1 Viskoekjes met spicy korianderdip - 20 personen spicy korianderdip 2 groene Spaanse pepers, ontzaad en fijngesneden 2 groene paprika, ontzaad en gesneden 2 tenen knoflook, geraspt 4 cm verse gember,

Nadere informatie

Kruidenpannenkoek met gerookte zalm en zure room

Kruidenpannenkoek met gerookte zalm en zure room Kruidenpannenkoek met gerookte zalm en zure room Ingrediënten (voor 6 pannenkoeken) 2 grote eieren 150 gr bloem 300 ml melk plantaardige olie om te bakken verse groene kruiden naar keuze: peterselie, bieslook

Nadere informatie

Barbecue. Overheerlijke recepten

Barbecue. Overheerlijke recepten Barbecue Overheerlijke recepten Het is geen ingrediënt, maar een techniek: barbecueën. Maar de smaak ervan hoort wel degelijk bij een seizoen: de zomer! Vandaar dat we voor de barbecue graag een plaats

Nadere informatie

Lauwwarme oesters op een bedje van prei gegratineerd met vanille sabayon.

Lauwwarme oesters op een bedje van prei gegratineerd met vanille sabayon. Lauwwarme oesters op een bedje van prei gegratineerd met vanille sabayon. Oesters Gesneden prei Iets kerrie Peper en zout. Snijd de prei in kleine ringen en bak dit zonder te kleuren aan met iets kerrie

Nadere informatie

Lid Cuisine Culinaire Nederland (CCN), Afd. Amsterdam MENU JANUARI 2013 GARNALEN MET GROENE MANGO-SALADE GEROOKT BIETENSOEPJE MET COQUILLES

Lid Cuisine Culinaire Nederland (CCN), Afd. Amsterdam MENU JANUARI 2013 GARNALEN MET GROENE MANGO-SALADE GEROOKT BIETENSOEPJE MET COQUILLES Lid Cuisine Culinaire Nederland (CCN), Afd. Amsterdam MENU JANUARI 2013 GARNALEN MET GROENE MANGO-SALADE GEROOKT BIETENSOEPJE MET COQUILLES LAMSKOTELETJES MET MINT VAN DE BIG GREEN EGG TARTE TATIN MET

Nadere informatie

consumptief-horeca CSPE KB 2012

consumptief-horeca CSPE KB 2012 consumptief-horeca CSPE KB 2012 bijlage 1 variant b PK-0811-b-12-1-b2 PK-0811-b-12-1-b1 2 lees verder recepturen en serveerwijzen menu variant b gerecht mise-en-place serveerwijze: amuse omeletrolletje

Nadere informatie

MENU SEPTEMBER 1999. Cocktail van nieuwe haring. -x-x-x-x-x- Spinaziesoep met roomkaas. -x-x-x-x-x- Abrikozenspoom. -x-x-x-x-x-

MENU SEPTEMBER 1999. Cocktail van nieuwe haring. -x-x-x-x-x- Spinaziesoep met roomkaas. -x-x-x-x-x- Abrikozenspoom. -x-x-x-x-x- MENU SEPTEMBER 1999 Cocktail van nieuwe haring Spinaziesoep met roomkaas Abrikozenspoom Maïskipfilet met gerookte zalm broccoli ei gratin aardappelen uit de oven met kaas Chocolade en vanilleparfait met

Nadere informatie

Soepje van schorseneren met wilde champignons

Soepje van schorseneren met wilde champignons Benodigdheden : 30 g boter Soepje van schorseneren met wilde champignons 800 ml gevogeltefond 1 l kippenbouillon 1 teentje look 1 dl witte wijn 1.5 kg schorseneren 1 ui P&z 150 g wilde champignons (trompet

Nadere informatie