Financieel verslag 2013/ VV Sportvereniging Bondsweg JJ Heerenveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen"

Transcriptie

1 Financieel verslag 2013/ VV Sportvereniging Bondsweg JJ

2 Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten en lasten 11 Grondslagen 12 Toelichting balans 17 Toelichting baten en lasten 22 1 Pagina 1

3 Bestuursverslag Pagina 2

4 Bestuursverslag U kunt hier uw eigen toelichtingen en teksten invullen. Pagina 3

5 Resultaatsvergelijking Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2013/2014 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de staat van baten en lasten over 2013/2014 met ter vergelijking staat van baten en lasten over 2012/ / /2013 Som der baten ,0% ,0% Kostprijs van de omzet 0 0,0% ,1% Overige opbrengsten ,2% ,1% Totaal baten ,2% ,9% Personeelskosten ,7% ,5% Afschrijvingen ,5% ,5% Overige waardeveranderingen immateriële en materiële vaste activa-210 0,0% ,0% Accomodatiekosten ,6% ,5% Trainingskosten ,2% ,1% Autokosten ,3% ,2% Kantoorkosten ,3% ,0% Verkoopkosten ,2% ,0% Algemene kosten ,2% ,3% Som der lasten ,9% ,1% Exploitatiesaldo ,2% ,9% Financiële baten & lasten ,4% ,3% Exploitatieresultaat ,6% ,2% Pagina 4

6 Toelichting exploitatiesaldo Exploitatiesaldo gunstiger door: Hogere baten Hogere overige opbrengsten Exploitatiesaldo ongunstiger door: Hogere kostprijs van de omzet Hogere personeelskosten Hogere afschrijvingen Hogere accomodatiekosten Hogere trainingskosten Hogere autokosten Hogere kantoorkosten Hogere verkoopkosten Hogere algemene kosten Lager exploitatiesaldo Pagina 5

7 Financiele positie In het navolgende hebben wij een analyse van de financiële positie van uw vereniging gemaakt. Opgemerkt dient te worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige andere in het verslagjaar gekozen datum. Kengetallen kunnen hierdoor zijn beinvloed. Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 oktober 2014 en per 31 oktober 2013: 31 okt okt 2013 Activa Immateriële vaste activa ,4% ,3% Materiële vaste activa ,9% ,0% Voorraden en onderhanden werk 0 0,0% ,7% Vorderingen en overlopende activa ,5% ,8% Liquide middelen ,3% ,2% ,0% ,0% Passiva Eigen vermogen ,8% ,1% Voorzieningen ,9% ,7% Langlopende schulden ,5% ,5% Kortlopende schulden ,8% ,7% ,0% ,0% Werkkapitaal Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden opgegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de vereniging. 31 okt okt 2013 verschil Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Af: Kortlopende schulden Netto werkkapitaal Pagina 6

8 Solvabiliteit Uit de sovabiliteit - de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen - blijkt het weerstandsvermogen van de vereniging. Hoe hoog deze solvabiliteit moet zijn, hangt af van de aard van de vereniging. Hiervoor kunnen geen algemeen geldende normen worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van de onderneming. Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen 23,2% 22,1% Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen 18,8% 19,3% Liquiditeit Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa eb de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een vereniging aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de vereniging. Quick ratio (vorderingen, effecten en liquide middelen - voorraden) / kortlopende schulden0,7 0,6 Current ratio (vorderingen, effecten en liquide middelen) / kortlopende schulden 0,7 0,6 Pagina 7

9 Jaarrekening 2013/2014 Pagina 8

10 Balans per 31 oktober 2014 (na resultaatsbestemming) 31 okt okt 2013 ACTIVA Goodwill Immateriële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Inventaris Vervoermiddelen Andere vaste bedrijfsmiddelen Materiële vaste activa Onderhanden werk Voorraden en onderhanden werk Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen Vordering ter zake van pensioenen Rekening courant vordering Overige vorderingen Vorderingen en overlopende activa Rekening courant bank Deposito Kas Kruisposten Liquide middelen Activa Pagina 9

11 Balans per 31 oktober 2014 (na resultaatsbestemming) 31 okt okt 2013 PASSIVA Geplaatst aandelenkapitaal Resultaat boekjaar Eigen vermogen Voorziening reorganisatie Overige voorzieningen Voorzieningen Schulden aan kredietinstellingen lang Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen Overige schulden Kortlopende schulden Passiva Pagina 10

12 Staat van baten en lasten over 2013/2014 Begroting Exploitatie Exploitatie 2013/ / /2013 Som der baten Contributies Sponsoring Kostprijs van de omzet Som der baten Overige opbrengsten Totaal baten Lasten Personeelskosten Afschrijvingen Overige waardeveranderingen immateriële en materiële vaste activa Accomodatiekosten Trainingskosten Autokosten Kantoorkosten Verkoopkosten Algemene kosten Totaal lasten Exploitatiesaldo Financiële baten & lasten Exploitatieresultaat Pagina 11

13 Grondslagen voor de waardering Algemeen Activiteiten De activiteiten van 0001 VV Sportvereniging, statutair gevestigd op de Bondsweg JJ te bestaan voornamelijk uit Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomenindien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De materiële vaste activa waarvan de vennootschap en haar groepsmaatschappijen, krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht. Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen. Pagina 12

14 OF Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen. OF Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. Voorraden Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. Of Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen vervangingswaarde of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. Voorraden gereed product worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere nettoopbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een opslag voor indirecte fabricagekosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, verminderd met de op balansdatum reeds voorzienbare verliezen. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een opslag voor indirecte fabricagekosten. De aan het uitgevoerde project toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum aan het project bestede kosten in verhouding tot de naar verwachting aan het project totaal te besteden kosten. Opbrengsten en kosten worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening op basis van deze voortgang. De op de onderhanden projecten betrekking hebbende gedeclareerde termijnen worden in mindering gebracht op de onderhanden projecten. Een eventueel hieruit voortvloeiend negatief saldo onderhanden projecten wordt gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voorzieningen Voorzieningen voor pensioenen: Pensioenen in eigen beheer Deze voorziening is getroffen voor toegezegde pensioenrechten voor zover deze in eigen beheer worden opgebouwd. De pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd tegen actuariële waarde. Bij de berekening Pagina 13

15 wordt geen rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen.de opbouw van het benodigde doelvermogen geschiedt met de tabel Collectief 20XX". De gehanteerde rekenrente bedraagt 00%. In de jaarrekening is de pensioenvoorziening volgens de fiscale waardering opgenomen. Indien de commerciële waardering zou worden gevolgd, zou de omvang van de voorziening. bedragen Pensioenregeling personeel: De voor het personeel geldende pensioenregeling is een toegezegd-pensioenregeling welke is verwerkt als toegezegde-bijdrageregeling.hierbij worden uitsluitend de verschuldigde premies als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Hierdoor zijn niet alle risico's die zijn verbonden aan de pensioenregeling tot uitdrukking gebracht in de balans. De belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling zijn:... Voorziening voor latente belastingverplichtingen: Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening worden in mindering gebracht de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van beschikbare voorwaartse verliescompensatie, verliescompensatie, voor zover het waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening Overige voorzieningen Voorzieningen deelnemingen De voorziening is gevormd voor het bedrag van de te verwachten betalingen voor rekening van de vennootschap ten behoeve van deelnemingen. Voorziening deelnemingen De voorziening is gevormd voor het bedrag van de te verwachten betalingen voor rekening van de vennootschap ten behoeve van deelnemingen. Voorziening garantieverplichtingen De voorziening garantieverplichtingen wordt opgenomen voor de geschatte kosten die naar verwachting voortvloeien uit de per balansdatum lopnde garantieverplichtingen uit hoofde van geleverde goederen en diensten. Ten laste van de voorziening komen de kosten die voortvloeien uit het honoreren van garantieclaims. Voorziening groot onderhoud De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. Voorziening voor arbeidsongeschiktheid Voor de op balansdatum bestaande verplichtingen tot doorbetaling van de lonen en salarissen (inclusief werkgeverslasten) van het per balansdatum naar verwachting voor langere tijd arbeidsongeschikte personeel is een voorziening gevormd ter grootte van het naar verwachting in de toekomst verschuldigde bedrag Aan arbeidsongeschikt personeel betaalde bedragen worden ten laste van deze voorziening gebracht. Reorganisatievoorziening Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien voor de groep een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan. Lijfrenteverplichtingen/stamrechtverplichtingen Pagina 14

16 De voorzieningis actuarieel berekend met gebruikmaking van tabel"collectief 20XX" en een rekenrente van 00%. Betaalde bedragen inzake lijfrente en stamrecht worden ten laste van deze voorziening gebracht. Langlopende schulden Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Investeringssubsidies Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijds-evenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend. De aan het onderhanden werk toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum aan het werk bestede kosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop. Bruto-marge De bruto-marge bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in de voorraad gereed product goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Hierbij wordt onder netto-omzet verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Exploitatiesubsidies Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. Aandeel in het resultaat van de onderneming waarin wordt deelgenomen Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij 0001 VV Sportvereniging geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepalingen. Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiele baten en lasten. Belastingen De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening. Pagina 15

17 Buitengewone baten en lasten Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit handelingen en gebeurtenissen die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve een zeer incidenteel karakter hebben. Pagina 16

18 Toelichting op de balans per 31 oktober 2014 Immateriële vaste activa Een overzicht van de immateriele vaste activa is onderstaand opgenomen: Kosten van oprichting en uitgifte aandelen Kosten van onderzoek en ontwikkeling Licenties en octrooien Goodwill Overige Totaal Aanschaffingen Cum. afschrijving Boekwaarde begin (Des)investeringen Afschrijvingen Mutaties Boekwaarde einde Materiële vaste activa Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen: Bedrijfsgebou wen en terreinen Machines en installaties Inventaris Vervoermidd elen Overige Totaal Aanschaffingen Cum. afschrijving Boekwaarde begin (Des)investeringen Afschrijvingen Mutaties Boekwaarde einde Pagina 17

19 Toelichting op de balans per 31 oktober 2014 Voorraden en onderhanden werk 31 okt okt 2013 Onderhanden werk Onderhanden werk Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Handelsdebiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Intercompany debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen Te vorderen omzetbelasting Loonheffing Vordering ter zake van pensioenen Pensioenen Rekening courant vordering RC Holding Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten Te ontvangen bedragen Waarborgsom Lonen Nog te factureren Pagina 18

20 Toelichting op de balans per 31 oktober 2014 Liquide middelen Rekening courant bank ABN AMRO Rabobank ING Deposito Deposito Kas Kas Kruisposten Kruisposten Eigen vermogen Geplaatst aandelenkapitaal Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit.. Eigen vermogen Geplaatst aandelenkapi taal Algemene reserves Resultaat boekjaar Vermogensm utaties Eigen vermogen vrije velden Totaal Boekwaarde begin Mutatie vrij Mutatie vrij Totaal mutaties Boekwaarde einde Pagina 19

21 Toelichting op de balans per 31 oktober 2014 Voorzieningen Voorzieningen Pensioenvoor ziening Garantievoorzie ning Voorziening groot onderhoud Voorziening belastinglate ntie Overige Totaal Boekwaarde begin Mutatie vrij Mutatie vrij Totaal mutaties Boekwaarde einde Langlopende schulden Een overzicht van de langlopende schulden is onderstaand opgenomen: Schulden aan kredietinstellingen lang Kredietinstelli ng 1 Kredietinstelling 2 Kredietinstelli ng 3 Kredietinstell ing 4 Kredietinstelli ng 5 Totaal Boekwaarde begin Mutatie vrij Mutatie vrij Totaal mutaties Boekwaarde einde Pagina 20

22 Toelichting op de balans per 31 oktober 2014 Kortlopende schulden 31 dec dec 2013 Schulden aan kredietinstellingen SNS Schulden aan leveranciers en handelskredieten Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen Loonheffing Overige schulden Te betalen kosten Overige schulden Pagina 21

23 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013/2014 Begroting Exploitatie Exploitatie 2013/ / /2013 Contributies Contributies senioren Contributies junioren Contributies trainingsleden Contributies overig Contributies overig Vrije omzetgroep Sponsoring Mutatie onderhanden werk Inkopen Inkopen hoog Inkopen BTW vrij Overige opbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Lonen en salarissen Bruto lonen en salarissen Overwerk Tantièmes Reservering vakantiegeld Ziekengeld ontvangen Vergoedingen vrijwilligers Ontvangen loonsubsidies Doorbelaste lonen en salarissen Sociale lasten Sociale lasten Pensioenen Pensioenen personeel Pagina 22

24 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013/2014 Begroting Exploitatie Exploitatie 2013/ / /2013 Overige personeelskosten Onkostenvergoeding Reiskostenvergoeding Woon-werk vergoedingen Kosten ARBO Werving en selectie Kantinekosten Opleidingskosten Overige personeelskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Afschrijvingen gebouwen en terreinen Afschrijvingen machines en installaties Afschrijvingen inventaris Afschrijvingen vervoermiddelen Afschrijvingen overige vaste bedrijfsmiddelen Overige waardeveranderingen materiële vaste activa Overige waardeveranderingen materiële vaste activa Accomodatiekosten Huur complex Huur zaal Onderhoud huisvesting Energiekosten Schoonmaakkosten Milieukosten Gemeentelijke heffingen Bewakings- en beveiligingskosten Overige huisvestingskosten Trainingskosten Kosten heren Kosten tournooien Pagina 23

25 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013/2014 Begroting Exploitatie Exploitatie 2013/ / /2013 Autokosten Leasekosten Brandstofkosten Verzekeringskosten vervoermiddelen Onderhoudskosten vervoermiddelen Motorrijtuigenbelasting Boetes Huurkosten vervoer Kilometervergoeding Schade Overige autokosten Kantoorkosten Porti Drukwerk Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten (vast) Telefoonkosten (mobiel) Internetkosten Contributies en abonnementen Kopieerkosten Inventariskosten Kosten onderhoud inventaris Automatiseringskosten Servicecontracten Vakliteratuur Webhostingkosten Overige kantoorkosten Verkoopkosten Reclamekosten Advertentiekosten Beurskosten Relatiegeschenken Sponsoring Incasso- en dergelijke kosten Doorbelaste verkoopkosten Pagina 24

26 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013/2014 Begroting Exploitatie Exploitatie 2013/ / /2013 Algemene kosten Adviseringskosten Accountantskosten Jaarwerk Overige accountantsadvisering Administratiekosten Kosten juridisch advies Notariskosten Verzekeringen Kleine aanschaf Dotatie reorganisatievoorziening Dotatie overige voorzieningen Overige algemene kosten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente vordering groepsmaatschappijen Rentebaten rekening courant bank Overige rentebaten Rentelasten en soortgelijke kosten Rentelasten rekening courant banken Bankkosten en provisie Overige rentelasten Buitengewone baten Buitengwone baten Pagina 25

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland Jaarrekening 2007 Rabobank Nederland Deze publicatie, de jaarrekening en de afzonderlijke uitgave Rabobank Groep Jaarverslag 2007 vormen het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens van de Coöperatieve

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Financieel verslag 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Statutaire vestigingsplaats: Heerenveen Adres: Abe Lenstra boulevard 2 E-mail: dichtbij@unive.nl

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013 RAPPORT Stichting Museumnacht Piet Heinkade 5 1019 BR BETREFT Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Museumnacht Voorblad 0 Inhoud Jaarrapport 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Jaarrekening 5 Balans

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie