Voorwoord. Winkelstraat of Internet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Winkelstraat of Internet?"

Transcriptie

1

2 Voorwoord In het jaar is door mij in verband met de studie Postdoctorale Opleiding Vastgoedkunde (SBV-MRE) aan de Universiteit van Amsterdam gekozen voor het maken van een Masterproof over de onderlinge relatie tussen hoofdwinkelstraten en internetverkopen. Oogmerk was het onderzoeken van de invloeden van de internetverkopen op hoofdwinkelstraten. Op het moment van een keu~e is er absoluut nog geen inzicht in het gegeven wat er bij een dergelijk onderzoek komt kijken. Ciaandeweg met het ver~amelen van informatie blijkt er al snel veel en veel meer voorhanden te zijn dun waarover je nog enigszins verantwoord kun schrijven. Dus moet er een duidelijk ondcrzoeksvraag worden gedefinieerd en moet het gebied afgebakend worden. Een dergelijke exercitie is al een vraagstuk op ~ich. Nu vele overwegingen en overleg is het fysieke onderzoeksgebied afgebakend naar het kernwinkelgebied van gemeenten met meer dan inwoners en meer dan 100 aaneengesloten verkooppunten in Nederland. De invalshoek voor het belichten van het onderhavige onderwerp ligt voor mij voor de hand. Namelijk vanuit mijn vakgebied. te weten het investeren in onroerende zaken als institutionele vastgoedbelegger. Derhalve heb ik bewust gekozen voor een branchegebonden onderwerp, waardoor meerdere vastgoedbeleggers uit deze Masterproof nuttige conclusies en aanbevelingen kunnen betrekken. Tevens kan het dienen om een reflectie naar de eigen portfolio te maken. Het gekozen onderwerp is mij, naarmate de beschikbare informatie toenam en er sprake was van toenemend inz~cht en een zekere rijping, steeds meer gaan boeien. Op enig moment werd het zelfs moeilijk er van los te komen. Maar een deadline biedt dan het verlossende moment. Na vele uren van wikken en wegen, rekenen, vergelijken en schrijven ligt voor u mijn Masterproof "Winkelstraat of Internet? ". De centrale vraag is in welke mate de internetverkopen de komende jaren invloed zullen hebben op de hoofdwinkelstraten in Nederland. In dit voorwoord hoort zeker een woord van dank aan mijn SBV-mentor Pieter van Wulten en mijn interne mentor Wim Fieggen. Daarnaast gaat mijn dank uit naar de steun en adviezen die ik van mijn Roproperty-collega's heb mogen ontvangen. Tevens ben ik dank verschuldigd aan mijn broer Jaap voor de "finisching touch" en aan degenen die mij welwillend een interview of telefonisch vraaggesprek hebben toegestaan. Tenslotte een speciaal woord van dank aan Rieneke. Maarten en Alex. Voor al hun steun, begrip en geduld dat gedurende de afgelopen twee jaar door hen is opgebracht. Ook zij hebben deze periode zeker met alle 'ups en downs' met n4 meegestudeerd. Jan Gaasenbeek Augustus 2002 Jan Gansenbeek

3 Winkelstraat of Internet'! INHOUDSOPGAVE -i - Introductie Inleid~ng en probleemstelling 1.2. Onderzoeksmethodiek 1.3. Leeswijzer -2- Theoretisch Kader 2 1. Inleiding 7.7 Demografische gegevens gemene intt~rnt~tlnjorm~rtzt~ In uelcrtzr tot E-tcld Netlcrrland als snt~llt. volger 2 3 Basiscijfers detailhandel 7.3. I. Basl cc ijfcw Omzi~tczjfkr s Werkyrlegenht>id 2.4. De consument 241. Algt>mt~t>n Consumenlt~ngrdr~zg 2.5. De producent en detaillist 2.6. Winkel verkoopkanaal De verzorgingsstructuur 2.7. E-tail verkoopkanaal Algemeen Kwetsbcrarheid internet Service VZLI internet Ilfulti-chclnnel pnrtijen 2.8. S WOT-analyse 2.9. Conclusies -3- Hoofdwinkelstraten 3. l. Inleiding 3.2. Opbouw winkelstraten in Nederland 3.3. Onderzoek Cushman & Wakefield / L,ocatus 3.4. Vergelijking winkelvolumes op brancheniveau 3 '5. Conclusies -4- E-tail 4. l. Inleiding 4.2. E-tail l onderzoek 4.3. Interviews -5- Vergelijking omzetresultaten Retail en E-tail 5.1. Inleiding 5.2. Volumevergelij king 5.3. Interviews 5.4. Conclusies -6- Conclusies en aanbevelingen 6.1 Inleiding 6.2 Conclusies 6.3 Aanbevelingen Jan Gaasenbeek

4 BIJLAGEN Bijlage l : geraadpleegde literatuur, artikelen, opgave interviews en websites 43 Bijlage 2 : interviews Bol.com. Free Record Shop en Bart Smit 45 n T ---L..- D-L-:~ ~r-..i EI L,.- uljiagc J. LUL~LU:, nclau v CLKCLILICL, J I ~CIIICCIILGII. JJ c 2 Bijlage 4 : Brancheverdeling Locatus 54 Bijlage 5 : Forrester schema 55

5 Winkelstraat of Internet'? Winkelstraat of Internet? -1- Introductie Inleiding en probleemsteiling; Wij leven momenteel in een tijdsgewricht waarin de ontwikkelingen steeds sneller en sneller gaan. Ofwel de ene noviteit rolt over de andere heen. Met namc in de 20'~' en de start van de 31'~" eeuw zijn diverse revoluties elkaar opgevolgd. De revolutie van de explosiemotor, de revolutie van de elektrotechniek (radio. televisie) en als laatste de digitale revolutie. Het hoeft geen betoog dat in de laatste 25 jaar van de 20'~' eeuw met name de computer een zeer belangrijke positic heeft verworven in onze hedendaagse maatschappij. In eerste instantie in de zakelijke markt en met de komst van het internet ook in toenemende mate in de privé-omgeving. Fn deskundigen beweren dat we nog naar aan het begin staan van deze informatie ontwikkelmg. 'Ten gevolge van een sterke toename van de mogelijkheid op eenvoudige w~j~e over wereldwijde informatie te beschikken, knjgt de wereld in informatieve zin steeds meer het karakter van een groot "dorp". We krijgen steeds meer te maken met een real-time economie. De gevolgen hiervan zullen zich op alle vlakken steeds meer gaan manifesteren. Het is nu de vraag op welke wijze de fysieke (oude) wereld gelijke tred zal houden met de digitale (nieuwe) wereld of hoe één en ander zich tot elkaar zal gaan verhouden. Wezenlijke verschillen liggen er in snelheid, verschijningvorm, beperkingen. duurzaamheid en dergelijke. Een constatering is in ieder geval dat de zijde van de automatisering en de komst van internet momenteel een dermate stormachtige ontwikkeling doormaakt, dat datgene dat twee jaar geleden als vernieuwend werd gepresenteerd nu reeds lang weer achterhaald is. En zaken die een prognose meekregen voor over 5 jaar nu reeds gerealiseerd zijn. Dit gegeven illustreert het toch enigszins vluchtige karakter van het medium. Daar waar de opmerking '"n de krant van gisteren wordt vandaag de vis verpakt" het snel verouderen van nieuws illustreert kunnen we nu al per minuut over wereldwijd actuele informatie beschikken. Dit gegeven maakt dat rapportage over dit onderwerp van 2 jaar geleden nu alweer ruim achterhaald is. Anderzijds is het onderwerp E-commerce en wat daar mee samenhangt zeer eigentijds en actueel en daarmee bijzonder boeiend. Zeker als we het tegenover of naast de bestaande wereld plaatsen. Dit fysieke gegeven maakt de verbinding mogelijk naar retail en het vakgebied onroerende zakerl. De bovenstaand geschetste maatschappelijke ontwikkeling heeft geleid tot onder meer de volgende uitspraken: * Over 10 jaar werken we allemaal in een virtueel kantoor e Winkelstraten bestaan niet Ineer De hedendaagse woningen voldoen derhalve absoluut niet meer aan de koniende vraag uit de markt. Indien voorgaand realiteit wordt, dan wordt de vastgoedbeleggerbranche geconfronteerd met of leegstaande of incourante onroerende zaken. En ondanks dat menigeen zal denken dat het zo'n vaart niet zal lopen daarover dan toch de volgende opmerking. Niemand had 5 tot 7 jaar geleden kunnen bedenken dat het fenomeen Internet in een dergelijk korte tijd een dermate vlucht zo~i. nemen als nu het geval is. Momenteel zijn alleen al in Nederland 36 van de l00 inwoners on-line. Ofwel ca. 36 % van ons inwonertal van pasgeboren baby tot hoogbejaarde. In de Verenigde Staten ligt dat percentage op 49 procent.

6 En dit is dan niet meer een lokaal vraagstuk maar een mondiaal kwestie. De kerstinkopen in de VS in december 2000 verdubbeld LI~II ten opzichte van het jaar ervoor van 4,2 miljard naar 8.7 miljcxrd US dollar. Hieruit blijkt al wel dat we het fenomeen E-tail niet meer als van voorbijgaande aard kunnen karakteriseren. Doelstelling is het in kaart brengen van de vastgoedconsequenties van de E-tail over het jaar Daarnaast wordt gepoogd een globale prognose voor de komende vijf jaar af te geven. Vanuit de beleggeroptiek is het een branchegebonden onderwerp. De centrale vraag waaruit is gewerkt betreft: Wat is de invloed van E-tail op hoofdwinkelstraten in Nederland? Is de digitale wereld nu echt een bedreiging voor de fysieke wereld of voegt het iets toe en komen we na een periode van chaos weer op een nieuw evenwicht. Het nieuwe medium kan nreuwe mogelijkheden / kansen bieden, waurb?i de vastgoedbelegger zich in deze verantierende wereld in positieve rin kan kwalificeren. De vastgoedbelegger leeft in de wereld van de fysieke materie en mag verondersteld worden wat minder affiniteit te hebben met de virtuele wereld. Het onderzoek beoogt een strategische en kwalitatieve benadering te kiezen. Deze methodiek heeft in zich dat indelingen, scenario's en stellingen in absolute zin niet altijd als wetenschappelijk te verantwoorden zijn. Desalniettemin wel van voldoende gehalte om conclusies te onderbouwen. Van groot belang voor de institutionele belegger hierin is de vraag of er ten gevolge van E- commerce mutaties zullen gaan plaatsvinden in de behoefte aan winkelvloeroppervlakken. Indien dit verstoringen teweeg zal brengen tussen vraag en aanbod van winkeloppervlakken, dan zal dit zeker doorwerken in huurwaarden en yield's, ofwel de wereld van de institutionele belegger. In sterkere vorm leidt dit tot leegstand en verlies van cashflow. Samenvattend een structureel rendementsprobleem. Het 1s een gegeven dat de meningen over dit onderwerp divergeren van '%-commerce negeren" tot "Het zou zeer ingrijpende gevolgen voor het vastgoed kunnen hebben". De meningen en visies van deskundigen en quasi-deskundigen wijken derhalve in sterke mate van elkaar af. Om het onderwerp in zijn vraagstelling af te bakenen is het onderzoek gencht op de Nederlandse winkelmarkt en daarbinnen nog verder gespecificeerd naar hoofdwinkelgebieden, waar over het algemeen de grootste belangen op retailgebied van de institutionele beleggers liggen. De institutionele vastgoedbelegger heeft dus in de retailsector twee hoofdstromen waarin substantieel geïnvesteerd is. te weten hoofdwinkelstraten en winkelcentra. Om tot een afgebakende vraagstelling te komen is gekozen voor de hoofdwirnkelstraten van de grotere gemeenten in Nederland (vanaf inwoners). Uit dien hoofde is tevens gewerkt met het cnterium "meer dan 180 aanéérigesloten verkooppunten". Kenmerkend is de zeer versnipperde eigendomsstructuur en ondernemersstructuur, die als een conipl~cerende en belemmerende factor kan worden aangemerkt in geval van gezamenlijk optreden ter bescherming van de marktpositie van de detailhandel in hoofdwinkelstraten.

7 Het is de bedoeling een poging te ondernemen circa vijf jaar vooruit te kijken. Een van de motieven hiervoor is het kenmerk dat een huurovereenkomst in de winhelsector veelal voor vojf jaar wordt afgesloten. De conclusies hieromtrent zijn dus relevant voor de investeringsbeslissingen van vandaag. De deelvragen, die afgeleid zijn van de hoofdvraagstelling "Wat is de invloed van E-tail op hoofdwinkelstraten in Nederland", betreffen: l. Hoe is de branchering van de hoofdwinkelstraten nu in hoofdl~jnen opgebouwd. 2. Welke branches/productgroepen zijn met welke omzet in de E-tail vertegenwoordigd en hoe verhoud zich dit met de reguliere omzet in dezelfde branche/productgroep alsmede welke verschuivingen kunnen de komende 5 jaar worden verwacht 3. Zullen er nieuwe branches/ formules in hoofdwinkelstraten gaan ontstaan ten gevolge van E- tail. Nieuwe spelers op de markt? 4 Zal het gehele koopgedrag veranderen of is het met name de logistiek die ~ich wijzigt. Ofwel wordt de winkel een toonzaal en verloopt de feitel~jk en fysieke afhandeling van de transactit. via bet E-tail kanaal. 5. Komen bepaalde zones in hoofdwinkelstraten in meer of mindere mate kenmerkend onder druk te staan. Za1 er bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van een veranderendc (krimpende) A- zone. Worden A-l winkelgebieden ten gelolge van E-tail kleiner of groter. 6. Zal het karakter van de winkelunits moeten veranderen? 7. Zal er tengevolge van E-tail uiteindelijk een waardeverandering optreden voor het bedoelde vastgoed in huurwaardeniveau enlof rendement. 8. Is het mogelijk bij het te (her)ontwikkelen winkelvastgoed reeds nu rekening te houden met de invloeden van E-tail en op welke wijze zou dit plaats kunnen vinden. Door het maken van een kwalitatieve schets welke modellen er denkbaar zijn in de vergelijking van E- tail versus het huidige detailhandelsareaal in hoofdwinkelstraten.. Met daarbij de vragen van volumeverandering, functieverandering, wijziging van spelers in de markt. Daar waar mogelijk wil ik proberen de vergelijking E-tail versus Retail zo veel mogelijk te isoleren. Uiteraard zullen er gelijktijdig andere invloeden zijn, zoals bi.jvoorbeeld een veranderende economie. Deze invloeden laten zich eigenlijk niet isoleren. Uiteindelijk is het doel van het onderzoek te komen tot een beeld van de gevolgen van E-tail voor de bestaande retailwereld in hoofdwinkelstraten en een aantal aanbevelingen voor de vastgoedbeleggerbranches te formuleren die gebaseerd zijn op de te verwachten gevolgen van E-tail voor deze branche. In het onderzoek gaat het om de vergelijking op detailhundelsgebied tussen enerzijds de E-tailmarkt en de fysieke retailmarkt in Eiet onderzoek is een kwalitatief onderzoek om met de kennis en inzichten van vandaag te komen tot globale conclusies omtrent de kansen en bedreigingen d~e kunnen uitgaan van de E-tail distnbutiekolom en wat gevolgtrekkingen en conclusies zijn. Om de kwalitatieve benadenng mede te onderbouwen zijn er verschillende interviews gehouden met E-tailers. multi-channelpartijen en consultants. Omwille van de structuur en omvang van het onderzoek is gekozen voor het bezien van de fysieke markt op basis van het kernwinkelapparaat (meer dan 100 aanééngesloten verkooppunten). Om de vergelijking te kunnen maken is er maar één medium mogelijk waarmee deze vertaalslag gemaakt kan worden en dat zijn de omzetcijfers.

8 In verband met de meest prominente E-tailomzetten die ook dominant in hoofdwinkelstraten aanwezig zijn is gekozen voor branches in de nori-foodsector. daarb~j te denken aan boeken, geluidadragers. software en hardware en huishoudelijke artikelen. VUUL JICL VLLI\LIJ~LII VULI IIILLLIIL LIL ~ULUUIVVIUIIILLI is ~;LLIIUIR ~CILICLUI\L VUIL I L ~ L L\LLUII 17--, L-t 7.--1r,:.,..-..-e :,-..,.ht :- 4-t-~l.r-l~.- ',,,,L+-.,;l,,ri,mnnl,t hot Dritnil UnnAh,ul, 3íìíìl IIUIIUUULR I.VUL, de Retail Verkenner van Locatus en de cijfers van DetaData van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel. Voor de E-tailmarkt zijn cijfers gehanteerd van Forrester Research, Blauw New Media, Multiscope en LDC. Op brancheniveau zijn de twee distributiekanalen winkel en E-tail met elkaar vergeleken. Strategisch model Model VPIM In bovenstaand schema is in een aantal kernwoorden de opzet van de onderzoek weergegeven. In de binnenschil staan de beide verkoopkanalen die met elkaar vergeleken worden en aan de hand van welke modellen dat plaatsvindt. In de buitenste schil zijn de informatiebronnen en het vergelijkingsmateriaal vermeld. De interactie tussen de verschillende bronnen en de beide schillen leveren een aantal bevindingen en conclusies op. In hoofdstuk 2, het theoretisch kader, wordt een beeld geschetst van het begrip Retail en E-tail. I-Iierbij wordt gebruik gemaakt van een strategisch model. Tevens wordt in globale zin demografische en economische informatie weergegeven. Het VPIM model voor consumentengedrag wordt gerelateerd aan de beide distributiekanalen. Opeenvolgend worden de diverse betrokken marktpartijen behandeld en volgt een nadere uitwerking van de twee distributiekanalen. Ter afsluiting wordt de informatie gecomprimeerd in een SWOTanalyse. In hoofdstuk 3 wordt de kwantitatieve zijde behandeld var1 de fysieke winkels. sector hoofdwinkelstraten. aan de hand van cijfers van Locatus en het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel. Hoofdstuk 4 is gewijd aan het in kaart brengen van de E-tailmarkt en het vergelijken van de twee marktkanalen op basis van cijfers van Forrester Research. Tevens wordt een puntsgewijze weergave van de interviews met marktpartilen behandeld. In aansluiting op de hoofdstukken 3 en 4 wordt in hoofdstuk 5 de vergelijking gemaakt tussen de beide distributiekanalen. Tevens wordt een dwarsdoorsnede gegeven van de diverse interviews. In hoofdstuk 6 ~ijn de conclusies en aanbevelingen geformuleerd op basis van uitkomsten in eerdere hoofdstukken gecombineerd met de visie van de auteur op het onderhavige onderwerp.

9 -2- Theoretisch kader 2.1- Inleiding, In dit onderzoek wordt beoogd een beeld te schetsen ten aanzien van de wisselwerking tussen een al langer gevestigde retailmarkt en het integreren van nieuwe eigentijdse technieken met hun bijbehorende consequenties. Het geheel speelt zich af in een economische structuur en in een aantal stappen komt het uiteindelijk tot de gevolgen die het kan hebben voor de huurwaarde van de vastgoedbeleggingen.in dit gehele proces staat de consument centraal. Het consumentengedrag wordt naast economische en demografische factoren beinvloed door technologische ontwikkeling, zoals weergegeven in het cirkeldiagram in het voorgaande hoofdstuk. Verschillende elementen in het cirkeldiagram van hoofdstuk 1.2. zullen worden belicht. IJiteindelijk za1 middels een SWOT-analyse voor de diverse betrokken partijen zowel van de Retail- en de E- tailzijde conclusies worden getrokken Strategisch modeli. Door drs. W. Fieggen van Fundamental Resource is een strategisch model aangereikt als onderstaand weergegeven. Het model is gebaseerd op een verloop qua risicoprofiel van een marktnsico naar een specifiek risico. IIet model start bij de economische groei als marktrisico tot de huurwaarde.zijnde een specifiek risico. Zoals bekend is een specifiek risico mogelijk weg te diversificeren. Dit is niet mogelijk bij een marktrisico. In het model zijn bij het onderwerp "verkoopkanaal" twee mogelijkheden aangegeven, te weten "winkelverkopen" en "niet-winkel verkopen". Zal er ten gevolge van E-tail een verschuiving plaatsvinden van substantiele omzetvolumes van toonbankverkopen naar internettransacties? Of zal er eerder sprake zijn van een wijziging van het klassieke postordertraject naar internet en daarmee alleen een wijziging in oriëntatie en besteltechniek? De wezenlijke vraagstelling hierin is via welk distributiekanaal verkopen plaats zullen gaan vinden en in welke volumes. h het model gaat het daarbij om de 3 blokken met schaduwarcering. Marktrisico Economische groei I Detailhandels uitgaven 1 I Regelgeving overheid, Specifiek risico L Jan Gansenheek Oh-08-O? 7"

10 Het onderzoek beoogt met name de vraagzijde van de markt te beschrijven en niet de aanbodzijde of de aspecten van huurwaarden Demografische informatie De demografische basisinformatie is gebaseerd op het rapport "Cijfers over Wonen 2003" van het Ministerie van VROM. Nederland telt 16 miljoen inwoners, verdeeld over ruim 6,8 miljoen huishoudens. Ongeveer huishoudens (7.3%) bevindt zich in de binnensteden, ruim 3 miljoen huishoudcns (44%) in de buitenwijken en aan de rand van de stad. Verder bevindt zich nog eens ruim 3 miljoen huishoudens (48,7%) in de dorpen en op bet platteland. Acht procent van Nederland is bebouwd, er wonen 385 mensen per kmz (Belgie 335 en Frankrijk 109). Per jaar vinden er 1.4 miljoen verhuizingen plaats (heel Nederland verhuist één maal binnen 5 jaar), desondanks blijft de verhouding stedel~ng-dorpeling redelijk stabiel, ongeveer Kenmerkend 1s dat de vergrijzing van de bevolking een trek naar dorpen en platteland in gang heeft gezet, ei1 dat de groei van het aantal eénpersoonshuishoudens meer effect heeft op de (binnen)steden. Resumerend is Nederland: dichtbevolkt, hoogontwikkeld en heeft een hoog welvaartsniveau, Het demografische profiel van de internetconsument begint steeds meer op dat van de 'gewone' consument te lijken, met name in de Verenigde Staten. Daar is inmiddels 60 procent van de 'shoppers' vrouw. terwijl dat in Nederland bijvoorbeeld nog maar 22 procent is. Samen met Israël. Brazilië en Zuid-Afnka springt ons land er ook uit door de relatief veel hoger opgeleiden. Wereldwijd behoort Nederland tevens tot de landen met de meeste ongehuwde kopers: 56 procent ten opzichte van 41 procent in de Verenigde Staten. De gemiddelde leeftijd ligt in alle landen dichter bij elkaar: zo rond de 40 jaar. Duitsland heeft met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar de jongste kopende internetpopulatie, Nederland komt uit op een gemiddelde van 37 jaar. Een opvallend verschil tussen de Verenigde Staten en andere landen is het 'chauvinisme' van de Amerikaanse consument. Slechts 12 procent van de gevraagde Amerikanen zei wel eens wat op een buitenlandse site te kopen. Dat zogenaamde chauvinisme speelt ook in Nederland een rol. Circa 80-85% van de aankopen in Nederland worden gedaan op Nederland georienteerde sites. Buiten de VS ligt dat percentage op 58 procent. Als belangrijkste reden voor een buitenlandse aankoop gaven de ondervraagden aan dat het betreffende product niet in eigen land te verkrijgen is. Eén op de drie consumenten noemde de lagere prijs als argument Algemene internetinformatie in relatie tot E-tail Om een beeld te krijgen van het medium internet in relatie tot E-tail volgt onderstaand enige informatie. De cijfers zijn gebaseerd op de On Line Shopping Monitor (het online koopgedrag van de Nederlandse consument in de eerste helft van 200 1) van Blauw NCW Media. Door de multi-level opzet (marktcijfers gebaseerd op een participatie van een groot aantal online retailers, gekoppeld aan een breed consumentenonderzoek) is d.m.v. crosschecking de totale online shopping markt op betrouwbare w~jze in kaart worden gebracht. Aan de Online Shopping Monitor werken de volgende E-tailers mee: Airmiles, ANWB. Bart Smit, Bloemdecoratie Harlekijn. Boeknet, Bol.com, Bruna. CDMC', Comp~iter Collectief, Conrad, ECI. I-lot Orange, Kgkshop, Klingel, Large. Ottoshop, Toystore, Wehkamp en Yves Rocher. 1Jit het consumentenonderzoek blijkt dat de deelnemende E-tailers bijna 30% van de markt vertegenwoordigen. En bij muziek, boeken en huishoudeli.jke artikelen zelfs meer dan 50%. De omzetcijfers die Blauw New Media ontvangt van bovenstaande E-tailers vormen de basis voor het berekenen van de marktomvang. Deze data worden gecombineerd met data uit het consumentenonderzoek. waardoor marktaandelen kunnen worden bepaald en zeer betrouwbare u~tspraken kunnen worden gedaan over de totale markt en over de ontwikkeling binnen verschillende segmenten. Jan Gnasenbeek

11 In overleg met HBD zijn voor de e-retailing Monitor alle cijfers opnieuw berekend omdat financiele dienstverleners. reisbureaus, restaurants, hotels, ~lregmaatsch~ippijen en dndere personentervoerders, uitgevers en andere informatieverstrekkers en apothekers niet tot de regullere detailhandel worden gerekend door Hoofd Bedl-jfschap Detailhandel. Deze ~ijn in de cijfers die hier worden weergegeven nuno I I ~ ~ \ ~ t\ul7,~,ir.ir,nrr ~ ; t ~ ~ ninirrtun i,;triqnrr~~,iiit;n rr,nr~t,,ir rlnrrr r,ru~r>ntanrrl uui~ u \ r n UUIL~LI LJLDLLIUUVY III& &CLCLLULL. U~L-C. UIL~UL~~O~VOILLL VV~IIUL uun UUUL i - u b u r u ~ ~LII~LI~LCCLIL. Online Groei Bron Blaiiw New Media - O L S M O moa moa 3ouo 4ooo sooo A,iritdl inkt-nellet-5 (' 1.000) Broil Blauw New Media - O 1. S M Volgens een recent Nipo onderzoek is de populariteit van het internetgebruik gestegen in 2002, circa 63% van de Nederlanders internet minimaal 1 maal per maand. In 2001 was dat 52%. Het aantal on-lineshopper is met 2% gestegen tot 20% van de internetgebruikers. De penetrutiegraad van internet in Nederland in 2001 ligt tussen de 60 en 65 procent uitgaande van verschillende bronnen, te weten Nipo en Blauw New Media Het aantal uren on-line per week in is in het cirkeldiagram van 1DCITrendbox weergegeven. In het staafdiagram van Nipo Interactive is het internetgebruik in Nederland vergeleken met zesendertig in het onderzoek betrokken landen. Nederland neemt in deze recente rneting de derde plaats in na Denemarken en de Verenigde Staten bron IUC~Trendbou Jan Gaasenbeek O(>

12 Winkelstraat of Internet'? Nederland als snelle volger, Volgens het Detailhandelsmagazine van februari 3002 beschikt Nederland over een relatief sterke (kabel)infrastructuur, die veel huishoudens toegang kan geven tot het internet. Alhoewel in circa 63 procent van alle Nederlandse huishoudens een pc staat. heeft nog maar 30 procent aansluiting op internet en dat is relatief laag vergeleken met landen als de VS, Canada en Australik. Ook de bestedingen van de Nederlandse internetter liggen relatief lager dan in veel andere landen. Slecht zes procent van de Nederlanders koopt wel eens iets online, terwijl dat in de Verenigde Staten met 53 procent huishoudens met een pc en 41 procent met een internetaansluiting, op 17 procent ligt. De gemiddelde besteding op jaarbasis kwam in ons land uit op $ 511 tegen $ 896 in de VS. Niettemin typeert Ernst & Young Nederland als een snelle volger in de race om de 'elektronische' consument. Waar in veel andere landen 'traditionele' winkelbedrijven op het internet actief worden om zich te verdedigen tegen de concurrentie van E-tailers, zien Nederlandse bedrijven hun E-tail activiteiten vaak veel meer als onderdeel van een groeistrategie: de site moet ook echt winst maken en niet alleen een dam opwerpen tegen de dot.com-winkels." Het optimisme is in ieder geval groot: de ondervraagde bedrijven verwachten dat het internet in de nabije toekomst goed zal zijn voor het genereren van 20 procent van de totale omzet. Verder valt op dat in Nederland niet de wereldwijde marktleider Amazon.com de ranglijst van meest favoriete webwinkel aanvoert, maar Bol.com en Wehkamp.nl. Ook de Kijkshop - de nummer vijf op deze l~jst - heeft "een ideale winkelformule" die geknipt is voor een E-tail concept Basiscijfers De Nederlandse detailhandel telt per I januan 2001 ruim verkoopplaatsen. Hiervan zijn er: e als winkel (gevestigde detailhandel) aan te merken, waarvan: e Drie kwart een onderneming met één verkoopplaats is. Dit zi-jn in totaal ongeveer ondernemingen. e Een kwart (45.000) een filiaal van een grootwinkelbedrijf is als ambulante handelaar Van het totaal aantal winkels werkt ovengens 85% op franchisebasis of op een andere manier (in een formule of een inkooporganisatie) samen. bron Centraal Registratiekantoor Omzetciifers De totale omzet (inclusief BTW) van de detailhandel was in miljard turo Het aandeel in de totale omzet opgesplitst naar bedrijfstak is: Jan Gaabenbeek

13 0 40% uit food-detailhandel Q 60% uit non-food-detailhandel Het aandeel in de totale omzet opgesplitst naar bedrijfsopzet is: * 15% uit volledig zelfstandige winkels 42% uit grootwinkeibecinjven Q 43% uit samenwerkende winkels (formule winkels) bron CBS Prodiictiestatistiek Opm. Door Forrester Research is de totale omzet voor 2001 vastgesteld op ca 75 miljard Euro In 2001 is het omzetvolume met 0,990 gestegen ten opzichte van 2000 naar 68,7 mil~ard Euro. Dit is het laagste groeicijfer van de afgelopen 7 jaar. Winkelen is vorig jaar flink duurder geworden. De prijzen in de detailhandel zijn met 5,2 % gestegen in vergelijking met het jaar De omzet nam met 6,2%, toe. De twee hoofdgroepen binnen de detailhandel laten een contrair beeld zien. De foodsector heeft de omzet in 2001 zien dalen met 0.2 % tot 26.9 miljard Euro, de non-foodsector daarentegen is met 1,3% is gestegen naar miljard Euro Werkgelegenheid Op het ogenblik is ongeveer een op de zes werknemers in het particuliere bedrijfsleven (niet - overheid) werkzaam in de detailhandel. Het arbeidsvolume in de detailhandel bedraagt ruim arbeidsjaren. Veel werk is deeltijd werk. Het aantal werknemers in de detailhandel is ruim in 2000, waarvan: Q 84% in loondienst 0 16% zelfstandig ondernemer of meewerkend gezinslid Opvallende verschillen tussen de detailhandel en het particuliere bedrijfsleven zijn: Q In de detailhandel werken 2 keer zoveel vrouwen als in het particuliere bedrijfsleven (in het particuliere bedrijfsleven is 30% van de werknemers een vrouw) Q In de detailhandel werken 2 keer zoveel jongeren en parttimers als in het particuliere bedrijfsleven Ruim 50% van de werknemers in de detailhandel heeft minimaal een middelbaar niveau opleiding bron 4rbeidsmarkt in de detailhmdel Volgens het marktonderzoekbureau Etforecast zullen in 2005 wereldwijd meer dan een miljard mensen gebruik maken van het internet. Dit is ongeveer 16,5 procent van de huidige wereldbevolking. In 2001 bedroeg het aantal surfers nog 400 miljoen. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens in 51 landen. De sterkste groeiers zijn Azië, Latijns-Amerika en minder ontwikkelde Europese landen. In Europa wordt het aantal gebruikers geraamd op 95 miljoen mensen. De prognose voor 2005 is dat de rollen tussen Europa en Amerika omgekeerd zullen zijn. Europa telt dan 246 miljoen internetgebruikers tegenover 2 14 miljoen in de Verenigde Staten. (Telegraaf ) 2,4 - De Consument Algemeen Met de komst van massaconsumptie is een van de eerste prioriteiten van het domein retail de distributie van de goederen naar de consument geworden. De organisatie van de distnbutie werd gedreven door de zoektocht naar kostenreductie. die het beeld van dit vakgebied bepaalde. Retail gaat tegenwoordig over het "selling an experience" of "market convenience", waarbij de consument centraal staat. De consument is gnllig en onvoorspelbaar. De distributie wordt niet meer georganiseerd als een push-, maar als een pull-mechanisme. Op het moment dat de keuze tot het kopen van een product is gemaakt, wordt een signaal door de distributieketen verzonden om het product in de winkel te vervangen. Dit automatisme veroorzaakt dat de winkelier zijn volle aandacht aan de consument kan schenken, die overigens niet meer in homogene groepen kan worden opgedeeld. Jan Gaasenheeh I I

14 Het adagium "Elke consument kan op elk moment van het ene type consument naar het andere type consument veranderen" is van toepassing. Toch is er wel een verdeling in hoofdgroepen te maken: 0 De prilsgevoelige consument - koopt producten zonder emotie tegen de laagste prijs r\ ut: erriuiiuriclr ~ur~suir~cr~î - wil et.11 extra CI V ~~~~~~ÍV~II~SSIII~ b~j dr adlikoûp. Let niet op dc pi-ijs De tijdbesparende consument - kijkt bij de aankopen naar gemak De rationele consument - wil persoonlijk en gedetailleerd advies om de juiste aankoop te doen e De "custom made" consument -- wil een product dat passend is voor zijn persoonlijke smaak en wensen Kenmerkend in het huidige tijdgewricht is dat de consument alle producten compleet krijgt aangeboden en de retailer weet niet waar en wat de consument zal afnemen. Onzekerheid bij de winkelier is het sleutelwoord. Dus de winkelier wil overal bij zijn. En dat verklaart de multichannelgedachte. Dus zowel hoofdwinkelstraten en wijkwinkel~entra. groot en klein, winkel en nietwinkelverkopen. bn Internet als nieuw kanaal hoort daar ook bij. B!j Internet ontst,kat een scherpere scheiding tussen informatie en koop/distributie. De informatie vindt plaats op een mogelijk professionele maar wel onpersoonlijke en afstandelijke wijze. De distributie is een volledig ander traject dat door andere professionals wordt uitgevoerd. De internetaankopen zijn om diverse redenen aansprekend voor. e De prijsgevoelige consument 0 De tijdbesparende consument De rationele consument e De "custom made" consument De emotionele consument zal de opwinding, het avontuur en de mensen te veel missen. Maar tevens is de constatering dat vier van de vijf categorieen wel inpasbaar zijn. We leven nu in een era van technologische ontwikkelingen. De elektronische snelweg past hier volledig in. Ondanks dat de penetratiegraad voor wat betreft het voorhanden zijn van Internet hoog is en we in een welvarend land leven. zijn de andere distributiekanalen eveneens hoog ontwikkeld. Dus is er sprake van een bepaalde vorm van evenwicht. Indien de E-tail- component zal groeien van 2 procent naar b.v. 10 procent dan is er nog steeds geen sprake van een negatieve ontwikkeling. De producten worden nog steeds afgezet naar de consument, alleen er vindt een verschuiving plaats in de verhoudingen van de distributiekanalen. En derhalve is het goed dat marktpartijen zich nu al voorbereiden op het hanteren van dat nieuwe kanaal en niet straks tegen een moeilijk te overbruggen achterstand aankijken. Tenslotte worden ook rn retail vele wegen beproeft en slecht enkele worden gehandhaafd. En in de eerste fase moet je kunnen accepteren dat er een "shake-out" plaats vindt. Het kaf wordt van het koren gescheiden. Door de neergang m de IT-business is een en ander in een stroomversnelling geraakt en het voordeel daarvan is dat de klap wel hard maar kort is, zonder te verworden tot een slepend proces. Het consumentgedrag is een mengeling van rationeel en emotioneel gedrag. Volgens Paco Underhill, de wereldwijd bekende wetenschapper op het gebied van "het winkelen" zijn er drie zaken die internet niet kan bieden: 9 Passen, proberen, voelen en andere zintuiglijke waarnemingen e Onmiddellijke voldoening e Menselijk contact Deze drie aspecten zi-jn pure gevoel/eniotiezaken. Elementen als "vertrouwen, betrotiwbaarheid" en "herkenbaarheid9' zijn voor de hedendaagse consument van groot belang. De gesignaleerde voordelen van internet ten opzichte van traditioneel winkelen z~jn: a Assortiment - in theorie kan een site worden opgezet waar letterlijk alles wordt Gemak -je kunt vanuit huis of werk je bestellingen te allen tijde doen Jan Gaasenbeek

15 e Snelheid - wanneerje maar wilt kunt je in je eigen tempo door de sites heenlopen a Informatie - voor alle producten zijn rapporten, consumentenreactles enl. op te wagen De consument is op zoek naar de 3 G's. te weten "gemak, genot en gewin". De vier beiarigrijkste recier~er~ vuur h~i "vzueken van eeii i~~iriiieisiie kuiiïien zbri. e Pakken en wegwezen. Snelheid is van belang, dus toegankelijkheid van de site Ook hier komen impulsaankopen voor. Als je even tijd hebt om te surfen Inwinnen informatie, specificaties cn testrapporten opvragen o Voor het communiceren met het bednjf, b v. inzake vragen of klachten De factoren die een rol spelen bij de consument m de algemene zin: Nog steeds groeiende detailhandelbestedingen ondanks de economische neergang van het laatste jaar. Het consumentenvertrouwen is laag te noemen, desalniettemin blijven de bestedingen op redelijk niveau, met een kleine adempauze na 11 september De vertrouwensindex van het CBS ligt in juli 2002 met dertien punten lager dan in maart In maart 1993 was dit cijfer -25.0, het dieptepunt van de eerdere econotnische teruggang. Het percentage consumenten dat de tijd gunstig acht voor het doen van grote aankopen, 1s gedaald tot 15 procent. e De consument wordt steeds meer een individualist, met kenmerken als productkennis, e kostenbewust en meer professioneel. De mobiliteit van de consument is groeiende. Hij is bereid om en heeft de mogelijkheden om producten over een grotere afstand te bemachtigen. 8 De markt wordt steeds meer transparant. Met name ten gevolge van de informatierol van internet is het betrekkelijk eenvoudig een scala aan informatie te bemachtigen De consument heeft in deze maatschappij van massaproductie en -consumptie de behoefte tailor-made producten te verkrijgen. Het is de kunst de consument ondanks het standaardiseren van producten hem het gevoel te geven dat er een uniek product aan een al even unieke klant wordt verkocht 0 De consument is steeds meer grillig en impulsief. Er zal vermoedelijk wel een meer nadrukkelijke scheiding gaan ontstaan tussen het "runshoppen" en het "funshoppen" De vergrijzing van de maatschappij zal in toenemende mate een rol gaan spelen. De venvachting is dat rond 2005 Nederland ca. 16,5 miljoen inwoners zal tellen. En afhankelijk van de economische ontwikkeling zal Nederland in 2020 conform Divided Europe 16,2 miljoen, European Coördmation 17,7 miljoen en Global Competion 16,9 miljoen inwoners tellen. e e De multiculturele samenleving zal zich steeds meer gaan manifesteren. Anderzijds zal ten gevolge van het opeenvolgen van generaties (naar 3"bn 4d" generatie) er sterker een vermenging van culturen gaan plaatsvinden. Naast het rationeel verwerven van producten wordt de "belevingseconomie" meer van belang. Volgens Joseph Pine moeten producenten en retailers vooral leren de consumenten te vermaken. tlierin speelt de "1eisure"component een belangrijke rol. Naar zi.jn inschatting zal deze economie worden opgevolgd door de "transformatie-economie". De retailer zal veel dieper in de totale kolom moeten instappen en een "total-product" leveren. Dus niet alleen de klant een set golfclubs verkopen, maar ook faciliteren dat de klant de vaardigheden krijgt om de clubs te gebruiken. Een sterk doorontwikkeld voorbeeld hiervan is ovengens Ikea. Door het adviesbureau Altuition te 's-hertogenbosch is een "virtual and physical integration model" (VPIM) ontwikkeld. Het model is gebaseerd op de filosofie dat op elk moment van het aankoopproces de virtuele en fysieke activiteiten elkaar over en weer kunnen ondersteunen en vers terken. Jan Gaasenbeek

16 --p-p Winkelstraat of Internet? Dit model is met name consument georienteerd. Als de consument wil kopen, dat koopt hij op de wijze ~oals hij dat wenst. Dus door te begrijperi wat de consumerit beweegt, kunnen we dat proces beinvloeden en interfereren. Een model wordt toegepast, te weten de actiecirkel A,.e:,. -L-- n L LIG s ~ap l n--,.la:-.:-,. WlLl>LlllIJV1lI~ Attractie In stap 1 heeft de consument aandacht voor een swecifiek product Interactie De cons~iment wil worden geinformeerd over een product. Hij venamelt alle informatie die hi-j nodig heefi om een beslissing te nemen I Transactie Actie Reactie p -p- - 1 Hier vindt de feitel~jke transactie plaats. De actiestap verbindt de lehering van het product met het gebruik van het product De laatste stap is de alter-sales fase. Maar ook het vervolg zoals het opbouwen van een relatie met de consument. Voor de retailer is het zaak de consument te verleiden een stap voorwaarts te zetten in het actiemodel. De consument wordt steeds grilliger. Van belang is derhalve het beperken van grote voorraden bij de retailer middels het "just in time" leveren. De grote doorbraak is dan ook aanwezig in wat in het jargon CPFR (collaborative planning, forecasting en replenishment) wordt genoemd. Dit betekent een on-line voorraad opgave tussen bijvoorbeeld Albert Heijn en Unilever voor wat betreft de leverantie van ijsjes. Dit betekent minder voorraad en toch ook minder risico op lege schappen. "Vandaag voor morgen" wordt "Vandaag voor vandaag" produceren en leveren. Het kan dus gebeuren dat de producent inzage gaat krijgen in de klanteninformatie van de retailer om zo qua assortiment en marketing beter op de consument te kunnen inspelen. Want de consument staat centraal. Het VPIM model is te plaatsen in het strategisch model. Uitgaande van het gegeven dat het VPIM model een repeterend gegeven is en het voor een deel de verklaring levert voor het gedrag rond de keuze wel of niet winkelverkopen. geeft het tevens weer dat het ook tussen de kanalen een pendelend proces kan zi-in. Fase 1 Fase p- - Bron 4ltuition Jail Cdasenbeek

17 Winkelstraat of Intenlet'? De actiecirkel is zowel in de fysieke als de virtuele omgeving toepasbaar. Dat betekent dat er keuzen moeten worden gemaakt in welke mate en tot welk niveau de activiteiten in welke kolom plaatsvinden. De mono-channelbedrijven werken in één kolom, terwijl de multi-channelbedrijven meerdere kanalen gebruiken. In de eerste fase zien we op welke wijze dit proces is gekanaliseerd. &. U;j -?:i-channc! ;s het mc;i;e!íjk dut de kur,a!er, e!raa: versterken. Het schema!:,at beide kanu!cn naast elkaar zien. De consument kan niet alleen worden verleid één kanaal te gebruiken. hij kan ook wisselen van kanaal. De filosofie dat de consument beide kanalen kan benutten, tegelijkertijd of na elkaar en kan wisselen van kanaal maakt de kans dat hij de volgende verticale stap neemt groter is. Een aantal retail-doelen kunnen zijn: Toename van de omvang van de service e Toename van het aantal mensen die je kunt bereiken r Toename lan de bezoekfrequentie r Toename van de aankoopfrequentie van de bezoekers Verhogen van de verblijftijd in het winkelgebicd Stimuleren van de cross-selling e Het aantrekken van een grotere bandbreedte van de sociale lagen r Het stimuleren -\/:m de verkopen Het stimuleren van impulsaankopen e Het laten toenemen van het te besteden bedrag per bezoek De grote vraag hierbij is:" Op welke plaats in het aankoopproces van een consument denken we dat we als verkoper dat we dit het beste kunnen ondersteunen met de combinatie van de fysieke en virtuele middelen. De tweede fase laat enkele mogelijkheden zien, waarbij de cijfers de flow weergeven: 1. Cross-selling (1 ) - middels fysieke attractie komen tot een virtuele aankoop of visa versa 2. Impulsaankopen (2) - als op het internet een product goed beschreven wordt aangeprezen kan dit leiden tot een verder routinematige snelle aankoop 3. Bezoekfrequentie (3A en 3B) - als bij een aankoop in het logische verlengde van de aankoop andere producten direct worden aangeboden is de kans groter dat wederom een transactie plaatsvindt Nu duidelijk is waar in het aankoopproces de retaildoelen inpasbaar zijn, moet ook duidelijk zijn op welke wijze deze doelen bereikt kunnen worden, ofwel met welke tools. Volgens Cushman & Wakefield verandert het koopgedrag van de consument onder invloed van een aantal factoren, waarvan de vier belangrijkste zijn: 1. Een toenemende mobiliteit 2. Een groeiende behoefte aan efficient winkelen 3. Een groeiende behoefte aan ruime keuze en kwaliteit 4. Schaalvergroting zowel fysiek als mentaal Sub 1 - Het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel heeft becijferd dat op een zaterdag het aantal gereden kilometers in de non-foodsector is gestegen van ongeveer 10 kilometer in de jaren tachtig tot gemiddeld 17 kilometer eind jaren negentig. De consument verbreedt zijn winkelhorizon. Sub 2 - Tengevolge van de wens tot het efficient winkelen zien we langere openingstijden. one-stop shopplng, een compleet en compact aanbod van producten, hetgeen in kleinere winkels allernual moeilijker te realiseren is. Dit past overigens goed in het snel en functioneel boodschappen doen. Sub 3 - Als we k~jken naar ruime keuze en kwaliteit zien we dat er meer behoefte ontstaat aan gedifferentieerde winkelvoorzieningen met een eigen identiteit en passend bij een specifieke levensstijl. in tegenstelling tot het snel en zakelijk boodschappen doen steekt hier het "funshoppen" de kop op. Dit mag ook tijd kosten, maar de entourage moet wel aangenaam ~ijn Dit vraagt winkels met Jan Gaasenbeek

18 een hoge specialisatiegraad en alleen in de grotere kernwinkelapparaten is hier voldoende draagvlak voor. Sub 4 - Met betrekking tot de schaalvergroting is er sprake van zowel fysieke schaalvergroting bij de ~,t,,ii;,t,i,,i,,,,+.,i,, n,~,,~.rnrir+.nt,nri L.; A,,,.nnniimimt n', ~ ; ~ ~ i.n~nni.iurrrrrit.nn;. ; ~ i ~ ~.rrr,r~t in U L L U ~ ~ ~ I ~ a13 L UUR LIILIILUIL JLJIUUI vblljl~~lllb LI:~ UL CVL~DLILII~I~L. I/L IYJLCL\L JLIIUU~ VLL&IULIII& VVUIUL LLI LI ander deel van dit onderzoek besproken. De mentale schaalvergroting is terug te voeren op de behoefte van de consument om over meer ruimte te beschikken, bijvoorbeeld ruimere kassaopstellingen, grotere gan~aden, ruimere parkeerplaatsen ed. Uit bovenstaande kan worden geconcliideerd dat ook de consument invloed heeft op het veranderende winkellandschap. Tevens is uit deze factoren op te maken dat het fenomeen E-tail voor een deel invulling kan geven aan de bij de consument levende behoeften De Producent en de Detaillist In de huidige economie van mass-customization moet de winkelier proberen de unieke consiiment te plaatsen in een wereld van standaardproducten. Tevens dient men zich te realiseren dat de aanwezigheid van internet transparantie en nagenoeg volledige mededinging brengt en daarmee de improvisatieruimte uit de totale retailketen haalt. Er moet dus vanuit klanten en markten worden gedacht. Uit het genoemde bij de consument is zichtbaar geworden dat er op dat vlak nogal het een en ander verandert. En de detaillist zal daarin de consument in feite moeten leiden en begeleiden. Als we goed naar de markt kijken zien we ook hier een aantal trends: Er is nog steeds sprake van een toenemende filialisering. Uit de tabellen van Locatus bli-jkt dat in geheel Nederland er sprake is van een filialiseringsgraad van 5 l%, terwijl als we inzoomen op de hoofdwinkelstraten boven de inwoners de filialiseringsgraad zelf 55 % bereikt. Opm. CBS hanteert een afwijkende definitie en komt op ca. 25%) In toenemende mate zien we de producent zelf middels "direct sales" op de retailmarkt verschijnen. Ze zijn aanwezig via "flag- of imagestores" - b.v. Nokia, ze verschijnen in de "factory outlet stores" met afgeprijsde restpartijen. En uiteraard zijn zij benaderbaar via internetsites, telefoon ed. en kunnen producten rechtstreeks besteld worden. e Ook in detailhandel is er blijvend sprake van schaalvergroting. Nog steeds groeit de gemiddelde winkelafmeting. Dit is ook af te leiden uit de Locatus-tabellen, waarin blijkt dat de gefilialiseerde unit groter is dan een normale unit en dat gecombineerd met de toenemende filial~senngsgraad, leidt tot een toenemende vloeroppervlak per unit. e Het is goed denkbaar dat in toenemende mate de franchiseformule verder uitgerold zal worden. De combinatie van een schaalvergroting met de bijhorende voordelen en de locale betrokkenheid en marktkennis. Onder het hoofdstuk is het onderwerp franchise nader beschreven. O Het produrentenvertrouwen ligt in vervolg op het eerder genoemde consumentenvertrouwen laag en is in juni 2002 uitgekomen op hetgeen 0.6 lager is dan de maand mei. De orderontvangst bleef in juni op nagenoeg op niveau. de orderpositie is evenwel afgenomen. Het wegen van invloeden moet te allen tijde gedaan worden in relatie met het aggregatieniveau waarop men kijkt. Voor een producent is de invloed van verkopen via internet veel minder van belang dan voor de detaillist in de hoofdwinkelstraat. De producent heeft nog steeds zijn afzet alleen over een extra afzetkanaal, namelijk internet. Mogelijk genereert dit voor hem zelf extra afzet. Voor de betreffende detaillist met een mono-channelkanaal in de hoofdwinkelstraat ligt dit wezenlijk anders. Indien een deel van de omzet van zijn producten nu via een ander dan zijn verkoopkanaal plaatsvindt, is het gevolg dat er omzet weglekt. Het is overigens wel van belang voor de producent (en de groothandel) dat de detaillist zich in een entourage bevindt waarin hij goed kan presteren. En dat verklaart de belangstelling van de producent voor het vestigingsbeleid van detaillisten. Jan Ciaasenbeek

19 Het is genoegzaam bekend dat in de detailhandel alti-jd gebruik wordt gemaakt van huurquotes. Ofwel in een bepaalde branches met zijn bijbehorende marges en omzet mag een zeker percentage van de omzet benut worden voor huur. Als we ons realiseren dat de winkel in toenemende mate, zeker in de belangrijke hoofdwinkelgebieden m-,.r-~l,----l-tc-.-- Am -nnr.t h-nrlu 7;-.,n- Lat xx,aara 7-1 -;;n Air- nr>l n- unn nntl.nnnolinm mnotnn LLIL VLIRVV~~LCILIUIIJI 111 UL LIILL~L LIICUL LUI val1 IILL VVUULU LUI ~1~111, ULLII LCLI CL CCII UIILRU~~CLL~L~ ILIUCILULI komen van de relatie omzet/huursom. Zeker indien er sprake is van een multi-channel partij die functioneert volgens het VPIM model, waarbij de attractie ontstaat via internet. de fysieke winkel bedient de interactie middels de toonzaal en de uiteindelijke actie (bestelling) plaatsvindt via internet. Dan zal ondanks de noodzakelijke aanwezigheid van de fysieke winkel de omzet worden geregistreerd als een Internettransactie. Gebruik makend van een onderdeel van het eerder gehanteerde strategische model zien we de verschillende stromen weergegeven. In het model is weergegeven dat via de inbreng van reclamebudgetten en niet alleen de vergelijking huurquote er een afweging tussen huurwaarde en te betalen winkelhuur kan ontstaan De verzorgingsstructuur De verzorgingsstructuur op winkelgebied in Nederland is van oudsher hierarch~sch opgebouwd. Maatgevend hierin de bekende centrale plaatsen theorie van Christaller. Deze theone gaat uit van een fijnmazig complementair netwerk van winkelvoorzieningen. De centrale plaats wordt ingenomen door het stadscentrum. gevolgd door een kleiner stadsdeelcentrum, gevolgd door een kleiner wijkwinkelcentrum enz. De rangorde is gebaseerd op: * Ver~orgingsbereik Reisafstanden Differentiatie in aanbod c Omvang van het centrum De plaats met de hoogste rangorde in hierarchie is de (grotere) binnenstad met een aantrekkelijke (historische) ambiance. die zijn trekkracht vooral ook ontleent aan een omvangrijk en breed samengesteld aanbod in de non-foodsector. Naarmate een verzorgingsgebied kleiner wordt, wordt een winkelgebied eveneens kleiner. Sinds het begin van de jaren vijftig wordt het principe van de winkelhierarchie toegepast in stads- en Jan Gaasenheeh

20 Winkelstraat of Intenlet? dorpsplanning. In dit planologisch model beconcurreren de verschillende winkelgebieden elkaar niet alleen, maar vullen elkaar ook aan. Daarmee us een tot op zekere hoogte gevestigd ecenwicht aanmezig. Indien nu een nieuwe invloedrijke distributiekolom zich aandient. kan dit nogal wat invloed hebben op het aanwezige evenwicht. We zien steeds meer en meer dat niet de plaats in de hierarchie maar de functie van het centrum de bepalende factor wordt. De volgende segmentering is gedefinieerd: e o Cemakcentra Keuzecentra Recreatieve centra Koop-expeditiecentra Daarnaast Lien me de opkomst van locatiegebonden detailhandel. zoals bij brandstofstations, spoorwegstation, ziekenhuizen ed., de een met meer succes als de ander. Nieuwe uinkels zullen er vooral komen op plaatsen waar economische functies en verkeersstromen elkaar kruisen, zoals bij in- en uitvalswegen, stations en aan de rand van grote werklocaties.de goed bereikbare wijk- en buurtwinkelcentru hrijgen als "run-centra" een nieuwe impuls Er ontstaat derhalve een meer thematische benadering. In oude stadscentra Lal een concentratie ontstaan van "fun and leisureshopping". De binnensteden versterken daarbij hun kracht als winkel-, vermaak- en ontmoetingscentrum. Er zal sprake zijn van een toenemende groei en samenvoeging van "winkelboulevards rondom een thema, b.v. auto's. meubelen maar mogelijk ook computerhardware, sport, kleding en dergelijke. Leidend hierin is wel het volumineuze karakter van de goederen, die logistiek steeds minder in binnensteden passen enlof veel vergelijking of beleving vragen. De goed per auto bereikbare stadsdeel- en wijkwinkelcentra blijven zich concentreren op de dagelijkse boodschappen. Anderzi-jds zullen de grotere overdekte exemplaren zich proberen te profileren als min of meer zelfstandige centra (met voldoende kritische massa) met restaurants en vermaak, zoals binnensteden op kleine schaal. Bepalend hierin zullen zijn de afstand tot de stadskern. de kwaliteit van de stadskern en de vraag of je in de stadskern op relatief eenvoudige wijle ook voor de dagelgkse boodschappen terecht kunt. Het blijkt dat klanten internet zeker willen benutten en geen wonderen, maar wel een redelijke prestatie verwachten, Van dit realisme kan vooral de gevestigde detailhandel profiteren. Hier beschikt men over de noodzakelijke kennis van het assortiment, voorraden, financiele transacties enz. In beginsel heeft men hiermee een belangrijke voorsprong op de E-tailers, zeker een professionele detaillist met een netwerk. "De klant wil producten blijven zien, voelen en ruiken" Het gegeven E-tail zal geintegreerd moeten worden in de distributie van goederen en diensten. Niet alleen zullen er verschillen bestaan tussen detailhandel en dienstverlening, maar ook de onderlinge verschillen binnen de detailhandel zullen groot zijn. Iedereen zal naar een eigen en uniek model proberen te zoeken. De logistiek van voorraden en orderverzamelen is anders dan in een normale winkel: de goedkoopste kracht in een supermarkt is de klant zelf, die zijn eigen order verzamelt. Dit z!jn in wezen verborgen kosten die niet in de kostprijs van het eindproduct behoren te komen. Echter, als de klant via internet gaat bestellen zal een ander die order verzamelen, inpakken en wegbrengen. Jan G'iasenbeek

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-068 27 oktober 2009 9.30 uur www.cbs.nl Consument koopt graag via internet Driekwart internetgebruikers koopt online Gemak en flexibiliteit belangrijkste

Nadere informatie

Winkelen in het Internettijdperk

Winkelen in het Internettijdperk Winkelen in het Internettijdperk De (ruimtelijke) gevolgen van internet winkelen dr. Jesse Weltevreden, Hoofd Onderzoek BOVAG 1 Inhoud Winkelgebieden in Nederland Internet winkelen in Nederland E-shoppers:

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Retail2020 en de effecten op de binnenstad

Retail2020 en de effecten op de binnenstad Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland Retail2020 en de effecten op de binnenstad Drs. M.H.J. Evers Manager Leden & Advies bij CBW Mitex Retail 2020 en de effecten op de binnenstad VOGON

Nadere informatie

EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE

EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE In samenwerking met: EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE Shopping Today 24 september 2015 Korte introductie.. Enny van de Velden Managing Director CCV Dienstverlener voor elektronische transacties in Europa

Nadere informatie

Wat is nu echt de impact van internet op de retail?

Wat is nu echt de impact van internet op de retail? Wat is nu echt de impact van internet op de retail? De dynamica in de retail is dagelijks te merken. De winkelstraat ondervindt een metamorfose, doordat winkels verdwijnen en nieuwe winkels komen, door

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel non-food De detailhandel levert goederen (zowel nieuw als tweedehands) direct aan particulieren. Deze goederen zijn niet in de eigen onderneming vervaardigd. De sector Detailhandel non-food

Nadere informatie

Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed. Huib Boissevain 28 oktober

Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed. Huib Boissevain 28 oktober Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed Huib Boissevain 28 oktober Over Annexum Ruim 15 jaar specialist in vastgoedbeleggingen 35 medewerkers die dagelijks met vastgoed bezig zijn Met een fondsvermogen

Nadere informatie

Internet: alles wordt anders

Internet: alles wordt anders Internet: alles wordt anders Prof Dr C.N.A. Molenaar Twee miljoen winkelmeters in de stad gaan verdwijnen De komende zeven jaar krimpt het winkeloppervlak in stedelijke gebieden sterk. In totaal zal er

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus Alles blijft Anders Het winkellandschap 2003-2011-2020 Gerard Zandbergen CEO Locatus Enkele begrippen Dagelijks aankopen Winkels / Detailhandel Mode & Luxe Wel oppervlak: Vrije Tijd WVO = In en om het

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Schoenendetailhandel De schoenendetailhandel verkoopt schoeisel en aanverwante accessoires. De schoenenwinkels zijn globaal onder te verdelen in: zelfstandige samenwerkende schoenenzaken, discountzaken,

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011)

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) De detailhandel heeft het moeilijk. Daar waar voor veel sectoren geldt dat vooral de economische

Nadere informatie

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws.

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws. Peter Nieland (PN) Echtgenoot Blogger Directeur Kadastermens Mountainbiker Westfries Vader van Nick PN = Positief Nieuws Kaartenman Voorzitter Bar-End Shopper (kijker) Winkelman En wie bent u? Naam. Gemeente.

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

@ Bereik. Iedereen is online. Internetpenetratie. Classic Internet Time: 65 minuten per dag New Internet Time: 28 minuten per dag

@ Bereik. Iedereen is online. Internetpenetratie. Classic Internet Time: 65 minuten per dag New Internet Time: 28 minuten per dag Het Nieuwe Winkelen @ Bereik 90% Internetpenetratie 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Frankrijk Duitsland Nederland Verenigd Koninkrijk 10% 0% Iedereen is online Classic Internet Time: 65 minuten per dag New

Nadere informatie

Country factsheet - April 2016. België

Country factsheet - April 2016. België Country factsheet - April 2016 België Inhoud Inleiding 3 Wat kopen de Belgische klanten online? 4 Populaire betaalmethodes 4 Populaire leveringsmethodes 5 Populaire online platformen 5 Over de grenzen

Nadere informatie

De vastgoedgevolgen van e-commerce voor supermarkten. Afstudeerpresentatie Thomas Gorczynski Delft, 4 juli 2013

De vastgoedgevolgen van e-commerce voor supermarkten. Afstudeerpresentatie Thomas Gorczynski Delft, 4 juli 2013 De vastgoedgevolgen van e-commerce voor supermarkten Afstudeerpresentatie Thomas Gorczynski Delft, 4 juli 2013 De vastgoedgevolgen van e-commerce voor supermarkten Student: T.J. (Thomas) Gorczynski Studentnummer:

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN LANDEN ANALYSE DENEMARKEN Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

De veranderende markt

De veranderende markt De veranderende markt 1 De veranderende markt Vanaf 2000 is de detailhandel sterk veranderd door de opkomst van de computer. Als verkoper kun je de kennis over de geschiedenis en de toekomst van de detailhandel

Nadere informatie

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Retailscan Deelnemer: 1120533 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Detailhandel in beeld In januari 2015 was de omzet in de detailhandel 0,8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Nadere informatie

E-commerce in België

E-commerce in België E-commerce 2016 E-commerce in België De Morgen Context: Huidig klimaat Retail België Offline krimpt (vooral KMO) Stijging leegstand, 5 jaar 103% Krimpende offline retail-sector Online boomt (vooral buitenlandse

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

Case 4: Consultancy KC Tennis

Case 4: Consultancy KC Tennis Case 4: Consultancy KC Tennis Projectgroep 6 Jordy Bakker Bas Heijnen Bart Janssen 21 april 2015 Arlon Biemans 1 Inhoudsopgave 1. Hoofddoel: Analyse m.b.t. strategie... 3 1.1 Verschillen doelgroep online

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE SPANJE

LANDEN ANALYSE SPANJE LANDEN ANALYSE SPANJE Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Leidt webwinkelen tot meer mobiliteit? Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Leidt webwinkelen tot meer mobiliteit? Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Quickscan naar de betekenis van internetwinkelen voor de mobiliteit Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Johan Visser Jan Francke Juni 2013 Analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid dat is waar het

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE NEDERLAND

LANDEN ANALYSE NEDERLAND LANDEN ANALYSE NEDERLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee5 de sector (cijferma>g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms>ge (2018) waarde van de consump>e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE BELGIË

LANDEN ANALYSE BELGIË LANDEN ANALYSE BELGIË Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse geeft de sector (cijfermatig) inzicht in de huidige (2013) en toekomstige (2018) waarde van de consumptie van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

De stand van retail in Nederland. woensdag 16 september 2015

De stand van retail in Nederland. woensdag 16 september 2015 De stand van retail in Nederland woensdag 16 september 2015 Founder en Directeur Retaildenkers.nl Wie is Rupert? verbinder Inspiratie storytelling Marketing ondernemersboeken Klant centraal retaildeskundige

Nadere informatie

Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem

Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem Dirk Mulder Sectormanager Retail @MulderDirk 06-11380971 VOOR WE VAN START GAAN. 2 Agenda Stand van zaken in de retail

Nadere informatie

De smartphone gaat de retail redden.

De smartphone gaat de retail redden. De smartphone gaat de retail redden. Natuurlijk er wordt steeds meer op internet gekocht en deze ontwikkeling zal nog veel verder doorgaan. Maar tegelijkertijd zien we ook dat winkels en winkelgebieden

Nadere informatie

LEESWIJZER FACTSHEETS

LEESWIJZER FACTSHEETS LEESWIJZER FACTSHEETS 1 LEESWIJZER FACTSHEETS KSO2016 Algemeen Voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DUITSLAND

LANDEN ANALYSE DUITSLAND LANDEN ANALYSE DUITSLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Detailhandel in Brabant: Werk aan de winkel Sfeerbeeld symposium 16 januari 2013. Provincie Noord-Brabant

Detailhandel in Brabant: Werk aan de winkel Sfeerbeeld symposium 16 januari 2013. Provincie Noord-Brabant Detailhandel in Brabant: Werk aan de winkel Sfeerbeeld symposium 16 januari 2013 Provincie Noord-Brabant Volle bak, dat was het in de Bois le Duczaal van het provinciehuis op 16 januari 2013. Van begin

Nadere informatie

Omzetkengetallen 2011/2012

Omzetkengetallen 2011/2012 Omzetkengetallen 2011/2012 ten behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek Deze notitie bevat omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek. De notitie beoogt het voorkomen van het rekenen

Nadere informatie

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen;

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen; Sportspeciaalzaken De sportspeciaalzaken zijn onder te verdelen in: Algemene sportzaken Modische sportzaken Gespecialiseerde sportzaken Megastores Outdoorzaken Trends Toenemende belangstelling voor gezondheid,

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I SEPTEMBER 2016 Portugal

landmark global COUNTRY FACTSHEET I SEPTEMBER 2016 Portugal landmark global COUNTRY FACTSHEET I SEPTEMBER 2016 Portugal Inhoud 01 Inleiding 03 02 Wie is de Portugese consument? 05 03 Wat en hoe kopen Portugese e-shoppers? 06 04 Welke leveringsmethoden verkiezen

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 Reacties uit de zaal: Een aantal mensen gaf aan dat het winkelaanbod in de Hoeksche Waard teveel van hetzelfde biedt. Echter, gezien de vergrijzing en wellicht afnemende mobiliteit van

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Country factsheet - September 2013. Frankrijk

Country factsheet - September 2013. Frankrijk Country factsheet - September 2013 Frankrijk Frankrijk is een van de grootste e-commercemarkten ter wereld, met een enorm groeipotentieel. Wereldwijd staat het land op de 6e plaats en in Europa zijn alleen

Nadere informatie

2017 wordt een goed jaar, maar wie heeft de regie?

2017 wordt een goed jaar, maar wie heeft de regie? 2017 wordt een goed jaar, maar wie heeft de regie? We kijken nog even terug naar 2016 en trekken lering uit de ontwikkelingen. Dit is meteen de basis voor 2017 aangevuld met goede macro-economische verwachtingen.

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Groothandel in sport- en recreatieartikelen De groothandel in sport- en recreatieartikelen handelt in kleding, schoeisel en hardware voor sport en recreatie. Daarbij horen ook activiteiten als marketing,

Nadere informatie

Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017

Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 32 SPF Nederlandse Sectorrapport Slagersbedrijven Vastgoedmarkt Winkelmarkt 2017 Voorjaarsupdate Stand van zaken GEBRUIKERSMARKT Consumenten besteden meer,

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30 Unibail-Rodamco Upgrade Kick-off Stadshart meeting Zoetermeer Gemeente Zoetermeer Programma 1. 1. Welkom 19:30-19:40 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50 Sfeervolle en bruisende binnenstad Achtergrond

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE FRANKRIJK

LANDEN ANALYSE FRANKRIJK LANDEN ANALYSE FRANKRIJK Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee9 de sector (cijfermabg) inzicht in de huidige (2013) en toekomsbge (2018) waarde van de consumpbe van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE ITALIË

LANDEN ANALYSE ITALIË LANDEN ANALYSE ITALIË Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers behoren tot de spijsverstrekkende bedrijven. Zij richten zich op de bereiding en verkoop van gemaksvoedsel vanuit een

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Provinciale en Interprovinciale Studie Detailhandel

Provinciale en Interprovinciale Studie Detailhandel Provinciale en Interprovinciale Studie Detailhandel Situatie detailhandel in de provincie Vlaams-Brabant januari 2015 Onderdelen Situatie aan de vraagzijde van de markt Situatie aan de aanbodzijde van

Nadere informatie

MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY

MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY LEGT KOOPGEDRAG EN DE ROL VAN MEDIA BLOOT IN DE NIEUWE OMNI CHANNEL REALITEIT ORIËNTATIE EN KOOPGEDRAG WAS NOG NOOIT ZO COMPLEX Retail zit in een turbulente periode. Winkelketens

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Online winkelen. & conversie. Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik. tradedoubler.com

Online winkelen. & conversie. Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik. tradedoubler.com Online winkelen & conversie Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik Europese winkelaars richten zich eerst tot kanalen voor affiliate marketing wanneer zij inspiratie zoeken met

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten

Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten RAPPORTAGE QUICK SCAN Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten in de provincie Overijssel maart 2010 RAPPORTAGE QUICK SCAN Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten in de provincie

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort 2 Mei 2013 Onderzoek en rapportage a-advies In opdracht

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Teruglopende bezoekersaantallen winkelgebieden; wat betekent dat voor verkeer en parkeren?

Teruglopende bezoekersaantallen winkelgebieden; wat betekent dat voor verkeer en parkeren? 2013 Teruglopende bezoekersaantallen winkelgebieden; wat betekent dat voor verkeer en parkeren? Sjoerd Stienstra Ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV stieverk@wxs.nl Bijdrage aan het Colloquium

Nadere informatie

De invloed van vergrijzing op het winkellandschap. Visie

De invloed van vergrijzing op het winkellandschap. Visie De invloed van vergrijzing op het winkellandschap Visie 2016-2025 Inleiding Retail is complexer dan ooit. Onder invloed van demografische, economische en technologische ontwikkelingen wordt het retaillandschap

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES RESEARCH & CONSULTANCY

MVGM VASTGOEDTAXATIES RESEARCH & CONSULTANCY MVGM VASTGOEDTAXATIES RESEARCH & CONSULTANCY 2 RESEARCH & CONSULTANCY MVGM is dé vastgoedregisseur en neemt de gehele of gedeeltelijke regie van de vastgoedportefeuilles van haar opdrachtgevers uit handen.

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE Vragen bij Het waarom en hoe van F-commerce Vraag 1 (10 punten) Geef aan wat de verschillen zouden kunnen zijn tussen een reguliere E-commerce website en een winkel die gebruik maakt van F-Commerce.

Nadere informatie

Samenwerken voor een rendabele keten. Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd. HISWA Vereniging Hilversum, 17 februari 2011.

Samenwerken voor een rendabele keten. Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd. HISWA Vereniging Hilversum, 17 februari 2011. Samenwerken voor een rendabele keten Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd Even voorstellen Curriculum Vitae strategie en structuur PricewaterhouseCoopers PWC Consulting IBM Business Consulting

Nadere informatie

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Strategie en Onderzoek, september 2013 Inleiding Begin september 2013 is onder Leidse winkeliers een enquête gehouden over de openstelling

Nadere informatie

Cross Channel Retail

Cross Channel Retail Cross Channel Retail Onderzoek naar de implicaties voor Nederlandse winkelcentra 20 juni 2014 ir. Suzanne Tol MRE Asset manager bij HB Capital Wat is cross channel retail? Theorie: bij cross channel is

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei 2017 super 2/24 Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 23 mei 2017 Inhoud Samenvatting 5 Positieve ontwikkelingen in de Brabantse

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/kledingwinkels/ Laatste update:: 20 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/kledingwinkels/ Laatste update:: 20 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 20 mei 2016 Page 2 of 6 Kledingwinkels De detailhandel in kleding omvat winkels in dames- en/of herenbovenkleding, baby- en kinderkledingzaken, bodyfashion (lingerie) en gemengde

Nadere informatie

Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015!

Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015! Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015! Na 2020 is Generatie Z aan zet Generatie Z Verdeling! Besteedbaar inkomen per maand! 12-15 jaar: 42% 16-19 jaar: 59% 62% 38% >

Nadere informatie

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Steeds meer aankopen worden online gedaan, terwijl de aankopen en

Nadere informatie

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT Aldi is enige discounter in het Bildt De Aldi speelt een specifieke rol vervult binnen het koopgedrag van consumenten. Bij discounters doen consumenten vooral aanvullende

Nadere informatie

E-logistiek, nu en de toekomst. Hoe goed doen we het nu?

E-logistiek, nu en de toekomst. Hoe goed doen we het nu? Hoe goed doen we het nu? Fysieke hoofdprocessen: Orderproductie Afleveren Orderproductie Op dit moment wordt er veelal een push principe toegepast. Orderproductie Kenmerkend voor het push principe is dat

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

winkelcentra kennen de wijk

winkelcentra kennen de wijk P. 210 Slimme Bas Buvelot winkelcentra kennen de wijk P. 211 Veel naoorlogse wijken in Nederland worden momenteel vernieuwd omdat de woningvoorraad niet meer aansluit bij de woonwensen van de hedendaagse

Nadere informatie

Winkelen in het Internettijdperk

Winkelen in het Internettijdperk Winkelen in het Internettijdperk De ruimtelijke gevolgen van internet winkelen dr. Jesse Weltevreden, Hoofd Onderzoek BOVAG 1 Inhoud Internet winkelen in Nederland Leidt internet winkelen tot meer of minder

Nadere informatie

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Probleemomgeving Online winkelen groeit in Nederland enorm; tegelijkertijd is er een verschuiving

Nadere informatie

Programma. Marktoverview: retail, klant en beleving

Programma. Marktoverview: retail, klant en beleving Marktoverview: retail, klant en beleving WinkellocatieMarkt Nederland 2013 Henk J. Gianotten hgi@ziggo.nl www.garma.nl Utrecht, 26 september 2013 Programma 1. De dynamiek in een turbulente markt 2. Enkele

Nadere informatie

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN..

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. 1 SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. JAN-WILLEM JANSSEN 9 JANUARI 2014 2 WAT IS EEN SHIFT? EEN KORTE UITLEG EEN SHIFT IS EEN FUNDAMENTELE GEDRAGSVERANDERING, DIE MEESTAL MOGELIJK WORDT GEMAAKT DOOR INTRODUCTIE

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in bovenkleding Tot de detailhandel in bovenkleding behoren de dameskleding-, de herenkleding- en de gemengde kledingzaken, waaronder de jeanszaken. Het grootwinkelbedrijf bedient vooral het

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

MARKTUPDATE BELEGGINGSTRANSACTIES

MARKTUPDATE BELEGGINGSTRANSACTIES MARKTUPDATE BELEGGINGSTRANSACTIES 2015 Introductie Met gepaste trots voorzien wij u bij deze van onze nieuwste marktupdate over de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt. Wij geven u op deze manier graag

Nadere informatie

Online Retail: een introductie

Online Retail: een introductie Online Retail: een introductie Projectbureau A7/Westergo 14 november 2011 Programma vanavond Introductie online retail - Trends; - Marktomvang en marktontwikkeling; - Kansen en bedreigingen - Nabije toekomst

Nadere informatie

De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011

De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011 De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011 Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie Trendrapport Computer en Internetgebruik 2010

Nadere informatie

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN 13 OKTOBER 2017 Status: Definitief Datum: 13 oktober 2017 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013

Nadere informatie

Retail Gemeente Atlas 2015

Retail Gemeente Atlas 2015 Retail Gemeente Atlas 2015 Introductie Introductie Wat zijn de toekomstbestendige winkelgemeenten van Nederland? Waar wil je als retailer of vastgoedpartij juist wel of niet zitten? Op welke aspecten kun

Nadere informatie