Dienstenwijzer particulieren Van Lanschot Chabot

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenwijzer particulieren Van Lanschot Chabot"

Transcriptie

1 Dienstenwijzer particulieren Van Lanschot Chabot Om u goed inzicht te geven in onze dienstverlening, stellen wij een dienstenwijzer op. Wij adviseren u over verzekeringen, hypotheken en overige financiële diensten. De dienstenwijzer particulieren voldoet aan de Wet op het financieel toezicht. Wie zijn wij? Als onafhankelijk adviseur behoort Van Lanschot Chabot tot de oudste (sinds 1769), grotere en meest succesvolle financiële dienstverleners van Nederland. Bij onze bemiddelingsactiviteiten zijn wij vrij die verzekeraar te selecteren die past bij het risicoprofiel van onze relatie. Dus bij uw wensen en situatie. Onze omvang en uitstekende reputatie bieden ons toegang tot vrijwel de hele verzekeringsmarkt. Voor onze relaties een waarborg voor optimale zekerheid en onafhankelijk advies. Eigendomsverhoudingen Van Lanschot Bankiers N.V. heeft een belang van 49% in het aandelenkapitaal en heeft zich hiermee verzekerd van een intensieve betrokkenheid bij de verzekeringsactiviteiten van Van Lanschot Chabot. Sinds 1 december 2007 is 51% van het aandelenkapitaal in handen van De Goudse N.V. Het eigendom van beide financiële instellingen in Van Lanschot Chabot heeft geen invloed op onze onafhankelijke positie. Er is sprake van volledige adviesvrijheid waarbij uw belangen relatie voorop staan. Voor het verlenen van financiële diensten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over de vereiste vergunningen. Het registratienummer van onze vergunningen is De vergunningen strekken zich uit tot het adviseren en over de volgende producten: levensverzekeringen, schadeverzekeringen en producten voor (bank)sparen. Onze financiële dienstverlening Onze dienstverlening bestaat uit het geven van advies over en het in de volgende diensten/ producten: Schade- en levensverzekeringen Zoals ziektekosten-, arbeidsongeschiktheid-, reis-, auto-, brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen, pensioenen, lijfrente, koopsompolissen en spaarverzekeringen. Overige financiële diensten Hierbij kunt u denken aan levensloop en (bank)sparen. Voor de uitvoering van onze dienstverlening beschikken wij over uw gegevens. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u erop rekenen dat wij hier zorgvuldig mee omgaan. Bedenktijd bij verkoop op afstand Indien u uw aanvraag en/of het sluiten van uw schadeverzekering heeft gedaan via telefonische verkoop of via internet, dan is er een bedenktijd van toepassing. Dit houdt in dat u na ontvangst van de polis maximaal 14 dagen het recht hebt om de verzekering ongedaan te maken. Indien uw aanvraag en/of het sluiten van de verzekering betrekking heeft op een levensverzekering bedraagt de bedenktijd 30 dagen na ontvangst van de polis.????????????? VLC_DVD_2014_2 Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één maand. Of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Maakt u gebruik van uw bedenkrecht dan heeft de verzekering nooit bestaan.

2 Let op: indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, heeft Van Lanschot Chabot al kosten moeten maken om de verzekering af te sluiten en de polis op te maken. Om die reden kunnen wij van u een vergoeding vragen van 20, - vermeerderd met de op het polisblad vermelde poliskosten. Wij wijzen u erop dat verzekeringsovereenkomsten die afhankelijk zijn van de ontwikkelingen op de financiële markten en/of andere markten (zoals beleggingen) en overeenkomsten waarbij hypothecaire zekerheid wordt verleend, nooit in aanmerking komen voor deze regeling. Als u gebruik wilt maken van het recht om uw verzekering ongedaan te maken, dan dient u ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen en alle verzekeringsdocumenten naar ons te retourneren. Onze relatie met verzekeraars Het lidmaatschap van de branchevereniging Adviseurs in Financiële Zekerheid (Adfiz) geeft u de zekerheid dat wij onze diensten vrij aan u ter beschikking stellen. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten van verzekeraars en geldverstrekkers kunnen adviseren. Wij betrekken in onze advisering echter niet alle. Door onze omvang kunnen wij speciale afspraken maken met een aantal verzekeraars en geldverstrekkers. Hierdoor zijn wij in staat u goede en aantrekkelijke aanbiedingen te doen. In beginsel zullen wij dan ook de aanbiedingen van deze partijen voor u vergelijken. Op basis van uw situatie helpen wij u te kiezen voor een oplossing die bij u en uw situatie past. Onze specifieke Van Lanschot Chabot producten worden met een verzekeringsmaatschappij of in samenwerking met een geldverstrekker samengesteld. Veelal is Van Lanschot Chabot Assuradeuren B.V. hierop betrokken. Dat is een gevolmachtigd agent en lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Van Lanschot Chabot Assuradeuren B.V. heeft een volmacht van verschillende verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in dat zij van deze verzekeringsmaatschappijen de bevoegdheid heeft gekregen om namens hen te handelen, bijvoorbeeld bij het accepteren van risico s en het afwikkelen van schades. Van Lanschot Chabot Assuradeuren B.V. maakt bij elk product de achterliggende partijen en de onderlinge verhoudingen bekend en evalueert jaarlijks de betrokken partijen en verhoudingen. Deze kunnen, bij een wijziging van omstandigheden, tussentijds worden aangepast. Van een eventuele wijziging stellen wij onze relaties per eerstkomende hoofdpremievervaldatum op de hoogte. Wat verwachten wij van u? Terecht stelt u hoge eisen aan onze dienstverlening. Om u goed van dienst te kunnen zijn, verwachten wij ook een aantal zaken van u: Het is belangrijk dat u de juiste en volledige (persoons)gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt, dan kan het zijn dat op basis van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar de schade niet of niet helemaal vergoedt. Hebt u ergens anders verzekeringen, dan is het voor ons belangrijk dat te weten. Deze informatie is nodig om er voor te zorgen dat uw verzekeringen op elkaar aansluiten. Bij bepaalde diensten zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit aan de hand van een origineel identiteitsbewijs vast te stellen. U kunt dus verwachten dat wij hiernaar vragen. Om te voorkomen dat belangrijke risico s onverzekerd blijven, verwachten wij van u dat wijzigingen in de persoonlijke situatie of aanpassingen met betrekking tot verzekerde zaken zo spoedig mogelijk aan ons worden doorgegeven. Onder wijziging van een persoonlijke situatie moet u denken aan geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijzigen van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing of beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar, tenzij het anders is geregeld zoals bij ziektekostenverzekeringen.

3 Dat u meehelpt om alle omstandigheden in kaart te brengen, die relevant zijn met betrekking tot de advisering over een financieel product. Het is van belang om een helder inzicht te krijgen in uw (financiële) situatie om te kunnen bepalen of een bepaald product bij u past en u in staat bent om eventuele bijbehorende lasten te dragen. Bij bepaalde producten (zogenaamde impactvolle of complexe producten) kan dit ertoe leiden dat wij uw situatie schriftelijk vastleggen en een zogenaamd klant- en risicoprofiel opstellen. De premie Premiebetaling kan op verschillende manieren. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode gevolgd wordt. Algemene afspraken rondom premiebetaling: Premiebetaling gebeurt op een vast moment. Dit is vooraf met u afgesproken. Premies worden in principe per jaar betaald, maar u kunt soms ook in termijnen betalen. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling dan wordt u daarover vooraf ingelicht. Wordt uw premie geïnvesteerd in beleggingen, dan ontvangt u jaarlijks van de verzekeringsmaatschappij een overzicht van de opgebouwde waarde van de polis. Incasso door ons: Indien de door u verschuldigde premie door ons namens de verzekeringsmaatschappij wordt geïncasseerd, kunt u kiezen voor een aantal wijzen van betaling: a) een factuur; b) automatische afschrijving van uw bankrekening (IBAN), doordat u ons hebt gemachtigd de premie af te laten schrijven. Als u uw premie aan ons hebt betaald, dan bent u bevrijd van betaling aan de verzekeraar. Incasso door de verzekeraar: U kunt de verzekeraar machtigen de premie via automatisch incasso van uw bankrekening (IBAN) af te laten schrijven. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u bekend is gemaakt. Problemen met premiebetaling Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet op tijd betaalt, kan de verzekeringsmaatschappij weigeren om schade te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hiermee helpen en adviseren. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premie restitutie, verzorgen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij. Hoe worden wij beloond? Beloning op basis van provisie Voor de door ons verstrekte dienstverlening ontvangen wij van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering is gesloten een vergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening is gebracht. De hoogte van de provisie die wij van de financiële instelling ontvangen is een vast percentage van het verzekerde bedrag of de te betalen premie en verschilt over het algemeen per product en per financiële instelling. Wij informeren u vooraf als er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks (aanvullende) kosten in rekening gebracht krijgt. Beloning op basis van declaratie Onze diensten voeren wij uit tegen een uurtarief of een vast bedrag per dienst. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening als de kosten die hiermee gemoeid zijn.

4 Op het moment dat meerwerk ontstaat, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties. Bij sommige opdrachten vragen wij een voorschot op de nog te maken kosten. Wij specificeren onze nota s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is. Wij werken tevens met van tevoren overeengekomen prijzen. Onze kwaliteit Wij voldoen aan de eisen die de Wet op financieel toezicht (Wft) stelt. Wij beschikken ook over de benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze vergunningen zijn wettelijk verplicht om te kunnen bij verzekeringen, hypotheken en het verlenen van overige financiële diensten. Van Lanschot Chabot, dan wel onze medewerkers is/zijn aangesloten bij: Adfiz (Assurantieadviseurs in Financiële Zekerheid) NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven) RIFD (Register Intermediair Financiële Diensten, branchevereniging van Adviseurs in Financiële Zekerheid) Erkenningsregeling RMIA (Registermakelaar in Assurantiën) FFP (Federatie van Financieel Planners) Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij één of meer organisaties die van haar leden een bepaalde kwaliteitsnorm eisen. Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden. Om up-to-date te blijven volgen onze assurantieadviseurs permanente educatie. Bovendien zijn wij in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Beëindiging relatie U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende polissen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Of een verzekering opzeggen. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit neemt niet weg dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht met betrekking tot uw verzekering ligt bij ons als intermediair, totdat u een ander intermediair heeft gekozen of nadat een redelijke termijn is verstreken rechtstreeks bij de aanbieder. Beleggingsverzekeringen/bankspaarrekening U kunt via ons een beleggingsverzekering sluiten of een bankspaarrekening openen waarin u kunt beleggen. Desgewenst helpen wij u bij het invullen van de aanvraag. Onderdeel hiervan is de keuze voor de beleggingen. Hiervoor vult u een beleggingsrisicoprofiel in. Bij het vaststellen van uw beleggingsrisicoprofiel wordt geïnventariseerd welke risico s bij u en uw situatie passen. Dit gebeurt aan de hand van een aantal specifieke vragen. Het beleggingsrisicoprofiel is puur een hulpmiddel om te komen tot een bij u passende fondsverdeling over de verschillende beleggingscategorieën. Op basis van uw beleggingsrisicoprofiel geven wij u een aanbeveling om voor een bepaald gedeelte in obligaties en/of defensieve aandelen te beleggen. Wij kunnen en mogen u geen rechtstreekse beleggingsadviezen geven, maar kunnen u wel helpen om goed gefundeerde keuzes te maken. Zo gaan we op basis van uw beleggingsrisicoprofiel graag voor u na of beleggen (nog) bij u past en of uw huidige beleggingskeuzes nog passend zijn. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. U geeft vervolgens uw aan- en verkooporders (mutaties) rechtstreeks door aan de betreffende verzekeraar/bank/beleggingsinstelling. Wij accepteren geen orders van u en controleren ook niet of uw beleggingsportefeuille overeenstemt met het beleggings-/klantprofiel. Heeft u al een beleggingsverzekering/bankspaarrekening? Wij houden de beleggingsresultaten niet voor u bij, dit betekent dat u zelf uw beleggingsresultaten moet volgen en dus zelf in de gaten moet houden wat dat betekent ten opzichte van het beoogde eindkapitaal.

5 Als uw situatie wijzigt of u heeft in de afgelopen vijf jaar geen beleggingsrisicoprofiel ingevuld, dan is het van belang om te toetsen of uw beleggingskeuze nog bij u past. Ook als uw beleggingsverzekering de einddatum nadert, is het verstandig uw risicoprofiel opnieuw vast te stellen. De resterende looptijd wordt korter, waardoor het raadzaam is om uw beleggingen defensiever in te richten. Vult u dan opnieuw een beleggingsrisicoprofiel in. Klachten? Wanneer u een klacht hebt met betrekking tot onze dienstverlening, horen wij dat graag binnen 30 dagen na constatering van de klacht schriftelijk van u. De directie behandelt uw klacht zorgvuldig volgens onze klachtenprocedure. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u naar de burgerlijke rechter of uw klacht voorleggen aan een van de onderstaande instanties. Bij klachten over onze werkzaamheden met betrekking tot verzekeringen/overige financiële producten: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus AG Den Haag Telefoon 0900-fklacht ofwel Bij klachten over onze werkzaamheden met betrekking tot financiële planning door een lid van de FFP: Stichting Certificering FFP Postbus AA Baarn TeL.: (035) Fax: (035) Onze bereikbaarheid Wij vinden het belangrijk goed bereikbaar te zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen: Op werkdagen kunt u bij Van Lanschot Chabot B.V. terecht van 8.00 uur tot uur. Ons kantoor is telefonisch bereikbaar op nummer (073) Bij spoedgevallen zijn wij ook na uur via dit telefoonnummer bereikbaar. Uiteraard kunt u ons ook een sturen: Ons adres is: Statenlaan 8, 5223 LA s-hertogenbosch, Postbus 1999, 5200 BZ s-hertogenbosch. Voor algemene informatie kunt u ook terecht op onze website: vanlanschotchabot.nl Disclaimer Deze tekst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, u kunt hier echter geen rechten aan ontlenen. Van Lanschot Chabot B.V. is gevestigd aan de Statenlaan 8, 5223 LA te s-hertogenbosch, KvK s-hertogenbosch nr Van Lanschot Chabot B.V. staat als financieel dienstverlener in het kader van de Wet op het financieel toezicht geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten, nr

6 Dienstverleningsdocument Van Lanschot Chabot B.V. Bijlage Overzicht beloning complexe financiële producten In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de complexe financiële producten (leven) waarbij wij u inzicht geven in de aard en reikwijdte van de dienstverlening met daarbij een indicatie van bij u in rekening te brengen declaraties. Dit overzicht geeft u een algemeen beeld van de beloningsvorm en -hoogte. De exacte hoogte van de beloning is echter afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wordt u voor het afsluiten van een product aan u bekend gemaakt. Hoe leest u deze tabel? In de eerste kolom staat een aantal veel voorkomende producten waarover wij regelmatig adviseren. In de derde kolom geven wij aan van hoeveel financiële instellingen wij normaliter de producten analyseren voordat wij u daaruit een advies geven. In de vierde kolom geven wij aan hoeveel uur wij gemiddeld investeren in een desbetreffend advies. Dit zijn gemiddelden, uw situatie kan hiervan afwijken. Uiteraard informeren wij u tijdig indien die afwijking zich voordoet. In de vijfde kolom treft u de gemiddelde vergoeding van onze kosten aan die wij rechtstreeks aan u in rekening brengen. In de zesde kolom vindt u de doorlopende kosten. Deze kosten worden u elk jaar achteraf in rekening gebracht. Afwijkingen van het gemiddelde Zoals aangegeven geeft de tabel zoals hieronder weergegeven een gemiddeld beeld van onze werkzaamheden in de advies- en bemiddelingsfase. Deze fase heeft betrekking op het advies en het eventueel afsluiten van een financieel product. Het kan heel goed zijn dat, wanneer wij ons verder verdiepen in uw specifieke situatie, wij tot de constatering komen dat wij in uw situatie meer of minder tijd moeten investeren om tot een passend advies te komen. Daarom ziet u voordat u definitief besluit om wel of niet ons advies op te volgen exact wat onze kostenvergoeding zal zijn. Voor de vervolgfase, die betrekking heeft op het onderhoud en administratie van het afgenomen product of dienst berekenen wij apart de geïnvesteerde tijd in de vorm van fee. U wordt over de hoogte van het bedrag voor het afsluiten van de polis geïnformeerd. Producten Aard van de dienstverlening ** Reikwijdte Indicatie aantal uren Inkomsten fee eenmalig *** Inkomsten fee doorlopend **** Arbeids-ongeschiktheidsverzekering Minimaal 3 maximaal 12 uren 772, ,50 305,00 Overlijdensrisico verzekering Minimaal 3 Maximaal 12 uren 512, ,50 50,00 Aankoop van een periodieke uitkering n.a.v. expiratie van een lijfrente- pensioen kapitaal Minimaal 3 Maximaal 10 uren 707, ,50 nvt Opbouw van een kapitaal d.m.v. een Kapitaal- of lijfrenteverzekering of bankspaarrekening * Minimaal 10 Maximaal 20 uren 772, ,50 245,00 Opbouw van een kapitaal d.m.v. een Pensioenverzekering * Minimaal 10 Maximaal 20 uren 772, ,50 395, 00 * Bij deze verzekeringsvorm kunt u kiezen tussen Beleggen & Garantie en tussen een Premie & Koopsom. ** Standaard adviseren en wij. Afwijkingen hierop worden zorgvuldig met u besproken en vastgelegd. *** Van Lanschot Chabot hanteert diverse uurtarieven. Voor het overzicht wordt een gemiddeld uurtarief gehanteerd. Naast bovenstaande producten kennen wij aantrekkelijke concepten zoals het DGA Pensioenconcept en de Ondernemersrisico aanpak. **** De inkomsten fee doorlopend wordt jaarlijks achteraf in rekening gebracht. Afhankelijk van de dienstverlening kan eventueel BTW verschuldigd zijn. Vrijgesteld van BTW zijn werkzaamheden die onder het begrip bemiddeling verzekering kunnen worden gevat. Indien geen behoefte is aan bemiddeling dan zal het adviesdeclaratiebedrag verhoogd worden met 21% BTW.

Dienstverleningsdocument Traas verzekeringen& hypotheken

Dienstverleningsdocument Traas verzekeringen& hypotheken Dienstverleningsdocument Traas verzekeringen& hypotheken Om u goed inzicht te geven in de dienstverlening die wij u bieden, hebben wij een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij adviseren u over verzekeringen,

Nadere informatie

Dienstenwijzer versie januari 2014. Sturz Financieel Advies Postbus 729 2700 AS ZOETERMEER www.sturz.nl T 079 8891255 F 087 7843684 E info@sturz.

Dienstenwijzer versie januari 2014. Sturz Financieel Advies Postbus 729 2700 AS ZOETERMEER www.sturz.nl T 079 8891255 F 087 7843684 E info@sturz. Dienstenwijzer versie januari 2014 Sturz Financieel Advies Postbus 729 2700 AS ZOETERMEER www.sturz.nl T 079 8891255 F 087 7843684 E info@sturz.nl INLEIDING Wij vinden het belangrijk dar u een goed inzicht

Nadere informatie

Meeùs Diensten- wijzer

Meeùs Diensten- wijzer Meeùs Dienstenwijzer Meeùs Dienstenwijzer Inhoud Pag. 2 Over Meeùs Pag. 3 Onze financiële dienstverlening Pag. 4 Wat kunnen wij voor u doen? Pag. 5 Onze relatie met verzekeraars Pag. 7 Wat mag u van ons

Nadere informatie

Inhoud. Kröller Dienstenwijzer. Onze financiële dienstverlening. Wat kunnen wij voor u doen? Onze relatie met verzekeraars

Inhoud. Kröller Dienstenwijzer. Onze financiële dienstverlening. Wat kunnen wij voor u doen? Onze relatie met verzekeraars Dienstenwijzer Inhoud Pag. 5 Over Kröller Pag. 6 Pag. 7 Pag. 9 Onze financiële dienstverlening Wat kunnen wij voor u doen? Onze relatie met verzekeraars Pag. 10 Wat mag u van ons verwachten? Pag. 11 Waarop

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten De IAK Dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van IAK Verzekeringen Samen voor een perfect verzekerde toekomst Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IAK

Nadere informatie

Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V.

Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V. Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V. Duidelijkheid over de dienstverlening ASV Automobielbedrijven B.V. vindt het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden.

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze diensten

Wie zijn wij? Onze diensten Dienstenwijzer Verzekeringen - ZAKELIJK RISICOBEHEER - Hypotheken - pensioenplanning U bent onze opdrachtgever. Wij werken namens u en in uw belang. Dat is onze wederzijdse relatie. Taylor Mates, ondernemers

Nadere informatie

De vergunning strekt zich uit tot het adviseren en bemiddelen tot de volgende disciplines:

De vergunning strekt zich uit tot het adviseren en bemiddelen tot de volgende disciplines: Dienstenwijzer Als Van Duin Assurantiën vinden wij het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Om u van de gewenste informatie te voorzien, hebben wij deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid Kwaliteit Onze financiële dienstverlening Schadeverzekeringen

Dienstverleningsdocument Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid Kwaliteit Onze financiële dienstverlening Schadeverzekeringen Dienstverleningsdocument De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument dienstverleningsdocument De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:

Schadeverzekeringen Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: Dienstverleningsdocument model 2013 Dienstverleningsdocument De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten. Daarnaast

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Inleiding Geachte relatie, De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ACM Assurantiën en Hypotheken

Dienstverleningsdocument ACM Assurantiën en Hypotheken Dienstverleningsdocument ACM Assurantiën en Hypotheken Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

-Visscher Assurantiën B.V. te Elburg

-Visscher Assurantiën B.V. te Elburg -Visscher Assurantiën B.V. te Elburg De Dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van ons kantoor. Wat voor soort diensten kan ons kantoor u aanbieden, wat kunt u van ons verwachten en

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 2. Wie zijn wij? 3. Onze kwaliteit 3. Onze financiële dienstverlening 4. Onze relatie met verzekeraars 4

DIENSTENWIJZER. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 2. Wie zijn wij? 3. Onze kwaliteit 3. Onze financiële dienstverlening 4. Onze relatie met verzekeraars 4 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Wie zijn wij? 3 Onze kwaliteit 3 Onze financiële dienstverlening 4 Onze relatie met verzekeraars 4 Wat verwachten wij van u? 5 De premie 6 Verplichtingen bij schade 7 Wat

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936.

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Ons assurantiekantoor is (o.a.) lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

De complete tekst van de Wet op het financieel toezicht kunt u vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten: www.afm.nl. Wie zijn wij?

De complete tekst van de Wet op het financieel toezicht kunt u vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten: www.afm.nl. Wie zijn wij? Dienstenwijzer P&BT Advies De verzekeringsbedrijfstak in het algemeen en P&BT Advies in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarnaast eist de Wet

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Hoen Vastgoedbeheer b.v. De Lairessestraat 117 1075 HH Amsterdam tel: 020-305 44 77 fax:020-305 44 80 www.hoen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. Ons bedrijf staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marken (AFM) onder WFD vergunningnummer: 12002977

ADVIESWIJZER. Ons bedrijf staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marken (AFM) onder WFD vergunningnummer: 12002977 ADVIESWIJZER Kantoorgegevens AdviesCentrum Braamhaar KvK nr. 08106046 Bezoekadres: Hebbrodweg 4, 7625 RB Zenderen Telefoon : 074-2438789 Mobiel: 0628682625 Fax: 074-2432353 e-mail: jbraam@xs4all.nl Website

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM

Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM A. Inleiding Bedrijfsnaam: Assurantiekantoor H.C.D. Besem Volledig adres: Leurbeek 3 Postcode: 1509 DE Plaats: Zaandam Website: www.totaalverzekeren.nl Telefoon

Nadere informatie

ADVIESWIJZER ASSURANTIEKANTOOR PETERS MALDEN Advieswijzer november 2009

ADVIESWIJZER ASSURANTIEKANTOOR PETERS MALDEN Advieswijzer november 2009 Pagina 1/7 Assurantiekantoor Peters Malden Rijksweg 52 6581EP Malden Tel.: 024-3580558 Fax: 024-3572546 E-mail : info@petersassurantie.nl Website : www.petersassurantie.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

ADVIESWIJZER ACTUA GROEP

ADVIESWIJZER ACTUA GROEP ADVIESWIJZER ACTUA GROEP De Actua Groep omvat de volgende bedrijven: Actua Holding B.V. Actua Assurantiën B.V. Actua Assuradeuren B.V. Actua International B.V. Bezoekadres : Rivium Brienenoord Businesscenter

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (Dienstverleningsdocument model 2014.1)

Dienstverleningsdocument (Dienstverleningsdocument model 2014.1) Dienstverleningsdocument (Dienstverleningsdocument model 2014.1) De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten. Daarnaast

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een uitkering garanderen als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een uitkering garanderen als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Dienstenwijzer Overwater Assurantie Adviesbureau B.V. Wilhelminastraat 6 3271 BZ Mijnsheerenland Tel: 0186-820000 Fax: 0186-820010 E-mail: info@overwater-assurantie.nl Website: www.overwater-assurantie.nl

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

VLIEG Hypotheken B.V. VLIEG Hypotheken Amstelveen. VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert

VLIEG Hypotheken B.V. VLIEG Hypotheken Amstelveen. VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Hypotheken B.V. VLIEG Hypotheken Amstelveen VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Assurantiën B.V. VLIEG Verzekeringen, VLIEG Bedrijfsverzekeringen & VLIEG Pensioenen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Vrolijks Advies, Dorpssingel 12, 6641 BE Beuningen, 024-6753402. A. Inleiding. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. Vrolijks Advies, Dorpssingel 12, 6641 BE Beuningen, 024-6753402. A. Inleiding. Geachte cliënt, Dienstenwijzer Vrolijks Advies, Dorpssingel 12, 6641 BE Beuningen, 024-6753402 A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom

Nadere informatie